Izolacje.com.pl

Problemy techniczno-prawne wykonywania i odbioru posadzek przemysłowych

Posadzka betonowa / Technical and legal difficulties of executing and accepting industrial flooring
Archiwum autora

Posadzka betonowa / Technical and legal difficulties of executing and accepting industrial flooring


Archiwum autora

Etap odbioru robót budowlanych jest często źródłem konfliktów pomiędzy inwestorem a wykonawcą. Zdarza się, że ze względu na stwierdzone wady obiektu inwestor odmawia odbioru prac budowlanych i wypłaty wynagrodzenia wykonawcy, a jednocześnie przystępuje do użytkowania obiektu, do czego nie jest uprawniony.

Zobacz także

Tremco CPG Poland Sp. z o.o. Flowcrete – bezspoinowe posadzki żywiczne w przemyśle

Flowcrete – bezspoinowe posadzki żywiczne w przemyśle Flowcrete – bezspoinowe posadzki żywiczne w przemyśle

Bezspoinowe posadzki żywiczne są często nazywane posadzkami przemysłowymi. Ze względu na ich właściwości, m.in. trwałość, wytrzymałość mechaniczną, w tym odporność na ścieranie, szczelność i nienasiąkliwość...

Bezspoinowe posadzki żywiczne są często nazywane posadzkami przemysłowymi. Ze względu na ich właściwości, m.in. trwałość, wytrzymałość mechaniczną, w tym odporność na ścieranie, szczelność i nienasiąkliwość oraz łatwość utrzymania w czystości, rozwiązania posadzkowe na bazie żywic syntetycznych są powszechnie stosowane w zakładach produkcyjnych z różnych branż.

dr inż. Krzysztof Pogan, WestWood® Kunststofftechnik GmbH Rozwiązania dla parkingów wielopoziomowych i podziemnych

Rozwiązania dla parkingów wielopoziomowych i podziemnych Rozwiązania dla parkingów wielopoziomowych i podziemnych

Parkingi wielopoziomowe i podziemne to niewątpliwie budowle, których nie można porównać do powszechnie spotykanych w budownictwie tradycyjnych budowli żelbetowych. Swoimi właściwościami przypominają one...

Parkingi wielopoziomowe i podziemne to niewątpliwie budowle, których nie można porównać do powszechnie spotykanych w budownictwie tradycyjnych budowli żelbetowych. Swoimi właściwościami przypominają one raczej budowle drogowe, jak np. mosty. Zatem muszą spełniać wysokie wymagania w zakresie trwałości – powinny możliwie długo pozostać odporne na oddziaływanie warunków zewnętrznych i służyć przez długi czas.

Czy w najbliższym czasie planujesz modernizację domu lub mieszkania?

Czy w najbliższym czasie planujesz modernizację domu lub mieszkania?

Abstrakt 

W artykule przedstawiono analizę przykładowych wad wykonawczych betonowych posadzek przemysłowych oraz opisano konflikt mający źródło w kwestionowaniu przez inwestora jakości wykonanych robót i wstrzymaniu wynagrodzenia wykonawcy przy jednoczesnym przystąpieniu do użytkowania obiektu. W przedstawionej analizie zwrócono uwagę na prawne uwarunkowania dotyczące odbioru i użytkowania obiektów budowlanych.

The article presents an analysis of sample execution defects of industrial concrete flooring and describes a conflict, which has its source in questioning the quality of executed works by the investor and withholding contractor's payment while simultaneously commencing to utilise the building. The presented analysis also points out the legal conditioning pertaining to acceptance and utilisation of civil structures.

Niezależnie od regulacji ujętych w Kodeksie cywilnym [1] i Prawie budowlanym [2] istotna jest kwestia, kiedy odmowa odbioru robót budowlanych jest uzasadniona, a kiedy nie, jeśli inwestor stwierdził wady obiektu.

Najważniejsze wydaje się ustalenie istotności stwierdzonych wad. Za wady istotne należy uznać takie, które uniemożliwiają użytkowanie obiektu i uzasadniają odmowę odbioru robót oraz wstrzymanie wynagrodzenia wykonawcy. Wady nieistotne natomiast są z reguły usterkami np. o charakterze estetycznym i nie mają wpływu na cechy użytkowe obiektu lub jego części. Powinny one w najlepszym wypadku obniżać wartość robót; należałoby je wyceniać przez oszacowanie kosztów ich usunięcia. Nieuzasadniona odmowa odbioru robót w wypadku stwierdzenia wad nieistotnych powinna skutkować uznaniem działań inwestora za zwłokę i stać się podstawą roszczeń odszkodowawczych wykonawcy.

Artykuł opisuje sytuację konfliktową między inwestorem a wykonawcą dotyczącą usterek i wad wykonawczych betonowej posadzki przemysłowej.

Geneza konfliktu

Przedmiotem sporu była betonowa posadzka przemysłowa ze zbrojeniem rozproszonym wykonana w hali magazynu wyrobów gotowych. Jej jakość zamawiający zakwestionował po stwierdzeniu wad użytkowych. Inwestor nie wypłacił wynagrodzenia wykonawcy, przystąpił jednak do użytkowania obiektu. Wykonawca zakwestionował jakość betonu dostarczonego przez producenta do wykonania posadzki i nie dokonał zapłaty za niego. W konsekwencji producent betonu wniósł pozew o zapłatę za beton dostarczony wykonawcy. Sąd zlecił wykonanie opinii technicznej dotyczącej jakości betonu użytego do wykonania posadzki.

Przedmiot i cel badań

Przedmiotem badań był beton, który według dokumentów dostawy był betonem klasy B25 (C20/25) o konsystencji półciekłej (K4), wykonanym z użyciem cementu CEM I 32,5 R i kruszywa o uziarnieniu do 16 mm, z domieszkami BV18 i FM21 oraz dodatkiem włókien stalowych w ilości 25 kg/m3. Warstwa powierzchniowa betonu została utwardzona posypką utwardzającą [3].

Celem badań było udzielenie odpowiedzi na pytania, czy:

 • dostarczony beton był zgodny z polską normą?,
 • beton był zgodny z zamówieniem wykonawcy?,
 • zamówienie wykonawcy w zakresie jakości betonu było zgodne z polską normą?,
 • zamówiony przez wykonawcę i dostarczony przez producenta beton umożliwiał wykonanie posadzki dobrej jakości, czy też nie nadawał się w ogóle do jej wykonania?

Celem opracowania było także uzyskanie dodatkowych informacji, koniecznych do ustalenia jakości betonu i stopnia ewentualnego obniżenia jego wartości w przypadku występowania wad produkcyjnych.

Ze względu na tak określony cel opracowanie obejmowało:

 • analizę dostępnej dokumentacji dotyczącej zastosowanego betonu posadzkowego,
 • ocenę zgodności istniejących dokumentów zamówienia z obowiązującymi aktami normatywnymi i wymogami technologicznymi,
 • ocenę zgodności dostarczonego betonu z istniejącą dokumentacją zamówienia,
 • ocenę wpływu jakości dostarczonego betonu na uzyskaną jakość posadzki,
 • pobranie próbek do badań laboratoryjnych,
 • badania laboratoryjne wybranych właściwości mechanicznych i fizycznych betonu, tj. gęstości objętościowej, wytrzymałości na ściskanie, nasiąkliwości oraz badań mikrostrukturalnych,
 • badanie wpływu jakości betonu na występujące wady utwardzonej warstwy powierzchniowej posadzki.

Łącznie do badań pobrano 15 próbek-odwiertów o średnicy 60 mm i 100 mm o średniej długości ok. 14 cm (grubość posadzki nad izolacją). Część z pobranych odwiertów wykonano w miejscach występowania zgłaszanych wad posadzki, tj. widocznych wykruszeń lub wgłębień w utwardzonej warstwie powierzchniowej.

Analiza wyników badań

Badany beton charakteryzował się gęstością objętościową właściwą dla betonu zwykłego, wykonanego z użyciem kruszywa żwirowego otoczakowego. Obserwacja przełomów betonu potwierdzała właściwe jego przygotowanie i zagęszczenie na budowie. Wytrzymałość betonu posadzki spełniała wymagania normy PN-EN 206-1:2003 [4] dla zakładanej klasy C20/25 (B25): w każdym z badanych miejsc uzyskano wytrzymałości betonu wyższe niż dla klasy C25/30 (B30). Spełniono także wymagania określone w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" [5] w zakresie minimalnej klasy betonu przeznaczonego na posadzki betonowe o podwyższonej odporności na ścieranie. Badany beton spełniał także wymagania normy PN-88/B-06250 [6] dotyczące betonów osłoniętych przed bezpośrednim działaniem czynników atmosferycznych. Obecność w betonie ziaren słabych mieściła się w zakresie wyznaczonym przez normę PN-86/B-06712 [7] w odniesieniu do kruszyw żwirowych wielofrakcyjnych, o średnicy ziaren powyżej 4 mm.

Za istotną dla oceny jakości posadzki uznano natomiast obecność ziaren pochodzących z betonu oraz włókien stalowych w warstwie powierzchniowej, wykonanej przy użyciu posypki utwardzającej, w tym ziaren słabych (fot. 1-3).

Nie stwierdzono powstawania nowych uszkodzeń na powierzchni spowodowanych innymi czynnikami, np. pęcznieniem ziaren czy reakcjami chemicznymi w obecności wilgoci. Nie stwierdzono również obecności zanieczyszczeń organicznych w badanych próbkach betonu.

W świetle sformułowanych stwierdzeń oraz na podstawie uzyskanych informacji, a w szczególności przeprowadzonych wizji lokalnych i badań laboratoryjnych stwierdzono, że dostarczony przez producenta beton umożliwiał wykonanie posadzki dobrej jakości. Beton ten zawierał wprawdzie dużą, ale dopuszczalną ilość ziaren słabych, głównie węglanowych, ich obecność jednak nie mogła być uznana za wadę, szczególnie w posadzkach pokrywanych dodatkową warstwą utwardzającą. Obecność w betonie ziaren słabych, zwietrzałych lub innych drobnych zanieczyszczeń dopuszczonych normą mogła jednak wpływać na obniżenie jakości posadzki, gdy ziarna te zostały wprowadzone do przypowierzchniowej warstwy utwardzającej.

O tym, czy ziarna kruszywa z betonu lub włókna zbrojenia rozproszonego zostaną wprowadzone do warstwy utwardzającej posadzkę, decydowały przede wszystkim przeprowadzone czynności technologiczne.

W analizowanym przypadku za przyczynę uszkodzeń powierzchni posadzki uznano technologię jej wykonania - do przypowierzchniowej warstwy utwardzającej wprowadzono słabe ziarna kruszywa pochodzącego z betonu posadzki, a także drutów zbrojenia rozproszonego, widocznych na powierzchni. Należy jednak dodać, że problem ten nie pojawiłby się mimo zaistniałych niedociągnięć technologicznych, gdyby beton nie zawierał ziaren słabych lub innych zanieczyszczeń. Wymagania w tym zakresie należałoby jednak sprecyzować w formie specyfikacji technicznych i zawrzeć w zamówieniu składanym przez zamawiającego (w tym wypadku wykonawcę robót), czego zwykle się nie robi.

Z bardzo podobną sytuacją zetknięto się w hali innego magazynu, który był użytkowany przez inwestora pomimo nieodebrania robót posadzkowych [8]. Celem badań i analiz było w tym wypadku ustalenie przyczyn powstania wad posadzki betonowej zbrojonej włóknami stalowymi. Widocznymi wadami posadzki były tym razem występujące miejscowo pęknięcia i zarysowania, wykruszenia betonu przy krawędziach dylatacyjnych, nierówności powierzchni oraz ubytki i rozwarstwienia elastycznych wypełnień szczelin ­dylatacyjnych (fot. 4-6). Wady te zostały zinwentaryzowane w trakcie wizji lokalnej i naniesione na rysunki. Cechą wyróżniającą lokalizację większości wad w postaci pęknięć było ich występowanie w części hali, w której nie wykonano większości z wymaganych nacięć-szczelin skurczowych w otoczeniu słupów.

Pęknięcia posadzki były typowymi pęknięciami skurczowymi, których rozwartość została powiększona w efekcie normalnych obciążeń eksploatacyjnych. Ich występowanie było spowodowane głównie błędami wykonawczymi:

 • zbyt późnym wykonaniem nacięć dylatacyjnych lub ich brakiem,
 • brakiem właściwej pielęgnacji wilgotnościowej,

a także, pośrednio:

 • nierówną powierzchnią podbudowy,
 • brakiem właściwie wykonanej warstwy poślizgowej,
 • zmniejszoną ilością zbrojenia rozproszonego.

Wykruszenia przy krawędziach w miejscu przerwy roboczej były efektem klawiszowania sąsiednich płyt i związanych z tym dodatkowych obciążeń dynamicznych od kół wózków widłowych. Wada ta była pochodną wadliwego wykonania przerwy roboczej, tj. prawdopodobnym brakiem tzw. dyblowania płyt. Jest to wada istotna, ale usuwalna. Z kolei stwierdzone ubytki i nieszczelności elastycznych wypełnień szczelin dylatacyjnych były wadami wykonawczymi stosunkowo łatwo usuwalnymi.

Należy podkreślić, że większość stwierdzonych wad posadzek, np. w postaci punktowych odprysków powierzchniowych, nie może być uznanych za istotne. Brak regulacji normowych i specyfikacji technicznych uściślających tę kwestię uniemożliwia (utrudnia) kwalifikację tego typu usterek jako wady wyrobu, ich obecność należy rozpatrywać co najwyżej w kategoriach wad o charakterze estetycznym, nieumniejszających walorów użytkowych posadzki. Również pozostałe wady można wyceniać przez oszacowanie kosztów ich usunięcia, przy założeniu jednostkowych nakładów robocizny i zastosowaniu odpowiednich materiałów naprawczych. Nie zwalnia to oczywiście wykonawcy z odpowiedzialności za wady wykonanych robót oraz konieczności poniesienia kosztów ich usunięcia (obniżenia wynagrodzenia).

W omawianych przypadkach nie powinno to jednak stanowić dla zamawiającego podstawy do odstąpienia od odbioru robót i wstrzymania wynagrodzenia wykonawcy.

Wnioski

Na podstawie analizy dokumentacji oraz przeprowadzonych oględzin posadzek stwierdzono, że inwestorzy hal, w których wykonano posadzki, pomimo że nie odebrali części robót, przystąpili do użytkowania obiektów zgodnie z ich przeznaczeniem. Przepisy Prawa budowlanego wymagają w tym zakresie od inwestora, aby przed przystąpieniem do użytkowania zawiadomił właściwy organ nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy (zgodnie z art. 54 ustawy [2]) i załączył odpowiednią dokumentację, i na tej podstawie uzyskał ostateczne pozwolenie na użytkowanie obiektu.

Należy tu zwrócić uwagę na art. 3, pkt 13 Prawa budowlanego [2], który wskazuje, że w skład dokumentacji budowy wchodzą m.in. protokoły odbiorów częściowych i końcowych. Należy więc wnioskować, że czynność odbioru robót powinna zostać dokonana w formie protokołu przez uprawnioną przez inwestora osobę o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych (art. 3, pkt.13 w zw. z art. 18, ust. 1 Prawa budowlanego [2]). Stawia to przed inwestorem wymóg odebrania wszystkich robót w obiekcie przed przystąpieniem do jego użytkowania.

Niezależnie od tego niektórzy autorzy powołują się tu na przepisy Kodeksu cywilnego [1], które nie precyzują określonej formy dokonania odbioru robót budowlanych. W oparciu wyłącznie o nie można przyjąć, że dla wywołania odpowiednich skutków cywilnoprawnych wystarczającym jest dokonany w dowolnej formie odbiór prac przez samego inwestora [9].

Na podstawie orzecznictwa Sądu Najwyższego można również stwierdzić, że "w przepisie art. 647 k.c. [1] nie przesądzono o formie odbioru obiektu budowlanego (…), dlatego nie można wykluczyć, że w okolicznościach konkretnej sprawy może dojść do faktycznego odbioru obiektu bez sporządzenia formalnego protokołu" [9].

Czynnością odbioru może zatem być każde zachowanie inwestora, które ujawnia jego wolę w sposób dostateczny. Oznacza to, że w pewnych okolicznościach wykonawca ma możliwość wykazania odbioru robót nie tylko za pomocą protokołu, ale też przez wykazanie innych czynności podjętych przez inwestora, a już na pewno w sytuacji przystąpienia do użytkowania obiektu, o czym w przypadku jawnego naruszenia prawa powinien zawiadomić właściwy organ nadzoru budowlanego. Takie zawiadomienie powinno skutkować wszczęciem postępowania przeciw nieuczciwemu inwestorowi i doprowadzić do wypłaty wynagrodzenia wykonawcy, z ewentualnym pomniejszeniem o wartość stwierdzonych wad lub wymogiem ich usunięcia.

Jeżeli budynek został prawidłowo przekazany do użytkowania zgodnie z wymogiem Prawa budowlanego [2], oznacza to, że musiał zostać uprzednio odebrany. 

Reasumując, należy stwierdzić, że spotykane często w praktyce podobne sytuacje konfliktowe nie musiałyby mieć miejsca, gdyby nie niska świadomość prawa, a także praw i obowiązków głównych uczestników procesu inwestycyjnego, tj. inwestorów i wykonawców. Istotną rolę do spełnienia ma również właściwy organ nadzoru budowlanego (jeżeli został powiadomiony), a także pełnomocnicy prawni oraz orzecznicy - to oni znają prawo, a więc powinni prowadzić postępowanie we właściwym kierunku.

Literatura

 1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (DzU z 1964 r. nr 16, poz. 93 ze zm.).
 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. DzU z 2010 r. nr 243, poz. 1623 ze zm.).
 3. M. Franczyk, J. Kulpiński, G. Prokopski, "Opinia techniczna dotycząca jakości betonu użytego do wykonania posadzki w hali magazynu", Politechnika Rzeszowska, Rzeszów 2005.
 4. PN-EN 206-1:2003, "Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność".
 5. "Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych", oprac. ITB, t. I, cz. 1-4, Wydawnictwo ARKADY, Warszawa 1990.
 6. PN-88/B-06250, "Beton zwykły".
 7. PN-86/B-06712, "Kruszywa mineralne do betonu".
 8. J. Kulpiński, M. Franczyk, "Opinia techniczna dotycząca przyczyn wad posadzki betonowej w hali "A", Politechnika Rzeszowska, Rzeszów 2011.
 9. S. Lebioda, "Czy odbiór robót budowlanych może nastąpić w sposób milczący", 19.06.2012, AbcNieruchomości.pl.

IZOLACJE 3/2013

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

dr inż. Mariusz Franczyk Betony wysokowartościowe – projektowanie jakościowe i ilościowe

Betony wysokowartościowe – projektowanie jakościowe i ilościowe Betony wysokowartościowe – projektowanie jakościowe i ilościowe

Procedura obliczania i doboru składników mieszanki betonowej zarówno w skali mikro, jak i makro wynika z warunku minimalnej jamistości stosu okruchowego, maksymalnej wytrzymałości i szczelności zaczynu...

Procedura obliczania i doboru składników mieszanki betonowej zarówno w skali mikro, jak i makro wynika z warunku minimalnej jamistości stosu okruchowego, maksymalnej wytrzymałości i szczelności zaczynu cementowego oraz maksymalnej przyczepności między zaczynem i kruszywem. Projektowanie BWW polega na odpowiednim kształtowaniu właściwości i doborze ilościowym tych wszystkich elementów.

Jarosław Guzal Kalmatron wreszcie w Polsce

Kalmatron wreszcie w Polsce Kalmatron wreszcie w Polsce

Jakie jest przeznaczenie i zastosowanie kalmatronu? Na czym polega ta technologia? Działanie nowego na polskim rynku produktu przybliżają Grzegorz Długokęcki - prezes zarządu PIW Drycon, oraz Dobromir...

Jakie jest przeznaczenie i zastosowanie kalmatronu? Na czym polega ta technologia? Działanie nowego na polskim rynku produktu przybliżają Grzegorz Długokęcki - prezes zarządu PIW Drycon, oraz Dobromir Kułakowski - prezes zarządu Kalmatron EU.

mgr inż. Bernadeta Dębska Modyfikacja betonów i zapraw polimerowych odpadami z tworzyw sztucznych

Modyfikacja betonów i zapraw polimerowych odpadami z tworzyw sztucznych

Beton od lat zaliczany jest do najważniejszych i najczęściej stosowanych materiałów konstrukcyjnych. Jest to kompozyt składający się z cementu, wody, kruszywa grubego i drobnego. W celu zmiany jego właściwości...

Beton od lat zaliczany jest do najważniejszych i najczęściej stosowanych materiałów konstrukcyjnych. Jest to kompozyt składający się z cementu, wody, kruszywa grubego i drobnego. W celu zmiany jego właściwości stosuje się domieszki chemiczne i dodatki mineralne. Jako zalety betonu cementowego wymienia się jego dużą wytrzymałość na ściskanie, odporność na wysoką temperaturę i ogień, łatwość stosowania oraz stosunkowo niski koszt. Nie jest to jednak materiał pozbawiony wad. Wśród najpoważniejszych...

mgr inż. Maciej Rokiel Posadzki przemysłowe - warunki bezawaryjnej eksploatacji

Posadzki przemysłowe - warunki bezawaryjnej eksploatacji Posadzki przemysłowe - warunki bezawaryjnej eksploatacji

Pod pojęciem podłogi należy rozumieć wykończenie poziomej przegrody konstrukcji nadające jej wymagane właściwości użytkowe. Na podłogę składają się: warstwy hydroizolacyjne, paroizolacja, izolacje termiczne...

Pod pojęciem podłogi należy rozumieć wykończenie poziomej przegrody konstrukcji nadające jej wymagane właściwości użytkowe. Na podłogę składają się: warstwy hydroizolacyjne, paroizolacja, izolacje termiczne i akustyczne, warstwy ochronne, warstwy nośne (betony, jastrychy), dobrane w zależności od obciążeń, rodzaju pomieszczenia i związanych z tym wymagań użytkowych. Posadzka natomiast to wierzchnia warstwa podłogi, przenosząca na warstwy konstrukcji obciążenia użytkowe i/lub zabezpieczająca przed...

dr inż. Robert Jurczak Jak granulat gumowy wpływa na właściwości betonu asfaltowego?

Jak granulat gumowy wpływa na właściwości betonu asfaltowego? Jak granulat gumowy wpływa na właściwości betonu asfaltowego?

Wzrastająca liczba samochodów i zmniejszająca się powierzchnia do składowania odpadów to dwa główne powody, które skłaniają do powtórnego zastanowienia się nad możliwością wykorzystania odpadów pochodzących...

Wzrastająca liczba samochodów i zmniejszająca się powierzchnia do składowania odpadów to dwa główne powody, które skłaniają do powtórnego zastanowienia się nad możliwością wykorzystania odpadów pochodzących ze zużytych opon samochodowych w drogownictwie, w szczególności do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych.

prof. dr hab. inż. Wiesław Kurdowski Chemia betonu – wybrane zagadnienia

Chemia betonu – wybrane zagadnienia Chemia betonu – wybrane zagadnienia

Prace badawcze związane z technologią betonu bazują na podstawach chemii nieorganicznej, a w ostatnim dziesięcioleciu coraz częściej także chemii organicznej w związku ze stosowaniem domieszek, bez których...

Prace badawcze związane z technologią betonu bazują na podstawach chemii nieorganicznej, a w ostatnim dziesięcioleciu coraz częściej także chemii organicznej w związku ze stosowaniem domieszek, bez których nie można produkować nowoczesnego betonu. Dotyczy to wszelkich zagadnień, począwszy od zrozumienia, na czym polegają procesy wiązania i twardnienia oraz jakie czynniki na nie wpływają, przez formowanie mikrostruktury betonu, a na procesach korozyjnych kończąc. Wszystkie te kwestie znajdują wyjaśnienie...

mgr inż. Bernadeta Dębska Materiały budowlane produkowane z wykorzystaniem odpadów

Materiały budowlane produkowane z wykorzystaniem odpadów Materiały budowlane produkowane z wykorzystaniem odpadów

Dbałość o ochronę środowiska, a także poprawę jakości życia ludzi nakazuje prowadzenie prawidłowej gospodarki odpadami, co sprowadza się przede wszystkim do odzysku surowców dzięki zastosowaniu recyklingu...

Dbałość o ochronę środowiska, a także poprawę jakości życia ludzi nakazuje prowadzenie prawidłowej gospodarki odpadami, co sprowadza się przede wszystkim do odzysku surowców dzięki zastosowaniu recyklingu i unieszkodliwiania tych odpadów, których ponowne wykorzystanie nie jest możliwe. Działem gospodarki o największym potencjale wykorzystania odpadów jest sektor budownictwa i produkcji materiałów budowlanych.

dr inż. Marzena Najduchowska Wodoszczelność i odporność korozyjna betonu

Wodoszczelność i odporność korozyjna betonu

Rozwój budownictwa hydrotechnicznego, a także podziemnego wiąże się z koniecznością zapewnienia szczelności obiektów budowlanych i zwiększenia ich odporności na działanie korozji chemicznej.

Rozwój budownictwa hydrotechnicznego, a także podziemnego wiąże się z koniecznością zapewnienia szczelności obiektów budowlanych i zwiększenia ich odporności na działanie korozji chemicznej.

Jacek Sawicki Izolacje podłóg na gruncie

Izolacje podłóg na gruncie

Podłoga na gruncie to najniżej położona przegroda pozioma w budynku. Jest ona elementem konstrukcyjnym, który pozostaje w stałym kontakcie z gruntem, oddziela środowiska o różnych parametrach termicznych...

Podłoga na gruncie to najniżej położona przegroda pozioma w budynku. Jest ona elementem konstrukcyjnym, który pozostaje w stałym kontakcie z gruntem, oddziela środowiska o różnych parametrach termicznych i wilgotnościowych. Zadaniem podłogi na gruncie jest ochrona posadzki i wnętrza użytkowego przed wilgocią gruntową i korozją biologiczną oraz zapewnienie im wymaganej izolacyjności termicznej.

Jacek Sawicki Posadzki na gruncie w obiektach z płyt warstwowych

Posadzki na gruncie w obiektach z płyt warstwowych

Obiekty wznoszone ze ściennych płyt warstwowych w okładzinach metalowych charakteryzują się względnie prostym montażem. Na obrysie budowli, jaki wyznaczają ich ławy fundamentowe z podwaliną, ustawiany...

Obiekty wznoszone ze ściennych płyt warstwowych w okładzinach metalowych charakteryzują się względnie prostym montażem. Na obrysie budowli, jaki wyznaczają ich ławy fundamentowe z podwaliną, ustawiany jest szkielet słupowo-ryglowy, do którego później mocuje się ścienne płyty warstwowe. Od góry bryłę budowli zamyka połać dachu (najczęściej stanowią ją systemowe lekkie płyty warstwowe dachowe), a od dołu systemy podłóg i posadzek. Ich konstrukcje i nawierzchnie dobierane są w zależności od potrzeb...

Jacek Sawicki Taśmy elastyczne wklejane do przeciwwodnych uszczelnień dylatacji

Taśmy elastyczne wklejane do przeciwwodnych uszczelnień dylatacji Taśmy elastyczne wklejane do przeciwwodnych uszczelnień dylatacji

Sposoby wykonywania przeciwwodnych uszczelnień przerw roboczych, szczelin dylatacyjnych (dylatacji) i pęknięć w konstrukcjach monolitycznych wykonanych z żelbetu, betonu, materiałów ceramicznych, stali...

Sposoby wykonywania przeciwwodnych uszczelnień przerw roboczych, szczelin dylatacyjnych (dylatacji) i pęknięć w konstrukcjach monolitycznych wykonanych z żelbetu, betonu, materiałów ceramicznych, stali itp. z użyciem taśm elastycznych wklejanych są powszechne w budownictwie ogólnym i hydrotechnicznym. Skutecznie spełniają one swoje zadania pod warunkiem przestrzegania zaleceń systemodawców.

Jacek Sawicki Posadzki – wierzchnie warstwy ochronne podłóg

Posadzki – wierzchnie warstwy ochronne podłóg Posadzki – wierzchnie warstwy ochronne podłóg

Właściwie dobrana posadzka skutecznie chroni przed destrukcją podkład i warstwy położone pod nią oraz w zależności od przeznaczenia zachowuje odporność użytkową na działanie niszczących sił zewnętrznych,...

Właściwie dobrana posadzka skutecznie chroni przed destrukcją podkład i warstwy położone pod nią oraz w zależności od przeznaczenia zachowuje odporność użytkową na działanie niszczących sił zewnętrznych, a przy tym pełni określone funkcje estetyczne. Odpowiedni dobór posadzki gwarantuje ponadto bezpieczeństwo użytkowania jej nawierzchni oraz zachowanie optymalnych warunków higienicznych (z uwzględnieniem potrzeby przeprowadzania związanych z nimi zabiegów).

mgr inż. Piotr Idzikowski Uszczelnianie pomieszczeń wilgotnych

Uszczelnianie pomieszczeń wilgotnych Uszczelnianie pomieszczeń wilgotnych

Źle wykonana izolacja przeciwwilgociowa w budynku to jedna z najczęstszych przyczyn powstawania grzybów w domach i biurach. Działania profilaktyczne pozwolą zminimalizować jej skutki lub pozbyć się problemu.

Źle wykonana izolacja przeciwwilgociowa w budynku to jedna z najczęstszych przyczyn powstawania grzybów w domach i biurach. Działania profilaktyczne pozwolą zminimalizować jej skutki lub pozbyć się problemu.

mgr inż. Maciej Rokiel, mgr inż. Cezariusz Magott Postępowanie z budynkami zalanymi podczas powodzi

Postępowanie z budynkami zalanymi podczas powodzi Postępowanie z budynkami zalanymi podczas powodzi

W domach zalanych podczas powodzi powstają idealne warunki wilgotnościowe do rozwoju mikroorganizmów –  doświadczenie pokazuje znaczne nasilenie się w takich budynkach rozwoju grzybów pleśniowych, grzybów...

W domach zalanych podczas powodzi powstają idealne warunki wilgotnościowe do rozwoju mikroorganizmów –  doświadczenie pokazuje znaczne nasilenie się w takich budynkach rozwoju grzybów pleśniowych, grzybów domowych, bakterii, a także owadów – technicznych szkodników niszczących drewno. Konieczne jest więc przeprowadzenie dezynfekcji i dezynsekcji (w wymienionej kolejności), a także zabezpieczenie budynku przed korozją biologiczną.

mgr inż. Paweł Tomczyk Właściwości akustyczne stropów i układów podłogowych

Właściwości akustyczne stropów i układów podłogowych Właściwości akustyczne stropów i układów podłogowych

Zapewnienie należytej ochrony przed hałasem jest jednym z podstawowych wymagań użytkowych stawianych obiektom budowlanym. Zostało ono sformułowane w Dyrektywie Unii Europejskiej 89/106/EEC92 oraz w Dokumencie...

Zapewnienie należytej ochrony przed hałasem jest jednym z podstawowych wymagań użytkowych stawianych obiektom budowlanym. Zostało ono sformułowane w Dyrektywie Unii Europejskiej 89/106/EEC92 oraz w Dokumencie Interpretacyjnym „Wymaganie podstawowe nr 5. Ochrona przed hałasem”. Podobne zapisy, włączające ponadto ochronę przeciwdrganiową, znajdują się w podstawowych aktach prawnych dotyczących budownictwa, do których należą: ustawa Prawo budowlane i związane z nią Rozporządzenie Ministra Infrastruktury...

mgr inż. Anna Zastawna-Rumin Izolacja aerożelowa na tle izolacji tradycyjnych

Izolacja aerożelowa na tle izolacji tradycyjnych Izolacja aerożelowa na tle izolacji tradycyjnych

Jedną ze współczesnych tendencji europejskich jest ograniczanie zużycia energii cieplnej w sektorze budowlanym, a co za tym idzie minimalizacja strat ciepła i zaostrzanie wymogów izolacyjności cieplnej....

Jedną ze współczesnych tendencji europejskich jest ograniczanie zużycia energii cieplnej w sektorze budowlanym, a co za tym idzie minimalizacja strat ciepła i zaostrzanie wymogów izolacyjności cieplnej. Zwiększenie parametrów izolacyjnych przegród budynku jest często bardzo trudne do uzyskania (przy istniejących grubych ścianach powoduje ograniczenie dopływu światła dziennego) lub wiąże się z wieloma kompromisami architektonicznymi i funkcjonalnymi (np. zmniejszeniem powierzchni użytkowej lub wysokości...

mgr inż. Maciej Rokiel Właściwości i rodzaje materiałów do hydroizolacji

Właściwości i rodzaje materiałów do hydroizolacji Właściwości i rodzaje materiałów do hydroizolacji

Zadaniem hydroizolacji jest ochrona konstrukcji przed wodą i wilgocią, jednak sama wilgoć nie jest jedynym czynnikiem zagrażającym trwałości konstrukcji lub jej elementów. Woda jest bardzo często nośnikiem...

Zadaniem hydroizolacji jest ochrona konstrukcji przed wodą i wilgocią, jednak sama wilgoć nie jest jedynym czynnikiem zagrażającym trwałości konstrukcji lub jej elementów. Woda jest bardzo często nośnikiem substancji, które mają szkodliwy wpływ na samą izolację i na chronione przez nią elementy budynku. Rozpuszczone w wodzie agresywne związki chemiczne powstałe np. w wyniku naturalnego procesu gnicia roślin i liści czy też wskutek procesów chemicznych (zachodzących pomiędzy wodą a produktami spalania,...

dr inż. Sławomir Chłądzyński Środki gruntujące do podłoży mineralnych

Środki gruntujące do podłoży mineralnych Środki gruntujące do podłoży mineralnych

Nie ma tynkowania bez gruntowania – takie hasło znają wszyscy doświadczeni tynkarze. Ale czy gruntowanie podłoża wykonywane jest tylko przed tynkowaniem? Co z przygotowaniem podłoża pod posadzki, hydroizolacje,...

Nie ma tynkowania bez gruntowania – takie hasło znają wszyscy doświadczeni tynkarze. Ale czy gruntowanie podłoża wykonywane jest tylko przed tynkowaniem? Co z przygotowaniem podłoża pod posadzki, hydroizolacje, gładzie czy farby?

mgr inż. Maciej Rokiel Zaprawy do spoinowania – co warto wiedzieć?

Zaprawy do spoinowania – co warto wiedzieć? Zaprawy do spoinowania – co warto wiedzieć?

Zaprawa spoinująca to element okładziny ceramicznej. Taka definicja wymusza traktowanie zaprawy spoinującej jako składnika kompleksowego rozwiązania technologiczno-materiałowego, którego pozostałymi elementami...

Zaprawa spoinująca to element okładziny ceramicznej. Taka definicja wymusza traktowanie zaprawy spoinującej jako składnika kompleksowego rozwiązania technologiczno-materiałowego, którego pozostałymi elementami są: zaprawa klejąca, płytki oraz masy do wypełnień dylatacji zastosowane na odpowiednim podłożu.

Jacek Sawicki Korek w izolacjach budowlanych

Korek w izolacjach budowlanych Korek w izolacjach budowlanych

Korek to materiał izolacyjny pochodzenia naturalnego. W budownictwie z powodzeniem sprawdza się jako izolacja cieplna i akustyczna.

Korek to materiał izolacyjny pochodzenia naturalnego. W budownictwie z powodzeniem sprawdza się jako izolacja cieplna i akustyczna.

dr inż. Katarzyna Nowak XPS jako izolacja termiczna podłóg na gruncie

XPS jako izolacja termiczna podłóg na gruncie XPS jako izolacja termiczna podłóg na gruncie

W budynkach niepodpiwniczonych najczęściej stosowanym rozwiązaniem podłogi jest ułożenie poszczególnych warstw bezpośrednio na gruncie. Ponieważ różnica temperatury między wnętrzem budynku a gruntem jest...

W budynkach niepodpiwniczonych najczęściej stosowanym rozwiązaniem podłogi jest ułożenie poszczególnych warstw bezpośrednio na gruncie. Ponieważ różnica temperatury między wnętrzem budynku a gruntem jest bardzo duża, konieczne jest zastosowanie w tym rozwiązaniu izolacji termicznej zapewniającej odpowiedni opór cieplny całej podłogi.

mgr inż. Piotr Idzikowski Posadzki i podkłady podłogowe – sztuka wylewania

Posadzki i podkłady podłogowe – sztuka wylewania Posadzki i podkłady podłogowe – sztuka wylewania

Wśród wylewek można wyróżnić podkłady podłogowe i posadzki. Te pierwsze mogą stanowić jedynie podłoże pod warstwy okładzinowe (płytki, parkiet, panele), gdyż nie mają odpowiedniej wytrzymałości na ścieranie....

Wśród wylewek można wyróżnić podkłady podłogowe i posadzki. Te pierwsze mogą stanowić jedynie podłoże pod warstwy okładzinowe (płytki, parkiet, panele), gdyż nie mają odpowiedniej wytrzymałości na ścieranie. Te drugie mogą tworzyć ostateczne wykończenie, nawet w pomieszczeniach o dużym ruchu.

mgr inż. Maciej Rokiel Uszczelnienie zespolone (podpłytkowe) z materiałów stosowanych w postaci ciekłej

Uszczelnienie zespolone (podpłytkowe) z materiałów stosowanych w postaci ciekłej

W styczniu 2010 r. ukazały się wytyczne „Verbundabdichtungen. Hinweise für die Ausführung von flüssig zu verarbeitenden Verbundabdichtungen mit Bekleidungen und Belägen aus Fliesen und Platten für den...

W styczniu 2010 r. ukazały się wytyczne „Verbundabdichtungen. Hinweise für die Ausführung von flüssig zu verarbeitenden Verbundabdichtungen mit Bekleidungen und Belägen aus Fliesen und Platten für den Innen- und Außenbereich” [1] będące aktualizacją ich wydania z 2005 r. Wytyczne te odnoszą się do przepisów prawa budowlanego obowiązującego w Niemczech, co nie oznacza, że nie można z nich korzystać w Polsce. Wręcz przeciwnie – stanowią jedno z najbardziej aktualnych źródeł wiedzy w tym zakresie. Artykuł...

dr inż. Adam Ujma Podłogi i posadzki – parametry cieplne

Podłogi i posadzki – parametry cieplne Podłogi i posadzki – parametry cieplne

Przenikaniu ciepła przez podłogi i posadzki oraz związanym z nim stratom ciepła poświęca się w literaturze technicznej stosunkowo dużo uwagi. W marginalny sposób natomiast traktuje się procesy cieplne...

Przenikaniu ciepła przez podłogi i posadzki oraz związanym z nim stratom ciepła poświęca się w literaturze technicznej stosunkowo dużo uwagi. W marginalny sposób natomiast traktuje się procesy cieplne związane z odczuciami cieplnymi użytkowników pomieszczeń.

Najnowsze produkty i technologie

CFI World S.A. Robakowo CFI WORLD – najwyższej jakości surowce przemysłowe

CFI WORLD – najwyższej jakości surowce przemysłowe CFI WORLD – najwyższej jakości surowce przemysłowe

CFI World SA to firma z całkowicie polskim kapitałem, działająca na rynku surowców chemicznych od 2009 r. Jako dystrybutor oferuje produkty przeznaczone dla różnych gałęzi przemysłu, w tym między innymi...

CFI World SA to firma z całkowicie polskim kapitałem, działająca na rynku surowców chemicznych od 2009 r. Jako dystrybutor oferuje produkty przeznaczone dla różnych gałęzi przemysłu, w tym między innymi branży budowlanej, kosmetycznej, farmaceutycznej czy spożywczej. Współpracuje z wiodącymi producentami, w tym Lotte Fine Chemical czy LG Chem.

Bricoman Jak wyrównać ściany?

Jak wyrównać ściany? Jak wyrównać ściany?

Ściany odbiegające od pionu, nieestetyczne narożniki, wybrzuszenia czy ubytki w dużym stopniu wpływają na estetykę wnętrz. Utrudniają wykończenie pomieszczeń za pomocą płytek i bardzo brzydko prezentują...

Ściany odbiegające od pionu, nieestetyczne narożniki, wybrzuszenia czy ubytki w dużym stopniu wpływają na estetykę wnętrz. Utrudniają wykończenie pomieszczeń za pomocą płytek i bardzo brzydko prezentują się po pomalowaniu. Żeby mieszkanie było ładne i zadbane oraz żeby wyglądało elegancko, warto wyrównać ściany. Nie zawsze wymaga to dużych nakładów finansowych oraz przeprowadzenia czasochłonnych prac.

Fabryka Styropianu ARBET Wielka płyta – czy ocieplanie jej to ważne zagadnienie?

Wielka płyta – czy ocieplanie jej to ważne zagadnienie? Wielka płyta – czy ocieplanie jej to ważne zagadnienie?

Domy z wielkiej płyty wyróżniają się w krajobrazie Polski. Najczęściej budowano z nich wieżowce, mające około 10 pięter. Przez wiele lat w kontekście ich użytkowania mówiono o aspekcie estetycznym. Dziś...

Domy z wielkiej płyty wyróżniają się w krajobrazie Polski. Najczęściej budowano z nich wieżowce, mające około 10 pięter. Przez wiele lat w kontekście ich użytkowania mówiono o aspekcie estetycznym. Dziś jednak porusza się ważne kwestie dotyczące kwestii użytkowych, w tym – ich odpowiedniej izolacji.

KOESTER Polska Sp. z o.o. Köster – Specjaliści od hydroizolacji

Köster – Specjaliści od hydroizolacji Köster – Specjaliści od hydroizolacji

KÖSTER BAUCHEMIE AG specjalizuje się w produkcji i dystrybucji materiałów do hydroizolacji i ochrony budowli oraz systemów uszczelnień, a ich produkty chronią budowle na całym świecie. Zarówno podczas...

KÖSTER BAUCHEMIE AG specjalizuje się w produkcji i dystrybucji materiałów do hydroizolacji i ochrony budowli oraz systemów uszczelnień, a ich produkty chronią budowle na całym świecie. Zarówno podczas renowacji budynków historycznych, jak i w trakcie budowy nowych obiektów – proponuje skuteczne rozwiązanie każdego problemu związanego ze szkodliwym oddziaływaniem wody i wilgoci.

TRUTEK FASTENERS POLSKA Wzmacnianie bydynków wielkopłytowych w systemie TRUTEK TCM

Wzmacnianie bydynków wielkopłytowych w systemie TRUTEK TCM Wzmacnianie bydynków wielkopłytowych w systemie TRUTEK TCM

TRUTEK FASTENERS POLSKA jest firmą specjalizującą się w produkcji najwyższej jakości systemów zamocowań przeznaczonych do budownictwa lądowego, drogowego i przemysłu. W ofercie firmy znajdują się wyroby...

TRUTEK FASTENERS POLSKA jest firmą specjalizującą się w produkcji najwyższej jakości systemów zamocowań przeznaczonych do budownictwa lądowego, drogowego i przemysłu. W ofercie firmy znajdują się wyroby tradycyjne – od wielu lat stosowane w budownictwie, a także nowatorskie, zaawansowane technologicznie rozwiązania gwarantujące najwyższy poziom bezpieczeństwa.

TRUTEK FASTENERS POLSKA Innowacyjna technologia mocowania izolacji termicznej budynku

Innowacyjna technologia mocowania izolacji termicznej budynku Innowacyjna technologia mocowania izolacji termicznej budynku

Łączniki do mocowania izolacji termicznej obiektu to bardzo ważny element zapewniający bezpieczeństwo i stabilność warstwy docieplenia.

Łączniki do mocowania izolacji termicznej obiektu to bardzo ważny element zapewniający bezpieczeństwo i stabilność warstwy docieplenia.

GERARD AHI Roofing Kft. Oddział w Polsce Sp. z o.o. | RTG Roof Tile Group Dach marzeń: stylowy, nowoczesny i wyjątkowo odporny

Dach marzeń: stylowy, nowoczesny i wyjątkowo odporny Dach marzeń: stylowy, nowoczesny i wyjątkowo odporny

Czy chciałbyś mieć elegancki, nowoczesny dach, o niepowtarzalnym antracytowym kolorze, który zapewni Twojemu domowi najlepszą ochronę?

Czy chciałbyś mieć elegancki, nowoczesny dach, o niepowtarzalnym antracytowym kolorze, który zapewni Twojemu domowi najlepszą ochronę?

Tremco CPG Poland Sp. z o.o. Flowcrete – bezspoinowe posadzki żywiczne w przemyśle

Flowcrete – bezspoinowe posadzki żywiczne w przemyśle Flowcrete – bezspoinowe posadzki żywiczne w przemyśle

Bezspoinowe posadzki żywiczne są często nazywane posadzkami przemysłowymi. Ze względu na ich właściwości, m.in. trwałość, wytrzymałość mechaniczną, w tym odporność na ścieranie, szczelność i nienasiąkliwość...

Bezspoinowe posadzki żywiczne są często nazywane posadzkami przemysłowymi. Ze względu na ich właściwości, m.in. trwałość, wytrzymałość mechaniczną, w tym odporność na ścieranie, szczelność i nienasiąkliwość oraz łatwość utrzymania w czystości, rozwiązania posadzkowe na bazie żywic syntetycznych są powszechnie stosowane w zakładach produkcyjnych z różnych branż.

Blachy Pruszyński, mgr inż. Piotr Olgierd Korycki Zagadnienia akustyki w obiektach przemysłowych z lekką obudową

Zagadnienia akustyki w obiektach przemysłowych z lekką obudową Zagadnienia akustyki w obiektach przemysłowych z lekką obudową

Obecnie trudno sobie wyobrazić budownictwo, a zwłaszcza halowe, użyteczności publicznej, przemysłowe i specjalne bez obudowy, jaką stanowią ściany osłonowe czy przekrycia dachowe. Wykonuje się je z lekkiej...

Obecnie trudno sobie wyobrazić budownictwo, a zwłaszcza halowe, użyteczności publicznej, przemysłowe i specjalne bez obudowy, jaką stanowią ściany osłonowe czy przekrycia dachowe. Wykonuje się je z lekkiej obudowy, takiej jak: płyty warstwowe, systemy oparte na bazie kaset stalowych wzdłużnych, warstwowe przekrycia dachowe z elementem nośnym w postaci blach trapezowych. Wymienione rozwiązania mają szereg zalet, m.in. małą masę jednostkową, możliwość montażu niezależnie od warunków atmosferycznych,...

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.