Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Fibrobeton – kompozyt cementowy do zadań specjalnych

Fibre concrete – cement composite for special tasks

Koncepcja projektowa CUBE autorstwa HENN architects, rys.: [7]

Koncepcja projektowa CUBE autorstwa HENN architects, rys.: [7]

Beton jest najczęściej używanym materiałem budowlanym na świecie i jest stosowany w prawie każdym typie konstrukcji. Beton jest niezbędnym materiałem budowlanym ze względu na swoją trwałość, wytrzymałość i wyjątkową długowieczność. Może wytrzymać naprężenia ściskające i rozciągające oraz trudne warunki pogodowe bez uszczerbku dla stabilności architektonicznej. Wytrzymałość betonu na ściskanie w połączeniu z wytrzymałością materiału wzmacniającego na rozciąganie poprawia ogólną jego trwałość. Beton zbrojony włóknami jest jednym z rodzajów betonu zbrojonego.

Zobacz także

mgr inż. Julia Blazy, prof. dr hab. inż. Łukasz Drobiec, dr hab. inż. arch. Rafał Blazy prof. PK Zastosowanie fibrobetonu z włóknami polipropylenowymi w przestrzeniach publicznych

Zastosowanie fibrobetonu z włóknami polipropylenowymi w przestrzeniach publicznych Zastosowanie fibrobetonu z włóknami polipropylenowymi w przestrzeniach publicznych

Beton to materiał o dużej wytrzymałości na ściskanie, ale około dziesięciokrotnie mniejszej wytrzymałości na rozciąganie. Ponadto charakteryzuje się kruchym pękaniem i nie pozwala na przenoszenie naprężeń...

Beton to materiał o dużej wytrzymałości na ściskanie, ale około dziesięciokrotnie mniejszej wytrzymałości na rozciąganie. Ponadto charakteryzuje się kruchym pękaniem i nie pozwala na przenoszenie naprężeń po zarysowaniu.

prof. dr hab. eur. inż. Tomasz Z. Błaszczyński, mgr inż. Marta Przybylska-Fałek Fibrobeton jako materiał konstrukcyjny

Fibrobeton jako materiał konstrukcyjny Fibrobeton jako materiał konstrukcyjny

Fibrobeton jest coraz częściej stosowany w budownictwie – m.in. jako element konstrukcyjny. Aby w tym zastosowaniu pełnił swoją funkcję, musi zapewnić trwałość i nośność budowanej konstrukcji. Z tego powodu...

Fibrobeton jest coraz częściej stosowany w budownictwie – m.in. jako element konstrukcyjny. Aby w tym zastosowaniu pełnił swoją funkcję, musi zapewnić trwałość i nośność budowanej konstrukcji. Z tego powodu bardzo ważny jest przebieg procesu jego niszczenia pod obciążeniem ściskającym.

dr inż. Beata Anwajler, mgr inż. Anna Piwowar Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych

Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych

Współcześnie uwaga badaczy oraz polityków z całego świata została zwrócona na globalny problem negatywnego oddziaływania energetyki na środowisko naturalne. Szczególnym zagadnieniem stało się zjawisko...

Współcześnie uwaga badaczy oraz polityków z całego świata została zwrócona na globalny problem negatywnego oddziaływania energetyki na środowisko naturalne. Szczególnym zagadnieniem stało się zjawisko zwiększania efektu cieplarnianego, które jest wskazywane jako skutek działalności człowieka. Za nadrzędną przyczynę tego zjawiska uznaje się emisję gazów cieplarnianych (głównie dwutlenku węgla) związaną ze spalaniem paliw kopalnych oraz ubóstwem, które powoduje trudności w zaspakajaniu podstawowych...

W artykule omówiono specyfikę fibrobetonu. Przedstawiono różnego rodzaju włókna do zbrojenia betonu. Opisano jego właściwości, a także wpływ zbrojenia betonu na optymalizację kosztów inwestycji.

Fibre concrete – cement composite for special tasks

The article discusses the specificity of fibre concrete. Various types of fibres for concrete reinforcement are presented. Its properties as well as the impact of concrete reinforcement on the optimization of investment costs are described.

*****

Beton zbrojony włóknami Fiber Reinforced Concrete (FRC), inaczej fibrobeton, to beton wykonany głównie z cementów hydraulicznych, kruszyw i włókien wzmacniających. Włókna nadające się do zbrojenia betonu produkuje się ze stali, szkła i polimerów organicznych (włókna syntetyczne). Do wzmocnienia stosuje się również włókna roślinne takie jak sizal i juta. Betonowe podłoża mogą być zaprawami, mieszaninami o normalnych proporcjach lub mieszaninami specjalnie opracowanymi do określonego zastosowania. Jeśli FRC jest właściwie zaprojektowany, jedną z największych korzyści, jakie można uzyskać dzięki zastosowaniu zbrojenia włóknistego, jest poprawa długoterminowej użyteczności konstrukcji lub produktu.

Matryca na bazie cementu

FRC to matryca cementowa, wewnątrz której rozmieszczone są przypadkowe włókna w stosunku do wymiarów elementu. W przeciwieństwie do tradycyjnego zbrojenia prętami stalowymi, dodane krótkie włókna zwykle nie zwiększają wytrzymałości betonu na ściskanie, jednak dzięki ich jednorodnej dyfuzji skuteczniej poprawiają zachowanie się elementu betonowego po spękaniu. Ich celem jest zatem zwiększenie plastyczności i zdolności do pochłaniania energii, poprzez kontrolę propagacji pęknięć.

Główne składniki matrycy w FRC nie różnią się w porównaniu z tradycyjnymi materiałami cementowymi, którymi zazwyczaj są:

 • cement portlandzki,
 • woda,
 • kruszywa różnej wielkości,
 • dodatki.

Dobór jakości składników i ich proporcji w mieszance zależy od głównych wymagań co do stopnia wytrzymałości, urabialności w stanie świeżym, porowatości i trwałości.

Zasadniczo matryca składa się na ogół z betonu na bazie cementu portlandzkiego, gdy dodaje się niewielkie ilości włókien. W rzeczywistości głównym wyzwaniem technologicznym jest wprowadzenie dużych ilości rozproszonych włókien w matrycy, bez utraty wysokiej urabialności. Przy wyższych dawkach oraz w zależności od rodzaju i wymiarów włókien należy rozważyć odpowiednie dostosowanie konstrukcji mieszanki. Jest to możliwe dzięki dodaniu lub zwiększeniu dawki superplastyfikatorów oraz uwzględnieniu większej ilości drobnych kruszyw, aby zachować stały stosunek wodno-cementowy. W przypadku dodania dużych ilości włókien projekt mieszanki musi zostać zmodyfikowany, na przykład poprzez zwiększenie ilości drobnych kruszyw i dodatków, co może prowadzić do ścieżki betonu samozagęszczalnego (SCC).

tab1 fibrobeton
TABELA 1. Przykład projektu mieszanki FRC [1]

SCC to beton samozagęszczalny bez konieczności wibrowania. Podczas odlewania wyeliminowana jest ewentualna segregacja, jak pokazano w TABELI 1. Ich struktura wewnętrzna jest zbudowana z dużej liczby drobnych kruszyw i stanowi mieszanki odpowiednie do przyjmowania większych dawek włókien.

tab2 fibrobeton
TABELA 2. Przykład projektu mieszanki SCCFRC zaprojektowanej z większą ilością drobnego kruszywa, które należy uznać za wypełniacz [1]

Rozpowszechnienie chemicznych dodatków upłynniających i nadfluidujących wprowadzono na początku lat 70. XX wieku, obecnie są one szeroko stosowane. Poprawiają właściwości w stanie świeżym bez pogarszania właściwości w stanie utwardzonym. W TABELI 2 zilustrowano efekty stosowania betonu SCC bez dodatków.

Najczęściej stosowanymi dodatkami są superplastyfikatory, które są w stanie zmniejszyć zapotrzebowanie na wodę przy równomiernym rozlewaniu i zwiększyć płynność przy takim samym stosunku woda/spoiwo. Niemniej jednak może to mieć wpływ na wczesną wytrzymałość konstrukcji betonowej. Czynnikami nadfluidującymi są rozpuszczalne w wodzie polimery, których głównym efektem jest deflokulacja, poprawiająca dyspersję cząstek stałych. Można rozważyć zastosowanie środków upłynniających w celu uniknięcia dwóch możliwych problemów: wysięku i segregacji betonu. Jeśli dodatek stosuje się w celu zmniejszenia zawartości wody bez zmiany mieszanki, konieczne będzie sprawdzenie, czy lepkość świeżego FRC nie staje się zbyt wysoka, powodując powolny przepływ [1].

tab3 fibrobeton
TABELA 3. Właściwości fizyczne i mechaniczne włókien najczęściej stosowanych w betonie [2]

Rodzaje włókien

Włókna do betonu są dostępne w różnych rozmiarach i kształtach. Głównymi czynnikami wpływającymi na właściwości betonu zbrojonego włóknami są stosunek wodno-cementowy, procentowa zawartość włókien, średnica i długość włókien.

fot1 fibrobeton
FOT. 1. Rodzaje włókien stalowych; fot.: Radosław Bieniek

Poniżej podano różne rodzaje betonu zbrojonego włóknami stosowane w budownictwie.

Beton zbrojony włóknem stalowym (SFRC)

Włókno stalowe jest metalowym wzmocnieniem. Pewna ilość włókien stalowych w betonie może powodować jakościowe zmiany właściwości fizycznych betonu. Może znacznie zwiększyć odporność na pękanie, uderzenia, zmęczenie i zginanie, wytrzymałość na rozciąganie i trwałość. Aby poprawić długoterminowe zachowanie, zwiększyć wytrzymałość, wytrzymałość i odporność na naprężenia, SFRC jest stosowany w konstrukcjach takich jak podłogi, obudowy, prefabrykaty, mosty, tunele, nawierzchnie o dużej wytrzymałości i górnictwo. Średnica włókien stalowych waha się od 0,25 do 0,75 mm. Włókna stalowe ściśle kontrolują szerokość rys i w ten sposób poprawiają trwałość betonu.

fot2 fibrobeton
FOT. 2. Włókna polipropylenowe długie sztywne; fot.: Radosław Bieniek

Beton zbrojony włóknami polipropylenowymi

Beton zbrojony włóknami polipropylenowymi jest również znany jako polipropylen lub PP. Jest to włókno syntetyczne, przetworzone z propylenu. Włókna te są zwykle stosowane w betonie do kontrolowania pęknięć spowodowanych skurczem plastycznym. Zmniejszają również przepuszczalność betonu, a tym samym ograniczają wyciekanie wody.

Włókno polipropylenowe należy do grupy poliolefin i jest częściowo krystaliczne i niespolaryzowane. Ma podobne właściwości jak polietylen, ale jest twardszy i bardziej odporny na ciepło. Jest to biały wytrzymały materiał o wysokiej odporności chemicznej. Polipropylen jest wytwarzany z gazu propylenowego w obecności katalizatora, takiego jak chlorek tytanu.

Włókno polipropylenowe wykazuje dobre właściwości termoizolacyjne i jest wysoko odporne na działanie kwasów, zasad i rozpuszczalników organicznych.

fot3 fibrobeton
FOT. 3. Włókna polipropylenowe krótkie w postaci nitek; fot.: Radosław Bieniek

Beton zbrojony włóknem szklanym

Beton zbrojony włóknem szklanym to materiał składający się z wielu bardzo drobnych włókien szklanych. Włókno szklane ma z grubsza porównywalne właściwości mechaniczne z innymi włóknami, takimi jak polimery i włókno węglowe. Chociaż nie jest tak sztywne jak włókno węglowe, jest znacznie tańsze i znacznie mniej kruche, gdy jest stosowane w kompozytach. Włókna szklane są zatem stosowane jako środek wzmacniający w wielu produktach polimerowych; w celu utworzenia bardzo mocnego i stosunkowo lekkiego materiału kompozytowego z polimeru wzmocnionego włóknem (FRP), zwanego tworzywem sztucznym wzmocnionym włóknem szklanym (GRP), popularnie znanego również jako „włókno szklane”. Materiał ten zawiera niewiele powietrza lub gazu lub nie zawiera ich wcale, jest gęstszy i jest znacznie gorszym izolatorem termicznym niż wełna szklana. Włókna szklane mają wytrzymałość na rozciąganie od 1020 do 4080 N/mm2. Długość włókien stosowanych w tego typu włóknach wynosi na ogół 25 mm. Mają wysoką wytrzymałość na zginanie, są plastyczne, a także odporne na wysokie temperatury.

fot4 fibrobeton
FOT. 4. Mikrografia pokazująca orientację włókien węglowych superkompozytu węglowego; fot.: Boston Materials

Beton zbrojony włóknami poliestrowymi

Włókna poliestrowe są stosowane w betonie przeznaczonym na posadzki przemysłowe i magazynowe, chodniki i nawierzchnie oraz wyroby prefabrykowane. Mikro- i makrowłókna poliestrowe wykorzystuje się w celu zapewnienia lepszej odporności na powstawanie pęknięć skurczowych plastycznych oraz w celu zwiększenia wytrzymałości.

Beton zbrojony włóknami węglowymi

Włókna węglowe mają średnicę ok. 5–10 μm i składają się głównie z atomów węgla. Mają wiele zalet, w tym wysoką sztywność, dużą wytrzymałość na rozciąganie, niską wagę, wysoką odporność chemiczną, tolerancję na wysoką temperaturę i niską rozszerzalność cieplną.

Włókna węglowe są zwykle łączone z innymi materiałami w celu utworzenia kompozytu. Po zaimpregnowaniu żywicą z tworzywa sztucznego i wypaleniu tworzą polimer wzmocniony włóknem węglowym (często nazywany włóknem węglowym), który ma bardzo wysoki stosunek wytrzymałości do masy i jest niezwykle sztywny, choć nieco kruchy.

Włókna węglowe są również łączone z innymi materiałami, takimi jak grafit, tworząc wzmocnione kompozyty węglowe, które mają bardzo wysoką tolerancję na ciepło.

fot5 fibrobeton
FOT. 5. Włókna makrosyntetyczne; fot.: Euclid Chemical

Beton zbrojony włóknami makrosyntetycznymi

Włókna makrosyntetyczne są wykonane z mieszanki polimerów i zostały pierwotnie opracowane jako alternatywa dla włókien stalowych w betonie natryskowym, ale prace badawcze wykazały, że mają zastosowanie w projektowaniu i konstruowaniu płyt na gruncie oraz w wielu innych elementach konstrukcyjnych. Są niezbędne do zapewniania nominalnego zbrojenia w agresywnych środowiskach, takich jak konstrukcje morskie i przybrzeżne, ponieważ są odporne na problemy z plamami i odpryskami, które mogą wynikać z korozji stali. Poza tym, ponieważ nie przewodzą prądu elektrycznego, znalazły zastosowanie w zabudowie trakcyjnej.

Beton zbrojony włóknami mikrosyntetycznymi

W porównaniu ze spawanym drutem zbrojeniowym, włókna mikrosyntetyczne zapewniają lepszą odporność na powstawanie pęknięć skurczowych plastycznych, ale nie są w stanie zapewnić żadnej odporności na dalsze rozwarcia pęknięć spowodowane skurczem, obciążeniem konstrukcyjnym lub innymi formami naprężeń. Jednak produkty te powinny być stosowane w każdym typie betonu, aby poprawić odporność na pękanie, ochronę przed odpryskami, odporność na zamrażanie i rozmrażanie oraz poprawić jednorodność betonu podczas układania.

fot6 fibrobeton
FOT. 6. Włókna konopne o długości 15 mm; fot.: Wild Fibers Ltd.

Beton zbrojony włóknami naturalnymi

Włókna naturalne są łatwo dostępne i można je stosunkowo szybko przekształcić we włókniny takie jak filc lub papier, lub po przędzeniu w przędzę lub tkaninę. Włókno naturalne można zdefiniować jako skupisko komórek, w którym średnica jest pomijalnie mała w porównaniu z długością. Naturalne materiały włókniste to głównie materiały celulozowe, takie jak bawełna, drewno, zboża i słoma. Stosowanie włókien naturalnych do produkcji fibrobetonu stało się popularne, ponieważ włókna te są dostępne lokalnie i występują w dużych ilościach. Pomysł wykorzystania takich włókien do poprawy wytrzymałości i trwałości kruchych materiałów nie jest nowy; na przykład słoma i włosie końskie były używane do wyrobu cegieł i gipsu już w starożytności.

fot7 fibrobeton
FOT. 7. Włókna celulozowe SOL FR; fot.: SOL

Beton zbrojony włóknami celulozowymi

Włókna celulozowe są wytwarzane z eterów lub estrów celulozy, które można uzyskać z kory, drewna lub liści roślin lub innego materiału pochodzenia roślinnego. Oprócz celulozy włókna mogą zawierać również hemicelulozę i ligninę, przy czym różne zawartości procentowe tych składników zmieniają właściwości mechaniczne włókien.

Główne zastosowania włókien celulozowych to przemysł tekstylny – jako filtry chemiczne i kompozyty wzmacniające włókna, ze względu na ich podobne właściwości do włókien konstrukcyjnych, co stanowi kolejną opcję dla biokompozytów i kompozytów polimerowych.

Właściwości betonu zbrojonego włóknami

Zalety betonu zbrojonego włóknami to m.in.:

 • redukcja grubości elementów betonowych,
 • zwiększona trwałość,
 • niskie koszty utrzymania – wydłużona żywotność,
 • łatwiejsze pozycjonowanie połączeń (wymagana mniejsza liczba połączeń),
 • zwiększona odporność na uderzenia, ścinanie i ścieranie,
 • równomierne rozmieszczenie włókien w betonie (można określić wytrzymałość betonu na rozciąganie),
 • trwalsza powierzchnia z mniejszą liczbą otworów spadowych (oczekiwana lepsza jakość betonu),
 • redukcja kosztów i czasu realizacji projektu,
 • zmniejszone wchłanianie wody i innych szkodliwych substancji chemicznych,
 • zmniejszona przepuszczalność powierzchni i zwiększenie trwałości betonu,
 • zmniejszone pełzanie i eliminacja naprężenia skurczowego,
 • wzrost wytrzymałości zmęczeniowej, wytrzymałości na zginanie, udarności, nośności itp.,
 • zapobieganie powstawaniu pęknięć w betonie,
 • włókna są dystrybutorem zlokalizowanych naprężeń [3].
rys1 fibrobeton
RYS. 1. Produkcja budowlana styczeń 2019–październik 2022 roku; rys.: Eurostat

Do wad betonu zbrojonego włóknami zaliczamy:

 • korozję na powierzchni betonu (w przypadku zbrojenia włóknami stalowymi),
 • konieczność właściwej kontroli podczas przygotowywania mieszanki,
 • konieczność zaprojektowania precyzyjnego składu,
 • zwiększenie liczby włókien może zmniejszyć podatność na obróbkę i spowodować problemy z wykańczaniem [4, 5].

Beton zbrojony włóknami węglowymi a optymalizacja kosztów inwestycji

Światowa gospodarka przeżywa największy kryzys energetyczny od lat 70. ubiegłego wieku. Inflacja wzrosła do poziomów nienotowanych od wielu dziesięcioleci i obniża wzrost gospodarczy na całym świecie. Choć wzrost cen był już zauważalny przez pandemię i związane z nią ograniczenia w łańcuchu dostaw, to gwałtowny wzrost inflacji stał się znacznie bardziej odczuwalny na całym świecie po inwazji Rosji na Ukrainę. Kryzys odbija się na wszystkich sektorach gospodarki, w tym bardzo dotkliwie na budownictwie. Szukanie oszczędności staje się zatem priorytetem. Jednak budownictwo jest dziedziną, w której mniejsze nakłady finansowe nie mogą odbijać się na jakości materiałów.

Rozkład kosztów dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego:

rys2 3 fibrobeton
RYS. 2–3. Średnie stawki kosztorysowe dla budynków jednorodzinnych; rys.: [6]
 • konstrukcje i elementy budowlane – ok. 83–91% kosztu budowy, pozostała część to koszt instalacji – z najwyższym udziałem (17%) w przypadku domu energooszczędnego,
 • największe pozycje kosztów to stan surowy (35–46%) oraz stan wykończeniowy wewnętrzny (22–28%),
 • w strukturze ceny obiektu 47–62% to koszty materiałów (najwyższe przy domu energooszczędnym); 19–26% – koszty robocizny; wynajem sprzętu nie przekraczał 2,2%; koszty pośrednie: 14–19%; szacowany zysk wykonawcy: 3,6–5,2% [6].

Rozkład kosztów dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego:

rys4 5 fibrobeton
RYS. 4–5. Średnie stawki kosztorysowe dla budynków wielorodzinnych; rys.: [6]
 • konstrukcje i elementy budowlane stanowiły ok. 81–86% kosztu budynku, pozostałe to koszty instalacji – z najniższym udziałem (13%) w przypadku apartamentowca,
 • największe pozycje kosztów to stan surowy (37–48%) oraz stan wykończeniowy wewnętrzny (12–22%),
 • w strukturze ceny obiektu 53–63% to koszty materiałów; 13–22%: robocizna; wynajem sprzętu wynosił 4–7% (większy przy większych budynkach), koszty pośrednie: 14–17%; zysk wykonawcy szacowany na ok. 3,7–4,7% [6].

W obu przypadkach widać, że największe oszczędności są możliwe do uzyskania przy optymalizacji kosztów konstrukcji i elementach budowlanych. Wychodząc z tego założenia, powstał projekt CUBE.

CUBE to pierwszy na świecie budynek wykonany z betonu zbrojonego węglem. W całości reprezentuje skoncentrowaną wiedzę z połączonych częściowych wyników projektu C3 w jednym budynku. Tak więc sam CUBE jest wynikiem siedmioletniego projektu badawczego C3 Carbon Concrete Composite, który został skompilowany z ponad 300 podprojektów z ponad 120 partnerami badawczymi.

W ramach projektu badawczego rozpoczętego w 2017 r. dokonano przeglądu wyników C3 i przygotowano je do wykorzystania w projekcie CUBE m.in. za pomocą drzewa wyników. Na tej podstawie elementy struktury i konstrukcji można było następnie opracować z partnerami z dziedziny planowania i realizacji budynków (AIB GmbH, Assmann Ingenieure AG, Bendl HTS GmbH, Betonwerk Oschatz GmbH). Architekci HENN byli odpowiedzialni za koncepcję projektową i przedstawili projekt, który z jednej strony pokazuje techniczne, a z drugiej strony ekonomiczne możliwości, które są już wykonalne w przypadku betonu zbrojonego węglem.

Można nazwać trzy główne obszary: prefabrykowany sześcian BOX, dwie skręcone betonowe skorupy TWIST oraz szklaną elewację zamykającą obwiednię budynku. Planowanie rozpoczęło się w 2018 r., dzięki czemu można było uzyskać pozwolenie na budowę od miasta Drezno i aprobaty w indywidualnych przypadkach dla elementów z betonu zbrojonego węglem. Oprócz planowania, prace budowlane zostały ogłoszone w drodze przetargu publicznego i przyznane konsorcjum składającemu się z firm Hentschke Bau GmbH i Bendl HTS GmbH w wieloetapowym procesie selekcji. Nagrodę partii elementów prefabrykowanych i półprefabrykowanych otrzymała firma Betonwerk Oschatz GmbH ze względu na duże doświadczenie w produkcji prefabrykowanych i półprefabrykowanych elementów z betonu zbrojonego węglem. Inni partnerzy naukowi z C3 wsparli wdrożenie CUBE, dostarczając innowacyjne materiały i komponenty w obszarach zbrojenia, betonu i izolacji.

rys7 fibrobeton
RYS. 6. Ilustracja konstrukcji powłok nośnych i odpornych na warunki atmosferyczne TWIST; rys.: TU Dresden, Vakaliuk [7]

Prace przygotowawcze rozpoczęto w 2020 r. od budowy wykopu. W 2021 r. rozpoczęto realizację samego CUBE wraz z prefabrykacją elementów ścian i stropów, równolegle wykonano fundamenty (fundamenty, płytę podstawy) budynku. Budynek będzie miał powierzchnię użytkową ok. 220 m2, ma 24 m długości i niecałe 7 m wysokości. Znajdą się w nim sale eventowe i laboratoryjne. W tym celu i w celu długoterminowego monitorowania naukowego zostanie on zintegrowany z infrastrukturą uniwersytecką Politechniki Drezdeńskiej [7].

TWIST to wielowarstwowa betonowa konstrukcja skorupowa, która reprezentuje ścianę, dach i wszystko pomiędzy. Jest on podzielony na dwie główne części, część skorupy nośnej i część powłoki pogodowej. Ponieważ konstrukcja oprócz konstrukcji nośnej powinna również spełniać wszystkie wymagania fizyki budowli. Powłoka nośna składa się z dolnej i górnej warstwy betonu o grubości 3 cm, każda z jedną warstwą zbrojenia węglowego, z pionowymi żebrami pomiędzy dwiema warstwami betonu. Niezbrojone żebra o szerokości 6 cm tworzą ortogonalną siatkę betonu o osiowym wymiarze 44 cm, powstałe wnęki są wypełnione materiałem izolacyjnym w celu ochrony termicznej.

Po bitumicznej warstwie uszczelniającej i całopowierzchniowej izolacji, na wierzchu układana jest powłoka chroniąca przed czynnikami atmosferycznymi. Składa się z cienkiej warstwy betonu o grubości 4 cm z dwiema warstwami zbrojenia węglowego. Powłoki nośne i odporne na warunki atmosferyczne są połączone ze sobą za pomocą prętów zbrojeniowych z włókna szklanego, które są regularnie rozmieszczone na przecięciach prostopadłej siatki środnika. Konstrukcja ma wysokość 44 cm, z czego 25 cm to konstrukcja nośna skorupy wraz z izolacją i hydroizolacją oraz 19 cm powłoka chroniąca przed czynnikami atmosferycznymi wraz z izolacją i hydroizolacją.

Dach TWIST składa się z dwóch przeciwległych powłok, które stykają się ze sobą w dwóch punktach, tworząc otwór w obszarze dachu zaprojektowany jako szklany pas światła dziennego w budynku. Dzięki weryfikacji inżynierów budownictwa i instytutów badawczych możliwe było uzyskanie aprobaty w indywidualnych przypadkach dla tej konstrukcji nośnej [7].

BOX ma ok. 7 m wysokości, dwukondygnacyjny fragment budynku CUBE o pow. 4,9×10,7 m z prefabrykowanych elementów ściennych i stropowych. BOX pełni rolę funkcjonalnego budynku komercyjnego, spełniającego wszelkie wymagania techniczne i budowlane. Dwie z czterech ścian są określone jako ściany zewnętrzne, a pozostałe dwie jako ściany wewnętrzne, przy czym konstrukcja, grubość ścian oraz metody produkcji i montażu są identyczne. Do elementów ściennych wykorzystano półfabrykaty betonowe, które można było wytwarzać półautomatycznie w wytwórni prefabrykatów betonowych z systemem cyrkulacyjnym.

W przeciwieństwie do TWIST, BOX ma betonową powłokę zewnętrzną w kolorze antracytu (5% pigmentu). Ustawowo wymagana izolacja termiczna oparta na rozporządzeniu w sprawie oszczędzania energii została wykonana przy użyciu wysokowydajnej izolacji z niepalnego aerożelu. Grubość ściany wynosi 27 cm przy grubości izolacji 7 cm. Skorupa zewnętrzna i wewnętrzna mają po 4 cm każda, a rdzeń betonowy in situ ma 12 cm, skorupy są połączone prętem zbrojeniowym z włókna szklanego.

Elementy stropowe to prefabrykowane elementy pełne, których konstrukcja jest bardzo zbliżona do powłoki nośnej TWIST. Dopuszczenie w indywidualnych przypadkach można było uzyskać również dla tych elementów BOX.

Potencjały oszczędności potwierdzone na podstawie prefabrykowanych części CUBE dla aktualnego stanu projektu i wykonalnego następnego etapu zostaną teraz odniesione do powiązanego segmentu rynku. Według Reference 30 żelbet, stosowany jako element prefabrykowany, okazał się dominującym materiałem do budowy ścian na elewacje w 2019 r., z 51 mln m2 budowanymi rocznie w Niemczech. Gdyby ten obszar został przekształcony w beton zbrojony węglem, można by zaoszczędzić 0,45 mln ton cementu (w oparciu o ścianę sześcienną); dzięki wyżej wymienionym optymalizacjom mającym na celu zmniejszenie zawartości cementu i grubości płyt, można było zaoszczędzić nawet 1,14 mln ton cementu [7].

Beton zbrojony włóknem węglowym jest przedmiotem badań na poziomie akademickim, ponieważ wydaje się być bardzo obiecującym materiałem budowlanym. Jest tani i trwały, dzięki czemu doskonale nadaje się do wzmacniania każdej konstrukcji betonowej. Ponieważ może również wzmocnić istniejące obiekty, jego wykorzystanie jest bardziej opłacalne niż wyburzanie całej konstrukcji. Nośność mostów i innych konstrukcji można zwiększyć, stosując włókna węglowe. Włókno węglowe ma również wysoką odporność na ciepło. Beton zbrojony włóknem węglowym może pracować pod ciśnieniem, ale jest również bardzo lekki; jego materiały kompozytowe składają się z drobnoziarnistego i superwytrzymałego betonu, a także innych włókien węglowych. Można by pomyśleć, że włókno stalowe ma większą wytrzymałość, ale włókno węglowe ma wyższą odporność niż włókna stalowe przy zaledwie 25% wagi. Włókna węglowe rozwiązują problem słabej elastyczności betonu, ponieważ wytrzymałość betonu na zginanie podwaja się po dodaniu włókna węglowego.

Badania laboratoryjne betonów zbrojonych włóknami wykazały, że całkowita energia pochłonięta przez włókno, mierzona polem powierzchni pod krzywą obciążenie-ugięcie, jest od 10 do 40 razy większa w przypadku betonu zbrojonego włóknami niż zwykłego betonu. Dodatek włókien do konwencjonalnie wzmacnianych belek zwiększał trwałość zmęczeniową i zmniejszał szerokość pęknięć pod obciążeniem zmęczeniowym. W podwyższonej temperaturze fibrobeton ma większą wytrzymałość zarówno na rozciąganie, jak i ściskanie. Oszczędność kosztów to ok. 10–30% w porównaniu z konwencjonalnym systemem betonowym.

Literatura

 1. P. Samui, D. Kim, N. Iyer, S. Chaudhary, „New Materials in Civil Engineering”, Butterworth–Heinemann 2020.
 2. M. Glinicki, „Beton ze zbrojeniem strukturalnym”, XXV Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji, Szczyrk 10–13 marca 2010.
 3. M. Rodriguez, „What are the Advantages of using Steel Fibre Reinforced Concrete instead of traditional Rebar?”, „Structures Insider”, 9 marca 2022.
 4. J. Śliwiński, „Beton zwykły – projektowanie i podstawowe właściwości”, „Polski Cement”, Kraków 1999.
 5. Z. Jamroży, „Betony ze zbrojeniem rozproszonym (co projektant konstrukcji wiedzieć powinien)”, Materiały XVII Ogólnopolskiej Konferencji „Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji” t. I, Ustroń 2002.
 6. Raport PKO BP „Rynek Mieszkaniowy 3q22/Analizy Nieruchomości”.
 7. M. Tietze, Z. Kirmse, A. Kahnta, F. Schladitza, M. Curbacha, „The ecological and economic advantages of carbon reinforced concrete. Using the C3 result house CUBE especially the BOX value chain as an example”, Civil Engineering Design, tom 4 , wyd. 1–3, czerwiec 2022.
 8. PN-EN 14889-1:2007, „Włókna do betonu. Część 1: Włókna stalowe. Definicje, wymagania i zgodność”.
 9. PN-EN 14889-2:2007, „Włókna do betonu. Część 2: Włókna polimerowe. Definicje, wymagania i zgodność”.
10. Z. Jamroży, „Beton i jego technologie”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–Kraków 2000.

Komentarze

Powiązane

P.P.H.U. EURO-MIX sp. z o.o. EURO-MIX – zaprawy klejące w systemach ociepleń

EURO-MIX – zaprawy klejące w systemach ociepleń EURO-MIX – zaprawy klejące w systemach ociepleń

EURO-MIX to producent chemii budowlanej. W asortymencie firmy znajduje się obecnie ponad 30 produktów, m.in. kleje, tynki, zaprawy, szpachlówki, gładzie, system ocieplania ścian na wełnie i na styropianie....

EURO-MIX to producent chemii budowlanej. W asortymencie firmy znajduje się obecnie ponad 30 produktów, m.in. kleje, tynki, zaprawy, szpachlówki, gładzie, system ocieplania ścian na wełnie i na styropianie. Zaprawy klejące EURO-MIX przeznaczone są do przyklejania wełny lub styropianu do podłoża z cegieł ceramicznych, betonu, tynków cementowych i cementowo­-wapiennych, gładzi cementowej, styropianu i wełny mineralnej w temperaturze od 5 do 25°C.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3)

Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3) Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3)

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych [1] wprowadziło od 31 grudnia 2020 r. nowe wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej poprzez zaostrzenie wymagań w zakresie wartości granicznych współczynnika...

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych [1] wprowadziło od 31 grudnia 2020 r. nowe wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej poprzez zaostrzenie wymagań w zakresie wartości granicznych współczynnika przenikania ciepła Uc(max) [W/(m2·K)] dla przegród zewnętrznych oraz wartości granicznych wskaźnika zapotrzebowania na energię pierwotną EP [kWh/(m2·rok)] dla całego budynku. Jednak w rozporządzeniu nie sformułowano wymagań w zakresie ograniczenia strat ciepła przez złącza przegród zewnętrznych...

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Zastosowanie keramzytu w remontowanych stropach i podłogach na gruncie

Zastosowanie keramzytu w remontowanych stropach i podłogach na gruncie Zastosowanie keramzytu w remontowanych stropach i podłogach na gruncie

Są sytuacje i miejsca w budynku, w których nie da się zastosować termoizolacji w postaci wełny mineralnej lub styropianu. Wówczas w rozwiązaniach występują inne, alternatywne materiały, które nadają się...

Są sytuacje i miejsca w budynku, w których nie da się zastosować termoizolacji w postaci wełny mineralnej lub styropianu. Wówczas w rozwiązaniach występują inne, alternatywne materiały, które nadają się również do standardowych rozwiązań. Najczęściej ma to miejsce właśnie w przypadkach, w których zastosowanie styropianu i wełny się nie sprawdzi. Takim materiałem, który może w pewnych miejscach zastąpić wiodące materiały termoizolacyjne, jest keramzyt. Ten materiał ma wiele właściwości, które powodują,...

Sebastian Malinowski Kleje żelowe do płytek – właściwości i zastosowanie

Kleje żelowe do płytek – właściwości i zastosowanie Kleje żelowe do płytek – właściwości i zastosowanie

Kleje żelowe do płytek cieszą się coraz większą popularnością. Produkty te mają świetne parametry techniczne, umożliwiają szybki montaż wszelkiego rodzaju okładzin ceramicznych na powierzchni podłóg oraz...

Kleje żelowe do płytek cieszą się coraz większą popularnością. Produkty te mają świetne parametry techniczne, umożliwiają szybki montaż wszelkiego rodzaju okładzin ceramicznych na powierzchni podłóg oraz ścian.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem

Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem

Dla przegród stykających się z gruntem straty ciepła przez przenikanie należą do trudniejszych w obliczeniu. Strumienie cieplne wypływające z ogrzewanego wnętrza mają swój udział w kształtowaniu rozkładu...

Dla przegród stykających się z gruntem straty ciepła przez przenikanie należą do trudniejszych w obliczeniu. Strumienie cieplne wypływające z ogrzewanego wnętrza mają swój udział w kształtowaniu rozkładu temperatur w gruncie pod budynkiem i jego otoczeniu.

Jacek Sawicki, konsultacja dr inż. Szczepan Marczyński – Clematis Źródło Dobrych Pnączy, prof. Jacek Borowski Roślinne izolacje elewacji

Roślinne izolacje elewacji Roślinne izolacje elewacji

Naturalna zieleń na elewacjach obecna jest od dawna. W formie pnączy pokrywa fasady wielu średniowiecznych budowli, wspina się po murach secesyjnych kamienic, nierzadko zdobi frontony XX-wiecznych budynków...

Naturalna zieleń na elewacjach obecna jest od dawna. W formie pnączy pokrywa fasady wielu średniowiecznych budowli, wspina się po murach secesyjnych kamienic, nierzadko zdobi frontony XX-wiecznych budynków jednorodzinnych czy współczesnych, nowoczesnych obiektów budowlanych, jej istnienie wnosi wyjątkowe zalety estetyczne i użytkowe.

mgr inż. Wojciech Rogala Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych

Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych

Ściany z elementów silikatowych w ciągu ostatnich 20 lat znacznie zyskały na popularności [1]. Stanowią obecnie większość przegród akustycznych w budynkach wielorodzinnych, gdzie z uwagi na wiele źródeł...

Ściany z elementów silikatowych w ciągu ostatnich 20 lat znacznie zyskały na popularności [1]. Stanowią obecnie większość przegród akustycznych w budynkach wielorodzinnych, gdzie z uwagi na wiele źródeł hałasu izolacyjność akustyczna stanowi jeden z głównych czynników wpływających na komfort.

LERG SA Poliole poliestrowe Rigidol®

Poliole poliestrowe Rigidol® Poliole poliestrowe Rigidol®

Od lat obserwujemy dynamicznie rozwijający się trend eko, który stopniowo z mody konsumenckiej zaczął wsiąkać w coraz głębsze dziedziny życia społecznego, by w końcu dotrzeć do korzeni funkcjonowania wielu...

Od lat obserwujemy dynamicznie rozwijający się trend eko, który stopniowo z mody konsumenckiej zaczął wsiąkać w coraz głębsze dziedziny życia społecznego, by w końcu dotrzeć do korzeni funkcjonowania wielu biznesów. Obecnie marki, które chcą odnieść sukces, powinny oferować swoim odbiorcom zdecydowanie więcej niż tylko produkt czy usługę wysokiej jakości.

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Prefabrykacja w budownictwie

Prefabrykacja w budownictwie Prefabrykacja w budownictwie

Prefabrykacja w projektowaniu i realizacji budynków jest bardzo nośnym tematem, co przekłada się na duże zainteresowanie wśród projektantów i inwestorów tą tematyką. Obecnie wzrasta realizacja budynków...

Prefabrykacja w projektowaniu i realizacji budynków jest bardzo nośnym tematem, co przekłada się na duże zainteresowanie wśród projektantów i inwestorów tą tematyką. Obecnie wzrasta realizacja budynków z prefabrykatów. Można wśród nich wyróżnić realizacje realizowane przy zastosowaniu elementów prefabrykowanych stosowanych od lat oraz takich, które zostały wyprodukowane na specjalne zamówienie do zrealizowania jednego obiektu.

dr inż. Gerard Brzózka Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku

Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku

Płyty warstwowe zastosowane jako przegrody akustyczne stanowią rozwiązanie charakteryzujące się dobrymi własnościami izolacyjnymi głównie w paśmie średnich, jak również wysokich częstotliwości, przy obciążeniu...

Płyty warstwowe zastosowane jako przegrody akustyczne stanowią rozwiązanie charakteryzujące się dobrymi własnościami izolacyjnymi głównie w paśmie średnich, jak również wysokich częstotliwości, przy obciążeniu niewielką masą powierzchniową. W wielu zastosowaniach wyparły typowe rozwiązania przegród masowych (np. z ceramiki, elementów wapienno­ piaskowych, betonu, żelbetu czy gipsu), które cechują się kilkukrotnie wyższymi masami powierzchniowymi.

dr hab. inż. Tomasz Tański, Roman Węglarz Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA

Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA

W świetle zawiłości norm, wymogów projektowych oraz tych istotnych z punktu widzenia inwestora okazuje się, że problem doboru właściwego materiału staje się bardzo złożony. Materiały odpowiadające zarówno...

W świetle zawiłości norm, wymogów projektowych oraz tych istotnych z punktu widzenia inwestora okazuje się, że problem doboru właściwego materiału staje się bardzo złożony. Materiały odpowiadające zarówno za estetykę, jak i przeznaczenie obiektu, m.in. w budownictwie przemysłowym, muszą sprostać wielu wymogom technicznym oraz wizualnym.

dr inż. Jarosław Mucha Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków

Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków

Projektowanie jest początkowym etapem realizacji wszystkich inwestycji budowlanych, mającym decydujący wpływ na kształt, funkcjonalność obiektu, optymalność rozwiązań technicznych, koszty realizacji, niezawodność...

Projektowanie jest początkowym etapem realizacji wszystkich inwestycji budowlanych, mającym decydujący wpływ na kształt, funkcjonalność obiektu, optymalność rozwiązań technicznych, koszty realizacji, niezawodność i trwałość w zakładanym okresie użytkowania. Często realizacja projektowanych inwestycji wykonywana jest w połączeniu z wykorzystaniem obiektów istniejących, które są w złym stanie technicznym, czy też nie posiadają aktualnej dokumentacji technicznej. Prawidłowe, skuteczne i optymalne projektowanie...

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1)

Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1) Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1)

Kontynuując zagadnienia związane z analizą dokumentacji technicznej skupiamy się tym razem na omówieniu dokumentacji robót renowacyjnych.

Kontynuując zagadnienia związane z analizą dokumentacji technicznej skupiamy się tym razem na omówieniu dokumentacji robót renowacyjnych.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji

Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji

Wykonywanie wtórnych hydroizolacji przeciw wilgoci kapilarnej metodą iniekcji można porównać do ocieplania budynku. Obie technologie nie są szczególnie trudne, dopóki mamy do czynienia z pojedynczą przegrodą.

Wykonywanie wtórnych hydroizolacji przeciw wilgoci kapilarnej metodą iniekcji można porównać do ocieplania budynku. Obie technologie nie są szczególnie trudne, dopóki mamy do czynienia z pojedynczą przegrodą.

Materiały prasowe news Rynek silikatów – 10 lat rozwoju

Rynek silikatów – 10 lat rozwoju Rynek silikatów – 10 lat rozwoju

Wdrażanie nowych rozwiązań w branży budowlanej wymaga czasu oraz dużego nakładu energii. Polski rynek nie jest zamknięty na innowacje, jednak podchodzi do nich z ostrożnością i ocenia przede wszystkim...

Wdrażanie nowych rozwiązań w branży budowlanej wymaga czasu oraz dużego nakładu energii. Polski rynek nie jest zamknięty na innowacje, jednak podchodzi do nich z ostrożnością i ocenia przede wszystkim pod kątem korzyści – finansowych, wykonawczych czy wizualnych. Producenci materiałów budowlanych, chcąc dopasować ofertę do potrzeb i wymagań polskich inwestycji, od wielu lat kontynuują pracę edukacyjną, legislacyjną oraz komunikacyjną z pozostałymi uczestnikami procesu budowlanego. Czy działania te...

MIWO – Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych

Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych

W Polsce budynki drewniane to przede wszystkim domy jednorodzinne. Jak pokazują dane GUS, na razie stanowią 1% wszystkich budynków mieszkalnych oddanych do użytku w ciągu ostatniego roku, ale ich popularność...

W Polsce budynki drewniane to przede wszystkim domy jednorodzinne. Jak pokazują dane GUS, na razie stanowią 1% wszystkich budynków mieszkalnych oddanych do użytku w ciągu ostatniego roku, ale ich popularność wzrasta. Jednak drewno używane jest nie tylko przy budowie domów szkieletowych, w postaci więźby dachowej znajduje się też niemal w każdym domu budowanym w technologii tradycyjnej. Dlatego istotne jest, aby zwracać uwagę na bezpieczeństwo pożarowe budynków. W zwiększeniu jego poziomu pomaga izolacja...

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6)

Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6) Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6)

Integralną częścią projektowania budynków o niskim zużyciu energii (NZEB) jest minimalizacja strat ciepła przez ich elementy obudowy (przegrody zewnętrzne i złącza budowlane). Złącza budowlane, nazywane...

Integralną częścią projektowania budynków o niskim zużyciu energii (NZEB) jest minimalizacja strat ciepła przez ich elementy obudowy (przegrody zewnętrzne i złącza budowlane). Złącza budowlane, nazywane także mostkami cieplnymi (termicznymi), powstają m.in. w wyniku połączenia przegród budynku. Generują dodatkowe straty ciepła przez przegrody budowlane.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41)

Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41) Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41)

Wykonanie hydroizolacji wtórnej w postaci nieprzepuszczalnej dla wody konstrukcji betonowej jest rozwiązaniem dopuszczalnym, jednak technicznie bardzo złożonym, a jego skuteczność, bardziej niż w przypadku...

Wykonanie hydroizolacji wtórnej w postaci nieprzepuszczalnej dla wody konstrukcji betonowej jest rozwiązaniem dopuszczalnym, jednak technicznie bardzo złożonym, a jego skuteczność, bardziej niż w przypadku jakiejkolwiek innej metody, determinowana jest przez prawidłowe zaprojektowanie oraz wykonanie – szczególnie istotne jest zapewnienie szczelności złączy, przyłączy oraz przepustów.

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku

Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku

Wybór rozwiązania materiałowego i kompleksowej technologii naprawy obiektu poddanego ekspertyzie musi wynikać z wcześniej wykonanych badań. Rezultaty badań wstępnych w wielu przypadkach narzucają sposób...

Wybór rozwiązania materiałowego i kompleksowej technologii naprawy obiektu poddanego ekspertyzie musi wynikać z wcześniej wykonanych badań. Rezultaty badań wstępnych w wielu przypadkach narzucają sposób rozwiązania izolacji fundamentów.

Sebastian Malinowski Izolacje akustyczne w biurach

Izolacje akustyczne w biurach Izolacje akustyczne w biurach

Ekonomia pracy wymaga obecnie otwartych, ułatwiających komunikację środowisk biurowych. Odpowiednia akustyka w pomieszczeniach typu open space tworzy atmosferę, która sprzyja zarówno swobodnej wymianie...

Ekonomia pracy wymaga obecnie otwartych, ułatwiających komunikację środowisk biurowych. Odpowiednia akustyka w pomieszczeniach typu open space tworzy atmosferę, która sprzyja zarówno swobodnej wymianie informacji pomiędzy pracownikami, jak i ich koncentracji. Nie każdy jednak wie, że bardzo duży wpływ ma na to konstrukcja sufitu.

dr inż. Beata Anwajler, mgr inż. Anna Piwowar Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych

Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych

Współcześnie uwaga badaczy oraz polityków z całego świata została zwrócona na globalny problem negatywnego oddziaływania energetyki na środowisko naturalne. Szczególnym zagadnieniem stało się zjawisko...

Współcześnie uwaga badaczy oraz polityków z całego świata została zwrócona na globalny problem negatywnego oddziaływania energetyki na środowisko naturalne. Szczególnym zagadnieniem stało się zjawisko zwiększania efektu cieplarnianego, które jest wskazywane jako skutek działalności człowieka. Za nadrzędną przyczynę tego zjawiska uznaje się emisję gazów cieplarnianych (głównie dwutlenku węgla) związaną ze spalaniem paliw kopalnych oraz ubóstwem, które powoduje trudności w zaspakajaniu podstawowych...

Fiberglass Fabrics s.c. Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego

Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego

Siatka z włókna szklanego jest wykorzystywana w systemach ociepleniowych jako warstwa zbrojąca tynków zewnętrznych. Ma za zadanie zapobiec ich pękaniu oraz powstawaniu rys podczas użytkowania. Siatka z...

Siatka z włókna szklanego jest wykorzystywana w systemach ociepleniowych jako warstwa zbrojąca tynków zewnętrznych. Ma za zadanie zapobiec ich pękaniu oraz powstawaniu rys podczas użytkowania. Siatka z włókna szklanego pozwala na przedłużenie żywotności całego systemu ociepleniowego w danym budynku. W sklepie internetowym FFBudowlany.pl oferujemy szeroki wybór różnych gramatur oraz sposobów aplikacji tego produktu.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Całkowite przenikanie ciepła przez elementy obudowy budynku (cz. 7)

Całkowite przenikanie ciepła przez elementy obudowy budynku (cz. 7) Całkowite przenikanie ciepła przez elementy obudowy budynku (cz. 7)

W celu ustalenia bilansu energetycznego budynku niezbędna jest znajomość określania współczynnika strat ciepła przez przenikanie przez elementy obudowy budynku z uwzględnieniem przepływu ciepła w polu...

W celu ustalenia bilansu energetycznego budynku niezbędna jest znajomość określania współczynnika strat ciepła przez przenikanie przez elementy obudowy budynku z uwzględnieniem przepływu ciepła w polu jednowymiarowym (1D), dwuwymiarowym (2D) oraz trójwymiarowym (3D).

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Fasady wentylowane w budynkach wysokich i wysokościowych

Fasady wentylowane w budynkach wysokich i wysokościowych Fasady wentylowane w budynkach wysokich i wysokościowych

Projektowanie obiektów wielopiętrowych wiąże się z większymi wyzwaniami w zakresie ochrony przed ogniem, wiatrem oraz stratami cieplnymi – szczególnie, jeśli pod uwagę weźmiemy popularny typ konstrukcji...

Projektowanie obiektów wielopiętrowych wiąże się z większymi wyzwaniami w zakresie ochrony przed ogniem, wiatrem oraz stratami cieplnymi – szczególnie, jeśli pod uwagę weźmiemy popularny typ konstrukcji ścian zewnętrznych wykańczanych fasadą wentylowaną. O jakich zjawiskach fizycznych i obciążeniach mowa? W jaki sposób determinują one dobór odpowiedniej izolacji budynku?

Wybrane dla Ciebie

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny » Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? » Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Płyty XPS – następca styropianu »

Płyty XPS – następca styropianu » Płyty XPS – następca styropianu »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? » Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków » Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.