Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Wykładziny posadzkowe z płytek - dylatacje i tolerancje wymiarowe

Rozstaw i szerokość dylatacji | Masy do wypełnień dylatacji

Wykładziny posadzkowe z płytek – dylatacje i tolerancje wymiarowe | Tile floor coverings – expansion joints and dimensional tolerances (Part 4)

Wykładziny posadzkowe z płytek – dylatacje i tolerancje wymiarowe | Tile floor coverings – expansion joints and dimensional tolerances (Part 4)

By uniknąć uszkodzeń podłoża i warstw wykończeniowych, należy prawidłowo rozmieścić i wykonać dylatacje. W ich projektowaniu uwzględnia się obciążenia działające na posadzkę, zastosowanie lub brak ogrzewania podłogowego, powierzchnię, kształt i konstrukcję podłogi.

Zobacz także

Tremco CPG Poland Sp. z o.o. Flowcrete – bezspoinowe posadzki żywiczne w przemyśle

Flowcrete – bezspoinowe posadzki żywiczne w przemyśle Flowcrete – bezspoinowe posadzki żywiczne w przemyśle

Bezspoinowe posadzki żywiczne są często nazywane posadzkami przemysłowymi. Ze względu na ich właściwości, m.in. trwałość, wytrzymałość mechaniczną, w tym odporność na ścieranie, szczelność i nienasiąkliwość...

Bezspoinowe posadzki żywiczne są często nazywane posadzkami przemysłowymi. Ze względu na ich właściwości, m.in. trwałość, wytrzymałość mechaniczną, w tym odporność na ścieranie, szczelność i nienasiąkliwość oraz łatwość utrzymania w czystości, rozwiązania posadzkowe na bazie żywic syntetycznych są powszechnie stosowane w zakładach produkcyjnych z różnych branż.

dr inż. Krzysztof Pogan, WestWood® Kunststofftechnik GmbH Rozwiązania dla parkingów wielopoziomowych i podziemnych

Rozwiązania dla parkingów wielopoziomowych i podziemnych Rozwiązania dla parkingów wielopoziomowych i podziemnych

Parkingi wielopoziomowe i podziemne to niewątpliwie budowle, których nie można porównać do powszechnie spotykanych w budownictwie tradycyjnych budowli żelbetowych. Swoimi właściwościami przypominają one...

Parkingi wielopoziomowe i podziemne to niewątpliwie budowle, których nie można porównać do powszechnie spotykanych w budownictwie tradycyjnych budowli żelbetowych. Swoimi właściwościami przypominają one raczej budowle drogowe, jak np. mosty. Zatem muszą spełniać wysokie wymagania w zakresie trwałości – powinny możliwie długo pozostać odporne na oddziaływanie warunków zewnętrznych i służyć przez długi czas.

mgr inż. Julia Blazy, prof. dr hab. inż. Łukasz Drobiec Wpływ zbrojenia rozproszonego na pracę posadzek na gruncie

Wpływ zbrojenia rozproszonego na pracę posadzek na gruncie Wpływ zbrojenia rozproszonego na pracę posadzek na gruncie

Temat zachowania się posadzek przemysłowych z dodatkiem zbrojenia rozproszonego (ang. fiber reinforced concrete – FRC) ma charakter interdyscyplinarny. Dlaczego? Otóż nie jest związany tylko z inżynierią...

Temat zachowania się posadzek przemysłowych z dodatkiem zbrojenia rozproszonego (ang. fiber reinforced concrete – FRC) ma charakter interdyscyplinarny. Dlaczego? Otóż nie jest związany tylko z inżynierią lądową i geotechniką, ale również z inżynierią materiałową. W rezultacie do poprawnego rozumienia pracy posadzki wymagana jest wszechstronna wiedza, której rozwój jest korzystny dla szerokiej grupy inżynierów oraz wykonawców. Ponadto ciągle jesteśmy świadkami rozwijających się nowych materiałów i...

ABSTRAKT

W ostatniej części artykułu poświęconego wykładzinom posadzkowym z płytek opisano wykonywanie i projektowanie dylatacji. Podano informacje dotyczące rozstawu i szerokości szczelin dylatacyjnych oraz rodzajów mas dylatacyjnych. Przytoczono także tolerancje wymiarowe dotyczące równości powierzchni i odchyłek przy rozstawie punktów pomiarowych.

The last part of the article on tile floor coverings describes the performance and design of expansion joints. It contains information concerning spacing and width of expansion gaps, as well as the types of expansion compounds. The article also presents dimensional tolerances concerning surface regularity and variations concerning the spacing of measuring points.

Można wyróżnić kilka typów dylatacji:

 • dylatacje konstrukcyjne obiektu (budynku), które są niezależne od konstrukcji samej podłogi i przebiegają zawsze przez wszystkie warstwy konstrukcji;
 • dylatacje brzegowe (rys. 1–4), oddzielające jastrych od elementów pionowych, przecinające warstwę wierzchnią i dodatkowo, w wypadku podłogi pływającej, uniemożliwiające powstawanie tzw. mostków akustycznych; wykonuje się je najczęściej ze styropianu;
 • dylatacje strefowe (rys. 5–6), które wykonuje się przy większych powierzchniach oraz w systemach ogrzewania podłogowego.

Dylatacje należy także wykonać w miejscu projektowanych otworów drzwiowych, zwłaszcza łączenia się wylewek w pomieszczeniach o różnych wymiarach, na styku podłóg o różnej grubości i/lub konstrukcji.

Rozstaw i szerokość dylatacji

W systemach z ogrzewaniem podłogowym dylatacje brzegowe nie powinny być węższe niż 10 mm. W pozostałych wypadkach jest to zalecana szerokość. Minimalna szerokość 10 mm w systemach ogrzewania podłogowego wynika z tego, że zmiany szerokości dylatacji (nie tylko obwodowych) mogą dochodzić do 5 mm. Na rys. 7 przedstawiono profil stosowany do wypełnienia dylatacji brzegowej.

W systemach ogrzewania podłogowego oraz jastrychach o różnym od prostokąta bądź nieregularnym kształcie bardzo ważną funkcję pełnią dylatacje strefowe. Jeśli ogrzewanie podłogowe występuje nie pod całą powierzchnią jastrychu, podział na strefy ogrzewane i nieogrzewane jest niezależny od kształtu pomieszczenia. Strefy te muszą być rozdzielone dylatacjami.

Dylatacje tego typu wykonuje się ponadto w wypadku znacznych różnic w temperaturze czynnika grzewczego lub rodzaju ogrzewania podłogowego (elektryczne, wodne). W pomieszczeniach o prostokątnym (regularnym) kształcie zaleca się, żeby powierzchnia niezdylatowana nie była większa od 20 m² i jednocześnie odległość między dylatacjami nie przekraczała 5 m. Zdylatowane pole powinno być możliwie zbliżone do kwadratu, a proporcje boków pola prostokątnego nie przekraczać stosunku 2:1. Układ dylatacji powierzchni w kształcie litery L lub U przedstawiają rys. 8–9.

Szerokość dylatacji pośrednich nie powinna być mniejsza niż 10 mm. Muszą one przechodzić przez całą grubość jastrychu i być odwzorowane w okładzinie. Do ich wykonania można stosować specjalne profile dylatacyjne (rys. 10–11).

Przy ogrzewaniu podłogowym, a także gdy niezdylatowane powierzchnie są relatywnie duże, dobrze jest obliczeniowo oszacować niezbędną szerokość szczeliny dylatacyjnej. Przykładowo: w odniesieniu do odcinka jastrychu anhydrytowego o dł. 10 m przy zmianie temperatury o 30°C (od +10°C do +40°C) zmiana jego długości wynosi: 10 m  ×  0,015 mm/m·°C  ×  30°C = 0,0045 m.

Jeżeli przyjmie się 50% za maksymalną dopuszczalną zmianę szerokości szczeliny (ze względu na materiał wypełniający), trzeba będzie wykonać dylatację o szerokości min. 0,0045/0,50 = 0,009 m (współczynnik rozszerzalności termicznej jastrychów anhydrytowych wynosi przeciętnie 0,015 mm/m·°C). W tym przykładzie zalecana byłaby dylatacja o szerokości 10 mm.

Zaprojektowanie i wykonanie dylatacji musi zawsze uwzględniać właściwości materiału warstwy wierzchniej. Może się okazać, że w odniesieniu do konkretnych warunków użytkowania i konkretnego materiału warstwy wierzchniej rozstaw i szerokość dylatacji ulegną zaostrzeniu. Dotyczy to np. tarasów. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót. Część C: Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 4: Izolacje wodochronne tarasów” [1] mówią o maksymalnym rozstawie dylatacji 1,5 m  ×  1,5 m.

Natomiast niemieckie wytyczne „Außenbeläge. Belagkonstruktionen mit Fliesen Und Platten außerhalb von Gebäuden” [2] uzależniają to od rodzaju płytek, elastyczności kleju oraz lokalizacji konstrukcji i działających na nią obciążeń. Podają rozstaw szczelin dylatacyjnych 2–5 m. W praktyce za bezpieczny maksymalny rozstaw dylatacji przyjmuje się 2 m. Szerokość dylatacji na tarasach musi wynosić min. 10 mm.

Optymalnym kształtem zdylatowanej powierzchni jest kwadrat. W innych sytuacjach należy dążyć, by proporcje między bokami pola były do siebie zbliżone, ale nie większe niż 2:1. Należy także dylatować każdą zmianę kierunku pola. Do wykonania dylatacji okładziny ceramicznej stosuje się albo specjalne profile dylatacyjne, albo pozostawia się otwarte fugi wypełniane później masą elastyczną.

Masy do wypełnień dylatacji

Do wypełniania dylatacji stosuje się elastyczne masy na bazie silikonów, poliuretanów lub tiokoli. Dobór materiału zależy od zmian szerokości dylatacji oraz obciążeń (mechanicznych, chemicznych itp.). Istotne jest, by zmiana szerokości dylatacji nie przekraczała zdolności masy do przenoszenia odkształceń. Pod tym względem najlepsze parametry mają masy tiokolowe (polisiarczki). Cechują się one ponadto dobrą odpornością mechaniczną oraz na czynniki atmosferyczne. Ich wadą jest wysoka cena. W pomieszczeniach mieszkalnych i użyteczności publicznej są rzadko stosowane.

Drugą grupą materiałów są masy poliuretanowe. Podobnie jak tiokole, mogą być one dwuskładnikowe lub jednoskładnikowe. Cechują się dobrą elastycznością oraz odpornością na czynniki atmosferyczne. Niektóre masy mogą być wrażliwe na intensywne (ciągłe) obciążenie wilgocią. Są one chętnie stosowane na powierzchniach zewnętrznych.

Spotyka się także masy na bazie silikonów i akryli. Te ostatnie mogą być stosowane tylko wewnątrz pomieszczeń, w obszarach suchych. Natomiast masy silikonowe mogą być stosowane także w wypadku ciągłego obciążenia wodą. Ze względu na cenę i dobre właściwości mechaniczne są one jedną z najczęściej stosowanych mas do wypełnień dylatacji.

Wymienić należy także masy epoksydowo-poliuretanowe. Stosuje się je przy dużych obciążeniach mechanicznych i/lub chemicznych. Ich wadą jest zdolność do przenoszenia bardzo niewielkich zmian szerokości szczeliny dylatacyjnej.

Masy dylatacyjne mogą przylegać jedynie do boków szczeliny (jest to ogólna zasada dotycząca wszystkich tego typu materiałów), dlatego stosuje się sznury dylatacyjne (rys. 12) lub układa na dnie szczeliny paski folii. Bardzo często producenci mas dylatacyjnych mają w ofercie specjalne gruntowniki przeznaczone do różnego rodzaju podłoży (zazwyczaj według podziału na podłoża chłonne lub niechłonne), których zastosowanie znacznie poprawia przyczepność masy do boków szczeliny.

Warto też zaznaczyć, że okładziny z kamieni naturalnych wymagają stosowania materiałów przeznaczonych do takich zastosowań.

Tolerancje wymiarowe

Tolerancje wymiarowe dotyczące wykładzin z płytek ceramicznych podano w tabelach 1–4.

Podane w tabelach 1–4 wartości nie dotyczą okładzin ceramicznych w basenach. Jeśli chodzi o to zastosowanie, wytyczne „Schwimmbadbau. Hinweise für Planung und Ausführung keramischer Beläge im Schwimmbadbau” [7] dotyczące robót basenowych stawiają zupełnie inne (dużo ostrzejsze) wymagania dotyczące przelewów (a więc także strefy plaży bezpośrednio do nich przyległej).

W odniesieniu do płytek i/lub kształtek krawędzi przelewu maksymalna różnica poziomu według tych wytycznych wynosi ±2 mm (na całej długości krawędzi, niezależnie od wymiarów i kształtu basenu).

W niektórych publikacjach [8, 9] w odniesieniu do basenów prywatnych zaleca się tolerancję nie większą niż ±1 mm. Ich autorzy wychodzą bowiem z założenia, że ilość wody stale przepływającej przez krawędź przelewową jest niewielka (chociażby ze względu na niewielką liczbę kąpiących się, którzy nie powodują większych zafalowań powierzchni wody).

Podsumowanie

Należy pamiętać, że trwałość wykładziny z płytek ceramicznych zależy nie tylko od poprawnego rozmieszczenia i wykonania dylatacji, lecz także od innych czynników omówionych w poprzednich częściach artykułu [10, 11, 12]: podłoża, właściwego doboru kleju oraz płytek i zapraw spoinujących. Wszystkie one łącznie decydują o efekcie końcowym – bezawaryjnej eksploatacji przez długie lata.

Literatura

 1. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót. Część C: Zabezpieczenia i izolacje zeszyt 4: Izolacje wodochronne tarasów”, ITB, Warszawa 2004.
 2. ZDB, „Außenbeläge. Belagkonstruktionen mit Fliesen und Platten außerhalb von Gebäuden”, VII 2005.
 3. Instrukcja nr 344/2007, „Zabezpieczenia wodochronne tarasów i balkonów”, ITB, Warszawa 2007.
 4. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część B: Roboty wykończeniowe. Zeszyt 3: Posadzki mineralne i żywiczne”, ITB, Warszawa 2006.
 5. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część B: Roboty wykończeniowe. Zeszyt 5: Okładziny i posadzki z płytek ceramicznych”, ITB, Warszawa 2006.
 6. DIN 18202:2007-07, „Toleranzen im Hochbau – Bauwerke”.
 7. ZDB, „Schwimmbadbau. Hinweise für Planung und Ausführung keramischer Beläge im Schwimmbadbau”, VI 2008.
 8. M. Jackiewicz, „Wykonywanie niecek basenów kąpielowych”, „Materiały Budowlane”, nr 2/1998, s. 71–73.
 9. M. Jackiewicz, „Żelbetowe konstrukcje niecek basenów kąpielowych”, „Materiały Budowlane”, nr 2/2000, s. 14–16.
 10. M. Rokiel, Wykładziny posadzkowe z płytek (cz. 1). Podłoże pod płytki ceramiczne”, „IZOLACJE”, nr 2/2012, s. 44–49.
 11. M. Rokiel, Wykładziny posadzkowe z płytek (cz. 2). Właściwy dobór kleju”, „IZOLACJE”, nr 3/2012, s. 60–65.
 12. M. Rokiel, Wykładziny posadzkowe z płytek (cz. 3). Dobór płytek i zapraw spoinujących”, „IZOLACJE”, nr 4/2012, s. 36–42.
 13. Materiały firmy Renoplast.
 14. Materiały firmy Schlüter-Systems.
 15. Materiały firmy Migua.
 16. Materiały firmy Agrob Buchtal.
 17. Materiały marki Weber Deitermann.
 18. ZDB, „Beläge auf Zementestrich. Fliesen und Platten aus Keramik, Naturwerkstein und Betonwerkstein auf beheizten und unbeheizten Zementgebundenen Fußbodenkonstruktionen”, VI 2007.
 19. ZDB, „Beläge auf Calziumsulfatestrich. Keramische Fliesen und Platten, Naturwerkstein und Betonwerkstein auf calziumsulfatgebundenen Estrichen”, X 2005.
 20. „Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Okładziny ceramiczne i hydroizolacje tarasów nadziemnych”, OWEOB Promocja, Warszawa 2007.
 21. „Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Okładziny ceramiczne i hydroizolacje w pomieszczeniach mokrych”, OWEOB Promocja, Warszawa 2009.
 22. „Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Okładziny ceramiczne i hydroizolacja niecek basenowych”, OWEOB Promocja, Warszawa 2009.
 23. M. Rokiel, „Hydroizolacje w budownictwie. Wybrane zagadnienia w praktyce”, DW Medium, wyd. II, Warszawa 2009.
 24. M. Rokiel, „Tarasy i balkony. Projektowanie i warunki techniczne wykonania i odbioru robót”, DW Medium, Warszawa 2012.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

 • Franek Franek, 14.03.2019r., 14:23:55 Jeśli chodzi o szczeliny dylatacyjne, to ja u siebie w firmie stosuję do ich wypełnień sznury dylatacyjne zakupione u stałego dostawcy. Mają wysoką odporność na gięcie i ściskanie, a poza tym charakteryzują się dużą elastycznością. Wcześniej próbowałem wielu innych produktów, ale dopiero ten spełnia swoją rolę jak należy.

Powiązane

mgr inż. Maciej Rokiel Właściwości i rodzaje materiałów do hydroizolacji

Właściwości i rodzaje materiałów do hydroizolacji Właściwości i rodzaje materiałów do hydroizolacji

Zadaniem hydroizolacji jest ochrona konstrukcji przed wodą i wilgocią, jednak sama wilgoć nie jest jedynym czynnikiem zagrażającym trwałości konstrukcji lub jej elementów. Woda jest bardzo często nośnikiem...

Zadaniem hydroizolacji jest ochrona konstrukcji przed wodą i wilgocią, jednak sama wilgoć nie jest jedynym czynnikiem zagrażającym trwałości konstrukcji lub jej elementów. Woda jest bardzo często nośnikiem substancji, które mają szkodliwy wpływ na samą izolację i na chronione przez nią elementy budynku. Rozpuszczone w wodzie agresywne związki chemiczne powstałe np. w wyniku naturalnego procesu gnicia roślin i liści czy też wskutek procesów chemicznych (zachodzących pomiędzy wodą a produktami spalania,...

dr inż. Sławomir Chłądzyński Środki gruntujące do podłoży mineralnych

Środki gruntujące do podłoży mineralnych Środki gruntujące do podłoży mineralnych

Nie ma tynkowania bez gruntowania – takie hasło znają wszyscy doświadczeni tynkarze. Ale czy gruntowanie podłoża wykonywane jest tylko przed tynkowaniem? Co z przygotowaniem podłoża pod posadzki, hydroizolacje,...

Nie ma tynkowania bez gruntowania – takie hasło znają wszyscy doświadczeni tynkarze. Ale czy gruntowanie podłoża wykonywane jest tylko przed tynkowaniem? Co z przygotowaniem podłoża pod posadzki, hydroizolacje, gładzie czy farby?

mgr inż. Maciej Rokiel Zaprawy do spoinowania – co warto wiedzieć?

Zaprawy do spoinowania – co warto wiedzieć? Zaprawy do spoinowania – co warto wiedzieć?

Zaprawa spoinująca to element okładziny ceramicznej. Taka definicja wymusza traktowanie zaprawy spoinującej jako składnika kompleksowego rozwiązania technologiczno-materiałowego, którego pozostałymi elementami...

Zaprawa spoinująca to element okładziny ceramicznej. Taka definicja wymusza traktowanie zaprawy spoinującej jako składnika kompleksowego rozwiązania technologiczno-materiałowego, którego pozostałymi elementami są: zaprawa klejąca, płytki oraz masy do wypełnień dylatacji zastosowane na odpowiednim podłożu.

Jacek Sawicki Korek w izolacjach budowlanych

Korek w izolacjach budowlanych Korek w izolacjach budowlanych

Korek to materiał izolacyjny pochodzenia naturalnego. W budownictwie z powodzeniem sprawdza się jako izolacja cieplna i akustyczna.

Korek to materiał izolacyjny pochodzenia naturalnego. W budownictwie z powodzeniem sprawdza się jako izolacja cieplna i akustyczna.

mgr inż. Maciej Rokiel Posadzki przemysłowe - warunki bezawaryjnej eksploatacji

Posadzki przemysłowe - warunki bezawaryjnej eksploatacji Posadzki przemysłowe - warunki bezawaryjnej eksploatacji

Pod pojęciem podłogi należy rozumieć wykończenie poziomej przegrody konstrukcji nadające jej wymagane właściwości użytkowe. Na podłogę składają się: warstwy hydroizolacyjne, paroizolacja, izolacje termiczne...

Pod pojęciem podłogi należy rozumieć wykończenie poziomej przegrody konstrukcji nadające jej wymagane właściwości użytkowe. Na podłogę składają się: warstwy hydroizolacyjne, paroizolacja, izolacje termiczne i akustyczne, warstwy ochronne, warstwy nośne (betony, jastrychy), dobrane w zależności od obciążeń, rodzaju pomieszczenia i związanych z tym wymagań użytkowych. Posadzka natomiast to wierzchnia warstwa podłogi, przenosząca na warstwy konstrukcji obciążenia użytkowe i/lub zabezpieczająca przed...

dr inż. Katarzyna Nowak XPS jako izolacja termiczna podłóg na gruncie

XPS jako izolacja termiczna podłóg na gruncie XPS jako izolacja termiczna podłóg na gruncie

W budynkach niepodpiwniczonych najczęściej stosowanym rozwiązaniem podłogi jest ułożenie poszczególnych warstw bezpośrednio na gruncie. Ponieważ różnica temperatury między wnętrzem budynku a gruntem jest...

W budynkach niepodpiwniczonych najczęściej stosowanym rozwiązaniem podłogi jest ułożenie poszczególnych warstw bezpośrednio na gruncie. Ponieważ różnica temperatury między wnętrzem budynku a gruntem jest bardzo duża, konieczne jest zastosowanie w tym rozwiązaniu izolacji termicznej zapewniającej odpowiedni opór cieplny całej podłogi.

mgr inż. Piotr Idzikowski Posadzki i podkłady podłogowe – sztuka wylewania

Posadzki i podkłady podłogowe – sztuka wylewania Posadzki i podkłady podłogowe – sztuka wylewania

Wśród wylewek można wyróżnić podkłady podłogowe i posadzki. Te pierwsze mogą stanowić jedynie podłoże pod warstwy okładzinowe (płytki, parkiet, panele), gdyż nie mają odpowiedniej wytrzymałości na ścieranie....

Wśród wylewek można wyróżnić podkłady podłogowe i posadzki. Te pierwsze mogą stanowić jedynie podłoże pod warstwy okładzinowe (płytki, parkiet, panele), gdyż nie mają odpowiedniej wytrzymałości na ścieranie. Te drugie mogą tworzyć ostateczne wykończenie, nawet w pomieszczeniach o dużym ruchu.

mgr inż. Maciej Rokiel Uszczelnienie zespolone (podpłytkowe) z materiałów stosowanych w postaci ciekłej

Uszczelnienie zespolone (podpłytkowe) z materiałów stosowanych w postaci ciekłej

W styczniu 2010 r. ukazały się wytyczne „Verbundabdichtungen. Hinweise für die Ausführung von flüssig zu verarbeitenden Verbundabdichtungen mit Bekleidungen und Belägen aus Fliesen und Platten für den...

W styczniu 2010 r. ukazały się wytyczne „Verbundabdichtungen. Hinweise für die Ausführung von flüssig zu verarbeitenden Verbundabdichtungen mit Bekleidungen und Belägen aus Fliesen und Platten für den Innen- und Außenbereich” [1] będące aktualizacją ich wydania z 2005 r. Wytyczne te odnoszą się do przepisów prawa budowlanego obowiązującego w Niemczech, co nie oznacza, że nie można z nich korzystać w Polsce. Wręcz przeciwnie – stanowią jedno z najbardziej aktualnych źródeł wiedzy w tym zakresie. Artykuł...

dr inż. Adam Ujma Podłogi i posadzki – parametry cieplne

Podłogi i posadzki – parametry cieplne Podłogi i posadzki – parametry cieplne

Przenikaniu ciepła przez podłogi i posadzki oraz związanym z nim stratom ciepła poświęca się w literaturze technicznej stosunkowo dużo uwagi. W marginalny sposób natomiast traktuje się procesy cieplne...

Przenikaniu ciepła przez podłogi i posadzki oraz związanym z nim stratom ciepła poświęca się w literaturze technicznej stosunkowo dużo uwagi. W marginalny sposób natomiast traktuje się procesy cieplne związane z odczuciami cieplnymi użytkowników pomieszczeń.

mgr inż. Maciej Rokiel Wykładziny posadzkowe z płytek – podłoże pod płytki ceramiczne

Wykładziny posadzkowe z płytek – podłoże pod płytki ceramiczne Wykładziny posadzkowe z płytek – podłoże pod płytki ceramiczne

W Niemczech zagadnienia związane z wykonywaniem wykładzin ceramicznych regulowane są przynajmniej przez kilkanaście różnego rodzaju norm i wytycznych. Zupełnie inaczej sytuacja wygląda w polskich dokumentach...

W Niemczech zagadnienia związane z wykonywaniem wykładzin ceramicznych regulowane są przynajmniej przez kilkanaście różnego rodzaju norm i wytycznych. Zupełnie inaczej sytuacja wygląda w polskich dokumentach tego typu, które często zawierają niepełne informacje lub podają mniej rygorystyczne wymagania.

dr inż. Sławomir Chłądzyński, mgr inż. Romuald Skrzypczyński Podkłady podłogowe i masy wyrównujące - wykonawstwo

Podkłady podłogowe i masy wyrównujące - wykonawstwo Podkłady podłogowe i masy wyrównujące - wykonawstwo

Podłogi stanowią elementy wykończenia przegród poziomych budynku. Ich zadaniem jest zapewnienie użytkownikom budynków bezpiecznego poruszania się w pomieszczeniu. Z tego względu powinny być równe i tworzyć...

Podłogi stanowią elementy wykończenia przegród poziomych budynku. Ich zadaniem jest zapewnienie użytkownikom budynków bezpiecznego poruszania się w pomieszczeniu. Z tego względu powinny być równe i tworzyć powierzchnię poziomą. Muszą też zapewniać stabilność wszystkich warstw, a także spełniać warunki higieniczne i estetyczne. Jest to możliwe pod warunkiem właściwego zaprojektowania poszczególnych warstw, doboru odpowiednich materiałów oraz poprawnego wykonania robót posadzkarskich.

mgr inż. Maciej Rokiel Wykładziny posadzkowe z płytek – właściwy dobór kleju

Wykładziny posadzkowe z płytek – właściwy dobór kleju Wykładziny posadzkowe z płytek – właściwy dobór kleju

Klej powinien zapewnić mocne, trwałe i stabilne połączenie płytki z podłożem. Jednak na ostateczny efekt składa się kilka elementów: rodzaj i sposób przygotowania podłoża, rodzaj i parametry kleju oraz...

Klej powinien zapewnić mocne, trwałe i stabilne połączenie płytki z podłożem. Jednak na ostateczny efekt składa się kilka elementów: rodzaj i sposób przygotowania podłoża, rodzaj i parametry kleju oraz dobór odpowiednich płytek. Równie ważne jest wykonawstwo zgodne ze sztuką budowlaną.

mgr inż. Maciej Rokiel Wykładziny posadzkowe z płytek - dobór płytek i zapraw spoinujących

Wykładziny posadzkowe z płytek - dobór płytek i zapraw spoinujących Wykładziny posadzkowe z płytek - dobór płytek i zapraw spoinujących

Trwałość wykładziny zależy m.in. od właściwego doboru płytek (zagadnienie to jest jednak często bagatelizowane) oraz odpowiedniej do miejsca zastosowania zaprawy spoinującej. Przy wyborze właściwego materiału...

Trwałość wykładziny zależy m.in. od właściwego doboru płytek (zagadnienie to jest jednak często bagatelizowane) oraz odpowiedniej do miejsca zastosowania zaprawy spoinującej. Przy wyborze właściwego materiału istotny jest nie tylko podział na produkty do stosowania we wnętrzach lub na zewnątrz, lecz także podział wynikający z przeznaczenia i sposobu eksploatacji danego pomieszczenia czy obiektu.

dr inż. Sławomir Chłądzyński, mgr inż. Romuald Skrzypczyński Podkłady podłogowe i masy wyrównujące - rodzaje i właściwości

Podkłady podłogowe i masy wyrównujące - rodzaje i właściwości Podkłady podłogowe i masy wyrównujące - rodzaje i właściwości

W literaturze przedmiotu podawane są różne, często sprzeczne definicje dotyczące produktów przeznaczonych do wykonywania podłóg. W języku potocznym istnieją ponadto terminy, których brak w normach przedmiotowych....

W literaturze przedmiotu podawane są różne, często sprzeczne definicje dotyczące produktów przeznaczonych do wykonywania podłóg. W języku potocznym istnieją ponadto terminy, których brak w normach przedmiotowych. Usystematyzowanie definicji jest wstępem do dalszej charakterystyki produktów.

dr inż. Anna Staszczuk, prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński Wpływ wysokich temperatur letnich na projektowanie termiczne podłóg w jednokondygnacyjnych budynkach mieszkalnych w Polsce

Wpływ wysokich temperatur letnich na projektowanie termiczne podłóg w jednokondygnacyjnych budynkach mieszkalnych w Polsce Wpływ wysokich temperatur letnich na projektowanie termiczne podłóg w jednokondygnacyjnych budynkach mieszkalnych w Polsce

Zjawiska pogodowe związane z globalnym ociepleniem coraz częściej i bardziej dotkliwie wpływają na mikroklimat w budynkach mieszkalnych. Mogą mieć szkodliwy wpływ na życie ludzkie, zwłaszcza w regionach...

Zjawiska pogodowe związane z globalnym ociepleniem coraz częściej i bardziej dotkliwie wpływają na mikroklimat w budynkach mieszkalnych. Mogą mieć szkodliwy wpływ na życie ludzkie, zwłaszcza w regionach o umiarkowanym klimacie, w których budynki mieszkalne zazwyczaj nie są przystosowane do przedłużających się okresów ciągłego występowania wysokich temperatur w okresie letnim.

dr inż. Jan Lorkowski Silnie obciążona posadzka na styropianie

Silnie obciążona posadzka na styropianie Silnie obciążona posadzka na styropianie

W chłodni zaprojektowano posadzkę obciążoną ruchomymi regałami wysokiego składowania ustawionymi na szynach. Na etapie realizacji okazało się, że zamiast styropianu EPS 200 ułożono styropian podposadzkowy...

W chłodni zaprojektowano posadzkę obciążoną ruchomymi regałami wysokiego składowania ustawionymi na szynach. Na etapie realizacji okazało się, że zamiast styropianu EPS 200 ułożono styropian podposadzkowy typu EPS 150.

dr hab. inż. Maria Wesołowska, dr inż. Paula Szczepaniak Projektowanie termiczne podłóg wielkopowierzchniowych obiektów handlowych

Projektowanie termiczne podłóg wielkopowierzchniowych obiektów handlowych

W latach 90. XX w. powstały w Polsce pierwsze budynki o bardzo dużej powierzchni z przeznaczeniem handlowym – super- i hipermarkety. Z uwagi na bardzo duży obszar oddziaływania takiego obiektu ich powstawanie...

W latach 90. XX w. powstały w Polsce pierwsze budynki o bardzo dużej powierzchni z przeznaczeniem handlowym – super- i hipermarkety. Z uwagi na bardzo duży obszar oddziaływania takiego obiektu ich powstawanie w wielu miastach budziło kontrowersje.

dr inż. Mariusz Franczyk Problemy techniczno-prawne wykonywania i odbioru posadzek przemysłowych

Problemy techniczno-prawne wykonywania i odbioru posadzek przemysłowych Problemy techniczno-prawne wykonywania i odbioru posadzek przemysłowych

Etap odbioru robót budowlanych jest często źródłem konfliktów pomiędzy inwestorem a wykonawcą. Zdarza się, że ze względu na stwierdzone wady obiektu inwestor odmawia odbioru prac budowlanych i wypłaty...

Etap odbioru robót budowlanych jest często źródłem konfliktów pomiędzy inwestorem a wykonawcą. Zdarza się, że ze względu na stwierdzone wady obiektu inwestor odmawia odbioru prac budowlanych i wypłaty wynagrodzenia wykonawcy, a jednocześnie przystępuje do użytkowania obiektu, do czego nie jest uprawniony.

mgr inż. Piotr Idzikowski Jak przyklejać okładziny ceramiczne na trudne podłoża?

Jak przyklejać okładziny ceramiczne na trudne podłoża? Jak przyklejać okładziny ceramiczne na trudne podłoża?

Są dwa typy trudnych podłoży: o ograniczonej nośności i odkształcalne. W praktyce bardzo często się zdarza, że obydwie trudności występują równocześnie, zwłaszcza przy remontach starych domów czy mieszkań.

Są dwa typy trudnych podłoży: o ograniczonej nośności i odkształcalne. W praktyce bardzo często się zdarza, że obydwie trudności występują równocześnie, zwłaszcza przy remontach starych domów czy mieszkań.

dr inż. Artur Pałasz Wyroby hydroizolacyjne typu folia w płynie cz. 2

Wyroby hydroizolacyjne typu folia w płynie cz. 2 Wyroby hydroizolacyjne typu folia w płynie cz. 2

Jakość surowców, poprawność sporządzenia receptury czy przebiegu procesu produkcyjnego można sprawdzić dopiero po przeprowadzeniu odpowiednich badań laboratoryjnych. Odpowiednich, tzn. wykorzystujących...

Jakość surowców, poprawność sporządzenia receptury czy przebiegu procesu produkcyjnego można sprawdzić dopiero po przeprowadzeniu odpowiednich badań laboratoryjnych. Odpowiednich, tzn. wykorzystujących dobre metody badawcze i spełniających stosunkowo rygorystyczne wymagania.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Projektowanie podłóg w świetle nowych wymagań cieplnych

Projektowanie podłóg w świetle nowych wymagań cieplnych Projektowanie podłóg w świetle nowych wymagań cieplnych

Projektowanie podłóg na gruncie, stropach międzykondygnacyjnych, nad pomieszczeniami nieogrzewanymi oraz stropach kondygnacji podziemnych powinno nie tylko zapewnić spełnienie wymagań konstrukcyjnych i...

Projektowanie podłóg na gruncie, stropach międzykondygnacyjnych, nad pomieszczeniami nieogrzewanymi oraz stropach kondygnacji podziemnych powinno nie tylko zapewnić spełnienie wymagań konstrukcyjnych i akustycznych, lecz także cieplno­‑wilgotnościowych.

mgr inż. Magdalena Bochenek Izolacje próżniowe (VIP) – właściwości i przykłady zastosowań w budownictwie

Izolacje próżniowe (VIP) – właściwości i przykłady zastosowań w budownictwie Izolacje próżniowe (VIP) – właściwości i przykłady zastosowań w budownictwie

Próżniowe panele izolacyjne (VIP) to nowoczesne materiały izolacyjne, które wykorzystują dobre właściwości termoizolacyjne próżni i cechują się bardzo dobrymi parametrami cieplnymi. Są więc coraz częściej...

Próżniowe panele izolacyjne (VIP) to nowoczesne materiały izolacyjne, które wykorzystują dobre właściwości termoizolacyjne próżni i cechują się bardzo dobrymi parametrami cieplnymi. Są więc coraz częściej stosowane w budownictwie.

prof. dr hab. inż. Jerzy Hoła, dr inż. Łukasz Sadowski Nieniszcząca diagnostyka zespolenia warstw betonowych na przykładzie posadzek

Nieniszcząca diagnostyka zespolenia warstw betonowych na przykładzie posadzek Nieniszcząca diagnostyka zespolenia warstw betonowych na przykładzie posadzek

Diagnostyka zespolenia warstw betonowych w elementach budowlanych stosowana jest m.in. w odbiorach jakościowych w budownictwie. W praktyce zazwyczaj wykorzystywana jest do tego celu seminieniszcząca metoda...

Diagnostyka zespolenia warstw betonowych w elementach budowlanych stosowana jest m.in. w odbiorach jakościowych w budownictwie. W praktyce zazwyczaj wykorzystywana jest do tego celu seminieniszcząca metoda odrywania (pull-off), która pozwala wiarygodnie ocenić, czy zespolenie między warstwami występuje, a jeśli tak – jaka jest jego wartość w rozumieniu przyczepności na odrywanie fb na styku warstw.

prof. dr hab. eur. inż. Tomasz Z. Błaszczyński, mgr inż. Marta Przybylska-Fałek Fibrobeton jako materiał konstrukcyjny

Fibrobeton jako materiał konstrukcyjny Fibrobeton jako materiał konstrukcyjny

Fibrobeton jest coraz częściej stosowany w budownictwie – m.in. jako element konstrukcyjny. Aby w tym zastosowaniu pełnił swoją funkcję, musi zapewnić trwałość i nośność budowanej konstrukcji. Z tego powodu...

Fibrobeton jest coraz częściej stosowany w budownictwie – m.in. jako element konstrukcyjny. Aby w tym zastosowaniu pełnił swoją funkcję, musi zapewnić trwałość i nośność budowanej konstrukcji. Z tego powodu bardzo ważny jest przebieg procesu jego niszczenia pod obciążeniem ściskającym.

Wybrane dla Ciebie

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny » Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka »

Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka » Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka »

Płyty XPS – następca styropianu »

Płyty XPS – następca styropianu » Płyty XPS – następca styropianu »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? » Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków » Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.