Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Zastosowanie styropianu o obniżonej przewodności cieplnej w budownictwie i jego wpływ na detale konstrukcyjne

Use of reduced thermal conductivity styrofoam in construction and its impact on building construction elements

Rysunek pogladowy omawianego budynku, rys. www.archon.pl

Rysunek pogladowy omawianego budynku, rys. www.archon.pl

W każdej przegrodzie budowlanej można obserwować złożone formy transportu ciepła. Oprócz regularnych obszarów, w których przepływ ciepła jest jednowymiarowy i dobrze charakteryzowany przez wartość współczynnika przenikania ciepła U, mamy zawsze do czynienia z miejscami, w których przepływ ciepła jest dwu- lub nawet trójwymiarowy. Związane z tym dodatkowe straty ciepła muszą być starannie obliczone i uwzględnione w charakterystyce cieplnej budynku w formie liniowych i punktowych współczynników przenikania ciepła.

Zobacz także

Recticel Insulation Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych

Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych

W dzisiejszych czasach zachowanie dziedzictwa kulturowego i jednoczesne dostosowanie budynków do współczesnych standardów efektywności energetycznej stanowi duże wyzwanie zarówno dla inwestora, projektanta...

W dzisiejszych czasach zachowanie dziedzictwa kulturowego i jednoczesne dostosowanie budynków do współczesnych standardów efektywności energetycznej stanowi duże wyzwanie zarówno dla inwestora, projektanta jak i wykonawcy. Niejednokrotnie w ramach inwestycji, począwszy już od etapu opracowywania projektu, okazuje się, że tradycyjne materiały izolacyjne i metody ich aplikacji nie są wystarczające, aby zapewnić właściwe parametry termiczne i należytą ochronę wartości historycznych budynku.

Sievert Polska Sp. z o.o. System ociepleń quick-mix S-LINE

System ociepleń quick-mix S-LINE System ociepleń quick-mix S-LINE

System ociepleń quick-mix S-LINE to rozwiązanie warte rozważenia zawsze, kiedy zachodzi potrzeba wykonania termomodernizacji ścian zewnętrznych. Umożliwia montaż nowej izolacji termicznej na istniejącym...

System ociepleń quick-mix S-LINE to rozwiązanie warte rozważenia zawsze, kiedy zachodzi potrzeba wykonania termomodernizacji ścian zewnętrznych. Umożliwia montaż nowej izolacji termicznej na istniejącym już systemie ociepleń, który nie spełnia dzisiejszych wymagań pod kątem wartości współczynnika przenikania ciepła U = 0,2 W/(m²·K).

Paroc Polska Zarządzanie usterkami fasad otynkowanych po sezonie grzewczym i ich wpływ na ocieplenie ścian

Zarządzanie usterkami fasad otynkowanych po sezonie grzewczym i ich wpływ na ocieplenie ścian Zarządzanie usterkami fasad otynkowanych po sezonie grzewczym i ich wpływ na ocieplenie ścian

Wraz z nadejściem cieplejszych dni powinniśmy przeprowadzić kontrolę fasady naszego domu. Śnieg, deszcz oraz skoki temperatur mogą niekorzystnie wpływać na elewacje, pozostawiając defekty, które nie zawsze...

Wraz z nadejściem cieplejszych dni powinniśmy przeprowadzić kontrolę fasady naszego domu. Śnieg, deszcz oraz skoki temperatur mogą niekorzystnie wpływać na elewacje, pozostawiając defekty, które nie zawsze są widoczne na pierwszy rzut oka. Pęknięcia, odbarwienia oraz ubytki tynku, jeśli nie zostaną odpowiednio szybko wychwycone i naprawione, mogą prowadzić do długotrwałych uszkodzeń. Z tego artykułu dowiesz się, jak rozpoznawać i rozwiązywać typowe problemy związane z elewacją, by zapewnić jej długotrwałą...

Zwyczajowo miejsca powiększonych strat ciepła określa się jako mostki termiczne. Wyróżnia się tzw. mostki geometryczne, wynikające m.in. z naturalnej różnicy pola powierzchni i warunków przejmowania ciepła (np. narożniki, wykusze, otwory okienne). Drugi rodzaj to mostki konstrukcyjne, projektowe i wykonawcze, wynikające z koniecznej lub błędnej przerwy izolacji termicznej, zamianie materiału izolacyjnego na przewodzący itp.

O czym przeczytasz w artykule:

 • Istota problemu
  - narożnik wypukły
  - nadproże okienne
  - narożnik wklęsły
  - balkon żelbetowy

Celem artykułu jest pokazanie wpływu podstawowego materiału do izolacji termicznej na dodatkowe straty cieplne w miejscach dwuwymiarowych mostków termicznych, wyrażone poprzez wartość liniowego współczynnika przenikania ciepła Y. W przedstawionych obliczeniach skupiono się na porównaniu detali konstrukcyjnych ocieplonych dwiema odmianami styropianu.

Use of reduced thermal conductivity styrofoam in construction and its impact on building construction elements

The aim of the article is to show the influence of the basic material used for thermal insulation on additional thermal losses in places of two-dimensional thermal bridges, expressed by the value of the linear heat transfer coefficient Y. The presented calculations focus on the comparison of construction elements insulated with two types of polystyrene.

Istota problemu

Różnorodność stosowanych powszechnie materiałów termoizolacyjnych sprawia, że projektując budynek można wybrać różne technologie oraz warianty ocieplenia przegród. Wybór rodzaju materiału oraz jego grubości jest zwykle dokonywany na podstawie wymaganej wartości współczynnika przenikania ciepła U, a także kosztów inwestycyjnych.

Dość oczywista obserwacja to fakt, że użycie materiału o większej przewodności cieplnej będzie wymagało zastosowania grubszej warstwy izolacyjnej dla uzyskania zaprojektowanej wartości współczynnika U. Jeśli grubość przegrody nie ma dla inwestora znaczenia, to zwykle decydującym kryterium staje się koszt materiału.

Niewielu projektantów zastanawia się jednak nad wpływem rodzaju wybranego materiału (jego przewodności cieplnej) na dodatkowe straty cieplne, związane z występowaniem mostków termicznych. W tym przypadku wybór materiału będzie miał istotne znaczenie dla intensywności tych strat. Dodatkowo efekt ten ulega wzmocnieniu w przypadku znacznego pogrubienia warstwy standardowej izolacji termicznej w budynkach o bardzo wysokim standardzie energetycznym.

W przedstawionych dalej obliczeniach skupiono się na porównaniu detali konstrukcyjnych ocieplonych dwiema odmianami styropianu:

 • grafitowego o współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,031 W/(m∙K),
 • tradycyjnego białego o współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,044 W/(m∙K).

Przyjęto, że docelowe wartości współczynnika przenikania ciepła ściany zewnętrznej będą odpowiadać wymaganiom budownictwa pasywnego, tj. wartość współczynnika przenikania ciepła U nie może być większa niż 0,1 W/(m2∙K) dla obydwu wariantów. Przełożyło się to na znaczne grubości styropianu wynoszące:

 • wariant 1: styropian grafitowy gr. 29 cm,
 • wariant 2: styropian tradycyjny biały gr. 41 cm.

Obliczenia wpływu wybranego rodzaju styropianu na dodatkowe straty cieplne w miejscach mostków termicznych przeprowadzono dla kilku wybranych, typowych węzłów konstrukcyjnych w budynku jednorodzinnym.

Przedmiotem analizy jest:

 • narożnik wypukły,
 • nadproże okienne,
 • narożnik wklęsły,
 • balkon żelbetowy.

We wszystkich przypadkach obliczono wartość liniowego współczynnika przenikania ciepła Ψ [W/m∙K] po stronie wewnętrznej przegrody oraz sprawdzono, jak zmienia się ona dla obydwu wariantów ocieplenia węzła konstrukcyjnego.

Narożnik wypukły

rys1 styropian

RYS. 1. Narożnik wypukły, warianty 1 i 2; rys.: K. Tatoń

Na RYS. 1 pokazano przekrój narożnika dla obu wariantów materiałowych oraz rozkład izoterm w tym obszarze, obliczony przy użyciu programu symulacyjnego THERM. Dobrze widoczna jest znaczna dysproporcja grubości warstw izolacji termicznej.

Przeprowadzone obliczenia (TABELA 1) wykazały, że stosując cieńszą warstwę styropianu o mniejszym współczynniku przewodzenia ciepła λ, można zmniejszyć dodatkowe straty cieplne w tym obszarze o 0,052 W/(m∙K). W ujęciu procentowym jest to niemal 10% redukcja wartości liniowego współczynnika przenikania ciepła Ψ w narożniku, bez żadnych dodatkowych nakładów materiałowych.

tab1 styropian

TABELA 1. Porównanie parametrów dwóch wariantów ocieplenia dla narożnika wypukłego

W przypadku analizowanego detalu znaczna dysproporcja geometryczna pola zewnętrznej powierzchni obydwu wariantów jest przyczyną obserwowanej różnicy dodatkowych strat cieplnych.

Nadproże okienne

Ten detal (RYS. 2–3) generuje dużo większą zmianę liniowego współczynnika przenikania ciepła ΔΨ , zarówno w wartościach bezwzględnych, jak i procentowych (TABELA 2).

rys2 styropian
RYS. 2. Nadproże okienne: wariant 1; rys.: K. Tatoń

 
rys3 styropian

RYS. 3. Nadproże okienne: wariant 2; rys.: K. Tatoń

tab2 styropian

TABELA 2. Porównanie parametrów dwóch wariantów ocieplenia dla nadproża okiennego

Różnice pomiędzy wariantami nie są jednak w tym przypadku spowodowane zwiększoną powierzchnią zbierania strumienia cieplnego po stronie zewnętrznej. Powodem tak dużych zmian jest obniżona wartość współczynnika przewodzenia ciepła w przypadku styropianu grafitowego w porównaniu do styropianu tradycyjnego.

W obydwu przypadkach największe straty energii występują zaraz za ramą okienną, ponieważ wektory strumienia cieplnego układają się w taki sposób, aby pokonać jak najmniejszy opór cieplny na drodze ze środowiska wewnętrznego do zewnętrznego. A więc stosując lepiej izolujący materiał w okolicy ramy okiennej, zwiększa się opór dla strumieni cieplnych, co bezpośrednio przekłada się na zmniejszenie wartości liniowego współczynnika przenikania ciepła nawet o 37%. Ten sam efekt będzie miał oczywiście miejsce także wokół całego okna, a nie tylko w nadprożu.

Narożnik wklęsły

rys4 styropian

RYS. 4. Narożnik wklęsły, warianty 1 i 2; rys.: K. Tatoń

Izolacja budynku cieńszą warstwą styropianu o obniżonej przewodności cieplnej powoduje, że w niektórych węzłach konstrukcyjnych powstaje efekt odwrotny niż w poprzednich przykładach. Takim miejscem jest narożnik wklęsły. Na RYS. 4 pokazano jednocześnie obydwa warianty grubości izolacji termicznej.

Jak można zauważyć (TABELA 3), powierzchnia przejmowania strumienia cieplnego po stronie zewnętrznej w wariancie 1 jest większa niż w wariancie 2. Bezpośrednim skutkiem tej różnicy jest mniejsza wartość liniowego współczynnika przenikania ciepła w przypadku detalu zaizolowanego styropianem o gorszych parametrach, ale o większej grubości.

tab3 styropian

TABELA 3. Porównanie parametrów dwóch wariantów ocieplenia dla narożnika wklęsłego

Dodatkową, ale istotną informacją jest to, że narożnik wklęsły jest węzłem, w którym pole powierzchni przejmowania strumienia cieplnego po stronie zewnętrznej jest mniejsze niż po wewnętrznej. W efekcie stosując w przykładach konsekwentnie system wymiarowania wewnętrznego, uzyskuje się ujemne wartości liniowych współczynników przenikania ciepła.

W tym przypadku korzystniejszy jest wariant 2 (większa wartość ujemna), w którym zastosowano grubszą warstwę izolacji termicznej. Warto jednak dodać, że narożniki wklęsłe w budynkach są stosunkowo rzadko stosowane, podczas gdy narożniki wypukłe występują w każdym budynku i mają duże długości.

Balkon żelbetowy

Bardzo często występującym detalem w budynkach mieszkalnych jest balkon żelbetowy. Pomimo prawidłowego zaprojektowania ocieplenia płyty balkonowej, zgodnie ze sztuką budowlaną dla budownictwa energooszczędnego, powstaje w tym miejscu znaczny mostek cieplny.

Podobnie jak w poprzednim przykładzie, zastosowanie do izolacji ściany cieńszej warstwy styropianu (o niższym współczynniku λ), nie zmniejsza wartości liniowego współczynnika przenikania ciepła Ψ balkonu.

Jednak w tym przypadku jest to spowodowane innym czynnikiem. Powierzchnia zewnętrzna ściany przy wariancie zarówno z cieńszą, jak i grubszą warstwą izolacji jest taka sama. Natomiast grubsza warstwa styropianu na ścianie zachodzi dalej na płytę balkonową, dzięki temu izoluje płytę balkonową na dłuższym odcinku, patrząc od lica warstwy konstrukcyjnej ściany. Wydłuża to drogę strumienia ciepła ze środowiska wewnętrznego do zewnętrznego i pozwala obniżyć dodatkowe straty cieplne.

Z obliczeniowego punktu widzenia ocieplenie ściany cieńszą warstwą styropianu o mniejszym współczynniku przewodzenia ciepła λ nie wpływa korzystnie na mostek termiczny w pobliżu płyty balkonowej (TABELA 4).

tab4 styropian

TABELA 4. Porównanie parametrów dwóch wariantów ocieplenia dla balkonu żelbetowego

Zupełnie inaczej należy natomiast ocenić użycie styropianu o mniejszej przewodności cieplnej do izolacji płyty wspornikowej balkonu żelbetowego.

Użycie 10-centymetrowej warstwy styropianu o współczynniku 0,031 W/(m∙K), zamiast tej samej grubości izolacji o współczynniku 0,044 W/(m∙K), redukuje dodatkowe straty cieplne przez ten mostek (TABELA 5).

tab5 styropian

TABELA 5. Porównanie parametrów dwóch podwariantów ocieplenia dla balkonu żelbetowego

Porównanie to przeprowadzono dla rozwiązania pokazanego na RYS. 56, czyli w sytuacji, gdy ściana była zaizolowana warstwą gorzej izolującego styropianu gr. 41 cm.

rys5 styropian

RYS. 5. Balkon żelbetowy: wariant 1; rys.: K. Tatoń

Wybór materiału o niższej przewodności cieplnej, przy utrzymaniu tej samej grubości izolacji termicznej na płycie balkonowej, pozwala więc obniżyć straty cieplne o prawie 8%.

Grubość warstwy izolacyjnej płyty balkonowej ma kapitalne znaczenie praktyczne. Uzyskanie odpowiedniej ilości miejsca na grubą górną warstwę izolacji jest silnie ograniczone względami konstrukcyjnymi. Dodatkowo też duża grubość ocieplonej płyty balkonowej zmienia estetyczny charakter elewacji budynku. Dlatego też stosowanie wysokosprawnej izolacji termicznej w tym przypadku jest szczególnie uzasadnione.

rys6 styropian

RYS. 6. Balkon żelbetowy: wariant 2; rys.: K. Tatoń

Podsumowanie

Dotychczasowe podejście do projektowania i wykonywania ocieplenia przegród na zasadzie „nieważny rodzaj i grubość izolacji, ważny efekt uzyskanego oporu cieplnego R” wymaga zmiany.

Jak wynika z przeprowadzonej analizy, przy zastosowaniu izolacji termicznej o różnych parametrach współczynnika λ i grubościach izolacji termicznej należy uwzględnić podczas projektowania wpływ oddziaływania na wynik zapotrzebowania budynku na energię.

fot2 styropian

RYS. 7. Rysunek poglądowy budynku; rys.: www.archon.pl

Dla lepszego odwzorowania rzeczywistości porównano wyniki ocieplenia konkretnego budynku w całości styropianem grafitowym o współczynniku λ = 0,031 W/(m∙K) i gr. 29 cm oraz styropianem tradycyjnym o współczynniku lambda λ = 0,044 W/(m∙K) i gr. 41 cm. Płytę balkonu zaizolowano w obu przypadkach tak, aby rodzaj izolacji był taki sam jak rodzaj styropianu zastosowany na ścianach. Do tego celu wykorzystano projekt tradycyjnego domu jednorodzinnego firmy ARCHON+ (RYS. 7). Jest to budynek dwukondygnacyjny, z dachem dwuspadowym oraz balkonami po jego obu stronach, których łączna długość wynosi 9 m.

Na podstawie średnich miesięcznych wartości temperatur dla Krakowa obliczono roczne zużycie energii traconej poprzez omawiane mostki termiczne. Wartości, jakie uzyskano dla obu wariantów, zostały przedstawione w TABELI 6.

tab6 styropian

TABELA 6. Porównanie parametrów dla dwóch wariantów ocieplenia

Zastosowanie izolacji styropianowej o niższej przewodności cieplnej (styropian grafitowy) pozwala obniżyć roczne straty cieplne spowodowane samymi mostkami termicznymi o 89,3 kWh, tj. 17,5%.

Pomimo faktu, iż w niektórych przypadkach korzystniejsze jest zastosowanie grubszej warstwy styropianu o gorszych parametrach, to biorąc pod uwagę wszystkie mostki termiczne, efektywniejszym rozwiązaniem jest stosowanie cieńszej warstwy izolacji o obniżonej przewodności cieplnej. Powodem takiej relacji jest różnica w ilości konkretnych liniowych mostków termicznych. Tych wypukłych jest zdecydowanie więcej w standardowych projektach.

Na podstawie przykładowego projektu można stwierdzić, że aż 80% występujących tam narożników to narożniki wypukłe. Narożniki wypukłe oraz mostki cieplne wokół otworów okiennych i drzwiowych (nadproża, ościeża i podokienniki), dla których znacznie korzystniejsze jest stosowanie materiału o lepszej izolacyjności termicznej, to typowe mostki termiczne w każdym budynku.

Jest także kilka dodatkowych czynników, które również przemawiają na korzyść zastosowania styropianu o mniejszej grubości, ale lepszej izolacyjności.

Stosując cieńszy materiał, można zaoszczędzić powierzchnię działki lub zwiększyć powierzchnię użytkową budynku przy zachowaniu takich samych wymiarów zewnętrznych.

Kolejną zaletą są większe zyski słoneczne, spowodowane mniejszym zacienieniem okien przez głębokie wnęki.

W przypadku izolacji o niższej przewodności cieplnej powierzchnia magazynowa potrzebna do przechowania styropianu przed wbudowaniem jest mniejsza o prawie 30%. Niższe mogą być także koszty robocizny oraz koszty materiałów dodatkowych, takich jak łączniki mechaniczne, listwy startowe itp.

Ciekawym, a zarazem ważnym czynnikiem jest fakt, że pozornie droższy styropian grafitowy przy mniejszym zużyciu objętościowym na jednostkę powierzchni okazuje się być praktycznie w tej samej cenie co tańszy odpowiednik o większej grubości.

Komentarze

Powiązane

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3)

Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3) Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3)

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych [1] wprowadziło od 31 grudnia 2020 r. nowe wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej poprzez zaostrzenie wymagań w zakresie wartości granicznych współczynnika...

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych [1] wprowadziło od 31 grudnia 2020 r. nowe wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej poprzez zaostrzenie wymagań w zakresie wartości granicznych współczynnika przenikania ciepła Uc(max) [W/(m2·K)] dla przegród zewnętrznych oraz wartości granicznych wskaźnika zapotrzebowania na energię pierwotną EP [kWh/(m2·rok)] dla całego budynku. Jednak w rozporządzeniu nie sformułowano wymagań w zakresie ograniczenia strat ciepła przez złącza przegród zewnętrznych...

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Zastosowanie keramzytu w remontowanych stropach i podłogach na gruncie

Zastosowanie keramzytu w remontowanych stropach i podłogach na gruncie Zastosowanie keramzytu w remontowanych stropach i podłogach na gruncie

Są sytuacje i miejsca w budynku, w których nie da się zastosować termoizolacji w postaci wełny mineralnej lub styropianu. Wówczas w rozwiązaniach występują inne, alternatywne materiały, które nadają się...

Są sytuacje i miejsca w budynku, w których nie da się zastosować termoizolacji w postaci wełny mineralnej lub styropianu. Wówczas w rozwiązaniach występują inne, alternatywne materiały, które nadają się również do standardowych rozwiązań. Najczęściej ma to miejsce właśnie w przypadkach, w których zastosowanie styropianu i wełny się nie sprawdzi. Takim materiałem, który może w pewnych miejscach zastąpić wiodące materiały termoizolacyjne, jest keramzyt. Ten materiał ma wiele właściwości, które powodują,...

Sebastian Malinowski Kleje żelowe do płytek – właściwości i zastosowanie

Kleje żelowe do płytek – właściwości i zastosowanie Kleje żelowe do płytek – właściwości i zastosowanie

Kleje żelowe do płytek cieszą się coraz większą popularnością. Produkty te mają świetne parametry techniczne, umożliwiają szybki montaż wszelkiego rodzaju okładzin ceramicznych na powierzchni podłóg oraz...

Kleje żelowe do płytek cieszą się coraz większą popularnością. Produkty te mają świetne parametry techniczne, umożliwiają szybki montaż wszelkiego rodzaju okładzin ceramicznych na powierzchni podłóg oraz ścian.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem

Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem

Dla przegród stykających się z gruntem straty ciepła przez przenikanie należą do trudniejszych w obliczeniu. Strumienie cieplne wypływające z ogrzewanego wnętrza mają swój udział w kształtowaniu rozkładu...

Dla przegród stykających się z gruntem straty ciepła przez przenikanie należą do trudniejszych w obliczeniu. Strumienie cieplne wypływające z ogrzewanego wnętrza mają swój udział w kształtowaniu rozkładu temperatur w gruncie pod budynkiem i jego otoczeniu.

Jacek Sawicki, konsultacja dr inż. Szczepan Marczyński – Clematis Źródło Dobrych Pnączy, prof. Jacek Borowski Roślinne izolacje elewacji

Roślinne izolacje elewacji Roślinne izolacje elewacji

Naturalna zieleń na elewacjach obecna jest od dawna. W formie pnączy pokrywa fasady wielu średniowiecznych budowli, wspina się po murach secesyjnych kamienic, nierzadko zdobi frontony XX-wiecznych budynków...

Naturalna zieleń na elewacjach obecna jest od dawna. W formie pnączy pokrywa fasady wielu średniowiecznych budowli, wspina się po murach secesyjnych kamienic, nierzadko zdobi frontony XX-wiecznych budynków jednorodzinnych czy współczesnych, nowoczesnych obiektów budowlanych, jej istnienie wnosi wyjątkowe zalety estetyczne i użytkowe.

mgr inż. Wojciech Rogala Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych

Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych

Ściany z elementów silikatowych w ciągu ostatnich 20 lat znacznie zyskały na popularności [1]. Stanowią obecnie większość przegród akustycznych w budynkach wielorodzinnych, gdzie z uwagi na wiele źródeł...

Ściany z elementów silikatowych w ciągu ostatnich 20 lat znacznie zyskały na popularności [1]. Stanowią obecnie większość przegród akustycznych w budynkach wielorodzinnych, gdzie z uwagi na wiele źródeł hałasu izolacyjność akustyczna stanowi jeden z głównych czynników wpływających na komfort.

LERG SA Poliole poliestrowe Rigidol®

Poliole poliestrowe Rigidol® Poliole poliestrowe Rigidol®

Od lat obserwujemy dynamicznie rozwijający się trend eko, który stopniowo z mody konsumenckiej zaczął wsiąkać w coraz głębsze dziedziny życia społecznego, by w końcu dotrzeć do korzeni funkcjonowania wielu...

Od lat obserwujemy dynamicznie rozwijający się trend eko, który stopniowo z mody konsumenckiej zaczął wsiąkać w coraz głębsze dziedziny życia społecznego, by w końcu dotrzeć do korzeni funkcjonowania wielu biznesów. Obecnie marki, które chcą odnieść sukces, powinny oferować swoim odbiorcom zdecydowanie więcej niż tylko produkt czy usługę wysokiej jakości.

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Prefabrykacja w budownictwie

Prefabrykacja w budownictwie Prefabrykacja w budownictwie

Prefabrykacja w projektowaniu i realizacji budynków jest bardzo nośnym tematem, co przekłada się na duże zainteresowanie wśród projektantów i inwestorów tą tematyką. Obecnie wzrasta realizacja budynków...

Prefabrykacja w projektowaniu i realizacji budynków jest bardzo nośnym tematem, co przekłada się na duże zainteresowanie wśród projektantów i inwestorów tą tematyką. Obecnie wzrasta realizacja budynków z prefabrykatów. Można wśród nich wyróżnić realizacje realizowane przy zastosowaniu elementów prefabrykowanych stosowanych od lat oraz takich, które zostały wyprodukowane na specjalne zamówienie do zrealizowania jednego obiektu.

dr inż. Gerard Brzózka Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku

Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku

Płyty warstwowe zastosowane jako przegrody akustyczne stanowią rozwiązanie charakteryzujące się dobrymi własnościami izolacyjnymi głównie w paśmie średnich, jak również wysokich częstotliwości, przy obciążeniu...

Płyty warstwowe zastosowane jako przegrody akustyczne stanowią rozwiązanie charakteryzujące się dobrymi własnościami izolacyjnymi głównie w paśmie średnich, jak również wysokich częstotliwości, przy obciążeniu niewielką masą powierzchniową. W wielu zastosowaniach wyparły typowe rozwiązania przegród masowych (np. z ceramiki, elementów wapienno­ piaskowych, betonu, żelbetu czy gipsu), które cechują się kilkukrotnie wyższymi masami powierzchniowymi.

dr hab. inż. Tomasz Tański, Roman Węglarz Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA

Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA

W świetle zawiłości norm, wymogów projektowych oraz tych istotnych z punktu widzenia inwestora okazuje się, że problem doboru właściwego materiału staje się bardzo złożony. Materiały odpowiadające zarówno...

W świetle zawiłości norm, wymogów projektowych oraz tych istotnych z punktu widzenia inwestora okazuje się, że problem doboru właściwego materiału staje się bardzo złożony. Materiały odpowiadające zarówno za estetykę, jak i przeznaczenie obiektu, m.in. w budownictwie przemysłowym, muszą sprostać wielu wymogom technicznym oraz wizualnym.

dr inż. Jarosław Mucha Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków

Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków

Projektowanie jest początkowym etapem realizacji wszystkich inwestycji budowlanych, mającym decydujący wpływ na kształt, funkcjonalność obiektu, optymalność rozwiązań technicznych, koszty realizacji, niezawodność...

Projektowanie jest początkowym etapem realizacji wszystkich inwestycji budowlanych, mającym decydujący wpływ na kształt, funkcjonalność obiektu, optymalność rozwiązań technicznych, koszty realizacji, niezawodność i trwałość w zakładanym okresie użytkowania. Często realizacja projektowanych inwestycji wykonywana jest w połączeniu z wykorzystaniem obiektów istniejących, które są w złym stanie technicznym, czy też nie posiadają aktualnej dokumentacji technicznej. Prawidłowe, skuteczne i optymalne projektowanie...

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1)

Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1) Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1)

Kontynuując zagadnienia związane z analizą dokumentacji technicznej skupiamy się tym razem na omówieniu dokumentacji robót renowacyjnych.

Kontynuując zagadnienia związane z analizą dokumentacji technicznej skupiamy się tym razem na omówieniu dokumentacji robót renowacyjnych.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji

Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji

Wykonywanie wtórnych hydroizolacji przeciw wilgoci kapilarnej metodą iniekcji można porównać do ocieplania budynku. Obie technologie nie są szczególnie trudne, dopóki mamy do czynienia z pojedynczą przegrodą.

Wykonywanie wtórnych hydroizolacji przeciw wilgoci kapilarnej metodą iniekcji można porównać do ocieplania budynku. Obie technologie nie są szczególnie trudne, dopóki mamy do czynienia z pojedynczą przegrodą.

Materiały prasowe news Rynek silikatów – 10 lat rozwoju

Rynek silikatów – 10 lat rozwoju Rynek silikatów – 10 lat rozwoju

Wdrażanie nowych rozwiązań w branży budowlanej wymaga czasu oraz dużego nakładu energii. Polski rynek nie jest zamknięty na innowacje, jednak podchodzi do nich z ostrożnością i ocenia przede wszystkim...

Wdrażanie nowych rozwiązań w branży budowlanej wymaga czasu oraz dużego nakładu energii. Polski rynek nie jest zamknięty na innowacje, jednak podchodzi do nich z ostrożnością i ocenia przede wszystkim pod kątem korzyści – finansowych, wykonawczych czy wizualnych. Producenci materiałów budowlanych, chcąc dopasować ofertę do potrzeb i wymagań polskich inwestycji, od wielu lat kontynuują pracę edukacyjną, legislacyjną oraz komunikacyjną z pozostałymi uczestnikami procesu budowlanego. Czy działania te...

MIWO – Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych

Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych

W Polsce budynki drewniane to przede wszystkim domy jednorodzinne. Jak pokazują dane GUS, na razie stanowią 1% wszystkich budynków mieszkalnych oddanych do użytku w ciągu ostatniego roku, ale ich popularność...

W Polsce budynki drewniane to przede wszystkim domy jednorodzinne. Jak pokazują dane GUS, na razie stanowią 1% wszystkich budynków mieszkalnych oddanych do użytku w ciągu ostatniego roku, ale ich popularność wzrasta. Jednak drewno używane jest nie tylko przy budowie domów szkieletowych, w postaci więźby dachowej znajduje się też niemal w każdym domu budowanym w technologii tradycyjnej. Dlatego istotne jest, aby zwracać uwagę na bezpieczeństwo pożarowe budynków. W zwiększeniu jego poziomu pomaga izolacja...

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6)

Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6) Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6)

Integralną częścią projektowania budynków o niskim zużyciu energii (NZEB) jest minimalizacja strat ciepła przez ich elementy obudowy (przegrody zewnętrzne i złącza budowlane). Złącza budowlane, nazywane...

Integralną częścią projektowania budynków o niskim zużyciu energii (NZEB) jest minimalizacja strat ciepła przez ich elementy obudowy (przegrody zewnętrzne i złącza budowlane). Złącza budowlane, nazywane także mostkami cieplnymi (termicznymi), powstają m.in. w wyniku połączenia przegród budynku. Generują dodatkowe straty ciepła przez przegrody budowlane.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41)

Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41) Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41)

Wykonanie hydroizolacji wtórnej w postaci nieprzepuszczalnej dla wody konstrukcji betonowej jest rozwiązaniem dopuszczalnym, jednak technicznie bardzo złożonym, a jego skuteczność, bardziej niż w przypadku...

Wykonanie hydroizolacji wtórnej w postaci nieprzepuszczalnej dla wody konstrukcji betonowej jest rozwiązaniem dopuszczalnym, jednak technicznie bardzo złożonym, a jego skuteczność, bardziej niż w przypadku jakiejkolwiek innej metody, determinowana jest przez prawidłowe zaprojektowanie oraz wykonanie – szczególnie istotne jest zapewnienie szczelności złączy, przyłączy oraz przepustów.

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku

Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku

Wybór rozwiązania materiałowego i kompleksowej technologii naprawy obiektu poddanego ekspertyzie musi wynikać z wcześniej wykonanych badań. Rezultaty badań wstępnych w wielu przypadkach narzucają sposób...

Wybór rozwiązania materiałowego i kompleksowej technologii naprawy obiektu poddanego ekspertyzie musi wynikać z wcześniej wykonanych badań. Rezultaty badań wstępnych w wielu przypadkach narzucają sposób rozwiązania izolacji fundamentów.

Sebastian Malinowski Izolacje akustyczne w biurach

Izolacje akustyczne w biurach Izolacje akustyczne w biurach

Ekonomia pracy wymaga obecnie otwartych, ułatwiających komunikację środowisk biurowych. Odpowiednia akustyka w pomieszczeniach typu open space tworzy atmosferę, która sprzyja zarówno swobodnej wymianie...

Ekonomia pracy wymaga obecnie otwartych, ułatwiających komunikację środowisk biurowych. Odpowiednia akustyka w pomieszczeniach typu open space tworzy atmosferę, która sprzyja zarówno swobodnej wymianie informacji pomiędzy pracownikami, jak i ich koncentracji. Nie każdy jednak wie, że bardzo duży wpływ ma na to konstrukcja sufitu.

dr inż. Beata Anwajler, mgr inż. Anna Piwowar Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych

Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych

Współcześnie uwaga badaczy oraz polityków z całego świata została zwrócona na globalny problem negatywnego oddziaływania energetyki na środowisko naturalne. Szczególnym zagadnieniem stało się zjawisko...

Współcześnie uwaga badaczy oraz polityków z całego świata została zwrócona na globalny problem negatywnego oddziaływania energetyki na środowisko naturalne. Szczególnym zagadnieniem stało się zjawisko zwiększania efektu cieplarnianego, które jest wskazywane jako skutek działalności człowieka. Za nadrzędną przyczynę tego zjawiska uznaje się emisję gazów cieplarnianych (głównie dwutlenku węgla) związaną ze spalaniem paliw kopalnych oraz ubóstwem, które powoduje trudności w zaspakajaniu podstawowych...

Fiberglass Fabrics s.c. Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego

Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego

Siatka z włókna szklanego jest wykorzystywana w systemach ociepleniowych jako warstwa zbrojąca tynków zewnętrznych. Ma za zadanie zapobiec ich pękaniu oraz powstawaniu rys podczas użytkowania. Siatka z...

Siatka z włókna szklanego jest wykorzystywana w systemach ociepleniowych jako warstwa zbrojąca tynków zewnętrznych. Ma za zadanie zapobiec ich pękaniu oraz powstawaniu rys podczas użytkowania. Siatka z włókna szklanego pozwala na przedłużenie żywotności całego systemu ociepleniowego w danym budynku. W sklepie internetowym FFBudowlany.pl oferujemy szeroki wybór różnych gramatur oraz sposobów aplikacji tego produktu.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Całkowite przenikanie ciepła przez elementy obudowy budynku (cz. 7)

Całkowite przenikanie ciepła przez elementy obudowy budynku (cz. 7) Całkowite przenikanie ciepła przez elementy obudowy budynku (cz. 7)

W celu ustalenia bilansu energetycznego budynku niezbędna jest znajomość określania współczynnika strat ciepła przez przenikanie przez elementy obudowy budynku z uwzględnieniem przepływu ciepła w polu...

W celu ustalenia bilansu energetycznego budynku niezbędna jest znajomość określania współczynnika strat ciepła przez przenikanie przez elementy obudowy budynku z uwzględnieniem przepływu ciepła w polu jednowymiarowym (1D), dwuwymiarowym (2D) oraz trójwymiarowym (3D).

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Fasady wentylowane w budynkach wysokich i wysokościowych

Fasady wentylowane w budynkach wysokich i wysokościowych Fasady wentylowane w budynkach wysokich i wysokościowych

Projektowanie obiektów wielopiętrowych wiąże się z większymi wyzwaniami w zakresie ochrony przed ogniem, wiatrem oraz stratami cieplnymi – szczególnie, jeśli pod uwagę weźmiemy popularny typ konstrukcji...

Projektowanie obiektów wielopiętrowych wiąże się z większymi wyzwaniami w zakresie ochrony przed ogniem, wiatrem oraz stratami cieplnymi – szczególnie, jeśli pod uwagę weźmiemy popularny typ konstrukcji ścian zewnętrznych wykańczanych fasadą wentylowaną. O jakich zjawiskach fizycznych i obciążeniach mowa? W jaki sposób determinują one dobór odpowiedniej izolacji budynku?

inż. Izabela Dziedzic-Polańska Fibrobeton – kompozyt cementowy do zadań specjalnych

Fibrobeton – kompozyt cementowy do zadań specjalnych Fibrobeton – kompozyt cementowy do zadań specjalnych

Beton jest najczęściej używanym materiałem budowlanym na świecie i jest stosowany w prawie każdym typie konstrukcji. Beton jest niezbędnym materiałem budowlanym ze względu na swoją trwałość, wytrzymałość...

Beton jest najczęściej używanym materiałem budowlanym na świecie i jest stosowany w prawie każdym typie konstrukcji. Beton jest niezbędnym materiałem budowlanym ze względu na swoją trwałość, wytrzymałość i wyjątkową długowieczność. Może wytrzymać naprężenia ściskające i rozciągające oraz trudne warunki pogodowe bez uszczerbku dla stabilności architektonicznej. Wytrzymałość betonu na ściskanie w połączeniu z wytrzymałością materiału wzmacniającego na rozciąganie poprawia ogólną jego trwałość. Beton...

Wybrane dla Ciebie

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny » Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? » Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Płyty XPS – następca styropianu »

Płyty XPS – następca styropianu » Płyty XPS – następca styropianu »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? » Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków » Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.