Izolacje.com.pl

Wpływ zanieczyszczenia paneli dźwiękochłonnych na ich własności akustyczne

Influence of contamination of sound absorbing panels on their acoustic properties

Poznaj wpływ zanieczyszczenia paneli dźwiękochłonnych na ich własności akustyczne
Fot: A. Nowoświat, L. Dulak

Poznaj wpływ zanieczyszczenia paneli dźwiękochłonnych na ich własności akustyczne


Fot: A. Nowoświat, L. Dulak

Ze względu na konieczność redukcji hałasu pogłosowego w halach przemysłowych często stosuje się perforowane kasety (panele) dźwiękochłonne. Wpływają one skutecznie na skrócenie czasu pogłosu i tym samym ograniczenie hałasu w środowisku pracy [1]. Jednak w przypadku zastosowania perforowanych kaset dźwiękochłonnych w cementowniach należy liczyć się z możliwością zmiany ich właściwości dźwiękochłonnych na skutek zabrudzenia pyłem cementowym.

Zobacz także

dr inż. Leszek Dulak, dr inż. Artur Nowoświat Akustyka architektoniczna - warunki pogłosowe i zrozumiałość mowy

Akustyka architektoniczna - warunki pogłosowe i zrozumiałość mowy Akustyka architektoniczna - warunki pogłosowe i zrozumiałość mowy

Artykuł opisuje normę PN-B-02151-4:2015-06 AAkustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Część 4: Wymagania dotyczące warunków pogłosowych i zrozumiałości mowy w pomieszczeniach oraz wytyczne...

Artykuł opisuje normę PN-B-02151-4:2015-06 AAkustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Część 4: Wymagania dotyczące warunków pogłosowych i zrozumiałości mowy w pomieszczeniach oraz wytyczne prowadzenia badań". Poznajemy metodologię badawczą, sposób prowadzenia wyliczeń czasu pogłosu oraz oszacowania wskaźnika transmisji mowy.

Fabryka Styropianu ARBET Ocieplenie na ociepleniu – termomodernizacja według nowych wymagań

Ocieplenie na ociepleniu – termomodernizacja według nowych wymagań Ocieplenie na ociepleniu – termomodernizacja według nowych wymagań

W związku z potrzebą renowacji wielu obiektów budowanych przed laty najczęściej przeprowadza się ponowne docieplanie ocieplonych wcześniej ścian zewnętrznych. Wobec obowiązujących obecnie standardów energooszczędności...

W związku z potrzebą renowacji wielu obiektów budowanych przed laty najczęściej przeprowadza się ponowne docieplanie ocieplonych wcześniej ścian zewnętrznych. Wobec obowiązujących obecnie standardów energooszczędności w starych budynkach konieczne jest bowiem zwiększenie izolacyjności przegród lub naprawa istniejącego ocieplenia.

Rockwool Polska Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii – podsumowanie debaty w ramach kampanii Szóste paliwo

Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii – podsumowanie debaty w ramach kampanii Szóste paliwo Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii – podsumowanie debaty w ramach kampanii Szóste paliwo

Aż 70 proc. spośród 5 mln domów jednorodzinnych w Polsce nie spełnia standardów efektywności energetycznej. Powszechna fala renowacji i możliwości wynikające ze strategii unijnej Green Deal to olbrzymia...

Aż 70 proc. spośród 5 mln domów jednorodzinnych w Polsce nie spełnia standardów efektywności energetycznej. Powszechna fala renowacji i możliwości wynikające ze strategii unijnej Green Deal to olbrzymia szansa dla polskiej gospodarki, nie tylko w kontekście lepszej jakości powietrza, ale również podniesienia innowacyjności, szerokiego zastosowania lokalnych rozwiązań oraz stworzenia kilkuset tysięcy miejsc pracy. W długiej perspektywie czasu to również poprawa komfortu życia, eliminacja ubóstwa energetycznego...

 

O czym przeczytasz w artykule?

Abstrakt

 • Pogłos i zanieczyszczenie materiałów dźwiękochłonnych - panel dźwiękochłonny
 • Pomiar współczynnika pochłaniania dźwięku
 • Wyznaczenie współczynnika pochłaniania dźwięku

W artykule porównano wyniki badań nad dźwiękochłonnością perforowanej kasety ściennej wypełnionej wełną mineralną. W wyniku badań uzyskano dowody na negatywny wpływ zanieczyszczenia pyłem cementowym kaset ściennych na ich parametry dźwiękochłonne. Badania umożliwiają określenie niezbędnej liczby dodatkowych paneli dźwiękochłonnych, tak aby po ich zanieczyszczeniu mogły być zrealizowane założenia projektowe, dotyczące redukcji hałasu pogłosowego.

Influence of contamination of sound absorbing panels on their acoustic properties

The article compares the results of the research on sound absorption of perforated wall cassette filled with mineral wool. As a result of the research, evidence was obtained on the negative impact of cement dust contamination of wall tiles on their sound absorbing parameters. The research allows to determine the necessary number of additional sound absorbing panels, so that after their contamination, the project assumptions regarding the reduction of reverberant noise can be completed.

Nadmierny hałas ma negatywny wpływ na zdrowie ludzi narażonych na jego działanie [2]. Jak piszą Oishi i Schacht [3], według raportu WHO oszacowano, że 10% światowej populacji ludzi jest narażonych na wysoki poziom ciśnienia akustycznego. Jednym z negatywnych skutków oddziaływania hałasu na zdrowie człowieka jest ubytek słuchu. Nazywany on jest również niedosłuchem zawodowym [4] i stanowi prawie jedną trzecią wszystkich chorób zawodowych w Europie [5].

Nadmierny hałas można redukować przez stosowanie odpowiednich materiałów dźwiękochłonnych, do których zaliczają się włókna naturalne [6] oraz pianki poliuretanowe [7].

Jedną z najważniejszych ról w akustyce pomieszczeń odgrywa zjawisko pogłosu. Skutecznym sposobem skrócenia czasu pogłosu w hali fabrycznej jest zastosowanie perforowanych paneli dźwiękochłonnych, które jednak z czasem ulegają zanieczyszczeniu, tracąc swoje właściwości [8].

Pogłos

Miarą pogłosu jest czas pogłosu, który stanowi główne kryterium oceny jakości akustycznej pomieszczeń [9]. Do przewidywania czasu pogłosu stosuje się różne teorię [10], do których można zaliczyć teorie geometryczną [11], falową [12], czy też opartą na metodzie najmniejszych kwadratów i kolejnych przybliżeń [13, 14].

Czas pogłosu w pomieszczeniu zależy od jego chłonności akustycznej. Ta z kolei w głównej mierze zależna jest od pochłaniania dźwięku przez materiały zastosowane przy budowie pomieszczenia, dlatego jako przegrody budowlane w halach przemysłowych często stosuje się perforowane kasety z wypełnieniem w postaci wełny mineralnej [15].

Jednym z powodów ograniczania czasu pogłosu w pomieszczeniu jest konieczność redukcji hałasu pogłosowego. Jest to istotne nie tylko w budynkach użyteczności publicznej, ale również w obiektach przemysłowych [16].

Zanieczyszczenie materiałów dźwiękochłonnych

Jednym z najbardziej pylących procesów produkcyjnych jest produkcja cementu.  

FOT. 1 i FOT. 2 przedstawiają widoki przykładowej hali fabrycznej, gdzie przegrody oraz elementy wyposażenia hali na skutek zapylenia pyłem cementowym uległy znacznemu zabrudzeniu.

FOT. 1. Wnętrze hali fabrycznej z widoczną zalegającą warstwą pyłu cementowego na ścianie; fot: A. Nowoświat, L. Dulak

FOT. 1. Wnętrze hali fabrycznej z widoczną zalegającą warstwą pyłu cementowego na ścianie; fot: A. Nowoświat, L. Dulak

FOT. 2. Wnętrze hali fabrycznej z widoczną zalegającą warstwą pyłu cementowego na wentylatorze, stanowiącym wyposażenie hali; fot.: A. Nowoświat, L. Dulak

FOT. 2.  Wnętrze hali fabrycznej z widoczną zalegającą warstwą pyłu cementowego na wentylatorze, stanowiącym wyposażenie hali; fot.: A. Nowoświat, L. Dulak

W niniejszym artykule autorzy przedstawiają wyniki badań, dotyczące wpływu stopnia zanieczyszczenia perforowanych paneli dźwiękochłonnych pyłem cementowym na wybrane parametry akustyczne.

Badane parametry akustyczne to:

 • współczynnik pochłaniania dźwięku αs, określony dla pasm 1/3 oktawowych,
 • praktyczny współczynnik pochłaniania dźwięku αp określony dla pasm oktawowych,
 • jednoliczbowy wskaźnik pochłaniania dźwięku αw.

Parametry te pozwalają obliczyć czas pogłosu w projektowanym lub adaptowanym akustycznie pomieszczeniu hali fabrycznej, a tym samym określić redukcję hałasu pogłosowego na skutek zastosowania paneli dźwiękochłonnych.

Panel dźwiękochłonny

Budowę ściany poddanej badaniom pokazano na FOT. 3.

FOT. 3. Fragment lekkiej ściany osłonowej, stanowiący próbkę poddaną badaniom akustycznym; fot.: A. Nowoświat, L. Dulak

FOT. 3. Fragment lekkiej ściany osłonowej, stanowiący próbkę poddaną badaniom akustycznym; fot.: A. Nowoświat, L. Dulak

Blacha kasety stanowiąca warstwę wierzchnią próbki zawierała perforację w postaci okrągłych otworów o średnicy 6,0 mm w rozstawie 11,24 mm. Stopień perforacji wzoru wynosił 25,1%, natomiast rzeczywisty stopień perforacji czoła kasety wynosił 18,2%.

W celu symulacji zabrudzenia perforacji panelu pyłem cementowym, analogicznego do występującego na ścianach w pomieszczeniach cementowni, przebadano próbkę w czterech wariantach:

 • A – ściana bez zabrudzeń,
 • B – ściana „zabrudzona” – 5,0 kg pyłu cementowego/12 m2 próbki,
 • C – ściana „zabrudzona” – 19,5 kg pyłu cementowego/12 m2 próbki,
 • D – ściana „zabrudzona” – 24,5 kg pyłu cementowego/12 m2 próbki i zroszona wodą (6 l/12 m2), przebadana po 72 godzinach od momentu zroszenia. Zroszenie wodą miało symulować sytuację, w której pył cementowy pokrywający panele w warunkach rzeczywistych ulega zawilgoceniu.

Próbki „zabrudzono” pyłem cementowym zebranym w cementowni, gdzie zalegał on na elementach linii produkcyjnej oraz przegrodach. Dla każdego wariantu zapylenie próbek realizowano w inny sposób.

W wariancie B oprószono próbki pyłem cementowym za pomocą sita, co widać na FOT. 4 i FOT. 5.

FOT. 4. Realizacja zabrudzenia próbki sitem; fot.: A. Nowoświat, L. Dulak

FOT. 4. Realizacja zabrudzenia próbki sitem; fot.: A. Nowoświat, L. Dulak

FOT. 5. Próbka po posypaniu pyłem cementowym w ilości 5,0 kg/12 m2; fot.: A. Nowoświat, L. Dulak

FOT. 5. Próbka po posypaniu pyłem cementowym w ilości 5,0 kg/12 m2; fot.: A. Nowoświat, L. Dulak

W wariancie C wielokrotnie rozprowadzono pył cementowy na powierzchni ściany za pomocą miotły. Nadmiar pyłu, który nie wypełnił perforacji i przestrzeni pomiędzy blachą i wełną mineralną, usunięto ręcznie. Proces ten przedstawiają FOT. 6 i FOT. 7.

FOT. 6. Realizacja zabrudzenia próbki; fot.: A. Nowoświat, L. Dulak

FOT. 6. Realizacja zabrudzenia próbki; fot.: A. Nowoświat, L. Dulak

FOT. 7. Próbka po posypaniu pyłem cementowym w ilości 19,5 kg/12 m2; fot.: A. Nowoświat, L. Dulak

FOT. 7. Próbka po posypaniu pyłem cementowym w ilości 19,5 kg/12 m2; fot.: A. Nowoświat, L. Dulak

W wariancie D próbkę C (19,5 kg/12m2) za pomocą sita oprószono dodatkową ilością pyłu cementowego (5,0 kg/12 m2), otrzymując łączne zabrudzenie wynoszące 24,5 kg/12 m2. Następnie całość za pomocą rozpylaczy zroszono wodą w ilości 6 litrów/12 m2, tak aby na powierzchni blachy powstała „skorupa” jak na FOT. 8. i FOT. 9.

FOT. 8. Realizacja zabrudzenia próbki; fot.: A. Nowoświat, L. Dulak

FOT. 8. Realizacja zabrudzenia próbki; fot.: A. Nowoświat, L. Dulak

FOT. 9. Zastygła próbka po zabrudzeniu 24,5 kg/12 m2 i zroszeniu wodą 6 litrów/12 m2; fot.: A. Nowoświat, L. Dulak

FOT. 9. Zastygła próbka po zabrudzeniu 24,5 kg/12 m2 i zroszeniu wodą 6 litrów/12 m2; fot.: A. Nowoświat, L. Dulak

Pomiar współczynnika pochłaniania dźwięku

Badania przeprowadzono za pomocą układu pomiarowego, którego elementy składowe spełniają wymagania metrologiczne dla przyrządów klasy dokładności 1.

Część nadawcza układu składała się z następujących elementów:

 • wszechkierunkowe źródło dźwięku,
 • generator szumu różowego wraz ze wzmacniaczem.

Natomiast część odbiorcza układu obejmowała następujące elementy:

 • czterokanałowy miernik poziomu dźwięku,
 • mikrofon 1/2”,
 • przedwzmacniacz mikrofonowy 1/2”,
 • kalibrator akustyczny,
 • komputer PC z oprogramowaniem.

Urządzenia posiadały aktualne świadectwa uwierzytelnienia i legalizacji.

Badania pochłaniania dźwięku materiału wykonano w komorze pogłosowej o kubaturze V =192,7 m3, znajdującej się w Laboratorium Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach [17]. Wymiary tej komory są przedstawione na RYS. 1 i RYS. 2.

RYS. 1. Przekrój komory pogłosowej; rys.: A. Nowoświat, L. Dulak

RYS. 1. Przekrój komory pogłosowej; rys.: A. Nowoświat, L. Dulak

RYS. 2. Rzut komory pogłosowej; rys.: A. Nowoświat, L. Dulak

RYS. 2. Rzut komory pogłosowej; rys.: A. Nowoświat, L. Dulak

Próbkę umieszczono w komorze pogłosowej 24 godziny przed wykonaniem pierwszych pomiarów. Ułożono ją na podłodze, zgodnie z zaleceniami dla sposobu montażu według normy [18], perforacją do góry. Wymiary próbki wynosiły: 400,0×300,0×18,0 cm. Jej obrzeże osłonięto ramą wykonaną z płyt wiórowych o gr. 10 mm i oklejono w narożach taśmą, w celu eliminacji pochłaniania dźwięku przez ten element próbki.

Na fotografiach pokazano widok próbki podczas badań w komorze pogłosowej. FOT. 10 przedstawia zabezpieczenie obrzeża próbki przed pochłanianiem dźwięku, natomiast FOT. 11 ogólny widok próbki badawczej.

FOT. 10. Sposób zabezpieczenia obrzeża próbki badawczej w celu zminimalizowania pochłania dźwięku przez krawędź próbki; fot.: A. Nowoświat, L. Dulak

FOT. 10. Sposób zabezpieczenia obrzeża próbki badawczej w celu zminimalizowania pochłania dźwięku przez krawędź próbki; fot.: A. Nowoświat, L. Dulak

FOT. 11. Widok próbki ułożonej na podłodze komory pogłosowej; fot.: A. Nowoświat, L. Dulak

FOT. 11. Widok próbki ułożonej na podłodze komory pogłosowej; fot.: A. Nowoświat, L. Dulak

Badania przeprowadzono z wykorzystaniem metody szumu przerywanego zgodnie z wytycznymi zawartymi w przedmiotowej normie [18].

 • Dla każdej z próbek wykonano pomiary w sześciu pozycjach mikrofonu i dwóch pozycjach źródła dźwięku, dało to liczbę przestrzennie niezależnie zmierzonych krzywych zaniku równą 12.
 • Dla każdej z 12 pozycji mikrofon/głośnik, w celu obniżenia niepewności pomiarowej spowodowanej odchyleniami statystycznymi, wykonano 6 powtórzeń.
 • Dla każdej z 72 krzywych zaniku dźwięku, wyznaczono czas pogłosu. Wynik końcowy stanowił średnią arytmetyczną.
 • Analogicznie przeprowadzono badania dla pustej komory (bez próbki). Pomiary czasu pogłosu pustej komory wykonano niezwłocznie po demontażu próbki badawczej.

Wyznaczenie współczynnika pochłaniania dźwięku

Podczas wyznaczania współczynnika pochłaniania dźwięku zastosowano następujący algorytm:

1. Pomiar czasu pogłosu w komorze bez materiału dźwiękochłonnego – T1 i w komorze z materiałem dźwiękochłonnym – T2 [19, 20].

2. Wyznaczenie za pomocą powyższej zależności równoważnego pola pochłaniania dźwięku pustego pomieszczenia pogłosowego, w metrach kwadratowych – A1 oraz równoważnego pola pochłaniania dźwięku ze wzoru z próbką ułożoną na podłodze – A2:

(1)

3. Wyznaczenie za pomocą zależności z punktu 2 równoważnego pola pochłaniania dźwięku przez próbkę do badań:

(2)

4. Przeprowadzenie tej procedury dla każdego tercjowego pasma częstotliwości ƒ. Dla każdego takiego pasma można obliczyć współczynnik pochłaniania dźwięku za pomocą zależności opisanej w punkcie 3:

(3)

gdzie:

V – objętość pustej komory pogłosowej, [m3],

A1, A2 – jak określono wcześniej,

c1, c2 – prędkość propagacji dźwięku w powietrzu, [m/s], obliczona wg wzoru  , gdzie t – temperatura powietrza [°C] w zakresie od 15°C to 30°C,

T1 – czas pogłosu pustej komory pogłosowej, [s],

T2 – czas pogłosu, w sekundach, komory pogłosowej po wprowadzeniu próbki,

m1, m2 – mocowy współczynnik tłumienia, [1/m], obliczony zgodnie z ISO 9613-1:1993 [21],

AT – równoważne pole powierzchni dźwiękochłonnej badanej próbki, [m2],

S – pole powierzchni pokrytej badaną próbką, [m2],

αs – współczynnik pochłaniania dźwięku.

5. Wyznaczenie praktycznego współczynnika pochłaniania dźwięku αpi obliczanego dla każdego i-tego pasma oktawowego z zależności z punktu 4:

(4)

gdzie:

αi1, αi2, αi3 – wartości współczynnika pochłaniania dźwięku αs dla pasm 1/3 oktawowych znajdujących się w analizowanej oktawie.

6. Wyznaczenie wskaźnika pochłaniania dźwięku αw. Wskaźnik ten jest jednoliczbową wielkością, niezależną od częstotliwości, której wartość jest równa wartości krzywej odniesienia dla 500 Hz, po przesunięciu w sposób określony normą [22]. Należy przesuwać krzywą odniesienia, skokowo co 0,05, w kierunku zmierzonych wartości αpi do momentu, kiedy suma niekorzystnych odchyleń będzie mniejsza lub równa 0,10.

Za niekorzystne odchylenie dla częstotliwości uważa się takie, gdy wartość zmierzona jest mniejsza od wartości odpowiadającej przesuniętej krzywej odniesienia.

Względne odchylenie standardowe czasu pogłosu T20 wyznaczonego dla 20 dB zakresy spadku, może być określone za pomocą następującego wzoru (ISO 354:2003 [18]):

(5)

Natomiast względne odchylenie standardowe współczynnika pochłaniania dźwięku:

(6)

gdzie:

T1, T2, V, c, S – jak określono wcześniej,

ƒ – częstotliwość środkowa pasma 1/3 oktawowego,

N – liczba ocenianych krzywych zaniku.

Ostatecznie 95% przedział ufności określamy ze wzoru:

(7)

Wyniki i dyskusja

Wykorzystując punkty 1–4 algorytmu przedstawionego wcześniej, obliczono współczynnik pochłaniania dźwięku, co wraz z wynikami przedstawiono na RYS. 3.

RYS. 3. Współczynnik pochłaniania dźwięku w funkcji częstotliwości dla czterech analizowanych wariantów; rys.: A. Nowoświat, L. Dulak

RYS. 3. Współczynnik pochłaniania dźwięku w funkcji częstotliwości dla czterech analizowanych wariantów; rys.: A. Nowoświat, L. Dulak

Nieoczekiwany efekt możemy zaobserwować dla wariantu A i B (RYS. 3), gdzie dla niskich częstotliwości, uzyskano wartość współczynnika pochłaniania dźwięku αsi wyższą od 1, podczas gdy zgodnie z normą wartość powinna przyjmować wartości z przedziału <0, 1>. Wynika to z faktu występowania „efekt powierzchni”, a przedstawione wartości są wartościami zmierzonymi.

Sytuacja taka jest dość powszechna w przypadku pomiarów w komorze pogłosowej. Zjawisko opisane zostało przez Everest [23] i występuje na skutek rozpraszania dźwięku na krawędzi próbki badawczej. Powoduje sytuację, w której próbka pod względem akustycznym wydaje się mieć większy obszar niż ma w rzeczywistości, co prowadzi do akwizycji wartości współczynnika pochłaniania dźwięku powyżej wartości 1.

Jak łatwo zauważyć na podstawie wykresu (RYS. 3), ilość pyłu i wody ma znaczący wpływ na współczynnik pochłaniania dźwięku panelu dźwiękochłonnego.

W zasadzie można stwierdzić, że lekkie zabrudzenie panelu dźwiękochłonnego pyłem cementowym naniesionym sitkiem (w ilości 5,0 kg/12 m2) nie wpływa na pogorszenie właściwości dźwiękochłonnych. Natomiast zabrudzenie prawie czterokrotnie większą ilością pyłu cementowego (w wariancie C) wpływa na znaczące obniżenie parametrów dźwiękochłonnych panelu. Ten efekt jest zauważalny dla wszystkich pasm częstotliwości 1/3 oktawowych.

Dodatkowe zwiększenie ilości pyłu cementowego i przede wszystkim użycie wody (w ilości 6 l/12 m2) spowodowało dalsze, znaczące obniżenie parametrów dźwiękochłonnych panelu.

W TABELI 1 przedstawiono niepewności wyznaczone za pomocą zależności opisanej w punkcie 7.

TABELA 1. Niepewność pomiaru współczynnika pochłaniania dźwięku δ95(α)

TABELA 1. Niepewność pomiaru współczynnika pochłaniania dźwięku δ95(α)

TABELA 2. Praktyczny współczynnik pochłaniania dźwięku αpi

TABELA 2. Praktyczny współczynnik pochłaniania dźwięku αpi

W TABELI 2 przedstawiono wyznaczony na podstawie zależności z punktu 4 praktyczny współczynnik pochłaniania dźwięku αpi obliczanego dla każdego i-tego pasm.

Wykorzystując wyznaczone wartości praktycznego współczynnika pochłaniania dźwięku αp przedstawione w TABELI 2, wyznaczono jednoliczbowy wskaźnik pochłaniania dźwięku αw.

Na podstawie punktu 6 algorytmu (opisanego w akapicie powyżej) sporządzono wykresy praktycznego współczynnika pochłaniania dźwięku αp w funkcji częstotliwości wraz z przesuniętą krzywą odniesienia (RYS. 4–5 i RYS. 6-7).

RYS 4–5. Wykresy przedstawiające wartości współczynnika αp oraz krzywej odniesienia wg normy [22] po przesunięciu zgodnie z procedurą normową w celu wyznaczenia wskaźnika αw: wariant A (4), wariant B (5); rys.: A. Nowoświat, L. Dulak

RYS 4–5. Wykresy przedstawiające wartości współczynnika αp oraz krzywej odniesienia wg normy [22] po przesunięciu zgodnie z procedurą normową w celu wyznaczenia wskaźnika αw: wariant A (4), wariant B (5); rys.: A. Nowoświat, L. Dulak

RYS 6–7. Wykresy przedstawiające wartości współczynnika αp oraz krzywej odniesienia wg normy [22] po przesunięciu zgodnie z procedurą normową w celu wyznaczenia wskaźnika αw: wariant C (6), wariant D (7); rys.: A. Nowoświat, L. Dulak

RYS 6–7. Wykresy przedstawiające wartości współczynnika αp oraz krzywej odniesienia wg normy [22] po przesunięciu zgodnie z procedurą normową w celu wyznaczenia wskaźnika αw: wariant C (6), wariant D (7); rys.: A. Nowoświat, L. Dulak

Na podstawie wyników przedstawionych na RYS. 4–5 i RYS. 6-7 wyznaczono jednoliczbowy wskaźnik pochłaniania dźwięku αw.

 • Wariant A – αw = 1,00 (L)
 • Wariant B – αw = 0,95 (L)
 • Wariant C – αw = 0,45 (L)
 • Wariant D – αw = 0,40 (L)

Przy czym (L) oznacza tak zwany wyznacznik kształtu.

Zgodnie z normą [22] wyznacznik kształtu L, M, H oznacza, że wartość współczynnika αpi przekracza o 0,25 lub więcej przesuniętą krzywą odniesienia, w różnych pasmach częstotliwości.

W przypadku wyników przedstawionych powyżej wyznacznik kształtu L oznacza, że w paśmie niskich częstotliwości analizowany materiał posiada właściwości pochłaniania wyższe niż wskazywałaby na to wartość wskaźnika αw.

Podsumowanie

Problem zapylenia dotyczy wielu gałęzi produkcji. Wśród nich znajduje się również przemysł cementowy. Z czasem ilości nagromadzonego pyłu mogą być znaczące.

Jednym z aspektów, które należy uwzględnić w kontekście zapylenia w cementowni jest kwestia zmiany chłonności akustycznej pomieszczeń na skutek nagromadzenia się pyłu na elementach wyposażenia linii technologicznej oraz przegród. Brak informacji, jak zapylenie kaset dźwiękochłonnych, wpływa na ich parametry akustyczne był powodem podjęcia przez autorów badań w tym zakresie.

Pomiary przeprowadzone dla czterech wariantów stopnia zabrudzenia kaset pyłem wskazują na ścisłą zależność pomiędzy ilością pyłu, a współczynnikiem pochłaniania dźwięku. W przypadku zaprószenia próbek pyłem cementowym zmniejszenie ich parametrów dźwiękochłonnych było niewielkie i wyniosło zaledwie 5% (zmiana wskaźnika αw z wartości 1,00 dla wariantu A na 0,95 dla wariantu B). Jednak w przypadku zabrudzenia kaset dźwiękochłonnych maksymalną ilością pyłu cementowego, jaką udało się wprowadzić pod perforację kasety (24,5 kg/12 m2) i dodatkowego jego zawilgocenia, redukcja wartości jednoliczbowego wskaźnika pochłaniania dźwięku αw wyniosła aż 60%. W wariancie D odnotowano bowiem zmianę wskaźnika αw z wartości 1,00 dla kasety „czystej” na 0,40 dla kasety „zabrudzonej”.

Na podstawie otrzymanych wyników należy stwierdzić, że projektując obiekty, w których jest znaczące zapylenie powinno się uwzględnić ten fakt, dobierając parametry dźwiękochłonne pomieszczeń. Stosownym wydaje się zaprojektowanie ilości elementów dźwiękochłonnych z nadmiarem, tak aby z upływem czasu redukcja ich właściwości dźwiękochłonnych nie przyczyniła się do przekroczenia dopuszczalnych wielkości hałasu w środowisku pracy.

Wydaje się interesujące określenie wpływu zapylenia na dźwiękochłonność pomieszczenia w sytuacji, gdy zastosowane w nim materiały odbijają dźwięk. W takim przypadku należy spodziewać się zwiększenia dźwiękochłonności pomieszczeń. Teza ta wymaga jednak uściślenia i potwierdzenia na drodze badawczej.

Artykuł jest przedrukiem na podstawie oryginalnego artykułu: „Impact of cement Dust Pollution on the Surface of Sound-Absorbing Panels on Their Acoustics Properties”, Materials 2020, 13(6), 1422, https://doi.org/10.3390/ma13061422

Literatura

 1. ISO 11690-2:1996, „Acoustics. Recommended practice for the design of low-noise workplaces containing machinery. Part 2: Noise control measures”.
 2. S. Stansfeld, M. Haines, B. Brown, „Noise and health in the urban environment”, „Rev. Environ. Health” 15, 2000, s. 43–82.
 3. N. Oishi, J. Schacht, „Emerging treatments for noise-induced hearing loss”, „Expert Opin. Emerg. Drugs” 16, 2011, s. 235–245.
 4. M.A. Arezes, C.A. Bernardo, O.A. Mateus, „Measurement strategies for occupational noise exposure assessment: A comparison study in different industrial environments”, „International Journal of Industrial Ergonomics” 42, 2012, s. 172–177.
 5. M.D. Fernandez, S. Quintana, S. Chavarria, J.A. Ballesteros, „Noise exposure of workers of the construction sector”, „Applied Acoustics” 70, 2009, s. 753–760.
 6. U. Berardi, S. Iannace, „Acoustic characterization of natural fibers of sound absorption applications”, „Build. Environ” 94, 2015, s. 840–852.
 7. R. Del Rey, J. Alba, J.P. Arenas, V.J. Sanchis, „An empirical modeling of porous sound absorbing materials made of recycled foam”, „Applied Acoustics” 73(6–7), 2012, s. 604–609.
 8. T. Okuzono, K. Sakagami, „A finite-element formulation for room acoustics simulation with microperforated panel sound absorbing structures: Verification with electro-acoustical equivalent circuit theory and wave theory”, „Applied Acoustic” 95, 2015, s. 20–26.
 9. M. Meissner, „Influence of wall absorption on low-frequency dependence of reverberation time in room of irregular shape”, „Applied Acoustics” 69(7), 2008, s. 583–590.
 10. A. Nowoświat, M. Olechowska, „Investigation studies on the application of reverberation time”, „Archives of Acoustics” 41(1), 2016, s. 15–26.
 11. H. Kuttruff, „Room acoustics”, Applied Science Publishers, London, 1973.
 12. P.M. Morse, R.H. Bolt, „Sound waves in rooms”, „Rev. Mod. Phys.” 16, 1994, s. 69–150.
 13. A. Nowoświat, M. Olechowska, J. Ślusarek, „Prediction of reverberation time using the residua minimization method”, „Applied Acoustics” 106, 2016, s. 42–50.
 14. A. Nowoświat, M. Olechowska, „Estimation of reverberation time in classrooms using the residua minimization method”, „Archives of Acoustics” 42(4), 2017, s. 609–617.
 15. A. Uris, A. Liopis, J. Linares, „Effect of the rockwool bulk density on the airborne sound insulation of lightweight double walls”, „Applied Acoustics” 58(3), 1999, s. 327–331.
 16. E.A. Lindqvist, „Noise attenuation in factories”, „Applied Acoustics” 16(3), 1983, s. 183–214.
 17. A. Nowoświat, M. Olechowska, M. Marchacz, „The effect of acoustical remedies changing the reverberation time for different frequencies in a dome used for worship: A case study”, „Applied Acoustics, 160”, 2020, s. 107–143.
 18. ISO 354:2003, „Acoustics. Measurement of sound absorption in a reverberation room”.
 19. A. Nowoświat, J. Bochen, L. Dulak, R. Żuchowski, „Investigation studies invoving sound absorbing parameters of roadside screen panels subjected to aging in simulated conditions”, „Applied Acoustics” 111, 2016, s. 8–15.
 20. A. Nowoświat, J. Bochen, L. Dulak, R. Żuchowski, „Study on Sound Absorption of Road Acoustic Screens Under Simulated Weathering”, „Archives of Acoustics”, 43(2), 2018, s. 323–337.
 21. ISO 9613-1:1993, „Acoustics. Attenuation of sound during propagation outdoors. Part 1: Calculation of the absorption of sound by the atmosphere”.
 22. ISO 11654: 1997, „Acoustics. Sound absorbers for use in buildings. Rating of sound absorption”.
 23. F.A. Everest, „Master handbook of acoustics”, McGraw Hill, USA 2001.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Budowa w czasach pandemii

Budowa w czasach pandemii Budowa w czasach pandemii

Pandemia koronawirusa, mająca niewątpliwie wpływ na wszystkie dziedziny naszego życia, determinuje również sposób realizacji inwestycji budowlanych. Jak wygląda to obecnie i czy budowanie w tych trudnych...

Pandemia koronawirusa, mająca niewątpliwie wpływ na wszystkie dziedziny naszego życia, determinuje również sposób realizacji inwestycji budowlanych. Jak wygląda to obecnie i czy budowanie w tych trudnych czasach jest w ogóle możliwe?

Nicola Hariasz Szerokie zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w systemie suchej zabudowy

Szerokie zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w systemie suchej zabudowy Szerokie zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w systemie suchej zabudowy

System suchej zabudowy jest metodą wykończenia wnętrz, która nie wymaga użycia wody zarobowej, niezbędnej w procesie wiązania tradycyjnych materiałów budowlanych, takich jak beton czy tynk. Głównym elementem...

System suchej zabudowy jest metodą wykończenia wnętrz, która nie wymaga użycia wody zarobowej, niezbędnej w procesie wiązania tradycyjnych materiałów budowlanych, takich jak beton czy tynk. Głównym elementem tego rodzaju zabudowy są płyty gipsowo­‑kartonowe. Obecnie są one szeroko stosowane zarówno w obiektach biurowych, hotelowych, usługowych, jak i mieszkaniowych.

prof. dr hab. inż. Krzysztof Schabowicz, dr inż. Paweł Sulik, mgr inż. Łukasz Zawiślak Elewacja wentylowana podczas oddziaływania pożarem

Elewacja wentylowana podczas oddziaływania pożarem Elewacja wentylowana podczas oddziaływania pożarem

Elewacje wentylowane pozwalają na kształtowanie zewnętrznych paneli z różnych materiałów, struktur, faktur czy kolorów. Ze względu na wysoką estetykę są one coraz częściej stosowane jako okładziny ścian...

Elewacje wentylowane pozwalają na kształtowanie zewnętrznych paneli z różnych materiałów, struktur, faktur czy kolorów. Ze względu na wysoką estetykę są one coraz częściej stosowane jako okładziny ścian zewnętrznych budynków nowo budowanych, lecz również doskonale sprawdzają się w przypadku budynków poddawanych remontom.

dr hab. inż. prof. PŚ Łukasz Drobiec, mgr inż. Julia Blazy Współczesne niemetaliczne zbrojenia rozproszone stosowane w konstrukcjach betonowych

Współczesne niemetaliczne zbrojenia rozproszone stosowane w konstrukcjach betonowych Współczesne niemetaliczne zbrojenia rozproszone stosowane w konstrukcjach betonowych

W ciągu ostatnich trzech dekad obserwuje się bardzo szybki rozwój technologii związanych z betonem. Z prostego i wszechstronnego materiału konstrukcyjnego stał się on materiałem wysokowartościowym (High...

W ciągu ostatnich trzech dekad obserwuje się bardzo szybki rozwój technologii związanych z betonem. Z prostego i wszechstronnego materiału konstrukcyjnego stał się on materiałem wysokowartościowym (High Performance Concrete), który można dostosować do konkretnych zastosowań zgodnie z postawionymi wymaganiami.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni Ocieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi – wybrane aspekty projektowe

Ocieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi – wybrane aspekty projektowe Ocieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi – wybrane aspekty projektowe

Zmieniające się wymagania powodują, że na etapie projektowania i wykonywania pojawiają się nowe rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe ścian zewnętrznych. Najczęściej stosowanymi technologiami wznoszenia...

Zmieniające się wymagania powodują, że na etapie projektowania i wykonywania pojawiają się nowe rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe ścian zewnętrznych. Najczęściej stosowanymi technologiami wznoszenia ścian zewnętrznych budynków w Polsce są technologia murowana, drewniana lub prefabrykowana.

Nicola Hariasz Rodzaje i właściwości farb mineralnych przeznaczonych do malowania elewacji

Rodzaje i właściwości farb mineralnych przeznaczonych do malowania elewacji Rodzaje i właściwości farb mineralnych przeznaczonych do malowania elewacji

Podczas odświeżania starej elewacji lub ocieplania ścian zewnętrznych bardzo ważną kwestię stanowi dobór farby elewacyjnej. Na renowację warto się zdecydować, gdy fasada wraz z upływem lat straciła swoją...

Podczas odświeżania starej elewacji lub ocieplania ścian zewnętrznych bardzo ważną kwestię stanowi dobór farby elewacyjnej. Na renowację warto się zdecydować, gdy fasada wraz z upływem lat straciła swoją pierwotną barwę, uległa zabrudzeniu lub po prostu nie spełnia oczekiwań inwestora.

Danuta Baprawska Najważniejsze parametry farb wewnętrznych

Najważniejsze parametry farb wewnętrznych Najważniejsze parametry farb wewnętrznych

Malowanie jest najłatwiejszym sposobem na zmianę wystroju wnętrza, dlatego coraz częściej odświeżamy swoje domy i mieszkania właśnie w ten sposób. Rośnie popularność malowania, a co za tym idzie – oferta...

Malowanie jest najłatwiejszym sposobem na zmianę wystroju wnętrza, dlatego coraz częściej odświeżamy swoje domy i mieszkania właśnie w ten sposób. Rośnie popularność malowania, a co za tym idzie – oferta produktowa. Warto wiedzieć, jakimi kryteriami się kierować przy wyborze odpowiedniej farby wewnętrznej.

dr hab. inż. prof. PŚ Łukasz Drobiec, dr inż. Radosław Jasiński, dr inż. Wojciech Mazur Nowoczesne nadproża stosowane w budownictwie

Nowoczesne nadproża stosowane w budownictwie Nowoczesne nadproża stosowane w budownictwie

Przekrycie otworów w ścianach lub murach (obronnych lub ochronnych) było i jest problemem, z którym budownictwo borykało się od samego początku stosowania konstrukcji murowych.

Przekrycie otworów w ścianach lub murach (obronnych lub ochronnych) było i jest problemem, z którym budownictwo borykało się od samego początku stosowania konstrukcji murowych.

mgr inż. Bartłomiej Monczyński Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach – tynki renowacyjne

Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach – tynki renowacyjne Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach – tynki renowacyjne

Wykonanie nowych tynków jest jednym z nieodzownych elementów prac renowacyjnych prowadzonych w zawilgoconych obiektach budowlanych. Z uwagi na właściwości tzw. tynków tradycyjnych w takim przypadku zalecane...

Wykonanie nowych tynków jest jednym z nieodzownych elementów prac renowacyjnych prowadzonych w zawilgoconych obiektach budowlanych. Z uwagi na właściwości tzw. tynków tradycyjnych w takim przypadku zalecane jest stosowanie specjalistycznych tynków przeznaczonych do prowadzenia prac renowacyjnych.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni Projektowanie ścian zewnętrznych z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 r.

Projektowanie ścian zewnętrznych z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 r. Projektowanie ścian zewnętrznych z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 r.

Artykuł przedstawia rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe ścian zewnętrznych i przykłady obliczeniowe dotyczące ich parametrów fizykalnych w aspekcie wymagań cieplno-wilgotnościowych według rozporządzenia...

Artykuł przedstawia rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe ścian zewnętrznych i przykłady obliczeniowe dotyczące ich parametrów fizykalnych w aspekcie wymagań cieplno-wilgotnościowych według rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14.11.2017 r. zmieniającego rozporządzenie ws warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, które będą obowiązywać od 1.01.2021 r.

prof. dr hab. inż. Krzysztof Schabowicz, mgr inż. Łukasz Zawiślak, mgr inż. Paweł Staniów Elewacje wentylowane – porównanie numeryczne w zakresie termicznym

Elewacje wentylowane – porównanie numeryczne w zakresie termicznym Elewacje wentylowane – porównanie numeryczne w zakresie termicznym

Zwiększające się wymagania stawiane ochronie środowiska, wzmagają rozwój budownictwa zrównoważonego. Elewacje wentylowane mogą stanowić korzystną energetycznie alternatywę dla elewacji standardowych, tj....

Zwiększające się wymagania stawiane ochronie środowiska, wzmagają rozwój budownictwa zrównoważonego. Elewacje wentylowane mogą stanowić korzystną energetycznie alternatywę dla elewacji standardowych, tj. elewacji w systemie ETICS.

mgr inż. Bartłomiej Monczyński Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach – tynki ofiarne

Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach – tynki ofiarne Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach – tynki ofiarne

W budynkach, których mury zawierają znaczne ilości wilgoci oraz szkodliwych soli budowlanych, trwałe i stabilne tynkowanie przy użyciu tynków tradycyjnych z reguły nie jest możliwe – tynki wapienne na...

W budynkach, których mury zawierają znaczne ilości wilgoci oraz szkodliwych soli budowlanych, trwałe i stabilne tynkowanie przy użyciu tynków tradycyjnych z reguły nie jest możliwe – tynki wapienne na tego typu podłożach w krótkim czasie ulegają uszkodzeniu, z kolei zastosowanie tynków cementowych (z uwagi na ich szczelność i wysoką wytrzymałość) prowadzi do uszkodzenia otynkowanego muru lub przylegających elementów budynku.

Nicola Hariasz Zalety zastosowania systemu mocującego w postaci kotew chemicznych

Zalety zastosowania systemu mocującego w postaci kotew chemicznych Zalety zastosowania systemu mocującego w postaci kotew chemicznych

Kotwy to specjalne łączniki, pozwalające na uzyskanie trwałego połączenia różnego rodzaju elementów budowlanych. Służą do mocowania elementów stalowych, aluminiowych czy drewnianych do podłoży betonowych...

Kotwy to specjalne łączniki, pozwalające na uzyskanie trwałego połączenia różnego rodzaju elementów budowlanych. Służą do mocowania elementów stalowych, aluminiowych czy drewnianych do podłoży betonowych i murowych. Wyróżnia się kotwy mechaniczne (wykorzystujące siłę rozporu kotwy) oraz kotwy chemiczne (zwane również wklejanymi).

mgr Robert Zaorski Osiadanie materiałów izolacyjnych używanych do ocieplania metodą wdmuchiwania

Osiadanie materiałów izolacyjnych używanych do ocieplania metodą wdmuchiwania Osiadanie materiałów izolacyjnych używanych do ocieplania metodą wdmuchiwania

Wdmuchiwane materiały izolacyjne zyskują ogromną popularność. Inwestorzy mogą wybierać z szerokiej gamy materiałów takich jak: celuloza, wełny mineralne lub wełny drzewne. Instaluje się je za pomocą maszyn...

Wdmuchiwane materiały izolacyjne zyskują ogromną popularność. Inwestorzy mogą wybierać z szerokiej gamy materiałów takich jak: celuloza, wełny mineralne lub wełny drzewne. Instaluje się je za pomocą maszyn do wdmuchiwania, dzięki którym przy minimalnym nakładzie pracy i w krótkim czasie można uzyskać szczelną i ciągłą warstwę izolacji o dowolnej grubości. Wystarczy jeden rodzaj materiału, by na stropie budynku ułożyć ocieplenie o grubości 45 cm oraz ocieplić jego połać dachową warstwą o grubości...

Nicola Hariasz Właściwości i zastosowanie keramzytu

Właściwości i zastosowanie keramzytu Właściwości i zastosowanie keramzytu

Keramzyt zyskuje na popularności w budownictwie głównie dzięki bardzo dobrym właściwościom fizyko-mechanicznym i użytkowym. Do jego licznych zalet należy lekkość, łatwość transportu, niska nasiąkliwość,...

Keramzyt zyskuje na popularności w budownictwie głównie dzięki bardzo dobrym właściwościom fizyko-mechanicznym i użytkowym. Do jego licznych zalet należy lekkość, łatwość transportu, niska nasiąkliwość, odporność na działanie kwasów, grzybów, pleśni oraz gryzoni. Jest mrozoodporny, ognioodporny, neutralny biologicznie, niepalny i stosunkowo wytrzymały.

mgr inż. Piotr Olgierd Korycki Bezpieczeństwo pożarowe w obiektach halowych

Bezpieczeństwo pożarowe w obiektach halowych Bezpieczeństwo pożarowe w obiektach halowych

W budownictwie halowym, przemysłowym i użyteczności publicznej najbardziej poszukiwane są materiały spełniające rygorystyczne normy w zakresie wymagań bezpieczeństwa pożarowego, izolacyjności termicznej...

W budownictwie halowym, przemysłowym i użyteczności publicznej najbardziej poszukiwane są materiały spełniające rygorystyczne normy w zakresie wymagań bezpieczeństwa pożarowego, izolacyjności termicznej oraz akustycznej. Takimi wyrobami, spełniającymi wyszukane wymagania inwestorów, architektów oraz wykonawców, są wysokiej jakości płyty warstwowe w okładzinach metalowych. Stosowanie tych płyt umożliwiają ich właściwości, bogata paleta kolorystyczna oraz różnorodna gama profilowań blach okładzinowych.

Józef Macech Akustyka w budownictwie mieszkaniowym a wymagania dotyczące energooszczędności obowiązujące od 1 stycznia 2021 r.

Akustyka w budownictwie mieszkaniowym a wymagania dotyczące energooszczędności obowiązujące od 1 stycznia 2021 r. Akustyka w budownictwie mieszkaniowym a wymagania dotyczące energooszczędności obowiązujące od 1 stycznia 2021 r.

Ochrona przed hałasem i drganiami została zapisana w najważniejszych aktach prawnych, regulujących kwestie budownictwa, gdzie wymieniana jest wśród wymagań, jakie powinny spełniać obiekty budowlane. Oznacza...

Ochrona przed hałasem i drganiami została zapisana w najważniejszych aktach prawnych, regulujących kwestie budownictwa, gdzie wymieniana jest wśród wymagań, jakie powinny spełniać obiekty budowlane. Oznacza to, że izolacyjność akustyczna ścian jest nie mniej istotna niż nośność konstrukcji, energooszczędność czy bezpieczeństwo pożarowe. W związku z tym, w dobie rosnących wymagań wobec izolacyjności cieplnej budynków, a co za tym idzie konieczności zwiększania grubości stosowanych do ocieplenia materiałów,...

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Fala renowacji – korzyści wynikające z kompleksowej modernizacji energetycznej budynków

Fala renowacji – korzyści wynikające z kompleksowej modernizacji energetycznej budynków Fala renowacji – korzyści wynikające z kompleksowej modernizacji energetycznej budynków

Trwająca od kilku miesięcy pandemia COVID-19 staje się wyzwaniem dla wielu pokoleń, wpływającym na kondycję społeczeństwa i sytuację gospodarczą. Konieczne są środki i decyzje, które w perspektywie zarówno...

Trwająca od kilku miesięcy pandemia COVID-19 staje się wyzwaniem dla wielu pokoleń, wpływającym na kondycję społeczeństwa i sytuację gospodarczą. Konieczne są środki i decyzje, które w perspektywie zarówno krótko-, jak i długoterminowej pomogą gospodarce oraz zapewnią społeczeństwu zrównoważony rozwój. Takimi działaniami są inwestycje w efektywność energetyczną budynków. Są one podstawą dobrobytu, zdrowia obywateli oraz stanowią punkt wyjścia dla rozwoju innowacyjnych gałęzi gospodarki związanych...

dr inż. Beata Wilk-Słomka, dr inż. Janusz Belok Szklana fasada o podwójnym przepływie powietrza – aspekt energetyczny

Szklana fasada o podwójnym przepływie powietrza – aspekt energetyczny Szklana fasada o podwójnym przepływie powietrza – aspekt energetyczny

We współczesnej architekturze bardzo często spotykamy się z budynkami o wysokim udziale powierzchni przezroczystych w obudowie zewnętrznej. W szczególności dotyczy to obiektów użyteczności publicznej,...

We współczesnej architekturze bardzo często spotykamy się z budynkami o wysokim udziale powierzchni przezroczystych w obudowie zewnętrznej. W szczególności dotyczy to obiektów użyteczności publicznej, biurowców, ale także coraz częściej budynków jednorodzinnych. Przede wszystkim jest to związane z dużą estetyką takiego rozwiązania. Należy jednak pamiętać, że rosnące wymagania w zakresie efektywności energetycznej budynków narzucają konieczność stosowania rozwiązań energooszczędnych.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni Nowoczesne materiały termoizolacyjne – przykładowe zastosowania z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 r.

Nowoczesne materiały termoizolacyjne – przykładowe zastosowania z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 r. Nowoczesne materiały termoizolacyjne – przykładowe zastosowania z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 r.

Przedstawiamy analizę parametrów technicznych nowoczesnych rozwiązań materiałów termoizolacyjnych oraz próbę określenia ich wpływu na parametry fizykalne elementów obudowy budynków o niskim zużyciu energii...

Przedstawiamy analizę parametrów technicznych nowoczesnych rozwiązań materiałów termoizolacyjnych oraz próbę określenia ich wpływu na parametry fizykalne elementów obudowy budynków o niskim zużyciu energii (NZEB).

prof. dr hab. inż. Walery Jezierski, mgr inż. Joanna Borowska Bilans cieplny fragmentu ściany osłonowej z oknem przy różnej orientacji

Bilans cieplny fragmentu ściany osłonowej z oknem przy różnej orientacji Bilans cieplny fragmentu ściany osłonowej z oknem przy różnej orientacji

Artykuł przedstawia autorskie badanie bilansu cieplnego fragmentu ściany osłonowej z jednoskrzydłowym oknem z PVC w budynku mieszkalnym zależne od pola powierzchni okna, szerokości elementów ramy, współczynników...

Artykuł przedstawia autorskie badanie bilansu cieplnego fragmentu ściany osłonowej z jednoskrzydłowym oknem z PVC w budynku mieszkalnym zależne od pola powierzchni okna, szerokości elementów ramy, współczynników przenikania ciepła oszklenia i ramy oraz przepuszczalności energii promieniowania słonecznego dla orientacji północnej w warunkach klimatycznych Białegostoku.

dr inż. Marek Jabłoński, dr hab. inż. Marcin Koniorczyk Gęstość materiału a izolacyjność akustyczna przegród betonowych – analiza statystyczna

Gęstość materiału a izolacyjność akustyczna przegród betonowych – analiza statystyczna Gęstość materiału a izolacyjność akustyczna przegród betonowych – analiza statystyczna

Jednym z istotnych zagadnień dotyczących izolacyjności od dźwięków powietrznych, które należy uwzględnić przy projektowaniu, jest dobór rozwiązań materiałowo­‑konstrukcyjnych przegród wewnętrznych zapewniający...

Jednym z istotnych zagadnień dotyczących izolacyjności od dźwięków powietrznych, które należy uwzględnić przy projektowaniu, jest dobór rozwiązań materiałowo­‑konstrukcyjnych przegród wewnętrznych zapewniający uzyskanie wymaganej izolacyjności akustycznej między pomieszczeniami.

Nicola Hariasz Tynki dekoracyjne i nowoczesne metody wykończenia ścian zewnętrznych

Tynki dekoracyjne i nowoczesne metody wykończenia ścian zewnętrznych Tynki dekoracyjne i nowoczesne metody wykończenia ścian zewnętrznych

Elewacja pełni ważną rolę w wyglądzie każdego budynku, definiując przy tym charakter całej konstrukcji. Jest elementem, który bezpośrednio wpływa na sposób, w jaki odbierany jest dany obiekt, a także pomaga...

Elewacja pełni ważną rolę w wyglądzie każdego budynku, definiując przy tym charakter całej konstrukcji. Jest elementem, który bezpośrednio wpływa na sposób, w jaki odbierany jest dany obiekt, a także pomaga podkreślić jego estetykę i indywidualizm. Z tego powodu warto zapoznać się z najnowszymi metodami wykończenia ścian zewnętrznych, które w łatwy sposób potrafią nadać piękny wygląd każdej elewacji.

dr inż. Iwona Kata , mgr Zofia Stasica , mgr inż. Witold Charyasz, mgr inż. Krzysztof Szafran Korozja biologiczna i problem degradacji środków biobójczych stosowanych w materiałach budowlanych

Korozja biologiczna i problem degradacji środków biobójczych stosowanych w materiałach budowlanych Korozja biologiczna i problem degradacji środków biobójczych stosowanych w materiałach budowlanych

Biokorozja materiałów budowlanych to powszechne zjawisko, występujące zarówno na elewacjach budynków, jak i wewnątrz pomieszczeń. Skuteczne zabezpieczenie przed biokorozją jest dość trudne. Rozwiązaniem...

Biokorozja materiałów budowlanych to powszechne zjawisko, występujące zarówno na elewacjach budynków, jak i wewnątrz pomieszczeń. Skuteczne zabezpieczenie przed biokorozją jest dość trudne. Rozwiązaniem jest stosowanie środków ochrony powłok, które zawierają substancje czynne, aktywnie hamujące rozrost mikroorganizmów.

Najnowsze produkty i technologie

sfmeble.pl Jak urządzić pokój nastolatka na poddaszu?

Jak urządzić pokój nastolatka na poddaszu? Jak urządzić pokój nastolatka na poddaszu?

Planowanie aranżacji pokoju młodzieżowego na poddaszu to zadanie, które zdecydowanie nie należy do łatwych. Wnętrza pod skosem niosą ze sobą spore utrudnienia, które trzeba sprytnie obejść, aby dobrze...

Planowanie aranżacji pokoju młodzieżowego na poddaszu to zadanie, które zdecydowanie nie należy do łatwych. Wnętrza pod skosem niosą ze sobą spore utrudnienia, które trzeba sprytnie obejść, aby dobrze wykorzystać dostępne miejsce. Do tego coraz bardziej świadomi swoich gustów nastolatkowie chcą móc decydować i mieć wpływ na wystrój pokoju, w którym będą przebywać większość czasu. Jak to wszystko skutecznie pogodzić, aby uzyskać wygodną i funkcjonalną przestrzeń? Podpowiadamy!

merXu Z węgla na gaz – jaki kocioł gazowy wybrać – duży wybór na platformie merXu

Z węgla na gaz – jaki kocioł gazowy wybrać – duży wybór na platformie merXu Z węgla na gaz – jaki kocioł gazowy wybrać – duży wybór na platformie merXu

Ogrzewanie gazowe to najczęściej obecnie wybierana alternatywa dla kotłów na paliwa stałe. Za taką zmianą przemawiają nie tylko względy ekologiczne, ale także wygoda i możliwość skorzystania z dofinansowania....

Ogrzewanie gazowe to najczęściej obecnie wybierana alternatywa dla kotłów na paliwa stałe. Za taką zmianą przemawiają nie tylko względy ekologiczne, ale także wygoda i możliwość skorzystania z dofinansowania. Na jaki jednak kocioł gazowy się zdecydować? Jak wybrać odpowiedni? Podpowiadamy, z jakich rozwiązań skorzystasz na platformie merXu.

NEONET Termowentylator - budowa, działanie i zastosowanie

Termowentylator - budowa, działanie i zastosowanie Termowentylator - budowa, działanie i zastosowanie

Odpowiednia temperatura panująca we wnętrzu ma niebagatelny wpływ na nasze samopoczucie. Nic więc dziwnego w tym, że gdy w pomieszczeniu jest zbyt zimno lub zbyt gorąco, nie czujemy się najlepiej. Urządzeniem,...

Odpowiednia temperatura panująca we wnętrzu ma niebagatelny wpływ na nasze samopoczucie. Nic więc dziwnego w tym, że gdy w pomieszczeniu jest zbyt zimno lub zbyt gorąco, nie czujemy się najlepiej. Urządzeniem, które w sposób doraźny pozwala na osiągnięcie komfortu termicznego jest termowentylator. Na czym polega jego działanie?

Canada Rubber Polska Naprawa pokryć dachowych

Naprawa pokryć dachowych Naprawa pokryć dachowych

Tradycyjny remont dachu pokrytego papą wiąże się z koniecznością zrywania istniejącego pokrycia, co niesie za sobą koszty związane z jego utylizacją, a także naraża odsłonięte elementy konstrukcyjne na...

Tradycyjny remont dachu pokrytego papą wiąże się z koniecznością zrywania istniejącego pokrycia, co niesie za sobą koszty związane z jego utylizacją, a także naraża odsłonięte elementy konstrukcyjne na działanie negatywnych warunków pogodowych. Naprawa przez montaż kolejnych warstw papy oznacza dodatkowe dociążenie dachu, sięgające nawet do 10 kg/m2.

Rockwool Polska Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii – podsumowanie debaty w ramach kampanii Szóste paliwo

Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii – podsumowanie debaty w ramach kampanii Szóste paliwo Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii – podsumowanie debaty w ramach kampanii Szóste paliwo

Aż 70 proc. spośród 5 mln domów jednorodzinnych w Polsce nie spełnia standardów efektywności energetycznej. Powszechna fala renowacji i możliwości wynikające ze strategii unijnej Green Deal to olbrzymia...

Aż 70 proc. spośród 5 mln domów jednorodzinnych w Polsce nie spełnia standardów efektywności energetycznej. Powszechna fala renowacji i możliwości wynikające ze strategii unijnej Green Deal to olbrzymia szansa dla polskiej gospodarki, nie tylko w kontekście lepszej jakości powietrza, ale również podniesienia innowacyjności, szerokiego zastosowania lokalnych rozwiązań oraz stworzenia kilkuset tysięcy miejsc pracy. W długiej perspektywie czasu to również poprawa komfortu życia, eliminacja ubóstwa energetycznego...

dr inż. Krzysztof Pogan, WestWood® Kunststofftechnik GmbH Rozwiązania dla parkingów wielopoziomowych i podziemnych

Rozwiązania dla parkingów wielopoziomowych i podziemnych Rozwiązania dla parkingów wielopoziomowych i podziemnych

Parkingi wielopoziomowe i podziemne to niewątpliwie budowle, których nie można porównać do powszechnie spotykanych w budownictwie tradycyjnych budowli żelbetowych. Swoimi właściwościami przypominają one...

Parkingi wielopoziomowe i podziemne to niewątpliwie budowle, których nie można porównać do powszechnie spotykanych w budownictwie tradycyjnych budowli żelbetowych. Swoimi właściwościami przypominają one raczej budowle drogowe, jak np. mosty. Zatem muszą one spełniać wysokie wymagania w zakresie trwałości – powinny możliwie długo pozostać odporne na oddziaływanie warunków zewnętrznych i służyć przez długi czas.

Bauder Polska Sp. z o. o. Nowoczesne rozwiązania na dachy płaskie

Nowoczesne rozwiązania na dachy płaskie Nowoczesne rozwiązania na dachy płaskie

Szczelny dach płaski to gwarancja bezpieczeństwa dla użytkowników budynku oraz pewność wieloletniej i bezawaryjnej trwałości pokrycia. Obecnie od materiałów do izolacji i renowacji dachów wymaga się coraz...

Szczelny dach płaski to gwarancja bezpieczeństwa dla użytkowników budynku oraz pewność wieloletniej i bezawaryjnej trwałości pokrycia. Obecnie od materiałów do izolacji i renowacji dachów wymaga się coraz więcej – powinny być nie tylko wysokiej jakości, ale także przyjazne dla środowiska.

Sopro Polska Sp. z o.o. Renowacja drewnianej podłogi – jak zrobić to dobrze?

Renowacja drewnianej podłogi – jak zrobić to dobrze? Renowacja drewnianej podłogi – jak zrobić to dobrze?

Renowacja starej podłogi drewnianej nie należy do łatwych zadań, zwłaszcza jeżeli chcemy na niej ułożyć płytki ceramiczne. Tego typu prace wymagają wiedzy i doświadczenia, ale równie ważny jest dobór odpowiednich...

Renowacja starej podłogi drewnianej nie należy do łatwych zadań, zwłaszcza jeżeli chcemy na niej ułożyć płytki ceramiczne. Tego typu prace wymagają wiedzy i doświadczenia, ale równie ważny jest dobór odpowiednich materiałów.

Fabryka Styropianu ARBET Ocieplenie na ociepleniu – termomodernizacja według nowych wymagań

Ocieplenie na ociepleniu – termomodernizacja według nowych wymagań Ocieplenie na ociepleniu – termomodernizacja według nowych wymagań

W związku z potrzebą renowacji wielu obiektów budowanych przed laty najczęściej przeprowadza się ponowne docieplanie ocieplonych wcześniej ścian zewnętrznych. Wobec obowiązujących obecnie standardów energooszczędności...

W związku z potrzebą renowacji wielu obiektów budowanych przed laty najczęściej przeprowadza się ponowne docieplanie ocieplonych wcześniej ścian zewnętrznych. Wobec obowiązujących obecnie standardów energooszczędności w starych budynkach konieczne jest bowiem zwiększenie izolacyjności przegród lub naprawa istniejącego ocieplenia.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.