Izolacje.com.pl

Ciepłownictwo i węzły cieplne dla budynków, domów jednorodzinnych i poszczególnych mieszkań

Dwufunkcyjny węzeł cieplny w układzie równoległym, fot. Elektrotermex

Dwufunkcyjny węzeł cieplny w układzie równoległym, fot. Elektrotermex

Węzły cieplne mają i będą miały duże znaczenie w zwiększaniu efektywności energetycznej systemów ogrzewania w budynkach zasilanych z sieci ciepłowniczej, które czeka gruntowna przemiana, tak jak ciepłownie. Indywidualne stacje mieszkaniowe wpływają nie tylko na komfort w mieszkaniach, ale i na efekty energetyczne całych budynków. Możliwości wyposażania węzłów w układy automatyki, sterowania i monitorowania pozwalają z kolei sprostać wymaganiom w zakresie przepisów wprowadzających standardy dla obiektów inteligentnych, zapewniających mieszkańcom bezpieczeństwo oraz oszczędne korzystanie z energii, zwłaszcza odnawialnej.

Zobacz także

Joanna Ryńska Rola izolacji technicznych w zapewnieniu standardu akustycznego

Rola izolacji technicznych w zapewnieniu standardu akustycznego Rola izolacji technicznych w zapewnieniu standardu akustycznego

Izolacje techniczne często omawiane są przede wszystkim pod kątem parametrów cieplnych. Warto jednak pamiętać także o ich innych funkcjach, np. o izolowaniu akustycznym. Własności akustyczne instalacji...

Izolacje techniczne często omawiane są przede wszystkim pod kątem parametrów cieplnych. Warto jednak pamiętać także o ich innych funkcjach, np. o izolowaniu akustycznym. Własności akustyczne instalacji HVAC czy sanitarnych zyskują coraz większe znaczenie, gdy mowa o standardzie budynków albo poszczególnych lokali w kontekście odpowiedniego komfortu czy rosnących wymagań użytkowników.

MERCOR SA Bezpieczeństwo pożarowe w modernizowanych budynkach

Bezpieczeństwo pożarowe w modernizowanych budynkach Bezpieczeństwo pożarowe w modernizowanych budynkach

Modernizacja obiektów budowlanych to wyzwanie przyszłości, przed którym stanie każdy zarządca i właściciel nieruchomości. Obiekty budowlane muszą być systematycznie oceniane pod kątem zużycia oraz modernizowane...

Modernizacja obiektów budowlanych to wyzwanie przyszłości, przed którym stanie każdy zarządca i właściciel nieruchomości. Obiekty budowlane muszą być systematycznie oceniane pod kątem zużycia oraz modernizowane do odpowiadających współczesnej wiedzy technicznej standardów. Nie inaczej jest w przypadku rozwiązań wpływających na bezpieczeństwo pożarowe obiektów.

Joanna Ryńska Izolacja przewodów wentylacji i klimatyzacji – ochrona przeciwkondensacyjna

Izolacja przewodów wentylacji i klimatyzacji – ochrona przeciwkondensacyjna Izolacja przewodów wentylacji i klimatyzacji – ochrona przeciwkondensacyjna

Przewody wentylacji i klimatyzacji pracują w zmiennych warunkach – zarówno pod względem parametrów otoczenia, jak i własności medium płynącego w przewodzie. Może to mieć wpływ na trwałość instalacji. Dlatego...

Przewody wentylacji i klimatyzacji pracują w zmiennych warunkach – zarówno pod względem parametrów otoczenia, jak i własności medium płynącego w przewodzie. Może to mieć wpływ na trwałość instalacji. Dlatego izolacje techniczne przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych muszą spełniać ważną funkcję ochrony przeciwwilgociowej.

Celem europejskiej strategii Zielonego ładu jest całkowita neutralność klimatyczna Unii do 2050 r. Oznacza to odchodzenie od spalania paliw kopalnych i wręcz rewolucyjne zmiany, m.in. w ciepłownictwie i ogrzewaniu budynków. Wiele krajów UE ma programy wsparcia nowych technologii, polskie Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oferuje pomoc m.in. przy tworzeniu nowych technologii dla ciepłownictwa oraz budynków efektywnych procesowo i energetycznie, a także magazynów energii elektrycznej, ciepła i chłodu. Wspierane będą technologie mające potencjał masowego wdrożenia.

Przykładowo program „Elektrociepłownia w lokalnym systemie energetycznym” ma na celu opracowanie innowacyjnej technologii uniwersalnego systemu wytwarzania i magazynowania energii do celów grzewczych w połączeniu z kogeneracją opartą na odnawialnych źródłach energii dla autobilansowania lokalnego systemu elektroenergetycznego.

Również plany i programy dotyczące energetyki wskazują, że na terenach zurbanizowanych rozwijać się będzie miejskie ciepłownictwo systemowe. W Polsce mamy 396 przedsiębiorstw ciepłowniczych, które mają koncesję URE na działalność w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji oraz obrotu ciepłem.

Ciepłownictwo wymaga transformacji energetycznej (tak jak cała gospodarka) poprzez rozwój kogeneracji, zwiększanie wykorzystania OZE, termiczne przekształcanie odpadów komunalnych, uciepłownienie elektrowni, a także modernizację i rozbudowę systemu dystrybucji ciepła i chłodu, popularyzację magazynów ciepła i inteligentnych sieci. Na te cele przez dekadę trzeba będzie wydać dodatkowo co roku od 5 do 10 mld zł. Środki mają pochodzić z funduszy krajowych i unijnych, m.in. Polityki Spójności, Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, ReactEU oraz pozostałych instrumentów, jak np. programy priorytetowe NFOŚiGW i środki Wspólnej Polityki Rolnej, Fundusz Modernizacyjny czy krajowy fundusz celowy zasilany środkami ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2 (tj. Fundusz Transformacji Energetyki). Dotychczas inwestycje w ciepłownictwie finansowane były głównie ze środków własnych, np. w 2019 r. stanowiły one blisko 80% nakładów całkowitych.

Ciepłownictwo wymaga głębokich przemian zarówno w zakresie efektywności wytwarzania, jak i przesyłu. Do odbiorców przyłączonych do sieci trafia ostatecznie 56,6% ciepła, po uwzględnieniu zużycia na potrzeby własne wytwórcy oraz strat podczas przesyłania.

Tylko niecałe 10% systemów ciepłowniczych w mniejszych miastach spełnia kryteria systemów efektywnych, co jest konieczne dla uzyskania wsparcia na modernizację. W kogeneracji powstaje ok. 65% ciepła, ale w tym modelu produkuje je tylko 33,3% przedsiębiorstw ciepłowniczych.

Dywersyfikacja paliw zużywanych do produkcji ciepła postępuje bardzo powoli. Dominuje węgiel – 71%, w latach 2002–2019 jego udział zmalał o blisko 11%, wzrósł za to o 5,8% udział gazu, a o 6,6% OZE. Ceny ciepła zależą m.in. od ceny paliw oraz kosztów uprawnień do emisji CO2.

W ostatnich dwóch latach ciepłownictwo miało ujemne wyniki finansowe, głównie z powodu wzrostu kosztów uprawnień do emisji i cen węgla. W ciągu dwóch ostatnich dekad znacznie wzrosła sprawność wytwarzania, spadła emisja szkodliwych substancji (pyłów, SO2, NOx) i CO2 (o ok. 20%), ale sprawność przesyłania praktycznie się nie zmieniła.

Nowe kierunki rozwoju ciepłownictwa

Ciepłownictwo i system elektroenergetyczny będą coraz mocniej ze sobą powiązane, a paliwa kopalne będą zastępowane w pierwszym rzędzie energią elektryczną z wiatru i słońca. Docelowo energetyka ma korzystać ze źródeł odnawialnych, a ciepłownictwo ma być w znacznym stopniu zelektryfikowane. Będzie ono tym samym konkurować z energetyką, która dostarczy energię elektryczną do zasilania pomp ciepła. W tej rywalizacji ważne będą nie tylko kwestie techniczne i uwarunkowania lokalne, ale także to, w jakim stopniu dany nośnik energii – ciepło z sieci i energia elektryczna – jest mniej emisyjny, a z czasem bezemisyjny. Niezależnie od tego, jak będzie wytwarzane ciepło, czy z gazu ziemnego, a następnie z wodoru i OZE, konieczne jest zwiększanie efektywności jego transportu i dystrybucji. Obecne wyniki, poniżej 60%, pokazują, jak wiele trzeba będzie zrobić.

Jednym z koniecznych działań będzie zmniejszanie temperatury medium w ciepłociągach – budynki potrzebują coraz mniej energii na ogrzewanie na jednostkę powierzchni, tym samym można obniżać temperatury zasilania urządzeń grzewczych w budynkach, tym bardziej że coraz częściej stosuje się grzejniki niskotemperaturowe, zarówno ścienne, jak i płaszczyznowe.

Ten kierunek zmian wiąże się z koniecznością rewizji wymagań dotyczących przygotowania c.w.u. zawartych w WT. Otóż § 120 wymaga, aby w budynkach, z wyjątkiem jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej, w instalacji ciepłej wody zapewniony był stały obieg wody, także na odcinkach przewodów o objętości wewnątrz przewodu powyżej 3 dm3, prowadzących do punktów czerpalnych. Ponadto instalacja c.w.u. powinna umożliwiać uzyskanie w punktach czerpalnych wody o temperaturze nie niższej niż 55°C i nie wyższej niż 60°C oraz przeprowadzanie ciągłej lub okresowej dezynfekcji metodą chemiczną lub fizyczną (w praktyce dezynfekcji cieplnej z temperaturą wody w punktach czerpalnych nie mniejszą niż 70°C i nie wyższą niż 80°C).

W przypadku indywidualnych stacji mieszkaniowych uzyskanie na wylewce temperatury min. 55°C będzie trudne, skoro do węzła budynkowego trafi woda z sieci ciepłowniczej o temperaturze 60°C, po nim będzie miała ok. 55°C, a po przejściu przez indywidualną stację mieszkaniową poniżej 50°C. Ponadto indywidualne stacje mieszkaniowe pracują w trybie c.w.u. jak przepływowy podgrzewacz, czyli jak np. gazowy kocioł dwufunkcyjny czy gazowy przepływowy podgrzewacz ciepłej wody, i ryzyko powstania Legionelli na przewodach od stacji do wylewki jest znikome.

Problem ten już jest podnoszony przez niektórych dostawców ciepła, gdyż obawiają się oni, że nawet kiedy podają w sieci latem wodę o temperaturze 65°C, to po przejściu przez dwa wymienniki, czyli w węźle budynkowym i następnie w indywidualnej stacji mieszkaniowej, na wylewce nie będzie temperatury wymaganej przez WT. Trzeba zatem zastosować centralne przygotowanie c.w.u., oczywiście wraz z cyrkulacją, a to rozwiązanie nie redukuje ryzyka Legionelli, ale wręcz je zwiększa i nie jest efektywniejsze energetycznie od układu z indywidualnymi stacjami mieszkaniowymi.

Ważny kierunek działań to izolacje termiczne przewodów oraz stosowanie nowoczesnych węzłów cieplnych budynkowych i stacji mieszkaniowych. Kolejny kierunek zmian w ogrzewaniu budynków na terenach zurbanizowanych z potencjalnym dostępem do sieci cieplnych to odchodzenie od kotłów węglowych m.in. w ramach ograniczania niskiej emisji, a z czasem także gazowych z uwagi na redukcję emisji CO2.

Modernizacja systemów grzewczych w takich budynkach powinna obejmować całą instalację i wszystkie jej elementy składowe: źródło ciepła dla budynku, czyli montaż węzła cieplnego zasilanego z systemu ciepłowniczego, oraz unowocześnienie samego systemu ogrzewania wewnątrz budynku (sieć przewodów, w tym instalacji i armatury). Oferowane obecnie węzły to kompletne układy wymiennikowe o wysokiej sprawności wymiany ciepła, współpracujące z węzłami mieszkaniowymi (stacjami mieszkaniowymi) oraz tradycyjnymi układami c.o., które wyposaża się w efektywną i automatyczną regulację.

Bardzo ważne są coraz wyższe wymagania dotyczące zużycia energii przez budynki, przygotowywane są zalecenia w zakresie tworzenia w budynkach systemów czyniących z nich obiekty inteligentne, co ma wpływać nie tylko na komfort i bezpieczeństwo mieszkańców, ale zwłaszcza na oszczędne wykorzystanie energii.

Nowe wymagania służą m.in. zintegrowaniu wszystkich instalacji w budynkach, tak aby były one inteligentne i niemal zeroenergetyczne, korzystały z energii odnawialnej i wspierały elektromobilność. Cele te zostały określone m.in. w dyrektywie 2018/844/UE z 30 maja 2018 r., zmieniającej dyrektywę 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków i dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej [1]. Oznacza to wyposażanie budynków w układy sterowania w celu zapewnienia optymalnego wytwarzania, dystrybucji, magazynowania i wykorzystywania energii oraz układy pomiarów sprawności systemów informujące o spadkach sprawności i potrzebie serwisowania. Ponadto do 1 stycznia 2027 r. liczniki ciepła i ciepłomierze powinny mieć możliwość zdalnego odczytu i udostępniana powinna być informacja dotycząca zużycia energii, tak aby zachęcać odbiorców do świadomego z niej korzystania i jej oszczędzania.

Dyrektywa zaleca wykorzystywanie do tego m.in. nowych technologii oraz liczników i podzielników kosztów ogrzewania, które po 25 października 2020 r. mają umożliwiać zdalny odczyt. Urządzenia, które zostały zamontowane wcześniej i nie mają tej funkcji, powinny zostać w nią wyposażone lub należy je wymienić do 1 stycznia 2027 r.

Od wielu lat na rynku oferowane są węzły z automatyką i regulacją, pozwalające obniżyć zapotrzebowanie na ciepło oraz zapewniające sprawną obsługę i konserwację. Dobór węzła zależy od zapotrzebowania na ciepło oraz wymagań technicznych stawianych przez dostawcę ciepła.

Wielu dostawców szczegółowo określa warunki techniczne przyłączenia. Producenci węzłów oferują je w różnych konfiguracjach, w tym na indywidualne zamówienia, w szerokim zakresie mocy – od kilku kilowatów do kilku megawatów. Wśród kompaktowych węzłów cieplnych dostępne są różne konfiguracje węzłów jedno- i dwufunkcyjnych.

Duże węzły cieplne

Jednofunkcyjne węzły cieplne pracujące tylko na potrzeby układu c.o. – to rozwiązanie stosowane w budynkach mieszkalnych, w których użytkownicy mają już ciepłą wodę z innego źródła. Ciepło przekazywane jest przez wymiennik i instalacja w budynku odseparowana jest od zakłóceń hydraulicznych w sieci miejskiej. Węzeł taki składa się m.in. z wymiennika, regulatora pogodowego, pompy obiegowej, układu uzupełniania zładu, filtrów siatkowych po stronie pierwotnej i wtórnej, armatury odcinającej po stronie pierwotnej i instalacji c.o. oraz manometrów. Można go uzupełnić o regulator różnicy ciśnienia z ograniczeniem lub regulacją przepływu, ciepłomierz, zawór STB, odmulacze i filtroodmulniki, stację uzdatniania wody do uzupełnienia zładu, układ ochrony przed korozją oraz układ do pracy z systemem nadrzędnym lub monitoringu pracy węzła przez internet.

Dwufunkcyjny węzeł cieplny pracujący w układzie szeregowo-równoległym dla c.o. z układem przygotowania c.w.u. kieruje wodę sieciową z wymiennika c.o. na wymiennik I st. c.w.u., a zawór regulacyjny c.w.u. znajduje się na wyjściu z wymiennika II stopnia.

To rozwiązanie w przypadku dużej dysproporcji mocy pomiędzy c.o. i c.w.u. wymaga zastosowania regulacji I stopnia za pomocą zaworu 3-drogowego i II stopnia c.w.u. lub zaworu ograniczającego przepływ wody sieciowej z c.o. na I stopień c.w.u. Węzeł taki ma w standardzie wymienniki dla obiegów c.o. i c.w.u., pompy obiegowe, układ uzupełniania zładu, filtry siatkowe, armaturę odcinającą, manometry i regulację pogodową. Może być też wyposażony w opomiarowanie zużycia ciepła oddzielnie dla c.o. i c.w.u., zasobnik ciepłej wody, odmulacze i filtroodmulniki, stację uzdatniania wody do uzupełnienia zładu, układ ochrony instalacji grzewczej przed korozją, a także układ do pracy z systemem nadrzędnym lub monitoringu pracy węzła przez internet.

Dwufunkcyjne węzły cieplne w układzie równoległym pracują całkowicie niezależnie na potrzeby układu c.o. i c.w.u. To rozwiązanie zalecane dla obiektów o dużej różnicy pomiędzy zapotrzebowaniem na moc c.o. i c.w.u. oraz sieci o niskich ciśnieniach dyspozycyjnych. Ich wyposażenie standardowe i dodatkowe jest podobne do węzłów dwufunkcyjnych opisywanych powyżej.

Węzły cieplne dla niewielkich budynków i domów jednorodzinnych

W Polsce dotychczas nie przyłączano do sieci ciepłowniczej wielu budynków jednorodzinnych (tak jak w Szwecji czy Danii), może się to jednak zmienić z uwagi na uchwały antysmogowe.

Domy i małe kamienice będą z czasem przechodziły nie tylko na ogrzewanie gazowe czy pompy ciepła, ale także na ogrzewanie sieciowe. Na rynku od dawna dostępne są kompaktowe węzły o wydajnościach do ok. 40 kW przeznaczone dla takich budynków.

Węzły dla domów jednorodzinnych przystosowane są do centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Oferowane są w wersji do montażu ściennego, co zapewnia oszczędność miejsca potrzebnego na instalację i serwis. Mogą mieć konstrukcję modułową na jeden lub dwa obiegi. Moduły przyłączeniowe strony pierwotnej zawierają zawory kulowe, filtry, regulatory różnicy ciśnień i ciepłomierze i można je podłączać z lewej lub prawej strony bez konieczności jakiejkolwiek modyfikacji konstrukcji. W celu ułatwienia dostępu do komponentów podczas konserwacji i prac serwisowych są one umieszczane z przodu węzła.

fot1 wezly cieplne
FOT. 1. Kompaktowy węzeł cieplny do przyłączania domów jednorodzinnych do sieci ciepłowniczej; fot.: Danfoss

Znormalizowany układ węzła pozwala na przygotowanie podejścia rur przed dostawą węzła i jego późniejszy łatwy montaż. Dla takich węzłów oferowane jest wyposażenie dodatkowe, w tym układy kontroli i zdalnej komunikacji.

Oferowane są też kompaktowe węzły o mocach do ok. 150 kW dla niedużych budynków mieszkalnych oraz komercyjnych i przemysłowych do zasilania instalacji c.o. oraz c.w.u., a także niskotemperaturowych płaszczyznowych instalacji ogrzewania oraz układów klimatyzacji. Mają one także budowę modułową, łatwą do zmiany i rozbudowy do trzech obiegów. Oferuje się dla nich m.in. zaawansowaną regulację obiegami grzewczymi i ciepłej wody oraz układy monitorowania i zdalnego sterowania.

Węzły mieszkaniowe – stacje mieszkaniowe

Do zaopatrzenia mieszkań i lokali w ciepłą wodę użytkową i ciepło do centralnego ogrzewania służą stacje mieszkaniowe o mocy od kilku do kilkudziesięciu kW. Czerpią one ciepło z wody instalacyjnej (maks. 90°C) dostarczanej z sieci ciepłowniczej po przejściu przez węzeł cieplny lub z kotłowni w budynku, które mogą być skojarzone z lokalnym źródłem OZE – np. kolektorami słonecznymi czy pompami ciepła zasilanymi z lokalnej instalacji PV.

fot2 wezly cieplne
FOT. 2. Stacja mieszkaniowa do zasilania instalacji c.o., c.w.u. oraz ogrzewania podłogowego; fot.: Thermic

Stacje mieszkaniowe umożliwiają indywidualne określenie komfortu cieplnego, w każdym lokalu lub mieszkaniu można zaprogramować własny harmonogram ogrzewania i indywidualnie ustawić temperaturę w pomieszczeniach oraz temperaturę c.w.u., co daje spore możliwości oszczędzania energii. Jednoznaczne rozliczenie mediów stymulujące oszczędzanie energii jest też zgodne z kierunkiem zmian dotyczących inteligentnego budownictwa. Stacje mieszkaniowe mają najwyższą średnią roczną sprawność przesyłu ciepła ze źródła do zaworów czerpalnych, wynoszącą 0,85.

Przykładowo w układach z centralnym podgrzewaniem wody, z obiegami cyrkulacyjnymi z ograniczeniem czasu pracy, pionami instalacyjnymi i zaizolowanymi przewodami rozprowadzającymi sprawność przesyłu waha się w zależności od liczby punktów poboru ciepłej wody między 0,60 i 0,80. A w układach centralnego podgrzewania wody z obiegami cyrkulacyjnymi, niezaizolowanymi pionami instalacyjnymi i zaizolowanymi przewodami rozprowadzającymi wynosi ona od 0,40 do 0,60 (patrz tabela 12 w załączniku 1 do rozporządzenia w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku [3]). Unikamy też strat ciepła na zasobniku c.w.u. oraz na przesyle i cyrkulacji, a przepływowe przygotowanie wody użytkowej w stacjach mieszkaniowych eliminuje warunki sprzyjające jej wtórnemu zanieczyszczeniu oraz rozwojowi bakterii Legionella.

Możliwość realizowania funkcji c.o. przez cały rok i indywidualnego ustawiania temperatury za pomocą regulatora lub programatora temperatury z automatycznym sterowaniem to kolejna ważna funkcja. Na rynku dostępne są stacje mieszkaniowe ze sterowaniem w wersji podstawowej – czyli wyposażone w regulator naścienny skomunikowany (przewodowo lub bezprzewodowo) ze strefowym zaworem z siłownikiem. Są też wersje ze sterownikiem tygodniowym – regulator umożliwia nie tylko regulację temperatury, ale także tworzenie harmonogramów ogrzewania i ma tryb przeciwzamrożeniowy oraz zaawansowany algorytm sterujący.

Z kolei w wersji ze sterownikiem internetowym wykorzystuje się regulator oraz siłownik, a układ ten pozwala na sterowanie przez internet i bezprzewodową komunikację w celu regulacji temperatury i tworzenia harmonogramów.

Moduły układów pomiarowych, czyli ciepłomierz dla wody grzewczej (c.o. i c.w.u.) oraz wodomierz wody zimnej, mają możliwość zdalnego odczytu i przesyłu danych poprzez M-Bus oraz centralki zbierające dane i przekazujące je do punktów rozliczeń.

Typowa stacja mieszkaniowa zasila układ c.w.u. oraz c.o. z grzejnikami. Towarzyszy im szeroki wybór wyposażenia dodatkowego, jak np. zawór termostatyczny ograniczający temperaturę powrotu c.o., zawór termostatyczny ograniczający temperaturę c.w.u., zawór różnicy ciśnień, moduł cyrkulacji c.w.u. (gdy pojemność instalacji do wylewki przekracza 3 dm3 – wymóg WT) czy moduł ogrzewania podłogowego, ściennego lub sufitowego.

Możliwość dodania do stacji modułu ogrzewania podłogowego z armaturą ma znaczenie wtedy, gdy część mieszkań w danym budynku ma mieć ogrzewanie płaszczyznowe lub mieszane. Daje to szerokie pole manewru na etapie montażu instalacji w części wspólnej oraz montażu stacji mieszkaniowych. W stacji bazowej można konfigurować różne wersje poprzez dodawanie modułów i armatury. Zaletą tego rozwiązania jest fakt, że w budynku można korzystać z takich samych stacji, a w mieszkaniach z instalacjami ogrzewania podłogowego lub mieszanych – grzejnikowych i podłogowych – dodawany jest odpowiedni moduł.

Podsumowanie

Oferowane obecnie na rynku kompaktowe węzły cieplne i stacje mieszkaniowe dają szeroki wybór różnorodnych konfiguracji w zależności od uwarunkowań technicznych i potrzeb użytkowników w zakresie komfortu. Producenci oferują materiały techniczne i wsparcie przy doborze węzłów cieplnych i stacji mieszkaniowych oraz projektowaniu instalacji.

Artykuł pochodzi z numeru 6/2021 miesięcznika „Rynek Instalacyjny”

Literatura

1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/844 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca dyrektywę 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków i dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej (Dz.Urz. UE L 156/75).
2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2002 z dnia 11 grudnia 2018 r. zmieniająca dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej (Dz.Urz. UE L 328/210).
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (DzU z 2015 r., poz. 376, z poźn. zm.).
4. D. Kaczorek, „Miejski budynek jutra. Współpraca węzła ciepłowniczego z instalacją kolektorów słonecznych w budynku wielorodzinnym”, „Rynek Instalacyjny” 4/2015,
www.rynekinstalacyjny.pl/artykul/id3846,miejski-budynek­‑jutra.-wspolpraca-wezla-cieplowniczego-z-instalacja-kolektorow­‑slonecznych-w-budynku-wielorodzinnym.
5. W. Joniec, „Regulacja hydrauliczna instalacji z indywidualnymi stacjami mieszkaniowymi – rozwiązania”, „Rynek Instalacyjny” 10/2020, www.rynekinstalacyjny.pl/artykul/
/id5158,regulacja-hydrauliczna­‑instalacji-z-indywidualnymi­‑stacjami-mieszkaniowymi-rozwiazania.
6. Materiały techniczne firm: Caleffi, Danfoss, Elektrotermex, Herz, Meibes, Oventrop, PHE Technika Cieplna, Thermic, Thermatic, Uponor.

Komentarze

Powiązane

Materiały prasowe news Powołanie pełnomocnika do spraw międzynarodowej współpracy klimatycznej

Powołanie pełnomocnika do spraw międzynarodowej współpracy klimatycznej Powołanie pełnomocnika do spraw międzynarodowej współpracy klimatycznej

Minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka 7 czerwca 2021 r. powołał Sebastiana Barkowskiego na stanowisko pełnomocnika do spraw międzynarodowej współpracy klimatycznej i energetycznej.

Minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka 7 czerwca 2021 r. powołał Sebastiana Barkowskiego na stanowisko pełnomocnika do spraw międzynarodowej współpracy klimatycznej i energetycznej.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE news Polityka energetyczna Polski do 2040 r.

Polityka energetyczna Polski do 2040 r. Polityka energetyczna Polski do 2040 r.

W opracowaniu tym prezentujemy fragmenty dokumentu „Polityka energetyczna Polski do 2040 r.”, który Rada Ministrów zatwierdziła w lutym 2021 r. Poprzedni tego typu dokument Polska opracowała w 2009 r....

W opracowaniu tym prezentujemy fragmenty dokumentu „Polityka energetyczna Polski do 2040 r.”, który Rada Ministrów zatwierdziła w lutym 2021 r. Poprzedni tego typu dokument Polska opracowała w 2009 r. Obecna wersja stanowi jasną wizję strategii Polski w zakresie transformacji energetycznej, tworząc oś dla programowania środków unijnych związanych z sektorem energii, jak i realizacji potrzeb gospodarczych wynikających z osłabienia gospodarki pandemią COVID-19.

Materiały prasowe news Polityka energetyczna Polski do 2040 r. przyjęta przez Radę Ministrów

Polityka energetyczna Polski do 2040 r. przyjęta przez Radę Ministrów Polityka energetyczna Polski do 2040 r. przyjęta przez Radę Ministrów

Rada Ministrów zatwierdziła „Politykę energetyczną Polski do 2040 r.

Rada Ministrów zatwierdziła „Politykę energetyczną Polski do 2040 r.

Materiały prasowe news Ponad 146 mln zł unijnego dofinansowania na infrastrukturę ciepłowniczą w 20 miejscowościach

Ponad 146 mln zł unijnego dofinansowania na infrastrukturę ciepłowniczą w 20 miejscowościach Ponad 146 mln zł unijnego dofinansowania na infrastrukturę ciepłowniczą w 20 miejscowościach

Ponad 146 mln zł z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020, przekazane przez NFOŚiGW, umożliwi budowę lub unowocześnienie sieci ciepłowniczych w 20 miejscowościach w Polsce....

Ponad 146 mln zł z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020, przekazane przez NFOŚiGW, umożliwi budowę lub unowocześnienie sieci ciepłowniczych w 20 miejscowościach w Polsce. Inwestycje wniosą walor antysmogowy – ograniczą emisję zanieczyszczeń powietrza i przyczynią się do redukcji emisji CO2 do atmosfery.

Materiały prasowe news Anna Kornecka pełnomocnikiem ministra ds. inwestycji i Zielonego Ładu

Anna Kornecka pełnomocnikiem ministra ds. inwestycji i Zielonego Ładu Anna Kornecka pełnomocnikiem ministra ds. inwestycji i Zielonego Ładu

Premier Jarosław Gowin powołał Annę Kornecką na funkcję pełnomocnika ministra do spraw inwestycji i Zielonego Ładu.

Premier Jarosław Gowin powołał Annę Kornecką na funkcję pełnomocnika ministra do spraw inwestycji i Zielonego Ładu.

dr Ludomir Duda WT 2021 i co dalej?

WT 2021 i co dalej? WT 2021 i co dalej?

Od 1 stycznia 2021 r. zaczęły obowiązywać nowe wskaźniki efektywności energetycznej, zdefiniowane w Warunkach Technicznych (WT). Nowe nie znaczy w tym przypadku nieznane, bo ich nadejście zostało ogłoszone...

Od 1 stycznia 2021 r. zaczęły obowiązywać nowe wskaźniki efektywności energetycznej, zdefiniowane w Warunkach Technicznych (WT). Nowe nie znaczy w tym przypadku nieznane, bo ich nadejście zostało ogłoszone już w 2012 r., kiedy to zmieniono rozporządzenie o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Materiały prasowe news Czas na polskie technologie wodorowe

Czas na polskie technologie wodorowe Czas na polskie technologie wodorowe

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii wspólnie z Ministerstwie Klimatu i Środowiska zaprasza do składania projektów z obszaru technologii i systemów wodorowych, których realizacja będzie możliwa dzięki...

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii wspólnie z Ministerstwie Klimatu i Środowiska zaprasza do składania projektów z obszaru technologii i systemów wodorowych, których realizacja będzie możliwa dzięki uzyskaniu pomocy publicznej w ramach mechanizmu Komisji Europejskiej – Ważne Projekty Stanowiące Przedmiot Wspólnego Europejskiego Zainteresowania (Important Projects of Common European Interest – IPCEI). Aplikacje można składać do 26 marca 2021 r.

Materiały prasowe news Jak poprawić efektywność energetyczną budynków – webinaria POBE

Jak poprawić efektywność energetyczną budynków – webinaria POBE Jak poprawić efektywność energetyczną budynków – webinaria POBE

Porozumienie Branżowe na Rzecz Efektywności Energetycznej (POBE) przygotowało serię webinariów, które odbędą się w dniach 16–17 grudnia 2020 r.

Porozumienie Branżowe na Rzecz Efektywności Energetycznej (POBE) przygotowało serię webinariów, które odbędą się w dniach 16–17 grudnia 2020 r.

Materiały prasowe news Czy fala renowacji dotrze do Polski?

Czy fala renowacji dotrze do Polski? Czy fala renowacji dotrze do Polski?

Postępujące zmiany klimatu i działania wpływające na degradację środowiska stanowią istotne zagrożenie dla Europy i całego świata. Europejski Zielony Ład, czyli strategia, której efektem ma być osiągnięcie...

Postępujące zmiany klimatu i działania wpływające na degradację środowiska stanowią istotne zagrożenie dla Europy i całego świata. Europejski Zielony Ład, czyli strategia, której efektem ma być osiągnięcie w 2050 r. zerowego poziomu emisji gazów cieplarnianych, przyczyni się do przekształcenia Unii w nowoczesną, a zarazem zasobooszczędną gospodarkę. Konieczne jest jednak wdrożenie wszystkich niezbędnych do osiągnięcia celu narzędzi, także tych dotyczących sektora budowlanego – związanych m.in. z...

Materiały prasowe news Zielone światło dla unijnych dotacji o wartości prawie 1 mld euro

Zielone światło dla unijnych dotacji o wartości prawie 1 mld euro Zielone światło dla unijnych dotacji o wartości prawie 1 mld euro

Państwa członkowskie UE zatwierdziły wniosek Komisji dotyczący zainwestowania 998 mln euro w kluczowe europejskie projekty dotyczące infrastruktury energetycznej w ramach instrumentu „Łącząc Europę”. Dzięki...

Państwa członkowskie UE zatwierdziły wniosek Komisji dotyczący zainwestowania 998 mln euro w kluczowe europejskie projekty dotyczące infrastruktury energetycznej w ramach instrumentu „Łącząc Europę”. Dzięki pozytywnemu głosowaniu zapewniono pomoc finansową dla prac i badań w ramach dziesięciu projektów.

Materiały prasowe news Fala renowacji – strategia Komisji Europejskiej do 2030 r.

Fala renowacji – strategia Komisji Europejskiej do 2030 r. Fala renowacji – strategia Komisji Europejskiej do 2030 r.

Komisja Europejska opublikowała strategię na rzecz fali renowacji w celu poprawy charakterystyki energetycznej budynków. KE zamierza zwiększyć wskaźniki renowacji co najmniej dwukrotnie w ciągu najbliższych...

Komisja Europejska opublikowała strategię na rzecz fali renowacji w celu poprawy charakterystyki energetycznej budynków. KE zamierza zwiększyć wskaźniki renowacji co najmniej dwukrotnie w ciągu najbliższych dziesięciu lat i sprawić, by renowacje przyczyniły się do podniesienia standardu budynków i oszczędniejszego gospodarowania zasobami. Spowoduje to poprawę jakości życia osób mieszkających w budynkach i korzystających z nich, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych w Europie, rozwój cyfryzacji...

Materiały prasowe news NFOŚiGW zaoferuje samorządom 100% finansowania na poszukiwania złóż wód termalnych

NFOŚiGW zaoferuje samorządom 100% finansowania na poszukiwania złóż wód termalnych NFOŚiGW zaoferuje samorządom 100% finansowania na poszukiwania złóż wód termalnych

70 mln zł dla samorządów lub ich związków przeznaczy Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na przedsięwzięcia w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż wód termalnych. Nabór w ramach...

70 mln zł dla samorządów lub ich związków przeznaczy Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na przedsięwzięcia w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż wód termalnych. Nabór w ramach drugiego konkursu programu priorytetowego „Udostępnianie wód termalnych w Polsce” odbędzie się w terminie od 3 stycznia do 30 czerwca 2022 r.

Materiały prasowe news Czyste ciepło – raport Ministerstwa Klimatu

Czyste ciepło – raport Ministerstwa Klimatu Czyste ciepło – raport Ministerstwa Klimatu

Diagnoza obecnego stanu polskiego ciepłownictwa i określenie kierunku transformacji sektora, zgodnie z trendami polityki klimatycznej UE i wyzwaniami związanymi z koniecznością osiągnięcia neutralności...

Diagnoza obecnego stanu polskiego ciepłownictwa i określenie kierunku transformacji sektora, zgodnie z trendami polityki klimatycznej UE i wyzwaniami związanymi z koniecznością osiągnięcia neutralności klimatycznej Unii Europejskiej w 2050 r. – to główne cele raportu „Czyste ciepło”. Dokument będzie punktem wyjścia do rozważań na temat strategii dla ciepłownictwa, nad którą pracuje Ministerstwo Klimatu.

Materiały prasowe news 3W: Woda – Wodór – Węgiel – nowa inicjatywa BGK

3W: Woda – Wodór – Węgiel – nowa inicjatywa BGK 3W: Woda – Wodór – Węgiel – nowa inicjatywa BGK

3W: Woda – Wodór – Węgiel, to nowa inicjatywa Banku Gospodarstwa Krajowego, który wspiera zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy kraju. Tym razem chce wesprzeć świat nauki i biznesu w rozwoju nowoczesnych...

3W: Woda – Wodór – Węgiel, to nowa inicjatywa Banku Gospodarstwa Krajowego, który wspiera zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy kraju. Tym razem chce wesprzeć świat nauki i biznesu w rozwoju nowoczesnych technologii stosowanych w przemyśle, energetyce i medycynie. Odpowiednio wykorzystane trzy zasoby – woda, wodór i węgiel – mają zmienić polską gospodarkę w bardziej innowacyjną i konkurencyjną. 3W to długofalowy program, który ma aktywizować społeczeństwo, biznes, świat nauki i administrację...

Materiały prasowe news Polacy chcą inteligentnych liczników

Polacy chcą inteligentnych liczników Polacy chcą inteligentnych liczników

Zgodnie z wynikami badania opinii publicznej dotyczącego poziomu akceptacji dla informatyzacji systemu elektroenergetycznego w Polsce, przeprowadzonego przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, większość...

Zgodnie z wynikami badania opinii publicznej dotyczącego poziomu akceptacji dla informatyzacji systemu elektroenergetycznego w Polsce, przeprowadzonego przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, większość respondentów deklaruje chęć instalacji takiego licznika w swoim gospodarstwie domowym oraz zdobycia szerszej wiedzy o nowych urządzeniach. Badanie ma związek z wejściem w życie tzw. ustawy licznikowej, która umożliwi wymianę tradycyjnych liczników na te inteligentne ze zdalnym odczytem i jest odpowiedzią...

dr inż. Maciej Robakiewicz news Forum Termomodernizacja 2021

Forum Termomodernizacja 2021 Forum Termomodernizacja 2021

6 października 2021 r. w Warszawie odbyło się XX Forum Termomodernizacja, organizowane przez Zrzeszenie Audytorów Energetycznych.

6 października 2021 r. w Warszawie odbyło się XX Forum Termomodernizacja, organizowane przez Zrzeszenie Audytorów Energetycznych.

Materiały prasowe news Dwa lata działalności Sieci Badawczej Łukasiewicz

Dwa lata działalności Sieci Badawczej Łukasiewicz Dwa lata działalności Sieci Badawczej Łukasiewicz

Blisko 400 dodatkowych ofert dla biznesu na badania, produkty i usługi, nowi klienci, wyższy zysk i przychody z komercjalizacji, a także ukierunkowana na strategiczne obszary praca 4500 naukowców i inżynierów....

Blisko 400 dodatkowych ofert dla biznesu na badania, produkty i usługi, nowi klienci, wyższy zysk i przychody z komercjalizacji, a także ukierunkowana na strategiczne obszary praca 4500 naukowców i inżynierów. Tak Sieć Badawcza Łukasiewicz podsumowuje 2 lata działalności na rzecz innowacyjnej gospodarki.

Materiały prasowe news Projekt Polskiej Strategii Wodorowej w konsultacjach społecznych

Projekt Polskiej Strategii Wodorowej w konsultacjach społecznych Projekt Polskiej Strategii Wodorowej w konsultacjach społecznych

Ministerstwo Klimatu i Środowiska 14 stycznia 2021 r. przekazało do konsultacji publicznych projekt „Polskiej Strategii Wodorowej do roku 2030 z perspektywą do 2040 r.” – dokumentu, który określa ambitne...

Ministerstwo Klimatu i Środowiska 14 stycznia 2021 r. przekazało do konsultacji publicznych projekt „Polskiej Strategii Wodorowej do roku 2030 z perspektywą do 2040 r.” – dokumentu, który określa ambitne i realne cele w zakresie rozwoju wykorzystania technologii wodorowych w Polsce.

Materiały prasowe news Rozwój przemysłu fotowoltaicznego w Polsce do 2030 roku – mapa drogowa

Rozwój przemysłu fotowoltaicznego w Polsce do 2030 roku – mapa drogowa Rozwój przemysłu fotowoltaicznego w Polsce do 2030 roku – mapa drogowa

W odpowiedzi na niezwykle szybki rozwój krajowego rynku fotowoltaiki (piąty rynek w UE) polscy producenci urządzeń i komponentów dla fotowoltaiki opracowali Mapę Drogową Rozwoju Przemysłu Fotowoltaicznego...

W odpowiedzi na niezwykle szybki rozwój krajowego rynku fotowoltaiki (piąty rynek w UE) polscy producenci urządzeń i komponentów dla fotowoltaiki opracowali Mapę Drogową Rozwoju Przemysłu Fotowoltaicznego w Polsce do 2030 roku oraz plan inwestycyjny do 2025 roku.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE news Powołanie zespołu ds. bezpieczeństwa energetycznego państwa

Powołanie zespołu ds. bezpieczeństwa energetycznego państwa Powołanie zespołu ds. bezpieczeństwa energetycznego państwa

Minister Klimatu powołał Zespół do spraw zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego państwa.

Minister Klimatu powołał Zespół do spraw zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego państwa.

Materiały prasowe news Więcej mocy z instalacji fotowoltaicznych

Więcej mocy z instalacji fotowoltaicznych Więcej mocy z instalacji fotowoltaicznych

Wg Polskich Sieci Elektroenergetycznych, na 1 października br. łączna moc instalacji fotowoltaicznych w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym wyniosła ponad 1 GW - 1007,2 MW. Oznacza to wzrost o ok. 158%...

Wg Polskich Sieci Elektroenergetycznych, na 1 października br. łączna moc instalacji fotowoltaicznych w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym wyniosła ponad 1 GW - 1007,2 MW. Oznacza to wzrost o ok. 158% r/r i o 7,1% m/m. Od początku 2019 r. nastąpiło podwojenie mocy z zainstalowanych instalacji PV.

Materiały prasowe news ICiMB członkiem Polish Circular Hotspot

ICiMB członkiem Polish Circular Hotspot ICiMB członkiem Polish Circular Hotspot

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych został członkiem Polish Circular Hotspot. 9 stycznia br. dr Agnieszka Sznyk - prezes Instytutu Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju, Koordynatora Polish Circular...

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych został członkiem Polish Circular Hotspot. 9 stycznia br. dr Agnieszka Sznyk - prezes Instytutu Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju, Koordynatora Polish Circular Hotspot i dr inż. Artur Oziębło - dyrektor Oddziału Ceramiki i Betonów ICiMB w Warszawie podpisali porozumienie o współpracy.

mgr inż. Jerzy Żurawski Optymalizacja energetyczna istniejących budynków do poziomu nZEB

Optymalizacja energetyczna istniejących budynków do poziomu nZEB Optymalizacja energetyczna istniejących budynków do poziomu nZEB

Efektywność energetyczna to priorytet. We wszystkich krajach UE realizowana jest polityka poprawy efektywności energetycznej w każdej dziedzinie życia. Według specjalistów UE budownictwo odpowiada za zużycie...

Efektywność energetyczna to priorytet. We wszystkich krajach UE realizowana jest polityka poprawy efektywności energetycznej w każdej dziedzinie życia. Według specjalistów UE budownictwo odpowiada za zużycie 41% energii, więcej niż transport i przemysł.

dr inż. Piotr Rynkowski Optymalna izolacja termiczna ogrzewania podłogowego

Optymalna izolacja termiczna ogrzewania podłogowego Optymalna izolacja termiczna ogrzewania podłogowego

Ogrzewanie płaszczyznowe, w tym ogrzewanie podłogowe oraz ogrzewanie ścienne, jest popularnym sposobem ogrzewania budynków jednorodzinnych. Mimo, że w większości przypadków nie jest to wyłączny sposób...

Ogrzewanie płaszczyznowe, w tym ogrzewanie podłogowe oraz ogrzewanie ścienne, jest popularnym sposobem ogrzewania budynków jednorodzinnych. Mimo, że w większości przypadków nie jest to wyłączny sposób dostarczenia energii cieplnej do pomieszczeń, systemy te są coraz bardziej powszechne.

Wybrane dla Ciebie

Pozbądź się wody z płaskiego dachu »

Pozbądź się wody z płaskiego dachu » Pozbądź się wody z płaskiego dachu »

Zatrzymaj ciepło na zimę »

Zatrzymaj ciepło na zimę » Zatrzymaj ciepło na zimę »

Wysokiej jakości materiały hydroizolacyjne i termoizolacyjne »

Wysokiej jakości materiały hydroizolacyjne i termoizolacyjne » Wysokiej jakości materiały hydroizolacyjne i termoizolacyjne »

Debata "Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii" »

Debata "Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii" »  Debata "Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii" »

Styropian grafitowy – oszczędność energii i pieniędzy »

Styropian grafitowy – oszczędność energii i pieniędzy » Styropian grafitowy – oszczędność energii i pieniędzy »

Ekologiczny dach – jak go wykonać? »

Ekologiczny dach – jak go wykonać? » Ekologiczny dach – jak go wykonać? »

Rozwiązanie dla budownictwa w zgodzie z naturą »

Rozwiązanie dla budownictwa w zgodzie z naturą » Rozwiązanie dla budownictwa w zgodzie z naturą »

Gdzie kupić dobre i ciepłe okna? »

Gdzie kupić dobre i ciepłe okna? » Gdzie kupić dobre i ciepłe okna? »

Co w układzie dachowym jest najważniejsze? »

Co w układzie dachowym jest najważniejsze? » Co w układzie dachowym jest najważniejsze? »

Komfort cieplny i zdrowy dom – jak to osiągnąć? »

Komfort cieplny i zdrowy dom – jak to osiągnąć? » Komfort cieplny i zdrowy dom – jak to osiągnąć? »

Najważniejsze to co w środku »

Najważniejsze to co w środku » Najważniejsze to co w środku »

Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych »

Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych »

Jakie są cechy dobrej izolacji podłogowej? »

Jakie są cechy dobrej izolacji podłogowej? » Jakie są cechy dobrej izolacji podłogowej? »

Zalety ocieplania styropianem pasywnym »

Zalety ocieplania styropianem pasywnym » Zalety ocieplania styropianem pasywnym »

MERCOR SA Bezpieczeństwo pożarowe w modernizowanych budynkach

Bezpieczeństwo pożarowe w modernizowanych budynkach Bezpieczeństwo pożarowe w modernizowanych budynkach

Modernizacja obiektów budowlanych to wyzwanie przyszłości, przed którym stanie każdy zarządca i właściciel nieruchomości. Obiekty budowlane muszą być systematycznie oceniane pod kątem zużycia oraz modernizowane...

Modernizacja obiektów budowlanych to wyzwanie przyszłości, przed którym stanie każdy zarządca i właściciel nieruchomości. Obiekty budowlane muszą być systematycznie oceniane pod kątem zużycia oraz modernizowane do odpowiadających współczesnej wiedzy technicznej standardów. Nie inaczej jest w przypadku rozwiązań wpływających na bezpieczeństwo pożarowe obiektów.

Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych

Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych

Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych

Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Najnowsze produkty i technologie

Sopro Polska Sp. z o.o. Renowacja drewnianej podłogi – jak zrobić to dobrze?

Renowacja drewnianej podłogi – jak zrobić to dobrze? Renowacja drewnianej podłogi – jak zrobić to dobrze?

Renowacja starej podłogi drewnianej nie należy do łatwych zadań, zwłaszcza jeżeli chcemy na niej ułożyć płytki ceramiczne. Tego typu prace wymagają wiedzy i doświadczenia, ale równie ważny jest dobór odpowiednich...

Renowacja starej podłogi drewnianej nie należy do łatwych zadań, zwłaszcza jeżeli chcemy na niej ułożyć płytki ceramiczne. Tego typu prace wymagają wiedzy i doświadczenia, ale równie ważny jest dobór odpowiednich materiałów.

Fabryka Styropianu ARBET Ocieplenie na ociepleniu – termomodernizacja według nowych wymagań

Ocieplenie na ociepleniu – termomodernizacja według nowych wymagań Ocieplenie na ociepleniu – termomodernizacja według nowych wymagań

W związku z potrzebą renowacji wielu obiektów budowanych przed laty najczęściej przeprowadza się ponowne docieplanie ocieplonych wcześniej ścian zewnętrznych. Wobec obowiązujących obecnie standardów energooszczędności...

W związku z potrzebą renowacji wielu obiektów budowanych przed laty najczęściej przeprowadza się ponowne docieplanie ocieplonych wcześniej ścian zewnętrznych. Wobec obowiązujących obecnie standardów energooszczędności w starych budynkach konieczne jest bowiem zwiększenie izolacyjności przegród lub naprawa istniejącego ocieplenia.

Festool Polska 4 biegi, duża moc, żadnych kompromisów

4 biegi, duża moc, żadnych kompromisów 4 biegi, duża moc, żadnych kompromisów

Dwie nowe, flagowe wkrętarki akumulatorowe firmy Festool, które zastępują sprawdzone modele z poprzednich lat, QUADRIVE PDC i DRC 18/4, noszą nazwę QUADRIVE TPC i TDC 18/4. Oba nowe produkty są wydajne...

Dwie nowe, flagowe wkrętarki akumulatorowe firmy Festool, które zastępują sprawdzone modele z poprzednich lat, QUADRIVE PDC i DRC 18/4, noszą nazwę QUADRIVE TPC i TDC 18/4. Oba nowe produkty są wydajne i wszechstronne, a dzięki 4 biegom perfekcyjnie przystosowane do każdego zastosowania. Dzięki przemyślanej koncepcji zmiany biegów oferują odpowiedni do każdego zastosowania moment obrotowy oraz odpowiednią prędkość obrotową.

Festool Polska Mocne i szyte na miarę elektronarzędzia 18 V

Mocne i szyte na miarę elektronarzędzia 18 V Mocne i szyte na miarę elektronarzędzia 18 V

„Naszym celem jest opracowanie rozwiązań akumulatorowych dostosowanych do potrzeb profesjonalistów” – mówi menedżer produktu Patrick Hitzer.

„Naszym celem jest opracowanie rozwiązań akumulatorowych dostosowanych do potrzeb profesjonalistów” – mówi menedżer produktu Patrick Hitzer.

STYROPMIN Specjalistyczna linia styropianu pod ogrzewanie podłogowe – nowość w ofercie marki Styropmin

Specjalistyczna linia styropianu pod ogrzewanie podłogowe – nowość w ofercie marki Styropmin Specjalistyczna linia styropianu pod ogrzewanie podłogowe – nowość w ofercie marki Styropmin

Firma Styropmin, jako producent odpowiedzialny społecznie, przykłada szczególną wagę do energooszczędności oraz budownictwa zrównoważonego. Badania nad innowacyjnymi rozwiązaniami prowadzone w specjalistycznych...

Firma Styropmin, jako producent odpowiedzialny społecznie, przykłada szczególną wagę do energooszczędności oraz budownictwa zrównoważonego. Badania nad innowacyjnymi rozwiązaniami prowadzone w specjalistycznych laboratoriach Styropmin zaowocowały wprowadzeniem na rynek specjalistycznych płyt styropianowych Instal Panel, do izolacji termicznej podłóg na gruncie i stropów międzykondygnacyjnych, które wyróżnia wyjątkowa konstrukcja, ułatwiająca montaż instalacji wodnego ogrzewania podłogowego. W skład...

Rockwool Polska Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii – debata w ramach kampanii Szóste paliwo

Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii – debata w ramach kampanii Szóste paliwo Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii – debata w ramach kampanii Szóste paliwo

Opublikowana w listopadzie 2020 r. strategia na rzecz fali renowacji ma na celu poprawę charakterystyki energetycznej budynków. Poprzez zwiększenie wskaźnika renowacji, co najmniej dwukrotnie w ciągu najbliższych...

Opublikowana w listopadzie 2020 r. strategia na rzecz fali renowacji ma na celu poprawę charakterystyki energetycznej budynków. Poprzez zwiększenie wskaźnika renowacji, co najmniej dwukrotnie w ciągu najbliższych dziesięciu lat, nastąpi poprawa jakości życia osób mieszkających w Europie i zmniejszy się skala emisji gazów cieplarnianych, a także podniesie się poziom ponownego użycia i recyklingu materiałów.

Kärcher Sp. z o.o. Moc możliwości dla branży budowlanej tej jesieni!

Moc możliwości dla branży budowlanej tej jesieni! Moc możliwości dla branży budowlanej tej jesieni!

Branża budowalna dynamicznie się w naszym kraju rozwija. Jest to specyficzny biznes, który wymaga rozwiązań dopasowanych do trudnych, nawet ekstremalnych warunków pracy na budowie. Zdajemy sobie z tego...

Branża budowalna dynamicznie się w naszym kraju rozwija. Jest to specyficzny biznes, który wymaga rozwiązań dopasowanych do trudnych, nawet ekstremalnych warunków pracy na budowie. Zdajemy sobie z tego sprawę. Nasze sprzęty właśnie takie są. Tej jesieni Karcher oferuje budowlańcom swoje najlepsze modele urządzeń w zestawach wraz z akcesoriami, które znacznie zwiększają zakres zastosowań tych maszyn. Oferta Moc możliwości to szeroki wybór urządzeń z bogatym wyposażeniem dodatkowym. Urządzenia wysokociśnieniowe...

mgr inż. Wojciech Adamik Nowoczesne rozwiązania do walki z hałasem – kompozyt AKU-PRTM

Nowoczesne rozwiązania do walki z hałasem – kompozyt AKU-PRTM Nowoczesne rozwiązania do walki z hałasem – kompozyt  AKU-PRTM

Postęp w budownictwie trwa w najlepsze – nowe domy, fabryki czy też obiekty użyteczności publicznej są wykonywane z materiałów o lepszej izolacyjności termicznej, co przekłada się na mniejsze koszty utrzymania...

Postęp w budownictwie trwa w najlepsze – nowe domy, fabryki czy też obiekty użyteczności publicznej są wykonywane z materiałów o lepszej izolacyjności termicznej, co przekłada się na mniejsze koszty utrzymania obiektu. Niestety czasem zapomina się o izolacji akustycznej, a wymagania normowe często są niewystarczające. Efektem jest to, że zza ściany słyszymy sąsiada, przeszkadza nam jego włączone radio lub telewizor, a w zakładzie pracy hałas przenika do chronionych pomieszczeń.

MIWO - Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej Akustyka budowlana – jak dobrze zaizolować dom zgodnie z Warunkami Technicznymi?

Akustyka budowlana – jak dobrze zaizolować dom zgodnie z Warunkami Technicznymi? Akustyka budowlana – jak dobrze zaizolować dom zgodnie z Warunkami Technicznymi?

Gdy w budynku jest dobrze zaprojektowana i wykonana izolacja akustyczna, to możemy się odciąć od hałasu lub ograniczyć jego oddziaływanie. Warto znać przepisy prawne, by być pewnym, że projektant czegoś...

Gdy w budynku jest dobrze zaprojektowana i wykonana izolacja akustyczna, to możemy się odciąć od hałasu lub ograniczyć jego oddziaływanie. Warto znać przepisy prawne, by być pewnym, że projektant czegoś nie pominął, deweloper nie poszedł na skróty, a wykonawca nie zaniedbał jakiegoś szczegółu. I że zostały użyte odpowiednie materiały.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.