Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Bezpieczeństwo pożarowe złożonych systemów izolacji cieplnej ETICS

Fire safety of etics (External Thermal Insulation Composite System)

FOT. 1–3. Mechanizm rozprzestrzeniania się ognia podczas pożaru w budynku mieszkalnym; fot.: [9]
FOT. 13. Mechanizm rozprzestrzeniania się ognia podczas pożaru w budynku mieszkalnym; fot.: [9]

Do bezpieczeństwa pożarowego w budynkach przywiązuje się niezmiernie dużą wagę. Zagadnienie to jest ważne nie tylko ze względu na bezpieczeństwo użytkowników budynku, ale także ze względu na bezpieczną eksploatację budynków i ochronę mienia. W praktyce materiały i konstrukcje budowlane muszą spełniać szereg wymagań, związanych między innymi z podstawowymi wymaganiami dotyczącymi stabilności konstrukcji i jej trwałości, izolacyjności termicznej i akustycznej, a także higieny i zdrowia, czy wpływu na środowisko.

O czym przeczytasz w artykuler:

 • Definicja bezpieczeństwa użytkowania  budynków pod względem zagrożenia pożarowego
 • Wpływ działania rozwiniętego pożaru wewnątrz pomieszczenia na okna
 • Badania ogniowe złożonych systemów izolacji cieplnej w dużej skali
 • Statystyka ofiar pożarów;
 • Toksyczność dymu materiałów termoizolacyjnych
 • Europejskie zasady dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego w budynkach B.I.O.

W artykule omówiono bezpieczeństwo pożarowe systemów ETICS. Przedstawiono wyniki badań odporności ogniowej otworów okiennych przeprowadzonych w laboratorium badań ogniowych PAVUS (Republika Czeska). Ponadto zwrócono uwagę na to, jaki wpływ na rozwój pożaru mają bariery ogniowe oraz przedstawiono zasady dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego w budynkach.

Fire safety of etics (External Thermal Insulation Composite System)

The article discusses the fire safety of ETICS and presents the results of fire resistance tests for window openings carried out in the PAVUS fire testing laboratory (Czech Republic). In addition, attention was paid to the impact of fire barriers on the development of fire and the rules for ensuring fire safety in buildings were presented.

Wraz z rosnącym naciskiem na ochronę klimatu i zmniejszenie zużycia energii przez budynki do izolacji przegród zewnętrznych coraz częściej stosuje się złożone systemy izolacji cieplnej (ETICS) z płytami termoizolacyjnymi wykonanymi z ekspandowanego polistyrenu (EPS). Bezpieczeństwo pożarowe systemów ETICS zostanie omówione w poniższym artykule.

Definicja bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo to ochrona systemu przed zagrożeniami i ryzykiem. Definicja bezpieczeństwa może dotyczyć zarówno systemu społecznego, jak i technicznego [1]. Zazwyczaj zwiększenie bezpieczeństwa związane jest z poniesieniem dodatkowych kosztów. Często prowadzi ono do poprawy niezawodności systemu, ale także do ograniczenia swobody projektowania czy użytkowania danego rozwiązania.

Z powyższej definicji wynika, że wyższy poziom bezpieczeństwa związany jest z wprowadzeniem pewnych ograniczeń, lub też specjalnych rozwiązań technicznych, które zazwyczaj powiązane są z wyższymi kosztami budowy czy eksploatacji budynku [2]. Tak więc w praktyce szukamy zawsze rozsądnej granicy między zadowalającym poziomem ryzyka a zakresem środków niezbędnych do osiągnięcia akceptowalnego bezpieczeństwa. Z takim przypadkiem spotykamy się, rozpatrując bezpieczeństwo pożarowe ścian zewnętrznych budynków mieszkalnych, w których zastosowano złożone systemy izolacji cieplnej ETICS w celu poprawy ich efektywności energetycznej.

Złożone systemy ociepleń są powszechnym sposobem ocieplania budynków w większości państw europejskich, gdzie stosowane są już od lat 60. ubiegłego wieku.

W ostatnich latach toczy się debata na temat ich bezpieczeństwa pożarowego [3, 4]. W krajach takich jak Chorwacja, Węgry, Finlandia, Czechy, Słowacja, Niemcy czy Francja, jako środki mające na celu poprawę tego bezpieczeństwa, zaproponowano stosowanie barier przeciwpożarowych z materiałów niepalnych (o klasie podstawowej co najmniej A2 wg normy PN-EN 13501-1 [5]), w postaci pasów międzykondygnacyjnych oraz zabezpieczenia nadproży okien [6].

Wspomniane rozwiązanie zostało wprowadzone w tych krajach, pomimo iż wyniki badań ogniowych prowadzonych na szeroką skalę, a także wyniki symulacji pożarowych wykazują, że najbardziej krytycznym miejscem rozprzestrzeniania się ognia w przegrodach zewnętrznych budynków są okna [7].

Jeżeli pożar, który wybuchnie w mieszkaniu, nie zostanie ugaszony w pierwszej fazie, dochodzi do tzw. rozgorzenia (ang. ­flashover), tj. gwałtownego przejścia rosnącego pożaru w pożar w pełni rozwinięty [8]. Zazwyczaj w tej fazie pożaru dochodzi do wybuchu gazów nagromadzonych w górnej części pomieszczenia, a w konsekwencji do pęknięcia szyby w oknie i wydostania się płomieni na zewnątrz budynku. Wysokość płomienia na elewacji zewnętrznej, w fazie w pełni rozwiniętego pożaru, to zazwyczaj od 3 do 4 m. W wyniku oddziaływania płomienia wydostającego się z pomieszczenia po upływie ok. 10 min dochodzi do uszkodzenia szyby w oknie mieszkania znajdującego się na kolejnej kondygnacji (FOT. 1–3).

Opisany proces, w przypadku braku interwencji gaśniczej, powtarzany jest w odstępach 10–12-minutowych, aż do momentu osiągnięcia najwyższego piętra i dachu. Proces ten wiele lat temu opisał inż. Ingolf Kotthoff, niemiecki ekspert ds. bezpieczeństwa pożarowego budynków [9].

Opisany powyżej mechanizm pokazuje, że na fasadzie budynku mieszkalnego, na którym nie zastosowano żadnego systemu izolacji termicznej, może dochodzić do pionowego rozprzestrzeniania się ognia na wyższe kondygnacje. Z obserwacji wynika, iż najsłabszym punktem ściany zewnętrznej jest okno.

Wpływ działania rozwiniętego pożaru wewnątrz pomieszczenia na okna pokazano w badaniu odporności ogniowej otworów okiennych przeprowadzonych w laboratorium badań ogniowych PAVUS (Republika Czeska) przez firmę Promat [10]. Podczas badania testowano trzy rodzaje szyb (FOT. 4 i FOT. 5):

 • żelową szybę ognioodporną,
 • standardową szybę podwójną,
 • szybę zbrojoną siatką z drutu stalowego.
fot4 pozar

FOT. 4. Badanie odporności ogniowej przeprowadzone w laboratorium badań ogniowych PAVUS (Republika Czeska): ściana z otworami okiennymi przed rozpoczęciem badania. Objaśnienia: 1 – żelowa szyba ognioodporna, 2 – standardowa szyba podwójna, 3 – szyba zbrojona siatką z drutu stalowego; fot.: Promat

fot5 pozar

FOT. 5. Badanie odporności ogniowej przeprowadzone w laboratorium badań ogniowych PAVUS (Republika Czeska): ściana z otworami okiennymi w 30. minucie badania; fot.: Promat

Badania pokazały, iż standardowa szyba podwójna pod wpływem działania płomieni pęka w 5. minucie od zainicjowania pożaru, natomiast żelowa szyba ognioodporna w 22. minucie od rozpoczęcia badania. Pełne badania przeszła jedynie szyba ze szkła hartowanego z wtopioną siatką stalową. Uszkodzenie szyby nastąpiło w 30. minucie od rozpoczęcia badania odporności ogniowej, kiedy temperatury w piecu wynosiły od 700 do 900°C.

Na podstawie wyników badań odporności ogniowej okien stwierdzono, że jedynym rozwiązaniem zapobiegającym wydostawaniu się ognia na zewnątrz budynku jest okno wykonane ze szkła hartowanego z wtopioną siatką stalową.

Alternatywnym rozwiązaniem, zapewniającym zwiększenie bezpieczeństwa pożarowego ścian zewnętrznych, są okna z warstwą ogniochronną w postaci żelu. Zastosowanie tego typu rozwiązań jest możliwe w praktyce, ale oznacza przede wszystkim kilkukrotnie wyższe nakłady finansowe i związane jest z pewnymi ograniczeniami, np. pogorszeniem przezierności czy estetyki wykonania tego typu oszkleń. Tak więc w praktyce budowlanej w 99% przypadków stosuje się standardowe szyby podwójne lub potrójne, które charakteryzuje bardzo niski poziom bezpieczeństwa pożarowego.

I znów dochodzimy do kwestii akceptowalnego ryzyka omawianego na wstępie niniejszego artykułu. W świetle przedstawionych wyników badań ogniowych zadziwiający jest fakt, że tak wiele uwagi poświęca się obecnie bezpieczeństwu pożarowemu złożonych systemów izolacji cieplnej ETICS, które w praktyce nie stwarzają znacznego zagrożenia, pod warunkiem poprawnego wykonania [11], a okna do tej pory pozostawały poza dyskusją ekspertów pożarnictwa.

Badania ogniowe złożonych systemów izolacji cieplnej w dużej skali

Zarówno producenci złożonych systemów izolacji cieplnej ETICS, jak i dostawcy materiałów termoizolacyjnych, w tym EPS, przywiązują dużą wagę do bezpieczeństwa pożarowego swoich wyrobów. Dlatego też okresowo poddają je ocenie pod kątem bezpieczeństwa pożarowego lub/i reakcji na ogień zgodnie z odpowiednim systemem oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych [12].

Wymagania ogniowe dotyczące bezpieczeństwa pożarowego ETICS regulują krajowe wymagania prawne, a poszczególne kraje mają własne przepisy dotyczące akceptowanych metod badawczych.

W Europie w celu oceny systemów ociepleń stosuje się kilka metod opisanych m.in. w normach ISO 13785-2:2002 (metodologia międzynarodowa) [13], BS 8414-1:2015+A1:2017 (metodologia brytyjska) [14] i inne [15].

W tego typu badaniach określono również efektywność zastosowania rozwiązań barier przeciwpożarowych w postaci pasów międzykondygnacyjnych lub/i zabezpieczenia nadproży otworów okiennych (w przypadku przytoczonych metod badawczych równoważnych z nadprożem komory spalania) [1619]. Badania w dużej skali przeprowadzono m.in. w Niemczech [16], Czechach [17] oraz Polsce [18]. Moc źródła ognia we wskazanych badaniach ogniowych sięgała 3 MW, a przeciętnie badanie trwało od 30 do 60 min. (FOT. 6-8, FOT. 9-11, FOT. 12-14 i FOT. 15-16).

fot6 8 pozar

FOT. 6–8. Badanie ogniowe złożonego systemu ociepleń ETICS z EPS z barierą ogniową w postaci pasa międzykondygnacyjnego wykonanego z wełny mineralnej (MW). Badanie wykonane zgodnie z wymaganiami normy ISO 13785-1:2002 [16, 19]; fot.: IVH

fot9 11 pozar

FOT. 9–11. Badanie ogniowe złożonego systemu ociepleń ETICS z EPS z barierą ogniową w postaci pasa międzykondygnacyjnego wykonanego z wełny mineralnej (MW) umieszczonego na wysokości nadproża komory spalania. Badanie wykonane zgodnie z wymaganiami normy ISO 13785-1:2002 [17, 19]; fot.: Czech EPS Association, PAVUS

fot12 14 pozar

FOT. 12–14. Badanie ogniowe złożonego systemu ociepleń ETICS z EPS z nadprożem komory spalania wykonanym z wełny mineralnej (MW). Badanie wykonane zgodnie z wymaganiami normy BS 8414-1:2015+A1:2017 [14, 18]; fot.: SSO

fot15 16 pozar

FOT. 15–16. Badanie ogniowe złożonego systemu ociepleń ETICS z EPS z nadprożem komory spalania wykonanym z wełny mineralnej (MW). Badanie wykonane zgodnie z wymaganiami normy BS 8414-1:2015+A1:2017 [14, 18]; fot.: SSO

Wyniki badań ogniowych złożonych systemów ociepleń ETICS z EPS w dużej skali pokazują, że systemy te są bezpieczne pod względem pożarowym, niezależnie od tego, czy zastosowano bariery ogniowe, a także niezależnie od typu zastosowanej bariery ogniowej wykonanej z wełny mineralnej [18].

We wszystkich badaniach przeprowadzonych w różnych laboratoriach badawczych zauważono, iż zastosowanie bariery ogniowej, w tym przypadku bariery z wełny mineralnej (MW), prowadzi do wytworzenia miejsca, w którym następuje nagromadzenie wytopionego styropianu. Wytopiony styropian może następnie stanowić dodatkowe źródło ognia, może wpłynąć na wydłużenie czasu trwania pożaru lub doprowadzić wełnę mineralną (MW) do stanu ciągłego tlenia. W przypadku braku barier ogniowych wytopiony styropian opada na grunt, więc nie dochodzi do zapłonu stopionej masy, pod warunkiem utraty szczelności/ciągłości nadproża.

W świetle omówionych wyników badań stosowanie barier ogniowych wydaje się więc przynosić efekt przeciwny do zamierzonego, a biorąc pod uwagę zagrożenia techniczne wynikające ze stosowania na przemian dwóch zupełnie różnych materiałów termoizolacyjnych, jest wręcz niepożądane [2021].

Statystyka ofiar pożarów

rys1 pozar

RYS. 1. Ewolucja liczby ofiar śmiertelnych pożarów w przeliczeniu na 1 mln mieszkańców w różnych częściach świata; rys.: [22]

Najlepszym sposobem odpowiedzialnej oceny rzeczywistego ryzyka związanego ze stosowaniem ETICS jest analiza historycznych statystyk dotyczących pożarów i ich ofiar (RYS. 1) [22].

Z przedstawionych danych statystycznych wynika, iż we wszystkich rozwiniętych częściach świata liczba ofiar śmiertelnych pożarów systematycznie spada od początku lat 80. ubiegłego wieku (RYS. 1).

rys2 pozar

RYS. 2. Porównanie rozwoju produkcji tworzyw sztucznych (liczonej w mln t) i liczby śmiertelnych ofiar pożarów (liczone w setkach) w Niemczech; rys.: [23]

Ponadto można stwierdzić na podstawie przedstawionych danych, że nie ma związku między rosnącą produkcją i zastosowaniem tworzyw sztucznych w budownictwie a liczbą ofiar śmiertelnych pożarów (RYS. 2) [23]. Nie ma też żadnego związku między udziałem w rynku tzw. niepalnej izolacji termicznej a liczbą ofiar śmiertelnych pożarów (RYS. 3) [24].

rys3 pozar

RYS. 3. Korelacja między udziałem w rynku niepalnych materiałów termoizolacyjnych a liczbą ofiar śmiertelnych pożarów w Europie; rys.: [24]

Toksyczność dymu materiałów termoizolacyjnych

Jeśli w przeszłości w pożarach zdarzały się ofiary śmiertelne, to tylko niewielka część z nich umierała bezpośrednio w wyniku działania płomieni i wysokiej temperatury. Większość z tych ofiar udusiła się toksycznym dymem.

rys4 pozar

RYS. 4. Konwencjonalny indeks toksyczności CIT zmierzony po czasie 480 s (8 min). Badania przeprowadzono w RISE w komorze badawczej zgodnej z normą EN ISO 5659-2:2017 [25] przy obciążeniu termicznym 25 i 50 kW/m2; rys.: [26]

Zdecydowanie największym źródłem dymu są elementy wyposażenia mieszkań, takie jak meble, dywany, zasłony itp. W tym przypadku udział izolacji termicznej umieszczonej po zewnętrznej stronie ściany obwodowej odgrywa znikomą rolę. Niemniej jednak w laboratoriach europejskich prowadzone są badania nad toksycznością dymu pochodzącego z materiałów termoizolacyjnych, który przez rozbite/uszkodzone okno mógłby dostawać się do pomieszczeń powyżej miejsca pożaru i utrudniać ewentualną ewakuację.

W Szwecji badanie dymotwórczości materiałów i toksyczności produktów ich rozkładu termicznego i spalania ocenia się metodami wg normy ISO 5659-2:2017 [25]. W czasie badań materiałów określa się gęstość optyczną właściwą i stężenia m.in. CO2, CO, HCN, SO2, NO2, NO, HCl, HF, HBr za pomocą analizatora podczerwieni FTIR.

Na podstawie wartości stężeń masowych emisji właściwej oznaczanych substancji toksycznych w produktach rozkładu termicznego i spalania określa się konwencjonalny indeks toksyczności (CIT). Badania zgodnie z normą EN ISO 5659-2:2017 wykonano w Szwedzkim Instytucie Badawczym RISE (RYS. 4) [26] oraz Instytucie Technicznym Ochrony Przeciwpożarowej TUPO (RYS. 5) [27].

rys5 pozar

RYS. 5. Toksyczność dymu materiałów izolacyjnych przeznaczonych do stosowania w złożonych systemach izolacji cieplnej ETICS; rys.: [27]

Na podstawie wyników badań przeprowadzonych w obu instytutach można wywnioskować, że ekspandowany polistyren (EPS) nie stwarza większego ryzyka powstawania toksycznych oparów dymu niż inne materiały termoizolacyjne, w tym tzw. materiały niepalne, jak wełna mineralna (MW).

Europejskie zasady dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego w budynkach B.I.O.

Problem bezpieczeństwa pożarowego budynków nie może być zawężony do poszczególnych składowych stanowiących pewną całość konstrukcji budynku i szczególnych rozwiązań technicznych, do których zakwalifikować można złożone systemy izolacji cieplnej ETICS. Konieczne jest zajęcie się bezpieczeństwem pożarowym w budynkach w sposób kompleksowy, tzn. z zastosowaniem podejścia holistycznego (RYS. 6) [28].

rys6 pozar

RYS. 6. Zasady UE dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego w budynkach; rys.: [28]

Po pożarze Grenfell Tower Komisja Europejska utworzyła w 2017 r. unijną platformę wymiany informacji o pożarach (FIEP) i określiła pięć kluczowych priorytetów, dla których powołano grupy robocze:

1. Wspólna terminologia i statystyki pożarowe.
2. Stosowanie zasad zapobiegania pożarom.
3. Regulacyjne podejście do nowych produktów, w tym budynków wysokich.
4. Wymiana doświadczeń z wypadków pożarowych.
5. Zastosowanie zasad inżynierii pożarowej w przepisach budowlanych.

To holistyczne podejście przedstawione przez Modern Building Alliance [28], które jest ściśle związane z siedmioma poziomami bezpieczeństwa pożarowego w budynkach, uwzględnia nie tylko dobór materiałów budowlanych, projekt i konstrukcję budynku, ale także instalacje techniczne (detekcji, wentylacji, gaszenia pożaru) i zarządzanie bezpieczeństwem pożarowym przez cały okres eksploatacji budynku. Uwzględnia również nadzór nad rynkiem materiałów budowlanych w celu ciągłego monitorowania deklarowanych właściwości użytkowych wyrobów mających zastosowanie, gdy postawione są wymagania dotyczące reakcji na ogień i bezpieczeństwa pożarowego.

Proponowane zasady obejmują wyjaśnienie ról i obowiązków poszczególnych uczestników w całym łańcuchu wartości. Najważniejsze zasady dotyczą:

 • podjęcia niezbędnych działań w celu zapobiegania pożarom,
 • szybkiej detekcji pożaru,
 • dostępności sprawnego ręcznego lub automatycznego sprzętu do gaszenia,
 • dostępności szybkich metod powiadamiania odpowiednich służb, w tym pożarniczych, w celu zabezpieczenia bezpieczeństwa osób znajdujących się w budynku i zapobiegania powstawania szkód materialnych,
 • ewakuacji osób znajdujących się w budynku w bezpieczne miejsce, jeśli pożaru nie można natychmiast ugasić,
 • zapobiegania przez straż pożarną rozprzestrzeniania się ognia i powstałego w jego wyniku dymu na inne pomieszczenia i kondygnacje,
 • ochrony budynku, w tym zachowanie nośności budynku, aby zapewnić bezpieczeństwo ewakuowanym mieszkańcom i uczestnikom akcji ratunkowo-gaśniczej.

Tych kilka reguł powinno zapewnić spójność środków ochrony przeciwpożarowej. Powinny one zostać wdrożone w krajowych wymaganiach dotyczących budynków, obiektów i organizacji w zakresie bezpieczeństwa pożarowego i być wspierane przez organy nadzoru rynku pod kątem zapewnienia odpowiednich deklarowanych właściwości użytkowych wyrobów oraz zasadniczych charakterystyk dla zamierzonego zastosowania.

Holistyczne podejście do zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego użytkownikom budynków to tzw. struktura B.I.O. stanowiąca akronim zagadnień w języku angielskich dotyczących wymagań dla budynków (Building Requirements), instalacji technicznych (Instalations) oraz wymagań organizacyjnych (Organisational Requirements). Proponowane wymagania zależą od rodzaju budynków, w szczególności od ich wysokości i przeznaczenia.

W zależności od typu, budynki muszą spełniać odpowiednie wymagania projektowe w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. Należy pamiętać, że wymagania dotyczące budynków odnoszą się do wszystkich elementów związanych z konstrukcją, takich jak drogi ewakuacyjne, pomieszczenia lub strefy dostępu straży pożarnej. W przypadku budynków zastosowanie metod inżynierii bezpieczeństwa pożarowego pozwala na zaprojektowanie budynków w taki sposób, aby ich wpływ na ogień był minimalny.

Instalacje to urządzenia, które w zasadniczy sposób związane są z warstwami bezpieczeństwa pożarowego. To m.in. czujki dymu i tlenku węgla, odpowiednie systemy alarmowe, drzwi przeciwpożarowe i systemy gaśnicze. Niemniej jednak same wymagania dotyczące budynków i instalacji nie są wystarczające. Wymagają one także właściwych uwarunkowań organizacyjnych, aby zapewnić ich właściwe egzekwowanie.

Ostatnie zagadnienie dotyczy następujących aspektów:

 • projektowania (w fazie projektowania wszyscy uczestnicy projektu budowlanego muszą odpowiedzialnie współpracować, aby zapewnić, że projekt budynku spełnia wszystkie wymagania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego),
 • budowy (podczas budowy należy dokładnie sprawdzić projekt i instalację systemów, produktów i wyposażenia, aby zapewnić ich zgodność z projektem i wymaganiami bezpieczeństwa pożarowego),
 • nadzoru i kontroli (kontrole istniejących budynków są konieczne, aby zapewnić, że konserwacja jest przeprowadzana prawidłowo oraz aby zidentyfikować potencjalne zmiany, naruszenia lub ulepszenia).

Podsumowanie

W Europie każde państwo członkowskie jest odpowiedzialne za określenie szczegółowych wymagań konstrukcyjnych, instalacyjnych i organizacyjnych, które odpowiadają różnym tradycjom budowlanym.
Zastosowanie holistycznego, siedmiopoziomowego podejścia do bezpieczeństwa pożarowego w budynkach, uwzględniającego w pełni i stosującego się do odpowiednio egzekwowanych krajowych wymagań dotyczących budynków, instalacji i organizacji (B.I.O.), popartych normami UE, stworzy skuteczne ramy dla zapewnienia wszystkim obywatelom UE bezpieczeństwa pożarowego w budynkach.

Literatura

 1. J.W. Vincoli, „Basic Guide to System Safety”, John Wiley & Sons, Inc., 2005.
 2. Strona internetowa: https://www.fmmedia.com.au/sectors/fire-safety-and-the-cost-of-fire-safety-achieving-the-right-balance/
 3. „Finalisation of the European approach to assess the fire performance of façades”, https://www.ri.se/en/search?types=project
 4. J. Andersson, L. Boström, R.J. McNamee, „Fire Safety of Façades”, Brandforsk 2017:3, 2017.
 5. PN-EN 13501:2017, „Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków – Część 1: Klasyfikacja na podstawie reakcji na ogień”.
 6. Wytyczne SITP WP – 03:2018 „Wytyczne projektowania. Ocieplania elewacji budynków z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe”, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa.
 7. B. Zhau, „Application and Design Requirmenets of Fire Windows in Buildings”, Procedia Engineering, 2014, 71, p. 286.
 8. J.G. Quintiere, „Principles of Fire Behaviour”, CRC Press, 2016.
 9. I. Kotthoff, J. Riemesch-Speer, „Mechanism of fire spread on façades and the new Technical Report of EOTA. Large-scale fire performance testing of external wall cladding systems”, Proceedings of the MATEC Web of Conferences, 1st International Seminar for Fire Safety of Facades, Paris, France, 14–15 November 2013, 9, 02010.
10. PROMAT, Badanie odporności ogniowej przeprowadzone w laboratorium badań ogniowych PAVUS (Republika Czeska), 2015.
11. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część C: Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt B. Złożone systemy ociepleń ścian zewnętrznych budynków (ETICS) z zastosowaniem styropianu lub wełny mineralnej i wypraw tynkarskich”, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2020.
12. J. Michalak, „External Thermal Insulation Composite Systems (ETICS) from Industry and Academia Perspective, Sustainability”, 2021, 13, 13705.
13. ISO 13785-2:2002, „Reaction-to-fire tests for façades – Part 2: Large-scale test”.
14. BS 8414-1:2020, „Fire performance of external cladding systems. Test method for non-loadbearing external cladding systems fixed to, and suported by, a masonry substrate”.
15. SP FIRE 105:1994, „Method for fire testing of façade materials”, Dnr 171-79-360 Department of Fire Technology, Swedish National Testing and Research Institute”.
16. Industrieverband Hartschaum, e.V.(IVH): ISO 13 785-2 Large scale fire test of ETICS with fire barrier.
17. Czech EPS Association: ISO 13 785-2 Large scale fire test of ETICS in Czech fire laboratory PAVUS, a.s., 2014.
18. M. Niziurska, M. Wieczorek, K. Borkowicz, „Fire Safety of External Thermal Insulation Systems (ETICS) in Aspect of Sustainable Use of Natural Resources”, Sustainability, 2022, 14, p. 1224.
19. ISO 13785-1:2002, „Reaction-to-fire tests for façades – Part 1: Intermediate-scale test”.
20. S.S. de Freitas, V.P. de Freitas, „Cracs on ETICS along thermal insualation joints: Case study and a patholy catalogue”, „Structural Survey”, 2016, 34, p. 57.
21. M. Nicolella, R. Landolfi, „Durability Assessment of ETICS: Comparative Evaluation of Different Insulating Materials”, „Sustainability”, 2022, 980.
22. National Fire Data Center, Fire Death Rate Trends: An International Perspective, TFRS, 12, 2011 https://www.modernbuildingalliance.eu/assets/uploads/2018/05/Fire-Death-Rate-Trends-An-International-Perspective.pdf
23. Strona internetowa: https://plasticseurope.org
24. Strona internetowa: https://www.modernbuildingalliance.eu/fire-safety-statistics/
25. ISO 5659-2:2017 „Plastics – Smoke generation – Part 2: Determination of optical density by single-chamber test”.
26. RISE Swedish Research Institute – tests of conventional index of toxicity (CIT) were carried out according to EN 45545-2: 2013.
27. MV–GŘ HZS ČR, Technical Institute of Fire Protection Testing Laboratory TÚPO, TEST REPORT No. 01–TZH–2020, 2020.
28. Strona internetowa: https://www.modernbuildingalliance.eu/b-i-o-framework

 

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

dr inż. Andrzej Konarzewski, mgr Marek Skowron, mgr inż. Mateusz Skowron Przegląd metod recyklingu i utylizacji odpadowej pianki poliuretanowo‑poliizocyjanurowej powstającej przy produkcji wyrobów budowlanych

Przegląd metod recyklingu i utylizacji odpadowej pianki poliuretanowo‑poliizocyjanurowej powstającej przy produkcji wyrobów budowlanych Przegląd metod recyklingu i utylizacji odpadowej pianki poliuretanowo‑poliizocyjanurowej powstającej przy produkcji wyrobów budowlanych

W trakcie szerokiej i różnorodnej produkcji wyrobów budowlanych ze sztywnej pianki poliuretanowo/poliizocyjanurowej powstaje stosunkowo duża ilość odpadów, które muszą zostać usunięte. Jak przeprowadzić...

W trakcie szerokiej i różnorodnej produkcji wyrobów budowlanych ze sztywnej pianki poliuretanowo/poliizocyjanurowej powstaje stosunkowo duża ilość odpadów, które muszą zostać usunięte. Jak przeprowadzić recykling odpadów z pianki?

Joanna Szot Rodzaje stropów w domach jednorodzinnych

Rodzaje stropów w domach jednorodzinnych Rodzaje stropów w domach jednorodzinnych

Strop dzieli budynek na kondygnacje. Jednak to nie jedyne jego zadanie. Ponadto ten poziomy element konstrukcyjny usztywnia konstrukcję domu i przenosi obciążenia. Musi także stanowić barierę dla dźwięków...

Strop dzieli budynek na kondygnacje. Jednak to nie jedyne jego zadanie. Ponadto ten poziomy element konstrukcyjny usztywnia konstrukcję domu i przenosi obciążenia. Musi także stanowić barierę dla dźwięków i ciepła.

P.P.H.U. EURO-MIX sp. z o.o. EURO-MIX – zaprawy klejące w systemach ociepleń

EURO-MIX – zaprawy klejące w systemach ociepleń EURO-MIX – zaprawy klejące w systemach ociepleń

EURO-MIX to producent chemii budowlanej. W asortymencie firmy znajduje się obecnie ponad 30 produktów, m.in. kleje, tynki, zaprawy, szpachlówki, gładzie, system ocieplania ścian na wełnie i na styropianie....

EURO-MIX to producent chemii budowlanej. W asortymencie firmy znajduje się obecnie ponad 30 produktów, m.in. kleje, tynki, zaprawy, szpachlówki, gładzie, system ocieplania ścian na wełnie i na styropianie. Zaprawy klejące EURO-MIX przeznaczone są do przyklejania wełny lub styropianu do podłoża z cegieł ceramicznych, betonu, tynków cementowych i cementowo­-wapiennych, gładzi cementowej, styropianu i wełny mineralnej w temperaturze od 5 do 25°C.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3)

Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3) Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3)

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych [1] wprowadziło od 31 grudnia 2020 r. nowe wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej poprzez zaostrzenie wymagań w zakresie wartości granicznych współczynnika...

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych [1] wprowadziło od 31 grudnia 2020 r. nowe wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej poprzez zaostrzenie wymagań w zakresie wartości granicznych współczynnika przenikania ciepła Uc(max) [W/(m2·K)] dla przegród zewnętrznych oraz wartości granicznych wskaźnika zapotrzebowania na energię pierwotną EP [kWh/(m2·rok)] dla całego budynku. Jednak w rozporządzeniu nie sformułowano wymagań w zakresie ograniczenia strat ciepła przez złącza przegród zewnętrznych...

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Zastosowanie keramzytu w remontowanych stropach i podłogach na gruncie

Zastosowanie keramzytu w remontowanych stropach i podłogach na gruncie Zastosowanie keramzytu w remontowanych stropach i podłogach na gruncie

Są sytuacje i miejsca w budynku, w których nie da się zastosować termoizolacji w postaci wełny mineralnej lub styropianu. Wówczas w rozwiązaniach występują inne, alternatywne materiały, które nadają się...

Są sytuacje i miejsca w budynku, w których nie da się zastosować termoizolacji w postaci wełny mineralnej lub styropianu. Wówczas w rozwiązaniach występują inne, alternatywne materiały, które nadają się również do standardowych rozwiązań. Najczęściej ma to miejsce właśnie w przypadkach, w których zastosowanie styropianu i wełny się nie sprawdzi. Takim materiałem, który może w pewnych miejscach zastąpić wiodące materiały termoizolacyjne, jest keramzyt. Ten materiał ma wiele właściwości, które powodują,...

Sebastian Malinowski Kleje żelowe do płytek – właściwości i zastosowanie

Kleje żelowe do płytek – właściwości i zastosowanie Kleje żelowe do płytek – właściwości i zastosowanie

Kleje żelowe do płytek cieszą się coraz większą popularnością. Produkty te mają świetne parametry techniczne, umożliwiają szybki montaż wszelkiego rodzaju okładzin ceramicznych na powierzchni podłóg oraz...

Kleje żelowe do płytek cieszą się coraz większą popularnością. Produkty te mają świetne parametry techniczne, umożliwiają szybki montaż wszelkiego rodzaju okładzin ceramicznych na powierzchni podłóg oraz ścian.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem

Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem

Dla przegród stykających się z gruntem straty ciepła przez przenikanie należą do trudniejszych w obliczeniu. Strumienie cieplne wypływające z ogrzewanego wnętrza mają swój udział w kształtowaniu rozkładu...

Dla przegród stykających się z gruntem straty ciepła przez przenikanie należą do trudniejszych w obliczeniu. Strumienie cieplne wypływające z ogrzewanego wnętrza mają swój udział w kształtowaniu rozkładu temperatur w gruncie pod budynkiem i jego otoczeniu.

Jacek Sawicki, konsultacja dr inż. Szczepan Marczyński – Clematis Źródło Dobrych Pnączy, prof. Jacek Borowski Roślinne izolacje elewacji

Roślinne izolacje elewacji Roślinne izolacje elewacji

Naturalna zieleń na elewacjach obecna jest od dawna. W formie pnączy pokrywa fasady wielu średniowiecznych budowli, wspina się po murach secesyjnych kamienic, nierzadko zdobi frontony XX-wiecznych budynków...

Naturalna zieleń na elewacjach obecna jest od dawna. W formie pnączy pokrywa fasady wielu średniowiecznych budowli, wspina się po murach secesyjnych kamienic, nierzadko zdobi frontony XX-wiecznych budynków jednorodzinnych czy współczesnych, nowoczesnych obiektów budowlanych, jej istnienie wnosi wyjątkowe zalety estetyczne i użytkowe.

mgr inż. Wojciech Rogala Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych

Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych

Ściany z elementów silikatowych w ciągu ostatnich 20 lat znacznie zyskały na popularności [1]. Stanowią obecnie większość przegród akustycznych w budynkach wielorodzinnych, gdzie z uwagi na wiele źródeł...

Ściany z elementów silikatowych w ciągu ostatnich 20 lat znacznie zyskały na popularności [1]. Stanowią obecnie większość przegród akustycznych w budynkach wielorodzinnych, gdzie z uwagi na wiele źródeł hałasu izolacyjność akustyczna stanowi jeden z głównych czynników wpływających na komfort.

LERG SA Poliole poliestrowe Rigidol®

Poliole poliestrowe Rigidol® Poliole poliestrowe Rigidol®

Od lat obserwujemy dynamicznie rozwijający się trend eko, który stopniowo z mody konsumenckiej zaczął wsiąkać w coraz głębsze dziedziny życia społecznego, by w końcu dotrzeć do korzeni funkcjonowania wielu...

Od lat obserwujemy dynamicznie rozwijający się trend eko, który stopniowo z mody konsumenckiej zaczął wsiąkać w coraz głębsze dziedziny życia społecznego, by w końcu dotrzeć do korzeni funkcjonowania wielu biznesów. Obecnie marki, które chcą odnieść sukces, powinny oferować swoim odbiorcom zdecydowanie więcej niż tylko produkt czy usługę wysokiej jakości.

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Prefabrykacja w budownictwie

Prefabrykacja w budownictwie Prefabrykacja w budownictwie

Prefabrykacja w projektowaniu i realizacji budynków jest bardzo nośnym tematem, co przekłada się na duże zainteresowanie wśród projektantów i inwestorów tą tematyką. Obecnie wzrasta realizacja budynków...

Prefabrykacja w projektowaniu i realizacji budynków jest bardzo nośnym tematem, co przekłada się na duże zainteresowanie wśród projektantów i inwestorów tą tematyką. Obecnie wzrasta realizacja budynków z prefabrykatów. Można wśród nich wyróżnić realizacje realizowane przy zastosowaniu elementów prefabrykowanych stosowanych od lat oraz takich, które zostały wyprodukowane na specjalne zamówienie do zrealizowania jednego obiektu.

dr inż. Gerard Brzózka Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku

Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku

Płyty warstwowe zastosowane jako przegrody akustyczne stanowią rozwiązanie charakteryzujące się dobrymi własnościami izolacyjnymi głównie w paśmie średnich, jak również wysokich częstotliwości, przy obciążeniu...

Płyty warstwowe zastosowane jako przegrody akustyczne stanowią rozwiązanie charakteryzujące się dobrymi własnościami izolacyjnymi głównie w paśmie średnich, jak również wysokich częstotliwości, przy obciążeniu niewielką masą powierzchniową. W wielu zastosowaniach wyparły typowe rozwiązania przegród masowych (np. z ceramiki, elementów wapienno­ piaskowych, betonu, żelbetu czy gipsu), które cechują się kilkukrotnie wyższymi masami powierzchniowymi.

dr hab. inż. Tomasz Tański, Roman Węglarz Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA

Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA

W świetle zawiłości norm, wymogów projektowych oraz tych istotnych z punktu widzenia inwestora okazuje się, że problem doboru właściwego materiału staje się bardzo złożony. Materiały odpowiadające zarówno...

W świetle zawiłości norm, wymogów projektowych oraz tych istotnych z punktu widzenia inwestora okazuje się, że problem doboru właściwego materiału staje się bardzo złożony. Materiały odpowiadające zarówno za estetykę, jak i przeznaczenie obiektu, m.in. w budownictwie przemysłowym, muszą sprostać wielu wymogom technicznym oraz wizualnym.

dr inż. Jarosław Mucha Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków

Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków

Projektowanie jest początkowym etapem realizacji wszystkich inwestycji budowlanych, mającym decydujący wpływ na kształt, funkcjonalność obiektu, optymalność rozwiązań technicznych, koszty realizacji, niezawodność...

Projektowanie jest początkowym etapem realizacji wszystkich inwestycji budowlanych, mającym decydujący wpływ na kształt, funkcjonalność obiektu, optymalność rozwiązań technicznych, koszty realizacji, niezawodność i trwałość w zakładanym okresie użytkowania. Często realizacja projektowanych inwestycji wykonywana jest w połączeniu z wykorzystaniem obiektów istniejących, które są w złym stanie technicznym, czy też nie posiadają aktualnej dokumentacji technicznej. Prawidłowe, skuteczne i optymalne projektowanie...

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1)

Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1) Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1)

Kontynuując zagadnienia związane z analizą dokumentacji technicznej skupiamy się tym razem na omówieniu dokumentacji robót renowacyjnych.

Kontynuując zagadnienia związane z analizą dokumentacji technicznej skupiamy się tym razem na omówieniu dokumentacji robót renowacyjnych.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji

Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji

Wykonywanie wtórnych hydroizolacji przeciw wilgoci kapilarnej metodą iniekcji można porównać do ocieplania budynku. Obie technologie nie są szczególnie trudne, dopóki mamy do czynienia z pojedynczą przegrodą.

Wykonywanie wtórnych hydroizolacji przeciw wilgoci kapilarnej metodą iniekcji można porównać do ocieplania budynku. Obie technologie nie są szczególnie trudne, dopóki mamy do czynienia z pojedynczą przegrodą.

Materiały prasowe news Rynek silikatów – 10 lat rozwoju

Rynek silikatów – 10 lat rozwoju Rynek silikatów – 10 lat rozwoju

Wdrażanie nowych rozwiązań w branży budowlanej wymaga czasu oraz dużego nakładu energii. Polski rynek nie jest zamknięty na innowacje, jednak podchodzi do nich z ostrożnością i ocenia przede wszystkim...

Wdrażanie nowych rozwiązań w branży budowlanej wymaga czasu oraz dużego nakładu energii. Polski rynek nie jest zamknięty na innowacje, jednak podchodzi do nich z ostrożnością i ocenia przede wszystkim pod kątem korzyści – finansowych, wykonawczych czy wizualnych. Producenci materiałów budowlanych, chcąc dopasować ofertę do potrzeb i wymagań polskich inwestycji, od wielu lat kontynuują pracę edukacyjną, legislacyjną oraz komunikacyjną z pozostałymi uczestnikami procesu budowlanego. Czy działania te...

MIWO – Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych

Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych

W Polsce budynki drewniane to przede wszystkim domy jednorodzinne. Jak pokazują dane GUS, na razie stanowią 1% wszystkich budynków mieszkalnych oddanych do użytku w ciągu ostatniego roku, ale ich popularność...

W Polsce budynki drewniane to przede wszystkim domy jednorodzinne. Jak pokazują dane GUS, na razie stanowią 1% wszystkich budynków mieszkalnych oddanych do użytku w ciągu ostatniego roku, ale ich popularność wzrasta. Jednak drewno używane jest nie tylko przy budowie domów szkieletowych, w postaci więźby dachowej znajduje się też niemal w każdym domu budowanym w technologii tradycyjnej. Dlatego istotne jest, aby zwracać uwagę na bezpieczeństwo pożarowe budynków. W zwiększeniu jego poziomu pomaga izolacja...

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6)

Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6) Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6)

Integralną częścią projektowania budynków o niskim zużyciu energii (NZEB) jest minimalizacja strat ciepła przez ich elementy obudowy (przegrody zewnętrzne i złącza budowlane). Złącza budowlane, nazywane...

Integralną częścią projektowania budynków o niskim zużyciu energii (NZEB) jest minimalizacja strat ciepła przez ich elementy obudowy (przegrody zewnętrzne i złącza budowlane). Złącza budowlane, nazywane także mostkami cieplnymi (termicznymi), powstają m.in. w wyniku połączenia przegród budynku. Generują dodatkowe straty ciepła przez przegrody budowlane.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41)

Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41) Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41)

Wykonanie hydroizolacji wtórnej w postaci nieprzepuszczalnej dla wody konstrukcji betonowej jest rozwiązaniem dopuszczalnym, jednak technicznie bardzo złożonym, a jego skuteczność, bardziej niż w przypadku...

Wykonanie hydroizolacji wtórnej w postaci nieprzepuszczalnej dla wody konstrukcji betonowej jest rozwiązaniem dopuszczalnym, jednak technicznie bardzo złożonym, a jego skuteczność, bardziej niż w przypadku jakiejkolwiek innej metody, determinowana jest przez prawidłowe zaprojektowanie oraz wykonanie – szczególnie istotne jest zapewnienie szczelności złączy, przyłączy oraz przepustów.

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku

Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku

Wybór rozwiązania materiałowego i kompleksowej technologii naprawy obiektu poddanego ekspertyzie musi wynikać z wcześniej wykonanych badań. Rezultaty badań wstępnych w wielu przypadkach narzucają sposób...

Wybór rozwiązania materiałowego i kompleksowej technologii naprawy obiektu poddanego ekspertyzie musi wynikać z wcześniej wykonanych badań. Rezultaty badań wstępnych w wielu przypadkach narzucają sposób rozwiązania izolacji fundamentów.

Sebastian Malinowski Izolacje akustyczne w biurach

Izolacje akustyczne w biurach Izolacje akustyczne w biurach

Ekonomia pracy wymaga obecnie otwartych, ułatwiających komunikację środowisk biurowych. Odpowiednia akustyka w pomieszczeniach typu open space tworzy atmosferę, która sprzyja zarówno swobodnej wymianie...

Ekonomia pracy wymaga obecnie otwartych, ułatwiających komunikację środowisk biurowych. Odpowiednia akustyka w pomieszczeniach typu open space tworzy atmosferę, która sprzyja zarówno swobodnej wymianie informacji pomiędzy pracownikami, jak i ich koncentracji. Nie każdy jednak wie, że bardzo duży wpływ ma na to konstrukcja sufitu.

dr inż. Beata Anwajler, mgr inż. Anna Piwowar Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych

Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych

Współcześnie uwaga badaczy oraz polityków z całego świata została zwrócona na globalny problem negatywnego oddziaływania energetyki na środowisko naturalne. Szczególnym zagadnieniem stało się zjawisko...

Współcześnie uwaga badaczy oraz polityków z całego świata została zwrócona na globalny problem negatywnego oddziaływania energetyki na środowisko naturalne. Szczególnym zagadnieniem stało się zjawisko zwiększania efektu cieplarnianego, które jest wskazywane jako skutek działalności człowieka. Za nadrzędną przyczynę tego zjawiska uznaje się emisję gazów cieplarnianych (głównie dwutlenku węgla) związaną ze spalaniem paliw kopalnych oraz ubóstwem, które powoduje trudności w zaspakajaniu podstawowych...

Fiberglass Fabrics s.c. Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego

Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego

Siatka z włókna szklanego jest wykorzystywana w systemach ociepleniowych jako warstwa zbrojąca tynków zewnętrznych. Ma za zadanie zapobiec ich pękaniu oraz powstawaniu rys podczas użytkowania. Siatka z...

Siatka z włókna szklanego jest wykorzystywana w systemach ociepleniowych jako warstwa zbrojąca tynków zewnętrznych. Ma za zadanie zapobiec ich pękaniu oraz powstawaniu rys podczas użytkowania. Siatka z włókna szklanego pozwala na przedłużenie żywotności całego systemu ociepleniowego w danym budynku. W sklepie internetowym FFBudowlany.pl oferujemy szeroki wybór różnych gramatur oraz sposobów aplikacji tego produktu.

Wybrane dla Ciebie

Odkryj trendy projektowania elewacji »

Odkryj trendy projektowania elewacji » Odkryj trendy projektowania elewacji »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? » Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Przeciekający dach? Jak temu zapobiec »

Przeciekający dach? Jak temu zapobiec » Przeciekający dach? Jak temu zapobiec »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Polecane produkty z branży budowlanej - Chemia budowlana »

Polecane produkty z branży budowlanej - Chemia budowlana » Polecane produkty z branży budowlanej - Chemia budowlana »

domni.pl Izolacja termiczna a płytki elewacyjne – co musisz wiedzieć, zanim ocieplisz i wykończysz dom?

Izolacja termiczna a płytki elewacyjne – co musisz wiedzieć, zanim ocieplisz i wykończysz dom? Izolacja termiczna a płytki elewacyjne – co musisz wiedzieć, zanim ocieplisz i wykończysz dom?

Wykończenie budynku z zewnątrz jest równie istotne, jak jego wnętrza. Odpowiednie ocieplenie zapewni komfort i zdrowie domownikom, obniży koszty ogrzewania i zużycie paliw grzewczych. Płytki elewacyjne...

Wykończenie budynku z zewnątrz jest równie istotne, jak jego wnętrza. Odpowiednie ocieplenie zapewni komfort i zdrowie domownikom, obniży koszty ogrzewania i zużycie paliw grzewczych. Płytki elewacyjne zewnętrzne sprawią natomiast, że budynek będzie odpowiednio zabezpieczony przed działaniem warunków atmosferycznych. Jaki materiał izolacyjny można stosować pod płytki elewacyjne z klinkieru? Czym kierować się wybierając płytki zewnętrzne, aby elewacja zachowała trwałość i estetyczny wygląd na lata?...

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.