Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Elewacje Veture jako rozwiązanie ocieplenia na istniejącej warstwie ocieplenia – symulacje obliczeniowe

Veture façades as a solution of insulation on the existing layer of insulation – computational simulations

Okładzina elewacyjna (une vêture de façade) to element zewnętrzny, który spoczywa na istniejącym budynku. Może być jej kilka rodzajów, czy to pod względem materiałów użytych do izolacji, czy też samego systemu mocowania; fot. www.copanel.fr

Okładzina elewacyjna (une vêture de façade) to element zewnętrzny, który spoczywa na istniejącym budynku. Może być jej kilka rodzajów, czy to pod względem materiałów użytych do izolacji, czy też samego systemu mocowania; fot. www.copanel.fr

Elewacje Veture w krajach Europy Zachodniej stanowią ciekawą alternatywę dla ociepleń ETICS. Ze względu na prosty montaż i stosowanie materiału okładzinowego wysokiej jakości stanowią one także konkurencyjne rozwiązanie dla elewacji wentylowanych.

O czym przeczytasz w artykule:

  • Metody montażu Veture
  • Analiza statyczna i termiczna płyty Veture
  • Wnioski
Przedmiotem artykułu są symulacje obliczeniowe dotyczące elewacji Veture jako rozwiązania ocieplenia na istniejącej warstwie ocieplenia. Autorzy omawiają metody montażu płyty Veture oraz dokonują analizy statycznej i termicznej tej płyty.

Veture façades as a solution of insulation on the existing layer of insulation – computational simulations

The subject of the article are computational simulations for the Veture façade as a thermal insulation solution on the existing insulation layer. The authors discuss the methods of assembling the Veture board and perform a static and thermal analysis of the board.
rys1 elewacje veturo

RYS. 1. Schemat elewacji koncepcyjnego bloku Veture. Objaśnienia: 1 – warstwa elewacyjna, 2 – termoizolacja, 3 – ocieplona ściana, 4 – warstwa sczepna na połączeniu okładzina–docieplenie, 5 – łączniki mechaniczne, 6 – istniejąca termoizolacja; rys.: [1]

Prefabrykaty Veture mocowane są do warstw konstrukcyjnych za pomocą zakotwień mechanicznych zapewniających skuteczne kotwienie bloków z warstwami izolacyjnymi, dostosowanymi do współczesnych wymagań ochrony cieplnej.

Metody montażu Veture

Fasady Veture są dobierane w oparciu o dostępny asortyment systemów elewacyjnych. Cechami charakterystycznymi dla poszczególnych rozwiązań systemowych są różne rodzaje materiałów składowych (warstw okładzinowych i warstw izolacyjnych) oraz systemowe rozwiązania techniki ich montażu.

Elewacje Veture montowane są z gotowych prefabrykatów, składających się z warstw okładzinowej i termoizolacyjnej oraz akcesoriów montażowych, takich jak łączniki lub klej. W rozwiązaniach systemowych Veture mogą występować także listwy montażowe, konsole nośne i inne elementy pozwalające na łatwy montaż bloków przy zachowaniu stałych płaszczyzn elewacji. Przykładowe elementy składowe fasady Veture zostały przedstawione na RYS. 1 [12].

Elewacje Veture dzieli się w zależności od rodzaju zastosowanej okładziny elewacyjnej, sposobu montażu oraz materiału, z jakiego są wykonane. W wytycznych Europejskiej Organizacji ds. Oceny Technicznej (EAD 040914-00-0404) do wykonania okładzin ścian zewnętrznych z zestawów Veture, przedstawiono cztery typy elewacji, które podzielono ze względu na sposób łączenia okładziny elewacyjnej z konstrukcją ściany budynku. Na RYS. 2–5 przedstawiono schematyczne przekroje najczęściej stosowanych systemów Veture w zależności od sposobu montażu okładziny elewacyjnej według EAD [12].

rys2 5bis elewacje veturo

RYS. 2–5. Typy rozwiązań bloków elewacyjnych systemów Veture. Objaśnienia: 1 – warstwa elewacyjna, 2 – termoizolacja, 3 – ocieplona ściana, 4 – warstwa sczepna na połączeniu okładzina–docieplenie, 5 – łączniki mechaniczne, 6 – listwa układana w warstwie termoizolacji, 7 – listwa mocująca lub konsola mocowana do ściany, 8 – profil uszczelniający, 9 – szczelina pomiędzy blokami Veture (wymaga uszczelnienia); rys.: według ETAG 017 [1]

Na RYS. 2 przedstawiono fragment elewacji mocowany przy użyciu przelotowych łączników mechanicznych i kleju (łączniki są schowane pod okładziną).

Typ 2 (RYS. 3) obrazuje system mocowania za pośrednictwem specjalnych listew umieszczonych w termoizolacji oraz łączników mechanicznych, które przechodzą przez warstwę izolacji termicznej. Listwy nie stykają się ze ścianą, co zapobiega tworzeniu się mostków termicznych. Ich zadaniem jest umożliwienie montażu sąsiednich bloków Veture w jednej linii oraz uszczelnienie poziomych połączeń między blokami.

W fasadach typu 3 (RYS. 4) montaż odbywa się przy użyciu przelotowych łączników mechanicznych i kleju.

Bloki elewacyjne typu 4 (RYS. 5) można mocować za pośrednictwem listew (w celu realizacji montażu sąsiednich bloków Veture w jednej linii) lub punktowo zlokalizowanych konsoli i kleju. Do uszczelnienia poziomych połączeń między blokami stosuje się specjalne profile wykonane z materiałów o niskiej przewodności cieplnej [12].

Znaczna część dopuszczonych do stosowania rozwiązań systemowych Veture jako podłoże zaleca wstępną warstwę termoizolacji zamontowaną na podłożu konstrukcyjnym, dlatego w przypadku konieczności poprawy izolacyjności ścian zewnętrznych fasady Veture mogą stanowić wierzchnią warstwę elewacyjną [12].

Analiza statyczna i termiczna płyty Veture

W typowych przypadkach projektowych elewacje Veture są dobierane na podstawie parametrów wytrzymałościowych konkretnych rozwiązań systemowych podawanych przez producentów określonych na podstawie badań zgodnych z EAD oraz na podstawie odpowiednich obliczeń z zakresu fizyki cieplnej przegród. W celu weryfikacji możliwości zastosowania elewacji Veture w polskich warunkach klimatycznych zamodelowano pracę statyczną przyjętego koncepcyjnego kształtu bloku Veture zgodnego z rozwiązaniem pokazanym na RYS. 1.

Do analiz została zamodelowana koncepcyjna płyta Veture o wymiarach 600×1200 mm i grubości 67 mm. Zaprojektowana prefabrykowana płyta składa się z warstwy okładzinowej wykonanej z ceramiki o grubości 4 mm oraz warstwy izolacyjnej EPS 100 o grubości 60 mm. Obie warstwy zostały trwale zespolone za pomocą kleju elastycznego (grubość 3 mm). Jako podłoże dla koncepcyjnego bloku Veture zamodelowano warstwę płyt XPS 300, która spełnia funkcję wstępnej izolacji termicznej dla przegrody.

Koncepcyjna płyta została zamocowana do podłoża nośnego pięcioma przelotowymi kołkami ramowymi z stalowym (S235 FeZn) trzpieniem w koszulce z tworzywa poliamidowego.

Do wyznaczenia wartości oddziaływania wiatrem konieczne było przyjęcie stosownych założeń. Lokalizacja została przyjęta w strefie I obciążenia wiatrem na wysokości poniżej 300 m n.p.m. i III kategorii terenu. Przyjęto obciążenia jak dla budynku o wysokości 9 m nad poziomem terenu.

Dla tak skonstruowanych założeń, zgodnie z Eurokodem 1, zostały wyliczone wartości ssania i parcia wiatrem. W obliczeniach zostały rozpatrzone dwie kombinacje obciążenia: ciężarem własnym wraz ze ssaniem lub parciem wiatru (obciążenia charakterystyczne dla stanu granicznego użytkowania oraz obciążenia obliczeniowe dla stanu granicznego nośności).

Dane materiałowe oraz założenia obciążeniowe użyte do analiz obliczeniowych zostały opisane w TABELACH 1–3.

tab1 elewacje veturo

TABELA 1. Dane materiałowe warstw przykładowego bloku Veture i podłoża

tab2 elewacje veturo

TABELA 2. Dane materiałowe kołków montażowych do systemu elewacji Veture

tab3 elewacje veturo

TABELA 3. Zestawienie obciążeń do analizy statycznej [3–5]

Do celów analizy przedmiotowego zagadnienia wykonano trójwymiarowy model MES. Modelowanie oraz obliczenia przeprowadzono w programie Dlubal RFEM 5.24.

Na RYS. 610 przedstawiono widok aksonometryczny modelu w różnych jego aspektach.

rys7 elewacje veturo

RYS. 7. Model otoczenia płyty Veture odzwierciedlającego rzeczywiste warunki pracy analizowanej płyty elewacyjnej; rys.: A. Byrdy, K. Imiołek, J. Kotliński

rys6 elewacje veturo

RYS. 6. Model płyty przyjęty do obliczeń w programie RFEM; rys.: A. Byrdy, K. Imiołek, J. Kotliński

Aby poprawnie odzwierciedlić rzeczywiste zachowanie płyty elewacyjnej, zamodelowano płytę elewacyjną wraz z okładziną, podłoże płyty elewacyjnej, otoczenie płyty elewacyjnej i elementy kotwiące (kołki).

Przedmiotowa płyta elewacyjna została zaprojektowana jako gotowy prefabrykat dostarczany na budowę z przyklejoną okładziną. Poszczególne elementy płyty cechują się znacznymi wzajemnymi różnicami grubości oraz parametrów mechanicznych.

rys8 9 elewacje veturo

RYS. 8–9. Model mocowania płyty kołkami montażowymi: widok ogólny modelu (rys. 8), zamodelowany łącznik (rys. 9); rys.: A. Byrdy, K. Imiołek, J. Kotliński

Aby wiernie odzwierciedlić statykę prefabrykatu, sporządzono model hybrydowy – złożony z różnych typów elementów. Okładzina ceramiczna (klinkierowa) grubości 4 mm (szerokość×wysokość = 600×1200 mm) – została zamodelowana jako element płytowy (podczas modelowania uwzględniono przylgi z lewej strony oraz na spodzie prefabrykatu o szerokości 50 mm).

rys10 elewacje veturo
 

Klej łączący płytę z okładziną grubości ~3 mm – został zamodelowany jako element bryłowy, znajdujący się pod okładziną płyty.

Rdzeń płyty ze styropianu EPS (szerokość×wysokość×grubość = 600×1200×60 mm) – również został zamodelowany jako element bryłowy.

Podczas modelowania przyjęto, że w warstwie kleju znajdują się „talerzyki” zakotwień, które nie mają mechanicznego połączenia z okładziną płyty – nie przenoszą obciążeń na okładzinę, nie zwiększają (przez wzrost grubości) sztywności okładziny w miejscach zakotwień. Talerzyki zakotwień są fizycznie połączone z rdzeniem EPS – są efektywne w trakcie ssania wiatru, nie są efektywne podczas parcia wiatru.

Elementy kotwiące (trzpienie kołków) dokładanej elewacji nie mają fizycznego styku z bryłą rdzenia EPS (w modelu założono montaż kołków w „rozkalibrowanym” otworze – brak bezpośredniej interakcji trzpienia kołka z rdzeniem EPS).

Bryły rdzenia EPS nie mają ze sobą fizycznego styku na powierzchniach bocznych – powierzchnie boczne brył rdzenia EPS nie przenoszą żadnych obciążeń na elementy sąsiednie – w modelu zostało to zrealizowane przez pozostawienie szczeliny 2 mm pomiędzy prefabrykatami.

Wzajemna współpraca prefabrykatów odbywa się przez klejenie przylg do elementów sąsiednich.

Jako podłoże płyty elewacyjnej zamodelowano element bryłowy ze styropianu XPS (szerokość×wysokość×grubość = 600×1200×135 mm). Na dolnej (przylegającej do muru) powierzchni bryły zamodelowano podporę powierzchniową przenoszącą wszystkie typy obciążeń (rozciąganie, ściskanie oraz ścinanie w płaszczyźnie podpory). Tak podparta bryła ma odzwierciedlać istniejącą elewację stanowiącą podłoże dla dokładanej płyty Veture.

Na górnej powierzchni płyt XPS (płaszczyzna styku z dokładaną elewacją) zamodelowano przejściową strefę kontaktową za pomocą elementu bryłowego niewielkiej grubości (5 mm).

Właściwości bryły kontaktowej dobrano tak, aby zapewniała ona przenoszenie naprężeń ściskających podczas parcia wiatru, ulegała zniszczeniu przy występowaniu naprężeń rozciągających podczas ssania wiatru i aby następowała utrata nośności na ścinanie (poślizg styku) po przekroczeniu określonej wartości naprężenia ścinającego (tmax = 0,001 kN/m2).

Podczas modelowania podłoża przyjęto także, że bryły podłoża nie mają ze sobą fizycznego styku na powierzchniach bocznych – powierzchnie boczne brył podłoża nie przenoszą żadnych obciążeń na elementy sąsiednie, w modelu zostało to zrealizowane przez pozostawienie szczeliny 2 mm pomiędzy bryłami.

Elementy kotwiące (trzpienie kołków) dokładanej elewacji nie mają fizycznego styku z bryłą podłoża (w modelu założono montaż kołków w „rozkalibrowanym” otworze – brak bezpośredniej interakcji trzpienia kołka z bryłą podłoża).

Aby ukazać rzeczywisty mechanizm pracy prefabrykatu w styku z elementami sąsiednimi, zamodelowano jego otoczenie (elementy dochodzące) przy założeniach identycznych jak dla samego prefabrykatu oraz podłoża XPS. Otoczenie prefabrykatu zamodelowano w postaci pasma szerokości ~300 mm dochodzącego do płyty elewacyjnej na krawędziach z przylgami.

Zaprojektowany prefabrykat Veture jest kotwiony do podłoża nośnego (ściany) za pomocą łączników mechanicznych (kołków stalowych z talerzykami). Do odwzorowania łączników w modelu zastosowano elementy prętowe (trzpień kołka) oraz płytowe (talerzyk).

Przyjęto, że trzpień kołka zostanie wykonany ze stali S235 o średnicy ∅ 5 mm, natomiast talerzyk kołka zostanie wykonany z poliamidu PA6. Zakotwienie zaprojektowano jako talerzyk o średnicy 40 mm i grubości 4 mm, sztywno połączony z trzpieniem. W modelu pominięto poliamidową „koszulkę” kołka.

W celu uzyskania dokładnych wyników, przy jednoczesnym ograniczeniu ilości elementów skończonych ES, przyjęto podstawowy rozmiar siatki ES 50 mm, zastosowano kwadratowe oraz trójkątne ES, zastosowano dodatkowe dogęszczenia siatki ES w miejscach zmiany sztywności, na styku materiałów o różnych właściwościach mechanicznych oraz w strefach podpór nieliniowych.

Wyniki obliczeń pokazano na mapach naprężeń zredukowanych Hubera Misesa na RYS. 11–12.

rys11 elewacje veturo

RYS. 11. Naprężenia zredukowane Misesa dla okładziny klinkierowej – kombinacja obciążeń obliczeniowych – ciężar własny + ssanie wiatru; rys.: A. Byrdy, K. Imiołek, J. Kotliński

rys12 elewacje veturo

RYS. 12. Naprężenia zredukowane Misesa zamodelowanej bryły EPS bloku Veture – kombinacja obciążeń obliczeniowych – ciężar własny + ssanie wiatru; rys.: A. Byrdy, K. Imiołek, J. Kotliński

Wszystkie wartości naprężeń, w TABELI 4, zostały odczytane 5 mm od podpory, aby uniknąć koncentracji naprężeń w punktach mocowania i otrzymać miarodajne wyniki obliczeń. Wyniki obliczeń zostały zestawione wTABELI 4.

tab4 elewacje veturo

TABELA 4. Zestawienie wyników analiz obliczeniowych dla bloku 

Osobno na RYS. 13–14 oraz w TABELI 5 przedstawiono wyniki analizy kołków montażowych, a w TABELI 6 zestawienie obciążeń zastosowanych w analizie termicznej [610].

rys13 elewacje veturo

RYS. 13. Naprężenia wzdłuż osi łącznika – kombinacja ciężar własny + parcie wiatru; rys.: A. Byrdy, K. Imiołek, J. Kotliński

rys14 elewacje veturo

RYS. 14. Naprężenia wzdłuż osi łącznika – kombinacja ciężar własny + ssanie wiatru; rys.: A. Byrdy, K. Imiołek, J. Kotliński

tab5 elewacje veturo

TABELA 5. Zestawienie wyników analiz obliczeniowych dla kołków montażowych Veture

tab6 elewacje veturo

TABELA 6. Zestawienie obciążeń zastosowanych w analizie termicznej [6–10]

Ze względów użytkowych, ważnym obciążeniem bloków Veture są obciążenia termiczne. Ze względu na to, że bloki Veture składają się z dwóch warstw – izolacji termicznej oraz okładziny – różnica temperatury pomiędzy warstwą zewnętrzną a wewnętrzną może skutkować występowaniem naprężeń termicznych i sił wewnętrznych. Prefabrykowane elementy, przez różnice temperatur ich powierzchni, mogą podlegać znacznym deformacjom, dlatego producenci w ramach badań dopuszczających są zobowiązani do obrotu zweryfikować wpływ temperatury na odkształcenia oferowanych prefabrykatów.

rys15 elewacje veturo

RYS. 15. Model laminarny płyty do obliczeń w programie RFEM; rys.: A. Byrdy, K. Imiołek, J. Kotliński

W celu weryfikacji analizowanej koncepcji płytę zamodelowano jako laminat (element warstwowy). Model został wygenerowany przy użyciu modułu dodatkowego RF LAMINATE. Moduł ten służy do przeprowadzania analizy przemieszczeń (odkształceń globalnych) oraz rozkładu naprężeń w przekroju laminatu. W przypadku modelu laminarnego nie ma konieczności modelowania podłoża prefabrykatu, czyli dodatkowej izolacji termicznej w postaci płyty XPS. Wynika to z faktu, że im podłoże jest bardziej podatne, tym większa jest swoboda odkształceń (występują większe przemieszczenia). W związku z powyższym w analizie pominięto wpływ podłoża (RYS. 15).

Podpory płyty zostały zamodelowane jako liniowe oraz punktowe. Na krawędzi górnej i prawej zamodelowano punktowe podpory nieprzesuwne odzwierciedlające przelotowe kołki ramowe.

Analizie poddano płytę w trzech odmiennych kolorystykach warstwy okładzinowej. Wynika to z faktu, że wartość temperatury powierzchni zewnętrznej okładziny zmienia się w okresie letnim w zależności od dobranej grupy kolorystycznej. Rozróżniamy trzy grupy kolorystyczne: bardzo jasne, jasne oraz ciemne. Przynależność do danej grupy definiuje paleta kolorów RAL.

Temperatura na powierzchni wewnętrznej płyty została wyznaczona na podstawie rozkładu temperatur na grubości przegrody [67].

Materiały termoizolacyjne produkowane z polistyrenu pod działaniem wysokich temperatur uplastyczniają się. W celu minimalizacji ryzyka ich uszkodzeń kolory okładzin bardzo jasne i jasne zaleca się stosować na wszystkich elewacjach, natomiast okładziny w kolorze ciemnym zaleca się stosować wyłącznie na elewacjach osłoniętych i nienarażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Ze względu na ryzyko uplastyczniania płyt EPS w podwyższonej temperaturze, analizy termiczne ograniczono do temperatury +70°C [10]. Wyniki przeprowadzonych obliczeń pokazano na RYS. 16–19.

rys16 elewacje veturo

RYS. 16. Odkształcenia płyty w układzie rzeczywistym lato – bardzo jasne kolory; rys.: A. Byrdy, K. Imiołek, J. Kotliński

rys17 elewacje veturo

RYS. 17. Odkształcenia płyty w układzie rzeczywistym lato – jasne kolory; rys.: A. Byrdy, K. Imiołek, J. Kotliński

rys18 elewacje veturo

RYS. 18. Odkształcenia płyty w układzie rzeczywistym lato – ciemne kolory; rys.: A. Byrdy, K. Imiołek, J. Kotliński

rys19 elewacje veturo

RYS. 19. Odkształcenia płyty w układzie rzeczywistym – zima; rys.: A. Byrdy, K. Imiołek, J. Kotliński

Wnioski

Analizując wyniki obliczeń prefabrykowanej płyty Veture, można stwierdzić, że naprężenia w jej poszczególnych elementach nie przekraczają wartości dopuszczalnych. W rzeczywistych warunkach eksploatacyjnych płyty Veture poza mocowaniem mechanicznym są dodatkowo przyklejane do podłoża, dzięki czemu pracują w znacznie lepszych od zakładanych w obliczeniach warunkach podparcia.

Uzyskane odkształcenia termiczne płyty są bezpośrednio zależne od koloru użytej okładziny oraz stopnia nasłonecznienia w okresie letnim. Im ciemniejszy kolor, tym większe wartości odkształceń termicznych w porównaniu z jaśniejszymi odcieniami warstwy fakturowej płyt. W okresie zimowym kolor nie ma większego znaczenia dla statyki płyty.

Przy projektowaniu płyt i doborze koloru okładziny należy zwrócić szczególną uwagę na planowane usytuowanie obiektu, ze względu na ekspozycję budynku na działanie promieni słonecznych.

Dla obiektów znajdujących się na otwartych przestrzeniach i narażonych na bezpośrednie działanie słońca powinno się stosować okładziny w jaśniejszych kolorach, aby ograniczyć stopień nagrzewania się powierzchni elewacji.

Natomiast w przypadku elewacji budynku zlokalizowanych w strefie zacienienia (np. elewacja północna) dopuszcza się stosowanie płyt w ciemniejszych odcieniach.

Ma to szczególne znaczenie ze względu na odkształcenia termoizolacji, która ma tendencje do uplastyczniania się w podwyższonych temperaturach.

W okresie letnim prefabrykat rozszerza się od strony zewnętrznej na skutek różnicy temperatur pomiędzy powierzchnią zewnętrzną i wewnętrzną bloku Veture. Powoduje to odkształcenie się płyty na zewnątrz (wybrzuszenie się), warstwa wewnętrzna skraca się, natomiast zewnętrzna ulega rozszerzeniu.

W okresie zimowym występuje zjawisko odwrotne – powierzchnia zewnętrzna płyty kurczy się na skutek różnicy temperatur pomiędzy licem zewnętrznym i wewnętrznym prefabrykatu. Następuje wygięcie bloku Veture do wnętrza elewacji (warstwa wewnętrzna ulega rozszerzeniu, natomiast zewnętrzna skróceniu).

Ze względu na odkształcenia termiczne bloków Veture szczególnie dokładnie należy analizować i projektować szerokość spoin pomiędzy sąsiadującymi prefabrykatami. Dla zachowania szczelności elewacji należy stosować elastyczne materiały wypełniające szczeliny, odporne na wpływy środowiska zewnętrznego.

Wykonane analizy statyczno-wytrzymałościowe potwierdziły możliwość zastosowania koncepcyjnego rozwiązania bloku Veture jako warstwy dociepleniowej istniejących stref cokołowych elewacji budynku zlokalizowanego na terenie Polski. Aby w pełni potwierdzić możliwość zastosowania takiego rozwiązania, konieczne jest przeprowadzenie szeregu badań doświadczalnych zgodnie z wymaganiami EAD [1] oraz obliczeń z zakresu fizyki cieplnej przegród. Tym niemniej wykonane analizy pokazały szerokie możliwości zastosowań elewacji Veture jako podstawowej warstwy ocieplenia, jak również warstwy wtórnej docieplenia istniejących elewacji ETICS.

Ze względu na łatwość montażu, atrakcyjny wygląd oraz niższą cenę realizacji elewacje Veture mogą stać się konkurencyjnym rozwiązaniem dla elewacji wentylowanych.

Literatura

 1. EAD 040914-00-0404, „Veture kits – Prefabricated units for external wall insulation and their fixing devices”.
 2. O. Kopyłow, „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych”, część B „Roboty wykończeniowe”, zeszyt 16 „Prefabrykowane systemy ociepleń ścian zewnętrznych. Elewacje Veture”, Dział Wydawnictw Naukowych, Warszawa 2020.
 3. PN-EN 1990: 2004, Eurokod 0: „Podstawy projektowania konstrukcji”.
 4. PN-EN 1991-1-1:2004, Eurokod 1: „Oddziaływanie na konstrukcje, część 1-1: oddziaływanie ogólne, ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynku”.
 5. PN-EN 1991-1-4:2008, Eurokod 1: „Oddziaływanie na konstrukcje, część 1-3: oddziaływanie ogólne – oddziaływania wiatru”.
 6. PN-EN 1991-1-5:2005, Eurokod 1: „Oddziaływanie na konstrukcje, część 1-5: oddziaływanie ogólne – oddziaływania termiczne”.
 7. PN-EN 14509:2010, „Samonośne izolacyjno-konstrukcyjne płyty warstwowe z dwustronną okładziną metalową – Wyroby fabryczne – Specyfikacje”.
 8. K. Kuczyński, „Kolor okładziny a obciążenia termiczne płyt warstwowych”, https://www.izolacje.com.pl/artykul/sciany-
-stropy/161190,kolor-okladziny-a-obciazenia-termiczne-plyt-
-warstwowych [dostęp 12.03.2012.]
 9. https://muratordom.pl/budowa/dach/pianka-poliuretanowa-
-najlepszy-termoizolator- domu-poradnik-aa-JbVS-1ZJ6-NdGQ.html?
fbclid=IwAR2TiKgsQ1e3U9T2l72AR5oKppcZGJre0m6iTrax_
_rXGIt5LgQjx6Pupcr4
10. Poradnik dla projektantów: „Izolacje styropianowe w budownictwie”, Stowarzyszenie Producentów Styropianu, dostępny w internecie: http://ikb.poznan.pl/mariusz.gaczek/poradnik_cz1.pdf

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3)

Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3) Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3)

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych [1] wprowadziło od 31 grudnia 2020 r. nowe wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej poprzez zaostrzenie wymagań w zakresie wartości granicznych współczynnika...

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych [1] wprowadziło od 31 grudnia 2020 r. nowe wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej poprzez zaostrzenie wymagań w zakresie wartości granicznych współczynnika przenikania ciepła Uc(max) [W/(m2·K)] dla przegród zewnętrznych oraz wartości granicznych wskaźnika zapotrzebowania na energię pierwotną EP [kWh/(m2·rok)] dla całego budynku. Jednak w rozporządzeniu nie sformułowano wymagań w zakresie ograniczenia strat ciepła przez złącza przegród zewnętrznych...

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Zastosowanie keramzytu w remontowanych stropach i podłogach na gruncie

Zastosowanie keramzytu w remontowanych stropach i podłogach na gruncie Zastosowanie keramzytu w remontowanych stropach i podłogach na gruncie

Są sytuacje i miejsca w budynku, w których nie da się zastosować termoizolacji w postaci wełny mineralnej lub styropianu. Wówczas w rozwiązaniach występują inne, alternatywne materiały, które nadają się...

Są sytuacje i miejsca w budynku, w których nie da się zastosować termoizolacji w postaci wełny mineralnej lub styropianu. Wówczas w rozwiązaniach występują inne, alternatywne materiały, które nadają się również do standardowych rozwiązań. Najczęściej ma to miejsce właśnie w przypadkach, w których zastosowanie styropianu i wełny się nie sprawdzi. Takim materiałem, który może w pewnych miejscach zastąpić wiodące materiały termoizolacyjne, jest keramzyt. Ten materiał ma wiele właściwości, które powodują,...

Sebastian Malinowski Kleje żelowe do płytek – właściwości i zastosowanie

Kleje żelowe do płytek – właściwości i zastosowanie Kleje żelowe do płytek – właściwości i zastosowanie

Kleje żelowe do płytek cieszą się coraz większą popularnością. Produkty te mają świetne parametry techniczne, umożliwiają szybki montaż wszelkiego rodzaju okładzin ceramicznych na powierzchni podłóg oraz...

Kleje żelowe do płytek cieszą się coraz większą popularnością. Produkty te mają świetne parametry techniczne, umożliwiają szybki montaż wszelkiego rodzaju okładzin ceramicznych na powierzchni podłóg oraz ścian.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem

Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem

Dla przegród stykających się z gruntem straty ciepła przez przenikanie należą do trudniejszych w obliczeniu. Strumienie cieplne wypływające z ogrzewanego wnętrza mają swój udział w kształtowaniu rozkładu...

Dla przegród stykających się z gruntem straty ciepła przez przenikanie należą do trudniejszych w obliczeniu. Strumienie cieplne wypływające z ogrzewanego wnętrza mają swój udział w kształtowaniu rozkładu temperatur w gruncie pod budynkiem i jego otoczeniu.

Jacek Sawicki, konsultacja dr inż. Szczepan Marczyński – Clematis Źródło Dobrych Pnączy, prof. Jacek Borowski Roślinne izolacje elewacji

Roślinne izolacje elewacji Roślinne izolacje elewacji

Naturalna zieleń na elewacjach obecna jest od dawna. W formie pnączy pokrywa fasady wielu średniowiecznych budowli, wspina się po murach secesyjnych kamienic, nierzadko zdobi frontony XX-wiecznych budynków...

Naturalna zieleń na elewacjach obecna jest od dawna. W formie pnączy pokrywa fasady wielu średniowiecznych budowli, wspina się po murach secesyjnych kamienic, nierzadko zdobi frontony XX-wiecznych budynków jednorodzinnych czy współczesnych, nowoczesnych obiektów budowlanych, jej istnienie wnosi wyjątkowe zalety estetyczne i użytkowe.

mgr inż. Wojciech Rogala Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych

Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych

Ściany z elementów silikatowych w ciągu ostatnich 20 lat znacznie zyskały na popularności [1]. Stanowią obecnie większość przegród akustycznych w budynkach wielorodzinnych, gdzie z uwagi na wiele źródeł...

Ściany z elementów silikatowych w ciągu ostatnich 20 lat znacznie zyskały na popularności [1]. Stanowią obecnie większość przegród akustycznych w budynkach wielorodzinnych, gdzie z uwagi na wiele źródeł hałasu izolacyjność akustyczna stanowi jeden z głównych czynników wpływających na komfort.

LERG SA Poliole poliestrowe Rigidol®

Poliole poliestrowe Rigidol® Poliole poliestrowe Rigidol®

Od lat obserwujemy dynamicznie rozwijający się trend eko, który stopniowo z mody konsumenckiej zaczął wsiąkać w coraz głębsze dziedziny życia społecznego, by w końcu dotrzeć do korzeni funkcjonowania wielu...

Od lat obserwujemy dynamicznie rozwijający się trend eko, który stopniowo z mody konsumenckiej zaczął wsiąkać w coraz głębsze dziedziny życia społecznego, by w końcu dotrzeć do korzeni funkcjonowania wielu biznesów. Obecnie marki, które chcą odnieść sukces, powinny oferować swoim odbiorcom zdecydowanie więcej niż tylko produkt czy usługę wysokiej jakości.

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Prefabrykacja w budownictwie

Prefabrykacja w budownictwie Prefabrykacja w budownictwie

Prefabrykacja w projektowaniu i realizacji budynków jest bardzo nośnym tematem, co przekłada się na duże zainteresowanie wśród projektantów i inwestorów tą tematyką. Obecnie wzrasta realizacja budynków...

Prefabrykacja w projektowaniu i realizacji budynków jest bardzo nośnym tematem, co przekłada się na duże zainteresowanie wśród projektantów i inwestorów tą tematyką. Obecnie wzrasta realizacja budynków z prefabrykatów. Można wśród nich wyróżnić realizacje realizowane przy zastosowaniu elementów prefabrykowanych stosowanych od lat oraz takich, które zostały wyprodukowane na specjalne zamówienie do zrealizowania jednego obiektu.

dr inż. Gerard Brzózka Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku

Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku

Płyty warstwowe zastosowane jako przegrody akustyczne stanowią rozwiązanie charakteryzujące się dobrymi własnościami izolacyjnymi głównie w paśmie średnich, jak również wysokich częstotliwości, przy obciążeniu...

Płyty warstwowe zastosowane jako przegrody akustyczne stanowią rozwiązanie charakteryzujące się dobrymi własnościami izolacyjnymi głównie w paśmie średnich, jak również wysokich częstotliwości, przy obciążeniu niewielką masą powierzchniową. W wielu zastosowaniach wyparły typowe rozwiązania przegród masowych (np. z ceramiki, elementów wapienno­ piaskowych, betonu, żelbetu czy gipsu), które cechują się kilkukrotnie wyższymi masami powierzchniowymi.

dr hab. inż. Tomasz Tański, Roman Węglarz Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA

Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA

W świetle zawiłości norm, wymogów projektowych oraz tych istotnych z punktu widzenia inwestora okazuje się, że problem doboru właściwego materiału staje się bardzo złożony. Materiały odpowiadające zarówno...

W świetle zawiłości norm, wymogów projektowych oraz tych istotnych z punktu widzenia inwestora okazuje się, że problem doboru właściwego materiału staje się bardzo złożony. Materiały odpowiadające zarówno za estetykę, jak i przeznaczenie obiektu, m.in. w budownictwie przemysłowym, muszą sprostać wielu wymogom technicznym oraz wizualnym.

dr inż. Jarosław Mucha Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków

Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków

Projektowanie jest początkowym etapem realizacji wszystkich inwestycji budowlanych, mającym decydujący wpływ na kształt, funkcjonalność obiektu, optymalność rozwiązań technicznych, koszty realizacji, niezawodność...

Projektowanie jest początkowym etapem realizacji wszystkich inwestycji budowlanych, mającym decydujący wpływ na kształt, funkcjonalność obiektu, optymalność rozwiązań technicznych, koszty realizacji, niezawodność i trwałość w zakładanym okresie użytkowania. Często realizacja projektowanych inwestycji wykonywana jest w połączeniu z wykorzystaniem obiektów istniejących, które są w złym stanie technicznym, czy też nie posiadają aktualnej dokumentacji technicznej. Prawidłowe, skuteczne i optymalne projektowanie...

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1)

Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1) Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1)

Kontynuując zagadnienia związane z analizą dokumentacji technicznej skupiamy się tym razem na omówieniu dokumentacji robót renowacyjnych.

Kontynuując zagadnienia związane z analizą dokumentacji technicznej skupiamy się tym razem na omówieniu dokumentacji robót renowacyjnych.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji

Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji

Wykonywanie wtórnych hydroizolacji przeciw wilgoci kapilarnej metodą iniekcji można porównać do ocieplania budynku. Obie technologie nie są szczególnie trudne, dopóki mamy do czynienia z pojedynczą przegrodą.

Wykonywanie wtórnych hydroizolacji przeciw wilgoci kapilarnej metodą iniekcji można porównać do ocieplania budynku. Obie technologie nie są szczególnie trudne, dopóki mamy do czynienia z pojedynczą przegrodą.

Materiały prasowe news Rynek silikatów – 10 lat rozwoju

Rynek silikatów – 10 lat rozwoju Rynek silikatów – 10 lat rozwoju

Wdrażanie nowych rozwiązań w branży budowlanej wymaga czasu oraz dużego nakładu energii. Polski rynek nie jest zamknięty na innowacje, jednak podchodzi do nich z ostrożnością i ocenia przede wszystkim...

Wdrażanie nowych rozwiązań w branży budowlanej wymaga czasu oraz dużego nakładu energii. Polski rynek nie jest zamknięty na innowacje, jednak podchodzi do nich z ostrożnością i ocenia przede wszystkim pod kątem korzyści – finansowych, wykonawczych czy wizualnych. Producenci materiałów budowlanych, chcąc dopasować ofertę do potrzeb i wymagań polskich inwestycji, od wielu lat kontynuują pracę edukacyjną, legislacyjną oraz komunikacyjną z pozostałymi uczestnikami procesu budowlanego. Czy działania te...

MIWO – Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych

Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe  w domach drewnianych

W Polsce budynki drewniane to przede wszystkim domy jednorodzinne. Jak pokazują dane GUS, na razie stanowią 1% wszystkich budynków mieszkalnych oddanych do użytku w ciągu ostatniego roku, ale ich popularność...

W Polsce budynki drewniane to przede wszystkim domy jednorodzinne. Jak pokazują dane GUS, na razie stanowią 1% wszystkich budynków mieszkalnych oddanych do użytku w ciągu ostatniego roku, ale ich popularność wzrasta. Jednak drewno używane jest nie tylko przy budowie domów szkieletowych, w postaci więźby dachowej znajduje się też niemal w każdym domu budowanym w technologii tradycyjnej. Dlatego istotne jest, aby zwracać uwagę na bezpieczeństwo pożarowe budynków. W zwiększeniu jego poziomu pomaga izolacja...

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6)

Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6) Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6)

Integralną częścią projektowania budynków o niskim zużyciu energii (NZEB) jest minimalizacja strat ciepła przez ich elementy obudowy (przegrody zewnętrzne i złącza budowlane). Złącza budowlane, nazywane...

Integralną częścią projektowania budynków o niskim zużyciu energii (NZEB) jest minimalizacja strat ciepła przez ich elementy obudowy (przegrody zewnętrzne i złącza budowlane). Złącza budowlane, nazywane także mostkami cieplnymi (termicznymi), powstają m.in. w wyniku połączenia przegród budynku. Generują dodatkowe straty ciepła przez przegrody budowlane.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41)

Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41) Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41)

Wykonanie hydroizolacji wtórnej w postaci nieprzepuszczalnej dla wody konstrukcji betonowej jest rozwiązaniem dopuszczalnym, jednak technicznie bardzo złożonym, a jego skuteczność, bardziej niż w przypadku...

Wykonanie hydroizolacji wtórnej w postaci nieprzepuszczalnej dla wody konstrukcji betonowej jest rozwiązaniem dopuszczalnym, jednak technicznie bardzo złożonym, a jego skuteczność, bardziej niż w przypadku jakiejkolwiek innej metody, determinowana jest przez prawidłowe zaprojektowanie oraz wykonanie – szczególnie istotne jest zapewnienie szczelności złączy, przyłączy oraz przepustów.

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku

Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku

Wybór rozwiązania materiałowego i kompleksowej technologii naprawy obiektu poddanego ekspertyzie musi wynikać z wcześniej wykonanych badań. Rezultaty badań wstępnych w wielu przypadkach narzucają sposób...

Wybór rozwiązania materiałowego i kompleksowej technologii naprawy obiektu poddanego ekspertyzie musi wynikać z wcześniej wykonanych badań. Rezultaty badań wstępnych w wielu przypadkach narzucają sposób rozwiązania izolacji fundamentów.

Sebastian Malinowski Izolacje akustyczne w biurach

Izolacje akustyczne w biurach Izolacje akustyczne w biurach

Ekonomia pracy wymaga obecnie otwartych, ułatwiających komunikację środowisk biurowych. Odpowiednia akustyka w pomieszczeniach typu open space tworzy atmosferę, która sprzyja zarówno swobodnej wymianie...

Ekonomia pracy wymaga obecnie otwartych, ułatwiających komunikację środowisk biurowych. Odpowiednia akustyka w pomieszczeniach typu open space tworzy atmosferę, która sprzyja zarówno swobodnej wymianie informacji pomiędzy pracownikami, jak i ich koncentracji. Nie każdy jednak wie, że bardzo duży wpływ ma na to konstrukcja sufitu.

dr inż. Beata Anwajler, mgr inż. Anna Piwowar Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych

Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych

Współcześnie uwaga badaczy oraz polityków z całego świata została zwrócona na globalny problem negatywnego oddziaływania energetyki na środowisko naturalne. Szczególnym zagadnieniem stało się zjawisko...

Współcześnie uwaga badaczy oraz polityków z całego świata została zwrócona na globalny problem negatywnego oddziaływania energetyki na środowisko naturalne. Szczególnym zagadnieniem stało się zjawisko zwiększania efektu cieplarnianego, które jest wskazywane jako skutek działalności człowieka. Za nadrzędną przyczynę tego zjawiska uznaje się emisję gazów cieplarnianych (głównie dwutlenku węgla) związaną ze spalaniem paliw kopalnych oraz ubóstwem, które powoduje trudności w zaspakajaniu podstawowych...

Fiberglass Fabrics s.c. Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego

Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego

Siatka z włókna szklanego jest wykorzystywana w systemach ociepleniowych jako warstwa zbrojąca tynków zewnętrznych. Ma za zadanie zapobiec ich pękaniu oraz powstawaniu rys podczas użytkowania. Siatka z...

Siatka z włókna szklanego jest wykorzystywana w systemach ociepleniowych jako warstwa zbrojąca tynków zewnętrznych. Ma za zadanie zapobiec ich pękaniu oraz powstawaniu rys podczas użytkowania. Siatka z włókna szklanego pozwala na przedłużenie żywotności całego systemu ociepleniowego w danym budynku. W sklepie internetowym FFBudowlany.pl oferujemy szeroki wybór różnych gramatur oraz sposobów aplikacji tego produktu.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Całkowite przenikanie ciepła przez elementy obudowy budynku (cz. 7)

Całkowite przenikanie ciepła przez elementy obudowy budynku (cz. 7) Całkowite przenikanie ciepła przez elementy obudowy budynku (cz. 7)

W celu ustalenia bilansu energetycznego budynku niezbędna jest znajomość określania współczynnika strat ciepła przez przenikanie przez elementy obudowy budynku z uwzględnieniem przepływu ciepła w polu...

W celu ustalenia bilansu energetycznego budynku niezbędna jest znajomość określania współczynnika strat ciepła przez przenikanie przez elementy obudowy budynku z uwzględnieniem przepływu ciepła w polu jednowymiarowym (1D), dwuwymiarowym (2D) oraz trójwymiarowym (3D).

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Fasady wentylowane w budynkach wysokich i wysokościowych

Fasady wentylowane w budynkach wysokich i wysokościowych Fasady wentylowane w budynkach wysokich i wysokościowych

Projektowanie obiektów wielopiętrowych wiąże się z większymi wyzwaniami w zakresie ochrony przed ogniem, wiatrem oraz stratami cieplnymi – szczególnie, jeśli pod uwagę weźmiemy popularny typ konstrukcji...

Projektowanie obiektów wielopiętrowych wiąże się z większymi wyzwaniami w zakresie ochrony przed ogniem, wiatrem oraz stratami cieplnymi – szczególnie, jeśli pod uwagę weźmiemy popularny typ konstrukcji ścian zewnętrznych wykańczanych fasadą wentylowaną. O jakich zjawiskach fizycznych i obciążeniach mowa? W jaki sposób determinują one dobór odpowiedniej izolacji budynku?

inż. Izabela Dziedzic-Polańska Fibrobeton – kompozyt cementowy do zadań specjalnych

Fibrobeton – kompozyt cementowy do zadań specjalnych Fibrobeton – kompozyt cementowy do zadań specjalnych

Beton jest najczęściej używanym materiałem budowlanym na świecie i jest stosowany w prawie każdym typie konstrukcji. Beton jest niezbędnym materiałem budowlanym ze względu na swoją trwałość, wytrzymałość...

Beton jest najczęściej używanym materiałem budowlanym na świecie i jest stosowany w prawie każdym typie konstrukcji. Beton jest niezbędnym materiałem budowlanym ze względu na swoją trwałość, wytrzymałość i wyjątkową długowieczność. Może wytrzymać naprężenia ściskające i rozciągające oraz trudne warunki pogodowe bez uszczerbku dla stabilności architektonicznej. Wytrzymałość betonu na ściskanie w połączeniu z wytrzymałością materiału wzmacniającego na rozciąganie poprawia ogólną jego trwałość. Beton...

Wybrane dla Ciebie

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny » Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? » Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Płyty XPS – następca styropianu »

Płyty XPS – następca styropianu » Płyty XPS – następca styropianu »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? » Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków » Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.