Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Wpływ wysokich temperatur letnich na projektowanie termiczne podłóg w jednokondygnacyjnych budynkach mieszkalnych w Polsce

Założenia i dane do obliczeń

Wpływ wysokich temperatur letnich na projektowanie termiczne podłóg w jednokondygnacyjnych budynkach mieszkalnych w Polsce 

Wpływ wysokich temperatur letnich na projektowanie termiczne podłóg w jednokondygnacyjnych budynkach mieszkalnych w Polsce 

Zjawiska pogodowe związane z globalnym ociepleniem coraz częściej i bardziej dotkliwie wpływają na mikroklimat w budynkach mieszkalnych. Mogą mieć szkodliwy wpływ na życie ludzkie, zwłaszcza w regionach o umiarkowanym klimacie, w których budynki mieszkalne zazwyczaj nie są przystosowane do przedłużających się okresów ciągłego występowania wysokich temperatur w okresie letnim.

Zobacz także

Tremco CPG Poland Sp. z o.o. Flowcrete – bezspoinowe posadzki żywiczne w przemyśle

Flowcrete – bezspoinowe posadzki żywiczne w przemyśle Flowcrete  – bezspoinowe posadzki żywiczne w przemyśle

Bezspoinowe posadzki żywiczne są często nazywane posadzkami przemysłowymi. Ze względu na ich właściwości, m.in. trwałość, wytrzymałość mechaniczną, w tym odporność na ścieranie, szczelność i nienasiąkliwość...

Bezspoinowe posadzki żywiczne są często nazywane posadzkami przemysłowymi. Ze względu na ich właściwości, m.in. trwałość, wytrzymałość mechaniczną, w tym odporność na ścieranie, szczelność i nienasiąkliwość oraz łatwość utrzymania w czystości, rozwiązania posadzkowe na bazie żywic syntetycznych są powszechnie stosowane w zakładach produkcyjnych z różnych branż.

dr inż. Krzysztof Pogan, WestWood® Kunststofftechnik GmbH Rozwiązania dla parkingów wielopoziomowych i podziemnych

Rozwiązania dla parkingów wielopoziomowych i podziemnych Rozwiązania dla parkingów wielopoziomowych i podziemnych

Parkingi wielopoziomowe i podziemne to niewątpliwie budowle, których nie można porównać do powszechnie spotykanych w budownictwie tradycyjnych budowli żelbetowych. Swoimi właściwościami przypominają one...

Parkingi wielopoziomowe i podziemne to niewątpliwie budowle, których nie można porównać do powszechnie spotykanych w budownictwie tradycyjnych budowli żelbetowych. Swoimi właściwościami przypominają one raczej budowle drogowe, jak np. mosty. Zatem muszą spełniać wysokie wymagania w zakresie trwałości – powinny możliwie długo pozostać odporne na oddziaływanie warunków zewnętrznych i służyć przez długi czas.

mgr inż. Julia Blazy, prof. dr hab. inż. Łukasz Drobiec Wpływ zbrojenia rozproszonego na pracę posadzek na gruncie

Wpływ zbrojenia rozproszonego na pracę posadzek na gruncie Wpływ zbrojenia rozproszonego na pracę posadzek na gruncie

Temat zachowania się posadzek przemysłowych z dodatkiem zbrojenia rozproszonego (ang. fiber reinforced concrete – FRC) ma charakter interdyscyplinarny. Dlaczego? Otóż nie jest związany tylko z inżynierią...

Temat zachowania się posadzek przemysłowych z dodatkiem zbrojenia rozproszonego (ang. fiber reinforced concrete – FRC) ma charakter interdyscyplinarny. Dlaczego? Otóż nie jest związany tylko z inżynierią lądową i geotechniką, ale również z inżynierią materiałową. W rezultacie do poprawnego rozumienia pracy posadzki wymagana jest wszechstronna wiedza, której rozwój jest korzystny dla szerokiej grupy inżynierów oraz wykonawców. Ponadto ciągle jesteśmy świadkami rozwijających się nowych materiałów i...

Latem 2003 r. obszar wschodniej i centralnej Europy dotknęła fala gorąca [1], która spowodowała wzrost średniej temperatury zewnętrznej w lipcu o 20–30%. W wielu krajach Europy ekstremalnie wysoka temperatura utrzymywała się przez ponad 20 dni, a liczba osób, które zmarły w wyniku upałów, szacowana jest na ponad 30 tys.

Wysokie temperatury panowały na obszarach południowo­‑wschodniej Francji i rozciągały się z północnej Hiszpanii do Czech oraz z Niemiec do Włoch [2]. Podobne zjawiska występują coraz częściej w wielu regionach świata [3, 4].

Nawet najbardziej optymistyczne scenariusze Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC) przewidują, że szkodliwy wpływ ekstremalnych fal gorąca będzie stale wzrastał. Zmiany zachodzące w środowisku powinny więc wpłynąć na podejście do termicznego projektowania budynków.

Należałoby zacząć szukać takich rozwiązań, które zapewniałyby właściwe warunki termiczne nie tylko w okresie zimowym, lecz także letnim, i w minimalny sposób wpływały na zużycie energii z możliwością skompensowania strat ciepła w sezonie grzewczym.

W artykule oszacowano wpływ długotrwałych okresów wysokich temperatur letnich na kształtowanie się temperatur wewnątrz budynków mieszkalnych. Przeanalizowano wszystkie relacje rozwiązań betonowej podłogi na gruncie w połączeniu z różnymi wariantami izolacji termicznej i sposobami obniżenia temperatury wewnętrznej latem.

Zaproponowano konstrukcje podłogi na gruncie, które wydają się obiecującym rozwiązaniem pozwalającym na obniżenie temperatury wewnętrznej w okresie letnim z jednoczesnymi umiarkowanymi konsekwencjami w całkowitym zużyciu energii.

Założenia i dane do obliczeń

Do obliczeń niestacjonarnego, trójwymiarowego przepływu ciepła między budynkiem i gruntem zastosowano program komputerowy WUFI®plus. Rozkład temperatur w gruncie pod budynkiem wyznaczono na podstawie metody bilansów elementarnych [5].

W pewnej odległości od budynku, nie mniejszej niż połowa wymiaru jego rzutu w każdym kierunku (długość i szerokość) oraz na głębokości 10 m pod poziomem posadzki założono występowanie płaszczyzn adiabatycznych. Podział modelowanego ośrodka na elementy bilansowo-różnicowe ze zmiennym podziałem siatki był automatycznie dokonywany przez program.

Aby uzyskać realistyczne prognozy temperatury powietrza wewnętrznego, opracowano model obliczeniowy wymiany ciepła budynku z termicznym sprzężeniem z gruntem. Przykład zastosowania takiego modelu przedstawiono w pracy „Evaluation of simplified calculation method of heat exchange between building and ground” [6].

Sprzężenie termiczne założono przez określenie temperatury powietrza wewnętrznego jako warunku brzegowego dla podłogi wewnątrz budynku. Temperaturę tę ­otrzymano iteracyjnie z bilansu ciepła rozpatrywanej strefy. Bilans uwzględnia wymianę ciepła obudowy termicznej budynku, w tym podłogę i ściany podziemia, zużycie ciepła na podgrzanie powietrza wentylacyjnego oraz słoneczne i wewnętrzne zyski ciepła zgodnie z normą EN-ISO 13790 [7].

Jako zewnętrzny warunek brzegowy w odniesieniu do budynku i gruntu przyjęto rzeczywiste dane meteorologiczne dla Słubic. Wyniki podawane były w odstępie godzinowym.

W obliczeniach rozważano 5 wariantów różnych rozwiązań betonowej podłogi na gruncie w kombinacji z różnymi możliwościami izolacji termicznej (tabela 1) w 3 przypadkach (tabela 2).

ABSTRAKT

W artykule przedstawiono analizę wpływu wysokich temperatur zewnętrznych na kształtowanie się temperatur wewnątrz jednokondygnacyjnego budynku mieszkalnego charakteryzującego się wysokim poziomem izolacyjności termicznej obudowy. Aby poprawić mikroklimat pomieszczeń, zaproponowano całkowitą bądź częściową rezygnację z izolacji termicznej podłóg na gruncie i wykorzystanie pojemności cieplnej gruntu jako źródła chłodu. Zaprezentowano wyniki obliczeń numerycznych dla różnych wariantów izolacji termicznej podłogi na gruncie. W odniesieniu do każdego z nich przeprowadzono obliczenia temperatury wewnętrznej, strat ciepła do gruntu oraz zapotrzebowania na chłód.

The article presents an analysis of the effect of high summer temperatures on indoor air temperature pattern in a one-storey, passive residential building. To improve microclimate in the building, it is suggested to abandon (completely or partially) ground slab thermal insulation, directly utilising ground heat storage capacity. The article includes detailed numerical simulations including all various solutions of concrete ground floor slabs in conjunction with various solutions of their thermal insulation. The article presents calculations of indoor air temperature, heat losses to the ground and cooling demand.

Dla uproszczenia do obliczeń przyjęto jednokondygnacyjny, pasywny budynek mieszkalny. Charakterystykę konstrukcji przegród oraz okien zestawiono w tabeli 3. Powierzchnia podłogi analizowanego budynku wynosiła 108 m², kubatura netto – 300 m³, współczynnik A/V – 0,85 1/m.

Głębokość ściany fundamentowej poniżej powierzchni gruntu wynosiła 1,0 m. Wartość współczynnika przewodzenia ciepła gruntu l przyjęto zgodnie z normą PN-EN ISO 13370: 2008 [8] na poziomie 2,0 W/(m·K) oraz pojemność cieplną (r·c) 2,0·106 J/(m³·K). Jako temperaturę wewnętrzną w budynku przyjęto 20°C. Wymiana powietrza opisana została w tabeli 2.

Wyniki – temperatury wewnętrzne

Średnie temperatury w lipcu, najcieplejszym miesiącu w Polsce, kształtują się w przedziale od ok. 17°C nad Wybrzeżem Bałtyckim do 19,3°C w najcieplejszych rejonach – Nizinie Śląskiej i Tarnowie. Tarnów, Wrocław i Słubice ze statystycznie 8 dniami w miesiącu, podczas których maksymalna temperatura przekracza 30°C, są miastami z najdłuższymi w Polsce okresami wysokich temperatur letnich. W wypadku Słubic średnie temperatury w lipcu wynoszą 23,8°C ±5,6°C.

Przeanalizowano wpływ różnych rozwiązań konstrukcji podłogi na gruncie na przebieg temperatury wewnętrznej podczas ­najcieplejszego okresu 9 kolejnych dni w lipcu 2006 r. w Słubicach. Maksymalna temperatura zewnętrzna powyżej 30°C panowała przez 19 dni i powyżej 33°C – przez 7 dni. 

Na rys. 1–3 przedstawiono przebiegi temperatury wewnętrznej w odniesieniu do rozważanych wariantów A, B, C, D i E w przypadkach 1, 2 i 3.

tabeli 4 przedstawiono średnie temperatury wewnętrzne podczas najgorętszej części dnia (od godz. 10.00 do godz. 22.00) dla 7 wybranych następujących po sobie dni (od 48. godz. do 216. godz.) dla wszystkich rozważanych wariantów i przypadków.

Najbardziej interesujące zależności otrzymano w przypadku 3 (żaluzje w oknach; minimalna wymiana powietrza – 0,5/h od godz. 6.00 do godz. 24.00 oraz 2,0/h od godz. 24.00 do 6.00). Najwyższą średnią temperaturę wewnętrzną na poziomie 30,4 ±0,8°C uzyskano w budynku z izolacją podłogi na płycie na całej jej powierzchni (wariant C). 

Dzięki umieszczeniu izolacji termicznej pod płytą betonową, która charakteryzuje się znacznie wyższą pojemnością cieplną niż materiał izolacyjny, uzyskano ochłodzenie w ciągu dnia: średnia temperatura wewnętrzna spadła o 1,2°C w przypadku wariantu D (płyta betonowa o gr. 15 cm) i o kolejne 0,5°C w przypadku wariantu E (płyta betonowa o gr. 30 cm). 

Bardzo efektywne okazały się rozwiązania z podłogą nieizolowaną termicznie (wariant A) i z 1-metrowym pasem izolacji pod płytą betonową wzdłuż ścian zewnętrznych wewnątrz budynku (wariant B), które dały obniżenie temperatury wewnętrznej w stosunku do wariantu z izolacją na całej płycie betonowej (wariant C) odpowiednio o 4,0°C i 4,4°C.

Warto zaznaczyć, że w przypadku 1, w którym nie przewidziano ani wentylacji nocnej, ani żaluzji w oknach, średnia temperatura powietrza w wariancie A (podłoga bez izolacji termicznej) była o 1,5°C wyższa niż w wariancie B (podłoga z metrowym pasem izolacji pod płytą betonową wzdłuż ścian zewnętrznych wewnątrz budynku). 

Temperatury te wyniosły odpowiednio: 28,8 ±0,7°C i 27,3 ±0,6°C, podczas gdy w przypadku 2 (żaluzje w oknach; minimalna wymiana powietrza – 0,5/h w ciągu doby) oba te warianty dały niemalże te same wyniki – odpowiednio: 26,7 ±0,4°C i 26,7 ±0,3°C.

Dane przedstawione w tabeli 4 dostarczają informacji o przeciętnej efektywności wprowadzania żaluzji w oknach i dodatkowej wentylacji nocnej we wszystkich analizowanych wariantach. Zastosowanie żaluzji w oknach spowodowało obniżenie średniej temperatury powietrza w godzinach od 10.00 do 22.00 o 2,60°C z poziomu 32,2 ±3,50°C do 29,6 ±2,40°C. Dodatkowe wprowadzenie wentylacji nocnej na poziomie 2,0/h od godz. 24.00 do godz. 6.00 obniżyło średnią temperaturę o dalsze 1,50°C z poziomu 29,6 ±2,40°C do 28,1 ±1,70°C.

Dalsze badania nad tym zagadnieniem powinny obejmować gruntowną analizę statystyczną, która wykazałaby obszary dla dalszej pełnej procedury eksperymentalnej.

Straty ciepła z budynku do gruntu i zapotrzebowanie na chłód latem

Przedstawiona próba rozwiązania problemu obniżenia wysokiej temperatury wewnętrznej latem nie byłaby pełna bez uwzględnienia wpływu tego obniżenia na zużycie energii do ogrzewania w sezonie grzewczym i chłodzenia, gdy temperatura wewnątrz budynku w okresie letnim przekracza pewne założone wartości progowe.

tabeli 5 przedstawiono straty ciepła do gruntu w sezonie grzewczym i zapotrzebowanie na chłód w sezonie letnim (założono wartość progową temperatury wewnętrznej tmaks. = 25°C) w odniesieniu do wszystkich wariantów i przypadków.

Największe straty ciepła przez podłogę na gruncie podczas sezonu grzewczego uzyskano w wariancie A (podłoga bez izolacji termicznej). Wyniosły one 2767 kWh dla przypadku 1. W wariancie B (w stosunku do wariantu A) uzyskano znaczną, bo aż 28-procentową redukcję strat ciepła.

Znacznie mniejsze straty ciepła przez podłogę na gruncie otrzymano w wypadku wariantów C, D i E. Wyniosły one dla przypadku 1 odpowiednio: 632 kWh, 608 kWh i 571 kWh. Różnice między tymi wariantami są nieznaczne i nie przekraczają 10%. W wariantach A i B zużycie energii do ogrzewania jest odpowiednio 4,5 i 3,2 razy większe niż w wariancie D.

Roczne zapotrzebowanie chłodu, rozpatrywane tym razem w odniesieniu do wariantu 3, przy założeniu, że temperatura wewnętrzna nie przekracza tmaks. = 25°C, okazało się bardzo niskie w wypadku wariantów A i B (odpowiednio: 31 kWh i 92 kWh) i znacznie ­wyższe w wypadku trzech pozostałych: C – 532 kWh, D – 434 kWh i E – 412 kWh.

Obniżenie zapotrzebowania na chłód w wariantach A i B nie kompensuje strat ciepła w sezonie grzewczym w wariantach C, D i E. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że energia elektryczna do zasilania urządzeń klimatyzacyjnych jest przynajmniej 2–3 razy tańsza niż energia do celów grzewczych, której źródło stanowi zazwyczaj gaz, olej lub węgiel.

Suma rocznego zużycia energii (do celów grzewczych i chłodniczych) w wariancie B jest tylko o ok. 10 kWh/m²/rok wyższa niż w wariancie z podłogą na gruncie z izolacją termiczną o gr. 30 cm i to rozwiązanie wydaje się lepsze niż zastosowanie wariantu A.

Zważywszy na to, że różnice w zużyciu energii ogrzewczej są także relatywnie małe (1370 kWh/rok), interesujące wydaje się rozważenie zastosowania kolektorów słonecznych do kompensacji strat ciepła przez nieizolowaną podłogę na gruncie w okresie zimowym. W wypadku siedmiomiesięcznego okresu grzewczego kolektory musiałyby średnio dostarczać w granicach 6,5 kWh na dobę.

WNIOSKI I PODSUMOWANIE

Pojawiające się coraz częściej i będące bardziej dotkliwe w skutkach okresy wysokich temperatur letnich w regionach, gdzie panuje klimat umiarkowany, w tym również w Polsce, wydają się uzasadniać zmiany w podejściu do projektowania termicznego budynków, ponieważ, jak pokazują zaprezentowane w artykule wyniki przeprowadzonych obliczeń symulacyjnych, przypadki ekstremalnego ciepła mają bardzo poważny wpływ na kształtowanie się temperatur wewnętrznych.

Dwa spośród pięciu przeanalizowanych wariantów konstrukcji podłogi w budynku pasywnym wydają się bardzo obiecujące i mogą być skutecznym rozwiązaniem problemu przegrzewania pomieszczeń i redukcji stresu termicznego latem bez nadmiernej utraty energii: wariant z podłogą na gruncie bez izolacji termicznej oraz z izolacją termiczną, którą jest metrowy pas umieszczony pod płytą betonową wzdłuż ścian zewnętrznych wewnątrz budynku.

Przy czym lepszym rozwiązaniem wydaje się wariant drugi, który będzie efektywny, jeśli zastosuje się wszystkie inne działania zapobiegające nadmiernej temperaturze wewnętrznej, tj. żaluzje w oknach i zwiększoną wentylację nocną.

Konstrukcja podłogi na gruncie z izolacją częściową jest ciekawym rozwiązaniem, ponieważ obniża ilość rocznego zapotrzebowania energii do ogrzewania i chłodzenia o ok. 30% w porównaniu z rozwiązaniami z podłogą nieizolowaną. Całkowita ilość energii do ogrzewania i chłodzenia w tym wypadku jest o ok. 10 kWh/m²/rok wyższa niż w wypadku podłogi w pełni izolowanej o grubości izolacji termicznej 30 cm.

Warto także zastanowić się nad zastosowaniem energii odnawialnej w postaci kolektorów słonecznych do kompensacji strat ciepła przez nieizolowane podłogi na gruncie w okresie zimowym (w sezonie grzewczym).

Wyniki obliczeń symulacyjnych należałoby uzupełnić m.in. gruntową analizą statystyczną i badaniami doświadczalnymi. Wyniki całościowych badań, zarówno obliczeniowych, jak i eksperymentalnych, powinny ponadto uwzględniać analizy: środowiskową (LCA) i ekonomiczną (LCC) w cyklu życia.

LITERATURA

  1. C. Schär, G. Jendritzky, „Hot news from summer 2003”, „Nature”, vol. 432/2004, pp. 559–560.
  2. A. De Bono, G. Giuliani, S. Kluser, P. Peduzzi, „Impacts of summer 2003 heat wave in Europe”, „Environment Alert Bulletin”, vol. 2/2004, 4 pp.
  3. D.A. Hartz, J.S. Golden, C. Sister et al., „Climate and heat-related emergencies in Chicago. Illinois (2003–2006)”, „International Journal of Biometeorology”, vol. 56/2012, pp. 71–83.
  4. Australia’s National Climate Centre, Special Climate Statement 17/2009 „The exceptional January-February 2009 heat wave in southeastern Australia”, Bureau of Meteorology.
  5. Gdula, „Przewodzenie ciepła”, PWN, Warszawa 1984.
  6. A. Staszczuk, J. Radoń, A. Holm, „Evaluation of simplified calculation method of heat exchange between building and ground” [w:] „Research on building physics: proceedings of the 1st Central European Symposium on Building Physics”, Technical University of Lodz 2010, s. 371–376.
  7. EN-ISO 13790:2007, „Energy performance of buildings – Calculation of energy use for space heating and cooling”.
  8. PN-EN-ISO 13370:2008, „Cieplne właściwości użytkowe budynków. Przenoszenie ciepła przez grunt. Metody obliczania”.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

  • TAGBA TAGBA, 03.07.2014r., 20:23:04 Aby uniknąć powyższych problemów proponuję zastosować ocieplenie pianką poliuretanową<a href="http://www.purizol.pl/piany-zamknieto.html" target="_blank">http://www.purizol.pl/piany-zamknieto.html</a>

Powiązane

mgr inż. Maciej Rokiel Właściwości i rodzaje materiałów do hydroizolacji

Właściwości i rodzaje materiałów do hydroizolacji Właściwości i rodzaje materiałów do hydroizolacji

Zadaniem hydroizolacji jest ochrona konstrukcji przed wodą i wilgocią, jednak sama wilgoć nie jest jedynym czynnikiem zagrażającym trwałości konstrukcji lub jej elementów. Woda jest bardzo często nośnikiem...

Zadaniem hydroizolacji jest ochrona konstrukcji przed wodą i wilgocią, jednak sama wilgoć nie jest jedynym czynnikiem zagrażającym trwałości konstrukcji lub jej elementów. Woda jest bardzo często nośnikiem substancji, które mają szkodliwy wpływ na samą izolację i na chronione przez nią elementy budynku. Rozpuszczone w wodzie agresywne związki chemiczne powstałe np. w wyniku naturalnego procesu gnicia roślin i liści czy też wskutek procesów chemicznych (zachodzących pomiędzy wodą a produktami spalania,...

dr inż. Sławomir Chłądzyński Środki gruntujące do podłoży mineralnych

Środki gruntujące do podłoży mineralnych Środki gruntujące do podłoży mineralnych

Nie ma tynkowania bez gruntowania – takie hasło znają wszyscy doświadczeni tynkarze. Ale czy gruntowanie podłoża wykonywane jest tylko przed tynkowaniem? Co z przygotowaniem podłoża pod posadzki, hydroizolacje,...

Nie ma tynkowania bez gruntowania – takie hasło znają wszyscy doświadczeni tynkarze. Ale czy gruntowanie podłoża wykonywane jest tylko przed tynkowaniem? Co z przygotowaniem podłoża pod posadzki, hydroizolacje, gładzie czy farby?

mgr inż. Maciej Rokiel Zaprawy do spoinowania – co warto wiedzieć?

Zaprawy do spoinowania – co warto wiedzieć? Zaprawy do spoinowania – co warto wiedzieć?

Zaprawa spoinująca to element okładziny ceramicznej. Taka definicja wymusza traktowanie zaprawy spoinującej jako składnika kompleksowego rozwiązania technologiczno-materiałowego, którego pozostałymi elementami...

Zaprawa spoinująca to element okładziny ceramicznej. Taka definicja wymusza traktowanie zaprawy spoinującej jako składnika kompleksowego rozwiązania technologiczno-materiałowego, którego pozostałymi elementami są: zaprawa klejąca, płytki oraz masy do wypełnień dylatacji zastosowane na odpowiednim podłożu.

Jacek Sawicki Korek w izolacjach budowlanych

Korek w izolacjach budowlanych Korek w izolacjach budowlanych

Korek to materiał izolacyjny pochodzenia naturalnego. W budownictwie z powodzeniem sprawdza się jako izolacja cieplna i akustyczna.

Korek to materiał izolacyjny pochodzenia naturalnego. W budownictwie z powodzeniem sprawdza się jako izolacja cieplna i akustyczna.

mgr inż. Maciej Rokiel Posadzki przemysłowe - warunki bezawaryjnej eksploatacji

Posadzki przemysłowe - warunki bezawaryjnej eksploatacji Posadzki przemysłowe - warunki bezawaryjnej eksploatacji

Pod pojęciem podłogi należy rozumieć wykończenie poziomej przegrody konstrukcji nadające jej wymagane właściwości użytkowe. Na podłogę składają się: warstwy hydroizolacyjne, paroizolacja, izolacje termiczne...

Pod pojęciem podłogi należy rozumieć wykończenie poziomej przegrody konstrukcji nadające jej wymagane właściwości użytkowe. Na podłogę składają się: warstwy hydroizolacyjne, paroizolacja, izolacje termiczne i akustyczne, warstwy ochronne, warstwy nośne (betony, jastrychy), dobrane w zależności od obciążeń, rodzaju pomieszczenia i związanych z tym wymagań użytkowych. Posadzka natomiast to wierzchnia warstwa podłogi, przenosząca na warstwy konstrukcji obciążenia użytkowe i/lub zabezpieczająca przed...

dr inż. Katarzyna Nowak XPS jako izolacja termiczna podłóg na gruncie

XPS jako izolacja termiczna podłóg na gruncie XPS jako izolacja termiczna podłóg na gruncie

W budynkach niepodpiwniczonych najczęściej stosowanym rozwiązaniem podłogi jest ułożenie poszczególnych warstw bezpośrednio na gruncie. Ponieważ różnica temperatury między wnętrzem budynku a gruntem jest...

W budynkach niepodpiwniczonych najczęściej stosowanym rozwiązaniem podłogi jest ułożenie poszczególnych warstw bezpośrednio na gruncie. Ponieważ różnica temperatury między wnętrzem budynku a gruntem jest bardzo duża, konieczne jest zastosowanie w tym rozwiązaniu izolacji termicznej zapewniającej odpowiedni opór cieplny całej podłogi.

mgr inż. Piotr Idzikowski Posadzki i podkłady podłogowe – sztuka wylewania

Posadzki i podkłady podłogowe – sztuka wylewania Posadzki i podkłady podłogowe – sztuka wylewania

Wśród wylewek można wyróżnić podkłady podłogowe i posadzki. Te pierwsze mogą stanowić jedynie podłoże pod warstwy okładzinowe (płytki, parkiet, panele), gdyż nie mają odpowiedniej wytrzymałości na ścieranie....

Wśród wylewek można wyróżnić podkłady podłogowe i posadzki. Te pierwsze mogą stanowić jedynie podłoże pod warstwy okładzinowe (płytki, parkiet, panele), gdyż nie mają odpowiedniej wytrzymałości na ścieranie. Te drugie mogą tworzyć ostateczne wykończenie, nawet w pomieszczeniach o dużym ruchu.

mgr inż. Maciej Rokiel Uszczelnienie zespolone (podpłytkowe) z materiałów stosowanych w postaci ciekłej

Uszczelnienie zespolone (podpłytkowe) z materiałów stosowanych w postaci ciekłej

W styczniu 2010 r. ukazały się wytyczne „Verbundabdichtungen. Hinweise für die Ausführung von flüssig zu verarbeitenden Verbundabdichtungen mit Bekleidungen und Belägen aus Fliesen und Platten für den...

W styczniu 2010 r. ukazały się wytyczne „Verbundabdichtungen. Hinweise für die Ausführung von flüssig zu verarbeitenden Verbundabdichtungen mit Bekleidungen und Belägen aus Fliesen und Platten für den Innen- und Außenbereich” [1] będące aktualizacją ich wydania z 2005 r. Wytyczne te odnoszą się do przepisów prawa budowlanego obowiązującego w Niemczech, co nie oznacza, że nie można z nich korzystać w Polsce. Wręcz przeciwnie – stanowią jedno z najbardziej aktualnych źródeł wiedzy w tym zakresie. Artykuł...

dr inż. Adam Ujma Podłogi i posadzki – parametry cieplne

Podłogi i posadzki – parametry cieplne Podłogi i posadzki – parametry cieplne

Przenikaniu ciepła przez podłogi i posadzki oraz związanym z nim stratom ciepła poświęca się w literaturze technicznej stosunkowo dużo uwagi. W marginalny sposób natomiast traktuje się procesy cieplne...

Przenikaniu ciepła przez podłogi i posadzki oraz związanym z nim stratom ciepła poświęca się w literaturze technicznej stosunkowo dużo uwagi. W marginalny sposób natomiast traktuje się procesy cieplne związane z odczuciami cieplnymi użytkowników pomieszczeń.

mgr inż. Maciej Rokiel Wykładziny posadzkowe z płytek – podłoże pod płytki ceramiczne

Wykładziny posadzkowe z płytek – podłoże pod płytki ceramiczne Wykładziny posadzkowe z płytek – podłoże pod płytki ceramiczne

W Niemczech zagadnienia związane z wykonywaniem wykładzin ceramicznych regulowane są przynajmniej przez kilkanaście różnego rodzaju norm i wytycznych. Zupełnie inaczej sytuacja wygląda w polskich dokumentach...

W Niemczech zagadnienia związane z wykonywaniem wykładzin ceramicznych regulowane są przynajmniej przez kilkanaście różnego rodzaju norm i wytycznych. Zupełnie inaczej sytuacja wygląda w polskich dokumentach tego typu, które często zawierają niepełne informacje lub podają mniej rygorystyczne wymagania.

dr inż. Sławomir Chłądzyński, mgr inż. Romuald Skrzypczyński Podkłady podłogowe i masy wyrównujące - wykonawstwo

Podkłady podłogowe i masy wyrównujące - wykonawstwo Podkłady podłogowe i masy wyrównujące - wykonawstwo

Podłogi stanowią elementy wykończenia przegród poziomych budynku. Ich zadaniem jest zapewnienie użytkownikom budynków bezpiecznego poruszania się w pomieszczeniu. Z tego względu powinny być równe i tworzyć...

Podłogi stanowią elementy wykończenia przegród poziomych budynku. Ich zadaniem jest zapewnienie użytkownikom budynków bezpiecznego poruszania się w pomieszczeniu. Z tego względu powinny być równe i tworzyć powierzchnię poziomą. Muszą też zapewniać stabilność wszystkich warstw, a także spełniać warunki higieniczne i estetyczne. Jest to możliwe pod warunkiem właściwego zaprojektowania poszczególnych warstw, doboru odpowiednich materiałów oraz poprawnego wykonania robót posadzkarskich.

mgr inż. Maciej Rokiel Wykładziny posadzkowe z płytek – właściwy dobór kleju

Wykładziny posadzkowe z płytek – właściwy dobór kleju Wykładziny posadzkowe z płytek – właściwy dobór kleju

Klej powinien zapewnić mocne, trwałe i stabilne połączenie płytki z podłożem. Jednak na ostateczny efekt składa się kilka elementów: rodzaj i sposób przygotowania podłoża, rodzaj i parametry kleju oraz...

Klej powinien zapewnić mocne, trwałe i stabilne połączenie płytki z podłożem. Jednak na ostateczny efekt składa się kilka elementów: rodzaj i sposób przygotowania podłoża, rodzaj i parametry kleju oraz dobór odpowiednich płytek. Równie ważne jest wykonawstwo zgodne ze sztuką budowlaną.

mgr inż. Maciej Rokiel Wykładziny posadzkowe z płytek - dobór płytek i zapraw spoinujących

Wykładziny posadzkowe z płytek - dobór płytek i zapraw spoinujących Wykładziny posadzkowe z płytek - dobór płytek i zapraw spoinujących

Trwałość wykładziny zależy m.in. od właściwego doboru płytek (zagadnienie to jest jednak często bagatelizowane) oraz odpowiedniej do miejsca zastosowania zaprawy spoinującej. Przy wyborze właściwego materiału...

Trwałość wykładziny zależy m.in. od właściwego doboru płytek (zagadnienie to jest jednak często bagatelizowane) oraz odpowiedniej do miejsca zastosowania zaprawy spoinującej. Przy wyborze właściwego materiału istotny jest nie tylko podział na produkty do stosowania we wnętrzach lub na zewnątrz, lecz także podział wynikający z przeznaczenia i sposobu eksploatacji danego pomieszczenia czy obiektu.

dr inż. Sławomir Chłądzyński, mgr inż. Romuald Skrzypczyński Podkłady podłogowe i masy wyrównujące - rodzaje i właściwości

Podkłady podłogowe i masy wyrównujące - rodzaje i właściwości Podkłady podłogowe i masy wyrównujące - rodzaje i właściwości

W literaturze przedmiotu podawane są różne, często sprzeczne definicje dotyczące produktów przeznaczonych do wykonywania podłóg. W języku potocznym istnieją ponadto terminy, których brak w normach przedmiotowych....

W literaturze przedmiotu podawane są różne, często sprzeczne definicje dotyczące produktów przeznaczonych do wykonywania podłóg. W języku potocznym istnieją ponadto terminy, których brak w normach przedmiotowych. Usystematyzowanie definicji jest wstępem do dalszej charakterystyki produktów.

mgr inż. Maciej Rokiel Wykładziny posadzkowe z płytek - dylatacje i tolerancje wymiarowe

Wykładziny posadzkowe z płytek - dylatacje i tolerancje wymiarowe Wykładziny posadzkowe z płytek - dylatacje i tolerancje wymiarowe

By uniknąć uszkodzeń podłoża i warstw wykończeniowych, należy prawidłowo rozmieścić i wykonać dylatacje. W ich projektowaniu uwzględnia się obciążenia działające na posadzkę, zastosowanie lub brak ogrzewania...

By uniknąć uszkodzeń podłoża i warstw wykończeniowych, należy prawidłowo rozmieścić i wykonać dylatacje. W ich projektowaniu uwzględnia się obciążenia działające na posadzkę, zastosowanie lub brak ogrzewania podłogowego, powierzchnię, kształt i konstrukcję podłogi.

dr inż. Jan Lorkowski Silnie obciążona posadzka na styropianie

Silnie obciążona posadzka na styropianie Silnie obciążona posadzka na styropianie

W chłodni zaprojektowano posadzkę obciążoną ruchomymi regałami wysokiego składowania ustawionymi na szynach. Na etapie realizacji okazało się, że zamiast styropianu EPS 200 ułożono styropian podposadzkowy...

W chłodni zaprojektowano posadzkę obciążoną ruchomymi regałami wysokiego składowania ustawionymi na szynach. Na etapie realizacji okazało się, że zamiast styropianu EPS 200 ułożono styropian podposadzkowy typu EPS 150.

dr hab. inż. Maria Wesołowska, dr inż. Paula Szczepaniak Projektowanie termiczne podłóg wielkopowierzchniowych obiektów handlowych

Projektowanie termiczne podłóg wielkopowierzchniowych obiektów handlowych

W latach 90. XX w. powstały w Polsce pierwsze budynki o bardzo dużej powierzchni z przeznaczeniem handlowym – super- i hipermarkety. Z uwagi na bardzo duży obszar oddziaływania takiego obiektu ich powstawanie...

W latach 90. XX w. powstały w Polsce pierwsze budynki o bardzo dużej powierzchni z przeznaczeniem handlowym – super- i hipermarkety. Z uwagi na bardzo duży obszar oddziaływania takiego obiektu ich powstawanie w wielu miastach budziło kontrowersje.

dr inż. Mariusz Franczyk Problemy techniczno-prawne wykonywania i odbioru posadzek przemysłowych

Problemy techniczno-prawne wykonywania i odbioru posadzek przemysłowych Problemy techniczno-prawne wykonywania i odbioru posadzek przemysłowych

Etap odbioru robót budowlanych jest często źródłem konfliktów pomiędzy inwestorem a wykonawcą. Zdarza się, że ze względu na stwierdzone wady obiektu inwestor odmawia odbioru prac budowlanych i wypłaty...

Etap odbioru robót budowlanych jest często źródłem konfliktów pomiędzy inwestorem a wykonawcą. Zdarza się, że ze względu na stwierdzone wady obiektu inwestor odmawia odbioru prac budowlanych i wypłaty wynagrodzenia wykonawcy, a jednocześnie przystępuje do użytkowania obiektu, do czego nie jest uprawniony.

mgr inż. Piotr Idzikowski Jak przyklejać okładziny ceramiczne na trudne podłoża?

Jak przyklejać okładziny ceramiczne na trudne podłoża? Jak przyklejać okładziny ceramiczne na trudne podłoża?

Są dwa typy trudnych podłoży: o ograniczonej nośności i odkształcalne. W praktyce bardzo często się zdarza, że obydwie trudności występują równocześnie, zwłaszcza przy remontach starych domów czy mieszkań.

Są dwa typy trudnych podłoży: o ograniczonej nośności i odkształcalne. W praktyce bardzo często się zdarza, że obydwie trudności występują równocześnie, zwłaszcza przy remontach starych domów czy mieszkań.

dr inż. Artur Pałasz Wyroby hydroizolacyjne typu folia w płynie cz. 2

Wyroby hydroizolacyjne typu folia w płynie cz. 2 Wyroby hydroizolacyjne typu folia w płynie cz. 2

Jakość surowców, poprawność sporządzenia receptury czy przebiegu procesu produkcyjnego można sprawdzić dopiero po przeprowadzeniu odpowiednich badań laboratoryjnych. Odpowiednich, tzn. wykorzystujących...

Jakość surowców, poprawność sporządzenia receptury czy przebiegu procesu produkcyjnego można sprawdzić dopiero po przeprowadzeniu odpowiednich badań laboratoryjnych. Odpowiednich, tzn. wykorzystujących dobre metody badawcze i spełniających stosunkowo rygorystyczne wymagania.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Projektowanie podłóg w świetle nowych wymagań cieplnych

Projektowanie podłóg w świetle nowych wymagań cieplnych Projektowanie podłóg w świetle nowych wymagań cieplnych

Projektowanie podłóg na gruncie, stropach międzykondygnacyjnych, nad pomieszczeniami nieogrzewanymi oraz stropach kondygnacji podziemnych powinno nie tylko zapewnić spełnienie wymagań konstrukcyjnych i...

Projektowanie podłóg na gruncie, stropach międzykondygnacyjnych, nad pomieszczeniami nieogrzewanymi oraz stropach kondygnacji podziemnych powinno nie tylko zapewnić spełnienie wymagań konstrukcyjnych i akustycznych, lecz także cieplno­‑wilgotnościowych.

mgr inż. Magdalena Bochenek Izolacje próżniowe (VIP) – właściwości i przykłady zastosowań w budownictwie

Izolacje próżniowe (VIP) – właściwości i przykłady zastosowań w budownictwie Izolacje próżniowe (VIP) – właściwości i przykłady zastosowań w budownictwie

Próżniowe panele izolacyjne (VIP) to nowoczesne materiały izolacyjne, które wykorzystują dobre właściwości termoizolacyjne próżni i cechują się bardzo dobrymi parametrami cieplnymi. Są więc coraz częściej...

Próżniowe panele izolacyjne (VIP) to nowoczesne materiały izolacyjne, które wykorzystują dobre właściwości termoizolacyjne próżni i cechują się bardzo dobrymi parametrami cieplnymi. Są więc coraz częściej stosowane w budownictwie.

prof. dr hab. inż. Jerzy Hoła, dr inż. Łukasz Sadowski Nieniszcząca diagnostyka zespolenia warstw betonowych na przykładzie posadzek

Nieniszcząca diagnostyka zespolenia warstw betonowych na przykładzie posadzek Nieniszcząca diagnostyka zespolenia warstw betonowych na przykładzie posadzek

Diagnostyka zespolenia warstw betonowych w elementach budowlanych stosowana jest m.in. w odbiorach jakościowych w budownictwie. W praktyce zazwyczaj wykorzystywana jest do tego celu seminieniszcząca metoda...

Diagnostyka zespolenia warstw betonowych w elementach budowlanych stosowana jest m.in. w odbiorach jakościowych w budownictwie. W praktyce zazwyczaj wykorzystywana jest do tego celu seminieniszcząca metoda odrywania (pull-off), która pozwala wiarygodnie ocenić, czy zespolenie między warstwami występuje, a jeśli tak – jaka jest jego wartość w rozumieniu przyczepności na odrywanie fb na styku warstw.

prof. dr hab. eur. inż. Tomasz Z. Błaszczyński, mgr inż. Marta Przybylska-Fałek Fibrobeton jako materiał konstrukcyjny

Fibrobeton jako materiał konstrukcyjny Fibrobeton jako materiał konstrukcyjny

Fibrobeton jest coraz częściej stosowany w budownictwie – m.in. jako element konstrukcyjny. Aby w tym zastosowaniu pełnił swoją funkcję, musi zapewnić trwałość i nośność budowanej konstrukcji. Z tego powodu...

Fibrobeton jest coraz częściej stosowany w budownictwie – m.in. jako element konstrukcyjny. Aby w tym zastosowaniu pełnił swoją funkcję, musi zapewnić trwałość i nośność budowanej konstrukcji. Z tego powodu bardzo ważny jest przebieg procesu jego niszczenia pod obciążeniem ściskającym.

Wybrane dla Ciebie

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny » Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka »

Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka » Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka »

Płyty XPS – następca styropianu »

Płyty XPS – następca styropianu » Płyty XPS – następca styropianu »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? » Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków » Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.