Izolacje.com.pl

Wpływ zanieczyszczenia paneli dźwiękochłonnych na ich własności akustyczne

Influence of contamination of sound absorbing panels on their acoustic properties

Poznaj wpływ zanieczyszczenia paneli dźwiękochłonnych na ich własności akustyczne
Fot: A. Nowoświat, L. Dulak

Poznaj wpływ zanieczyszczenia paneli dźwiękochłonnych na ich własności akustyczne


Fot: A. Nowoświat, L. Dulak

Ze względu na konieczność redukcji hałasu pogłosowego w halach przemysłowych często stosuje się perforowane kasety (panele) dźwiękochłonne. Wpływają one skutecznie na skrócenie czasu pogłosu i tym samym ograniczenie hałasu w środowisku pracy [1]. Jednak w przypadku zastosowania perforowanych kaset dźwiękochłonnych w cementowniach należy liczyć się z możliwością zmiany ich właściwości dźwiękochłonnych na skutek zabrudzenia pyłem cementowym.

Zobacz także

dr inż. Leszek Dulak, dr inż. Artur Nowoświat Akustyka architektoniczna - warunki pogłosowe i zrozumiałość mowy

Akustyka architektoniczna - warunki pogłosowe i zrozumiałość mowy Akustyka architektoniczna - warunki pogłosowe i zrozumiałość mowy

Artykuł opisuje normę PN-B-02151-4:2015-06 AAkustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Część 4: Wymagania dotyczące warunków pogłosowych i zrozumiałości mowy w pomieszczeniach oraz wytyczne...

Artykuł opisuje normę PN-B-02151-4:2015-06 AAkustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Część 4: Wymagania dotyczące warunków pogłosowych i zrozumiałości mowy w pomieszczeniach oraz wytyczne prowadzenia badań". Poznajemy metodologię badawczą, sposób prowadzenia wyliczeń czasu pogłosu oraz oszacowania wskaźnika transmisji mowy.

TRUTEK FASTENERS POLSKA Wzmacnianie bydynków wielkopłytowych w systemie TRUTEK TCM

Wzmacnianie bydynków wielkopłytowych w systemie TRUTEK TCM Wzmacnianie bydynków wielkopłytowych w systemie TRUTEK TCM

TRUTEK FASTENERS POLSKA jest firmą specjalizującą się w produkcji najwyższej jakości systemów zamocowań przeznaczonych do budownictwa lądowego, drogowego i przemysłu. W ofercie firmy znajdują się wyroby...

TRUTEK FASTENERS POLSKA jest firmą specjalizującą się w produkcji najwyższej jakości systemów zamocowań przeznaczonych do budownictwa lądowego, drogowego i przemysłu. W ofercie firmy znajdują się wyroby tradycyjne – od wielu lat stosowane w budownictwie, a także nowatorskie, zaawansowane technologicznie rozwiązania gwarantujące najwyższy poziom bezpieczeństwa.

TRUTEK FASTENERS POLSKA Innowacyjna technologia mocowania izolacji termicznej budynku

Innowacyjna technologia mocowania izolacji termicznej budynku Innowacyjna technologia mocowania izolacji termicznej budynku

Łączniki do mocowania izolacji termicznej obiektu to bardzo ważny element zapewniający bezpieczeństwo i stabilność warstwy docieplenia.

Łączniki do mocowania izolacji termicznej obiektu to bardzo ważny element zapewniający bezpieczeństwo i stabilność warstwy docieplenia.

 

O czym przeczytasz w artykule?

Abstrakt

 • Pogłos i zanieczyszczenie materiałów dźwiękochłonnych - panel dźwiękochłonny
 • Pomiar współczynnika pochłaniania dźwięku
 • Wyznaczenie współczynnika pochłaniania dźwięku

W artykule porównano wyniki badań nad dźwiękochłonnością perforowanej kasety ściennej wypełnionej wełną mineralną. W wyniku badań uzyskano dowody na negatywny wpływ zanieczyszczenia pyłem cementowym kaset ściennych na ich parametry dźwiękochłonne. Badania umożliwiają określenie niezbędnej liczby dodatkowych paneli dźwiękochłonnych, tak aby po ich zanieczyszczeniu mogły być zrealizowane założenia projektowe, dotyczące redukcji hałasu pogłosowego.

Influence of contamination of sound absorbing panels on their acoustic properties

The article compares the results of the research on sound absorption of perforated wall cassette filled with mineral wool. As a result of the research, evidence was obtained on the negative impact of cement dust contamination of wall tiles on their sound absorbing parameters. The research allows to determine the necessary number of additional sound absorbing panels, so that after their contamination, the project assumptions regarding the reduction of reverberant noise can be completed.

Nadmierny hałas ma negatywny wpływ na zdrowie ludzi narażonych na jego działanie [2]. Jak piszą Oishi i Schacht [3], według raportu WHO oszacowano, że 10% światowej populacji ludzi jest narażonych na wysoki poziom ciśnienia akustycznego. Jednym z negatywnych skutków oddziaływania hałasu na zdrowie człowieka jest ubytek słuchu. Nazywany on jest również niedosłuchem zawodowym [4] i stanowi prawie jedną trzecią wszystkich chorób zawodowych w Europie [5].

Nadmierny hałas można redukować przez stosowanie odpowiednich materiałów dźwiękochłonnych, do których zaliczają się włókna naturalne [6] oraz pianki poliuretanowe [7].

Jedną z najważniejszych ról w akustyce pomieszczeń odgrywa zjawisko pogłosu. Skutecznym sposobem skrócenia czasu pogłosu w hali fabrycznej jest zastosowanie perforowanych paneli dźwiękochłonnych, które jednak z czasem ulegają zanieczyszczeniu, tracąc swoje właściwości [8].

Pogłos

Miarą pogłosu jest czas pogłosu, który stanowi główne kryterium oceny jakości akustycznej pomieszczeń [9]. Do przewidywania czasu pogłosu stosuje się różne teorię [10], do których można zaliczyć teorie geometryczną [11], falową [12], czy też opartą na metodzie najmniejszych kwadratów i kolejnych przybliżeń [13, 14].

Czas pogłosu w pomieszczeniu zależy od jego chłonności akustycznej. Ta z kolei w głównej mierze zależna jest od pochłaniania dźwięku przez materiały zastosowane przy budowie pomieszczenia, dlatego jako przegrody budowlane w halach przemysłowych często stosuje się perforowane kasety z wypełnieniem w postaci wełny mineralnej [15].

Jednym z powodów ograniczania czasu pogłosu w pomieszczeniu jest konieczność redukcji hałasu pogłosowego. Jest to istotne nie tylko w budynkach użyteczności publicznej, ale również w obiektach przemysłowych [16].

Zanieczyszczenie materiałów dźwiękochłonnych

Jednym z najbardziej pylących procesów produkcyjnych jest produkcja cementu.  

FOT. 1 i FOT. 2 przedstawiają widoki przykładowej hali fabrycznej, gdzie przegrody oraz elementy wyposażenia hali na skutek zapylenia pyłem cementowym uległy znacznemu zabrudzeniu.

FOT. 1. Wnętrze hali fabrycznej z widoczną zalegającą warstwą pyłu cementowego na ścianie; fot: A. Nowoświat, L. Dulak

FOT. 1. Wnętrze hali fabrycznej z widoczną zalegającą warstwą pyłu cementowego na ścianie; fot: A. Nowoświat, L. Dulak

FOT. 2. Wnętrze hali fabrycznej z widoczną zalegającą warstwą pyłu cementowego na wentylatorze, stanowiącym wyposażenie hali; fot.: A. Nowoświat, L. Dulak

FOT. 2.  Wnętrze hali fabrycznej z widoczną zalegającą warstwą pyłu cementowego na wentylatorze, stanowiącym wyposażenie hali; fot.: A. Nowoświat, L. Dulak

W niniejszym artykule autorzy przedstawiają wyniki badań, dotyczące wpływu stopnia zanieczyszczenia perforowanych paneli dźwiękochłonnych pyłem cementowym na wybrane parametry akustyczne.

Badane parametry akustyczne to:

 • współczynnik pochłaniania dźwięku αs, określony dla pasm 1/3 oktawowych,
 • praktyczny współczynnik pochłaniania dźwięku αp określony dla pasm oktawowych,
 • jednoliczbowy wskaźnik pochłaniania dźwięku αw.

Parametry te pozwalają obliczyć czas pogłosu w projektowanym lub adaptowanym akustycznie pomieszczeniu hali fabrycznej, a tym samym określić redukcję hałasu pogłosowego na skutek zastosowania paneli dźwiękochłonnych.

Panel dźwiękochłonny

Budowę ściany poddanej badaniom pokazano na FOT. 3.

FOT. 3. Fragment lekkiej ściany osłonowej, stanowiący próbkę poddaną badaniom akustycznym; fot.: A. Nowoświat, L. Dulak

FOT. 3. Fragment lekkiej ściany osłonowej, stanowiący próbkę poddaną badaniom akustycznym; fot.: A. Nowoświat, L. Dulak

Blacha kasety stanowiąca warstwę wierzchnią próbki zawierała perforację w postaci okrągłych otworów o średnicy 6,0 mm w rozstawie 11,24 mm. Stopień perforacji wzoru wynosił 25,1%, natomiast rzeczywisty stopień perforacji czoła kasety wynosił 18,2%.

W celu symulacji zabrudzenia perforacji panelu pyłem cementowym, analogicznego do występującego na ścianach w pomieszczeniach cementowni, przebadano próbkę w czterech wariantach:

 • A – ściana bez zabrudzeń,
 • B – ściana „zabrudzona” – 5,0 kg pyłu cementowego/12 m2 próbki,
 • C – ściana „zabrudzona” – 19,5 kg pyłu cementowego/12 m2 próbki,
 • D – ściana „zabrudzona” – 24,5 kg pyłu cementowego/12 m2 próbki i zroszona wodą (6 l/12 m2), przebadana po 72 godzinach od momentu zroszenia. Zroszenie wodą miało symulować sytuację, w której pył cementowy pokrywający panele w warunkach rzeczywistych ulega zawilgoceniu.

Próbki „zabrudzono” pyłem cementowym zebranym w cementowni, gdzie zalegał on na elementach linii produkcyjnej oraz przegrodach. Dla każdego wariantu zapylenie próbek realizowano w inny sposób.

W wariancie B oprószono próbki pyłem cementowym za pomocą sita, co widać na FOT. 4 i FOT. 5.

FOT. 4. Realizacja zabrudzenia próbki sitem; fot.: A. Nowoświat, L. Dulak

FOT. 4. Realizacja zabrudzenia próbki sitem; fot.: A. Nowoświat, L. Dulak

FOT. 5. Próbka po posypaniu pyłem cementowym w ilości 5,0 kg/12 m2; fot.: A. Nowoświat, L. Dulak

FOT. 5. Próbka po posypaniu pyłem cementowym w ilości 5,0 kg/12 m2; fot.: A. Nowoświat, L. Dulak

W wariancie C wielokrotnie rozprowadzono pył cementowy na powierzchni ściany za pomocą miotły. Nadmiar pyłu, który nie wypełnił perforacji i przestrzeni pomiędzy blachą i wełną mineralną, usunięto ręcznie. Proces ten przedstawiają FOT. 6 i FOT. 7.

FOT. 6. Realizacja zabrudzenia próbki; fot.: A. Nowoświat, L. Dulak

FOT. 6. Realizacja zabrudzenia próbki; fot.: A. Nowoświat, L. Dulak

FOT. 7. Próbka po posypaniu pyłem cementowym w ilości 19,5 kg/12 m2; fot.: A. Nowoświat, L. Dulak

FOT. 7. Próbka po posypaniu pyłem cementowym w ilości 19,5 kg/12 m2; fot.: A. Nowoświat, L. Dulak

W wariancie D próbkę C (19,5 kg/12m2) za pomocą sita oprószono dodatkową ilością pyłu cementowego (5,0 kg/12 m2), otrzymując łączne zabrudzenie wynoszące 24,5 kg/12 m2. Następnie całość za pomocą rozpylaczy zroszono wodą w ilości 6 litrów/12 m2, tak aby na powierzchni blachy powstała „skorupa” jak na FOT. 8. i FOT. 9.

FOT. 8. Realizacja zabrudzenia próbki; fot.: A. Nowoświat, L. Dulak

FOT. 8. Realizacja zabrudzenia próbki; fot.: A. Nowoświat, L. Dulak

FOT. 9. Zastygła próbka po zabrudzeniu 24,5 kg/12 m2 i zroszeniu wodą 6 litrów/12 m2; fot.: A. Nowoświat, L. Dulak

FOT. 9. Zastygła próbka po zabrudzeniu 24,5 kg/12 m2 i zroszeniu wodą 6 litrów/12 m2; fot.: A. Nowoświat, L. Dulak

Pomiar współczynnika pochłaniania dźwięku

Badania przeprowadzono za pomocą układu pomiarowego, którego elementy składowe spełniają wymagania metrologiczne dla przyrządów klasy dokładności 1.

Część nadawcza układu składała się z następujących elementów:

 • wszechkierunkowe źródło dźwięku,
 • generator szumu różowego wraz ze wzmacniaczem.

Natomiast część odbiorcza układu obejmowała następujące elementy:

 • czterokanałowy miernik poziomu dźwięku,
 • mikrofon 1/2”,
 • przedwzmacniacz mikrofonowy 1/2”,
 • kalibrator akustyczny,
 • komputer PC z oprogramowaniem.

Urządzenia posiadały aktualne świadectwa uwierzytelnienia i legalizacji.

Badania pochłaniania dźwięku materiału wykonano w komorze pogłosowej o kubaturze V =192,7 m3, znajdującej się w Laboratorium Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach [17]. Wymiary tej komory są przedstawione na RYS. 1 i RYS. 2.

RYS. 1. Przekrój komory pogłosowej; rys.: A. Nowoświat, L. Dulak

RYS. 1. Przekrój komory pogłosowej; rys.: A. Nowoświat, L. Dulak

RYS. 2. Rzut komory pogłosowej; rys.: A. Nowoświat, L. Dulak

RYS. 2. Rzut komory pogłosowej; rys.: A. Nowoświat, L. Dulak

Próbkę umieszczono w komorze pogłosowej 24 godziny przed wykonaniem pierwszych pomiarów. Ułożono ją na podłodze, zgodnie z zaleceniami dla sposobu montażu według normy [18], perforacją do góry. Wymiary próbki wynosiły: 400,0×300,0×18,0 cm. Jej obrzeże osłonięto ramą wykonaną z płyt wiórowych o gr. 10 mm i oklejono w narożach taśmą, w celu eliminacji pochłaniania dźwięku przez ten element próbki.

Na fotografiach pokazano widok próbki podczas badań w komorze pogłosowej. FOT. 10 przedstawia zabezpieczenie obrzeża próbki przed pochłanianiem dźwięku, natomiast FOT. 11 ogólny widok próbki badawczej.

FOT. 10. Sposób zabezpieczenia obrzeża próbki badawczej w celu zminimalizowania pochłania dźwięku przez krawędź próbki; fot.: A. Nowoświat, L. Dulak

FOT. 10. Sposób zabezpieczenia obrzeża próbki badawczej w celu zminimalizowania pochłania dźwięku przez krawędź próbki; fot.: A. Nowoświat, L. Dulak

FOT. 11. Widok próbki ułożonej na podłodze komory pogłosowej; fot.: A. Nowoświat, L. Dulak

FOT. 11. Widok próbki ułożonej na podłodze komory pogłosowej; fot.: A. Nowoświat, L. Dulak

Badania przeprowadzono z wykorzystaniem metody szumu przerywanego zgodnie z wytycznymi zawartymi w przedmiotowej normie [18].

 • Dla każdej z próbek wykonano pomiary w sześciu pozycjach mikrofonu i dwóch pozycjach źródła dźwięku, dało to liczbę przestrzennie niezależnie zmierzonych krzywych zaniku równą 12.
 • Dla każdej z 12 pozycji mikrofon/głośnik, w celu obniżenia niepewności pomiarowej spowodowanej odchyleniami statystycznymi, wykonano 6 powtórzeń.
 • Dla każdej z 72 krzywych zaniku dźwięku, wyznaczono czas pogłosu. Wynik końcowy stanowił średnią arytmetyczną.
 • Analogicznie przeprowadzono badania dla pustej komory (bez próbki). Pomiary czasu pogłosu pustej komory wykonano niezwłocznie po demontażu próbki badawczej.

Wyznaczenie współczynnika pochłaniania dźwięku

Podczas wyznaczania współczynnika pochłaniania dźwięku zastosowano następujący algorytm:

1. Pomiar czasu pogłosu w komorze bez materiału dźwiękochłonnego – T1 i w komorze z materiałem dźwiękochłonnym – T2 [19, 20].

2. Wyznaczenie za pomocą powyższej zależności równoważnego pola pochłaniania dźwięku pustego pomieszczenia pogłosowego, w metrach kwadratowych – A1 oraz równoważnego pola pochłaniania dźwięku ze wzoru z próbką ułożoną na podłodze – A2:

(1)

3. Wyznaczenie za pomocą zależności z punktu 2 równoważnego pola pochłaniania dźwięku przez próbkę do badań:

(2)

4. Przeprowadzenie tej procedury dla każdego tercjowego pasma częstotliwości ƒ. Dla każdego takiego pasma można obliczyć współczynnik pochłaniania dźwięku za pomocą zależności opisanej w punkcie 3:

(3)

gdzie:

V – objętość pustej komory pogłosowej, [m3],

A1, A2 – jak określono wcześniej,

c1, c2 – prędkość propagacji dźwięku w powietrzu, [m/s], obliczona wg wzoru  , gdzie t – temperatura powietrza [°C] w zakresie od 15°C to 30°C,

T1 – czas pogłosu pustej komory pogłosowej, [s],

T2 – czas pogłosu, w sekundach, komory pogłosowej po wprowadzeniu próbki,

m1, m2 – mocowy współczynnik tłumienia, [1/m], obliczony zgodnie z ISO 9613-1:1993 [21],

AT – równoważne pole powierzchni dźwiękochłonnej badanej próbki, [m2],

S – pole powierzchni pokrytej badaną próbką, [m2],

αs – współczynnik pochłaniania dźwięku.

5. Wyznaczenie praktycznego współczynnika pochłaniania dźwięku αpi obliczanego dla każdego i-tego pasma oktawowego z zależności z punktu 4:

(4)

gdzie:

αi1, αi2, αi3 – wartości współczynnika pochłaniania dźwięku αs dla pasm 1/3 oktawowych znajdujących się w analizowanej oktawie.

6. Wyznaczenie wskaźnika pochłaniania dźwięku αw. Wskaźnik ten jest jednoliczbową wielkością, niezależną od częstotliwości, której wartość jest równa wartości krzywej odniesienia dla 500 Hz, po przesunięciu w sposób określony normą [22]. Należy przesuwać krzywą odniesienia, skokowo co 0,05, w kierunku zmierzonych wartości αpi do momentu, kiedy suma niekorzystnych odchyleń będzie mniejsza lub równa 0,10.

Za niekorzystne odchylenie dla częstotliwości uważa się takie, gdy wartość zmierzona jest mniejsza od wartości odpowiadającej przesuniętej krzywej odniesienia.

Względne odchylenie standardowe czasu pogłosu T20 wyznaczonego dla 20 dB zakresy spadku, może być określone za pomocą następującego wzoru (ISO 354:2003 [18]):

(5)

Natomiast względne odchylenie standardowe współczynnika pochłaniania dźwięku:

(6)

gdzie:

T1, T2, V, c, S – jak określono wcześniej,

ƒ – częstotliwość środkowa pasma 1/3 oktawowego,

N – liczba ocenianych krzywych zaniku.

Ostatecznie 95% przedział ufności określamy ze wzoru:

(7)

Wyniki i dyskusja

Wykorzystując punkty 1–4 algorytmu przedstawionego wcześniej, obliczono współczynnik pochłaniania dźwięku, co wraz z wynikami przedstawiono na RYS. 3.

RYS. 3. Współczynnik pochłaniania dźwięku w funkcji częstotliwości dla czterech analizowanych wariantów; rys.: A. Nowoświat, L. Dulak

RYS. 3. Współczynnik pochłaniania dźwięku w funkcji częstotliwości dla czterech analizowanych wariantów; rys.: A. Nowoświat, L. Dulak

Nieoczekiwany efekt możemy zaobserwować dla wariantu A i B (RYS. 3), gdzie dla niskich częstotliwości, uzyskano wartość współczynnika pochłaniania dźwięku αsi wyższą od 1, podczas gdy zgodnie z normą wartość powinna przyjmować wartości z przedziału <0, 1>. Wynika to z faktu występowania „efekt powierzchni”, a przedstawione wartości są wartościami zmierzonymi.

Sytuacja taka jest dość powszechna w przypadku pomiarów w komorze pogłosowej. Zjawisko opisane zostało przez Everest [23] i występuje na skutek rozpraszania dźwięku na krawędzi próbki badawczej. Powoduje sytuację, w której próbka pod względem akustycznym wydaje się mieć większy obszar niż ma w rzeczywistości, co prowadzi do akwizycji wartości współczynnika pochłaniania dźwięku powyżej wartości 1.

Jak łatwo zauważyć na podstawie wykresu (RYS. 3), ilość pyłu i wody ma znaczący wpływ na współczynnik pochłaniania dźwięku panelu dźwiękochłonnego.

W zasadzie można stwierdzić, że lekkie zabrudzenie panelu dźwiękochłonnego pyłem cementowym naniesionym sitkiem (w ilości 5,0 kg/12 m2) nie wpływa na pogorszenie właściwości dźwiękochłonnych. Natomiast zabrudzenie prawie czterokrotnie większą ilością pyłu cementowego (w wariancie C) wpływa na znaczące obniżenie parametrów dźwiękochłonnych panelu. Ten efekt jest zauważalny dla wszystkich pasm częstotliwości 1/3 oktawowych.

Dodatkowe zwiększenie ilości pyłu cementowego i przede wszystkim użycie wody (w ilości 6 l/12 m2) spowodowało dalsze, znaczące obniżenie parametrów dźwiękochłonnych panelu.

W TABELI 1 przedstawiono niepewności wyznaczone za pomocą zależności opisanej w punkcie 7.

TABELA 1. Niepewność pomiaru współczynnika pochłaniania dźwięku δ95(α)

TABELA 1. Niepewność pomiaru współczynnika pochłaniania dźwięku δ95(α)

TABELA 2. Praktyczny współczynnik pochłaniania dźwięku αpi

TABELA 2. Praktyczny współczynnik pochłaniania dźwięku αpi

W TABELI 2 przedstawiono wyznaczony na podstawie zależności z punktu 4 praktyczny współczynnik pochłaniania dźwięku αpi obliczanego dla każdego i-tego pasm.

Wykorzystując wyznaczone wartości praktycznego współczynnika pochłaniania dźwięku αp przedstawione w TABELI 2, wyznaczono jednoliczbowy wskaźnik pochłaniania dźwięku αw.

Na podstawie punktu 6 algorytmu (opisanego w akapicie powyżej) sporządzono wykresy praktycznego współczynnika pochłaniania dźwięku αp w funkcji częstotliwości wraz z przesuniętą krzywą odniesienia (RYS. 4–5 i RYS. 6-7).

RYS 4–5. Wykresy przedstawiające wartości współczynnika αp oraz krzywej odniesienia wg normy [22] po przesunięciu zgodnie z procedurą normową w celu wyznaczenia wskaźnika αw: wariant A (4), wariant B (5); rys.: A. Nowoświat, L. Dulak

RYS 4–5. Wykresy przedstawiające wartości współczynnika αp oraz krzywej odniesienia wg normy [22] po przesunięciu zgodnie z procedurą normową w celu wyznaczenia wskaźnika αw: wariant A (4), wariant B (5); rys.: A. Nowoświat, L. Dulak

RYS 6–7. Wykresy przedstawiające wartości współczynnika αp oraz krzywej odniesienia wg normy [22] po przesunięciu zgodnie z procedurą normową w celu wyznaczenia wskaźnika αw: wariant C (6), wariant D (7); rys.: A. Nowoświat, L. Dulak

RYS 6–7. Wykresy przedstawiające wartości współczynnika αp oraz krzywej odniesienia wg normy [22] po przesunięciu zgodnie z procedurą normową w celu wyznaczenia wskaźnika αw: wariant C (6), wariant D (7); rys.: A. Nowoświat, L. Dulak

Na podstawie wyników przedstawionych na RYS. 4–5 i RYS. 6-7 wyznaczono jednoliczbowy wskaźnik pochłaniania dźwięku αw.

 • Wariant A – αw = 1,00 (L)
 • Wariant B – αw = 0,95 (L)
 • Wariant C – αw = 0,45 (L)
 • Wariant D – αw = 0,40 (L)

Przy czym (L) oznacza tak zwany wyznacznik kształtu.

Zgodnie z normą [22] wyznacznik kształtu L, M, H oznacza, że wartość współczynnika αpi przekracza o 0,25 lub więcej przesuniętą krzywą odniesienia, w różnych pasmach częstotliwości.

W przypadku wyników przedstawionych powyżej wyznacznik kształtu L oznacza, że w paśmie niskich częstotliwości analizowany materiał posiada właściwości pochłaniania wyższe niż wskazywałaby na to wartość wskaźnika αw.

Podsumowanie

Problem zapylenia dotyczy wielu gałęzi produkcji. Wśród nich znajduje się również przemysł cementowy. Z czasem ilości nagromadzonego pyłu mogą być znaczące.

Jednym z aspektów, które należy uwzględnić w kontekście zapylenia w cementowni jest kwestia zmiany chłonności akustycznej pomieszczeń na skutek nagromadzenia się pyłu na elementach wyposażenia linii technologicznej oraz przegród. Brak informacji, jak zapylenie kaset dźwiękochłonnych, wpływa na ich parametry akustyczne był powodem podjęcia przez autorów badań w tym zakresie.

Pomiary przeprowadzone dla czterech wariantów stopnia zabrudzenia kaset pyłem wskazują na ścisłą zależność pomiędzy ilością pyłu, a współczynnikiem pochłaniania dźwięku. W przypadku zaprószenia próbek pyłem cementowym zmniejszenie ich parametrów dźwiękochłonnych było niewielkie i wyniosło zaledwie 5% (zmiana wskaźnika αw z wartości 1,00 dla wariantu A na 0,95 dla wariantu B). Jednak w przypadku zabrudzenia kaset dźwiękochłonnych maksymalną ilością pyłu cementowego, jaką udało się wprowadzić pod perforację kasety (24,5 kg/12 m2) i dodatkowego jego zawilgocenia, redukcja wartości jednoliczbowego wskaźnika pochłaniania dźwięku αw wyniosła aż 60%. W wariancie D odnotowano bowiem zmianę wskaźnika αw z wartości 1,00 dla kasety „czystej” na 0,40 dla kasety „zabrudzonej”.

Na podstawie otrzymanych wyników należy stwierdzić, że projektując obiekty, w których jest znaczące zapylenie powinno się uwzględnić ten fakt, dobierając parametry dźwiękochłonne pomieszczeń. Stosownym wydaje się zaprojektowanie ilości elementów dźwiękochłonnych z nadmiarem, tak aby z upływem czasu redukcja ich właściwości dźwiękochłonnych nie przyczyniła się do przekroczenia dopuszczalnych wielkości hałasu w środowisku pracy.

Wydaje się interesujące określenie wpływu zapylenia na dźwiękochłonność pomieszczenia w sytuacji, gdy zastosowane w nim materiały odbijają dźwięk. W takim przypadku należy spodziewać się zwiększenia dźwiękochłonności pomieszczeń. Teza ta wymaga jednak uściślenia i potwierdzenia na drodze badawczej.

Artykuł jest przedrukiem na podstawie oryginalnego artykułu: „Impact of cement Dust Pollution on the Surface of Sound-Absorbing Panels on Their Acoustics Properties”, Materials 2020, 13(6), 1422, https://doi.org/10.3390/ma13061422

Literatura

 1. ISO 11690-2:1996, „Acoustics. Recommended practice for the design of low-noise workplaces containing machinery. Part 2: Noise control measures”.
 2. S. Stansfeld, M. Haines, B. Brown, „Noise and health in the urban environment”, „Rev. Environ. Health” 15, 2000, s. 43–82.
 3. N. Oishi, J. Schacht, „Emerging treatments for noise-induced hearing loss”, „Expert Opin. Emerg. Drugs” 16, 2011, s. 235–245.
 4. M.A. Arezes, C.A. Bernardo, O.A. Mateus, „Measurement strategies for occupational noise exposure assessment: A comparison study in different industrial environments”, „International Journal of Industrial Ergonomics” 42, 2012, s. 172–177.
 5. M.D. Fernandez, S. Quintana, S. Chavarria, J.A. Ballesteros, „Noise exposure of workers of the construction sector”, „Applied Acoustics” 70, 2009, s. 753–760.
 6. U. Berardi, S. Iannace, „Acoustic characterization of natural fibers of sound absorption applications”, „Build. Environ” 94, 2015, s. 840–852.
 7. R. Del Rey, J. Alba, J.P. Arenas, V.J. Sanchis, „An empirical modeling of porous sound absorbing materials made of recycled foam”, „Applied Acoustics” 73(6–7), 2012, s. 604–609.
 8. T. Okuzono, K. Sakagami, „A finite-element formulation for room acoustics simulation with microperforated panel sound absorbing structures: Verification with electro-acoustical equivalent circuit theory and wave theory”, „Applied Acoustic” 95, 2015, s. 20–26.
 9. M. Meissner, „Influence of wall absorption on low-frequency dependence of reverberation time in room of irregular shape”, „Applied Acoustics” 69(7), 2008, s. 583–590.
 10. A. Nowoświat, M. Olechowska, „Investigation studies on the application of reverberation time”, „Archives of Acoustics” 41(1), 2016, s. 15–26.
 11. H. Kuttruff, „Room acoustics”, Applied Science Publishers, London, 1973.
 12. P.M. Morse, R.H. Bolt, „Sound waves in rooms”, „Rev. Mod. Phys.” 16, 1994, s. 69–150.
 13. A. Nowoświat, M. Olechowska, J. Ślusarek, „Prediction of reverberation time using the residua minimization method”, „Applied Acoustics” 106, 2016, s. 42–50.
 14. A. Nowoświat, M. Olechowska, „Estimation of reverberation time in classrooms using the residua minimization method”, „Archives of Acoustics” 42(4), 2017, s. 609–617.
 15. A. Uris, A. Liopis, J. Linares, „Effect of the rockwool bulk density on the airborne sound insulation of lightweight double walls”, „Applied Acoustics” 58(3), 1999, s. 327–331.
 16. E.A. Lindqvist, „Noise attenuation in factories”, „Applied Acoustics” 16(3), 1983, s. 183–214.
 17. A. Nowoświat, M. Olechowska, M. Marchacz, „The effect of acoustical remedies changing the reverberation time for different frequencies in a dome used for worship: A case study”, „Applied Acoustics, 160”, 2020, s. 107–143.
 18. ISO 354:2003, „Acoustics. Measurement of sound absorption in a reverberation room”.
 19. A. Nowoświat, J. Bochen, L. Dulak, R. Żuchowski, „Investigation studies invoving sound absorbing parameters of roadside screen panels subjected to aging in simulated conditions”, „Applied Acoustics” 111, 2016, s. 8–15.
 20. A. Nowoświat, J. Bochen, L. Dulak, R. Żuchowski, „Study on Sound Absorption of Road Acoustic Screens Under Simulated Weathering”, „Archives of Acoustics”, 43(2), 2018, s. 323–337.
 21. ISO 9613-1:1993, „Acoustics. Attenuation of sound during propagation outdoors. Part 1: Calculation of the absorption of sound by the atmosphere”.
 22. ISO 11654: 1997, „Acoustics. Sound absorbers for use in buildings. Rating of sound absorption”.
 23. F.A. Everest, „Master handbook of acoustics”, McGraw Hill, USA 2001.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

dr inż. Marcin Górski, dr inż. Bernard Kotala, mgr inż. Rafał Białozor Rodzaje i właściwości zbrojeń niemetalicznych

Rodzaje i właściwości zbrojeń niemetalicznych Rodzaje i właściwości zbrojeń niemetalicznych

Kompozyty włókniste, również w Polsce nazywane z angielskiego FRP (Fibre Reinforced Polymers), śmiało wkroczyły w świat konstrukcji budowlanych na początku lat 90. ubiegłego wieku, głównie w krajach Europy...

Kompozyty włókniste, również w Polsce nazywane z angielskiego FRP (Fibre Reinforced Polymers), śmiało wkroczyły w świat konstrukcji budowlanych na początku lat 90. ubiegłego wieku, głównie w krajach Europy Zachodniej, a także w Japonii, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Pojawiły się niemal równocześnie dwie grupy produktów – materiały do wzmocnień konstrukcji oraz pręty do zbrojenia betonu.

Monika Hyjek Pożar ściany z barierami ogniowymi

Pożar ściany z barierami ogniowymi Pożar ściany z barierami ogniowymi

Od lat 80. XX wieku ilość materiałów ociepleniowych na ścianach zewnętrznych budynku stale rośnie. Grubość izolacji w jednej z popularniejszych w Europie metod ocieplania (ETICS) przez ten okres zwiększyła...

Od lat 80. XX wieku ilość materiałów ociepleniowych na ścianach zewnętrznych budynku stale rośnie. Grubość izolacji w jednej z popularniejszych w Europie metod ocieplania (ETICS) przez ten okres zwiększyła się 3–4-krotnie. W przypadku stosowania palnych izolacji cieplnych jest to równoznaczne ze wzrostem zagrożenia pożarowego.

mgr inż. Bartłomiej Monczyński Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach – tynki regulujące zawilgocenie

Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach – tynki regulujące zawilgocenie Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach – tynki regulujące zawilgocenie

Jednym z ostatnich, ale zazwyczaj nieodzownym elementem prac renowacyjnych w uszkodzonych przez wilgoć i sole obiektach budowlanych jest wykonanie nowych tynków wewnętrznych i/lub zewnętrznych.

Jednym z ostatnich, ale zazwyczaj nieodzownym elementem prac renowacyjnych w uszkodzonych przez wilgoć i sole obiektach budowlanych jest wykonanie nowych tynków wewnętrznych i/lub zewnętrznych.

Röben Polska Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. K. Ekoceramika na dachy i elewacje

Ekoceramika na dachy i elewacje Ekoceramika na dachy i elewacje

Wyjątkowo trwała, a na dodatek bezpieczna dla środowiska i naszego zdrowia. Znamy ją od tysięcy lat, należy do najbardziej ekologicznych materiałów budowlanych – po prostu ceramika!

Wyjątkowo trwała, a na dodatek bezpieczna dla środowiska i naszego zdrowia. Znamy ją od tysięcy lat, należy do najbardziej ekologicznych materiałów budowlanych – po prostu ceramika!

Nicola Hariasz Ściany podwyższające komfort akustyczny w pomieszczeniu

Ściany podwyższające komfort akustyczny w pomieszczeniu Ściany podwyższające komfort akustyczny w pomieszczeniu

Hałas jest powszechnym problemem obniżającym komfort życia nie tylko w domu, ale także w pracy. O tym, czy może być niebezpieczny, decyduje nie tylko jego natężenie, ale również czas jego trwania. Szkodliwe...

Hałas jest powszechnym problemem obniżającym komfort życia nie tylko w domu, ale także w pracy. O tym, czy może być niebezpieczny, decyduje nie tylko jego natężenie, ale również czas jego trwania. Szkodliwe dla zdrowia mogą być nawet gwar i szum towarzyszące nam na co dzień w biurze czy w centrum handlowym.

dr inż. Paweł Krause, dr inż. Rosita Norvaišienė Rozkład temperatury systemu ETICS z zastosowaniem styropianu i wełny – badania laboratoryjne

Rozkład temperatury systemu ETICS z zastosowaniem styropianu i wełny – badania laboratoryjne Rozkład temperatury systemu ETICS z zastosowaniem styropianu i wełny – badania laboratoryjne

Ochrona cieplna ścian zewnętrznych jest nie tylko jednym z podstawowych zagadnień związanych z oszczędnością energii, ale wiąże się również z komfortem użytkowania pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi....

Ochrona cieplna ścian zewnętrznych jest nie tylko jednym z podstawowych zagadnień związanych z oszczędnością energii, ale wiąże się również z komfortem użytkowania pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi. Zapewnienie odpowiedniego komfortu cieplnego pomieszczeń, nieposiadających w większości przypadków instalacji chłodzenia, dotyczy całego roku, a nie tylko okresu ogrzewczego.

mgr Kamil Kiejna Bezpieczeństwo pożarowe w aspekcie stosowania tzw. barier ogniowych w ociepleniach ze styropianu – artykuł polemiczny

Bezpieczeństwo pożarowe w aspekcie stosowania tzw. barier ogniowych w ociepleniach ze styropianu – artykuł polemiczny Bezpieczeństwo pożarowe w aspekcie stosowania tzw. barier ogniowych w ociepleniach ze styropianu – artykuł polemiczny

Niniejszy artykuł jest polemiką do tekstu M. Hyjek „Pożar ściany z barierami ogniowymi”, opublikowanego w styczniowym numerze „IZOLACJI” (nr 1/2021), który w ocenie Polskiego Stowarzyszenia Producentów...

Niniejszy artykuł jest polemiką do tekstu M. Hyjek „Pożar ściany z barierami ogniowymi”, opublikowanego w styczniowym numerze „IZOLACJI” (nr 1/2021), który w ocenie Polskiego Stowarzyszenia Producentów Styropianu, wskutek tendencyjnego i wybiórczego przedstawienia wyników badań przeprowadzonych przez Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych (ICiMB), może wprowadzać w błąd co do rzeczywistego poziomu bezpieczeństwa pożarowego systemów ETICS z płytami styropianowymi oraz rzekomych korzyści...

dr inż. Marcin Górski, dr inż. Bernard Kotala, mgr inż. Rafał Białozor Zbrojenia niemetaliczne – zbrojenia tekstylne i pręty kompozytowe

Zbrojenia niemetaliczne – zbrojenia tekstylne i pręty kompozytowe Zbrojenia niemetaliczne – zbrojenia tekstylne i pręty kompozytowe

Zbrojenie niemetaliczne jest odporne na korozję, nie ulega degradacji pod wpływem czynników atmosferycznych. Wykazuje także odporność na chlorki, kwasy, agresję chemiczną środowiska.

Zbrojenie niemetaliczne jest odporne na korozję, nie ulega degradacji pod wpływem czynników atmosferycznych. Wykazuje także odporność na chlorki, kwasy, agresję chemiczną środowiska.

mgr inż. Bartłomiej Monczyński Redukcja zasolenia przegród budowlanych za pomocą kompresów

Redukcja zasolenia przegród budowlanych za pomocą kompresów Redukcja zasolenia przegród budowlanych za pomocą kompresów

Jednym z najbardziej niekorzystnych zjawisk związanych z obecnością soli i wilgoci w układzie porów materiałów budowlanych jest krystalizacja soli [1–2] (FOT. 1).

Jednym z najbardziej niekorzystnych zjawisk związanych z obecnością soli i wilgoci w układzie porów materiałów budowlanych jest krystalizacja soli [1–2] (FOT. 1).

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni Termomodernizacja budynków – ocieplenie i docieplenie elementów obudowy budynków

Termomodernizacja budynków – ocieplenie i docieplenie elementów obudowy budynków Termomodernizacja budynków – ocieplenie i docieplenie elementów obudowy budynków

Termomodernizacja dotyczy dostosowania budynku do nowych wymagań ochrony cieplnej i oszczędności energii. Ponadto stanowi zbiór zabiegów mających na celu wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie strat ciepła...

Termomodernizacja dotyczy dostosowania budynku do nowych wymagań ochrony cieplnej i oszczędności energii. Ponadto stanowi zbiór zabiegów mających na celu wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie strat ciepła w istniejącym budynku. Jest jednym z elementów modernizacji budynku, który przynosi korzyści finansowe i pokrycie kosztów innych działań.

dr inż. Artur Miszczuk Ocieplenie podłóg na gruncie i stropów nad nieogrzewanymi piwnicami

Ocieplenie podłóg na gruncie i stropów nad nieogrzewanymi piwnicami Ocieplenie podłóg na gruncie i stropów nad nieogrzewanymi piwnicami

Od 1 stycznia 2021 r. obowiązują zaostrzone Warunki Techniczne (WT 2021) dla nowo budowanych obiektów, a także budynków zaprojektowanych według wcześniej obowiązującego standardu WT 2017 – zgodnie z wymaganiami...

Od 1 stycznia 2021 r. obowiązują zaostrzone Warunki Techniczne (WT 2021) dla nowo budowanych obiektów, a także budynków zaprojektowanych według wcześniej obowiązującego standardu WT 2017 – zgodnie z wymaganiami proekologicznej polityki UE. Graniczne wartości współczynnika przenikania ciepła dla podłóg na gruncie i stropów nad pomieszczeniami nieogrzewanymi nie zostały jednak (w WT 2021) zmienione.

dr inż. arch. Karolina Kurtz-Orecka Ściany zewnętrzne według zaostrzonych wymagań izolacyjności termicznej

Ściany zewnętrzne według zaostrzonych wymagań izolacyjności termicznej Ściany zewnętrzne według zaostrzonych wymagań izolacyjności termicznej

Początek roku 2021 w branży budowlanej przyniósł kolejne zaostrzenie przepisów techniczno-budowlanych, ostatnie z planowanych, które wynikało z implementacji zapisów dyrektywy unijnej w sprawie charakterystyki...

Początek roku 2021 w branży budowlanej przyniósł kolejne zaostrzenie przepisów techniczno-budowlanych, ostatnie z planowanych, które wynikało z implementacji zapisów dyrektywy unijnej w sprawie charakterystyki energetycznej budynków [1, 2], potocznie zwanej dyrektywą EPBD.

dr inż. Adam Ujma Ściany zewnętrzne z elewacjami wentylowanymi i ich izolacyjność cieplna

Ściany zewnętrzne z elewacjami wentylowanymi i ich izolacyjność cieplna Ściany zewnętrzne z elewacjami wentylowanymi i ich izolacyjność cieplna

Ściany zewnętrzne z elewacjami wykonanymi w formie konstrukcji z warstwami wentylowanymi coraz częściej znajdują zastosowanie w nowych budynków, ale również z powodzeniem mogą być wykorzystane przy modernizacji...

Ściany zewnętrzne z elewacjami wykonanymi w formie konstrukcji z warstwami wentylowanymi coraz częściej znajdują zastosowanie w nowych budynków, ale również z powodzeniem mogą być wykorzystane przy modernizacji istniejących obiektów. Dają one szerokie możliwości dowolnego kształtowania materiałowego elewacji, z wykorzystaniem elementów metalowych, z tworzywa sztucznego, szkła, kamienia naturalnego, drewna i innych. Pewną niedogodnością tego rozwiązania jest konieczność uwzględnienia w obliczeniach...

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Ściany jednowarstwowe według WT 2021

Ściany jednowarstwowe według WT 2021 Ściany jednowarstwowe według WT 2021

Elementom zewnętrznym budynków, a więc również ścianom, stawiane są coraz wyższe wymagania, m.in. pod względem izolacyjności cieplnej. Zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2021 roku dotyczą wymagań w zakresie...

Elementom zewnętrznym budynków, a więc również ścianom, stawiane są coraz wyższe wymagania, m.in. pod względem izolacyjności cieplnej. Zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2021 roku dotyczą wymagań w zakresie izolacyjności cieplnej, a wynikające z rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie powodują, że odtąd trzeba budować budynki ze ścianami o wyższej termoizolacyjności niż budowano dotychczas.

dr inż. Bożena Orlik-Kożdoń, dr inż. Tomasz Steidl Docieplanie budynków od wewnątrz – wymagania prawne i zalecenia do projektowania

Docieplanie budynków od wewnątrz – wymagania prawne i zalecenia do projektowania Docieplanie budynków od wewnątrz – wymagania prawne i zalecenia do projektowania

Obowiązujące w Polsce wymagania prawne związane z docieplaniem budynków od wewnątrz obejmują zarówno przepisy podstawowe zdefiniowane w dokumentach unijnych, jak i wymagania szczegółowe, zawarte w dokumentach...

Obowiązujące w Polsce wymagania prawne związane z docieplaniem budynków od wewnątrz obejmują zarówno przepisy podstawowe zdefiniowane w dokumentach unijnych, jak i wymagania szczegółowe, zawarte w dokumentach krajowych. A ich realizację umożliwiają dostępne na rynku rozwiązania technologiczno-materiałowe.

Festool Polska Sp. z o. o. Pilarka do materiałów izolacyjnych

Pilarka do materiałów izolacyjnych Pilarka do materiałów izolacyjnych

Czy pilarka może być precyzyjna, szybka, lekka i jednocześnie wielozadaniowa? Właśnie takie cechy posiada pilarka do materiałów izolacyjnych ISC 240.

Czy pilarka może być precyzyjna, szybka, lekka i jednocześnie wielozadaniowa? Właśnie takie cechy posiada pilarka do materiałów izolacyjnych ISC 240.

dr inż. Szymon Świerczyna Wprowadzenie do projektowania lekkich kratownic stalowych z kształtowników giętych

Wprowadzenie do projektowania lekkich kratownic stalowych z kształtowników giętych Wprowadzenie do projektowania lekkich kratownic stalowych z kształtowników giętych

W nowoczesnym budownictwie stalowym poszukuje się rozwiązań pozwalających na projektowanie konstrukcji lekkich, łatwych w wytwarzaniu, transporcie i montażu. Kryteria te mogą spełniać lekkie konstrukcje...

W nowoczesnym budownictwie stalowym poszukuje się rozwiązań pozwalających na projektowanie konstrukcji lekkich, łatwych w wytwarzaniu, transporcie i montażu. Kryteria te mogą spełniać lekkie konstrukcje stalowe z kształtowników giętych. Ich korzystne parametry geometryczne sprawiają, że mogą być interesującą alternatywą dla znacznie cięższych kształtowników walcowanych na gorąco [1].

dr inż. Andrzej Konarzewski Kompleksowe określanie trwałości eksploatacyjnej płyt warstwowych

Kompleksowe określanie trwałości eksploatacyjnej płyt warstwowych Kompleksowe określanie trwałości eksploatacyjnej płyt warstwowych

Testami wykorzystywanymi do kompleksowego badania trwałości płyt warstwowych w obustronnej okładzinie stalowej z rdzeniem izolacyjnym ze sztywnej pianki poliuretanowej PUR/PIR, tzw. paneli, może być test...

Testami wykorzystywanymi do kompleksowego badania trwałości płyt warstwowych w obustronnej okładzinie stalowej z rdzeniem izolacyjnym ze sztywnej pianki poliuretanowej PUR/PIR, tzw. paneli, może być test DUR 2 oraz test autoklawu.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni Systemy ociepleń ścian zewnętrznych w świetle wymagań obowiązujących od 1 stycznia 2021 r.

Systemy ociepleń ścian zewnętrznych w świetle wymagań obowiązujących od 1 stycznia 2021 r. Systemy ociepleń ścian zewnętrznych w świetle wymagań obowiązujących od 1 stycznia 2021 r.

Termomodernizacja istniejących budynków dotyczy ich dostosowania do nowych wymagań (obowiązujących od 1 stycznia 2021 r.) w zakresie oszczędności energii i ochrony cieplno-wilgotnościowej. Ponadto stanowi...

Termomodernizacja istniejących budynków dotyczy ich dostosowania do nowych wymagań (obowiązujących od 1 stycznia 2021 r.) w zakresie oszczędności energii i ochrony cieplno-wilgotnościowej. Ponadto stanowi zbiór zabiegów mających na celu wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie strat ciepła w istniejącym budynku. Jest jednym z elementów modernizacji budynku, który przynosi korzyści finansowe na pokrycie kosztów innych działań.

mgr inż. Waldemar Bogusz Wtórne ocieplenia budynków z wielkiej płyty – wymagania i zagrożenia

Wtórne ocieplenia budynków z wielkiej płyty – wymagania i zagrożenia Wtórne ocieplenia budynków z wielkiej płyty – wymagania i zagrożenia

Zgodnie z prawem budowlanym [1] docieplenie bloku z płyt prefabrykowanych wysokości do 25 m można zrealizować bez projektu budowlanego, stosując uproszczoną procedurę zgłoszenia bez uzyskiwania pozwolenia...

Zgodnie z prawem budowlanym [1] docieplenie bloku z płyt prefabrykowanych wysokości do 25 m można zrealizować bez projektu budowlanego, stosując uproszczoną procedurę zgłoszenia bez uzyskiwania pozwolenia na budowę. Takich robót dla budynków wysokości do 12 m nawet nie potrzeba zgłaszać.

Recticel Insulation Płyty termoizolacyjne EUROTHANE G – efektywne docieplenie budynku od wewnątrz

Płyty termoizolacyjne EUROTHANE G – efektywne docieplenie budynku od wewnątrz Płyty termoizolacyjne EUROTHANE G – efektywne docieplenie budynku od wewnątrz

Termomodernizacja jest jednym z podstawowych zadań podejmowanych w ramach modernizacji budynków. W odniesieniu do ścian docieplenie wykonuje się od zewnątrz, zgodnie z podstawowymi zasadami fizyki budowli....

Termomodernizacja jest jednym z podstawowych zadań podejmowanych w ramach modernizacji budynków. W odniesieniu do ścian docieplenie wykonuje się od zewnątrz, zgodnie z podstawowymi zasadami fizyki budowli. Czasami jednak nie ma możliwości wykonania docieplenia na fasadach, np. na budynkach zabytkowych, obiektach z utrudnionym dostępem do elewacji czy na budynkach usytuowanych w granicy. W wielu takich przypadkach jest jednak możliwe wykonanie docieplenia ścian od wewnątrz.

Jarosław Guzal Kingspan na rynku nowoczesnych fasad

Kingspan na rynku nowoczesnych fasad Kingspan na rynku nowoczesnych fasad

Michał Pieczyski, Dyrektor Zarządzający Kingspan Fasady, o kierunku rozwoju rozwiązań fasadowych oraz specyfice rynku fasadowego w Polsce.

Michał Pieczyski, Dyrektor Zarządzający Kingspan Fasady, o kierunku rozwoju rozwiązań fasadowych oraz specyfice rynku fasadowego w Polsce.

Józef Macech Ściany wewnętrzne w budownictwie mieszkaniowym – rodzaje i wymagania na podstawie rozwiązań z wykorzystaniem elementów murowych

Ściany wewnętrzne w budownictwie mieszkaniowym – rodzaje i wymagania na podstawie rozwiązań z wykorzystaniem elementów murowych Ściany wewnętrzne w budownictwie mieszkaniowym – rodzaje i wymagania na podstawie rozwiązań z wykorzystaniem elementów murowych

Ściany wewnętrzne są przegrodami, których podstawowym zadaniem jest podział przestrzeni wewnątrz budynku.

Ściany wewnętrzne są przegrodami, których podstawowym zadaniem jest podział przestrzeni wewnątrz budynku.

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Zaprawy murarskie – rodzaje, porównanie, zastosowanie

Zaprawy murarskie – rodzaje, porównanie, zastosowanie Zaprawy murarskie – rodzaje, porównanie, zastosowanie

Przed rozpoczęciem robót murarskich nie tylko należy skompletować materiały murowe, ale również dobrać do nich odpowiednią zaprawę murarską i inne akcesoria, które będą potrzebne w trakcie murowania ścian.

Przed rozpoczęciem robót murarskich nie tylko należy skompletować materiały murowe, ale również dobrać do nich odpowiednią zaprawę murarską i inne akcesoria, które będą potrzebne w trakcie murowania ścian.

Najnowsze produkty i technologie

Fabryka Styropianu ARBET Wielka płyta – czy ocieplanie jej to ważne zagadnienie?

Wielka płyta – czy ocieplanie jej to ważne zagadnienie? Wielka płyta – czy ocieplanie jej to ważne zagadnienie?

Domy z wielkiej płyty wyróżniają się w krajobrazie Polski. Najczęściej budowano z nich wieżowce, mające około 10 pięter. Przez wiele lat w kontekście ich użytkowania mówiono o aspekcie estetycznym. Dziś...

Domy z wielkiej płyty wyróżniają się w krajobrazie Polski. Najczęściej budowano z nich wieżowce, mające około 10 pięter. Przez wiele lat w kontekście ich użytkowania mówiono o aspekcie estetycznym. Dziś jednak porusza się ważne kwestie dotyczące kwestii użytkowych, w tym – ich odpowiedniej izolacji.

KOESTER Polska Sp. z o.o. Köster – Specjaliści od hydroizolacji

Köster – Specjaliści od hydroizolacji Köster – Specjaliści od hydroizolacji

KÖSTER BAUCHEMIE AG specjalizuje się w produkcji i dystrybucji materiałów do hydroizolacji i ochrony budowli oraz systemów uszczelnień, a ich produkty chronią budowle na całym świecie. Zarówno podczas...

KÖSTER BAUCHEMIE AG specjalizuje się w produkcji i dystrybucji materiałów do hydroizolacji i ochrony budowli oraz systemów uszczelnień, a ich produkty chronią budowle na całym świecie. Zarówno podczas renowacji budynków historycznych, jak i w trakcie budowy nowych obiektów – proponuje skuteczne rozwiązanie każdego problemu związanego ze szkodliwym oddziaływaniem wody i wilgoci.

TRUTEK FASTENERS POLSKA Wzmacnianie bydynków wielkopłytowych w systemie TRUTEK TCM

Wzmacnianie bydynków wielkopłytowych w systemie TRUTEK TCM Wzmacnianie bydynków wielkopłytowych w systemie TRUTEK TCM

TRUTEK FASTENERS POLSKA jest firmą specjalizującą się w produkcji najwyższej jakości systemów zamocowań przeznaczonych do budownictwa lądowego, drogowego i przemysłu. W ofercie firmy znajdują się wyroby...

TRUTEK FASTENERS POLSKA jest firmą specjalizującą się w produkcji najwyższej jakości systemów zamocowań przeznaczonych do budownictwa lądowego, drogowego i przemysłu. W ofercie firmy znajdują się wyroby tradycyjne – od wielu lat stosowane w budownictwie, a także nowatorskie, zaawansowane technologicznie rozwiązania gwarantujące najwyższy poziom bezpieczeństwa.

TRUTEK FASTENERS POLSKA Innowacyjna technologia mocowania izolacji termicznej budynku

Innowacyjna technologia mocowania izolacji termicznej budynku Innowacyjna technologia mocowania izolacji termicznej budynku

Łączniki do mocowania izolacji termicznej obiektu to bardzo ważny element zapewniający bezpieczeństwo i stabilność warstwy docieplenia.

Łączniki do mocowania izolacji termicznej obiektu to bardzo ważny element zapewniający bezpieczeństwo i stabilność warstwy docieplenia.

GERARD AHI Roofing Kft. Oddział w Polsce Sp. z o.o. | RTG Roof Tile Group Dach marzeń: stylowy, nowoczesny i wyjątkowo odporny

Dach marzeń: stylowy, nowoczesny i wyjątkowo odporny Dach marzeń: stylowy, nowoczesny i wyjątkowo odporny

Czy chciałbyś mieć elegancki, nowoczesny dach, o niepowtarzalnym antracytowym kolorze, który zapewni Twojemu domowi najlepszą ochronę?

Czy chciałbyś mieć elegancki, nowoczesny dach, o niepowtarzalnym antracytowym kolorze, który zapewni Twojemu domowi najlepszą ochronę?

Tremco CPG Poland Sp. z o.o. Flowcrete – bezspoinowe posadzki żywiczne w przemyśle

Flowcrete – bezspoinowe posadzki żywiczne w przemyśle Flowcrete – bezspoinowe posadzki żywiczne w przemyśle

Bezspoinowe posadzki żywiczne są często nazywane posadzkami przemysłowymi. Ze względu na ich właściwości, m.in. trwałość, wytrzymałość mechaniczną, w tym odporność na ścieranie, szczelność i nienasiąkliwość...

Bezspoinowe posadzki żywiczne są często nazywane posadzkami przemysłowymi. Ze względu na ich właściwości, m.in. trwałość, wytrzymałość mechaniczną, w tym odporność na ścieranie, szczelność i nienasiąkliwość oraz łatwość utrzymania w czystości, rozwiązania posadzkowe na bazie żywic syntetycznych są powszechnie stosowane w zakładach produkcyjnych z różnych branż.

Blachy Pruszyński, mgr inż. Piotr Olgierd Korycki Zagadnienia akustyki w obiektach przemysłowych z lekką obudową

Zagadnienia akustyki w obiektach przemysłowych z lekką obudową Zagadnienia akustyki w obiektach przemysłowych z lekką obudową

Obecnie trudno sobie wyobrazić budownictwo, a zwłaszcza halowe, użyteczności publicznej, przemysłowe i specjalne bez obudowy, jaką stanowią ściany osłonowe czy przekrycia dachowe. Wykonuje się je z lekkiej...

Obecnie trudno sobie wyobrazić budownictwo, a zwłaszcza halowe, użyteczności publicznej, przemysłowe i specjalne bez obudowy, jaką stanowią ściany osłonowe czy przekrycia dachowe. Wykonuje się je z lekkiej obudowy, takiej jak: płyty warstwowe, systemy oparte na bazie kaset stalowych wzdłużnych, warstwowe przekrycia dachowe z elementem nośnym w postaci blach trapezowych. Wymienione rozwiązania mają szereg zalet, m.in. małą masę jednostkową, możliwość montażu niezależnie od warunków atmosferycznych,...

MIWO – Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej Warunki Techniczne wymagają głębokich zmian

Warunki Techniczne wymagają głębokich zmian Warunki Techniczne wymagają głębokich zmian

Przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z późniejszymi zmianami) – zwanego Warunkami...

Przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z późniejszymi zmianami) – zwanego Warunkami Technicznymi lub w skrócie WT – stosuje się przy projektowaniu, budowie i przebudowie oraz zmianie sposobu użytkowania wszystkich rodzajów budynków oraz budowli nadziemnych i podziemnych, spełniających funkcje użytkowe budynków. Ten akt prawny jest aktem wykonawczym do Ustawy Prawo budowlane i określa...

Seban Nowoczesne membrany hydroizolacyjne – rozwiązania na dachy płaskie i zielone

Nowoczesne membrany hydroizolacyjne – rozwiązania na dachy płaskie i zielone Nowoczesne membrany hydroizolacyjne – rozwiązania na dachy płaskie i zielone

Współczesne budownictwo kładzie coraz większy nacisk na energooszczędność i poprawę efektywności energetycznej obiektów. Aby zmniejszyć zapotrzebowanie budynków na energię, projektanci, architekci i inwestorzy...

Współczesne budownictwo kładzie coraz większy nacisk na energooszczędność i poprawę efektywności energetycznej obiektów. Aby zmniejszyć zapotrzebowanie budynków na energię, projektanci, architekci i inwestorzy chętniej stosują technologie korzystające z energii odnawialnej.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.