Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Nieniszcząca diagnostyka zespolenia warstw betonowych na przykładzie posadzek

Posadzki betonowe | Warstwy betonowe | Podłoże betonowe | Przyczepność betonu

Nieniszcząca diagnostyka zespolenia warstw betonowych na przykładzie posadzek | Non-destructive diagnostics of the bond between layers of concrete, illustrated with an example of floor topping
Archiwa autorów

Nieniszcząca diagnostyka zespolenia warstw betonowych na przykładzie posadzek | Non-destructive diagnostics of the bond between layers of concrete, illustrated with an example of floor topping


Archiwa autorów

Diagnostyka zespolenia warstw betonowych w elementach budowlanych stosowana jest m.in. w odbiorach jakościowych w budownictwie.
W praktyce zazwyczaj wykorzystywana jest do tego celu seminieniszcząca metoda odrywania (pull-off), która pozwala wiarygodnie ocenić, czy zespolenie między warstwami występuje, a jeśli tak – jaka jest jego wartość w rozumieniu przyczepności na odrywanie fb na styku warstw.

Zobacz także

Tremco CPG Poland Sp. z o.o. Flowcrete – bezspoinowe posadzki żywiczne w przemyśle

Flowcrete – bezspoinowe posadzki żywiczne w przemyśle Flowcrete – bezspoinowe posadzki żywiczne w przemyśle

Bezspoinowe posadzki żywiczne są często nazywane posadzkami przemysłowymi. Ze względu na ich właściwości, m.in. trwałość, wytrzymałość mechaniczną, w tym odporność na ścieranie, szczelność i nienasiąkliwość...

Bezspoinowe posadzki żywiczne są często nazywane posadzkami przemysłowymi. Ze względu na ich właściwości, m.in. trwałość, wytrzymałość mechaniczną, w tym odporność na ścieranie, szczelność i nienasiąkliwość oraz łatwość utrzymania w czystości, rozwiązania posadzkowe na bazie żywic syntetycznych są powszechnie stosowane w zakładach produkcyjnych z różnych branż.

dr inż. Krzysztof Pogan, WestWood® Kunststofftechnik GmbH Rozwiązania dla parkingów wielopoziomowych i podziemnych

Rozwiązania dla parkingów wielopoziomowych i podziemnych Rozwiązania dla parkingów wielopoziomowych i podziemnych

Parkingi wielopoziomowe i podziemne to niewątpliwie budowle, których nie można porównać do powszechnie spotykanych w budownictwie tradycyjnych budowli żelbetowych. Swoimi właściwościami przypominają one...

Parkingi wielopoziomowe i podziemne to niewątpliwie budowle, których nie można porównać do powszechnie spotykanych w budownictwie tradycyjnych budowli żelbetowych. Swoimi właściwościami przypominają one raczej budowle drogowe, jak np. mosty. Zatem muszą spełniać wysokie wymagania w zakresie trwałości – powinny możliwie długo pozostać odporne na oddziaływanie warunków zewnętrznych i służyć przez długi czas.

mgr inż. Julia Blazy, prof. dr hab. inż. Łukasz Drobiec Wpływ zbrojenia rozproszonego na pracę posadzek na gruncie

Wpływ zbrojenia rozproszonego na pracę posadzek na gruncie Wpływ zbrojenia rozproszonego na pracę posadzek na gruncie

Temat zachowania się posadzek przemysłowych z dodatkiem zbrojenia rozproszonego (ang. fiber reinforced concrete – FRC) ma charakter interdyscyplinarny. Dlaczego? Otóż nie jest związany tylko z inżynierią...

Temat zachowania się posadzek przemysłowych z dodatkiem zbrojenia rozproszonego (ang. fiber reinforced concrete – FRC) ma charakter interdyscyplinarny. Dlaczego? Otóż nie jest związany tylko z inżynierią lądową i geotechniką, ale również z inżynierią materiałową. W rezultacie do poprawnego rozumienia pracy posadzki wymagana jest wszechstronna wiedza, której rozwój jest korzystny dla szerokiej grupy inżynierów oraz wykonawców. Ponadto ciągle jesteśmy świadkami rozwijających się nowych materiałów i...

ABSTRAKT

W artykule przedstawiono opracowany nowy nieniszczący sposób diagnostyki zespolenia warstw betonowych na przykładzie posadzek, eliminujący mankamenty stosowanej do tego celu seminieniszczącej metody odrywania. Zaprezentowano również metodykę tworzenia bazy danych na użytek nieniszczącej identyfikacji wartości przyczepności na odrywanie warstw betonowych, a także metodykę korzystania z takiej bazy w praktyce.

The article presents the newly developed non-destructive method of conducting the diagnostics of the bond between layers of concrete, illustrated with an example of floor topping. The new method eliminates the drawbacks of the semi-destructive pull-off method that has been in use so far. The article also presents the methodology of creating a database for the purposes of a non-destructive identification of pull-off strength values of concrete layers, as well as the methodology of using such a database in practice.

Dużą niedogodnością metody odrywania jest to, że w każdym punkcie badawczym po zakończeniu badania powstaje uszkodzenie. Pojawia się ono w wyniku oderwania od podkładu fragmentu warstwy wierzchniej o średnicy równej 50 mm (FOT. 1–6), które po zakończeniu badań wymaga naprawy.

Warto w tym miejscu przykładowo podać, że w przypadku posadzek norma PN-EN 12626:2001 wymaga, aby jeden pomiar kontrolny przypadał na powierzchnię wynoszącą 3 m².

Ta niedogodność przekłada się w praktyce na ograniczanie liczby punktów badawczych koniecznych do wiarygodnej oceny jakości wykonania posadzki.

Jest oczywiste, że w przypadku stwierdzenia braku przyczepności na styku warstwy wierzchniej z podkładową (delaminacji) konieczne jest większe zagęszczenie punktów badawczych w stosunku do wymagania podanego wyżej, w celu lokalizacji obszaru pozbawionego przyczepności i jego granic. Wtedy sygnalizowana wyżej niedogodność jest jeszcze bardziej odczuwalna.

Z tych powodów jest uzasadnione opracowanie bardziej efektywnej metody, która umożliwi wykonanie badań w dowolnie dużej liczbie miejsc badawczych, w sposób niepowodujący miejscowego zniszczenia badanej powierzchni.

Z doniesień literaturowych wynika, że do oceny zespolenia warstw betonowych przydatne są metody nieniszczące [1, 2, 3, 4, 5]. W przeciwieństwie do stosowanej obecnie metody seminieniszczącej dostarczają one żądanej informacji bez naruszenia struktury betonu.

Przydatna jest do tego celu metoda optyczna, która daje możliwość określania wartości parametrów charakteryzujących chropowatość powierzchni betonu [6, 7, 8, 9, 10, 11, 12]. Widok przykładowej aparatury wykorzystywanej w tej metodzie w postaci skanera 3D przedstawiono na FOT. 7.

Do analizy chropowatości powierzchni betonu można wykorzystać wartości następujących parametrów uzyskanych tą metodą:

 • Sa – średnie arytmetyczne odchylenie badanej powierzchni od powierzchni odniesienia,
 • Sq – średnie kwadratowe odchylenie badanej powierzchni od powierzchni odniesienia,
 • Ssk – współczynnik asymetrii powierzchni, nazywany skośnością powierzchni,
 • Sku – miarę gęstości prawdopodobieństwa wysokości powierzchni,
 • Sp – maksymalną wysokość wzniesienia powierzchni,
 • Sv – maksymalną głębokość wgłębienia powierzchni,
 • Sbi – wskaźnik nośności powierzchni,
 • Sci – wskaźnik utrzymania płynu przez rdzeń,
 • Svi – wskaźnik utrzymania płynu przez doliny.

Przydatna jest do tego celu również metoda odpowiedzi na impuls (ang. impulse response) [13, 14] – aparaturę badawczą do jej przeprowadzenia przedstawiono na FOT. 8. Metoda ta pozwala wygenerować dla badanej powierzchni wartości następujących parametrów:

 • Nav – średnią zmienność dynamiki drgań,
 • Kd – sztywność dynamiczną,
 • Mp/N – tempo przyrostu dynamiki drgań,
 • v – współczynnik wadliwości.

Również przydatna jest do tego celu metoda młoteczkowa (ang. impact-echo) [15, 16, 17, 18, 19, 20] – potrzebną do tego celu aparaturę badawczą przedstawiono na FOT. 9. Metoda ta pozwala uzyskać wartość parametru fT – częstotliwość odpowiadającą fali ultradźwiękowej odbitej od dna.

Można przy zastosowaniu tych metod wykazać, że zespolenie na styku warstw jest albo że go nie ma. Jednakże praktycznie niemożliwa była dotychczas wiarygodna ocena z ich pomocą wartości przyczepności na odrywanie fb.

Ilustracją tego stwierdzenia mogą być rezultaty badań zamieszczone w pracach „Nieniszcząca ocena zespolenia warstw betonowych w podłogach z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych” [21], „Testing interlayer pull-off adhesion in concrete floors by means of nondestructive acoustic methods” [22], „Analiza wpływu chropowatości podkładu betonowego na przyczepność na odrywanie warstwy wierzchniej” [23], pokazane przykładowo na RYS. 1–4.

Jak z nich wynika, określenie wiarygodnych korelacji między przyczepnością na odrywanie fb a poszczególnymi (pojedynczymi) parametrami określonymi za pomocą nieniszczących metod: optycznej [23] i akustycznych odpowiedzi na impuls oraz młoteczkowej [22] nie jest możliwe z uwagi na uzyskane bardzo niskie wartości współczynnika determinacji r2.

W odpowiedzi na przedstawione problemy opracowano nowy sposób diagnostyki nieniszczącej, pozwalający wiarygodnie oceniać nie tylko zespolenie w układzie zerojedynkowym, lecz także wartość przyczepności na odrywanie warstw betonowych – wierzchniej od podkładowej.

Sposób ten pozbawiony jest sygnalizowanych wyżej mankamentów. Bazuje on na znajomości wartości parametrów opisujących chropowatość powierzchni warstwy podkładowej ocenianych metodą optyczną i wartości parametrów ocenianych nowoczesnymi metodami akustycznymi: odpowiedzi na impuls i młoteczkową na powierzchni warstwy wierzchniej, a także wykorzystaniu sztucznych sieci neuronowych.

Metodyka zerojedynkowej nieniszczącej oceny zespolenia

Opracowana i zweryfikowana praktycznie metodyka zerojedynkowej nieniszczącej oceny zespolenia warstw betonowych w posadzkach została przedstawiona w pracy „Nondestructive identification of delaminations in concrete floor toppings with acoustic methods” [24]. Dotyczy ona oceny zespolenia bez możliwości identyfikacji wartości przyczepności na odrywanie.

Metodykę tę przedstawiono na RYS. 5 i 6. Jak z nich wynika, nieniszczącą ocenę zespolenia należy prowadzić w dwóch etapach.W etapie I następuje zgrubna lokalizacja obszarów posadzki, w których brak jest przyczepności na styku warstw.

Badania te trzeba wykonać metodą odpowiedzi na impuls. Należy w tym celu nanieść na badanej posadzce siatkę punktów pomiarowych w rozstawie co ok. 1000 mm, przy zachowaniu minimalnej odległości 500 mm od krawędzi.

Jeżeli powierzchnia posadzki jest znaczna, wskazane jest zwiększenie rozstawu punktów pomiarowych do ok. 2000 mm. Kolejnym krokiem jest wzbudzenie fali sprężystej skalibrowanym młotkiem w każdym punkcie naniesionej siatki pomiarowej i analiza po każdym wzbudzeniu: wartości siły sprężystej wywołanej przez młotek, wykresu prędkości fali sprężystej, wykresu zmienności.

Efektem tej analizy jest uzyskanie w każdym punkcie siatki pomiarowej wartości charakterystycznych parametrów: średniej zmienności Nav, sztywności dynamicznej Kd i ewentualnie skoku zmienności Mp, średniej zmienności pomnożonej przez skok zmienności Nav·Mp oraz współczynnika wad w.

Następnie, jak wynika z RYS. 5, należy wykonać badania objęte etapem II w celu dokładnej lokalizacji obszaru wadliwego, a szczególnie jego granic. Badania te należy wykonać metodą młoteczkową.

Pierwszym krokiem jest naniesienie w wykrytym i zgrubnie określonym w etapie I obszarze siatki k punktów pomiarowych w rozstawie 100×100 mm. Następnym krokiem jest wzbudzenie w każdym z tych punktów fali sprężystej za pomocą stalowego wzbudnika i zarejestrowanie widma amplitudowo-czasowego.

Kolejny krok to przekształcenie tego widma za pomocą specjalistycznego oprogramowania, wykorzystującego algorytm szybkiej transformaty Fouriera w widmo amplitudowo-częstotliwościowe. Następnie należy poddać analizie uzyskane (w każdym punkcie pomiarowym) widmo amplitudowo-częstotliwościowe w celu stwierdzenia, czy delaminacja występuje.

Jak to przedstawiono w pracy „Nondestructive identification of delaminations in concrete floor toppings with acoustic methods” [24], przeprowadzono weryfikację praktyczną opracowanej metodyki w garażu wielopoziomowym, w którym betonowa warstwa wierzchnia gr. 80 mm ułożona została na podkładzie betonowym. Na RYS. 7–8 przedstawiono fragment badanej posadzki o powierzchni ok. 100 m², obejmujący 6 pól oznaczonych literami A–F.

Naniesiona numeracja pól i zgrubne zlokalizowanie metodą odpowiedzi na impuls obszaru wadliwego zostało przedstawione na RYS. 7. W celu ustalenia granic obszaru wadliwego, zlokalizowanego zgrubnie za pomocą metody odpowiedzi na impuls, przeprowadzono badania metodą młoteczkową. W obszarze tym rozplanowano siatkę k punktów badawczych w rozstawie 100×100 mm z dokładnym ustaleniem lokalizacji jego granic, tak jak zostało to pokazane na RYS. 8.

Nieniszczący sposób identyfikacji wartości zespolenia

Jak już zostało wspomniane, metodyka nieniszczącej zerojedynkowej oceny zespolenia warstw betonowych w posadzkach jest przydatna jedynie do określenia występowania delaminacji (co odpowiada stanowi, gdy wartość przyczepności na odrywanie fb wynosi 0) albo jego braku. Nie umożliwia ona określenia pośrednich wartości przyczepności i tym samym określenia w sposób nieniszczący wartości przyczepności na odrywanie fb.

Jest natomiast możliwe wiarygodne określenie wartości zespolenia warstw w rozumieniu przyczepności na odrywanie, gdy zastosuje się do tego celu trzy nieniszczące metody: optyczną, akustyczne – odpowiedzi na impuls i młoteczkową – oraz sztuczne sieci neuronowe jako narzędzie kojarzenia wyników uzyskanych wymienionymi wyżej metodami.

Wykazały to badania przeprowadzone w pracach „Neural prediction of the pull-off adhesion of the concrete layers in floors on the basis of nondestructive tests” [25] i „New nondestructive way of identifying the values of pull-off adhesion between concrete layers in floors” [26].

Aby to udowodnić eksperymentalnie, wykonano modelowe elementy próbne, dla których przyjęto różne sposoby przygotowania powierzchni warstwy podkładowej, gwarantujące uzyskanie wartości przyczepności na odrywanie fb w stosunkowo szerokim przedziale – od 0,3 do 1,2 MPa.

Na powierzchni warstwy podkładowej tych elementów określono metodą optyczną wartości 9 parametrów opisujących chropowatość tej powierzchni, następnie na powierzchni warstwy wierzchniej określono parametry wymienionymi wcześniej metodami akustycznymi.

Wszystkie parametry wyznaczono w kilkuset miejscach pomiarowych rozmieszczonych na powierzchni modelowych elementów próbnych, a następnie w tych miejscach wykonano odwierty w warstwie wierzchniej w celu uzyskania wartości przyczepności na odrywanie fb przy użyciu metody odrywania. Przykładowy widok elementu próbnego po wykonaniu odwiertów w warstwie wierzchniej przedstawiono na FOT. 10.

Rezultaty badań w postaci uzyskanych wartości łącznie 14 parametrów poddano analizom statystycznym (statystyka opisowa, test Shapiro-Wilka, współczynnik korelacji rang Spearmana, algorytm C&RT), które pozwoliły wyselekcjonować 5 parametrów najbardziej przydatnych jako zmienne wejściowe do uczenia i testowania sztucznej sieci neuronowej, a mianowicie uzyskane za pomocą nieniszczącej metody odpowiedzi na impuls:

 • Sa – średnie arytmetyczne odchylenie badanej powierzchni od powierzchni odniesienia,
 • Sq – średnie kwadratowe odchylenie badanej powierzchni od powierzchni odniesienia, uzyskane za pomocą nieniszczącej metody optycznej,
 • Kd – sztywność dynamiczną,
 • Nav – średnią zmienność dynamiki drgań,

oraz fT – częstotliwość odbicia się fali ultradźwiękowej od dna, uzyskaną za pomocą nieniszczącej metody młoteczkowej.

Przykładowe wartości wyselekcjonowanych parametrów, jako zmienne wejściowe wykorzystane do uczenia i testowania sztucznej sieci neuronowej, przedstawiono w TABELI 1.

Wybrano sieć jednokierunkową, wielowarstwową, ze wsteczną propagacją błędu i algorytmem uczenia QUASI-NEWTONA, liczbą neuronów warstwy ukrytej 10 oraz z funkcją aktywacji warstwy ukrytej tanh, o strukturze pokazanej na RYS. 9, którą poddano następnie procesom uczenia i testowania [21].

W procesie uczenia tej sieci uzyskano wartość współczynnika korelacji liniowej R równą 0,9775, a w procesie testowania – 0,9725 (RYS. 10–11).Po nauczeniu i przetestowaniu sieć poddano weryfikacji doświadczalnej i uzyskano bardzo dobrą zgodność wyników (RYS. 12).

Aby graficznie zilustrować wyniki przeprowadzonej weryfikacji (TABELA 2), sporządzono przykładową mapę adhezji, przedstawioną na RYS. 13–14 (w pozostałych punktach powierzchni wyniki uzyskano za pomocą interpolacji liniowej).

Na podstawie przeprowadzonych badań i uzyskanych rezultatów można stwierdzić, że możliwa jest wiarygodna neuronowa identyfikacja wartości przyczepności na odrywanie fc,b warstw betonowych wierzchniej od podkładowej, na podstawie parametrów ocenionych trzema metodami nieniszczącymi: optyczną, odpowiedzi na impuls i młoteczkową.

Metodyka neuronowej nieniszczącej identyfikacji zespolenia

Na podstawie przeprowadzonych badań oraz analiz z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych zaproponowano metodykę nieniszczącej identyfikacji wartości zespolenia warstw betonowych w posadzkach, w rozumieniu przyczepności na odrywanie, z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych.

W metodyce tej uwzględniono konieczność wykorzystania trzech nieniszczących metod badawczych i pięciu parametrów uzyskanych za ich pomocą, a mianowicie: dwóch parametrów (Sa i Sq) opisujących chropowatość powierzchni warstwy podkładowej ocenianych metodą optyczną oraz trzech parametrów (Kd, Nav i fT) ocenianych na powierzchni posadzki dwiema nieniszczącymi metodami akustycznymi: odpowiedzi na impuls i młoteczkowej. Ogólny schemat tej metodyki pokazano na RYS. 15.

Metodyka ta obejmuje trzy etapy.

Etap 1 to realizacja badań doświadczalnych, których rezultaty tworzą bazę danych (zbiór danych). Etap ten składa się z: etapu 1a (RYS. 16), polegającego na wykonaniu badań doświadczalnych chropowatości powierzchni warstwy podkładowej metodą optyczną przed zabetonowaniem warstwy wierzchniej; etapu 1b (RYS. 17), w którym po wykonaniu warstwy wierzchniej należy wykonać badania doświadczalne na powierzchni posadzki nieniszczącymi metodami akustycznymi: odpowiedzi na impuls i młoteczkowej; etapu 1c (RYS. 17), gdzie wykonuje się badania doświadczalne seminieniszczącą metodą odrywania.

I tak w etapie 1a należy dokonać wyboru n punktów badawczych na powierzchni betonowej warstwy podkładowej i następnie wykonać w tych punktach, z wykorzystaniem metody optycznej, skanowanie powierzchni o wymiarach 50×50 mm.

Rejestracja uzyskanych danych następuje przez cyfrowy zapis obrazu powierzchni w postaci pliku. Kolejnym krokiem w tym etapie jest wyznaczenie w punktach badawczych wartości parametrów chropowatości.

Następnie, w etapie 1b, należy nanieść n punktów badawczych na powierzchni warstwy wierzchniej podłogi w tych samych miejscach, jak w etapie 1a (w tych samych punktach, w których wykonano badania metodą optyczną).

Kolejnym krokiem jest wykonanie badań nieniszczącą metodą odpowiedzi na impuls. Należy dokonać wzbudzenia fali sprężystej skalibrowanym młotkiem w każdym punkcie badawczym. Efektem tego jest uzyskanie w każdym punkcie badawczym wartości charakterystycznych parametrów: średniej zmienności dynamiki drgań Nav oraz sztywności dynamicznej Kd.

Następnie należy wykonać badania metodą młoteczkową. Trzeba dokonać wzbudzenia w każdym punkcie badawczym fali sprężystej za pomocą wzbudnika i zarejestrowania widma amplitudowo-czasowego. Efektem jest uzyskana wartość częstotliwości odbicia się fali ultradźwiękowej od dna fT.

W kolejnym etapie – 1c – należy wykonać badania seminieniszczącą metodą odrywania i wyznaczyć w tych samych punktach badawczych, w których wykonano badania nieniszczącymi metodami akustycznymi (odpowiedzi na impuls i młoteczkową), wartość przyczepności na odrywanie fb.

Etap 2 to proces uczenia i testowania sztucznej sieci neuronowej. Etap ten (RYS. 18) polega na utworzeniu bazy danych do nieniszczącej identyfikacji wartości przyczepności na odrywanie fc,b. Jako dane do tego zbioru należy przyjąć wartości parametrów określone w n punktach badawczych w etapie 1.

Po dokonaniu analizy statystycznej parametrów uzyskanych w badaniach doświadczalnych następuje wybór sztucznej sieci neuronowej (jej struktury, algorytmu uczenia i liczby neuronów warstwy ukrytej), a następnie uczenie i testowanie.

Proponuje się wykorzystać sieć jednokierunkową, wielowarstwową, ze wsteczną propagacją błędu i algorytmem uczenia QUASI-NEWTONA, liczbą neuronów warstwy ukrytej 10 oraz z funkcją aktywacji warstwy ukrytej tanh, o strukturze pokazanej na RYS. 9.

Po uzyskaniu zadowalających wartości współczynnika korelacji liniowej R w procesie uczenia i testowania (R > 0,7) kolejnym krokiem jest weryfikacja doświadczalna sztucznej sieci neuronowej.

Następnie, w etapie 3 (RYS. 18), dokonywane są analizy numeryczne otrzymanych wyników oraz identyfikacja wartości przyczepność na odrywanie fc,b. Uzyskane wartości fc,b można zweryfikować seminieniszcząco w losowo wybranych punktach badawczych, wykonując odwierty wiertłem koronowym.

Korzystanie z opracowanej metodyki w praktyce

Wykorzystanie przedstawionej metodyki pozwala ocenić w praktyce wartość przyczepności na odrywanie warstw betonowych – ­wierzchniej od podkładowej w posadzkach. Etapy postępowania przedstawiono na RYS. 19.

Na postępowanie składają się dwa etapy.

Etap 1 obejmuje badania przedmiotowej (nadzorowanej) posadzki betonowej, których wyniki poddane analizie posłużą do identyfikacji wartości przyczepności na odrywanie warstw wierzchniej od podkładowej.

Etap ten składa się z: etapu 1a (RYS. 16), w którym należy wykonać badania chropowatości powierzchni warstwy podkładowej metodą optyczną przed zabetonowaniem warstwy wierzchniej w wybranych punktach pomiarowych; etapu 1b (RYS. 17), gdzie po wykonaniu warstwy wierzchniej należy wykonać badania doświadczalne na powierzchni posadzki nieniszczącymi metodami akustycznymi: odpowiedzi na impuls i młoteczkową w punktach pomiarowych pokrywających się z tymi, w których wykonano badania metodą optyczną. Utworzona zostanie w tym etapie baza danych dla konkretnej badanej w praktyce posadzki.

W etapie 2 (RYS. 20) następują analizy numeryczne otrzymanych w etapie 1 wyników za pomocą wybranej sztucznej sieci neuronowej oraz identyfikacja wartości przyczepność na odrywanie fc,b.

Proponuje się użyć sieci jednokierunkowej, wielowarstwowej, ze wsteczną propagacją błędu i algorytmem uczenia QUASI-NEWTONA, liczbą neuronów warstwy ukrytej 10 oraz z funkcją aktywacji warstwy ukrytej tanh, o strukturze pokazanej na RYS. 9. Uzyskane wartości fc,b można zweryfikować seminieniszcząco w losowo wybranych punktach badawczych na podstawie badań metodą odrywania.

Artykuł został opublikowany w materiałach konferencyjnych XIII Konferencji Naukowo-Technicznej „Warsztat Pracy Rzeczoznawcy Budowlanego”, Kielce–Cedzyna, 21–23 maja 2014 r. Redakcja posiada pisemną zgodę Komitetu Naukowego na opublikowanie artykułu.

Literatura

 1. J. Bień, J. Hoła, L. Sadowski, „Modern NDT Techniques in Diagnostics of Transport Infrastructure Concrete Structures”, International Workshop on Smart Materials, Structures NDT in Canada 2013 Conference & NDT for the Energy Industry, Calgary 2013. 
 2. J. Bungey, S. Millard, M. Gratham, „Testing of concrete in structures”, Taylor & Francis, London 2006. 
 3. Ł. Drobiec, R. Jasiński, A. Piekarczyk, „Diagnostyka konstrukcji żelbetowych. T. 1, Metodologia, badania polowe, badania laboratoryjne betonu i stali”, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2010. 
 4. Ch. Maierhofer, M. Krause, F. Mielentz, D. Streicher, B. Milmann, A. Gardei, Ch. Kohl, H. Wiggenhauser, „Complementary application of radar, impulse response and ultrasonics for testing concrete structures and metallic tendon ducts”, Proceedings of 83rd Annual Meeting Transportation Research Board of the National Academies, 2004. 
 5. Ł. Sadowski, J. Hoła, „Application of an artificial neural network to the evaluation of pull-off adhesion of concrete layers”, [in:] B.H.V. Topping, P. Iványi (editors), „Proceedings of the Fourteenth International Conference on Civil Structural and Environmental Engineering Computing”, Civil-Comp Press, Stirlingshire 2013, UK, Paper 179. 
 6. S. Erdem, A. Dawson, N. Thom, „Impact load-induced micro-structural damage and micro-structure associated mechanical response of concrete made with different surface roughness and porosity aggregates”, „Cement and Concrete Research”, 42/2012, pp. 291–305. 
 7. T. Mathia, P. Pawlus, M. Wieczorowski, „Recent trends in surface metrology”, „Wear”, 271/2011, pp. 494–508. 
 8. T. Mathia, H. Zahouani, K. Stout, P. Sullivan, W. Dong, E. Mainsah, N. Lou, „The development of methods for characterisation of rougness in three dimensions”, ECSC-EEC-EAEC, Brussels-Luxembourg 1993. 
 9. F. Perez, B. Bissonette, R. Gagne, „Parameters affecting the debonding risk of bonded overlays used on reinforced concrete slab subjected to flexural loading”, „Materials and Structures”, 42/2009, pp. 645–662.
 10. J. Reiner, M. Stankiewicz, „Evaluation of the predictive segmentation algorithm for the laser triangulation method”, „Metrology and Measurement Systems”, 18 (4)/2011, pp. 667–678.
 11. P. Santos, E. Julio, „Correlation between concrete-to-concrete bond strength and the roughness of the substrate surface”, „Construction and Building Materials”, 21, 8/2007, pp. 675–681.
 12. M. Siewczyńska, „Method for determining the parameters of surface roughness by usage of a 3D scanner”, „Archives of Civil and Mechanical Engineering”, 12 (1)/2012, pp. 83–89.
 13. A. Davis, B. Hertlein, „Nondestructive testing of concrete pavement slabs and floors with the transient dynamic response method”, Proceedings of International Conference: Structural Faults and Repair, 1987.
 14. S. Oh, B. Suh, M. Noh, S. Han, K. Kim, E. Cho, „Non-destructive test for the assessment of concrete structure safety applied to full-scale test model”, American Geophysical Union, Fall Meeting, 12, 2009.
 15. Ł. Drobiec, R. Jasiński, A. Piekarczyk, „Metody lokalizacji wad konstrukcji betonowych – metoda ultradźwiękowa”, „Przegląd Budowlany”, nr 9/2007, s. 29–36.
 16. Ł. Drobiec, R. Jasiński, A. Piekarczyk, „Metody lokalizacji wad konstrukcji betonowych – metoda młoteczkowa”, „Przegląd Budowlany”, nr 10.2007, s. 37–42.
 17. A. Garbacz, „Nieniszczące badania betonopodobnych kompozytów polimerowych za pomocą fal sprężystych – ocena skuteczności napraw”, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2007.
 18. T. Piotrowski, „Zastosowanie analizy sygnały impact-echo do oceny jakości zespolenia w układach naprawczych betonu”, rozprawa doktorska, Politechnika Warszawska, Warszawa 2009.
 19. M. Sansalone, W. Streett, „Impact-echo: Nondestructive Evaluation of Concrete and Masonry”, Bullbrier Press, Ithaca 1997.
 20. J. Silfwerbrand, H. Beushausen, „Bonded concrete overlays – bond strength issues”, Proceedings of the First International Conference on Concrete Repair, Rehabilitation and Retrofitting (ICCRRR 2005), Cape Town, South Africa2 005, pp. 19–21.
 21. Ł. Sadowski, „Nieniszcząca ocena zespolenia warstw betonowych w podłogach z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych”, rozprawa doktorska, Politechnika Wrocławska, Wrocław 2012.
 22. J. Hoła, Ł. Sadowski, „Testing interlayer pull-off adhesion in concrete floors by means of nondestructive acoustic methods”, 18th World Conference on Non Destructive Testing, Durban 2012.
 23. Ł. Sadowski, „Analiza wpływu chropowatości podkładu betonowego na przyczepność na odrywanie warstwy wierzchniej”, „Informatyka, Automatyka Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska” (IAPGOŚ), 1/2013, s. 39–42.
 24. J. Hoła, Ł. Sadowski, K. Schabowicz, „Nondestructive identification of delaminations in concrete floor toppings with acoustic methods”, „Automation in Construction”, 20 (7)/2011, pp. 799–807.
 25. Ł. Sadowski, J. Hoła, „Neural prediction of the pull-off adhesion of the concrete layers in floors on the basis of nondestructive tests”, „Procedia Engineering”, 57/2013, pp. 986–995.
 26. Ł. Sadowski, J. Hoła, „New nondestructive way of identifying the values of pull-off adhesion between concrete layers in floors”, „Journal of Civil Engineering and Management”, 2014 (przyjęty do druku).
 27. A. Garbacz, L. Courard, K. Kostana, „Characterization of concrete surface roughness and its relation to adhesion in repair systems”, „Materials Characterization”, 56 (4–5)/2006, pp. 281–289.
 28. A. Garbacz, L. Courard, K. Kostana, „Characterization of concrete surface roughness and its relation to adhesion in repair systems”, „Materials Characterization”, 56 (4–5)/2006, pp. 281–289.
 29. J. Hoła, Ł. Sadowski, K. Schabowicz, „Non-destructive evaluation of the concrete floor quality using Impulse Response s’Mash and Impact-Echo Methods”, e-Journal of Nondestructive Testing & Ultrasonics 14 (3)/2011.
 30. Ł. Sadowski, „Non-destructive identification of defects in power support structure foundations by means of acoustic techniques”, „Key Engineering Materials”, 2014 (przyjęty do druku).
 31. Ł. Sadowski, „Non-destructive evaluation of the pull-off adhesion of concrete floor layers using RBF neural network”, „Journal of Civil Engineering and Management”, 19 (4)/2013, pp. 550–560.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

mgr inż. Maciej Rokiel Właściwości i rodzaje materiałów do hydroizolacji

Właściwości i rodzaje materiałów do hydroizolacji Właściwości i rodzaje materiałów do hydroizolacji

Zadaniem hydroizolacji jest ochrona konstrukcji przed wodą i wilgocią, jednak sama wilgoć nie jest jedynym czynnikiem zagrażającym trwałości konstrukcji lub jej elementów. Woda jest bardzo często nośnikiem...

Zadaniem hydroizolacji jest ochrona konstrukcji przed wodą i wilgocią, jednak sama wilgoć nie jest jedynym czynnikiem zagrażającym trwałości konstrukcji lub jej elementów. Woda jest bardzo często nośnikiem substancji, które mają szkodliwy wpływ na samą izolację i na chronione przez nią elementy budynku. Rozpuszczone w wodzie agresywne związki chemiczne powstałe np. w wyniku naturalnego procesu gnicia roślin i liści czy też wskutek procesów chemicznych (zachodzących pomiędzy wodą a produktami spalania,...

dr inż. Sławomir Chłądzyński Środki gruntujące do podłoży mineralnych

Środki gruntujące do podłoży mineralnych Środki gruntujące do podłoży mineralnych

Nie ma tynkowania bez gruntowania – takie hasło znają wszyscy doświadczeni tynkarze. Ale czy gruntowanie podłoża wykonywane jest tylko przed tynkowaniem? Co z przygotowaniem podłoża pod posadzki, hydroizolacje,...

Nie ma tynkowania bez gruntowania – takie hasło znają wszyscy doświadczeni tynkarze. Ale czy gruntowanie podłoża wykonywane jest tylko przed tynkowaniem? Co z przygotowaniem podłoża pod posadzki, hydroizolacje, gładzie czy farby?

mgr inż. Maciej Rokiel Zaprawy do spoinowania – co warto wiedzieć?

Zaprawy do spoinowania – co warto wiedzieć? Zaprawy do spoinowania – co warto wiedzieć?

Zaprawa spoinująca to element okładziny ceramicznej. Taka definicja wymusza traktowanie zaprawy spoinującej jako składnika kompleksowego rozwiązania technologiczno-materiałowego, którego pozostałymi elementami...

Zaprawa spoinująca to element okładziny ceramicznej. Taka definicja wymusza traktowanie zaprawy spoinującej jako składnika kompleksowego rozwiązania technologiczno-materiałowego, którego pozostałymi elementami są: zaprawa klejąca, płytki oraz masy do wypełnień dylatacji zastosowane na odpowiednim podłożu.

Jacek Sawicki Korek w izolacjach budowlanych

Korek w izolacjach budowlanych Korek w izolacjach budowlanych

Korek to materiał izolacyjny pochodzenia naturalnego. W budownictwie z powodzeniem sprawdza się jako izolacja cieplna i akustyczna.

Korek to materiał izolacyjny pochodzenia naturalnego. W budownictwie z powodzeniem sprawdza się jako izolacja cieplna i akustyczna.

mgr inż. Maciej Rokiel Posadzki przemysłowe - warunki bezawaryjnej eksploatacji

Posadzki przemysłowe - warunki bezawaryjnej eksploatacji Posadzki przemysłowe - warunki bezawaryjnej eksploatacji

Pod pojęciem podłogi należy rozumieć wykończenie poziomej przegrody konstrukcji nadające jej wymagane właściwości użytkowe. Na podłogę składają się: warstwy hydroizolacyjne, paroizolacja, izolacje termiczne...

Pod pojęciem podłogi należy rozumieć wykończenie poziomej przegrody konstrukcji nadające jej wymagane właściwości użytkowe. Na podłogę składają się: warstwy hydroizolacyjne, paroizolacja, izolacje termiczne i akustyczne, warstwy ochronne, warstwy nośne (betony, jastrychy), dobrane w zależności od obciążeń, rodzaju pomieszczenia i związanych z tym wymagań użytkowych. Posadzka natomiast to wierzchnia warstwa podłogi, przenosząca na warstwy konstrukcji obciążenia użytkowe i/lub zabezpieczająca przed...

dr inż. Katarzyna Nowak XPS jako izolacja termiczna podłóg na gruncie

XPS jako izolacja termiczna podłóg na gruncie XPS jako izolacja termiczna podłóg na gruncie

W budynkach niepodpiwniczonych najczęściej stosowanym rozwiązaniem podłogi jest ułożenie poszczególnych warstw bezpośrednio na gruncie. Ponieważ różnica temperatury między wnętrzem budynku a gruntem jest...

W budynkach niepodpiwniczonych najczęściej stosowanym rozwiązaniem podłogi jest ułożenie poszczególnych warstw bezpośrednio na gruncie. Ponieważ różnica temperatury między wnętrzem budynku a gruntem jest bardzo duża, konieczne jest zastosowanie w tym rozwiązaniu izolacji termicznej zapewniającej odpowiedni opór cieplny całej podłogi.

mgr inż. Piotr Idzikowski Posadzki i podkłady podłogowe – sztuka wylewania

Posadzki i podkłady podłogowe – sztuka wylewania Posadzki i podkłady podłogowe – sztuka wylewania

Wśród wylewek można wyróżnić podkłady podłogowe i posadzki. Te pierwsze mogą stanowić jedynie podłoże pod warstwy okładzinowe (płytki, parkiet, panele), gdyż nie mają odpowiedniej wytrzymałości na ścieranie....

Wśród wylewek można wyróżnić podkłady podłogowe i posadzki. Te pierwsze mogą stanowić jedynie podłoże pod warstwy okładzinowe (płytki, parkiet, panele), gdyż nie mają odpowiedniej wytrzymałości na ścieranie. Te drugie mogą tworzyć ostateczne wykończenie, nawet w pomieszczeniach o dużym ruchu.

mgr inż. Maciej Rokiel Uszczelnienie zespolone (podpłytkowe) z materiałów stosowanych w postaci ciekłej

Uszczelnienie zespolone (podpłytkowe) z materiałów stosowanych w postaci ciekłej

W styczniu 2010 r. ukazały się wytyczne „Verbundabdichtungen. Hinweise für die Ausführung von flüssig zu verarbeitenden Verbundabdichtungen mit Bekleidungen und Belägen aus Fliesen und Platten für den...

W styczniu 2010 r. ukazały się wytyczne „Verbundabdichtungen. Hinweise für die Ausführung von flüssig zu verarbeitenden Verbundabdichtungen mit Bekleidungen und Belägen aus Fliesen und Platten für den Innen- und Außenbereich” [1] będące aktualizacją ich wydania z 2005 r. Wytyczne te odnoszą się do przepisów prawa budowlanego obowiązującego w Niemczech, co nie oznacza, że nie można z nich korzystać w Polsce. Wręcz przeciwnie – stanowią jedno z najbardziej aktualnych źródeł wiedzy w tym zakresie. Artykuł...

dr inż. Adam Ujma Podłogi i posadzki – parametry cieplne

Podłogi i posadzki – parametry cieplne Podłogi i posadzki – parametry cieplne

Przenikaniu ciepła przez podłogi i posadzki oraz związanym z nim stratom ciepła poświęca się w literaturze technicznej stosunkowo dużo uwagi. W marginalny sposób natomiast traktuje się procesy cieplne...

Przenikaniu ciepła przez podłogi i posadzki oraz związanym z nim stratom ciepła poświęca się w literaturze technicznej stosunkowo dużo uwagi. W marginalny sposób natomiast traktuje się procesy cieplne związane z odczuciami cieplnymi użytkowników pomieszczeń.

mgr inż. Maciej Rokiel Wykładziny posadzkowe z płytek – podłoże pod płytki ceramiczne

Wykładziny posadzkowe z płytek – podłoże pod płytki ceramiczne Wykładziny posadzkowe z płytek – podłoże pod płytki ceramiczne

W Niemczech zagadnienia związane z wykonywaniem wykładzin ceramicznych regulowane są przynajmniej przez kilkanaście różnego rodzaju norm i wytycznych. Zupełnie inaczej sytuacja wygląda w polskich dokumentach...

W Niemczech zagadnienia związane z wykonywaniem wykładzin ceramicznych regulowane są przynajmniej przez kilkanaście różnego rodzaju norm i wytycznych. Zupełnie inaczej sytuacja wygląda w polskich dokumentach tego typu, które często zawierają niepełne informacje lub podają mniej rygorystyczne wymagania.

dr inż. Sławomir Chłądzyński, mgr inż. Romuald Skrzypczyński Podkłady podłogowe i masy wyrównujące - wykonawstwo

Podkłady podłogowe i masy wyrównujące - wykonawstwo Podkłady podłogowe i masy wyrównujące - wykonawstwo

Podłogi stanowią elementy wykończenia przegród poziomych budynku. Ich zadaniem jest zapewnienie użytkownikom budynków bezpiecznego poruszania się w pomieszczeniu. Z tego względu powinny być równe i tworzyć...

Podłogi stanowią elementy wykończenia przegród poziomych budynku. Ich zadaniem jest zapewnienie użytkownikom budynków bezpiecznego poruszania się w pomieszczeniu. Z tego względu powinny być równe i tworzyć powierzchnię poziomą. Muszą też zapewniać stabilność wszystkich warstw, a także spełniać warunki higieniczne i estetyczne. Jest to możliwe pod warunkiem właściwego zaprojektowania poszczególnych warstw, doboru odpowiednich materiałów oraz poprawnego wykonania robót posadzkarskich.

mgr inż. Maciej Rokiel Wykładziny posadzkowe z płytek – właściwy dobór kleju

Wykładziny posadzkowe z płytek – właściwy dobór kleju Wykładziny posadzkowe z płytek – właściwy dobór kleju

Klej powinien zapewnić mocne, trwałe i stabilne połączenie płytki z podłożem. Jednak na ostateczny efekt składa się kilka elementów: rodzaj i sposób przygotowania podłoża, rodzaj i parametry kleju oraz...

Klej powinien zapewnić mocne, trwałe i stabilne połączenie płytki z podłożem. Jednak na ostateczny efekt składa się kilka elementów: rodzaj i sposób przygotowania podłoża, rodzaj i parametry kleju oraz dobór odpowiednich płytek. Równie ważne jest wykonawstwo zgodne ze sztuką budowlaną.

mgr inż. Maciej Rokiel Wykładziny posadzkowe z płytek - dobór płytek i zapraw spoinujących

Wykładziny posadzkowe z płytek - dobór płytek i zapraw spoinujących Wykładziny posadzkowe z płytek - dobór płytek i zapraw spoinujących

Trwałość wykładziny zależy m.in. od właściwego doboru płytek (zagadnienie to jest jednak często bagatelizowane) oraz odpowiedniej do miejsca zastosowania zaprawy spoinującej. Przy wyborze właściwego materiału...

Trwałość wykładziny zależy m.in. od właściwego doboru płytek (zagadnienie to jest jednak często bagatelizowane) oraz odpowiedniej do miejsca zastosowania zaprawy spoinującej. Przy wyborze właściwego materiału istotny jest nie tylko podział na produkty do stosowania we wnętrzach lub na zewnątrz, lecz także podział wynikający z przeznaczenia i sposobu eksploatacji danego pomieszczenia czy obiektu.

dr inż. Sławomir Chłądzyński, mgr inż. Romuald Skrzypczyński Podkłady podłogowe i masy wyrównujące - rodzaje i właściwości

Podkłady podłogowe i masy wyrównujące - rodzaje i właściwości Podkłady podłogowe i masy wyrównujące - rodzaje i właściwości

W literaturze przedmiotu podawane są różne, często sprzeczne definicje dotyczące produktów przeznaczonych do wykonywania podłóg. W języku potocznym istnieją ponadto terminy, których brak w normach przedmiotowych....

W literaturze przedmiotu podawane są różne, często sprzeczne definicje dotyczące produktów przeznaczonych do wykonywania podłóg. W języku potocznym istnieją ponadto terminy, których brak w normach przedmiotowych. Usystematyzowanie definicji jest wstępem do dalszej charakterystyki produktów.

mgr inż. Maciej Rokiel Wykładziny posadzkowe z płytek - dylatacje i tolerancje wymiarowe

Wykładziny posadzkowe z płytek - dylatacje i tolerancje wymiarowe Wykładziny posadzkowe z płytek - dylatacje i tolerancje wymiarowe

By uniknąć uszkodzeń podłoża i warstw wykończeniowych, należy prawidłowo rozmieścić i wykonać dylatacje. W ich projektowaniu uwzględnia się obciążenia działające na posadzkę, zastosowanie lub brak ogrzewania...

By uniknąć uszkodzeń podłoża i warstw wykończeniowych, należy prawidłowo rozmieścić i wykonać dylatacje. W ich projektowaniu uwzględnia się obciążenia działające na posadzkę, zastosowanie lub brak ogrzewania podłogowego, powierzchnię, kształt i konstrukcję podłogi.

dr inż. Anna Staszczuk, prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński Wpływ wysokich temperatur letnich na projektowanie termiczne podłóg w jednokondygnacyjnych budynkach mieszkalnych w Polsce

Wpływ wysokich temperatur letnich na projektowanie termiczne podłóg w jednokondygnacyjnych budynkach mieszkalnych w Polsce Wpływ wysokich temperatur letnich na projektowanie termiczne podłóg w jednokondygnacyjnych budynkach mieszkalnych w Polsce

Zjawiska pogodowe związane z globalnym ociepleniem coraz częściej i bardziej dotkliwie wpływają na mikroklimat w budynkach mieszkalnych. Mogą mieć szkodliwy wpływ na życie ludzkie, zwłaszcza w regionach...

Zjawiska pogodowe związane z globalnym ociepleniem coraz częściej i bardziej dotkliwie wpływają na mikroklimat w budynkach mieszkalnych. Mogą mieć szkodliwy wpływ na życie ludzkie, zwłaszcza w regionach o umiarkowanym klimacie, w których budynki mieszkalne zazwyczaj nie są przystosowane do przedłużających się okresów ciągłego występowania wysokich temperatur w okresie letnim.

dr inż. Jan Lorkowski Silnie obciążona posadzka na styropianie

Silnie obciążona posadzka na styropianie Silnie obciążona posadzka na styropianie

W chłodni zaprojektowano posadzkę obciążoną ruchomymi regałami wysokiego składowania ustawionymi na szynach. Na etapie realizacji okazało się, że zamiast styropianu EPS 200 ułożono styropian podposadzkowy...

W chłodni zaprojektowano posadzkę obciążoną ruchomymi regałami wysokiego składowania ustawionymi na szynach. Na etapie realizacji okazało się, że zamiast styropianu EPS 200 ułożono styropian podposadzkowy typu EPS 150.

dr hab. inż. Maria Wesołowska, dr inż. Paula Szczepaniak Projektowanie termiczne podłóg wielkopowierzchniowych obiektów handlowych

Projektowanie termiczne podłóg wielkopowierzchniowych obiektów handlowych

W latach 90. XX w. powstały w Polsce pierwsze budynki o bardzo dużej powierzchni z przeznaczeniem handlowym – super- i hipermarkety. Z uwagi na bardzo duży obszar oddziaływania takiego obiektu ich powstawanie...

W latach 90. XX w. powstały w Polsce pierwsze budynki o bardzo dużej powierzchni z przeznaczeniem handlowym – super- i hipermarkety. Z uwagi na bardzo duży obszar oddziaływania takiego obiektu ich powstawanie w wielu miastach budziło kontrowersje.

dr inż. Mariusz Franczyk Problemy techniczno-prawne wykonywania i odbioru posadzek przemysłowych

Problemy techniczno-prawne wykonywania i odbioru posadzek przemysłowych Problemy techniczno-prawne wykonywania i odbioru posadzek przemysłowych

Etap odbioru robót budowlanych jest często źródłem konfliktów pomiędzy inwestorem a wykonawcą. Zdarza się, że ze względu na stwierdzone wady obiektu inwestor odmawia odbioru prac budowlanych i wypłaty...

Etap odbioru robót budowlanych jest często źródłem konfliktów pomiędzy inwestorem a wykonawcą. Zdarza się, że ze względu na stwierdzone wady obiektu inwestor odmawia odbioru prac budowlanych i wypłaty wynagrodzenia wykonawcy, a jednocześnie przystępuje do użytkowania obiektu, do czego nie jest uprawniony.

mgr inż. Piotr Idzikowski Jak przyklejać okładziny ceramiczne na trudne podłoża?

Jak przyklejać okładziny ceramiczne na trudne podłoża? Jak przyklejać okładziny ceramiczne na trudne podłoża?

Są dwa typy trudnych podłoży: o ograniczonej nośności i odkształcalne. W praktyce bardzo często się zdarza, że obydwie trudności występują równocześnie, zwłaszcza przy remontach starych domów czy mieszkań.

Są dwa typy trudnych podłoży: o ograniczonej nośności i odkształcalne. W praktyce bardzo często się zdarza, że obydwie trudności występują równocześnie, zwłaszcza przy remontach starych domów czy mieszkań.

dr inż. Artur Pałasz Wyroby hydroizolacyjne typu folia w płynie cz. 2

Wyroby hydroizolacyjne typu folia w płynie cz. 2 Wyroby hydroizolacyjne typu folia w płynie cz. 2

Jakość surowców, poprawność sporządzenia receptury czy przebiegu procesu produkcyjnego można sprawdzić dopiero po przeprowadzeniu odpowiednich badań laboratoryjnych. Odpowiednich, tzn. wykorzystujących...

Jakość surowców, poprawność sporządzenia receptury czy przebiegu procesu produkcyjnego można sprawdzić dopiero po przeprowadzeniu odpowiednich badań laboratoryjnych. Odpowiednich, tzn. wykorzystujących dobre metody badawcze i spełniających stosunkowo rygorystyczne wymagania.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Projektowanie podłóg w świetle nowych wymagań cieplnych

Projektowanie podłóg w świetle nowych wymagań cieplnych Projektowanie podłóg w świetle nowych wymagań cieplnych

Projektowanie podłóg na gruncie, stropach międzykondygnacyjnych, nad pomieszczeniami nieogrzewanymi oraz stropach kondygnacji podziemnych powinno nie tylko zapewnić spełnienie wymagań konstrukcyjnych i...

Projektowanie podłóg na gruncie, stropach międzykondygnacyjnych, nad pomieszczeniami nieogrzewanymi oraz stropach kondygnacji podziemnych powinno nie tylko zapewnić spełnienie wymagań konstrukcyjnych i akustycznych, lecz także cieplno­‑wilgotnościowych.

mgr inż. Magdalena Bochenek Izolacje próżniowe (VIP) – właściwości i przykłady zastosowań w budownictwie

Izolacje próżniowe (VIP) – właściwości i przykłady zastosowań w budownictwie Izolacje próżniowe (VIP) – właściwości i przykłady zastosowań w budownictwie

Próżniowe panele izolacyjne (VIP) to nowoczesne materiały izolacyjne, które wykorzystują dobre właściwości termoizolacyjne próżni i cechują się bardzo dobrymi parametrami cieplnymi. Są więc coraz częściej...

Próżniowe panele izolacyjne (VIP) to nowoczesne materiały izolacyjne, które wykorzystują dobre właściwości termoizolacyjne próżni i cechują się bardzo dobrymi parametrami cieplnymi. Są więc coraz częściej stosowane w budownictwie.

prof. dr hab. eur. inż. Tomasz Z. Błaszczyński, mgr inż. Marta Przybylska-Fałek Fibrobeton jako materiał konstrukcyjny

Fibrobeton jako materiał konstrukcyjny Fibrobeton jako materiał konstrukcyjny

Fibrobeton jest coraz częściej stosowany w budownictwie – m.in. jako element konstrukcyjny. Aby w tym zastosowaniu pełnił swoją funkcję, musi zapewnić trwałość i nośność budowanej konstrukcji. Z tego powodu...

Fibrobeton jest coraz częściej stosowany w budownictwie – m.in. jako element konstrukcyjny. Aby w tym zastosowaniu pełnił swoją funkcję, musi zapewnić trwałość i nośność budowanej konstrukcji. Z tego powodu bardzo ważny jest przebieg procesu jego niszczenia pod obciążeniem ściskającym.

Wybrane dla Ciebie

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny » Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka »

Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka » Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka »

Płyty XPS – następca styropianu »

Płyty XPS – następca styropianu » Płyty XPS – następca styropianu »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? » Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków » Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.