Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

NNV sp. z o.o. Wpływ świadectwa energetycznego na wartość nieruchomości

Wpływ świadectwa energetycznego na wartość nieruchomości Wpływ świadectwa energetycznego na wartość nieruchomości

Ekologia ma dla nas coraz większe znaczenie. Mieszkania i domy, które zużywają mniej energii, a tym samym wywierają mniejszy wpływ na środowisko, zyskują na wartości. Obowiązkowym dokumentem przy sprzedaży...

Ekologia ma dla nas coraz większe znaczenie. Mieszkania i domy, które zużywają mniej energii, a tym samym wywierają mniejszy wpływ na środowisko, zyskują na wartości. Obowiązkowym dokumentem przy sprzedaży lub wynajmowaniu nieruchomości jest certyfikat energetyczny. Dzięki niemu możemy uzyskać wyższą cenę za naszą nieruchomość.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Polacy chcą budownictwa, które jest przyjazne dla środowiska

Polacy chcą budownictwa, które jest przyjazne dla środowiska Polacy chcą budownictwa, które jest przyjazne dla środowiska

Większość Polaków uważa, że współczesne budownictwo powinno wykorzystywać drewno certyfikowane. Potwierdza to aż 76% respondentów badania* zrealizowanego na zlecenie Forest Stewardship Council® – organizacji,...

Większość Polaków uważa, że współczesne budownictwo powinno wykorzystywać drewno certyfikowane. Potwierdza to aż 76% respondentów badania* zrealizowanego na zlecenie Forest Stewardship Council® – organizacji, która wyznacza standardy dla odpowiedzialnej gospodarki leśnej. Dla ponad połowy ankietowanych drewno to także przyszłość budownictwa, a branża powinna szukać sposobów na zastąpienie betonu i stali materiałami odnawialnymi. Badanie potwierdza stałą potrzebę wdrażania zmian w budownictwie z korzyścią...

Przemysław Gogojewicz Instalacje odnawialnych źródeł energii

Instalacje odnawialnych źródeł energii Instalacje odnawialnych źródeł energii

Wdrożenie technologii fotowoltaiki słonecznej i energii słonecznej termicznej daje szansę przynoszenia obywatelom i przedsiębiorstwom korzyści, tak w zakresie ochrony klimatu, jak i ekonomiczne.

Wdrożenie technologii fotowoltaiki słonecznej i energii słonecznej termicznej daje szansę przynoszenia obywatelom i przedsiębiorstwom korzyści, tak w zakresie ochrony klimatu, jak i ekonomiczne.

Nowe cele i zasady modernizacji budynków

fot. www.pixabay.com

fot. www.pixabay.com

Ambitny cel Unii Europejskiej osiągnięcia neutralności klimatycznej nie może być zrealizowany bez głębokich zmian w budynkach, zmian drastycznie zmniejszających ich zapotrzebowanie na energię i emisję gazów cieplarnianych. Dla osiągnięcia przyjętego celu konieczne jest zrealizowanie modernizacji niemal wszystkich budynków w całej UE. Jest to gigantyczne i bardzo trudne zadanie, którego realizacja wymaga rozszerzenia zakresu modernizacji dokonywanych w budynkach i zwiększenia tempa ich realizacji.

Już teraz podejmując termomodernizację lub ogólną modernizację budynków, trzeba mieć na uwadze wymagania i zasady wyznaczone w dokumentach programowych UE i krajowych, których przestrzeganie wkrótce stanie się obowiązujące.

Unia Europejska wyznacza nowe cele

Unia Europejska przyjęła w 2019 r. tzw. Europejski Zielony Ład [1], czyli strategię, której jednym z głównych celów jest tworzenie gospodarki, w której w 2050 r. nie będzie emisji netto gazów cieplarnianych. Dokument ten wyznaczył ogólny kierunek działania UE na 30 lat.

W celu spełnienia założeń Europejskiego Zielonego Ładu wydane zostało Europejskie Prawo o Klimacie, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1119 z 30 czerwca 2021 r. w sprawie ustanowienia ram na potrzeby osiągnięcia neutralności klimatycznej [2]. Nie jest to już deklaracja polityczna, ale bezpośrednio obowiązujące w całej Unii rozporządzenie, na podstawie którego państwa członkowskie zobowiązane są wprowadzać niezbędne środki zmierzające do osiągnięcia wyznaczonych celów, czyli:

 • redukcji emisji gazów cieplarnianych na terenie całej Unii Europejskiej o co najmniej 55% do 2030 r. w porównaniu z 1990 r.,
 • osiągnięcia neutralności klimatycznej Unii Europejskiej do 2050 r., czyli zmniejszenia emisji netto gazów cieplarnianych do zera w 2050 r.

W związku z tym rozporządzeniem, w celu dalszych, bardziej skonkretyzowanych działań legislacyjnych mających na celu wdrożenie Zielonego Ładu, 14 lipca 2021 r. Komisja Europejska opublikowała pakiet legislacyjny dotyczący klimatu i energii „Fit for 55” [3] („Gotowi na osiągnięcie celu 55%”), który ma na celu zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do 2030 r. o co najmniej 55% w stosunku do poziomu z 1990 r.

Pakiet „Fit for 55” zawiera 13 wniosków ustawodawczych umożliwiających osiągnięcie wyznaczonej redukcji emisji do 2030 r., dotyczących wielu zagadnień klimatu i energii, począwszy od odnawialnych źródeł energii po efektywność energetyczną, opodatkowanie energii, handel uprawnieniami do emisji, charakterystykę energetyczną budynków, graniczny podatek węglowy, użytkowanie gruntów, środki transportu itp.

Propozycje Komisji Europejskiej muszą jeszcze zostać zaakceptowane przez poszczególne państwa UE oraz Parlament Europejski.

Wyrażane są opinie, że realizacja tych planów wymagać będzie olbrzymich funduszy inwestycyjnych, a także podwyższenia stałych kosztów dla przedsiębiorstw i gospodarstw domowych, co może spowodować obniżenie konkurencyjności przedsiębiorstw i stopy życiowej obywateli UE. Będą więc trwały jeszcze negocjacje i dyskusje, które powinny wyjaśnić te wątpliwości, a przedstawione propozycje zaczną obowiązywać najwcześniej w 2024 r.

W ramach realizacji Zielonego Ładu w obszarze budownictwa Komisja Europejska opublikowała nową strategię mającą na celu przyspieszenie renowacji budynków zatytułowaną „Fala renowacji dla Europy – ekologizacja naszych budynków, tworzenie miejsc pracy, poprawa jakości życia” [4]. Jest to dokument, który nie jest prawem, ale ustaleniem celów i kierunków działania, a także zapowiadający wydanie wkrótce nowych dyrektyw.

Warto zwrócić uwagę, że w dokumencie mówi się o renowacji budynków, a nie o termomodernizacji, gdyż przewiduje się działania znacznie szersze niż termomodernizacja. Działania te mają uwzględniać takie kierunki, jak:

 • poprawa klimatu,
 • obniżenie emisji CO2,
 • szersze wykorzystanie źródeł odnawialnych i ciepła odpadowego,
 • dążenie do maksymalnego wykorzystania materiałów z recyklingu (gospodarka w obiegu zamkniętym),
 • budownictwo zrównoważone oparte na elementach najmniej szkodliwych dla środowiska oraz oszczędnie wykorzystujące surowce,
 • zdrowe budynki,
 • usuwanie szkodliwych substancji (azbest i radon),
 • zapobieganie klęskom żywiołowym,
 • inteligentne budynki,
 • obniżenie kosztów użytkowania,
 • zwalczanie ubóstwa energetycznego.

Komisja oceniła, że dotychczasowa skala renowacji budynków jest zdecydowanie niezadowalająca i postawiła dla krajów Unii cel zmniejszenia do 2030 r. emisji gazów cieplarnianych co najmniej o 55% w porównaniu do 1990 r.

Biorąc pod uwagę, że budynki odpowiadają za 40% całkowitego zużycia energii i 36% emisji gazów cieplarnianych, konieczne jest do 2030 r. ograniczenie zużycia energii na ogrzewanie budynków o 18%, a to oznacza, że obecnie prowadzone działania, których efektem jest corocznie zmniejszenie zużycia energii o około 1%, są zdecydowanie niewystarczające i powinny być podwojone.

Osiągnięcie takiego celu wymaga podjęcia wielokierunkowych działań znacznie bardziej intensywnych niż dotychczasowe. Bez przyspieszenia zmian w sektorze budynków nie będzie możliwa ani realizacja celów klimatycznych na 2030 r., ani osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r.

85% budynków w UE zostało wybudowanych ponad 20 lat temu, a 85–95% tych budynków będzie nadal użytkowanych w 2050 r. Aby dostosować je do nowych wymagań, potrzebna jest więc fala renowacji obejmująca niemal wszystkie budynki.

Ogłoszenie strategii na rzecz Fali Renowacji rozpoczyna cały szereg nowych działań Unii i wydanie nowych lub zmienionych dyrektyw.

Wydana jeszcze przed Falą Renowacji Dyrektywa o efektywności energetycznej EU/2018/844 [5] wskazuje, że kraje Unii Europejskiej powinny przyjąć długoterminowe strategie renowacji budynków, w których powinny ustalić plan działania zawierający działania i określone na poziomie krajowym wymierne wskaźniki postępów służące osiągnięciu długoterminowego celu.

Krajowe dokumenty programowe

W nawiązaniu do ogólnego kierunku wyznaczonego przez UE oraz do własnych potrzeb i możliwości powstały dokumenty dotyczące Polski.

W 2019 r. ogłoszono Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021–2030 (KPEiK) [6]. Dokument ten określa krajowe założenia i cele, przede wszystkim obniżenie emisyjności, efektywność energetyczną i bezpieczeństwo energetyczne. Przewiduje się w nim rozwijanie technologii magazynowania energii, wprowadzanie inteligentnych sieci energetycznych, rozwój elektromobilności, a także wprowadzanie energooszczędnych i wysokoefektywnych technologii.

Plan był przygotowywany na bazie celu redukcji emisji gazów cieplarnianych na poziomie 40% do 2030 r. Komisja Europejska w 2020 r. podniosła jednak cel redukcji emisji do 2030 r. do 55% w odniesieniu do poziomu z 1990 r., w związku z tym KPEiK będzie wymagał aktualizacji.

Obwieszczeniem Ministra Klimatu i Środowiska z 2 marca 2021 r. ogłoszona została Polityka energetyczna państwa do 2040 r. (PEP 2040) [7]. Dokument ten dotyczy całej gospodarki i wielu jej aspektów.

W odniesieniu do budynków stwierdza się, że kluczowym zadaniem jest zwiększenie efektywności wytwarzania i zużywania ciepła.

Zgodnie z wprowadzonymi przepisami nowe budynki będą spełniać wymogi o niskim zużyciu energii, ale trudnym zadaniem jest ograniczenie potrzeb energetycznych w budynkach już istniejących. W tym celu kontynuowana będzie powszechna termomodernizacja budynków (ocieplenie przegród budowlanych, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, wymiana, modernizacja systemów c.o./c.w.u.), a także wprowadzanie efektywnego i ekologicznego źródła ciepła (systemowego lub indywidualnego), zastosowanie energooszczędnego oświetlenia i sprzętu RTV/AGD i inteligentnych systemów zarządzania energią.

Tym działaniom musi towarzyszyć poprawa wiedzy o racjonalnym zużyciu energii poprzez różnorodne działania edukacyjne – konieczne jest pobudzenie świadomości społeczeństwa o potencjale oszczędności energii w domach i miejscach pracy oraz o sposobach i efektach termomodernizacji.

Podjęte zostaną prace nad modyfikacją rozwiązań dedykowanych odbiorcom wrażliwym oraz nad zdefiniowaniem problemu ubóstwa energetycznego wraz z zaproponowaniem nowych, efektywnych i kompleksowych narzędzi do walki z problemem ubóstwa energetycznego, dążąc do obniżenia jego skali.

Najważniejszym krajowym dokumentem dotyczącym modernizacji budynków jest przygotowana w 2021 r. Długoterminowa strategia renowacji budynków [8] stanowiąca projekt uchwały Rady Ministrów.

W tej strategii przyjęto, że renowacja zasobów budowlanych jest jednym z największych wyzwań infrastrukturalnych Polski do 2050 r. i w tym okresie budynki powinny być zmodernizowane w sposób spójny z ogólnym dążeniem do gospodarki neutralnej klimatycznie i poprawy jakości powietrza, zapewniając przy tym efektywność ekonomiczną renowacji oraz sprawiedliwe rozłożenie kosztów ponoszonych w związku z modernizacją budynków.

Rekomendowany scenariusz renowacji przewiduje szybkie przeprowadzenie pierwszego etapu termomodernizacji budynków o najgorszej efektywności energetycznej połączone z popularyzacją głębokiej termomodernizacji, a następnie upowszechnienie wysokiego standardu renowacji w skali całego rynku.

Przewiduje się wycofanie wykorzystania węgla we wszystkich budynkach mieszkalnych do 2040 r., a w miastach do 2030 r. Liczba corocznie modernizowanych budynków powinna być znacznie zwiększona.

Realizacja rekomendowanego scenariusza będzie wymagała mobilizacji zarówno prywatnych, jak i publicznych środków finansowych na dużą skalę. Całkowite wydatki inwestycyjne na renowację budynków w latach 2021–2050 r. przewiduje się na ok. 1,54 bln zł.

Strategia zawiera propozycje dotyczące programów wspierających renowację i inne środki niezbędne dla osiągnięcia zamierzonych celów.

Dostosowanie systemów wsparcia do nowych potrzeb

Programy i systemy wspierające termomodernizację są już obecnie dostosowywane lub przygotowywane do omawianych wyżej kierunków programowych. Zmiany mają umożliwić ułatwienie ich wykorzystania i znaczne powiększenie liczby realizowanych przedsięwzięć.

 • Programy „Czyste Powietrze” i „Stop Smog” – przewidziane jest zwiększenie liczby budynków poddawanych termomodernizacji przez większe wsparcie programów przez samorządy i banki oraz przez kierowanie do programów środków z Funduszy Europejskich.
 • Program „Mój Prąd” – w kolejnym planowanym naborze wniosków w 2022 r. przewidziane jest rozszerzenie dofinansowania o dodatkowe komponenty z zakresu magazynowania energii, co uwzględni zmiany wprowadzone w przepisach.
 • Fundusz Termomodernizacji i Remontów – przewidziane jest uzależnienie wysokości premii od stopnia poprawy efektywności energetycznej budynku, a także wsparcie remontów budynków, które ze względów prawnych (ochrona konserwatorska) nie mogą być objęte standardową termomodernizacją.
  Program „Budownictwo energooszczędne” – wspieranie energooszczędnych inwestycji polegające na budowie nowych budynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz odbudowy, rozbudowy, nadbudowy takich budynków z dofinansowaniem zwrotnym i bezzwrotnym.
 • Nowy program (od 2021 r.) „Klimatyczne Uzdrowiska” – umożliwia wspieranie adaptacji do zmian klimatu oraz poprawę efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie gmin uzdrowiskowych.
 • Nowy program NFOŚiGW i PFR wprowadza możliwość kompleksowego wsparcia inwestycji w modelu ESCO.

Fundusze Europejskie ukierunkowane będą na zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych i publicznych z uwzględnieniem wpływu renowacji na poprawę jakości życia mieszkańców obszarów rewitalizacji, a także na wsparcie poprawy efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach.

Przewiduje się uwzględnienie finansowania poprawy efektywności energetycznej budynków objętych ochroną konserwatorską, w tym wsparcie działań dopasowanych do ich specyfiki.

Kontynuowane będą istniejące i tworzone nowe programy zapewniające promocję, doradztwo, podnoszenie świadomości i wiedzy mieszkańców, przedsiębiorców i władz lokalnych.

Nowe przepisy dotyczące budynków

Osiągnięcie celów zawartych w wymienionych wyżej dokumentach programowych będzie wymagało wprowadzenia zmian we wszystkich przepisach dotyczących modernizacji i utrzymania budynków, zmian znacznie podwyższających wymagania i zwiększających tempo ich realizacji.

Już w 2021 r. wydane zostały przepisy wprowadzające pewne zmiany zgodne z nowymi kierunkami, mające na celu zwiększenie liczby i zakresu przedsięwzięć modernizacyjnych.

 • Ustawa z 20 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o efektywności energetycznej [9] wprowadziła zmiany, które poszerzą liczbę przedsięwzięć poprawiających efektywność energetyczną i usprawnią ich realizację.
 • Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów [10] została zmieniona w 2020 i 2021 r. Ustawą objęto zainstalowanie mikroinstalacji OZE, wzmocnienie budynków wielkopłytowych, poszerzenie grupy odbiorców premii remontowej o gminy, a także zwiększenie premii remontowej dla budynków komunalnych.
 • Ustawa o charakterystyce energetycznej budynków zostanie wkrótce zmieniona, a zmiany mają usprawnić system świadectw energetycznych.
  W ślad za tą ustawą zmienione będzie Rozporządzenie w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej.
 • Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo energetyczne i ustawy o odnawialnych źródłach energii wprowadza nowy model rozliczeń prosumentów, który ma na celu ukierunkowanie korzystania z instalacji fotowoltaicznych na maksymalne wykorzystywanie wyprodukowanej energii na własne potrzeby. W związku z tym zalecane i wspierane będzie posiadanie magazynów energii. Wprowadza się ramy prawne do funkcjonowania obywatelskich społeczności energetycznych (stowarzyszenia, spółdzielni, spółki), których celem jest umożliwienie wszystkim konsumentom bezpośredniego udziału w wytwarzaniu i zużywaniu energii elektrycznej oraz dzieleniu się nią z innymi odbiorcami.

Zmiany będą musiały być wprowadzone jeszcze w wielu innych aktach prawnych, także w Prawie budowlanym i rozporządzeniu o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki.

Sposoby realizacji renowacji

Omówione dokumenty programowe Unii Europejskiej i dokumenty krajowe wyznaczają kierunek działania na okres 30 lat. Termomodernizacja ma się rozrosnąć do renowacji, czyli wprowadzenia w budynkach bardzo głębokich zmian technicznych. Można wśród nich wyróżnić:

 • głęboką termomodernizację,
 • wprowadzanie innowacyjnych technologii wytwarzania energii (kogeneracja, pompy ciepła, kolektory słoneczne, fotowoltaika i inne),
 • modernizację systemu wentylacji,
 • modernizację systemu elektroenergetycznego i źródeł światła,
 • modernizację instalacji gazowych,
 • wprowadzenie instalacji i urządzeń oszczędnego wykorzystania wody,
 • stosowanie w bardzo szerokim zakresie automatyki dostosowującej poziom wykorzystania energii do rzeczywistych potrzeb (inteligentne budynki),
 • dostosowanie budynku do potrzeb elektromobilności – instalowania punktów ładowania.

Wprowadzane zmiany powinny przynosić w efekcie nie tylko zmniejszenie zużycia energii i ograniczenie emisji, ale także poprawę standardu życia mieszkańców i użytkowników. Mają także być realizowane przy wykorzystaniu materiałów z odzysku i przy dbałości o środowisko w czasie wykonywania robót.

Przewidywana renowacja budynków jest zadaniem trudnym i wymagającym poniesienia znacznych kosztów, przy czym będzie obejmować także ulepszenia ekonomicznie nieopłacalne. Trzeba więc przewidywać, że renowacja powszechnie będzie odbywać się przy finansowym wsparciu z programów państwowych.

Jednocześnie programy te będą zawierały wymagania rodzaju i zakresu zmian, których wykonanie będzie warunkiem udzielenia pomocy. Będą w ten sposób ukierunkowywały renowację zgodnie z ogólnymi celami.

Trzeba przewidywać, że dla poszczególnych budynków (zwłaszcza dużych) renowacja nie zostanie wykonana jako działanie jednorazowe, ale jako rozłożone na szereg lat kolejno wykonywane ulepszenia wspierane z różnych programów. Wymaga tego konieczność dostosowywania budynków w okresie tych 30 lat do pojawiających się nowych innowacyjnych rozwiązań technicznych, a także do zmieniających się warunków prawnych, ekonomicznych i kulturowych. Dla dużych budynków renowacja będzie więc miała charakter działania ciągłego.

Literatura

1. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów Europejski Zielony Ład COM/2019/640, dokument 52019DC0640.
2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1119 z 30 czerwca 2021 r. w sprawie ustanowienia ram na potrzeby osiągnięcia neutralności klimatycznej, dokument 32021R1119.
3. Fit for 55 czyli klimatyczna zmiana, https://ec.europa.eu/poland/news/210618_fit_55_pl
4. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów Fala Renowacji dla Europy, COM/2020/66, dokument 52020DC0662.
5. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2018/844 z 30 maja 2018 r. zmieniająca dyrektywę 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków i dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej, dokument 32018L0844.
6. Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021–2030 – założenia i cele oraz polityki i działania, Ministerstwo Aktywów Państwowych, 18.12.2019.
7. Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie polityki energetycznej państwa do 2040 r., „Monitor Polski” 2021 r., poz. 264.
8. Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia „Długoterminowej strategii renowacji budynków”, Ministerstwo Rozwoju i Technologii.
9. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2021 r., poz. 868).
10. Obwieszczenie Marszałka Sejmu R.P. z 23 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (DzU z 2021 r., poz. 554).

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

Powiązane

Jarosław Guzal Piotr Woźny: Program Czyste Powietrze wymaga zmian

Piotr Woźny: Program Czyste Powietrze wymaga zmian Piotr Woźny: Program Czyste Powietrze wymaga zmian

Piotr Woźny - Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw programu "Czyste Powietrze" - w rozmowie z Jarosławem Guzalem omawia zasady działania programu i wyjaśnia, jak można jeszcze ulepszyć jego założenia.

Piotr Woźny - Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw programu "Czyste Powietrze" - w rozmowie z Jarosławem Guzalem omawia zasady działania programu i wyjaśnia, jak można jeszcze ulepszyć jego założenia.

dr inż. Jarosław Szulc Możliwości techniczne napraw lub wzmocnienia budynków z wielkiej płyty

Możliwości techniczne napraw lub wzmocnienia budynków z wielkiej płyty Możliwości techniczne napraw lub wzmocnienia budynków z wielkiej płyty

Wieloletnie stosowanie technologii wielkopłytowych stwarzało możliwość projektowego doskonalenia prototypowych rozwiązań systemowych. Z uwagi jednak na ogromną skalę zastosowania tej technologii, np. w...

Wieloletnie stosowanie technologii wielkopłytowych stwarzało możliwość projektowego doskonalenia prototypowych rozwiązań systemowych. Z uwagi jednak na ogromną skalę zastosowania tej technologii, np. w budownictwie mieszkaniowym (z ujednoliconymi rozwiązaniami konstrukcyjno-budowlanymi), sytuacja taka mogła prowadzić do wielokrotnego powtarzania błędnych rozwiązań.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Jak termomodernizacja pomaga w walce ze smogiem?

Jak termomodernizacja pomaga w walce ze smogiem? Jak termomodernizacja pomaga w walce ze smogiem?

Z pięćdziesięciu najbardziej zanieczyszczonych smogiem miast ponad trzydzieści znajduje się w Polsce. Jakość powietrza w naszym kraju jest jedną z najniższych w Unii Europejskiej, a poziom zanieczyszczeń...

Z pięćdziesięciu najbardziej zanieczyszczonych smogiem miast ponad trzydzieści znajduje się w Polsce. Jakość powietrza w naszym kraju jest jedną z najniższych w Unii Europejskiej, a poziom zanieczyszczeń wielokrotnie przekracza normy Światowej Organizacji Zdrowia. Jak można obniżyć poziom smogu?

dr inż. Tomasz Steidl, dr inż. Paweł Krause Elementy komfortu użytkowania w ocieplonych budynkach

Elementy komfortu użytkowania w ocieplonych budynkach Elementy komfortu użytkowania w ocieplonych budynkach

Pojęcie ekologiczności w budownictwie staje się szerokim pojęciem, które zawiera w sobie wiele zagadnień nie tylko z zakresu architektury, konstrukcji czy technologii, ale również środowiska zewnętrznego,...

Pojęcie ekologiczności w budownictwie staje się szerokim pojęciem, które zawiera w sobie wiele zagadnień nie tylko z zakresu architektury, konstrukcji czy technologii, ale również środowiska zewnętrznego, higieny i zdrowotności pomieszczeń. Obecnie wzrastają wymagania co do jakości materiałów i wyrobów stosowanych w budownictwie. Krajowe przepisy zostały w większości dostosowane do wymogów obowiązujących w Unii Europejskiej, aczkolwiek znajomość tych wymagań wśród uczestników procesu budowlanego...

dr inż. arch. Maria Jaworska-Michałowska Prace termomodernizacyjne – skutki przestrzenne

Prace termomodernizacyjne – skutki przestrzenne Prace termomodernizacyjne – skutki przestrzenne

Obiekty zawsze były odnawiane, ale obecna skala remontów i adaptacji jest nowym wyzwaniem. Zmiany w sposobie użytkowania i przekształcenia nie mogą być rozumiane jako procesy peryferyjne. W trakcie remontów...

Obiekty zawsze były odnawiane, ale obecna skala remontów i adaptacji jest nowym wyzwaniem. Zmiany w sposobie użytkowania i przekształcenia nie mogą być rozumiane jako procesy peryferyjne. W trakcie remontów kompleksowych i adaptacji należy uwzględnić m.in. założenia związane z ochroną cieplną budynków, o ile proponowane rozwiązania architektoniczno-budowlane uzyskają akceptację konserwatora zabytków. Zagadnienie jest złożone, ponieważ punktem wyjścia odnowy zabytkowych elewacji jest zachowanie jej...

Jacek Sawicki Wyższe wymagania – nowe standardy, czyli o przyszłości budownictwa na Konferencji IZOLACJE 2013

Wyższe wymagania – nowe standardy, czyli o przyszłości budownictwa na Konferencji IZOLACJE 2013 Wyższe wymagania – nowe standardy, czyli o przyszłości budownictwa na Konferencji IZOLACJE 2013

Od 2019 r. w krajach UE obligatoryjne będą standardy budownictwa prawie zeroenergetycznego. To, jak Polska przymierza się do ich wprowadzenia, oraz jaką rolę w nowoczesnym projektowaniu i architekturze...

Od 2019 r. w krajach UE obligatoryjne będą standardy budownictwa prawie zeroenergetycznego. To, jak Polska przymierza się do ich wprowadzenia, oraz jaką rolę w nowoczesnym projektowaniu i architekturze odegrają izolacje, było tematem Konferencji IZOLACJE 2013.

mgr inż. Jerzy Żurawski Sporządzanie świadectw energetycznych - przeszkody i pułapki

Sporządzanie świadectw energetycznych - przeszkody i pułapki Sporządzanie świadectw energetycznych - przeszkody i pułapki

Doświadczenia w sporządzaniu świadectw energetycznych budynków rzucają nowe światło na przepisy regulujące sposób obliczania charakterystyki energetycznej. I chociaż, jak wiadomo z nieoficjalnych źródeł,...

Doświadczenia w sporządzaniu świadectw energetycznych budynków rzucają nowe światło na przepisy regulujące sposób obliczania charakterystyki energetycznej. I chociaż, jak wiadomo z nieoficjalnych źródeł, podejmowane są próby wykazania, że wdrożonych aktów prawnych nie można uznać za wadliwe, to...

Materiały prasowe news Materiały i technologie energooszczędne – XX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna

Materiały i technologie energooszczędne – XX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Materiały i technologie energooszczędne – XX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna

W dniach 8–10 listopada 2023 r. odbyła się XX Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Materiały i Technologie Energooszczędne – budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym”....

W dniach 8–10 listopada 2023 r. odbyła się XX Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Materiały i Technologie Energooszczędne – budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym”. Konferencję zorganizowała Katedra Inżynierii Procesów Budowlanych Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej.

Materiały prasowe news Silikaty w budownictwie energooszczędnym – efektywne rozwiązania i zapobieganie mostkom termicznym

Silikaty w budownictwie energooszczędnym – efektywne rozwiązania i zapobieganie mostkom termicznym Silikaty w budownictwie energooszczędnym – efektywne rozwiązania i zapobieganie mostkom termicznym

28 września odbędzie się webinarium dla inżynierów budownictwa, poświęcone zagadnieniu efektywnych rozwiązań silikatowych w budownictwie energooszczędnym oraz zapobieganiu mostkom termicznym. Organizatorem...

28 września odbędzie się webinarium dla inżynierów budownictwa, poświęcone zagadnieniu efektywnych rozwiązań silikatowych w budownictwie energooszczędnym oraz zapobieganiu mostkom termicznym. Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Producentów Silikatów „Białe murowanie”.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE news Konferencja Ł2B, czyli Łukasiewicz to Business / Building Chemistry

Konferencja Ł2B, czyli Łukasiewicz to Business / Building Chemistry Konferencja Ł2B, czyli Łukasiewicz to Business / Building Chemistry

W dniach 11–13 stycznia br. w Bukowinie Tatrzańskiej odbyła się IX edycja Konferencji Naukowej pt. „Ł2B, czyli Łukasiewicz to Business/Building Chemistry”. Organizatorem wydarzenia był Sieć Badawcza Łukasiewicz...

W dniach 11–13 stycznia br. w Bukowinie Tatrzańskiej odbyła się IX edycja Konferencji Naukowej pt. „Ł2B, czyli Łukasiewicz to Business/Building Chemistry”. Organizatorem wydarzenia był Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE news Międzynarodowe Targi Budownictwa i Architektury BUDMA 2023

Międzynarodowe Targi Budownictwa i Architektury BUDMA 2023 Międzynarodowe Targi Budownictwa i Architektury BUDMA 2023

Ponad 600 firm z 26 krajów, udział kupców i inwestorów z czterech kontynentów, blisko 30 konferencji, pokazów i warsztatów – tak w liczbach można podsumować 31. edycję targów BUDMA 2023, które odbywały...

Ponad 600 firm z 26 krajów, udział kupców i inwestorów z czterech kontynentów, blisko 30 konferencji, pokazów i warsztatów – tak w liczbach można podsumować 31. edycję targów BUDMA 2023, które odbywały się w dniach 31.01–3.02.2023 r.

dr inż. Adam Ujma news Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym – relacja z konferencji

Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym – relacja z konferencji Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym – relacja z konferencji

W dniach 16–18 listopada 2022 r. odbyła się XIX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Materiały i technologie energooszczędne – budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym”. Konferencję...

W dniach 16–18 listopada 2022 r. odbyła się XIX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Materiały i technologie energooszczędne – budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym”. Konferencję zorganizowała Katedra Inżynierii Procesów Budowlanych na Wydziale Budownictwa PCz. Patronat nad konferencją objął JM Rektor Politechniki Częstochowskiej prof. dr hab. inż. Norbert Sczygiol oraz Komisja Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami PAN oddział Katowice.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE news XIII Konferencja Ku neutralności klimatycznej – renowacja energetyczna budynków

XIII Konferencja Ku neutralności klimatycznej – renowacja energetyczna budynków XIII Konferencja Ku neutralności klimatycznej – renowacja energetyczna budynków

W dniach 16–17 listopada we Wrocławiu odbędzie się już XIII konferencja „Ku neutralności klimatycznej”.

W dniach 16–17 listopada we Wrocławiu odbędzie się już XIII konferencja „Ku neutralności klimatycznej”.

Materiały prasowe news 4 powody, dla których ekologia w budownictwie się opłaca

4 powody, dla których ekologia w budownictwie się opłaca 4 powody, dla których ekologia w budownictwie się opłaca

Ekologia i zrównoważony rozwój odgrywają coraz większą rolę w strategiach firm. Uwzględnia je już 6 na 10 inwestorów nieruchomościowych – wynika z badania CBRE. Oprócz ochrony środowiska i dobrego wizerunku,...

Ekologia i zrównoważony rozwój odgrywają coraz większą rolę w strategiach firm. Uwzględnia je już 6 na 10 inwestorów nieruchomościowych – wynika z badania CBRE. Oprócz ochrony środowiska i dobrego wizerunku, proekologiczne podejście podnosi też wartość nieruchomości. Wyższe nakłady na zastosowanie energooszczędnych rozwiązań zwracają się w postaci większego zainteresowania potencjalnych najemców, możliwości nałożenia wyższych czynszów, stabilnej wartości nieruchomości oraz niższych rachunków za media.

Materiały prasowe news Tremco CPG Poland dołącza do Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego

Tremco CPG Poland dołącza do Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego Tremco CPG Poland dołącza do Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego

Firma Tremco CPG Poland, będąca częścią CPG Europe, została członkiem Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego PLGBC (Polish Green Building Council). Udział w pracach tej organizacji to wyraz...

Firma Tremco CPG Poland, będąca częścią CPG Europe, została członkiem Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego PLGBC (Polish Green Building Council). Udział w pracach tej organizacji to wyraz zaangażowania spółki w działania na rzecz ochrony zdrowia i środowiska naturalnego poprzez promowanie zrównoważonego rozwoju w budownictwie.

mgr inż. Henryk B. Łoziczonek, dr hab. inż. arch. Marcin Furtak, prof. pk Metody badania właściwości cieplnych materiałów budowlanych

Metody badania właściwości cieplnych materiałów budowlanych Metody badania właściwości cieplnych materiałów budowlanych

W ostatnich latach wzrasta na świecie świadomość dotycząca poszanowania energii. Podejmowane są działania zmierzające do ograniczenia, a wręcz redukcji wzrostu jej zużycia. Szczególną rolę odgrywa budownictwo,...

W ostatnich latach wzrasta na świecie świadomość dotycząca poszanowania energii. Podejmowane są działania zmierzające do ograniczenia, a wręcz redukcji wzrostu jej zużycia. Szczególną rolę odgrywa budownictwo, które należy do największych odbiorców wyprodukowanej energii, zarówno na etapie wznoszenia budynków, jak i późniejszej ich eksploatacji.

dr inż. Adam Ujma news XVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna dotycząca budownictwa energooszczędnego

XVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna dotycząca budownictwa energooszczędnego XVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna dotycząca budownictwa energooszczędnego

W dniach 3–5 listopada br. odbyła się XVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Materiały i technologie energooszczędne – budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym”. Konferencję...

W dniach 3–5 listopada br. odbyła się XVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Materiały i technologie energooszczędne – budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym”. Konferencję zorganizowała Katedra Inżynierii Procesów Budowlanych na Wydziale Budownictwa Politechniki Częstochowskiej. Patronat nad konferencją objął JM Rektor Politechniki Częstochowskiej prof. dr hab. inż. Norbert Sczygiol oraz Komisja Inżynierii Budowlanej PAN o. Katowice i Komisja Ochrony Środowiska i Gospodarki...

Materiały prasowe news Rada Europejska zatwierdza konkluzję o Fali Renowacji

Rada Europejska zatwierdza konkluzję o Fali Renowacji Rada Europejska zatwierdza konkluzję o Fali Renowacji

Rada zatwierdziła konkluzje o Fali Renowacji, które mają naprawić gospodarkę dziś i stworzyć ekologiczne budynki na przyszłość. Strategia ma zintensyfikować renowacje w UE, by skłonić sektor budynków do...

Rada zatwierdziła konkluzje o Fali Renowacji, które mają naprawić gospodarkę dziś i stworzyć ekologiczne budynki na przyszłość. Strategia ma zintensyfikować renowacje w UE, by skłonić sektor budynków do współudziału w zaplanowanej na 2050 r. neutralności klimatycznej oraz zapewnić sprawiedliwą i uczciwą transformację ekologiczną.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ, inż. Konrad Rataj Ekologiczne rozwiązania materiałowe przegród budynku w świetle wymagań obowiązujących od 1 stycznia 2021 r.

Ekologiczne rozwiązania materiałowe przegród budynku w świetle wymagań obowiązujących od 1 stycznia 2021 r. Ekologiczne rozwiązania materiałowe przegród budynku w świetle wymagań obowiązujących od 1 stycznia 2021 r.

Budynek ekologiczny to taki budynek, który jest projektowany i wykonany z materiałów ekologicznych, uzyskanych oraz utylizowanych w sposób naturalny, a jego proces powstawania oraz eksploatacji przebiega...

Budynek ekologiczny to taki budynek, który jest projektowany i wykonany z materiałów ekologicznych, uzyskanych oraz utylizowanych w sposób naturalny, a jego proces powstawania oraz eksploatacji przebiega zgodnie z zasadami ekologii i budownictwa zrównoważonego. Podstawowym celem jest obecnie projektowanie wyłącznie budynków o niskim zużyciu energii, czyli spełniających wymagania w zakresie oszczędności energii i ochrony cieplnej obowiązujących od 1 stycznia 2021 r.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE System okienny MasterLine 10

System okienny MasterLine 10 System okienny MasterLine 10

MasterLine 10 to nowy, kompletny system okienny Reynaers Aluminium, stworzony z myślą o budownictwie energooszczędnym i pasywnym. Wąskie, a jednocześnie wytrzymałe profile o dobrych parametrach termicznych...

MasterLine 10 to nowy, kompletny system okienny Reynaers Aluminium, stworzony z myślą o budownictwie energooszczędnym i pasywnym. Wąskie, a jednocześnie wytrzymałe profile o dobrych parametrach termicznych pozwalają na większą swobodę projektowania. Architekci zyskują niemal nieograniczone możliwości, a właściciele domów i mieszkań mogą cieszyć się pięknymi widokami, ciepłym wnętrzem i bezpieczeństwem.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE IZOLACJE 11/12/2018

IZOLACJE 11/12/2018 IZOLACJE 11/12/2018

W nowym numerze miesięcznika IZOLACJE piszemy m.in. o nowej dyrektywie w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, a także o pracach termomodernizacyjnych w kontekście osiągnięcia standardu dla budynku...

W nowym numerze miesięcznika IZOLACJE piszemy m.in. o nowej dyrektywie w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, a także o pracach termomodernizacyjnych w kontekście osiągnięcia standardu dla budynku o niskim zużyciu energii. Omawiamy też zasady odbioru lokalu mieszkalnego i użytkowego i radzimy, jak prowadzić prace hydroizolacyjne w okresie zimowym.

dr inż. Adam Ujma Jubileuszowa konferencja naukowo-techniczna dotycząca budownictwa energooszczędnego

Jubileuszowa konferencja naukowo-techniczna dotycząca budownictwa energooszczędnego Jubileuszowa konferencja naukowo-techniczna dotycząca budownictwa energooszczędnego

W dniach 5-7 grudnia br. odbyła się XV Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Materiały i technologie energooszczędne - Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym", zorganizowana...

W dniach 5-7 grudnia br. odbyła się XV Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Materiały i technologie energooszczędne - Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym", zorganizowana przez Katedrę Organizacji i Technologii Budownictwa Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej.

Materiały prasowe news Konkurs POiD Building Awards 2021

Konkurs POiD Building Awards 2021 Konkurs POiD Building Awards 2021

Związek Polskie Okna i Drzwi ogłasza POiD Building Awards 2021 – pierwszy w branży konkurs, poszukujący i prezentujący najlepsze rozwiązania stolarki budowlanej oraz automatyki budynkowej, w kontekście...

Związek Polskie Okna i Drzwi ogłasza POiD Building Awards 2021 – pierwszy w branży konkurs, poszukujący i prezentujący najlepsze rozwiązania stolarki budowlanej oraz automatyki budynkowej, w kontekście zrealizowanych projektów architektonicznych.

Materiały prasowe news Nowy prezes Związku Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa

Nowy prezes Związku Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa Nowy prezes Związku Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa

Z dniem 1 października 2020 r., Jeremiego Mordasewicza na stanowisku prezesa Związku Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa zastąpił Szymon Firląg.

Z dniem 1 października 2020 r., Jeremiego Mordasewicza na stanowisku prezesa Związku Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa zastąpił Szymon Firląg.

Wybrane dla Ciebie

Odkryj trendy projektowania elewacji »

Odkryj trendy projektowania elewacji » Odkryj trendy projektowania elewacji »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? » Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Przeciekający dach? Jak temu zapobiec »

Przeciekający dach? Jak temu zapobiec » Przeciekający dach? Jak temu zapobiec »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Polecane produkty z branży budowlanej - Chemia budowlana »

Polecane produkty z branży budowlanej - Chemia budowlana » Polecane produkty z branży budowlanej - Chemia budowlana »

Wszystko, co powinieneś wiedzieć o izolacjach natryskowych »

Wszystko, co powinieneś wiedzieć o izolacjach natryskowych » Wszystko, co powinieneś wiedzieć o izolacjach natryskowych »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Na czym polega fenomen technologii białej wanny »

Na czym polega fenomen technologii białej wanny » Na czym polega fenomen technologii białej wanny »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.