Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – przykłady realizacji

Analysis of technical documentation of renovation work. Part 3. Examples of implementation

Gdy iniekcja wykonywana jest nad stopniami, muszą być zachowane odległości pomiędzy nawiertami, fot. M. Rokiel

Gdy iniekcja wykonywana jest nad stopniami, muszą być zachowane odległości pomiędzy nawiertami, fot. M. Rokiel

W artykule opisano szczegóły poprawnego wykonywania iniekcji w kontekście jakości prac renowacyjnych. Kiedy należy wykonać ocenę przegrody pod kątem możliwości wykonania iniekcji?

Zobacz także

Bostik Bostik AQUASTOPP – szybkie i efektywne rozwiązanie problemu wilgoci napierającej

Bostik AQUASTOPP – szybkie i efektywne rozwiązanie problemu wilgoci napierającej Bostik AQUASTOPP – szybkie i efektywne rozwiązanie problemu wilgoci napierającej

Bostik to firma z wieloletnią tradycją, sięgającą 1889 roku, oferująca szeroką gamę produktów chemii budowlanej dla profesjonalistów i majsterkowiczów. Producent słynie z innowacyjnych rozwiązań i wysokiej...

Bostik to firma z wieloletnią tradycją, sięgającą 1889 roku, oferująca szeroką gamę produktów chemii budowlanej dla profesjonalistów i majsterkowiczów. Producent słynie z innowacyjnych rozwiązań i wysokiej jakości preparatów, które znajdują zastosowanie w budownictwie, przemyśle i renowacji.

RAXY Sp. z o.o. Nowoczesne technologie w ciepłych i zdrowych budynkach

Nowoczesne technologie w ciepłych i zdrowych budynkach Nowoczesne technologie w ciepłych i zdrowych budynkach

Poznaj innowacyjne, specjalistyczne produkty nadające przegrodom budowlanym odpowiednią trwałość, izolacyjność cieplną i szczelność. Jakie rozwiązania pozwolą nowe oraz remontowane chronić budynki i konstrukcje?

Poznaj innowacyjne, specjalistyczne produkty nadające przegrodom budowlanym odpowiednią trwałość, izolacyjność cieplną i szczelność. Jakie rozwiązania pozwolą nowe oraz remontowane chronić budynki i konstrukcje?

STYROPMIN Styropmin XPS PRO – niezawodny do zadań specjalnych

Styropmin XPS PRO – niezawodny do zadań specjalnych Styropmin XPS PRO – niezawodny do zadań specjalnych

XPS PRO jest najnowszym osiągnięciem ekspertów z firmy Styropmin w dziedzinie skutecznej termoizolacji. To polistyren ekstrudowany, materiał bardziej wytrzymały i twardszy od uniwersalnego styropianu....

XPS PRO jest najnowszym osiągnięciem ekspertów z firmy Styropmin w dziedzinie skutecznej termoizolacji. To polistyren ekstrudowany, materiał bardziej wytrzymały i twardszy od uniwersalnego styropianu. Niezawodny w miejscach trudnych do ocieplenia, z ryzykiem zawilgocenia i dużą amplitudą temperatur, a także narażonych na duże naprężenia ściskające.

*****
W niniejszym artykule autorzy przedstawiają charakterystykę analizy dokumentacji technicznej prac renowacyjnych pod kątem przykładów poszczególnych realizacji.

Analysis of technical documentation of renovation work. Part 3. Examples of implementation

In this article, the authors presents the characteristics of the analysis of technical documentation of renovation work in terms of examples of individual implementations.
*****

Zatrzymajmy się chwilę przy iniekcji i iniektowanych przegrodach. Do omówienia pozostaje jeszcze stan przegród.

Kiedy należy wykonać ocenę przegrody pod kątem możliwości wykonania iniekcji? Odpowiedź wydaje się oczywista: na etapie przygotowywania dokumentacji technicznej. W praktyce różnie to wygląda.

Ze względu na technologie wykonywania iniekcji trzeba zwrócić uwagę na:

 • rodzaj materiału użytego do wykonania przegrody,
 • geometrię,
 • jednorodność,
 • pęknięcia,
 • zarysowania (szerokość i długość rys oraz ich układ),
 • wielowarstwowość muru,
 • wytrzymałość,
 • stateczność,
 • rodzaj preparatu iniekcyjnego.

FOT. 1–3 pokazują przykłady ścian, w których wykonanie iniekcji jest jeżeli nie niemożliwe, to technicznie bardzo trudne. Szkoda tylko, że takiego wniosku nie wyciągnięto na etapie przygotowywania dokumentacji technicznej. Dopiero wykonawca zauważył problem.

fot1 3 analiza
FOT. 1–3. W takich ścianach wykonanie przepony poziomej może być wręcz niemożliwe; fot.: M. Rokiel

Dlaczego jednak tak ważne jest określenie rodzaju preparatu iniekcyjnego?

W praktyce stosuje się preparaty ciekłe na bazie krzemianów (jednoskładnikowe) oraz mikroemulsje silikonowe (tzw. preparaty SMK), które rozcieńcza się wodą w proporcji od 1:10 do 1:15. Przy czym stopień rozcieńczenia zależy od wilgotności ściany (konkretnie stopnia przesiąknięcia wilgocią przegrody).

Stosując mikroemulsje silikonowe bezpośrednio przed wykonaniem prac, należy oznaczyć zawilgocenie iniektowanych przegród, aby dobrać odpowiednie rozcieńczenie. Z kolei kremy iniekcyjne wymagają intensywnego transportu kapilarnego wilgoci, dlatego ich stosowanie do odcięć pionowych wymaga dodatkowej analizy.

Jakie mogą być inne konsekwencje błędów w doborze preparatu iniekcyjnego, doskonale obrazuje poniższa sytuacja.

Prace wykonywane były w zabytkowym, XIX-wiecznym kościółku o konstrukcji murowej, z cegły pełnej i bloków z kamieni naturalnych. Z typowych robót renowacyjnych projekt przewidywał odtworzenie izolacji poziomej metodą iniekcji chemicznej, odtworzenie izolacji pionowej oraz wykonanie tynków renowacyjnych wewnątrz kościoła oraz naprawę ceglanej elewacji (czyszczenie, naprawa spoin i cegieł, naprawa tynków zewnętrznych, hydrofobizacja).

W dalszym etapie miała być wykonywana naprawa więźby i pokrycia dachowego oraz inne typowe prace konserwatorskie. Obmiar prac iniekcyjnych przewidywał wykonanie łącznie 141 m.b. iniekcji, przy czym ponad 85% stanowiły ściany o grubości 90–110 cm. Łącznie powierzchnia rzutu poziomego iniektowanych ścian wynosiła 143 m2.

Kalkulację kosztorysową wykonano w oparciu o KNR-y, przy czym popełniono jeden zasadniczy błąd. Proszę zwrócić uwagę na zużycie preparatu do iniekcji. W zależności od stanu i rodzaju konstrukcji murowej może on się różnić. Zużycie gotowych do zastosowania preparatów na bazie krzemianów oscyluje wokół 15–16 kg/m2 rzutu poziomego ściany (przy obecnej cenie rzędu 15 zł za kg lub dm3 – gęstość jest bardzo zbliżona do 1 kg/dm3), natomiast zużycie mikroemulsji silikonowych (mieszanych na budowie z czystą wodą) waha się od 1,5 do 2 kg/m2 rzutu poziomego ściany, jednakże przy obecnej cenie rzędu 250 zł/dm3 – w chwili wykonywania wspomnianych robót ceny iniektów były niższe (odpowiednio ok. 12 zł oraz ok. 180 zł za kg lub litr). Są to tzw. zużycia przeciętne, czyli występujące najczęściej (dla ścian z wtrąceniami z kamieni nienasiąkliwych zużycie może być znacznie mniejsze, z kolei bardzo porowate kamienie mogą wchłonąć więcej preparatu niż to wynika z wytycznych producenta zastosowanego iniektu).

W omawianym przypadku przyjęto zużycie dla preparatu na bazie mikroemulsji silikonowej, a cenę jak dla preparatu jednoskładnikowego. Uwzględniając tylko zakres robót związany z iniekcją, przy poprawnym przyjęciu ceny i uwzględnieniu innych, już znacznie mniejszych braków w pierwotnym kosztorysie (brak skalkulowania zaprawy wypełniającej otwory, brak wstępnej iniekcji – w kosztorysie „poprawkowym” założono wstępną iniekcję na 5% długości ściany) koszt robót zwiększył się o 7,3 raza (!!!) – z 15 581,35 zł na 113 566,76 zł (wartość wg cen na czas wykonywania robót).

Wiercenia próbne wykonane przez wykonawcę wykazały, że rzeczywiste zużycie wynosiło od 17,5 do prawie 20 kg/m2 rzutu poziomego muru, mamy więc do czynienia ze znacznym wzrostem zużycia (o ok. 20%). Dodatkowo wiercenia te wykazały obecność spękań i pustek w strukturze muru (miejscami był to tzw. mur żebraczy), spowodowało to dodatkowo konieczność wykonania iniekcji wstępnej (dodatkowo ok. 400 kg zaprawy do zasklepiania spoin) oraz na 1/4 długości ścian iniekcji dwustronnej, co skutkowało kolejnym zwiększeniem zużycia iniektu w stosunku do ilości wyliczonej w kosztorysie.

Ostatecznie zużyto ok. 4300 kg iniektu, czyli o 1100 kg więcej, niż przewidywał wspomniany kosztorys. Jest to przypadek skrajny, tym niemniej dobrze obrazuje problemy, które mogą się pojawić w trakcie realizacji robót przy braku elementarnej analizy dokumentacji technicznej.

rys1 analiza
RYS. 1. Detale, które należy szczegółowo rozrysować przed rozpoczęciem robót, szczegóły patrz cz. 2. cyklu1); rys. M. Rokiel

Wróćmy do detali od A do D (RYS. 1). Są one związane ze sposobem wykonania izolacji podłogi i jej połączeniem z izolacją wannową lub przeponą poziomą (w rzeczywistości muszą one być rozpatrywane także w odniesieniu do geometrii nawiertów, jednak w celu większej przejrzystości zostaną one omówione osobno).

Wymóg pokazania w dokumentacji projektowej przebiegu, liczby rzędów, średnicy i rozstawu otworów iniekcyjnych wynika wprost z koncepcji prac renowacyjnych i konieczności zapewnienia ciągłości hydroizolacji (zwłaszcza połączenia poziomych i pionowych blokad hydrofobowych oraz uciąglenia izolacji powłokowych z izolacjami iniekcyjnymi. Co jednak musi sprawdzić wykonawca?

Zacznijmy od detalu A z RYS. 1. Mamy tu dość szczególną sytuację, tj. ścianę wspólną z sąsiednim budynkiem, który nie jest poddany renowacji. Układ warstw podłogi w budynku remontowanym zwykle jest znany (choć nie musi być to regułą (!!!)). Najczęściej z tego powodu, że cała podłoga wykonywana jest od początku. To pozwala na precyzyjne określenie poziomu nawiertów iniekcyjnych w ścinanie w odniesieniu do poziomu izolacji podłogi i na określenie, do jakiego poziomu należy wspomnianą izolację wywinąć na ścianę.

fot4 analiza
FOT. 4. Skutek błędów projektowo-wykonawczych oraz wykonania warstw wykończeniowych na ścianie wspólnej z sąsiednim budynkiem; opis w tekście, patrz także FOT. 5 oraz RYS. 2; fot.: M. Rokiel

To oczywiście zadanie wykonawcy, dokumentacja techniczna musi jednakże określać minimalną (a w niektórych sytuacjach maksymalną) wielkość wspomnianego zakładu. Nie jest to jednak jedyna niezbędna do wykonania czynność. Proszę zwrócić uwagę, że z drugiej strony mamy również pomieszczenie, tyle że nieremontowane. A poziom nawiertów jest determinowany także przez poziom podłogi w sąsiednim pomieszczeniu. Tyle tylko, że dla iniekcji jednostronnej miarodajny jest poziom końca nawiertów – tak więc należy bezwzględnie dokonać wizji lokalnej i określić przynajmniej wzajemne poziomy podłogi po obu stronach ściany. Może się także okazać, że niezbędna będzie odkrywka.

rys2 analiza
RYS. 2. Ściana wspólna z sąsiednim budynkiem pokazana na FOT. 4, patrz także FOT. 5; rys.: M. Rokiel

Jakie mogą być skutki zaniedbań w tym zakresie, pokazuje FOT. 4. Proszę popatrzeć na ścianę zaznaczoną strzałkami na RYS. 2. To ściana wspólna z sąsiednim budynkiem (dokumentacja projektowa zupełnie pomijała obecność przyległego budynku, a wykonawca wykonał iniekcję nie tylko w sposób oderwany od wzajemnych poziomów podłóg, ale i wręcz w przypadkowym miejscu (FOT. 5)).

fot5 analiza
FOT. 5. Przypadkowe miejsce wykonywania iniekcji; opis w tekście, patrz także FOT. 4 oraz RYS. 2; fot.: M. Rokiel

Teraz przeanalizujmy detal B z RYS. 1. Tutaj sytuacja jest „prosta”. Po obu stronach mamy identyczne warstwy podłogi oraz ten sam ich poziom. Co to oznacza?

Jeżeli iniekcja jest wykonywana dwustronnie, to pomijając przesunięcie nawiertów, można powiedzieć, że układ jest symetryczny. Jeżeli jednak iniekcja wykonywana jest z jednej strony, to przy ścianie gr. 4 cegieł (taka jak w analizowanym miejscu) i kącie nachylenia 10°, daje to ok. 17 cm różnicy poziomów pomiędzy początkiem a końcem nawiertu. To nie jest wysokość, którą można zignorować przy planowaniu przebiegów nawiertów i wykonywaniu robót. To jednocześnie pokazuje, jakie problemy może generować iniekcja, zwłaszcza grawitacyjna. Nawet dla iniekcji dwustronnej (bo jednostronnej grawitacyjnej w tak grubych murach nie wolno wykonywać przy kącie nachylenia 30° (minimalnym dopuszczalnym), różnica pomiędzy poziomem a końcem nawiertu wynosi 34 cm. Jeżeli do tego dodamy konieczność zaplanowania i wykonania w narożnikach nawiertów zgodnie z RYS. 3–6, to wymóg przeprowadzenia opisanej powyżej analizy jest bezdyskusyjny.

rys3 6 analiza
RYS. 3–6. Zasady wykonywania przepony w narożach budynków oraz w miejscach krzyżowania się ścian; rys.: [13], [14]

Oczywiście możliwy jest także poziomy układ nawiertów, łączenie ze sobą iniekcji jednostronnej i dwustronnej, wykonywanie dodatkowego rzędu nawiertów, aby zminimalizować czynniki ryzyka (nieciągłości przepony). I takie działania należy bezwzględnie podejmować.

„Typowy” jest także detal typu C z RYS. 1. Tu wymagane jest szczelne połączenie z przeponą poziomą z jednej strony zewnętrznej izolacji pionowej, a z drugiej – izolacji podłogi. Należy pamiętać, że izolacja powłokowa musi schodzić od zewnątrz minimum 15 cm poniżej poziomu nawiertów (początku lub końca, zależy z której strony wykonujemy iniekcję). Z kolei od wewnątrz izolacja podłogi wywinięta na przegrodę musi być wykonana do poziomu 15–20 cm powyżej osi nawiertów, znowu początku lub końca, zależy z której strony wykonujemy iniekcję.

Z zupełnie inną sytuacją mamy do czynienia w przypadku detalu typu D z RYS. 1. Miejsce wykonania przepony poziomej zależy zarówno od wysokości pomieszczenia, jak i poziomu gruntu. W zasadzie można tu mówić o dwóch przypadkach, pierwszym, gdy przepona jest wykonana tuż pod stropem, i drugim, gdy powyżej przepony znajduje się jeszcze spora wysokość ściany.

Co powodują takie różnice? Blokada iniekcyjna jest wykonywana zawsze na poziomie porównywalnym z poziomem terenu. Ściana powyżej musi być zabezpieczona przed wnikaniem wody w strefę powyżej nawiertów. Zatem albo poziom nawiertów jest przynajmniej kilkanaście centymetrów powyżej poziomu terenu, albo niezbędne jest wykonanie uszczelnienia strefy cokołowej przy gruncie.

Sama ściana jest w przekroju mokra, nie ma więc sensu izolacji cokołu wprowadzać specjalnie w grunt. To łatwiejszy etap robót. Od wewnątrz natomiast konieczne jest wykonanie izolacji wannowej do poziomu 15–20 cm powyżej poziomu osi nawiertów od strony wewnętrznej.

rys7 analiza
RYS. 7. Zasada działania przepony poziomej; rys.: [13]

Ta odległość jest bardzo istotna. Ściana poniżej przepony poziomej jest mokra. Takie jest założenie tej metody. Natomiast powyżej przepony przy prawidłowym zaprojektowaniu i wykonaniu prac ściana zacznie wysychać. Dla izolacji wannowej ze szlamu nie jest niebezpieczna wilgotna ściana, niebezpieczne są procesy wysychania ściany powyżej przepony. Może to doprowadzić do odspojenia się szlamu powyżej poziomej blokady hydrofobowej. Ideę działania przepony pokazano na RYS. 7.

Skoro odległość pomiędzy osiami nawiertów nie może przekraczać 12,5 cm, to promień penetracji iniektu będzie wynosić 7–8 cm. Zakładając pewną nierównomierność rozchodzenia się iniektu (mur nie jest w końcu materiałem homogenicznym), wspomniane 15–20 cm jest odległością niezbędną dla zapewnienia ciągłości wtórnych izolacji.

Z jednej strony mamy zatem do czynienia z koniecznością zapewnienia szczelnego połączenia powłokowej izolacji wannowej z przeponą, z drugiej strony zbyt duży zakład może być wręcz szkodliwy. Mokra ściana zwykle jest zasolona, przy wysychaniu krystalizujące sole mogą doprowadzić do odspojenia się szlamu od podłoża, a w skrajnym wypadku mogą pojawiać się wykwity solne.

Abstrahując od destrukcyjnego działania soli na przegrodę i „efektów estetycznych”, paradoksalnie, pojawienie się wykwitów solnych powyżej przepony w takiej sytuacji świadczy o jej skuteczności. Jednocześnie świadczy też o bardzo poważnym błędzie polegającym na braku zastosowania tzw. środków flankujących (szczegóły w dalszych częściach cyklu).

rys8 analiza
RYS. 8. Iniekcja dwustronna – geometria nawiertów; rys.: [13, 14]

Wróćmy jeszcze do przepony poziomej, tym razem dla iniekcji dwustronnej. Geometrię nawiertów pokazano na RYS. 8. To zdecydowanie zalecany sposób wykonania nawiertów, niestety nielubiany przez wykonawców typu „będzie pan zadowolony”. RYS. 8 pokazuje dwie bardzo istotne rzeczy, które zwykle umykają uwadze. Nie chodzi tu o inwestorów, ale o kierowników budowy czy inspektorów nadzoru, czyli osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie i mogące wymusić na wykonawcy odpowiednie wykonanie prac.

Proszę zwrócić uwagę na miejsce krzyżowania się nawiertów i to, że są one przesunięte o ok. połowę rozstawu. Takie wykonanie wymaga bardzo wysokiej kultury technicznej i dlatego „jest nielubiane”.

Często wykonuje się nawierty w taki sposób, aby w przekroju pionowym pomiędzy końcami otworów było 2–5 cm odstępu. Argument jest jeden: nie ma niebezpieczeństwa trafienia w istniejący nawiert. Jakie jest ryzyko przy stosowaniu tego wariantu?

fot6 analiza
FOT. 6. Nierównoległość otworów iniekcyjnych – skutek wykonania nawiertów „z ręki”; fot.: M. Rokiel
fot7 analiza
FOT. 7. Nierównoległość otworów iniekcyjnych – skutek wykonania nawiertów „z ręki”; fot.: M. Rokiel

Nie zawsze przy iniekcji dwustronnej nawierty są wykonywane z każdej strony na tę samą głębokość czy pod tym samym kątem. Jest to uwarunkowane właśnie wzajemnym poziomem podłóg po obu stronach. Nie zawsze jest on taki sam i wbrew pozorom takie sytuacje spotyka się nie tak rzadko. Poza tym iniekcję dwustronną wykonuje się w murach grubych (powyżej 60 cm grubości zalecane, a dla murów o grubości powyżej metra w zasadzie niezbędne). Wspomniany zakład 1/3 grubości ściany jest swoistym buforem bezpieczeństwa podczas realizacji. Jeżeli wykonawca w takiej sytuacji wykonuje nawierty „z ręki”, efekt może być taki jak na FOT. 6–7.

rys9 analiza
RYS. 9. Przykładowy sposób odcięcia sklepień; rys.: [13]
kolor zielony – przepona pozioma,
kolor niebieski – izolacja posadzki,
kolor czerwony – izolacja pionowa

Problemy stwarzają zawsze sklepienia. Nie chodzi tu o stropy nad kondygnacjami nadziemnymi, ale o piwnice ze sklepieniami kolebkowymi lub krzyżowo-żebrowymi.

Proszę popatrzeć na RYS. 9. Jeżeli wykona się przeponę poziomą nad ławami fundamentowymi (np. na poziomie podłogi na gruncie) oraz wtórną izolację pionową od zewnątrz, to i tak, ze względu na budowę sklepienia i sposób jego oparcia na ścianie, nadal będzie trwać kapilarny transport wilgoci ze ściany w sklepienie. Konieczna jest druga przepona wzdłuż pachwiny sklepienia (patrz także RYS. 10–11).

rys10 analiza
RYS. 10. Rzut poziomy piwnicy ze sklepieniami i pomieszczenia parteru – przypadek, gdy nie można odkopać fundamentów od zewnątrz; wzajemny układ hydroizolacji wtórnych (przekrój A–A) zależy od geometrii przekroju i poziomu gruntu – rysunek rozpatrywać łącznie z RYS. 9. Objaśnienia: 1 – izolacja wannowa ścian fundamentowych od wewnątrz z mineralnego szlamu lub masy hybrydowej, 2 – pionowe odcięcie iniekcyjne sklepienia od ściany fundamentowej, 3 – izolacja pionowa od zewnątrz strefy cokołowej, 4 – przepona pozioma w ścianie parteru powyżej sklepienia (na poziomie porównywalnym z otaczającym terenem); rys.: [13]
rys11 analiza
RYS. 11. Rzut poziomy piwnicy ze sklepieniami i pomieszczenia parteru – przypadek, gdy nie można odkopać fundamentów od zewnątrz; wzajemny układ hydroizolacji wtórnych (przekrój A–A) zależy od geometrii przekroju i poziomu gruntu – rysunek rozpatrywać łącznie z RYS. 9. Objaśnienia: 1 – izolacja wannowa ścian fundamentowych od wewnątrz z mineralnego szlamu lub masy hybrydowej, 2 – pionowe odcięcie iniekcyjne sklepienia od ściany fundamentowej, 3 – izolacja pionowa od zewnątrz strefy cokołowej, 4 – przepona pozioma w ścianie parteru powyżej sklepienia (na poziomie porównywalnym z otaczającym terenem); rys.: [13]

W zależności od docelowej funkcji, układu konstrukcyjnego oraz sposobu użytkowania izolacja może być wykonana także na sklepieniu. Także w przypadku sklepień znajdujących się pod powierzchnią terenu, z pomieszczeniami izolowanymi wannowo, konieczne jest iniekcyjne odcięcie sklepienia od przegrody na poziomie porównywalnym z nasadą sklepienia. Wysoki poziom zawilgocenia masowego w przekroju przegrody przekłada się na zawilgocenie strukturalne zasypek – ta druga z przepon ma za zadanie zabezpieczyć łuk sklepienia przed dalszą degradacją pod wpływem zawilgoceń. Jeżeli nie wykonamy tego typu prac, woda nadal będzie miała możliwość wnikania w sklepienie oraz zasypkę.

fot8 analiza
FOT. 8. Zawilgocona pacha sklepienia: widoczne uszkodzenia i otwory pod mapowanie wilgoci na głębokości ok. 8 cm (8) oraz pomiar wilgotnościomierzem radiowym na głębokości ok. 3 cm (9); fot.: M. Rokiel

W zależności od docelowej funkcji, układu konstrukcyjnego oraz sposobu użytkowania izolacja może być wykonana także na sklepieniu. W przypadku budynków częściowo podpiwniczonych, w których pacha sklepienia znajduje się na ścianie oddzielającej piwnicę od gruntu, konieczne jest wykonanie dwóch przepon iniekcyjnych: pierwszej – na ścianie oddzielającej część podpiwniczoną od niepodpiwniczonej, drugiej – na sklepieniu wzdłuż pachy. Problem ten bywa niestety notorycznie pomijany na etapie dokumentacji projektowej, czego skutki pokazują FOT. 8–9.

fot9 analiza
FOT. 9. Zawilgocona pacha sklepienia: widoczne uszkodzenia i otwory pod mapowanie wilgoci na głębokości ok. 8 cm (8) oraz pomiar wilgotnościomierzem radiowym na głębokości ok. 3 cm (9); fot.: M. Rokiel

Popatrzmy na kolejny przykład.

Zacznijmy od sytuacji pokazanej na RYS. 12–13. Mamy do czynienia z budynkiem w zabudowie szeregowej, prace renowacyjne obejmowały tylko jeden segment. Budynek częściowo podpiwniczony, schody prowadzące do piwnicy (na RYS. 12 zaznaczone „1”) przy ścianie z sąsiadem. Dodatkowym utrudnieniem jest różny poziom posadzki części podpiwniczonej (­pomieszczenia „2”, „3” i  „4” są na tym samym poziomie, pomieszczenie „5” jest niżej). Prosty budynek na rzucie prostokąta, ale poprawne wykonanie prac renowacyjnych technicznie trudne.

Na początek analiza części podpiwniczonej. Tu sytuacja jest klarowna. Ścianę fundamentową zewnętrzną od strony ogrodu należy zabezpieczyć zgodnie z koncepcją pokazaną na RYS. 14.

rys12 analiza
RYS. 12. W przypadku budynku częściowo podpiwniczonego newralgiczna będzie ściana pomiędzy pomieszczeniem a gruntem – opis w tekście. Rozpatrywać łącznie z RYS. 14. Układ pomieszczeń piwnicy – rzut poziomy (1 – schody, 2 – korytarz, 3 – pomieszczenie przyległe do schodów, 4 i 5 – pomieszczenia gospodarcze); rys.: M. Rokiel
rys13 analiza
RYS. 13. W przypadku budynku częściowo podpiwniczonego newralgiczna będzie ściana pomiędzy pomieszczeniem a gruntem – opis w tekście. Rozpatrywać łącznie z RYS. 14. Układ pomieszczeń piwnicy – rzut poziomy (1 – schody, 2 – korytarz, 3 – pomieszczenie przyległe do schodów, 4 i 5 – pomieszczenia gospodarcze); rys.: M. Rokiel
rys14 analiza
RYS. 14. Schemat układu izolacji części podpiwniczonej budynku częściowo podpiwniczonego pokazanego na RYS. 12–13. Objaśnienia: 1 – wtórna izolacja pionowa, 2 – przepona pozioma, 3 – izolacja podłogi, 4 – izolacja ściany wewnętrznej piwnicy (pomiędzy częścią podpiwniczoną a niepodpiwniczoną), 5 – izolacja posadzki na gruncie, 6 – tynk renowacyjny, A – detal połączenia izolacji, który powinien być uszczegółowiony na etapie diagnostyki; rys.: M. Rokiel

Przepona pozioma musi być wykonana nad ławą i szczelnie połączona z izolacją posadzki na gruncie oraz izolacją pionową od zewnątrz. Wspólna ściana z sąsiadem (bez schodów) też wydaje się łatwa do uszczelnienia. Izolacja musi być wykonana nad ławą, na poziomie identycznym co wykonywana w ścianie zewnętrznej.

Ale zastanówmy się nad stykiem ściany zewnętrznej z wewnętrzną. Wykonanie izolacji, która nawet zachodzi na ścianę budynku sąsiedniego, nie zabezpieczy ściany. Przepona pozioma zablokuje podciąganie kapilarne z dołu, natomiast woda nadal będzie wnikać w przegrodę przez ścianę zewnętrzną. W takiej sytuacji konieczne jest dodatkowe pionowe iniekcyjne odcięcie ściany wewnętrznej od ściany zewnętrznej. Sposobów wykonania jest kilka. Wszystko zależy od geometrii narożnika (grubości ścian) oraz ewentualnej możliwości wejścia na posesję sąsiedniego budynku – dlatego detal ten należy opracować indywidualnie.

Różny poziom posadzki wymaga zmiany poziomu wykonanej przepony poziomej w zewnętrznej ścianie fundamentowej. Oznacza to, że odcinki te muszą być połączone pionowym odcinkiem.

Jeżeli chodzi o ścianę pomiędzy częścią podpiwniczoną a niepodpiwniczoną, to wariant najlepszy z technicznego punktu widzenia jest nieakceptowany ze względu na użytkowanie budynku. Wykonanie izolacji od strony gruntu wymagałoby zerwania części podłogi w pomieszczeniu i odkopania ściany. Co można zatem zrobić?

Przepona nad ławą fundamentową jest nieuzasadniona technicznie, należy ją wykonać pod stropem nad piwnicą, a na powierzchni ściany wykonać izolację wannową, pamiętając jednocześnie o pionowym odcięciu iniekcyjnym wspólnej ściany. Alternatywą może być iniekcja strukturalna w przegrodę. Ze względu na cenę zwykle wykonuje się iniekcję w strefę ściany przy powierzchni, pod stropem jednak należy wykonać przeponę na pełną grubość ściany. Następną opcją jest iniekcja kurtynowa w grunt. Decyzję, który wariant wybrać, należy podjąć na etapie przygotowywania dokumentacji projektowej, a jeżeli tego nie zrobiono, przed rozpoczęciem robót, podczas analizy dokumentacji.

Każdy z tych wariantów wymaga jednak odcięcia dopływu wilgoci do ściany przyległej, będącej ścianą wspólną z budynkiem sąsiednim. Przy izolacji wannowej może to być pionowe odcięcie iniekcyjne czy wykonanie w strefie narożnikowej iniekcji strukturalnej.

Sposobu uszczelnienia detalu A z RYS. 14 niestety nie da się podać w oderwaniu od przyjętej koncepcji prac, typu stropu nad piwnicą, układu warstw podłogi na gruncie oraz materiału do jej hydroizolacji. Ten detal należy opracować indywidualnie.

Problemem mogą być także schody. Tu znów można wyróżnić kilka wariantów: schody przyległe do ściany zewnętrznej lub wewnętrznej, wtórna izolacja pionowa od zewnątrz lub wannowa, iniekcja kurtynowa itp. W opisywanym przypadku schody były przyległe do ściany wewnętrznej, a nawierty wykonano powyżej stopni (FOT. główne). Czym to skutkuje? Ciągłym wnikaniem wilgoci w ścianę z poziomu ławy fundamentowej.

Iniekcję należało wykonać nad ławą fundamentową, wówczas zablokowana zostałaby możliwość wnikania wilgoci znajdującej się w ścianie w schody. Dodatkowo FOT. główne pokazuje inny błąd: niezależnie od tego, czy iniekcja wykonywana jest poziomo, pionowo czy po linii ukośnej, muszą być zachowane odległości pomiędzy nawiertami (stopnie na FOT. główne mają po 20–25 cm).

rys15 analiza
RYS. 15. Przykładowy schemat wtórnego zabezpieczenia ściany zewnętrznej części niepodpiwniczonej budynku; rozpatrywać łącznie z RYS. 12–14; opis w tekście. Objaśnienia: 1 – część niepodpiwniczona, 2 – ściana fundamentowa, 3 – płyta podłogi, 4 – ściana parteru, 5 – hydroizolacja posadzki (istniejąca lub do wykonania), 6 – wtórna izolacja pozioma, 7 – izolacja pionowa strefy cokołowej, 8 – poziom gruntu, 9 – warstwy podłogi; rys.: M. Rokiel

Gdy iniekcja wykonywana jest nad stopniami, konieczne jest bardzo staranne zaplanowanie przebiegu nawiertów. Analizy wymaga także ściana zewnętrzna części niepodpiwniczonej (RYS. 15).

Obecność gruntu powoduje stałe narażenie na kapilarny pobór wilgoci ściany fundamentowej (2) i płyty podłogi na gruncie (3), jednoznaczne umiejscowienie wtórnych hydroizolacji (6) i (7) musi być poprzedzone analizą poziomów płyty podłogi i warstwy użytkowej posadzki. Wykonanie przepony poziomej (6) zbyt wysoko może skutkować zawilgoceniem pasa ściany przyległego do posadzki, zbyt niskie może powodować penetrację wilgoci z płyty posadzki w ścianę.

Popatrzmy jeszcze na kilka sytuacji, dla których taka analiza jest niezbędna.

rys16 analiza
RYS. 16. Fragment ściany zewnętrznej niepodpiwniczonej części budynku – rysunek z dokumentacji projektowej. Strzałkami pokazano potencjalną drogę wnikania wody/wilgoci przy pierwotnym układzie hydroizolacji; rozpatrywać łącznie z RYS. 17, opis w tekście; rys.: M. Rokiel

Na RYS. 16 pokazano typową sytuację związaną z pracami renowacyjno-remontowymi. Przedstawia on fragment ściany zewnętrznej budynku w tej części niepodpiwniczonego.

W projekcie podano następujący układ warstw pionowych w gruncie:

 • istniejąca ściana z cegły pełnej,
 • preparat gruntujący,
 • 2×papa polimerowo-asfaltowa,
 • płyty z polistyrenu ekstrudowanego gr. 10 cm,
 • folia z polipropylenową włókniną filtrującą

oraz poziomych (posadzka na gruncie):

 • posadzka (płytki, panele),
 • wylewka cementowa gr. 5 cm zbrojona siatką,
 • folia polietylenowa gr. min. 0,2 mm,
 • termoizolacja – polistyren ekspandowany klasy EPS-100,
 • hydroizolacja – 2×papa polimerowo-asfaltowa.

Układ hydroizolacji wtórnych powinien zabezpieczać przed wnikaniem wilgoci w przegrody. Potencjalną drogę wnikania wody pokazano strzałkami na RYS. 16, dlatego niezbędne jest wykonanie dodatkowych zabiegów polegających na połączeniu izolacji poziomej podłogi z zewnętrzną izolacją pionową.

rys17 analiza
RYS. 17. Schemat poprawnego wykonania izolacji ściany pokazanej na RYS. 16, opis w tekście; rys.: M. Rokiel

Otóż w pierwszym etapie robót należało odkopać ścianę zewnętrzną od strony posadzki do poziomu gruntu na zewnątrz i wykonać przeponę poziomą na wysokości poziomu otaczającego terenu oraz wykonać izolację pionową wewnętrznej części ściany łączącą przeponę poziomą z izolacją posadzki. Schemat poprawnego układu izolacji pokazano na RYS. 17. Pozostaje jednak problem wykonania detali. Bez komentarza nie można pozostawić także proponowanego rozwiązania technologiczno-materiałowego.

Konieczne jest zaplanowanie kolejności wykonywanych prac. Ściana powyżej przekroju gruntu ma być ocieplona. Aby zachować funkcjonalność ocieplenia, ściana przed rozpoczęciem prac powinna być sucha. Wykonywanie docieplenia przy możliwym kapilarnym podciąganiu wilgoci jest niezgodne z zasadami sztuki budowlanej. Dlatego przegrodę należy osuszyć do poziomu 4–5% wilgotności masowej (maksymalne zawilgocenie w przekroju ściany), ale to jest możliwe po odtworzeniu hydroizolacji. Stąd wymóg wykonania przepony na poziomie otaczającego terenu i zablokowanie możliwości zawilgocenia od wewnątrz, od strony gruntu pod posadzką.

Bezwzględnym wymogiem jest szczelne połączenie izolacji podposadzkowej ze ścianą, dlatego lepszym rozwiązaniem byłoby zastosowanie na izolację posadzki materiałów bezspoinowych: szlamu, masy hybrydowej lub pod warunkiem posiadania stosownych atestów higienicznych mas KMB, ewentualnie samoprzylepnych membran bitumicznych (te ostatnie można łatwo połączyć z materiałami bezspoinowymi, natomiast pap termozgrzewalnych nie można zgrzać do hydroizolacji ze szlamu czy masy KMB, wymagałoby to zupełnie innej kolejności wykonania, co komplikuje technologię).

Także w strefie cokołowej łatwiejsze do wykonania byłoby połączenie bezspoinowej wtórnej izolacji pionowej z przeponą poziomą. Dlatego detalu tego nie da się rozwiązać w „typowy sposób”, musi on być dostosowany do konkretnego rodzaju materiału wodochronnego.

Literatura

 1. WTA Merkblatt 4-6-14 „Nachträgliches Abdichten erdberührter Bauteile”.
 2. WTA Merkblatt 4-9-19 „Nachträgliches Abdichten und Instandsetzen von Gebäude-und Bauteilsockeln”.
 3. WTA Merkblatt 4-10-15 „Injektionsverfahren mit zertifizierten Injektionsstoffen gegen kapillaren Feuchtetransport”.
 4. WTA Merkblatt 5-20-09 „Gelinjektion”.
 5. WTA Merkblatt 4-5-99 „Beurteilung von Mauerwerk. Mauerwerkdiagnostik”.
 6. WTA Merkblatt 4-11-16 „Messung des Wassergehalts bzw. der Feuchte bei mineralischen Baustoffen”.
 7. T. Dettmering, H. Kollmann, „Putze in Bausanierung und Denlmalpflege”, DIN Deutsches Institut für Normung, 2012.
 8. R. Graefe, „Kellersanierung. Ratgeber für die Praxis. Schaden erkennen, bewerten, sanieren”, Rudolf Mueller Verlag 2014.
 9. F. Frössel, „Osuszanie murów i renowacja piwnic”, Polcen 2007.
10. C. Magott, M. Rokiel, K. Styrczula, „Przepony strukturalne i kurtynowe – zagadnienia praktyczne”, monografia nr 8 „Ochrona budynków przed wilgocią i korozją biologiczną”, PSMB, Wrocław 2012.
11. C. Magott, „Odtwarzanie izolacji poziomej i pionowej podczas renowacji obiektów zabytkowych”, Konferencja „IZOLACJE” „Rola izolacji w nowoczesnym projektowaniu i architekturze”, 2013.
12. C. Magott, M. Rokiel, „Ochrona budynków przed wilgocią, korozją biologiczną i ogniem”, XIII Sympozjum PSMB „Ochrona obiektów budowlanych przed wilgocią, korozją biologiczną i ogniem”, Darłowo 2015, Monografia nr 11, Tom XIII, PSMB, Wrocław 2015.
13. M. Rokiel, „Renowacje obiektów budowlanych. Projektowanie i warunki techniczne wykonania i odbioru robót”, wyd. II, Grupa MEDIUM, Warszawa 2019.
14. M. Rokiel, „Hydroizolacje w budownictwie”, wyd. III, Grupa MEDIUM, Warszawa 2019.
15. J. Karyś (red.), „Ochrona przed wilgocią i korozją biologiczną w budownictwie”, Grupa MEDIUM, Warszawa 2014.
16. W. Korzeniewski, R. Korzeniewski, „Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Komentarz”, Polcen, 2021.
17. Materiały własne autorów.

Komentarze

Powiązane

mgr inż. Irena Domska Styropian hydrofobowy w izolacji cieplnej ścian fundamentowych

Styropian hydrofobowy w izolacji cieplnej ścian fundamentowych Styropian hydrofobowy w izolacji cieplnej ścian fundamentowych

Styropian jest materiałem izolacyjnym, który charakteryzuje się wysoką odpornością na wilgoć. Odporność ta obejmuje nie tylko niewielką, w stosunku do innych materiałów izolacyjnych, nasiąkliwość wodą,...

Styropian jest materiałem izolacyjnym, który charakteryzuje się wysoką odpornością na wilgoć. Odporność ta obejmuje nie tylko niewielką, w stosunku do innych materiałów izolacyjnych, nasiąkliwość wodą, lecz również brak negatywnego wpływu na właściwości wytrzymałościowe. Doświadczenia laboratoryjne wskazują również na odporność wytrzymałościową styropianu na wielokrotne zamrażanie i odmrażanie.

dr hab. inż., prof. nadzw. UTP Dariusz Bajno, dr inż. Anna Rawska-Skotniczny Wybrane zagadnienia dotyczące zabezpieczeń podziemnych części istniejących budynków przed wilgocią

Wybrane zagadnienia dotyczące zabezpieczeń podziemnych części istniejących budynków przed wilgocią Wybrane zagadnienia dotyczące zabezpieczeń podziemnych części istniejących budynków przed wilgocią

Wilgoć zawsze będzie towarzyszyć obiektom budowlanym w okresie eksploatacyjnym, dlatego zabezpiecza się je przed nadmiernym zawilgoceniem oraz przed przedostawaniem się wilgoci do ich pomieszczeń poprzez...

Wilgoć zawsze będzie towarzyszyć obiektom budowlanym w okresie eksploatacyjnym, dlatego zabezpiecza się je przed nadmiernym zawilgoceniem oraz przed przedostawaniem się wilgoci do ich pomieszczeń poprzez odpowiedni dobór materiałów oraz izolacje zewnętrzne. Nie istnieją uniwersalne metody zabezpieczeń materiałów przed wilgocią, dlatego podjęcie decyzji o zasadności wykonania izolacji lub też o doborze odpowiedniej technologii powinno zostać poparte przeprowadzoną wcześniej analizą, odpowiadającą...

mgr inż. Marcin Jaroszyński Szary styropian do termoizolacji fundamentów

Szary styropian do termoizolacji fundamentów Szary styropian do termoizolacji fundamentów

Fundament to realizowany jako pierwszy przy budowie budynku, ale też najważniejszy element konstrukcyjny, gwarantujący stabilność i trwałość znajdującej się na nim konstrukcji. Oczywiście metod posadowienia...

Fundament to realizowany jako pierwszy przy budowie budynku, ale też najważniejszy element konstrukcyjny, gwarantujący stabilność i trwałość znajdującej się na nim konstrukcji. Oczywiście metod posadowienia jest kilka, skupmy się jednak na dwóch najbardziej popularnych i najczęściej stosowanych w budownictwie jednorodzinnym i mieszkaniowym. Chodzi o ławy fundamentowe ze ścianką fundamentową i o płytę fundamentową.

dr inż. Mariusz Jackiewicz Hydroizolacja elementów budowli stykających się z gruntem

Hydroizolacja elementów budowli stykających się z gruntem Hydroizolacja elementów budowli stykających się z gruntem

Projektowanie oraz wykonawstwo hydroizolacji konstrukcji budowlanych w Niemczech regulowała wprowadzona w 1983 r. i w międzyczasie wielokrotnie nowelizowana norma DIN 18195. Ta norma jest stosunkowo dobrze...

Projektowanie oraz wykonawstwo hydroizolacji konstrukcji budowlanych w Niemczech regulowała wprowadzona w 1983 r. i w międzyczasie wielokrotnie nowelizowana norma DIN 18195. Ta norma jest stosunkowo dobrze znana w Polsce, z dwóch powodów - braku krajowej, tak kompleksowej normy oraz znaczącego udziału na polskim rynku produktów hydroizolacyjnych niemieckich producentów.

dr inż. Paula Szczepaniak Ocena jakości termicznej rozwiązań węzła połączenia budynku z gruntem posadowionym na płycie fundamentowej

Ocena jakości termicznej rozwiązań węzła połączenia budynku z gruntem posadowionym na płycie fundamentowej Ocena jakości termicznej rozwiązań węzła połączenia budynku z gruntem posadowionym na płycie fundamentowej

Płyta fundamentowa należy do grupy posadowień bezpośrednich. Jest stosowana przy występowaniu słabego podłoża gruntowego, poziomie posadowienia poniżej zwierciadła wody gruntowej, stosowaniu konstrukcji...

Płyta fundamentowa należy do grupy posadowień bezpośrednich. Jest stosowana przy występowaniu słabego podłoża gruntowego, poziomie posadowienia poniżej zwierciadła wody gruntowej, stosowaniu konstrukcji szczelnej wanny lub w przypadku konieczności zapewnienia równomiernego osiadania budynku [1].

mgr inż. Maciej Rokiel Hydroizolacje w gruncie - podział, zastosowanie i właściwości

Hydroizolacje w gruncie - podział, zastosowanie i właściwości Hydroizolacje w gruncie - podział, zastosowanie i właściwości

Konieczność wykonania skutecznych powłok wodochronnych to nie tylko jeden z podstawowych wymogów bezproblemowego i komfortowego użytkowania zarówno budynków (obojętne, czy w budownictwie mieszkaniowym,...

Konieczność wykonania skutecznych powłok wodochronnych to nie tylko jeden z podstawowych wymogów bezproblemowego i komfortowego użytkowania zarówno budynków (obojętne, czy w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej, czy przemysłowym), jak i budowli, a także wymóg formalny. Intensywny rozwój chemii budowlanej w ciągu ostatnich kilkunastu lat spowodował, że mamy do dyspozycji szeroką gamę materiałów, począwszy od stosowanych tylko do izolacji przeciwwilgociowych, a skończywszy na materiałach...

dr inż. Maciej Trochonowicz Diagnostyka hydroizolacji w pracach modernizacyjnych

Diagnostyka hydroizolacji w pracach modernizacyjnych Diagnostyka hydroizolacji w pracach modernizacyjnych

Woda jest substancją warunkującą możliwość wykonania praktycznie wszystkich procesów budowlanych. Niezbędna jest zarówno do produkcji materiałów, jak i ich wbudowania. Jednocześnie ta sama woda, a raczej...

Woda jest substancją warunkującą możliwość wykonania praktycznie wszystkich procesów budowlanych. Niezbędna jest zarówno do produkcji materiałów, jak i ich wbudowania. Jednocześnie ta sama woda, a raczej jej nadmiar, jest czynnikiem powodującym największe zagrożenie dla obiektów budowlanych. Wprowadzana na wiele sposobów z czasem staje się przyczyną wielu niekorzystnych zjawisk, a jej usunięcie poważnym problemem. Dlatego też nieodłącznym elementem wznoszenia czy też remontowania budynków są hydroizolacje.

prof. nzw. dr hab. inż. Irena Ickiewicz Wpływ ocieplenia fundamentów na rozkład temperatury w gruncie w otoczeniu budynku

Wpływ ocieplenia fundamentów na rozkład temperatury w gruncie w otoczeniu budynku Wpływ ocieplenia fundamentów na rozkład temperatury w gruncie w otoczeniu budynku

Głębokość posadowień bezpośrednich określa w Polsce norma PN-81-B-03020 "Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie. Obliczenia statystyczne i projektowanie".

Głębokość posadowień bezpośrednich określa w Polsce norma PN-81-B-03020 "Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie. Obliczenia statystyczne i projektowanie".

dr inż. Sławomir Chłądzyński, mgr inż. Katarzyna Walusiak Wpływ wytrzymałości cementu na właściwości klejów do ociepleń

Wpływ wytrzymałości cementu na właściwości klejów do ociepleń Wpływ wytrzymałości cementu na właściwości klejów do ociepleń

Cement portlandzki jest najczęściej stosowanym spoiwem w recepturach suchych mieszanek. Według opracowania na temat przemysłu cementowego w Polsce na rynku krajowym rocznie wykorzystywane jest obecnie...

Cement portlandzki jest najczęściej stosowanym spoiwem w recepturach suchych mieszanek. Według opracowania na temat przemysłu cementowego w Polsce na rynku krajowym rocznie wykorzystywane jest obecnie ok. 700-800 tys. ton tego spoiwa do wytworzenia suchych mieszanek chemii budowlanej [1], co stanowi ok. 4-5% sprzedaży cementu w kraju.

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Fundamenty w budynkach jednorodzinnych

Fundamenty w budynkach jednorodzinnych Fundamenty w budynkach jednorodzinnych

Fundamenty są elementem budynku, który przekazuje obciążenia z części naziemnej na podłoże gruntowe. Wszystkie siły działające na budynek, czyli wiatr, śnieg, obciążenia użytkowe, masa własna konstrukcji...

Fundamenty są elementem budynku, który przekazuje obciążenia z części naziemnej na podłoże gruntowe. Wszystkie siły działające na budynek, czyli wiatr, śnieg, obciążenia użytkowe, masa własna konstrukcji i elementów budynku, są przekazywane na grunt. Z kolei fundamenty przekazują oddziaływania gruntu na konstrukcję. Jeśli zachodzą niekorzystne zjawiska, wywołane na przykład osiadaniem gruntu, ruchy gruntu (np. spowodowane tym, że budynek został wybudowany na terenach eksploatacji górniczych lub terenach...

mgr inż. Maciej Rokiel Badanie skuteczności prac i preparatów do wykonywania przepony poziomej

Badanie skuteczności prac i preparatów do wykonywania przepony poziomej Badanie skuteczności prac i preparatów do wykonywania przepony poziomej

Iniekcja chemiczna jest jedną z metod wykonywania wtórnej izolacji poziomej. Celem iniekcji chemicznej jest wytworzenie w przegrodzie przepony przerywającej podciąganie kapilarne, a także uzyskanie, w...

Iniekcja chemiczna jest jedną z metod wykonywania wtórnej izolacji poziomej. Celem iniekcji chemicznej jest wytworzenie w przegrodzie przepony przerywającej podciąganie kapilarne, a także uzyskanie, w dalszym czasie, w strefie muru nad przeponą, obszaru normalnej wilgotności.

dr inż. Wioletta Jackiewicz-Rek, mgr inż. Kaja Kłos, inż. Paweł Zieliński Wymagania dla betonu wodoszczelnego

Wymagania dla betonu wodoszczelnego Wymagania dla betonu wodoszczelnego

Definiując beton wodoszczelny mający zastosowanie w realizacji obiektów tworzących barierę dla wody, nie sposób zacząć bez określenia, że jest to taki rodzaj betonu, który izoluje ze względu na swoje właściwości.

Definiując beton wodoszczelny mający zastosowanie w realizacji obiektów tworzących barierę dla wody, nie sposób zacząć bez określenia, że jest to taki rodzaj betonu, który izoluje ze względu na swoje właściwości.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Prowadzenie prac hydroizolacyjnych w okresie zimowym

Prowadzenie prac hydroizolacyjnych w okresie zimowym Prowadzenie prac hydroizolacyjnych w okresie zimowym

Zima jak co roku zaskoczyła drogowców! Zdanie to (choć - nawiasem mówiąc - bardzo krzywdzące dla wspomnianych drogowców, którzy zajmują się budową dróg, a nie ich utrzymaniem) doskonale obrazuje zjawisko,...

Zima jak co roku zaskoczyła drogowców! Zdanie to (choć - nawiasem mówiąc - bardzo krzywdzące dla wspomnianych drogowców, którzy zajmują się budową dróg, a nie ich utrzymaniem) doskonale obrazuje zjawisko, które widoczne jest szczególnie w budownictwie: to, co nieuniknione, potrafi zaskoczyć.

mgr inż. Maciej Rokiel Hydroizolacje podziemnych części budynków

Hydroizolacje podziemnych części budynków Hydroizolacje podziemnych części budynków

Poprawne (zgodne ze sztuką budowlaną) zaprojektowanie i wykonanie budynku to bezwzględny wymóg bezproblemowej, długoletniej eksploatacji. Podstawą jest odpowiednie rozwiązanie konstrukcyjne części zagłębionej...

Poprawne (zgodne ze sztuką budowlaną) zaprojektowanie i wykonanie budynku to bezwzględny wymóg bezproblemowej, długoletniej eksploatacji. Podstawą jest odpowiednie rozwiązanie konstrukcyjne części zagłębionej w gruncie. Doświadczenie pokazuje, że znaczącą liczbę problemów związanych z eksploatacją stanowią problemy z wilgocią. Woda jest niestety takim medium, które bezlitośnie wykorzystuje wszelkie usterki i nieciągłości w warstwach hydroizolacyjnych, wnikając do wnętrza konstrukcji.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Badanie wilgotności mineralnych materiałów budowlanych

Badanie wilgotności mineralnych materiałów budowlanych Badanie wilgotności mineralnych materiałów budowlanych

Kluczowym elementem diagnostyki zawilgoconych konstrukcji murowych jest ocena ich parametrów wilgotnościowych, jak również rozpoznanie rodzaju i proporcji szkodliwych soli zawartych w materiale budowlanym...

Kluczowym elementem diagnostyki zawilgoconych konstrukcji murowych jest ocena ich parametrów wilgotnościowych, jak również rozpoznanie rodzaju i proporcji szkodliwych soli zawartych w materiale budowlanym [1]. Sposoby pomiaru zawartości wody względnie wilgotności w mineralnych materiałach budowlanych zostały szerzej opisane w instrukcji WTA nr 4–11–16/D [2].

dr inż. Bartłomiej Monczyński Wtórna hydroizolacja przyziemnych części budynków

Wtórna hydroizolacja przyziemnych części budynków Wtórna hydroizolacja przyziemnych części budynków

Podstawowym zadaniem w przypadku renowacji zawilgoconych budynków jest ich osuszenie, rozumiane jako skoordynowany zespół działań technicznych i technologicznych, który ma na celu trwałe obniżenie poziomu...

Podstawowym zadaniem w przypadku renowacji zawilgoconych budynków jest ich osuszenie, rozumiane jako skoordynowany zespół działań technicznych i technologicznych, który ma na celu trwałe obniżenie poziomu zawilgocenia (zazwyczaj do poziomu 3-6% wilgotności masowej), co z kolei umożliwi prowadzenie dalszych prac budowlanych i/lub konserwatorskich, a po ich zakończeniu użytkowanie budynku zgodnie z przewidzianym przeznaczeniem [1].

mgr inż. Tomasz Połubiński, prof. dr hab. inż. Łukasz Drobiec, mgr inż. Remigiusz Jokiel Zabezpieczenie konstrukcji murowych przed zarysowaniem przez zbrojenie spoin wspornych

Zabezpieczenie konstrukcji murowych przed zarysowaniem przez zbrojenie spoin wspornych Zabezpieczenie konstrukcji murowych przed zarysowaniem przez zbrojenie spoin wspornych

Jednym ze sposobów ograniczenia tempa zarysowań w obszarach koncentracji naprężeń jest aplikacja zbrojenia, którego tradycje stosowania sięgają drugiej połowy XIX wieku. Zadaniem zbrojenia jest przejęcie...

Jednym ze sposobów ograniczenia tempa zarysowań w obszarach koncentracji naprężeń jest aplikacja zbrojenia, którego tradycje stosowania sięgają drugiej połowy XIX wieku. Zadaniem zbrojenia jest przejęcie sił występujących w strefach rozciąganych muru, "rozładowanie" naprężeń w miejscach ich koncentracji oraz redystrybucja odkształceń skoncentrowanych w pewnych strefach muru.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Uszczelnienie od zewnątrz odsłoniętych elementów istniejących budynków

Uszczelnienie od zewnątrz odsłoniętych elementów istniejących budynków Uszczelnienie od zewnątrz odsłoniętych elementów istniejących budynków

Hydroizolację przyziemnej części istniejącego budynku (hydroizolację wtórną), o ile jest to technicznie i/lub ekonomicznie wskazane, należy wykonywać od zewnątrz, to jest w taki sposób, aby całkowicie...

Hydroizolację przyziemnej części istniejącego budynku (hydroizolację wtórną), o ile jest to technicznie i/lub ekonomicznie wskazane, należy wykonywać od zewnątrz, to jest w taki sposób, aby całkowicie uniemożliwić wnikanie wody oraz wilgoci w strukturę przegród zagłębionych w gruncie.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Uszczelnianie istniejących budynków od wewnątrz

Uszczelnianie istniejących budynków od wewnątrz Uszczelnianie istniejących budynków od wewnątrz

Wykonanie wtórnej hydroizolacji przyziemnej części budynku od zewnątrz jest najlepszym rozwiązaniem z punktu widzenia fizyki budowli, w pewnych sytuacjach może ono się jednak okazać (w całości lub częściowo)...

Wykonanie wtórnej hydroizolacji przyziemnej części budynku od zewnątrz jest najlepszym rozwiązaniem z punktu widzenia fizyki budowli, w pewnych sytuacjach może ono się jednak okazać (w całości lub częściowo) technicznie i/lub ekonomicznie niewskazane. Wtedy należy wziąć pod uwagę wykonanie uszczelnienia od wewnątrz.

KOESTER Polska Iniekcja uszczelniająca żelem akrylowym KÖSTER Injektion Gel G4 żelbetowej płyty fundamentowej podziemnej hali pieca do wytopu szkła

Iniekcja uszczelniająca żelem akrylowym KÖSTER Injektion Gel G4 żelbetowej płyty fundamentowej podziemnej hali pieca do wytopu szkła Iniekcja uszczelniająca żelem akrylowym KÖSTER Injektion Gel G4 żelbetowej płyty fundamentowej podziemnej hali pieca do wytopu szkła

W ramach prowadzonych prac modernizacyjnych i okresowej wymiany pieca do wytopu szkła podjęto decyzję o usunięciu powstałych podczas dotychczasowej eksploatacji nieszczelności płyty fundamentowej. Płyta...

W ramach prowadzonych prac modernizacyjnych i okresowej wymiany pieca do wytopu szkła podjęto decyzję o usunięciu powstałych podczas dotychczasowej eksploatacji nieszczelności płyty fundamentowej. Płyta o wymiarach w świetle ścian 35,50x36,27 m i grubości 1,60 m wykazywała liczne i okresowo intensywne przecieki, które powodowały konieczność tymczasowego odprowadzania przenikających wód gruntowych systemem rowków powierzchniowych wyciętych w płycie do studzienek zbiorczych i odpompowywania. Powierzchnia...

dr inż. Bartłomiej Monczyński Wtórne hydroizolacje poziome wykonywane w technologii iniekcji

Wtórne hydroizolacje poziome wykonywane w technologii iniekcji Wtórne hydroizolacje poziome wykonywane w technologii iniekcji

Pod pojęciem iniekcji, technologii iniekcji lub też iniekcji chemicznej należy rozumieć wprowadzenie środka iniekcyjnego w strukturę muru w taki sposób, aby zapewniać jego rozłożenie (rozprowadzenie) w...

Pod pojęciem iniekcji, technologii iniekcji lub też iniekcji chemicznej należy rozumieć wprowadzenie środka iniekcyjnego w strukturę muru w taki sposób, aby zapewniać jego rozłożenie (rozprowadzenie) w całym przekroju przegrody.

mgr inż. Maciej Rokiel Hybrydowe (reaktywne) masy uszczelniające

Hybrydowe (reaktywne) masy uszczelniające Hybrydowe (reaktywne) masy uszczelniające

Konieczność wykonania skutecznych powłok wodochronnych to nie tylko jeden z podstawowych wymogów bezproblemowego i komfortowego użytkowania budynków (obojętne czy w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności...

Konieczność wykonania skutecznych powłok wodochronnych to nie tylko jeden z podstawowych wymogów bezproblemowego i komfortowego użytkowania budynków (obojętne czy w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej, przemysłowym itp.) i budowli, lecz także wymóg formalny.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Mechaniczne metody wykonywania wtórnych hydroizolacji poziomych

Mechaniczne metody wykonywania wtórnych hydroizolacji poziomych Mechaniczne metody wykonywania wtórnych hydroizolacji poziomych

Wtórną izolację poziomą przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie można wykonać w technologii iniekcji chemicznej [1] lub też przy wykorzystaniu tzw. metod mechanicznych.

Wtórną izolację poziomą przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie można wykonać w technologii iniekcji chemicznej [1] lub też przy wykorzystaniu tzw. metod mechanicznych.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Wtórne hydroizolacje wykonywane metodą iniekcji uszczelniających

Wtórne hydroizolacje wykonywane metodą iniekcji uszczelniających Wtórne hydroizolacje wykonywane metodą iniekcji uszczelniających

Obok iniekcyjnych metod odtwarzania hydroizolacji poziomych [1] w renowacji zawilgoconych budynków stosowane są również iniekcje uszczelniające (nazywane także iniekcjami żelowymi lub żelującymi, od niem....

Obok iniekcyjnych metod odtwarzania hydroizolacji poziomych [1] w renowacji zawilgoconych budynków stosowane są również iniekcje uszczelniające (nazywane także iniekcjami żelowymi lub żelującymi, od niem. Gelinietion oraz ang. injection of gel), tj. takie, które umożliwiają wykonanie uszczelnienia również przeciw wodzie działającej pod ciśnieniem.

Wybrane dla Ciebie

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny » Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? » Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Płyty XPS – następca styropianu »

Płyty XPS – następca styropianu » Płyty XPS – następca styropianu »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? » Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków » Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.