Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Bezpieczeństwo pożarowe złożonych systemów izolacji cieplnej ETICS

Fire safety of etics (External Thermal Insulation Composite System)

FOT. 1–3. Mechanizm rozprzestrzeniania się ognia podczas pożaru w budynku mieszkalnym; fot.: [9]
FOT. 13. Mechanizm rozprzestrzeniania się ognia podczas pożaru w budynku mieszkalnym; fot.: [9]

Do bezpieczeństwa pożarowego w budynkach przywiązuje się niezmiernie dużą wagę. Zagadnienie to jest ważne nie tylko ze względu na bezpieczeństwo użytkowników budynku, ale także ze względu na bezpieczną eksploatację budynków i ochronę mienia. W praktyce materiały i konstrukcje budowlane muszą spełniać szereg wymagań, związanych między innymi z podstawowymi wymaganiami dotyczącymi stabilności konstrukcji i jej trwałości, izolacyjności termicznej i akustycznej, a także higieny i zdrowia, czy wpływu na środowisko.

O czym przeczytasz w artykuler:

 • Definicja bezpieczeństwa użytkowania  budynków pod względem zagrożenia pożarowego
 • Wpływ działania rozwiniętego pożaru wewnątrz pomieszczenia na okna
 • Badania ogniowe złożonych systemów izolacji cieplnej w dużej skali
 • Statystyka ofiar pożarów;
 • Toksyczność dymu materiałów termoizolacyjnych
 • Europejskie zasady dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego w budynkach B.I.O.

W artykule omówiono bezpieczeństwo pożarowe systemów ETICS. Przedstawiono wyniki badań odporności ogniowej otworów okiennych przeprowadzonych w laboratorium badań ogniowych PAVUS (Republika Czeska). Ponadto zwrócono uwagę na to, jaki wpływ na rozwój pożaru mają bariery ogniowe oraz przedstawiono zasady dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego w budynkach.

Fire safety of etics (External Thermal Insulation Composite System)

The article discusses the fire safety of ETICS and presents the results of fire resistance tests for window openings carried out in the PAVUS fire testing laboratory (Czech Republic). In addition, attention was paid to the impact of fire barriers on the development of fire and the rules for ensuring fire safety in buildings were presented.

Wraz z rosnącym naciskiem na ochronę klimatu i zmniejszenie zużycia energii przez budynki do izolacji przegród zewnętrznych coraz częściej stosuje się złożone systemy izolacji cieplnej (ETICS) z płytami termoizolacyjnymi wykonanymi z ekspandowanego polistyrenu (EPS). Bezpieczeństwo pożarowe systemów ETICS zostanie omówione w poniższym artykule.

Definicja bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo to ochrona systemu przed zagrożeniami i ryzykiem. Definicja bezpieczeństwa może dotyczyć zarówno systemu społecznego, jak i technicznego [1]. Zazwyczaj zwiększenie bezpieczeństwa związane jest z poniesieniem dodatkowych kosztów. Często prowadzi ono do poprawy niezawodności systemu, ale także do ograniczenia swobody projektowania czy użytkowania danego rozwiązania.

Z powyższej definicji wynika, że wyższy poziom bezpieczeństwa związany jest z wprowadzeniem pewnych ograniczeń, lub też specjalnych rozwiązań technicznych, które zazwyczaj powiązane są z wyższymi kosztami budowy czy eksploatacji budynku [2]. Tak więc w praktyce szukamy zawsze rozsądnej granicy między zadowalającym poziomem ryzyka a zakresem środków niezbędnych do osiągnięcia akceptowalnego bezpieczeństwa. Z takim przypadkiem spotykamy się, rozpatrując bezpieczeństwo pożarowe ścian zewnętrznych budynków mieszkalnych, w których zastosowano złożone systemy izolacji cieplnej ETICS w celu poprawy ich efektywności energetycznej.

Złożone systemy ociepleń są powszechnym sposobem ocieplania budynków w większości państw europejskich, gdzie stosowane są już od lat 60. ubiegłego wieku.

W ostatnich latach toczy się debata na temat ich bezpieczeństwa pożarowego [3, 4]. W krajach takich jak Chorwacja, Węgry, Finlandia, Czechy, Słowacja, Niemcy czy Francja, jako środki mające na celu poprawę tego bezpieczeństwa, zaproponowano stosowanie barier przeciwpożarowych z materiałów niepalnych (o klasie podstawowej co najmniej A2 wg normy PN-EN 13501-1 [5]), w postaci pasów międzykondygnacyjnych oraz zabezpieczenia nadproży okien [6].

Wspomniane rozwiązanie zostało wprowadzone w tych krajach, pomimo iż wyniki badań ogniowych prowadzonych na szeroką skalę, a także wyniki symulacji pożarowych wykazują, że najbardziej krytycznym miejscem rozprzestrzeniania się ognia w przegrodach zewnętrznych budynków są okna [7].

Jeżeli pożar, który wybuchnie w mieszkaniu, nie zostanie ugaszony w pierwszej fazie, dochodzi do tzw. rozgorzenia (ang. ­flashover), tj. gwałtownego przejścia rosnącego pożaru w pożar w pełni rozwinięty [8]. Zazwyczaj w tej fazie pożaru dochodzi do wybuchu gazów nagromadzonych w górnej części pomieszczenia, a w konsekwencji do pęknięcia szyby w oknie i wydostania się płomieni na zewnątrz budynku. Wysokość płomienia na elewacji zewnętrznej, w fazie w pełni rozwiniętego pożaru, to zazwyczaj od 3 do 4 m. W wyniku oddziaływania płomienia wydostającego się z pomieszczenia po upływie ok. 10 min dochodzi do uszkodzenia szyby w oknie mieszkania znajdującego się na kolejnej kondygnacji (FOT. 1–3).

Opisany proces, w przypadku braku interwencji gaśniczej, powtarzany jest w odstępach 10–12-minutowych, aż do momentu osiągnięcia najwyższego piętra i dachu. Proces ten wiele lat temu opisał inż. Ingolf Kotthoff, niemiecki ekspert ds. bezpieczeństwa pożarowego budynków [9].

Opisany powyżej mechanizm pokazuje, że na fasadzie budynku mieszkalnego, na którym nie zastosowano żadnego systemu izolacji termicznej, może dochodzić do pionowego rozprzestrzeniania się ognia na wyższe kondygnacje. Z obserwacji wynika, iż najsłabszym punktem ściany zewnętrznej jest okno.

Wpływ działania rozwiniętego pożaru wewnątrz pomieszczenia na okna pokazano w badaniu odporności ogniowej otworów okiennych przeprowadzonych w laboratorium badań ogniowych PAVUS (Republika Czeska) przez firmę Promat [10]. Podczas badania testowano trzy rodzaje szyb (FOT. 4 i FOT. 5):

 • żelową szybę ognioodporną,
 • standardową szybę podwójną,
 • szybę zbrojoną siatką z drutu stalowego.
fot4 pozar

FOT. 4. Badanie odporności ogniowej przeprowadzone w laboratorium badań ogniowych PAVUS (Republika Czeska): ściana z otworami okiennymi przed rozpoczęciem badania. Objaśnienia: 1 – żelowa szyba ognioodporna, 2 – standardowa szyba podwójna, 3 – szyba zbrojona siatką z drutu stalowego; fot.: Promat

fot5 pozar

FOT. 5. Badanie odporności ogniowej przeprowadzone w laboratorium badań ogniowych PAVUS (Republika Czeska): ściana z otworami okiennymi w 30. minucie badania; fot.: Promat

Badania pokazały, iż standardowa szyba podwójna pod wpływem działania płomieni pęka w 5. minucie od zainicjowania pożaru, natomiast żelowa szyba ognioodporna w 22. minucie od rozpoczęcia badania. Pełne badania przeszła jedynie szyba ze szkła hartowanego z wtopioną siatką stalową. Uszkodzenie szyby nastąpiło w 30. minucie od rozpoczęcia badania odporności ogniowej, kiedy temperatury w piecu wynosiły od 700 do 900°C.

Na podstawie wyników badań odporności ogniowej okien stwierdzono, że jedynym rozwiązaniem zapobiegającym wydostawaniu się ognia na zewnątrz budynku jest okno wykonane ze szkła hartowanego z wtopioną siatką stalową.

Alternatywnym rozwiązaniem, zapewniającym zwiększenie bezpieczeństwa pożarowego ścian zewnętrznych, są okna z warstwą ogniochronną w postaci żelu. Zastosowanie tego typu rozwiązań jest możliwe w praktyce, ale oznacza przede wszystkim kilkukrotnie wyższe nakłady finansowe i związane jest z pewnymi ograniczeniami, np. pogorszeniem przezierności czy estetyki wykonania tego typu oszkleń. Tak więc w praktyce budowlanej w 99% przypadków stosuje się standardowe szyby podwójne lub potrójne, które charakteryzuje bardzo niski poziom bezpieczeństwa pożarowego.

I znów dochodzimy do kwestii akceptowalnego ryzyka omawianego na wstępie niniejszego artykułu. W świetle przedstawionych wyników badań ogniowych zadziwiający jest fakt, że tak wiele uwagi poświęca się obecnie bezpieczeństwu pożarowemu złożonych systemów izolacji cieplnej ETICS, które w praktyce nie stwarzają znacznego zagrożenia, pod warunkiem poprawnego wykonania [11], a okna do tej pory pozostawały poza dyskusją ekspertów pożarnictwa.

Badania ogniowe złożonych systemów izolacji cieplnej w dużej skali

Zarówno producenci złożonych systemów izolacji cieplnej ETICS, jak i dostawcy materiałów termoizolacyjnych, w tym EPS, przywiązują dużą wagę do bezpieczeństwa pożarowego swoich wyrobów. Dlatego też okresowo poddają je ocenie pod kątem bezpieczeństwa pożarowego lub/i reakcji na ogień zgodnie z odpowiednim systemem oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych [12].

Wymagania ogniowe dotyczące bezpieczeństwa pożarowego ETICS regulują krajowe wymagania prawne, a poszczególne kraje mają własne przepisy dotyczące akceptowanych metod badawczych.

W Europie w celu oceny systemów ociepleń stosuje się kilka metod opisanych m.in. w normach ISO 13785-2:2002 (metodologia międzynarodowa) [13], BS 8414-1:2015+A1:2017 (metodologia brytyjska) [14] i inne [15].

W tego typu badaniach określono również efektywność zastosowania rozwiązań barier przeciwpożarowych w postaci pasów międzykondygnacyjnych lub/i zabezpieczenia nadproży otworów okiennych (w przypadku przytoczonych metod badawczych równoważnych z nadprożem komory spalania) [1619]. Badania w dużej skali przeprowadzono m.in. w Niemczech [16], Czechach [17] oraz Polsce [18]. Moc źródła ognia we wskazanych badaniach ogniowych sięgała 3 MW, a przeciętnie badanie trwało od 30 do 60 min. (FOT. 6-8, FOT. 9-11, FOT. 12-14 i FOT. 15-16).

fot6 8 pozar

FOT. 6–8. Badanie ogniowe złożonego systemu ociepleń ETICS z EPS z barierą ogniową w postaci pasa międzykondygnacyjnego wykonanego z wełny mineralnej (MW). Badanie wykonane zgodnie z wymaganiami normy ISO 13785-1:2002 [16, 19]; fot.: IVH

fot9 11 pozar

FOT. 9–11. Badanie ogniowe złożonego systemu ociepleń ETICS z EPS z barierą ogniową w postaci pasa międzykondygnacyjnego wykonanego z wełny mineralnej (MW) umieszczonego na wysokości nadproża komory spalania. Badanie wykonane zgodnie z wymaganiami normy ISO 13785-1:2002 [17, 19]; fot.: Czech EPS Association, PAVUS

fot12 14 pozar

FOT. 12–14. Badanie ogniowe złożonego systemu ociepleń ETICS z EPS z nadprożem komory spalania wykonanym z wełny mineralnej (MW). Badanie wykonane zgodnie z wymaganiami normy BS 8414-1:2015+A1:2017 [14, 18]; fot.: SSO

fot15 16 pozar

FOT. 15–16. Badanie ogniowe złożonego systemu ociepleń ETICS z EPS z nadprożem komory spalania wykonanym z wełny mineralnej (MW). Badanie wykonane zgodnie z wymaganiami normy BS 8414-1:2015+A1:2017 [14, 18]; fot.: SSO

Wyniki badań ogniowych złożonych systemów ociepleń ETICS z EPS w dużej skali pokazują, że systemy te są bezpieczne pod względem pożarowym, niezależnie od tego, czy zastosowano bariery ogniowe, a także niezależnie od typu zastosowanej bariery ogniowej wykonanej z wełny mineralnej [18].

We wszystkich badaniach przeprowadzonych w różnych laboratoriach badawczych zauważono, iż zastosowanie bariery ogniowej, w tym przypadku bariery z wełny mineralnej (MW), prowadzi do wytworzenia miejsca, w którym następuje nagromadzenie wytopionego styropianu. Wytopiony styropian może następnie stanowić dodatkowe źródło ognia, może wpłynąć na wydłużenie czasu trwania pożaru lub doprowadzić wełnę mineralną (MW) do stanu ciągłego tlenia. W przypadku braku barier ogniowych wytopiony styropian opada na grunt, więc nie dochodzi do zapłonu stopionej masy, pod warunkiem utraty szczelności/ciągłości nadproża.

W świetle omówionych wyników badań stosowanie barier ogniowych wydaje się więc przynosić efekt przeciwny do zamierzonego, a biorąc pod uwagę zagrożenia techniczne wynikające ze stosowania na przemian dwóch zupełnie różnych materiałów termoizolacyjnych, jest wręcz niepożądane [2021].

Statystyka ofiar pożarów

rys1 pozar

RYS. 1. Ewolucja liczby ofiar śmiertelnych pożarów w przeliczeniu na 1 mln mieszkańców w różnych częściach świata; rys.: [22]

Najlepszym sposobem odpowiedzialnej oceny rzeczywistego ryzyka związanego ze stosowaniem ETICS jest analiza historycznych statystyk dotyczących pożarów i ich ofiar (RYS. 1) [22].

Z przedstawionych danych statystycznych wynika, iż we wszystkich rozwiniętych częściach świata liczba ofiar śmiertelnych pożarów systematycznie spada od początku lat 80. ubiegłego wieku (RYS. 1).

rys2 pozar

RYS. 2. Porównanie rozwoju produkcji tworzyw sztucznych (liczonej w mln t) i liczby śmiertelnych ofiar pożarów (liczone w setkach) w Niemczech; rys.: [23]

Ponadto można stwierdzić na podstawie przedstawionych danych, że nie ma związku między rosnącą produkcją i zastosowaniem tworzyw sztucznych w budownictwie a liczbą ofiar śmiertelnych pożarów (RYS. 2) [23]. Nie ma też żadnego związku między udziałem w rynku tzw. niepalnej izolacji termicznej a liczbą ofiar śmiertelnych pożarów (RYS. 3) [24].

rys3 pozar

RYS. 3. Korelacja między udziałem w rynku niepalnych materiałów termoizolacyjnych a liczbą ofiar śmiertelnych pożarów w Europie; rys.: [24]

Toksyczność dymu materiałów termoizolacyjnych

Jeśli w przeszłości w pożarach zdarzały się ofiary śmiertelne, to tylko niewielka część z nich umierała bezpośrednio w wyniku działania płomieni i wysokiej temperatury. Większość z tych ofiar udusiła się toksycznym dymem.

rys4 pozar

RYS. 4. Konwencjonalny indeks toksyczności CIT zmierzony po czasie 480 s (8 min). Badania przeprowadzono w RISE w komorze badawczej zgodnej z normą EN ISO 5659-2:2017 [25] przy obciążeniu termicznym 25 i 50 kW/m2; rys.: [26]

Zdecydowanie największym źródłem dymu są elementy wyposażenia mieszkań, takie jak meble, dywany, zasłony itp. W tym przypadku udział izolacji termicznej umieszczonej po zewnętrznej stronie ściany obwodowej odgrywa znikomą rolę. Niemniej jednak w laboratoriach europejskich prowadzone są badania nad toksycznością dymu pochodzącego z materiałów termoizolacyjnych, który przez rozbite/uszkodzone okno mógłby dostawać się do pomieszczeń powyżej miejsca pożaru i utrudniać ewentualną ewakuację.

W Szwecji badanie dymotwórczości materiałów i toksyczności produktów ich rozkładu termicznego i spalania ocenia się metodami wg normy ISO 5659-2:2017 [25]. W czasie badań materiałów określa się gęstość optyczną właściwą i stężenia m.in. CO2, CO, HCN, SO2, NO2, NO, HCl, HF, HBr za pomocą analizatora podczerwieni FTIR.

Na podstawie wartości stężeń masowych emisji właściwej oznaczanych substancji toksycznych w produktach rozkładu termicznego i spalania określa się konwencjonalny indeks toksyczności (CIT). Badania zgodnie z normą EN ISO 5659-2:2017 wykonano w Szwedzkim Instytucie Badawczym RISE (RYS. 4) [26] oraz Instytucie Technicznym Ochrony Przeciwpożarowej TUPO (RYS. 5) [27].

rys5 pozar

RYS. 5. Toksyczność dymu materiałów izolacyjnych przeznaczonych do stosowania w złożonych systemach izolacji cieplnej ETICS; rys.: [27]

Na podstawie wyników badań przeprowadzonych w obu instytutach można wywnioskować, że ekspandowany polistyren (EPS) nie stwarza większego ryzyka powstawania toksycznych oparów dymu niż inne materiały termoizolacyjne, w tym tzw. materiały niepalne, jak wełna mineralna (MW).

Europejskie zasady dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego w budynkach B.I.O.

Problem bezpieczeństwa pożarowego budynków nie może być zawężony do poszczególnych składowych stanowiących pewną całość konstrukcji budynku i szczególnych rozwiązań technicznych, do których zakwalifikować można złożone systemy izolacji cieplnej ETICS. Konieczne jest zajęcie się bezpieczeństwem pożarowym w budynkach w sposób kompleksowy, tzn. z zastosowaniem podejścia holistycznego (RYS. 6) [28].

rys6 pozar

RYS. 6. Zasady UE dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego w budynkach; rys.: [28]

Po pożarze Grenfell Tower Komisja Europejska utworzyła w 2017 r. unijną platformę wymiany informacji o pożarach (FIEP) i określiła pięć kluczowych priorytetów, dla których powołano grupy robocze:

1. Wspólna terminologia i statystyki pożarowe.
2. Stosowanie zasad zapobiegania pożarom.
3. Regulacyjne podejście do nowych produktów, w tym budynków wysokich.
4. Wymiana doświadczeń z wypadków pożarowych.
5. Zastosowanie zasad inżynierii pożarowej w przepisach budowlanych.

To holistyczne podejście przedstawione przez Modern Building Alliance [28], które jest ściśle związane z siedmioma poziomami bezpieczeństwa pożarowego w budynkach, uwzględnia nie tylko dobór materiałów budowlanych, projekt i konstrukcję budynku, ale także instalacje techniczne (detekcji, wentylacji, gaszenia pożaru) i zarządzanie bezpieczeństwem pożarowym przez cały okres eksploatacji budynku. Uwzględnia również nadzór nad rynkiem materiałów budowlanych w celu ciągłego monitorowania deklarowanych właściwości użytkowych wyrobów mających zastosowanie, gdy postawione są wymagania dotyczące reakcji na ogień i bezpieczeństwa pożarowego.

Proponowane zasady obejmują wyjaśnienie ról i obowiązków poszczególnych uczestników w całym łańcuchu wartości. Najważniejsze zasady dotyczą:

 • podjęcia niezbędnych działań w celu zapobiegania pożarom,
 • szybkiej detekcji pożaru,
 • dostępności sprawnego ręcznego lub automatycznego sprzętu do gaszenia,
 • dostępności szybkich metod powiadamiania odpowiednich służb, w tym pożarniczych, w celu zabezpieczenia bezpieczeństwa osób znajdujących się w budynku i zapobiegania powstawania szkód materialnych,
 • ewakuacji osób znajdujących się w budynku w bezpieczne miejsce, jeśli pożaru nie można natychmiast ugasić,
 • zapobiegania przez straż pożarną rozprzestrzeniania się ognia i powstałego w jego wyniku dymu na inne pomieszczenia i kondygnacje,
 • ochrony budynku, w tym zachowanie nośności budynku, aby zapewnić bezpieczeństwo ewakuowanym mieszkańcom i uczestnikom akcji ratunkowo-gaśniczej.

Tych kilka reguł powinno zapewnić spójność środków ochrony przeciwpożarowej. Powinny one zostać wdrożone w krajowych wymaganiach dotyczących budynków, obiektów i organizacji w zakresie bezpieczeństwa pożarowego i być wspierane przez organy nadzoru rynku pod kątem zapewnienia odpowiednich deklarowanych właściwości użytkowych wyrobów oraz zasadniczych charakterystyk dla zamierzonego zastosowania.

Holistyczne podejście do zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego użytkownikom budynków to tzw. struktura B.I.O. stanowiąca akronim zagadnień w języku angielskich dotyczących wymagań dla budynków (Building Requirements), instalacji technicznych (Instalations) oraz wymagań organizacyjnych (Organisational Requirements). Proponowane wymagania zależą od rodzaju budynków, w szczególności od ich wysokości i przeznaczenia.

W zależności od typu, budynki muszą spełniać odpowiednie wymagania projektowe w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. Należy pamiętać, że wymagania dotyczące budynków odnoszą się do wszystkich elementów związanych z konstrukcją, takich jak drogi ewakuacyjne, pomieszczenia lub strefy dostępu straży pożarnej. W przypadku budynków zastosowanie metod inżynierii bezpieczeństwa pożarowego pozwala na zaprojektowanie budynków w taki sposób, aby ich wpływ na ogień był minimalny.

Instalacje to urządzenia, które w zasadniczy sposób związane są z warstwami bezpieczeństwa pożarowego. To m.in. czujki dymu i tlenku węgla, odpowiednie systemy alarmowe, drzwi przeciwpożarowe i systemy gaśnicze. Niemniej jednak same wymagania dotyczące budynków i instalacji nie są wystarczające. Wymagają one także właściwych uwarunkowań organizacyjnych, aby zapewnić ich właściwe egzekwowanie.

Ostatnie zagadnienie dotyczy następujących aspektów:

 • projektowania (w fazie projektowania wszyscy uczestnicy projektu budowlanego muszą odpowiedzialnie współpracować, aby zapewnić, że projekt budynku spełnia wszystkie wymagania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego),
 • budowy (podczas budowy należy dokładnie sprawdzić projekt i instalację systemów, produktów i wyposażenia, aby zapewnić ich zgodność z projektem i wymaganiami bezpieczeństwa pożarowego),
 • nadzoru i kontroli (kontrole istniejących budynków są konieczne, aby zapewnić, że konserwacja jest przeprowadzana prawidłowo oraz aby zidentyfikować potencjalne zmiany, naruszenia lub ulepszenia).

Podsumowanie

W Europie każde państwo członkowskie jest odpowiedzialne za określenie szczegółowych wymagań konstrukcyjnych, instalacyjnych i organizacyjnych, które odpowiadają różnym tradycjom budowlanym.
Zastosowanie holistycznego, siedmiopoziomowego podejścia do bezpieczeństwa pożarowego w budynkach, uwzględniającego w pełni i stosującego się do odpowiednio egzekwowanych krajowych wymagań dotyczących budynków, instalacji i organizacji (B.I.O.), popartych normami UE, stworzy skuteczne ramy dla zapewnienia wszystkim obywatelom UE bezpieczeństwa pożarowego w budynkach.

Literatura

 1. J.W. Vincoli, „Basic Guide to System Safety”, John Wiley & Sons, Inc., 2005.
 2. Strona internetowa: https://www.fmmedia.com.au/sectors/fire-safety-and-the-cost-of-fire-safety-achieving-the-right-balance/
 3. „Finalisation of the European approach to assess the fire performance of façades”, https://www.ri.se/en/search?types=project
 4. J. Andersson, L. Boström, R.J. McNamee, „Fire Safety of Façades”, Brandforsk 2017:3, 2017.
 5. PN-EN 13501:2017, „Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków – Część 1: Klasyfikacja na podstawie reakcji na ogień”.
 6. Wytyczne SITP WP – 03:2018 „Wytyczne projektowania. Ocieplania elewacji budynków z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe”, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa.
 7. B. Zhau, „Application and Design Requirmenets of Fire Windows in Buildings”, Procedia Engineering, 2014, 71, p. 286.
 8. J.G. Quintiere, „Principles of Fire Behaviour”, CRC Press, 2016.
 9. I. Kotthoff, J. Riemesch-Speer, „Mechanism of fire spread on façades and the new Technical Report of EOTA. Large-scale fire performance testing of external wall cladding systems”, Proceedings of the MATEC Web of Conferences, 1st International Seminar for Fire Safety of Facades, Paris, France, 14–15 November 2013, 9, 02010.
10. PROMAT, Badanie odporności ogniowej przeprowadzone w laboratorium badań ogniowych PAVUS (Republika Czeska), 2015.
11. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część C: Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt B. Złożone systemy ociepleń ścian zewnętrznych budynków (ETICS) z zastosowaniem styropianu lub wełny mineralnej i wypraw tynkarskich”, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2020.
12. J. Michalak, „External Thermal Insulation Composite Systems (ETICS) from Industry and Academia Perspective, Sustainability”, 2021, 13, 13705.
13. ISO 13785-2:2002, „Reaction-to-fire tests for façades – Part 2: Large-scale test”.
14. BS 8414-1:2020, „Fire performance of external cladding systems. Test method for non-loadbearing external cladding systems fixed to, and suported by, a masonry substrate”.
15. SP FIRE 105:1994, „Method for fire testing of façade materials”, Dnr 171-79-360 Department of Fire Technology, Swedish National Testing and Research Institute”.
16. Industrieverband Hartschaum, e.V.(IVH): ISO 13 785-2 Large scale fire test of ETICS with fire barrier.
17. Czech EPS Association: ISO 13 785-2 Large scale fire test of ETICS in Czech fire laboratory PAVUS, a.s., 2014.
18. M. Niziurska, M. Wieczorek, K. Borkowicz, „Fire Safety of External Thermal Insulation Systems (ETICS) in Aspect of Sustainable Use of Natural Resources”, Sustainability, 2022, 14, p. 1224.
19. ISO 13785-1:2002, „Reaction-to-fire tests for façades – Part 1: Intermediate-scale test”.
20. S.S. de Freitas, V.P. de Freitas, „Cracs on ETICS along thermal insualation joints: Case study and a patholy catalogue”, „Structural Survey”, 2016, 34, p. 57.
21. M. Nicolella, R. Landolfi, „Durability Assessment of ETICS: Comparative Evaluation of Different Insulating Materials”, „Sustainability”, 2022, 980.
22. National Fire Data Center, Fire Death Rate Trends: An International Perspective, TFRS, 12, 2011 https://www.modernbuildingalliance.eu/assets/uploads/2018/05/Fire-Death-Rate-Trends-An-International-Perspective.pdf
23. Strona internetowa: https://plasticseurope.org
24. Strona internetowa: https://www.modernbuildingalliance.eu/fire-safety-statistics/
25. ISO 5659-2:2017 „Plastics – Smoke generation – Part 2: Determination of optical density by single-chamber test”.
26. RISE Swedish Research Institute – tests of conventional index of toxicity (CIT) were carried out according to EN 45545-2: 2013.
27. MV–GŘ HZS ČR, Technical Institute of Fire Protection Testing Laboratory TÚPO, TEST REPORT No. 01–TZH–2020, 2020.
28. Strona internetowa: https://www.modernbuildingalliance.eu/b-i-o-framework

 

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

mgr inż. Maciej Rokiel System ETICS – techniczne aspekty stosowania ciemnych kolorów na elewacjach (cz. 2)

System ETICS – techniczne aspekty stosowania ciemnych kolorów na elewacjach (cz. 2) System ETICS – techniczne aspekty stosowania ciemnych kolorów na elewacjach (cz. 2)

Stosowanie ciemnych kolorów na dużych powierzchniach elewacji budynków wymagają odpowiednich rozwiązań technologiczno-materiałowych, Tekst jest kontynuacją artykułu z numeru 3/2022 miesięcznika IZOLACJE.

Stosowanie ciemnych kolorów na dużych powierzchniach elewacji budynków wymagają odpowiednich rozwiązań technologiczno-materiałowych, Tekst jest kontynuacją artykułu z numeru 3/2022 miesięcznika IZOLACJE.

dr Jarosław Gil Sposoby poprawy izolacyjności akustycznej

Sposoby poprawy izolacyjności akustycznej Sposoby poprawy izolacyjności akustycznej

Bagatelizowanie izolacyjności akustycznej, niedostateczne zrozumienie przepisów dotyczących akustyki oraz zasad projektowania budynków często prowadzi do skarg właścicieli mieszkań, a następnie do bardzo...

Bagatelizowanie izolacyjności akustycznej, niedostateczne zrozumienie przepisów dotyczących akustyki oraz zasad projektowania budynków często prowadzi do skarg właścicieli mieszkań, a następnie do bardzo kosztownych prób naprawienia problemów. Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest świadome projektowanie z uwzględnieniem wymogów izolacyjności akustycznej i wykonywanie pomiarów weryfikacyjnych po wybudowaniu budynków.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. PBŚ Jakość cieplna ścian zewnętrznych z pustaków niejednorodnych cieplnie

Jakość cieplna ścian zewnętrznych z pustaków niejednorodnych cieplnie Jakość cieplna ścian zewnętrznych z pustaków niejednorodnych cieplnie

Osiągnięcie standardu „budynku o niskim zużyciu energii” jest możliwe przez spełnienie wymagań wg rozporządzenia [1] w zakresie oszczędności energii i ochrony cieplnej budynków (minimalizacja wskaźnika...

Osiągnięcie standardu „budynku o niskim zużyciu energii” jest możliwe przez spełnienie wymagań wg rozporządzenia [1] w zakresie oszczędności energii i ochrony cieplnej budynków (minimalizacja wskaźnika zapotrzebowania na nieodnawialną energię EP [kWh/(m2·rok)] dla całego budynku oraz współczynników przenikania ciepła U [W//(m2·K)] dla pojedynczych przegród budynku). Powyższe wymusza wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych elementów obudowy budynku, wysokosprawnych systemów...

Józef Macech Zastosowanie wyrobów silikatowych do budowy przegród przeciwpożarowych

Zastosowanie wyrobów silikatowych do budowy przegród przeciwpożarowych Zastosowanie wyrobów silikatowych do budowy przegród przeciwpożarowych

We współczesnym budownictwie bardzo dużą wagę przykłada się do bezpieczeństwa pożarowego, które jest bardzo precyzyjnie uregulowane przepisami prawa i normami.

We współczesnym budownictwie bardzo dużą wagę przykłada się do bezpieczeństwa pożarowego, które jest bardzo precyzyjnie uregulowane przepisami prawa i normami.

mgr Rafał Zaremba Wpływ lekkiego ocieplenia ETICS na izolacyjność akustyczną stropów żelbetowych

Wpływ lekkiego ocieplenia ETICS na izolacyjność akustyczną stropów żelbetowych Wpływ lekkiego ocieplenia ETICS na izolacyjność akustyczną stropów żelbetowych

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [1], lokale mieszkalne w budownictwie mieszkaniowym wielorodzinnym...

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [1], lokale mieszkalne w budownictwie mieszkaniowym wielorodzinnym należy chronić m.in. przed hałasem powietrznym oraz uderzeniowym pochodzącym od lokali usługowych oraz instalacji i urządzeń stanowiących techniczne wyposażenie budynku.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Działania osłonowe w renowacji zawilgoconych budynków – tynki renowacyjne

Działania osłonowe w renowacji zawilgoconych budynków – tynki renowacyjne Działania osłonowe w renowacji zawilgoconych budynków – tynki renowacyjne

Jakiekolwiek prace renowacyjne w zawilgoconych budynkach muszą być poprzedzone zabiegami prowadzącymi do zredukowania zawartości wilgoci w przegrodach budowlanych, tj. doprowadzeniem substancji budowlanej...

Jakiekolwiek prace renowacyjne w zawilgoconych budynkach muszą być poprzedzone zabiegami prowadzącymi do zredukowania zawartości wilgoci w przegrodach budowlanych, tj. doprowadzeniem substancji budowlanej do tzw. wilgotności wagowej (wysuszeniem) [1].

Joanna Szot Stropy w domach jednorodzinnych

Stropy w domach jednorodzinnych Stropy w domach jednorodzinnych

Strop to poziomy element konstrukcyjny, który rozdziela poszczególne kondygnacje – od dołu to sufit, od góry podłoga. Jego zadaniem jest usztywnienie konstrukcji domu, przenoszenie obciążeń, a także zapewnienie...

Strop to poziomy element konstrukcyjny, który rozdziela poszczególne kondygnacje – od dołu to sufit, od góry podłoga. Jego zadaniem jest usztywnienie konstrukcji domu, przenoszenie obciążeń, a także zapewnienie izolacji termicznej i akustycznej.

mgr inż. Maciej Rokiel System ETICS – dokumentacja projektowa prac ociepleniowych (cz. 3)

System ETICS – dokumentacja projektowa prac ociepleniowych (cz. 3) System ETICS – dokumentacja projektowa prac ociepleniowych (cz. 3)

Artykuł jest kontynuacją artykułów opublikowanych w numerach 3/2022 i 4/2022 miesięcznika „IZOLACJE”.

Artykuł jest kontynuacją artykułów opublikowanych w numerach 3/2022 i 4/2022 miesięcznika „IZOLACJE”.

dr inż. Mariusz Garecki Wykonywanie systemów ociepleń ETICS na zawilgoconych budynkach

Wykonywanie systemów ociepleń ETICS na zawilgoconych budynkach Wykonywanie systemów ociepleń ETICS na zawilgoconych budynkach

Prowadzone od wielu lat rewitalizacje, remonty, przebudowy i rozbudowy istniejących budynków nieodłącznie powiązane są z kwestiami podniesienia ich efektywności energetycznej, oczywiście w miarę możliwości....

Prowadzone od wielu lat rewitalizacje, remonty, przebudowy i rozbudowy istniejących budynków nieodłącznie powiązane są z kwestiami podniesienia ich efektywności energetycznej, oczywiście w miarę możliwości. Dotyczy to zarówno obiektów wpisanych do rejestru zabytków, jak i tych, które znajdują się w strefach ochrony konserwatorskiej i poza nimi. Systematyczny wzrost cen nośników energii, a na przestrzeni ostatniego roku – wzrost wręcz lawinowy, będzie wymuszał na inwestorach konieczność instalacji...

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. PBŚ Podstawowe zagadnienia fizyki cieplnej budowli w aspekcie wymagań prawnych (cz. 1)

Podstawowe zagadnienia fizyki cieplnej budowli w aspekcie wymagań prawnych (cz. 1) Podstawowe zagadnienia fizyki cieplnej budowli w aspekcie wymagań prawnych (cz. 1)

Od wielu lat przepisy prawne związane z procesami projektowania, wznoszenia i eksploatacji budynków wymuszają takie rozwiązania technologiczne i organizacyjne, w wyniku których nowo wznoszone budynki zużywają...

Od wielu lat przepisy prawne związane z procesami projektowania, wznoszenia i eksploatacji budynków wymuszają takie rozwiązania technologiczne i organizacyjne, w wyniku których nowo wznoszone budynki zużywają w trakcie eksploatacji coraz mniej energii na ogrzewanie, wentylację i przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Zmiany maksymalnej wartości współczynnika przenikania ciepła Umax. (dawniej kmax.) wpływają na wielkość zużycia energii w trakcie eksploatacji budynków.

mgr inż. Ireneusz Stachura Jak eliminować mostki cieplne w budynku?

Jak eliminować mostki cieplne w budynku? Jak eliminować mostki cieplne w budynku?

Planując budynek, czy to mieszkalny, czy o innej funkcji (np. biurowiec, hotel, szpital), projektant tworzy konkretną bryłę, która ma spełnić szereg funkcji – wizualną, funkcjonalną, ekonomiczną w fazie...

Planując budynek, czy to mieszkalny, czy o innej funkcji (np. biurowiec, hotel, szpital), projektant tworzy konkretną bryłę, która ma spełnić szereg funkcji – wizualną, funkcjonalną, ekonomiczną w fazie realizacji i eksploatacji – i zapewnić właściwe warunki do przebywania w tym budynku ludzi.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. PBŚ Kształtowanie układu warstw materiałowych podłóg na stropach w budynkach

Kształtowanie układu warstw materiałowych podłóg na stropach w budynkach Kształtowanie układu warstw materiałowych podłóg na stropach w budynkach

Dobór układu warstw materiałowych podłóg na stropach w budynkach nie powinien być przypadkowy, ale oparty na szczegółowych obliczeniach i analizach w zakresie nośności i wytrzymałości, wymagań cieplno-wilgotnościowych,...

Dobór układu warstw materiałowych podłóg na stropach w budynkach nie powinien być przypadkowy, ale oparty na szczegółowych obliczeniach i analizach w zakresie nośności i wytrzymałości, wymagań cieplno-wilgotnościowych, izolacyjności akustycznej oraz ochrony przeciwpożarowej.

dr inż. Andrzej Konarzewski Panele architektoniczne do budownictwa komercyjnego

Panele architektoniczne do budownictwa komercyjnego Panele architektoniczne do budownictwa komercyjnego

W Europie do opisywania konstrukcji ścian osłonowych z płyt warstwowych w obustronnej okładzinie stalowej z rdzeniem izolacyjnym można wykorzystywać zapisy podane w normie PN-EN 13830.

W Europie do opisywania konstrukcji ścian osłonowych z płyt warstwowych w obustronnej okładzinie stalowej z rdzeniem izolacyjnym można wykorzystywać zapisy podane w normie PN-EN 13830.

mgr inż. Julia Blazy, dr hab. inż. prof. PŚ Łukasz Drobiec, dr hab. inż. arch. Rafał Blazy prof. PK Zastosowanie fibrobetonu z włóknami polipropylenowymi w przestrzeniach publicznych

Zastosowanie fibrobetonu z włóknami polipropylenowymi w przestrzeniach publicznych Zastosowanie fibrobetonu z włóknami polipropylenowymi w przestrzeniach publicznych

Beton to materiał o dużej wytrzymałości na ściskanie, ale około dziesięciokrotnie mniejszej wytrzymałości na rozciąganie. Ponadto charakteryzuje się kruchym pękaniem i nie pozwala na przenoszenie naprężeń...

Beton to materiał o dużej wytrzymałości na ściskanie, ale około dziesięciokrotnie mniejszej wytrzymałości na rozciąganie. Ponadto charakteryzuje się kruchym pękaniem i nie pozwala na przenoszenie naprężeń po zarysowaniu.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Tynki gipsowe w pomieszczeniach mokrych i łazienkach

Tynki gipsowe w pomieszczeniach mokrych i łazienkach Tynki gipsowe w pomieszczeniach mokrych i łazienkach

Dobór tynku wewnętrznego do pomieszczeń mokrych lub narażonych na wilgoć nie jest prosty. Takie pomieszczenia mają specjalne wymagania, a rodzaj pokrycia ścian wewnętrznych powinien uwzględniać trudne...

Dobór tynku wewnętrznego do pomieszczeń mokrych lub narażonych na wilgoć nie jest prosty. Takie pomieszczenia mają specjalne wymagania, a rodzaj pokrycia ścian wewnętrznych powinien uwzględniać trudne warunki panujące wewnątrz kuchni czy łazienki. Na szczęście technologia wychodzi inwestorom naprzeciw i efektywne położenie tynku gipsowego w mokrych i wilgotnych pomieszczeniach jest możliwe.

mgr inż. Maciej Rokiel System ETICS – skutki braku analizy dokumentacji projektowej (cz. 4)

System ETICS – skutki braku analizy dokumentacji projektowej (cz. 4) System ETICS – skutki braku analizy dokumentacji projektowej (cz. 4)

Artykuł jest kontynuacją publikacji zamieszczonych kolejno w numerach 3/2022, 4/2022 i 6/2022 miesięcznika IZOLACJE. W tej części skupimy się na tym, jak skutki braku analizy czy wręcz nieprzeczytania...

Artykuł jest kontynuacją publikacji zamieszczonych kolejno w numerach 3/2022, 4/2022 i 6/2022 miesięcznika IZOLACJE. W tej części skupimy się na tym, jak skutki braku analizy czy wręcz nieprzeczytania dokumentacji projektowej mogą wpłynąć na uszkodzenia systemu. Przez „przeczytanie” należy tu także rozumieć zapoznanie się z tekstem kart technicznych stosowanych materiałów.

mgr inż. Maciej Rokiel Jak układać płytki wielkoformatowe?

Jak układać płytki wielkoformatowe? Jak układać płytki wielkoformatowe?

Wraz ze wzrostem wielkości płytek (długości ich krawędzi) wzrastają wymogi dotyczące jakości materiałów, precyzji przygotowania podłoża oraz reżimu technologicznego wykonawstwa.

Wraz ze wzrostem wielkości płytek (długości ich krawędzi) wzrastają wymogi dotyczące jakości materiałów, precyzji przygotowania podłoża oraz reżimu technologicznego wykonawstwa.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. PBŚ Właściwości cieplno-wilgotnościowe materiałów budowlanych (cz. 2)

Właściwości cieplno-wilgotnościowe materiałów budowlanych (cz. 2) Właściwości cieplno-wilgotnościowe materiałów budowlanych (cz. 2)

Proces wymiany ciepła przez przegrody budowlane jest nieustalony w czasie, co wynika ze zmienności warunków klimatycznych na zewnątrz budynku oraz m.in. nierównomierności pracy urządzeń grzewczych. Opis...

Proces wymiany ciepła przez przegrody budowlane jest nieustalony w czasie, co wynika ze zmienności warunków klimatycznych na zewnątrz budynku oraz m.in. nierównomierności pracy urządzeń grzewczych. Opis matematyczny tego procesu jest bardzo złożony, dlatego w większości rozwiązań inżynierskich stosuje się uproszczony model ustalonego przepływu ciepła.

mgr inż. Jarosław Stankiewicz Zastosowanie kruszyw lekkich w warstwach izolacyjnych

Zastosowanie kruszyw lekkich w warstwach izolacyjnych Zastosowanie kruszyw lekkich w warstwach izolacyjnych

Kruszywa lekkie są materiałem znanym od starożytności. Aktualnie wyrób ten ma liczną grupę odbiorców nie tylko we współczesnym budownictwie, ale i w innych dziedzinach gospodarki. Spowodowane to jest licznymi...

Kruszywa lekkie są materiałem znanym od starożytności. Aktualnie wyrób ten ma liczną grupę odbiorców nie tylko we współczesnym budownictwie, ale i w innych dziedzinach gospodarki. Spowodowane to jest licznymi zaletami tego wyrobu, takimi jak wysoka izolacyjność cieplna, niska gęstość, niepalność i wysoka mrozoodporność, co pozwala stosować go zarówno w budownictwie, ogrodnictwie, jak i innych branżach.

dr inż. Andrzej Konarzewski, mgr Marek Skowron, mgr inż. Mateusz Skowron Przegląd metod recyklingu i utylizacji odpadowej pianki poliuretanowo‑poliizocyjanurowej powstającej przy produkcji wyrobów budowlanych

Przegląd metod recyklingu i utylizacji odpadowej pianki poliuretanowo‑poliizocyjanurowej powstającej przy produkcji wyrobów budowlanych Przegląd metod recyklingu i utylizacji odpadowej pianki poliuretanowo‑poliizocyjanurowej powstającej przy produkcji wyrobów budowlanych

W trakcie szerokiej i różnorodnej produkcji wyrobów budowlanych ze sztywnej pianki poliuretanowo/poliizocyjanurowej powstaje stosunkowo duża ilość odpadów, które muszą zostać usunięte. Jak przeprowadzić...

W trakcie szerokiej i różnorodnej produkcji wyrobów budowlanych ze sztywnej pianki poliuretanowo/poliizocyjanurowej powstaje stosunkowo duża ilość odpadów, które muszą zostać usunięte. Jak przeprowadzić recykling odpadów z pianki?

Joanna Szot Rodzaje stropów w domach jednorodzinnych

Rodzaje stropów w domach jednorodzinnych Rodzaje stropów w domach jednorodzinnych

Strop dzieli budynek na kondygnacje. Jednak to nie jedyne jego zadanie. Ponadto ten poziomy element konstrukcyjny usztywnia konstrukcję domu i przenosi obciążenia. Musi także stanowić barierę dla dźwięków...

Strop dzieli budynek na kondygnacje. Jednak to nie jedyne jego zadanie. Ponadto ten poziomy element konstrukcyjny usztywnia konstrukcję domu i przenosi obciążenia. Musi także stanowić barierę dla dźwięków i ciepła.

P.P.H.U. EURO-MIX sp. z o.o. EURO-MIX – zaprawy klejące w systemach ociepleń

EURO-MIX – zaprawy klejące w systemach ociepleń EURO-MIX – zaprawy klejące w systemach ociepleń

EURO-MIX to producent chemii budowlanej. W asortymencie firmy znajduje się obecnie ponad 30 produktów, m.in. kleje, tynki, zaprawy, szpachlówki, gładzie, system ocieplania ścian na wełnie i na styropianie....

EURO-MIX to producent chemii budowlanej. W asortymencie firmy znajduje się obecnie ponad 30 produktów, m.in. kleje, tynki, zaprawy, szpachlówki, gładzie, system ocieplania ścian na wełnie i na styropianie. Zaprawy klejące EURO-MIX przeznaczone są do przyklejania wełny lub styropianu do podłoża z cegieł ceramicznych, betonu, tynków cementowych i cementowo­-wapiennych, gładzi cementowej, styropianu i wełny mineralnej w temperaturze od 5 do 25°C.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. PBŚ Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3)

Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3) Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3)

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych [1] wprowadziło od 31 grudnia 2020 r. nowe wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej poprzez zaostrzenie wymagań w zakresie wartości granicznych współczynnika...

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych [1] wprowadziło od 31 grudnia 2020 r. nowe wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej poprzez zaostrzenie wymagań w zakresie wartości granicznych współczynnika przenikania ciepła Uc(max) [W/(m2·K)] dla przegród zewnętrznych oraz wartości granicznych wskaźnika zapotrzebowania na energię pierwotną EP [kWh/(m2·rok)] dla całego budynku. Jednak w rozporządzeniu nie sformułowano wymagań w zakresie ograniczenia strat ciepła przez złącza przegród zewnętrznych...

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Zastosowanie keramzytu w remontowanych stropach i podłogach na gruncie

Zastosowanie keramzytu w remontowanych stropach i podłogach na gruncie Zastosowanie keramzytu w remontowanych stropach i podłogach na gruncie

Są sytuacje i miejsca w budynku, w których nie da się zastosować termoizolacji w postaci wełny mineralnej lub styropianu. Wówczas w rozwiązaniach występują inne, alternatywne materiały, które nadają się...

Są sytuacje i miejsca w budynku, w których nie da się zastosować termoizolacji w postaci wełny mineralnej lub styropianu. Wówczas w rozwiązaniach występują inne, alternatywne materiały, które nadają się również do standardowych rozwiązań. Najczęściej ma to miejsce właśnie w przypadkach, w których zastosowanie styropianu i wełny się nie sprawdzi. Takim materiałem, który może w pewnych miejscach zastąpić wiodące materiały termoizolacyjne, jest keramzyt. Ten materiał ma wiele właściwości, które powodują,...

Wybrane dla Ciebie

Znajdź mieszkanie, o jakim marzysz »

Znajdź mieszkanie, o jakim marzysz » Znajdź mieszkanie, o jakim marzysz »

Elementy budowlane dla budownictwa jednorodzinnego »

Elementy budowlane dla budownictwa jednorodzinnego » Elementy budowlane dla budownictwa jednorodzinnego »

Zdobądź nowe obiekty do Autodesk BIM 360 – wypełnij formularz »

Zdobądź nowe obiekty do Autodesk BIM 360 – wypełnij formularz » Zdobądź nowe obiekty do Autodesk BIM 360 – wypełnij formularz »

Polimerobitumiczna zgrzewalna papa wierzchniego krycia »

Polimerobitumiczna zgrzewalna papa wierzchniego krycia » Polimerobitumiczna zgrzewalna papa wierzchniego krycia »

Sprawdź najlepsze certyfikowane ekologiczne narzędzia!

Sprawdź najlepsze certyfikowane ekologiczne narzędzia! Sprawdź najlepsze certyfikowane ekologiczne narzędzia!

Indywidualne projekty w zakresie przegród budowlanych »

Indywidualne projekty w zakresie przegród budowlanych » Indywidualne projekty w zakresie przegród budowlanych »

Jakie narzędzia warto mieć ? »

Jakie narzędzia warto mieć ? » Jakie narzędzia warto mieć ? »

Usługi dla budownictwa – profesjonalne podejście »

Usługi dla budownictwa – profesjonalne podejście » Usługi dla budownictwa – profesjonalne podejście »

Sensacja na rynku pilarek

Sensacja na rynku pilarek Sensacja na rynku pilarek

Moc, wydajność, wszechstronność - perła wśród wiertarek

Moc, wydajność, wszechstronność - perła wśród wiertarek Moc, wydajność, wszechstronność - perła wśród wiertarek

Te elektronarzędzia Cię zaskoczą!

Te elektronarzędzia Cię zaskoczą! Te elektronarzędzia Cię zaskoczą!

Najnowsze produkty i technologie

Celuterm Sp. z o.o. Naprawa dachu po kunie – ile to kosztuje?

Naprawa dachu po kunie – ile to kosztuje? Naprawa dachu po kunie – ile to kosztuje?

Kiedy Twoje poddasze staje się domem dla kuny, konsekwencje mogą być znaczące, a jednym z najważniejszych aspektów do rozważenia jest naprawa dachu. Kuny, ze swoją skłonnością do gryzienia i drapania,...

Kiedy Twoje poddasze staje się domem dla kuny, konsekwencje mogą być znaczące, a jednym z najważniejszych aspektów do rozważenia jest naprawa dachu. Kuny, ze swoją skłonnością do gryzienia i drapania, mogą powodować poważne uszkodzenia, które nie tylko wpływają na komfort mieszkania, ale także na bezpieczeństwo i strukturę Twojego domu. W tym kontekście kluczowym pytaniem jest koszt naprawy dachu po wizycie kuny.

MAXFLOOR Kamienny dywan – naturalne i trwałe wykończenie posadzek

Kamienny dywan – naturalne i trwałe wykończenie posadzek Kamienny dywan – naturalne i trwałe wykończenie posadzek

Kamienny dywan to wytrzymała alternatywa dla konwencjonalnych pokryć posadzek w obrębie budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej. Rozwiązanie to z powodzeniem jest stosowane od wielu lat. W Polsce...

Kamienny dywan to wytrzymała alternatywa dla konwencjonalnych pokryć posadzek w obrębie budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej. Rozwiązanie to z powodzeniem jest stosowane od wielu lat. W Polsce ilość wykonywanych posadzek w tym systemie systematycznie i dynamicznie rośnie rok do roku.

CEMEX Polska Sp. z o.o. Pianobeton INSULARIS PIANO – nowoczesny materiał izolujący na dachy płaskie

Pianobeton INSULARIS PIANO – nowoczesny materiał izolujący na dachy płaskie Pianobeton INSULARIS PIANO – nowoczesny materiał izolujący na dachy płaskie

INSULARIS PIANO jest materiałem izolująco-wypełniającym produkowanym na wytwórniach betonu Cemex oraz dostarczanym na budowę za pomocą betonowozów w postaci gotowej do użycia. Nie wymaga więc uciążliwego...

INSULARIS PIANO jest materiałem izolująco-wypełniającym produkowanym na wytwórniach betonu Cemex oraz dostarczanym na budowę za pomocą betonowozów w postaci gotowej do użycia. Nie wymaga więc uciążliwego przechowywania na placu budowy, co generuje koszty i w przypadku niewłaściwego zabezpieczenia narażać może materiały izolacyjne na pogorszenie ich właściwości.

Grupa Warta Jak przygotować balkon i taras do zimy? Najlepsze sposoby na zabezpieczenie otwartych części przed zimą

Jak przygotować balkon i taras do zimy? Najlepsze sposoby na zabezpieczenie otwartych części przed zimą Jak przygotować balkon i taras do zimy? Najlepsze sposoby na zabezpieczenie otwartych części przed zimą

Części otwarte, przynależne do domów i mieszkań, podlegają bezpośredniemu działaniu czynników atmosferycznych, dlatego należy je zabezpieczać przed działaniem temperatur, wilgoci i promieni słonecznych....

Części otwarte, przynależne do domów i mieszkań, podlegają bezpośredniemu działaniu czynników atmosferycznych, dlatego należy je zabezpieczać przed działaniem temperatur, wilgoci i promieni słonecznych. Balkony i tarasy oraz znajdujące się na nich elementy aranżacji wymagają dbałości o każdy szczegół. Wtedy zyskasz pewność, że przy niekorzystnych czynnikach zewnętrznych są skutecznie chronione przed zniszczeniem.

Jak ocieplić dom? Przydatne wskazówki

Jak ocieplić dom? Przydatne wskazówki Jak ocieplić dom? Przydatne wskazówki

Prawidłowa wykonana termomodernizacja domu skutecznie ogranicza zapotrzebowanie i zużycie energii cieplnej. Rozwój branży budowlanej sprawia, że osoby, które chcą efektywnie zmniejszyć straty ciepła, mogą...

Prawidłowa wykonana termomodernizacja domu skutecznie ogranicza zapotrzebowanie i zużycie energii cieplnej. Rozwój branży budowlanej sprawia, że osoby, które chcą efektywnie zmniejszyć straty ciepła, mogą stosować różnorodne materiały izolacyjne. Przy ocieplaniu domu należy zwrócić szczególną uwagę na newralgiczne miejsca, których zlokalizowanie i odpowiednie zaizolowanie pozwoli na utrzymanie wytworzonego przez instalację grzewczą ciepła. Dlaczego ocieplenie domu jest tak ważne? Od czego zależy...

Ile kosztuje projekt domu – najważniejsze informacje i wskazówki. Sprawdź!

Ile kosztuje projekt domu – najważniejsze informacje i wskazówki. Sprawdź! Ile kosztuje projekt domu – najważniejsze informacje i wskazówki. Sprawdź!

Decyzja o budowie domu to moment, w którym pojawia się wiele pytań, na które nie zawsze łatwo znaleźć odpowiedź. Jednym z nich jest pytanie „ile kosztuje projekt domu?”. Wybór odpowiedniego projektu domu,...

Decyzja o budowie domu to moment, w którym pojawia się wiele pytań, na które nie zawsze łatwo znaleźć odpowiedź. Jednym z nich jest pytanie „ile kosztuje projekt domu?”. Wybór odpowiedniego projektu domu, czy to gotowego z oferty projektów tzw. katalogowych, czy to indywidualnego, zleconego na zamówienie, to kluczowy element procesu budowy. Niezależnie od tego, czy zdecydujemy się na projekt gotowy, czy indywidualny, musimy uwzględnić różne aspekty, takie jak dostosowanie projektu do miejscowego...

Paroc Polska Ocieplenie dachu płaskiego pod system fotowoltaiki

Ocieplenie dachu płaskiego pod system fotowoltaiki Ocieplenie dachu płaskiego pod system fotowoltaiki

Dach z paneli fotowoltaicznych to rozwiązanie, które zyskuje na popularności zwłaszcza w obiektach o dużej kubaturze, takich jak magazyny, hale produkcyjne czy budynki wielorodzinne. Fotowoltaika na dachu...

Dach z paneli fotowoltaicznych to rozwiązanie, które zyskuje na popularności zwłaszcza w obiektach o dużej kubaturze, takich jak magazyny, hale produkcyjne czy budynki wielorodzinne. Fotowoltaika na dachu wymaga jednak dużej ostrożności i dokładności w kwestii izolacji dachu płaskiego – wynika to ze specyfiki instalacji, która przede wszystkim oznacza dodatkowe obciążenia oraz ryzyko mostków termicznych. Z myślą o odpowiedniej wytrzymałości i nośności konstrukcji, tradycyjnie wybiera się materiały...

poznajstyropian.pl Recykling na rynku izolacji – jak branża styropianowa dba o środowisko?

Recykling na rynku izolacji – jak branża styropianowa dba o środowisko? Recykling na rynku izolacji – jak branża styropianowa dba o środowisko?

W dzisiejszych czasach, kiedy świadomość ekologiczna stale rośnie, również branża izolacyjna poszukuje rozwiązań przyjaznych dla środowiska. Styropian był wcześniej uważany za materiał trudny w recyklingu,...

W dzisiejszych czasach, kiedy świadomość ekologiczna stale rośnie, również branża izolacyjna poszukuje rozwiązań przyjaznych dla środowiska. Styropian był wcześniej uważany za materiał trudny w recyklingu, pozostając jednocześnie najpopularniejszym materiałem izolacyjnym na rynku. Nowoczesne technologie i praktyki ułatwiają efektywne zarządzanie odpadami styropianowymi.

DAKO Jak wybrać drzwi do nowoczesnego domu?

Jak wybrać drzwi do nowoczesnego domu? Jak wybrać drzwi do nowoczesnego domu?

Wybór drzwi wejściowych nie jest łatwym zadaniem. Muszą one wpasowywać się w stylistykę budynku, a przy tym spełniać wszystkie wymagania dotyczące bezpieczeństwa i komfortu użytkowania. Zobacz, na jakie...

Wybór drzwi wejściowych nie jest łatwym zadaniem. Muszą one wpasowywać się w stylistykę budynku, a przy tym spełniać wszystkie wymagania dotyczące bezpieczeństwa i komfortu użytkowania. Zobacz, na jakie aspekty trzeba zwrócić szczególną uwagę, wybierając drzwi zewnętrzne!

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.