Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Modernizacja starego budownictwa a bezpieczeństwo pożarowe

Kamienica przy ul. Włókienniczej 4 po rewitalizacji; fot.: Urząd Miasta Łodzi
Kamienica przy ul. Włókienniczej 4 po rewitalizacji; fot.: Urząd Miasta Łodzi

W większości przypadków budynki charakteryzują się dużą trwałością, która pozwala na korzystanie z nich przez dziesięciolecia, a przy prawidłowej eksploatacji często przez setki lat. Nie oznacza to oczywiście, że wszystkie stosowane w nich rozwiązania techniczne wraz z upływem lat zachowują swoją funkcjonalność.

Wraz z wprowadzeniem do budynków instalacji, wynalezieniem przez Elisha Otisa dźwigu osobowego czy podwyższeniem stawianych budynkom wymagań, pomimo swojej konstrukcyjnej trwałości, budynki coraz szybciej zaczęły tracić swoją funkcjonalność. Przykładowo, po wielu pożarach niszczących całe miasta w wielu z nich wprowadzono zakaz budowania z materiałów palnych, np. drewna, na rzecz materiałów niepalnych, np. kamienia czy cegły.

Później, wraz z nierozwiązanym problemem transportu zbiorowego oraz pojawieniem się windy, zaczęto budować budynki znacznie wyższe, początkowo głównie w centrach miast, co nie wymagało czasochłonnego dojazdu.

Następnie, z uwagi na lokalne zanieczyszczenia powietrza wywołane produktami spalania materiałów wykorzystywanych do gotowania, podgrzewania wody, a przede wszystkim ogrzewania pomieszczeń, zaczęto zmieniać rodzaj paliwa, a jednocześnie zwrócono większą uwagę na kwestie izolacyjności przegród.

Obecnie do budowy podchodzi się w sposób bardziej holistyczny, uwzględniając dużo więcej czynników, zgrupowanych w tzw. wymaganiach podstawowych [1], obejmujących kwestie nośności, bezpieczeństwa pożarowego, fizyki budowli, trwałości, dostępu, kosztów utrzymania czy możliwości recyklingu, przy czym dominującym trendem jest uwzględnienie kwestii klimatycznych, czyli minimalizacji negatywnego wpływu budynków na środowisko.

Przyspieszenie w ostatnich dziesięcioleciach zmian w wymaganiach stawianych budynkom oznacza, że pomimo dobrych parametrów konstrukcyjnych istniejące budynki często odstają od obowiązujących normatywów i co kilkanaście lub kilkadziesiąt lat należy je dostosowywać do obowiązujących wymagań, w tym przepisów związanych z bezpieczeństwem pożarowym [2].

Wymagania prawne

Wśród budynków istniejących poddawanych modernizacji można wyróżnić dwie podstawowe grupy:

 • budynki zlokalizowane w historycznym założeniu architektoniczno-urbanistycznym, objęte tzw. ochroną obszarową, które powinny zachować charakterystyczny wygląd zewnętrzny, co w zabudowie zwartej ogranicza się często do wybranej elewacji,
 • budynki zwykłe, którym nie stawia się tego typu wymagań.

Oddzielnie traktuje się budynki zabytkowe o kluczowej roli historycznej, wpisane do rejestru zabytków w sposób indywidualny, które są chronione zarówno co do formy, jak i użytych materiałów.

Przepisy z zakresu bezpieczeństwa pożarowego [3] nie rozróżniają budynków z uwagi na ich historyczny charakter, a różnicują wymagania m.in. z uwagi na przeznaczenie budynków, ilość kondygnacji, wysokość czy gęstość obciążenia ogniowego. Oznacza to, że wraz z prowadzoną modernizacją zarówno budynek o charakterze historycznym, jak i tzw. zwykły budynek należy doprowadzić do stanu, który będzie odpowiadał obowiązującym przepisom, przy czym w zależności od możliwości stosuje się różne strategie osiągnięcia zamierzonego celu. Wybór strategii zależy od zakresu modernizacji, która często jest istotną przebudową, czy zgodności budynku z przepisami.

Najprościej jest, kiedy istnieje możliwość modernizacji budynku i doprowadzenia go do zgodności z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, w tym z zakresu bezpieczeństwa pożarowego, o ile ich nie spełniał przed modernizacją. Statystycznie częściej dotyczy to budynków nowszych, np. z lat 80. czy 90. XX wieku, aczkolwiek każdorazowo mamy do czynienia z przypadkiem, który należy rozpatrywać indywidualnie.

W przypadku gdy nie jest to możliwe, to obowiązujące procedury pozwalają spełnić wymagania ochrony przeciwpożarowej w inny sposób. Taki swoisty „by-pass” w przepisach został stworzony po to, by można wybudować nowy, innowacyjny budynek, z rozwiązaniami nieujętymi w przepisach, ale też doprowadzić istniejące, stare budynki do właściwego poziomu bezpieczeństwa pożarowego.

Ustawa o ochronie przeciwpożarowej [4], znowelizowana w 2021 r., w art. 6a. 1. dopuszcza, by wymagania ochrony przeciwpożarowej dotyczące obiektów budowlanych lub terenów mogły być w przypadkach określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej spełnione w sposób inny niż określony w tych przepisach, jeżeli proponowane rozwiązania zamienne w stosunku do wymagań ochrony przeciwpożarowej ograniczają możliwość powstania pożaru, a w razie jego wystąpienia w istotny sposób go ograniczają.

Zagadnienia te, w szczególności wprowadzone w 2021 r. zmiany, szczegółowo zostały omówione w opracowaniu [5]. Przepis ten odnosi się również do art. 9.1 i 9.2 ustawy Prawo budowlane [6], która w przypadkach szczególnie uzasadnionych dopuszcza zastosowanie odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych, np. [3].

Oczywiście odstępstwo nie może powodować zagrożenia życia ludzi lub bezpieczeństwa mienia, a w stosunku do obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego – ograniczenia dostępności dla potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, oraz nie może powodować pogorszenia warunków zdrowotno-sanitarnych i użytkowych, a także stanu środowiska, po spełnieniu określonych warunków zamiennych. Zgody na odstępstwo, po uzyskaniu upoważnienia ministra, który ustanowił przepisy techniczno-budowlane, udziela albo odmawia udzielenia, w drodze postanowienia, organ administracji architektoniczno-budowlanej, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę albo decyzji o zmianie pozwolenia na budowę.

Powyższe oznacza, że dotyczy to budynków, dla których jest potrzebne uzyskanie pozwolenia na budowę, a więc budynków nowych, lub modernizacji związanych z istotnymi przebudowami, np. przebudowy starej hali fabrycznej na nowoczesny hotel czy centrum handlowe, zmianę sposobu użytkowania kamienicy itp.

W przypadku istniejących budynków, przy nadbudowie, rozbudowie, przebudowie i zmianie sposobu użytkowania, które najczęściej poważna modernizacja obejmuje, przepisy rozporządzenia [3], zgodnie z § 2 rozporządzenia [3], mogą być spełnione w sposób inny niż określony w rozporządzeniu [3], stosownie do wskazań ekspertyzy technicznej właściwej jednostki badawczo-rozwojowej albo rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, uzgodnionych z właściwym komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej. Potwierdzają to przepisy art. 9.6 ustawy [6], który w przypadku nadbudowy, rozbudowy, przebudowy lub zmiany sposobu użytkowania istniejących obiektów budowlanych oraz w przypadku dostosowywania tych obiektów do wymagań ochrony przeciwpożarowej, w szczególności przy usuwaniu stanu zagrożenia życia ludzi, pozwala na stosowanie rozwiązań zamiennych w stosunku do wymagań ochrony przeciwpożarowej na podstawie zgody udzielonej w postanowieniu zgodnie z art. 6a ust. 2 ustawy [4], bez wymogu uzyskiwania zgody na odstępstwo, wymagającego upoważnienia ministra.

Podsumowując, w celu możliwości zachowania istniejącej substancji budowlanej i jej modernizacji dostosowującej do współczesnych wymagań użytkowych i wymagań konsumentów, przepisy z zakresu bezpieczeństwa pożarowego pozwalają na dostosowanie tych budynków zarówno wprost, zgodnie z obowiązującymi aktualnymi wymaganiami, jak i w sposób indywidualny zapewniający niepogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej.

W celu zobrazowania obydwu dróg poniżej omówiono dwa typowe przykłady, po jednym dla każdej ze ścieżek.

Modernizacja budynku spełniającego wymagania WT

Przykład dotyczy budynku szpitala (FOT. 1), którego budowa została rozpoczęta w połowie lat 80. XX wieku, a pierwsze oddziały szpitalne zostały otwarte pod koniec 1993 r.

fot1 bezpieczenstwo ppoz

FOT. 1. Widok modernizowanego budynku; fot.: www.e-zdrowie.malopolska.pl

Pomimo niespełna 30 lat eksploatacji budynku wymagania z zakresu izolacyjności przegród na tyle się zmieniły, że niezbędna okazała się modernizacja w tym zakresie, którą przeprowadzono w ramach termomodernizacji i poprawy efektywności energetycznej i ekologicznej.

Z uwagi na to, że szpital należy do kategorii zagrożenia ludzi ZL II, a do tego zgodnie z § 8 [3] został zakwalifikowany jako budynek wysoki W, stawiane wymagania z zakresu bezpieczeństwa pożarowego są wysokie – klasa odporności pożarowej B. Jako obiekt w miarę młody, cyklicznie kontrolowany przez uprawnione organa, spełnia on obowiązujące wymagania wynikające z przepisów techniczno-budowlanych. Oznaczało to, że termomodernizacja ścian żelbetowych, szczytowych i trzonu komunikacyjnego, bo do omówienia tej części w artykule się ograniczono, musiała spełnić dokładnie te same przepisy określone w rozporządzeniu [3].

W celu poprawy izolacyjności termicznej ścian zaprojektowano elewację wentylowaną, w skład której wchodziły:

 • podkonstrukcja: ruszt i konsole wykonane ze stalowej, ocynkowanej blachy,
 • izolacja termiczna ze skalnej wełny mineralnej o gęstości >  50 kg/m3, gr. 200 mm,
 • kompozytowe okładziny elewacyjne – rdzeń z wełny mineralnej w okładzinach z blachy stalowej.

Wszystkie łączniki były mechaniczne, stalowe.

Z punktu widzenia bezpieczeństwa pożarowego, nowa elewacja musiała spełniać szereg przepisów określonych w rozporządzeniu [3], w tym:

 • powinna być nierozprzestrzeniająca ognia, zgodnie z § 216.2,
 • powinna być niepalna powyżej 25 m, zgodnie z § 216.8,
 • powinna spełniać wymagania z zakresu odporności ogniowej, wraz ze ścianą żelbetową, w obszarze pasów międzykondygnacyjnych, zgodnie z § 223,
 • powinna nie odpadać w trakcie pożaru, zgodnie z § 225,
 • powinna być niepalna w obszarze elementów oddzielenia przeciwpożarowego, zgodnie z § 232,
 • powinna spełniać wymagania z zakresu odporności ogniowej, wraz ze ścianą żelbetową, w obszarze elementów oddzielenia przeciwpożarowego, zgodnie z § 235.

Spełnienie powyższych wymagań było możliwe m.in. z powodu zastosowania niepalnych materiałów. Niepalność materiałów można potwierdzić badawczo, a następnie sklasyfikować zgodnie z normą PN-EN 13501-1:2019-02 lub na podstawie decyzji Komisji Europejskiej: 96/603/WE z dnia 4 października 1996 r.; 2000/605/WE z dnia 26 września 2000 r.; 2003/424/WE z dnia 6 czerwca 2003 r.; 2000/553/EC z dnia 6 września 2000 r., co w omawianym przypadku uczyniono.

Materiały niepalne nie przyczyniają się do rozprzestrzeniania ognia, natomiast układy elewacyjne weryfikuje się w zakresie stopnia rozprzestrzeniania ognia przy działaniu ognia od zewnątrz zgodnie z normą PN-B-02867:2013-06.

W przypadku odporności ogniowej zapewniała ją żelbetowa ściana, co udowodniono przy wykorzystaniu Eurokodu 1992-1-2, gdzie w odpowiednich tablicach podane są wartości klas odporności ogniowej w zależności od grubości żelbetowej ściany. Kwestie odpadania potwierdzono badawczo, przedstawiając wyniki badań dla zastosowanej konstrukcji wsporczej (rusztu) oraz zbliżonych do zastosowanych okładzin (FOT. 2–4).

fot2 4 bezpieczenstwo ppoz

FOT. 2–4. Widok próbki przed badaniem (2), w 121. min badania (3) i po badaniu (4); fot.: archiwum ITB

Modernizacja budynku niespełniającego wymagań WT

Modernizację budynku starszego, niespełniającego współczesnych wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, a dodatkowo budynku zlokalizowanego w obszarze ochrony obszarowej omówiono na przykładzie kamienicy podlegającej kompleksowej rewitalizacji w ramach jednego z ośmiu projektów dotyczących Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi.

Projekty te są współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014–2020. Ich celem jest przywrócenie zdegradowanych obszarów miasta, co w przypadku Łodzi oznacza jednocześnie przywrócenie funkcjonalności i blasku, co prawda młodej, ale obszarowo największej starówce w Polsce (FOT. 5–8 i FOT. 911).

fot5 8 bezpieczenstwo ppoz 1

FOT. 5–8. Widok przykładowych kamienic przed rewitalizacją; fot.: archiwum ITB, Urząd Miasta Łodzi

fot9 12 bezpieczenstwo ppoz

FOT. 9–11. Widok i wizualizacje przykładowych kamienic po rewitalizacji; fot.: Urząd Miasta Łodzi

Z uwagi na czas powstania większości z obecnie rewitalizowanych budynków, okres pomiędzy drugą połową XIX wieku a początkiem XX wieku, przypadający na rozwój wielkoprzemysłowej Łodzi, budynki te zostały zbudowane w charakterystyczny dla tego okresu sposób, bazując na cegle, drewnie, żeliwie i stali. Nie wszystkie zastosowane w nich rozwiązania w dniu dzisiejszym spełniają wymagania z zakresu bezpieczeństwa pożarowego i dotyczy to m.in. stropów czy schodów, ale również elewacji czy dachów.

W przypadku stropów o konstrukcji drewnianej, o ile nie znajdują się w granicy stref pożarowych, a stan belek drewnianych jest zadowalający, doprowadzenie ich do wymaganej klasy odporności ogniowej nie stanowi większego problemu. Powszechnie wykorzystywany jest w tym zakresie system suchej zabudowy, bazujący na produktach na bazie gipsu i/lub wełnie mineralnej, ewentualnie innych okładzinach płytowych, zapewniając bezproblemowo uzyskanie nawet klasy REI 60 (RYS. 1).

rys1 bezpieczenstwo ppoz

RYS. 1. Przykład stropu doprowadzonego do wymaganej klasy odporności ogniowej. Objaśnienia: 1 – płyta gipsowo-kartonowa GKF, 2 – profil nośny w rozstawie maks. co 600 mm, 3 – obrotowy wieszak systemowy w rozstawie maks. co 1200 mm, 4 – blachowkręty (druga warstwa 3,5×25–50 mm) maks. co 170 mm, 5 – pręt mocujący systemowy, 6 – profil główny w rozstawie maks. co 1200 mm, 7 – łącznik systemowy, poprzeczny jednostronny, 8 – deskowanie pełne z płyt OSB3 gr. min. 12 mm lub desek gr. min. 16 mm zabezpieczone do NRO, 9 – wkręt do drewna 3,5×55 mm maks. co 200 mm, 10 – łącznik systemowy wzdłużny do profili, 11 – wełna mineralna o gęstości min. 26 kg/m3, szczelnie wypełniająca całą wysokość przestrzeni między belkami drewnianymi stropu, 12 – belki drewniane o szer. min. 150 mm i wys. min. 220 mm, 13 – płytowanie górne z płyt OSB3 lub desek o gr. min. 35 mm zabezpieczone do NRO, 14 – dystansująca taśma akustyczna, 15 – wykończenie: pomieszczenie suche – podkład piankowy pod panele, panele podłogowe gr. 8 mm; pomieszczenie mokre – grunt, folia w płynie, klej elastyczny, terakota; rys.: archiwum ITB

W przypadku schodów, które wykonane są z drewna albo ze stali i elementów ceramicznych, sporadycznie betonowych, sytuacja jest bardziej złożona, gdyż zazwyczaj pełnią one jednocześnie funkcję ewakuacyjną. Spełnienie wymagań § 249 rozporządzenia [3] wprost oznaczałoby w większości przypadków konieczność ich wyburzenia i wykonania od nowa, ewentualnie dodatkowego obudowania, co byłoby bardzo kosztowne (szczególnie nowa konstrukcja) i mogłoby zmniejszyć prześwit do nieakceptowalnego poziomu, a jednocześnie nie zawsze byłoby uzasadnione względami bezpieczeństwa.

Należy pamiętać, że przepisy, w których zawarte są wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w większości przypadków mają charakter ogólny, opisowy.

Przepisy te nie definiują celu, jakiemu ma służyć dane rozwiązanie techniczne (z nielicznymi wyjątkami), a jedynie wskazują na obowiązek jego stosowania. Poziom szczegółowości tych przepisów jest zróżnicowany, jednakże pomimo szczegółowości części zapisów, przepisy ciągle mają charakter ogólny, bo w większości przypadków nie narzucają stosowania konkretnego rozwiązania materiałowego, ale narzucają konieczność spełnienia pewnych kryteriów.

Powyższe oznacza, że w wybranych przypadkach można podejść do oceny indywidualnie.

W przypadku omawianych kamienic i znajdujących się w nich schodów zakłada się, że ważniejszą funkcją schodów jest ich funkcja ewakuacyjna, a nie nośna, co oznacza, że należy liczyć się z koniecznością utrzymania, przynajmniej w początkowej fazie pożaru warunków umożliwiających ewakuację oraz możliwość prowadzenia akcji ratowniczej. W tym celu klatki są obudowane ścianami murowanymi o odpowiedniej klasie odporności ogniowej, zastosowano klapy oddymiające, które oprócz dymu (poprawa widoczności) będą również usuwały ciepłe gazy na zasadzie konwekcji.

Na klatkach schodowych nie mamy do czynienia z innymi obciążeniami użytkowymi niż ludzie i towary po niej przemieszczające się z uwagi na zakaz magazynowania i składowania rzeczy. Dodatkowo, klatki schodowe nie są połączone z główną konstrukcją nośną budynków.

Powyższe oznacza, że kluczowe dla funkcjonalności schodów na drogach ewakuacyjnych podczas pożaru jest zapewnienie do nich dostępu przez dostępny czas bezpiecznej ewakuacji osób (DCBE), po przekroczeniu którego występują warunki, które zagrażają zdrowiu i życiu ewakuujących się ludzi, np. nadmierne przekroczenie stężenia gazów toksycznych (CO  >  700 ppm, CO2  >  5% obj.), przekroczenie dopuszczalnej podsufitowej warstwy dymu (wysokość przestrzeni wolnej od dymu <  1,8 m (2,0 m)), spadek widzialności znaków ewakuacyjnych, zbyt wysoka temperatura lub promieniowanie cieplne (temperatura >  60°C).

Oczywiście dostępny czas bezpiecznej ewakuacji musi być większy lub co najwyżej równy wymaganemu czasowi bezpiecznej ewakuacji (WCBE). W omawianych budynkach, z uwagi na ich charakter mieszkalny oraz usługowy (przede wszystkim biura), co skutkuje dobrym rozpoznaniem budynku przez lokatorów i najemców, szacuje się, że w przypadku osób samodzielnie poruszających się ewakuacja zakończy się po około 10–20 min i od tego czasu na schody nie powinno oddziaływać obciążenie użytkowe, a więc i parametr nośności ogniowej byłby wyznaczany dla dużo niższego poziomu obciążenia, co oznacza dłuższe czasy klasyfikacyjne.

Powyższe oznacza, że schody te zapewnią swoją funkcję przez czas działania ognia, odpowiednio 30 min i 60 min, przy realistycznym scenariuszu pożarowym, a więc zapewnią odpowiedni poziom bezpieczeństwa.

W przypadku elewacji mamy podobne wymagania z zakresu bezpieczeństwa pożarowego jak wymienione powyżej, jednakże obszarowy charakter ochrony wymusza wykonanie na elewacjach, dodatkowych elementów ozdobnych. Mogą to być kariatydy, gzymsy, pilastry itp. (RYS. 2).

rys2 bezpieczenstwo ppoz

RYS. 2. Przykładowe detale architektoniczne stosowane na elewacjach modernizowanych kamienic; rys.: archiwum ITB

Pierwotnie elementy te były wykonane z cegły, kamienia, zaprawy itp., jednakże konieczność dostosowania modernizowanych kamienic do obowiązujących wymogów z zakresu izolacyjności przegród oraz zły stan znacznej części elementów ozdobnych wymusiły zastosowanie nowych technologii.

Ważnych jest kilka kwestii. Po pierwsze odtworzenie zaprojektowanego, ozdobnego wyglądu elewacji, odpowiednia jej trwałość czy uniknięcie powstawania mostków termicznych.

Najczęściej w tym wypadku stosuje się specjalnie uformowane kształtki z twardego styropianu wykończone warstwami na bazie cementu, tożsamymi ze stosowanymi w systemach ETICS, a w przypadku bardziej złożonych kształtów stosuje się laminaty poliestrowo-szklane lub styropianowe kształtki pokryte utwardzoną żywicą epoksydową, w której wypełniaczem jest piasek kwarcowy.

Wszystkie te rozwiązania są lekkie i charakteryzują się dobrą izolacyjnością cieplną, jednakże z ogniowego punktu widzenia są to rozwiązania palne.

Literalne spełnienie wymagań np. § 235 ust. 2 i powiązanego z nim § 232 ust. 1 rozporządzenia [3], wymaga zastosowania materiałów niepalnych, jednakże warto zauważyć, że zastosowane lokalnie detale architektoniczne, znajdują się w otoczeniu nierozprzestrzeniających ognia lub wręcz niepalnych elementów, i zawsze pełnią jedynie funkcję dekoracyjną.

Oczekiwany poziom bezpieczeństwa i zabezpieczenia poszczególnych stref pożarowych w omawianym zakresie, co jest intencją ustawodawcy, zapewniają np. murowane niepalne ściany, ocieplenia na bazie niepalnej wełny mineralnej itp.

Dodatkowym zabezpieczeniem w przypadku gzymsów są obróbki blacharskie wykonane z metalowej blachy, np. ocynkowanej, stalowej, które również stanowią barierę utrudniającą rozwój pożaru po elewacji. Powyższe oznacza, że pomimo niespełnienia wymagań określonych w rozporządzeniu [3] w sposób literalny, zastosowane rozwiązania techniczne zapewniają wymagany poziom bezpieczeństwa pożarowego.

Podsumowanie

Modernizacja istniejącego budownictwa, zarówno tego młodszego, jak i starszego, w większości przypadków wymaga indywidualnego podejścia. Dotyczy to całej dziedziny aspektów przywracających obiekty do oczekiwanej przez użytkowników funkcjonalności. Z uwagi na rozwiązania konstrukcyjne często trzeba się zmierzyć z problemami uniemożliwiającymi zastosowanie rozwiązań systemowych, niemniej prawie zawsze jest możliwe doprowadzenie obiektu do oczekiwanych standardów.

W przypadku bezpieczeństwa pożarowego mamy dwie podstawowe ścieżki, które wzajemnie się uzupełniają. Pierwsza, najbardziej oczywista, to doprowadzenie budynku do zgodności z przepisami techniczno-budowlanymi z zakresu bezpieczeństwa pożarowego, druga to zapewnienie wymaganego poziomu bezpieczeństwa pożarowego, gwarantującego akceptowalny poziom bezpieczeństwa ludzi i mienia.

Powyższe oznacza, że przepisy z zakresu bezpieczeństwa pożarowego w sposób komplementarny obejmują wszystkie możliwe przypadki spotykane przy modernizacji budynków i nie stanowią dla tego procesu bariery uniemożliwiającej przeprowadzenie modernizacji.

Literatura

1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG.
2. P. Sulik, S. Świderski, „Bezpieczeństwo pożarowe budynków”, „Builder” lipiec 2021, s. 124–129.
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU z 2015 r., poz. 1422 i z 2017 r., poz. 2285).
4. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (DzU z 14 kwietnia 2021 r., poz. 869).
5. R. Szczypta, „Rozwiązania zamienne w zakresie ochrony przeciwpożarowej – aspekty formalne i dobre praktyki”, Konferencja Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa Oddział Stołeczny Koło SITP przy Komendzie Głównej PSP pt. „Rozwiązywanie trudnych problemów ochrony przeciwpożarowej – aspekty inżynierskie i formalne”, Warszawa, 31 marca 2021 r.
6. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (DzU z 2020 r., poz. 1333).

Komentarze

Powiązane

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3)

Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3) Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3)

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych [1] wprowadziło od 31 grudnia 2020 r. nowe wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej poprzez zaostrzenie wymagań w zakresie wartości granicznych współczynnika...

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych [1] wprowadziło od 31 grudnia 2020 r. nowe wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej poprzez zaostrzenie wymagań w zakresie wartości granicznych współczynnika przenikania ciepła Uc(max) [W/(m2·K)] dla przegród zewnętrznych oraz wartości granicznych wskaźnika zapotrzebowania na energię pierwotną EP [kWh/(m2·rok)] dla całego budynku. Jednak w rozporządzeniu nie sformułowano wymagań w zakresie ograniczenia strat ciepła przez złącza przegród zewnętrznych...

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Zastosowanie keramzytu w remontowanych stropach i podłogach na gruncie

Zastosowanie keramzytu w remontowanych stropach i podłogach na gruncie Zastosowanie keramzytu w remontowanych stropach i podłogach na gruncie

Są sytuacje i miejsca w budynku, w których nie da się zastosować termoizolacji w postaci wełny mineralnej lub styropianu. Wówczas w rozwiązaniach występują inne, alternatywne materiały, które nadają się...

Są sytuacje i miejsca w budynku, w których nie da się zastosować termoizolacji w postaci wełny mineralnej lub styropianu. Wówczas w rozwiązaniach występują inne, alternatywne materiały, które nadają się również do standardowych rozwiązań. Najczęściej ma to miejsce właśnie w przypadkach, w których zastosowanie styropianu i wełny się nie sprawdzi. Takim materiałem, który może w pewnych miejscach zastąpić wiodące materiały termoizolacyjne, jest keramzyt. Ten materiał ma wiele właściwości, które powodują,...

Sebastian Malinowski Kleje żelowe do płytek – właściwości i zastosowanie

Kleje żelowe do płytek – właściwości i zastosowanie Kleje żelowe do płytek – właściwości i zastosowanie

Kleje żelowe do płytek cieszą się coraz większą popularnością. Produkty te mają świetne parametry techniczne, umożliwiają szybki montaż wszelkiego rodzaju okładzin ceramicznych na powierzchni podłóg oraz...

Kleje żelowe do płytek cieszą się coraz większą popularnością. Produkty te mają świetne parametry techniczne, umożliwiają szybki montaż wszelkiego rodzaju okładzin ceramicznych na powierzchni podłóg oraz ścian.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem

Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem

Dla przegród stykających się z gruntem straty ciepła przez przenikanie należą do trudniejszych w obliczeniu. Strumienie cieplne wypływające z ogrzewanego wnętrza mają swój udział w kształtowaniu rozkładu...

Dla przegród stykających się z gruntem straty ciepła przez przenikanie należą do trudniejszych w obliczeniu. Strumienie cieplne wypływające z ogrzewanego wnętrza mają swój udział w kształtowaniu rozkładu temperatur w gruncie pod budynkiem i jego otoczeniu.

Jacek Sawicki, konsultacja dr inż. Szczepan Marczyński – Clematis Źródło Dobrych Pnączy, prof. Jacek Borowski Roślinne izolacje elewacji

Roślinne izolacje elewacji Roślinne izolacje elewacji

Naturalna zieleń na elewacjach obecna jest od dawna. W formie pnączy pokrywa fasady wielu średniowiecznych budowli, wspina się po murach secesyjnych kamienic, nierzadko zdobi frontony XX-wiecznych budynków...

Naturalna zieleń na elewacjach obecna jest od dawna. W formie pnączy pokrywa fasady wielu średniowiecznych budowli, wspina się po murach secesyjnych kamienic, nierzadko zdobi frontony XX-wiecznych budynków jednorodzinnych czy współczesnych, nowoczesnych obiektów budowlanych, jej istnienie wnosi wyjątkowe zalety estetyczne i użytkowe.

mgr inż. Wojciech Rogala Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych

Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych

Ściany z elementów silikatowych w ciągu ostatnich 20 lat znacznie zyskały na popularności [1]. Stanowią obecnie większość przegród akustycznych w budynkach wielorodzinnych, gdzie z uwagi na wiele źródeł...

Ściany z elementów silikatowych w ciągu ostatnich 20 lat znacznie zyskały na popularności [1]. Stanowią obecnie większość przegród akustycznych w budynkach wielorodzinnych, gdzie z uwagi na wiele źródeł hałasu izolacyjność akustyczna stanowi jeden z głównych czynników wpływających na komfort.

LERG SA Poliole poliestrowe Rigidol®

Poliole poliestrowe Rigidol® Poliole poliestrowe Rigidol®

Od lat obserwujemy dynamicznie rozwijający się trend eko, który stopniowo z mody konsumenckiej zaczął wsiąkać w coraz głębsze dziedziny życia społecznego, by w końcu dotrzeć do korzeni funkcjonowania wielu...

Od lat obserwujemy dynamicznie rozwijający się trend eko, który stopniowo z mody konsumenckiej zaczął wsiąkać w coraz głębsze dziedziny życia społecznego, by w końcu dotrzeć do korzeni funkcjonowania wielu biznesów. Obecnie marki, które chcą odnieść sukces, powinny oferować swoim odbiorcom zdecydowanie więcej niż tylko produkt czy usługę wysokiej jakości.

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Prefabrykacja w budownictwie

Prefabrykacja w budownictwie Prefabrykacja w budownictwie

Prefabrykacja w projektowaniu i realizacji budynków jest bardzo nośnym tematem, co przekłada się na duże zainteresowanie wśród projektantów i inwestorów tą tematyką. Obecnie wzrasta realizacja budynków...

Prefabrykacja w projektowaniu i realizacji budynków jest bardzo nośnym tematem, co przekłada się na duże zainteresowanie wśród projektantów i inwestorów tą tematyką. Obecnie wzrasta realizacja budynków z prefabrykatów. Można wśród nich wyróżnić realizacje realizowane przy zastosowaniu elementów prefabrykowanych stosowanych od lat oraz takich, które zostały wyprodukowane na specjalne zamówienie do zrealizowania jednego obiektu.

dr inż. Gerard Brzózka Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku

Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku

Płyty warstwowe zastosowane jako przegrody akustyczne stanowią rozwiązanie charakteryzujące się dobrymi własnościami izolacyjnymi głównie w paśmie średnich, jak również wysokich częstotliwości, przy obciążeniu...

Płyty warstwowe zastosowane jako przegrody akustyczne stanowią rozwiązanie charakteryzujące się dobrymi własnościami izolacyjnymi głównie w paśmie średnich, jak również wysokich częstotliwości, przy obciążeniu niewielką masą powierzchniową. W wielu zastosowaniach wyparły typowe rozwiązania przegród masowych (np. z ceramiki, elementów wapienno­ piaskowych, betonu, żelbetu czy gipsu), które cechują się kilkukrotnie wyższymi masami powierzchniowymi.

dr hab. inż. Tomasz Tański, Roman Węglarz Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA

Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA

W świetle zawiłości norm, wymogów projektowych oraz tych istotnych z punktu widzenia inwestora okazuje się, że problem doboru właściwego materiału staje się bardzo złożony. Materiały odpowiadające zarówno...

W świetle zawiłości norm, wymogów projektowych oraz tych istotnych z punktu widzenia inwestora okazuje się, że problem doboru właściwego materiału staje się bardzo złożony. Materiały odpowiadające zarówno za estetykę, jak i przeznaczenie obiektu, m.in. w budownictwie przemysłowym, muszą sprostać wielu wymogom technicznym oraz wizualnym.

dr inż. Jarosław Mucha Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków

Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków

Projektowanie jest początkowym etapem realizacji wszystkich inwestycji budowlanych, mającym decydujący wpływ na kształt, funkcjonalność obiektu, optymalność rozwiązań technicznych, koszty realizacji, niezawodność...

Projektowanie jest początkowym etapem realizacji wszystkich inwestycji budowlanych, mającym decydujący wpływ na kształt, funkcjonalność obiektu, optymalność rozwiązań technicznych, koszty realizacji, niezawodność i trwałość w zakładanym okresie użytkowania. Często realizacja projektowanych inwestycji wykonywana jest w połączeniu z wykorzystaniem obiektów istniejących, które są w złym stanie technicznym, czy też nie posiadają aktualnej dokumentacji technicznej. Prawidłowe, skuteczne i optymalne projektowanie...

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1)

Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1) Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1)

Kontynuując zagadnienia związane z analizą dokumentacji technicznej skupiamy się tym razem na omówieniu dokumentacji robót renowacyjnych.

Kontynuując zagadnienia związane z analizą dokumentacji technicznej skupiamy się tym razem na omówieniu dokumentacji robót renowacyjnych.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji

Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji

Wykonywanie wtórnych hydroizolacji przeciw wilgoci kapilarnej metodą iniekcji można porównać do ocieplania budynku. Obie technologie nie są szczególnie trudne, dopóki mamy do czynienia z pojedynczą przegrodą.

Wykonywanie wtórnych hydroizolacji przeciw wilgoci kapilarnej metodą iniekcji można porównać do ocieplania budynku. Obie technologie nie są szczególnie trudne, dopóki mamy do czynienia z pojedynczą przegrodą.

Materiały prasowe news Rynek silikatów – 10 lat rozwoju

Rynek silikatów – 10 lat rozwoju Rynek silikatów – 10 lat rozwoju

Wdrażanie nowych rozwiązań w branży budowlanej wymaga czasu oraz dużego nakładu energii. Polski rynek nie jest zamknięty na innowacje, jednak podchodzi do nich z ostrożnością i ocenia przede wszystkim...

Wdrażanie nowych rozwiązań w branży budowlanej wymaga czasu oraz dużego nakładu energii. Polski rynek nie jest zamknięty na innowacje, jednak podchodzi do nich z ostrożnością i ocenia przede wszystkim pod kątem korzyści – finansowych, wykonawczych czy wizualnych. Producenci materiałów budowlanych, chcąc dopasować ofertę do potrzeb i wymagań polskich inwestycji, od wielu lat kontynuują pracę edukacyjną, legislacyjną oraz komunikacyjną z pozostałymi uczestnikami procesu budowlanego. Czy działania te...

MIWO – Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych

Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych

W Polsce budynki drewniane to przede wszystkim domy jednorodzinne. Jak pokazują dane GUS, na razie stanowią 1% wszystkich budynków mieszkalnych oddanych do użytku w ciągu ostatniego roku, ale ich popularność...

W Polsce budynki drewniane to przede wszystkim domy jednorodzinne. Jak pokazują dane GUS, na razie stanowią 1% wszystkich budynków mieszkalnych oddanych do użytku w ciągu ostatniego roku, ale ich popularność wzrasta. Jednak drewno używane jest nie tylko przy budowie domów szkieletowych, w postaci więźby dachowej znajduje się też niemal w każdym domu budowanym w technologii tradycyjnej. Dlatego istotne jest, aby zwracać uwagę na bezpieczeństwo pożarowe budynków. W zwiększeniu jego poziomu pomaga izolacja...

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6)

Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6) Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6)

Integralną częścią projektowania budynków o niskim zużyciu energii (NZEB) jest minimalizacja strat ciepła przez ich elementy obudowy (przegrody zewnętrzne i złącza budowlane). Złącza budowlane, nazywane...

Integralną częścią projektowania budynków o niskim zużyciu energii (NZEB) jest minimalizacja strat ciepła przez ich elementy obudowy (przegrody zewnętrzne i złącza budowlane). Złącza budowlane, nazywane także mostkami cieplnymi (termicznymi), powstają m.in. w wyniku połączenia przegród budynku. Generują dodatkowe straty ciepła przez przegrody budowlane.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41)

Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41) Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41)

Wykonanie hydroizolacji wtórnej w postaci nieprzepuszczalnej dla wody konstrukcji betonowej jest rozwiązaniem dopuszczalnym, jednak technicznie bardzo złożonym, a jego skuteczność, bardziej niż w przypadku...

Wykonanie hydroizolacji wtórnej w postaci nieprzepuszczalnej dla wody konstrukcji betonowej jest rozwiązaniem dopuszczalnym, jednak technicznie bardzo złożonym, a jego skuteczność, bardziej niż w przypadku jakiejkolwiek innej metody, determinowana jest przez prawidłowe zaprojektowanie oraz wykonanie – szczególnie istotne jest zapewnienie szczelności złączy, przyłączy oraz przepustów.

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku

Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku

Wybór rozwiązania materiałowego i kompleksowej technologii naprawy obiektu poddanego ekspertyzie musi wynikać z wcześniej wykonanych badań. Rezultaty badań wstępnych w wielu przypadkach narzucają sposób...

Wybór rozwiązania materiałowego i kompleksowej technologii naprawy obiektu poddanego ekspertyzie musi wynikać z wcześniej wykonanych badań. Rezultaty badań wstępnych w wielu przypadkach narzucają sposób rozwiązania izolacji fundamentów.

Sebastian Malinowski Izolacje akustyczne w biurach

Izolacje akustyczne w biurach Izolacje akustyczne w biurach

Ekonomia pracy wymaga obecnie otwartych, ułatwiających komunikację środowisk biurowych. Odpowiednia akustyka w pomieszczeniach typu open space tworzy atmosferę, która sprzyja zarówno swobodnej wymianie...

Ekonomia pracy wymaga obecnie otwartych, ułatwiających komunikację środowisk biurowych. Odpowiednia akustyka w pomieszczeniach typu open space tworzy atmosferę, która sprzyja zarówno swobodnej wymianie informacji pomiędzy pracownikami, jak i ich koncentracji. Nie każdy jednak wie, że bardzo duży wpływ ma na to konstrukcja sufitu.

dr inż. Beata Anwajler, mgr inż. Anna Piwowar Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych

Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych

Współcześnie uwaga badaczy oraz polityków z całego świata została zwrócona na globalny problem negatywnego oddziaływania energetyki na środowisko naturalne. Szczególnym zagadnieniem stało się zjawisko...

Współcześnie uwaga badaczy oraz polityków z całego świata została zwrócona na globalny problem negatywnego oddziaływania energetyki na środowisko naturalne. Szczególnym zagadnieniem stało się zjawisko zwiększania efektu cieplarnianego, które jest wskazywane jako skutek działalności człowieka. Za nadrzędną przyczynę tego zjawiska uznaje się emisję gazów cieplarnianych (głównie dwutlenku węgla) związaną ze spalaniem paliw kopalnych oraz ubóstwem, które powoduje trudności w zaspakajaniu podstawowych...

Fiberglass Fabrics s.c. Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego

Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego

Siatka z włókna szklanego jest wykorzystywana w systemach ociepleniowych jako warstwa zbrojąca tynków zewnętrznych. Ma za zadanie zapobiec ich pękaniu oraz powstawaniu rys podczas użytkowania. Siatka z...

Siatka z włókna szklanego jest wykorzystywana w systemach ociepleniowych jako warstwa zbrojąca tynków zewnętrznych. Ma za zadanie zapobiec ich pękaniu oraz powstawaniu rys podczas użytkowania. Siatka z włókna szklanego pozwala na przedłużenie żywotności całego systemu ociepleniowego w danym budynku. W sklepie internetowym FFBudowlany.pl oferujemy szeroki wybór różnych gramatur oraz sposobów aplikacji tego produktu.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Całkowite przenikanie ciepła przez elementy obudowy budynku (cz. 7)

Całkowite przenikanie ciepła przez elementy obudowy budynku (cz. 7) Całkowite przenikanie ciepła przez elementy obudowy budynku (cz. 7)

W celu ustalenia bilansu energetycznego budynku niezbędna jest znajomość określania współczynnika strat ciepła przez przenikanie przez elementy obudowy budynku z uwzględnieniem przepływu ciepła w polu...

W celu ustalenia bilansu energetycznego budynku niezbędna jest znajomość określania współczynnika strat ciepła przez przenikanie przez elementy obudowy budynku z uwzględnieniem przepływu ciepła w polu jednowymiarowym (1D), dwuwymiarowym (2D) oraz trójwymiarowym (3D).

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Fasady wentylowane w budynkach wysokich i wysokościowych

Fasady wentylowane w budynkach wysokich i wysokościowych Fasady wentylowane w budynkach wysokich i wysokościowych

Projektowanie obiektów wielopiętrowych wiąże się z większymi wyzwaniami w zakresie ochrony przed ogniem, wiatrem oraz stratami cieplnymi – szczególnie, jeśli pod uwagę weźmiemy popularny typ konstrukcji...

Projektowanie obiektów wielopiętrowych wiąże się z większymi wyzwaniami w zakresie ochrony przed ogniem, wiatrem oraz stratami cieplnymi – szczególnie, jeśli pod uwagę weźmiemy popularny typ konstrukcji ścian zewnętrznych wykańczanych fasadą wentylowaną. O jakich zjawiskach fizycznych i obciążeniach mowa? W jaki sposób determinują one dobór odpowiedniej izolacji budynku?

inż. Izabela Dziedzic-Polańska Fibrobeton – kompozyt cementowy do zadań specjalnych

Fibrobeton – kompozyt cementowy do zadań specjalnych Fibrobeton – kompozyt cementowy do zadań specjalnych

Beton jest najczęściej używanym materiałem budowlanym na świecie i jest stosowany w prawie każdym typie konstrukcji. Beton jest niezbędnym materiałem budowlanym ze względu na swoją trwałość, wytrzymałość...

Beton jest najczęściej używanym materiałem budowlanym na świecie i jest stosowany w prawie każdym typie konstrukcji. Beton jest niezbędnym materiałem budowlanym ze względu na swoją trwałość, wytrzymałość i wyjątkową długowieczność. Może wytrzymać naprężenia ściskające i rozciągające oraz trudne warunki pogodowe bez uszczerbku dla stabilności architektonicznej. Wytrzymałość betonu na ściskanie w połączeniu z wytrzymałością materiału wzmacniającego na rozciąganie poprawia ogólną jego trwałość. Beton...

Wybrane dla Ciebie

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny » Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? » Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Płyty XPS – następca styropianu »

Płyty XPS – następca styropianu » Płyty XPS – następca styropianu »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? » Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków » Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.