Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Problemy techniczno-prawne wykonywania i odbioru posadzek przemysłowych

Posadzka betonowa / Technical and legal difficulties of executing and accepting industrial flooring
Archiwum autora

Posadzka betonowa / Technical and legal difficulties of executing and accepting industrial flooring


Archiwum autora

Etap odbioru robót budowlanych jest często źródłem konfliktów pomiędzy inwestorem a wykonawcą. Zdarza się, że ze względu na stwierdzone wady obiektu inwestor odmawia odbioru prac budowlanych i wypłaty wynagrodzenia wykonawcy, a jednocześnie przystępuje do użytkowania obiektu, do czego nie jest uprawniony.

Zobacz także

Tremco CPG Poland Sp. z o.o. Flowcrete – bezspoinowe posadzki żywiczne w przemyśle

Flowcrete – bezspoinowe posadzki żywiczne w przemyśle Flowcrete – bezspoinowe posadzki żywiczne w przemyśle

Bezspoinowe posadzki żywiczne są często nazywane posadzkami przemysłowymi. Ze względu na ich właściwości, m.in. trwałość, wytrzymałość mechaniczną, w tym odporność na ścieranie, szczelność i nienasiąkliwość...

Bezspoinowe posadzki żywiczne są często nazywane posadzkami przemysłowymi. Ze względu na ich właściwości, m.in. trwałość, wytrzymałość mechaniczną, w tym odporność na ścieranie, szczelność i nienasiąkliwość oraz łatwość utrzymania w czystości, rozwiązania posadzkowe na bazie żywic syntetycznych są powszechnie stosowane w zakładach produkcyjnych z różnych branż.

dr inż. Krzysztof Pogan, WestWood® Kunststofftechnik GmbH Rozwiązania dla parkingów wielopoziomowych i podziemnych

Rozwiązania dla parkingów wielopoziomowych i podziemnych Rozwiązania dla parkingów wielopoziomowych i podziemnych

Parkingi wielopoziomowe i podziemne to niewątpliwie budowle, których nie można porównać do powszechnie spotykanych w budownictwie tradycyjnych budowli żelbetowych. Swoimi właściwościami przypominają one...

Parkingi wielopoziomowe i podziemne to niewątpliwie budowle, których nie można porównać do powszechnie spotykanych w budownictwie tradycyjnych budowli żelbetowych. Swoimi właściwościami przypominają one raczej budowle drogowe, jak np. mosty. Zatem muszą spełniać wysokie wymagania w zakresie trwałości – powinny możliwie długo pozostać odporne na oddziaływanie warunków zewnętrznych i służyć przez długi czas.

mgr inż. Julia Blazy, prof. dr hab. inż. Łukasz Drobiec Wpływ zbrojenia rozproszonego na pracę posadzek na gruncie

Wpływ zbrojenia rozproszonego na pracę posadzek na gruncie Wpływ zbrojenia rozproszonego na pracę posadzek na gruncie

Temat zachowania się posadzek przemysłowych z dodatkiem zbrojenia rozproszonego (ang. fiber reinforced concrete – FRC) ma charakter interdyscyplinarny. Dlaczego? Otóż nie jest związany tylko z inżynierią...

Temat zachowania się posadzek przemysłowych z dodatkiem zbrojenia rozproszonego (ang. fiber reinforced concrete – FRC) ma charakter interdyscyplinarny. Dlaczego? Otóż nie jest związany tylko z inżynierią lądową i geotechniką, ale również z inżynierią materiałową. W rezultacie do poprawnego rozumienia pracy posadzki wymagana jest wszechstronna wiedza, której rozwój jest korzystny dla szerokiej grupy inżynierów oraz wykonawców. Ponadto ciągle jesteśmy świadkami rozwijających się nowych materiałów i...

Abstrakt 

W artykule przedstawiono analizę przykładowych wad wykonawczych betonowych posadzek przemysłowych oraz opisano konflikt mający źródło w kwestionowaniu przez inwestora jakości wykonanych robót i wstrzymaniu wynagrodzenia wykonawcy przy jednoczesnym przystąpieniu do użytkowania obiektu. W przedstawionej analizie zwrócono uwagę na prawne uwarunkowania dotyczące odbioru i użytkowania obiektów budowlanych.

The article presents an analysis of sample execution defects of industrial concrete flooring and describes a conflict, which has its source in questioning the quality of executed works by the investor and withholding contractor's payment while simultaneously commencing to utilise the building. The presented analysis also points out the legal conditioning pertaining to acceptance and utilisation of civil structures.

Niezależnie od regulacji ujętych w Kodeksie cywilnym [1] i Prawie budowlanym [2] istotna jest kwestia, kiedy odmowa odbioru robót budowlanych jest uzasadniona, a kiedy nie, jeśli inwestor stwierdził wady obiektu.

Najważniejsze wydaje się ustalenie istotności stwierdzonych wad. Za wady istotne należy uznać takie, które uniemożliwiają użytkowanie obiektu i uzasadniają odmowę odbioru robót oraz wstrzymanie wynagrodzenia wykonawcy. Wady nieistotne natomiast są z reguły usterkami np. o charakterze estetycznym i nie mają wpływu na cechy użytkowe obiektu lub jego części. Powinny one w najlepszym wypadku obniżać wartość robót; należałoby je wyceniać przez oszacowanie kosztów ich usunięcia. Nieuzasadniona odmowa odbioru robót w wypadku stwierdzenia wad nieistotnych powinna skutkować uznaniem działań inwestora za zwłokę i stać się podstawą roszczeń odszkodowawczych wykonawcy.

Artykuł opisuje sytuację konfliktową między inwestorem a wykonawcą dotyczącą usterek i wad wykonawczych betonowej posadzki przemysłowej.

Geneza konfliktu

Przedmiotem sporu była betonowa posadzka przemysłowa ze zbrojeniem rozproszonym wykonana w hali magazynu wyrobów gotowych. Jej jakość zamawiający zakwestionował po stwierdzeniu wad użytkowych. Inwestor nie wypłacił wynagrodzenia wykonawcy, przystąpił jednak do użytkowania obiektu. Wykonawca zakwestionował jakość betonu dostarczonego przez producenta do wykonania posadzki i nie dokonał zapłaty za niego. W konsekwencji producent betonu wniósł pozew o zapłatę za beton dostarczony wykonawcy. Sąd zlecił wykonanie opinii technicznej dotyczącej jakości betonu użytego do wykonania posadzki.

Przedmiot i cel badań

Przedmiotem badań był beton, który według dokumentów dostawy był betonem klasy B25 (C20/25) o konsystencji półciekłej (K4), wykonanym z użyciem cementu CEM I 32,5 R i kruszywa o uziarnieniu do 16 mm, z domieszkami BV18 i FM21 oraz dodatkiem włókien stalowych w ilości 25 kg/m3. Warstwa powierzchniowa betonu została utwardzona posypką utwardzającą [3].

Celem badań było udzielenie odpowiedzi na pytania, czy:

 • dostarczony beton był zgodny z polską normą?,
 • beton był zgodny z zamówieniem wykonawcy?,
 • zamówienie wykonawcy w zakresie jakości betonu było zgodne z polską normą?,
 • zamówiony przez wykonawcę i dostarczony przez producenta beton umożliwiał wykonanie posadzki dobrej jakości, czy też nie nadawał się w ogóle do jej wykonania?

Celem opracowania było także uzyskanie dodatkowych informacji, koniecznych do ustalenia jakości betonu i stopnia ewentualnego obniżenia jego wartości w przypadku występowania wad produkcyjnych.

Ze względu na tak określony cel opracowanie obejmowało:

 • analizę dostępnej dokumentacji dotyczącej zastosowanego betonu posadzkowego,
 • ocenę zgodności istniejących dokumentów zamówienia z obowiązującymi aktami normatywnymi i wymogami technologicznymi,
 • ocenę zgodności dostarczonego betonu z istniejącą dokumentacją zamówienia,
 • ocenę wpływu jakości dostarczonego betonu na uzyskaną jakość posadzki,
 • pobranie próbek do badań laboratoryjnych,
 • badania laboratoryjne wybranych właściwości mechanicznych i fizycznych betonu, tj. gęstości objętościowej, wytrzymałości na ściskanie, nasiąkliwości oraz badań mikrostrukturalnych,
 • badanie wpływu jakości betonu na występujące wady utwardzonej warstwy powierzchniowej posadzki.

Łącznie do badań pobrano 15 próbek-odwiertów o średnicy 60 mm i 100 mm o średniej długości ok. 14 cm (grubość posadzki nad izolacją). Część z pobranych odwiertów wykonano w miejscach występowania zgłaszanych wad posadzki, tj. widocznych wykruszeń lub wgłębień w utwardzonej warstwie powierzchniowej.

Analiza wyników badań

Badany beton charakteryzował się gęstością objętościową właściwą dla betonu zwykłego, wykonanego z użyciem kruszywa żwirowego otoczakowego. Obserwacja przełomów betonu potwierdzała właściwe jego przygotowanie i zagęszczenie na budowie. Wytrzymałość betonu posadzki spełniała wymagania normy PN-EN 206-1:2003 [4] dla zakładanej klasy C20/25 (B25): w każdym z badanych miejsc uzyskano wytrzymałości betonu wyższe niż dla klasy C25/30 (B30). Spełniono także wymagania określone w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" [5] w zakresie minimalnej klasy betonu przeznaczonego na posadzki betonowe o podwyższonej odporności na ścieranie. Badany beton spełniał także wymagania normy PN-88/B-06250 [6] dotyczące betonów osłoniętych przed bezpośrednim działaniem czynników atmosferycznych. Obecność w betonie ziaren słabych mieściła się w zakresie wyznaczonym przez normę PN-86/B-06712 [7] w odniesieniu do kruszyw żwirowych wielofrakcyjnych, o średnicy ziaren powyżej 4 mm.

Za istotną dla oceny jakości posadzki uznano natomiast obecność ziaren pochodzących z betonu oraz włókien stalowych w warstwie powierzchniowej, wykonanej przy użyciu posypki utwardzającej, w tym ziaren słabych (fot. 1-3).

Nie stwierdzono powstawania nowych uszkodzeń na powierzchni spowodowanych innymi czynnikami, np. pęcznieniem ziaren czy reakcjami chemicznymi w obecności wilgoci. Nie stwierdzono również obecności zanieczyszczeń organicznych w badanych próbkach betonu.

W świetle sformułowanych stwierdzeń oraz na podstawie uzyskanych informacji, a w szczególności przeprowadzonych wizji lokalnych i badań laboratoryjnych stwierdzono, że dostarczony przez producenta beton umożliwiał wykonanie posadzki dobrej jakości. Beton ten zawierał wprawdzie dużą, ale dopuszczalną ilość ziaren słabych, głównie węglanowych, ich obecność jednak nie mogła być uznana za wadę, szczególnie w posadzkach pokrywanych dodatkową warstwą utwardzającą. Obecność w betonie ziaren słabych, zwietrzałych lub innych drobnych zanieczyszczeń dopuszczonych normą mogła jednak wpływać na obniżenie jakości posadzki, gdy ziarna te zostały wprowadzone do przypowierzchniowej warstwy utwardzającej.

O tym, czy ziarna kruszywa z betonu lub włókna zbrojenia rozproszonego zostaną wprowadzone do warstwy utwardzającej posadzkę, decydowały przede wszystkim przeprowadzone czynności technologiczne.

W analizowanym przypadku za przyczynę uszkodzeń powierzchni posadzki uznano technologię jej wykonania - do przypowierzchniowej warstwy utwardzającej wprowadzono słabe ziarna kruszywa pochodzącego z betonu posadzki, a także drutów zbrojenia rozproszonego, widocznych na powierzchni. Należy jednak dodać, że problem ten nie pojawiłby się mimo zaistniałych niedociągnięć technologicznych, gdyby beton nie zawierał ziaren słabych lub innych zanieczyszczeń. Wymagania w tym zakresie należałoby jednak sprecyzować w formie specyfikacji technicznych i zawrzeć w zamówieniu składanym przez zamawiającego (w tym wypadku wykonawcę robót), czego zwykle się nie robi.

Z bardzo podobną sytuacją zetknięto się w hali innego magazynu, który był użytkowany przez inwestora pomimo nieodebrania robót posadzkowych [8]. Celem badań i analiz było w tym wypadku ustalenie przyczyn powstania wad posadzki betonowej zbrojonej włóknami stalowymi. Widocznymi wadami posadzki były tym razem występujące miejscowo pęknięcia i zarysowania, wykruszenia betonu przy krawędziach dylatacyjnych, nierówności powierzchni oraz ubytki i rozwarstwienia elastycznych wypełnień szczelin ­dylatacyjnych (fot. 4-6). Wady te zostały zinwentaryzowane w trakcie wizji lokalnej i naniesione na rysunki. Cechą wyróżniającą lokalizację większości wad w postaci pęknięć było ich występowanie w części hali, w której nie wykonano większości z wymaganych nacięć-szczelin skurczowych w otoczeniu słupów.

Pęknięcia posadzki były typowymi pęknięciami skurczowymi, których rozwartość została powiększona w efekcie normalnych obciążeń eksploatacyjnych. Ich występowanie było spowodowane głównie błędami wykonawczymi:

 • zbyt późnym wykonaniem nacięć dylatacyjnych lub ich brakiem,
 • brakiem właściwej pielęgnacji wilgotnościowej,

a także, pośrednio:

 • nierówną powierzchnią podbudowy,
 • brakiem właściwie wykonanej warstwy poślizgowej,
 • zmniejszoną ilością zbrojenia rozproszonego.

Wykruszenia przy krawędziach w miejscu przerwy roboczej były efektem klawiszowania sąsiednich płyt i związanych z tym dodatkowych obciążeń dynamicznych od kół wózków widłowych. Wada ta była pochodną wadliwego wykonania przerwy roboczej, tj. prawdopodobnym brakiem tzw. dyblowania płyt. Jest to wada istotna, ale usuwalna. Z kolei stwierdzone ubytki i nieszczelności elastycznych wypełnień szczelin dylatacyjnych były wadami wykonawczymi stosunkowo łatwo usuwalnymi.

Należy podkreślić, że większość stwierdzonych wad posadzek, np. w postaci punktowych odprysków powierzchniowych, nie może być uznanych za istotne. Brak regulacji normowych i specyfikacji technicznych uściślających tę kwestię uniemożliwia (utrudnia) kwalifikację tego typu usterek jako wady wyrobu, ich obecność należy rozpatrywać co najwyżej w kategoriach wad o charakterze estetycznym, nieumniejszających walorów użytkowych posadzki. Również pozostałe wady można wyceniać przez oszacowanie kosztów ich usunięcia, przy założeniu jednostkowych nakładów robocizny i zastosowaniu odpowiednich materiałów naprawczych. Nie zwalnia to oczywiście wykonawcy z odpowiedzialności za wady wykonanych robót oraz konieczności poniesienia kosztów ich usunięcia (obniżenia wynagrodzenia).

W omawianych przypadkach nie powinno to jednak stanowić dla zamawiającego podstawy do odstąpienia od odbioru robót i wstrzymania wynagrodzenia wykonawcy.

Wnioski

Na podstawie analizy dokumentacji oraz przeprowadzonych oględzin posadzek stwierdzono, że inwestorzy hal, w których wykonano posadzki, pomimo że nie odebrali części robót, przystąpili do użytkowania obiektów zgodnie z ich przeznaczeniem. Przepisy Prawa budowlanego wymagają w tym zakresie od inwestora, aby przed przystąpieniem do użytkowania zawiadomił właściwy organ nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy (zgodnie z art. 54 ustawy [2]) i załączył odpowiednią dokumentację, i na tej podstawie uzyskał ostateczne pozwolenie na użytkowanie obiektu.

Należy tu zwrócić uwagę na art. 3, pkt 13 Prawa budowlanego [2], który wskazuje, że w skład dokumentacji budowy wchodzą m.in. protokoły odbiorów częściowych i końcowych. Należy więc wnioskować, że czynność odbioru robót powinna zostać dokonana w formie protokołu przez uprawnioną przez inwestora osobę o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych (art. 3, pkt.13 w zw. z art. 18, ust. 1 Prawa budowlanego [2]). Stawia to przed inwestorem wymóg odebrania wszystkich robót w obiekcie przed przystąpieniem do jego użytkowania.

Niezależnie od tego niektórzy autorzy powołują się tu na przepisy Kodeksu cywilnego [1], które nie precyzują określonej formy dokonania odbioru robót budowlanych. W oparciu wyłącznie o nie można przyjąć, że dla wywołania odpowiednich skutków cywilnoprawnych wystarczającym jest dokonany w dowolnej formie odbiór prac przez samego inwestora [9].

Na podstawie orzecznictwa Sądu Najwyższego można również stwierdzić, że "w przepisie art. 647 k.c. [1] nie przesądzono o formie odbioru obiektu budowlanego (…), dlatego nie można wykluczyć, że w okolicznościach konkretnej sprawy może dojść do faktycznego odbioru obiektu bez sporządzenia formalnego protokołu" [9].

Czynnością odbioru może zatem być każde zachowanie inwestora, które ujawnia jego wolę w sposób dostateczny. Oznacza to, że w pewnych okolicznościach wykonawca ma możliwość wykazania odbioru robót nie tylko za pomocą protokołu, ale też przez wykazanie innych czynności podjętych przez inwestora, a już na pewno w sytuacji przystąpienia do użytkowania obiektu, o czym w przypadku jawnego naruszenia prawa powinien zawiadomić właściwy organ nadzoru budowlanego. Takie zawiadomienie powinno skutkować wszczęciem postępowania przeciw nieuczciwemu inwestorowi i doprowadzić do wypłaty wynagrodzenia wykonawcy, z ewentualnym pomniejszeniem o wartość stwierdzonych wad lub wymogiem ich usunięcia.

Jeżeli budynek został prawidłowo przekazany do użytkowania zgodnie z wymogiem Prawa budowlanego [2], oznacza to, że musiał zostać uprzednio odebrany. 

Reasumując, należy stwierdzić, że spotykane często w praktyce podobne sytuacje konfliktowe nie musiałyby mieć miejsca, gdyby nie niska świadomość prawa, a także praw i obowiązków głównych uczestników procesu inwestycyjnego, tj. inwestorów i wykonawców. Istotną rolę do spełnienia ma również właściwy organ nadzoru budowlanego (jeżeli został powiadomiony), a także pełnomocnicy prawni oraz orzecznicy - to oni znają prawo, a więc powinni prowadzić postępowanie we właściwym kierunku.

Literatura

 1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (DzU z 1964 r. nr 16, poz. 93 ze zm.).
 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. DzU z 2010 r. nr 243, poz. 1623 ze zm.).
 3. M. Franczyk, J. Kulpiński, G. Prokopski, "Opinia techniczna dotycząca jakości betonu użytego do wykonania posadzki w hali magazynu", Politechnika Rzeszowska, Rzeszów 2005.
 4. PN-EN 206-1:2003, "Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność".
 5. "Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych", oprac. ITB, t. I, cz. 1-4, Wydawnictwo ARKADY, Warszawa 1990.
 6. PN-88/B-06250, "Beton zwykły".
 7. PN-86/B-06712, "Kruszywa mineralne do betonu".
 8. J. Kulpiński, M. Franczyk, "Opinia techniczna dotycząca przyczyn wad posadzki betonowej w hali "A", Politechnika Rzeszowska, Rzeszów 2011.
 9. S. Lebioda, "Czy odbiór robót budowlanych może nastąpić w sposób milczący", 19.06.2012, AbcNieruchomości.pl.

IZOLACJE 3/2013

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

mgr inż. Maciej Rokiel Właściwości i rodzaje materiałów do hydroizolacji

Właściwości i rodzaje materiałów do hydroizolacji Właściwości i rodzaje materiałów do hydroizolacji

Zadaniem hydroizolacji jest ochrona konstrukcji przed wodą i wilgocią, jednak sama wilgoć nie jest jedynym czynnikiem zagrażającym trwałości konstrukcji lub jej elementów. Woda jest bardzo często nośnikiem...

Zadaniem hydroizolacji jest ochrona konstrukcji przed wodą i wilgocią, jednak sama wilgoć nie jest jedynym czynnikiem zagrażającym trwałości konstrukcji lub jej elementów. Woda jest bardzo często nośnikiem substancji, które mają szkodliwy wpływ na samą izolację i na chronione przez nią elementy budynku. Rozpuszczone w wodzie agresywne związki chemiczne powstałe np. w wyniku naturalnego procesu gnicia roślin i liści czy też wskutek procesów chemicznych (zachodzących pomiędzy wodą a produktami spalania,...

dr inż. Sławomir Chłądzyński Środki gruntujące do podłoży mineralnych

Środki gruntujące do podłoży mineralnych Środki gruntujące do podłoży mineralnych

Nie ma tynkowania bez gruntowania – takie hasło znają wszyscy doświadczeni tynkarze. Ale czy gruntowanie podłoża wykonywane jest tylko przed tynkowaniem? Co z przygotowaniem podłoża pod posadzki, hydroizolacje,...

Nie ma tynkowania bez gruntowania – takie hasło znają wszyscy doświadczeni tynkarze. Ale czy gruntowanie podłoża wykonywane jest tylko przed tynkowaniem? Co z przygotowaniem podłoża pod posadzki, hydroizolacje, gładzie czy farby?

mgr inż. Maciej Rokiel Zaprawy do spoinowania – co warto wiedzieć?

Zaprawy do spoinowania – co warto wiedzieć? Zaprawy do spoinowania – co warto wiedzieć?

Zaprawa spoinująca to element okładziny ceramicznej. Taka definicja wymusza traktowanie zaprawy spoinującej jako składnika kompleksowego rozwiązania technologiczno-materiałowego, którego pozostałymi elementami...

Zaprawa spoinująca to element okładziny ceramicznej. Taka definicja wymusza traktowanie zaprawy spoinującej jako składnika kompleksowego rozwiązania technologiczno-materiałowego, którego pozostałymi elementami są: zaprawa klejąca, płytki oraz masy do wypełnień dylatacji zastosowane na odpowiednim podłożu.

Jacek Sawicki Korek w izolacjach budowlanych

Korek w izolacjach budowlanych Korek w izolacjach budowlanych

Korek to materiał izolacyjny pochodzenia naturalnego. W budownictwie z powodzeniem sprawdza się jako izolacja cieplna i akustyczna.

Korek to materiał izolacyjny pochodzenia naturalnego. W budownictwie z powodzeniem sprawdza się jako izolacja cieplna i akustyczna.

mgr inż. Maciej Rokiel Posadzki przemysłowe - warunki bezawaryjnej eksploatacji

Posadzki przemysłowe - warunki bezawaryjnej eksploatacji Posadzki przemysłowe - warunki bezawaryjnej eksploatacji

Pod pojęciem podłogi należy rozumieć wykończenie poziomej przegrody konstrukcji nadające jej wymagane właściwości użytkowe. Na podłogę składają się: warstwy hydroizolacyjne, paroizolacja, izolacje termiczne...

Pod pojęciem podłogi należy rozumieć wykończenie poziomej przegrody konstrukcji nadające jej wymagane właściwości użytkowe. Na podłogę składają się: warstwy hydroizolacyjne, paroizolacja, izolacje termiczne i akustyczne, warstwy ochronne, warstwy nośne (betony, jastrychy), dobrane w zależności od obciążeń, rodzaju pomieszczenia i związanych z tym wymagań użytkowych. Posadzka natomiast to wierzchnia warstwa podłogi, przenosząca na warstwy konstrukcji obciążenia użytkowe i/lub zabezpieczająca przed...

dr inż. Katarzyna Nowak XPS jako izolacja termiczna podłóg na gruncie

XPS jako izolacja termiczna podłóg na gruncie XPS jako izolacja termiczna podłóg na gruncie

W budynkach niepodpiwniczonych najczęściej stosowanym rozwiązaniem podłogi jest ułożenie poszczególnych warstw bezpośrednio na gruncie. Ponieważ różnica temperatury między wnętrzem budynku a gruntem jest...

W budynkach niepodpiwniczonych najczęściej stosowanym rozwiązaniem podłogi jest ułożenie poszczególnych warstw bezpośrednio na gruncie. Ponieważ różnica temperatury między wnętrzem budynku a gruntem jest bardzo duża, konieczne jest zastosowanie w tym rozwiązaniu izolacji termicznej zapewniającej odpowiedni opór cieplny całej podłogi.

mgr inż. Piotr Idzikowski Posadzki i podkłady podłogowe – sztuka wylewania

Posadzki i podkłady podłogowe – sztuka wylewania Posadzki i podkłady podłogowe – sztuka wylewania

Wśród wylewek można wyróżnić podkłady podłogowe i posadzki. Te pierwsze mogą stanowić jedynie podłoże pod warstwy okładzinowe (płytki, parkiet, panele), gdyż nie mają odpowiedniej wytrzymałości na ścieranie....

Wśród wylewek można wyróżnić podkłady podłogowe i posadzki. Te pierwsze mogą stanowić jedynie podłoże pod warstwy okładzinowe (płytki, parkiet, panele), gdyż nie mają odpowiedniej wytrzymałości na ścieranie. Te drugie mogą tworzyć ostateczne wykończenie, nawet w pomieszczeniach o dużym ruchu.

mgr inż. Maciej Rokiel Uszczelnienie zespolone (podpłytkowe) z materiałów stosowanych w postaci ciekłej

Uszczelnienie zespolone (podpłytkowe) z materiałów stosowanych w postaci ciekłej

W styczniu 2010 r. ukazały się wytyczne „Verbundabdichtungen. Hinweise für die Ausführung von flüssig zu verarbeitenden Verbundabdichtungen mit Bekleidungen und Belägen aus Fliesen und Platten für den...

W styczniu 2010 r. ukazały się wytyczne „Verbundabdichtungen. Hinweise für die Ausführung von flüssig zu verarbeitenden Verbundabdichtungen mit Bekleidungen und Belägen aus Fliesen und Platten für den Innen- und Außenbereich” [1] będące aktualizacją ich wydania z 2005 r. Wytyczne te odnoszą się do przepisów prawa budowlanego obowiązującego w Niemczech, co nie oznacza, że nie można z nich korzystać w Polsce. Wręcz przeciwnie – stanowią jedno z najbardziej aktualnych źródeł wiedzy w tym zakresie. Artykuł...

dr inż. Adam Ujma Podłogi i posadzki – parametry cieplne

Podłogi i posadzki – parametry cieplne Podłogi i posadzki – parametry cieplne

Przenikaniu ciepła przez podłogi i posadzki oraz związanym z nim stratom ciepła poświęca się w literaturze technicznej stosunkowo dużo uwagi. W marginalny sposób natomiast traktuje się procesy cieplne...

Przenikaniu ciepła przez podłogi i posadzki oraz związanym z nim stratom ciepła poświęca się w literaturze technicznej stosunkowo dużo uwagi. W marginalny sposób natomiast traktuje się procesy cieplne związane z odczuciami cieplnymi użytkowników pomieszczeń.

mgr inż. Maciej Rokiel Wykładziny posadzkowe z płytek – podłoże pod płytki ceramiczne

Wykładziny posadzkowe z płytek – podłoże pod płytki ceramiczne Wykładziny posadzkowe z płytek – podłoże pod płytki ceramiczne

W Niemczech zagadnienia związane z wykonywaniem wykładzin ceramicznych regulowane są przynajmniej przez kilkanaście różnego rodzaju norm i wytycznych. Zupełnie inaczej sytuacja wygląda w polskich dokumentach...

W Niemczech zagadnienia związane z wykonywaniem wykładzin ceramicznych regulowane są przynajmniej przez kilkanaście różnego rodzaju norm i wytycznych. Zupełnie inaczej sytuacja wygląda w polskich dokumentach tego typu, które często zawierają niepełne informacje lub podają mniej rygorystyczne wymagania.

dr inż. Sławomir Chłądzyński, mgr inż. Romuald Skrzypczyński Podkłady podłogowe i masy wyrównujące - wykonawstwo

Podkłady podłogowe i masy wyrównujące - wykonawstwo Podkłady podłogowe i masy wyrównujące - wykonawstwo

Podłogi stanowią elementy wykończenia przegród poziomych budynku. Ich zadaniem jest zapewnienie użytkownikom budynków bezpiecznego poruszania się w pomieszczeniu. Z tego względu powinny być równe i tworzyć...

Podłogi stanowią elementy wykończenia przegród poziomych budynku. Ich zadaniem jest zapewnienie użytkownikom budynków bezpiecznego poruszania się w pomieszczeniu. Z tego względu powinny być równe i tworzyć powierzchnię poziomą. Muszą też zapewniać stabilność wszystkich warstw, a także spełniać warunki higieniczne i estetyczne. Jest to możliwe pod warunkiem właściwego zaprojektowania poszczególnych warstw, doboru odpowiednich materiałów oraz poprawnego wykonania robót posadzkarskich.

mgr inż. Maciej Rokiel Wykładziny posadzkowe z płytek – właściwy dobór kleju

Wykładziny posadzkowe z płytek – właściwy dobór kleju Wykładziny posadzkowe z płytek – właściwy dobór kleju

Klej powinien zapewnić mocne, trwałe i stabilne połączenie płytki z podłożem. Jednak na ostateczny efekt składa się kilka elementów: rodzaj i sposób przygotowania podłoża, rodzaj i parametry kleju oraz...

Klej powinien zapewnić mocne, trwałe i stabilne połączenie płytki z podłożem. Jednak na ostateczny efekt składa się kilka elementów: rodzaj i sposób przygotowania podłoża, rodzaj i parametry kleju oraz dobór odpowiednich płytek. Równie ważne jest wykonawstwo zgodne ze sztuką budowlaną.

mgr inż. Maciej Rokiel Wykładziny posadzkowe z płytek - dobór płytek i zapraw spoinujących

Wykładziny posadzkowe z płytek - dobór płytek i zapraw spoinujących Wykładziny posadzkowe z płytek - dobór płytek i zapraw spoinujących

Trwałość wykładziny zależy m.in. od właściwego doboru płytek (zagadnienie to jest jednak często bagatelizowane) oraz odpowiedniej do miejsca zastosowania zaprawy spoinującej. Przy wyborze właściwego materiału...

Trwałość wykładziny zależy m.in. od właściwego doboru płytek (zagadnienie to jest jednak często bagatelizowane) oraz odpowiedniej do miejsca zastosowania zaprawy spoinującej. Przy wyborze właściwego materiału istotny jest nie tylko podział na produkty do stosowania we wnętrzach lub na zewnątrz, lecz także podział wynikający z przeznaczenia i sposobu eksploatacji danego pomieszczenia czy obiektu.

dr inż. Sławomir Chłądzyński, mgr inż. Romuald Skrzypczyński Podkłady podłogowe i masy wyrównujące - rodzaje i właściwości

Podkłady podłogowe i masy wyrównujące - rodzaje i właściwości Podkłady podłogowe i masy wyrównujące - rodzaje i właściwości

W literaturze przedmiotu podawane są różne, często sprzeczne definicje dotyczące produktów przeznaczonych do wykonywania podłóg. W języku potocznym istnieją ponadto terminy, których brak w normach przedmiotowych....

W literaturze przedmiotu podawane są różne, często sprzeczne definicje dotyczące produktów przeznaczonych do wykonywania podłóg. W języku potocznym istnieją ponadto terminy, których brak w normach przedmiotowych. Usystematyzowanie definicji jest wstępem do dalszej charakterystyki produktów.

mgr inż. Maciej Rokiel Wykładziny posadzkowe z płytek - dylatacje i tolerancje wymiarowe

Wykładziny posadzkowe z płytek - dylatacje i tolerancje wymiarowe Wykładziny posadzkowe z płytek - dylatacje i tolerancje wymiarowe

By uniknąć uszkodzeń podłoża i warstw wykończeniowych, należy prawidłowo rozmieścić i wykonać dylatacje. W ich projektowaniu uwzględnia się obciążenia działające na posadzkę, zastosowanie lub brak ogrzewania...

By uniknąć uszkodzeń podłoża i warstw wykończeniowych, należy prawidłowo rozmieścić i wykonać dylatacje. W ich projektowaniu uwzględnia się obciążenia działające na posadzkę, zastosowanie lub brak ogrzewania podłogowego, powierzchnię, kształt i konstrukcję podłogi.

dr inż. Anna Staszczuk, prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński Wpływ wysokich temperatur letnich na projektowanie termiczne podłóg w jednokondygnacyjnych budynkach mieszkalnych w Polsce

Wpływ wysokich temperatur letnich na projektowanie termiczne podłóg w jednokondygnacyjnych budynkach mieszkalnych w Polsce Wpływ wysokich temperatur letnich na projektowanie termiczne podłóg w jednokondygnacyjnych budynkach mieszkalnych w Polsce

Zjawiska pogodowe związane z globalnym ociepleniem coraz częściej i bardziej dotkliwie wpływają na mikroklimat w budynkach mieszkalnych. Mogą mieć szkodliwy wpływ na życie ludzkie, zwłaszcza w regionach...

Zjawiska pogodowe związane z globalnym ociepleniem coraz częściej i bardziej dotkliwie wpływają na mikroklimat w budynkach mieszkalnych. Mogą mieć szkodliwy wpływ na życie ludzkie, zwłaszcza w regionach o umiarkowanym klimacie, w których budynki mieszkalne zazwyczaj nie są przystosowane do przedłużających się okresów ciągłego występowania wysokich temperatur w okresie letnim.

dr inż. Jan Lorkowski Silnie obciążona posadzka na styropianie

Silnie obciążona posadzka na styropianie Silnie obciążona posadzka na styropianie

W chłodni zaprojektowano posadzkę obciążoną ruchomymi regałami wysokiego składowania ustawionymi na szynach. Na etapie realizacji okazało się, że zamiast styropianu EPS 200 ułożono styropian podposadzkowy...

W chłodni zaprojektowano posadzkę obciążoną ruchomymi regałami wysokiego składowania ustawionymi na szynach. Na etapie realizacji okazało się, że zamiast styropianu EPS 200 ułożono styropian podposadzkowy typu EPS 150.

dr hab. inż. Maria Wesołowska, dr inż. Paula Szczepaniak Projektowanie termiczne podłóg wielkopowierzchniowych obiektów handlowych

Projektowanie termiczne podłóg wielkopowierzchniowych obiektów handlowych

W latach 90. XX w. powstały w Polsce pierwsze budynki o bardzo dużej powierzchni z przeznaczeniem handlowym – super- i hipermarkety. Z uwagi na bardzo duży obszar oddziaływania takiego obiektu ich powstawanie...

W latach 90. XX w. powstały w Polsce pierwsze budynki o bardzo dużej powierzchni z przeznaczeniem handlowym – super- i hipermarkety. Z uwagi na bardzo duży obszar oddziaływania takiego obiektu ich powstawanie w wielu miastach budziło kontrowersje.

mgr inż. Piotr Idzikowski Jak przyklejać okładziny ceramiczne na trudne podłoża?

Jak przyklejać okładziny ceramiczne na trudne podłoża? Jak przyklejać okładziny ceramiczne na trudne podłoża?

Są dwa typy trudnych podłoży: o ograniczonej nośności i odkształcalne. W praktyce bardzo często się zdarza, że obydwie trudności występują równocześnie, zwłaszcza przy remontach starych domów czy mieszkań.

Są dwa typy trudnych podłoży: o ograniczonej nośności i odkształcalne. W praktyce bardzo często się zdarza, że obydwie trudności występują równocześnie, zwłaszcza przy remontach starych domów czy mieszkań.

dr inż. Artur Pałasz Wyroby hydroizolacyjne typu folia w płynie cz. 2

Wyroby hydroizolacyjne typu folia w płynie cz. 2 Wyroby hydroizolacyjne typu folia w płynie cz. 2

Jakość surowców, poprawność sporządzenia receptury czy przebiegu procesu produkcyjnego można sprawdzić dopiero po przeprowadzeniu odpowiednich badań laboratoryjnych. Odpowiednich, tzn. wykorzystujących...

Jakość surowców, poprawność sporządzenia receptury czy przebiegu procesu produkcyjnego można sprawdzić dopiero po przeprowadzeniu odpowiednich badań laboratoryjnych. Odpowiednich, tzn. wykorzystujących dobre metody badawcze i spełniających stosunkowo rygorystyczne wymagania.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Projektowanie podłóg w świetle nowych wymagań cieplnych

Projektowanie podłóg w świetle nowych wymagań cieplnych Projektowanie podłóg w świetle nowych wymagań cieplnych

Projektowanie podłóg na gruncie, stropach międzykondygnacyjnych, nad pomieszczeniami nieogrzewanymi oraz stropach kondygnacji podziemnych powinno nie tylko zapewnić spełnienie wymagań konstrukcyjnych i...

Projektowanie podłóg na gruncie, stropach międzykondygnacyjnych, nad pomieszczeniami nieogrzewanymi oraz stropach kondygnacji podziemnych powinno nie tylko zapewnić spełnienie wymagań konstrukcyjnych i akustycznych, lecz także cieplno­‑wilgotnościowych.

mgr inż. Magdalena Bochenek Izolacje próżniowe (VIP) – właściwości i przykłady zastosowań w budownictwie

Izolacje próżniowe (VIP) – właściwości i przykłady zastosowań w budownictwie Izolacje próżniowe (VIP) – właściwości i przykłady zastosowań w budownictwie

Próżniowe panele izolacyjne (VIP) to nowoczesne materiały izolacyjne, które wykorzystują dobre właściwości termoizolacyjne próżni i cechują się bardzo dobrymi parametrami cieplnymi. Są więc coraz częściej...

Próżniowe panele izolacyjne (VIP) to nowoczesne materiały izolacyjne, które wykorzystują dobre właściwości termoizolacyjne próżni i cechują się bardzo dobrymi parametrami cieplnymi. Są więc coraz częściej stosowane w budownictwie.

prof. dr hab. inż. Jerzy Hoła, dr inż. Łukasz Sadowski Nieniszcząca diagnostyka zespolenia warstw betonowych na przykładzie posadzek

Nieniszcząca diagnostyka zespolenia warstw betonowych na przykładzie posadzek Nieniszcząca diagnostyka zespolenia warstw betonowych na przykładzie posadzek

Diagnostyka zespolenia warstw betonowych w elementach budowlanych stosowana jest m.in. w odbiorach jakościowych w budownictwie. W praktyce zazwyczaj wykorzystywana jest do tego celu seminieniszcząca metoda...

Diagnostyka zespolenia warstw betonowych w elementach budowlanych stosowana jest m.in. w odbiorach jakościowych w budownictwie. W praktyce zazwyczaj wykorzystywana jest do tego celu seminieniszcząca metoda odrywania (pull-off), która pozwala wiarygodnie ocenić, czy zespolenie między warstwami występuje, a jeśli tak – jaka jest jego wartość w rozumieniu przyczepności na odrywanie fb na styku warstw.

prof. dr hab. eur. inż. Tomasz Z. Błaszczyński, mgr inż. Marta Przybylska-Fałek Fibrobeton jako materiał konstrukcyjny

Fibrobeton jako materiał konstrukcyjny Fibrobeton jako materiał konstrukcyjny

Fibrobeton jest coraz częściej stosowany w budownictwie – m.in. jako element konstrukcyjny. Aby w tym zastosowaniu pełnił swoją funkcję, musi zapewnić trwałość i nośność budowanej konstrukcji. Z tego powodu...

Fibrobeton jest coraz częściej stosowany w budownictwie – m.in. jako element konstrukcyjny. Aby w tym zastosowaniu pełnił swoją funkcję, musi zapewnić trwałość i nośność budowanej konstrukcji. Z tego powodu bardzo ważny jest przebieg procesu jego niszczenia pod obciążeniem ściskającym.

Wybrane dla Ciebie

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny » Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka »

Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka » Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka »

Płyty XPS – następca styropianu »

Płyty XPS – następca styropianu » Płyty XPS – następca styropianu »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? » Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków » Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.