Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Uszczelnienie zespolone (podpłytkowe) z materiałów stosowanych w postaci ciekłej

Wytyczne ZDB

W styczniu 2010 r. ukazały się wytyczne „Verbundabdichtungen. Hinweise für die Ausführung von flüssig zu verarbeitenden Verbundabdichtungen mit Bekleidungen und Belägen aus Fliesen und Platten für den Innen- und Außenbereich” [1] będące aktualizacją ich wydania z 2005 r. Wytyczne te odnoszą się do przepisów prawa budowlanego obowiązującego w Niemczech, co nie oznacza, że nie można z nich korzystać w Polsce. Wręcz przeciwnie – stanowią jedno z najbardziej aktualnych źródeł wiedzy w tym zakresie. Artykuł opisuje zmiany w tych wytycznych w stosunku do ostatniego ich wydania.

Nie wszyscy użytkownicy budynków zdają sobie sprawę z tego, że zastosowanie odpowiedniej hydroizolacji w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych nie sprowadza się wyłącznie do wyboru materiału hydroizolacyjnego. Nie chodzi o sam materiał, lecz o system, który w najprostszej postaci składa się z powłoki wodochronnej, kształtek i taśm uszczelniających, zaprawy klejącej i spoinującej, a także elastycznej masy do wypełniania dylatacji. Są to składniki tzw. uszczelnienia zespolonego (zwanego także podpłytkowym), w którym warstwa ochronna (okładzina ceramiczna lub z kamieni naturalnych – fot. 1) zabezpiecza hydroizolację przed uszkodzeniem. Dobór systemu musi być poprzedzony analizą obciążeń oddziałujących na uszczelnianą powierzchnię. Dalszym krokiem jest przyjęcie odpowiedniego rozwiązania technologiczno-materiałowego oraz właściwego układu warstw (rodzaju materiałów, grubości warstw itp.).

Punktem wyjścia jest jednak określenie stopnia obciążenia wodą jego poszczególnych części. Jest to bardzo istotne, ponieważ nie zawsze hydroizolacja musi być wykonywana na całej powierzchni (na ścianach i posadzce) – w wielu sytuacjach wystarczy wykonanie powłoki wodochronnej w części pomieszczenia. Od stopnia obciążenia wilgocią/wodą zależy również dobór materiałów hydroizolacyjnych.

Rodzaje materiałów stosowanych jako hydroizolacje podpłytkowe

Ogólnie rzecz biorąc, stosuje się trzy typy materiałów do wykonania hydroizolacji podpłytkowych (przy czym ich zastosowanie nie jest zupełnie dowolne). Są to:

 • cienkowarstwowe zaprawy uszczelniające (tzw. mikrozaprawy lub szlamy) – w skład tych polimerowo-cementowych zapraw wchodzą: cement, selekcjonowane kruszywo mineralne o uziarnieniu dobranym według specjalnie opracowanej krzywej przesiewu, włókna i specyficzne dodatki (specjalnie modyfikowane żywice, związki hydrofobowe itp.). Skład ten gwarantuje skuteczne działanie uszczelniające nawet przy niewielkich grubościach warstwy. Do tego dochodzi wodna dyspersja polimerów (lub redyspergowalne kopolimery), która zapewnia znaczną elastyczność zaprawy po związaniu. Dodatkową zaletą cementowych zapraw jest ich możliwość aplikowania na wilgotnych podłożach. Zaprawy te wiążą przez hydratację i wysychanie;
 • dyspersyjne polimerowe masy uszczelniające (folie w płynie) – są to bezrozpuszczalnikowe masy składające się z wodnej dyspersji tworzyw sztucznych. Dają gwarancję pełnego zabezpieczenia przeciwwilgociowego i uszczelnienia powierzchniowego już przy grubościach warstwy 0,5–0,8 mm. Charakteryzują się dobrą przyczepnością do różnego rodzaju podłoży oraz znaczną elastycznością. Wiążą przez odparowanie wody (wyschnięcie);
 • elastyczne chemoodporne reaktywne powłoki uszczelniające – są to dwuskładnikowe, bezrozpuszczalnikowe żywice, składające się z komponentów żywic syntetycznych (zazwyczaj na bazie poliuretanów), z dodatkiem wypełniaczy, pigmentów i modyfikatorów. Zapewniają zabezpieczenie podłoża i szczelność przy obciążeniu wilgocią i wodą w obecności agresywnych mediów. Charakteryzują się elastycznością i bardzo dobrą przyczepnością do podłoża.

Klasy obciążenia wilgocią/wodą i powierzchnie wymagające powłoki wodochronnej

Możliwość zastosowania wymienionych materiałów zależy od miejsca wbudowania, a dokładniej: od rodzaju obciążenia wilgocią/ wodą. Wytyczne ZDB [1] wyróżniają następujące klasy obciążenia: A, B, C, A0, B0 (tabela 1).

Podział na dodatkowe klasy A0 i B0 wynika z przepisów i wytycznych niemieckich. Przez powierzchnie obciążone wodą w sposób bezpośredni należy tu rozumieć podłogi i ściany, które w sposób zaplanowany i regularny narażone są na oddziaływanie wody użytkowej lub stosowanej do zmywania/ /czyszczenia powierzchni. Będą to ściany i podłogi w pomieszczeniach z natryskami, ściany nad wanną z zainstalowaną baterią prysznicową, a także pomieszczenia natrysków, np. w basenach. Woda może być odprowadzana zarówno przez wpusty podłogowe, jak i przez wannę lub brodzik bezpośrednio do kanalizacji. Powierzchnie przyleg łe do wanien i brodzików (niemające skutecznej ochrony przed wodą rozbryzgową) należy zaliczyć również do powierzchni narażonych na bezpośrednie obciążenie wodą (nawet jeżeli w podłodze nie ma odpływów). Tak samo należy klasyfikować posadzki z wpustami (odpływami), nawet gdy ich spłukiwanie odbywa się sporadycznie czy nieregularnie.

Pozostałe powierzchnie ścian i podłóg pomieszczeń mokrych należy klasyfikować jako obciążone wodą w sposób pośredni. Warto zauważyć, że wytyczne ZDB [1] nie zezwalają na stosowanie polimerowych mas dyspersyjnych (folii w płynie) do uszczelnień posadzek pomieszczeń/obiektów klasy A. Zdaniem autora wymóg ten, poza jednym wyjątkiem, jest zbyt restrykcyjny. W praktyce do uszczelnień np. posadzek i ścian pomieszczeń natrysków z powodzeniem stosuje się folie w płynie. Należy natomiast zgodzić się z zakazem stosowania tego typu materiałów do hydroizolacji plaż basenowych. Takie zdefiniowanie klas obciążenia wodą oraz powierzchni narażonych na jej oddziaływanie jednoznacznie określa powierzchnie, które bezwzględnie wymagają wykonania powłoki wodochronnej (przykłady pokazano na rys. 1–6). Warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden fakt. Klasa B0 nie obejmuje tarasów nad pomieszczeniami użytkowanymi. Zagadnienia związane z tarasami są na tyle skomplikowane, że do ich zdefiniowania i opisu opracowano osobne wytyczne: „Außenbeläge. Belagkonstruktionen mit Fliesen und Platten außerhalb von Gebäuden” [2]. Świadczy to o skali problemów, które trzeba rozwiązać przy takich konstrukcjach (poza tym na tarasach czy balkonach spotyka się także rozwiązanie z drenażowym odprowadzeniem wody).

Podłoża pod powłokę hydroizolacyjną 

Wytyczne ZDB [1] precyzują również, na jakim podłożu można wykonywać powłokę hydroizolacyjną. Rodzaj podłoża (i jego parametry), a także klasa obciążenia determinują wybór materiału hydroizolacyjnego (tabele 2 i 3).

Z analizy danych przedstawionych w tabelach wynika, że w niektórych ściśle ograniczonych obszarach i pod pewnymi warunkami (np. przy braku wpustów) możliwe jest stosowanie materiałów wrażliwych na wilgoć (gipsu).

Wytyczne ZDB [1] w porównaniu z wydaniem poprzednim nie podają niektórych wymagań. Takimi pominiętymi parametrami są wymagania stawiane materiałom do wykonania hydroizolacji podpłytkowej. Wiąże się to z faktem wprowadzenia normy europejskiej PN-EN 14891:2009 [3] definiującej te wymagania.

Jeżeli chodzi o wymagania stawiane podłożu, to są one zdefiniowane w sposób typowy: musi być ono odpowiednio równe, stabilne, nośne, niezarysowane, czyste oraz wolne od substancji, które mogą pogorszyć przyczepność (mleczko cementowe, wykwity, plamy, pozostałości po środkach antyadhezyjnych, stare wymalowania itp.). Tolerancje wymiarowe według normy DIN 18202 [4] (na którą powołuje się omawiany dokument) podano w tabeli 4.

Naprawę podłoża należy wykonać, używając materiałów kompatybilnych, oraz w sposób zapewniający zespolenie warstw reprofilacyjnych. Przez słowo kompatybilny należy w tym miejscu rozumieć nie tylko parametry wytrzymałościowe (głównie wytrzymałość na ściskanie). Może to być odpowiedni współczynnik oporu dyfuzyjnego czy też współczynnik rozszerzalności termicznej. Kolejnym wymogiem jest zapewnienie stabilności podłoża. Chodzi tu o odkształcalność podłoża. Warunek ten brzmi dosłownie: „Po nałożeniu izolacji wodochronnej dopuszczalne są jedynie ograniczone odkształcenia podłoża. Przy podłożach, dla których nie ustało zjawisko skurczu lub należy się liczyć z pełzaniem, hydroizolacja i okładzina powinny być wykonane jak najpóźniej”. Znamienny jest odstęp technologiczny między wykonaniem konstrukcji a ułożeniem uszczelnienia zespolonego. Przy podłożach z betonu i murów z elementów drobnowymiarowych (DIN 1053) wymagana jest ok. 6-miesięczna przerwa. Maksymalna szerokość rozwarcia rys włoskowatych (powierzchniowych) została ograniczona do 0,2 mm.

W wypadku prac wykonywanych wewnątrz pomieszczeń, tynki, płyty gipsowe i gipsowo-włóknowe muszą być suche, także jastrychy cementowe powinny być suche (należy przez to rozumieć tzw. stan powietrzno-suchy). Oznacza to, że:

 • wilgotność jastrychów cementowych nie może być wyższa niż 2%,
 • wilgotność jastrychów anhydrytowych w systemach ogrzewania podłogowego nie może być wyższa niż 0,3%,
 • wilgotność jastrychów anhydrytowych bez ogrzewania podłogowego nie może być wyższa niż 0,5%.

Oznaczenie wilgotności jastrychów pływających i na warstwie rozdzielającej należy oznaczać za pomocą aparatu CM (oczywiście jako najdokładniejsze dopuszczalne są także metody bezpośrednie, np. wagowo-suszarkowa).

Jednoznacznie podano minimalne grubości warstwy izolacji wodochronnej (po wyschnięciu/ związaniu). Będzie to:

 • dla polimerowych mas dyspersyjnych (folii w płynie) – 0,5 mm,
 • dla szlamów – 2 mm,
 • dla powłok reaktywnych – 1 mm.

Dla klas obciążenia A i C, a także wtedy, gdy podłożem są materiały wrażliwe na wilgoć (np. jastrych anhydrytowy), uszczelnienie musi być wykonane także pod wanną czy brodzikiem. Także wykonanie elastycznego połączenia między krawędzią wanny/brodzika a ścianą (np. z masy silikonowej) nie może być, w myśl tych wytycznych, uznawane za uszczelnienie. Instrukcja ZDB [1] podaje poza tym ogólne zalecenia wykonywania detali. Przykłady pokazano na rys. 7–9.

Dodatkowe wytyczne i normy dotyczące wykonywania uszczelnień zespolonych

Omawiane wytyczne są ogólnymi zaleceniami związanymi z wykonywaniem uszczelnień zespolonych wewnątrz i na zewnątrz, jednak zagadnienia związane z konstrukcjami, takimi jak baseny, tarasy, balkony czy elementami typu okładziny ceramiczne, znacznie szerzej ujęte są i opisane w innych wytycznych i normach. Oznacza to, że dokumentu ZDB [1] nie wolno traktować wybiórczo – zawiera on zespół wskazówek pozwalających na dobór podłoża oraz rodzaju materiału wodochronnego w zależności od miejsca wbudowania i obciążenia wodą. Uszczelnienia zespolonego nie wolno traktować jak odrębnego elementu; jest ono wprawdzie warstwą ochronno-użytkową, ale współpracuje z podłożem – przenosi na nie obciążenia mechaniczne. Np. uszczelnienie zespolone wykonane na jastrychu pływającym nie spełni swojej funkcji, jeżeli materiał stosowany na termoizolację będzie miał nieodpowiednie parametry i/lub gdy wykonany jastrych będzie zbyt cienki czy zbyt słaby.

Te oraz inne informacje można znaleźć w innych wytycznych i normach [5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13], które dotyczą:

 • okładzin na jastrychach cementowych,
 • okładzin na jastrychach anhydrytowych,
 • okładzin w basenach,
 • okładzin na zewnątrz (balkony, tarasy),
 • jastrychów anhydrytowych w pomieszczeniach wilgotnych, jastrychów (ogólne wymagania),
 • jastrychów pływających,
 • jastrychów zespolonych,
 • jastrychów na warstwie rozdzielającej.

Dopiero szczegółowa analiza wymienionych wytycznych pozwala na zdefiniowanie parametrów wytrzymałościowych stawianych podłożom pod płytki, ale zawsze w połączeniu z obciążeniami, miejscem zastosowania i układem konstrukcyjnym warstw posadzki.

Wymogi zawarte w normie DIN 18560-2:2004 [11] w zależności od obciążenia i rodzaju jastrychu podano w tabelach 5 i 6. Podane w tabelach 5 i 6 grubości mogą być zmniejszone o 5 mm (przy zachowanej minimalnej grubości jastrychu 30 mm), gdy grubość warstwy termoizolacji nie przekracza 40 mm.

W odniesieniu do jastrychów cementowych oraz anhydrytowych na warstwie rozdzielającej norma DIN 18560-4:2004 [13] wymaga parametrów pozwalających na sklasyfikowanie ich przynajmniej jako F4, jastrychów żywicznych – F7. Minimalna grubość to odpowiednio: 35 mm, 30 mm oraz 15 mm. Wyjątkiem są tarasy. Jastrych dociskowy będący podłożem pod uszczelnienie zespolone tarasu powinien mieć grubość min. 55 mm oraz wytrzymałość na ściskanie 25 MPa.

Jeśli chodzi o podane w tabeli 4 wymagania normy DIN 18202 [4], to istnieją również wyjątki, np. w odniesieniu do konstrukcji głowicy basenu (beton) dopuszczalne odchyłki od linii poziomej według wytycznych ZDB [7] wynoszą:

 • dla niecek 25-metrowych – maks. 10 mm,
 • dla niecek większych – maks. 15 mm,

  natomiast dla płytek i/lub kształtek krawędzi przelewu maksymalna różnica poziomu krawędziowych wynosi ア2 mm (na całej długości krawędzi, niezależnie od wymiarów i kształtu basenu).

Z kolei o bezpieczeństwie użytkowania (klasach antypoślizgowości od R9 do R13 i przestrzeni wypełnienia od V4 do V10 – fot. 2) mówią inne wytyczne. W pomieszczeniach wilgotnych i mokrych w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej (niezwiązanych z basenami) wymagana jest klasa antypoślizgowości R10, ale dla zmywalni w gastronomii (restauracje, hotele), w zakładach żywienia zbiorowego (stołówki, kantyny) i w barach typu fast food będzie to klasa R12 V4. Szczegły można znaleźć w wytycznych BGR 181 [14]. Zagadnienia dotyczące zabezpieczania przed poślizgnięciem się na powierzchniach mokrych, po których chodzi się boso (np. plażach basenowych, brodzikach basenowych dla dzieci), regulowane są przez wytyczne [15] (klasy antypoślizgowości od A do C – fot. 3).

Podsumowanie

Nawet pobieżna analiza treści omawianego dokumentu [1] pokazuje, że jest on skorelowany z przepisami niemieckiego prawa budowlanego, nie ma zatem żadnej mocy prawnej w Polsce. Niemniej jednak podaje on bardzo istotne zalecenia, zwłaszcza w połączeniu z innymi wytycznymi i normami. Nie oznacza to, że nie wolno do niego podchodzić bezkrytycznie – niektóre sformułowania wydają się dość dyskusyjne (np. wym uzyskania 2% wilgotności masowej dla cementowych jastrychów pływających lub na warstwie rozdzielającej), i takie krytyczne spojrzenie jest jak najbardziej zasadne.

Literatura

 1. ZDB Merkblatt, „Verbundabdichtungen. Hinweise für die Ausfürrung von flüssig zu verarbeitenden Verbundabdichtungen mit Bekleidungen und Belägen aus Fliesen und Platten für den Innen- und Außenbereich”, I 2010.
 2. ZDB, „Außenbeläge. Belagkonstruktionen mit Fliesen und Platten außerhalb von Gebäuden”, VII 2005.
 3. PN-EN 14891:2009, „Wyroby nieprzepuszczające wody stosowane w postaci ciekłej pod płytki ceramiczne mocowane klejami. Wymagania, metody badań, ocena zgodności, klasyfikacja i oznaczenie”.
 4. DIN 18202, „Toleranzen im Hochbau – Bauwerke”.
 5. ZDB, „Beläge auf Zementestrich. Fliesen und Platten aus Keramik, Naturwerkstein und Betonwerkstein auf beheizten und unbeheizten Zementgebundenen Fussbodenkonstruktionen”, VI 2007.
 6. ZDB, „Beläge auf Calziumsulfatestrich. Keramische Fliesen und Platten, Naturwerkstein und Betonwerkstein auf calziumsulfatgebundenen Estrichen”, X 2005.
 7. ZDB, „Schwimmbadbau. Hinweise für Planung und Ausführung keramischer Beläge im Schwimmbadbau”, VI 2008.
 8. ZDB, „Außenbeläge. Belagkonstruktionen mit Fliesen und Platten außerhalb von Gebäuden”, VII 2005.
 9. Merkblatt 1, „Fließestriche auf Calciumsulfatbasis in Feuchtraumen”, IGE/WTM, VI 2000.
 10. DIN 18560-1:2004, „Estriche im Bauwesen. Teil 1: Allgemeine Anforderungen, Prüfung und Ausführung”.
 11. DIN 18560-2:2004, „Estriche im Bauwesen. Teil2: Estriche auf Dämmschichten (Schwimmende Estriche)”.
 12. DIN 18560-2:2004, „Estriche im Bauwesen. Teil 3: Verbundestriche”.
 13. DIN 18560-4:2004, „Estriche im Bauwesen. Teil 4: Estriche auf Trennschicht”.
 14. BGR 181, „Fussböden in Arbeitsraumen und Arbeitsbereichen mit Rutschgefahr. Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften”, X 2003.
 15. Merkblatt, „Bodenbeläge fur nassbelastete Barfussbereiche. Bundesverband der Unfallkasten”, VII 1999.
 16. „Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Okładziny ceramiczne i hydroizolacje w pomieszczeniach mokrych”, OWEOB Promocja, Warszawa 2009.
 17. „Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Okładziny ceramiczne i hydroizolacja niecek basenowych”, OWEOB Promocja, Warszawa 2009.
 18. BEB Merkblatt, „Hinweise für Estriche im Freien, Zement-Estriche auf Balkonen und Terrassen”, VII 1999.
 19. Materiały firmy Agrob Buchtal.
 20. M. Rokiel, „Poradnik. Hydroizolacje w budownic budownictwie” wyd. II, DW Medium, Warszawa 2009.

MAJ 2010

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

mgr inż. Maciej Rokiel Właściwości i rodzaje materiałów do hydroizolacji

Właściwości i rodzaje materiałów do hydroizolacji Właściwości i rodzaje materiałów do hydroizolacji

Zadaniem hydroizolacji jest ochrona konstrukcji przed wodą i wilgocią, jednak sama wilgoć nie jest jedynym czynnikiem zagrażającym trwałości konstrukcji lub jej elementów. Woda jest bardzo często nośnikiem...

Zadaniem hydroizolacji jest ochrona konstrukcji przed wodą i wilgocią, jednak sama wilgoć nie jest jedynym czynnikiem zagrażającym trwałości konstrukcji lub jej elementów. Woda jest bardzo często nośnikiem substancji, które mają szkodliwy wpływ na samą izolację i na chronione przez nią elementy budynku. Rozpuszczone w wodzie agresywne związki chemiczne powstałe np. w wyniku naturalnego procesu gnicia roślin i liści czy też wskutek procesów chemicznych (zachodzących pomiędzy wodą a produktami spalania,...

dr inż. Sławomir Chłądzyński Środki gruntujące do podłoży mineralnych

Środki gruntujące do podłoży mineralnych Środki gruntujące do podłoży mineralnych

Nie ma tynkowania bez gruntowania – takie hasło znają wszyscy doświadczeni tynkarze. Ale czy gruntowanie podłoża wykonywane jest tylko przed tynkowaniem? Co z przygotowaniem podłoża pod posadzki, hydroizolacje,...

Nie ma tynkowania bez gruntowania – takie hasło znają wszyscy doświadczeni tynkarze. Ale czy gruntowanie podłoża wykonywane jest tylko przed tynkowaniem? Co z przygotowaniem podłoża pod posadzki, hydroizolacje, gładzie czy farby?

mgr inż. Maciej Rokiel Zaprawy do spoinowania – co warto wiedzieć?

Zaprawy do spoinowania – co warto wiedzieć? Zaprawy do spoinowania – co warto wiedzieć?

Zaprawa spoinująca to element okładziny ceramicznej. Taka definicja wymusza traktowanie zaprawy spoinującej jako składnika kompleksowego rozwiązania technologiczno-materiałowego, którego pozostałymi elementami...

Zaprawa spoinująca to element okładziny ceramicznej. Taka definicja wymusza traktowanie zaprawy spoinującej jako składnika kompleksowego rozwiązania technologiczno-materiałowego, którego pozostałymi elementami są: zaprawa klejąca, płytki oraz masy do wypełnień dylatacji zastosowane na odpowiednim podłożu.

Jacek Sawicki Korek w izolacjach budowlanych

Korek w izolacjach budowlanych Korek w izolacjach budowlanych

Korek to materiał izolacyjny pochodzenia naturalnego. W budownictwie z powodzeniem sprawdza się jako izolacja cieplna i akustyczna.

Korek to materiał izolacyjny pochodzenia naturalnego. W budownictwie z powodzeniem sprawdza się jako izolacja cieplna i akustyczna.

mgr inż. Maciej Rokiel Posadzki przemysłowe - warunki bezawaryjnej eksploatacji

Posadzki przemysłowe - warunki bezawaryjnej eksploatacji Posadzki przemysłowe - warunki bezawaryjnej eksploatacji

Pod pojęciem podłogi należy rozumieć wykończenie poziomej przegrody konstrukcji nadające jej wymagane właściwości użytkowe. Na podłogę składają się: warstwy hydroizolacyjne, paroizolacja, izolacje termiczne...

Pod pojęciem podłogi należy rozumieć wykończenie poziomej przegrody konstrukcji nadające jej wymagane właściwości użytkowe. Na podłogę składają się: warstwy hydroizolacyjne, paroizolacja, izolacje termiczne i akustyczne, warstwy ochronne, warstwy nośne (betony, jastrychy), dobrane w zależności od obciążeń, rodzaju pomieszczenia i związanych z tym wymagań użytkowych. Posadzka natomiast to wierzchnia warstwa podłogi, przenosząca na warstwy konstrukcji obciążenia użytkowe i/lub zabezpieczająca przed...

dr inż. Katarzyna Nowak XPS jako izolacja termiczna podłóg na gruncie

XPS jako izolacja termiczna podłóg na gruncie XPS jako izolacja termiczna podłóg na gruncie

W budynkach niepodpiwniczonych najczęściej stosowanym rozwiązaniem podłogi jest ułożenie poszczególnych warstw bezpośrednio na gruncie. Ponieważ różnica temperatury między wnętrzem budynku a gruntem jest...

W budynkach niepodpiwniczonych najczęściej stosowanym rozwiązaniem podłogi jest ułożenie poszczególnych warstw bezpośrednio na gruncie. Ponieważ różnica temperatury między wnętrzem budynku a gruntem jest bardzo duża, konieczne jest zastosowanie w tym rozwiązaniu izolacji termicznej zapewniającej odpowiedni opór cieplny całej podłogi.

mgr inż. Piotr Idzikowski Posadzki i podkłady podłogowe – sztuka wylewania

Posadzki i podkłady podłogowe – sztuka wylewania Posadzki i podkłady podłogowe – sztuka wylewania

Wśród wylewek można wyróżnić podkłady podłogowe i posadzki. Te pierwsze mogą stanowić jedynie podłoże pod warstwy okładzinowe (płytki, parkiet, panele), gdyż nie mają odpowiedniej wytrzymałości na ścieranie....

Wśród wylewek można wyróżnić podkłady podłogowe i posadzki. Te pierwsze mogą stanowić jedynie podłoże pod warstwy okładzinowe (płytki, parkiet, panele), gdyż nie mają odpowiedniej wytrzymałości na ścieranie. Te drugie mogą tworzyć ostateczne wykończenie, nawet w pomieszczeniach o dużym ruchu.

dr inż. Adam Ujma Podłogi i posadzki – parametry cieplne

Podłogi i posadzki – parametry cieplne Podłogi i posadzki – parametry cieplne

Przenikaniu ciepła przez podłogi i posadzki oraz związanym z nim stratom ciepła poświęca się w literaturze technicznej stosunkowo dużo uwagi. W marginalny sposób natomiast traktuje się procesy cieplne...

Przenikaniu ciepła przez podłogi i posadzki oraz związanym z nim stratom ciepła poświęca się w literaturze technicznej stosunkowo dużo uwagi. W marginalny sposób natomiast traktuje się procesy cieplne związane z odczuciami cieplnymi użytkowników pomieszczeń.

mgr inż. Maciej Rokiel Wykładziny posadzkowe z płytek – podłoże pod płytki ceramiczne

Wykładziny posadzkowe z płytek – podłoże pod płytki ceramiczne Wykładziny posadzkowe z płytek – podłoże pod płytki ceramiczne

W Niemczech zagadnienia związane z wykonywaniem wykładzin ceramicznych regulowane są przynajmniej przez kilkanaście różnego rodzaju norm i wytycznych. Zupełnie inaczej sytuacja wygląda w polskich dokumentach...

W Niemczech zagadnienia związane z wykonywaniem wykładzin ceramicznych regulowane są przynajmniej przez kilkanaście różnego rodzaju norm i wytycznych. Zupełnie inaczej sytuacja wygląda w polskich dokumentach tego typu, które często zawierają niepełne informacje lub podają mniej rygorystyczne wymagania.

dr inż. Sławomir Chłądzyński, mgr inż. Romuald Skrzypczyński Podkłady podłogowe i masy wyrównujące - wykonawstwo

Podkłady podłogowe i masy wyrównujące - wykonawstwo Podkłady podłogowe i masy wyrównujące - wykonawstwo

Podłogi stanowią elementy wykończenia przegród poziomych budynku. Ich zadaniem jest zapewnienie użytkownikom budynków bezpiecznego poruszania się w pomieszczeniu. Z tego względu powinny być równe i tworzyć...

Podłogi stanowią elementy wykończenia przegród poziomych budynku. Ich zadaniem jest zapewnienie użytkownikom budynków bezpiecznego poruszania się w pomieszczeniu. Z tego względu powinny być równe i tworzyć powierzchnię poziomą. Muszą też zapewniać stabilność wszystkich warstw, a także spełniać warunki higieniczne i estetyczne. Jest to możliwe pod warunkiem właściwego zaprojektowania poszczególnych warstw, doboru odpowiednich materiałów oraz poprawnego wykonania robót posadzkarskich.

mgr inż. Maciej Rokiel Wykładziny posadzkowe z płytek – właściwy dobór kleju

Wykładziny posadzkowe z płytek – właściwy dobór kleju Wykładziny posadzkowe z płytek – właściwy dobór kleju

Klej powinien zapewnić mocne, trwałe i stabilne połączenie płytki z podłożem. Jednak na ostateczny efekt składa się kilka elementów: rodzaj i sposób przygotowania podłoża, rodzaj i parametry kleju oraz...

Klej powinien zapewnić mocne, trwałe i stabilne połączenie płytki z podłożem. Jednak na ostateczny efekt składa się kilka elementów: rodzaj i sposób przygotowania podłoża, rodzaj i parametry kleju oraz dobór odpowiednich płytek. Równie ważne jest wykonawstwo zgodne ze sztuką budowlaną.

mgr inż. Maciej Rokiel Wykładziny posadzkowe z płytek - dobór płytek i zapraw spoinujących

Wykładziny posadzkowe z płytek - dobór płytek i zapraw spoinujących Wykładziny posadzkowe z płytek - dobór płytek i zapraw spoinujących

Trwałość wykładziny zależy m.in. od właściwego doboru płytek (zagadnienie to jest jednak często bagatelizowane) oraz odpowiedniej do miejsca zastosowania zaprawy spoinującej. Przy wyborze właściwego materiału...

Trwałość wykładziny zależy m.in. od właściwego doboru płytek (zagadnienie to jest jednak często bagatelizowane) oraz odpowiedniej do miejsca zastosowania zaprawy spoinującej. Przy wyborze właściwego materiału istotny jest nie tylko podział na produkty do stosowania we wnętrzach lub na zewnątrz, lecz także podział wynikający z przeznaczenia i sposobu eksploatacji danego pomieszczenia czy obiektu.

dr inż. Sławomir Chłądzyński, mgr inż. Romuald Skrzypczyński Podkłady podłogowe i masy wyrównujące - rodzaje i właściwości

Podkłady podłogowe i masy wyrównujące - rodzaje i właściwości Podkłady podłogowe i masy wyrównujące - rodzaje i właściwości

W literaturze przedmiotu podawane są różne, często sprzeczne definicje dotyczące produktów przeznaczonych do wykonywania podłóg. W języku potocznym istnieją ponadto terminy, których brak w normach przedmiotowych....

W literaturze przedmiotu podawane są różne, często sprzeczne definicje dotyczące produktów przeznaczonych do wykonywania podłóg. W języku potocznym istnieją ponadto terminy, których brak w normach przedmiotowych. Usystematyzowanie definicji jest wstępem do dalszej charakterystyki produktów.

mgr inż. Maciej Rokiel Wykładziny posadzkowe z płytek - dylatacje i tolerancje wymiarowe

Wykładziny posadzkowe z płytek - dylatacje i tolerancje wymiarowe Wykładziny posadzkowe z płytek - dylatacje i tolerancje wymiarowe

By uniknąć uszkodzeń podłoża i warstw wykończeniowych, należy prawidłowo rozmieścić i wykonać dylatacje. W ich projektowaniu uwzględnia się obciążenia działające na posadzkę, zastosowanie lub brak ogrzewania...

By uniknąć uszkodzeń podłoża i warstw wykończeniowych, należy prawidłowo rozmieścić i wykonać dylatacje. W ich projektowaniu uwzględnia się obciążenia działające na posadzkę, zastosowanie lub brak ogrzewania podłogowego, powierzchnię, kształt i konstrukcję podłogi.

dr inż. Anna Staszczuk, prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński Wpływ wysokich temperatur letnich na projektowanie termiczne podłóg w jednokondygnacyjnych budynkach mieszkalnych w Polsce

Wpływ wysokich temperatur letnich na projektowanie termiczne podłóg w jednokondygnacyjnych budynkach mieszkalnych w Polsce Wpływ wysokich temperatur letnich na projektowanie termiczne podłóg w jednokondygnacyjnych budynkach mieszkalnych w Polsce

Zjawiska pogodowe związane z globalnym ociepleniem coraz częściej i bardziej dotkliwie wpływają na mikroklimat w budynkach mieszkalnych. Mogą mieć szkodliwy wpływ na życie ludzkie, zwłaszcza w regionach...

Zjawiska pogodowe związane z globalnym ociepleniem coraz częściej i bardziej dotkliwie wpływają na mikroklimat w budynkach mieszkalnych. Mogą mieć szkodliwy wpływ na życie ludzkie, zwłaszcza w regionach o umiarkowanym klimacie, w których budynki mieszkalne zazwyczaj nie są przystosowane do przedłużających się okresów ciągłego występowania wysokich temperatur w okresie letnim.

dr inż. Jan Lorkowski Silnie obciążona posadzka na styropianie

Silnie obciążona posadzka na styropianie Silnie obciążona posadzka na styropianie

W chłodni zaprojektowano posadzkę obciążoną ruchomymi regałami wysokiego składowania ustawionymi na szynach. Na etapie realizacji okazało się, że zamiast styropianu EPS 200 ułożono styropian podposadzkowy...

W chłodni zaprojektowano posadzkę obciążoną ruchomymi regałami wysokiego składowania ustawionymi na szynach. Na etapie realizacji okazało się, że zamiast styropianu EPS 200 ułożono styropian podposadzkowy typu EPS 150.

dr hab. inż. Maria Wesołowska, dr inż. Paula Szczepaniak Projektowanie termiczne podłóg wielkopowierzchniowych obiektów handlowych

Projektowanie termiczne podłóg wielkopowierzchniowych obiektów handlowych

W latach 90. XX w. powstały w Polsce pierwsze budynki o bardzo dużej powierzchni z przeznaczeniem handlowym – super- i hipermarkety. Z uwagi na bardzo duży obszar oddziaływania takiego obiektu ich powstawanie...

W latach 90. XX w. powstały w Polsce pierwsze budynki o bardzo dużej powierzchni z przeznaczeniem handlowym – super- i hipermarkety. Z uwagi na bardzo duży obszar oddziaływania takiego obiektu ich powstawanie w wielu miastach budziło kontrowersje.

dr inż. Mariusz Franczyk Problemy techniczno-prawne wykonywania i odbioru posadzek przemysłowych

Problemy techniczno-prawne wykonywania i odbioru posadzek przemysłowych Problemy techniczno-prawne wykonywania i odbioru posadzek przemysłowych

Etap odbioru robót budowlanych jest często źródłem konfliktów pomiędzy inwestorem a wykonawcą. Zdarza się, że ze względu na stwierdzone wady obiektu inwestor odmawia odbioru prac budowlanych i wypłaty...

Etap odbioru robót budowlanych jest często źródłem konfliktów pomiędzy inwestorem a wykonawcą. Zdarza się, że ze względu na stwierdzone wady obiektu inwestor odmawia odbioru prac budowlanych i wypłaty wynagrodzenia wykonawcy, a jednocześnie przystępuje do użytkowania obiektu, do czego nie jest uprawniony.

mgr inż. Piotr Idzikowski Jak przyklejać okładziny ceramiczne na trudne podłoża?

Jak przyklejać okładziny ceramiczne na trudne podłoża? Jak przyklejać okładziny ceramiczne na trudne podłoża?

Są dwa typy trudnych podłoży: o ograniczonej nośności i odkształcalne. W praktyce bardzo często się zdarza, że obydwie trudności występują równocześnie, zwłaszcza przy remontach starych domów czy mieszkań.

Są dwa typy trudnych podłoży: o ograniczonej nośności i odkształcalne. W praktyce bardzo często się zdarza, że obydwie trudności występują równocześnie, zwłaszcza przy remontach starych domów czy mieszkań.

dr inż. Artur Pałasz Wyroby hydroizolacyjne typu folia w płynie cz. 2

Wyroby hydroizolacyjne typu folia w płynie cz. 2 Wyroby hydroizolacyjne typu folia w płynie cz. 2

Jakość surowców, poprawność sporządzenia receptury czy przebiegu procesu produkcyjnego można sprawdzić dopiero po przeprowadzeniu odpowiednich badań laboratoryjnych. Odpowiednich, tzn. wykorzystujących...

Jakość surowców, poprawność sporządzenia receptury czy przebiegu procesu produkcyjnego można sprawdzić dopiero po przeprowadzeniu odpowiednich badań laboratoryjnych. Odpowiednich, tzn. wykorzystujących dobre metody badawcze i spełniających stosunkowo rygorystyczne wymagania.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Projektowanie podłóg w świetle nowych wymagań cieplnych

Projektowanie podłóg w świetle nowych wymagań cieplnych Projektowanie podłóg w świetle nowych wymagań cieplnych

Projektowanie podłóg na gruncie, stropach międzykondygnacyjnych, nad pomieszczeniami nieogrzewanymi oraz stropach kondygnacji podziemnych powinno nie tylko zapewnić spełnienie wymagań konstrukcyjnych i...

Projektowanie podłóg na gruncie, stropach międzykondygnacyjnych, nad pomieszczeniami nieogrzewanymi oraz stropach kondygnacji podziemnych powinno nie tylko zapewnić spełnienie wymagań konstrukcyjnych i akustycznych, lecz także cieplno­‑wilgotnościowych.

mgr inż. Magdalena Bochenek Izolacje próżniowe (VIP) – właściwości i przykłady zastosowań w budownictwie

Izolacje próżniowe (VIP) – właściwości i przykłady zastosowań w budownictwie Izolacje próżniowe (VIP) – właściwości i przykłady zastosowań w budownictwie

Próżniowe panele izolacyjne (VIP) to nowoczesne materiały izolacyjne, które wykorzystują dobre właściwości termoizolacyjne próżni i cechują się bardzo dobrymi parametrami cieplnymi. Są więc coraz częściej...

Próżniowe panele izolacyjne (VIP) to nowoczesne materiały izolacyjne, które wykorzystują dobre właściwości termoizolacyjne próżni i cechują się bardzo dobrymi parametrami cieplnymi. Są więc coraz częściej stosowane w budownictwie.

prof. dr hab. inż. Jerzy Hoła, dr inż. Łukasz Sadowski Nieniszcząca diagnostyka zespolenia warstw betonowych na przykładzie posadzek

Nieniszcząca diagnostyka zespolenia warstw betonowych na przykładzie posadzek Nieniszcząca diagnostyka zespolenia warstw betonowych na przykładzie posadzek

Diagnostyka zespolenia warstw betonowych w elementach budowlanych stosowana jest m.in. w odbiorach jakościowych w budownictwie. W praktyce zazwyczaj wykorzystywana jest do tego celu seminieniszcząca metoda...

Diagnostyka zespolenia warstw betonowych w elementach budowlanych stosowana jest m.in. w odbiorach jakościowych w budownictwie. W praktyce zazwyczaj wykorzystywana jest do tego celu seminieniszcząca metoda odrywania (pull-off), która pozwala wiarygodnie ocenić, czy zespolenie między warstwami występuje, a jeśli tak – jaka jest jego wartość w rozumieniu przyczepności na odrywanie fb na styku warstw.

prof. dr hab. eur. inż. Tomasz Z. Błaszczyński, mgr inż. Marta Przybylska-Fałek Fibrobeton jako materiał konstrukcyjny

Fibrobeton jako materiał konstrukcyjny Fibrobeton jako materiał konstrukcyjny

Fibrobeton jest coraz częściej stosowany w budownictwie – m.in. jako element konstrukcyjny. Aby w tym zastosowaniu pełnił swoją funkcję, musi zapewnić trwałość i nośność budowanej konstrukcji. Z tego powodu...

Fibrobeton jest coraz częściej stosowany w budownictwie – m.in. jako element konstrukcyjny. Aby w tym zastosowaniu pełnił swoją funkcję, musi zapewnić trwałość i nośność budowanej konstrukcji. Z tego powodu bardzo ważny jest przebieg procesu jego niszczenia pod obciążeniem ściskającym.

Wybrane dla Ciebie

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny » Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka »

Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka » Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka »

Płyty XPS – następca styropianu »

Płyty XPS – następca styropianu » Płyty XPS – następca styropianu »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? » Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków » Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.