Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Rynek ETICS w Polsce – teraźniejszość i przyszłość

Rynek ETICS w Polsce – teraźniejszość i przyszłość, fot. J. Guzal

Rynek ETICS w Polsce – teraźniejszość i przyszłość, fot. J. Guzal

Powszechnie wiadomo, że bez ograniczenia zużycia paliw kopalnych i wzrostu efektywności energetycznej nie mamy szans na skuteczną transformację w kierunku bezemisyjnej globalnej gospodarki, która pozwoli zatrzymać, a docelowo złagodzić zagrażające naszej cywilizacji zmiany klimatyczne.

Gospodarka o obiegu zamkniętym, zasoby, przystępność cenowa i efektywność energetyczna, dekarbonizacja gospodarki to kwestie priorytetowe dla przyszłego zrównoważonego rozwoju Polski i innych krajów Unii Europejskiej. Komisja Europejska, uznając wagę problemu w swojej ambitnej strategii Europejskiego Zielonego Ładu, postanowiła uczynić Europę światowym liderem gospodarki o obiegu zamkniętym i pierwszym kontynentem neutralnym dla klimatu.

Budownictwo to kluczowa gałąź gospodarki mająca ogromny bezpośredni i pośredni wpływ na środowisko. Według danych United Nations Environmental Programme w 2019 r. emisja dwutlenku węgla z eksploatowanych na świecie budynków osiągnęła najwyższy w historii poziom około 10 Gt. Budynki w krajach UE są źródłem 36% całkowitej emisji dwutlenku węgla oraz konsumują 40% energii.

Budownictwo potrzebuje materiałów budowlanych, do produkcji których potrzebne są surowce i energia, zaś powstałe budynki generują odpady, zarówno w fazie budowy, eksploatacji, jak i rozbiórki oraz emitują także potencjalnie szkodliwe substancje. Kluczowe dla realizacji celów klimatycznych jest wspieranie w budownictwie niskoemisyjnych materiałów i technologii, zaś działania te powinny być połączone z wycofywaniem z użycia paliw kopalnych.

Pandemia koronawirusa pokazała i nadal pokazuje, jak bardzo Ziemia potrzebuje odpocząć od nadmiernej aktywności człowieka. Redukcja emisji gazów cieplarnianych, jaka nastąpiła w 2020 r. w związku z działaniami podjętymi w odpowiedzi na zagrożenie zakażeniem Covid-19, doprowadziła do niewielkiego spadku rocznego tempa wzrostu stężenia dwutlenku węgla w atmosferze, praktycznie nieodróżnialnego od naturalnej zmienności pomiędzy latami. Ta informacja może nieco zaskakiwać w zestawieniu ze skrajnymi ograniczeniami, jakich doświadczyliśmy w ostatnim roku z powodu Covid-19.

Zielona transformacja

Komisja Europejska, aby pomóc państwom członkowskim wyjść z kryzysu po pandemii, do wieloletnich ram finansowych UE na lata 2021–2027 dodała plan odbudowy (NextGenerationEU). UE stworzyła długoterminowy budżet na lata 2021–2027 oraz NextGenerationEU nie tylko po to, by odbudować unijną gospodarkę, ale także by napędzać zieloną transformację. Na zasoby naturalne i środowiskowe przeznaczono 373,9 mld EUR, w tym 356,4 mld EUR w ramach budżetu kolejnej perspektywy finansowej. Tego, że do dnia dzisiejszego Polska nie korzysta z tych pieniędzy, nie można oceniać inaczej niż krytycznie.

Niezrozumiałe są działania polskich władz ustawiające polską gospodarkę w mniej korzystnej w stosunku do pozostałych krajów unijnych sytuacji. A przecież potrzeby ciągle są ogromne.

Analiza zasobów mieszkaniowych szesnastu krajów unijnych stanowiących 66% wszystkich unijnych zasobów mieszkaniowych wykazała, że 97% istniejących budynków wymaga modernizacji, aby UE mogła osiągnąć w 2050 r. cel określony w Europejskim Zielonym Ładzie – zerowy poziom emisji gazów cieplarnianych netto.

Warto w tym miejscu podkreślić, że obecnie roczne tempo renowacji budynków to jedynie 0,4 do 1,2%, w zależności od kraju. To obrazuje, jak ogromne wyzwania stoją przed branżą budowlaną i tym samym przed producentami systemów ociepleń ETICS. Oczywiście producenci ETICS są gotowi, aby im sprostać, zaś stworzenie przyjaznych ram do działania wydaje się oczywistą potrzebą naszej cywilizacji i obowiązkiem rządzących.

ETICS w Polsce i na świecie

Systemy ociepleń ETICS to powszechnie obecnie stosowane rozwiązanie w większości krajów unijnych. Wszystko zaczęło się w 1957 r., gdy w Berlinie ocieplono pierwszy budynek mieszkalny w tej technologii. Po Niemczech także w Austrii i Szwajcarii zaczęto ocieplać ściany zewnętrzne budynków. Kryzys naftowy w 1973 r. uświadomił jeszcze dobitniej w wielu krajach uprzemysłowionych potrzebę oszczędzania energii.

Kolejnym ważnym etapem rozwoju ETICS były transformacje systemowe w krajach Europy Środkowo-Wschodniej na przełomie lat 80. i 90. ubiegłego wieku oraz powiększenie liczby członków UE kilkanaście lat później.

Mówiąc o oszczędzaniu energii i ETICS, należy też wspomnieć o Protokole z Kyoto i Dyrektywach 2002/91/EC, 2010/31/EU oraz 2018/844.

ETICS to dobre, sprawdzone przez lata rozwiązanie pozwalające ograniczyć zużycie energii oraz zmniejszyć emisję budynków. O tym, jak dobre jest to rozwiązanie, świadczą liczby. W trakcie wrześniowego V Europejskiego Forum ETICS w Pradze European Association for ETICS podała, że w 2020 r. w Europie ocieplono 332 mln m2 ścian zewnętrznych budynków, zaś średnia grubość materiału termoizolacyjnego w ETICS to 125 mm. Trzy lata wcześniej europejski rynek szacowany był na 234 mln m2.

Polska, wykonując w 2020 r. około 50 mln m2 systemów ETICS, jest jednym z kluczowych europejskich rynków. W połowie 2021 r. w bazie ważnych europejskich ocen technicznych Europejskiej Organizacji ds. Ocen Technicznych (EOTA) widniały zapisy dotyczące 798 ETA wydanych dla ETICS, z czego 124 europejskie oceny techniczne dla ETICS zostały wydane przez trzy polskie europejskie jednostki oceny technicznej. Polski rynek ETICS to wiodący rynek europejski.

Wpływ ETICS na środowisko

ETICS, pomimo ponad sześćdziesięciu lat stosowania, ciągle jest rozwiązaniem innowacyjnym. Ten wymiar także obecny jest w normalizacji. Producent, aby wprowadzić wyrób na rynek unijny i umieścić oznakowanie CE, w procesie oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych ma tylko jedną możliwość – wcześniejsze uzyskanie Europejskiej Oceny Technicznej.

ETICS, podobnie jak inne wyroby budowlane w UE, nie podlega obowiązkowej ocenie w zakresie siódmego wymagania podstawowego, tj. zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych. Producent może w zakresie siódmego wymagania podstawowego poddać swój wyrób budowlany, a takim jest ETICS, dobrowolnej ocenie zgodnie z wymaganiami normy EN 15804 i przedstawić wynik tej oceny w postaci deklaracji środowiskowej III typu.

W styczniu 2021 r. nieco ponad 10 tys. wyrobów budowlanych na świecie zostało poddanych ocenie zgodnie z wymaganiami EN 15804, zaś powstałe deklaracje środowiskowe (EPD) zostały zweryfikowane przez 32 operatorów programów EPD. Nieco ponad 20 to EPD wydane dla ETICS. To niewiele, nawet bardzo niewiele.

Przyczyny takiego stanu rzeczy są różne. Po pierwsze, dobrowolny charakter deklaracji, po drugie, format tego dokumentu – trudne w odbiorze współczynniki środowiskowe. O ile jeszcze informacja, że potencjał globalnego ocieplenia (GWP) 1 m2 ETICS z EPS o grubości 10 cm i tynkiem mineralnym wyniósł 8,7 kg równoważnika dwutlenku węgla, jest zrozumiała, o tyle już takie terminy, jak współczynnik eutrofizacji, potencjał tworzenia ozonu troposferycznego czy potencjał uszczuplenia zasobów abiotycznych, są niezrozumiałe dla przeciętnego odbiorcy.

Jest jeszcze jedna przyczyna tak rzadkiego poddawania ETICS ocenie środowiskowej, a mianowicie fakt, że materiał termoizolacyjny ma największy udział w przypadku większości wskaźników środowiskowych. Dla przykładu podam, że w przypadku ETICS z EPS jako materiałem termoizolacyjnym udział EPS w GWP 1 m2 ETICS wynosi około 50%, zaś gdy jako materiał termoizolacyjny zastosowana jest wełna mineralna, jest to około 80%. Te dane dotyczą ETICS z materiałem termoizolacyjnym o 10 cm grubości. Obciążenie środowiskowe ETICS z wełną mineralną jest około trzykrotnie wyższe niż w przypadku EPS.

Jest jeszcze jedna istotna kwestia z perspektywy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych ETICS w zakresie zrównoważonego rozwoju – obciążenie środowiskowe oblicza się na podstawie danych historycznych. A sytuacja ulega zmianie i to często znacznej zmianie.

I tak na przykład na przestrzeni pięciu lat (dane za lata 2012–2017) obciążenie środowiskowe ETICS z EPS zmalało o ponad 20%, głównie na skutek zmian/modernizacji produkcji, jakich dokonali producenci EPS. Tak więc ocena stałości właściwości w obecnie zaproponowanym modelu to ocena stanu przeszłego, często stanu sprzed roku czy też dwóch.

Powyższych spostrzeżeń nie należy traktować jako odrzucenia narzędzia, jakim są deklaracje środowiskowe. To ważne dokumenty, o znacznej wartości edukacyjnej, ale w mojej ocenie nieprzydatne w procesie oceny wyrobu przez producenta. W świetle powyższego wydaje się, że w zakresie oceny wyrobów budowlanych, w tym też ETICS, konieczna jest zmiana podejścia.

Ocena techniczna systemów ETICS

Dość powszechnie uważa się, że im więcej materiałów cyrkuluje w gospodarce o obiegu zamkniętym, tym lepiej. Wiele osób przypisuje takie rozumienie koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym praktykom z przemysłu. W mojej ocenie nawet jeżeli tak jest, to takie myślenie jest udziałem niewielkiej grupy. Ja zaliczam się do tych, którzy uważają, że należałoby się zastanowić nad zdefiniowaniem kryteriów oceny w zakresie siódmego wymagania podstawowego poprzez określenie trwałości/żywotności układu oraz liczby i nakładów, jakie są ponoszone na naprawy w trakcie eksploatacji. Ważne jest, aby oceniać ETICS, podobnie zresztą jak każdy inny wyrób budowlany, w sposób holistyczny, nie wybiórczo poprzez jedno lub dwa kryteria.

W tej kwestii odniosę się do lansowanych rozwiązań łączenia różnych materiałów termoizolacyjnych na jednej elewacji. I w tej kwestii chciałbym przypomnieć, że każdy producent ETICS zobowiązany jest zgodnie z przepisami prawa do prawidłowego wprowadzenia do obrotu wyrobu budowlanego, jakim jest ETICS.

Uwzględniając obecne wymagania prawne, nie jest możliwe uzyskanie dokumentu oceny dla ETICS, który na jednej elewacji łączyłby różne materiały termoizolacyjne. Odrębne przepisy (Warunki Techniczne) obowiązujące w Polsce dopuszczają w pewnych określonych sytuacjach, jak np. w przypadku budynków wysokich połączenie dwóch różnych materiałów termoizolacyjnych. Jednak takie rozwiązania nie są i nie mogą być aktualnie przedmiotem oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych ETICS jako wyrobu budowlanego dokonywanej przez jego producenta.

W celu obiektywnej weryfikacji kreowanych rozwiązań łączenia różnych materiałów termoizolacyjnych na jednej elewacji Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń zleciło w 2020 r. Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Krakowie wykonanie serii badań ogniowych elewacji z różnymi kombinacjami materiałów termoizolacyjnych w dużej skali (cztery układy/ściany badawcze).

We wszystkich badanych wariantach ścian stwierdzono spełnienie kryteriów określonych w przedmiotowej normie oraz potwierdzono brak rozprzestrzeniania ognia przez badane próbki ścian zewnętrznych niezależnie od zastosowanych pasów z wełny mineralnej. Uwidocznione niewielkie różnice wartości temperatury średniej oraz w wielkości obszaru wytopienia styropianu nie pozwoliły na potwierdzenie istotnych korzyści i poprawy bezpieczeństwa pożarowego po zastosowaniu pasów z wełny mineralnej w opisanych wariantach ścian. Wyniki tych badań dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia.

Wspomniałem o wynikach badań ogniowych elewacji z różnymi materiałami termoizolacyjnymi na jednej ścianie, gdyż ocena w zakresie bezpieczeństwa pożarowego to tylko jeden wymiar.

Inny wymiar to łączenie na jednej elewacji dwóch tak różnych materiałów, które w trakcie eksploatacji różnie się zachowują, a efektem tego są defekty na powierzchni i okresowa konieczność ich naprawy. Naprawy, za które koszty ponosi producent ETICS, oznaczają zużycie kolejnych materiałów i energii. Uważam, że współcześnie musimy zmienić sposób naszego myślenia i zdecydowanie działać na rzecz zmniejszenia ilości surowców w obiegu.

Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń jako stowarzyszenie zrzeszające producentów ETICS od początku swojego istnienia, tj. od 2003 r., zwraca uwagę na konieczność traktowania ETICS jako rozwiązania systemowego oraz rozważania ETICS – tak jak każdego wyrobu budowlanego w aspekcie wszystkich siedmiu wymagań podstawowych.

Podsumowanie

Reasumując należy stwierdzić, że instalacja systemów ETICS jest powszechnie stosowaną metodą ocieplania ścian zewnętrznych budynków w krajach UE, zaś ponad sześćdziesiąt lat stosowania ETICS udowodniło, że ta metoda jest stabilnym i dobrym rozwiązaniem.

Z perspektywy konsumenta instalacja systemu jest względnie szybka i prosta w wykonaniu. Czynniki wpływające na ewentualne pogorszenie właściwości termoizolacyjnych ETICS są dobrze znane. ETICS zwiększają efektywność energetyczną zarówno nowych budynków, jak i istniejących, poddawanych renowacji. Technologia ETICS jest stale rozwijana, tak aby zwiększyć jej funkcjonalność i spełnić oczekiwania użytkowników. Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku ETICS wpływa na zmniejszenie emisji gazów, przede wszystkim dwutlenku węgla do atmosfery.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

Powiązane

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3)

Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3) Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3)

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych [1] wprowadziło od 31 grudnia 2020 r. nowe wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej poprzez zaostrzenie wymagań w zakresie wartości granicznych współczynnika...

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych [1] wprowadziło od 31 grudnia 2020 r. nowe wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej poprzez zaostrzenie wymagań w zakresie wartości granicznych współczynnika przenikania ciepła Uc(max) [W/(m2·K)] dla przegród zewnętrznych oraz wartości granicznych wskaźnika zapotrzebowania na energię pierwotną EP [kWh/(m2·rok)] dla całego budynku. Jednak w rozporządzeniu nie sformułowano wymagań w zakresie ograniczenia strat ciepła przez złącza przegród zewnętrznych...

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Zastosowanie keramzytu w remontowanych stropach i podłogach na gruncie

Zastosowanie keramzytu w remontowanych stropach i podłogach na gruncie Zastosowanie keramzytu w remontowanych stropach i podłogach na gruncie

Są sytuacje i miejsca w budynku, w których nie da się zastosować termoizolacji w postaci wełny mineralnej lub styropianu. Wówczas w rozwiązaniach występują inne, alternatywne materiały, które nadają się...

Są sytuacje i miejsca w budynku, w których nie da się zastosować termoizolacji w postaci wełny mineralnej lub styropianu. Wówczas w rozwiązaniach występują inne, alternatywne materiały, które nadają się również do standardowych rozwiązań. Najczęściej ma to miejsce właśnie w przypadkach, w których zastosowanie styropianu i wełny się nie sprawdzi. Takim materiałem, który może w pewnych miejscach zastąpić wiodące materiały termoizolacyjne, jest keramzyt. Ten materiał ma wiele właściwości, które powodują,...

Sebastian Malinowski Kleje żelowe do płytek – właściwości i zastosowanie

Kleje żelowe do płytek – właściwości i zastosowanie Kleje żelowe do płytek – właściwości i zastosowanie

Kleje żelowe do płytek cieszą się coraz większą popularnością. Produkty te mają świetne parametry techniczne, umożliwiają szybki montaż wszelkiego rodzaju okładzin ceramicznych na powierzchni podłóg oraz...

Kleje żelowe do płytek cieszą się coraz większą popularnością. Produkty te mają świetne parametry techniczne, umożliwiają szybki montaż wszelkiego rodzaju okładzin ceramicznych na powierzchni podłóg oraz ścian.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem

Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem

Dla przegród stykających się z gruntem straty ciepła przez przenikanie należą do trudniejszych w obliczeniu. Strumienie cieplne wypływające z ogrzewanego wnętrza mają swój udział w kształtowaniu rozkładu...

Dla przegród stykających się z gruntem straty ciepła przez przenikanie należą do trudniejszych w obliczeniu. Strumienie cieplne wypływające z ogrzewanego wnętrza mają swój udział w kształtowaniu rozkładu temperatur w gruncie pod budynkiem i jego otoczeniu.

Jacek Sawicki, konsultacja dr inż. Szczepan Marczyński – Clematis Źródło Dobrych Pnączy, prof. Jacek Borowski Roślinne izolacje elewacji

Roślinne izolacje elewacji Roślinne izolacje elewacji

Naturalna zieleń na elewacjach obecna jest od dawna. W formie pnączy pokrywa fasady wielu średniowiecznych budowli, wspina się po murach secesyjnych kamienic, nierzadko zdobi frontony XX-wiecznych budynków...

Naturalna zieleń na elewacjach obecna jest od dawna. W formie pnączy pokrywa fasady wielu średniowiecznych budowli, wspina się po murach secesyjnych kamienic, nierzadko zdobi frontony XX-wiecznych budynków jednorodzinnych czy współczesnych, nowoczesnych obiektów budowlanych, jej istnienie wnosi wyjątkowe zalety estetyczne i użytkowe.

mgr inż. Wojciech Rogala Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych

Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych

Ściany z elementów silikatowych w ciągu ostatnich 20 lat znacznie zyskały na popularności [1]. Stanowią obecnie większość przegród akustycznych w budynkach wielorodzinnych, gdzie z uwagi na wiele źródeł...

Ściany z elementów silikatowych w ciągu ostatnich 20 lat znacznie zyskały na popularności [1]. Stanowią obecnie większość przegród akustycznych w budynkach wielorodzinnych, gdzie z uwagi na wiele źródeł hałasu izolacyjność akustyczna stanowi jeden z głównych czynników wpływających na komfort.

LERG SA Poliole poliestrowe Rigidol®

Poliole poliestrowe Rigidol® Poliole poliestrowe Rigidol®

Od lat obserwujemy dynamicznie rozwijający się trend eko, który stopniowo z mody konsumenckiej zaczął wsiąkać w coraz głębsze dziedziny życia społecznego, by w końcu dotrzeć do korzeni funkcjonowania wielu...

Od lat obserwujemy dynamicznie rozwijający się trend eko, który stopniowo z mody konsumenckiej zaczął wsiąkać w coraz głębsze dziedziny życia społecznego, by w końcu dotrzeć do korzeni funkcjonowania wielu biznesów. Obecnie marki, które chcą odnieść sukces, powinny oferować swoim odbiorcom zdecydowanie więcej niż tylko produkt czy usługę wysokiej jakości.

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Prefabrykacja w budownictwie

Prefabrykacja w budownictwie Prefabrykacja w budownictwie

Prefabrykacja w projektowaniu i realizacji budynków jest bardzo nośnym tematem, co przekłada się na duże zainteresowanie wśród projektantów i inwestorów tą tematyką. Obecnie wzrasta realizacja budynków...

Prefabrykacja w projektowaniu i realizacji budynków jest bardzo nośnym tematem, co przekłada się na duże zainteresowanie wśród projektantów i inwestorów tą tematyką. Obecnie wzrasta realizacja budynków z prefabrykatów. Można wśród nich wyróżnić realizacje realizowane przy zastosowaniu elementów prefabrykowanych stosowanych od lat oraz takich, które zostały wyprodukowane na specjalne zamówienie do zrealizowania jednego obiektu.

dr inż. Gerard Brzózka Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku

Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku

Płyty warstwowe zastosowane jako przegrody akustyczne stanowią rozwiązanie charakteryzujące się dobrymi własnościami izolacyjnymi głównie w paśmie średnich, jak również wysokich częstotliwości, przy obciążeniu...

Płyty warstwowe zastosowane jako przegrody akustyczne stanowią rozwiązanie charakteryzujące się dobrymi własnościami izolacyjnymi głównie w paśmie średnich, jak również wysokich częstotliwości, przy obciążeniu niewielką masą powierzchniową. W wielu zastosowaniach wyparły typowe rozwiązania przegród masowych (np. z ceramiki, elementów wapienno­ piaskowych, betonu, żelbetu czy gipsu), które cechują się kilkukrotnie wyższymi masami powierzchniowymi.

dr hab. inż. Tomasz Tański, Roman Węglarz Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA

Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA

W świetle zawiłości norm, wymogów projektowych oraz tych istotnych z punktu widzenia inwestora okazuje się, że problem doboru właściwego materiału staje się bardzo złożony. Materiały odpowiadające zarówno...

W świetle zawiłości norm, wymogów projektowych oraz tych istotnych z punktu widzenia inwestora okazuje się, że problem doboru właściwego materiału staje się bardzo złożony. Materiały odpowiadające zarówno za estetykę, jak i przeznaczenie obiektu, m.in. w budownictwie przemysłowym, muszą sprostać wielu wymogom technicznym oraz wizualnym.

dr inż. Jarosław Mucha Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków

Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków

Projektowanie jest początkowym etapem realizacji wszystkich inwestycji budowlanych, mającym decydujący wpływ na kształt, funkcjonalność obiektu, optymalność rozwiązań technicznych, koszty realizacji, niezawodność...

Projektowanie jest początkowym etapem realizacji wszystkich inwestycji budowlanych, mającym decydujący wpływ na kształt, funkcjonalność obiektu, optymalność rozwiązań technicznych, koszty realizacji, niezawodność i trwałość w zakładanym okresie użytkowania. Często realizacja projektowanych inwestycji wykonywana jest w połączeniu z wykorzystaniem obiektów istniejących, które są w złym stanie technicznym, czy też nie posiadają aktualnej dokumentacji technicznej. Prawidłowe, skuteczne i optymalne projektowanie...

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1)

Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1) Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1)

Kontynuując zagadnienia związane z analizą dokumentacji technicznej skupiamy się tym razem na omówieniu dokumentacji robót renowacyjnych.

Kontynuując zagadnienia związane z analizą dokumentacji technicznej skupiamy się tym razem na omówieniu dokumentacji robót renowacyjnych.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji

Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji

Wykonywanie wtórnych hydroizolacji przeciw wilgoci kapilarnej metodą iniekcji można porównać do ocieplania budynku. Obie technologie nie są szczególnie trudne, dopóki mamy do czynienia z pojedynczą przegrodą.

Wykonywanie wtórnych hydroizolacji przeciw wilgoci kapilarnej metodą iniekcji można porównać do ocieplania budynku. Obie technologie nie są szczególnie trudne, dopóki mamy do czynienia z pojedynczą przegrodą.

Materiały prasowe news Rynek silikatów – 10 lat rozwoju

Rynek silikatów – 10 lat rozwoju Rynek silikatów – 10 lat rozwoju

Wdrażanie nowych rozwiązań w branży budowlanej wymaga czasu oraz dużego nakładu energii. Polski rynek nie jest zamknięty na innowacje, jednak podchodzi do nich z ostrożnością i ocenia przede wszystkim...

Wdrażanie nowych rozwiązań w branży budowlanej wymaga czasu oraz dużego nakładu energii. Polski rynek nie jest zamknięty na innowacje, jednak podchodzi do nich z ostrożnością i ocenia przede wszystkim pod kątem korzyści – finansowych, wykonawczych czy wizualnych. Producenci materiałów budowlanych, chcąc dopasować ofertę do potrzeb i wymagań polskich inwestycji, od wielu lat kontynuują pracę edukacyjną, legislacyjną oraz komunikacyjną z pozostałymi uczestnikami procesu budowlanego. Czy działania te...

MIWO – Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych

Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe  w domach drewnianych

W Polsce budynki drewniane to przede wszystkim domy jednorodzinne. Jak pokazują dane GUS, na razie stanowią 1% wszystkich budynków mieszkalnych oddanych do użytku w ciągu ostatniego roku, ale ich popularność...

W Polsce budynki drewniane to przede wszystkim domy jednorodzinne. Jak pokazują dane GUS, na razie stanowią 1% wszystkich budynków mieszkalnych oddanych do użytku w ciągu ostatniego roku, ale ich popularność wzrasta. Jednak drewno używane jest nie tylko przy budowie domów szkieletowych, w postaci więźby dachowej znajduje się też niemal w każdym domu budowanym w technologii tradycyjnej. Dlatego istotne jest, aby zwracać uwagę na bezpieczeństwo pożarowe budynków. W zwiększeniu jego poziomu pomaga izolacja...

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6)

Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6) Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6)

Integralną częścią projektowania budynków o niskim zużyciu energii (NZEB) jest minimalizacja strat ciepła przez ich elementy obudowy (przegrody zewnętrzne i złącza budowlane). Złącza budowlane, nazywane...

Integralną częścią projektowania budynków o niskim zużyciu energii (NZEB) jest minimalizacja strat ciepła przez ich elementy obudowy (przegrody zewnętrzne i złącza budowlane). Złącza budowlane, nazywane także mostkami cieplnymi (termicznymi), powstają m.in. w wyniku połączenia przegród budynku. Generują dodatkowe straty ciepła przez przegrody budowlane.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41)

Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41) Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41)

Wykonanie hydroizolacji wtórnej w postaci nieprzepuszczalnej dla wody konstrukcji betonowej jest rozwiązaniem dopuszczalnym, jednak technicznie bardzo złożonym, a jego skuteczność, bardziej niż w przypadku...

Wykonanie hydroizolacji wtórnej w postaci nieprzepuszczalnej dla wody konstrukcji betonowej jest rozwiązaniem dopuszczalnym, jednak technicznie bardzo złożonym, a jego skuteczność, bardziej niż w przypadku jakiejkolwiek innej metody, determinowana jest przez prawidłowe zaprojektowanie oraz wykonanie – szczególnie istotne jest zapewnienie szczelności złączy, przyłączy oraz przepustów.

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku

Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku

Wybór rozwiązania materiałowego i kompleksowej technologii naprawy obiektu poddanego ekspertyzie musi wynikać z wcześniej wykonanych badań. Rezultaty badań wstępnych w wielu przypadkach narzucają sposób...

Wybór rozwiązania materiałowego i kompleksowej technologii naprawy obiektu poddanego ekspertyzie musi wynikać z wcześniej wykonanych badań. Rezultaty badań wstępnych w wielu przypadkach narzucają sposób rozwiązania izolacji fundamentów.

Sebastian Malinowski Izolacje akustyczne w biurach

Izolacje akustyczne w biurach Izolacje akustyczne w biurach

Ekonomia pracy wymaga obecnie otwartych, ułatwiających komunikację środowisk biurowych. Odpowiednia akustyka w pomieszczeniach typu open space tworzy atmosferę, która sprzyja zarówno swobodnej wymianie...

Ekonomia pracy wymaga obecnie otwartych, ułatwiających komunikację środowisk biurowych. Odpowiednia akustyka w pomieszczeniach typu open space tworzy atmosferę, która sprzyja zarówno swobodnej wymianie informacji pomiędzy pracownikami, jak i ich koncentracji. Nie każdy jednak wie, że bardzo duży wpływ ma na to konstrukcja sufitu.

dr inż. Beata Anwajler, mgr inż. Anna Piwowar Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych

Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych

Współcześnie uwaga badaczy oraz polityków z całego świata została zwrócona na globalny problem negatywnego oddziaływania energetyki na środowisko naturalne. Szczególnym zagadnieniem stało się zjawisko...

Współcześnie uwaga badaczy oraz polityków z całego świata została zwrócona na globalny problem negatywnego oddziaływania energetyki na środowisko naturalne. Szczególnym zagadnieniem stało się zjawisko zwiększania efektu cieplarnianego, które jest wskazywane jako skutek działalności człowieka. Za nadrzędną przyczynę tego zjawiska uznaje się emisję gazów cieplarnianych (głównie dwutlenku węgla) związaną ze spalaniem paliw kopalnych oraz ubóstwem, które powoduje trudności w zaspakajaniu podstawowych...

Fiberglass Fabrics s.c. Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego

Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego

Siatka z włókna szklanego jest wykorzystywana w systemach ociepleniowych jako warstwa zbrojąca tynków zewnętrznych. Ma za zadanie zapobiec ich pękaniu oraz powstawaniu rys podczas użytkowania. Siatka z...

Siatka z włókna szklanego jest wykorzystywana w systemach ociepleniowych jako warstwa zbrojąca tynków zewnętrznych. Ma za zadanie zapobiec ich pękaniu oraz powstawaniu rys podczas użytkowania. Siatka z włókna szklanego pozwala na przedłużenie żywotności całego systemu ociepleniowego w danym budynku. W sklepie internetowym FFBudowlany.pl oferujemy szeroki wybór różnych gramatur oraz sposobów aplikacji tego produktu.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Całkowite przenikanie ciepła przez elementy obudowy budynku (cz. 7)

Całkowite przenikanie ciepła przez elementy obudowy budynku (cz. 7) Całkowite przenikanie ciepła przez elementy obudowy budynku (cz. 7)

W celu ustalenia bilansu energetycznego budynku niezbędna jest znajomość określania współczynnika strat ciepła przez przenikanie przez elementy obudowy budynku z uwzględnieniem przepływu ciepła w polu...

W celu ustalenia bilansu energetycznego budynku niezbędna jest znajomość określania współczynnika strat ciepła przez przenikanie przez elementy obudowy budynku z uwzględnieniem przepływu ciepła w polu jednowymiarowym (1D), dwuwymiarowym (2D) oraz trójwymiarowym (3D).

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Fasady wentylowane w budynkach wysokich i wysokościowych

Fasady wentylowane w budynkach wysokich i wysokościowych Fasady wentylowane w budynkach wysokich i wysokościowych

Projektowanie obiektów wielopiętrowych wiąże się z większymi wyzwaniami w zakresie ochrony przed ogniem, wiatrem oraz stratami cieplnymi – szczególnie, jeśli pod uwagę weźmiemy popularny typ konstrukcji...

Projektowanie obiektów wielopiętrowych wiąże się z większymi wyzwaniami w zakresie ochrony przed ogniem, wiatrem oraz stratami cieplnymi – szczególnie, jeśli pod uwagę weźmiemy popularny typ konstrukcji ścian zewnętrznych wykańczanych fasadą wentylowaną. O jakich zjawiskach fizycznych i obciążeniach mowa? W jaki sposób determinują one dobór odpowiedniej izolacji budynku?

inż. Izabela Dziedzic-Polańska Fibrobeton – kompozyt cementowy do zadań specjalnych

Fibrobeton – kompozyt cementowy do zadań specjalnych Fibrobeton – kompozyt cementowy do zadań specjalnych

Beton jest najczęściej używanym materiałem budowlanym na świecie i jest stosowany w prawie każdym typie konstrukcji. Beton jest niezbędnym materiałem budowlanym ze względu na swoją trwałość, wytrzymałość...

Beton jest najczęściej używanym materiałem budowlanym na świecie i jest stosowany w prawie każdym typie konstrukcji. Beton jest niezbędnym materiałem budowlanym ze względu na swoją trwałość, wytrzymałość i wyjątkową długowieczność. Może wytrzymać naprężenia ściskające i rozciągające oraz trudne warunki pogodowe bez uszczerbku dla stabilności architektonicznej. Wytrzymałość betonu na ściskanie w połączeniu z wytrzymałością materiału wzmacniającego na rozciąganie poprawia ogólną jego trwałość. Beton...

Wybrane dla Ciebie

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny » Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? » Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Płyty XPS – następca styropianu »

Płyty XPS – następca styropianu » Płyty XPS – następca styropianu »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? » Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków » Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.