Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych – studium przypadku

Analysis of technical documentation of renovation work. Part 2: Case study

Destrukcja warstw wykończeniowych w pomieszczeniach piwnicznych analizowanego obiektu. Łuszcząca się farba to tylko wizualny efekt, nieoddający skali problemu, fot. M. Rokiel

Destrukcja warstw wykończeniowych w pomieszczeniach piwnicznych analizowanego obiektu. Łuszcząca się farba to tylko wizualny efekt, nieoddający skali problemu, fot. M. Rokiel

Wybór rozwiązania materiałowego i kompleksowej technologii naprawy obiektu poddanego ekspertyzie musi wynikać z wcześniej wykonanych badań. Rezultaty badań wstępnych w wielu przypadkach narzucają sposób rozwiązania izolacji fundamentów.

***
W artykule przedstawiono ogólne zasady postępowania podczas prac renowacyjnych. Podkreślono konieczność wykonania badań przed wyborem rozwiązania materiałowego i kompleksowej technologii naprawy obiektu. Na przykładach zaprezentowano konsekwencje niewłaściwego podejścia do renowacji budynku.

Analysis of technical documentation of renovation work. Part 2: Case study

The article presents general rules of conduct during renovation work. The need to perform research before choosing the correct material and a comprehensive technology for repairing the object was emphasized. The examples show the consequences of an inappropriate approach to building renovation.

***

Artykuł jest kontynuacją publikacji z numeru 11/12/2022 miesięcznika IZOLACJE pt. „Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych – podstawowe zasady”.

rys1 renowacje

RYS. 1. Ogólny algorytm postępowania podczas prac renowacyjnych; rys.: C. Magott, M. Rokiel

Z analizy RYS. 1 wynika, że zakres robót objęty pracami renowacyjnymi jest bardzo szeroki. Skoncentrujmy się najpierw na trzech podstawowych zakresach:

  • wtórnej izolacji pionowej,
  • przeponie poziomej,
  • izolacji podłogi.

Jedna z powyższych robót występuje praktycznie zawsze. Konieczność odtworzenia nieskutecznych lub nieistniejących hydroizolacji wydaje się być oczywistością. Sama koncepcja prac też wydaje się relatywnie prosta i co najważniejsze logiczna. Najlepszym rozwiązaniem przy usuwaniu przyczyn i skutków podwyższonej wilgotności jest odtworzenie zniszczonych lub nieskutecznych izolacji poziomej i pionowej (zakładam, że przynajmniej jedną z przyczyn problemów jest brak powłok wodochronnych), dzięki czemu zostaje odcięty dostęp wilgoci do przegrody. Zastosowanie środków flankujących w postaci specjalistycznych tynków pozwala na zabezpieczenie ściany przed degradacją np. poprzez krystalizujące na skutek wysychania sole i uzyskanie suchej powierzchni ściany, co w konsekwencji pozwala na bezproblemowe użytkowanie pomieszczeń oraz właściwy ich mikroklimat.

Warianty dotyczące koncepcji prac renowacyjnych (zastosowania tynków renowacyjnych) w połączeniu z izolacjami wtórnymi pokazują RYS. 2–6.

rys2 3 renowacje

RYS. 2. (po lewej) Optymalny układ wtórnych hydroizolacji fundamentów. Objaśnienia: 1 – tynk renowacyjny WTA, 2 – poziom terenu, 3 – izolacja zewnętrzna, 4 – przepona pozioma, 5 – warstwy posadzki; rys.: M. Rokiel


RYS. 3. (po prawej) Wariant z izolacją typu wannowego. Objaśnienia: 1 – tynk renowacyjny WTA, 2 – poziom terenu, 3 – tynk renowacyjny lub porowaty, 4 – przepona pozioma, 5 – warstwy posadzki, 6 – izolacja wannowa; rys.: M. Rokiel

Zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem, choć nie zawsze możliwym do wykonania, jest wariant z RYS. 2. Całkowicie odtworzone izolacje wtórne zapewniają odcięcie dopływu wody i wilgoci z zewnątrz. RYS. 3 pokazuje wewnętrzne uszczelnienie typu wannowego.

Inną sytuację pokazano na RYS. 4. Wykonanie przepony na poziomie gruntu uniemożliwia kapilarne podciąganie wilgoci w górę. Bardzo istotne jest tu miejsce wykonania przepony. Musi ono być tak wybrane, aby wilgoć nie miała możliwości przedostawać się powyżej przepony, wymaga to także odpowiedniego zaizolowania cokołu.

Wariant RYS. 5 może być stosowany tylko w przypadku obciążenia wilgocią podciąganą kapilarnie przy bardzo niewielkiej intensywnności. Tynk cały czas gromadzi szkodliwe sole, oddając wilgoć z muru do otoczenia pod postacią pary wodnej, natomiast brak przepony poziomej oraz pionowej w części ściany zagłębionej w gruncie powoduje, że „godzimy się” z obecnością wilgoci w dolnej części muru, dlatego takie rozwiązanie może być traktowane jako ostateczność.

Podane na RYS. 2–6 układy to zatem „schematy ideowe wtórnych izolacji”. Trzeba to przełożyć na rzeczywiste układy konstrukcyjne przyziemia konkretnego obiektu z uwzględnieniem dróg wnikania wilgoci.

rys4 6 renowacje

RYS. 4. (u góry po lewej) Odcięcie iniekcyjne strefy powyżej poziomu terenu. Przypadek możliwy do wykonania, ale wymaga szczegółowej analizy. Objaśnienia: 1 – tynk renowacyjny WTA, 2 – poziom terenu, 3 – izolacja cokołu, 4 – przepona pozioma; rys.: M. Rokiel


RYS. 5. (u góry po prawej) Zabezpieczenie powierzchni ściany tynkiem renowacyjnym przy braku wtórnych izolacji należy traktować jako rozwiązanie jednostkowe. Bezwzględnie wymagana szczegółowa analiza. Objaśnienia: 1 – tynk renowacyjny WTA, 2 – poziom terenu; rys.: M. Rokiel


RYS. 6. (u dołu) Iniekcyjne odcięcie ściany wewnętrznej z pustką. Objaśnienia: 1 – tynk renowacyjny WTA, 2 – przepona pozioma; rys.: M. Rokiel

Wybór rozwiązania materiałowego i kompleksowej technologii naprawy obiektu poddanego ekspertyzie musi wynikać z wcześniej wykonanych badań (TABELA 1). Rezultaty badań wstępnych w wielu przypadkach narzucają sposób rozwiązania izolacji fundamentów (TABELA 2). Przykładowo: sposób wykonywania przepony i rodzaj preparatu do iniekcji zależą od konstrukcji ściany, jej zawilgocenia, a w przypadku metod mechanicznych – od konstrukcji i nośności ściany oraz występujących obciążeń.

tab1 renowacje

TABELA 1. Schematyczny zakres badań podczas opracowywania technologii renowacji

tab2 renowacje

TABELA 2. Sposoby postępowania w zależności od rodzaju obciążenia wilgocią przy występowaniu izolacji wtórnych

Możliwość wykonania izolacji zewnętrznej zależy od bliskości sąsiednich budynków, przebiegu instalacji itp. Układ izolacji musi być ze sobą skoordynowany, a technologia prac (dobór materiałów) musi umożliwić połączenie ze sobą poszczególnych części izolacji, a także uszczelnienie spękań, rys, dylatacji, przejść rurowych itp.

Powyższa analiza musi zostać wykonana na etapie przygotowywania dokumentacji technicznej. Nie wystarczą schematyczne, ideowe rysunki. Są one oczywiście bardzo ważne, jednak o trwałości eksploatacyjnej decyduje poprawne rozwiązanie technologiczno-materiałowe zabezpieczenia fundamentów. Punktem wyjścia jest koncepcja zabezpieczenia wodochronnego, innymi słowy dobór optymalnego układu wtórnych powłok wodochronnych. Na ile jest to istotne, przeanalizujmy na konkretnym przykładzie kamienicy z początku XX wieku.

Na RYS. 7 pokazano rzut ścian fundamentowych piwnicy. Budynek wykonano w kształcie litery L. Pozornie wydawało by się, że jest to typowa sytuacja. Ściany piwniczne znajdują się od strony ulicy (jak widać jest to budynek narożny) oraz od strony dziedzińca, jest również ściana wspólna z przyległym budynkiem.

rys7 renowacje

RYS. 7. Rzut piwnic z zaznaczoną koncepcją i wykonaniem wtórnych izolacji wodochronnych, opis w tekście; rys.: M. Rokiel

Piwnice budynku były podzielone na trzy niezależne części, do których były osobne wejścia. Charakterystyczna jest obecność przyległego budynku oraz brama wjazdowa, pod którą nie było podpiwniczenia. Zatem układ konstrukcyjny odpowiadał wariantowi częściowo podpiwniczonemu. Koncepcja projektowa (i w taki sposób zostało to wykonane) zakładała wykonanie izolacji typu wannowego na ścianach wzdłuż ulicy (w jednej z tych ścian zlokalizowana była brama), natomiast od strony dziedzińca zaprojektowano i wykonano wtórną izolację zewnętrzną.

Dokumentacja projektowa przewidywała wykonanie w ścianie z izolacją wannową przepony pod stropem oraz w poziomie podłogi na gruncie (!!!). Ściany konstrukcyjne ceglane o grubości 90–100 cm, w niektórych miejscach sklepienia przyległe do ścian zewnętrznych.

Co z tego wynika? O ile wykonanie wtórnych hydroizolacji dla prostych przekrojów nie jest trudne, to problemy zaczynają się przy bardziej skomplikowanych kształtach, różnicach poziomów posadowienia, częściowym podpiwniczeniu, obecności sklepień czy renowacji pojedynczych segmentów w zabudowie szeregowej.

Wykonanie izolacji wannowej to nie tylko fizyczne nałożenie powłoki wodochronnej. Izolacja wewnętrzna wymaga ponadto odpowiedniego skonstruowania uszczelnienia na stykach ścian zewnętrznych z wewnętrznymi i z podłogą. W przypadku tego typu zabezpieczenia przekrój ściany cały czas pozostaje wilgotny, a powłoka wodochronna jest odrywana od podłoża. Przyległe przegrody muszą być odcięte, np. iniekcyjnie.

Z kolei ściany wewnętrzne narażone są na podciąganie kapilarne od strony gruntu. Zatem przepona pozioma przy podłodze musi być połączona z iniekcyjnym odcięciem od ściany z izolacją wannową. Sytuacji nie ułatwia budynek przyległy. Z jednej strony izolacja wannowa ściany zewnętrznej, z drugiej ściana wspólna z sąsiadem (tu akurat iniekcyjne odcięcie jest łatwe do wykonania, należy tylko skorelować jego poziom z warstwami podłogi także po przeciwnej stronie ściany, czyli w budynku nieremontowanym), a do tego niebezpieczeństwo zawilgocenia ściany zewnętrznej od strony budynku sąsiedniego. Problemy sprawia także brama wjazdowa – jeżeli ściany pod bramą w gruncie nie będą izolowane od zewnątrz, wymagają izolacji wannowej i jej połączenia z innymi rodzajami izolacji.

Izolacja wannowa jest uznaną metodą zabezpieczenia wodochronnego, wymaga jednak bardzo precyzyjnego zaplanowania i skorelowania układu pozostałych elementów wtórnego zabezpieczenia wodochronnego. Istotą izolacji wannowej jest obecność wilgoci w murze – zostaje ona zatrzymana na poziomie powłoki wodochronnej. Skoro od strony gruntu nie ma bariery wodochronnej, to wilgoć może wnikać w przegrodę praktycznie na każdym poziomie zagłębienia ściany. Bezcelowe jest zatem wykonywanie przepony iniekcyjnej na poziomie podłogi na gruncie w piwnicy, gdyż nie blokuje ona w żaden sposób wnikania wilgoci.

Jak widać kompleksowe zabezpieczenie wodochronne takiego obiektu, w zależności od przyjętej koncepcji projektowej, może być albo „standardowe”, albo bardzo skomplikowane. Przez słowo „standardowe” należy tu rozumieć zminimalizowanie trudnych i krytycznych miejsc, których poprawne wykonanie ma zasadniczy wpływ na skuteczność i trwałość eksploatacyjną wykonanych prac. Układ konstrukcyjny budynku, obecność wtórnej izolacji wannowej oraz zewnętrznej, wspólna ściana z sąsiadem wymuszają łączenie ze sobą różnych metod lub stosowanie rozwiązań indywidualnych. Analizowana kamienica została zabezpieczona poprzez wykonanie wtórnych izolacji od zewnątrz, izolacji wannowej oraz przepony poziomej. Umiejscowienie powłok i przepon pokazano na RYS. 7.

Co zatem jest potrzebne do poprawnego wykonania prac? Czy wystarczą typowe detale pokazane na RYS. 2–6, nawet gdyby je uszczegółowiono, podając np. nazwy czy parametry materiałów stosowanych do wykonania tych prac?

Analizując układ konstrukcyjny budynku oraz zaprojektowane i wykonane hydroizolacje, można wyróżnić w tym przypadku kilkanaście (!!!) nie samych trudnych i krytycznych miejsc, lecz tylko ich rodzajów (RYS. 8).

rys8 renowacje

RYS. 8. Detale, które należy szczegółowo rozrysować przed rozpoczęciem robót, opis w tekście; rys.: M. Rokiel

Zatem sytuacja komplikuje się, i to bardzo mocno. Proszę zwrócić uwagę na zakres analizy i konieczność wykonania w tym przypadku kilkudziesięciu (!!!) warsztatowych rysunków pozwalających nie tylko na wykonanie hydroizolacji tych newralgicznych miejsc, ale i będących podstawą do oceny poprawności ich wykonania.

To jednak tylko część wymaganej analizy. Druga związana jest z doborem samych materiałów, trzecia z zaplanowaniem kolejności technologicznej wykonanych prac, fizycznym wykonaniem prac i oceną ich poprawności. Te trzy etapy tworzą układ naczyń połączonych. Żaden z tych etapów nie może zostać pominięty i muszą one być zaplanowane przed rozpoczęciem prac.

Zacznijmy od ogólnej analizy obiektu z punktu wtórnych hydroizolacji. Rodzaj zaprojektowanych i wykonanych robót pokazano na RYS. 7. Już pobieżna analiza wykazuje ewidentne błędy projektowe, powielone niestety na etapie wykonawstwa.

Na początek przyjrzyjmy się kilku zdjęciom pokazującym pomieszczenia piwniczne (FOT. 1–8). Pokazują one destrukcję warstw wykończeniowych w pomieszczeniach (zdjęcia wykonano na etapie diagnostyki określającej przyczyny destrukcji). Łuszcząca się farba to tylko wizualny efekt, absolutnie nieoddający skali problemu.

fot1 8 renowacje

FOT. 1–8. Destrukcja warstw wykończeniowych w pomieszczeniach piwnicznych analizowanego obiektu. Zdjęcia wykonano na etapie diagnostyki określającej przyczyny destrukcji. Łuszcząca się farba to tylko wizualny efekt, nieoddający skali problemu. Szczegóły omówione zostaną także w kolejnych częściach cyklu; fot.: M. Rokiel

Przeanalizujmy najpierw koncepcję projektową. Celem ekspertyzy nie była analiza koncepcji zabezpieczenia wodochronnego (dlatego nie analizowano przyczyn takiego podejścia do kwestii zabezpieczeń fundamentów), lecz określenie przyczyn destrukcji i opracowanie technologii naprawy.

rys9 renowacje

RYS. 9. Detal połączenia przepony poziomej z izolacją podłogi dla ściany z izolacją zewnętrzną. Objaśnienia: A – ok. 15 cm, B – 5–8 cm, 1 – ściana fundamentowa, 2 – izolacja zewnętrzna, 3 – systemowa zaprawa naprawczo­ renowacyjna, 4 – tynk renowacyjny, 5 – obrzutka pod (4), 6 – przepona pozioma, 7 – warstwy podłogi (pokazane schematycznie: termoizolacja, warstwa rozdzielająca z folii z tworzywa sztucznego, podkład, posadzka), 8 – folia paroizolacyjna zgrzewana (sklejana) na zakładach, 9 – izolacja podłogi: elastyczny szlam uszczelniający, 10 – szybkowiążąca zaprawa uszczelniająca do uszczelniania przecieków, 11 – taśma uszczelniająca, 12 – beton podłogi


Uwaga: (10) stosowana opcjonalnie w razie przecieków w miejscu styku płyty betonowej ze ścianą; alternatywnie można stosować szybkowiążący szlam uszczelniający w celu wstępnego uszczelnienia podłoża.; rys.: M. Rokiel

Umiejscowienie wtórnej izolacji iniekcyjnej w ścianie z izolacją zewnętrzną na poziomie podłogi należy uznać za poprawne. Należy jednak tak zaplanować kąt nachylenia i poziom nawiertów, aby mogła ona być szczelnie połączona z jednej strony z izolacją pionową (poziom dolnej krawędzi wtórnej izolacji pionowej względem początku lub końca nawiertu – istotne jest tu zatem, z której strony wykonywane są otwory, z zewnątrz czy od wewnątrz), a z drugiej z izolacją podłogi (ponownie kwestia wzajemnego zakładu wywiniętej na ścianę izolacji podłogi i przepony iniekcyjnej) – RYS. 9.

Absurdalne jest natomiast przy zaprojektowanej izolacji wannowej wykonywanie przepony przy ławie fundamentowej. Nie będzie ona miała żadnego wpływu na skuteczność wykonanych prac – wilgoć z gruntu będzie wnikała w mur powyżej tego odcinka przepony. Poprawne jest natomiast zaprojektowanie iniekcji na poziomie porównywalnym ze stropem nad piwnicą. Ten odcinek musi być wykonany, jednak także w tym przypadku należało bardzo precyzyjnie określić poziom jego wykonania i kąt nachylenia. Także z uwzględnieniem kierunku wykonywania nawiertów, od wewnątrz czy od zewnątrz. Jest to także związane z koniecznością zabezpieczenia strefy cokołowej, aby nie doszło do wnikania wilgoci w mur nad przeponą poziomą. Nie wykonano żadnych iniekcji w ścianach wewnętrznych ani nie odcięto iniekcyjnie ścian przyległych do przegrody z izolacją wannową. Udostępniona dokumentacja zawierała tylko dwa detale i to błędne, a sytuację komplikowała dodatkowo obecność sklepień (o tym w dalszej części).

Nie bez przyczyny bezwzględnym wymogiem jest takie uszczegółowienie dokumentacji, aby realizacja robót zapewniała wymaganą trwałość eksploatacyjną. Projektant powinien na podstawie wcześniej przeprowadzonej diagnostyki zdecydować o wyborze środka iniekcyjnego, a także na podstawie informacji o porowatości i wytrzymałości cegieł postanowić o sposobie wykonania aplikacji. Projekt powinien zawierać dokładne informacje o sposobie wykonania iniekcji, określać przebieg, liczbę rzędów, średnice i rozstaw otworów, jak również podawać wielkość ciśnienia iniekcyjnego. Na rzutach i przekrojach powinien być określony przebieg poziomych i pionowych (!!!) blokad hydrofobowych, a projekt wykonawczy zawierać winien taki stopień uszczegółowienia, aby z rysunków można było odczytać informacje o wszelkich robotach towarzyszących pracom izolacyjnym. Istotne jest tutaj pokazanie wszelkich newralgicznych przejść izolacji pionowej w poziomą oraz wszystkich wynikających z tego uszczelnień dodatkowych. Jeżeli dokumentacja techniczna takich informacji nie zawiera, muszą one być uzupełnione przed rozpoczęciem robót.

Wykonanie izolacji wannowej to nie tylko fizyczne nałożenie powłoki wodochronnej. Izolacja wewnętrzna wymaga ponadto odpowiedniego skonstruowania uszczelnienia na stykach ścian zewnętrznych z wewnętrznymi i z podłogą. W przypadku tego typu zabezpieczenia przekrój ściany cały czas pozostaje wilgotny, a powłoka wodochronna jest odrywana od podłoża. Przyległe przegrody muszą być odcięte, np. iniekcyjnie.

Z kolei ściany wewnętrzne narażone są na podciąganie kapilarne od strony gruntu. Zatem przepona pozioma przy podłodze musi być połączona z iniekcyjnym odcięciem od ściany z izolacją wannową.

Sytuacji nie ułatwia budynek przyległy. Z jednej strony izolacja wannowa ściany zewnętrznej, z drugiej ściana wspólna z sąsiadem (tu akurat iniekcyjne odcięcie jest łatwe do wykonania, należy tylko skorelować jego poziom z warstwami podłogi także po przeciwnej stronie ściany – czyli w budynku nieremontowanym), a do tego niebezpieczeństwo zawilgocenia ściany zewnętrznej od strony budynku sąsiedniego (detal typu 4 z RYS. 8). Problemy sprawia także brama wjazdowa – ściany pod bramą w gruncie, jeżeli nie będą izolowane od zewnątrz, wymagają izolacji wannowej i jej połączenia z innymi rodzajami izolacji (detal typu 3 i detal typu 9 z RYS. 8).

Omówmy zatem szczegółowo poszczególne detale oznaczone cyframi i literami na RYS. 8. Detale oznaczone cyframi związane są ze wzajemnym układem izolacji pionowych i poziomych samych ścian, natomiast oznaczone literami wynikają z konieczności zapewnienia ciągłości z izolacją podłogi.

Detal typu 1 (numeracja zgodnie z RYS. 8) jest w zasadzie typowy. Izolacja wannowa zawsze wymaga odcięcia przyległych do niej ścian wewnętrznych. W przypadku iniekcyjnego odcięcia dochodzącej ściany zachodzi konieczność połączenia przepony poziomej w ścianie zewnętrznej (pod stropem z pionowym odcięciem iniekcyjnym).

Typowym detalem jest również detal typu 2, nie są tu wymagane żadne nietypowe zabiegi. Należy jednak w szczegółach zaplanować rozmieszczenie nawiertów przepony pod stropem, z uwzględnieniem jednak kierunku nawiertów, od wewnątrz czy od zewnątrz.

Zupełnie inaczej wygląda sytuacja z detalem typu 3. To styk ściany pod przejazdem bramowym ze ścianą zewnętrzną z izolacją wannową. Tu trzeba podjąć decyzję, czy ściany pod przejazdem będą odkopywane, czy na tym odcinku także będzie wykonywana izolacja wannowa od strony pomieszczenia.

W tym pierwszym przypadku niezbędne będzie wykonanie pionowego odcięcia iniekcyjnego ściany pod przejazdem bramowym, a izolacja wannowa musi być wywinięta na ścianę pod przejazdem poza linię nawiertów.

Alternatywnie konieczne będzie wykonanie iniekcji strukturalnej w narożniku (na całej wysokości ściany) pozwalającej na połączenie izolacji wannowej z izolacją zewnętrzną oraz połączenie przepon poziomych (pod stropem w ścianie zewnętrznej w poziomie posadowienia dla ściany pod przejazdem). Oczywiście izolacja wannowa oraz izolacja ­zewnętrzna musi być szczelnie połączona z iniekcją strukturalną.

Problematyczny może być także detal typu 4 – styk ściany z izolacją wannową ze ścianą wspólną z budynkiem sąsiednim. Tu konieczne jest wykonanie pionowego odcięcia iniekcyjnego ściany wspólnej z budynkiem łączącego przeponę w poziomie stropu (ściana z izolacją wannową) oraz przeponę w poziomie posadowienia ściany wspólnej z sąsiadem.

Alternatywnie można wykonać iniekcję strukturalną w narożniku (na całej wysokości ściany) pozwalającej na połączenie izolacji wannowej z przeponą poziomą ściany wspólnej. Decyzja, który wariant będzie wykonywany, musi być podjęta na etapie analizy dokumentacji projektowej oraz po bezpośrednich oględzinach ścian fundamentowych. To nie jest tak, że obojętnie który wariant wybierzemy. Obecność rys i spękań w murze, pustek, niekiedy kanałów wentylacyjnych czy dymowych może jeżeli nie uniemożliwić, to znacznie utrudnić poprawne wykonanie prac. Proszę pamiętać, że mamy tu do czynienia ze starą substancją.

Izolacja strukturalna wymaga wykonania siatki, a nie linii otworów. Ściana, szczególnie stara i zniszczona, nie jest w środku jednorodna. Niewypełnione fugi, mikrorysy czy nawet większe pęknięcia można znaleźć w każdym niemal murze. Zdarzają się także sytuacje, że wierzchnie, licowe strony wymurowano z cegieł dobrej jakości, natomiast środek muru stanowi swoisty „śmietnik”. Iniekcja w takiej sytuacji wymaga podjęcia pewnych środków zapobiegawczych, a w skrajnych sytuacjach może być wręcz niemożliwa. Podobnie w przypadku pustek w murze (FOT. 9–10). „Odkrycie” tego faktu podczas wykonywania prac może być niemiłą niespodzianką dla wykonawcy. Niedopuszczalne jest także wnikanie wody powyżej przepony z warstw posadzki budynku sąsiedniego (niepoddawanego pracom renowacyjnym), należy więc tam ustalić układ i poziom warstw podłogi.

fot9 10 renowacje

FOT. 9–10. Pustka w przegrodzie. Iniekcja w takiej ścianie wymaga specjalnych zabiegów; fot.: M. Rokiel

Detal typu 6 również wymaga uciąglenia (wykonanie pionowego odcięcia iniekcyjnego) przepony poziomej ściany wspólnej z sąsiadem i ściany z izolacją zewnętrzną.

Alternatywnym rozwiązaniem będzie wykonanie iniekcji strukturalnej w narożniku (na całej wysokości ściany) pozwalającej na zabezpieczenie przegród przed wnikaniem wilgoci z przegród niezaizolowanych (ściana sąsiedniego budynku).

Nie da się postawić znaku równości pomiędzy detalem typu 4 a detalem typu 6. Oczywiście zasady wykonywania robót będą takie same (brak możliwości wnikania wilgoci), ale samo wykonstruowanie detalu już zupełnie inne. Dla detalu typu 4 mamy do czynienia z izolacją wannową, detal typu 6 to typowa wtórna izolacja zewnętrzna.

Detal typu 9 dotyczy także izolacji w obszarze przejazdu, ale ściana zewnętrzna jest zaizolowana od zewnątrz. I tu pojawia się podobny problem do tego, który występuje przy detalu typu 3. Punktem wyjścia jest koncepcja uszczelnienia piwnic. Proszę zwrócić uwagę, że w ten odcinek ściany wilgoć jest w stanie bez problemu wejść przy nieciągłości lub braku izolacji ścian pod przejazdem.

Niestety nie da się podać uniwersalnego rozwiązania tych detali. Są to wszystko rozwiązania indywidualne, wymuszające łączenie ze sobą różnych metod wykonywania wtórnych powłok wodochronnych i blokad hydrofobowych. Takie detale muszą zostać opracowane przed rozpoczęciem robót, należy wykonać warsztatowe rysunki (zalecane w takim przypadku jest nawet odręczne wykonanie szkiców 3D pokazujących wzajemny układ izolacji powłokowych i iniekcyjnych.

Bardzo istotne jest zachowanie wzajemnych minimalnych zakładów pozwalających na uzyskanie szczelności połączeń. Sytuacji nie ułatwia zmiana kierunków blokad hydrofobowych (z kierunku poziomego na pionowy i odwrotnie) oraz narożniki. Szczególna staranność w tym obszarze wynika z zasady działania przepon poziomych.

Celem przepony poziomej jest wytworzenie w przegrodzie bariery przerywającej podciąganie kapilarne, a także uzyskanie, w dalszym czasie, w strefie muru nad przeponą, obszaru o normalnej wilgotności. Preparaty do iniekcji mogą wypełniać zarówno rysy oraz pustki, jak i pory oraz kapilary. Do tego dochodzi sposób zachowania się wilgoci, a także preparatów iniekcyjnych – inny w porach, inny w kapilarach. Istotna jest wielkość porów, jak również stopień ich wypełnienia wilgocią, oraz sposób, w jaki preparat iniekcyjny przerywa podciąganie kapilarne.

Pory kapilarne charakteryzują się swobodną penetracją przez wilgoć kapilarną. Przez mikropory możliwy jest ruch wilgoci pod postacią pary wodnej, natomiast wypełnienie tego typu porów jest mocno utrudnione. W przypadku porów powietrznych – ich wypełnienie jest możliwe tylko pod ciśnieniem. Dlatego też struktura porowatości (rozkład objętości porów w zależności od ich średnicy) ma zasadniczy wpływ na wybór metody i materiału do iniekcji, drugim istotnym parametrem jest ich łączna objętość.

Iniekcja jest skuteczna jedynie przy kapilarnym podciąganiu wilgoci i jeżeli mamy do czynienia z innymi źródłami zawilgoceń (opady, woda z roztopów, higroskopijny pobór wilgoci, woda nienapierająca, woda pod ciśnieniem), należy stosować dodatkowe środki zaradczo-flankujące.

Wtłoczony w przegrodę materiał tworzy zhydrofobizowane przestrzenie, podobne do okręgów. Tworzą one szczelną przegrodę niepozwalającą wilgoci przedostać się ponad zhydrofobizowaną strefę. Jednocześnie okręgi te obrazują głębokość penetracji struktury muru preparatem iniekcyjnym. Głębokość penetracji zależeć będzie m.in. od stopnia zawilgocenia muru, jego chłonności czy spoistości. Z drugiej strony głębokość penetracji determinuje rodzaj materiału, z którego wykonany jest mur.

Inaczej zachowują się np. stare, ręcznie lepione cegły o otwartej kapilarnie strukturze czy też bloki z piaskowca. Producenci materiałów do iniekcji podają w kartach technicznych maksymalny rozstaw osiowy otworów wynikający właśnie z głębokości penetracji preparatu w mur. Dlatego też decyzja o wyborze metody iniekcji i rodzaju iniektu musi być poprzedzona wstępnymi badaniami. Jeżeli nie wykonano ich na etapie przygotowywania dokumentacji projektowej (co jest rzadkością), należy je wykonać przed rozpoczęciem prac.

Z powyższych powodów przy opracowywaniu projektu wykonywania przepony poziomej należy brać pod uwagę tzw. czynniki niepewności (ryzyka), które należy uwzględnić i zminimalizować już na etapie projektu renowacji, a przed rozpoczęciem prac na reprezentatywnym odcinku muru należy wykonać iniekcje próbne pozwalające na oszacowanie czasu trwania iniekcji i określenie rzeczywistego zużycia preparatu iniekcyjnego (czynność ta może być pominięta w przypadku stosowania kremów iniekcyjnych, jednak nie zawsze mogą one być stosowane).

A co mamy w rzeczywistości w analizowanym przypadku? Mur o grubości 90–110 cm.

rys10 renowacje

RYS. 10. Rezultatem niewielkiej nierównoległości w wykonaniu odwiertów z jednej strony w grubych murach jest nieciągłość przepony. Objaśnienia: 1 – obszar nieciągłości przepony, 2 – obszar przepony; rys.: M. Rokiel

Bezwzględnym wymogiem jest zachowanie równoległości nawiertów. Czy jest to możliwe dla tak grubego muru? Czy dla każdego obszaru fundamentów jest wystarczająco miejsca, aby wykonać tak głębokie nawierty? Co w narożnikach i miejscach krzyżowania się ścian (problem ten dotyczy praktycznie każdego detalu od 1 do 10).

RYS. 10 pokazuje skutki niewielkiej tylko nierównoległości w wykonaniu odwiertów, czego rezultatem jest nieciągłość przepony. Wykonanie jednostronnej przepony w tak grubych murach wymaga od wykonawcy stosowania specjalnych lawet i innych przyrządów, aby zachowany był zarówno kąt nachylenia otworów do poziomu, jak i ich równoległość (FOT. 11).

fot11 renowacje

FOT. 11. Szablony umożliwiające utrzymanie stałego kąta nachylenia do pionu i równoległości otworów; fot.: M. Rokiel

Nie należy też w takich sytuacjach wiercić otworów w maksymalnie dopuszczalnym rozstawie. Na RYS. 11–14 przedstawiono przykłady sporządzania przepony w narożach budynków oraz w miejscach krzyżowania się ścian. To sytuacje związane z każdym z omawianych detali. Proszę zwrócić uwagę, że układ nawiertów musi być taki, żeby w żadnym przypadku osiowa odległość między otworami (w każdym miejscu) nie była większa niż 12,5 cm (ten odstęp przyjmuje się w typowych sytuacjach za maksymalny dla przepony poziomej). Oznacza to, że dla każdego narożnika i każdego miejsca krzyżowania się ścian należy wykonać warsztatowe rysunki zawierające przynajmniej osiowy odstęp pomiędzy początkiem nawiertów, głębokość nawiertu oraz kąt, zarówno w pionie, jak i poziomie. Wykonawca musi dysponować stosownymi szablonami pozwalającymi na zachowanie zadanych wartości (FOT. 11).

rys11 14 renowacje

RYS. 11–14. Przykłady wykonywania przepony w narożach budynków oraz w miejscach krzyżowania się ścian; rys.: M. Rokiel

Literatura

 1. WTA Merkblatt 4-5-99 „Beurteilung von Mauerwerk. Mauerwerkdiagnostik”.
 2. WTA Merkblatt 5-20-09 „Gelinjektion”.
 3. WTA Merkblatt 4-6-14 „Nachträgliches Abdichten erdberührter Bauteile”.
 4. WTA Merkblatt 4-10-15 „Injektionsverfahren mit zertifizierten Injektionsstoffen gegen kapillaren Feuchtetransport”.
 5. WTA Merkblatt 4-11-16 „Messung des Wassergehalts bzw. der Feuchte bei mineralischen Baustoffen”.
 6. WTA Merkblatt 4-9-19 „Nachträgliches Abdichten und Instandsetzen von Gebäude-und Bauteilsockeln”.
 7. T. Dettmering, H. Kollmann, „Putze in Bausanierung und Denlmalpflege”, DIN Deutsches Institut für Normung, 2012.
 8. R. Graefe, „Kellersanierung. Ratgeber für die Praxis. Schaden erkennen, bewerten, sanieren”, Rudolf Mueller Verlag 2014.
 9. C. Magott, M. Rokiel, K. Styrczula, „Przepony strukturalne i kurtynowe – zagadnienia praktyczne. Monografia nr 8 Ochrona budynków przed wilgocią i korozją biologiczną”, PSMB, Wrocław 2012.
10. M. Rokiel, „Renowacje obiektów budowlanych. Projektowanie i warunki techniczne wykonania i odbioru robót” wyd. II, Grupa MEDIUM, Warszawa 2019.
11. M. Rokiel, „Hydroizolacje w budownictwie”, wyd. III, Grupa MEDIUM, Warszawa 2019.

Komentarze

Powiązane

P.P.H.U. EURO-MIX sp. z o.o. EURO-MIX – zaprawy klejące w systemach ociepleń

EURO-MIX – zaprawy klejące w systemach ociepleń EURO-MIX – zaprawy klejące w systemach ociepleń

EURO-MIX to producent chemii budowlanej. W asortymencie firmy znajduje się obecnie ponad 30 produktów, m.in. kleje, tynki, zaprawy, szpachlówki, gładzie, system ocieplania ścian na wełnie i na styropianie....

EURO-MIX to producent chemii budowlanej. W asortymencie firmy znajduje się obecnie ponad 30 produktów, m.in. kleje, tynki, zaprawy, szpachlówki, gładzie, system ocieplania ścian na wełnie i na styropianie. Zaprawy klejące EURO-MIX przeznaczone są do przyklejania wełny lub styropianu do podłoża z cegieł ceramicznych, betonu, tynków cementowych i cementowo­-wapiennych, gładzi cementowej, styropianu i wełny mineralnej w temperaturze od 5 do 25°C.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3)

Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3) Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3)

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych [1] wprowadziło od 31 grudnia 2020 r. nowe wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej poprzez zaostrzenie wymagań w zakresie wartości granicznych współczynnika...

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych [1] wprowadziło od 31 grudnia 2020 r. nowe wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej poprzez zaostrzenie wymagań w zakresie wartości granicznych współczynnika przenikania ciepła Uc(max) [W/(m2·K)] dla przegród zewnętrznych oraz wartości granicznych wskaźnika zapotrzebowania na energię pierwotną EP [kWh/(m2·rok)] dla całego budynku. Jednak w rozporządzeniu nie sformułowano wymagań w zakresie ograniczenia strat ciepła przez złącza przegród zewnętrznych...

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Zastosowanie keramzytu w remontowanych stropach i podłogach na gruncie

Zastosowanie keramzytu w remontowanych stropach i podłogach na gruncie Zastosowanie keramzytu w remontowanych stropach i podłogach na gruncie

Są sytuacje i miejsca w budynku, w których nie da się zastosować termoizolacji w postaci wełny mineralnej lub styropianu. Wówczas w rozwiązaniach występują inne, alternatywne materiały, które nadają się...

Są sytuacje i miejsca w budynku, w których nie da się zastosować termoizolacji w postaci wełny mineralnej lub styropianu. Wówczas w rozwiązaniach występują inne, alternatywne materiały, które nadają się również do standardowych rozwiązań. Najczęściej ma to miejsce właśnie w przypadkach, w których zastosowanie styropianu i wełny się nie sprawdzi. Takim materiałem, który może w pewnych miejscach zastąpić wiodące materiały termoizolacyjne, jest keramzyt. Ten materiał ma wiele właściwości, które powodują,...

Sebastian Malinowski Kleje żelowe do płytek – właściwości i zastosowanie

Kleje żelowe do płytek – właściwości i zastosowanie Kleje żelowe do płytek – właściwości i zastosowanie

Kleje żelowe do płytek cieszą się coraz większą popularnością. Produkty te mają świetne parametry techniczne, umożliwiają szybki montaż wszelkiego rodzaju okładzin ceramicznych na powierzchni podłóg oraz...

Kleje żelowe do płytek cieszą się coraz większą popularnością. Produkty te mają świetne parametry techniczne, umożliwiają szybki montaż wszelkiego rodzaju okładzin ceramicznych na powierzchni podłóg oraz ścian.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem

Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem

Dla przegród stykających się z gruntem straty ciepła przez przenikanie należą do trudniejszych w obliczeniu. Strumienie cieplne wypływające z ogrzewanego wnętrza mają swój udział w kształtowaniu rozkładu...

Dla przegród stykających się z gruntem straty ciepła przez przenikanie należą do trudniejszych w obliczeniu. Strumienie cieplne wypływające z ogrzewanego wnętrza mają swój udział w kształtowaniu rozkładu temperatur w gruncie pod budynkiem i jego otoczeniu.

Jacek Sawicki, konsultacja dr inż. Szczepan Marczyński – Clematis Źródło Dobrych Pnączy, prof. Jacek Borowski Roślinne izolacje elewacji

Roślinne izolacje elewacji Roślinne izolacje elewacji

Naturalna zieleń na elewacjach obecna jest od dawna. W formie pnączy pokrywa fasady wielu średniowiecznych budowli, wspina się po murach secesyjnych kamienic, nierzadko zdobi frontony XX-wiecznych budynków...

Naturalna zieleń na elewacjach obecna jest od dawna. W formie pnączy pokrywa fasady wielu średniowiecznych budowli, wspina się po murach secesyjnych kamienic, nierzadko zdobi frontony XX-wiecznych budynków jednorodzinnych czy współczesnych, nowoczesnych obiektów budowlanych, jej istnienie wnosi wyjątkowe zalety estetyczne i użytkowe.

mgr inż. Wojciech Rogala Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych

Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych

Ściany z elementów silikatowych w ciągu ostatnich 20 lat znacznie zyskały na popularności [1]. Stanowią obecnie większość przegród akustycznych w budynkach wielorodzinnych, gdzie z uwagi na wiele źródeł...

Ściany z elementów silikatowych w ciągu ostatnich 20 lat znacznie zyskały na popularności [1]. Stanowią obecnie większość przegród akustycznych w budynkach wielorodzinnych, gdzie z uwagi na wiele źródeł hałasu izolacyjność akustyczna stanowi jeden z głównych czynników wpływających na komfort.

LERG SA Poliole poliestrowe Rigidol®

Poliole poliestrowe Rigidol® Poliole poliestrowe Rigidol®

Od lat obserwujemy dynamicznie rozwijający się trend eko, który stopniowo z mody konsumenckiej zaczął wsiąkać w coraz głębsze dziedziny życia społecznego, by w końcu dotrzeć do korzeni funkcjonowania wielu...

Od lat obserwujemy dynamicznie rozwijający się trend eko, który stopniowo z mody konsumenckiej zaczął wsiąkać w coraz głębsze dziedziny życia społecznego, by w końcu dotrzeć do korzeni funkcjonowania wielu biznesów. Obecnie marki, które chcą odnieść sukces, powinny oferować swoim odbiorcom zdecydowanie więcej niż tylko produkt czy usługę wysokiej jakości.

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Prefabrykacja w budownictwie

Prefabrykacja w budownictwie Prefabrykacja w budownictwie

Prefabrykacja w projektowaniu i realizacji budynków jest bardzo nośnym tematem, co przekłada się na duże zainteresowanie wśród projektantów i inwestorów tą tematyką. Obecnie wzrasta realizacja budynków...

Prefabrykacja w projektowaniu i realizacji budynków jest bardzo nośnym tematem, co przekłada się na duże zainteresowanie wśród projektantów i inwestorów tą tematyką. Obecnie wzrasta realizacja budynków z prefabrykatów. Można wśród nich wyróżnić realizacje realizowane przy zastosowaniu elementów prefabrykowanych stosowanych od lat oraz takich, które zostały wyprodukowane na specjalne zamówienie do zrealizowania jednego obiektu.

dr inż. Gerard Brzózka Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku

Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku

Płyty warstwowe zastosowane jako przegrody akustyczne stanowią rozwiązanie charakteryzujące się dobrymi własnościami izolacyjnymi głównie w paśmie średnich, jak również wysokich częstotliwości, przy obciążeniu...

Płyty warstwowe zastosowane jako przegrody akustyczne stanowią rozwiązanie charakteryzujące się dobrymi własnościami izolacyjnymi głównie w paśmie średnich, jak również wysokich częstotliwości, przy obciążeniu niewielką masą powierzchniową. W wielu zastosowaniach wyparły typowe rozwiązania przegród masowych (np. z ceramiki, elementów wapienno­ piaskowych, betonu, żelbetu czy gipsu), które cechują się kilkukrotnie wyższymi masami powierzchniowymi.

dr hab. inż. Tomasz Tański, Roman Węglarz Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA

Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA

W świetle zawiłości norm, wymogów projektowych oraz tych istotnych z punktu widzenia inwestora okazuje się, że problem doboru właściwego materiału staje się bardzo złożony. Materiały odpowiadające zarówno...

W świetle zawiłości norm, wymogów projektowych oraz tych istotnych z punktu widzenia inwestora okazuje się, że problem doboru właściwego materiału staje się bardzo złożony. Materiały odpowiadające zarówno za estetykę, jak i przeznaczenie obiektu, m.in. w budownictwie przemysłowym, muszą sprostać wielu wymogom technicznym oraz wizualnym.

dr inż. Jarosław Mucha Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków

Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków

Projektowanie jest początkowym etapem realizacji wszystkich inwestycji budowlanych, mającym decydujący wpływ na kształt, funkcjonalność obiektu, optymalność rozwiązań technicznych, koszty realizacji, niezawodność...

Projektowanie jest początkowym etapem realizacji wszystkich inwestycji budowlanych, mającym decydujący wpływ na kształt, funkcjonalność obiektu, optymalność rozwiązań technicznych, koszty realizacji, niezawodność i trwałość w zakładanym okresie użytkowania. Często realizacja projektowanych inwestycji wykonywana jest w połączeniu z wykorzystaniem obiektów istniejących, które są w złym stanie technicznym, czy też nie posiadają aktualnej dokumentacji technicznej. Prawidłowe, skuteczne i optymalne projektowanie...

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1)

Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1) Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1)

Kontynuując zagadnienia związane z analizą dokumentacji technicznej skupiamy się tym razem na omówieniu dokumentacji robót renowacyjnych.

Kontynuując zagadnienia związane z analizą dokumentacji technicznej skupiamy się tym razem na omówieniu dokumentacji robót renowacyjnych.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji

Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji

Wykonywanie wtórnych hydroizolacji przeciw wilgoci kapilarnej metodą iniekcji można porównać do ocieplania budynku. Obie technologie nie są szczególnie trudne, dopóki mamy do czynienia z pojedynczą przegrodą.

Wykonywanie wtórnych hydroizolacji przeciw wilgoci kapilarnej metodą iniekcji można porównać do ocieplania budynku. Obie technologie nie są szczególnie trudne, dopóki mamy do czynienia z pojedynczą przegrodą.

Materiały prasowe news Rynek silikatów – 10 lat rozwoju

Rynek silikatów – 10 lat rozwoju Rynek silikatów – 10 lat rozwoju

Wdrażanie nowych rozwiązań w branży budowlanej wymaga czasu oraz dużego nakładu energii. Polski rynek nie jest zamknięty na innowacje, jednak podchodzi do nich z ostrożnością i ocenia przede wszystkim...

Wdrażanie nowych rozwiązań w branży budowlanej wymaga czasu oraz dużego nakładu energii. Polski rynek nie jest zamknięty na innowacje, jednak podchodzi do nich z ostrożnością i ocenia przede wszystkim pod kątem korzyści – finansowych, wykonawczych czy wizualnych. Producenci materiałów budowlanych, chcąc dopasować ofertę do potrzeb i wymagań polskich inwestycji, od wielu lat kontynuują pracę edukacyjną, legislacyjną oraz komunikacyjną z pozostałymi uczestnikami procesu budowlanego. Czy działania te...

MIWO – Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych

Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe  w domach drewnianych

W Polsce budynki drewniane to przede wszystkim domy jednorodzinne. Jak pokazują dane GUS, na razie stanowią 1% wszystkich budynków mieszkalnych oddanych do użytku w ciągu ostatniego roku, ale ich popularność...

W Polsce budynki drewniane to przede wszystkim domy jednorodzinne. Jak pokazują dane GUS, na razie stanowią 1% wszystkich budynków mieszkalnych oddanych do użytku w ciągu ostatniego roku, ale ich popularność wzrasta. Jednak drewno używane jest nie tylko przy budowie domów szkieletowych, w postaci więźby dachowej znajduje się też niemal w każdym domu budowanym w technologii tradycyjnej. Dlatego istotne jest, aby zwracać uwagę na bezpieczeństwo pożarowe budynków. W zwiększeniu jego poziomu pomaga izolacja...

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6)

Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6) Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6)

Integralną częścią projektowania budynków o niskim zużyciu energii (NZEB) jest minimalizacja strat ciepła przez ich elementy obudowy (przegrody zewnętrzne i złącza budowlane). Złącza budowlane, nazywane...

Integralną częścią projektowania budynków o niskim zużyciu energii (NZEB) jest minimalizacja strat ciepła przez ich elementy obudowy (przegrody zewnętrzne i złącza budowlane). Złącza budowlane, nazywane także mostkami cieplnymi (termicznymi), powstają m.in. w wyniku połączenia przegród budynku. Generują dodatkowe straty ciepła przez przegrody budowlane.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41)

Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41) Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41)

Wykonanie hydroizolacji wtórnej w postaci nieprzepuszczalnej dla wody konstrukcji betonowej jest rozwiązaniem dopuszczalnym, jednak technicznie bardzo złożonym, a jego skuteczność, bardziej niż w przypadku...

Wykonanie hydroizolacji wtórnej w postaci nieprzepuszczalnej dla wody konstrukcji betonowej jest rozwiązaniem dopuszczalnym, jednak technicznie bardzo złożonym, a jego skuteczność, bardziej niż w przypadku jakiejkolwiek innej metody, determinowana jest przez prawidłowe zaprojektowanie oraz wykonanie – szczególnie istotne jest zapewnienie szczelności złączy, przyłączy oraz przepustów.

Sebastian Malinowski Izolacje akustyczne w biurach

Izolacje akustyczne w biurach Izolacje akustyczne w biurach

Ekonomia pracy wymaga obecnie otwartych, ułatwiających komunikację środowisk biurowych. Odpowiednia akustyka w pomieszczeniach typu open space tworzy atmosferę, która sprzyja zarówno swobodnej wymianie...

Ekonomia pracy wymaga obecnie otwartych, ułatwiających komunikację środowisk biurowych. Odpowiednia akustyka w pomieszczeniach typu open space tworzy atmosferę, która sprzyja zarówno swobodnej wymianie informacji pomiędzy pracownikami, jak i ich koncentracji. Nie każdy jednak wie, że bardzo duży wpływ ma na to konstrukcja sufitu.

dr inż. Beata Anwajler, mgr inż. Anna Piwowar Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych

Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych

Współcześnie uwaga badaczy oraz polityków z całego świata została zwrócona na globalny problem negatywnego oddziaływania energetyki na środowisko naturalne. Szczególnym zagadnieniem stało się zjawisko...

Współcześnie uwaga badaczy oraz polityków z całego świata została zwrócona na globalny problem negatywnego oddziaływania energetyki na środowisko naturalne. Szczególnym zagadnieniem stało się zjawisko zwiększania efektu cieplarnianego, które jest wskazywane jako skutek działalności człowieka. Za nadrzędną przyczynę tego zjawiska uznaje się emisję gazów cieplarnianych (głównie dwutlenku węgla) związaną ze spalaniem paliw kopalnych oraz ubóstwem, które powoduje trudności w zaspakajaniu podstawowych...

Fiberglass Fabrics s.c. Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego

Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego

Siatka z włókna szklanego jest wykorzystywana w systemach ociepleniowych jako warstwa zbrojąca tynków zewnętrznych. Ma za zadanie zapobiec ich pękaniu oraz powstawaniu rys podczas użytkowania. Siatka z...

Siatka z włókna szklanego jest wykorzystywana w systemach ociepleniowych jako warstwa zbrojąca tynków zewnętrznych. Ma za zadanie zapobiec ich pękaniu oraz powstawaniu rys podczas użytkowania. Siatka z włókna szklanego pozwala na przedłużenie żywotności całego systemu ociepleniowego w danym budynku. W sklepie internetowym FFBudowlany.pl oferujemy szeroki wybór różnych gramatur oraz sposobów aplikacji tego produktu.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Całkowite przenikanie ciepła przez elementy obudowy budynku (cz. 7)

Całkowite przenikanie ciepła przez elementy obudowy budynku (cz. 7) Całkowite przenikanie ciepła przez elementy obudowy budynku (cz. 7)

W celu ustalenia bilansu energetycznego budynku niezbędna jest znajomość określania współczynnika strat ciepła przez przenikanie przez elementy obudowy budynku z uwzględnieniem przepływu ciepła w polu...

W celu ustalenia bilansu energetycznego budynku niezbędna jest znajomość określania współczynnika strat ciepła przez przenikanie przez elementy obudowy budynku z uwzględnieniem przepływu ciepła w polu jednowymiarowym (1D), dwuwymiarowym (2D) oraz trójwymiarowym (3D).

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Fasady wentylowane w budynkach wysokich i wysokościowych

Fasady wentylowane w budynkach wysokich i wysokościowych Fasady wentylowane w budynkach wysokich i wysokościowych

Projektowanie obiektów wielopiętrowych wiąże się z większymi wyzwaniami w zakresie ochrony przed ogniem, wiatrem oraz stratami cieplnymi – szczególnie, jeśli pod uwagę weźmiemy popularny typ konstrukcji...

Projektowanie obiektów wielopiętrowych wiąże się z większymi wyzwaniami w zakresie ochrony przed ogniem, wiatrem oraz stratami cieplnymi – szczególnie, jeśli pod uwagę weźmiemy popularny typ konstrukcji ścian zewnętrznych wykańczanych fasadą wentylowaną. O jakich zjawiskach fizycznych i obciążeniach mowa? W jaki sposób determinują one dobór odpowiedniej izolacji budynku?

inż. Izabela Dziedzic-Polańska Fibrobeton – kompozyt cementowy do zadań specjalnych

Fibrobeton – kompozyt cementowy do zadań specjalnych Fibrobeton – kompozyt cementowy do zadań specjalnych

Beton jest najczęściej używanym materiałem budowlanym na świecie i jest stosowany w prawie każdym typie konstrukcji. Beton jest niezbędnym materiałem budowlanym ze względu na swoją trwałość, wytrzymałość...

Beton jest najczęściej używanym materiałem budowlanym na świecie i jest stosowany w prawie każdym typie konstrukcji. Beton jest niezbędnym materiałem budowlanym ze względu na swoją trwałość, wytrzymałość i wyjątkową długowieczność. Może wytrzymać naprężenia ściskające i rozciągające oraz trudne warunki pogodowe bez uszczerbku dla stabilności architektonicznej. Wytrzymałość betonu na ściskanie w połączeniu z wytrzymałością materiału wzmacniającego na rozciąganie poprawia ogólną jego trwałość. Beton...

Wybrane dla Ciebie

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny » Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? » Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Płyty XPS – następca styropianu »

Płyty XPS – następca styropianu » Płyty XPS – następca styropianu »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? » Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków » Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.