Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Propozycja modyfikacji projektowania rezonansowych układów pochłaniających

Szkic rozwiązania rezonansowego komorowego układu pochłaniającego, rys. G. Brzózka

Szkic rozwiązania rezonansowego komorowego układu pochłaniającego, rys. G. Brzózka

Podstawy do projektowania rezonansowych układów pochłaniających zostały zaproponowane w odniesieniu do rezonatorów komorowych perforowanych i szczelinowych przez Smithsa i Kostena już w 1951 r. [1]. Jej szeroką interpretację w polskiej literaturze przedstawili profesorowie Sadowski i Żyszkowski [2, 3]. Pewną uciążliwość tej propozycji stanowiła konieczność korzystania z nomogramów, co determinuje stosunkowo małą dokładność.

Zobacz także

dr inż. Magda Kosmal, dr inż. Anna Kuśnierz Badanie izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych szyb ognioodpornych

Badanie izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych szyb ognioodpornych Badanie izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych szyb ognioodpornych

Obiekty budowlane (oraz ich poszczególne części), przy użytkowaniu ich zgodnie z zamierzonym zastosowaniem, muszą spełniać przez okres użytkowania szereg wymagań podstawowych. Należą do nich bezpieczeństwo...

Obiekty budowlane (oraz ich poszczególne części), przy użytkowaniu ich zgodnie z zamierzonym zastosowaniem, muszą spełniać przez okres użytkowania szereg wymagań podstawowych. Należą do nich bezpieczeństwo pożarowe oraz ochrona przed hałasem. Niezwykle istotne jest również wymaganie dotyczące zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych. Wymagania te są podstawą do opracowywania norm i zharmonizowanych specyfikacji technicznych, w których określane są cechy wyrobów (zasadnicze charakterystyki)...

dr inż. Artur Nowoświat , dr inż. Leszek Dulak Wpływ zanieczyszczenia paneli dźwiękochłonnych na ich własności akustyczne

Wpływ zanieczyszczenia paneli dźwiękochłonnych na ich własności akustyczne Wpływ zanieczyszczenia paneli dźwiękochłonnych na ich własności akustyczne

W niniejszym artykule autorzy przedstawiają wyniki badań, dotyczące wpływu stopnia zanieczyszczenia perforowanych paneli dźwiękochłonnych pyłem cementowym na wybrane parametry akustyczne.

W niniejszym artykule autorzy przedstawiają wyniki badań, dotyczące wpływu stopnia zanieczyszczenia perforowanych paneli dźwiękochłonnych pyłem cementowym na wybrane parametry akustyczne.

Iwona Sobczak Normy akustyczne w budownictwie

Normy akustyczne w budownictwie Normy akustyczne w budownictwie

Normy akustyczne w budownictwie, takie jak PN-B-02151-4:2015-06 [1], nie powstały bez powodu. Skutki ekspozycji na hałas nie są natychmiastowe, ale za to bardzo poważne. Narażenie na głośne dźwięki może...

Normy akustyczne w budownictwie, takie jak PN-B-02151-4:2015-06 [1], nie powstały bez powodu. Skutki ekspozycji na hałas nie są natychmiastowe, ale za to bardzo poważne. Narażenie na głośne dźwięki może prowadzić do trwałego uszkodzenia słuchu, ale nie wolno też zapominać o znacznie powszechniejszym zagrożeniu – mianowicie pozasłuchowym wpływie hałasu na zdrowie. Będąc silnym stresorem, jest przyczyną m.in. zaburzeń snu, przyspieszonego zmęczenia, rozdrażnienia, kłopotów z koncentracją, a nawet chorób...

*****
Artykuł dotyczy metody projektowania rezonansowych układów pochłaniających zaproponowanej przez prof. A. Dobruckiego. Zaprezentowano inną procedurę obliczeniową. Ta metoda projektowania może być bardziej użyteczna z punktu widzenia praktyki inżynierskiej i wyklucza ewentualne błędy obliczeniowe wynikające z zastosowania algorytmu obliczeniowego zaproponowanego przez prof. A. Dobruckiego.

Proposal for modification of the design of resonance absorbing systems

The article focuses on the design method of resonance absorbing systems proposed by prof. A. Dobrucki. A different calculation method was proposed. This design method may be more useful from the point of view of engineering practice and excludes computational errors resulting from the application of the computational algorithm proposed by prof. A. Dobrucki.
*****

Uciążliwości te miały zostać wyeliminowane poprzez zastosowanie algorytmu obliczeniowego w opracowaniu [4], pozwalające na dostosowanie metodyki obliczeń do nowoczesnej techniki obliczeniowej. Weryfikacja tego algorytmu wskazuje na możliwość występowania w nim błędów. Dlatego podjęto próbę jego skorygowania.

Weryfikacja algorytmu obliczeniowego wg prof. Dobruckiego

Ponieważ opracowania, na które się powołuję, mogą być trudno dostępne, dlatego poniżej w skrócie przybliżam ich treść.

Algorytm prof. Dobruckiego

tab 1 uklady pochlaniajace 1

TABELA 1. Przykładowe przeliczenia rezonansowego komorowego układu pochłaniającego wg algorytmu zaproponowanego przez prof. Dobruckiego

Procedurę obliczeniową wg tego algorytmu opisano w opracowaniu [4], wykorzystano do przeprowadzenia obliczeń weryfikacyjnych w TABELI 1.

rys 1 uklady pochlaniajace

RYS. 1. Szkic rozwiązania rezonansowego komorowego układu pochłaniającego. Objaśnienia: ρw i ρ0 – gęstości wyłożenia dźwiękochłonnego i powietrza, c1 i c – prędkości rozprzestrzeniania się dźwięku w materiale wyłożenia dźwiękochłonnego i powietrzu, b i B – wymiary otworów bądź szczelin; odległości rozmieszczenia otworów lub szczelin, dw i d – grubość wyłożenia dźwiękochłonnego; grubość komory rezonansowej; rys.: G. Brzózka

W celu zrozumienia tego przykładu obliczeniowego w tabeli podano stosowane w tym opracowaniu wzory obliczeniowe wraz z ich numeracją – jak w cytowanym opracowaniu. Przedstawione przykłady bazują na przykładzie przedstawionym w tym opracowaniu, dla rezonansowego układu pochłaniającego jak na RYS. 1.

rys 2 uklady pochlaniajace

RYS. 2. Rezystancja akustyczna jednostkowa Rj ważniejszych materiałów dźwiękochłonnych; rys.: G. Brzózka

W odniesieniu do wyznaczenia gęstości materiału wyłożenia dźwiękochłonnego wykorzystano zależność rezystancji akustycznej jednostkowej tego materiału Rj od jego gęstości ρw, podanej w opracowaniu [5]. W przykładach obliczeniowych autor miał prawdopodobnie na myśli wełnę szklaną. Wartość 40 kg/m3 dotyczy dolnego przedziału odczytu tej wielkości z RYS. 2.

Opis procedury obliczeniowej w skondensowanej formie ujęto w opracowaniu [4] w formie przykładu obliczeniowego zacytowanego poniżej:

„Zaprojektujmy układ rezonansowy o następujących parametrach:

  • częstotliwość rezonansowa ƒr = 125 Hz,
  • pogłosowy współczynnik pochłaniania w rezonansie αrez = 0,6,
  • liczba oktaw z tłumieniem nie mniejszym niż połowa rezonansowego n = 3,
  • współczynnik perforacji δ = 3% lub 5%,
  • grubość deski panelu l = 2 cm.

Ustalamy wartość fizycznego współczynnika pochłaniania w rezonansie αr = 0,43 oraz współczynnik rezystancji K = 7,163.

Następnie ze wzoru (4) obliczamy wartość s = 1,238 oraz iloczyn kd = 0,092.

Z kolei ze wzoru (5) oblicza się wartość k = 0,692 m oraz odległość panelu od ściany d = 0,133 m. Wielkość l’ = 4,33 cm dla współczynnika perforacji 3% oraz l’ = 7,22 cm dla δ = 5%.

Materiał wypełniający szczelinę na podstawie wzoru (9) ma oporność przepływową 4114 rejli/m, co może być uzyskane przez zastosowanie waty lub rzadkiej wełny mineralnej o gęstości 50 kg/m3.

W przypadku ustroju perforowanego, ze wzoru (7) uzyskuje się dla δ = 3% średnicę perforacji b = 3 cm oraz szerokość panelu B = 15 cm, zaś dla δ = 5% otrzymuje się wartości b = 6,65 cm oraz B = 26,4 cm. Wydaje się, że zgrabniejsza będzie boazeria ze współczynnikiem perforacji 3%.

Dla ustroju szczelinowego, z równania (12) oblicza się dla współczynnika perforacji 3% wartość szerokości szczeliny b = 0,6 cm i wartość szerokości panelu B = 20 cm. Dla współczynnika perforacji równego 5% odpowiednie wartości wynoszą: b = 1,6 cm oraz B = 32 cm. W tym przypadku korzystniej będzie wybrać rozwiązanie ze współczynnikiem δ = 5%.”

Wg tej procedury przeprowadzono obliczenia prezentowane w TABELI 1.

Dane wejściowe i wyniki obliczeń podane przez autora opracowania wyróżniono kolorem żółtym. Podobnie oznaczone dane wejściowe przyjęte do obliczeń weryfikacyjnych (2 kolumna i 4) wg procedury w [4] – pokrywające się z danymi wg autora.

W przypadku złożonych wzorów przeprowadzono obliczenia, wykorzystując na pasku Narzędzi w programie Excela procedurę obliczeniową „Szukaj wyniku”. Rezultaty takich przeliczeń wyróżniono kolorem zielonym lub jasnoniebieskim.

Uzupełniająco sprawdzano odchylenie procentowe pomiędzy wynikami obliczeń i danymi podanymi przez autora (3 kolumna i 6). Dla wartości znacznie różniących się pola wyróżniono beżowym kolorem.

W odniesieniu do obliczeń dla przykładu w TABELI 1, wyznaczone wyniki parametrów geometrycznych dla ustrojów szczelinowych odbiegają wyraźnie od podanych jako wzorcowe przez prof. Dobruckiego, jak również od odczytywanych z nomogramu Smithsa i Kostena. Jest to prawdopodobnie spowodowane błędem we wzorze (12) – do określenia szerokości szczelin:

rys 3 uklady pochlaniajace

RYS. 3. Przebiegi współczynników pochłaniania wyznaczonych z powyższych obliczeń (dla przypadków zastosowania wyłożenia dźwiękochłonnego); rys.: G. Brzózka

Na RYS. 3 zilustrowano przebiegi współczynników pochłaniania wyznaczonych z powyższych obliczeń.

Wyznaczone przebiegi współczynników pochłaniania dla perforacji 3% oraz 5% wzajemnie się pokrywają, ponieważ takie przyjęto założenie do obliczeń i dla takiego założenia obliczano dobór parametrów konstrukcyjnych.

Warto również zwrócić uwagę na znaczny przyrost wartości dla współczynników pogłosowych (praktycznie dotyczących warunków, jakie występują w pomieszczeniach) w odniesieniu do fizycznych oraz na zmniejszenie częstotliwości rezonansowej w przypadkach zastosowania wyłożenia dźwiękochłonnego.

Metoda proponowana przez Smithsa i Kostena

Wykorzystano do tego celu interpretacje przedstawione w opracowaniach [2, 3]. Projektowanie oparte jest na wykorzystaniu nomogramów – RYS. 4–6.

rys 4 uklady pochlaniajace

RYS. 4. Związek między współczynnikiem pochłaniania dźwięku przy rezonansie αrez, szerokością pasma n (w oktawach), wewnątrz którego współczynnik pochłaniania nie maleje poniżej αrez/2, stosunkiem rezystancji strat rezonatora do rezystancji promieniowania otworu rezonatora k i wielkością 1/kd; rys.: lewa strona wg rys. nr 20.17 z [3] i prawa strona wg rys. 17.8 z [2]

rys 5 uklady pochlaniajace

RYS. 5. Związek między częstotliwością rezonansową frez, odległością płyty od ściany d i wielkością 1/kd; rys.: lewa strona wg rys. nr 20.17 z [3] i prawa strona wg rys. 17.8 z [2]

rys 6 uklady pochlaniajace

RYS. 6. Związek między wielkością 1/kd, współczynnikiem perforacji p oraz stosunkami B/d, l/d i b/B dla otworów okrągłych i szczelin; rys.: lewa strona wg [3] i prawa strona wg [2]

W opracowaniu cytowane są nomogramy wg prof. Żyszkowskiego [3]. Z prawej strony każdego z nomogramów podano odpowiadający im nr rysunku wg prof. Sadowskiego [2].

Cytowane przykłady obliczeniowe, które będą uwzględnione w dalszej części opracowania, wykonano zgodnie z cytowanymi poniżej skrótowymi opisami procedury:

 • wg prof. Sadowskiego [2]:
  Przykład 17-2. Obliczyć ustrój perforowany dla ƒr = 200 Hz, αrez = 0,5, n = 3 oktawy.

Z RYS. 4 znajduje się 1/kd = 8, a z RYS. 5 otrzymuje się d = 0,09 m.

Zakładając współczynnik perforacji p = 3% oraz otwory kołowe otrzymuje się z RYS. 6 wartości:

b/B = 0,195;
l/d = 0,08: (l 0,08 · 9 7);
B/d = 1,4 (B 13 cm) oraz
b = 0,195 · 13 = 2,5 cm.

Wymaganą oporność przepływową materiału dźwiękochłonnego określa się z RYS. 4, znajdując K = 5,8, a następnie k = 1/(8 · 0,09) 1,4 (ρ0c = 420 raylów). Stąd R = 2 · 5,8 · 420 · 1,4 = 6280 raylów, co odpowiada akustycznej jednostkowej oporności przepływowej maty szklanej.

Obliczone fizyczne współczynniki pochłaniania dźwięku α0 mogą być zamienione na pogłosowe za pośrednictwem wykresu podanego na rys. 1-30 (uzyskane wartości α będą jedynie orientacyjne).

 • wg prof. Żyszkowskiego [3]:
  Przykład 2. Należy obliczyć ustrój z płytą perforowaną dla następujących wartości: ƒrez = 300 Hz, αrez = 0,6, n = 2,5 oktawy.

Z RYS. 4 otrzymuje się 1/kd = 8, a z RYS. 5 d = 0,061 m = 6,1 cm.

Przyjmując współczynnik perforacji p = 3% oraz otwory kołowe, z RYS. 6B otrzymuje się b/B = 0,195; zakładając dalej l/d = 0,08; (l 0,08 · 6,1 0,5 cm) znajduje się w górnej części rysunku w odległości 1/kd = 8 B/d = 1,4; (B = 8,5 cm) i wreszcie b = 0,195 · 8,5 1,7 cm.

Wymaganą rezystencję przepływową materiału wypełniającego komorę określimy, znajdując najpierw z RYS. 4 k = 4,5, a następnie k = 1/8 · 0,061  2; (ρ0c = 420 Pa · s/m)

Wartość ta odpowiada rezystancji akustycznej jednostkowej przepływowej średnio gęstej waty żużlowej lub szklanej.
Dla tych przykładów zostały przeprowadzone obliczenia weryfikacyjne wg algorytmu [4], których rezultaty przedstawiono w TABELI 2.

tab 2 uklady pochlaniajace

TABELA 2. Przykładowe przeliczenia rezonansowego komorowego układu pochłaniającego dla przykładów zaprezentowanych w opracowaniach prof. Sadowskiego i Żyszkowskiego

Dane wejściowe i wyniki obliczeń podane przez autora opracowania, dane wejściowe przyjęte do obliczeń weryfikacyjnych (1 i 6 kolumna) wg procedury w [4] – pokrywające się z danymi wg autora oraz rezultaty przeliczeń procedurą „Szukaj wyniku”, wyróżniono analogicznymi kolorami jak w TABELI 1.

Odpowiednio w kolumnach 2 i 3 oraz 7 i 8 każdego przykładu obliczeniowego przedstawiono symboliczne informacje, na jakiej podstawie określono dane. I dalej w kolumnach 5 i 10 sprawdzano odchylenie procentowe pomiędzy wynikami obliczeń a danymi podanymi przez autora.

Z przeglądu uzyskanych wyników dla przykładu w TABELI 2 wynika, że uzyskane parametry geometryczne dla ustrojów perforowanych i szczelinowych różnią się znacznie do podanych przez autora i odczytywanych z nomogramu Smithsa i Kostena lub są nierealne.

Z powyższego wynika oczywisty wniosek, że podany przez prof. Dobruckiego algorytm obliczeniowy jest niedokładny i nie weryfikuje wyników wzorcowych. Jest to prawdopodobnie spowodowane błędem we wzorze (6) na efektywną grubość płyty perforowanej l’ oraz (11) dotyczącym również obliczenia wskaźnika perforacji dla ustroju szczelinowego, który sformułowano jako: δ = bsz/Bsz, co jest niezgodne z przyjętymi założeniami podanymi pod (6), gdzie δ określono jako: „stosunek powierzchni otworów do powierzchni panelu”, co dla otworów w formie szczeliny można zdefiniować wzorem: δ = (bsz/Bsz)2.

Propozycja modyfikacji procedury obliczeniowej

Szczegółowa analiza wskazuje, że w algorytmie obliczeniowym prof. Dobruckiego [4] błędna jest jedynie procedura obliczeniowa dotycząca wyznaczania parametrów geometrycznych perforacji bądź rozstawień w ustroju szczelinowym. Pozostałe obliczenia ze sobą korespondują w przedziale dokładności odczytów z nomogramów. Dlatego proponuje się modyfikację procedury obliczeniowej wg [4], polegającą na:

 • wykorzystaniu algorytmów obliczeniowych wg prof. Dobruckiego do obliczenia wszystkich uwzględnianych wielkości pomocniczych poza wyznaczeniem: efektywnej grubości płyty perforowanej l’ wg wzoru (6) i wyznaczeniem parametrów konstrukcyjnych ustrojów rezonansowych;
 • wyznaczeniu parametrów konstrukcyjnych ustrojów rezonansowych wg nomogramu Smithsa i Kostena [1], zilustrowanego na RYS. 6.

Przykłady wykonania takich obliczeń dla danych z powyższych publikacji przedstawiono w TABELACH 3–4.

tab 3 uklady pochlaniajace

TABELA 3. Przykładowe przeliczenia rezonansowego komorowego układu pochłaniającego dla przykładów zaprezentowanych w opracowaniach prof. Sadowskiego i Żyszkowskiego według proponowanej modyfikacji obliczeń

tab 4 uklady pochlaniajace

TABELA 4. Przykładowe przeliczenia rezonansowego komorowego układu pochłaniającego dla przykładów zaprezentowanych w opracowaniach prof. Dobruckiego według proponowanej modyfikacji obliczeń

Na RYS. 7 zilustrowano przebiegi współczynników pochłaniania wyznaczone w tych obliczeniach dla danych jak w TABELI 3.

rys 7 uklady pochlaniajace

RYS. 7. Przebieg współczynników pochłaniania wyznaczonych z powyższych obliczeń;  rys.: G. Brzózka

Obliczenia (wiersze: 11–22) w kolumnach 3 i 8 wykonano wg algorytmów opisanych w kolumnie 5. Natomiast dane wg autora analizowanego przykładu obliczeniowego w kolumnach: 1 i 6. W kolumnach 2 i 7 zasygnalizowano te pozycje, których autorzy skorzystali z odczytów nomogramów.

Odczyty i obliczenia – wg cytowanych algorytmów – do wyznaczenia paramentów konstrukcyjnych ustrojów dźwiękochłonnych (wiersze 23–32) wykonano zgodnie z procedurą podaną w opracowaniach [2, 3] (nie cytowano danych podanych przez autorów). Odczyty te wykonano ze zwiększoną dokładnością w odniesieniu do podanych w powyższych opracowaniach.

Przeprowadzenie odczytu z nomogramu dla tych przykładów zilustrowano na rys. 20.17 wg [3].

Do wyznaczenia gęstości podstawowych trzech typów wypełnień dźwiękochłonnych wykorzystano opracowane przez autora niniejszego opracowania wzorów aproksymacyjnych na podstawie nomogramu jak na RYS. 2 (wiersze 33–35).

Uzyskane wyniki obliczeniowe dobrze ze sobą korespondują, a odchylenia pomiędzy danymi autorów i obliczeń nie przekraczają ± 4% (kolumny: 4 i 9), co mieści się w możliwych niedokładnościach odczytów z nomogramów.

Stwierdzone większe odchylenia wyników w odniesieniu do gęstości wełny wynikają prawdopodobnie z błędnego określenia typu wełny (zamiast mineralnej powinno być szklanej).

W oparciu o powyższe spostrzeżenia polecam stosowanie proponowanej modyfikacji procedury obliczeniowej, która pozwala na zwiększenie precyzji obliczeń (wiersze: 11–22) i uniknięcia konieczności odczytów z części nomogramów.

Moje wcześniejsze doświadczenia wykazują, że w opracowanych projektach ustrojów rezonansowych obliczanych wg procedury Smithsa i Kostena wykonane pomiary kontrolne potwierdzały zgodność z wynikami obliczeń.

Podsumowanie

Przeanalizowano procedurę obliczeniową ustrojów rezonansowych, zaproponowaną przez prof. Dobruckiego. Stwierdzono niedokładności w proponowanych algorytmach obliczeniowych, dotyczące określania parametrów geometrycznych ustrojów rezonansowych – dla danych wejściowych jak w opracowaniach [2, 3]. Dlatego zaproponowano modyfikację powyższej procedury, gwarantującą uzyskanie poprawnych wyników.

Podjęto próby znalezienia wzorów aproksymacyjnych do wyznaczenia zależności matematycznych dla parametrów konstrukcyjnych ustrojów rezonansowych – jak w nomogramach Smithsa i Kostena [1]. Prowadziły one jednak do bardzo złożonych algorytmów. Dlatego uznano, że prostszym rozwiązaniem jest bezpośrednie posłużenie się tymi nomogramami.

Literatura

1. J.M.A. Smiths, C.W. Kosten, „Sound absorption by slit resonators”, „Acustica” 1951, vol. 1, p. 114.
2. J. Sadowski, „Akustyka w urbanistyce, architekturze i budownictwie”, Arkady, Warszawa 1971, s. 560–566.
3. Z. Żyszkowski, „Podstawy elektroakustyki”, wyd. 3., WNT, Warszawa 1984, s. 536–541.
4. A. Dobrucki, „Projektowanie rezonansowych układów pochłaniających”, IV Sympozjom „Nowości w technice audio”, Intermedia’07, s. 13–20.
5. Kolektyw autorski, kierownictwo: W. Schirmer, „Lärmbekämpfung“, Verlag Tribüne, Berlin 1974, s. 399.

Komentarze

Powiązane

P.P.H.U. EURO-MIX sp. z o.o. EURO-MIX – zaprawy klejące w systemach ociepleń

EURO-MIX – zaprawy klejące w systemach ociepleń EURO-MIX – zaprawy klejące w systemach ociepleń

EURO-MIX to producent chemii budowlanej. W asortymencie firmy znajduje się obecnie ponad 30 produktów, m.in. kleje, tynki, zaprawy, szpachlówki, gładzie, system ocieplania ścian na wełnie i na styropianie....

EURO-MIX to producent chemii budowlanej. W asortymencie firmy znajduje się obecnie ponad 30 produktów, m.in. kleje, tynki, zaprawy, szpachlówki, gładzie, system ocieplania ścian na wełnie i na styropianie. Zaprawy klejące EURO-MIX przeznaczone są do przyklejania wełny lub styropianu do podłoża z cegieł ceramicznych, betonu, tynków cementowych i cementowo­-wapiennych, gładzi cementowej, styropianu i wełny mineralnej w temperaturze od 5 do 25°C.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3)

Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3) Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3)

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych [1] wprowadziło od 31 grudnia 2020 r. nowe wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej poprzez zaostrzenie wymagań w zakresie wartości granicznych współczynnika...

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych [1] wprowadziło od 31 grudnia 2020 r. nowe wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej poprzez zaostrzenie wymagań w zakresie wartości granicznych współczynnika przenikania ciepła Uc(max) [W/(m2·K)] dla przegród zewnętrznych oraz wartości granicznych wskaźnika zapotrzebowania na energię pierwotną EP [kWh/(m2·rok)] dla całego budynku. Jednak w rozporządzeniu nie sformułowano wymagań w zakresie ograniczenia strat ciepła przez złącza przegród zewnętrznych...

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Zastosowanie keramzytu w remontowanych stropach i podłogach na gruncie

Zastosowanie keramzytu w remontowanych stropach i podłogach na gruncie Zastosowanie keramzytu w remontowanych stropach i podłogach na gruncie

Są sytuacje i miejsca w budynku, w których nie da się zastosować termoizolacji w postaci wełny mineralnej lub styropianu. Wówczas w rozwiązaniach występują inne, alternatywne materiały, które nadają się...

Są sytuacje i miejsca w budynku, w których nie da się zastosować termoizolacji w postaci wełny mineralnej lub styropianu. Wówczas w rozwiązaniach występują inne, alternatywne materiały, które nadają się również do standardowych rozwiązań. Najczęściej ma to miejsce właśnie w przypadkach, w których zastosowanie styropianu i wełny się nie sprawdzi. Takim materiałem, który może w pewnych miejscach zastąpić wiodące materiały termoizolacyjne, jest keramzyt. Ten materiał ma wiele właściwości, które powodują,...

Sebastian Malinowski Kleje żelowe do płytek – właściwości i zastosowanie

Kleje żelowe do płytek – właściwości i zastosowanie Kleje żelowe do płytek – właściwości i zastosowanie

Kleje żelowe do płytek cieszą się coraz większą popularnością. Produkty te mają świetne parametry techniczne, umożliwiają szybki montaż wszelkiego rodzaju okładzin ceramicznych na powierzchni podłóg oraz...

Kleje żelowe do płytek cieszą się coraz większą popularnością. Produkty te mają świetne parametry techniczne, umożliwiają szybki montaż wszelkiego rodzaju okładzin ceramicznych na powierzchni podłóg oraz ścian.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem

Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem

Dla przegród stykających się z gruntem straty ciepła przez przenikanie należą do trudniejszych w obliczeniu. Strumienie cieplne wypływające z ogrzewanego wnętrza mają swój udział w kształtowaniu rozkładu...

Dla przegród stykających się z gruntem straty ciepła przez przenikanie należą do trudniejszych w obliczeniu. Strumienie cieplne wypływające z ogrzewanego wnętrza mają swój udział w kształtowaniu rozkładu temperatur w gruncie pod budynkiem i jego otoczeniu.

Jacek Sawicki, konsultacja dr inż. Szczepan Marczyński – Clematis Źródło Dobrych Pnączy, prof. Jacek Borowski Roślinne izolacje elewacji

Roślinne izolacje elewacji Roślinne izolacje elewacji

Naturalna zieleń na elewacjach obecna jest od dawna. W formie pnączy pokrywa fasady wielu średniowiecznych budowli, wspina się po murach secesyjnych kamienic, nierzadko zdobi frontony XX-wiecznych budynków...

Naturalna zieleń na elewacjach obecna jest od dawna. W formie pnączy pokrywa fasady wielu średniowiecznych budowli, wspina się po murach secesyjnych kamienic, nierzadko zdobi frontony XX-wiecznych budynków jednorodzinnych czy współczesnych, nowoczesnych obiektów budowlanych, jej istnienie wnosi wyjątkowe zalety estetyczne i użytkowe.

mgr inż. Wojciech Rogala Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych

Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych

Ściany z elementów silikatowych w ciągu ostatnich 20 lat znacznie zyskały na popularności [1]. Stanowią obecnie większość przegród akustycznych w budynkach wielorodzinnych, gdzie z uwagi na wiele źródeł...

Ściany z elementów silikatowych w ciągu ostatnich 20 lat znacznie zyskały na popularności [1]. Stanowią obecnie większość przegród akustycznych w budynkach wielorodzinnych, gdzie z uwagi na wiele źródeł hałasu izolacyjność akustyczna stanowi jeden z głównych czynników wpływających na komfort.

LERG SA Poliole poliestrowe Rigidol®

Poliole poliestrowe Rigidol® Poliole poliestrowe Rigidol®

Od lat obserwujemy dynamicznie rozwijający się trend eko, który stopniowo z mody konsumenckiej zaczął wsiąkać w coraz głębsze dziedziny życia społecznego, by w końcu dotrzeć do korzeni funkcjonowania wielu...

Od lat obserwujemy dynamicznie rozwijający się trend eko, który stopniowo z mody konsumenckiej zaczął wsiąkać w coraz głębsze dziedziny życia społecznego, by w końcu dotrzeć do korzeni funkcjonowania wielu biznesów. Obecnie marki, które chcą odnieść sukces, powinny oferować swoim odbiorcom zdecydowanie więcej niż tylko produkt czy usługę wysokiej jakości.

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Prefabrykacja w budownictwie

Prefabrykacja w budownictwie Prefabrykacja w budownictwie

Prefabrykacja w projektowaniu i realizacji budynków jest bardzo nośnym tematem, co przekłada się na duże zainteresowanie wśród projektantów i inwestorów tą tematyką. Obecnie wzrasta realizacja budynków...

Prefabrykacja w projektowaniu i realizacji budynków jest bardzo nośnym tematem, co przekłada się na duże zainteresowanie wśród projektantów i inwestorów tą tematyką. Obecnie wzrasta realizacja budynków z prefabrykatów. Można wśród nich wyróżnić realizacje realizowane przy zastosowaniu elementów prefabrykowanych stosowanych od lat oraz takich, które zostały wyprodukowane na specjalne zamówienie do zrealizowania jednego obiektu.

dr inż. Gerard Brzózka Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku

Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku

Płyty warstwowe zastosowane jako przegrody akustyczne stanowią rozwiązanie charakteryzujące się dobrymi własnościami izolacyjnymi głównie w paśmie średnich, jak również wysokich częstotliwości, przy obciążeniu...

Płyty warstwowe zastosowane jako przegrody akustyczne stanowią rozwiązanie charakteryzujące się dobrymi własnościami izolacyjnymi głównie w paśmie średnich, jak również wysokich częstotliwości, przy obciążeniu niewielką masą powierzchniową. W wielu zastosowaniach wyparły typowe rozwiązania przegród masowych (np. z ceramiki, elementów wapienno­ piaskowych, betonu, żelbetu czy gipsu), które cechują się kilkukrotnie wyższymi masami powierzchniowymi.

dr hab. inż. Tomasz Tański, Roman Węglarz Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA

Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA

W świetle zawiłości norm, wymogów projektowych oraz tych istotnych z punktu widzenia inwestora okazuje się, że problem doboru właściwego materiału staje się bardzo złożony. Materiały odpowiadające zarówno...

W świetle zawiłości norm, wymogów projektowych oraz tych istotnych z punktu widzenia inwestora okazuje się, że problem doboru właściwego materiału staje się bardzo złożony. Materiały odpowiadające zarówno za estetykę, jak i przeznaczenie obiektu, m.in. w budownictwie przemysłowym, muszą sprostać wielu wymogom technicznym oraz wizualnym.

dr inż. Jarosław Mucha Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków

Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków

Projektowanie jest początkowym etapem realizacji wszystkich inwestycji budowlanych, mającym decydujący wpływ na kształt, funkcjonalność obiektu, optymalność rozwiązań technicznych, koszty realizacji, niezawodność...

Projektowanie jest początkowym etapem realizacji wszystkich inwestycji budowlanych, mającym decydujący wpływ na kształt, funkcjonalność obiektu, optymalność rozwiązań technicznych, koszty realizacji, niezawodność i trwałość w zakładanym okresie użytkowania. Często realizacja projektowanych inwestycji wykonywana jest w połączeniu z wykorzystaniem obiektów istniejących, które są w złym stanie technicznym, czy też nie posiadają aktualnej dokumentacji technicznej. Prawidłowe, skuteczne i optymalne projektowanie...

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1)

Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1) Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1)

Kontynuując zagadnienia związane z analizą dokumentacji technicznej skupiamy się tym razem na omówieniu dokumentacji robót renowacyjnych.

Kontynuując zagadnienia związane z analizą dokumentacji technicznej skupiamy się tym razem na omówieniu dokumentacji robót renowacyjnych.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji

Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji

Wykonywanie wtórnych hydroizolacji przeciw wilgoci kapilarnej metodą iniekcji można porównać do ocieplania budynku. Obie technologie nie są szczególnie trudne, dopóki mamy do czynienia z pojedynczą przegrodą.

Wykonywanie wtórnych hydroizolacji przeciw wilgoci kapilarnej metodą iniekcji można porównać do ocieplania budynku. Obie technologie nie są szczególnie trudne, dopóki mamy do czynienia z pojedynczą przegrodą.

Materiały prasowe news Rynek silikatów – 10 lat rozwoju

Rynek silikatów – 10 lat rozwoju Rynek silikatów – 10 lat rozwoju

Wdrażanie nowych rozwiązań w branży budowlanej wymaga czasu oraz dużego nakładu energii. Polski rynek nie jest zamknięty na innowacje, jednak podchodzi do nich z ostrożnością i ocenia przede wszystkim...

Wdrażanie nowych rozwiązań w branży budowlanej wymaga czasu oraz dużego nakładu energii. Polski rynek nie jest zamknięty na innowacje, jednak podchodzi do nich z ostrożnością i ocenia przede wszystkim pod kątem korzyści – finansowych, wykonawczych czy wizualnych. Producenci materiałów budowlanych, chcąc dopasować ofertę do potrzeb i wymagań polskich inwestycji, od wielu lat kontynuują pracę edukacyjną, legislacyjną oraz komunikacyjną z pozostałymi uczestnikami procesu budowlanego. Czy działania te...

MIWO – Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych

Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych

W Polsce budynki drewniane to przede wszystkim domy jednorodzinne. Jak pokazują dane GUS, na razie stanowią 1% wszystkich budynków mieszkalnych oddanych do użytku w ciągu ostatniego roku, ale ich popularność...

W Polsce budynki drewniane to przede wszystkim domy jednorodzinne. Jak pokazują dane GUS, na razie stanowią 1% wszystkich budynków mieszkalnych oddanych do użytku w ciągu ostatniego roku, ale ich popularność wzrasta. Jednak drewno używane jest nie tylko przy budowie domów szkieletowych, w postaci więźby dachowej znajduje się też niemal w każdym domu budowanym w technologii tradycyjnej. Dlatego istotne jest, aby zwracać uwagę na bezpieczeństwo pożarowe budynków. W zwiększeniu jego poziomu pomaga izolacja...

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6)

Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6) Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6)

Integralną częścią projektowania budynków o niskim zużyciu energii (NZEB) jest minimalizacja strat ciepła przez ich elementy obudowy (przegrody zewnętrzne i złącza budowlane). Złącza budowlane, nazywane...

Integralną częścią projektowania budynków o niskim zużyciu energii (NZEB) jest minimalizacja strat ciepła przez ich elementy obudowy (przegrody zewnętrzne i złącza budowlane). Złącza budowlane, nazywane także mostkami cieplnymi (termicznymi), powstają m.in. w wyniku połączenia przegród budynku. Generują dodatkowe straty ciepła przez przegrody budowlane.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41)

Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41) Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41)

Wykonanie hydroizolacji wtórnej w postaci nieprzepuszczalnej dla wody konstrukcji betonowej jest rozwiązaniem dopuszczalnym, jednak technicznie bardzo złożonym, a jego skuteczność, bardziej niż w przypadku...

Wykonanie hydroizolacji wtórnej w postaci nieprzepuszczalnej dla wody konstrukcji betonowej jest rozwiązaniem dopuszczalnym, jednak technicznie bardzo złożonym, a jego skuteczność, bardziej niż w przypadku jakiejkolwiek innej metody, determinowana jest przez prawidłowe zaprojektowanie oraz wykonanie – szczególnie istotne jest zapewnienie szczelności złączy, przyłączy oraz przepustów.

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku

Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku

Wybór rozwiązania materiałowego i kompleksowej technologii naprawy obiektu poddanego ekspertyzie musi wynikać z wcześniej wykonanych badań. Rezultaty badań wstępnych w wielu przypadkach narzucają sposób...

Wybór rozwiązania materiałowego i kompleksowej technologii naprawy obiektu poddanego ekspertyzie musi wynikać z wcześniej wykonanych badań. Rezultaty badań wstępnych w wielu przypadkach narzucają sposób rozwiązania izolacji fundamentów.

Sebastian Malinowski Izolacje akustyczne w biurach

Izolacje akustyczne w biurach Izolacje akustyczne w biurach

Ekonomia pracy wymaga obecnie otwartych, ułatwiających komunikację środowisk biurowych. Odpowiednia akustyka w pomieszczeniach typu open space tworzy atmosferę, która sprzyja zarówno swobodnej wymianie...

Ekonomia pracy wymaga obecnie otwartych, ułatwiających komunikację środowisk biurowych. Odpowiednia akustyka w pomieszczeniach typu open space tworzy atmosferę, która sprzyja zarówno swobodnej wymianie informacji pomiędzy pracownikami, jak i ich koncentracji. Nie każdy jednak wie, że bardzo duży wpływ ma na to konstrukcja sufitu.

dr inż. Beata Anwajler, mgr inż. Anna Piwowar Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych

Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych

Współcześnie uwaga badaczy oraz polityków z całego świata została zwrócona na globalny problem negatywnego oddziaływania energetyki na środowisko naturalne. Szczególnym zagadnieniem stało się zjawisko...

Współcześnie uwaga badaczy oraz polityków z całego świata została zwrócona na globalny problem negatywnego oddziaływania energetyki na środowisko naturalne. Szczególnym zagadnieniem stało się zjawisko zwiększania efektu cieplarnianego, które jest wskazywane jako skutek działalności człowieka. Za nadrzędną przyczynę tego zjawiska uznaje się emisję gazów cieplarnianych (głównie dwutlenku węgla) związaną ze spalaniem paliw kopalnych oraz ubóstwem, które powoduje trudności w zaspakajaniu podstawowych...

Fiberglass Fabrics s.c. Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego

Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego

Siatka z włókna szklanego jest wykorzystywana w systemach ociepleniowych jako warstwa zbrojąca tynków zewnętrznych. Ma za zadanie zapobiec ich pękaniu oraz powstawaniu rys podczas użytkowania. Siatka z...

Siatka z włókna szklanego jest wykorzystywana w systemach ociepleniowych jako warstwa zbrojąca tynków zewnętrznych. Ma za zadanie zapobiec ich pękaniu oraz powstawaniu rys podczas użytkowania. Siatka z włókna szklanego pozwala na przedłużenie żywotności całego systemu ociepleniowego w danym budynku. W sklepie internetowym FFBudowlany.pl oferujemy szeroki wybór różnych gramatur oraz sposobów aplikacji tego produktu.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Całkowite przenikanie ciepła przez elementy obudowy budynku (cz. 7)

Całkowite przenikanie ciepła przez elementy obudowy budynku (cz. 7) Całkowite przenikanie ciepła przez elementy obudowy budynku (cz. 7)

W celu ustalenia bilansu energetycznego budynku niezbędna jest znajomość określania współczynnika strat ciepła przez przenikanie przez elementy obudowy budynku z uwzględnieniem przepływu ciepła w polu...

W celu ustalenia bilansu energetycznego budynku niezbędna jest znajomość określania współczynnika strat ciepła przez przenikanie przez elementy obudowy budynku z uwzględnieniem przepływu ciepła w polu jednowymiarowym (1D), dwuwymiarowym (2D) oraz trójwymiarowym (3D).

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Fasady wentylowane w budynkach wysokich i wysokościowych

Fasady wentylowane w budynkach wysokich i wysokościowych Fasady wentylowane w budynkach wysokich i wysokościowych

Projektowanie obiektów wielopiętrowych wiąże się z większymi wyzwaniami w zakresie ochrony przed ogniem, wiatrem oraz stratami cieplnymi – szczególnie, jeśli pod uwagę weźmiemy popularny typ konstrukcji...

Projektowanie obiektów wielopiętrowych wiąże się z większymi wyzwaniami w zakresie ochrony przed ogniem, wiatrem oraz stratami cieplnymi – szczególnie, jeśli pod uwagę weźmiemy popularny typ konstrukcji ścian zewnętrznych wykańczanych fasadą wentylowaną. O jakich zjawiskach fizycznych i obciążeniach mowa? W jaki sposób determinują one dobór odpowiedniej izolacji budynku?

Wybrane dla Ciebie

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny » Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? » Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Płyty XPS – następca styropianu »

Płyty XPS – następca styropianu » Płyty XPS – następca styropianu »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? » Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków » Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.