Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Wykładziny posadzkowe z płytek – podłoże pod płytki ceramiczne

Tile floor coverings – floor base for ceramic tile (Part 1)

Wykładziny posadzkowe z płytek – podłoże pod płytki ceramiczne

Wykładziny posadzkowe z płytek – podłoże pod płytki ceramiczne

W Niemczech zagadnienia związane z wykonywaniem wykładzin ceramicznych regulowane są przynajmniej przez kilkanaście różnego rodzaju norm i wytycznych. Zupełnie inaczej sytuacja wygląda w polskich dokumentach tego typu, które często zawierają niepełne informacje lub podają mniej rygorystyczne wymagania.

Zobacz także

Tremco CPG Poland Sp. z o.o. Flowcrete – bezspoinowe posadzki żywiczne w przemyśle

Flowcrete – bezspoinowe posadzki żywiczne w przemyśle Flowcrete – bezspoinowe posadzki żywiczne w przemyśle

Bezspoinowe posadzki żywiczne są często nazywane posadzkami przemysłowymi. Ze względu na ich właściwości, m.in. trwałość, wytrzymałość mechaniczną, w tym odporność na ścieranie, szczelność i nienasiąkliwość...

Bezspoinowe posadzki żywiczne są często nazywane posadzkami przemysłowymi. Ze względu na ich właściwości, m.in. trwałość, wytrzymałość mechaniczną, w tym odporność na ścieranie, szczelność i nienasiąkliwość oraz łatwość utrzymania w czystości, rozwiązania posadzkowe na bazie żywic syntetycznych są powszechnie stosowane w zakładach produkcyjnych z różnych branż.

dr inż. Krzysztof Pogan, WestWood® Kunststofftechnik GmbH Rozwiązania dla parkingów wielopoziomowych i podziemnych

Rozwiązania dla parkingów wielopoziomowych i podziemnych Rozwiązania dla parkingów wielopoziomowych i podziemnych

Parkingi wielopoziomowe i podziemne to niewątpliwie budowle, których nie można porównać do powszechnie spotykanych w budownictwie tradycyjnych budowli żelbetowych. Swoimi właściwościami przypominają one...

Parkingi wielopoziomowe i podziemne to niewątpliwie budowle, których nie można porównać do powszechnie spotykanych w budownictwie tradycyjnych budowli żelbetowych. Swoimi właściwościami przypominają one raczej budowle drogowe, jak np. mosty. Zatem muszą spełniać wysokie wymagania w zakresie trwałości – powinny możliwie długo pozostać odporne na oddziaływanie warunków zewnętrznych i służyć przez długi czas.

mgr inż. Julia Blazy, prof. dr hab. inż. Łukasz Drobiec Wpływ zbrojenia rozproszonego na pracę posadzek na gruncie

Wpływ zbrojenia rozproszonego na pracę posadzek na gruncie Wpływ zbrojenia rozproszonego na pracę posadzek na gruncie

Temat zachowania się posadzek przemysłowych z dodatkiem zbrojenia rozproszonego (ang. fiber reinforced concrete – FRC) ma charakter interdyscyplinarny. Dlaczego? Otóż nie jest związany tylko z inżynierią...

Temat zachowania się posadzek przemysłowych z dodatkiem zbrojenia rozproszonego (ang. fiber reinforced concrete – FRC) ma charakter interdyscyplinarny. Dlaczego? Otóż nie jest związany tylko z inżynierią lądową i geotechniką, ale również z inżynierią materiałową. W rezultacie do poprawnego rozumienia pracy posadzki wymagana jest wszechstronna wiedza, której rozwój jest korzystny dla szerokiej grupy inżynierów oraz wykonawców. Ponadto ciągle jesteśmy świadkami rozwijających się nowych materiałów i...

Abstrakt

W pierwszej części artykułu poświęconego zagadnieniom wykładzin z płytek omówiono wymogi prawidłowego wykonania podłoża pod płytki ceramiczne z uwzględnieniem parametrów wytrzymałościowych, wilgotności i geometrii. W tym celu porównano polskie i niemieckie normy oraz inne opublikowane wytyczne. Szczególną uwagę zwrócono na informacje dotyczące grubości i klasy jastrychu oraz na miejsce jego zastosowania. Opisano również sposoby oceny podłoża cementowego i anhydrytowego.

The first part of the article on the issue of tile floor coverings describes the requirements for appropriate performance of a floor base for ceramic tiles, including strength parameters, humidity and geometry. For this purpose, both Polish and German norms, as well as other published guidelines, have been compared with each other. Particular attention has been paid to the information concerning thickness and class of screed, as well as the place of its application. The article also describes the methods of evaluating anhydrite and cement floor bases.

Wykładzina z płytek ceramicznych to bardzo często spotykana warstwa użytkowa podłóg. O jakości jej wykonania świadczy nie tylko wygląd i ułożenie płytek, lecz także bezproblemowa eksploatacja.

W wykonawstwie wykładzin należy uwzględnić:

 • zagadnienia związane z podłożem (jego rodzaj, sposób przygotowania, wymagane parametry: wytrzymałość, wilgotność, wysezonowanie, równość itp.),
 • dobór zapraw klejących,
 • parametry płytek ceramicznych.

Poprawne wykonanie wykładziny nie sprowadza się jednak wyłącznie do fizycznego ułożenia płytek (z czym związane są wymienione zagadnienia), ale dotyczy również układu warstw podłogi – musi on być odpowiedni do konkretnego zastosowania (rys. 1), by wykładzina była trwała.

Bezpośredni wpływ na trwałość wykładzin, zwłaszcza w wypadku jastrychu pływającego lub jastrychu na warstwie rozdzielającej, mają grubość i klasa jastrychu. W polskich normach i wytycznych brak jednak informacji na ten temat. Podana jest tylko minimalna wytrzymałość na ściskanie.

Rodzaje podłoża

Podłożem pod płytki posadzkowe najczęściej jest:

 • beton,
 • zaprawy naprawcze (np. typu PCC z systemów naprawy konstrukcji betonowych i żelbetowych, 
 • jastrych cementowy,
 • jastrych anhydrytowy (nie należy go stosować w pomieszczeniach wilgotnych i mokrych z odpływami w posadzce),
 • suchy jastrych gipsowy – płyty (nie należy go stosować w pomieszczeniach wilgotnych i mokrych z odpływami w posadzce).

W tabeli 1 zostały przedstawione rodzaje podłoży w zależności od zastosowania – na zaprawie grubo- lub cienkowarstwowej, na zewnątrz lub wewnątrz oraz w obszarach suchych bądź mokrych.

Wymagania wobec podłoża

Wymagania dotyczące podłoża pod płytki można podzielić na:

 • wymogi wytrzymałościowe (przede wszystkim wytrzymałość na ściskanie i rozciąganie przy zginaniu),
 • wymogi wynikające z właściwości zapraw klejących (np. dotyczące wilgotności, temperatury, wysezonowania),
 • pozostałe wymogi (czystość, równość itp.).

Niektóre z nich są oczywiste (np. czystość). Precyzyjne określenie innych (np. równości czy parametrów wytrzymałościowych) jest bardziej problematyczne.

Parametry wytrzymałościowe

W wypadku parametrów wytrzymałościowych podłoża pod wykładziny ceramiczne punktem wyjścia jest określenie obciążeń (np. mechanicznych, termicznych) oraz miejsca zastosowania. Drugie kryterium jest równie ważne jak pierwsze. Przykładowo – inne są wymagania stawiane podłożu pod płytki w łazience, inne – podłożu na dnie niecki, tym bardziej że podłożem może być jastrych pływający, na warstwie rozdzielającej lub zespolony.

W odniesieniu do podłoża betonowego norma PN-EN 206­‑1:2003 [1] jako minimalną klasę betonu przyjmuje C8/10. To, teoretycznie, absolutnie minimalna wytrzymałość na ściskanie podłoża. Więcej szczegółów podają następujące niemieckie publikacje1):

 • „Beläge auf Zementestrich. Fliesen und Platten aus Keramik, Naturwerkstein und Betonwerkstein auf beheizten und unbeheizten Zementgebundenen Fussbodenkonstruktionen” [3],
 • „Beläge auf Calziumsulfatestrich. Keramische Fliesen und Platten, Naturwerkstein und Betonwerkstein auf calziumsulfatgebundenen Estrichen” [4],
 • „Schwimmbadbau. Hinweise für Planung und Ausführung keramischer Beläge im Schwimmbadbau” [5],
 • „Außenbeläge. Belagkonstruktionen mit Fliesen und Platten außerhalb von Gebäuden” [6],
 • „Verbundabdichtungen. Hinweise für die Ausführung von flüssig zu verarbeitenden Verbundabdichtungen mit Bekleidungen und Belägen aus Fliesen und Platten für den Innen – und Außenbereich” [7].

Analiza wytycznych [3–7] pozwala na zdefiniowanie minimalnych wymagań dotyczących podłoża pod płytki. Szczegółowe wymogi, w zależności od występujących obciążeń mechanicznych, podane zostały w normach:

 • DIN 18560-1:2004 [8],
 • DIN 18560-2:2004 [9],
 • DIN 18560-3:2004 [10],
 • DIN 18560-4:2004 [11].

Oprócz wymogu dostosowania parametrów wytrzymałościowych jastrychu do obciążeń normy niemieckie [8–11] zawierają dodatkowe wymagania.

Zgodnie z normą DIN 18560-2:2004 [9] dla jastrychów zespolonych (rys. 2–3) cementowych, anhydrytowych i żywicznych jest to klasa wytrzymałości min. C20 F3 zgodnie z nomenklaturą PN-EN 13813:2003 [12].

To jednak tylko najprostszy przypadek. Sytuacja komplikuje się w wypadku jastrychów pływających (rys. 4–5). W tabelach 2–4 zostały podane wymagania normy DIN 18560-2:2004 [9] w odniesieniu do jastrychów pływających, w zależności od obciążenia i rodzaju jastrychu.

Podane grubości mogą być zmniejszone o 5 mm (przy zachowanej minimalnej grubości jastrychu 30 mm), jeśli grubość warstwy termoizolacji nie przekracza 40 mm.

W wypadku jastrychów cementowych oraz anhydrytowych na warstwie rozdzielającej (rys. 6) norma DIN 18560-2:2004 [9] określa wymagania pozwalające na sklasyfikowanie ich jako F4, w wypadku jastrychów żywicznych – F7. Minimalna grubość to odpowiednio: 35 mm, 30 mm oraz 15 mm.

Łatwo zauważyć, że podawana wcześniej minimalna wytrzymałość na ściskanie rzędu 10 MPa jest niewystarczająca. Specyfika obciążeń niektórych konstrukcji czy nawet specyfika samej konstrukcji mogą wymuszać inne parametry podłoża. Na przykład w konstrukcji tarasowej z uszczelnieniem zespolonym podłożem pod płytki jest jastrych dociskowy. Obciążenia termiczne wymuszają wykonanie jastrychu o grubości min. 50 mm i wytrzymałości na ściskanie 20 MPa (według wytycznych ZDB, „Außenbeläge. Belagkonstruktionen…” [6] i BEB Merkblatt, „Hinweise…” [14]). Ostatecznie powinien to być jastrych klasy CT C20 F4.

Inaczej także sytuacja wygląda w wypadku wykładzin ceramicznych w basenach. Równość betonowego podłoża rzadko jest odpowiednia, często konieczne jest więc stosowanie warstw wyrównujących, które będą podłożem pod płytki. Obecność uszczelnienia zespolonego nie zmienia w zasadniczy sposób wymagań. Tu zdecydowanie najlepszym materiałem do wyrównywania ubytków czy reprofilacji jest system zapraw naprawczych typu PCC z systemów naprawy konstrukcji betonowych i żelbetowych, zgodnych z normą PN-EN 1504-3:2006 [15] (zalecana klasyfikacja przynajmniej R3) lub mających inne dokumenty odniesienia (np. aprobatę ITB), o wytrzymałości na ściskanie przynajmniej 25 MPa (wartość zalecana). Grubość tak nakładanej warstwy może wynosić od 1 mm do nawet 100 mm. Zależy to od zastosowanej zaprawy naprawczej. Wytyczne „Schwimmbadbau. Hinweise für Planung und Ausführung keramischer Beläge im Schwimmbadbau” [5] dopuszczają stosowanie jako warstwę wyrównującą na dnie niecki jastrychów zespolonych klasy przynajmniej CT C25 F4, spełniających wymagania normy PN­‑EN 13813:2003 [12] o min. grub. 20 mm i maks. grub. 50 mm. W celu zapewnienia przyczepności konieczne jest wykonanie warstwy sczepnej.

W wypadku plaż basenowych oprócz betonu podłożem może być jastrych klasy przynajmniej CT C25 F4, spełniający wymagania normy PN-EN 13813:2003 [12].

Osobno trzeba wspomnieć o pomieszczeniach wilgotnych i mokrych. W tabeli 5 podano dopuszczalne rodzaje podłoży pod uszczelnienie zespolone posadzek z wykładzinami ceramicznymi według wytycznych „Verbundabdichtungen. Hinweise für die Ausführung von flüssig zu verarbeitenden Verbundabdichtungen mit Bekleidungen und Belägen aus Fliesen und Platten für den Innen – und Außenbereich” [7].

Wilgotność podłoża

Do kryterium wilgotności podłoża bardzo rygorystycznie podchodzą normy i wytyczne niemieckie. W wypadku jastrychów cementowych pływających i na warstwie rozdzielającej wymagana jest wilgotność masowa nieprzekraczająca 2% [3]. W praktyce oznacza to stan powietrzno-suchy (dla porównania, w odniesieniu do żywic epoksydowych lub poliuretanowych wymagana jest wilgotność nieprzekraczająca 4%). W polskiej literaturze można znaleźć wartość graniczną 6%. Wydaje się więc, że wymóg wilgotności na poziomie 2% jest zbyt wygórowany. Dopuszczalne zawilgocenie powinno być raczej na poziomie 4%, a jedynie w wypadku jastrychów z ogrzewaniem podłogowym wartość 2% musi być bezwzględnie przestrzegana. Natomiast wilgotność wynosząca 6% może być z kolei w pewnych sytuacjach zbyt wysoka.

Wymóg odpowiedniego wyschnięcia podłoża związany jest z czasem jego sezonowania. W wypadku klasycznych jastrychów oraz podłoży betonowych wymagane jest sezonowanie przez 28 dni. Czas ten może być skrócony do kilku dni (zazwyczaj 5–7), jeśli podłożem są zaprawy PCC. Jeżeli stosuje się szybkowiążące i szybkosprawne jastrychy, w sprzyjających warunkach cieplno-wilgotnościowych ułożenie płytek jest możliwe nawet po 2–3 dniach – wiążące są zawsze wytyczne producenta.

Podobnie jak w innych opisanych przypadkach także i tu znaleźć można wyjątki. Typowym przykładem są niecki basenowe. Wytyczne „Schwimmbadbau. Hinweise für Planung und Ausführung keramischer Beläge im Schwimmbadbau” [5] jako standardowy czas sezonowania konstrukcji niecki z betonu wodonieprzepuszczalnego przeznaczonej do obłożenia płytkami podają (sic!) 6 mies. Jeżeli powierzchnia niecki jest chroniona przed zbyt szybkim wysychaniem, np. przez regularne i stałe zwilżanie, ochronę za pomocą mat, folii itp., czas ten można ograniczyć do momentu uzyskania normowej wytrzymałości betonu (28 dni). Zgodnie z tymi wytycznymi zalecany czas sezonowania warstw wyrównawczych wykonanych jako jastrych zespolony, zgodny z normą PN-EN 13813:2003 [12], wynosi 28 dni. Przy czym zastosowanie szybkowiążących i szybkoschnących materiałów do wykonywania warstw wyrównawczych może znacznie zredukować minimalny czas sezonowania.

Wilgotność jastrychu anhydrytowego oznaczana aparatem CM w momencie wykonywania okładzin ceramicznych powinna wynosić:

 • ≤ 0,3% dla jastrychów z ogrzewaniem podłogowym,
 • ≤ 0,5% w pozostałych wypadkach.

Wymóg ten wynika bezpośrednio z wytycznych „Beläge auf Calziumsulfatestrich. Keramische Fliesen und Platten, Naturwerkstein und Betonwerkstein auf calziumsulfatgebundenen Estrichen” [4]. Niektórzy producenci oferują jednak także specjalne kleje do okładzin ceramicznych przeznaczone do podłoży na bazie gipsu, które umożliwiają (zgodnie z informacją producenta) wykonanie okładziny ceramicznej przy wilgotności podłoża rzędu 1–1,5%.

Orientacyjną metodą szacowania wilgotności jastrychu w systemach z ogrzewaniem podłogowym może być próba z kawałkiem folii. Do podłoża przykleja się po obwodzie kawałek folii o wymiarach 0,5×0,5 m, a następnie włącza się na wartość maksymalną ogrzewanie podłogowe. Brak śladów wilgoci pod folią w ciągu 24 godz. pozwala przypuszczać, że wilgotność jastrychu jest odpowiednio niska. Badanie to nie może jednak zastąpić pomiaru aparatem CM.

Przygotowanie podłoża

W wytycznych dotyczących przygotowania podłoża najczęściej zaleca się, by było ono czyste, równe i suche. Próba dokładniejszego zdefiniowania tych wymogów nie jest łatwa, wiąże się bowiem z podaniem sposobów badania i oceny podłoża.

Podłoże anhydrytowe

Właściwości jastrychu anhydrytowego powodują, że podczas procesu jego wysychania na powierzchni może tworzyć się cienka warstwa zawierająca rozpuszczone w wodzie zarobowej dodatki oraz spoiwo. Nie jest ona wadą jastrychu, choć pogarsza znacznie przyczepność płytek. Tworzy się najczęściej podczas pierwszych dni po wykonaniu wylewki. Może mieć wygląd błyszczący lub matowy, a jej grubość może sięgać ułamków milimetra. Najłatwiej stwierdzić jej obecność za pomocą oględzin w rozproszonym świetle z odległości 1–1,3 m lub za pomocą testu nacięć. W tym celu na powierzchni jastrychu wykonuje się siateczkę nacięć o oczku ok. 10 mm. Jeżeli utworzy się warstewka związanego spoiwa, to ulegnie ona podczas tej próby skruszeniu. Drugą metodą jest wykorzystanie aparatu „pull-off”. Usunięcie opisywanej warstewki jest możliwe np. przez przeszlifowanie (dlatego wymóg przeszlifowania i odkurzenia podłoża anhydrytowego przed rozpoczęciem robót posadzkarskich jest konieczny).

Wadą są natomiast tworzące się lokalnie twarde miejsca, będące w rzeczywistości koncentracją spoiwa. Po pierwsze, utrudniają one wysychanie materiału znajdującego się poniżej. Po drugie, mają tendencję do odspajania pod wpływem obciążenia i dlatego muszą być bezwzględnie usunięte (ręcznie lub mechanicznie, np. przez szlifowanie czy frezowanie). Dobrym narzędziem do ich wykrywania jest młotek ślusarski o wadze ok. 0,5 kg, który ustawiony pod kątem 45°–60° i swobodnie puszczony spowoduje spękanie stwardniałych pól.

Po przedozowaniu wody zarobowej na powierzchni mogą tworzyć się również miękkie, białe pola. Ich parametry wytrzymałościowe są niewielkie, dlatego konieczne jest mechaniczne usunięcie tych obszarów do uzyskania stabilnego podłoża.

Bezpośrednio przed układaniem płytek powierzchnie jastrychu trzeba mechanicznie (w jednym przejściu) przeszlifować papierem ściernym oraz odkurzyć. Standardowym sposobem wykrywania luźnych i niezwiązanych cząstek jest przetarcie podłoża ręką. Kolejnym etapem jest zagruntowanie podłoża. Stosuje się do tego celu zwykle preparaty gruntujące na bazie kopolimerów akrylu. Płytki można układać po wyschnięciu preparatu gruntującego.

Podłoże cementowe

W odniesieniu do podłoży cementowych (betonu, jastrychu) wymogi są podobne. Konieczne jest oczyszczenie z kurzu, pyłu, starych powłok (jeżeli takie występują) oraz innych substancji pogarszających przyczepność. Dotyczy to przede wszystkim tłuszczy, zanieczyszczeń olejowych, ale także mleczka cementowego. Te pierwsze należy usunąć mechanicznie, np. przez frezowanie czy piaskowanie. Opcjonalnie można zastosować specjalne epoksydowe gruntowniki przeznaczone do zaolejonych podłoży. Ich zastosowanie nie zawsze jednak jest możliwe i nie może być bezkrytyczne. Bardzo podnosi ponadto koszt wykonania prac.

Ubytki i nierówności wypełnia się zaprawami naprawczo-reprofilacyjnymi o porównywalnych parametrach wytrzymałościowych. Sposób postępowania z rysami zależy od przyczyn ich powstawania. Rozwiązaniem może być zamknięcie siłowe (sklejenie, sklamrowanie) lub zaprojektowanie i wykonanie dylatacji w miejscu ich przebiegu. Często popełnianym błędem jest zacieranie powierzchni jastrychu na gładko.

Tolerancje wymiarowe – geometria podłoża

Kolejnym źródłem problemów z wykładziną ceramiczną może być geometria podłoża. Chodzi tu o dwa parametry: równość samego podłoża oraz odchyłki wymiarowe całej płaszczyzny. Istotny jest zarówno pierwszy, jak i drugi parametr. Polska literatura techniczna jest pod tym względem dość uboga. W typowych przypadkach dopuszczalne nierówności podłoża są następujące:

 • dla wykładzin na tarasach i balkonach według „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót. Część C: Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 4: Izolacje wodochronne tarasów” [16] prześwit między podłożem a łatą o długości 2 m nie może być większy niż 5 mm;
 • w pomieszczeniach wilgotnych i mokrych według „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Część C: Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 6: Zabezpieczenia wodochronne pomieszczeń mokrych” [17] prześwit między podłożem a łatą o długości 2 m nie może być większy niż 5 mm.

Również dokument „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót część B: Roboty wykończeniowe. Zeszyt 5: Okładziny i wykładziny z płytek ceramicznych” [18] określa maksymalny prześwit między podłożem a łatą o długości 2 m wynoszący 5 mm.

Inaczej do zagadnień tych podchodzą wytyczne niemieckie. Norma DIN 18202:2005 [19] jednoznacznie precyzuje wymagania w odniesieniu zarówno do podłoża, jak i do gotowej okładziny. Dane te zostały zamieszczone w tabeli 6.

Wytyczne „Schwimmbadbau. Hinweise für Planung und Ausführung keramischer Beläge im Schwimmbadbau” [5] dotyczące robót basenowych w jednym wypadku stawiają zupełnie inne, dużo ostrzejsze wymagania. Dotyczy to przelewów (a więc także strefy plaży bezpośrednio do nich przyległej). W odniesieniu do konstrukcji głowicy basenu (beton) dopuszczalne odchyłki od linii poziomej wynoszą:

 • w wypadku niecek 25 m – maks. 10 mm,
 • w wypadku niecek większych – maks. 15 mm.

Literatura

 1. PN-EN 206-1:2003, „Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność”.
 2. ZDB, „Mechanisch hochbelastete Bodenbeläge”, X 2005.
 3. ZDB, „Beläge auf Zementestrich. Fliesen und Platten aus Keramik, Naturwerkstein und Betonwerkstein auf beheizten und unbeheizten Zementgebundenen Fussbodenkonstruktionen”, VI 2007.
 4. ZDB, „Beläge auf Calziumsulfatestrich. Keramische Fliesen und Platten, Naturwerkstein und Betonwerkstein auf calziumsulfatgebundenen Estrichen”, X 2005.
 5. ZDB, „Schwimmbadbau. Hinweise für Planung und Ausführung keramischer Beläge im Schwimmbadbau”, VI 2008.
 6. ZDB, „Außenbeläge. Belagkonstruktionen mit Fliesen und Platten außerhalb von Gebäuden”, VII 2005.
 7. ZDB, „Verbundabdichtungen. Hinweise für die Ausführung von flüssig zu verarbeitenden Verbundabdichtungen mit Bekleidungen und Belägen aus Fliesen und Platten für den Innen – und Außenbereich”, I 2010.
 8. DIN 18560-1:2004, „Estriche im Bauwesen. Teil 1. Allgemeine Anforderungen, Prüfung und Ausführung”.
 9. DIN 18560-2:2004, „Estriche im Bauwesen. Teil 2. Estriche auf Dämmschichten (Schwimmende Estriche)”.
 10. DIN 18560-3:2004, „Estriche im Bauwesen. Teil 3. Verbundestriche”.
 11. DIN 18560-4:2004, „Estriche im Bauwesen. Teil 4. Estriche auf Trennschicht”.
 12. PN-EN 13813:2003, „Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. Materiały. Właściwości i wymagania”.
 13. Materiały firmy „Agrob Buchtal”.
 14. BEB Merkblatt, „Hinweise für Estriche im Freien, Zement-Estriche auf Balkonen und Terrassen”, VII 1999.
 15. PN-EN 1504-3:2006, „Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności. Część 3: Naprawy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne”.
 16. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część C: Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 4: Izolacje wodochronne tarasów”, ITB, Warszawa 2004.
 17. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część C: Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 6: Zabezpieczenia wodochronne pomieszczeń mokrych”, ITB, Warszawa 2005.
 18. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część B: Roboty wykończeniowe. Zeszyt 5: Okładziny i wykładziny z płytek ceramicznych”, ITB, Warszawa 2006.
 19. DIN 18202:2005, „Toleranzen im Hochbau – Bauwerke”.
 20. Merkblatt 4, „Beurteilung und Behandlung der Oberflächen von Calciumsulfat – Fließestrichen”, Industrieverband WerkMörtel, VIII 2008.
 21. M. Rokiel, „Hydroizolacje w budownictwie. Wybrane zagadnienia w praktyce”, DW Medium, Warszawa 2009.
 22. M. Rokiel, „Tarasy i balkony. Projektowanie i warunki techniczne wykonania i odbioru robót”, DW Medium, Warszawa 2012.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

mgr inż. Maciej Rokiel Właściwości i rodzaje materiałów do hydroizolacji

Właściwości i rodzaje materiałów do hydroizolacji Właściwości i rodzaje materiałów do hydroizolacji

Zadaniem hydroizolacji jest ochrona konstrukcji przed wodą i wilgocią, jednak sama wilgoć nie jest jedynym czynnikiem zagrażającym trwałości konstrukcji lub jej elementów. Woda jest bardzo często nośnikiem...

Zadaniem hydroizolacji jest ochrona konstrukcji przed wodą i wilgocią, jednak sama wilgoć nie jest jedynym czynnikiem zagrażającym trwałości konstrukcji lub jej elementów. Woda jest bardzo często nośnikiem substancji, które mają szkodliwy wpływ na samą izolację i na chronione przez nią elementy budynku. Rozpuszczone w wodzie agresywne związki chemiczne powstałe np. w wyniku naturalnego procesu gnicia roślin i liści czy też wskutek procesów chemicznych (zachodzących pomiędzy wodą a produktami spalania,...

dr inż. Sławomir Chłądzyński Środki gruntujące do podłoży mineralnych

Środki gruntujące do podłoży mineralnych Środki gruntujące do podłoży mineralnych

Nie ma tynkowania bez gruntowania – takie hasło znają wszyscy doświadczeni tynkarze. Ale czy gruntowanie podłoża wykonywane jest tylko przed tynkowaniem? Co z przygotowaniem podłoża pod posadzki, hydroizolacje,...

Nie ma tynkowania bez gruntowania – takie hasło znają wszyscy doświadczeni tynkarze. Ale czy gruntowanie podłoża wykonywane jest tylko przed tynkowaniem? Co z przygotowaniem podłoża pod posadzki, hydroizolacje, gładzie czy farby?

mgr inż. Maciej Rokiel Zaprawy do spoinowania – co warto wiedzieć?

Zaprawy do spoinowania – co warto wiedzieć? Zaprawy do spoinowania – co warto wiedzieć?

Zaprawa spoinująca to element okładziny ceramicznej. Taka definicja wymusza traktowanie zaprawy spoinującej jako składnika kompleksowego rozwiązania technologiczno-materiałowego, którego pozostałymi elementami...

Zaprawa spoinująca to element okładziny ceramicznej. Taka definicja wymusza traktowanie zaprawy spoinującej jako składnika kompleksowego rozwiązania technologiczno-materiałowego, którego pozostałymi elementami są: zaprawa klejąca, płytki oraz masy do wypełnień dylatacji zastosowane na odpowiednim podłożu.

Jacek Sawicki Korek w izolacjach budowlanych

Korek w izolacjach budowlanych Korek w izolacjach budowlanych

Korek to materiał izolacyjny pochodzenia naturalnego. W budownictwie z powodzeniem sprawdza się jako izolacja cieplna i akustyczna.

Korek to materiał izolacyjny pochodzenia naturalnego. W budownictwie z powodzeniem sprawdza się jako izolacja cieplna i akustyczna.

mgr inż. Maciej Rokiel Posadzki przemysłowe - warunki bezawaryjnej eksploatacji

Posadzki przemysłowe - warunki bezawaryjnej eksploatacji Posadzki przemysłowe - warunki bezawaryjnej eksploatacji

Pod pojęciem podłogi należy rozumieć wykończenie poziomej przegrody konstrukcji nadające jej wymagane właściwości użytkowe. Na podłogę składają się: warstwy hydroizolacyjne, paroizolacja, izolacje termiczne...

Pod pojęciem podłogi należy rozumieć wykończenie poziomej przegrody konstrukcji nadające jej wymagane właściwości użytkowe. Na podłogę składają się: warstwy hydroizolacyjne, paroizolacja, izolacje termiczne i akustyczne, warstwy ochronne, warstwy nośne (betony, jastrychy), dobrane w zależności od obciążeń, rodzaju pomieszczenia i związanych z tym wymagań użytkowych. Posadzka natomiast to wierzchnia warstwa podłogi, przenosząca na warstwy konstrukcji obciążenia użytkowe i/lub zabezpieczająca przed...

dr inż. Katarzyna Nowak XPS jako izolacja termiczna podłóg na gruncie

XPS jako izolacja termiczna podłóg na gruncie XPS jako izolacja termiczna podłóg na gruncie

W budynkach niepodpiwniczonych najczęściej stosowanym rozwiązaniem podłogi jest ułożenie poszczególnych warstw bezpośrednio na gruncie. Ponieważ różnica temperatury między wnętrzem budynku a gruntem jest...

W budynkach niepodpiwniczonych najczęściej stosowanym rozwiązaniem podłogi jest ułożenie poszczególnych warstw bezpośrednio na gruncie. Ponieważ różnica temperatury między wnętrzem budynku a gruntem jest bardzo duża, konieczne jest zastosowanie w tym rozwiązaniu izolacji termicznej zapewniającej odpowiedni opór cieplny całej podłogi.

mgr inż. Piotr Idzikowski Posadzki i podkłady podłogowe – sztuka wylewania

Posadzki i podkłady podłogowe – sztuka wylewania Posadzki i podkłady podłogowe – sztuka wylewania

Wśród wylewek można wyróżnić podkłady podłogowe i posadzki. Te pierwsze mogą stanowić jedynie podłoże pod warstwy okładzinowe (płytki, parkiet, panele), gdyż nie mają odpowiedniej wytrzymałości na ścieranie....

Wśród wylewek można wyróżnić podkłady podłogowe i posadzki. Te pierwsze mogą stanowić jedynie podłoże pod warstwy okładzinowe (płytki, parkiet, panele), gdyż nie mają odpowiedniej wytrzymałości na ścieranie. Te drugie mogą tworzyć ostateczne wykończenie, nawet w pomieszczeniach o dużym ruchu.

mgr inż. Maciej Rokiel Uszczelnienie zespolone (podpłytkowe) z materiałów stosowanych w postaci ciekłej

Uszczelnienie zespolone (podpłytkowe) z materiałów stosowanych w postaci ciekłej

W styczniu 2010 r. ukazały się wytyczne „Verbundabdichtungen. Hinweise für die Ausführung von flüssig zu verarbeitenden Verbundabdichtungen mit Bekleidungen und Belägen aus Fliesen und Platten für den...

W styczniu 2010 r. ukazały się wytyczne „Verbundabdichtungen. Hinweise für die Ausführung von flüssig zu verarbeitenden Verbundabdichtungen mit Bekleidungen und Belägen aus Fliesen und Platten für den Innen- und Außenbereich” [1] będące aktualizacją ich wydania z 2005 r. Wytyczne te odnoszą się do przepisów prawa budowlanego obowiązującego w Niemczech, co nie oznacza, że nie można z nich korzystać w Polsce. Wręcz przeciwnie – stanowią jedno z najbardziej aktualnych źródeł wiedzy w tym zakresie. Artykuł...

dr inż. Adam Ujma Podłogi i posadzki – parametry cieplne

Podłogi i posadzki – parametry cieplne Podłogi i posadzki – parametry cieplne

Przenikaniu ciepła przez podłogi i posadzki oraz związanym z nim stratom ciepła poświęca się w literaturze technicznej stosunkowo dużo uwagi. W marginalny sposób natomiast traktuje się procesy cieplne...

Przenikaniu ciepła przez podłogi i posadzki oraz związanym z nim stratom ciepła poświęca się w literaturze technicznej stosunkowo dużo uwagi. W marginalny sposób natomiast traktuje się procesy cieplne związane z odczuciami cieplnymi użytkowników pomieszczeń.

dr inż. Sławomir Chłądzyński, mgr inż. Romuald Skrzypczyński Podkłady podłogowe i masy wyrównujące - wykonawstwo

Podkłady podłogowe i masy wyrównujące - wykonawstwo Podkłady podłogowe i masy wyrównujące - wykonawstwo

Podłogi stanowią elementy wykończenia przegród poziomych budynku. Ich zadaniem jest zapewnienie użytkownikom budynków bezpiecznego poruszania się w pomieszczeniu. Z tego względu powinny być równe i tworzyć...

Podłogi stanowią elementy wykończenia przegród poziomych budynku. Ich zadaniem jest zapewnienie użytkownikom budynków bezpiecznego poruszania się w pomieszczeniu. Z tego względu powinny być równe i tworzyć powierzchnię poziomą. Muszą też zapewniać stabilność wszystkich warstw, a także spełniać warunki higieniczne i estetyczne. Jest to możliwe pod warunkiem właściwego zaprojektowania poszczególnych warstw, doboru odpowiednich materiałów oraz poprawnego wykonania robót posadzkarskich.

mgr inż. Maciej Rokiel Wykładziny posadzkowe z płytek – właściwy dobór kleju

Wykładziny posadzkowe z płytek – właściwy dobór kleju Wykładziny posadzkowe z płytek – właściwy dobór kleju

Klej powinien zapewnić mocne, trwałe i stabilne połączenie płytki z podłożem. Jednak na ostateczny efekt składa się kilka elementów: rodzaj i sposób przygotowania podłoża, rodzaj i parametry kleju oraz...

Klej powinien zapewnić mocne, trwałe i stabilne połączenie płytki z podłożem. Jednak na ostateczny efekt składa się kilka elementów: rodzaj i sposób przygotowania podłoża, rodzaj i parametry kleju oraz dobór odpowiednich płytek. Równie ważne jest wykonawstwo zgodne ze sztuką budowlaną.

mgr inż. Maciej Rokiel Wykładziny posadzkowe z płytek - dobór płytek i zapraw spoinujących

Wykładziny posadzkowe z płytek - dobór płytek i zapraw spoinujących Wykładziny posadzkowe z płytek - dobór płytek i zapraw spoinujących

Trwałość wykładziny zależy m.in. od właściwego doboru płytek (zagadnienie to jest jednak często bagatelizowane) oraz odpowiedniej do miejsca zastosowania zaprawy spoinującej. Przy wyborze właściwego materiału...

Trwałość wykładziny zależy m.in. od właściwego doboru płytek (zagadnienie to jest jednak często bagatelizowane) oraz odpowiedniej do miejsca zastosowania zaprawy spoinującej. Przy wyborze właściwego materiału istotny jest nie tylko podział na produkty do stosowania we wnętrzach lub na zewnątrz, lecz także podział wynikający z przeznaczenia i sposobu eksploatacji danego pomieszczenia czy obiektu.

dr inż. Sławomir Chłądzyński, mgr inż. Romuald Skrzypczyński Podkłady podłogowe i masy wyrównujące - rodzaje i właściwości

Podkłady podłogowe i masy wyrównujące - rodzaje i właściwości Podkłady podłogowe i masy wyrównujące - rodzaje i właściwości

W literaturze przedmiotu podawane są różne, często sprzeczne definicje dotyczące produktów przeznaczonych do wykonywania podłóg. W języku potocznym istnieją ponadto terminy, których brak w normach przedmiotowych....

W literaturze przedmiotu podawane są różne, często sprzeczne definicje dotyczące produktów przeznaczonych do wykonywania podłóg. W języku potocznym istnieją ponadto terminy, których brak w normach przedmiotowych. Usystematyzowanie definicji jest wstępem do dalszej charakterystyki produktów.

mgr inż. Maciej Rokiel Wykładziny posadzkowe z płytek - dylatacje i tolerancje wymiarowe

Wykładziny posadzkowe z płytek - dylatacje i tolerancje wymiarowe Wykładziny posadzkowe z płytek - dylatacje i tolerancje wymiarowe

By uniknąć uszkodzeń podłoża i warstw wykończeniowych, należy prawidłowo rozmieścić i wykonać dylatacje. W ich projektowaniu uwzględnia się obciążenia działające na posadzkę, zastosowanie lub brak ogrzewania...

By uniknąć uszkodzeń podłoża i warstw wykończeniowych, należy prawidłowo rozmieścić i wykonać dylatacje. W ich projektowaniu uwzględnia się obciążenia działające na posadzkę, zastosowanie lub brak ogrzewania podłogowego, powierzchnię, kształt i konstrukcję podłogi.

dr inż. Anna Staszczuk, prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński Wpływ wysokich temperatur letnich na projektowanie termiczne podłóg w jednokondygnacyjnych budynkach mieszkalnych w Polsce

Wpływ wysokich temperatur letnich na projektowanie termiczne podłóg w jednokondygnacyjnych budynkach mieszkalnych w Polsce Wpływ wysokich temperatur letnich na projektowanie termiczne podłóg w jednokondygnacyjnych budynkach mieszkalnych w Polsce

Zjawiska pogodowe związane z globalnym ociepleniem coraz częściej i bardziej dotkliwie wpływają na mikroklimat w budynkach mieszkalnych. Mogą mieć szkodliwy wpływ na życie ludzkie, zwłaszcza w regionach...

Zjawiska pogodowe związane z globalnym ociepleniem coraz częściej i bardziej dotkliwie wpływają na mikroklimat w budynkach mieszkalnych. Mogą mieć szkodliwy wpływ na życie ludzkie, zwłaszcza w regionach o umiarkowanym klimacie, w których budynki mieszkalne zazwyczaj nie są przystosowane do przedłużających się okresów ciągłego występowania wysokich temperatur w okresie letnim.

dr inż. Jan Lorkowski Silnie obciążona posadzka na styropianie

Silnie obciążona posadzka na styropianie Silnie obciążona posadzka na styropianie

W chłodni zaprojektowano posadzkę obciążoną ruchomymi regałami wysokiego składowania ustawionymi na szynach. Na etapie realizacji okazało się, że zamiast styropianu EPS 200 ułożono styropian podposadzkowy...

W chłodni zaprojektowano posadzkę obciążoną ruchomymi regałami wysokiego składowania ustawionymi na szynach. Na etapie realizacji okazało się, że zamiast styropianu EPS 200 ułożono styropian podposadzkowy typu EPS 150.

dr hab. inż. Maria Wesołowska, dr inż. Paula Szczepaniak Projektowanie termiczne podłóg wielkopowierzchniowych obiektów handlowych

Projektowanie termiczne podłóg wielkopowierzchniowych obiektów handlowych

W latach 90. XX w. powstały w Polsce pierwsze budynki o bardzo dużej powierzchni z przeznaczeniem handlowym – super- i hipermarkety. Z uwagi na bardzo duży obszar oddziaływania takiego obiektu ich powstawanie...

W latach 90. XX w. powstały w Polsce pierwsze budynki o bardzo dużej powierzchni z przeznaczeniem handlowym – super- i hipermarkety. Z uwagi na bardzo duży obszar oddziaływania takiego obiektu ich powstawanie w wielu miastach budziło kontrowersje.

dr inż. Mariusz Franczyk Problemy techniczno-prawne wykonywania i odbioru posadzek przemysłowych

Problemy techniczno-prawne wykonywania i odbioru posadzek przemysłowych Problemy techniczno-prawne wykonywania i odbioru posadzek przemysłowych

Etap odbioru robót budowlanych jest często źródłem konfliktów pomiędzy inwestorem a wykonawcą. Zdarza się, że ze względu na stwierdzone wady obiektu inwestor odmawia odbioru prac budowlanych i wypłaty...

Etap odbioru robót budowlanych jest często źródłem konfliktów pomiędzy inwestorem a wykonawcą. Zdarza się, że ze względu na stwierdzone wady obiektu inwestor odmawia odbioru prac budowlanych i wypłaty wynagrodzenia wykonawcy, a jednocześnie przystępuje do użytkowania obiektu, do czego nie jest uprawniony.

mgr inż. Piotr Idzikowski Jak przyklejać okładziny ceramiczne na trudne podłoża?

Jak przyklejać okładziny ceramiczne na trudne podłoża? Jak przyklejać okładziny ceramiczne na trudne podłoża?

Są dwa typy trudnych podłoży: o ograniczonej nośności i odkształcalne. W praktyce bardzo często się zdarza, że obydwie trudności występują równocześnie, zwłaszcza przy remontach starych domów czy mieszkań.

Są dwa typy trudnych podłoży: o ograniczonej nośności i odkształcalne. W praktyce bardzo często się zdarza, że obydwie trudności występują równocześnie, zwłaszcza przy remontach starych domów czy mieszkań.

dr inż. Artur Pałasz Wyroby hydroizolacyjne typu folia w płynie cz. 2

Wyroby hydroizolacyjne typu folia w płynie cz. 2 Wyroby hydroizolacyjne typu folia w płynie cz. 2

Jakość surowców, poprawność sporządzenia receptury czy przebiegu procesu produkcyjnego można sprawdzić dopiero po przeprowadzeniu odpowiednich badań laboratoryjnych. Odpowiednich, tzn. wykorzystujących...

Jakość surowców, poprawność sporządzenia receptury czy przebiegu procesu produkcyjnego można sprawdzić dopiero po przeprowadzeniu odpowiednich badań laboratoryjnych. Odpowiednich, tzn. wykorzystujących dobre metody badawcze i spełniających stosunkowo rygorystyczne wymagania.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Projektowanie podłóg w świetle nowych wymagań cieplnych

Projektowanie podłóg w świetle nowych wymagań cieplnych Projektowanie podłóg w świetle nowych wymagań cieplnych

Projektowanie podłóg na gruncie, stropach międzykondygnacyjnych, nad pomieszczeniami nieogrzewanymi oraz stropach kondygnacji podziemnych powinno nie tylko zapewnić spełnienie wymagań konstrukcyjnych i...

Projektowanie podłóg na gruncie, stropach międzykondygnacyjnych, nad pomieszczeniami nieogrzewanymi oraz stropach kondygnacji podziemnych powinno nie tylko zapewnić spełnienie wymagań konstrukcyjnych i akustycznych, lecz także cieplno­‑wilgotnościowych.

mgr inż. Magdalena Bochenek Izolacje próżniowe (VIP) – właściwości i przykłady zastosowań w budownictwie

Izolacje próżniowe (VIP) – właściwości i przykłady zastosowań w budownictwie Izolacje próżniowe (VIP) – właściwości i przykłady zastosowań w budownictwie

Próżniowe panele izolacyjne (VIP) to nowoczesne materiały izolacyjne, które wykorzystują dobre właściwości termoizolacyjne próżni i cechują się bardzo dobrymi parametrami cieplnymi. Są więc coraz częściej...

Próżniowe panele izolacyjne (VIP) to nowoczesne materiały izolacyjne, które wykorzystują dobre właściwości termoizolacyjne próżni i cechują się bardzo dobrymi parametrami cieplnymi. Są więc coraz częściej stosowane w budownictwie.

prof. dr hab. inż. Jerzy Hoła, dr inż. Łukasz Sadowski Nieniszcząca diagnostyka zespolenia warstw betonowych na przykładzie posadzek

Nieniszcząca diagnostyka zespolenia warstw betonowych na przykładzie posadzek Nieniszcząca diagnostyka zespolenia warstw betonowych na przykładzie posadzek

Diagnostyka zespolenia warstw betonowych w elementach budowlanych stosowana jest m.in. w odbiorach jakościowych w budownictwie. W praktyce zazwyczaj wykorzystywana jest do tego celu seminieniszcząca metoda...

Diagnostyka zespolenia warstw betonowych w elementach budowlanych stosowana jest m.in. w odbiorach jakościowych w budownictwie. W praktyce zazwyczaj wykorzystywana jest do tego celu seminieniszcząca metoda odrywania (pull-off), która pozwala wiarygodnie ocenić, czy zespolenie między warstwami występuje, a jeśli tak – jaka jest jego wartość w rozumieniu przyczepności na odrywanie fb na styku warstw.

prof. dr hab. eur. inż. Tomasz Z. Błaszczyński, mgr inż. Marta Przybylska-Fałek Fibrobeton jako materiał konstrukcyjny

Fibrobeton jako materiał konstrukcyjny Fibrobeton jako materiał konstrukcyjny

Fibrobeton jest coraz częściej stosowany w budownictwie – m.in. jako element konstrukcyjny. Aby w tym zastosowaniu pełnił swoją funkcję, musi zapewnić trwałość i nośność budowanej konstrukcji. Z tego powodu...

Fibrobeton jest coraz częściej stosowany w budownictwie – m.in. jako element konstrukcyjny. Aby w tym zastosowaniu pełnił swoją funkcję, musi zapewnić trwałość i nośność budowanej konstrukcji. Z tego powodu bardzo ważny jest przebieg procesu jego niszczenia pod obciążeniem ściskającym.

Wybrane dla Ciebie

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny » Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka »

Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka » Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka »

Płyty XPS – następca styropianu »

Płyty XPS – następca styropianu » Płyty XPS – następca styropianu »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? » Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków » Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.