Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli

Use of water-impermeable concrete for the renovation of damp buildings

Jak wykonać wewnętrzne uszczelnienie w postaci białej wanny? fot. B. Monczyński

Jak wykonać wewnętrzne uszczelnienie w postaci białej wanny? fot. B. Monczyński

Wykonanie hydroizolacji wtórnej w postaci nieprzepuszczalnej dla wody konstrukcji betonowej jest rozwiązaniem dopuszczalnym, jednak technicznie bardzo złożonym, a jego skuteczność, bardziej niż w przypadku jakiejkolwiek innej metody, determinowana jest przez prawidłowe zaprojektowanie oraz wykonanie – szczególnie istotne jest zapewnienie szczelności złączy, przyłączy oraz przepustów.

Zobacz także

Bostik Bostik AQUASTOPP – szybkie i efektywne rozwiązanie problemu wilgoci napierającej

Bostik AQUASTOPP – szybkie i efektywne rozwiązanie problemu wilgoci napierającej Bostik AQUASTOPP – szybkie i efektywne rozwiązanie problemu wilgoci napierającej

Bostik to firma z wieloletnią tradycją, sięgającą 1889 roku, oferująca szeroką gamę produktów chemii budowlanej dla profesjonalistów i majsterkowiczów. Producent słynie z innowacyjnych rozwiązań i wysokiej...

Bostik to firma z wieloletnią tradycją, sięgającą 1889 roku, oferująca szeroką gamę produktów chemii budowlanej dla profesjonalistów i majsterkowiczów. Producent słynie z innowacyjnych rozwiązań i wysokiej jakości preparatów, które znajdują zastosowanie w budownictwie, przemyśle i renowacji.

RAXY Sp. z o.o. Nowoczesne technologie w ciepłych i zdrowych budynkach

Nowoczesne technologie w ciepłych i zdrowych budynkach Nowoczesne technologie w ciepłych i zdrowych budynkach

Poznaj innowacyjne, specjalistyczne produkty nadające przegrodom budowlanym odpowiednią trwałość, izolacyjność cieplną i szczelność. Jakie rozwiązania pozwolą nowe oraz remontowane chronić budynki i konstrukcje?

Poznaj innowacyjne, specjalistyczne produkty nadające przegrodom budowlanym odpowiednią trwałość, izolacyjność cieplną i szczelność. Jakie rozwiązania pozwolą nowe oraz remontowane chronić budynki i konstrukcje?

STYROPMIN Styropmin XPS PRO – niezawodny do zadań specjalnych

Styropmin XPS PRO – niezawodny do zadań specjalnych Styropmin XPS PRO – niezawodny do zadań specjalnych

XPS PRO jest najnowszym osiągnięciem ekspertów z firmy Styropmin w dziedzinie skutecznej termoizolacji. To polistyren ekstrudowany, materiał bardziej wytrzymały i twardszy od uniwersalnego styropianu....

XPS PRO jest najnowszym osiągnięciem ekspertów z firmy Styropmin w dziedzinie skutecznej termoizolacji. To polistyren ekstrudowany, materiał bardziej wytrzymały i twardszy od uniwersalnego styropianu. Niezawodny w miejscach trudnych do ocieplenia, z ryzykiem zawilgocenia i dużą amplitudą temperatur, a także narażonych na duże naprężenia ściskające.

W artykule podano warunki wykonania dodatkowej nieprzepuszczalnej dla wody wewnętrznej konstrukcji z betonu – tzw. białej wanny. Wyjaśniono, czym jest beton wodoszczelny. Przedstawiono specyfikę wtórnego uszczelnienia z betonu wodonieprzepuszczalnego.

Use of water-impermeable concrete for the renovation of damp buildings

The article provides requirements for the use of an additional water-impermeable internal concrete structure – the so-called white box. It is clarified whether there is watertight concrete. The specificity of the secondary sealing made of water-impermeable concrete was presented.

***

Jeżeli z przyczyn technicznych i/lub ekonomicznych nie jest możliwe uszczelnienie przyziemia istniejącego budynku od zewnątrz [1] oraz wykluczono klasyczne rozwiązania wykonania hydroizolacji wtórnej od wewnątrz [2], alternatywę stanowią iniekcje uszczelniające – strukturalna lub kurtynowa [3].

Jeśli jednak struktura muru jest niejednorodna lub wielowarstwowa, względnie istnieją inne powody, dla których nie można zapewnić jednorodnego rozprowadzenia materiału iniekcyjnego w murze (w przypadku iniekcji strukturalnej) lub w gruncie (przy iniekcji kurtynowej), ostatnim wyjściem jest wykonanie dodatkowej nieprzepuszczalnej dla wody wewnętrznej konstrukcji z betonu – tzw. białej wanny [4].

Pod pojęciem konstrukcji białej wanny rozumie się konstrukcję, która łączy w sobie funkcję przenoszenia obciążeń oraz hydroizolacyjną. Wykonywane są z betonu o wysokiej odporności na przenikanie wody, który w połączeniu z innymi niezbędnymi elementami wchodzącymi w skład szeroko rozumianej technologii białej wanny zapewniają ochronę przed przenikaniem wody i wilgoci [5, 6].

Wykonanie hydroizolacji wtórnej w postaci nieprzepuszczalnej dla wody konstrukcji betonowej jest rozwiązaniem dopuszczalnym, jednak technicznie bardzo złożonym, a jego skuteczność, bardziej niż w przypadku jakiejkolwiek innej metody, determinowana jest przez prawidłowe zaprojektowanie oraz wykonanie – szczególnie istotne jest zapewnienie szczelności złączy, przyłączy oraz przepustów.

Wykonanie dodatkowej konstrukcji wewnętrznej w sposób oczywisty wpływa również na kubaturę zabezpieczanego pomieszczenia i jak żadna inna metoda stanowi rozwiązanie „szyte na miarę”, które w każdym wypadku musi być szczegółowo projektowane pod kątem konkretnego budynku [4].

Do wykonania konstrukcji białej wanny należy używać betonu o wysokiej odporności na przenikanie wody – stosowane są zamiennie dwa określenia: beton wodoszczelny oraz beton wodonieprzepuszczalny. Czynnikiem decydującym o odporności betonu na przenikanie wody jest jego porowatość, która z kolei uzależniona jest od współczynnika woda/cement (masowego stosunku efektywnej zawartości wody do zawartości cementu w mieszance betonowej [7] – im mniejsza wartość współczynnika, tym większa wytrzymałość i nieprzepuszczalność betonu), ilości użytego do jego wykonania cementu oraz uziarnienia kruszywa [5, 8, 9]. Niezależnie od tych czynników odporność betonu na przenikanie wody wzrasta z jego wiekiem i zależy od początkowej wilgotności betonu (RYS. 1–2) [8].

rys1 monczynski

RYS. 1. Zależność przenikania wody przy ciśnieniu próbnym 0,7 MPa od wielkości stosunku w/c (badanie po 28 dniach); rys.: [8]

rys2 monczynski

RYS. 2. Zależność głębokości przenikania wody przy ciśnieniu próbnym 0,7 MPa od wieku betonu dla różnych stosunków w/c; rys.: [8]

W europejskiej normie PN-EN 206 „Beton – Wymagania, właściwości użytkowe, produkcja i zgodność” [7] nie sformułowano wymagań odnośnie do odporności betonu na przenikanie wody – zdefiniowano jedynie właściwość odporności na penetrację wody (ocenianą zgodnie z metodyką badawczą opisaną w normie PN-EN 12390-8 „Badania betonu – Część 8: Głębokość penetracji wody pod ciśnieniem” [10]).

Według Neville’a [11] penetracja wody w głąb badanej próbki nieprzekraczająca 50 mm pozwala klasyfikować beton jako nieprzepuszczalny, natomiast penetracja do 30 mm jako nieprzepuszczalny w warunkach korozyjnych.

Z kolei niemiecka norma DIN 1045-2 [12], stanowiąca krajowe zasady stosowania normy EN 206 [7], podaje, że beton projektowany pod kątem podwyższonej odporności na przenikanie wody, powinien:

 • w przypadku elementów o grubości powyżej 40 cm charakteryzować się współczynnikiem w/c 0,70,
 • w przypadku elementów o grubości do 40 cm charakteryzować się współczynnikiem w/c 0,60 oraz zawartością cementu nie mniejszą niż 280 kg/m3 (z uwzględnieniem dodatków 270 kg/m3), przy czym należy przestrzegać minimalnej klasy wytrzymałości na ściskanie C25/30.

Wodoszczelność betonu, rozumiana jako zdolność do przeciwstawiania się przepływowi przez beton wody będącej pod ciśnieniem, charakteryzowana była stopniem wodoszczelności opisanym w wycofanej normie PN-B-06250 „Beton zwykły” [13]. Rozróżniano stopnie wodoszczelności betonu: W2, W4 itd., oznaczające dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody wyrażoną w megapaskalach, przy którym próbka betonowa o grubości 150 mm nie wykazuje oznak przesiąkania.

tab1 monczynski

TABELA 1. Ustalanie stopnia wodoszczelności betonu w zależności od ciśnienia wody i warunków wodnych [9]

Stopień wodoszczelności betonu należy ustalać w zależności od wartości wskaźnika ciśnienia oraz warunków wodnych (TABELA 1). Wskaźnik ciśnienia oblicza się jako stosunek wysokości słupa wody h [m] do grubości przegrody b [m]. Przy wskaźniku ciśnienia poniżej 0,5 beton zwykły nie musi być sprawdzany pod kątem przepuszczalności wody [9]. Uzyskanie be-tonów o wodoszczelności wyższej niż W8 wymaga odpowiedniego postępowania i taki beton zalicza się już do betonów specjalnych [14].

tab2 monczynski

TABELA 2. Wymagany czas pielęgnacji betonu w celu uzyskania całkowitego uszczelnienia [14]

Stopień wodoszczelności betonu można podnieść przez zastosowanie domieszki uszczelniającej lub przez obniżenie ilości wody zarobowej, co wymaga jednak (dla zachowania niezmienionej wytrzymałości) zastosowania cementu o niższej wytrzymałości. Znacznie wyższą wodoszczelność (jednak z opóźnieniem sięgającym 90 dni) można uzyskać dzięki zastosowaniu betonu hutniczego (CEM III). W celu całkowitego uszczelnienia, rozumianego jako uniemożliwienie przenikania wody i pary wodnej przez beton, należałoby doprowadzić do przerwania ciągłości porów kapilarnych. W kamieniu cementowym z cementu portlandzkiego (CEM I) należy w tym celu prowadzić pielęgnację w pełnej wilgoci według zestawienia przedstawionego w TABELI 2. Natomiast zalecenia dotyczące doboru składu betonów wodoszczelnych podano w TABELI 3.

tab3 monczynski

TABELA 3. Zalecenia dotyczące wykonywania betonów wodoszczelnych [8, 9]

Z uwagi na brak klasyfikacji w zakresie wodoszczelności betonu w oparciu o właściwość odporności na penetrację, oraz fakt, że dotychczasowy podział bazujący na stopniu wodoszczelności jest bardzo czytelny, w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WTWiORB) Instytutu Techniki Budowlanej [15] przyjęto, że beton wodoszczelny powinien spełniać następujące wymagania:

 • minimalny stopień wodoszczelności: W8,
 • klasa wytrzymałości na ściskanie: co najmniej C30/37,
 • dopuszczalna szerokość rozwarcia rys: nie większa niż 0,2 mm.

W przypadku betonów wodoszczelnych powyższe wytyczne zalecają również odstępstwo od minimalnej wartości zawartości cementu, podawanej w normie PN-EN 206 [7] dla klasy ekspozycji ze względu na korozję wywołaną karbonatyzacją XC2 i XC3, zwiększając ją z minimum 280 kg/m3 do minimum 300 kg/m3.

rys3 monczynski

RYS. 3. Model pracy betonu wodonieprzepuszczalnego jednostronnie obciążonego wodą pod ciśnieniem (model dla betonu klasy C30/37 i w/c ≤  0,55). Objaśnienia: 1 – strefa oddziaływania wody pod ciśnieniem, 2 – strefa oddziaływania wilgoci kapilarnej, 3 – rdzeń, 4 – strefa dyfuzji pary wodnej; rys.: [16]

Konstrukcje z betonu wodonieprzepuszczalnego zapobiegają przedostawaniu się wody w postaci płynnej. Obciążenie wodą waha się od wilgotności gruntu do wody nienapierającej (pod ciśnieniem). Przy czym oprócz ciśnienia hydrostatycznego należy wziąć pod uwagę możliwą agresję chemiczną wód gruntowych lub gleby.

Transport i dyfuzję wilgoci w nieuszkodzonym przekroju elementu wykonanego z betonu o wysokiej odporności na przenikanie wody przedstawiono na RYS. 3.

Kapilarna absorpcja wody po stronie zwróconej do wody odbywa się niezależnie od ciśnienia hydrostatycznego do maksymalnej głębokości około 7 cm. Element wysycha powoli po stronie skierowanej w stronę powietrza. Tworzy się tu strefa wysychania, w której do powietrza w pomieszczeniu uwalniany jest jedynie nadmiar wody z betonu. Maksymalna głębokość tego obszaru (określanego obszarem dyfuzji) wynosi około 8 cm. Dopóki obszar kapilarny i obszar dyfuzyjny nie zachodzą na siebie (grubość elementów konstrukcyjnych > 20 cm), nie następuje transport wilgoci – nawet w postaci gazowej – w obszarze rdzenia. Oznacza to, że przy wystarczającej grubości elementu odprowadzanie wilgoci z pomieszczenia jest praktycznie niezależne od warunków brzegowych i wilgotności na zewnątrz. W konstrukcjach wodonieprzepuszczalnych dyfuzja w obszarze wysychania stopniowo zwalnia, a z czasem praktycznie zanika [17].

Specyfika wtórnego uszczelnienia z betonu wodonieprzepuszczalnego, podobnie jak w przypadku konstrukcji stosowanych w budynkach nowo wznoszonych, polega na tym, że łączy ono w sobie funkcję przenoszenia obciążeń statycznych (konstrukcyjną) oraz zapewnienia ochrony przed wnikaniem wody (hydroizolacyjną) [5].

Konstrukcja białej wanny, aby być funkcjonalną, wymaga zatem czegoś więcej niż tylko betonu odpornego na przenikanie wody. Mając to na względzie, w planowaniu należy uwzględnić następujące elementy [17]:

 • materiał budowlany: beton o wysokiej odporności na przenikanie wody,
 • ograniczenie naprężeń: układ konstrukcji powinien minimalizować koncentrację naprężeń oraz nie powinien generować naprężeń dodatkowych (w tym skurczowych), co pozwoli uniknąć powstawania rys lub ograniczyć szerokość ich rozwarcia,
 • uszczelnienie złączy: dobór i rozmieszczenie uszczelnień złączy,
 • sposób prowadzenia prac budowlanych: betonowanie, zagęszczanie mieszanki betonowej,
 • fizyka budowli: izolacyjność cieplna, wymagania użytkowe, wilgotność w budynku.

Proces planowania konstrukcji z betonu wodonieprzepuszczalnego powinien z kolei uwzględnić następujące etapy [17]:

 1. Określenie projektowego poziomu wód gruntowych oraz klasy obciążenia wodą.
 2. Określenie klasy użytkowania pomieszczeń.
 3. Określenie wymagań wynikających z użytkowania (eksploatacyjnych), z uwzględnieniem fizyki budowli.
 4. Określenie minimalnych grubości elementów konstrukcji.
 5. Zebranie obciążeń oraz obliczeniowe wyznaczenie szerokości rys.
 6. Optymalizacja konstrukcji pod kątem występujących naprężeń.
 7. Określenie rozkładu złączy (przerw roboczych, dylatacji oraz rys wymuszonych) oraz sposobu ich uszczelnienia.
 8. Ustalenie sposobu uszczelniania przejść (elementy wbudowane, przepusty).

Niezależnie od powyższych etapów projektowania należy przestrzegać ogólnych wymagań określonych w normie PN-EN 206 [7], w tym w szczególności dotyczących doboru klas ekspozycji, które z kolei określają minimalne klasy wytrzymałości na ściskanie oraz grubość otuliny zbrojenia (wymagania statyczne i konstrukcyjne stawiane betonowi mogą okazać się wyższe niż te wynikające z oczekiwanej odporności na przenikanie wody).

W przypadku budynku przeznaczonego do renowacji zastosowanie technologii „białej wanny” wymaga przede wszystkim wcześniejszej analizy stanu konstrukcji budynku oraz określenia istniejących wpływów zewnętrznych – są to warunki brzegowe stanowiące podstawę do prawidłowego zaprojektowania elementu [5].

Szczególnie istotne jest określenie klasy oddziaływania wody (a w przypadku występowania wody gruntowej określenie najwyższego przewidywanego poziomu jej lustra), jak również wynikające z warunków gruntowo-wodnych interakcje między gruntem, występującą w nim pod różnymi postaciami wodą, materiałami budowlanymi oraz budynkiem. Niezbędna jest ponadto analiza przyczyn wnikania wody i/lub wilgoci w konstrukcje budynku oraz ocena skutków tego zjawiska dla tkanki budowlanej [18].

Oprócz określenia warunków gruntowo-wodnych wymagana jest ocena istniejącej tkanki budowlanej. Aby uzyskać miarodajne dane do zaplanowania działań renowacyjnych, należy jak najdokładniej określić stan budynku, w tym przede wszystkim [5]:

 • rodzaj zastosowanych materiałów budowlanych,
 • grubość istniejących elementów konstrukcyjnych,
 • występowanie elementów zbrojonych oraz położenie zbrojenia,
 • wytrzymałość oraz przepuszczalność istniejącego betonu,
 • nośność i stateczność konstrukcji,
 • występowanie ubytków pod konstrukcją itp.

Szczególnie narażonym na powstawanie rys, a tym samym nieszczelności, elementem konstrukcji jest miejsce połączenia płyty dennej ze ścianami (elementy te powstają zazwyczaj w różnym czasie). W wodonieprzepuszczalnej konstrukcji betonowej rysy te należy ograniczyć do określonej maksymalnej obliczonej szerokości za pomocą stali zbrojeniowej. Rozwój i wielkość naprężeń powinny być redukowane przez odpowiednie zaprojektowanie i wykonanie złącza – najczęściej stosowane są trzy metody konstruowania białej wanny [17]:

 • unikanie powstawania rys (brak niekontrolowanego powstawania pęknięć) – odpowiedni układ konstruk-cji lub wąski rozstaw złączy pozwala znacząco ograniczyć naprężenia,
 • projektowanie z ograniczonym powstawaniem rys,
 • konstrukcja z kontrolowanymi zarysowaniami: powstawanie rys jest dopuszczone w określonych miejscach, a ich późniejsze uszczelnienie uwzględnione w projekcie (dostęp do komponentów musi być stale zagwarantowany!).

Przy projektowaniu wtórnego uszczelnienia należy wziąć pod uwagę, że w przypadku występowania wysokiego poziomu wód gruntowych konstrukcja może być poddana działaniu znacznych sił wyporu. Jeśli nie zostaną przewidziane odpowiednie środki zaradcze, może dość do odkształceń, a w krytycznym przypadku również przemieszczeń elementów konstrukcyjnych (płyty fundamentowej oraz ścian zewnętrznych). Szczególnie istotne jest to w przypadku, gdy istniejąca konstrukcja posadzki nie zapewnia odpowiedniej ochrony przed działaniem sił wyporu [5].

fot1 monczynski

FOT. 1. Konstrukcja białej wanny w formie podbicia istniejących murów; fot.: B. Monczyński

W zależności od warunków konstrukcyjnych i obiektowych należy podjąć decyzję, czy w przypadku posadzki powinna być wykonana zupełnie nowa konstrukcja (zabezpieczenie przed naporem wody zapewniane jest zazwyczaj przez jej ciężar własny), czy też wchodzi w grę wykorzystanie istniejącego elementu [4]. W takiej sytuacji najczęściej również konstrukcja ścian wymaga dodatkowego wzmocnienia, co automatycznie prowadzi do wykonania wewnętrznej żelbetowej wanny – opcjonalnie (np. w przypadku konieczności pogłębienia piwnicy) konstrukcja białej wanny może zostać wykonana w formie podbicia istniejących murów [19] (FOT. 1).

W zależności od warunków konstrukcyjnych i obiektowych należy podjąć decyzję, czy w przypadku posadzki powinna być wykonana zupełnie nowa konstrukcja (zabezpieczenie przed naporem wody zapewniane jest zazwyczaj przez jej ciężar własny), czy też wchodzi w grę wykorzystanie istniejącego elementu [4]. W takiej sytuacji najczęściej również konstrukcja ścian wymaga dodatkowego wzmocnienia, co automatycznie prowadzi do wykonania wewnętrznej żelbetowej wanny – opcjonalnie (np. w przypadku konieczności pogłębienia piwnicy) konstrukcja białej wanny może zostać wykonana w formie podbicia istniejących murów [19] (FOT. 1).

rys4 monczynski

RYS. 4. Warianty wtórnego uszczelnienia budynku w formie wewnętrznej białej wanny – wzmocnienie płyty fundamentowej. Objaśnienia: 1 – zabezpieczenie przed wyporem np. przez dyblowanie, 2 – nowa płyta fundamentowa („świeże na świeże”), 3 – mostek sczepny z żywicy epoksydowej, 4 – istniejąca płyta fundamentowa (powierzchnia przygotowana); rys.: [20]

rys5 monczynski

RYS. 5. Warianty wtórnego uszczelnienia budynku w formie wewnętrznej białej wanny – wykonanie nowej konstrukcji ścian. Objaśnienia: 1 – nowa konstrukcja ścian (beton wodonieprzepuszczalny), 2 – blacha uszczelniająca (wklejona na żywicę epoksydową), 3 – istniejąca płyta fundamentowa (powierzchnia przygotowana), 4 – wyfrezowany rowek; rys.: [20]

Przy weryfikacji zabezpieczenia przed wyporem porównuje się siły naporu wody gruntowej z minimalnymi możliwymi obciążeniami pionowymi od ciężaru własnego (z uwzględnieniem współczynnika bezpieczeństwa nie mniejszego niż 1,1) [5]. Na podstawie oceny warunków gruntowo-wodnych oraz stanu istniejącej konstrukcji można przyjąć zróżnicowane warianty działań modernizacyjnych [52021]:

 1. Wzmocnienie płyty fundamentowej (RYS. 4) – w sytuacji, gdy istniejąca płyta nie zapewnia wymaganego docisku (ma niewystarczającą grubość) i/lub nie jest wystarczająco zbrojona:
  –    wariant A: dyblowanie,
  –    wariant B: układanie mieszanki betonowej na mostek sczepny z żywicy epoksydowej (metodą „świeże na świeże”).
 2. Wykonanie nowej konstrukcji ścian (RYS. 5) – w przypadku płyty fundamentowej o odpowiedniej nośności, ale niewystarczającej nośności ścian.
 3. Wzmocnienie płyty fundamentowej oraz wykonanie konstrukcji ścian (RYS. 6) – w przypadku niewystarczającej nośności zarówno płyty, jak i ścian.
 4. Wykonanie kompletnej nowej konstrukcji wewnętrznej wanny (RYS. 7) – w przypadku niewystarczającej nośności ścian oraz niewystarczającej nośności lub braku płyty fundamentowej.
rys6 monczynski

RYS. 6. Warianty wtórnego uszczelnienia budynku w formie wewnętrznej białej wanny – wzmocnienie płyty fundamentowej oraz wykonanie konstrukcji ścian. Objaśnienia: 1 – zabezpieczenie przed wyporem np. przez dyblowanie, 2 – nowa płyta fundamenowa („świeże na świeże”), 3 – mostek sczepny z żywicy epoksydowej, 4 – istniejąca płyta fundamentowa (powierzchnia przygotowana); rys.: [20]

rys7 monczynski

RYS. 7. Warianty wtórnego uszczelnienia budynku w formie wewnętrznej białej wanny – wykonanie kompletnej nowej konstrukcji wewnętrznej wanny wewnętrznej. Objaśnienia: 1 – nowa konstrukcja ścian oraz płyty fundamentowej (beton wodonieprzepuszczalny), 2 – blacha uszczelniająca; rys.: [20]

Profesjonalnie zaprojektowana i wykonana konstrukcja białej wanny jest na tyle szczelna, że – przy uwzględnieniu warunków pracy (np. klasy obciążenia wodą) oraz koncepcji projektowej – całkowicie zabezpiecza przed wnikaniem wody do wnętrza budynku. Należy jednak podkreślić, iż pełna ochrona zapewniana jest z reguły dopiero po pewnym czasie (zazwyczaj związanym z dojrzewaniem betonu – RYS. 2) po wykonaniu elementów betonowych.

Warunkiem koniecznym wykonania wodonieprzepuszczalnej betonowej wanny może się zatem okazać czasowe obniżenie poziomu wód gruntowych [4, 5]. Zawarta w konstrukcji wilgoć technologiczna z czasem odparowuje i podobnie jak wilgotność powierzchniowa, powstająca w wyniku dyfuzji i kondensacji pary wodnej, powinna zostać odprowadzona przez wentylację [5].

Przy planowaniu i wykonywaniu wtórnych, wewnętrznych uszczelnień z betonu wodonieprzepuszczalnego należy co do zasady przestrzegać tych samych zasad, jak w przypadku konstrukcji obiektów nowo wznoszonych, a w przypadku ewentualnych odstępstw kierować się uznanymi zasadami sztuki budowlanej. Dotyczy to np. doboru niezbędnych grubości elementów.

Na pewną swobodę w kształtowaniu grubości elementów konstrukcyjnych może pozwolić zastosowanie betonu o wyższej klasie wytrzymałości lub betonu o większej gęstości (np. betonu wysokowartościowego). Ponieważ jednak ze względów technologicznych grubość elementu nie powinna być mniejsza niż 25 cm, nawet w przypadku wtórnych konstrukcji wewnętrznych, takie rozwiązanie będzie ograniczone do specjalnie zaprojektowanych zastosowań.

Jeśli grubość ściany spadnie poniżej zalecanego minimum, należy dokładnie sprawdzić warunki brzegowe i w razie potrzeby podjąć dalsze działania w celu zapewnienia możliwości wykonania elementu betonowego oraz określenia późniejszej szczelności [5].

Koszty, jakich należy się spodziewać w przypadku wykonywania hydroizolacji wtórnej w postaci białej wanny, zależą w dużej mierze od występujących warunków gruntowo-wodnych oraz stanu konstrukcji.

Równie istotną rolę odgrywa ukształtowanie przyziemia budynku oraz przewidywany sposób użytkowania piwnicy. W przypadku pomieszczeń przyziemia o nieskomplikowanej konstrukcji – bez ścian wewnętrznych, drzwi oraz okien zewnętrznych, czy też rozbudowanej instalacji – wymagane nakłady są stosunkowo niewielkie. W innych przypadkach należy liczyć się z odpowiednio wyższymi kosztami.

Koncepcja renowacji obiektu powinna uwzględniać ewentualne przebudowy, zmiany sposobu użytkowania lub poprawę warunków mieszkaniowych. W miarę możliwości należy dążyć do dostosowania obiektu do obecnie obowiązujących przepisów np. poprzez poprawę izolacyjności termicznej przegród [5].

Wykonanie uszczelnienia wtórnego w technologii białej wanny wymaga nieco innego podejścia niż w przypadku obiektów nowo wznoszonych, jednak w obu przypadkach celem jest stworzenie szczelnej i zamkniętej konstrukcji (zbiornika).

Przed przystąpieniem do wykonania białej wanny należy wykonać i oddać do użytku wszelkie wymagane odwodnienia. Przed rozpoczęciem właściwych prac uszczelniających pomieszczenie piwnicy musi zostać przywrócone do pierwotnego stanu surowego. W pierwszej kolejności należy usunąć wszystkie materiały uszkodzone przez wilgoć – należą do nich przede wszystkim zniszczone tynki, jastrychy oraz materiały izolacyjne. Istniejące podłoża należy gruntownie oczyścić, usuwając wszelkie luźne warstwy lub elementy.

W przypadku konstrukcji betonowych z reguły usuwa się, przez frezowanie lub piaskowanie, warstwę o grubości od 1 do 1,5 cm. Wytrzymałość na odrywanie istniejącego podłoża (określona np. metodą pull-off) nie powinna być niższa niż 1,5 N/mm2.

W zależności od obiektu konieczne może być dodatkowe wzmocnienie podłoża (muru lub posadzki). Przyczepność nowego betonu do istniejącego podłoża betonowego można zapewnić np. za pomocą warstwy sczepnej z żywicy epoksydowej (mieszankę betonową układa się w takim przypadku na jeszcze świeżą warstwę sczepną) [4, 5].

W miarę możliwości należy usunąć ściany działowe (nienośne), aby stworzyć przestrzeń na prace budowlane. Należy sprawdzić stan istniejących instalacji, a w miarę potrzeby przenieść je w inne miejsce [5].

Największym wyzwaniem w przypadku dodatkowej konstrukcji z betonu wodonieprzepuszczalnego jest to, że wszystkie ściany wewnętrzne, które są połączone ze ścianami zewnętrznymi oraz istniejącą konstrukcją posadzki, muszą zostać od tych elementów oddzielone, a utworzone szczeliny muszą zostać wypełnione betonem. Ponieważ wewnętrzne ściany nośne nie mogą być oddzielone ani od razu, ani w całości, wykonywanie nowej konstrukcji (w szczególności konstrukcji posadzki) musi być prowadzone w kilku sekcjach. Sposób podchwycenia istniejących ścian wewnętrznych, podobnie jak innych elementów pionowych, takich jak słupy, kominy czy schody, musi zostać poprzedzony analizą przeprowadzoną przez inżyniera konstruktora [4].

rys8 11 monczynski

RYS. 8–11. Wybrane sposoby uszczelniania złączy elementów wykonanych z betonu wodonieprzepuszczalnego: taśmy uszczelniające profilowane z tworzyw sztucznych i/lub kauczuku (8), blachy szczelinowe (9), taśmy i sznury pęczniejące (10), węże iniekcyjne (11); rys.: [22]

Obciążona wodą strona konstrukcji jest zawsze zwrócona w stronę istniejących elementów budynku. Ponieważ po zakończeniu betonowania z reguły nie ma już do niej dostępu, świeży beton należy zabezpieczyć – na przykład za pomocą wcześniej przymocowanych do ściany folii – przed wysysaniem w wyniku migracji wody do przylegających, nasiąkliwych materiałów budowlanych. Wszystkie połączenia elementów nowej konstrukcji należy w odpowiedni sposób uszczelnić, np. poprzez zastosowanie blach szczelinowatych lub profilowanych taśm uszczelniających (RYS. 8–11) – zasada uszczelniania tzw. miejsc krytycznych jest w dużej mierze analogiczna do wykonywania budynków nowo wznoszonych, z wyjątkiem połączenia nowych elementów z istniejącymi.

rys12 monczynski

RYS. 12. Biała wanna w połączeniu z wtórną hydroizolacją poziomą muru. Objaśnienia: 1 – istniejąca konstrukcja ściany, 2 – paker iniekcyjny, 3 – wtórna hydroizolacja pozioma, 4 – wtórna hydroizolacja z betonu wodonieprzepuszczalnego, 5 – uszczelnienie spoiny, 6 – istniejąca płyta fundamentowa; rys.: [20]

Specyfika wykonania wtórnej hydroizolacji budynku w technologii białej wanny wymaga nie tylko bieżącego monitorowania prac budowlanych, ale przede wszystkim stałej kontroli oraz dokumentowania właściwości świeżego oraz stwardniałego betonu. Należy przy tym rozważyć, czy do programu badań włączyć również badanie głębokości penetracji wody zgodnie z procedurą opisaną w normie PN-EN 12390-8 [10]. Kryteria zgodności oceny wyników nie zostały zdefiniowane w normie, niemniej powinny zostać określone (np. maksymalna głębokość penetracji wody 5 cm jako średnia z trzech próbek do badań na określoną fazę budowy) [5].

Podobnie jak w przypadku innych systemów hydroizolacji istniejących budynków od wewnątrz, konieczne może się okazać wykonanie dodatkowych zabiegów uszczelniających i/lub osłonowych. Wtórna hydroizolacja w postaci wewnętrznej białej wanny może się na przykład okazać nieskuteczna w przypadku braku izolacji przeciw kapilarnemu podciąganiu wilgoci w murze (RYS. 12, FOT. główne).

Po wykonaniu kompletnej konstrukcji białej wanny (płyta fundamentowa i ściany „zewnętrzne”) można podmurować wewnętrzne ściany nośne (zgodnie z wytycznymi konstruktora). W razie potrzeby można wy-konać dodatkowe elementy „dociążające” w postaci słupów lub ścian poprzecznych.

Literatura

 1. B. Monczyński, „Uszczelnienie od zewnątrz odsłoniętych elementów istniejących budynków”, „IZOLACJE” 5/2019, s. 109–115.
 2. B. Monczyński, „Uszczelnianie istniejących budynków od wewnątrz”, „IZOLACJE” 6/2019, s. 92–98.
 3. B. Monczyński, „Wtórne hydroizolacje wykonywane metodą iniekcji uszczelniających”, „IZOLACJE” 10/2019, s. 96–100.
 4. F. Frössel, „Mauerwerkstrockenlegung und Kellersanierung. Wenn das Haus nasse Füße hat”, Fraunhofer IRB Verlag, Stuttgart 2012.
 5. R. Kampen, „Nachträglicher Einbau von Weißen Wannen in den Gebäudebestand”, „Beton- und Stahlbetonbau” 109/S1/2014, pp. 96–105.
 6. DAfStb-Richtlinie:2017, „Wasserundurchlässige Bauwerke aus Beton (WU-Richtlinie)”, Deutscher Ausschuss für Stahlbeton e. V. (DAfStb), Berlin 2017.
 7. PN-EN 206+A2:2021-08, „Beton – Wymagania, właściwości użytkowe, produkcja i zgodność”.
 8. W. Żenczykowski, „Budownictwo ogólne” t. 1, Arkady, Warszawa 1976.
 9. K. Zieliński, „Podstawy technologii betonu”, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2022.
10. PN-EN 12390-8:2019-08, „Badania betonu – Część 8: Głębokość penetracji wody pod ciśnieniem”.
11. A.M. Neville, „Właściwości betonu”, Stowarzyszenie Producentów Cementu, Kraków 2000.
12. DIN 1045-2, „Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton – Teil 2: Beton – Festlegung, Eigenschaften”, Herstellung und Konformität – Anwendungsregeln zu DIN EN 206-1.
13. PN-B-06250:1988, „Beton zwykły”.
14. Z. Jamroży, „Beton i jego technologie”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
15. B. Francke, „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Część C: Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 12. Części podziemne budynków wykonanych z betonu wodoszczelnego. Uszczelnianie miejsc newralgicznych”, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2017.
16. „Positionspapier des Deutschen Ausschusses für Stahlbeton zur DAfStb-Richtlinie ‘Wasserundurchlässige Bauwerke aus Beton’ – Feuchtetransport durch WU-Konstruktionen”, Beton- und Stahlbetonbau, 101/11/2006, pp. 923–925.
17. D. Bosold, T. Bose, „Zement-Merkblatt Hochbau H 10. 5.2019. Wasserundurchlässige Bauwerke aus Beton”, InformationsZentrum Beton GmbH, Erkrath 2019.
18. B. Monczyński, „Diagnostyka zawilgoconych konstrukcji murowych”, „IZOLACJE” 1/2019, s. 89–93.
19. B. Monczyński, „Renowacja, wzmacnianie oraz ochrona konstrukcji ścian murowanych”, „IZOLACJE” 2/2022, s. 51–64.
20. R. Hohmann, „Sanierung vernässter Kellerräume durch den Einbau einer wasserdruckhaltenden Innenwanne aus Beton”, [w:] H. Venzmer (red.) „Bauphysik und Bausanierung. 19. Hanseatische Sanierungstage vom 13. bis 15. November 2008 im Ostseebad Heringsdorf/Usedom”, Beuth Verlag GmbH, Berlin–Wien–Zürich 2008, pp. 73–81.
21. R. Hohmann, C. Tetz, H.P. Dahmen, „Innenwannen aus Beton als Nachträgliche Abdichtung Vernässter Keller im Drückenden Grundwasser”, Beton- und Stahlbetonbau, 103/5/2008, pp. 334–343.
22. D. Bosold, T. Bose, „Zement-Merkblatt Hochbau H 11.5.2016. Fugen und ihre Abdichtung in WU-Bauwerken aus Beton”, InformationsZentrum Beton GmbH, Erkrath 2016.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

Powiązane

mgr inż. Irena Domska Styropian hydrofobowy w izolacji cieplnej ścian fundamentowych

Styropian hydrofobowy w izolacji cieplnej ścian fundamentowych Styropian hydrofobowy w izolacji cieplnej ścian fundamentowych

Styropian jest materiałem izolacyjnym, który charakteryzuje się wysoką odpornością na wilgoć. Odporność ta obejmuje nie tylko niewielką, w stosunku do innych materiałów izolacyjnych, nasiąkliwość wodą,...

Styropian jest materiałem izolacyjnym, który charakteryzuje się wysoką odpornością na wilgoć. Odporność ta obejmuje nie tylko niewielką, w stosunku do innych materiałów izolacyjnych, nasiąkliwość wodą, lecz również brak negatywnego wpływu na właściwości wytrzymałościowe. Doświadczenia laboratoryjne wskazują również na odporność wytrzymałościową styropianu na wielokrotne zamrażanie i odmrażanie.

dr hab. inż., prof. nadzw. UTP Dariusz Bajno, dr inż. Anna Rawska-Skotniczny Wybrane zagadnienia dotyczące zabezpieczeń podziemnych części istniejących budynków przed wilgocią

Wybrane zagadnienia dotyczące zabezpieczeń podziemnych części istniejących budynków przed wilgocią Wybrane zagadnienia dotyczące zabezpieczeń podziemnych części istniejących budynków przed wilgocią

Wilgoć zawsze będzie towarzyszyć obiektom budowlanym w okresie eksploatacyjnym, dlatego zabezpiecza się je przed nadmiernym zawilgoceniem oraz przed przedostawaniem się wilgoci do ich pomieszczeń poprzez...

Wilgoć zawsze będzie towarzyszyć obiektom budowlanym w okresie eksploatacyjnym, dlatego zabezpiecza się je przed nadmiernym zawilgoceniem oraz przed przedostawaniem się wilgoci do ich pomieszczeń poprzez odpowiedni dobór materiałów oraz izolacje zewnętrzne. Nie istnieją uniwersalne metody zabezpieczeń materiałów przed wilgocią, dlatego podjęcie decyzji o zasadności wykonania izolacji lub też o doborze odpowiedniej technologii powinno zostać poparte przeprowadzoną wcześniej analizą, odpowiadającą...

mgr inż. Marcin Jaroszyński Szary styropian do termoizolacji fundamentów

Szary styropian do termoizolacji fundamentów Szary styropian do termoizolacji fundamentów

Fundament to realizowany jako pierwszy przy budowie budynku, ale też najważniejszy element konstrukcyjny, gwarantujący stabilność i trwałość znajdującej się na nim konstrukcji. Oczywiście metod posadowienia...

Fundament to realizowany jako pierwszy przy budowie budynku, ale też najważniejszy element konstrukcyjny, gwarantujący stabilność i trwałość znajdującej się na nim konstrukcji. Oczywiście metod posadowienia jest kilka, skupmy się jednak na dwóch najbardziej popularnych i najczęściej stosowanych w budownictwie jednorodzinnym i mieszkaniowym. Chodzi o ławy fundamentowe ze ścianką fundamentową i o płytę fundamentową.

dr inż. Mariusz Jackiewicz Hydroizolacja elementów budowli stykających się z gruntem

Hydroizolacja elementów budowli stykających się z gruntem Hydroizolacja elementów budowli stykających się z gruntem

Projektowanie oraz wykonawstwo hydroizolacji konstrukcji budowlanych w Niemczech regulowała wprowadzona w 1983 r. i w międzyczasie wielokrotnie nowelizowana norma DIN 18195. Ta norma jest stosunkowo dobrze...

Projektowanie oraz wykonawstwo hydroizolacji konstrukcji budowlanych w Niemczech regulowała wprowadzona w 1983 r. i w międzyczasie wielokrotnie nowelizowana norma DIN 18195. Ta norma jest stosunkowo dobrze znana w Polsce, z dwóch powodów - braku krajowej, tak kompleksowej normy oraz znaczącego udziału na polskim rynku produktów hydroizolacyjnych niemieckich producentów.

dr inż. Paula Szczepaniak Ocena jakości termicznej rozwiązań węzła połączenia budynku z gruntem posadowionym na płycie fundamentowej

Ocena jakości termicznej rozwiązań węzła połączenia budynku z gruntem posadowionym na płycie fundamentowej Ocena jakości termicznej rozwiązań węzła połączenia budynku z gruntem posadowionym na płycie fundamentowej

Płyta fundamentowa należy do grupy posadowień bezpośrednich. Jest stosowana przy występowaniu słabego podłoża gruntowego, poziomie posadowienia poniżej zwierciadła wody gruntowej, stosowaniu konstrukcji...

Płyta fundamentowa należy do grupy posadowień bezpośrednich. Jest stosowana przy występowaniu słabego podłoża gruntowego, poziomie posadowienia poniżej zwierciadła wody gruntowej, stosowaniu konstrukcji szczelnej wanny lub w przypadku konieczności zapewnienia równomiernego osiadania budynku [1].

mgr inż. Maciej Rokiel Hydroizolacje w gruncie - podział, zastosowanie i właściwości

Hydroizolacje w gruncie - podział, zastosowanie i właściwości Hydroizolacje w gruncie - podział, zastosowanie i właściwości

Konieczność wykonania skutecznych powłok wodochronnych to nie tylko jeden z podstawowych wymogów bezproblemowego i komfortowego użytkowania zarówno budynków (obojętne, czy w budownictwie mieszkaniowym,...

Konieczność wykonania skutecznych powłok wodochronnych to nie tylko jeden z podstawowych wymogów bezproblemowego i komfortowego użytkowania zarówno budynków (obojętne, czy w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej, czy przemysłowym), jak i budowli, a także wymóg formalny. Intensywny rozwój chemii budowlanej w ciągu ostatnich kilkunastu lat spowodował, że mamy do dyspozycji szeroką gamę materiałów, począwszy od stosowanych tylko do izolacji przeciwwilgociowych, a skończywszy na materiałach...

dr inż. Maciej Trochonowicz Diagnostyka hydroizolacji w pracach modernizacyjnych

Diagnostyka hydroizolacji w pracach modernizacyjnych Diagnostyka hydroizolacji w pracach modernizacyjnych

Woda jest substancją warunkującą możliwość wykonania praktycznie wszystkich procesów budowlanych. Niezbędna jest zarówno do produkcji materiałów, jak i ich wbudowania. Jednocześnie ta sama woda, a raczej...

Woda jest substancją warunkującą możliwość wykonania praktycznie wszystkich procesów budowlanych. Niezbędna jest zarówno do produkcji materiałów, jak i ich wbudowania. Jednocześnie ta sama woda, a raczej jej nadmiar, jest czynnikiem powodującym największe zagrożenie dla obiektów budowlanych. Wprowadzana na wiele sposobów z czasem staje się przyczyną wielu niekorzystnych zjawisk, a jej usunięcie poważnym problemem. Dlatego też nieodłącznym elementem wznoszenia czy też remontowania budynków są hydroizolacje.

prof. nzw. dr hab. inż. Irena Ickiewicz Wpływ ocieplenia fundamentów na rozkład temperatury w gruncie w otoczeniu budynku

Wpływ ocieplenia fundamentów na rozkład temperatury w gruncie w otoczeniu budynku Wpływ ocieplenia fundamentów na rozkład temperatury w gruncie w otoczeniu budynku

Głębokość posadowień bezpośrednich określa w Polsce norma PN-81-B-03020 "Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie. Obliczenia statystyczne i projektowanie".

Głębokość posadowień bezpośrednich określa w Polsce norma PN-81-B-03020 "Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie. Obliczenia statystyczne i projektowanie".

dr inż. Sławomir Chłądzyński, mgr inż. Katarzyna Walusiak Wpływ wytrzymałości cementu na właściwości klejów do ociepleń

Wpływ wytrzymałości cementu na właściwości klejów do ociepleń Wpływ wytrzymałości cementu na właściwości klejów do ociepleń

Cement portlandzki jest najczęściej stosowanym spoiwem w recepturach suchych mieszanek. Według opracowania na temat przemysłu cementowego w Polsce na rynku krajowym rocznie wykorzystywane jest obecnie...

Cement portlandzki jest najczęściej stosowanym spoiwem w recepturach suchych mieszanek. Według opracowania na temat przemysłu cementowego w Polsce na rynku krajowym rocznie wykorzystywane jest obecnie ok. 700-800 tys. ton tego spoiwa do wytworzenia suchych mieszanek chemii budowlanej [1], co stanowi ok. 4-5% sprzedaży cementu w kraju.

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Fundamenty w budynkach jednorodzinnych

Fundamenty w budynkach jednorodzinnych Fundamenty w budynkach jednorodzinnych

Fundamenty są elementem budynku, który przekazuje obciążenia z części naziemnej na podłoże gruntowe. Wszystkie siły działające na budynek, czyli wiatr, śnieg, obciążenia użytkowe, masa własna konstrukcji...

Fundamenty są elementem budynku, który przekazuje obciążenia z części naziemnej na podłoże gruntowe. Wszystkie siły działające na budynek, czyli wiatr, śnieg, obciążenia użytkowe, masa własna konstrukcji i elementów budynku, są przekazywane na grunt. Z kolei fundamenty przekazują oddziaływania gruntu na konstrukcję. Jeśli zachodzą niekorzystne zjawiska, wywołane na przykład osiadaniem gruntu, ruchy gruntu (np. spowodowane tym, że budynek został wybudowany na terenach eksploatacji górniczych lub terenach...

mgr inż. Maciej Rokiel Badanie skuteczności prac i preparatów do wykonywania przepony poziomej

Badanie skuteczności prac i preparatów do wykonywania przepony poziomej Badanie skuteczności prac i preparatów do wykonywania przepony poziomej

Iniekcja chemiczna jest jedną z metod wykonywania wtórnej izolacji poziomej. Celem iniekcji chemicznej jest wytworzenie w przegrodzie przepony przerywającej podciąganie kapilarne, a także uzyskanie, w...

Iniekcja chemiczna jest jedną z metod wykonywania wtórnej izolacji poziomej. Celem iniekcji chemicznej jest wytworzenie w przegrodzie przepony przerywającej podciąganie kapilarne, a także uzyskanie, w dalszym czasie, w strefie muru nad przeponą, obszaru normalnej wilgotności.

dr inż. Wioletta Jackiewicz-Rek, mgr inż. Kaja Kłos, inż. Paweł Zieliński Wymagania dla betonu wodoszczelnego

Wymagania dla betonu wodoszczelnego Wymagania dla betonu wodoszczelnego

Definiując beton wodoszczelny mający zastosowanie w realizacji obiektów tworzących barierę dla wody, nie sposób zacząć bez określenia, że jest to taki rodzaj betonu, który izoluje ze względu na swoje właściwości.

Definiując beton wodoszczelny mający zastosowanie w realizacji obiektów tworzących barierę dla wody, nie sposób zacząć bez określenia, że jest to taki rodzaj betonu, który izoluje ze względu na swoje właściwości.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Prowadzenie prac hydroizolacyjnych w okresie zimowym

Prowadzenie prac hydroizolacyjnych w okresie zimowym Prowadzenie prac hydroizolacyjnych w okresie zimowym

Zima jak co roku zaskoczyła drogowców! Zdanie to (choć - nawiasem mówiąc - bardzo krzywdzące dla wspomnianych drogowców, którzy zajmują się budową dróg, a nie ich utrzymaniem) doskonale obrazuje zjawisko,...

Zima jak co roku zaskoczyła drogowców! Zdanie to (choć - nawiasem mówiąc - bardzo krzywdzące dla wspomnianych drogowców, którzy zajmują się budową dróg, a nie ich utrzymaniem) doskonale obrazuje zjawisko, które widoczne jest szczególnie w budownictwie: to, co nieuniknione, potrafi zaskoczyć.

mgr inż. Maciej Rokiel Hydroizolacje podziemnych części budynków

Hydroizolacje podziemnych części budynków Hydroizolacje podziemnych części budynków

Poprawne (zgodne ze sztuką budowlaną) zaprojektowanie i wykonanie budynku to bezwzględny wymóg bezproblemowej, długoletniej eksploatacji. Podstawą jest odpowiednie rozwiązanie konstrukcyjne części zagłębionej...

Poprawne (zgodne ze sztuką budowlaną) zaprojektowanie i wykonanie budynku to bezwzględny wymóg bezproblemowej, długoletniej eksploatacji. Podstawą jest odpowiednie rozwiązanie konstrukcyjne części zagłębionej w gruncie. Doświadczenie pokazuje, że znaczącą liczbę problemów związanych z eksploatacją stanowią problemy z wilgocią. Woda jest niestety takim medium, które bezlitośnie wykorzystuje wszelkie usterki i nieciągłości w warstwach hydroizolacyjnych, wnikając do wnętrza konstrukcji.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Badanie wilgotności mineralnych materiałów budowlanych

Badanie wilgotności mineralnych materiałów budowlanych Badanie wilgotności mineralnych materiałów budowlanych

Kluczowym elementem diagnostyki zawilgoconych konstrukcji murowych jest ocena ich parametrów wilgotnościowych, jak również rozpoznanie rodzaju i proporcji szkodliwych soli zawartych w materiale budowlanym...

Kluczowym elementem diagnostyki zawilgoconych konstrukcji murowych jest ocena ich parametrów wilgotnościowych, jak również rozpoznanie rodzaju i proporcji szkodliwych soli zawartych w materiale budowlanym [1]. Sposoby pomiaru zawartości wody względnie wilgotności w mineralnych materiałach budowlanych zostały szerzej opisane w instrukcji WTA nr 4–11–16/D [2].

dr inż. Bartłomiej Monczyński Wtórna hydroizolacja przyziemnych części budynków

Wtórna hydroizolacja przyziemnych części budynków Wtórna hydroizolacja przyziemnych części budynków

Podstawowym zadaniem w przypadku renowacji zawilgoconych budynków jest ich osuszenie, rozumiane jako skoordynowany zespół działań technicznych i technologicznych, który ma na celu trwałe obniżenie poziomu...

Podstawowym zadaniem w przypadku renowacji zawilgoconych budynków jest ich osuszenie, rozumiane jako skoordynowany zespół działań technicznych i technologicznych, który ma na celu trwałe obniżenie poziomu zawilgocenia (zazwyczaj do poziomu 3-6% wilgotności masowej), co z kolei umożliwi prowadzenie dalszych prac budowlanych i/lub konserwatorskich, a po ich zakończeniu użytkowanie budynku zgodnie z przewidzianym przeznaczeniem [1].

mgr inż. Tomasz Połubiński, prof. dr hab. inż. Łukasz Drobiec, mgr inż. Remigiusz Jokiel Zabezpieczenie konstrukcji murowych przed zarysowaniem przez zbrojenie spoin wspornych

Zabezpieczenie konstrukcji murowych przed zarysowaniem przez zbrojenie spoin wspornych Zabezpieczenie konstrukcji murowych przed zarysowaniem przez zbrojenie spoin wspornych

Jednym ze sposobów ograniczenia tempa zarysowań w obszarach koncentracji naprężeń jest aplikacja zbrojenia, którego tradycje stosowania sięgają drugiej połowy XIX wieku. Zadaniem zbrojenia jest przejęcie...

Jednym ze sposobów ograniczenia tempa zarysowań w obszarach koncentracji naprężeń jest aplikacja zbrojenia, którego tradycje stosowania sięgają drugiej połowy XIX wieku. Zadaniem zbrojenia jest przejęcie sił występujących w strefach rozciąganych muru, "rozładowanie" naprężeń w miejscach ich koncentracji oraz redystrybucja odkształceń skoncentrowanych w pewnych strefach muru.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Uszczelnienie od zewnątrz odsłoniętych elementów istniejących budynków

Uszczelnienie od zewnątrz odsłoniętych elementów istniejących budynków Uszczelnienie od zewnątrz odsłoniętych elementów istniejących budynków

Hydroizolację przyziemnej części istniejącego budynku (hydroizolację wtórną), o ile jest to technicznie i/lub ekonomicznie wskazane, należy wykonywać od zewnątrz, to jest w taki sposób, aby całkowicie...

Hydroizolację przyziemnej części istniejącego budynku (hydroizolację wtórną), o ile jest to technicznie i/lub ekonomicznie wskazane, należy wykonywać od zewnątrz, to jest w taki sposób, aby całkowicie uniemożliwić wnikanie wody oraz wilgoci w strukturę przegród zagłębionych w gruncie.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Uszczelnianie istniejących budynków od wewnątrz

Uszczelnianie istniejących budynków od wewnątrz Uszczelnianie istniejących budynków od wewnątrz

Wykonanie wtórnej hydroizolacji przyziemnej części budynku od zewnątrz jest najlepszym rozwiązaniem z punktu widzenia fizyki budowli, w pewnych sytuacjach może ono się jednak okazać (w całości lub częściowo)...

Wykonanie wtórnej hydroizolacji przyziemnej części budynku od zewnątrz jest najlepszym rozwiązaniem z punktu widzenia fizyki budowli, w pewnych sytuacjach może ono się jednak okazać (w całości lub częściowo) technicznie i/lub ekonomicznie niewskazane. Wtedy należy wziąć pod uwagę wykonanie uszczelnienia od wewnątrz.

KOESTER Polska Iniekcja uszczelniająca żelem akrylowym KÖSTER Injektion Gel G4 żelbetowej płyty fundamentowej podziemnej hali pieca do wytopu szkła

Iniekcja uszczelniająca żelem akrylowym KÖSTER Injektion Gel G4 żelbetowej płyty fundamentowej podziemnej hali pieca do wytopu szkła Iniekcja uszczelniająca żelem akrylowym KÖSTER Injektion Gel G4 żelbetowej płyty fundamentowej podziemnej hali pieca do wytopu szkła

W ramach prowadzonych prac modernizacyjnych i okresowej wymiany pieca do wytopu szkła podjęto decyzję o usunięciu powstałych podczas dotychczasowej eksploatacji nieszczelności płyty fundamentowej. Płyta...

W ramach prowadzonych prac modernizacyjnych i okresowej wymiany pieca do wytopu szkła podjęto decyzję o usunięciu powstałych podczas dotychczasowej eksploatacji nieszczelności płyty fundamentowej. Płyta o wymiarach w świetle ścian 35,50x36,27 m i grubości 1,60 m wykazywała liczne i okresowo intensywne przecieki, które powodowały konieczność tymczasowego odprowadzania przenikających wód gruntowych systemem rowków powierzchniowych wyciętych w płycie do studzienek zbiorczych i odpompowywania. Powierzchnia...

dr inż. Bartłomiej Monczyński Wtórne hydroizolacje poziome wykonywane w technologii iniekcji

Wtórne hydroizolacje poziome wykonywane w technologii iniekcji Wtórne hydroizolacje poziome wykonywane w technologii iniekcji

Pod pojęciem iniekcji, technologii iniekcji lub też iniekcji chemicznej należy rozumieć wprowadzenie środka iniekcyjnego w strukturę muru w taki sposób, aby zapewniać jego rozłożenie (rozprowadzenie) w...

Pod pojęciem iniekcji, technologii iniekcji lub też iniekcji chemicznej należy rozumieć wprowadzenie środka iniekcyjnego w strukturę muru w taki sposób, aby zapewniać jego rozłożenie (rozprowadzenie) w całym przekroju przegrody.

mgr inż. Maciej Rokiel Hybrydowe (reaktywne) masy uszczelniające

Hybrydowe (reaktywne) masy uszczelniające Hybrydowe (reaktywne) masy uszczelniające

Konieczność wykonania skutecznych powłok wodochronnych to nie tylko jeden z podstawowych wymogów bezproblemowego i komfortowego użytkowania budynków (obojętne czy w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności...

Konieczność wykonania skutecznych powłok wodochronnych to nie tylko jeden z podstawowych wymogów bezproblemowego i komfortowego użytkowania budynków (obojętne czy w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej, przemysłowym itp.) i budowli, lecz także wymóg formalny.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Mechaniczne metody wykonywania wtórnych hydroizolacji poziomych

Mechaniczne metody wykonywania wtórnych hydroizolacji poziomych Mechaniczne metody wykonywania wtórnych hydroizolacji poziomych

Wtórną izolację poziomą przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie można wykonać w technologii iniekcji chemicznej [1] lub też przy wykorzystaniu tzw. metod mechanicznych.

Wtórną izolację poziomą przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie można wykonać w technologii iniekcji chemicznej [1] lub też przy wykorzystaniu tzw. metod mechanicznych.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Wtórne hydroizolacje wykonywane metodą iniekcji uszczelniających

Wtórne hydroizolacje wykonywane metodą iniekcji uszczelniających Wtórne hydroizolacje wykonywane metodą iniekcji uszczelniających

Obok iniekcyjnych metod odtwarzania hydroizolacji poziomych [1] w renowacji zawilgoconych budynków stosowane są również iniekcje uszczelniające (nazywane także iniekcjami żelowymi lub żelującymi, od niem....

Obok iniekcyjnych metod odtwarzania hydroizolacji poziomych [1] w renowacji zawilgoconych budynków stosowane są również iniekcje uszczelniające (nazywane także iniekcjami żelowymi lub żelującymi, od niem. Gelinietion oraz ang. injection of gel), tj. takie, które umożliwiają wykonanie uszczelnienia również przeciw wodzie działającej pod ciśnieniem.

Wybrane dla Ciebie

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny » Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? » Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Płyty XPS – następca styropianu »

Płyty XPS – następca styropianu » Płyty XPS – następca styropianu »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? » Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków » Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.