Izolacje.com.pl

Rozwiązania dla parkingów wielopoziomowych i podziemnych

Parametry funkcjonalne płynnych żywic PMMA WestWood

Parametry funkcjonalne płynnych żywic PMMA WestWood

Parkingi wielopoziomowe i podziemne to niewątpliwie budowle, których nie można porównać do powszechnie spotykanych w budownictwie tradycyjnych budowli żelbetowych. Swoimi właściwościami przypominają one raczej budowle drogowe, jak np. mosty. Zatem muszą one spełniać wysokie wymagania w zakresie trwałości – powinny możliwie długo pozostać odporne na oddziaływanie warunków zewnętrznych i służyć przez długi czas.

treść sponsorowana

W ciągu swojego cyklu życia budowle parkingowe są poddawane ekstremalnym obciążeniom, np. w zimie są narażone na oddziaływanie chlorków pochodzących z soli odladzających, które mogą w znaczący sposób uszkodzić elementy zbrojenia betonu, co może skutkować naruszeniem statyki budowli. Ponadto, obok mechanicznych obciążeń pochodzących od coraz cięższych pojazdów, także oddziaływanie zmiennej temperatury stanowi niebagatelne wyzwanie dla elementów budowli.

To właśnie w zakresie ochrony substancji budowlanej przed negatywnymi wpływami płynne żywice PMMA WestWood zdobyły w ostatnich dziesiątkach lat uznanie jako znakomite rozwiązanie systemowe, zwłaszcza ze względu na ich właściwości techniczne i ekonomiczne, a także bezpieczeństwo stosowania. Powłoka sztywna czy mostkująca rysy, mała czy duża częstotliwość ruchu pojazdów, zwykłe połączenie ze ścianą czy szczelina dylatacyjna z możliwością dwuosiowego przemieszczania – systemy PMMA WestWood gwarantują najlepszą z możliwych ochronę i stanowią rozwiązania idealnie dopasowane do każdego z tych obszarów zastosowania.

Żywice na bazie polimetakrylanu metylu (PMMA), ze względu na swoje właściwości, pozwalają na wykonywanie prac izolacyjnych i modernizacyjnych w trudnych warunkach pogodowych, tam gdzie inne materiały nie mogą być aplikowane. Dowiedz się więcej >>

Szybki czas reakcji żywic PMMA, w zakresie nawet 15–18 minut (w temperaturze 20°C) oraz możliwość regulacji tego czasu dozowaniem odpowiedniej ilości katalizatora, w zależności od temperatury otoczenia i wymaganego czasu, pozwalają na aplikację tych materiałów, gdy temperatura podłoża jest wyższa niż 0°C, a wilgotność powietrza nie przekracza 90%. Sprawia to, że te rozwiązania świetnie nadają się do stosowania w obiektach inżynierii komunikacyjnej, przede wszystkim tam, gdzie istotny jest krótki czas wykonania poszczególnych etapów robót i szybki postęp prac. Żywice PMMA świetnie się sprawdzają wtedy, kiedy brakuje czasu.

Warunki stosowania żywic PMMA:

 • temperatura podłoża: od 0°C,
 • wilgotność otoczenia: do 90%,
 • wilgotność resztkowa w podłożu betonowym: do 6%.

Etapy przygotowania podłoża:

 • wzmocnienie podłoża mineralnego: Wecryl 821 – preparat o niskiej lepkości i bardzo dobrej zdolności penetracji, stosowany do konsolidacji podłoży mineralnych, wzmacniania wytrzymałości powierzchniowej (w zakresie od 18% do 250%); zużycie zależne jest od chłonności podłoża i wynosi od 0,2 do 1,2 kg/m2 (lepkość: 5–15 mPa·s),
 • preparat gruntujący do podłoży mineralnych: Wecryl 276 – zużycie: 0,4–0,8 kg/m2, w zależności od chłonności podłoża (lepkość: 500 mPa·s),
 • preparat do wyrównania podłoża mineralnego (tzw. szpachlowanie drapane): Wecryl 276K – zużycie: 0,8–1,0 kg/m2, w zależności od szorstkości podłoża,
 • preparat gruntujący do betonu, także pod izolacje mostowe: Wecryl 123 – zużycie: 0,4–0,8 kg/m2,
 • preparat gruntujący do betonu, pod nawierzchnie trudnościeralne: Wecryl 108 – zużycie: 0,5–0,7 kg/m2 (lepkość: 160 mPa·s),
 • preparat gruntujący o niskiej lepkości, do podłoży mineralnych: Wecryl 171 – zużycie: 0,5–1,0 kg/m2, w zależności od chłonności podłoża (lepkość: 110 mPa·s),
 • preparat gruntujący do podłoży pokrytych powłoką bitumiczną/membraną TPO/papą bitumiczno-polimerową oraz do podłoży drewnianych: Wecryl 298 – zużycie: 0,4–0,8 kg/m2, w zależności od chłonności podłoża,
 • preparat do gruntowania podłoży metalowych: WMP 174S – zużycie: 0,1 l/m2 (grubość warstwy po wyschnięciu 30 µm),
 • preparat gruntujący do podłoży asfaltowych: Wecryl 110 – zużycie: 0,5–0,7 kg/m2,
 • jastrych na bazie żywicy PMMA do wykonywania warstwy spadkowej – grubość warstwy od 10 do 50 mm (gruntowanie: np. Wecryl 276): Wecryl 825 – zużycie: 21 kg/m2 na 10 mm grubości warstwy,
 • zaprawa na bazie żywicy PMMA do wykonywania napraw betonu – powierzchnie poziome (gruntowanie: np. Wecryl 276): Wecryl 885 – zużycie: 24 kg/m2 na 10 mm grubości warstwy,
 • masa szpachlowa na bazie żywicy PMMA (gruntowanie: Wecryl 276): Wecryl 810 – zużycie: 1,7 kg/m2 na 1 mm grubości warstwy.

Rozwiązanie dotyczące uszczelnienia detali, cokołów, przejść rurowych, słupków stalowych przechodzących przez beton – także powłoka uszczelniająca dachy:

 • powłoka uszczelniająca (np. cokoły): Wecryl R230 thix – pierwsza warstwa: zużycie 1,5 kg/m2, warstwa zamykająca wtopioną flizelinę: zużycie ok. 1,0 kg/m2,
 • flizelina Weplus Vlies – zużycie 1,05 m2/m2 (rolka o szerokości 20 cm, dł. 50 m.b.).

Nawierzchnia użytkowa na balkonach, tarasach, ciągach pieszych:

 • żywica gruntująca (pełni rolę ochronną dla zbrojenia przy naprawach betonu zaprawą Wecryl 885): Wecryl 276 – zużycie: 0,4 kg/m2 (opakowanie 10 kg, katalizator 3×0,1 kg Wekat 900),
 • warstwa uszczelniająca: Wecryl R230 – pierwsza warstwa: zużycie 1,5 kg/m2, warstwa zamykająca wtopioną flizelinę: zużycie ok. 1,0 kg/m2 (opakowanie 25 kg, katalizator 5×0,1 kg Wekat 900),
 • flizelina Weplus Vlies – zużycie 1,05 m2/m2 (rolka o szerokości 20 cm, dł. 50 m.b.),
 • samopoziomująca warstwa wyrównująca: Wecryl 233 – zużycie: 4,0 kg/m2 (opakowanie: Wecryl 210 – 10 kg, Wecryl 223 – 23 kg, katalizator Wekat 900 – 2×0,1 kg),
 • żywica nawierzchniowa: Wecryl 288 – zużycie: 0,6 kg/m2 (opakowanie 10 kg, katalizator 2×0,1 kg Wekat 900) – żywicę zamykającą posypuje się płatkami Weplus Chips – zużycie 50 g/m2

Powierzchniowa ochrona betonu/nawierzchnia z żywic PMMA (OS8 wg DAfStb) – ruch kołowy (chodniki mostowe, parkingi):

 • preparat gruntujący: Wecryl 108 – zużycie ok. 0,4–0,5 kg/m2 (opakowanie 25 kg, katalizator 8×0,1 kg Wekat 900),
 • powłoka nawierzchniowa: Wecryl 408 – pierwsza warstwa: zużycie 0,5 kg/m2, warstwa zamykająca: zużycie ok. 0,6–0,7 kg/m2 (przy uziarnieniu piasku 0,2–0,6 mm) (opakowanie 25 kg, katalizator 5×0,1 kg Wekat 900).

Nawierzchnia z żywic PMMA (OS-F wg ZTV-ING/OS-11 wg DAfStb) – ruch kołowy (parkingi, chodniki mostowe):

 • żywica gruntująca Wecryl 276 – zużycie ok. 0,4 kg/m2 (opakowanie 25 kg, katalizator 8×0,1 kg Wekat 900),
 • elastyczna membrana Wecryl 271 – zużycie 2,5 kg/m2 (opakowanie 25 kg, katalizator 5×0,1 kg Wekat 900),
 • warstwa użytkowa Wecryl 418 – zużycie 3,5 kg/m2 (opakowanie 15 kg, katalizator 2×0,1 kg Wekat 900).

Nawierzchnia z żywic PMMA (OS-10 wg DAfStb) – ciężki ruch kołowy (rampy załadunkowe, pochylnie najazdowe, parkingi):

* opcja z ogrzewaniem (należy doliczyć matę grzewczą ETHERMA NST 5 z osprzętem):

 • żywica gruntująca Wecryl 276 – zużycie ok. 0,4 kg/m2 (opakowanie 25 kg, katalizator 8×0,1 kg Wekat 900),
 • elastyczna membrana Wecryl 273 – zużycie: min. 2×1,6 = 3,2 kg/m2 (opakowanie 25 kg, katalizator 5×0,1 kg Wekat 900).

* opcja:

 • masa do osadzenia maty grzewczej (ETHERMA NST 5) Wecryl 847 – zużycie: 9 kg/m2 (opakowanie 15 kg, katalizator 1×0,1 kg Wekat 900),
 • warstwa ochronna Wecryl 233 – zużycie: 4,0 kg/m2, (opakowanie: Wecryl 210 – 10 kg, Wecryl 223 – 23 kg, katalizator 2×0,1 kg Wekat 900),

** wariant I:

 • kruszywo trudnościeralne Hartkorn (korund, uziarnienie: 1–3 mm, twardość w skali Mohsa: 9, gęstość: 4,0 kg/dm3) – zużycie: 8 kg/m,
 • żywica zamykająca Wecryl 220 – zużycie: 0,8 kg/m2 (opakowanie 25 kg, katalizator 5×0,1 kg Wekat 900),

*** wariant II:

 • piasek kwarcowy (uziarnienie 0,7–1,2 mm) – zużycie: 7 kg/m2,
 • żywica zamykająca Wecryl 288 – zużycie: 0,7 kg/m2 (opakowanie 25 kg, katalizator 5×0,1 kg Wekat 900).

Izolacje mostowe:

 • preparat gruntujący Wecryl 123 – zużycie: 0,4–0,8 kg/m2 (w zależności od szorstkości podłoża),
 • izolacja pod papę termozgrzewalną: Wecryl 123 + posypka z piasku kwarcowego (0,2–0,7 mm) + Wecryl 123,
 • izolacja pod asfalt twardolany: gruntowanie Wecryl 123 + posypka z piasku kwarcowego (0,2–0,7 mm) + Wecryl 123 + membrana Wecryl 274 – zużycie: 2,4 kg/m2 + preparat poprawiający przyczepność asfaltu WestWood Tack Harz – zużycie: 0,4 kg/m2.

WestWood® Kunststofftechnik GmbH
D-32469 Petershagen, An der Wandlung 20
dr inż. Krzysztof Pogan
+48 884 288 089
krzysztof.pogan@westwood-pl.com

Komentarze

Powiązane

dr inż. Krzysztof Pogan Adaptacja posadzki przemysłowej

Adaptacja posadzki przemysłowej Adaptacja posadzki przemysłowej

Jednym z najważniejszych elementów budynku jest podłoga. Posadzka jest jej wierzchnią warstwą, przez co jest narażona na szereg różnorodnych obciążeń (ich wielkość i rodzaj zależy od specyfiki pomieszczeń)....

Jednym z najważniejszych elementów budynku jest podłoga. Posadzka jest jej wierzchnią warstwą, przez co jest narażona na szereg różnorodnych obciążeń (ich wielkość i rodzaj zależy od specyfiki pomieszczeń). Wykonanie posadzki wiąże się ze znacznymi kosztami, które należy rozpatrywać jako sumę wydatków przeznaczonych na jej wbudowanie i eksploatację (w tym konserwację, odnawianie i ewentualne remonty).

dr inż. Krzysztof Pogan Szacowanie wytrzymałości na ściskanie betonu elementów wykonanych na budowie

Szacowanie wytrzymałości na ściskanie betonu elementów wykonanych na budowie Szacowanie wytrzymałości na ściskanie betonu elementów wykonanych na budowie

Dynamiczne wykorzystanie betonu nastąpiło w wieku XIX, od momentu opracowania w roku 1824 przez Aspdina technologii sztucznego spoiwa, które nazwał cementem portlandzkim. Dzisiaj pojęcie betonu jest znacznie...

Dynamiczne wykorzystanie betonu nastąpiło w wieku XIX, od momentu opracowania w roku 1824 przez Aspdina technologii sztucznego spoiwa, które nazwał cementem portlandzkim. Dzisiaj pojęcie betonu jest znacznie szersze i uległo wielu modyfikacjom.

Wybrane dla Ciebie

Sprawdzona chemia budowlana do prac glazurniczych i nie tylko »

Sprawdzona chemia budowlana do prac glazurniczych i nie tylko » Sprawdzona chemia budowlana do prac glazurniczych i nie tylko »

Termoizolacja na każdą kieszeń »

Termoizolacja na każdą kieszeń » Termoizolacja na każdą kieszeń »

Dachy, elewacje i posadzki – zaizolujesz jednym produktem! »

Dachy, elewacje i posadzki – zaizolujesz jednym produktem! » Dachy, elewacje i posadzki – zaizolujesz jednym produktem! »

Gwarantowane bezpieczeństwo w Twoim centrum logistycznym i nie tylko! »

Gwarantowane bezpieczeństwo w Twoim centrum logistycznym i nie tylko! » Gwarantowane bezpieczeństwo w Twoim centrum logistycznym i nie tylko! »

Skorzystaj z bezpłatnej wyceny stropu »

Skorzystaj z bezpłatnej wyceny stropu » Skorzystaj z bezpłatnej wyceny stropu »

Komfort cieplny i zdrowy dom w jednym »

Komfort cieplny i zdrowy dom w jednym » Komfort cieplny i zdrowy dom w jednym »

Innowacyjne rozwiązanie dla komfortowego ciepła i montażu »

Innowacyjne rozwiązanie dla komfortowego ciepła i montażu » Innowacyjne rozwiązanie dla komfortowego ciepła i montażu »

Oryginalny wygląd i izolacja w jednym »

Oryginalny wygląd i izolacja w jednym » Oryginalny wygląd i izolacja w jednym »

Izolacja, dzięki której ściana oddycha »

Izolacja, dzięki której ściana oddycha » Izolacja, dzięki której ściana oddycha »

Czy wiesz jak zapobiec rozprzestrzenianiu ognia? »

Czy wiesz jak zapobiec rozprzestrzenianiu ognia? » Czy wiesz jak zapobiec rozprzestrzenianiu ognia? »

Nowoczesne płyty warstwowe o wysokich parametrach użytkowych »

Nowoczesne płyty warstwowe o wysokich parametrach użytkowych » Nowoczesne płyty warstwowe o wysokich parametrach użytkowych »

System ociepleń na miarę Twoich potrzeb »

System ociepleń na miarę Twoich potrzeb » System ociepleń na miarę Twoich potrzeb »

Rozwiązania izolacji zapewniające ochronę termiczną i nie tylko »

Rozwiązania izolacji zapewniające ochronę termiczną i nie tylko » Rozwiązania izolacji zapewniające ochronę termiczną i nie tylko »

Odpowiedni strop = bezpieczeństwo i komfort »

Odpowiedni strop = bezpieczeństwo i komfort » Odpowiedni strop = bezpieczeństwo i komfort »

Jak unikać przecieków? »

Jak unikać przecieków? » Jak unikać przecieków? »

Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych

Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych

Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych

Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Poszerzaj wiedzę – rozpoczęła się rekrutacja na studia II stopnia!

Poszerzaj wiedzę – rozpoczęła się rekrutacja na studia II stopnia! Poszerzaj wiedzę – rozpoczęła się rekrutacja na studia II stopnia!

Sprawdź jakie korzyści płyną z energii odnawialnej »

Sprawdź jakie korzyści płyną z energii odnawialnej » Sprawdź jakie korzyści płyną z energii odnawialnej »

Bogata oferta stalowych pokryć modułowych – sprawdź!

Bogata oferta stalowych pokryć modułowych – sprawdź! Bogata oferta stalowych pokryć modułowych – sprawdź!

Najnowsze produkty i technologie

sfmeble.pl Jak urządzić pokój nastolatka na poddaszu?

Jak urządzić pokój nastolatka na poddaszu? Jak urządzić pokój nastolatka na poddaszu?

Planowanie aranżacji pokoju młodzieżowego na poddaszu to zadanie, które zdecydowanie nie należy do łatwych. Wnętrza pod skosem niosą ze sobą spore utrudnienia, które trzeba sprytnie obejść, aby dobrze...

Planowanie aranżacji pokoju młodzieżowego na poddaszu to zadanie, które zdecydowanie nie należy do łatwych. Wnętrza pod skosem niosą ze sobą spore utrudnienia, które trzeba sprytnie obejść, aby dobrze wykorzystać dostępne miejsce. Do tego coraz bardziej świadomi swoich gustów nastolatkowie chcą móc decydować i mieć wpływ na wystrój pokoju, w którym będą przebywać większość czasu. Jak to wszystko skutecznie pogodzić, aby uzyskać wygodną i funkcjonalną przestrzeń? Podpowiadamy!

merXu Z węgla na gaz – jaki kocioł gazowy wybrać – duży wybór na platformie merXu

Z węgla na gaz – jaki kocioł gazowy wybrać – duży wybór na platformie merXu Z węgla na gaz – jaki kocioł gazowy wybrać – duży wybór na platformie merXu

Ogrzewanie gazowe to najczęściej obecnie wybierana alternatywa dla kotłów na paliwa stałe. Za taką zmianą przemawiają nie tylko względy ekologiczne, ale także wygoda i możliwość skorzystania z dofinansowania....

Ogrzewanie gazowe to najczęściej obecnie wybierana alternatywa dla kotłów na paliwa stałe. Za taką zmianą przemawiają nie tylko względy ekologiczne, ale także wygoda i możliwość skorzystania z dofinansowania. Na jaki jednak kocioł gazowy się zdecydować? Jak wybrać odpowiedni? Podpowiadamy, z jakich rozwiązań skorzystasz na platformie merXu.

NEONET Termowentylator - budowa, działanie i zastosowanie

Termowentylator - budowa, działanie i zastosowanie Termowentylator - budowa, działanie i zastosowanie

Odpowiednia temperatura panująca we wnętrzu ma niebagatelny wpływ na nasze samopoczucie. Nic więc dziwnego w tym, że gdy w pomieszczeniu jest zbyt zimno lub zbyt gorąco, nie czujemy się najlepiej. Urządzeniem,...

Odpowiednia temperatura panująca we wnętrzu ma niebagatelny wpływ na nasze samopoczucie. Nic więc dziwnego w tym, że gdy w pomieszczeniu jest zbyt zimno lub zbyt gorąco, nie czujemy się najlepiej. Urządzeniem, które w sposób doraźny pozwala na osiągnięcie komfortu termicznego jest termowentylator. Na czym polega jego działanie?

Canada Rubber Polska Naprawa pokryć dachowych

Naprawa pokryć dachowych Naprawa pokryć dachowych

Tradycyjny remont dachu pokrytego papą wiąże się z koniecznością zrywania istniejącego pokrycia, co niesie za sobą koszty związane z jego utylizacją, a także naraża odsłonięte elementy konstrukcyjne na...

Tradycyjny remont dachu pokrytego papą wiąże się z koniecznością zrywania istniejącego pokrycia, co niesie za sobą koszty związane z jego utylizacją, a także naraża odsłonięte elementy konstrukcyjne na działanie negatywnych warunków pogodowych. Naprawa przez montaż kolejnych warstw papy oznacza dodatkowe dociążenie dachu, sięgające nawet do 10 kg/m2.

Rockwool Polska Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii – podsumowanie debaty w ramach kampanii Szóste paliwo

Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii – podsumowanie debaty w ramach kampanii Szóste paliwo Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii – podsumowanie debaty w ramach kampanii Szóste paliwo

Aż 70 proc. spośród 5 mln domów jednorodzinnych w Polsce nie spełnia standardów efektywności energetycznej. Powszechna fala renowacji i możliwości wynikające ze strategii unijnej Green Deal to olbrzymia...

Aż 70 proc. spośród 5 mln domów jednorodzinnych w Polsce nie spełnia standardów efektywności energetycznej. Powszechna fala renowacji i możliwości wynikające ze strategii unijnej Green Deal to olbrzymia szansa dla polskiej gospodarki, nie tylko w kontekście lepszej jakości powietrza, ale również podniesienia innowacyjności, szerokiego zastosowania lokalnych rozwiązań oraz stworzenia kilkuset tysięcy miejsc pracy. W długiej perspektywie czasu to również poprawa komfortu życia, eliminacja ubóstwa energetycznego...

dr inż. Krzysztof Pogan, WestWood® Kunststofftechnik GmbH Rozwiązania dla parkingów wielopoziomowych i podziemnych

Rozwiązania dla parkingów wielopoziomowych i podziemnych Rozwiązania dla parkingów wielopoziomowych i podziemnych

Parkingi wielopoziomowe i podziemne to niewątpliwie budowle, których nie można porównać do powszechnie spotykanych w budownictwie tradycyjnych budowli żelbetowych. Swoimi właściwościami przypominają one...

Parkingi wielopoziomowe i podziemne to niewątpliwie budowle, których nie można porównać do powszechnie spotykanych w budownictwie tradycyjnych budowli żelbetowych. Swoimi właściwościami przypominają one raczej budowle drogowe, jak np. mosty. Zatem muszą one spełniać wysokie wymagania w zakresie trwałości – powinny możliwie długo pozostać odporne na oddziaływanie warunków zewnętrznych i służyć przez długi czas.

Bauder Polska Sp. z o. o. Nowoczesne rozwiązania na dachy płaskie

Nowoczesne rozwiązania na dachy płaskie Nowoczesne rozwiązania na dachy płaskie

Szczelny dach płaski to gwarancja bezpieczeństwa dla użytkowników budynku oraz pewność wieloletniej i bezawaryjnej trwałości pokrycia. Obecnie od materiałów do izolacji i renowacji dachów wymaga się coraz...

Szczelny dach płaski to gwarancja bezpieczeństwa dla użytkowników budynku oraz pewność wieloletniej i bezawaryjnej trwałości pokrycia. Obecnie od materiałów do izolacji i renowacji dachów wymaga się coraz więcej – powinny być nie tylko wysokiej jakości, ale także przyjazne dla środowiska.

Sopro Polska Sp. z o.o. Renowacja drewnianej podłogi – jak zrobić to dobrze?

Renowacja drewnianej podłogi – jak zrobić to dobrze? Renowacja drewnianej podłogi – jak zrobić to dobrze?

Renowacja starej podłogi drewnianej nie należy do łatwych zadań, zwłaszcza jeżeli chcemy na niej ułożyć płytki ceramiczne. Tego typu prace wymagają wiedzy i doświadczenia, ale równie ważny jest dobór odpowiednich...

Renowacja starej podłogi drewnianej nie należy do łatwych zadań, zwłaszcza jeżeli chcemy na niej ułożyć płytki ceramiczne. Tego typu prace wymagają wiedzy i doświadczenia, ale równie ważny jest dobór odpowiednich materiałów.

Fabryka Styropianu ARBET Ocieplenie na ociepleniu – termomodernizacja według nowych wymagań

Ocieplenie na ociepleniu – termomodernizacja według nowych wymagań Ocieplenie na ociepleniu – termomodernizacja według nowych wymagań

W związku z potrzebą renowacji wielu obiektów budowanych przed laty najczęściej przeprowadza się ponowne docieplanie ocieplonych wcześniej ścian zewnętrznych. Wobec obowiązujących obecnie standardów energooszczędności...

W związku z potrzebą renowacji wielu obiektów budowanych przed laty najczęściej przeprowadza się ponowne docieplanie ocieplonych wcześniej ścian zewnętrznych. Wobec obowiązujących obecnie standardów energooszczędności w starych budynkach konieczne jest bowiem zwiększenie izolacyjności przegród lub naprawa istniejącego ocieplenia.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.