Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Wykładziny posadzkowe z płytek - dobór płytek i zapraw spoinujących

Tile floor coverings - tile and joint mortar selection (Part 3)

Wykładziny posadzkowe z płytek – dobór płytek i zapraw spoinujących

Wykładziny posadzkowe z płytek – dobór płytek i zapraw spoinujących

Trwałość wykładziny zależy m.in. od właściwego doboru płytek (zagadnienie to jest jednak często bagatelizowane) oraz odpowiedniej do miejsca zastosowania zaprawy spoinującej. Przy wyborze właściwego materiału istotny jest nie tylko podział na produkty do stosowania we wnętrzach lub na zewnątrz, lecz także podział wynikający z przeznaczenia i sposobu eksploatacji danego pomieszczenia czy obiektu.

Zobacz także

P.P.H.U. EURO-MIX sp. z o.o. EURO-MIX – zaprawy klejące w systemach ociepleń

EURO-MIX – zaprawy klejące w systemach ociepleń EURO-MIX – zaprawy klejące w systemach ociepleń

EURO-MIX to producent chemii budowlanej. W asortymencie firmy znajduje się obecnie ponad 30 produktów, m.in. kleje, tynki, zaprawy, szpachlówki, gładzie, system ocieplania ścian na wełnie i na styropianie....

EURO-MIX to producent chemii budowlanej. W asortymencie firmy znajduje się obecnie ponad 30 produktów, m.in. kleje, tynki, zaprawy, szpachlówki, gładzie, system ocieplania ścian na wełnie i na styropianie. Zaprawy klejące EURO-MIX przeznaczone są do przyklejania wełny lub styropianu do podłoża z cegieł ceramicznych, betonu, tynków cementowych i cementowo­-wapiennych, gładzi cementowej, styropianu i wełny mineralnej w temperaturze od 5 do 25°C.

Schomburg Polska Sp. z o.o. Niezawodne i bezpieczne systemy hydroizolacji

Niezawodne i bezpieczne systemy hydroizolacji Niezawodne i bezpieczne systemy hydroizolacji

Hydroizolacja jest kluczowym elementem w budownictwie, mającym na celu zapewnienie trwałości i bezpieczeństwa konstrukcji. Wybór odpowiednich produktów do uszczelniania ma bezpośredni wpływ na jakość i...

Hydroizolacja jest kluczowym elementem w budownictwie, mającym na celu zapewnienie trwałości i bezpieczeństwa konstrukcji. Wybór odpowiednich produktów do uszczelniania ma bezpośredni wpływ na jakość i efektywność prac budowlanych. W tym artykule przybliżymy najnowsze rozwiązania z serii AQUAFIN®, które wyróżniają się innowacyjnymi technologiami oraz doskonałymi właściwościami aplikacyjnymi.

Prokostal Ładziński Sp. z o.o. Twój balkon na świat

Twój balkon na świat Twój balkon na świat

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców budynków wielolokalowych, dotyczącym poprawy komfortu życia oraz podniesienia standardu zamieszkiwania i większej swobody przestrzennej, stworzyliśmy możliwość...

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców budynków wielolokalowych, dotyczącym poprawy komfortu życia oraz podniesienia standardu zamieszkiwania i większej swobody przestrzennej, stworzyliśmy możliwość rozbudowy lub dobudowy balkonu do budynków wyposażonych w tzw. portfenetry (tzw. drzwi balkonowe z balustradą) oraz loggie przez powiększenie balkonu.

ABSTRAKT

W trzeciej części artykułu poświęconego wykładzinom posadzkowym z płytek zebrano informacje dotyczące kryteriów doboru odpowiedniego rodzaju płytek i zapraw spoinujących do poszczególnych miejsc zastosowania. Opisano najważniejsze parametry tych materiałów decydujące o bezpiecznej i bezproblemowej eksploatacji wykładziny. Scharakteryzowano wymagania odnośnie do podłóg w pomieszczeniach mieszkalnych i obiektów użyteczności publicznej.

The third part of the article on tile floor coverings contains information concerning the criteria for the selection of an appropriate tile and joint mortar type for particular places of their application. It describes the most important parameters of these materials, which determine safe and trouble-free use of the floor covering. It also specifies the requirements concerning floors in residential rooms and public utility buildings.

Normy dzielą płytki oraz zaprawy spoinujące odpowiednio na grupy oraz klasy, nie przyporządkowują jednak konkretnej grupy/klasy do miejsca wbudowania oraz oddziałujących na wykładzinę obciążeń.

Najważniejsze parametry płytek ceramicznych

Parametry i właściwości płytek opisuje norma PN-EN 14411:2009 [1]. Podaje ona wymagania związane z wymiarami płytek, jakością ich powierzchni oraz właściwościami fizycznymi i chemicznymi.

Jednymi z najważniejszych kryteriów klasyfikacji normowej płytek są: technologia produkcji i nasiąkliwość wodna (tabela 1).

Na płytki posadzkowe oddziałują przede wszystkim obciążenia mechaniczne, dlatego materiały te powinny się cechować właściwościami decydującymi o odporności mechanicznej (odpornością na ścieranie wgłębne, na ścieranie powierzchniowe, wytrzymałością na zginanie). Istotne są także antypoślizgowość oraz odporność na zanieczyszczenia (na plamienie).

Wytrzymałość na zginanie i siła łamiąca

Miarą wytrzymałości mechanicznej płytek jest wytrzymałość na zginanie i związana z nią siła łamiąca. Przy sile łamiącej:

 • 1500 N możliwe jest zastosowanie płytek przy normalnym obciążeniu, np. w łazienkach w budownictwie mieszkaniowym,
 • 1500–3000 N możliwe jest obciążenie ruchem kołowym (kołami pompowanymi); dotyczy to obiektów drobnego przemysłu, administracji, handlu,
 • 3000–5000 N możliwe jest obciążenie ruchem kołowym (kołami gumowymi pełnymi i pompowanymi) – naprężenia do 6 MPa; dotyczy to obiektów przemysłowych,
 • 5000–8000 N możliwe jest obciążenie ruchem kołowym (kołami z tworzyw sztucznych i stalowymi) – naprężenia 6–20 MPa; dotyczy to obiektów przemysłowych, supermarketów,
 • powyżej 8000 N możliwe jest obciążenie ruchem kołowym (kołami stalowymi) – naprężenia powyżej 20 MPa.

Odporność na ścieranie

W miejscach narażonych na obciążenia mechaniczne zaleca się stosowanie płytek nieszkliwionych, np. typu gres. Jeżeli stosowane są płytki szkliwione, powinny mieć one klasę odporności na ścieranie PEI 4 lub PEI 5 według normy PN-EN ISO 10545-7:2000 [2]1.

Płytki o klasie ścieralności PEI 4 stosowane są w pomieszczeniach budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej o dużym natężeniu ruchu. Płytki o klasie ścieralności PEI 5 przeznaczone są natomiast do stosowania w pomieszczeniach o bardzo dużym natężeniu ruchu, do których wnoszone są cząstki materiału ściernego, oraz na zewnątrz budynków.

Bezpieczeństwo użytkowania

Wykładzina z płytek musi zapewnić także bezpieczeństwo użytkowania. Krajowe wytyczne pomijają niestety to bardzo ważne zagadnienie. Wymagania te precyzyjnie opisane są zaś w wytycznych niemieckich [3].

W wypadku powierzchni niezwiązanych z basenami antypośliz­gowość definiowana jest strukturą warstwy wierzchniej, przy której przy nachyleniu podłoża pod odpowiednim kątem noga w typowym obuwiu roboczym nie poślizgnie się (rys. 1). Klasy antypoślizgowości oznacza się symbolami od R9 (kąt zsuwania 6–10°) do R13 (kąt zsuwania większy niż 35°) (tabela 2, fot. 1–4).

Dodatkowym parametrem, istotnym w wypadku posadzek w pomieszczeniach mokrych, jest zdolność do gromadzenia zanieczyszczeń, zarówno ciekłych, jak i stałych, w sposób niepowodujący niebezpieczeństwa poślizgu. Właściwość ta jest uzyskiwana dzięki wolnej przestrzeni między najniższym a najwyższym punktem warstwy użytkowej posadzki.

Rozróżnia się cztery klasy tzw. przestrzeni wypełnienia: V4, V6, V8 i V10 (cyfra mówi o objętości dostępnej przestrzeni w cm3 na 1 dm2 powierzchni posadzki) (rys. 2). Samo badanie bezpieczeństwa użytkowania przeprowadzane jest według normy DIN 51130 2004-06 [4].

Natomiast w pomieszczeniach związanych z basenami płytki ze względu na antypoślizgowość dzieli się na 3 grupy: A, B, C. Odniesieniem jest kąt nachylenia powierzchni, na której osoba z bosymi stopami może utrzymać się bez zsuwania. Sposób klasyfikacji pokazano na rys. 3. Na fot. 5–6 przedstawiono przykładowe płytki o takim przeznaczeniu.

Inne parametry

Spośród innych parametrów dotyczących płytek warto wymienić:

 • odporność chemiczną według normy PN-EN ISO 10545-13:1999 [5] – płytki i płyty ceramiczne są zazwyczaj odporne na powszechnie używane środki chemiczne; badanie odporności na stężone kwasy i zasady dotyczy płytek i płyt ceramicznych, które mogą być narażone na niszczące działanie odczynników chemicznych;
 • odporność na plamienie według normy PN-EN ISO 10545­‑14:1999 [6] – badanie to jest obowiązkowe dla płytek i płyt ceramicznych szkliwionych; w wypadku płytek i płyt nieszkliwionych, które mogą być narażone na plamienie, zalecana jest konsultacja z producentem;
 • odporność na uderzenie według normy PN-EN ISO 10545­‑5:1999 [7] – badanie to jest wykonywane w wypadku płytek stosowanych w miejscach, w których odporność na uderzenie jest szczególnie ważna; w wypadku normalnych wymagań wartość współczynnika odbicia wynosi 0,55; w wypadku zastosowań o intensywniejszym narażeniu na uderzenie wymagana jest większa wartość;
 • liniową rozszerzalność cieplną według normy PN-EN ISO 10545­‑8:1998 [8] – większość płytek i płyt ceramicznych ma małą liniową rozszerzalność cieplną; badanie to jest przeznaczone dla płytek i płyt ceramicznych, które stosowane są w warunkach dużych różnic temperatur;
 • odporność na szok termiczny według normy PN-EN ISO 10545­‑9:1998 [9] – wszystkie płytki i płyty ceramiczne wytrzymują wysokie temperatury; badanie to powinno być wykonywane w odniesieniu do płytek i płyt ceramicznych, które mogą być poddane miejscowej nagłej zmianie temperatury;
 • mrozoodporność według normy PN-EN ISO 10545-12:1999 [10] – badanie to jest obowiązujące tylko w odniesieniu do wyrobów, które mają zastosowanie w miejscach występowania ujemnych temperatur, nie jest wymagane w wypadku grupy wyrobów, których zazwyczaj nie stosuje się tam, gdzie może wystąpić ryzyko zamarzania;
 • oznaczanie uwalnianego kadmu i ołowiu z płytek szkliwionych według normy PN-EN ISO 10545-15:1999 [11] – badanie to jest wykonywane w wypadku płytek i płyt szkliwionych stosowanych na powierzchniach ścian oraz na blatach, na których przygotowuje się żywność.

Dobór płytek do miejsca zastosowania

Inne wymogi stawia się płytkom stosowanym wewnątrz pomieszczeń (np. w budownictwie mieszkaniowym), a inne stosowanym na zewnątrz. Inne parametry są kluczowe w wypadku materiałów przeznaczonych do obiektów sportowych (zwłaszcza basenów), inne – w wypadku wyrobów przeznaczonych do budownictwa przemysłowego lub użyteczności publicznej.

W wypadku okładzin podłogowych w pomieszczeniach mieszkalnych, np. kuchniach, należy zwrócić uwagę na odporność na plamienie oraz na środki czyszczące (uwaga: posadzki np. w kuchniach zbiorowego żywienia traktuje się jako posadzki przemysłowe). Ze względu na parametry wytrzymałościowe i właściwości użytkowe w takich miejscach stosuje się najczęściej płytki klasy od B I a do B I b według PN-EN 14411:2009 [1]. Odporność płytek szkliwionych na ścieranie nie powinna być niższa niż PEI 3.

W obiektach, takich jak sklepy, przychodnie, hole czy hotele, najważniejszym parametrem płytek szkliwionych jest odporność na ścieranie. Stosowane są więc płytki szkliwione o klasie odporności PEI IV lub PEI V, często antypoślizgowe. Alternatywą jest stosowanie płytek nieszkliwionych, np. typu gres. Nie należy natomiast stosować płytek polerowanych lub o powierzchni z błyszczącego szkliwa.

W pomieszczeniach wilgotnych i mokrych w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej (niezwiązanych z basenami) według wytycznych niemieckich [3] wymagana jest klasa antypoślizgowości R10. W odniesieniu do strefy przed wejściem do budynku oraz schodów zewnętrznych powinna to być klasa R11 lub R10 V4.

Warto pamiętać, że płytkom ceramicznym stosowanym w obiektach służby zdrowia (także w pomieszczeniach uznanych za narażone na zawilgocenie) mogą być postawione specyficzne wymagania wynikające z ich oceny higienicznej. Przykładem mogą być wymogi zawarte np. w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2007 r. w sprawie wymagań dotyczących zawartości naturalnych izotopów promieniotwórczych potasu K-40, radu Ra-226 i toru Th-228 w surowcach i materiałach stosowanych w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi i inwentarza żywego, a także w odpadach przemysłowych stosowanych w budownictwie, oraz kontroli zawartości tych izotopów [12].

W budownictwie sportowym zasadniczo rozróżnia się dwa zakresy zastosowań. Pierwszy dotyczy powierzchni, po których chodzi się w obuwiu. Drugi – basenów oraz pomieszczeń wilgotnych i mokrych, w których chodzi się boso. W wypadku powierzchni mokrych, po których chodzi się boso, istotne są przede wszystkim dwa parametry: niska nasiąkliwość oraz antypoślizgowość. W takich zastosowaniach wykorzystuje się płytki klasy B I a i B I b, (rzadziej B II a) oraz grupy A I a (rzadziej A I b).

W pomieszczeniach związanych z basenami (np. w pomieszczeniach pryszniców) stosuje się głównie płytki z grupy antypoślizgowości B według DIN 51097 1992-11 [13]. Muszą być one odporne na środki czyszczące i dodatki do wody basenowej. Płytki z grupy antypoślizgowości A powinny być stosowane w korytarzach, szatniach i przebieralniach oraz strefach niecek nieprzeznaczonych do pływania, jeśli głębokość wody wynosi 80–135 cm.

Płytki z grupy B stosowane są przede wszystkim na plażach basenowych, w nieckach płytkich (przy głębokości poniżej 80 cm) oraz na pochyłych płytkich dnach basenów, w brodzikach i na schodach prowadzących do wody (o ile ich szerokość nie jest większa niż 1 m i są one wyposażone w poręcze) oraz na podwodnych ławkach i leżankach. Płytki klasy C stosuje się na obrzeżach przelewowych, schodach do basenów, brodzikach do płukania nóg oraz na nachylonych powierzchniach plaż basenowych.

Do wykonywania wykładzin zewnętrznych należy stosować płytki ceramiczne zgodne z normą PN-EN 14111:2009 [1], mrozoodporne według normy PN-EN ISO 10545-12:1999 [10]. W praktyce najlepiej sprawdzają się płytki prasowane grupy B I a oraz B I b (te ostatnie zazwyczaj cechują się nasiąkliwością na poziomie 2%), a także płytki ciągnione o nasiąkliwości nieprzekraczającej 3%.

Płytki gresowe charakteryzują się nasiąkliwością nieprzekraczającą 0,5%. Można je więc uznać za mrozoodporne w świetle normy PN-EN ISO 10545-12:1999 [10]. Zalecane jest stosowanie płytek w jasnych kolorach, o wymiarach nieprzekraczających 33×33 cm.

Najważniejsze parametry zapraw spoinujących

Dobór zaprawy spoinującej zależy od obciążeń oddziałujących na powierzchnię płytek. Wymagania techniczne stawiane cementowym i reaktywnym zaprawom spoinującym według normy PN-EN 13888:2010 [14] podano w tabelach 3–4.

Z wymagań zawartych w tabelach 3–4 wynika, że parametry zapraw do spoinowania ukierunkowano na dwa podstawowe rodzaje obciążeń: mechaniczne (badanie odporności na ścieranie i parametrów wytrzymałościowych) oraz zachowanie się w obecności wody (absorpcja). Przy czym norma PN-EN 13888:2010 [14] w odniesieniu do cementowych zapraw spoinujących rozróżnia dwa poziomy wymagań: podstawowy i dodatkowy.

Wymagania podstawowe musi spełnić każda zaprawa spoinująca, wymagania fakultatywne – już nie. Zdarzają się jednak takie zastosowania, w których nie wystarcza spełnienie wyłącznie wymagań podstawowych.

Odkształcalność poprzeczną zapraw spoinujących normowo bada się w sposób identyczny jak elastyczność zapraw spoinujących (PN-EN 12002:2010 [15]). Sposób ten nie odzwierciedla jednak warunków pracy spoiny. Z podobnego założenia wychodzą chyba producenci zapraw spoinujących – nie spotyka się bowiem zapraw do spoinowania mających oznaczenie S1 lub S2.

Należy podkreślić, że badanie to dotyczy odkształcalności poprzecznej, zwanej potocznie „elastycznością”, co nie jest do końca poprawne. Norma nic nie mówi o parametrze zwanym „elastycznością”, choć takie określenie często się pojawia w opisie właściwości zapraw do spoinowania. Należy w tym wypadku polegać na renomie producenta materiału.

Dobór zapraw spoinujących do miejsca zastosowania

W wypadku zastosowań zewnętrznych oraz przy obciążeniu wodą (np. w natryskach, łazienkach, zwłaszcza z odpływem w posadzce) wymogiem bezwzględnym jest zmniejszona absorpcja wody (klasa CG 2 W). Materiały o podwyższonej odporności na ścieranie – klasy CG 2 WA – zalecane są do miejsc narażonych na oddziaływanie zanieczyszczeń (np. na tarasach czy balkonach) lub narażonych na silne czyszczenie (np. do basenów).

W wypadku basenów jednak często zamiast zapraw spoinujących na bazie cementu stosuje się zaprawy epoksydowe. Jeżeli basen nie zawiera wody solankowej lub morskiej, nie ma bezwzględnego wymogu stosowania zapraw epoksydowych do spoinowania całej niecki. Spoiny z zaprawy epoksydowej wykonuje się w obszarze przelewu basenowego i na plaży (przynajmniej do dylatacji głównej pomiędzy niecką a plażą). Materiał epoksydowy jest także stosowany w obszarze falowania wody (do ok. 30 cm poniżej lustra).

Praktyka jednak pokazuje, że ze względu na obecność środków dezynfekujących, na konieczność okresowego czyszczenia i ruch wody coraz częściej całe niecki spoinuje się zaprawami epoksydowymi, ponieważ spoina cementowa w takich warunkach ulega wypłukiwaniu.

W miejscach narażonych na oddziaływanie wody i mediów agresywnych oraz wysokich obciążeń mechanicznych (w kuchniach w ośrodkach żywienia zbiorowego, pomieszczeniach w zakładach spożywczych, browarach, mleczarniach, rzeźniach, zakładach przetwórstwa rybnego, ubojniach, zakładach mięsnych i innych miejscach, w których występuje obciążenie wodą bieżącą lub wilgocią i/lub które wymagają częstego mycia czy dezynfekcji) stosuje się także reaktywne zaprawy spoinujące (w zdecydowanej większości epoksydowe).

Powierzchnie poddane obciążeniom termicznym (zwłaszcza balkony i tarasy, ale także elewacje) wymagają stosowania ­zapraw spoinujących specjalnie do nich przeznaczonych, które zawierają dodatki hydrofobizujące znacznie zmniejszające zwilżalność powierzchni zaprawy przez wodę oraz dodatki polimerowe zwiększające odporność na czynniki atmosferyczne i nadające elastyczność.

Zaletą spoin epoksydowych jest niewątpliwie znacznie większa odporność na obciążenia mechaniczne. Należy jednak pamiętać, że ich bezkrytyczne stosowanie na balkonie czy tarasie może być niebezpieczne i może wiązać się z powstaniem uszkodzenia (w najlepszym razie warstwy użytkowej). Podobnie w wypadku basenów odkrytych: przemyślane zastosowanie epoksydu jest możliwe, jednak wymaga starannego przeanalizowania zjawisk zachodzących w ścianie lub dnie niecki.

Ważny moment spoinowania

W kartach technicznych zapraw klejących zawsze podany jest czas, po którym można wykonywać spoinowanie. W praktyce określa on, kiedy można wejść na okładzinę bez obaw o jej uszkodzenie. Dlatego, szczególnie w wypadku płytek wielkoformatowych, nie warto wykonywać spoinowania zbyt wcześnie. W wypadku płytek basenowych klejonych na kleju cementowym powinno to być nawet 7 dni.

Szczególne zalecenia dotyczą mozaiki – jeżeli występuje obciążenie wodą lub wilgocią (w basenach, pomieszczeniach mokrych), nie wolno stosować mozaiki nakładanej metodą montażową lub drugostronną (po przyklejeniu modułu siatka pozostaje w warstwie zaprawy klejowej). Zalecana jest metoda licowa – papier lub siatkę usuwa się z powierzchni licowej przed spoinowaniem.

Ogrzewanie podłogowe wbrew pozorom nie stanowi czynnika znacznie zwiększającego wymagania stawiane zaprawom spoinującym. Temperatura powierzchni płytek nie może powodować dyskomfortu osób użytkujących pomieszczenia, poza tym nie ma tam szokowych zmian temperatury.

W wypadku okładzin z kamieni naturalnych zaleca się stosowanie szybkowiążących i szybkoschnących zapraw spoinujących przeznaczonych do stosowania z płytkami z kamieni naturalnych. Jest to wymóg bezwzględny w wypadku kamieni wrażliwych na przebarwienia.

Szerokość spoin

Zgodnie z Instrukcją ITB [16] szerokość spoiny uzależnia się od wielkości płytek. Zalecane są następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku:

 • do 100 mm – ok. 2 mm,
 • 100–200 mm – ok. 3 mm,
 • 200–600 mm – ok. 4 mm,
 • powyżej 600 mm – 5–20 mm.

Nieco inaczej do tych zagadnień podchodzą zalecenia niemieckie. Przykładowo: norma DIN 18157 cz. 1 [17] w odniesieniu do okładzin z zastosowaniem cienkowarstwowego kleju cementowego zaleca następujące szerokości spoin w wypadku płytek:

 • o długości boku do 150 mm – ok. 2 mm,
 • o długości boku powyżej 150 mm – 2–8 mm,
 • klinkierowych i elewacyjnych –4–10 mm,
 • elewacyjnych o długości boku powyżej 300 mm – min. 10 mm.

Zaprawa spoinująca to nie uszczelnienie

Bardzo ważne jest, by zaprawy spoinującej nie traktować jako uszczelnienie. Szczelność może zapewnić jedynie wodochronna warstwa ze szlamu elastycznego, folii w płynie lub reaktywnej żywicy uszczelniającej, wykonana jako tzw. uszczelnienie zespolone (podpłytkowe). Dlatego mówienie o wodoszczelności zaprawy spoinującej jest nadużyciem (należałoby w takiej sytuacji rozpatrywać układ płytka–spoina–dylatacja).

Od tej ogólnej zasady zdarzają się wyjątki. W wypadku powierzchni zewnętrznych (tarasów i balkonów) szerokość spoin nie może być mniejsza niż 5 mm niezależnie od wymiarów płytek. W wypadku płytek 30×30 cm szerokość ta powinna wynosić 7–8 mm. Szerokość spoin w basenach jest określona w dokumentacji technicznej – w wypadku typowych wymiarów (dł. do 25 cm) i prostokątnych kształtów płytek szerokość spoin wynosi zazwyczaj kilka milimetrów. Zwykle jest ona skorelowana z wymiarami basenu.

Także podczas układania płytek na podłożach mających tendencję do uginania się zaleca się stosowanie szerszych spoin przy mniejszych wymiarach płytek.

W czwartej części artykułu zostaną opisane zagadnienia związane z dylatacjami

Literatura

 1. PN-EN 14411:2009, „Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie”.
 2. PN-EN ISO 10545-7:2000, „Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie odporności na ścieranie powierzchni płytek szkliwionych”.
 3. BGR 181, „Fußböden in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit Rutschgefahr. Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften”, X 2003.
 4. DIN 51130 2004-06, „Prüfung von Bodenbelägen. Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft. Arbeitsräume und Arbeitsbereiche mit erhöhter Rutschgefahr. Begehungsverfahren. Schiefe Ebene”.
 5. PN-EN ISO 10545-13:1999, „Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie odporności chemicznej”.
 6. PN-EN ISO 10545-14:1999, „Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie odporności na plamienie”.
 7. PN-EN ISO 10545-5:1999, „Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie odporności na uderzenie metodą pomiaru współczynnika odbicia”.
 8. PN-EN ISO 10545-8:1998, „Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie cieplnej rozszerzalności liniowej”.
 9. PN-EN ISO 10545-9:1998, „Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie odporności na szok termiczny”.
 10. PN-EN ISO 10545-12:1999, „Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie mrozoodporności”.
 11. PN-EN ISO 10545-15:1999, „Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie uwalnianego ołowiu i kadmu z płytek szkliwionych”.
 12. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2007 r. w sprawie wymagań dotyczących zawartości naturalnych izotopów promieniotwórczych potasu K-40, radu Ra-226 i toru Th-228 w surowcach i materiałach stosowanych w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi i inwentarza żywego, a także w odpadach przemysłowych stosowanych w budownictwie, oraz kontroli zawartości tych izotopów (DzU 2007 r. nr 4, poz. 29).
 13. DIN 51097 1992-11, „Prüfung von Bodenbelägen; Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft. Nassbelastete Barfußbereiche; Begehungsverfahren. SchiefeEbene”.
 14. PN-EN 13888:2010, „Zaprawy do spoinowania płytek. Wymagania, ocena zgodności, klasyfikacja i oznaczenie”.
 15. PN-EN 12002:2010, „Kleje do płytek. Oznaczanie odkształcenia poprzecznego cementowych klejów i zapraw do spoinowania”.
 16. Instrukcja ITB nr 397/2006, „Warunki techniczne wykonania odbioru robót budowlanych. Część B: Roboty wykończeniowe. Zeszyt 5: Okładziny i posadzki z płytek ceramicznych”, ITB, Warszawa 2006.
 17. DIN 18157-1:1979-07, „Ausführung keramischer Bekleidungen im Dünnbettverfahren. Hydraulisch erhärtende Dünnbettmörtel”.
 18. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót. Część C: Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 4: Izolacje wodochronne tarasów”, ITB, Warszawa 2004.
 19. Materiały firmy Agrob Buchtal.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!


1 Por. załącznik N do normy PN-EN 14411:2009 [1] – klasa 4 i klasa 5.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Sievert Polska Sp. z o.o. System ociepleń quick-mix S-LINE

System ociepleń quick-mix S-LINE System ociepleń quick-mix S-LINE

System ociepleń quick-mix S-LINE to rozwiązanie warte rozważenia zawsze, kiedy zachodzi potrzeba wykonania termomodernizacji ścian zewnętrznych. Umożliwia montaż nowej izolacji termicznej na istniejącym...

System ociepleń quick-mix S-LINE to rozwiązanie warte rozważenia zawsze, kiedy zachodzi potrzeba wykonania termomodernizacji ścian zewnętrznych. Umożliwia montaż nowej izolacji termicznej na istniejącym już systemie ociepleń, który nie spełnia dzisiejszych wymagań pod kątem wartości współczynnika przenikania ciepła U = 0,2 W/(m²·K).

New-House Robert Skulimowski Sp.k. Ceny materiałów budowlanych – jaka perspektywa do końca roku?

Ceny materiałów budowlanych – jaka perspektywa do końca roku? Ceny materiałów budowlanych – jaka perspektywa do końca roku?

Ze wzrostem kosztów materiałów budowlanych nieuchronnie wiąże się zwiększenie cen domów i mieszkań przez deweloperów, co ma na celu utrzymanie rentowności. W ubiegłym roku podwyżek nie brakowało, w wyniku...

Ze wzrostem kosztów materiałów budowlanych nieuchronnie wiąże się zwiększenie cen domów i mieszkań przez deweloperów, co ma na celu utrzymanie rentowności. W ubiegłym roku podwyżek nie brakowało, w wyniku czego potencjalni nabywcy nieruchomości mają prawo do niepokoju. Obecnie sytuacja wygląda bardzo podobnie, a w perspektywie najbliższych kilku miesięcy nie są prognozowane znaczące zmiany. W 2024 r. wciąż istnieją szanse na opłacalną budowę domu, przy czym warto zwrócić szczególną uwagę na jakość...

Recticel Insulation Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych

Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych

W dzisiejszych czasach zachowanie dziedzictwa kulturowego i jednoczesne dostosowanie budynków do współczesnych standardów efektywności energetycznej stanowi duże wyzwanie zarówno dla inwestora, projektanta...

W dzisiejszych czasach zachowanie dziedzictwa kulturowego i jednoczesne dostosowanie budynków do współczesnych standardów efektywności energetycznej stanowi duże wyzwanie zarówno dla inwestora, projektanta jak i wykonawcy. Niejednokrotnie w ramach inwestycji, począwszy już od etapu opracowywania projektu, okazuje się, że tradycyjne materiały izolacyjne i metody ich aplikacji nie są wystarczające, aby zapewnić właściwe parametry termiczne i należytą ochronę wartości historycznych budynku.

Alchimica Polska Sp. z o.o. A może zielony dach?

A może zielony dach? A może zielony dach?

Chociaż zielone dachy nie są nowością, to z różnych powodów w naszym klimacie nie zdobyły zbyt wielu zwolenników. Na szczęście to się zmienia, ponieważ coraz więcej świadomych inwestorów poszukuje naturalnych,...

Chociaż zielone dachy nie są nowością, to z różnych powodów w naszym klimacie nie zdobyły zbyt wielu zwolenników. Na szczęście to się zmienia, ponieważ coraz więcej świadomych inwestorów poszukuje naturalnych, ale sprawdzonych rozwiązań.

Prokostal Ładziński Sp. z o.o. Twój balkon na świat

Twój balkon na świat Twój balkon na świat

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców budynków wielolokalowych, dotyczącym poprawy komfortu życia oraz podniesienia standardu zamieszkiwania i większej swobody przestrzennej, stworzyliśmy możliwość...

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców budynków wielolokalowych, dotyczącym poprawy komfortu życia oraz podniesienia standardu zamieszkiwania i większej swobody przestrzennej, stworzyliśmy możliwość rozbudowy lub dobudowy balkonu do budynków wyposażonych w tzw. portfenetry (tzw. drzwi balkonowe z balustradą) oraz loggie przez powiększenie balkonu.

Schomburg Polska Sp. z o.o. Niezawodne i bezpieczne systemy hydroizolacji

Niezawodne i bezpieczne systemy hydroizolacji Niezawodne i bezpieczne systemy hydroizolacji

Hydroizolacja jest kluczowym elementem w budownictwie, mającym na celu zapewnienie trwałości i bezpieczeństwa konstrukcji. Wybór odpowiednich produktów do uszczelniania ma bezpośredni wpływ na jakość i...

Hydroizolacja jest kluczowym elementem w budownictwie, mającym na celu zapewnienie trwałości i bezpieczeństwa konstrukcji. Wybór odpowiednich produktów do uszczelniania ma bezpośredni wpływ na jakość i efektywność prac budowlanych. W tym artykule przybliżymy najnowsze rozwiązania z serii AQUAFIN®, które wyróżniają się innowacyjnymi technologiami oraz doskonałymi właściwościami aplikacyjnymi.

mgr inż. Maciej Rokiel Tarasy i balkony z warstwą użytkową z płyt kamiennych

Tarasy i balkony z warstwą użytkową z płyt kamiennych Tarasy i balkony z warstwą użytkową z płyt kamiennych

Coraz większa dostępność różnorodnych płyt z kamieni naturalnych powoduje, że standardom wykończeniowym stawia się coraz wyższe wymagania. Takie okładziny cechują się naturalnym pięknem, jednocześnie ich...

Coraz większa dostępność różnorodnych płyt z kamieni naturalnych powoduje, że standardom wykończeniowym stawia się coraz wyższe wymagania. Takie okładziny cechują się naturalnym pięknem, jednocześnie ich parametry użytkowe pozwalają na przeniesienie nieraz ekstremalnych obciążeń. Do stosowania okładzin z kamieni naturalnych impulsem jest także chęć nadania pomieszczeniu czy budynkowi indywidualnego charakteru, wyglądu lub zwiększenia jego wartości.

mgr inż. Maciej Rokiel Okładziny z płytek ceramicznych – kleje, płytki, spoiny, dylatacje

Okładziny z płytek ceramicznych – kleje, płytki, spoiny, dylatacje Okładziny z płytek ceramicznych – kleje, płytki, spoiny, dylatacje

Aby poprawnie wykonać okładziny z płytek ceramicznych, należy nie tylko odpowiednio przygotować podłoże, lecz także w sposób przemyślany dobrać kleje, płytki i zaprawy spoinujące. Wiedza na temat stosowanych...

Aby poprawnie wykonać okładziny z płytek ceramicznych, należy nie tylko odpowiednio przygotować podłoże, lecz także w sposób przemyślany dobrać kleje, płytki i zaprawy spoinujące. Wiedza na temat stosowanych materiałów jest konieczna zwłaszcza w wypadku okładzin stosowanych w miejscach narażonych w trakcie eksploatacji na różnego rodzaju obciążenia, np. na oddziaływanie wody i środków chemicznych w basenach czy obciążenia warunkami atmosferycznymi na elewacjach.

mgr inż. Maciej Rokiel Wykładziny posadzkowe z płytek - dylatacje i tolerancje wymiarowe

Wykładziny posadzkowe z płytek - dylatacje i tolerancje wymiarowe Wykładziny posadzkowe z płytek - dylatacje i tolerancje wymiarowe

By uniknąć uszkodzeń podłoża i warstw wykończeniowych, należy prawidłowo rozmieścić i wykonać dylatacje. W ich projektowaniu uwzględnia się obciążenia działające na posadzkę, zastosowanie lub brak ogrzewania...

By uniknąć uszkodzeń podłoża i warstw wykończeniowych, należy prawidłowo rozmieścić i wykonać dylatacje. W ich projektowaniu uwzględnia się obciążenia działające na posadzkę, zastosowanie lub brak ogrzewania podłogowego, powierzchnię, kształt i konstrukcję podłogi.

mgr inż. Maciej Rokiel Wykładziny posadzkowe z płytek – właściwy dobór kleju

Wykładziny posadzkowe z płytek – właściwy dobór kleju Wykładziny posadzkowe z płytek – właściwy dobór kleju

Klej powinien zapewnić mocne, trwałe i stabilne połączenie płytki z podłożem. Jednak na ostateczny efekt składa się kilka elementów: rodzaj i sposób przygotowania podłoża, rodzaj i parametry kleju oraz...

Klej powinien zapewnić mocne, trwałe i stabilne połączenie płytki z podłożem. Jednak na ostateczny efekt składa się kilka elementów: rodzaj i sposób przygotowania podłoża, rodzaj i parametry kleju oraz dobór odpowiednich płytek. Równie ważne jest wykonawstwo zgodne ze sztuką budowlaną.

mgr inż. Maciej Rokiel Wykładziny posadzkowe z płytek – podłoże pod płytki ceramiczne

Wykładziny posadzkowe z płytek – podłoże pod płytki ceramiczne Wykładziny posadzkowe z płytek – podłoże pod płytki ceramiczne

W Niemczech zagadnienia związane z wykonywaniem wykładzin ceramicznych regulowane są przynajmniej przez kilkanaście różnego rodzaju norm i wytycznych. Zupełnie inaczej sytuacja wygląda w polskich dokumentach...

W Niemczech zagadnienia związane z wykonywaniem wykładzin ceramicznych regulowane są przynajmniej przez kilkanaście różnego rodzaju norm i wytycznych. Zupełnie inaczej sytuacja wygląda w polskich dokumentach tego typu, które często zawierają niepełne informacje lub podają mniej rygorystyczne wymagania.

dr Jarosław Gil Jak poprawić izolacyjność akustyczną w budownictwie mieszkaniowym

Jak poprawić izolacyjność akustyczną w budownictwie mieszkaniowym Jak poprawić izolacyjność akustyczną w budownictwie mieszkaniowym

Jakie błędy projektowo-wykonawcze powodują obniżenie komfortu akustycznego w pomieszczeniach mieszkalnych i jak je naprawić?

Jakie błędy projektowo-wykonawcze powodują obniżenie komfortu akustycznego w pomieszczeniach mieszkalnych i jak je naprawić?

dr inż. Piotr Rynkowski Optymalna izolacja termiczna ogrzewania podłogowego

Optymalna izolacja termiczna ogrzewania podłogowego Optymalna izolacja termiczna ogrzewania podłogowego

Ogrzewanie płaszczyznowe, w tym ogrzewanie podłogowe oraz ogrzewanie ścienne, jest popularnym sposobem ogrzewania budynków jednorodzinnych. Mimo, że w większości przypadków nie jest to wyłączny sposób...

Ogrzewanie płaszczyznowe, w tym ogrzewanie podłogowe oraz ogrzewanie ścienne, jest popularnym sposobem ogrzewania budynków jednorodzinnych. Mimo, że w większości przypadków nie jest to wyłączny sposób dostarczenia energii cieplnej do pomieszczeń, systemy te są coraz bardziej powszechne.

dr hab. inż. Maria Wesołowska, dr inż. Paula Szczepaniak Projektowanie termiczne podłóg wielkopowierzchniowych obiektów handlowych

Projektowanie termiczne podłóg wielkopowierzchniowych obiektów handlowych

W latach 90. XX w. powstały w Polsce pierwsze budynki o bardzo dużej powierzchni z przeznaczeniem handlowym – super- i hipermarkety. Z uwagi na bardzo duży obszar oddziaływania takiego obiektu ich powstawanie...

W latach 90. XX w. powstały w Polsce pierwsze budynki o bardzo dużej powierzchni z przeznaczeniem handlowym – super- i hipermarkety. Z uwagi na bardzo duży obszar oddziaływania takiego obiektu ich powstawanie w wielu miastach budziło kontrowersje.

dr inż. Sławomir Chłądzyński, mgr inż. Romuald Skrzypczyński Podkłady podłogowe i masy wyrównujące - wykonawstwo

Podkłady podłogowe i masy wyrównujące - wykonawstwo Podkłady podłogowe i masy wyrównujące - wykonawstwo

Podłogi stanowią elementy wykończenia przegród poziomych budynku. Ich zadaniem jest zapewnienie użytkownikom budynków bezpiecznego poruszania się w pomieszczeniu. Z tego względu powinny być równe i tworzyć...

Podłogi stanowią elementy wykończenia przegród poziomych budynku. Ich zadaniem jest zapewnienie użytkownikom budynków bezpiecznego poruszania się w pomieszczeniu. Z tego względu powinny być równe i tworzyć powierzchnię poziomą. Muszą też zapewniać stabilność wszystkich warstw, a także spełniać warunki higieniczne i estetyczne. Jest to możliwe pod warunkiem właściwego zaprojektowania poszczególnych warstw, doboru odpowiednich materiałów oraz poprawnego wykonania robót posadzkarskich.

dr inż. Katarzyna Nowak XPS jako izolacja termiczna podłóg na gruncie

XPS jako izolacja termiczna podłóg na gruncie XPS jako izolacja termiczna podłóg na gruncie

W budynkach niepodpiwniczonych najczęściej stosowanym rozwiązaniem podłogi jest ułożenie poszczególnych warstw bezpośrednio na gruncie. Ponieważ różnica temperatury między wnętrzem budynku a gruntem jest...

W budynkach niepodpiwniczonych najczęściej stosowanym rozwiązaniem podłogi jest ułożenie poszczególnych warstw bezpośrednio na gruncie. Ponieważ różnica temperatury między wnętrzem budynku a gruntem jest bardzo duża, konieczne jest zastosowanie w tym rozwiązaniu izolacji termicznej zapewniającej odpowiedni opór cieplny całej podłogi.

mgr inż. Maciej Rokiel Kleje żelowe – cechy szczególne

Kleje żelowe – cechy szczególne Kleje żelowe – cechy szczególne

Autor w powołaniu na normę PN-EN 12004-1 przedstawia klasyfikację klejów do płytek ceramicznych i okładzin kamiennych. Wyjaśnia specyfikę klejów żelowych i zwraca uwagę na konieczność przestrzegania zasad...

Autor w powołaniu na normę PN-EN 12004-1 przedstawia klasyfikację klejów do płytek ceramicznych i okładzin kamiennych. Wyjaśnia specyfikę klejów żelowych i zwraca uwagę na konieczność przestrzegania zasad sztuki budowlanej w pracach z klejeniem ceramiki budowlanej.

Materiały prasowe news Nowa Fuga Ceramiczna Atlas

Nowa Fuga Ceramiczna Atlas Nowa Fuga Ceramiczna Atlas

Elastyczność, plamoodporność, odporność na szorowanie i wielokrotne zmywanie oraz bogata paleta barw (aż 40 kolorów) – takie właściwości ma nowa Fuga Ceramiczna firmy Atlas. Odpowiada potrzebom wykonawców,...

Elastyczność, plamoodporność, odporność na szorowanie i wielokrotne zmywanie oraz bogata paleta barw (aż 40 kolorów) – takie właściwości ma nowa Fuga Ceramiczna firmy Atlas. Odpowiada potrzebom wykonawców, inwestorów i projektantów.

mgr inż. Maciej Rokiel Kleje żelowe – wybrane cechy i właściwości

Kleje żelowe – wybrane cechy i właściwości Kleje żelowe – wybrane cechy i właściwości

Opisane zostały kryteria doboru klejów do płytek ceramicznych, waga doboru odpowiednich płytek i klejów i właściwego ich ułożenia, dodatki stosowane w klejach poprawiające ich parametry wytrzymałościowe...

Opisane zostały kryteria doboru klejów do płytek ceramicznych, waga doboru odpowiednich płytek i klejów i właściwego ich ułożenia, dodatki stosowane w klejach poprawiające ich parametry wytrzymałościowe i sposób aplikacji oraz specyfikę klejów żelowych.

mgr inż. Sebastian Czernik Chemia budowlana do wykonywania okładzin ceramicznych

Chemia budowlana do wykonywania okładzin ceramicznych Chemia budowlana do wykonywania okładzin ceramicznych

O jakości i trwałości okładziny z płytek ceramicznych, poza czynnikami wykonawczymi, w dużej mierze decyduje prawidłowy dobór poszczególnych materiałów chemii budowlanej niezbędnych do ich montażu.

O jakości i trwałości okładziny z płytek ceramicznych, poza czynnikami wykonawczymi, w dużej mierze decyduje prawidłowy dobór poszczególnych materiałów chemii budowlanej niezbędnych do ich montażu.

mgr inż. Ismena Gawęda, mgr inż. Maciej Rokiel Maty kompensacyjne - rodzaje i parametry

Maty kompensacyjne - rodzaje i parametry Maty kompensacyjne - rodzaje i parametry

W artykule opublikowanym w "IZOLACJACH" 3/2019 [1] opisano wymagania stawiane podłożom, na którym mają być przyklejone okładziny ceramiczne. Druga część dotyczy rodzajów mat kompensacyjnych.

W artykule opublikowanym w "IZOLACJACH" 3/2019 [1] opisano wymagania stawiane podłożom, na którym mają być przyklejone okładziny ceramiczne. Druga część dotyczy rodzajów mat kompensacyjnych.

mgr inż. Ismena Gawęda, mgr inż. Maciej Rokiel Maty kompensacyjne - wymagania stawiane podłożom

Maty kompensacyjne - wymagania stawiane podłożom Maty kompensacyjne - wymagania stawiane podłożom

Wykładzina z płytek ceramicznych to bardzo często spotykana warstwa użytkowa podłóg. Jednak efekt nie zależy tylko od wyglądu i jakości ułożenia samych płytek.

Wykładzina z płytek ceramicznych to bardzo często spotykana warstwa użytkowa podłóg. Jednak efekt nie zależy tylko od wyglądu i jakości ułożenia samych płytek.

mgr inż. Piotr Idzikowski Innowacje w klejach do płytek

Innowacje w klejach do płytek Innowacje w klejach do płytek

Specjalistyczne kleje do płytek zdominowały rynek glazurniczy. Poznaj nowoczesne materiały stosowane w glazurnictwie, przede wszystkim kleje do płytek.

Specjalistyczne kleje do płytek zdominowały rynek glazurniczy. Poznaj nowoczesne materiały stosowane w glazurnictwie, przede wszystkim kleje do płytek.

mgr inż. Sebastian Czernik Kleje do płytek ceramicznych - rodzaje i aspekty wykonawcze

Kleje do płytek ceramicznych - rodzaje i aspekty wykonawcze Kleje do płytek ceramicznych - rodzaje i aspekty wykonawcze

Kleje do płytek ceramicznych przeznaczone są do przyklejania okładzin na ścianach i sufitach wewnątrz i na zewnątrz budynków. Jak klasyfikować i oznaczać kleje i jakie są ich najważniejsze właściwości...

Kleje do płytek ceramicznych przeznaczone są do przyklejania okładzin na ścianach i sufitach wewnątrz i na zewnątrz budynków. Jak klasyfikować i oznaczać kleje i jakie są ich najważniejsze właściwości użytkowe?

Wybrane dla Ciebie

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny » Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? » Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Płyty XPS – następca styropianu »

Płyty XPS – następca styropianu » Płyty XPS – następca styropianu »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? » Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków » Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.