Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Ciepłownictwo i węzły cieplne dla budynków, domów jednorodzinnych i poszczególnych mieszkań

Dwufunkcyjny węzeł cieplny w układzie równoległym, fot. Elektrotermex

Dwufunkcyjny węzeł cieplny w układzie równoległym, fot. Elektrotermex

Węzły cieplne mają i będą miały duże znaczenie w zwiększaniu efektywności energetycznej systemów ogrzewania w budynkach zasilanych z sieci ciepłowniczej, które czeka gruntowna przemiana, tak jak ciepłownie. Indywidualne stacje mieszkaniowe wpływają nie tylko na komfort w mieszkaniach, ale i na efekty energetyczne całych budynków. Możliwości wyposażania węzłów w układy automatyki, sterowania i monitorowania pozwalają z kolei sprostać wymaganiom w zakresie przepisów wprowadzających standardy dla obiektów inteligentnych, zapewniających mieszkańcom bezpieczeństwo oraz oszczędne korzystanie z energii, zwłaszcza odnawialnej.

Zobacz także

Joanna Ryńska Rola izolacji technicznych w zapewnieniu standardu akustycznego

Rola izolacji technicznych w zapewnieniu standardu akustycznego Rola izolacji technicznych w zapewnieniu standardu akustycznego

Izolacje techniczne często omawiane są przede wszystkim pod kątem parametrów cieplnych. Warto jednak pamiętać także o ich innych funkcjach, np. o izolowaniu akustycznym. Własności akustyczne instalacji...

Izolacje techniczne często omawiane są przede wszystkim pod kątem parametrów cieplnych. Warto jednak pamiętać także o ich innych funkcjach, np. o izolowaniu akustycznym. Własności akustyczne instalacji HVAC czy sanitarnych zyskują coraz większe znaczenie, gdy mowa o standardzie budynków albo poszczególnych lokali w kontekście odpowiedniego komfortu czy rosnących wymagań użytkowników.

Gamrat Technologie wykorzystywane w produkcji rur

Technologie wykorzystywane w produkcji rur Technologie wykorzystywane w produkcji rur

W nowoczesnym przemyśle i budownictwie rury odgrywają kluczową rolę w tworzeniu niezawodnych i trwałych systemów do przesyłu wody, ścieków oraz innych substancji. Technologie wykorzystywane w produkcji...

W nowoczesnym przemyśle i budownictwie rury odgrywają kluczową rolę w tworzeniu niezawodnych i trwałych systemów do przesyłu wody, ścieków oraz innych substancji. Technologie wykorzystywane w produkcji rur ewoluowały, oferując materiały i rozwiązania dostosowane do szerokiego spektrum zastosowań, od prostych instalacji domowych po skomplikowane systemy przemysłowe. Wśród najpopularniejszych materiałów wykorzystywanych do produkcji rur znajdują się polietylen (PE), polichlorek winylu (PVC) i stal....

Zawód Typer Rekuperacja czy wentylacja grawitacyjna – na co postawić?

Rekuperacja czy wentylacja grawitacyjna – na co postawić? Rekuperacja czy wentylacja grawitacyjna – na co postawić?

W dzisiejszych czasach dbanie o odpowiednią jakość powietrza w pomieszczeniach stało się kluczowym elementem zdrowego stylu życia. W związku z tym coraz więcej osób zastanawia się nad wyborem odpowiedniego...

W dzisiejszych czasach dbanie o odpowiednią jakość powietrza w pomieszczeniach stało się kluczowym elementem zdrowego stylu życia. W związku z tym coraz więcej osób zastanawia się nad wyborem odpowiedniego systemu wentylacyjnego. Dwa popularne rozwiązania to rekuperacja i wentylacja grawitacyjna. Czym się charakteryzują i która z nich uchodzi za lepsze rozwiązanie? Poznajcie najważniejsze informacje dotyczące każdej z proponowanych opcji.

Celem europejskiej strategii Zielonego ładu jest całkowita neutralność klimatyczna Unii do 2050 r. Oznacza to odchodzenie od spalania paliw kopalnych i wręcz rewolucyjne zmiany, m.in. w ciepłownictwie i ogrzewaniu budynków. Wiele krajów UE ma programy wsparcia nowych technologii, polskie Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oferuje pomoc m.in. przy tworzeniu nowych technologii dla ciepłownictwa oraz budynków efektywnych procesowo i energetycznie, a także magazynów energii elektrycznej, ciepła i chłodu. Wspierane będą technologie mające potencjał masowego wdrożenia.

Przykładowo program „Elektrociepłownia w lokalnym systemie energetycznym” ma na celu opracowanie innowacyjnej technologii uniwersalnego systemu wytwarzania i magazynowania energii do celów grzewczych w połączeniu z kogeneracją opartą na odnawialnych źródłach energii dla autobilansowania lokalnego systemu elektroenergetycznego.

Również plany i programy dotyczące energetyki wskazują, że na terenach zurbanizowanych rozwijać się będzie miejskie ciepłownictwo systemowe. W Polsce mamy 396 przedsiębiorstw ciepłowniczych, które mają koncesję URE na działalność w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji oraz obrotu ciepłem.

Domki letniskowe – jakie rozwiązania dotyczące ogrzewania warto zastosować?

Ciepłownictwo wymaga transformacji energetycznej (tak jak cała gospodarka) poprzez rozwój kogeneracji, zwiększanie wykorzystania OZE, termiczne przekształcanie odpadów komunalnych, uciepłownienie elektrowni, a także modernizację i rozbudowę systemu dystrybucji ciepła i chłodu, popularyzację magazynów ciepła i inteligentnych sieci. Na te cele przez dekadę trzeba będzie wydać dodatkowo co roku od 5 do 10 mld zł. Środki mają pochodzić z funduszy krajowych i unijnych, m.in. Polityki Spójności, Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, ReactEU oraz pozostałych instrumentów, jak np. programy priorytetowe NFOŚiGW i środki Wspólnej Polityki Rolnej, Fundusz Modernizacyjny czy krajowy fundusz celowy zasilany środkami ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2 (tj. Fundusz Transformacji Energetyki). Dotychczas inwestycje w ciepłownictwie finansowane były głównie ze środków własnych, np. w 2019 r. stanowiły one blisko 80% nakładów całkowitych.

Ciepłownictwo wymaga głębokich przemian zarówno w zakresie efektywności wytwarzania, jak i przesyłu. Do odbiorców przyłączonych do sieci trafia ostatecznie 56,6% ciepła, po uwzględnieniu zużycia na potrzeby własne wytwórcy oraz strat podczas przesyłania.

Tylko niecałe 10% systemów ciepłowniczych w mniejszych miastach spełnia kryteria systemów efektywnych, co jest konieczne dla uzyskania wsparcia na modernizację. W kogeneracji powstaje ok. 65% ciepła, ale w tym modelu produkuje je tylko 33,3% przedsiębiorstw ciepłowniczych.

Dywersyfikacja paliw zużywanych do produkcji ciepła postępuje bardzo powoli. Dominuje węgiel – 71%, w latach 2002–2019 jego udział zmalał o blisko 11%, wzrósł za to o 5,8% udział gazu, a o 6,6% OZE. Ceny ciepła zależą m.in. od ceny paliw oraz kosztów uprawnień do emisji CO2.

W ostatnich dwóch latach ciepłownictwo miało ujemne wyniki finansowe, głównie z powodu wzrostu kosztów uprawnień do emisji i cen węgla. W ciągu dwóch ostatnich dekad znacznie wzrosła sprawność wytwarzania, spadła emisja szkodliwych substancji (pyłów, SO2, NOx) i CO2 (o ok. 20%), ale sprawność przesyłania praktycznie się nie zmieniła.

Nowe kierunki rozwoju ciepłownictwa

Ciepłownictwo i system elektroenergetyczny będą coraz mocniej ze sobą powiązane, a paliwa kopalne będą zastępowane w pierwszym rzędzie energią elektryczną z wiatru i słońca. Docelowo energetyka ma korzystać ze źródeł odnawialnych, a ciepłownictwo ma być w znacznym stopniu zelektryfikowane. Będzie ono tym samym konkurować z energetyką, która dostarczy energię elektryczną do zasilania pomp ciepła. W tej rywalizacji ważne będą nie tylko kwestie techniczne i uwarunkowania lokalne, ale także to, w jakim stopniu dany nośnik energii – ciepło z sieci i energia elektryczna – jest mniej emisyjny, a z czasem bezemisyjny. Niezależnie od tego, jak będzie wytwarzane ciepło, czy z gazu ziemnego, a następnie z wodoru i OZE, konieczne jest zwiększanie efektywności jego transportu i dystrybucji. Obecne wyniki, poniżej 60%, pokazują, jak wiele trzeba będzie zrobić.

Jednym z koniecznych działań będzie zmniejszanie temperatury medium w ciepłociągach – budynki potrzebują coraz mniej energii na ogrzewanie na jednostkę powierzchni, tym samym można obniżać temperatury zasilania urządzeń grzewczych w budynkach, tym bardziej że coraz częściej stosuje się grzejniki niskotemperaturowe, zarówno ścienne, jak i płaszczyznowe.

Ten kierunek zmian wiąże się z koniecznością rewizji wymagań dotyczących przygotowania c.w.u. zawartych w WT. Otóż § 120 wymaga, aby w budynkach, z wyjątkiem jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej, w instalacji ciepłej wody zapewniony był stały obieg wody, także na odcinkach przewodów o objętości wewnątrz przewodu powyżej 3 dm3, prowadzących do punktów czerpalnych. Ponadto instalacja c.w.u. powinna umożliwiać uzyskanie w punktach czerpalnych wody o temperaturze nie niższej niż 55°C i nie wyższej niż 60°C oraz przeprowadzanie ciągłej lub okresowej dezynfekcji metodą chemiczną lub fizyczną (w praktyce dezynfekcji cieplnej z temperaturą wody w punktach czerpalnych nie mniejszą niż 70°C i nie wyższą niż 80°C).

W przypadku indywidualnych stacji mieszkaniowych uzyskanie na wylewce temperatury min. 55°C będzie trudne, skoro do węzła budynkowego trafi woda z sieci ciepłowniczej o temperaturze 60°C, po nim będzie miała ok. 55°C, a po przejściu przez indywidualną stację mieszkaniową poniżej 50°C. Ponadto indywidualne stacje mieszkaniowe pracują w trybie c.w.u. jak przepływowy podgrzewacz, czyli jak np. gazowy kocioł dwufunkcyjny czy gazowy przepływowy podgrzewacz ciepłej wody, i ryzyko powstania Legionelli na przewodach od stacji do wylewki jest znikome.

Problem ten już jest podnoszony przez niektórych dostawców ciepła, gdyż obawiają się oni, że nawet kiedy podają w sieci latem wodę o temperaturze 65°C, to po przejściu przez dwa wymienniki, czyli w węźle budynkowym i następnie w indywidualnej stacji mieszkaniowej, na wylewce nie będzie temperatury wymaganej przez WT. Trzeba zatem zastosować centralne przygotowanie c.w.u., oczywiście wraz z cyrkulacją, a to rozwiązanie nie redukuje ryzyka Legionelli, ale wręcz je zwiększa i nie jest efektywniejsze energetycznie od układu z indywidualnymi stacjami mieszkaniowymi.

Ważny kierunek działań to izolacje termiczne przewodów oraz stosowanie nowoczesnych węzłów cieplnych budynkowych i stacji mieszkaniowych. Kolejny kierunek zmian w ogrzewaniu budynków na terenach zurbanizowanych z potencjalnym dostępem do sieci cieplnych to odchodzenie od kotłów węglowych m.in. w ramach ograniczania niskiej emisji, a z czasem także gazowych z uwagi na redukcję emisji CO2.

Modernizacja systemów grzewczych w takich budynkach powinna obejmować całą instalację i wszystkie jej elementy składowe: źródło ciepła dla budynku, czyli montaż węzła cieplnego zasilanego z systemu ciepłowniczego, oraz unowocześnienie samego systemu ogrzewania wewnątrz budynku (sieć przewodów, w tym instalacji i armatury). Oferowane obecnie węzły to kompletne układy wymiennikowe o wysokiej sprawności wymiany ciepła, współpracujące z węzłami mieszkaniowymi (stacjami mieszkaniowymi) oraz tradycyjnymi układami c.o., które wyposaża się w efektywną i automatyczną regulację.

Bardzo ważne są coraz wyższe wymagania dotyczące zużycia energii przez budynki, przygotowywane są zalecenia w zakresie tworzenia w budynkach systemów czyniących z nich obiekty inteligentne, co ma wpływać nie tylko na komfort i bezpieczeństwo mieszkańców, ale zwłaszcza na oszczędne wykorzystanie energii.

Nowe wymagania służą m.in. zintegrowaniu wszystkich instalacji w budynkach, tak aby były one inteligentne i niemal zeroenergetyczne, korzystały z energii odnawialnej i wspierały elektromobilność. Cele te zostały określone m.in. w dyrektywie 2018/844/UE z 30 maja 2018 r., zmieniającej dyrektywę 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków i dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej [1]. Oznacza to wyposażanie budynków w układy sterowania w celu zapewnienia optymalnego wytwarzania, dystrybucji, magazynowania i wykorzystywania energii oraz układy pomiarów sprawności systemów informujące o spadkach sprawności i potrzebie serwisowania. Ponadto do 1 stycznia 2027 r. liczniki ciepła i ciepłomierze powinny mieć możliwość zdalnego odczytu i udostępniana powinna być informacja dotycząca zużycia energii, tak aby zachęcać odbiorców do świadomego z niej korzystania i jej oszczędzania.

Dyrektywa zaleca wykorzystywanie do tego m.in. nowych technologii oraz liczników i podzielników kosztów ogrzewania, które po 25 października 2020 r. mają umożliwiać zdalny odczyt. Urządzenia, które zostały zamontowane wcześniej i nie mają tej funkcji, powinny zostać w nią wyposażone lub należy je wymienić do 1 stycznia 2027 r.

Od wielu lat na rynku oferowane są węzły z automatyką i regulacją, pozwalające obniżyć zapotrzebowanie na ciepło oraz zapewniające sprawną obsługę i konserwację. Dobór węzła zależy od zapotrzebowania na ciepło oraz wymagań technicznych stawianych przez dostawcę ciepła.

Wielu dostawców szczegółowo określa warunki techniczne przyłączenia. Producenci węzłów oferują je w różnych konfiguracjach, w tym na indywidualne zamówienia, w szerokim zakresie mocy – od kilku kilowatów do kilku megawatów. Wśród kompaktowych węzłów cieplnych dostępne są różne konfiguracje węzłów jedno- i dwufunkcyjnych.

Duże węzły cieplne

Jednofunkcyjne węzły cieplne pracujące tylko na potrzeby układu c.o. – to rozwiązanie stosowane w budynkach mieszkalnych, w których użytkownicy mają już ciepłą wodę z innego źródła. Ciepło przekazywane jest przez wymiennik i instalacja w budynku odseparowana jest od zakłóceń hydraulicznych w sieci miejskiej. Węzeł taki składa się m.in. z wymiennika, regulatora pogodowego, pompy obiegowej, układu uzupełniania zładu, filtrów siatkowych po stronie pierwotnej i wtórnej, armatury odcinającej po stronie pierwotnej i instalacji c.o. oraz manometrów. Można go uzupełnić o regulator różnicy ciśnienia z ograniczeniem lub regulacją przepływu, ciepłomierz, zawór STB, odmulacze i filtroodmulniki, stację uzdatniania wody do uzupełnienia zładu, układ ochrony przed korozją oraz układ do pracy z systemem nadrzędnym lub monitoringu pracy węzła przez internet.

Dwufunkcyjny węzeł cieplny pracujący w układzie szeregowo-równoległym dla c.o. z układem przygotowania c.w.u. kieruje wodę sieciową z wymiennika c.o. na wymiennik I st. c.w.u., a zawór regulacyjny c.w.u. znajduje się na wyjściu z wymiennika II stopnia.

To rozwiązanie w przypadku dużej dysproporcji mocy pomiędzy c.o. i c.w.u. wymaga zastosowania regulacji I stopnia za pomocą zaworu 3-drogowego i II stopnia c.w.u. lub zaworu ograniczającego przepływ wody sieciowej z c.o. na I stopień c.w.u. Węzeł taki ma w standardzie wymienniki dla obiegów c.o. i c.w.u., pompy obiegowe, układ uzupełniania zładu, filtry siatkowe, armaturę odcinającą, manometry i regulację pogodową. Może być też wyposażony w opomiarowanie zużycia ciepła oddzielnie dla c.o. i c.w.u., zasobnik ciepłej wody, odmulacze i filtroodmulniki, stację uzdatniania wody do uzupełnienia zładu, układ ochrony instalacji grzewczej przed korozją, a także układ do pracy z systemem nadrzędnym lub monitoringu pracy węzła przez internet.

Dwufunkcyjne węzły cieplne w układzie równoległym pracują całkowicie niezależnie na potrzeby układu c.o. i c.w.u. To rozwiązanie zalecane dla obiektów o dużej różnicy pomiędzy zapotrzebowaniem na moc c.o. i c.w.u. oraz sieci o niskich ciśnieniach dyspozycyjnych. Ich wyposażenie standardowe i dodatkowe jest podobne do węzłów dwufunkcyjnych opisywanych powyżej.

Węzły cieplne dla niewielkich budynków i domów jednorodzinnych

W Polsce dotychczas nie przyłączano do sieci ciepłowniczej wielu budynków jednorodzinnych (tak jak w Szwecji czy Danii), może się to jednak zmienić z uwagi na uchwały antysmogowe.

Domy i małe kamienice będą z czasem przechodziły nie tylko na ogrzewanie gazowe czy pompy ciepła, ale także na ogrzewanie sieciowe. Na rynku od dawna dostępne są kompaktowe węzły o wydajnościach do ok. 40 kW przeznaczone dla takich budynków.

Węzły dla domów jednorodzinnych przystosowane są do centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Oferowane są w wersji do montażu ściennego, co zapewnia oszczędność miejsca potrzebnego na instalację i serwis. Mogą mieć konstrukcję modułową na jeden lub dwa obiegi. Moduły przyłączeniowe strony pierwotnej zawierają zawory kulowe, filtry, regulatory różnicy ciśnień i ciepłomierze i można je podłączać z lewej lub prawej strony bez konieczności jakiejkolwiek modyfikacji konstrukcji. W celu ułatwienia dostępu do komponentów podczas konserwacji i prac serwisowych są one umieszczane z przodu węzła.

fot1 wezly cieplne

FOT. 1. Kompaktowy węzeł cieplny do przyłączania domów jednorodzinnych do sieci ciepłowniczej; fot.: Danfoss

Znormalizowany układ węzła pozwala na przygotowanie podejścia rur przed dostawą węzła i jego późniejszy łatwy montaż. Dla takich węzłów oferowane jest wyposażenie dodatkowe, w tym układy kontroli i zdalnej komunikacji.

Oferowane są też kompaktowe węzły o mocach do ok. 150 kW dla niedużych budynków mieszkalnych oraz komercyjnych i przemysłowych do zasilania instalacji c.o. oraz c.w.u., a także niskotemperaturowych płaszczyznowych instalacji ogrzewania oraz układów klimatyzacji. Mają one także budowę modułową, łatwą do zmiany i rozbudowy do trzech obiegów. Oferuje się dla nich m.in. zaawansowaną regulację obiegami grzewczymi i ciepłej wody oraz układy monitorowania i zdalnego sterowania.

Węzły mieszkaniowe – stacje mieszkaniowe

Do zaopatrzenia mieszkań i lokali w ciepłą wodę użytkową i ciepło do centralnego ogrzewania służą stacje mieszkaniowe o mocy od kilku do kilkudziesięciu kW. Czerpią one ciepło z wody instalacyjnej (maks. 90°C) dostarczanej z sieci ciepłowniczej po przejściu przez węzeł cieplny lub z kotłowni w budynku, które mogą być skojarzone z lokalnym źródłem OZE – np. kolektorami słonecznymi czy pompami ciepła zasilanymi z lokalnej instalacji PV.

fot2 wezly cieplne

FOT. 2. Stacja mieszkaniowa do zasilania instalacji c.o., c.w.u. oraz ogrzewania podłogowego; fot.: Thermic

Stacje mieszkaniowe umożliwiają indywidualne określenie komfortu cieplnego, w każdym lokalu lub mieszkaniu można zaprogramować własny harmonogram ogrzewania i indywidualnie ustawić temperaturę w pomieszczeniach oraz temperaturę c.w.u., co daje spore możliwości oszczędzania energii. Jednoznaczne rozliczenie mediów stymulujące oszczędzanie energii jest też zgodne z kierunkiem zmian dotyczących inteligentnego budownictwa. Stacje mieszkaniowe mają najwyższą średnią roczną sprawność przesyłu ciepła ze źródła do zaworów czerpalnych, wynoszącą 0,85.

Przykładowo w układach z centralnym podgrzewaniem wody, z obiegami cyrkulacyjnymi z ograniczeniem czasu pracy, pionami instalacyjnymi i zaizolowanymi przewodami rozprowadzającymi sprawność przesyłu waha się w zależności od liczby punktów poboru ciepłej wody między 0,60 i 0,80. A w układach centralnego podgrzewania wody z obiegami cyrkulacyjnymi, niezaizolowanymi pionami instalacyjnymi i zaizolowanymi przewodami rozprowadzającymi wynosi ona od 0,40 do 0,60 (patrz tabela 12 w załączniku 1 do rozporządzenia w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku [3]). Unikamy też strat ciepła na zasobniku c.w.u. oraz na przesyle i cyrkulacji, a przepływowe przygotowanie wody użytkowej w stacjach mieszkaniowych eliminuje warunki sprzyjające jej wtórnemu zanieczyszczeniu oraz rozwojowi bakterii Legionella.

Możliwość realizowania funkcji c.o. przez cały rok i indywidualnego ustawiania temperatury za pomocą regulatora lub programatora temperatury z automatycznym sterowaniem to kolejna ważna funkcja. Na rynku dostępne są stacje mieszkaniowe ze sterowaniem w wersji podstawowej – czyli wyposażone w regulator naścienny skomunikowany (przewodowo lub bezprzewodowo) ze strefowym zaworem z siłownikiem. Są też wersje ze sterownikiem tygodniowym – regulator umożliwia nie tylko regulację temperatury, ale także tworzenie harmonogramów ogrzewania i ma tryb przeciwzamrożeniowy oraz zaawansowany algorytm sterujący.

Z kolei w wersji ze sterownikiem internetowym wykorzystuje się regulator oraz siłownik, a układ ten pozwala na sterowanie przez internet i bezprzewodową komunikację w celu regulacji temperatury i tworzenia harmonogramów.

Moduły układów pomiarowych, czyli ciepłomierz dla wody grzewczej (c.o. i c.w.u.) oraz wodomierz wody zimnej, mają możliwość zdalnego odczytu i przesyłu danych poprzez M-Bus oraz centralki zbierające dane i przekazujące je do punktów rozliczeń.

Typowa stacja mieszkaniowa zasila układ c.w.u. oraz c.o. z grzejnikami. Towarzyszy im szeroki wybór wyposażenia dodatkowego, jak np. zawór termostatyczny ograniczający temperaturę powrotu c.o., zawór termostatyczny ograniczający temperaturę c.w.u., zawór różnicy ciśnień, moduł cyrkulacji c.w.u. (gdy pojemność instalacji do wylewki przekracza 3 dm3 – wymóg WT) czy moduł ogrzewania podłogowego, ściennego lub sufitowego.

Możliwość dodania do stacji modułu ogrzewania podłogowego z armaturą ma znaczenie wtedy, gdy część mieszkań w danym budynku ma mieć ogrzewanie płaszczyznowe lub mieszane. Daje to szerokie pole manewru na etapie montażu instalacji w części wspólnej oraz montażu stacji mieszkaniowych. W stacji bazowej można konfigurować różne wersje poprzez dodawanie modułów i armatury. Zaletą tego rozwiązania jest fakt, że w budynku można korzystać z takich samych stacji, a w mieszkaniach z instalacjami ogrzewania podłogowego lub mieszanych – grzejnikowych i podłogowych – dodawany jest odpowiedni moduł.

Podsumowanie

Oferowane obecnie na rynku kompaktowe węzły cieplne i stacje mieszkaniowe dają szeroki wybór różnorodnych konfiguracji w zależności od uwarunkowań technicznych i potrzeb użytkowników w zakresie komfortu. Producenci oferują materiały techniczne i wsparcie przy doborze węzłów cieplnych i stacji mieszkaniowych oraz projektowaniu instalacji.

Artykuł pochodzi z numeru 6/2021 miesięcznika „Rynek Instalacyjny”

Literatura

1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/844 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca dyrektywę 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków i dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej (Dz.Urz. UE L 156/75).
2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2002 z dnia 11 grudnia 2018 r. zmieniająca dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej (Dz.Urz. UE L 328/210).
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (DzU z 2015 r., poz. 376, z poźn. zm.).
4. D. Kaczorek, „Miejski budynek jutra. Współpraca węzła ciepłowniczego z instalacją kolektorów słonecznych w budynku wielorodzinnym”, „Rynek Instalacyjny” 4/2015,
www.rynekinstalacyjny.pl/artykul/id3846,miejski-budynek­‑jutra.-wspolpraca-wezla-cieplowniczego-z-instalacja-kolektorow­‑slonecznych-w-budynku-wielorodzinnym.
5. W. Joniec, „Regulacja hydrauliczna instalacji z indywidualnymi stacjami mieszkaniowymi – rozwiązania”, „Rynek Instalacyjny” 10/2020, www.rynekinstalacyjny.pl/artykul/
/id5158,regulacja-hydrauliczna­‑instalacji-z-indywidualnymi­‑stacjami-mieszkaniowymi-rozwiazania.
6. Materiały techniczne firm: Caleffi, Danfoss, Elektrotermex, Herz, Meibes, Oventrop, PHE Technika Cieplna, Thermic, Thermatic, Uponor.

Komentarze

Powiązane

Jacek Sawicki Izolacje akustyczne i antywibracyjne w chłodnictwie

Izolacje akustyczne i antywibracyjne w chłodnictwie

Źródłami hałasu i wibracji w chłodnictwie są urządzenia chłodnicze, czyli maszyny cieplne wykorzystywane w technice chłodniczej i klimatyzacyjnej.

Źródłami hałasu i wibracji w chłodnictwie są urządzenia chłodnicze, czyli maszyny cieplne wykorzystywane w technice chłodniczej i klimatyzacyjnej.

Jacek Sawicki Otuliny techniczne w budownictwie

Otuliny techniczne w budownictwie Otuliny techniczne w budownictwie

Otuliny techniczne to grupy powłokowych materiałów izolacyjnych. Ich przeznaczeniem jest ochrona i zabezpieczanie zewnętrznych powierzchni instalacji i przewodów sieci przesyłowych, dystrybucyjnych, klimatyzacyjno-wentylacyjnych,...

Otuliny techniczne to grupy powłokowych materiałów izolacyjnych. Ich przeznaczeniem jest ochrona i zabezpieczanie zewnętrznych powierzchni instalacji i przewodów sieci przesyłowych, dystrybucyjnych, klimatyzacyjno-wentylacyjnych, a także określonej armatury i urządzeń przed uszkodzeniami fizycznymi oraz wystąpieniem niekorzystnych zjawisk obniżania jakości funkcji użytkowych bądź ich utraty; przy instalacjach ciepłowniczych – ochrona osób przed poparzeniem, przy instalacjach elektrycznych – przed...

mgr inż. Jerzy Żurawski Instalacje grzewcze a jakość energetyczna budynku

Instalacje grzewcze a jakość energetyczna budynku Instalacje grzewcze a jakość energetyczna budynku

W 2002 r. kraje UE w ramach dyrektywy 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie charakterystyki energetycznej budynków [1] wprowadziły obowiązek sporządzania oceny energetycznej budynków. W...

W 2002 r. kraje UE w ramach dyrektywy 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie charakterystyki energetycznej budynków [1] wprowadziły obowiązek sporządzania oceny energetycznej budynków. W polskim prawie wymagania te zostały ujęte w Prawie budowlanym [2] oraz w rozporządzeniach: w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (WT 2008) [3], w rozporządzeniu w sprawie zakresu i formy projektu budowlanego [4] oraz w rozporządzeniu w sprawie metodologii...

dr inż. Jacek Hulimka, dr inż. Marta Kałuża Podziemny zbiornik przeciwpożarowy – ocena i naprawa

Podziemny zbiornik przeciwpożarowy – ocena i naprawa Podziemny zbiornik przeciwpożarowy – ocena i naprawa

Bezpośrednio po przekazaniu wysokiego budynku do eksploatacji stwierdzono liczne przecieki w ścianie oddzielającej trójkondygnacyjny parking podziemny od zbiornika przeciwpożarowego. W ciągu pierwszych...

Bezpośrednio po przekazaniu wysokiego budynku do eksploatacji stwierdzono liczne przecieki w ścianie oddzielającej trójkondygnacyjny parking podziemny od zbiornika przeciwpożarowego. W ciągu pierwszych trzech lat eksploatacji różni wykonawcy podejmowali kolejne próby naprawy ściany (iniekcje rys i domniemanych pustek), nie uzyskali jednak pożądanych efektów. W związku z tym na zlecenie właściciela budynku przeprowadzono ekspertyzę konstrukcji zbiornika, dzięki której stwierdzono przyczyny obserwowanych...

Jacek Sawicki Surowce stosowane do wysokotemperaturowych izolacji termicznych

Surowce stosowane do wysokotemperaturowych izolacji termicznych Surowce stosowane do wysokotemperaturowych izolacji termicznych

Charakterystyczną cechą surowców przydatnych w budownictwie do produkcji wyrobów izolacyjnych odpornych na wysokie temperatury jest ich struktura materiałowa odznaczająca się dużym oporem cieplnym, co...

Charakterystyczną cechą surowców przydatnych w budownictwie do produkcji wyrobów izolacyjnych odpornych na wysokie temperatury jest ich struktura materiałowa odznaczająca się dużym oporem cieplnym, co przekłada się na niską wartość współczynnika przewodzenia ciepła λ. Dzięki tej właściwości zmniejsza się lub jest zatrzymywany przepływ ciepła przez konstrukcję, na której materiał został zamocowany bądź wbudowany.

Konrad Koper Jak wykonać sprawny i bezpieczny kominek

Jak wykonać sprawny i bezpieczny kominek Jak wykonać sprawny i bezpieczny kominek

Użytkownicy bardzo często przywiązują wagę wyłącznie do elementów estetycznych kominka, nie zdają sobie natomiast sprawy z tego, że o bezpieczeństwie i komforcie użytkowania decydują: odpowiednie przygotowanie...

Użytkownicy bardzo często przywiązują wagę wyłącznie do elementów estetycznych kominka, nie zdają sobie natomiast sprawy z tego, że o bezpieczeństwie i komforcie użytkowania decydują: odpowiednie przygotowanie miejsca montażu, sama instalacja oraz użycie odpowiednich materiałów.

dr Artur Miros Izolacje techniczne - grubość izolacji oraz charakterystyka współczesnych materiałów izolacyjnych

Izolacje techniczne - grubość izolacji oraz charakterystyka współczesnych materiałów izolacyjnych Izolacje techniczne - grubość izolacji oraz charakterystyka współczesnych materiałów izolacyjnych

Jednym z najważniejszych zadań stawianych izolacjom technicznym jest ograniczanie strat energii cieplnej. Brak izolacji, jej nieodpowiednie zaprojektowanie lub wykonanie mogą skutkować znacznym podwyższeniem...

Jednym z najważniejszych zadań stawianych izolacjom technicznym jest ograniczanie strat energii cieplnej. Brak izolacji, jej nieodpowiednie zaprojektowanie lub wykonanie mogą skutkować znacznym podwyższeniem kosztów pozyskiwania energii. Materiały te chronią przed kondensacją pary wodnej na powierzchni instalacji, co wydłuża czas ochrony użytkowej i zapobiega pogorszeniu wydajności.

dr inż. Agnieszka Winkler-Skalna Właściwości termoizolacyjne preizolowanych rur giętkich. Komentarz do normy PN-EN 15632-1:2009

Właściwości termoizolacyjne preizolowanych rur giętkich. Komentarz do normy PN-EN 15632-1:2009 Właściwości termoizolacyjne preizolowanych rur giętkich. Komentarz do normy PN-EN 15632-1:2009

Specyfikacja preizolowanych rur giętkich zawarta jest w normach serii PN-EN 15632, m.in. w normie PN-EN 15632-1:2009. Niektóre zapisy tego dokumentu wymagają komentarza, ponieważ zawierają błędy i nieścisłości...

Specyfikacja preizolowanych rur giętkich zawarta jest w normach serii PN-EN 15632, m.in. w normie PN-EN 15632-1:2009. Niektóre zapisy tego dokumentu wymagają komentarza, ponieważ zawierają błędy i nieścisłości mogące utrudniać wykonywanie koniecznych obliczeń.

mgr inż. Bartłomiej Sędłak Działanie opasek i kołnierzy ogniochronnych a materiały pęczniejące

Działanie opasek i kołnierzy ogniochronnych a materiały pęczniejące Działanie opasek i kołnierzy ogniochronnych a materiały pęczniejące

Przejścia instalacji na drugą stronę przegrody to miejsca, przez które w trakcie pożaru ogień może łatwo przedostać się do sąsiedniego pomieszczenia. Dlatego jeśli rury przechodzą przez przegrodę, dla...

Przejścia instalacji na drugą stronę przegrody to miejsca, przez które w trakcie pożaru ogień może łatwo przedostać się do sąsiedniego pomieszczenia. Dlatego jeśli rury przechodzą przez przegrodę, dla której wymagana jest dana klasa odporności ogniowej, należy uszczelnić ich przejście w sposób zapewniający przynajmniej taką samą klasę odporności ogniowej, jaką ma przegroda.

Waldemar Joniec Piony i przepusty instalacyjne

Piony i przepusty instalacyjne Piony i przepusty instalacyjne

Przepusty instalacyjne to miejsca przejścia instalacji pomiędzy wydzielonymi strefami pożarowymi, które wyznaczają oddzielenia przeciwpożarowe, tj. ściany, stropy i drzwi.

Przepusty instalacyjne to miejsca przejścia instalacji pomiędzy wydzielonymi strefami pożarowymi, które wyznaczają oddzielenia przeciwpożarowe, tj. ściany, stropy i drzwi.

dr Artur Miros, mgr inż. Grażyna Swołek Problemy pomiaru wartości współczynnika przewodzenia ciepła w wysokich temperaturach

Problemy pomiaru wartości współczynnika przewodzenia ciepła w wysokich temperaturach

Podstawową właściwością charakteryzującą materiały do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych jest współczynnik przewodzenia ciepła λ. Uzyskanie jego dokładnej i wiarygodnej wartości,...

Podstawową właściwością charakteryzującą materiały do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych jest współczynnik przewodzenia ciepła λ. Uzyskanie jego dokładnej i wiarygodnej wartości, szczególnie w przypadku pomiarów w wysokich temperaturach, wymaga przeanalizowania wielu zagadnień, m.in. związanych z właściwościami badanego materiału, przygotowania próbek do badań i wiedzy na temat zachowania materiału w zmiennych warunkach pomiarowych.

mgr inż. Ryszard Borkowski Korzyści z ulepszania izolacji cieplnych w energetyce i przemyśle

Korzyści z ulepszania izolacji cieplnych w energetyce i przemyśle Korzyści z ulepszania izolacji cieplnych w energetyce i przemyśle

Stosowanie izolacji cieplnych jest nieodłącznym elementem modernizacji urządzeń energetycznych i instalacji przemysłowych. Wciąż jednak się zdarza, że podczas doboru materiałów izolacyjnych nie przykłada...

Stosowanie izolacji cieplnych jest nieodłącznym elementem modernizacji urządzeń energetycznych i instalacji przemysłowych. Wciąż jednak się zdarza, że podczas doboru materiałów izolacyjnych nie przykłada się wagi do ich jakości i grubości. Wynika to często z przekonania, że lepsze izolacje są nieekonomiczne, ponieważ wymagają większego nakładu finansowego na początku inwestycji. Czy pogląd ten jest słuszny?

dr Artur Miros Stabilność własności termoizolacyjnych materiałów organicznych do izolacji przemysłowych

Stabilność własności termoizolacyjnych materiałów organicznych do izolacji przemysłowych Stabilność własności termoizolacyjnych materiałów organicznych do izolacji przemysłowych

Artykuł przedstawia podejście normowe i pozanormowe do wprowadzonych w ostatnich kilku latach zmian wymagań izolacyjności termicznej dla izolacji przemysłowych.

Artykuł przedstawia podejście normowe i pozanormowe do wprowadzonych w ostatnich kilku latach zmian wymagań izolacyjności termicznej dla izolacji przemysłowych.

Robert Kotwas Bezpieczeństwo pożarowe w instalacjach sanitarnych

Bezpieczeństwo pożarowe w instalacjach sanitarnych Bezpieczeństwo pożarowe w instalacjach sanitarnych

Czym jest odporność ogniowa i klasyfikacja NRO? Jeden z podstawowych elementów pasywnej ochrony przeciwpożarowej budynków odnosi się do właściwości materiałów, z których zostały one wykonane - zarówno...

Czym jest odporność ogniowa i klasyfikacja NRO? Jeden z podstawowych elementów pasywnej ochrony przeciwpożarowej budynków odnosi się do właściwości materiałów, z których zostały one wykonane - zarówno jeśli chodzi o konstrukcje budowlane, jak i systemy instalacji.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Instalacje dobrze zaizolowane

Instalacje dobrze zaizolowane Instalacje dobrze zaizolowane

Poziom zużycia energii oraz stopień bezpieczeństwa pożarowego w budynku zależą od poprawnie zaprojektowanej i wykonanej izolacji przewodów instalacji grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Poziom zużycia energii oraz stopień bezpieczeństwa pożarowego w budynku zależą od poprawnie zaprojektowanej i wykonanej izolacji przewodów instalacji grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Marcin Gryka Właściwości i zastosowanie polimoczników

Właściwości i zastosowanie polimoczników Właściwości i zastosowanie polimoczników

Jakie jest zastosowanie polimoczników, a także wady i zalety tego tworzywa? Jak aplikować polimoczniki?

Jakie jest zastosowanie polimoczników, a także wady i zalety tego tworzywa? Jak aplikować polimoczniki?

mgr inż. Jerzy Żurawski Optymalne rozwiązania z zakresu ogrzewania i wentylacji zgodne z najnowszymi wymaganiami technicznymi w ramach WT 2017

Optymalne rozwiązania z zakresu ogrzewania i wentylacji zgodne z najnowszymi wymaganiami technicznymi w ramach WT 2017 Optymalne rozwiązania z zakresu ogrzewania i wentylacji zgodne z najnowszymi wymaganiami technicznymi w ramach WT 2017

W latach 2017-2021 nowe budynki będą musiały charakteryzować się większą energooszczędnością. W jakich obiektach możliwe będzie osiągnięcie wymagań prawnych w zakresie nieodnawialnej energii pierwotnej...

W latach 2017-2021 nowe budynki będą musiały charakteryzować się większą energooszczędnością. W jakich obiektach możliwe będzie osiągnięcie wymagań prawnych w zakresie nieodnawialnej energii pierwotnej EP?

mgr inż. Sławomir Dudziak Wybrane zagadnienia projektowania dachów płaskich

Wybrane zagadnienia projektowania dachów płaskich Wybrane zagadnienia projektowania dachów płaskich

Dachy płaskie stanowią najchętniej stosowane przekrycie budynków mieszkalnych wielorodzinnych i użyteczności publicznej. Jak je prawidłowo projektować?

Dachy płaskie stanowią najchętniej stosowane przekrycie budynków mieszkalnych wielorodzinnych i użyteczności publicznej. Jak je prawidłowo projektować?

Przemysław Gogojewicz Obiekt bez niezbędnych instalacji i urządzeń - co z tego wynika?

Obiekt bez niezbędnych instalacji i urządzeń - co z tego wynika? Obiekt bez niezbędnych instalacji i urządzeń - co z tego wynika?

Niewyposażenie obiektu w niezbędne do jego funkcjonowania instalacje i urządzenia może być co najwyżej uznane za uchybienie wymogom techniczno-budowlanych dla określonej kategorii obiektu, lecz w żadnym...

Niewyposażenie obiektu w niezbędne do jego funkcjonowania instalacje i urządzenia może być co najwyżej uznane za uchybienie wymogom techniczno-budowlanych dla określonej kategorii obiektu, lecz w żadnym wypadku nie oznacza, że budynku nie można zakwalifikować do kategorii obiektu budowlanego. Przy odmiennym rozumowaniu budowa budynku bez jakichkolwiek instalacji i urządzeń możliwa byłaby bez jakichkolwiek rygorów prawnych i w celu obejścia prawa wystarczające byłoby niewyposażenie budynku, nawet...

Robert Kotwas Dźwiękochłonność izolacji akustycznych w instalacjach HVAC

Dźwiękochłonność izolacji akustycznych w instalacjach HVAC Dźwiękochłonność izolacji akustycznych w instalacjach HVAC

Elementy systemów transportujących ciepłe lub zimne powietrze w budynkach mogą generować hałas, który w dłuższej perspektywie obniża komfort akustyczny. Czym jest współczynnik pochłaniania dźwięku?

Elementy systemów transportujących ciepłe lub zimne powietrze w budynkach mogą generować hałas, który w dłuższej perspektywie obniża komfort akustyczny. Czym jest współczynnik pochłaniania dźwięku?

mgr inż. Jerzy Żurawski Wentylacja w budynku - oczekiwania a wymagania

Wentylacja w budynku - oczekiwania a wymagania Wentylacja w budynku - oczekiwania a wymagania

Zgodnie z prawem budowlanym w każdym budynku musi istnieć sprawny system wentylacji. Skuteczna i energooszczędna wentylacja jest równie istotna, jak dobrej jakości woda, efektywna izolacja termiczna przegród...

Zgodnie z prawem budowlanym w każdym budynku musi istnieć sprawny system wentylacji. Skuteczna i energooszczędna wentylacja jest równie istotna, jak dobrej jakości woda, efektywna izolacja termiczna przegród lub efektywny energetycznie system grzewczy.

dr inż. Zbigniew Tomasz Grzegorzewski Izolacje w instalacjach słonecznych

Izolacje w instalacjach słonecznych Izolacje w instalacjach słonecznych

Wykorzystanie energii słonecznej mało komu kojarzy się z koniecznością zastosowania odpowiednich systemów izolacyjnych. A jednak systemy solarne nie tylko wymagają zastosowania specjalnych materiałów izolacyjnych,...

Wykorzystanie energii słonecznej mało komu kojarzy się z koniecznością zastosowania odpowiednich systemów izolacyjnych. A jednak systemy solarne nie tylko wymagają zastosowania specjalnych materiałów izolacyjnych, ale również wprowadzenia odpowiedniej technologii w produkcji urządzeń do przetwarzania energii słonecznej, które muszą mieć wysoką izolacyjność.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Pakuły konopne do uszczelnienia połączeń gwintowanych w instalacjach wodnych

Pakuły konopne do uszczelnienia połączeń gwintowanych w instalacjach wodnych Pakuły konopne do uszczelnienia połączeń gwintowanych w instalacjach wodnych

Największą zmorą połączeń gwintowanych stosowanych w instalacjach wodociągowych jest przeciekanie. Wszelkiego typu nieszczelności mogą powodować szereg przykrych konsekwencji, poczynając od rosnących rachunków...

Największą zmorą połączeń gwintowanych stosowanych w instalacjach wodociągowych jest przeciekanie. Wszelkiego typu nieszczelności mogą powodować szereg przykrych konsekwencji, poczynając od rosnących rachunków za wodę, a kończąc na powstawaniu zagrożenia dla zdrowia mieszkańców lub użytkowników budynku. Aby uniknąć podobnych problemów, od dawna stosuje się specjalne uszczelnienie połączeń gwintowanych w instalacjach wodnych. Najstarszą i ciągle popularną metodą jest uszczelnienie wykonane przy użyciu...

doc. dr inż. Jarosław Wasilczuk, dr inż. Marian Sobiech Modernizacja instalacji ogrzewania i wentylacji w budynku mieszkalnym

Modernizacja instalacji ogrzewania i wentylacji w budynku mieszkalnym Modernizacja instalacji ogrzewania i wentylacji w budynku mieszkalnym

Budynki mieszkalne wybudowane po II wojnie światowej bez termomodernizacji nie spełniają obecnych wymagań w zakresie izolacyjności cieplnej, a w wielu przypadkach również wymagań higienicznych dotyczących...

Budynki mieszkalne wybudowane po II wojnie światowej bez termomodernizacji nie spełniają obecnych wymagań w zakresie izolacyjności cieplnej, a w wielu przypadkach również wymagań higienicznych dotyczących wentylacji [1-4].

Wybrane dla Ciebie

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny » Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? » Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Płyty XPS – następca styropianu »

Płyty XPS – następca styropianu » Płyty XPS – następca styropianu »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Polecane produkty z branży budowlanej - Chemia budowlana »

Polecane produkty z branży budowlanej - Chemia budowlana » Polecane produkty z branży budowlanej - Chemia budowlana »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków » Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.