Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Opinia techniczna dotycząca stanu płyty górnej parkingu – wizja lokalna, obserwacje i wnioski

Pomiar spadku górnej płyty parkingowej w środku rozpiętości, przy doświetlaczu, fot. K. Pogan

Pomiar spadku górnej płyty parkingowej w środku rozpiętości, przy doświetlaczu, fot. K. Pogan

Przedmiotem poniższej opinii była płyta górna parkingu dwupoziomowego dla samochodów osobowych o masie całkowitej do 3,5 tony, usytuowanego w jednym z miast południowej Polski. Dwupoziomowy parking zaprojektowano w konstrukcji żelbetowej, wykorzystując naturalne ukształtowanie terenu oraz istniejący układ komunikacyjny.

Budynek zaprojektowano jako monolityczny, wylewany z betonu zbrojonego, na żelbetowych ławach i stopach fundamentowych. Podstawowe elementy nośne budynku jak stropy, belki i słupy obliczone zostały jako belki jednoprzęsłowe wolnopodparte lub ciągłe częściowo utwierdzone zależnie od przyjętego schematu statycznego. Fundamenty sprawdzono jako belkę na podłożu sprężystym. Obliczeń statyczno-wytrzymałościowych żelbetowych elementów konstrukcyjnych budynku dokonano metodami tradycyjnymi zgodnie z obowiązującymi normami.

 • Na etapie projektu przewidziano do wykonania ław i ścian fundamentowych oraz elementów żelbetowych beton klasy wytrzymałościowej C16/20 (B20), która to na etapie weryfikacji projektu została podniesiona do klasy C30/37 (B37).
 • Dopuszczalną rozwartość rys przyjęto na poziomie 0,3 mm.
 • Strop nad przyziemiem zaprojektowano jako płyty żelbetowe krzyżowo i jednokierunkowo zbrojone, oparte na belkach żelbetowych.
 • Przyjęto grubość 15 cm, przy czym uwzględniono grubość otulenia zbrojenia nie mniejszą niż 45 mm dla zbrojenia górnego i co najmniej 25 mm dla zbrojenia dolnego.
 • W projekcie zwrócono uwagę na odpowiednie zagęszczanie betonu po jego ułożeniu w deskowaniu oraz aby po zakończeniu betonowania utrzymywać dużą wilgotność betonu przez okres min. siedmiu dni. Nadmieniono również, aby unikać betonowania elementów w temperaturze poniżej +5°C.
 • W projekcie przewidziano spadek na płycie parkingowej górnej 0,13% oraz wykończenie powierzchni dywanikiem asfaltowym grubości od 4 do 6 cm. Na etapie weryfikacji obliczeń do zestawienia obciążeń przyjęto zamiast warstwy asfaltu beton zwykły na kruszywie kamiennym, zbrojony, zagęszczony grubości 8 cm.

Obserwacje podczas wizji lokalnej

Wizję lokalną przeprowadzono w październiku 2022 r. Podczas niej dokonano pomiarów spadku górnej płyty parkingowej oraz pomiarów rozwartości rys na powierzchni górnej płyty parkingowej. O godzinie 11.45, przy słonecznej pogodzie, temperatura otoczenia wynosiła 16,4°C, a wilgotność względna otoczenia była na poziomie 38,7%. Z kolei wilgotność resztkowa betonu górnej płyty parkingowej wahała się w zakresie od 4,7% do 6,3% (FOT. 1–2).

fot1 2 posadzki

FOT. 1–2. Wyniki pomiaru wilgotności betonu górnej płyty parkingowej; fot.: K. Pogan

Pomiary spadku górnej płyty parkingowej:

 • przy głównym wjeździe – otrzymany wynik pomiaru to 0,7%,
 • przy swobodnej krawędzi płyty parkingowej (ze ścianą żelbetową), naprzeciwko głównego wjazdu – otrzymany wynik pomiaru to 0,6%,
 • przy zjeździe awaryjnym – otrzymany wynik pomiaru to 0,2%,
 • przy narożniku swobodnej krawędzi płyty parkingowej (ze ścianką żelbetową), naprzeciwko zjazdu awaryjnego – otrzymany wynik pomiaru to 0,0% (FOT. 3–4),
fot3 4 posadzki

FOT. 3–4. Pomiar spadku górnej płyty parkingowej przy narożniku swobodnej krawędzi, naprzeciwko zjazdu awaryjnego; fot.: K. Pogan

 • w środku rozpiętości płyty parkingowej, przy doświetlaczu piwnicznym – otrzymany wynik pomiaru to 0,7% (FOT. 5–6).
fot5 6 posadzki

FOT. 5–6. Pomiar spadku górnej płyty parkingowej w środku rozpiętości, przy doświetlaczu; fot.: K. Pogan

Na powierzchni górnej płyty parkingowej zauważono rysy, których rozwartość zmierzono lupką. Zmierzone wartości rozwartości rys na powierzchni górnej płyty parkingowej wahały się od 0,4 do 0,7 mm (RYS. 79).

fot7 9 posadzki

FOT. 7–9. Pomiar rozwartości rys na powierzchni górnej płyty parkingowej; fot.: K. Pogan

W tym miejscu należy nadmienić, że zaobserwowane rysy na powierzchni górnej płyty parkingowej są wskrośne, co widoczne jest w odpowiednich miejscach na spodzie tej płyty, z charakterystycznymi wykwitami i wysoleniami powodowanymi przesiąkaniem wody opadowej z powierzchni górnej płyty. Na FOT. 10–12 widoczne są także rdzawe zabarwienia mające regularny przebieg liniowy, co może być wynikiem postępującej korozji zbrojenia na skutek przesączającej się wody przez górną płytę parkingową. Wykonanie w tych miejscach odkrywek da właściwą odpowiedź odnośnie do przyczyny tego zjawiska, a równocześnie wykaże faktyczną grubość otulenia zbrojenia.

fot10 12 posadzki

FOT. 10–12. Widoczne rysy i wysolenia na powierzchni dolnej płyty parkingowej; fot.: K. Pogan

Wnioski z przeprowadzonej wizji lokalnej i analizy dokumentacji projektowej i technicznej

Grubość płyty betonowej

Według Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (DzU z 2022 r., poz. 1518) betonowa płyta pomostu w moście lub wiadukcie powinna mieć grubość nie mniejszą niż 21 cm, a płyta pomostu w moście lub wiadukcie dla pieszych, rowerów albo pieszych i rowerów – nie mniejszą niż 18 cm.

W projekcie górnej płyty parkingowej przyjęto grubość 15 cm. W aspekcie trwałości i przyjmując zgodnie z projektem grubość otulenia zbrojenia z góry płyty 4,5 cm i odpowiednio 2,5 cm z dołu płyty, minimalna grubość płyty powinna być na poziomie 18 cm. Jest to dodatkowy argument za zastosowaniem szczelnej i trwałej izolacjo-nawierzchni na powierzchni górnej płyty parkingowej.

Klasa wytrzymałościowa betonu

Beton jako materiał konstrukcyjny powszechnie stosowany w budownictwie jest objęty normą PN-EN 206-1 „Beton. Część 1: wymagania, właściwości, produkcja i zgodność” oraz PN-B-06265 „Krajowe uzupełnienia PN-EN 206-1”. Zgodnie z nimi beton jest definiowany jako materiał powstały ze zmieszania cementu, kruszywa grubego i drobnego, wody oraz ewentualnych domieszek i dodatków, który uzyskuje swoje właściwości w wyniku hydratacji cementu.

Beton może być wytwarzany na placu budowy, może być betonem towarowym lub produkowanym w wytwórni betonowych elementów prefabrykowanych

Beton charakteryzuje się następującymi cechami:

 • jako materiał budowlany beton wymaga niewielu zabiegów konserwacyjnych w okresie swojego użytkowania i nie musi być w tym okresie wymieniany, co minimalizuje jego wpływ na środowisko,
 • jest materiałem ekologicznym – zarówno beton, jak i jego składniki mogą w sposób ekonomiczny podlegać kilkukrotnemu recyklingowi,
 • beton stwarza szerokie i niespotykane w przypadku innych materiałów budowlanych możliwości dostosowywania jego właściwości do warunków jego wykonywania i użytkowania,
 • beton jest przyjaznym materiałem zarówno dla architekta, jak i konstruktora – pozwala w sposób efektywny łączyć formę i funkcję obiektu z konstrukcją i technologią wykonania.

Podstawowe założenia normy PN-EN 206-1

Norma PN-EN 206-1 wprowadza nowe podejście do projektowania składu i produkcji betonu oraz oceny jego parametrów technicznych. Nadrzędnym celem spełnienia wymagań zawartych w tej normie jest trwałość betonu pracującego w określonych warunkach środowiskowych, tzw. klasach ekspozycji

Norma PN-EN 206-1 określa wymagania dotyczące:

 • składników betonu,
 • właściwości mieszanki betonowej i betonu oraz ich weryfikacji,
 • ograniczeń dotyczących składu betonu,
 • specyfikacji betonu,
 • dostawy mieszanki betonowej,
 • procedur kontroli produkcji,
 • kryteriów zgodności i oceny zgodności.

Norma PN-EN 206-1 obejmuje wymaganiami beton stosowany do konstrukcji wykonywanych na placu budowy oraz konstrukcji i elementów prefabrykowanych. Stosuje się ją do mieszanki betonowej zagęszczanej w celu usunięcia zawartego w niej powietrza, które nie pochodzi z celowego napowietrzenia.

Normę PN-EN 206-1 stosuje się do:

 • betonu lekkiego o gęstości w stanie suchym ≥  800 kg/m3 i ≤ 2000 kg/m3,
 • betonu zwykłego o gęstości w stanie suchym >  2000 kg/m3 i ≤ 2600 kg/m3,
 • betonu ciężkiego o gęstości w stanie suchym >  2600 kg/m3.

Klasy ekspozycji betonu związane z oddziaływaniem środowiska

Klasa ekspozycji są to warunki środowiska, w których znajduje się beton. Oddziaływanie środowiska może być chemiczne lub fizyczne i może wpływać na beton lub znajdujące się w nim elementy metalowe (zbrojenie).

Wymagania w zakresie składu i ustalonych właściwości betonu są określone dla każdej klasy ekspozycji i dotyczą:

 • dopuszczalnych rodzajów i klas składników,
 • maksymalnego współczynnika wodno-cementowego (w/c),
 • minimalnej zawartości cementu,
 • minimalnej klasy wytrzymałości betonu na ściskanie,
 • minimalnej zawartości powietrza (w przypadku klasy ekspozycji XF).

Spełnienie wymagań dla składu i właściwości betonu dotyczących wartości granicznych jest równoznaczne z zapewnieniem trwałości betonu, pracującego w określonym środowisku, pod warunkiem:

 • prawidłowego ułożenia, zagęszczenia i pielęgnacji betonu zgodnie z odpowiednimi normami,
 • zaprojektowania i wykonania odpowiedniej otuliny zbrojenia w betonie,
 • prawidłowego doboru klasy ekspozycji,
 • stosowania przewidzianej konserwacji konstrukcji.

Wymagania wynikające z klas ekspozycji

Wymagania w zakresie składu i ustalonych właściwości betonu w zależności od klasy ekspozycji przedstawione zostały w TABELI.

tab posadzki

TABELA. Wartości graniczne dla betonu w zależności od klasy ekspozycji

Pierwotnie zakładana w projekcie klasa wytrzymałościowa betonu C16/20 (B20) została podczas weryfikacji podniesiona do C30/37 (B37).

Biorąc pod uwagę warunki eksploatacji nawierzchni płyty górnej parkingu, oczywiste jest, że beton tej nawierzchni jest narażony na cykliczne zamakanie (czynniki atmosferyczne: deszcz, śnieg, a także woda do podlewania trawników), a ponadto może się zdarzyć oddziaływanie soli odladzających stosowanych podczas odśnieżania. Dlatego klasa ekspozycji (TABELA) dla takich warunków użytkowania to co najmniej XC4 (korozja wywołana karbonatyzacją – środowisko cyklicznie mokre i suche), gdzie minimalna klasa wytrzymałości betonu to C30/37.

Można też rozpatrywać klasę ekspozycji XD3 (korozja wywołana chlorkami niepochodzącymi z wody morskiej – środowisko cyklicznie mokre i suche, oddziaływanie soli odladzających), gdzie minimalna klasa wytrzymałości betonu to C35/45. Zbyt niska wytrzymałość betonu górnej płyty parkingowej może być głównym czynnikiem degradacji nawierzchni ze względu na agresję wywołaną klasą ekspozycji środowiska.

Przy przyjęciu klasy wytrzymałościowej betonu C30/37 (B37) zamiast bezpieczniejszej C35/45 (B45), tym bardziej należy wykonać powierzchniowe zabezpieczenie betonu skuteczną izolacjo-nawierzchnią.

Spadki nawierzchni górnej płyty parkingowej

W projekcie przyjęto spadek 0,13%. Pomiary wykazały wartości większe (0,6–0,7%), z jednym wyjątkiem pomiaru (0,0%) przy narożniku swobodnej krawędzi płyty. Nie zmienia to faktu, że faktyczne wartości spadku nie są wystarczające dla zapewnienia właściwego odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z powierzchni górnej płyty parkingowej. Według Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (DzU z 2022 r., poz. 1518) pochylenie poprzeczne drogi dla rowerów lub drogi dla pieszych i rowerów powinno zapewniać skuteczne odwodnienie oraz powinno być nie mniejsze niż 1% i nie większe niż 3%, a pochylenie ukośne jezdni powinno być nie mniejsze niż 0,7%.

Z kolei według normy PN-S-02204:1997 „Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg” spadki nawierzchni parkingów i MOP-ów powinny być skierowane w stronę odwodnienia i muszą wynosić ≥  2,0% dla nawierzchni twardych ulepszonych oraz ≥  3,0% dla nawierzchni twardych nieulepszonych. Wykształcenie odpowiednich, wyraźnych spadków zapewniających właściwe odprowadzenia z powierzchni górnej płyty parkingowej wód opadowych i roztopowych będzie bardzo kosztownym przedsięwzięciem.

Z kolei pozostawienie nawierzchni betonowej w obecnym stanie, bez izolacjo-nawierzchni, będzie powodowało dalsze wnikanie wody w konstrukcję i degradację betonu (zamakanie oraz cykliczne zamrażanie/odmrażanie).

Rysy na górnej płycie parkingowej

Przy niewielkim spadku powierzchni górnej płyty parkingowej (0,6–0,7%), a przede wszystkim przy obecności rys w płycie, i to o rozwartości mieszczącej się w przedziale 0,4–0,7 mm, więc przekraczającej wartość dopuszczalną przyjętą w projekcie (min. 0,3 mm), wnikanie wody opadowej i roztopowej spowoduje dalszą degradację betonu i korozję zbrojenia, co może doprowadzić do uszkodzenia ustroju nośnego i wręcz katastrofy budowlanej.

Już samo przekroczenie rozwartości rys w stosunku do zakładanej w projekcie powinno budzić niepokój o statykę i nośność konstrukcji, zwłaszcza że mamy do czynienia z tym stanem przy braku obciążenia eksploatacyjnego (samochody osobowe o masie całkowitej do 3,5 tony). Stąd niezbędnym jest wykonanie izolacjo-nawierzchni, która zapewni szczelność ustroju nośnego wobec wód opadowych i roztopowych. Istotnym kryterium doboru rozwiązania materiałowego jest tu zdolność do mostkowania rys (określana zgodnie z normą PN-EN 1062-7:2005 „Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powłokowe stosowane na zewnątrz na mury i beton. Część 7: Oznaczanie właściwości pokrywania rys”) dynamicznych B4.2 (0,4 mm w temperaturze –30°C) i statycznych A5 (5 mm w temperaturze –30°C).

fot13 posadzki

FOT. 13. Wykruszenie fragmentu betonu górnej płyty parkingowej; fot.: K. Pogan

Drobne ubytki/wykruszenia oraz rysa w pachwinie muru/ścianki

Podczas wizji lokalnej zauważono wykruszenie betonu płyty w narożniku, przy zjeździe awaryjnym (FOT. 13) – na etapie przygotowania podłoża pod izolacjo-nawierzchnię należy uzupełnić ten fragment, stosując szybkosprawną zaprawę naprawczą.

Dodatkowo należy podczas prac iniekcyjnych (scalanie rys w górnej płycie parkingowej), skleić także rysę pionową w pachwinie muru/ścianki (narożnik południowo-zachodni) – FOT. 14.

fot14 posadzki

FOT. 14. Rysa pionowa w pachwinie muru/ścianki; fot.: K. Pogan

Dobór rozwiązania materiałowego do wykonania izolacjo-nawierzchni górnej płyty parkingowej

Właściwe rozwiązanie materiałowe musi obejmować dwa obszary – zestalenie istniejących rys poprzez iniekcję żywicą epoksydową oraz wykonanie izolacjo-nawierzchni.

Podstawowym kryterium doboru rozwiązań materiałowych dla tego zadania jest pora roku. Zakładamy, że prace muszą zostać wykonane jeszcze przed zimą. Jest to kluczowe dla zapewnienia trwałości obiektu i zabezpieczenia go przed dalszą degradacją i korozją zbrojenia. Te założenia znacznie zawężają dostępne rozwiązania. W tym miejscu należy brać pod uwagę warunki atmosferyczne (temperatura podłoża/otoczenia, wilgotność powietrza), a także parametry, charakterystykę i czas aplikacji oraz oddania do eksploatacji rozważanych materiałów.

W pierwszym przypadku (iniekcja rys) należy zastosować preparat do aplikacji w warunkach niskiej temperatury oraz w wilgotne podłoże.

Jeśli chodzi o izolacjo-nawierzchnię, to dostępnych jest wiele rozwiązań, począwszy od żywic poliuretanowych, będących składnikiem systemów mostkujących rysy, poprzez powłoki polimocznikowe, a kończąc na żywicach polimetakrylowych (PMMA).

Warto podkreślić, że w opracowaniu nie odniesiono się do powierzchniowej ochrony betonu innych elementów konstrukcji parkingu, tj. słupów, podciągów i krawędzi zewnętrznych płyty górnej parkingu, wraz z murem/ścianką czy też muru oporowego przy schodach. Na części tych elementów widać zastosowany mineralny szlam uszczelniający, dlatego może warto rozważyć ujednolicenie tych powierzchni.

Komentarze

Powiązane

mgr inż. Paweł Tomczyk Właściwości akustyczne stropów i układów podłogowych

Właściwości akustyczne stropów i układów podłogowych Właściwości akustyczne stropów i układów podłogowych

Zapewnienie należytej ochrony przed hałasem jest jednym z podstawowych wymagań użytkowych stawianych obiektom budowlanym. Zostało ono sformułowane w Dyrektywie Unii Europejskiej 89/106/EEC92 oraz w Dokumencie...

Zapewnienie należytej ochrony przed hałasem jest jednym z podstawowych wymagań użytkowych stawianych obiektom budowlanym. Zostało ono sformułowane w Dyrektywie Unii Europejskiej 89/106/EEC92 oraz w Dokumencie Interpretacyjnym „Wymaganie podstawowe nr 5. Ochrona przed hałasem”. Podobne zapisy, włączające ponadto ochronę przeciwdrganiową, znajdują się w podstawowych aktach prawnych dotyczących budownictwa, do których należą: ustawa Prawo budowlane i związane z nią Rozporządzenie Ministra Infrastruktury...

mgr inż. Anna Zastawna-Rumin Izolacja aerożelowa na tle izolacji tradycyjnych

Izolacja aerożelowa na tle izolacji tradycyjnych Izolacja aerożelowa na tle izolacji tradycyjnych

Jedną ze współczesnych tendencji europejskich jest ograniczanie zużycia energii cieplnej w sektorze budowlanym, a co za tym idzie minimalizacja strat ciepła i zaostrzanie wymogów izolacyjności cieplnej....

Jedną ze współczesnych tendencji europejskich jest ograniczanie zużycia energii cieplnej w sektorze budowlanym, a co za tym idzie minimalizacja strat ciepła i zaostrzanie wymogów izolacyjności cieplnej. Zwiększenie parametrów izolacyjnych przegród budynku jest często bardzo trudne do uzyskania (przy istniejących grubych ścianach powoduje ograniczenie dopływu światła dziennego) lub wiąże się z wieloma kompromisami architektonicznymi i funkcjonalnymi (np. zmniejszeniem powierzchni użytkowej lub wysokości...

mgr inż. Maciej Rokiel Właściwości i rodzaje materiałów do hydroizolacji

Właściwości i rodzaje materiałów do hydroizolacji Właściwości i rodzaje materiałów do hydroizolacji

Zadaniem hydroizolacji jest ochrona konstrukcji przed wodą i wilgocią, jednak sama wilgoć nie jest jedynym czynnikiem zagrażającym trwałości konstrukcji lub jej elementów. Woda jest bardzo często nośnikiem...

Zadaniem hydroizolacji jest ochrona konstrukcji przed wodą i wilgocią, jednak sama wilgoć nie jest jedynym czynnikiem zagrażającym trwałości konstrukcji lub jej elementów. Woda jest bardzo często nośnikiem substancji, które mają szkodliwy wpływ na samą izolację i na chronione przez nią elementy budynku. Rozpuszczone w wodzie agresywne związki chemiczne powstałe np. w wyniku naturalnego procesu gnicia roślin i liści czy też wskutek procesów chemicznych (zachodzących pomiędzy wodą a produktami spalania,...

dr inż. Sławomir Chłądzyński Środki gruntujące do podłoży mineralnych

Środki gruntujące do podłoży mineralnych Środki gruntujące do podłoży mineralnych

Nie ma tynkowania bez gruntowania – takie hasło znają wszyscy doświadczeni tynkarze. Ale czy gruntowanie podłoża wykonywane jest tylko przed tynkowaniem? Co z przygotowaniem podłoża pod posadzki, hydroizolacje,...

Nie ma tynkowania bez gruntowania – takie hasło znają wszyscy doświadczeni tynkarze. Ale czy gruntowanie podłoża wykonywane jest tylko przed tynkowaniem? Co z przygotowaniem podłoża pod posadzki, hydroizolacje, gładzie czy farby?

mgr inż. Maciej Rokiel Zaprawy do spoinowania – co warto wiedzieć?

Zaprawy do spoinowania – co warto wiedzieć? Zaprawy do spoinowania – co warto wiedzieć?

Zaprawa spoinująca to element okładziny ceramicznej. Taka definicja wymusza traktowanie zaprawy spoinującej jako składnika kompleksowego rozwiązania technologiczno-materiałowego, którego pozostałymi elementami...

Zaprawa spoinująca to element okładziny ceramicznej. Taka definicja wymusza traktowanie zaprawy spoinującej jako składnika kompleksowego rozwiązania technologiczno-materiałowego, którego pozostałymi elementami są: zaprawa klejąca, płytki oraz masy do wypełnień dylatacji zastosowane na odpowiednim podłożu.

Jacek Sawicki Korek w izolacjach budowlanych

Korek w izolacjach budowlanych Korek w izolacjach budowlanych

Korek to materiał izolacyjny pochodzenia naturalnego. W budownictwie z powodzeniem sprawdza się jako izolacja cieplna i akustyczna.

Korek to materiał izolacyjny pochodzenia naturalnego. W budownictwie z powodzeniem sprawdza się jako izolacja cieplna i akustyczna.

mgr inż. Maciej Rokiel Posadzki przemysłowe - warunki bezawaryjnej eksploatacji

Posadzki przemysłowe - warunki bezawaryjnej eksploatacji Posadzki przemysłowe - warunki bezawaryjnej eksploatacji

Pod pojęciem podłogi należy rozumieć wykończenie poziomej przegrody konstrukcji nadające jej wymagane właściwości użytkowe. Na podłogę składają się: warstwy hydroizolacyjne, paroizolacja, izolacje termiczne...

Pod pojęciem podłogi należy rozumieć wykończenie poziomej przegrody konstrukcji nadające jej wymagane właściwości użytkowe. Na podłogę składają się: warstwy hydroizolacyjne, paroizolacja, izolacje termiczne i akustyczne, warstwy ochronne, warstwy nośne (betony, jastrychy), dobrane w zależności od obciążeń, rodzaju pomieszczenia i związanych z tym wymagań użytkowych. Posadzka natomiast to wierzchnia warstwa podłogi, przenosząca na warstwy konstrukcji obciążenia użytkowe i/lub zabezpieczająca przed...

dr inż. Katarzyna Nowak XPS jako izolacja termiczna podłóg na gruncie

XPS jako izolacja termiczna podłóg na gruncie XPS jako izolacja termiczna podłóg na gruncie

W budynkach niepodpiwniczonych najczęściej stosowanym rozwiązaniem podłogi jest ułożenie poszczególnych warstw bezpośrednio na gruncie. Ponieważ różnica temperatury między wnętrzem budynku a gruntem jest...

W budynkach niepodpiwniczonych najczęściej stosowanym rozwiązaniem podłogi jest ułożenie poszczególnych warstw bezpośrednio na gruncie. Ponieważ różnica temperatury między wnętrzem budynku a gruntem jest bardzo duża, konieczne jest zastosowanie w tym rozwiązaniu izolacji termicznej zapewniającej odpowiedni opór cieplny całej podłogi.

mgr inż. Piotr Idzikowski Posadzki i podkłady podłogowe – sztuka wylewania

Posadzki i podkłady podłogowe – sztuka wylewania Posadzki i podkłady podłogowe – sztuka wylewania

Wśród wylewek można wyróżnić podkłady podłogowe i posadzki. Te pierwsze mogą stanowić jedynie podłoże pod warstwy okładzinowe (płytki, parkiet, panele), gdyż nie mają odpowiedniej wytrzymałości na ścieranie....

Wśród wylewek można wyróżnić podkłady podłogowe i posadzki. Te pierwsze mogą stanowić jedynie podłoże pod warstwy okładzinowe (płytki, parkiet, panele), gdyż nie mają odpowiedniej wytrzymałości na ścieranie. Te drugie mogą tworzyć ostateczne wykończenie, nawet w pomieszczeniach o dużym ruchu.

mgr inż. Maciej Rokiel Uszczelnienie zespolone (podpłytkowe) z materiałów stosowanych w postaci ciekłej

Uszczelnienie zespolone (podpłytkowe) z materiałów stosowanych w postaci ciekłej

W styczniu 2010 r. ukazały się wytyczne „Verbundabdichtungen. Hinweise für die Ausführung von flüssig zu verarbeitenden Verbundabdichtungen mit Bekleidungen und Belägen aus Fliesen und Platten für den...

W styczniu 2010 r. ukazały się wytyczne „Verbundabdichtungen. Hinweise für die Ausführung von flüssig zu verarbeitenden Verbundabdichtungen mit Bekleidungen und Belägen aus Fliesen und Platten für den Innen- und Außenbereich” [1] będące aktualizacją ich wydania z 2005 r. Wytyczne te odnoszą się do przepisów prawa budowlanego obowiązującego w Niemczech, co nie oznacza, że nie można z nich korzystać w Polsce. Wręcz przeciwnie – stanowią jedno z najbardziej aktualnych źródeł wiedzy w tym zakresie. Artykuł...

dr inż. Adam Ujma Podłogi i posadzki – parametry cieplne

Podłogi i posadzki – parametry cieplne Podłogi i posadzki – parametry cieplne

Przenikaniu ciepła przez podłogi i posadzki oraz związanym z nim stratom ciepła poświęca się w literaturze technicznej stosunkowo dużo uwagi. W marginalny sposób natomiast traktuje się procesy cieplne...

Przenikaniu ciepła przez podłogi i posadzki oraz związanym z nim stratom ciepła poświęca się w literaturze technicznej stosunkowo dużo uwagi. W marginalny sposób natomiast traktuje się procesy cieplne związane z odczuciami cieplnymi użytkowników pomieszczeń.

mgr inż. Maciej Rokiel Wykładziny posadzkowe z płytek – podłoże pod płytki ceramiczne

Wykładziny posadzkowe z płytek – podłoże pod płytki ceramiczne Wykładziny posadzkowe z płytek – podłoże pod płytki ceramiczne

W Niemczech zagadnienia związane z wykonywaniem wykładzin ceramicznych regulowane są przynajmniej przez kilkanaście różnego rodzaju norm i wytycznych. Zupełnie inaczej sytuacja wygląda w polskich dokumentach...

W Niemczech zagadnienia związane z wykonywaniem wykładzin ceramicznych regulowane są przynajmniej przez kilkanaście różnego rodzaju norm i wytycznych. Zupełnie inaczej sytuacja wygląda w polskich dokumentach tego typu, które często zawierają niepełne informacje lub podają mniej rygorystyczne wymagania.

dr inż. Sławomir Chłądzyński, mgr inż. Romuald Skrzypczyński Podkłady podłogowe i masy wyrównujące - wykonawstwo

Podkłady podłogowe i masy wyrównujące - wykonawstwo Podkłady podłogowe i masy wyrównujące - wykonawstwo

Podłogi stanowią elementy wykończenia przegród poziomych budynku. Ich zadaniem jest zapewnienie użytkownikom budynków bezpiecznego poruszania się w pomieszczeniu. Z tego względu powinny być równe i tworzyć...

Podłogi stanowią elementy wykończenia przegród poziomych budynku. Ich zadaniem jest zapewnienie użytkownikom budynków bezpiecznego poruszania się w pomieszczeniu. Z tego względu powinny być równe i tworzyć powierzchnię poziomą. Muszą też zapewniać stabilność wszystkich warstw, a także spełniać warunki higieniczne i estetyczne. Jest to możliwe pod warunkiem właściwego zaprojektowania poszczególnych warstw, doboru odpowiednich materiałów oraz poprawnego wykonania robót posadzkarskich.

mgr inż. Maciej Rokiel Wykładziny posadzkowe z płytek – właściwy dobór kleju

Wykładziny posadzkowe z płytek – właściwy dobór kleju Wykładziny posadzkowe z płytek – właściwy dobór kleju

Klej powinien zapewnić mocne, trwałe i stabilne połączenie płytki z podłożem. Jednak na ostateczny efekt składa się kilka elementów: rodzaj i sposób przygotowania podłoża, rodzaj i parametry kleju oraz...

Klej powinien zapewnić mocne, trwałe i stabilne połączenie płytki z podłożem. Jednak na ostateczny efekt składa się kilka elementów: rodzaj i sposób przygotowania podłoża, rodzaj i parametry kleju oraz dobór odpowiednich płytek. Równie ważne jest wykonawstwo zgodne ze sztuką budowlaną.

mgr inż. Maciej Rokiel Wykładziny posadzkowe z płytek - dobór płytek i zapraw spoinujących

Wykładziny posadzkowe z płytek - dobór płytek i zapraw spoinujących Wykładziny posadzkowe z płytek - dobór płytek i zapraw spoinujących

Trwałość wykładziny zależy m.in. od właściwego doboru płytek (zagadnienie to jest jednak często bagatelizowane) oraz odpowiedniej do miejsca zastosowania zaprawy spoinującej. Przy wyborze właściwego materiału...

Trwałość wykładziny zależy m.in. od właściwego doboru płytek (zagadnienie to jest jednak często bagatelizowane) oraz odpowiedniej do miejsca zastosowania zaprawy spoinującej. Przy wyborze właściwego materiału istotny jest nie tylko podział na produkty do stosowania we wnętrzach lub na zewnątrz, lecz także podział wynikający z przeznaczenia i sposobu eksploatacji danego pomieszczenia czy obiektu.

dr inż. Sławomir Chłądzyński, mgr inż. Romuald Skrzypczyński Podkłady podłogowe i masy wyrównujące - rodzaje i właściwości

Podkłady podłogowe i masy wyrównujące - rodzaje i właściwości Podkłady podłogowe i masy wyrównujące - rodzaje i właściwości

W literaturze przedmiotu podawane są różne, często sprzeczne definicje dotyczące produktów przeznaczonych do wykonywania podłóg. W języku potocznym istnieją ponadto terminy, których brak w normach przedmiotowych....

W literaturze przedmiotu podawane są różne, często sprzeczne definicje dotyczące produktów przeznaczonych do wykonywania podłóg. W języku potocznym istnieją ponadto terminy, których brak w normach przedmiotowych. Usystematyzowanie definicji jest wstępem do dalszej charakterystyki produktów.

mgr inż. Maciej Rokiel Wykładziny posadzkowe z płytek - dylatacje i tolerancje wymiarowe

Wykładziny posadzkowe z płytek - dylatacje i tolerancje wymiarowe Wykładziny posadzkowe z płytek - dylatacje i tolerancje wymiarowe

By uniknąć uszkodzeń podłoża i warstw wykończeniowych, należy prawidłowo rozmieścić i wykonać dylatacje. W ich projektowaniu uwzględnia się obciążenia działające na posadzkę, zastosowanie lub brak ogrzewania...

By uniknąć uszkodzeń podłoża i warstw wykończeniowych, należy prawidłowo rozmieścić i wykonać dylatacje. W ich projektowaniu uwzględnia się obciążenia działające na posadzkę, zastosowanie lub brak ogrzewania podłogowego, powierzchnię, kształt i konstrukcję podłogi.

dr inż. Anna Staszczuk, prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński Wpływ wysokich temperatur letnich na projektowanie termiczne podłóg w jednokondygnacyjnych budynkach mieszkalnych w Polsce

Wpływ wysokich temperatur letnich na projektowanie termiczne podłóg w jednokondygnacyjnych budynkach mieszkalnych w Polsce Wpływ wysokich temperatur letnich na projektowanie termiczne podłóg w jednokondygnacyjnych budynkach mieszkalnych w Polsce

Zjawiska pogodowe związane z globalnym ociepleniem coraz częściej i bardziej dotkliwie wpływają na mikroklimat w budynkach mieszkalnych. Mogą mieć szkodliwy wpływ na życie ludzkie, zwłaszcza w regionach...

Zjawiska pogodowe związane z globalnym ociepleniem coraz częściej i bardziej dotkliwie wpływają na mikroklimat w budynkach mieszkalnych. Mogą mieć szkodliwy wpływ na życie ludzkie, zwłaszcza w regionach o umiarkowanym klimacie, w których budynki mieszkalne zazwyczaj nie są przystosowane do przedłużających się okresów ciągłego występowania wysokich temperatur w okresie letnim.

dr inż. Jan Lorkowski Silnie obciążona posadzka na styropianie

Silnie obciążona posadzka na styropianie Silnie obciążona posadzka na styropianie

W chłodni zaprojektowano posadzkę obciążoną ruchomymi regałami wysokiego składowania ustawionymi na szynach. Na etapie realizacji okazało się, że zamiast styropianu EPS 200 ułożono styropian podposadzkowy...

W chłodni zaprojektowano posadzkę obciążoną ruchomymi regałami wysokiego składowania ustawionymi na szynach. Na etapie realizacji okazało się, że zamiast styropianu EPS 200 ułożono styropian podposadzkowy typu EPS 150.

dr hab. inż. Maria Wesołowska, dr inż. Paula Szczepaniak Projektowanie termiczne podłóg wielkopowierzchniowych obiektów handlowych

Projektowanie termiczne podłóg wielkopowierzchniowych obiektów handlowych

W latach 90. XX w. powstały w Polsce pierwsze budynki o bardzo dużej powierzchni z przeznaczeniem handlowym – super- i hipermarkety. Z uwagi na bardzo duży obszar oddziaływania takiego obiektu ich powstawanie...

W latach 90. XX w. powstały w Polsce pierwsze budynki o bardzo dużej powierzchni z przeznaczeniem handlowym – super- i hipermarkety. Z uwagi na bardzo duży obszar oddziaływania takiego obiektu ich powstawanie w wielu miastach budziło kontrowersje.

dr inż. Mariusz Franczyk Problemy techniczno-prawne wykonywania i odbioru posadzek przemysłowych

Problemy techniczno-prawne wykonywania i odbioru posadzek przemysłowych Problemy techniczno-prawne wykonywania i odbioru posadzek przemysłowych

Etap odbioru robót budowlanych jest często źródłem konfliktów pomiędzy inwestorem a wykonawcą. Zdarza się, że ze względu na stwierdzone wady obiektu inwestor odmawia odbioru prac budowlanych i wypłaty...

Etap odbioru robót budowlanych jest często źródłem konfliktów pomiędzy inwestorem a wykonawcą. Zdarza się, że ze względu na stwierdzone wady obiektu inwestor odmawia odbioru prac budowlanych i wypłaty wynagrodzenia wykonawcy, a jednocześnie przystępuje do użytkowania obiektu, do czego nie jest uprawniony.

mgr inż. Piotr Idzikowski Jak przyklejać okładziny ceramiczne na trudne podłoża?

Jak przyklejać okładziny ceramiczne na trudne podłoża? Jak przyklejać okładziny ceramiczne na trudne podłoża?

Są dwa typy trudnych podłoży: o ograniczonej nośności i odkształcalne. W praktyce bardzo często się zdarza, że obydwie trudności występują równocześnie, zwłaszcza przy remontach starych domów czy mieszkań.

Są dwa typy trudnych podłoży: o ograniczonej nośności i odkształcalne. W praktyce bardzo często się zdarza, że obydwie trudności występują równocześnie, zwłaszcza przy remontach starych domów czy mieszkań.

dr inż. Artur Pałasz Wyroby hydroizolacyjne typu folia w płynie cz. 2

Wyroby hydroizolacyjne typu folia w płynie cz. 2 Wyroby hydroizolacyjne typu folia w płynie cz. 2

Jakość surowców, poprawność sporządzenia receptury czy przebiegu procesu produkcyjnego można sprawdzić dopiero po przeprowadzeniu odpowiednich badań laboratoryjnych. Odpowiednich, tzn. wykorzystujących...

Jakość surowców, poprawność sporządzenia receptury czy przebiegu procesu produkcyjnego można sprawdzić dopiero po przeprowadzeniu odpowiednich badań laboratoryjnych. Odpowiednich, tzn. wykorzystujących dobre metody badawcze i spełniających stosunkowo rygorystyczne wymagania.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Projektowanie podłóg w świetle nowych wymagań cieplnych

Projektowanie podłóg w świetle nowych wymagań cieplnych Projektowanie podłóg w świetle nowych wymagań cieplnych

Projektowanie podłóg na gruncie, stropach międzykondygnacyjnych, nad pomieszczeniami nieogrzewanymi oraz stropach kondygnacji podziemnych powinno nie tylko zapewnić spełnienie wymagań konstrukcyjnych i...

Projektowanie podłóg na gruncie, stropach międzykondygnacyjnych, nad pomieszczeniami nieogrzewanymi oraz stropach kondygnacji podziemnych powinno nie tylko zapewnić spełnienie wymagań konstrukcyjnych i akustycznych, lecz także cieplno­‑wilgotnościowych.

Wybrane dla Ciebie

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny » Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? » Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Płyty XPS – następca styropianu »

Płyty XPS – następca styropianu » Płyty XPS – następca styropianu »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? » Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków » Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.