Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Toksyczność produktów spalania materiałów termoizolacyjnych

Toxicity of combustion products from thermal insulation materials

FOT. Próbki przygotowane do badania. Od lewej: wełna mineralna (MV2), polistyren (PS3), płyta pilśniowa (DV3), pianka poliuretanowa (PUR), pianka fenolowa (FP); fot. autorzy

FOT. Próbki przygotowane do badania. Od lewej: wełna mineralna (MV2), polistyren (PS3), płyta pilśniowa (DV3), pianka poliuretanowa (PUR), pianka fenolowa (FP); fot. autorzy

Izolacje budynków to sektor, który w ostatnich latach przeżywa dynamiczny rozwój. Wysiłki właścicieli budynków, zwłaszcza z wielkiej płyty, zmierzające do uzyskania wyższej efektywności energetycznej zapoczątkowały w Czechach na początku XXI w. ogromny „boom” na docieplenia zewnętrznych przegród budowlanych. W tym burzliwym okresie nastąpił rozwój nie tylko w zakresie nowych materiałów i technologii, ale także w przepisach normatywnych odnoszących się do bezpieczeństwa pożarowego budynków.

Zobacz także

mgr inż. Maciej Rokiel System ETICS – skutki braku analizy dokumentacji projektowej (cz. 4)

System ETICS – skutki braku analizy dokumentacji projektowej (cz. 4) System ETICS – skutki braku analizy dokumentacji projektowej (cz. 4)

Artykuł jest kontynuacją publikacji zamieszczonych kolejno w numerach 3/2022, 4/2022 i 6/2022 miesięcznika IZOLACJE. W tej części skupimy się na tym, jak skutki braku analizy czy wręcz nieprzeczytania...

Artykuł jest kontynuacją publikacji zamieszczonych kolejno w numerach 3/2022, 4/2022 i 6/2022 miesięcznika IZOLACJE. W tej części skupimy się na tym, jak skutki braku analizy czy wręcz nieprzeczytania dokumentacji projektowej mogą wpłynąć na uszkodzenia systemu. Przez „przeczytanie” należy tu także rozumieć zapoznanie się z tekstem kart technicznych stosowanych materiałów.

dr inż. Przemysław Brzyski Kostki słomy jako materiał termoizolacyjny ścian zewnętrznych

Kostki słomy jako materiał termoizolacyjny ścian zewnętrznych Kostki słomy jako materiał termoizolacyjny ścian zewnętrznych

Słoma zbożowa jest surowcem pochodzenia roślinnego stanowiącym odpad z upraw zbóż, m.in. żyta lub pszenicy. Wykorzystanie w budownictwie materiałów roślinnych, zarówno niskoprzetworzonych, jak i będących...

Słoma zbożowa jest surowcem pochodzenia roślinnego stanowiącym odpad z upraw zbóż, m.in. żyta lub pszenicy. Wykorzystanie w budownictwie materiałów roślinnych, zarówno niskoprzetworzonych, jak i będących odpadem, jest zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju.

dr inż. Beata Anwajler Zastosowanie odpadów stałych jako materiałów termoizolacyjnych

Zastosowanie odpadów stałych jako materiałów termoizolacyjnych Zastosowanie odpadów stałych jako materiałów termoizolacyjnych

Materiały budowlane wytwarzane z odpadów pochodzących z recyklingu są obecnie uważane za materiały ekologiczne, w przeciwieństwie do materiałów niskiej jakości lub niedrogich, za jakie uchodziły zgodnie...

Materiały budowlane wytwarzane z odpadów pochodzących z recyklingu są obecnie uważane za materiały ekologiczne, w przeciwieństwie do materiałów niskiej jakości lub niedrogich, za jakie uchodziły zgodnie z tradycyjnymi poglądami.

*****
W artykule podsumowano wyniki pomiarów, które zostały przeprowadzone w Technicznym Instytucie Ochrony Przeciwpożarowej w Pradze. Jednym z obszarów badań było określenie toksyczności produktów spalania materiałów izolacyjnych stosowanych w systemach ETICS.

Toxicity of combustion products from thermal insulation materials

The article summarizes the results of measurement that were carried out at the Technical Institute of Fire Protection in Prague. One of the research areas was to determine the toxicity of combustion products from insulation materials used in ETICS (External Thermal Insulation Composite Systems).
*****

Wymagania dla złożonych systemów izolacji cieplnej (ETICS) określone w normach kodu przeciwpożarowego ČSN 73 08xx oceniają go pod względem klasy reakcji na ogień i wysokości pożarowej obiektu, ilości ciepła uwalnianego z 1 m2 powierzchni lub wskaźnika rozprzestrzeniania się płomienia nad powierzchnią pionową. W odniesieniu do ETICS można zatem stwierdzić, że obecne wymagania tych norm respektują nadrzędne cele bezpieczeństwa pożarowego w budynkach. W przypadku pożaru ETICS ma to na celu przede wszystkim ograniczenie jego rozprzestrzeniania się w kierunku pionowym oraz niedopuszczenie do rozprzestrzeniania się ognia pomiędzy strefami pożarowymi, jeżeli budynek jest na takie podzielony.

Czytaj też o: Bezpieczeństwie pożarowym złożonych systemów izolacji cieplnej ETICS

Ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru ETICS jest ostatecznie czynnikiem decydującym o przeprowadzeniu szybkiej i skutecznej interwencji gaśniczej oraz zminimalizowaniu utraty życia i zdrowia osób lub mienia. Zagrożenie dla ludzi spowodowane jest nie tylko skutkami termicznymi trwającego pożaru, ale także toksycznością powstających produktów spalania. W przypadku pożaru ETICS dochodzi między innymi do spalenia lub rozkładu termicznego okładziny elewacyjnej oraz materiału termoizolacyjnego, a co za tym idzie uwolnienia spalin, które mogą przedostać się np. przez otwarte otwory w konstrukcjach obwodowych budynku (okna, drzwi balkonowe, świetliki dachowe) i tym samym powodować zatrucie ludzi.

Eksperyment

Obecnie w Republice Czeskiej nie ma normy badawczej, która dotyczyłaby oznaczania i oceny toksyczności materiałów termoizolacyjnych stosowanych jako składnik systemów ETICS. Z tego powodu do określenia i oceny ich toksyczności wykorzystano metodologię Laboratorium Badawczego TÚPO [1].

Niniejszą metodę badawczą stosuje się do określania toksyczności gazowych produktów rozkładu termicznego lub spalania (zwaną dalej „określaniem toksyczności”). Jest to metoda z fizycznym modelem pożaru w komorze dymowej połączonej z kuwetą gazową spektrometru w podczerwieni z transformacją Fouriera (FTIR). Zasady badania opierają się na uznanych międzynarodowo procedurach technicznych wynikających z przepisów normatywnych, którymi są:

  • ČSN EN ISO 5659-2 „Tworzywa sztuczne – powstawanie dymu. Część 2: Wyznaczenie gęstości optycznej za pomocą testu jednokomorowego”,
  • ČSN EN 17084 „Kolejnictwo – Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych – Badanie toksyczności materiałów i elementów”,
  • ČSN EN 45545-2 „Kolejnictwo – Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych. Część 2: Wymagania dla materiałów i elementów w zakresie właściwości ogniowych”.

Istotą spektrometrii IR, tj. pomiaru widm w podczerwieni z wykorzystaniem spektrometru FTIR, jest absorpcja promieniowania podczerwonego przy przejściu przez próbkę, podczas którego zachodzą zmiany energii oscylacyjnej cząsteczki. Zaabsorbowane promieniowanie jest charakterystyczne dla grup funkcyjnych wykonujących drgania. Warunkiem wzbudzenia drgania przez promieniowanie jest zmienność momentu dipolowego badanej cząsteczki w trakcie tego drgania.

Wynikiem analizy jest widmo w podczerwieni „nieznanej substancji”, które jest graficzną reprezentacją funkcjonalnej zależności energii, zwykle wyrażanej w jednostkach absorbancji (A) w zależności od długości fali padającego promieniowania. Cząsteczki są identyfikowane przez ich charakterystyczne pasma absorpcji odpowiadające poszczególnym grupom funkcyjnym. Stężenie wykrytych toksycznych związków nieorganicznych obliczamy jako powierzchnię odpowiedniego pasma w widmie z wykorzystaniem oprogramowania – OPUS GA.

Etapy pracy

rys 1 fridrichova

RYS. 1 Schemat układu pomiarowego; rys.: R. Friedrichová, D. Mlčoch, A. Vyskočilová

Przed przystąpieniem do właściwego badania konieczne było podgrzanie komory gazowej z kuwetą do wymaganej standardowo temperatury, tj. 180 ± 10°C. W tym celu komar gazowa posiada własne ogrzewanie. Podczas ogrzewania oba zawory na kuwecie gazowej były otwarte, tak aby była ona stale przedmuchiwana osuszonym powietrzem. Do właściwego pomiaru kuwetę gazową podłączono do źródła mieszaniny gaz/gaz, którym była komora dymowa. Połączenie wykonano wężykami teflonowymi, które wraz z filtrami cząstek tworzyły ogrzany tor gazu, nagrzany do w/w temperatury.

fot 1 fridrichova

FOT. 1 Rzeczywisty układ pomiarowy; fot.: R. Friedrichová, D. Mlčoch, A. Vyskočilová

Z kuwety gazowej strumień gazów prowadzono rurkami silikonowymi przez pompę i rotametr na zewnątrz laboratorium. Szybkość przepływu gazu ustawiono na 1,5 l/min. Schemat połączeń pokazano na RYS. 1, a rzeczywiste połączenie na FOT. 1. Przed każdym badaniem zarejestrowano widmo tła, które następnie odejmowano od zarejestrowanych widm badanych próbek.

Widma FTIR wykonano z następującymi parametrami:

  • zakres widmowy (4800–750) cm-1,
  • ilość skanów na widmo badanej próbki 10 (dla jednego punktu krzywej stężenia substancji toksycznej),
  • rozdzielczość widmowa 0,5 cm-1.
fot 2 fridrichova 1

FOT. 2 Widok przebiegu badania w warunkach Q1= 25 kW/m2 (z płomieniem testowym); fot.: R. Friedrichová, D. Mlčoch, A. Vyskočilová

Zgodnie z wymaganiami normy [2] zmierzono stężenie następujących gazów: CO, CO2, NOx, HBr, HCl, HCN, HF, SO2. Ta metoda nie wykryła substancji toksycznych na bazie związków organicznych. Na potrzeby tego pomiaru wykorzystano dwa fizyczne modelowe scenariusze pożaru, a mianowicie z gęstością strumienia ciepła (Q) równą 25 kW/m2 z płomieniem testowym oraz 50 kW/m2 bez płomienia testowego (oznaczone w tekście jedynie jako Q1= 25 kW/m2 i Q2= 50 kW/m2) zgodnie z normami [2, 3] (FOT. 2).

Dla wersji z płomieniem testowym płomień ustawiono na standardowo wymaganą wysokość 30 mm (RYS. 2 i 3).

rys 2 fridrichova

RYS. 2 Wykres stężenia powstających podczas rozkładu termicznego próbki PS3 tlenków węgla (CO, CO2) w funkcji czasu (Q1= 25 kW/m2); rys.: R. Friedrichová, D. Mlčoch, A. Vyskočilová

rys 3 fridrichova

RYS. 3 Wykres stężenia powstających podczas rozkładu termicznego próbki PS3 tlenków węgla (CO, CO2) w funkcji czasu (próbka PS3, Q2= 50 kW/m2); rys.: R. Friedrichová, D. Mlčoch, A. Vyskočilová

Przed badaniem próbki zawsze owijano z pięciu stron, niepoddanych bezpośrednio działaniu źródła ciepła i płomienia, w ochronną folię aluminiową zabezpieczającą próbkę przed rozpadem. Próbkę przed każdym badaniem ważono. Następnie uruchamiano pompę i otwierano zawory, aby zapewnić przepływ gazów do komory gazowej. Następnie badaną próbkę umieszczono w uchwycie, znajdującym się na cokole w komorze, w wymaganej odległości od dolnej krawędzi promiennika. Po zamknięciu komory jednocześnie otwierano osłonę emitera i rozpoczynano ciągły pomiar widma w podczerwieni z wykorzystaniem spektrometru FTIR. Próbki gazu były pobierane w sposób ciągły przez cały czas trwania badania i rejestrowane na komputerze PC z odpowiednim oprogramowaniem. Zachowanie się próbek podczas badania obserwowano wizualnie przez okienko kontrolne. W sumie wykonano trzy pomiary dla każdej próbki w warunkach powtarzalności.

Próbki

tab 1 fridrichova

TABELA 1 Przegląd stosowanych materiałów termoizolacyjnych

Do badań wybrano powszechnie dostępne na rynku materiały termoizolacyjne stosowane jak składnik systemów ETICS. Łącznie zakupiono 15 materiałów termoizolacyjnych, z których przygotowano próbki o wymiarach 75×75×15 mm. Były to materiały na bazie ekspandowanego polistyrenu (próbki oznaczone PS), materiały na bazie włókien mineralnych – wełny mineralnej (próbki serii MV), materiały z włókna drzewnego (próbki oznaczone DV), płyty poliuretanowe (PUR) oraz płyty z pianki fenolowej (FP). Zestawienie wybranych materiałów do badań zawiera TABELA 1. Wszystkie próbki kondycjonowano przed badaniem zgodnie z wymaganiami normowymi.

FOT. 3–4 przedstawiają próbki oznaczone PS5 i MV1 wraz z obrazem z mikroskopu cyfrowego – powiększenie 13x, umieszczonym po prawej stronie.

fot 3 fridrichova 1

FOT. 3 Zdjęcie próbki oznaczonej jako PS5; fot.: R. Friedrichová, D. Mlčoch, A. Vyskočilová

fot 4 fridrichova

FOT. 4 Zdjęcie próbki oznaczonej jako MV1; fot.: R. Friedrichová, D. Mlčoch, A. Vyskočilová

Formuła wyznaczania konwencjonalnego wskaźnika toksyczności CITG

Konwencjonalny wskaźnik toksyczności CITG jest wielkością bezwymiarową wyrażoną poniższym równaniem. Otrzymane wartości stężeń toksycznych gazowych produktów rozkładu termicznego i spalania badanych materiałów, potrzebne do późniejszego podstawienia do równania na wyznaczanie CITG, obliczono jako średnią arytmetyczną z trzech pomiarów stężeń rejestrowanych w 4. i 8. minucie badania. Obliczenie to jest ustawione na parametry wagonu kolejowego [2]. Wartość CIT 0,9 to limit dla materiałów stosowanych we wnętrzach taboru.

gdzie:

CITG – konwencjonalny wskaźnik toksyczności,
0,51 m3 – objętość komory testowej,
0,1 m2 – eksponowany obszar próbki zgodnie z modelem fizycznym,
150 m3 – objętość, do której rozproszone są powstałe emisje (rozważana dla objętości wagonu kolejowego),
0,004225 m2 – eksponowany obszar badanej próbki,
c1 – jest stężeniem i-tej substancji toksycznej w komorze badawczej w 4. i 8. minucie,
C1 – jest stężeniem odniesienia i-tego środka toksycznego.

Wyniki

Poniżej przedstawiono wyniki poszczególnych pomiarów laboratoryjnych. Ze względu na dużą liczbę próbek do badań, dla danej grupy materiałów (styropian, wełna mineralna itp.) wybrano próbkę o największej liczbie substancji toksycznych lub ich najwyższym stężeniu. Wyniki pomiarów podano jako średnią z trzech pomiarów. Wyniki zawierają opis zachowania się próbek podczas pomiaru, a wyniki prezentowane są w postaci tabel zawierających stężenia substancji toksycznych zmierzone w 4. i 8. minucie (w jednostkach ppm).

Wydajność powstawania toksycznych produktów gazowych przedstawiono na dwóch osiach „y”, wyrażając zależność stężenia danej substancji toksycznego od czasu. Stężenie CO2 jest zawsze pokazane na lewej osi „y”, a stężenie innych mierzonych substancji toksycznych na prawej.

Wykresom towarzyszą zdjęcia próbek przed i po badaniach. Wzrost stężenia na początku poszczególnych pomiarów wynika z faktu, że pozostałości produktów spalania z poprzedniego badania nie zostały całkowicie odpowietrzone w podgrzewanej ścieżce przed rejestratorem. Fakt ten nie miał wpływu na ogólne wyniki pomiarów.

Polistyren

Próbki PS1 do PS5 zachowywały się dość podobnie podczas badania. W obu warunkach pomiarowych (Q1= 25 kW/m2 i Q2= 50 kW/m2) po poddaniu próbki działaniu promieniowania cieplnego przechodziła ona z fazy stałej w fazę ciekłą z jednoczesnym rozkładem termicznym reprezentowanym przez biały dym.

tab 2 fridrichova

TABELA 2 Stężenie substancji toksycznych po 4 i 8 minutach badania dla próbki PS3

Otrzymana ciekła faza polistyrenu na dnie folii aluminiowej była poddana ciągłemu działaniu energii cieplnej, czego skutkiem był dalszy rozkład termiczny wraz z rozwojem lekkiego dymu. Już na tym etapie dochodziło do zmian w zachowaniu się poszczególnych próbek w zależności od warunków pomiaru czy ich składu chemicznego. Zasadniczo istniały dwa scenariusze, a mianowicie postępujący rozkład termiczny fazy ciekłej do końca badania bez inicjacji lub inicjacja gazowych produktów rozkładu termicznego z późniejszym spalaniem płomieniowym próbki.

Określając wydajność powstawania toksycznych gazowych produktów spalania lub rozkładu termicznego próbek PS1 do PS5, zarejestrowano uwalniane tlenków węgla, a konkretnie CO i CO2 (TABELA 2RYS. 2–3FOT. 5).

fot 5 fridrichova

FOT. 5 Próbka PS3 przed i po badaniu (od lewej: Q1= 25 kW/m2, Q2= 50 kW/m2); fot.: R. Friedrichová, D. Mlčoch, A. Vyskočilová

Wełna mineralna

Próbki od MV1 do MV3 zachowywały się podczas pomiaru identycznie. W obu warunkach pomiarowych (Q1= 25 kW/m2 i Q2= 50 kW/m2), po wystawieniu próbki na działanie promieniowania cieplnego, nastąpiła zmiana koloru jej powierzchni oraz pojawił się lekki dym o jasnej barwie. Powierzchnia stała się biała w ciągu 1 minuty i stawała się czarna w miarę upływu czasu. W próbkach poddanych działaniu pożaru o gęstości strumienia ciepła Q1= 25 kW/m2 czarne zabarwienie powierzchni było bardziej wyraziste niż w przypadku próbek poddanych działaniu pożaru o gęstości strumienia ciepła Q1= 50 kW/m2. W badaniu nastąpił jedynie rozkład termiczny próbek lub lepiszcza w nich zawartego, bez śladów spalenia płomieniowego.

tab 3 fridrichova

TABELA 3 Stężenie substancji toksycznych zarejestrowane w 4. i 8. minucie badania (próbka MV2)

Określając wydajność powstawania toksycznych gazowych produktów rozkładu termicznego próbek od MV1 do MV3 zarejestrowano uwalnianie tlenku azotu (NO) i tlenków węgla (CO i CO2). W próbkach MV2 i MV3 dodatkowo zarejestrowano powstawanie cyjanowodoru (HCN), a w próbce MV4 tylko tlenków węgla – CO oraz CO2 (TABELA 3RYS. 4–5FOT. 6).

rys 4 fridrichova

RYS. 4 Wykres stężenia gazowych produktów termicznego rozkładu próbki MV2 (CO, CO2 i HCN) w funkcji czasu (Q1= 25 kW/m2); rys.: R. Friedrichová, D. Mlčoch, A. Vyskočilová

rys 5 fridrichova

RYS. 5 Wykres stężenia gazowych produktów termicznego rozkładu próbki w funkcji MV2 (CO, CO2, HCN i NOx) w funkcji czasu (Q2= 50 kW/m2); rys.: R. Friedrichová, D. Mlčoch, A. Vyskočilová

fot 6 fridrichova

FOT. 6 Próbka MV2 przed i po pomiarach (od lewej: Q1= 25 kW/m2, Q2= 50 kW/m2); fot.: R. Friedrichová, D. Mlčoch, A. Vyskočilová

Płyta pilśniowa

Wszystkie trzy badane próbki wykonane z materiału z włókien drzewnych wykazywały podobne zachowanie podczas badania i zawsze paliły się płomieniem w obu warunkach pomiaru (Q1= 25 kW/m2 i Q2= 50 kW/m2).

W warunkach gęstości strumienia ciepła równego 25 kW/m2, po wystawieniu próbki na działanie promieniowania cieplnego, nastąpiła natychmiastowa degradacja termiczna powierzchni próbki i jej zaczernienie. Na początku spalania płomieniowego z powierzchni próbek wydobywał się lekki biały dym. Dla próbek DV1 i DV2 płomień nie zgasł do końca badania, a materiał po wyciągnięciu z komory wykazywał trwały blask (tlenie).

W warunkach 50 kW/m2 spalanie płomieniowe rozpoczęło się nieco wcześniej. Intensywność powstawania białego dymu z powierzchni badanych próbek była większa niż w warunkach o mniejszej gęstości strumienia ciepła. Dla wszystkich trzech próbek płomień gasł podczas testu, a następnie materiał tlił się, nawet po zakończeniu badania.

tab 4 fridrichova

TABELA 4 Stężenie substancji toksycznych zarejestrowanych w 4. i 8. minucie badania (próbka DV3)

Określając wydajność powstawania toksycznych gazowych produktów rozkładu termicznego próbek od DV1 do DV3 zarejestrowano wydzielanie tlenku azotu (NO) i tlenków węgla (CO i CO2).

W próbce DV3 dwutlenek siarki (SO2) wydzielał się również w warunkach 25 kW/m2, co nie zostało ujęte w tabeli, ponieważ nie wystąpiło ani w 4., ani w 8. minucie badania (TABELA 4RYS. 6–7FOT. 7).

rys 6 fridrichova

RYS. 6 Wykres stężenia gazowych produktów termicznego rozkładu próbki DV3 (CO, CO2 i SO2) w funkcji czasu (Q1= 25 kW/m2); rys.: R. Friedrichová, D. Mlčoch, A. Vyskočilová

rys 7 fridrichova

RYS. 7 Wykres stężenia gazowych produktów termicznego rozkładu próbki DV3 (CO, CO2 i NOx) w funkcji (Q2= 50 kW/m2); rys.: R. Friedrichová, D. Mlčoch, A. Vyskočilová

fot 7 fridrichova

FOT. 7 Próbka DV3 przed i po badaniu (od lewej: Q1= 25 kW/m2, Q2= 50 kW/m2); fot.: R. Friedrichová, D. Mlčoch, A. Vyskočilová

Pianka poliuretanowa

Przebieg badania płyt poliuretanowych (PUR) w warunkach gęstości strumienia ciepła Q1= 25 kW/m2 miał zawsze ten sam przebieg. We wszystkich trzech pomiarach po wystawieniu próbki na działanie promieniowania cieplnego następowało spalanie płomieniowe trwające ok. 2 min, jednocześnie obecny był biały dym i widoczna degradacja termiczna powierzchni próbki objawiająca się czernieniem powierzchni wraz z powstawaniem pęknięć.

tab 5 fridrichova

TABELA 5 Stężenie substancji toksycznych zarejestrowane w 4. i 8. minucie badania (próbka PUR)

W warunkach Q2 = 50 kW/m2 pomiar był zawsze taki sam i nie występowało spalanie płomieniowe badanych próbek. W czasie badania widoczne było powstawanie białego dymu oraz degradacja termiczna powierzchni próbki, co objawiało się czernieniem powierzchni i powstawaniem spękań.

Określając wydajność powstawania toksycznych produktów gazowych podczas rozkład termicznego płyt PUR zarejestrowano uwalnianie tlenków węgla (CO i CO2) oraz cyjanowodoru (HCN) (TABELA 5RYS. 8–9FOT. 8).

rys 8 fridrichova

RYS. 8 Wykres stężenia gazowych produktów termicznego rozkładu próbki PUR (CO, CO2 i HCN) w funkcji czasu (Q1= 25 kW/m2); rys.: R. Friedrichová, D. Mlčoch, A. Vyskočilová

rys 9 fridrichova

RYS. 9 Wykres stężenia gazowych produktów termicznego rozkładu próbki PUR (CO, CO2 i HCN) w funkcji czasu, (Q2= 50 kW/m2); rys.: R. Friedrichová, D. Mlčoch, A. Vyskočilová

fot 8 fridrichova

FOT. 8 Próbka PUR przed i po badaniu (od lewej: Q1= 25 kW/m2, Q2= 50 kW/m2); fot.: R. Friedrichová, D. Mlčoch, A. Vyskočilová

Pianka fenolowa

tab 6 fridrichova

TABELA 6 Stężenie substancji toksycznych zarejestrowane w 4. i 8. minucie badania (próbka FP)

Płyty fenolowe (FP) nie zawsze zachowywały się tak samo w warunkach pożaru Q1. W dwóch pomiarach spalanie płomieniowe nastąpiło natychmiast po wystawieniu próbki na działanie promieniowania cieplnego, które trwało zaledwie kilka sekund, podczas gdy w trzecim pomiarze spalanie płomieniowe nie wystąpiło. Wszystkie próbki wytwarzały biały dym w ciągu pierwszej minuty badania, a czernienie całej powierzchni obserwowano zawsze w ciągu 10 sekund. Podczas pomiaru górna warstwa włókna szklanego lekko opadła pośrodku.

W warunkach Q2 próbki do badań nie paliły się. Początkowo wytwarzał się biały dym, a powierzchnia próbki ponownie stawała się czarna. W trakcie tego pomiaru zaobserwowano większe opadanie warstwy wierzchniej wykonanej z włókna szklanego i jej wybielenie.

Określając wydajność powstawania toksycznych produktów gazowych w wyniku rozkładu termicznego płyt FP zarejestrowano uwalnianie tlenków węgla (CO i CO2), dwutlenku siarki (SO2) oraz cyjanowodoru (HCN) (TABELA 6RYS. 10–11FOT. 9).

rys 10 fridrichova

RYS. 10 Wykres stężenia gazowych produktów termicznego rozkładu próbki FP (CO, CO2, HCN i SO2) w funkcji czasu (Q1 = 25 kW/m2); rys.: R. Friedrichová, D. Mlčoch, A. Vyskočilová

rys 11 fridrichova

RYS. 11 Wykres stężenia gazowych produktów termicznego rozkładu próbki FP (CO, CO2 i HCN) w funkcji czasu (Q2 = 50 kW/m2); rys.: R. Friedrichová, D. Mlčoch, A. Vyskočilová

fot 9 fridrichova

FOT. 9 Próbka FP przed i po badaniu (od lewej: Q1 = 25 kW/m2, Q2 = 50 kW/m2); fot.: R. Friedrichová, D. Mlčoch, A. Vyskočilová

Porównianie badanych wartości konwencjonalnego wskaźnika toksyczności (CITG)

rys 12 fridrichova

RYS. 12 Porównanie wartości CITG przy Q1 = 25 kW/m2 (z płomieniem testowym); rys.: R. Friedrichová, D. Mlčoch, A. Vyskočilová

RYS. 12 porównującego wartości CITG w warunkach Q1 widać wyraźnie, że wszystkie wartości konwencjonalnego wskaźnika toksyczności są bardzo niskie.

Dla wszystkich próbek, zgodnie z oczekiwaniami, wartości są zawsze wyższe w 8. minucie badania (szara kolumna na wykresie). Najniższe wartości CITG zarejestrowano dla próbki MV4, następnie dla płyt termoizolacyjnych wykonanych z ekspandowanego polistyrenu (PS1–PS5), a także dla pozostałych próbek, w tym wełny mineralnej MV1–MV3.

Wyższe wartości CITG są wyznaczono dla próbek z włókien drzewnych DV1 i DV3. Najwyższe wartości CITG wyznaczono dla jedynego przedstawiciela z grupy pianek fenolowych (próbka FP).

rys 13 fridrichova

RYS. 13 Porównanie wartości CITG przy Q2 = 50 kW/m2 (bez płomieniem testowym); rys.: R. Friedrichová, D. Mlčoch, A. Vyskočilová

RYS. 13 wykresu porównującego wartości CITG w warunkach Q2 widać, że wartości konwencjonalnego wskaźnika toksyczności są najniższe dla następujących materiałów MV4, PS1–PS5, dla których są nawet niższe (lub równe) niż przy warunkach badania Q1. Fakt ten wynika z zachowania się tych próbek podczas pomiaru, gdy przy gęstości strumienia ciepła równego 50 kW/m2 częściej dochodziło do ich zapłonu i spalania płomieniowego (TABELA 7).

tab 7 fridrichova

TABELA 7 Porównanie zapłonu próbki podczas badania

Wnioski

Celem badania było określenie wydajności powstawania toksycznych gazowych produktów spalania lub rozkładu termicznego wybranych materiałów termoizolacyjnych stosowanych do ocieplenia ścian zewnętrznych budynków. Do pomiarów laboratoryjnych wybrano łącznie 15 materiałów, z których przygotowano próbki do badań. Ponieważ obecnie nie ma metodyki badawczej przeznaczonej do określania toksyczności materiałów termoizolacyjnych stosowanych w ETICS, wykorzystano metodę fizycznego modelu pożaru stosowaną dla pojazdów szynowych.

Mimo że zastosowana metoda oznaczania toksyczności przeznaczona jest przede wszystkim do badania materiałów i elementów stosowanych w transporcie szynowym, może być również z powodzeniem stosowana do oznaczania toksyczności wyrobów izolacyjnych, z pewnością z punktu widzenia identyfikacji powstających substancji toksycznych, w tym ich stężeń.

Konwencjonalny wskaźnik toksyczności CITG może być traktowany jako miara toksyczności, która jest przede wszystkim związana z warunkami pożaru pojazdu szynowego. Uzyskane wartości tego wskaźnika dla poszczególnych wybranych do badania materiałów są bardzo niskie.

Ciekawym odkryciem są różnice w produkcji określonych substancji toksycznych (cyjanowodór – HCN) zarejestrowane dla próbek MV1–MV4, dla których zadeklarowano te same właściwości (zwłaszcza współczynnik przewodzenia ciepła). Obserwowane różnice wynikają z innego procesu produkcyjnego lub różnego składu materiałów w zależności od zastosowanych dodatków wiążących (lepiszczy).

Podsumowując, można stwierdzić, że badane materiały izolacyjne spełniły restrykcyjne wymagania wynikające z przepisów dotyczących badań transportu szynowego w zakresie toksyczności. Ponadto wymagania te stawiane są materiałom i elementom znajdującym się we wnętrzu, w przeciwieństwie do ognioodporności materiałów termoizolacyjnych znajdujących się na zewnątrz budynków stanowiących składnik złożonych systemów izolacji cieplnej (ETICS).

***

[1] Techniczny Instytut Ochrony Przeciwpożarowej (TÚPO) jest placówką techniczną Generalnej Dyrekcji Straży Pożarnej Republiki Czeskiej (HZS ČR) i zajmuje się certyfikacją, badaniami i rozwojem, testowaniem technicznych środków ochrony przeciwpożarowej i przeciwpożarowej ekspertyzy technicznej. W zakresie prac badawczo-rozwojowych Instytut Techniczny prowadzi szereg szeroko zakrojonych badań, określa właściwości ogniowo-techniczne substancji, rozwiązuje projekty badawcze. Prowadzi również badania z zakresu bezpieczeństwa pożarowego jako wsparcie dla strażaków i przyczyn pożarów w zakresie identyfikacji substancji nieznanych substancji i przyspieszaczy pożaru.

Literatura

1. RůŽIČKA, „Metodyka TÚPO nr 01–09: procedura B: Oznaczanie wydajności toksycznej gazowych produktów rozkładu termicznego/spalania – metoda z fizycznym modelem pożaru komory wędzarniczej i kuwetą gazową FTIR”, Mediolan 2021, s. 19.
2. ČSN EN 17084, „Kolejnictwo – Ochrona przeciwpożarowa pojazdów kolejowych – Badanie toksyczności materiałów i komponentów”, Urząd ds. Normalizacji Technicznej, Metrologii i Badań Państwowych, Praga, sierpień 2022 r.
3. ČSN EN 45545-2, „Kolejnictwo – Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych – Część 2: Wymagania dotyczące właściwości ogniowych materiałów i elementów”, Urząd ds. Normalizacji Technicznej, Metrologii i Badań Państwowych, Praga, luty 2021 r.

Komentarze

Powiązane

dr inż. Grażyna Mitchener Czego golenie mrówki może nas nauczyć o izolacji

Czego golenie mrówki może nas nauczyć o izolacji Czego golenie mrówki może nas nauczyć o izolacji

W wielu miejscach na Ziemi warunki klimatyczne są tak ekstremalne, że ludzie nie są w stanie się tam osiedlić. Są one albo za gorące, albo za zimne, za wilgotne lub za suche. Ludzie nie są przystosowani...

W wielu miejscach na Ziemi warunki klimatyczne są tak ekstremalne, że ludzie nie są w stanie się tam osiedlić. Są one albo za gorące, albo za zimne, za wilgotne lub za suche. Ludzie nie są przystosowani do życia w tych warunkach i chociaż mogą w nich przebywać przez krótkie okresy, to tylko dzięki pomocy technologii. Jednak wbrew pozorom różne formy życia istnieją w tych miejscach i dla niektórych zwierząt jest to po prostu dom.

Farby KABE Systemy ociepleń KABE THERM – najlepsza ochrona elewacji

Systemy ociepleń KABE THERM – najlepsza ochrona elewacji Systemy ociepleń KABE THERM – najlepsza ochrona elewacji

Elewacja stanowi największą zewnętrzną część budynku narażoną na bezpośrednie i długotrwałe oddziaływanie niekorzystnych czynników atmosferycznych, mechanicznych i środowiskowych.

Elewacja stanowi największą zewnętrzną część budynku narażoną na bezpośrednie i długotrwałe oddziaływanie niekorzystnych czynników atmosferycznych, mechanicznych i środowiskowych.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Kształtowanie układów materiałowych przegród zewnętrznych i ich złączy w aspekcie cieplno-wilgotnościowym – studium przypadku

Kształtowanie układów materiałowych przegród zewnętrznych i ich złączy w aspekcie cieplno-wilgotnościowym – studium przypadku Kształtowanie układów materiałowych przegród zewnętrznych i ich złączy w aspekcie cieplno-wilgotnościowym – studium przypadku

Prezentowany artykuł jest fragmentem najnowszej książki dr. inż. Krzysztofa Pawłowskiego pt. „Projektowanie przegród zewnętrznych budynków o niskim zużyciu energii”, wydanej pod patronatem miesięcznika...

Prezentowany artykuł jest fragmentem najnowszej książki dr. inż. Krzysztofa Pawłowskiego pt. „Projektowanie przegród zewnętrznych budynków o niskim zużyciu energii”, wydanej pod patronatem miesięcznika „IZOLACJE”.

Waldemar Joniec Ciepłownictwo i węzły cieplne dla budynków, domów jednorodzinnych i poszczególnych mieszkań

Ciepłownictwo i węzły cieplne dla budynków, domów jednorodzinnych i poszczególnych mieszkań Ciepłownictwo i węzły cieplne dla budynków, domów jednorodzinnych i poszczególnych mieszkań

Węzły cieplne mają i będą miały duże znaczenie w zwiększaniu efektywności energetycznej systemów ogrzewania w budynkach zasilanych z sieci ciepłowniczej, które czeka gruntowna przemiana, tak jak ciepłownie....

Węzły cieplne mają i będą miały duże znaczenie w zwiększaniu efektywności energetycznej systemów ogrzewania w budynkach zasilanych z sieci ciepłowniczej, które czeka gruntowna przemiana, tak jak ciepłownie. Indywidualne stacje mieszkaniowe wpływają nie tylko na komfort w mieszkaniach, ale i na efekty energetyczne całych budynków. Możliwości wyposażania węzłów w układy automatyki, sterowania i monitorowania pozwalają z kolei sprostać wymaganiom w zakresie przepisów wprowadzających standardy dla obiektów...

inż. Konrad Tatoń Zastosowanie styropianu o obniżonej przewodności cieplnej w budownictwie i jego wpływ na detale konstrukcyjne

Zastosowanie styropianu o obniżonej przewodności cieplnej w budownictwie i jego wpływ na detale konstrukcyjne Zastosowanie styropianu o obniżonej przewodności cieplnej w budownictwie i jego wpływ na detale konstrukcyjne

W każdej przegrodzie budowlanej można obserwować złożone formy transportu ciepła. Oprócz regularnych obszarów, w których przepływ ciepła jest jednowymiarowy i dobrze charakteryzowany przez wartość współczynnika...

W każdej przegrodzie budowlanej można obserwować złożone formy transportu ciepła. Oprócz regularnych obszarów, w których przepływ ciepła jest jednowymiarowy i dobrze charakteryzowany przez wartość współczynnika przenikania ciepła U, mamy zawsze do czynienia z miejscami, w których przepływ ciepła jest dwu- lub nawet trójwymiarowy. Związane z tym dodatkowe straty ciepła muszą być starannie obliczone i uwzględnione w charakterystyce cieplnej budynku w formie liniowych i punktowych współczynników przenikania...

Rockwool Polska Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii – podsumowanie debaty w ramach kampanii Szóste paliwo

Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii – podsumowanie debaty w ramach kampanii Szóste paliwo Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii – podsumowanie debaty w ramach kampanii Szóste paliwo

Aż 70 proc. spośród 5 mln domów jednorodzinnych w Polsce nie spełnia standardów efektywności energetycznej. Powszechna fala renowacji i możliwości wynikające ze strategii unijnej Green Deal to olbrzymia...

Aż 70 proc. spośród 5 mln domów jednorodzinnych w Polsce nie spełnia standardów efektywności energetycznej. Powszechna fala renowacji i możliwości wynikające ze strategii unijnej Green Deal to olbrzymia szansa dla polskiej gospodarki, nie tylko w kontekście lepszej jakości powietrza, ale również podniesienia innowacyjności, szerokiego zastosowania lokalnych rozwiązań oraz stworzenia kilkuset tysięcy miejsc pracy. W długiej perspektywie czasu to również poprawa komfortu życia, eliminacja ubóstwa energetycznego...

dr inż. Maciej Robakiewicz Nowe cele i zasady modernizacji budynków

Nowe cele i zasady modernizacji budynków Nowe cele i zasady modernizacji budynków

Ambitny cel Unii Europejskiej osiągnięcia neutralności klimatycznej nie może być zrealizowany bez głębokich zmian w budynkach, zmian drastycznie zmniejszających ich zapotrzebowanie na energię i emisję...

Ambitny cel Unii Europejskiej osiągnięcia neutralności klimatycznej nie może być zrealizowany bez głębokich zmian w budynkach, zmian drastycznie zmniejszających ich zapotrzebowanie na energię i emisję gazów cieplarnianych. Dla osiągnięcia przyjętego celu konieczne jest zrealizowanie modernizacji niemal wszystkich budynków w całej UE. Jest to gigantyczne i bardzo trudne zadanie, którego realizacja wymaga rozszerzenia zakresu modernizacji dokonywanych w budynkach i zwiększenia tempa ich realizacji.

dr inż. Jacek Michalak Rynek ETICS w Polsce – teraźniejszość i przyszłość

Rynek ETICS w Polsce – teraźniejszość i przyszłość Rynek ETICS w Polsce – teraźniejszość i przyszłość

Powszechnie wiadomo, że bez ograniczenia zużycia paliw kopalnych i wzrostu efektywności energetycznej nie mamy szans na skuteczną transformację w kierunku bezemisyjnej globalnej gospodarki, która pozwoli...

Powszechnie wiadomo, że bez ograniczenia zużycia paliw kopalnych i wzrostu efektywności energetycznej nie mamy szans na skuteczną transformację w kierunku bezemisyjnej globalnej gospodarki, która pozwoli zatrzymać, a docelowo złagodzić zagrażające naszej cywilizacji zmiany klimatyczne.

Janusz Banera Trendy w zakresie stosowanych technologii izolacji dachów płaskich

Trendy w zakresie stosowanych technologii izolacji dachów płaskich Trendy w zakresie stosowanych technologii izolacji dachów płaskich

W dzisiejszym świecie nic nie jest tak stałe jak ciągły proces zmian. Stale zachodzące zmiany wpływają na całą naszą cywilizację i wszystkie dziedziny naszego życia, tj. produkcję żywności, przemysł odzieżowy,...

W dzisiejszym świecie nic nie jest tak stałe jak ciągły proces zmian. Stale zachodzące zmiany wpływają na całą naszą cywilizację i wszystkie dziedziny naszego życia, tj. produkcję żywności, przemysł odzieżowy, motoryzację, elektronikę i informatykę, energetykę, budownictwo itd.

dr hab. inż., prof. nadzw. UTP Dariusz Bajno Metody diagnostyki konstrukcji obiektów budowlanych oraz ustalanie stopnia ich zużycia technicznego

Metody diagnostyki konstrukcji obiektów budowlanych oraz ustalanie stopnia ich zużycia technicznego Metody diagnostyki konstrukcji obiektów budowlanych oraz ustalanie stopnia ich zużycia technicznego

Warunkiem bezpiecznego użytkowania każdego obiektu jest jego stan techniczny, w tym stan techniczny każdego z elementów składowych, odpowiedzialnych za bezpieczeństwo konstrukcji i bezpieczeństwo użytkowe...

Warunkiem bezpiecznego użytkowania każdego obiektu jest jego stan techniczny, w tym stan techniczny każdego z elementów składowych, odpowiedzialnych za bezpieczeństwo konstrukcji i bezpieczeństwo użytkowe [1].

mgr inż. arch. Mikołaj Jarosz, mgr inż. Henryk Kwapisz Renowacja akustyczna – jak zabezpieczyć się przed hałasem w mieszkaniach i poprawić komfort akustyczny w szkołach

Renowacja akustyczna – jak zabezpieczyć się przed hałasem w mieszkaniach i poprawić komfort akustyczny w szkołach Renowacja akustyczna – jak zabezpieczyć się przed hałasem w mieszkaniach i poprawić komfort akustyczny w szkołach

W unijnym „Zielonym Ładzie” bardzo wiele miejsca poświęca się konieczności termomodernizacji kilkudziesięciu milionów budynków w Europie, w tym kilku milionów w Polsce. Jest temu poświęcony specjalny program...

W unijnym „Zielonym Ładzie” bardzo wiele miejsca poświęca się konieczności termomodernizacji kilkudziesięciu milionów budynków w Europie, w tym kilku milionów w Polsce. Jest temu poświęcony specjalny program – „Fala Renowacji”. Cel jest oczywisty – osiągnięcie neutralności klimatycznej w 2050 r., a co za tym idzie poprawa jakości środowiska, ale też naszego komfortu życia. Zasadność tych działań jest oczywista, ale szkoda, że przy okazji tak szerokich programów zapomina się o tym, że jest jeszcze...

dr Jarosław Gil Adaptacje akustyczne sal widowiskowych w ośrodkach kultury

Adaptacje akustyczne sal widowiskowych w ośrodkach kultury Adaptacje akustyczne sal widowiskowych w ośrodkach kultury

W Polsce do dziś istnieje wiele sal widowiskowych placówek kultury z niezadowalającą akustyką. Niestety przez wiele lat, aż do pierwszej dekady XXI w. budowano takie sale z całkowitym pominięciem wymagań...

W Polsce do dziś istnieje wiele sal widowiskowych placówek kultury z niezadowalającą akustyką. Niestety przez wiele lat, aż do pierwszej dekady XXI w. budowano takie sale z całkowitym pominięciem wymagań akustyki wnętrz. Przez twarde podłogi, ściany z tynkowanej cegły lub płyty gipsowo­‑kartonowe i żelbetowe stropy we wszystkich tych salach występuje problem zbyt dużego pogłosu i zbyt małej zrozumiałości mowy. W wielu przypadkach szukano rozwiązania problemu w nagłośnieniu elektroakustycznym, lecz...

dr inż. Paweł Sulik Modernizacja starego budownictwa a bezpieczeństwo pożarowe

Modernizacja starego budownictwa a bezpieczeństwo pożarowe Modernizacja starego budownictwa a bezpieczeństwo pożarowe

W większości przypadków budynki charakteryzują się dużą trwałością, która pozwala na korzystanie z nich przez dziesięciolecia, a przy prawidłowej eksploatacji często przez setki lat. Nie oznacza to oczywiście,...

W większości przypadków budynki charakteryzują się dużą trwałością, która pozwala na korzystanie z nich przez dziesięciolecia, a przy prawidłowej eksploatacji często przez setki lat. Nie oznacza to oczywiście, że wszystkie stosowane w nich rozwiązania techniczne wraz z upływem lat zachowują swoją funkcjonalność.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Podstawowe kryterium powodzenia w osuszaniu zawilgoconych budynków

Podstawowe kryterium powodzenia w osuszaniu zawilgoconych budynków Podstawowe kryterium powodzenia w osuszaniu zawilgoconych budynków

Jednym z głównych celów prac renowacyjnych prowadzonych w budynkach, które uległy nadmiernemu zawilgoceniu, jest ich osuszenie. W tym wypadku pojęcie to nie może być jednak rozumiane dosłownie.

Jednym z głównych celów prac renowacyjnych prowadzonych w budynkach, które uległy nadmiernemu zawilgoceniu, jest ich osuszenie. W tym wypadku pojęcie to nie może być jednak rozumiane dosłownie.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Modernizacja fasad wentylowanych w świetle nowych wymagań cieplnych – wybrane aspekty

Modernizacja fasad wentylowanych w świetle nowych wymagań cieplnych – wybrane aspekty Modernizacja fasad wentylowanych w świetle nowych wymagań cieplnych – wybrane aspekty

Od 1 stycznia 2021 r., wg rozporządzenia [1], obowiązują nowe zaostrzone wartości graniczne współczynnika przenikania ciepła Uc(max)/U(max) dla poszczególnych przegród oraz graniczne wartości wskaźnika...

Od 1 stycznia 2021 r., wg rozporządzenia [1], obowiązują nowe zaostrzone wartości graniczne współczynnika przenikania ciepła Uc(max)/U(max) dla poszczególnych przegród oraz graniczne wartości wskaźnika zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP. W związku z powyższym istnieje potrzeba modernizacji przegród zewnętrznych istniejących budynków, w tym także fasad wentylowanych.

Bricomarché Sprawdzone sposoby na ocieplenie budynku

Sprawdzone sposoby na ocieplenie budynku

Odpowiednia termoizolacja to niezwykle istotny aspekt związany z ogrzewaniem budynku. Przede wszystkim pozwala znacznie zredukować koszty związane z paliwem potrzebnym do uzyskania i podtrzymywania pożądanej...

Odpowiednia termoizolacja to niezwykle istotny aspekt związany z ogrzewaniem budynku. Przede wszystkim pozwala znacznie zredukować koszty związane z paliwem potrzebnym do uzyskania i podtrzymywania pożądanej temperatury, ale przy okazji także zabezpiecza bryłę budynku przed zniszczeniami. Poznaj najlepsze metody ocieplenia budynku i zobacz, które z nich to najlepsze rozwiązanie dla Ciebie.

Czy w najbliższym czasie planujesz modernizację domu lub mieszkania?

Czy w najbliższym czasie planujesz modernizację domu lub mieszkania?

PU Polska – Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji Termoizolacyjność nowych budynków i termomodernizacja istniejących – czy warto?

Termoizolacyjność nowych budynków i termomodernizacja istniejących – czy warto? Termoizolacyjność nowych budynków i termomodernizacja istniejących – czy warto?

W miejsce wcześniejszego „Europejskiego Zielonego Ładu” (The European Green Deal) Parlament Europejski uchwalił dokument „Fit for 55”. W myśl tego programu Unia Europejska już do 2030 r. ma osiągnąć redukcję...

W miejsce wcześniejszego „Europejskiego Zielonego Ładu” (The European Green Deal) Parlament Europejski uchwalił dokument „Fit for 55”. W myśl tego programu Unia Europejska już do 2030 r. ma osiągnąć redukcję emisji dwutlenku węgla aż o 55% względem 1990 r., co stanowi podwyżkę aż o 15 punktów procentowych względem wcześniejszych założeń.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Długoterminowa Strategia Renowacji

Długoterminowa Strategia Renowacji Długoterminowa Strategia Renowacji

Długoterminowa Strategia Renowacji, którą strona polska powinna przedłożyć Komisji Europejskiej do 10 marca 2020 r., jest jednym z wymogów warunkujących dostępność środków finansowych Unii Europejskiej...

Długoterminowa Strategia Renowacji, którą strona polska powinna przedłożyć Komisji Europejskiej do 10 marca 2020 r., jest jednym z wymogów warunkujących dostępność środków finansowych Unii Europejskiej w ramach perspektywy na lata 2021–2027. Strategia przygotowana przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii wskazuje na potrzebę promocji głębokiej termomodernizacji i zwiększenia tempa termomodernizacji w Polsce z 1 do ok. 3 proc. rocznie. Od marca 2021 roku dokument oczekuje na podpisanie przez premiera...

dr inż. Andrzej Konarzewski Zrównoważone budownictwo – wprowadzenie do problematyki oceny

Zrównoważone budownictwo – wprowadzenie do problematyki oceny Zrównoważone budownictwo – wprowadzenie do problematyki oceny

Sektor budownictwa dostarcza od 5% do 10% Produktu Krajowego Brutto (PKB) w każdym kraju na świecie i jest głównym pracodawcą, z 10% zatrudnieniem. W tym samym czasie jest odpowiedzialny za zużycie 40%...

Sektor budownictwa dostarcza od 5% do 10% Produktu Krajowego Brutto (PKB) w każdym kraju na świecie i jest głównym pracodawcą, z 10% zatrudnieniem. W tym samym czasie jest odpowiedzialny za zużycie 40% energii, 50% wszystkich naturalnych zasobów i 60% powstających odpadów. Zrównoważony sektor budowlany jest kluczem będącym w stanie doprowadzić do redukcji globalnej emisji gazów cieplarnianych (GHG), a także jest odpowiedzialny za bardziej zrównoważony świat.

Janusz Banera Zarządzanie ryzykiem w budownictwie

Zarządzanie ryzykiem w budownictwie Zarządzanie ryzykiem w budownictwie

Ustalanie oceny i charakteru ryzyka dla zidentyfikowanych czynników jest kluczowym działaniem w celu trafności decyzji w późniejszych krokach związanych z wdrażaniem adekwatnych działań zaradczych.

Ustalanie oceny i charakteru ryzyka dla zidentyfikowanych czynników jest kluczowym działaniem w celu trafności decyzji w późniejszych krokach związanych z wdrażaniem adekwatnych działań zaradczych.

mgr inż. Wojciech Witkowski Zalecenia przy projektowaniu i wykonywaniu systemów ETICS z ceramicznymi i kamiennymi okładzinami elewacyjnymi

Zalecenia przy projektowaniu i wykonywaniu systemów ETICS z ceramicznymi i kamiennymi okładzinami elewacyjnymi Zalecenia przy projektowaniu i wykonywaniu systemów ETICS z ceramicznymi i kamiennymi okładzinami elewacyjnymi

Branża ociepleń budynków rozwija się dynamicznie od ponad 60 lat, a dzisiejsze rozwiązania w tej dziedzinie to przykład świadomego podejścia do wyzwań związanych z nowoczesnym, energooszczędnym budownictwem.

Branża ociepleń budynków rozwija się dynamicznie od ponad 60 lat, a dzisiejsze rozwiązania w tej dziedzinie to przykład świadomego podejścia do wyzwań związanych z nowoczesnym, energooszczędnym budownictwem.

Małgorzata Kośla Rola ekologii w budownictwie – zrównoważone budownictwo

Rola ekologii w budownictwie – zrównoważone budownictwo Rola ekologii w budownictwie – zrównoważone budownictwo

Zrównoważone budownictwo ma na celu zmniejszenie wpływu tej gałęzi przemysłu na środowisko i już dawno przestało być jedynie chwilowym trendem, a stało się koniecznością. Ekologiczne budownictwo stale...

Zrównoważone budownictwo ma na celu zmniejszenie wpływu tej gałęzi przemysłu na środowisko i już dawno przestało być jedynie chwilowym trendem, a stało się koniecznością. Ekologiczne budownictwo stale się rozwija i znacząco poprawia jakość życia mieszkańców i stan planety. Ekonomiczne wykonawstwo, oszczędna eksploatacja obiektu, ekologiczne technologie i materiały to tylko kilka warunków zrównoważonego budownictwa. Rola ekologii w budownictwie jest ogromna i pełni kluczową funkcję w zachowaniu zrównoważonego...

Małgorzata Kośla Głęboka termomodernizacja. Co to jest?

Głęboka termomodernizacja. Co to jest? Głęboka termomodernizacja. Co to jest?

Głęboka termomodernizacja określana jest jako zestaw działań remontowych i modernizacyjnych, które mają na celu zmniejszenie zużycia energii w budynkach, aby zrealizować wymagania prawne obowiązujące od...

Głęboka termomodernizacja określana jest jako zestaw działań remontowych i modernizacyjnych, które mają na celu zmniejszenie zużycia energii w budynkach, aby zrealizować wymagania prawne obowiązujące od 2021 r. Jednak nie można termomodernizacji określać jako remontu lub przebudowy. Definicja głębokiej termomodernizacji nie została jeszcze sprecyzowana, ale Komisja Europejska podjęła próby jej określenia pod względem technicznym. Działania termomodernizacyjne niosą za sobą szereg korzyści. Warto...

Wybrane dla Ciebie

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny » Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? » Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Płyty XPS – następca styropianu »

Płyty XPS – następca styropianu » Płyty XPS – następca styropianu »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? » Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków » Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.