Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji

Difficulties and limitations related to performing secondary horizontal waterproofing by injection

Mimo zastosowania iniekcji przegroda nie wysycha z powodu wysokiego zawilgocenia, wynikającego z wysokiego poziomu zasolenia, fot. B. Monczyński

Mimo zastosowania iniekcji przegroda nie wysycha z powodu wysokiego zawilgocenia, wynikającego z wysokiego poziomu zasolenia, fot. B. Monczyński

Wykonywanie wtórnych hydroizolacji przeciw wilgoci kapilarnej metodą iniekcji można porównać do ocieplania budynku. Obie technologie nie są szczególnie trudne, dopóki mamy do czynienia z pojedynczą przegrodą.

Zobacz także

Bostik Bostik AQUASTOPP – szybkie i efektywne rozwiązanie problemu wilgoci napierającej

Bostik AQUASTOPP – szybkie i efektywne rozwiązanie problemu wilgoci napierającej Bostik AQUASTOPP – szybkie i efektywne rozwiązanie problemu wilgoci napierającej

Bostik to firma z wieloletnią tradycją, sięgającą 1889 roku, oferująca szeroką gamę produktów chemii budowlanej dla profesjonalistów i majsterkowiczów. Producent słynie z innowacyjnych rozwiązań i wysokiej...

Bostik to firma z wieloletnią tradycją, sięgającą 1889 roku, oferująca szeroką gamę produktów chemii budowlanej dla profesjonalistów i majsterkowiczów. Producent słynie z innowacyjnych rozwiązań i wysokiej jakości preparatów, które znajdują zastosowanie w budownictwie, przemyśle i renowacji.

RAXY Sp. z o.o. Nowoczesne technologie w ciepłych i zdrowych budynkach

Nowoczesne technologie w ciepłych i zdrowych budynkach Nowoczesne technologie w ciepłych i zdrowych budynkach

Poznaj innowacyjne, specjalistyczne produkty nadające przegrodom budowlanym odpowiednią trwałość, izolacyjność cieplną i szczelność. Jakie rozwiązania pozwolą nowe oraz remontowane chronić budynki i konstrukcje?

Poznaj innowacyjne, specjalistyczne produkty nadające przegrodom budowlanym odpowiednią trwałość, izolacyjność cieplną i szczelność. Jakie rozwiązania pozwolą nowe oraz remontowane chronić budynki i konstrukcje?

STYROPMIN Styropmin XPS PRO – niezawodny do zadań specjalnych

Styropmin XPS PRO – niezawodny do zadań specjalnych Styropmin XPS PRO – niezawodny do zadań specjalnych

XPS PRO jest najnowszym osiągnięciem ekspertów z firmy Styropmin w dziedzinie skutecznej termoizolacji. To polistyren ekstrudowany, materiał bardziej wytrzymały i twardszy od uniwersalnego styropianu....

XPS PRO jest najnowszym osiągnięciem ekspertów z firmy Styropmin w dziedzinie skutecznej termoizolacji. To polistyren ekstrudowany, materiał bardziej wytrzymały i twardszy od uniwersalnego styropianu. Niezawodny w miejscach trudnych do ocieplenia, z ryzykiem zawilgocenia i dużą amplitudą temperatur, a także narażonych na duże naprężenia ściskające.

Przedmiotem artykułu są trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji. Autor opisuje projektowanie wykonywania wtórnej izolacji poziomej metodą iniekcji. Omawia podstawowe błędy wykonawcze i wykonywanie nawiertów w murach o dużej grubości. Analizuje zabezpieczanie takich konstrukcji jak narożniki oraz miejsca krzyżowania się ścian i wielowarstwowe konstrukcje ścian. Przedstawia wypełnienie wolnych przestrzeni, a także zastosowanie wtórnej hydroizolacji poziomej w murze warstwowym oraz w murze z pustaków ceramicznych.

Difficulties and limitations related to performing secondary horizontal waterproofing by injection

The article describes the difficulties and limitations related to the implementation of secondary horizontal waterproofing by injection. The author describes the design of secondary horizontal insulation by injection and discusses the basic manufacturing errors and drilling holes in thick walls. He analyses the protection of structures such as corners and intersections of walls and multi-layer wall structures. He also shows the filling of free spaces, as well as the use of secondary horizontal waterproofing in a layered wall and in a wall made of ceramic hollow bricks.

***

Tak jak przy wykonywaniu termoizolacji każdy narożnik jest (mniejszym lub większym) mostkiem termicznym, tak w przypadku iniekcji miejsca połączeń oraz krzyżowania się ścian również są tzw. miejscami krytycznymi, gdzie potencjalnie może nastąpić nieciągłość uszczelnienia. Wyzwanie jest tym większe, im bardziej skomplikowany jest kształt budynku. W przypadku wykonywania iniekcji dodatkowym utrudnieniem w prawidłowym jej wykonaniu są ściany o znacznej (a czasem również zmiennej) grubości, różnice w poziomach posadowienia budynku (np. częściowe podpiwniczenie), konieczność uszczelnienia pojedynczego segmentu (np. w zabudowie szeregowej) czy też niejednorodna struktura iniektowanej przegrody.

Projektowanie wykonywania wtórnej izolacji poziomej metodą iniekcji

Podstawą powodzenia iniekcji, tak jak w przypadku wszystkich prac budowlanych (wykonywanych zarówno przy wznoszeniu budynków nowych, jak i w budynkach istniejących), są prawidłowo przeprowadzone procesy projektowania oraz wykonywania prac. Etap planowania powinien być zatem prowadzony z należytą starannością i wymaga w szczególności [1]:

 • rozpoznania warunków gruntowo-wodnych – określenie oczekiwanego poziomu wód gruntowych i/lub klasy oddziaływania wody,
 • rozpoznania stanu uszczelnianego elementu pod względem struktury porów, zawilgocenia kapilarnego i higroskopijnego, nasiąkliwości, niejednorodności, występujących ubytków itp. (FOT. główne) – w tym celu należy przeprowadzić odpowiednie badania diagnostyczne oraz wykonać iniekcję testową (odcinek próbny) [2],
 • znajomości zasady działania, zalet i wad różnych środków iniekcyjnych – jeśli to możliwe, należy stosować wyłącznie preparaty, które zostały przebadane zgodnie z instrukcją WTA 4-10-15/D [3] lub posiadają Krajową Ocenę Techniczną [4], a wybór środka iniekcyjnego podejmować na podstawie warunków fizycznych i konstrukcyjnych, a nie aspektów ekonomicznych itp.,
 • znajomości mechanizmów dystrybucji preparatu iniekcyjnego w porowatej strukturze przegrody,
 • zapoznania się z zapisami kart technicznych preparatów przeznaczonych do zastosowania oraz zasad dotyczących planowanej metody wykonywania iniekcji – dokumentacja projektowa powinna zawierać m.in. specyfikację dotyczącą wykonania otworów iniekcyjnych.

W niesprzyjających okolicznościach może się wręcz okazać, że w określonych warunkach wykonanie wtórnej izolacji poziomej metodą iniekcji nie może zostać zrealizowane nawet przy zachowaniu odpowiednich zabiegów towarzyszących.

Podstawowe błędy wykonawcze

rys1 hydroizolacje

RYS. 1. Wpływ nachylenia nawiertu na głębokość wiercenia; rys.: [1]

Ryzyko niepowodzenia metod iniekcyjnych w równej mierze związane jest z błędami, jakie można popełnić na etapie prowadzenia prac. Do najczęściej występujących błędów wykonawczych należą [1]:

rys2 hydroizolacje

RYS. 2. Wpływ odchyleń od zakładanego nachylenia oraz braku równoległości na rozstaw otworów wiertniczych; rys.: [1]

 • zbyt duży rozstaw otworów oraz brak zachowania zaplanowanej głębokości i nachylenia w trakcie wykonywania nawiertów,
 • nieuwzględnienie zwiększonej głębokości otworów w przypadku wykonywania ich pod kątem (RYS. 1),
 • odchylenia od zakładanego kąta wykonywania nawiertu, które powodują, że otwory nie przebiegają równolegle (RYS. 2),
 • niedostateczne oczyszczenie otworów iniekcyjnych,
 • niedostosowanie czasu trwania aplikacji – zbyt krótki czas aplikacji (w przypadku iniekcji grawitacyjnej oraz ciśnieniowej) – do warunków wykonywania iniekcji,
 • nieuwzględnienie zbyt wysokiego stopnia zawilgocenia muru czy też braku warunków niezbędnych do zadziałania substancji czynnej,
 • nieuwzględnienie występujących w murze pustek i wtrąceń.
rys3 hydroizolacje

RYS. 3. Wpływ „ciągłości” iniekcji na skuteczność przepony przeciwwilgociowej; rys. [1]

Każdy z wymienionych błędów (a szczególnie ich kombinacja) może uniemożliwić równomierne rozprowadzenie preparatu iniekcyjnego w strukturze przegrody, a tym samym powstanie ciągłej bariery przerywającej kapilarny transport wilgoci w przegrodzie (RYS. 3). W sprzyjających okolicznościach wystawienie tylko części systemu porów na działanie preparatu iniekcyjnego spowoduje jedynie spowolnienie kapilarnego podciągania wilgoci w murze, w mniej sprzyjających może prowadzić do zupełnego fiaska podjętych działań [1].

Wykonywanie nawiertów w murach o dużej grubości

Zachowanie równoległości otworów nabiera szczególnego znaczenia w przypadku murów o większej grubości, tj. powyżej 60–80 cm (mury historyczne nierzadko mają grubość przekraczającą metr, a w krytycznych przypadkach nawet kilka metrów – FOT. 1).

fot2 hydroizolacje

FOT. 1. Mury historyczne charakteryzują się znaczną grubością oraz niejednolitą strukturą; fot.: B. Monczyński

Jednym z podstawowych warunków uzyskania ciągłości przepony jest zachowanie odpowiednich odstępów wykonywania nawiertów, tj. maksymalnie 10–12,5 cm. O ile zaplanowanie oraz kontrola odstępów między miejscami rozpoczęcia wiercenia nie nastręcza większych trudności, to nawet niewielkie odchylenie od wzajemnej równoległości skutkować będzie przekroczeniem maksymalnego odstępu między nawiertami, a tym samym nieciągłością przepony (RYS. 4). Zapewnienie, aby otwory iniekcyjne przebiegały równolegle do siebie (zarówno w poziomie, jak i w pionie), wymaga od wykonawcy nie tylko staranności, ale również stosowania specjalnych prowadnic i/lub szablonów oraz kontroli i dokumentowania sposobu wykonania otworów (np. poprzez umieszczenie w nich cienkich stalowych prętów).

rys4 hydroizolacje

RYS. 4. Wpływ braku równoległości otworów na ciągłość wykonanej przepony iniekcyjnej; rys.: [1]

Narożniki oraz miejsca krzyżowania się ścian

Jak wspomniano na wstępie, narożniki oraz miejsca krzyżowania się ścian to miejsca krytyczne dla zachowania ciągłości iniekcji. O ile narożnik nie nastręcza większych trudności w przypadku wykonywania iniekcji od zewnątrz – należy jedynie zachować zakład iniekcji wykonywanych w obu spotykających się w narożniku ścianach z zachowaniem maksymalnego (tj. nie więcej niż 8 cm) pionowego odstępu między oboma rzędami nawiertów (RYS. 5–6) – to w przypadku prowadzenia prac wewnątrz budynku ten sam narożnik (podobnie jak wszystkie pozostałe miejsca krzyżowania się ścian) będzie wymagał indywidualnego podejścia i starannego zaplanowania przebiegu nawiertów w taki sposób, aby w żadnym miejscu przegrody odstępy pomiędzy otworami (zarówno w poziomie, jak i w pionie) nie przekraczały założonej wartości (RYS. 7) – w takiej sytuacji najlepiej już na etapie projektowania wykonać szablon w skali 1:10 lub 1:5.

rys5 6 hydroizolacje

RYS. 5–6. Sposób wykonania hydroizolacji poziomej w narożniku budynku w przypadku prowadzenia prac iniekcyjnych od zewnątrz; rys.: [6]

rys7 hydroizolacje

RYS. 7. Sposób wykonania hydroizolacji poziomej w narożniku budynku w przypadku prowadzenia prac iniekcyjnych od wewnątrz; rys.: [6]

Narożniki i miejsca krzyżowania się ścian to również miejsca, w których mogą się spotkać izolacje poziome wykonywane na różnych wysokościach. Z sytuacją taką mamy do czynienia np. wówczas, gdy tylko część budynku może być odkopana (np. w zabudowie szeregowej), budynek jest częściowo niepodpiwniczony (w obu przypadkach izolację pionową ścian, do których nie ma dostępu od strony działania wilgoci, uszczelnia się od wewnątrz [5]) lub istnieją różnice poziomów posadzki pomieszczeń piwnicznych. Wówczas należy wykonać element łączący przepony umiejscowione na różnych poziomach – najczęściej w postaci tzw. iniekcyjnego odcięcia pionowego (RYS. 8).

rys8 hydroizolacje

RYS. 8. Przykładowy detal iniekcyjnego odcięcia ściany wspólnej w budynku częściowo podpiwniczonym. Objaśnienia: 1 – ściana wewnętrzna pomiędzy segmentami, 2 – ściana pomiędzy częścią podpiwniczoną a niepodpiwniczoną (izolacja pionowa od wewnątrz), 3 – część budynku nieobjęta pracami renowacyjnymi, 4 – izolacja pozioma wykonana na poziomie posadzki, 5 – iniekcyjne odcięcie pionowe, 6 – izolacja pozioma wykonana pod stropem; rys.: [6]

rys9 hydroizolacje

RYS. 9. Przykłady budowy murów warstwowych; rys.: [7]

Wielowarstwowe konstrukcje ścian

Wiele budynków, nie tylko historycznych, ma wielowarstwowe konstrukcje ścian. Zarówno w zewnętrznych, wewnętrznych, jak i pośrednich warstwach tych układów mogą występować wolne przestrzenie (pustki) o zróżnicowanych wielkościach i kształtach (FOT. 2, RYS. 9). Natomiast w nowszych budynkach do wznoszenia ścian często stosuje się elementy drążone (pustaki) [7].

rys10 hydroizolacje

RYS. 10. Wykonanie iniekcji w murze warstwowym: tradycyjnymi pakerami (a) oraz lancami iniekcyjnymi (b); rys.: [9]

W przypadku prac iniekcyjnych wolne przestrzenie w iniektowanej przegrodzie prowadzą do niekontrolowanego wypływu stosowanego preparatu iniekcyjnego. W związku z tym może być wymagane (choć nie zawsze jest to możliwe) wykonanie iniekcji metodą impulsową lub za pomocą rurki infuzyjnej [8] względnie stosowanie specjalnych pakerów/lanc iniekcyjnych (RYS. 10).

Wypełnienie wolnych przestrzeni

Najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest stworzenie w strefie iniekcji jednolitej struktury przegrody poprzez wypełnienie wolnych przestrzeni. Musi być ono przeprowadzone w taki sposób, aby zastosowany materiał miał odpowiednią przyczepność, wiązał bezskurczowo oraz wykazywał właściwości uszczelniające (był wodoszczelny i niehigroskopijny). Do uzupełniania ubytków, szczelin, otwartych spoin oraz pęknięć najczęściej stosuje się zaprawy (przeważnie mineralne) o niskiej lepkości – tzw. suspensje (stosowane również w iniekcji wielostopniowej) [8, 10]. Alternatywnie w tym celu stosowane są również iniekcyjne dwukomponentowe pianki poliuretanowe (PUR).

Pianki PUR charakteryzują się następującymi właściwościami [7]:

 • są to materiały dwukomponentowe, które po wymieszaniu oraz dodaniu katalizatora (regulującego proces rozprężania) powoli pęcznieją, aż do powstania twardej, wytrzymałej na ściskanie, niekurczliwej, hydrofobowej, drobno- i zamkniętokomórkowej pianki – wiązanie i twardnienie materiału rozpoczyna się dopiero po zakończeniu ekspansji,
 • lepkość mieszaniny dostosowana jest do warunków wykonywania zalewania lub iniekcji (lepkość mieszanki nieznacznie wzrasta do momentu zakończenia jego ekspansji),
 • rozszerzalność materiału (zwiększenie objętości od 4 do 14 razy) również dostosowana jest do warunków prowadzenia prac,
 • posiadają wysoką wytrzymałość na ściskanie (w zależności od rozszerzalności),
 • wykazują wysoką przyczepność do niechłonnych oraz chłonnych (zarówno suchych, jak i wilgotnych) podłoży,
 • posiadają zamkniętokomórkową (wodoszczelną) strukturę,
 • nie wykazują właściwości higroskopijnych,
 • wykazują niską przewodność cieplną (dobre właściwości termoizolacyjne).

Gęste wypełnienie pustek pianką zapobiega niekontrolowanemu rozprzestrzenianiu się oraz wyciekom środka iniekcyjnego. W celu zastosowania hydroizolacji poziomej metodą iniekcji można wykonać nowe odwierty w dowolnym miejscu ściany, której pustki wypełniono pianką PUR.

Aby obliczyć niezbędną do wypełnienia wolnych przestrzeni ilość pianki poliuretanowej, trzeba określić objętość pustki (pustek), którą należy wypełnić i podzielić przez przewidzianą ekspansję żywicy:

Materiał może być wprowadzany do muru ręcznie lub przy użyciu pompy iniekcyjnej. Po stwardnieniu żywicy można przystąpić do wykonywania wtórnej hydroizolacji poziomej.

Wtórna hydroizolacja pozioma w murze warstwowym

rys11 hydroizolacje

RYS. 11. Wstępne wypełnienie pustek w murze warstwowym przed wykonaniem iniekcji; rys.: [7]

Po zlokalizowaniu oraz określeniu rozmiarów pustki wykonuje się (najczęściej w formie nawiertów) otwory wypełniające w odpowiedniej odległości od dna pustki. W otwory wprowadza się suspensję cementową lub żywicę poliuretanową w ilości dostosowanej do rozmiarów pustki. W przypadku żywicy należy uwzględnić czas (od momentu wymieszania), w którym rozpoczyna się przyrost objętości. Należy przy tym zwrócić uwagę na następujące aspekty (RYS. 11) [7]:

 • ilość zastosowanego materiału uzależniona jest od objętości wolnej przestrzeni i przewidywanego przyrostu objętości,
 • materiał należy wprowadzać przez nawierty o średnicy co najmniej 30–50 mm w przypadku aplikacji ręcznej lub ok. 15 mm przy wykorzystaniu odpowiedniej pompy iniekcyjnej,
 • materiał wypełniający należy wprowadzać do pustek na wysokości w murze co najmniej 30 cm powyżej dna pustki lub z uwzględnieniem zdolności pęcznienia materiału,
 • pustkę należy wypełnić na wysokość maksymalnie 20 cm, a następnie zamknąć nawierty,
 • należy wykonać otwory kontrolne.
rys12 hydroizolacje

RYS. 12. Sposób wykonania iniekcji po wstępnym wypełnieniu pustki w murze warstwowym. Objaśnienia: 1 – pustka wypełniona suspensją cementową lub pianką PUR, 2 – nawierty wykonane poziomo lub pod kątem w taki sposób, aby iniekcja obejmowała wszystkie warstwy muru, 3 – iniekcja (preparat iniekcyjny dobrany do parametrów muru); rys.: [7]

Po całkowitym utwardzeniu materiału można przystąpić do wykonania właściwych otworów iniekcyjnych, które częściowo będą przebiegać przez utwardzoną suspensję lub piankę (RYS. 12).

Wtórna hydroizolacja pozioma w murze z pustaków ceramicznych

Pustaki ścienne mają znaczną ilość wolnych przestrzeni o zróżnicowanej geometrii. Jeśli dojdzie do zawilgocenia ściany z pustaków na skutek kapilarnego podciągania wilgoci, wykonanie w takim murze wtórnej izolacji poziomej metodą iniekcji jest znacznie utrudnione – praktycznie niemożliwe bez wypełnienia wolnych przestrzeni. Również w takim wypadku częściowe lub całkowite wypełnienie pustek powietrznych suspensją cementową lub żywicą poliuretanową umożliwia przygotowanie konstrukcji ściany do wykonania iniekcji. W zależności od rodzaju pustaków oraz geometrii drążeń otwory do napełniania są wykonane w taki sposób, aby wtłaczany materiał wypełniał i uszczelniał system komór od zewnątrz do wewnątrz.

Po stwardnieniu suspensji/pianki można przystąpić do wiercenia nowych otworów w celu wykonania właściwej iniekcji [7].

W praktyce jednak wypełnienie pustek w murze warstwowym, a szczególnie drążeń w pustakach ceramicznych, okazuje się trudne do osiągnięcia i/lub ekonomicznie niewskazane. W takich sytuacjach należy zastosować technologię kremów iniekcyjnych lub zdecydować się na metodę mechaniczną (należy wybrać wariant bardziej ekonomiczny) [1].

Literatura

 1. J. Weber, „Horizontalsperren im Injektionsverfahren”, [w:] J. Weber (red.), „Bauwerksabdichtung in der Altbausanierung, Verfahren und juristische Betrachtungsweise”, Springer Vieweg, Wiesbaden 2018, s. 257–304.
 2. B. Monczyński, „Diagnostyka zawilgoconych konstrukcji murowych”, „IZOLACJE” 1/2019, 89–93.
 3. WTA Merkblatt 4-10-15/D, „Injektionsverfahren mit zertifizierten Injektionsstoffen gegen kapillaren Feuchtetransport”.
 4. B. Monczyński, „Odtwarzanie hydroizolacji poziomej muru – kryteria doboru środków iniekcyjnych”, „IZOLACJE” 3/2020, s. 85–92.
 5. B. Monczyński, „Uszczelnianie istniejących budynków od wewnątrz, „IZOLACJE” 6/2019, s. 92–98.
 6. M. Rokiel, „Hydroizolacje w budownictwie”, Grupa MEDIUM, Warszawa 2019.
 7. B. Appel, „Behandlung von Mauerwerken mit Hohlschalen und Hohlkammern für nachträgliche Abdichtungen durch Injektionsmittel”, [w:] H. Venzmer (Red.), „Injektionsmittelabdichtung. Vorträge 7. Dahlberg-Kolloquium – 14. und 15. September 2006, Fraunhofer IRB Verlag, Stuttgart 2006, s. 87–95.
 8. B. Monczyński, „Wykonywanie wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji chemicznej”, „IZOLACJE” 10/2022, s. 144–149.
 9. K. Kramarz, „Technologia wykonywania iniekcji ciśnieniowej w budowlach”, „IZOLACJE” 3/2022, s. 28–34.
10. B. Monczyński, „Renowacja, wzmacnianie oraz ochrona konstrukcji ścian murowanych, „IZOLACJE” 2/2022, s. 51–64.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

Powiązane

mgr inż. Irena Domska Styropian hydrofobowy w izolacji cieplnej ścian fundamentowych

Styropian hydrofobowy w izolacji cieplnej ścian fundamentowych Styropian hydrofobowy w izolacji cieplnej ścian fundamentowych

Styropian jest materiałem izolacyjnym, który charakteryzuje się wysoką odpornością na wilgoć. Odporność ta obejmuje nie tylko niewielką, w stosunku do innych materiałów izolacyjnych, nasiąkliwość wodą,...

Styropian jest materiałem izolacyjnym, który charakteryzuje się wysoką odpornością na wilgoć. Odporność ta obejmuje nie tylko niewielką, w stosunku do innych materiałów izolacyjnych, nasiąkliwość wodą, lecz również brak negatywnego wpływu na właściwości wytrzymałościowe. Doświadczenia laboratoryjne wskazują również na odporność wytrzymałościową styropianu na wielokrotne zamrażanie i odmrażanie.

dr hab. inż., prof. nadzw. UTP Dariusz Bajno, dr inż. Anna Rawska-Skotniczny Wybrane zagadnienia dotyczące zabezpieczeń podziemnych części istniejących budynków przed wilgocią

Wybrane zagadnienia dotyczące zabezpieczeń podziemnych części istniejących budynków przed wilgocią Wybrane zagadnienia dotyczące zabezpieczeń podziemnych części istniejących budynków przed wilgocią

Wilgoć zawsze będzie towarzyszyć obiektom budowlanym w okresie eksploatacyjnym, dlatego zabezpiecza się je przed nadmiernym zawilgoceniem oraz przed przedostawaniem się wilgoci do ich pomieszczeń poprzez...

Wilgoć zawsze będzie towarzyszyć obiektom budowlanym w okresie eksploatacyjnym, dlatego zabezpiecza się je przed nadmiernym zawilgoceniem oraz przed przedostawaniem się wilgoci do ich pomieszczeń poprzez odpowiedni dobór materiałów oraz izolacje zewnętrzne. Nie istnieją uniwersalne metody zabezpieczeń materiałów przed wilgocią, dlatego podjęcie decyzji o zasadności wykonania izolacji lub też o doborze odpowiedniej technologii powinno zostać poparte przeprowadzoną wcześniej analizą, odpowiadającą...

mgr inż. Marcin Jaroszyński Szary styropian do termoizolacji fundamentów

Szary styropian do termoizolacji fundamentów Szary styropian do termoizolacji fundamentów

Fundament to realizowany jako pierwszy przy budowie budynku, ale też najważniejszy element konstrukcyjny, gwarantujący stabilność i trwałość znajdującej się na nim konstrukcji. Oczywiście metod posadowienia...

Fundament to realizowany jako pierwszy przy budowie budynku, ale też najważniejszy element konstrukcyjny, gwarantujący stabilność i trwałość znajdującej się na nim konstrukcji. Oczywiście metod posadowienia jest kilka, skupmy się jednak na dwóch najbardziej popularnych i najczęściej stosowanych w budownictwie jednorodzinnym i mieszkaniowym. Chodzi o ławy fundamentowe ze ścianką fundamentową i o płytę fundamentową.

dr inż. Mariusz Jackiewicz Hydroizolacja elementów budowli stykających się z gruntem

Hydroizolacja elementów budowli stykających się z gruntem Hydroizolacja elementów budowli stykających się z gruntem

Projektowanie oraz wykonawstwo hydroizolacji konstrukcji budowlanych w Niemczech regulowała wprowadzona w 1983 r. i w międzyczasie wielokrotnie nowelizowana norma DIN 18195. Ta norma jest stosunkowo dobrze...

Projektowanie oraz wykonawstwo hydroizolacji konstrukcji budowlanych w Niemczech regulowała wprowadzona w 1983 r. i w międzyczasie wielokrotnie nowelizowana norma DIN 18195. Ta norma jest stosunkowo dobrze znana w Polsce, z dwóch powodów - braku krajowej, tak kompleksowej normy oraz znaczącego udziału na polskim rynku produktów hydroizolacyjnych niemieckich producentów.

dr inż. Paula Szczepaniak Ocena jakości termicznej rozwiązań węzła połączenia budynku z gruntem posadowionym na płycie fundamentowej

Ocena jakości termicznej rozwiązań węzła połączenia budynku z gruntem posadowionym na płycie fundamentowej Ocena jakości termicznej rozwiązań węzła połączenia budynku z gruntem posadowionym na płycie fundamentowej

Płyta fundamentowa należy do grupy posadowień bezpośrednich. Jest stosowana przy występowaniu słabego podłoża gruntowego, poziomie posadowienia poniżej zwierciadła wody gruntowej, stosowaniu konstrukcji...

Płyta fundamentowa należy do grupy posadowień bezpośrednich. Jest stosowana przy występowaniu słabego podłoża gruntowego, poziomie posadowienia poniżej zwierciadła wody gruntowej, stosowaniu konstrukcji szczelnej wanny lub w przypadku konieczności zapewnienia równomiernego osiadania budynku [1].

mgr inż. Maciej Rokiel Hydroizolacje w gruncie - podział, zastosowanie i właściwości

Hydroizolacje w gruncie - podział, zastosowanie i właściwości Hydroizolacje w gruncie - podział, zastosowanie i właściwości

Konieczność wykonania skutecznych powłok wodochronnych to nie tylko jeden z podstawowych wymogów bezproblemowego i komfortowego użytkowania zarówno budynków (obojętne, czy w budownictwie mieszkaniowym,...

Konieczność wykonania skutecznych powłok wodochronnych to nie tylko jeden z podstawowych wymogów bezproblemowego i komfortowego użytkowania zarówno budynków (obojętne, czy w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej, czy przemysłowym), jak i budowli, a także wymóg formalny. Intensywny rozwój chemii budowlanej w ciągu ostatnich kilkunastu lat spowodował, że mamy do dyspozycji szeroką gamę materiałów, począwszy od stosowanych tylko do izolacji przeciwwilgociowych, a skończywszy na materiałach...

dr inż. Maciej Trochonowicz Diagnostyka hydroizolacji w pracach modernizacyjnych

Diagnostyka hydroizolacji w pracach modernizacyjnych Diagnostyka hydroizolacji w pracach modernizacyjnych

Woda jest substancją warunkującą możliwość wykonania praktycznie wszystkich procesów budowlanych. Niezbędna jest zarówno do produkcji materiałów, jak i ich wbudowania. Jednocześnie ta sama woda, a raczej...

Woda jest substancją warunkującą możliwość wykonania praktycznie wszystkich procesów budowlanych. Niezbędna jest zarówno do produkcji materiałów, jak i ich wbudowania. Jednocześnie ta sama woda, a raczej jej nadmiar, jest czynnikiem powodującym największe zagrożenie dla obiektów budowlanych. Wprowadzana na wiele sposobów z czasem staje się przyczyną wielu niekorzystnych zjawisk, a jej usunięcie poważnym problemem. Dlatego też nieodłącznym elementem wznoszenia czy też remontowania budynków są hydroizolacje.

prof. nzw. dr hab. inż. Irena Ickiewicz Wpływ ocieplenia fundamentów na rozkład temperatury w gruncie w otoczeniu budynku

Wpływ ocieplenia fundamentów na rozkład temperatury w gruncie w otoczeniu budynku Wpływ ocieplenia fundamentów na rozkład temperatury w gruncie w otoczeniu budynku

Głębokość posadowień bezpośrednich określa w Polsce norma PN-81-B-03020 "Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie. Obliczenia statystyczne i projektowanie".

Głębokość posadowień bezpośrednich określa w Polsce norma PN-81-B-03020 "Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie. Obliczenia statystyczne i projektowanie".

dr inż. Sławomir Chłądzyński, mgr inż. Katarzyna Walusiak Wpływ wytrzymałości cementu na właściwości klejów do ociepleń

Wpływ wytrzymałości cementu na właściwości klejów do ociepleń Wpływ wytrzymałości cementu na właściwości klejów do ociepleń

Cement portlandzki jest najczęściej stosowanym spoiwem w recepturach suchych mieszanek. Według opracowania na temat przemysłu cementowego w Polsce na rynku krajowym rocznie wykorzystywane jest obecnie...

Cement portlandzki jest najczęściej stosowanym spoiwem w recepturach suchych mieszanek. Według opracowania na temat przemysłu cementowego w Polsce na rynku krajowym rocznie wykorzystywane jest obecnie ok. 700-800 tys. ton tego spoiwa do wytworzenia suchych mieszanek chemii budowlanej [1], co stanowi ok. 4-5% sprzedaży cementu w kraju.

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Fundamenty w budynkach jednorodzinnych

Fundamenty w budynkach jednorodzinnych Fundamenty w budynkach jednorodzinnych

Fundamenty są elementem budynku, który przekazuje obciążenia z części naziemnej na podłoże gruntowe. Wszystkie siły działające na budynek, czyli wiatr, śnieg, obciążenia użytkowe, masa własna konstrukcji...

Fundamenty są elementem budynku, który przekazuje obciążenia z części naziemnej na podłoże gruntowe. Wszystkie siły działające na budynek, czyli wiatr, śnieg, obciążenia użytkowe, masa własna konstrukcji i elementów budynku, są przekazywane na grunt. Z kolei fundamenty przekazują oddziaływania gruntu na konstrukcję. Jeśli zachodzą niekorzystne zjawiska, wywołane na przykład osiadaniem gruntu, ruchy gruntu (np. spowodowane tym, że budynek został wybudowany na terenach eksploatacji górniczych lub terenach...

mgr inż. Maciej Rokiel Badanie skuteczności prac i preparatów do wykonywania przepony poziomej

Badanie skuteczności prac i preparatów do wykonywania przepony poziomej Badanie skuteczności prac i preparatów do wykonywania przepony poziomej

Iniekcja chemiczna jest jedną z metod wykonywania wtórnej izolacji poziomej. Celem iniekcji chemicznej jest wytworzenie w przegrodzie przepony przerywającej podciąganie kapilarne, a także uzyskanie, w...

Iniekcja chemiczna jest jedną z metod wykonywania wtórnej izolacji poziomej. Celem iniekcji chemicznej jest wytworzenie w przegrodzie przepony przerywającej podciąganie kapilarne, a także uzyskanie, w dalszym czasie, w strefie muru nad przeponą, obszaru normalnej wilgotności.

dr inż. Wioletta Jackiewicz-Rek, mgr inż. Kaja Kłos, inż. Paweł Zieliński Wymagania dla betonu wodoszczelnego

Wymagania dla betonu wodoszczelnego Wymagania dla betonu wodoszczelnego

Definiując beton wodoszczelny mający zastosowanie w realizacji obiektów tworzących barierę dla wody, nie sposób zacząć bez określenia, że jest to taki rodzaj betonu, który izoluje ze względu na swoje właściwości.

Definiując beton wodoszczelny mający zastosowanie w realizacji obiektów tworzących barierę dla wody, nie sposób zacząć bez określenia, że jest to taki rodzaj betonu, który izoluje ze względu na swoje właściwości.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Prowadzenie prac hydroizolacyjnych w okresie zimowym

Prowadzenie prac hydroizolacyjnych w okresie zimowym Prowadzenie prac hydroizolacyjnych w okresie zimowym

Zima jak co roku zaskoczyła drogowców! Zdanie to (choć - nawiasem mówiąc - bardzo krzywdzące dla wspomnianych drogowców, którzy zajmują się budową dróg, a nie ich utrzymaniem) doskonale obrazuje zjawisko,...

Zima jak co roku zaskoczyła drogowców! Zdanie to (choć - nawiasem mówiąc - bardzo krzywdzące dla wspomnianych drogowców, którzy zajmują się budową dróg, a nie ich utrzymaniem) doskonale obrazuje zjawisko, które widoczne jest szczególnie w budownictwie: to, co nieuniknione, potrafi zaskoczyć.

mgr inż. Maciej Rokiel Hydroizolacje podziemnych części budynków

Hydroizolacje podziemnych części budynków Hydroizolacje podziemnych części budynków

Poprawne (zgodne ze sztuką budowlaną) zaprojektowanie i wykonanie budynku to bezwzględny wymóg bezproblemowej, długoletniej eksploatacji. Podstawą jest odpowiednie rozwiązanie konstrukcyjne części zagłębionej...

Poprawne (zgodne ze sztuką budowlaną) zaprojektowanie i wykonanie budynku to bezwzględny wymóg bezproblemowej, długoletniej eksploatacji. Podstawą jest odpowiednie rozwiązanie konstrukcyjne części zagłębionej w gruncie. Doświadczenie pokazuje, że znaczącą liczbę problemów związanych z eksploatacją stanowią problemy z wilgocią. Woda jest niestety takim medium, które bezlitośnie wykorzystuje wszelkie usterki i nieciągłości w warstwach hydroizolacyjnych, wnikając do wnętrza konstrukcji.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Badanie wilgotności mineralnych materiałów budowlanych

Badanie wilgotności mineralnych materiałów budowlanych Badanie wilgotności mineralnych materiałów budowlanych

Kluczowym elementem diagnostyki zawilgoconych konstrukcji murowych jest ocena ich parametrów wilgotnościowych, jak również rozpoznanie rodzaju i proporcji szkodliwych soli zawartych w materiale budowlanym...

Kluczowym elementem diagnostyki zawilgoconych konstrukcji murowych jest ocena ich parametrów wilgotnościowych, jak również rozpoznanie rodzaju i proporcji szkodliwych soli zawartych w materiale budowlanym [1]. Sposoby pomiaru zawartości wody względnie wilgotności w mineralnych materiałach budowlanych zostały szerzej opisane w instrukcji WTA nr 4–11–16/D [2].

dr inż. Bartłomiej Monczyński Wtórna hydroizolacja przyziemnych części budynków

Wtórna hydroizolacja przyziemnych części budynków Wtórna hydroizolacja przyziemnych części budynków

Podstawowym zadaniem w przypadku renowacji zawilgoconych budynków jest ich osuszenie, rozumiane jako skoordynowany zespół działań technicznych i technologicznych, który ma na celu trwałe obniżenie poziomu...

Podstawowym zadaniem w przypadku renowacji zawilgoconych budynków jest ich osuszenie, rozumiane jako skoordynowany zespół działań technicznych i technologicznych, który ma na celu trwałe obniżenie poziomu zawilgocenia (zazwyczaj do poziomu 3-6% wilgotności masowej), co z kolei umożliwi prowadzenie dalszych prac budowlanych i/lub konserwatorskich, a po ich zakończeniu użytkowanie budynku zgodnie z przewidzianym przeznaczeniem [1].

mgr inż. Tomasz Połubiński, prof. dr hab. inż. Łukasz Drobiec, mgr inż. Remigiusz Jokiel Zabezpieczenie konstrukcji murowych przed zarysowaniem przez zbrojenie spoin wspornych

Zabezpieczenie konstrukcji murowych przed zarysowaniem przez zbrojenie spoin wspornych Zabezpieczenie konstrukcji murowych przed zarysowaniem przez zbrojenie spoin wspornych

Jednym ze sposobów ograniczenia tempa zarysowań w obszarach koncentracji naprężeń jest aplikacja zbrojenia, którego tradycje stosowania sięgają drugiej połowy XIX wieku. Zadaniem zbrojenia jest przejęcie...

Jednym ze sposobów ograniczenia tempa zarysowań w obszarach koncentracji naprężeń jest aplikacja zbrojenia, którego tradycje stosowania sięgają drugiej połowy XIX wieku. Zadaniem zbrojenia jest przejęcie sił występujących w strefach rozciąganych muru, "rozładowanie" naprężeń w miejscach ich koncentracji oraz redystrybucja odkształceń skoncentrowanych w pewnych strefach muru.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Uszczelnienie od zewnątrz odsłoniętych elementów istniejących budynków

Uszczelnienie od zewnątrz odsłoniętych elementów istniejących budynków Uszczelnienie od zewnątrz odsłoniętych elementów istniejących budynków

Hydroizolację przyziemnej części istniejącego budynku (hydroizolację wtórną), o ile jest to technicznie i/lub ekonomicznie wskazane, należy wykonywać od zewnątrz, to jest w taki sposób, aby całkowicie...

Hydroizolację przyziemnej części istniejącego budynku (hydroizolację wtórną), o ile jest to technicznie i/lub ekonomicznie wskazane, należy wykonywać od zewnątrz, to jest w taki sposób, aby całkowicie uniemożliwić wnikanie wody oraz wilgoci w strukturę przegród zagłębionych w gruncie.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Uszczelnianie istniejących budynków od wewnątrz

Uszczelnianie istniejących budynków od wewnątrz Uszczelnianie istniejących budynków od wewnątrz

Wykonanie wtórnej hydroizolacji przyziemnej części budynku od zewnątrz jest najlepszym rozwiązaniem z punktu widzenia fizyki budowli, w pewnych sytuacjach może ono się jednak okazać (w całości lub częściowo)...

Wykonanie wtórnej hydroizolacji przyziemnej części budynku od zewnątrz jest najlepszym rozwiązaniem z punktu widzenia fizyki budowli, w pewnych sytuacjach może ono się jednak okazać (w całości lub częściowo) technicznie i/lub ekonomicznie niewskazane. Wtedy należy wziąć pod uwagę wykonanie uszczelnienia od wewnątrz.

KOESTER Polska Iniekcja uszczelniająca żelem akrylowym KÖSTER Injektion Gel G4 żelbetowej płyty fundamentowej podziemnej hali pieca do wytopu szkła

Iniekcja uszczelniająca żelem akrylowym KÖSTER Injektion Gel G4 żelbetowej płyty fundamentowej podziemnej hali pieca do wytopu szkła Iniekcja uszczelniająca żelem akrylowym KÖSTER Injektion Gel G4 żelbetowej płyty fundamentowej podziemnej hali pieca do wytopu szkła

W ramach prowadzonych prac modernizacyjnych i okresowej wymiany pieca do wytopu szkła podjęto decyzję o usunięciu powstałych podczas dotychczasowej eksploatacji nieszczelności płyty fundamentowej. Płyta...

W ramach prowadzonych prac modernizacyjnych i okresowej wymiany pieca do wytopu szkła podjęto decyzję o usunięciu powstałych podczas dotychczasowej eksploatacji nieszczelności płyty fundamentowej. Płyta o wymiarach w świetle ścian 35,50x36,27 m i grubości 1,60 m wykazywała liczne i okresowo intensywne przecieki, które powodowały konieczność tymczasowego odprowadzania przenikających wód gruntowych systemem rowków powierzchniowych wyciętych w płycie do studzienek zbiorczych i odpompowywania. Powierzchnia...

dr inż. Bartłomiej Monczyński Wtórne hydroizolacje poziome wykonywane w technologii iniekcji

Wtórne hydroizolacje poziome wykonywane w technologii iniekcji Wtórne hydroizolacje poziome wykonywane w technologii iniekcji

Pod pojęciem iniekcji, technologii iniekcji lub też iniekcji chemicznej należy rozumieć wprowadzenie środka iniekcyjnego w strukturę muru w taki sposób, aby zapewniać jego rozłożenie (rozprowadzenie) w...

Pod pojęciem iniekcji, technologii iniekcji lub też iniekcji chemicznej należy rozumieć wprowadzenie środka iniekcyjnego w strukturę muru w taki sposób, aby zapewniać jego rozłożenie (rozprowadzenie) w całym przekroju przegrody.

mgr inż. Maciej Rokiel Hybrydowe (reaktywne) masy uszczelniające

Hybrydowe (reaktywne) masy uszczelniające Hybrydowe (reaktywne) masy uszczelniające

Konieczność wykonania skutecznych powłok wodochronnych to nie tylko jeden z podstawowych wymogów bezproblemowego i komfortowego użytkowania budynków (obojętne czy w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności...

Konieczność wykonania skutecznych powłok wodochronnych to nie tylko jeden z podstawowych wymogów bezproblemowego i komfortowego użytkowania budynków (obojętne czy w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej, przemysłowym itp.) i budowli, lecz także wymóg formalny.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Mechaniczne metody wykonywania wtórnych hydroizolacji poziomych

Mechaniczne metody wykonywania wtórnych hydroizolacji poziomych Mechaniczne metody wykonywania wtórnych hydroizolacji poziomych

Wtórną izolację poziomą przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie można wykonać w technologii iniekcji chemicznej [1] lub też przy wykorzystaniu tzw. metod mechanicznych.

Wtórną izolację poziomą przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie można wykonać w technologii iniekcji chemicznej [1] lub też przy wykorzystaniu tzw. metod mechanicznych.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Wtórne hydroizolacje wykonywane metodą iniekcji uszczelniających

Wtórne hydroizolacje wykonywane metodą iniekcji uszczelniających Wtórne hydroizolacje wykonywane metodą iniekcji uszczelniających

Obok iniekcyjnych metod odtwarzania hydroizolacji poziomych [1] w renowacji zawilgoconych budynków stosowane są również iniekcje uszczelniające (nazywane także iniekcjami żelowymi lub żelującymi, od niem....

Obok iniekcyjnych metod odtwarzania hydroizolacji poziomych [1] w renowacji zawilgoconych budynków stosowane są również iniekcje uszczelniające (nazywane także iniekcjami żelowymi lub żelującymi, od niem. Gelinietion oraz ang. injection of gel), tj. takie, które umożliwiają wykonanie uszczelnienia również przeciw wodzie działającej pod ciśnieniem.

Wybrane dla Ciebie

Odkryj trendy projektowania elewacji »

Odkryj trendy projektowania elewacji » Odkryj trendy projektowania elewacji »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? » Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Przeciekający dach? Jak temu zapobiec »

Przeciekający dach? Jak temu zapobiec » Przeciekający dach? Jak temu zapobiec »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Polecane produkty z branży budowlanej - Chemia budowlana »

Polecane produkty z branży budowlanej - Chemia budowlana » Polecane produkty z branży budowlanej - Chemia budowlana »

domni.pl Izolacja termiczna a płytki elewacyjne – co musisz wiedzieć, zanim ocieplisz i wykończysz dom?

Izolacja termiczna a płytki elewacyjne – co musisz wiedzieć, zanim ocieplisz i wykończysz dom? Izolacja termiczna a płytki elewacyjne – co musisz wiedzieć, zanim ocieplisz i wykończysz dom?

Wykończenie budynku z zewnątrz jest równie istotne, jak jego wnętrza. Odpowiednie ocieplenie zapewni komfort i zdrowie domownikom, obniży koszty ogrzewania i zużycie paliw grzewczych. Płytki elewacyjne...

Wykończenie budynku z zewnątrz jest równie istotne, jak jego wnętrza. Odpowiednie ocieplenie zapewni komfort i zdrowie domownikom, obniży koszty ogrzewania i zużycie paliw grzewczych. Płytki elewacyjne zewnętrzne sprawią natomiast, że budynek będzie odpowiednio zabezpieczony przed działaniem warunków atmosferycznych. Jaki materiał izolacyjny można stosować pod płytki elewacyjne z klinkieru? Czym kierować się wybierając płytki zewnętrzne, aby elewacja zachowała trwałość i estetyczny wygląd na lata?...

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.