Izolacje.com.pl

Materiały prasowe news Ruszył nabór LIFE 2022 – do rozdysponowania aż 598 mln euro

Ruszył nabór LIFE 2022 – do rozdysponowania aż 598 mln euro Ruszył nabór LIFE 2022 – do rozdysponowania aż 598 mln euro

17 maja 2022 r. Komisja UE oficjalnie uruchomiła nowy nabór w ramach programu LIFE i zachęca do składania wniosków.

17 maja 2022 r. Komisja UE oficjalnie uruchomiła nowy nabór w ramach programu LIFE i zachęca do składania wniosków.

Materiały prasowe Politechnika Śląska liderem konsorcjum, które opracuje metody redukcji hałasu urządzeń

Politechnika Śląska liderem konsorcjum, które opracuje metody redukcji hałasu urządzeń Politechnika Śląska liderem konsorcjum, które opracuje metody redukcji hałasu urządzeń

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) hałas jest drugą z przyczyn współczesnych chorób cywilizacyjnych. Nad metodami jego redukcji, w ramach projektu badawczego „Active reduction of noise transmitted...

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) hałas jest drugą z przyczyn współczesnych chorób cywilizacyjnych. Nad metodami jego redukcji, w ramach projektu badawczego „Active reduction of noise transmitted into and from enclosures through encapsulated structures – IN-NOVA”, finansowanego z programu Horyzont Europa, będzie pracować kilkanaście uczelni, koncernów i instytucji z całego świata. Liderem projektu jest Politechnika Śląska, a koordynuje go prof. Marek Pawełczyk, prorektor Politechniki Śląskiej...

BayWa r.e. Solar Systems novotegra: jakość, prostota i bezpieczeństwo

novotegra: jakość, prostota i bezpieczeństwo novotegra: jakość, prostota i bezpieczeństwo

Z wyniku badań rynkowych, a także analiz i obserwacji prowadzonych nie w biurze, lecz na dachu, powstał bardzo wydajny system montażowy. Stworzony w ten sposób produkt umożliwia szybką i łatwą instalację.

Z wyniku badań rynkowych, a także analiz i obserwacji prowadzonych nie w biurze, lecz na dachu, powstał bardzo wydajny system montażowy. Stworzony w ten sposób produkt umożliwia szybką i łatwą instalację.

Raport BPIE: czyli gdzie jest Polska w zakresie efektywności energetycznej

Gdzie jest Polska w zakresie efektywności energetycznej? fot. J. Guzal

Gdzie jest Polska w zakresie efektywności energetycznej? fot. J. Guzal

W styczniu 2022 r. Buildings Performance Institute Europe opublikował raport „Ready for carbon neutral by 2050? Assessing ambition levels in new building standards across the EU” w kontekście wymagań dyrektywy EPBD oraz średnio- (2030) i długoterminowych (2050) ambicji UE w zakresie dekarbonizacji. Niniejszy raport zawiera ocenę i porównanie poziomów ambicji nowych standardów budowlanych w sześciu krajach: Flandria, Francja, Niemcy, Włochy, Polska i Hiszpania.

Zobacz także

Materiały prasowe news Zostań ekspertem efektywności energetycznej – pilotaż nowego narzędzia wsparcia programu Czyste Powietrze

Zostań ekspertem efektywności energetycznej – pilotaż nowego narzędzia wsparcia programu Czyste Powietrze Zostań ekspertem efektywności energetycznej – pilotaż nowego narzędzia wsparcia programu Czyste Powietrze

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchamia Platformę Ekspertów Efektywności Energetycznej (PEEE) – internetowy rejestr ekspertów efektywności energetycznej, łączący specjalistów...

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchamia Platformę Ekspertów Efektywności Energetycznej (PEEE) – internetowy rejestr ekspertów efektywności energetycznej, łączący specjalistów z potencjalnymi klientami planującymi termomodernizację domu. Platforma jest dostępna pod adresem www.peee.gov.pl. Ułatwi przyszłym beneficjentom programu „Czyste Powietrze” znalezienie i kontakt z wiarygodnym ekspertem, który udzieli wsparcia w podjęciu decyzji o inwestycji zmierzającej do zmniejszenia...

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Fala renowacji – korzyści wynikające z kompleksowej modernizacji energetycznej budynków

Fala renowacji – korzyści wynikające z kompleksowej modernizacji energetycznej budynków Fala renowacji – korzyści wynikające z kompleksowej modernizacji energetycznej budynków

Trwająca od kilku miesięcy pandemia COVID-19 staje się wyzwaniem dla wielu pokoleń, wpływającym na kondycję społeczeństwa i sytuację gospodarczą. Konieczne są środki i decyzje, które w perspektywie zarówno...

Trwająca od kilku miesięcy pandemia COVID-19 staje się wyzwaniem dla wielu pokoleń, wpływającym na kondycję społeczeństwa i sytuację gospodarczą. Konieczne są środki i decyzje, które w perspektywie zarówno krótko-, jak i długoterminowej pomogą gospodarce oraz zapewnią społeczeństwu zrównoważony rozwój. Takimi działaniami są inwestycje w efektywność energetyczną budynków. Są one podstawą dobrobytu, zdrowia obywateli oraz stanowią punkt wyjścia dla rozwoju innowacyjnych gałęzi gospodarki związanych...

TRUTEK FASTENERS POLSKA Wzmacnianie bydynków wielkopłytowych w systemie TRUTEK TCM

Wzmacnianie bydynków wielkopłytowych w systemie TRUTEK TCM Wzmacnianie bydynków wielkopłytowych w systemie TRUTEK TCM

TRUTEK FASTENERS POLSKA jest firmą specjalizującą się w produkcji najwyższej jakości systemów zamocowań przeznaczonych do budownictwa lądowego, drogowego i przemysłu. W ofercie firmy znajdują się wyroby...

TRUTEK FASTENERS POLSKA jest firmą specjalizującą się w produkcji najwyższej jakości systemów zamocowań przeznaczonych do budownictwa lądowego, drogowego i przemysłu. W ofercie firmy znajdują się wyroby tradycyjne – od wielu lat stosowane w budownictwie, a także nowatorskie, zaawansowane technologicznie rozwiązania gwarantujące najwyższy poziom bezpieczeństwa.

Po przeglądzie kluczowych i bieżących kwestii polityki UE związanych z dyrektywą EPBD i standardami NZEB zbadano poziom ambicji nowych standardów budowlanych w tych obszarach geograficznych, zwłaszcza w zakresie charakterystyki energetycznej i wymagań dotyczących energii odnawialnej.

Raport opiera się na analizie dostępnych danych i wywiadach z ekspertami z sześciu, przedstawionych w nim obszarów geograficznych. Obszary te różnią się pod względem warunków klimatycznych, podejścia do zarządzania i uwarunkowań ekonomicznych, co zapewnia różnorodne konteksty do badania kwestii i trendów związanych z nowymi konstrukcjami NZEB.

Budynek o niemal zerowym zużyciu energii w tym przypadku oznacza budynek, który ma bardzo wysoką charakterystykę energetyczną. Wymagana niemal zerowa lub bardzo niska ilość energii powinna być w bardzo znacznym stopniu pokrywana przez energię ze źródeł odnawialnych, w tym energię ze źródeł odnawialnych wytwarzaną na miejscu lub w pobliżu.

Ramy regulacyjne UE

Standardy dla budynków o niemal zerowym zużyciu energii (NZEB) są określane na poziomie krajowym, lecz wprowadzenie i rozwój tej koncepcji jest silnie związane z rozwojem regulacji na poziomie UE.

Pierwsza wersja dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD) z 2002 r. (Dyrektywa 2002/91/EC) zawierała wymóg (artykuł 5) dla państw członkowskich, aby zapewnić, że nowe budynki spełniają minimalne wymagania dotyczące charakterystyki energetycznej w celu osiągnięcia poziomów optymalnych pod względem kosztów.

W 2012 r. rozporządzenie (UE) 211/2012 ustanowiło metodologię porównawczą do obliczania optymalnego pod względem kosztów poziomu wymagań minimalnych dotyczących charakterystyki energetycznej.

Zobacz bezpłatny poradnik: Termomodernizacja budynków

Sama koncepcja NZEB została wprowadzona na poziomie Unii Europejskiej w 2010 r. wraz z przekształceniem dyrektywy EPBD (Dyrektywa 2010/31/UE). Artykuł 2 ust. 2 Dyrektywy podaje definicję NZEB, podczas gdy artykuł 9 ustanawia przepisy, które państwa członkowskie muszą spełnić w tym względzie. KE uzupełniła przepisy prawne w 2016 r. Rekomendacją (UE) 2016/1318), mającą na celu ukierunkowanie polityki państw członkowskich w zakresie zarządzania i wdrażania, a także ustalającą pewne liczbowe wskaźniki, zróżnicowane w zależności od regionu klimatycznego.

Nowelizacja dyrektywy EPBD z 2018 r. (Dyrektywa (UE) 2018/844) nie zmieniła ani definicji NZEB, ani przepisów z nią związanych. Jednakże, zgodnie z nowym artykułem 2A, państwa członkowskie zostały zobowiązane do ustanowienia długoterminowej strategii w celu wsparcia renowacji krajowych zasobów [...] na wysoce energooszczędne i niskoemisyjne budynki do 2050 r., ułatwiając efektywne kosztowo przekształcenie istniejących budynków w budynki niemal zeroenergetyczne.

W ramach długoterminowej strategii renowacji ustanowiono zatem bezpośredni związek pomiędzy standardami NZEB a ogólnym celem dotyczącym istniejących zasobów budowlanych. Ponadto, poprawka do dyrektywy EPBD z 2018 r. położyła nacisk na aspekty modernizacji budynków w celu zwiększenia interakcji pomiędzy budynkiem i jego mieszkańcami, a także siecią energetyczną.

Jednym ze znaczących efektów tego procesu było wprowadzenie opcjonalnego wskaźnika Smart Readiness. Ustawodawstwo tworzone od tego czasu próbowało uwzględnić i rozważyć implikacje faktu, że budynki, dalekie od bycia statycznymi elementami, są integralną częścią systemu energetycznego, ponieważ budynki nie tylko zużywają, lecz także mogą produkować i magazynować energię. Oznacza to, że definicja NZEB określona w dyrektywie EPBD nie zmieniła się od ponad 10 lat (od czasu rewizji dyrektywy EPBD w 2010 r.), co jest dość znamienne w obecnym kontekście.

W 2010 r., kiedy wprowadzono definicję NZEB, instytucje unijne właśnie uchwaliły cele energetyczne i klimatyczne na 2020 r. (redukcja emisji gazów cieplarnianych o 20% w porównaniu z 1990 r., 20% energii w UE ze źródeł odnawialnych i 20% efektywność energetyczna). Od tego czasu architektura energetyczna i klimatyczna UE znacznie się rozwinęła.

Pakiet „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków”, zaproponowany w 2016 r. i uzgodniony w 2018 r., wyznacza nowe cele na 2030 r. (40% redukcji emisji gazów cieplarnianych w porównaniu do 1990 r., 32% energii w UE ze źródeł odnawialnych i 32,5% poprawa efektywności energetycznej).

W grudniu 2019 r. KE zobowiązała się w dokumencie European Green Deal Communication do zwiększenia ambicji klimatycznych UE zarówno na rok 2030, jak i 2050.

Wraz z przyjęciem w 2021 r. Prawa Klimatycznego, UE zapisała w prawodawstwie bliźniacze cele osiągnięcia neutralności węglowej do 2050 r. i redukcji emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55% do 2030 r., w porównaniu do 1990 r.

W lipcu 2021 r. KE zaproponowała także zwiększenie celu efektywności energetycznej na 2030 r. do 39% dla energii pierwotnej i 36% dla energii końcowej, z wartością docelową wynoszący 40% udział odnawialnych źródeł energii w miksie energetycznym UE, wraz ze wskaźnikiem 49% udziału odnawialnych źródeł energii w budynkach.

Ogólnie rzecz biorąc, ambicje klimatyczne i energetyczne UE między rokiem 2010 (na rok 2020) a obecnym (na lata 2030 i 2050) są znacząco różne.

Zielony Ład UE (2019) zawierał również zapowiedź „fali renowacji” budynków publicznych i prywatnych, którą KE opublikowała jako komunikat w październiku 2020 r. Celem Fali Renowacji jest co najmniej podwojenie rocznego wskaźnika renowacji energetycznej do 2030 r. oraz wspieranie głębokich renowacji energetycznych, co powinno zaowocować 35 mln budynków odnowionych do 2030 r. (podczas gdy strategia wyraźnie skupia się na renowacji istniejących zasobów budowlanych, nie ma wzmianki o podwyższeniu standardów dla nowych budynków).

Fala Renowacji przyniosła też więcej szczegółów na temat Nowego Europejskiego Bauhausu, inicjatywy, która – jak ogłosił przewodniczący KE – ma działać jako „akcelerator dla społecznie i estetycznie obiecujących zielonych i cyfrowych rozwiązań, technologii i produktów”. Będzie sprzyjać innowacyjnym rozwiązaniom w zakresie architektury i materiałów.

Aktualna definicja NZEB jest otwarta do rewizji po raz pierwszy od ponad 10 lat. Istnieje nie tylko wyraźna potrzeba dostosowania przyszłej definicji do nowego celu klimatycznego na 2030 r. i celu osiągnięcia neutralności węglowej do 2050 r., ale także włączenia rozważań, które pojawiły się w ostatnich latach, takich jak znaczenie wbudowanych emisji dwutlenku węgla i perspektywa „całego cyklu życia”.

To właśnie na tle zmieniającego się krajobrazu politycznego Buildings Performance Institute Europe przedstawił niniejszy przegląd aktualnych praktyk NZEB na terenach wybranych krajów UE, z zamiarem, aby pomógł on w kształtowaniu bieżącej polityki.

Dekarbonizacja nowych budynków w UE nie przebiega wystarczająco szybko. Obecny poziom ambicji w zakresie NZEB, pomimo dobrych postępów w niektórych państwach członkowskich, jest ogólnie niewystarczający, jeśli opierać się na dyrektywie EPBD z 2018 r., a tym bardziej, jeśli wziąć pod uwagę ogólnounijne zobowiązanie, podjęte w 2019 r., do osiągnięcia neutralności węglowej do 2050 r.

Stan obecny

W żadnym z analizowanych regionów geograficznych nie ma ustalonego terminu osiągnięcia zerowego bilansu energetycznego i węglowego dla nowych budynków. Tylko Francja i Flandria wdrożyły krótkoterminowe, specjalne dla budownictwa i dalekosiężne środki wycofywania paliw kopalnych.

Państwa członkowskie wdrażają wymagania EPBD dotyczące NZEB w sposób niespójny, zwłaszcza jeśli chodzi o poziom ambicji związany ze standardami NZEB. Decydenci polityczni UE i państw członkowskich mają teraz okazję, by ożywić europejską agendę dotyczącą budynków niskoemisyjnych (TAB. 1).

tab1 raport
TABELA 1. Wskaźniki energetyczne dla wybranych krajów Obszar geograficzny I

Definicja NZEB, jak została opisana w dyrektywie EPBD i cytowana w tym raporcie, jest jednym z aspektów, który musi zostać ponownie oceniony i dostosowany do przyszłości opartej na ograniczeniu emisji dwutlenku węgla, ponieważ nie ewoluowała ona przez ponad 10 lat (od czasu rewizji dyrektywy EPBD w 2010 r.). Jest to moment na dostosowanie definicji do nowych celów klimatycznych na 2030 r. i neutralności węglowej do 2050 r. lub wcześniej.

Chociaż niniejszy raport nie przedstawia 20-letniego ani 30-letniego modelu wpływu nowych budynków w Europie na emisję dwutlenku węgla w oparciu o obecne standardy, można założyć, że jeśli wszystkie państwa członkowskie UE nie wykażą oczekiwanych ambicji na tym polu, redukcje emisji dwutlenku węgla w sektorze budowlanym prawdopodobnie nie będą wystarczające, by osiągnąć europejskie cele dekarbonizacji do 2050 r. (TAB. 2)

tab2 raport
TABELA 2. Porównanie charakterystyki energetycznej i wymagań dotyczących energii odnawialnej

Nowe standardy budowlane

Zapotrzebowanie na energię pierwotną dla nowych budynków mieszkalnych w Polsce wynosi 70 kWh/(m2·rok), co mieści się w górnej granicy przedziału 50–70 kWh/(m2·rok) zalecanego przez Komisję Europejską dla klimatu kontynentalnego. Z drugiej strony, wymagania dla budynków niemieszkalnych wynoszą 45 kWh/(m2·rok), przez co są znacznie bardziej ambitne niż zalecany przez KE zakres 85–100 kWh/(m2·rok) i należą do najbardziej ambitnych w UE.

Jeśli chodzi o udział energii odnawialnej w zaopatrzeniu w energię pierwotną, nowe prawo budowlane w Polsce nie określa takiego wymogu, co czyni Polskę jednym z najgorzej radzących sobie pod tym względem krajów UE.

Polskie zasoby budowlane charakteryzują się na ogół niskim poziomem izolacji termicznej. Węgiel i gaz są głównymi źródłami ogrzewania, czy to poprzez indywidualne jednostki grzewcze, czy też ogrzewanie komunalne, co generuje zbyt duży ślad węglowy.

Powszechne użycie węgla i związane z nim zanieczyszczenie powietrza jest także poważnym problemem zdrowotnym, zwłaszcza w miastach. W świetle tych wyzwań, efektywność energetyczna budynków zyskuje w tym kraju coraz większe znaczenie.

Polski standard NZEB został opracowany zgodnie z metodologią optymalizacji kosztów określoną przez KE. Nie jest jednak jasne, czy standard NZEB byłby optymalny pod względem kosztów, gdyby został wprowadzony przy obecnych cenach energii i materiałów budowlanych. Jak wiadomo, poziom standardu NZEB został ustalony przed tym, jak Polska wraz z resztą UE zgodziła się osiągnąć neutralność węglową do 2050 r. Z tego powodu istnieje pilna potrzeba rewizji standardów NZEB, szczególnie w krajach takich jak Polska, które są silnie uzależnione od paliw kopalnych w zakresie ciepłownictwa.

W celu zbadania możliwości poprawy i przekroczenia obecnych standardów NZEB (przy jednoczesnym osiągnięciu neutralnych pod względem emisji dwutlenku węgla, pozytywnych energetycznie budynków) Politechnika Warszawska podjęła się analizy kosztów i korzyści dla najbardziej rozpowszechnionego typu budynku – domu jednorodzinnego.

Aby osiągnąć wysoki poziom efektywności, konieczne jest połączenie fotowoltaiki, pomp ciepła, zrównoważonej wentylacji z odzyskiem ciepła oraz ulepszonych izolacji zewnętrznych, a to z kolei wymaga zoptymalizowanego procesu projektowania zarówno z perspektywy architektonicznej, jak i ekonomicznej. Z badania wynika, że domy energooszczędne są w Polsce ekonomicznie opłacalne, jeśli są budowane co najmniej w standardzie NF40 (tj. dom niskoenergetyczny charakteryzujący się zapotrzebowaniem na energię do ogrzewania, wentylacji, c.w.u. i systemów pomocniczych na poziomie nie wyższym niż 40 kWh/(m2·rok), określonym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Efektywnego Wykorzystania Energii. Te wymagania NZEB zostały ogłoszone z dużym wyprzedzeniem i wprowadzone w dwóch etapach (nowe wymagania w 2017 r., a następnie ponownie w 2021 r.). Takie podejście dało branży budowlanej wystarczająco dużo czasu na przygotowanie się do nowych, surowszych wymagań.

Od czasu wprowadzenia wymagań NZEB nie nastąpiły żadne znaczące zmiany w zarządzaniu i wdrażaniu nowych standardów budowlanych. Podmioty zaangażowane w proces budowy, takie jak architekci i inżynierowie, są zobowiązane do projektowania i realizacji zgodnie z określonymi wymaganiami, w tym minimalnymi wymaganiami dotyczącymi efektywności energetycznej. Po zakończeniu budowy, należy złożyć w Głównym Urzędzie Statystycznym raport o oddanym do użytku budynku z informacją o charakterystyce energetycznej, potwierdzający spełnienie wymagań NZEB.

Porównanie badanych obszarów

W oparciu o poszerzone analizy dokonano oceny porównawczej sześciu obszarów geograficznych pod względem następujących aspektów:

1. wymagana charakterystyka energetyczna,
2. wymagany udział energii odnawialnej w zapotrzebowaniu na energię,
3. limity emisji dwutlenku węgla,
4. wycofywanie paliw kopalnych.

Aby zilustrować analizę, do oznaczenia poziomów ambicji użyto kodów kolorystycznych, przedstawionych w TABELI 3.

tab3 raport
TABELA 3. Wskaźniki dla sześciu badanych obszarów geograficznych

Niebieskie tło rubryk w TABELI 3 sugeruje, że wdrożone środki są ambitne i zawierają kombinację charakterystycznych cech, takich jak wysokie ambicje w porównaniu z zaleceniami KE, związane z budynkami i określone czasowo wsparcie celów dekarbonizacji oraz spójność z wcześniej wydanymi dokumentami strategicznymi (jeśli takie istnieją).

Żółte tło rubryk w TABELI 3 wskazuje, że środki zostały częściowo wdrożone lub że istniejące działania nie są wystarczająco ambitne (na przykład wprowadzono wycofywanie paliw kopalnych z systemu energetycznego, lecz bez określonego terminu wycofania z budownictwa).

Pomarańczowe tło rubryk w TABELI 3 wskazuje, że środki są znacznie poniżej oczekiwanego poziomu, jeśli chodzi o dostosowanie do długoterminowych celów w zakresie dekarbonizacji.

Czerwone tło rubryk w TABELI 3 wskazuje, że nie istnieją żadne formalne środki, co oznacza najniższy możliwy poziom ambicji.

TABELA 3 ilustruje szereg istotnych kwestii w poszczególnych obszarach geograficznych.

We Flandrii limity EP zostały sklasyfikowane jako bardzo ambitne. Jeśli chodzi o odnawialne źródła energii, to pomimo wysokiego wymaganego udziału energii odnawialnej, we Flandrii wciąż brakuje zaktualizowanego podejścia do tego tematu, np. lepszego uwzględnienia różnych źródeł energii. Ponadto Flandria ma ambitny, terminowy i związany z budownictwem plan wycofywania paliw kopalnych. Na koniec, z powodu braku limitów emisji dwutlenku węgla, ambicje Flandrii w tym temacie zostały sklasyfikowane jako brakujące.

Ze względu na relatywnie wysokie maksymalne wartości EP, poziom ambicji we Francji jest klasyfikowany jako niski w tym względzie, co potwierdzają eksperci krajowi. Z drugiej strony, ze względu na wysokie wymagania dotyczące energii odnawialnej, Francja jest uważana za bardzo ambitną na tym polu. Wyjątkowa obecność limitów emisji dwutlenku węgla (eksploatacyjnych i wbudowanych) sprawia, że Francja jest tu wyjątkiem. Ponieważ jednak limity nie zmierzają w kierunku zerowej emisji, poziom ambicji został oznaczony jako żółty. Francuski plan wycofywania się z paliw kopalnych został również oceniony na żółto: chociaż jest powiązany z limitami emisji dwutlenku węgla, brakuje w nim szczegółów dotyczących wycofywania konkretnych technologii, takich jak kotły gazowe.

Pomimo relatywnie wysokich ambicji w porównaniu ze wskaźnikami Komisji Europejskiej i niektórymi innymi krajami UE, niemieckie wymogi dotyczące EP zostały zaklasyfikowane jako żółte, ponieważ nie są odpowiednio dopasowane do szerszych celów dekarbonizacji. Jeśli chodzi o wymagany udział energii z OZE, Niemcy lokują się znacznie poniżej wskaźników Komisji Europejskiej, przy czym eksperci krajowi zgadzają się, że udział ten nie jest ambitny. Ze względu na skupienie się na węglu wykorzystywanym w energetyce (tj. brak szczególnego uwzględnienia budownictwa i paliw kopalnych ogółem), niemiecki plan wycofywania paliw kopalnych sklasyfikowano jako pomarańczowy. Na koniec, podobnie jak w innych krajach, brak limitów emisji dwutlenku węgla w Niemczech oznacza brak ambicji w tym zakresie.

Połączenie wysokich i niskich ambicji w zakresie włoskich wymogów dotyczących efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych daje Włochom żółtą ocenę w zakresie wymogów dotyczących EP. Ze względu na niski wymagany udział energii odnawialnej w zapotrzebowaniu na energię, Włochy zostały sklasyfikowane jako mało ambitne w tej kategorii. We Włoszech brakuje zarówno limitów emisji dwutlenku węgla dla budynków, jak i efektywnych planów wycofywania paliw kopalnych.

Polska ma ambitne wymagania dotyczące EP, które z czasem zostały zaostrzone, lecz nie są one oparte na aktualnych danych. Ze względu na brak wyraźnie porównywalnych wymagań dotyczących energii odnawialnej, Polska jest uważana za mało ambitną w tej dziedzinie. Jeśli chodzi o plan wycofywania paliw kopalnych, połączenie powoli wprowadzanego zakazu przyłączania do sieci gazowych i nieco szybszego zakazu używania węgla – oba aspekty związane z budownictwem, daje Polsce ocenę żółto-pomarańczową. Brak limitów emisji dwutlenku węgla w Polsce daje w tym polu ocenę czerwoną.

W Hiszpanii wymagania dotyczące EP dla budynków mieszkalnych można zaklasyfikować jako średnie w porównaniu z innymi krajami UE i wskaźnikami Komisji Europejskiej. W Hiszpanii nie obowiązują żadne wymagania dotyczące energii odnawialnej, choć Hiszpania ma specjalne wymagania dotyczące ciepłej wody użytkowej.

Bardzo powolny plan wycofywania się z paliw kopalnych w Hiszpanii oznacza istniejące, lecz niskie ambicje, co skutkuje oceną pomarańczową. Hiszpania nie posiada limitów emisji dwutlenku węgla dla budownictwa, co wskazuje na brak ambicji i zostało ocenione na czerwono w tym zakresie.

UE może zrobić więcej w sprawie NZEB już teraz, jeszcze przed wejściem w życie proponowanej nowej dyrektywy EPBD. Na przykład, państwa członkowskie osiągające słabsze wyniki powinny być zachęcane do uczenia się od tych, które mają bardziej ambitne prawo budowlane, oraz do dostosowania swoich wartości progowych do poziomów osiąganych przez państwa członkowskie osiągające najlepsze wyniki, zarówno pod względem charakterystyki energetycznej, jak i udziału odnawialnych źródeł energii.

Platformy takie jak Concerted Action lub inne fora mogą być wykorzystane lub rozwinięte w celu stworzenia lepszej wymiany wiedzy i ujednolicenia najlepszych praktyk, z uzgodnionym celem zredukowania rozbieżności standardów w państwach członkowskich i dostosowania ich, jako absolutnego minimum, do wskaźników KE. W rzeczy samej te wskaźniki niekoniecznie stanowią najambitniejsze możliwe do osiągnięcia standardy charakterystyki; stanowią one raczej podstawowy punkt wyjścia lub ramy dla państw członkowskich, od których mogą one przejść do bardziej ambitnych poziomów w zakresie dekarbonizacji nowych budynków.

Należy dokładnie przeanalizować unijne i krajowe mechanizmy dotacyjne, aby upewnić się, że są one zgodne z celami na rok 2030 i 2050 oraz że nie promują one bezpośrednio lub pośrednio stosowania lub instalowania w budynkach technologii opartych na paliwach kopalnych.

Biorąc pod uwagę zaktualizowane cele klimatyczne UE na lata 2030 i 2050, istnieje potrzeba opracowania nowego paradygmatu i standardów dla nowych budynków, które doprowadzą do pełnej dekarbonizacji obecnych i przyszłych zasobów budowlanych.

Potrzeba takiego paradygmatu jest pilna: wymagamy dalszego zaostrzenia standardów wydajności energetycznej wraz z bardziej ambitnymi przepisami dotyczącymi maksymalnych poziomów zużycia energii i wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Zdecydowanie zalecamy także wdrożenie narzędzi pomiaru eksploatacyjnych i wbudowanych emisji dwutlenku węgla przed ustaleniem limitów tych emisji, a także planów wycofywania paliw kopalnych w budownictwie. Ma to również kluczowe znaczenie w kontekście szerszego przejścia w kierunku bardziej zintegrowanego i zdecentralizowanego systemu energetycznego, charakteryzującego się wysokim stopniem nieciągłości zasilania energią odnawialną i odpowiednimi rozwiązaniami w zakresie magazynowania.

Poza ustaleniem standardów, z badań i rozmów przeprowadzonych na potrzeby tego raportu wyłoniło się kilka ważnych tematów. Jednym z takich tematów jest korzystanie z publicznych środków na subsydia, dotacje i inne zachęty. Tego typu instrumenty muszą być stosowane w celu napędzania, a nie zakłócania, dążeń rynkowych w kierunku NZEB.

Zastrzeżenia w tym względzie zostały już zawarte w istniejących zasadach pomocy państwowej w UE, zgodnie z którymi wsparcie powinno być przyznawane tylko za podjęcie dodatkowego wysiłku. Jednakże technologie i rozwiązania w zakresie NZEB ewoluowały dość szybko i państwa członkowskie powinny zwrócić uwagę na ryzyko, że limity użyte do przyznania dofinansowania mogą zdezaktualizować się wcześniej niż oczekiwano.

Kwestie zarządzania, w tym spójność pod względem politycznego ukierunkowania i ambicji w odniesieniu do rozwiązań NZEB, również pojawiły się jako ważne zagadnienie. Chociaż opracowanie i wdrożenie nowych standardów budowlanych może stanowić złożone wyzwanie nawet dla rządów dysponujących odpowiednimi środkami, dekarbonizacja budownictwa jest kluczowa dla wszelkich wysiłków zmierzających do dekarbonizacji całej gospodarki.

Spójność i konsekwencja na wszystkich szczeblach – od rządów krajowych i federalnych po władze regionalne i samorządowe – są konieczne, aby zapewnić, że charakterystyka energetyczna i inne kluczowe standardy zostaną wprowadzane w odpowiednim czasie i rzetelnie, tak aby uczestnicy rynku mogli je skutecznie wdrażać.

Ostatecznie budownictwo leży w centrum starań UE na rzecz walki ze zmianami klimatu. Zapewnienie, że budynki osiągają bardzo wysoki poziom charakterystyki energetycznej, a całe pozostałe zapotrzebowanie na energię jest zaspokajane z odnawialnych źródeł, jest fundamentem tych ambicji.

Bez względu na to, czy chodzi o nowe budownictwo, jak w tym raporcie, czy o gruntowną renowację, o czym szeroko traktują badania BPIE i innych ośrodków, decydenci dobrze rozumieją znaczenie budownictwa w tym aspekcie. Jest to odpowiedni moment dla UE i jej państw członkowskich, by wykorzystać bieżący czas i przejść do prawdziwie zrównoważonego budownictwa, które jest w pełni dostosowane do celów łagodzenia zmian klimatu na lata 2030 i 2050.

Zalecenia polityczne

W oparciu o ustalenia niniejszego raportu oraz szersze działania BPIE na rzecz postępu w zakresie charakterystyki energetycznej budynków w UE, w tym rekomendacje przedstawione w podsumowaniu polityki BPIE z września 2021 r., poniżej przedstawiono listę zaleceń dla KE i państw członkowskich UE dotyczących przepisów NZEB dla nowych budynków. Zalecenia te mają służyć jako materiał do dyskusji między decydentami w Brukseli i w całej Unii Europejskiej w kontekście rewizji dyrektywy EPBD, a zwłaszcza w odniesieniu do przepisów dotyczących NZEB.

Komisja Europejska powinna:

1. Przeprowadzić analizę luk w celu określenia zakresu, w jakim obecne normy dla nowych budynków w państwach członkowskich muszą zostać podwyższone, aby dostosować się do celów dekarbonizacji na lata 2030 i 2050.

2. Zaktualizować definicję NZEB dla nowych budynków w EPBD:

a. W pierwszej fazie od 2025 do 2030 r. zdefiniować wyraźne liczbowe progi indykatywne dla maksymalnego zużycia energii pierwotnej, oparte na zaktualizowanych zakresach (zakresy powinny zostać obniżone, ponieważ pochodzą jeszcze z 2016 r.). Zakazać państwom członkowskim wprowadzania wymagań mniej ambitnych lub niższych od poprzednich.

b. W drugiej fazie, począwszy od 2030 r., jeszcze bardziej zaostrzyć wymagania dotyczące charakterystyki energetycznej, w oparciu o pięcioletni przegląd standardów, aby stale podnosić ambicje (niższe maksymalne zużycie energii pierwotnej w fazie eksploatacyjnej), odzwierciedlając zmiany w kosztach, praktykach budowlanych i rozwój nowych technologii.

3. Wprowadzić środki i działania mające na celu stopniowe wycofanie instalacji opartych na paliwach kopalnych w nowych budynkach do 2025 r., zapewniając jednocześnie, że do tego czasu 100% zapotrzebowania na energię w budynkach będzie pokrywane przez OZE.

4. Uwzględnić w rewizji EPBD obowiązkowe użycie zestawu wskaźników dla wyrażenia standardów NZEB [kWh/(m2·rok)] i udziału energii odnawialnej (wyrażonej w procentach). Zobowiązać państwa członkowskie do publikowania wymagań dotyczących charakterystyki energetycznej nowych budynków w tych wskaźnikach oraz do corocznego raportowania ich do KE. Poprawi to spójność i porównywalność w całej UE.

5. Włączyć w rewizji dyrektywy EPBD wymóg corocznego monitorowania postępów we wdrażaniu NZEB w państwach członkowskich w sposób ponadnarodowy oraz wydawanie zaleceń dla państw członkowskich, gdy luka ambicjonalna staje się oczywista.

6. Ustalić dokładne procedury egzekwowania i sankcje na wypadek naruszania definicji i poziomów ambicji w zakresie NZEB, w tym aktualizacji standardów, do których państwa członkowskie zobowiązały się wcześniej wobec KE.

7. Dokonywać aktualnych ocen ram kosztowych (metodologia optymalizacji kosztów) oraz analiz ekonomicznych cyklu życia stosowanych przy opracowywaniu standardów NZEB, opierając się wyłącznie na najnowszych danych o cenach energii, materiałów budowlanych i innych istotnych elementów. Współpracować z architektami, planistami, projektantami i całym łańcuchem wartości w budownictwie, aby zapewnić, że dodatkowe koszty osiągnięcia NZEB są prawidłowo uwzględniane w projektach budynków i kosztorysach.

8. Zapewniać konkretne wymagania ramowe, aby określić sposób, w jaki standardy mogą doprowadzić do poziomów pozytywnych energetycznie w nowych budynkach (np., ponad NZEB, z definicją, która ma być włączona do EPBD) oraz do zerowej emisji dwutlenku węgla netto w całym cyklu życia, dostosowując nowe budynki do celu osiągnięcia neutralności węglowej do 2050 r.

9. Wprowadzić wymagania dla nowych budynków, dotyczące raportowania wykorzystywania węgla, w oparciu o ogólnounijną zharmonizowaną metodologię raportowania i obliczania.

Państwa członkowskie powinny:

1. Zwiększyć transparentność swoich wymagań dotyczących NZEB, stosować definicję NZEB i używać obowiązkowych wskaźników liczbowych efektywności energetycznej [kWh/(m2·rok)] oraz udziału odnawialnych źródeł energii w zapotrzebowaniu na energię (wyrażonego w procentach). Corocznie raportować do KE w zakresie standardów NZEB i obowiązkowych wspólnych wskaźników.

2. Zaostrzyć wymagania dotyczące maksymalnego dopuszczalnego zapotrzebowania na energię, tak by było ono co najmniej zgodne z aktualnymi zakresami wskaźników KE (Rekomendacja KE 2016). Zaktualizować wymagania zgodnie z nowymi definicjami obowiązującymi w całej UE, które zostaną określone w dyrektywie EPBD (zob. zalecenia KE powyżej) i uwzględnić limity emisji dwutlenku węgla (eksploatacyjnej i wbudowanej) w całym cyklu życia budynku.

3. Wymagać, aby 100% zapotrzebowania na energię w nowych budynkach było pokrywane przez odnawialne źródła energii, począwszy od 2025 r.

4. Korzystając z istniejących w niektórych krajach rozwiązań, opracować silny plan wycofywania paliw kopalnych i wprowadzić zakaz stosowania paliw kopalnych w nowych budynkach od 2025 r.

5. Zapewnić, że systemy dotacji i inne zachęty, takie jak obniżony podatek VAT i inne ulgi podatkowe, były skuteczne (np. zasada dodatkowości) w zwiększaniu ambicji w zakresie NZEB, a nie nagradzać właścicieli lub deweloperów za realizacje budynków, które są już ekonomicznie wykonalne bez wsparcia rządowego.

6. Skupić uwagę i poprawić spójność pomiędzy odpowiednimi ministerstwami i innymi organami rządowymi zaangażowanymi w NZEB i inne tematy związane z efektywnością energetyczną budynków. Zwiększać ich zaangażowanie i wiedzę na temat najnowszych trendów i tematów związanych z charakterystyką budynków, ponieważ poprawia to jakość procesów decyzyjnych.

7. Władze publiczne powinny zapewnić i mocno promować szkolenia dla specjalistów zajmujących się projektowaniem NZEB, a także projektowaniem i instalacją technologii efektywnych energetycznie. Zdecydowanie zalecamy śledzenie najnowszych trendów rynkowych i dostosowywanie edukacji do ich potrzeb.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Materiały prasowe news Ruszyły prace nad platformą ekspertów efektywności energetycznej

Ruszyły prace nad platformą ekspertów efektywności energetycznej Ruszyły prace nad platformą ekspertów efektywności energetycznej

Powstanie nowe narzędzie internetowe, które ma być eksperckim źródłem wiedzy dla osób planujących remont domu pod kątem oszczędności na ogrzewaniu i energii, czyli dla potencjalnych beneficjentów programu...

Powstanie nowe narzędzie internetowe, które ma być eksperckim źródłem wiedzy dla osób planujących remont domu pod kątem oszczędności na ogrzewaniu i energii, czyli dla potencjalnych beneficjentów programu "Czyste Powietrze". Przydatność platformy certyfikowanych ekspertów efektywności energetycznej pilotażowo będzie sprawdzana w jednym z regionów Polski.

Materiały prasowe news PGNiG i NFOŚiGW razem na rzecz poprawy jakości powietrza w Polsce

PGNiG i NFOŚiGW razem na rzecz poprawy jakości powietrza w Polsce PGNiG i NFOŚiGW razem na rzecz poprawy jakości powietrza w Polsce

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nawiązały współpracę w zakresie wsparcia programu "Czyste Powietrze". Celem porozumienia jest przede...

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nawiązały współpracę w zakresie wsparcia programu "Czyste Powietrze". Celem porozumienia jest przede wszystkim usprawnienie procesu przyznawania dofinansowania na wymianę ogrzewania na gazowe, co przyczyni się do ograniczenia emisji pyłów i innych zanieczyszczeń z domów jednorodzinnych.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE news Forum Termomodernizacja 2020

Forum Termomodernizacja 2020 Forum Termomodernizacja 2020

Już po raz dwudziesty Zrzeszenie Audytorów Energetycznych zaprasza przedstawicieli świata polityki, gospodarki, nauki i biznesu na Forum Termomodernizacja do Warszawy. Wydarzenie to okazja do wymiany doświadczeń...

Już po raz dwudziesty Zrzeszenie Audytorów Energetycznych zaprasza przedstawicieli świata polityki, gospodarki, nauki i biznesu na Forum Termomodernizacja do Warszawy. Wydarzenie to okazja do wymiany doświadczeń i opinii, a także dyskusji na temat nowych trendów w energetyce, innowacyjnych technologii wykorzystywanych w  budownictwie oraz rozwiązań służących poprawie efektywności energetycznej.

Materiały prasowe news Program Czyste Powietrze po roku

Program Czyste Powietrze po roku Program Czyste Powietrze po roku

Program "Czyste Powietrze" działa już od roku. "To pierwszy w historii Polski tak szeroki program rządowy związany z poprawą jakości powietrza, w ramach którego możliwe jest udzielenie wsparcia dla termomodernizacji...

Program "Czyste Powietrze" działa już od roku. "To pierwszy w historii Polski tak szeroki program rządowy związany z poprawą jakości powietrza, w ramach którego możliwe jest udzielenie wsparcia dla termomodernizacji domów jednorodzinnych oraz wymiany starych źródeł ogrzewani" - powiedział minister środowiska Henryk Kowalczyk podczas konferencji prasowej. W spotkaniu, które odbyło się 19 września 2019 r. w Bytomiu, uczestniczyli również premier Mateusz Morawiecki oraz prezes NFOŚiGW Piotr Woźny.

Materiały prasowe news Startuje program Mój Prąd

Startuje program Mój Prąd Startuje program Mój Prąd

Zakończono prace legislacyjne związane z programem "Mój Prąd" i będzie można już składać wnioski. Wdrożenie programu ma być silnym impulsem dla dalszego rozwoju energetyki rozproszonej.

Zakończono prace legislacyjne związane z programem "Mój Prąd" i będzie można już składać wnioski. Wdrożenie programu ma być silnym impulsem dla dalszego rozwoju energetyki rozproszonej.

Materiały prasowe news Lepiej bez smogu - kampania Isover

Lepiej bez smogu - kampania Isover Lepiej bez smogu - kampania Isover

Choć lato w pełni, a wraz z końcem sezonu grzewczego temat smogu ucichł, to problem wcale nie zniknął. Jego rozwiązanie wymaga regulacji legislacyjnych, rozwoju programów ułatwiających ograniczenie zużycia...

Choć lato w pełni, a wraz z końcem sezonu grzewczego temat smogu ucichł, to problem wcale nie zniknął. Jego rozwiązanie wymaga regulacji legislacyjnych, rozwoju programów ułatwiających ograniczenie zużycia energii oraz zmiany postaw społecznych. Przypomina o tym marka Isover, organizująca ogólnopolską kampanię społeczną "Lepiej bez smogu", w której lubiani sportowcy, ambasadorzy akcji - Kamil Stoch, Anka Dziedzic oraz Antonio Lindback - zachęcają do wspólnej walki o czyste powietrze w Polsce.

Materiały prasowe news Termomodernizacja - dobry kierunek zmian

Termomodernizacja - dobry kierunek zmian Termomodernizacja - dobry kierunek zmian

Do konsultacji publicznych skierowano projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów. MIWO - Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej Szklanej i Skalnej odniosło się do zaproponowanych...

Do konsultacji publicznych skierowano projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów. MIWO - Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej Szklanej i Skalnej odniosło się do zaproponowanych przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zmian.

Materiały prasowe news XXXIII Wiosenna Szkoła Fizyki Budowli i Środowiska - Cottonina 2019

XXXIII Wiosenna Szkoła Fizyki Budowli i Środowiska - Cottonina 2019 XXXIII Wiosenna Szkoła Fizyki Budowli i Środowiska - Cottonina 2019

W dniach od 7 do 10 maja br. miała miejsce XXXIII Wiosenna Szkoła Naukowa zorganizowana przez Zakład Fizyki Budowli i Komputerowych Metod Projektowania Politechniki Wrocławskiej. Odbyła się ona w Świeradowie...

W dniach od 7 do 10 maja br. miała miejsce XXXIII Wiosenna Szkoła Naukowa zorganizowana przez Zakład Fizyki Budowli i Komputerowych Metod Projektowania Politechniki Wrocławskiej. Odbyła się ona w Świeradowie Zdroju, w ośrodku Cottonina, jednym z obiektów znajdujących się w Dolinie Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE news Jacek Michalak po raz czwarty na czele SSO

Jacek Michalak po raz czwarty na czele SSO Jacek Michalak po raz czwarty na czele SSO

Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń (SSO) wybrało zarząd na nową dwuletnią kadencję. Prezesem SSO został ponownie Jacek Michalak (Atlas), kierujący organizacją od 2013 roku. W składzie zarządu znaleźli...

Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń (SSO) wybrało zarząd na nową dwuletnią kadencję. Prezesem SSO został ponownie Jacek Michalak (Atlas), kierujący organizacją od 2013 roku. W składzie zarządu znaleźli się, podobnie jak w poprzednich wyborach, Jacek Kulig (wiceprezes, Henkel) i Kamil Kiejna (wiceprezes, Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu) oraz Grzegorz Burzyński (Koelner). Pozostali członkowie to Bożena Serwatka-Berbeć (Caparol) i Marek Śliwiński (Mapei). Do Komisji Rewizyjnej wybrano...

Materiały prasowe news Konkurs Top Ten Okna 2019

Konkurs Top Ten Okna 2019 Konkurs Top Ten Okna 2019

30 maja br. w Warszawie w Hotelu MDM odbyła się gala konkursu Top Ten Okna 2019, podczas której ogłoszono wyniki piątej edycji konkursu na najlepszą stolarkę budowlaną.

30 maja br. w Warszawie w Hotelu MDM odbyła się gala konkursu Top Ten Okna 2019, podczas której ogłoszono wyniki piątej edycji konkursu na najlepszą stolarkę budowlaną.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE news VI Międzynarodowa Konferencja ETICS

VI Międzynarodowa Konferencja ETICS VI Międzynarodowa Konferencja ETICS

W dniach 9-10 maja br. w Ożarowie Mazowieckim odbyła się VI Międzynarodowa Konferencja ETICS, cykliczne spotkanie polskiej branży ociepleń, organizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń...

W dniach 9-10 maja br. w Ożarowie Mazowieckim odbyła się VI Międzynarodowa Konferencja ETICS, cykliczne spotkanie polskiej branży ociepleń, organizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń (SSO) od 2014 r. W wydarzeniu wzięły udział 163 osoby z Polski, Austrii, Litwy, Niemiec, Słowacji i Ukrainy. To rekord frekwencji dotychczasowych sześciu edycji konferencji. Podczas branżowej debaty szczególną uwagę poświęcono zagadnieniu bezpieczeństwa pożarowego ocieplonych elewacji, które w ostatnim...

dr inż. Maciej Robakiewicz news Forum Termomodernizacja 2019

Forum Termomodernizacja 2019 Forum Termomodernizacja 2019

W dniu 3 kwietnia br., w budynku Tower-Service w Warszawie, odbyło się XIX Forum Termomodernizacja zorganizowane przez Zrzeszenie Audytorów Energetycznych (ZAE). Wiodącym tematem tegorocznej edycji było...

W dniu 3 kwietnia br., w budynku Tower-Service w Warszawie, odbyło się XIX Forum Termomodernizacja zorganizowane przez Zrzeszenie Audytorów Energetycznych (ZAE). Wiodącym tematem tegorocznej edycji było hasło "Odnawialne źródła energii - droga do niskoemisyjnego budownictwa".

prof. dr hab. inż. Krzysztof Schabowicz, mgr inż. Łukasz Zawiślak, mgr inż. Paweł Staniów Elewacje wentylowane – porównanie numeryczne w zakresie termicznym

Elewacje wentylowane – porównanie numeryczne w zakresie termicznym Elewacje wentylowane – porównanie numeryczne w zakresie termicznym

Zwiększające się wymagania stawiane ochronie środowiska, wzmagają rozwój budownictwa zrównoważonego. Elewacje wentylowane mogą stanowić korzystną energetycznie alternatywę dla elewacji standardowych, tj....

Zwiększające się wymagania stawiane ochronie środowiska, wzmagają rozwój budownictwa zrównoważonego. Elewacje wentylowane mogą stanowić korzystną energetycznie alternatywę dla elewacji standardowych, tj. elewacji w systemie ETICS.

Piotr Wolański, Katarzyna Wolańska Potencjał i funkcje dachów zielonych w miastach

Potencjał i funkcje dachów zielonych w miastach Potencjał i funkcje dachów zielonych w miastach

Popularyzacji dachów zielonych na terenie naszego kraju podjęło się Polskie Stowarzyszenie „Dachy Zielone”, które od 2009 r. ściśle współpracuje z EFB – Europejską Federację Stowarzyszeń Dachów Zielonych...

Popularyzacji dachów zielonych na terenie naszego kraju podjęło się Polskie Stowarzyszenie „Dachy Zielone”, które od 2009 r. ściśle współpracuje z EFB – Europejską Federację Stowarzyszeń Dachów Zielonych (ang. European Federation of Green Roof Associations).

Jarosław Guzal MIWO: Promujemy przewagi wełny mineralnej

MIWO: Promujemy przewagi wełny mineralnej MIWO: Promujemy przewagi wełny mineralnej

Henryk Kwapisz, Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia MIWO, mówi o sytuacji na rynku wełny mineralnej, a także o roli prawidłowej izolacji akustycznej w budynkach.

Henryk Kwapisz, Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia MIWO, mówi o sytuacji na rynku wełny mineralnej, a także o roli prawidłowej izolacji akustycznej w budynkach.

Jarosław Guzal Kierunek: Budownictwo plusenergetyczne

Kierunek: Budownictwo plusenergetyczne Kierunek: Budownictwo plusenergetyczne

Dr Ludomir Duda, doradca prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, mówi o założeniach programu „Czyste Powietrze”, sposobach walki ze smogiem oraz trudnościach w realizacji inwestycji...

Dr Ludomir Duda, doradca prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, mówi o założeniach programu „Czyste Powietrze”, sposobach walki ze smogiem oraz trudnościach w realizacji inwestycji termomodernizacyjnych.

Jarosław Guzal Warunki Techniczne muszą być zmienione

Warunki Techniczne muszą być zmienione Warunki Techniczne muszą być zmienione

Dr Ludomir Duda, doradca prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, mówi o potrzebie termomodernizacji wielu budynków w Polsce oraz kosztach tego przedsięwzięcia, a także o konieczności...

Dr Ludomir Duda, doradca prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, mówi o potrzebie termomodernizacji wielu budynków w Polsce oraz kosztach tego przedsięwzięcia, a także o konieczności wprowadzenia zmian w przepisach Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Warunków Technicznych).

Piotr Wolański, Katarzyna Wolańska Walory ekologiczne dachów zielonych i ich wpływ na klimat miasta

Walory ekologiczne dachów zielonych i ich wpływ na klimat miasta Walory ekologiczne dachów zielonych i ich wpływ na klimat miasta

Wprowadzenie na szerszą skalę dachów zielonych wpisuje się w strategię przeciwdziałania negatywnym skutkom zmian klimatu i poprawy jakości życia mieszkańców. Podstawowe funkcje dachów zielonych w odniesieniu...

Wprowadzenie na szerszą skalę dachów zielonych wpisuje się w strategię przeciwdziałania negatywnym skutkom zmian klimatu i poprawy jakości życia mieszkańców. Podstawowe funkcje dachów zielonych w odniesieniu do klimatu miasta to retencjonowanie wody opadowej, redukcja zanieczyszczeń powietrza, osłabianie negatywnych efektów zjawiska miejskiej wyspy ciepła oraz poprawa efektywności energetycznej budynków.

Waldemar Joniec Nowe regulacje w zakresie energoefektywności systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Nowe regulacje w zakresie energoefektywności systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych Nowe regulacje w zakresie energoefektywności systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Nowe regulacje kładą nacisk na synergię pomiędzy korzystaniem z OZE a niskim zapotrzebowaniem na energię przez budynki wyposażone w inteligentne systemy automatyki i sterowania instalacjami wentylacyjnymi,...

Nowe regulacje kładą nacisk na synergię pomiędzy korzystaniem z OZE a niskim zapotrzebowaniem na energię przez budynki wyposażone w inteligentne systemy automatyki i sterowania instalacjami wentylacyjnymi, klimatyzacyjnymi i ogrzewania.

Jarosław Guzal Piotr Woźny: Program Czyste Powietrze wymaga zmian

Piotr Woźny: Program Czyste Powietrze wymaga zmian Piotr Woźny: Program Czyste Powietrze wymaga zmian

Piotr Woźny - Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw programu "Czyste Powietrze" - w rozmowie z Jarosławem Guzalem omawia zasady działania programu i wyjaśnia, jak można jeszcze ulepszyć jego założenia.

Piotr Woźny - Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw programu "Czyste Powietrze" - w rozmowie z Jarosławem Guzalem omawia zasady działania programu i wyjaśnia, jak można jeszcze ulepszyć jego założenia.

dr inż. Maciej Robakiewicz Nowa dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków

Nowa dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków Nowa dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków

W lipcu 2018 r. opublikowana została Dyrektywa Unii Europejskiej 2018/844/UE z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca dyrektywę 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków i dyrektywę 2012/27/UE...

W lipcu 2018 r. opublikowana została Dyrektywa Unii Europejskiej 2018/844/UE z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca dyrektywę 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków i dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej.

dr inż. Beata Wilk-Słomka, dr inż. Janusz Belok Optymalizacja energetyczna funkcjonowania ściany hybrydowej

Optymalizacja energetyczna funkcjonowania ściany hybrydowej Optymalizacja energetyczna funkcjonowania ściany hybrydowej

Obecnie duży nacisk kładzie się na zmniejszenie zapotrzebowania na energię do celów grzewczych obiektu. Dodatkowo dąży się do pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł. Jednym ze sposobów wykorzystania...

Obecnie duży nacisk kładzie się na zmniejszenie zapotrzebowania na energię do celów grzewczych obiektu. Dodatkowo dąży się do pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł. Jednym ze sposobów wykorzystania tego typu rozwiązań w budownictwie niskoenergetycznym jest zastosowanie systemów pasywnych, zarówno w zakresie zysków bezpośrednich, jak i pośrednich.

mgr inż. Jerzy Żurawski Optymalizacja energetyczna istniejących budynków do poziomu nZEB

Optymalizacja energetyczna istniejących budynków do poziomu nZEB Optymalizacja energetyczna istniejących budynków do poziomu nZEB

Efektywność energetyczna to priorytet. We wszystkich krajach UE realizowana jest polityka poprawy efektywności energetycznej w każdej dziedzinie życia. Według specjalistów UE budownictwo odpowiada za zużycie...

Efektywność energetyczna to priorytet. We wszystkich krajach UE realizowana jest polityka poprawy efektywności energetycznej w każdej dziedzinie życia. Według specjalistów UE budownictwo odpowiada za zużycie 41% energii, więcej niż transport i przemysł.

dr inż. Aleksander Gorszkov, dr hab. inż. Romuald Orłowicz Określenie optymalnej grubości warstwy termoizolacyjnej dla zewnętrznych ścian budynku mieszkalnego

Określenie optymalnej grubości warstwy termoizolacyjnej dla zewnętrznych ścian budynku mieszkalnego Określenie optymalnej grubości warstwy termoizolacyjnej dla zewnętrznych ścian budynku mieszkalnego

W Federacji Rosyjskiej obecnie realizowany jest program państwowy przesiedlenia ludzi z budynków mieszkalnych o dużym stopniu zużycia technicznego lub będących w stanie awaryjnym. Na stronie internetowej...

W Federacji Rosyjskiej obecnie realizowany jest program państwowy przesiedlenia ludzi z budynków mieszkalnych o dużym stopniu zużycia technicznego lub będących w stanie awaryjnym. Na stronie internetowej www.reformagkh.ru/relocation podano wykaz 47  192 budynków mieszkalnych w takim stanie o łącznej powierzchni ok. 11 401 tys. m2.

Najnowsze produkty i technologie

Fabryka Styropianu ARBET Wielka płyta – czy ocieplanie jej to ważne zagadnienie?

Wielka płyta – czy ocieplanie jej to ważne zagadnienie? Wielka płyta – czy ocieplanie jej to ważne zagadnienie?

Domy z wielkiej płyty wyróżniają się w krajobrazie Polski. Najczęściej budowano z nich wieżowce, mające około 10 pięter. Przez wiele lat w kontekście ich użytkowania mówiono o aspekcie estetycznym. Dziś...

Domy z wielkiej płyty wyróżniają się w krajobrazie Polski. Najczęściej budowano z nich wieżowce, mające około 10 pięter. Przez wiele lat w kontekście ich użytkowania mówiono o aspekcie estetycznym. Dziś jednak porusza się ważne kwestie dotyczące kwestii użytkowych, w tym – ich odpowiedniej izolacji.

KOESTER Polska Sp. z o.o. Köster – Specjaliści od hydroizolacji

Köster – Specjaliści od hydroizolacji Köster – Specjaliści od hydroizolacji

KÖSTER BAUCHEMIE AG specjalizuje się w produkcji i dystrybucji materiałów do hydroizolacji i ochrony budowli oraz systemów uszczelnień, a ich produkty chronią budowle na całym świecie. Zarówno podczas...

KÖSTER BAUCHEMIE AG specjalizuje się w produkcji i dystrybucji materiałów do hydroizolacji i ochrony budowli oraz systemów uszczelnień, a ich produkty chronią budowle na całym świecie. Zarówno podczas renowacji budynków historycznych, jak i w trakcie budowy nowych obiektów – proponuje skuteczne rozwiązanie każdego problemu związanego ze szkodliwym oddziaływaniem wody i wilgoci.

TRUTEK FASTENERS POLSKA Wzmacnianie bydynków wielkopłytowych w systemie TRUTEK TCM

Wzmacnianie bydynków wielkopłytowych w systemie TRUTEK TCM Wzmacnianie bydynków wielkopłytowych w systemie TRUTEK TCM

TRUTEK FASTENERS POLSKA jest firmą specjalizującą się w produkcji najwyższej jakości systemów zamocowań przeznaczonych do budownictwa lądowego, drogowego i przemysłu. W ofercie firmy znajdują się wyroby...

TRUTEK FASTENERS POLSKA jest firmą specjalizującą się w produkcji najwyższej jakości systemów zamocowań przeznaczonych do budownictwa lądowego, drogowego i przemysłu. W ofercie firmy znajdują się wyroby tradycyjne – od wielu lat stosowane w budownictwie, a także nowatorskie, zaawansowane technologicznie rozwiązania gwarantujące najwyższy poziom bezpieczeństwa.

TRUTEK FASTENERS POLSKA Innowacyjna technologia mocowania izolacji termicznej budynku

Innowacyjna technologia mocowania izolacji termicznej budynku Innowacyjna technologia mocowania izolacji termicznej budynku

Łączniki do mocowania izolacji termicznej obiektu to bardzo ważny element zapewniający bezpieczeństwo i stabilność warstwy docieplenia.

Łączniki do mocowania izolacji termicznej obiektu to bardzo ważny element zapewniający bezpieczeństwo i stabilność warstwy docieplenia.

GERARD AHI Roofing Kft. Oddział w Polsce Sp. z o.o. | RTG Roof Tile Group Dach marzeń: stylowy, nowoczesny i wyjątkowo odporny

Dach marzeń: stylowy, nowoczesny i wyjątkowo odporny Dach marzeń: stylowy, nowoczesny i wyjątkowo odporny

Czy chciałbyś mieć elegancki, nowoczesny dach, o niepowtarzalnym antracytowym kolorze, który zapewni Twojemu domowi najlepszą ochronę?

Czy chciałbyś mieć elegancki, nowoczesny dach, o niepowtarzalnym antracytowym kolorze, który zapewni Twojemu domowi najlepszą ochronę?

Tremco CPG Poland Sp. z o.o. Flowcrete – bezspoinowe posadzki żywiczne w przemyśle

Flowcrete – bezspoinowe posadzki żywiczne w przemyśle Flowcrete  – bezspoinowe posadzki żywiczne w przemyśle

Bezspoinowe posadzki żywiczne są często nazywane posadzkami przemysłowymi. Ze względu na ich właściwości, m.in. trwałość, wytrzymałość mechaniczną, w tym odporność na ścieranie, szczelność i nienasiąkliwość...

Bezspoinowe posadzki żywiczne są często nazywane posadzkami przemysłowymi. Ze względu na ich właściwości, m.in. trwałość, wytrzymałość mechaniczną, w tym odporność na ścieranie, szczelność i nienasiąkliwość oraz łatwość utrzymania w czystości, rozwiązania posadzkowe na bazie żywic syntetycznych są powszechnie stosowane w zakładach produkcyjnych z różnych branż.

Blachy Pruszyński, mgr inż. Piotr Olgierd Korycki Zagadnienia akustyki w obiektach przemysłowych z lekką obudową

Zagadnienia akustyki w obiektach przemysłowych z lekką obudową Zagadnienia akustyki w obiektach przemysłowych z lekką obudową

Obecnie trudno sobie wyobrazić budownictwo, a zwłaszcza halowe, użyteczności publicznej, przemysłowe i specjalne bez obudowy, jaką stanowią ściany osłonowe czy przekrycia dachowe. Wykonuje się je z lekkiej...

Obecnie trudno sobie wyobrazić budownictwo, a zwłaszcza halowe, użyteczności publicznej, przemysłowe i specjalne bez obudowy, jaką stanowią ściany osłonowe czy przekrycia dachowe. Wykonuje się je z lekkiej obudowy, takiej jak: płyty warstwowe, systemy oparte na bazie kaset stalowych wzdłużnych, warstwowe przekrycia dachowe z elementem nośnym w postaci blach trapezowych. Wymienione rozwiązania mają szereg zalet, m.in. małą masę jednostkową, możliwość montażu niezależnie od warunków atmosferycznych,...

MIWO – Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej Warunki Techniczne wymagają głębokich zmian

Warunki Techniczne wymagają głębokich zmian Warunki Techniczne wymagają głębokich zmian

Przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z późniejszymi zmianami) – zwanego Warunkami...

Przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z późniejszymi zmianami) – zwanego Warunkami Technicznymi lub w skrócie WT – stosuje się przy projektowaniu, budowie i przebudowie oraz zmianie sposobu użytkowania wszystkich rodzajów budynków oraz budowli nadziemnych i podziemnych, spełniających funkcje użytkowe budynków. Ten akt prawny jest aktem wykonawczym do Ustawy Prawo budowlane i określa...

Seban Nowoczesne membrany hydroizolacyjne – rozwiązania na dachy płaskie i zielone

Nowoczesne membrany hydroizolacyjne – rozwiązania na dachy płaskie i zielone Nowoczesne membrany hydroizolacyjne – rozwiązania na dachy płaskie i zielone

Współczesne budownictwo kładzie coraz większy nacisk na energooszczędność i poprawę efektywności energetycznej obiektów. Aby zmniejszyć zapotrzebowanie budynków na energię, projektanci, architekci i inwestorzy...

Współczesne budownictwo kładzie coraz większy nacisk na energooszczędność i poprawę efektywności energetycznej obiektów. Aby zmniejszyć zapotrzebowanie budynków na energię, projektanci, architekci i inwestorzy chętniej stosują technologie korzystające z energii odnawialnej.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.