Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Wyroby hydroizolacyjne typu folia w płynie cz. 2

Wymagania ZUAT-15/IV.19/2005 | Giętkość | Wodochłonność | Przesiąkliwość | Wydłużenie i naprężenie | Wymagania normy PN-EN 14891 | Przyczepność po oddziaływaniu wody | Przyczepność po oddziaływaniu wody chlorowanej | Wodoszczelność

Liquid film waterproofing products used in construction. Part 2: Errors and omissions in the requirements

Liquid film waterproofing products used in construction. Part 2: Errors and omissions in the requirements

Jakość surowców, poprawność sporządzenia receptury czy przebiegu procesu produkcyjnego można sprawdzić dopiero po przeprowadzeniu odpowiednich badań laboratoryjnych. Odpowiednich, tzn. wykorzystujących dobre metody badawcze i spełniających stosunkowo rygorystyczne wymagania.

Zobacz także

Recticel Insulation Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych

Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych

W dzisiejszych czasach zachowanie dziedzictwa kulturowego i jednoczesne dostosowanie budynków do współczesnych standardów efektywności energetycznej stanowi duże wyzwanie zarówno dla inwestora, projektanta...

W dzisiejszych czasach zachowanie dziedzictwa kulturowego i jednoczesne dostosowanie budynków do współczesnych standardów efektywności energetycznej stanowi duże wyzwanie zarówno dla inwestora, projektanta jak i wykonawcy. Niejednokrotnie w ramach inwestycji, począwszy już od etapu opracowywania projektu, okazuje się, że tradycyjne materiały izolacyjne i metody ich aplikacji nie są wystarczające, aby zapewnić właściwe parametry termiczne i należytą ochronę wartości historycznych budynku.

Sievert Polska Sp. z o.o. System ociepleń quick-mix S-LINE

System ociepleń quick-mix S-LINE System ociepleń quick-mix S-LINE

System ociepleń quick-mix S-LINE to rozwiązanie warte rozważenia zawsze, kiedy zachodzi potrzeba wykonania termomodernizacji ścian zewnętrznych. Umożliwia montaż nowej izolacji termicznej na istniejącym...

System ociepleń quick-mix S-LINE to rozwiązanie warte rozważenia zawsze, kiedy zachodzi potrzeba wykonania termomodernizacji ścian zewnętrznych. Umożliwia montaż nowej izolacji termicznej na istniejącym już systemie ociepleń, który nie spełnia dzisiejszych wymagań pod kątem wartości współczynnika przenikania ciepła U = 0,2 W/(m²·K).

Paroc Polska Zarządzanie usterkami fasad otynkowanych po sezonie grzewczym i ich wpływ na ocieplenie ścian

Zarządzanie usterkami fasad otynkowanych po sezonie grzewczym i ich wpływ na ocieplenie ścian Zarządzanie usterkami fasad otynkowanych po sezonie grzewczym i ich wpływ na ocieplenie ścian

Wraz z nadejściem cieplejszych dni powinniśmy przeprowadzić kontrolę fasady naszego domu. Śnieg, deszcz oraz skoki temperatur mogą niekorzystnie wpływać na elewacje, pozostawiając defekty, które nie zawsze...

Wraz z nadejściem cieplejszych dni powinniśmy przeprowadzić kontrolę fasady naszego domu. Śnieg, deszcz oraz skoki temperatur mogą niekorzystnie wpływać na elewacje, pozostawiając defekty, które nie zawsze są widoczne na pierwszy rzut oka. Pęknięcia, odbarwienia oraz ubytki tynku, jeśli nie zostaną odpowiednio szybko wychwycone i naprawione, mogą prowadzić do długotrwałych uszkodzeń. Z tego artykułu dowiesz się, jak rozpoznawać i rozwiązywać typowe problemy związane z elewacją, by zapewnić jej długotrwałą...

ABSTRAKT

W artykule przedstawiono analizę poprawności metod badawczych i wymagań dotyczących produkcji oraz wprowadzania do obrotu folii w płynie. Opisano zawarte w dokumentach normatywnych błędy oraz zaproponowano sposoby ich poprawienia.

The article presents an analysis of the correctness of test methods for requirements regarding production and introduction of liquid film products to the market. Errors found in the norms are described and methods of their correction are proposed.

W Polsce przy produkcji i wprowadzaniu na rynek folii w płynie stosuje się dwa dokumenty normatywne.

Pierwszy z nich to opracowane w ITB zalecenia udzielania aprobat technicznych: ZUAT-15/IV.19/2005 „Wyroby polimerowe. Emulsje przeznaczone do wykonywania powłok hydroizolacyjnych” [1].

Drugim dokumentem jest norma zharmonizowana PN-EN 14891 „Wyroby nieprzepuszczające wody stosowane w postaci ciekłej pod płytki ceramiczne mocowane klejami. Wymagania, metody badań, ocena zgodności, klasyfikacja i oznaczenie” [2]. Niestety, zawarte w nich wymagania oraz opisane metody badawcze zawierają błędy.

Wymagania ZUAT-15/IV.19/2005

Dokument ten zawiera wymagania dotyczące emulsji gruntującej i emulsji powłokowej.

Przyjrzyjmy się wymogom odnośnie emulsji powłokowej, szczególnie parametrom mającym bezpośrednie przełożenie na jakość wyrobu, a więc tym, które mówią o jego trwałości i izolacyjności.

Giętkość

Giętkość powłoki (na marginesie: nie wiedzieć czemu zalecono stosowanie tego terminu zamiast poprawnego określenia „elastyczność”) badana jest na swobodnej powłoce, czyli takiej, którą oddzielono od podłoża.

Powłoki umieszcza się na 2 godz. w zamrażarce o temp. –5°C, po czym wyjmuje się i owija na wałku o średnicy 30 mm w czasie 3 s. Powłoka nie może wykazywać widocznych rys lub pęknięć.

ZUAT [1] określa jednak, że powłoka do badań ma być przygotowana zgodnie z instrukcją producenta. Jest to błąd różnych metod badawczych, który powoduje, że nie można właściwie interpretować porównawczo wielu wyników badań.

Ponadto wymagania i metody badawcze opisane w normach są po to, aby producentom narzucać sposoby przygotowania próbek do badań, tak by próbka była możliwa do oceny według danej metody badawczej. Nie można bowiem porównywać wyników badań, chociażby giętkości (elastyczności) powłok folii w płynie gr. 0,5 i 3 mm.

Producent najczęściej podaje zalecaną przez siebie grubość, która jednak nie ma nic wspólnego z rzeczywistością albo podpatrzona jest u konkurencji lub, co gorsza, zgodna z zaleceniami handlowca oferującego surowce do produkcji folii w płynie. Nie można zatem uznać za pewnik, że grubość powłoki wskazana przez producenta jest poprawna.

Okazuje się również często, że właściwości izolacyjne powłoki przy grubości zalecanej przez producenta, np. 1 mm, są mierne, ale już przy 2 mm ulegają one znacznej poprawie.

Kolejnym błędem, który uniemożliwia właściwą interpretację uzyskanej oceny giętkości (elastyczności), jest czas przechowywania powłok w zamrażarce. Określony w ZUAT [1] czas 2 godz. może okazać się niewystarczający do zamrożenia powłok grubych. Ten problem wynika bezpośrednio z błędu w sposobie przygotowania do badań. Powłoka gr. 0,5 mm ulegnie zamrożeniu znacznie szybciej niż powłoka gr. 3 mm.

Uzyskane z badania takich powłok wyniki są całkowicie niemiarodajne. Należy znormalizować stałą grubość powłok do badań, a czas zamrożenia wydłużyć do co najmniej 16 godz. dla pewności, że nawet w wyniku różnicy w strukturze powłoki zostaną one zamrożone, a dodatkowo, że w komorze zamrażarki ustanowi się równowaga temperaturowa.

Badanie giętkości (elastyczności) po zamrożeniu próbek jest jednak niewystarczające. Należy zbadać elastyczność również przed zamrożeniem, aby móc zinterpretować, czy w wyniku zamrożenia powłoka straciła na elastyczności.

Warto wykonać dodatkowo ocenę elastyczności po starzeniu termicznym i higrotermicznyn powłoki, a zginanie prowadzić na wałkach o różnej średnicy, od 3 mm do >  100 mm (oznaczając elastyczność w mm), jako najmniejszą średnicę wałka, przy której na powłoce nie występują spękania (ocena pod 10-krotnym powiększeniem).

Należy zaznaczyć, że badanie elastyczności powłoki na wałkach o średnicy 3–12 mm pokazuje, czy powłoka będzie zdolna przenosić bardzo duże odkształcenia podłoża. Badanie to może się wydawać zbyt rygorystyczne, bo przecież podłoże (beton, cegły, tynki) nie odkształca się aż tak znacznie.

Jednakże wykonanie oznaczeń elastyczności po standardowym kondycjonowaniu, po zamrożeniu powłoki oraz po starzeniu termicznym i higrotermicznym pokazuje, czy powłoka wykazuje tendencję do utraty elastyczności w różnych warunkach temperaturowych. Utrata elastyczności powłoki pokazuje, czy surowce zostały w prawidłowy sposób dobrane i czy nie powodują niszczenia powłoki.

Wodochłonność

Oznaczenie wykonuje się na swobodnych powłokach (oddzielonych od podłoża) gr. ±1 mm. Wycięte z powłok kwadraty o boku 50 mm waży się na wadze analitycznej i zanurza całkowicie w wodzie destylowanej na 24 godz. Po wyjęciu osusza się je bibułą filtracyjną i waży z tą samą dokładnością, co poprzednio, oraz wyznacza procentowy przyrost masy próbek. ZUAT [1] wymaga, aby wodochłonność powłok była mniejsza niż 7%.

Jak pokazują wyniki badań porównawczych różnych folii w płynie, trudno jest taki wynik uzyskać, a ograniczenia wynikają właśnie ze stosowania niewłaściwych surowców (szczególnie dyspersji polimerowych i koalescentów).

Ta metoda badawcza jest niewłaściwa z powodu sposobu przygotowania próbek do badań. Wycięta z powłoki gr. 1 mm próbka zanurzona całkowicie w wodzie nie wykazuje nasiąkania tą wodą tylko do pewnego stopnia, po czym ustanawia się stan równowagi nasycenia wodą i rozpoczyna się dyfuzja wody przez powłokę.

Oznacza to, że powłoka niemająca żadnego odizolowania od wody wchłania ją i oddaje w całej swojej objętości. Prawidłowe badanie powinno być wykonane z zabezpieczeniem np. parafiną brzegów powłoki.

Metodą jeszcze bardziej poprawną byłoby wyznaczenie nasiąkliwości, tak jak dla powłok malarskich według starej metody badawczej z 1953 r., w której powłoka nałożona na zważoną płytkę szklaną i zabezpieczona brzegowo parafiną zanurzana jest w wodzie destylowanej, a nasiąkliwość wyznaczana jest w odniesieniu do powierzchni powłoki niezabezpieczonej.

Dodatkowo można wykonać oznaczenie przepuszczalności wody zgodnie z normą PN-EN 1062-3:2008 [3], ale i tu należy zwrócić uwagę na błąd w metodzie zabezpieczania próbek.

Należy postępować inaczej, niż wskazano w normie, tzn. zabezpieczyć np. emalią epoksydową jedynie brzegi powłoki i boczne krawędzie podłoża badawczego, bez zabezpieczania jego spodniej strony. Zamalowanie spodniej strony podłoża powoduje znaczne ograniczenie siły ssącej podłoża przez wytworzenie się wewnątrz ciśnienia.

Przesiąkliwość

Badanie wykonywane jest na powłokach folii w płynie otrzymanych na podłożu z tektury „400” i tu również błędnie wskazane jest, aby przygotować powłokę zgodnie z instrukcją producenta. Po kondycjonowaniu (28 dni według ZUAT [1]) powłokę poddaje się działaniu słupa wody o wysokości 1 m w czasie 24 godz. zgodnie z normą PN-B-04615:1990 [4]. Folię w płynie uznaje się za zgodną, jeżeli nie występuje przesiąkanie i tektura nie ulega zawilgoceniu.

Stosowanie tektury jako podłoża nie jest właściwe, gdyż po naniesieniu na nią folii w płynie ulega ona pod wpływem wody rozmiękczeniu i deformacji, często tak dużej, że uzyskanie później równej próbki jest niemożliwe.

Właściwsze byłoby przygotowanie powłoki na podłożu z cienkiej warstwy masy szpachlowej, która przy wystąpieniu przesiąkania sama również rozmięknie pod wpływem wody i umożliwi w ten sposób ocenę. Przesiąkliwość powłoki dobrze jest oceniać przed starzeniem i po starzeniu powłok, a czas badania wydłużyć do 7 dni.

Wydłużenie i naprężenie

Do badania maksymalnego naprężenia rozciągającego i wydłużenia względnego przy maksymalnym naprężeniu powłoki przygotowuje się według ZUAT [1] z tym samym błędem, co opisany wyżej – zgodnie z zaleceniami producenta. Swobodne powłoki poddaje się badaniom według normy PN-EN ISO 527-3:1998 [5]; oznacza się maksymalne naprężenie rozciągające – zgodnie z wytycznymi ZUAT [1] musi być ono wyższe niż 0,4 MPa lub równe tej wartości, oraz wydłużenie maksymalne – nie może być ono mniejsze niż 8%.

Z kolei badania wykonywane przy zastosowaniu wkładki zbrojącej w powłoce muszą wykazać co najmniej 300 N wytrzymałości na rozciąganie oraz >  2% wydłużenia przy zerwaniu.

Błędów można uniknąć dzięki zastosowaniu innej metody. Można to badanie wykonać, rozciągając za pomocą dynamometru pas powłoki o znormalizowanej stałej grubości. Oznacza się siłę, przy jakiej ­powłoka rozciągnęła się do określonego stopnia (wyrażonego w procentach), przy czym nie może się przerwać, gdy osiągnie ten stan.

Oznaczenie wykonuje się dla powłok po 7 dniach kondycjonowania w standardowych warunkach, po starzeniu termicznym i higrotermicznym oraz po moczeniu w wodzie. Dodatkowo można wykonać oznaczenia powłok z wkładką zbrojącą, po cyklach, jak opisane wyżej.

Wymagania normy PN-EN 14891

Norma PN-EN 14891 [2] w zasadzie wszystkie wymagania i metody badawcze odnosi do zestawu: podłoże – powłoka folii w płynie – okładzina ceramiczna mocowana klejem. Jest to dobre podejście do prowadzenia badań zestawu, ponieważ w takiej właśnie postaci jest on eksploatowany.

Niemniej jednak i ta norma zawiera liczne błędy w wykonywaniu badań oraz sposobie przygotowania próbek. Występuje tu również błąd wskazywania, iż powłoki powinny być przygotowywane według zaleceń producenta.

Przyczepność po oddziaływaniu wody

Podłoże z naniesioną i kondycjonowaną warstwą folii w płynie służy do przymocowania klejem do pytek okładzin ceramicznych do badania przyczepności, jak w standardowym badaniu klejów do płytek.

Następnie po kondycjonowaniu kleju wykonuje się na płycie badawczej obramowanie z silikonu mające posłużyć za zbiorniczek na wodę, która będzie oddziaływać na powłokę folii w płynie i klej do płytek. Po wskazanym w normie czasie wykonuje się badanie przyczepności kleju do płytek, która nie może być mniejsza niż 0,5 MPa.

Błędem w normie jest tworzenie za pomocą silikonu zbiorniczka na wodę. Praktyka badawcza pokazuje, że folie w płynie, szczególnie słabej jakości (a tych na rynku nie brakuje), bardzo szybko wchłaniają wodę, która często musi być uzupełniana.

Przyczepność po oddziaływaniu wody chlorowanej

Badanie wykonywane jest identycznie jak opisywane wyżej oznaczanie odporności na wodę (przyczepności po oddziaływaniu wody), przy czym zamiast wody destylowanej używa się określonego w normie roztworu wody chlorowanej.

Badanie wykonywane w ten sposób z wodą chlorowaną jest szczególnie błędne, gdyż nie ma możliwości utrzymywania stałego stężenia jonów chlorkowych w wodzie.

Wodoszczelność

Powłokę folii w płynie poddaje się działaniu słupa wody pod ciśnieniem 150 kPa w ciągu 7 dni i sprawdza, czy wystąpiło przesiąkanie wody.

Badanie to jest bardzo rygorystyczne, dlatego niewiele wyrobów uzyskuje orzeczenie: „zgodna”. Ciśnienie 150 kPa jest tożsame z 1530 g wody napierającej na 1 cm². Jest to duże obciążenie, aczkolwiek możliwe przy stosowaniu odpowiednich dyspersji polimerowych (innych niż rekomendowane do sporządzania folii w płynie).

Podsumowanie

Konieczność spełnienia wymagań ZUAT [1] i opracowanych na jego podstawie aprobat technicznych czy normy zharmonizowanej PN-EN 14891:2012 [2] sprawia producentom wiele problemów, co często skutkuje niewprowadzeniem wyrobu na rynek z racji niespełnienia wymagań bądź wprowadzeniem wyrobu niespełniającego wymagań. Nie można do takich sytuacji dopuszczać.

Wiedza o surowcach i recepturach, technologiach produkcji i metodach badawczych, szczególnie w zagranicznych firmach produkujących surowce, jest bardzo mała. Efektem tego jest wprowadzanie na rynek folii w płynie o miernej jakości.

Konieczne jest więc wprowadzenie właściwych wymagań, a także wykonywane badań surowcowych i recepturowych. Przyczyni się to do produkcji lepszych jakościowo i tańszych materiałów hydroizolacyjnych.

Ich niższa cena będzie wynikać z właściwego stosowania tylko tych surowców, które są potrzebne, i to w ilości wynikającej wprost z badań, a nie z rekomendacji dostawcy surowców. Ponadto poprawienie błędów i braków w normach, szczególnie w wymaganiach ZUAT [1] dotyczących folii w płynie, umożliwi pełną charakterystykę badanych folii w płynie.

Sugerowane sposoby poprawienia błędów w wymaganiach ZUAT [1] to:

  • zmiana sposobu kondycjonowania (14 dni),
  • wprowadzenie znormalizowanej stałej grubości powłoki folii w płynie: 1,0  ±0,2 mm,
  • dokonywanie oceny elastyczności powłoki po co najmniej 16 godz. zamrażania, a także po standardowym kondycjonowaniu oraz po starzeniu termicznym i higrotermicznym.

Literatura

  1. ZUAT-15/IV.19/2005, „Wyroby polimerowe. Emulsje przeznaczone do wykonywania powłok hydroizolacyjnych”.
  2. PN-EN 14891:2012, „Wyroby nieprzepuszczające wody stosowane w postaci ciekłej pod płytki ceramiczne mocowane klejami. Wymagania, metody badań, ocena zgodności, klasyfikacja i oznaczenie”.
  3. 1062-3:2008, „Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powłokowe stosowane na zewnątrz na mury i beton. Część 3: Oznaczanie przepuszczalności wody”.
  4. PN-B-04615:1990, „Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań”.
  5. PN-EN ISO 527-3:1998, „Tworzywa sztuczne. Oznaczanie właściwości mechanicznych przy statycznym rozciąganiu. Warunki badań folii i płyt”.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

Powiązane

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem

Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem

Dla przegród stykających się z gruntem straty ciepła przez przenikanie należą do trudniejszych w obliczeniu. Strumienie cieplne wypływające z ogrzewanego wnętrza mają swój udział w kształtowaniu rozkładu...

Dla przegród stykających się z gruntem straty ciepła przez przenikanie należą do trudniejszych w obliczeniu. Strumienie cieplne wypływające z ogrzewanego wnętrza mają swój udział w kształtowaniu rozkładu temperatur w gruncie pod budynkiem i jego otoczeniu.

Jacek Sawicki, konsultacja dr inż. Szczepan Marczyński – Clematis Źródło Dobrych Pnączy, prof. Jacek Borowski Roślinne izolacje elewacji

Roślinne izolacje elewacji Roślinne izolacje elewacji

Naturalna zieleń na elewacjach obecna jest od dawna. W formie pnączy pokrywa fasady wielu średniowiecznych budowli, wspina się po murach secesyjnych kamienic, nierzadko zdobi frontony XX-wiecznych budynków...

Naturalna zieleń na elewacjach obecna jest od dawna. W formie pnączy pokrywa fasady wielu średniowiecznych budowli, wspina się po murach secesyjnych kamienic, nierzadko zdobi frontony XX-wiecznych budynków jednorodzinnych czy współczesnych, nowoczesnych obiektów budowlanych, jej istnienie wnosi wyjątkowe zalety estetyczne i użytkowe.

mgr inż. Wojciech Rogala Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych

Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych

Ściany z elementów silikatowych w ciągu ostatnich 20 lat znacznie zyskały na popularności [1]. Stanowią obecnie większość przegród akustycznych w budynkach wielorodzinnych, gdzie z uwagi na wiele źródeł...

Ściany z elementów silikatowych w ciągu ostatnich 20 lat znacznie zyskały na popularności [1]. Stanowią obecnie większość przegród akustycznych w budynkach wielorodzinnych, gdzie z uwagi na wiele źródeł hałasu izolacyjność akustyczna stanowi jeden z głównych czynników wpływających na komfort.

LERG SA Poliole poliestrowe Rigidol®

Poliole poliestrowe Rigidol® Poliole poliestrowe Rigidol®

Od lat obserwujemy dynamicznie rozwijający się trend eko, który stopniowo z mody konsumenckiej zaczął wsiąkać w coraz głębsze dziedziny życia społecznego, by w końcu dotrzeć do korzeni funkcjonowania wielu...

Od lat obserwujemy dynamicznie rozwijający się trend eko, który stopniowo z mody konsumenckiej zaczął wsiąkać w coraz głębsze dziedziny życia społecznego, by w końcu dotrzeć do korzeni funkcjonowania wielu biznesów. Obecnie marki, które chcą odnieść sukces, powinny oferować swoim odbiorcom zdecydowanie więcej niż tylko produkt czy usługę wysokiej jakości.

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Prefabrykacja w budownictwie

Prefabrykacja w budownictwie Prefabrykacja w budownictwie

Prefabrykacja w projektowaniu i realizacji budynków jest bardzo nośnym tematem, co przekłada się na duże zainteresowanie wśród projektantów i inwestorów tą tematyką. Obecnie wzrasta realizacja budynków...

Prefabrykacja w projektowaniu i realizacji budynków jest bardzo nośnym tematem, co przekłada się na duże zainteresowanie wśród projektantów i inwestorów tą tematyką. Obecnie wzrasta realizacja budynków z prefabrykatów. Można wśród nich wyróżnić realizacje realizowane przy zastosowaniu elementów prefabrykowanych stosowanych od lat oraz takich, które zostały wyprodukowane na specjalne zamówienie do zrealizowania jednego obiektu.

dr inż. Gerard Brzózka Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku

Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku

Płyty warstwowe zastosowane jako przegrody akustyczne stanowią rozwiązanie charakteryzujące się dobrymi własnościami izolacyjnymi głównie w paśmie średnich, jak również wysokich częstotliwości, przy obciążeniu...

Płyty warstwowe zastosowane jako przegrody akustyczne stanowią rozwiązanie charakteryzujące się dobrymi własnościami izolacyjnymi głównie w paśmie średnich, jak również wysokich częstotliwości, przy obciążeniu niewielką masą powierzchniową. W wielu zastosowaniach wyparły typowe rozwiązania przegród masowych (np. z ceramiki, elementów wapienno­ piaskowych, betonu, żelbetu czy gipsu), które cechują się kilkukrotnie wyższymi masami powierzchniowymi.

dr hab. inż. Tomasz Tański, Roman Węglarz Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA

Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA

W świetle zawiłości norm, wymogów projektowych oraz tych istotnych z punktu widzenia inwestora okazuje się, że problem doboru właściwego materiału staje się bardzo złożony. Materiały odpowiadające zarówno...

W świetle zawiłości norm, wymogów projektowych oraz tych istotnych z punktu widzenia inwestora okazuje się, że problem doboru właściwego materiału staje się bardzo złożony. Materiały odpowiadające zarówno za estetykę, jak i przeznaczenie obiektu, m.in. w budownictwie przemysłowym, muszą sprostać wielu wymogom technicznym oraz wizualnym.

dr inż. Jarosław Mucha Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków

Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków

Projektowanie jest początkowym etapem realizacji wszystkich inwestycji budowlanych, mającym decydujący wpływ na kształt, funkcjonalność obiektu, optymalność rozwiązań technicznych, koszty realizacji, niezawodność...

Projektowanie jest początkowym etapem realizacji wszystkich inwestycji budowlanych, mającym decydujący wpływ na kształt, funkcjonalność obiektu, optymalność rozwiązań technicznych, koszty realizacji, niezawodność i trwałość w zakładanym okresie użytkowania. Często realizacja projektowanych inwestycji wykonywana jest w połączeniu z wykorzystaniem obiektów istniejących, które są w złym stanie technicznym, czy też nie posiadają aktualnej dokumentacji technicznej. Prawidłowe, skuteczne i optymalne projektowanie...

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1)

Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1) Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1)

Kontynuując zagadnienia związane z analizą dokumentacji technicznej skupiamy się tym razem na omówieniu dokumentacji robót renowacyjnych.

Kontynuując zagadnienia związane z analizą dokumentacji technicznej skupiamy się tym razem na omówieniu dokumentacji robót renowacyjnych.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji

Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji

Wykonywanie wtórnych hydroizolacji przeciw wilgoci kapilarnej metodą iniekcji można porównać do ocieplania budynku. Obie technologie nie są szczególnie trudne, dopóki mamy do czynienia z pojedynczą przegrodą.

Wykonywanie wtórnych hydroizolacji przeciw wilgoci kapilarnej metodą iniekcji można porównać do ocieplania budynku. Obie technologie nie są szczególnie trudne, dopóki mamy do czynienia z pojedynczą przegrodą.

Materiały prasowe news Rynek silikatów – 10 lat rozwoju

Rynek silikatów – 10 lat rozwoju Rynek silikatów – 10 lat rozwoju

Wdrażanie nowych rozwiązań w branży budowlanej wymaga czasu oraz dużego nakładu energii. Polski rynek nie jest zamknięty na innowacje, jednak podchodzi do nich z ostrożnością i ocenia przede wszystkim...

Wdrażanie nowych rozwiązań w branży budowlanej wymaga czasu oraz dużego nakładu energii. Polski rynek nie jest zamknięty na innowacje, jednak podchodzi do nich z ostrożnością i ocenia przede wszystkim pod kątem korzyści – finansowych, wykonawczych czy wizualnych. Producenci materiałów budowlanych, chcąc dopasować ofertę do potrzeb i wymagań polskich inwestycji, od wielu lat kontynuują pracę edukacyjną, legislacyjną oraz komunikacyjną z pozostałymi uczestnikami procesu budowlanego. Czy działania te...

MIWO – Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych

Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe  w domach drewnianych

W Polsce budynki drewniane to przede wszystkim domy jednorodzinne. Jak pokazują dane GUS, na razie stanowią 1% wszystkich budynków mieszkalnych oddanych do użytku w ciągu ostatniego roku, ale ich popularność...

W Polsce budynki drewniane to przede wszystkim domy jednorodzinne. Jak pokazują dane GUS, na razie stanowią 1% wszystkich budynków mieszkalnych oddanych do użytku w ciągu ostatniego roku, ale ich popularność wzrasta. Jednak drewno używane jest nie tylko przy budowie domów szkieletowych, w postaci więźby dachowej znajduje się też niemal w każdym domu budowanym w technologii tradycyjnej. Dlatego istotne jest, aby zwracać uwagę na bezpieczeństwo pożarowe budynków. W zwiększeniu jego poziomu pomaga izolacja...

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6)

Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6) Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6)

Integralną częścią projektowania budynków o niskim zużyciu energii (NZEB) jest minimalizacja strat ciepła przez ich elementy obudowy (przegrody zewnętrzne i złącza budowlane). Złącza budowlane, nazywane...

Integralną częścią projektowania budynków o niskim zużyciu energii (NZEB) jest minimalizacja strat ciepła przez ich elementy obudowy (przegrody zewnętrzne i złącza budowlane). Złącza budowlane, nazywane także mostkami cieplnymi (termicznymi), powstają m.in. w wyniku połączenia przegród budynku. Generują dodatkowe straty ciepła przez przegrody budowlane.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41)

Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41) Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41)

Wykonanie hydroizolacji wtórnej w postaci nieprzepuszczalnej dla wody konstrukcji betonowej jest rozwiązaniem dopuszczalnym, jednak technicznie bardzo złożonym, a jego skuteczność, bardziej niż w przypadku...

Wykonanie hydroizolacji wtórnej w postaci nieprzepuszczalnej dla wody konstrukcji betonowej jest rozwiązaniem dopuszczalnym, jednak technicznie bardzo złożonym, a jego skuteczność, bardziej niż w przypadku jakiejkolwiek innej metody, determinowana jest przez prawidłowe zaprojektowanie oraz wykonanie – szczególnie istotne jest zapewnienie szczelności złączy, przyłączy oraz przepustów.

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku

Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku

Wybór rozwiązania materiałowego i kompleksowej technologii naprawy obiektu poddanego ekspertyzie musi wynikać z wcześniej wykonanych badań. Rezultaty badań wstępnych w wielu przypadkach narzucają sposób...

Wybór rozwiązania materiałowego i kompleksowej technologii naprawy obiektu poddanego ekspertyzie musi wynikać z wcześniej wykonanych badań. Rezultaty badań wstępnych w wielu przypadkach narzucają sposób rozwiązania izolacji fundamentów.

Sebastian Malinowski Izolacje akustyczne w biurach

Izolacje akustyczne w biurach Izolacje akustyczne w biurach

Ekonomia pracy wymaga obecnie otwartych, ułatwiających komunikację środowisk biurowych. Odpowiednia akustyka w pomieszczeniach typu open space tworzy atmosferę, która sprzyja zarówno swobodnej wymianie...

Ekonomia pracy wymaga obecnie otwartych, ułatwiających komunikację środowisk biurowych. Odpowiednia akustyka w pomieszczeniach typu open space tworzy atmosferę, która sprzyja zarówno swobodnej wymianie informacji pomiędzy pracownikami, jak i ich koncentracji. Nie każdy jednak wie, że bardzo duży wpływ ma na to konstrukcja sufitu.

dr inż. Beata Anwajler, mgr inż. Anna Piwowar Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych

Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych

Współcześnie uwaga badaczy oraz polityków z całego świata została zwrócona na globalny problem negatywnego oddziaływania energetyki na środowisko naturalne. Szczególnym zagadnieniem stało się zjawisko...

Współcześnie uwaga badaczy oraz polityków z całego świata została zwrócona na globalny problem negatywnego oddziaływania energetyki na środowisko naturalne. Szczególnym zagadnieniem stało się zjawisko zwiększania efektu cieplarnianego, które jest wskazywane jako skutek działalności człowieka. Za nadrzędną przyczynę tego zjawiska uznaje się emisję gazów cieplarnianych (głównie dwutlenku węgla) związaną ze spalaniem paliw kopalnych oraz ubóstwem, które powoduje trudności w zaspakajaniu podstawowych...

Fiberglass Fabrics s.c. Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego

Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego

Siatka z włókna szklanego jest wykorzystywana w systemach ociepleniowych jako warstwa zbrojąca tynków zewnętrznych. Ma za zadanie zapobiec ich pękaniu oraz powstawaniu rys podczas użytkowania. Siatka z...

Siatka z włókna szklanego jest wykorzystywana w systemach ociepleniowych jako warstwa zbrojąca tynków zewnętrznych. Ma za zadanie zapobiec ich pękaniu oraz powstawaniu rys podczas użytkowania. Siatka z włókna szklanego pozwala na przedłużenie żywotności całego systemu ociepleniowego w danym budynku. W sklepie internetowym FFBudowlany.pl oferujemy szeroki wybór różnych gramatur oraz sposobów aplikacji tego produktu.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Całkowite przenikanie ciepła przez elementy obudowy budynku (cz. 7)

Całkowite przenikanie ciepła przez elementy obudowy budynku (cz. 7) Całkowite przenikanie ciepła przez elementy obudowy budynku (cz. 7)

W celu ustalenia bilansu energetycznego budynku niezbędna jest znajomość określania współczynnika strat ciepła przez przenikanie przez elementy obudowy budynku z uwzględnieniem przepływu ciepła w polu...

W celu ustalenia bilansu energetycznego budynku niezbędna jest znajomość określania współczynnika strat ciepła przez przenikanie przez elementy obudowy budynku z uwzględnieniem przepływu ciepła w polu jednowymiarowym (1D), dwuwymiarowym (2D) oraz trójwymiarowym (3D).

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Fasady wentylowane w budynkach wysokich i wysokościowych

Fasady wentylowane w budynkach wysokich i wysokościowych Fasady wentylowane w budynkach wysokich i wysokościowych

Projektowanie obiektów wielopiętrowych wiąże się z większymi wyzwaniami w zakresie ochrony przed ogniem, wiatrem oraz stratami cieplnymi – szczególnie, jeśli pod uwagę weźmiemy popularny typ konstrukcji...

Projektowanie obiektów wielopiętrowych wiąże się z większymi wyzwaniami w zakresie ochrony przed ogniem, wiatrem oraz stratami cieplnymi – szczególnie, jeśli pod uwagę weźmiemy popularny typ konstrukcji ścian zewnętrznych wykańczanych fasadą wentylowaną. O jakich zjawiskach fizycznych i obciążeniach mowa? W jaki sposób determinują one dobór odpowiedniej izolacji budynku?

inż. Izabela Dziedzic-Polańska Fibrobeton – kompozyt cementowy do zadań specjalnych

Fibrobeton – kompozyt cementowy do zadań specjalnych Fibrobeton – kompozyt cementowy do zadań specjalnych

Beton jest najczęściej używanym materiałem budowlanym na świecie i jest stosowany w prawie każdym typie konstrukcji. Beton jest niezbędnym materiałem budowlanym ze względu na swoją trwałość, wytrzymałość...

Beton jest najczęściej używanym materiałem budowlanym na świecie i jest stosowany w prawie każdym typie konstrukcji. Beton jest niezbędnym materiałem budowlanym ze względu na swoją trwałość, wytrzymałość i wyjątkową długowieczność. Może wytrzymać naprężenia ściskające i rozciągające oraz trudne warunki pogodowe bez uszczerbku dla stabilności architektonicznej. Wytrzymałość betonu na ściskanie w połączeniu z wytrzymałością materiału wzmacniającego na rozciąganie poprawia ogólną jego trwałość. Beton...

prof. dr hab. inż. Łukasz Drobiec Projektowanie wzmocnień konstrukcji murowych z użyciem systemu FRCM (cz. 1)

Projektowanie wzmocnień konstrukcji murowych z użyciem systemu FRCM (cz. 1) Projektowanie wzmocnień konstrukcji murowych z użyciem systemu FRCM (cz. 1)

Wzmocnienie systemem FRCM polega na utworzeniu konstrukcji zespolonej: muru lub żelbetu ze wzmocnieniem, czyli kilkumilimetrową warstwą zaprawy z dodatkowym zbrojeniem. Jako zbrojenie stosuje się siatki...

Wzmocnienie systemem FRCM polega na utworzeniu konstrukcji zespolonej: muru lub żelbetu ze wzmocnieniem, czyli kilkumilimetrową warstwą zaprawy z dodatkowym zbrojeniem. Jako zbrojenie stosuje się siatki z włókien węglowych, siatki PBO (poliparafenilen-benzobisoxazol), siatki z włóknami szklanymi, aramidowymi, bazaltowymi oraz stalowymi o wysokiej wytrzymałości (UHTSS – Ultra High Tensile Strength Steel). Zbrojenie to jest osadzane w tzw. mineralnej matrycy cementowej, w której dopuszcza się niewielką...

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz.3). Przykłady realizacji

Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz.3). Przykłady realizacji Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz.3). Przykłady realizacji

W artykule opisano szczegóły poprawnego wykonywania iniekcji w kontekście jakości prac renowacyjnych. Kiedy należy wykonać ocenę przegrody pod kątem możliwości wykonania iniekcji?

W artykule opisano szczegóły poprawnego wykonywania iniekcji w kontekście jakości prac renowacyjnych. Kiedy należy wykonać ocenę przegrody pod kątem możliwości wykonania iniekcji?

Paweł Siemieniuk Rodzaje stropów w budynkach jednorodzinnych

Rodzaje stropów w budynkach jednorodzinnych Rodzaje stropów w budynkach jednorodzinnych

Zadaniem stropu jest przede wszystkim podział budynku na kondygnacje. Ponieważ jednak nie jest to jego jedyna funkcja, rodzaj tej poziomej przegrody musi być dobrze przemyślany, i to już na etapie projektowania...

Zadaniem stropu jest przede wszystkim podział budynku na kondygnacje. Ponieważ jednak nie jest to jego jedyna funkcja, rodzaj tej poziomej przegrody musi być dobrze przemyślany, i to już na etapie projektowania domu. Taka decyzja jest praktycznie nieodwracalna, gdyż po wybudowaniu domu trudno ją zmienić.

Wybrane dla Ciebie

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny » Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka »

Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka » Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka »

Płyty XPS – następca styropianu »

Płyty XPS – następca styropianu » Płyty XPS – następca styropianu »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? » Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków » Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.