Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym

Jak powstają mostki termiczne w budynku? fot. www.freeimages.com

Jak powstają mostki termiczne w budynku? fot. www.freeimages.com

Integralną częścią projektowania budynków o niskim zużyciu energii (NZEB) jest minimalizacja strat ciepła przez ich elementy obudowy (przegrody zewnętrzne i złącza budowlane). Złącza budowlane, nazywane także mostkami cieplnymi (termicznymi), powstają m.in. w wyniku połączenia przegród budynku. Generują dodatkowe straty ciepła przez przegrody budowlane.

Zobacz także

Recticel Insulation Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych

Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych

W dzisiejszych czasach zachowanie dziedzictwa kulturowego i jednoczesne dostosowanie budynków do współczesnych standardów efektywności energetycznej stanowi duże wyzwanie zarówno dla inwestora, projektanta...

W dzisiejszych czasach zachowanie dziedzictwa kulturowego i jednoczesne dostosowanie budynków do współczesnych standardów efektywności energetycznej stanowi duże wyzwanie zarówno dla inwestora, projektanta jak i wykonawcy. Niejednokrotnie w ramach inwestycji, począwszy już od etapu opracowywania projektu, okazuje się, że tradycyjne materiały izolacyjne i metody ich aplikacji nie są wystarczające, aby zapewnić właściwe parametry termiczne i należytą ochronę wartości historycznych budynku.

Sievert Polska Sp. z o.o. System ociepleń quick-mix S-LINE

System ociepleń quick-mix S-LINE System ociepleń quick-mix S-LINE

System ociepleń quick-mix S-LINE to rozwiązanie warte rozważenia zawsze, kiedy zachodzi potrzeba wykonania termomodernizacji ścian zewnętrznych. Umożliwia montaż nowej izolacji termicznej na istniejącym...

System ociepleń quick-mix S-LINE to rozwiązanie warte rozważenia zawsze, kiedy zachodzi potrzeba wykonania termomodernizacji ścian zewnętrznych. Umożliwia montaż nowej izolacji termicznej na istniejącym już systemie ociepleń, który nie spełnia dzisiejszych wymagań pod kątem wartości współczynnika przenikania ciepła U = 0,2 W/(m²·K).

Paroc Polska Zarządzanie usterkami fasad otynkowanych po sezonie grzewczym i ich wpływ na ocieplenie ścian

Zarządzanie usterkami fasad otynkowanych po sezonie grzewczym i ich wpływ na ocieplenie ścian Zarządzanie usterkami fasad otynkowanych po sezonie grzewczym i ich wpływ na ocieplenie ścian

Wraz z nadejściem cieplejszych dni powinniśmy przeprowadzić kontrolę fasady naszego domu. Śnieg, deszcz oraz skoki temperatur mogą niekorzystnie wpływać na elewacje, pozostawiając defekty, które nie zawsze...

Wraz z nadejściem cieplejszych dni powinniśmy przeprowadzić kontrolę fasady naszego domu. Śnieg, deszcz oraz skoki temperatur mogą niekorzystnie wpływać na elewacje, pozostawiając defekty, które nie zawsze są widoczne na pierwszy rzut oka. Pęknięcia, odbarwienia oraz ubytki tynku, jeśli nie zostaną odpowiednio szybko wychwycone i naprawione, mogą prowadzić do długotrwałych uszkodzeń. Z tego artykułu dowiesz się, jak rozpoznawać i rozwiązywać typowe problemy związane z elewacją, by zapewnić jej długotrwałą...

W artykule przedstawiono obliczenia i analizy w zakresie projektowania złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym.

Design of building joints in the heat and humidity aspect

The article presents calculations and analysis in the field of designing building joints heat and humidity aspect.

***

Dobór materiałów konstrukcyjnych i izolacyjnych złączy nie powinien być przypadkowy, ale oparty o szczegółowe obliczenia i analizy.

Złącza budowlane – definicje, przykłady i konsekwencje występowania

Wg pracy [1] mostki termiczne (cieplne) są to fragmenty konstrukcji wykonane z materiałów o większych wartościach współczynników przewodzenia ciepła λ niż pozostała część konstrukcji. Natomiast wg [2, 3] mostek termiczny powstaje w wyniku naruszenia ciągłości struktury wewnętrznej przegrody w związku z występowaniem materiałów budowlanych różniących się, najczęściej znacznie, wielkością współczynników przewodzenia ciepła.

W pracy [4] przez mostek termiczny (cieplny) rozumie się obszar wzmożonego przepływu ciepła w przegrodzie (tj. wzmożonych strat ciepła). Objawia się to obniżeniem temperatury na wewnętrznej powierzchni przegrody, co prowadzi do różnorakich konsekwencji.

W niektórych publikacjach stosowane są inne zasady ich klasyfikacji. Typowymi przykładami mostków termicznych są:

 • spoiny wypełnione zaprawą w ścianach murowanych z elementów drobnowymiarowych,
 • słupy i rygle w ścianach,
 • żebra w ścianach warstwowych,
 • nadproża,
 • złącza elementów prefabrykowanych,
 • naroża ścian,
 • połączenie ściany zewnętrznej z płytą balkonową,
 • ościeża okienne.

Rozwiązaniem mostka termicznego będzie podanie jego rozkładu temperatur, badanego najczęściej w warunkach ustalonego przepływu ciepła.

Istotną rolę w ocenie warunków komfortu cieplnego pomieszczenia spełniają temperatury na powierzchniach wewnętrznych mostka. Dla uwzględnienia dodatkowych strat ciepła, spowodowanych działaniem mostka, konieczna jest znajomość rozkładu temperatur na powierzchniach wewnętrznych przegród. Tak więc poprawne wykonanie obliczeń mostka termicznego polega na:

 • podaniu rozkładu temperatur w jego obszarze,
 • określeniu temperatury minimalnej na powierzchniach wewnętrznych przegród,
 • zbadaniu strefy dodatkowych strat ciepła.

Na podstawie obliczeń i analiz można zauważyć, że w tych miejscach występuje zwiększony przepływ ciepła, a na ich wewnętrznej powierzchni utrzymuje się niższa temperatura w porównaniu z temperaturą pozostałej części przegrody. Wskutek tego często następuje wykraplanie się pary wodnej na powierzchni mostków i powstają mokre plamy, a nawet pleśń.

Udowodniono także negatywne oddziaływanie niewłaściwie ocieplonych mostków na całokształt zjawisk fizycznych zachodzących w przegrodzie lub na jej powierzchni. Nazwa zjawiska „mostek termiczny” wskazuje na jego istotę – wzmożony przepływ ciepła przez obrys geometryczny części „zimniejszej” w przegrodzie. Tę część nazywa się „rdzeniem mostka”.

Zakłócenie strumienia ciepła występuje również w częściach przegrody bezpośrednio sąsiadujących z rdzeniem, po obu jego stronach. Mostek termiczny tworzy więc rdzeń wraz ze strefami zakłóceń pola temperatur.

Ze względu na konsekwencje występowania mostków cieplnych warto wysunąć następujące postulaty:

 • należy dążyć do ograniczenia wartości niekorzystnego wpływu na straty ciepła i ryzyko kondensacji,
 • wszystkie mostki termiczne, których można uniknąć, należy wyeliminować na etapie projektowania lub podczas realizacji budynku,
 • wszystkie miejsca występowania mostków, które nie mogą być usunięte, lub istniejących mostków cieplnych powinny być skonstruowane lub ocieplone tak, aby ich wpływ na straty ciepła oraz na kondensa-cję był minimalny.

Według pracy [5] dokładność metod obliczeń mostków cieplnych wynosi odpowiednio:

 • obliczenia numeryczne: ± 5%,
 • katalog mostków cieplnych ± 20%,
 • obliczenia ręczne ± 20%,
 • wartości orientacyjne 0–50%.

Wpływ mostków termicznych na straty ciepła przez element budynku może być oceniony na podstawie wartości liniowego współczynnika przenikania ciepła Ψ i punktowego współczynnika przenikania ciepła χ. Należy zwrócić uwagę, że ocena wartości Ψ i χ nie jest zdefiniowana (znormalizowana), istnieje możliwość sformułowania pewnych kryteriów w krajowych przepisach dotyczących izolacyjności budynków. W rozporządzeniu [6] nie określono wartości granicznych liniowego i punktowego współczynnika przenikania ciepła, jednocześnie obniżając wartości graniczne współczynnika przenikania ciepła U dla pojedynczych przegród budynku.

Aby ocenić komfort cieplny danego pomieszczenia i uwzględnić dodatkowe straty ciepła spowodowane działaniem mostka, należy określić rozkład temperatur na powierzchniach wewnętrznych przegród oraz rozkład linii strumieni cieplnych (adiabaty) – RYS. 1–6.

rys1 6 pawlowski

RYS. 1–6. Przykładowe rozwiązanie numeryczne mostka termicznego: wariant I – połączenie ściany zewnętrznej z oknem w przekroju przez nadproże (bez węgarka): model obliczeniowy (1), linie strumieni cieplnych (adiabaty) (2), linie rozkładu temperatury (izotermy) (3) oraz wariant II – połączenie ściany zewnętrznej z oknem w przekroju przez nadproże (z węgarkiem): model obliczeniowy (4), linie strumieni cieplnych (adiabaty) (5), linie rozkładu temperatury (izotermy) (6); rys. K. Pawłowski

Połączenie ściany zewnętrznej dwuwarstwowej z oknem w przekroju przez nadproże (RYS. 1–6) powoduje obniżenie temperatury na wewnętrznej powierzchni przegrody (θsi,min.) w wariancie I do poziomu θsi,min. = 11,7°C, a po przedłużeniu izolacji termicznej na ościeżnicę, w postaci tzw. węgarka okiennego (wariant II) – θsi,min. = 15,0°C.

Należy zwrócić uwagę także na generowanie dodatkowych strat ciepła w postaci liniowego współczynnika Ψ [wariant I – Ψ = 0,24 W/(m·K), wariant II – Ψ = 0,08 W/(m·K)]. Odpowiednie ukształtowanie warstw materiałowych pozwala na minimalizację wpływu mostka cieplnego w aspekcie cieplno-wilgotnościowym.

Parametry fizykalne opisujące złącza budowlane – mostki termiczne

Podstawowymi parametrami charakteryzującymi mostki cieplne są:

 • liniowy współczynnik przenikania ciepła Ψ [W/(m·K)], obliczany na podstawie normy PN-EN ISO 10211:2008 [7] lub przyjmować ich wartości na podstawie katalogu mostków cieplnych (np. załącznik do pracy [8]) oraz normy PN-EN ISO 14683:2008 [9],
 • punktowy współczynnik przenikania ciepła χ [W/K], obliczany na podstawie normy PN-EN ISO 10211:2008 [7] lub przyjmować ich wartości na podstawie katalogu mostków cieplnych na podstawie danych producentów,
 • czynnik temperaturowy ƒRsi (ƒRsi(2D) – w polu dwuwymiarowym, ƒRsi(3D) – w polu trójwymiarowym), określany zgodnie z normą PN-EN ISO 10211:2008 [7] z uwzględnieniem PN-EN ISO 13788:2003 [10] na podstawie temperatury minimalnej w miejscu mostka cieplnego.

Wartość współczynnika Ψ [W/(m·K)] jest równa stracie ciepła na 1 m długości elementu budowlanego zawierającego mostek cieplny, zmniejszonej o stratę ciepła, która miałaby miejsce w przypadku braku mostka termicznego. Obliczenia powinny być zgodne ze wszystkimi innymi znormalizowanymi obliczeniami przenikania ciepła, przy przyjęciu takich samych warunków brzegowych.

rys7 pawlowski

RYS. 7. Przykładowy model obliczeniowy mostka cieplnego; rys.: K. Pawłowski

Wartości liniowego współczynnika przenikania ciepła zależą od sposobu wymiarowania budynku zastosowanego w obliczeniach pola powierzchni, przez którą przepływa strumień cieplny, stąd przy obliczeniach liniowego współczynnika przenikania ciepła Ψ, należy podać system wymiarowania, na którym są one oparte:

 • Ψi – przy zastosowaniu wymiarów wewnętrznych,
 • Ψoi – przy zastosowaniu wymiarów osiowych,
 • Ψe – przy zastosowaniu wymiarów zewnętrznych (RYS. 7).

Na RYS. 7 przedstawiono sposób wyznaczania liniowego współczynnika przenikania ciepła Ψ [W/(m·K)] według wewnętrznego i zewnętrznego systemu wymiarowania w odniesieniu do wybranego mostka cieplnego. Wartość liniowego współczynnika przenikania ciepła dla wewnętrznego systemu wymiarowania wynosi:

Wartość liniowego współczynnika przenikania ciepła dla zewnętrznego systemu wymiarowania wynosi:

lub:

Wartość liniowego współczynnika przenikania ciepła dla osiowego systemu wymiarowania wynosi:

Znacząca wartość współczynnika Ψ nie oznacza automatycznie istotnego mostka cieplnego. Zgodnie z definicją wartości Ψ traktowane są jako współczynniki korekcyjne do obliczeń jednowymiarowych strat ciepła, za pomocą których aspekt geometryczny (określony przez przyjęcie wymiarów) powinien być uwzględniony, tak samo jak zwiększenie strumienia cieplnego. Przykładową klasyfikację wpływu mostków cieplnych w zależności od wartości liniowego współczynnika przenikania ciepła Ψ podano w TABELI 1.

tab1 pawlowski

TABELA 1. Klasyfikacja wpływu mostków cieplnych na straty ciepła – opracowanie własne na podstawie [5]

Zasadne staje się sformułowanie wartości maksymalnych wartości liniowego współczynnika przenikania ciepła dla mostków cieplnych w rozporządzeniu [6].

Sprawdzenie ryzyka rozwoju pleśni w miejscu mostka cieplnego przeprowadza się za pomocą porównania wartości obliczeniowej czynnika temperaturowego ƒRsi(2D) w miejscu mostka cieplnego z wartością graniczną (krytyczną) ƒRsi(kryt.). Jeżeli spełniona jest nierówność ƒRsi(2D) ƒRsi(kryt.), nie występuje ryzyko rozwoju pleśni na wewnętrznej powierzchni przegrody.

Czynnik temperaturowy (w miejscu mostka cieplnego) ƒRsi(2D) określa się wg wzoru:

gdzie:

θsi,min. – temperatura minimalna na wewnętrznej powierzchni przegrody mostka cieplnego [°C],
θe – temperatura powietrza zewnętrznego [°C],
θi – temperatura powietrza wewnętrznego [°C].

Czynnik temperaturowy krytyczny ƒRsi(kryt.) można określić:

 • w sposób uproszczony dla ti = 20°C, φ = 50%, ƒRsi(kryt.) = 0,72,
 • w sposób dokładny.

Procedury obliczeniowe w tym zakresie przedstawiono m.in. w pracy [8]. Wartość krytyczna czynnika temperaturowego ƒRsi(kryt.) dla trzeciej klasy wilgotności w pomieszczeniu przy ti = 20°C wynosi odpowiednio:

 • dla lokalizacji Bydgoszcz ƒRsi(kryt.) = 0,785,
 • dla lokalizacji Warszawa ƒRsi(kryt.) = 0,789 [8].

Zasady wykonywania obliczeń numerycznych mostków termicznych (w ujęciu stacjonarnym)

Proces obliczania mostków cieplnych przy zastosowaniu programu komputerowego składa się z kilku etapów:

 • modelowanie i siatka podziału złączy – mostków cieplnych,
 • przyjęcie warunków brzegowych,
 • określenie charakterystyki materiałowej mostków cieplnych,
 • obliczenia parametrów cieplno-wilgotnościowych mostków cieplnych,
 • opracowanie katalogu mostków cieplnych.

Modelowanie i siatka podziału złączy – mostków cieplnych wykonuje się m.in. w oparciu o PN-EN ISO 10211:2008 [7] opisane szczegółowo m.in. w pracy [8].

W ocenie mostków cieplnych zasadnicze znaczenie ma wybór warunków brzegowych, zwłaszcza że mogą się one różnić w zależności od rodzaju obliczeń (TABELA 2, RYS. 8–9).

tab2 pawlowski

TABELA 2. Ustalenie warunków brzegowych przy obliczeniach mostków cieplnych – opracowanie K. Pawłowski na podstawie [6], [10], [11], [12]

rys8 9 pawlowski

RYS. 8–9. Warunki brzegowe dla wybranego mostka cieplnego: w celu obliczenia strumienia cieplnego (8), w celu obliczenia rozkładu temperatury (oceny ryzyka rozwoju pleśni i grzybów pleśniowych) (9); rys.: K. Pawłowski

Określenie charakterystyki materiałowej polega na przypisaniu wartości współczynnika przewodzenia ciepła λ [W/(m·K)] dla poszczególnych materiałów budowlanych. W przykładzie obliczeniowym przedstawiono procedurę określania parametrów cieplno-wilgotnościowych wybranego mostka cieplnego. Na podstawie szczegółowych i miarodajnych obliczeń parametrów fizykalnych można opracować karty katalogowe mostków cieplnych prezentowane m.in. w pracy [8].

Parametry fizykalne wybranych złączy ścian zewnętrznych ocieplonych od zewnątrz i wewnątrz

W celu poszukiwania poprawnego rozwiązania układu materiałowego spełniającego obowiązujące wymagania dla budynków o niskim zużyciu energii należy wykonać szczegółowe obliczenia parametrów fizykalnych złączy przegród zewnętrznych w kilku wariantach obliczeniowych. W artykule rozpatrywano połączenie ściany zewnętrznej z oknem w przekroju przez ościeżnicę przy zróżnicowanym usytuowaniu ocieplenia.

Do obliczeń wytypowano następujące warianty:

 • wariant I (RYS. 10–13):
  - ściana zewnętrzna z cegły pełnej gr. 25 cm [λ = 0,77 W/(m·K)],
  - tynk gipsowy gr. 1,5 cm [λ = 0,40 W/(m·K)),
  - stolarka okienna: przypadek A – Uw = 1,75 W/(m2·K),
  - przypadek B – Uw = 0,86 W/(m2·K),
rys 10 13 pawlowski

RYS. 10–13. Przykładowe graficzne przedstawienie wyników symulacji komputerowej dla połączenia ściany zewnętrznej (bez ocieplenia) z oknem w przekroju przez ościeżnicę: model obliczeniowy (10), linie strumieni cieplnych (adiabaty) (11), izotermy (12), izotermy w zakresie 0–20°C (13); rys.: K. Pawłowski

 • wariant II (RYS. 14–17):
  - ściana zewnętrzna z cegły pełnej gr. 25 cm [λ = 0,77 W/(m·K)],
  - tynk gipsowy gr. 1,5 cm [λ = 0,40 W/(m·K)],
  - izolacja termiczna od zewnątrz:
      płyty rezolowe gr. 10, 12, 15 i 20 cm [λ = 0,021 W/(m·K)],
      stolarka okienna Uw = 0,86 W/(m2·K), bez węgarka,
rys 14 17 pawlowski

RYS. 14–17. Przykładowe graficzne przedstawienie wyników symulacji komputerowej dla połączenia ściany zewnętrznej (z ociepleniem od zewnątrz) z oknem w przekroju przez ościeżnicę bez węgarka: model obliczeniowy (14), linie strumieni cieplnych (adiabaty) (15), izotermy (16) i izotermy w zakresie 0–20°C (17); rys.: K. Pawłowski

 • wariant III (RYS. 18–21):
  - ściana zewnętrzna z cegły pełnej gr. 25 cm [λ = 0,77 W/(m·K)],
  - tynk gipsowy gr. 1,5 cm [λ = 0,40 W/(m·K)],
  - izolacja termiczna od zewnątrz:
     płyty rezolowe gr. 10, 12, 15 i 20 cm [λ = 0,021 W/(m·K)],
     stolarka okienna Uw = 0,86 W/(m2·K); z węgarkiem (ocieplenie zachodzi na ościeżnicę – 4 cm),
rys 18 21 pawlowski

RYS. 18–21. Przykładowe graficzne przedstawienie wyników symulacji komputerowej dla połączenia ściany zewnętrznej (z ociepleniem od zewnątrz) z oknem w przekroju przez ościeżnicę z węgarkiem: model obliczeniowy (18), linie strumieni cieplnych (adiabaty) (19), izotermy (20) i izotermy w zakresie 0–20°C (21); rys.: K. Pawłowski

 • wariant IV (RYS. 22–25):
  - ściana zewnętrzna z cegły pełnej gr. 25 cm [λ = 0,77 W/(m·K)],
  - tynk gipsowy gr. 1,5 cm [λ = 0,40 W/(m·K)],
  - izolacja termiczna od wewnątrz:
     płyty rezolowe gr. 10, 12, 15 i 20 cm [λ = 0,021 W W/(m·K)],
     stolarka okienna Uw = 0,86 W/(m2·K), bez węgarka,
rys 22 25 pawlowski

RYS. 22–25. Przykładowe graficzne przedstawienie wyników symulacji komputerowej dla połączenia ściany zewnętrznej (z ociepleniem od wewnątrz) z oknem w przekroju przez ościeżnicę bez węgarka: model obliczeniowy (22), linie strumieni cieplnych (adiabaty) (23), izotermy (24) i izotermy w zakresie 0–20°C (25); rys.: K. Pawłowski

 • wariant V (RYS. 26–29):
  - ściana zewnętrzna z cegły pełnej gr. 25 cm [λ = 0,77 W/(m·K)],
  - tynk gipsowy gr. 1,5 cm [λ = 0,40 W/(m·K)],
  - izolacja termiczna od wewnątrz:
     płyty rezolowe gr. 10, 12, 15 i 20 cm [λ = 0,021 W/(m·K)],
     stolarka okienna Uw = 0,86 W/(m2·K), z węgarkiem (ocieplenie zachodzi na ościeżnicę – 4 cm).
rys 26 29 pawlowski

RYS. 26–29. Przykładowe graficzne przedstawienie wyników symulacji komputerowej dla połączenia ściany zewnętrznej (z ociepleniem od wewnątrz) z oknem w przekroju przez ościeżnicę z węgarkiem: model obliczeniowy (26), linie strumieni cieplnych (adiabaty) (27), izotermy (28) i izotermy w zakresie 0–20°C (29); rys.: K. Pawłowski

Dla ww. wariantów określono parametry fizykalne, przy zastosowaniu programu komputerowego TRISCO przyjmuje się następujące założenia:

 • modelowanie złączy wykonano zgodnie z zasadami przedstawionymi w PN-EN ISO 10211:2008 [7],
 • opory przejmowania ciepła (Rsi, Rse) przyjęto zgodnie z PN-EN ISO 6946:2008 [11] przy obliczeniach strumieni cieplnych oraz wg PN-EN ISO 13788:2003 [10] przy obliczeniach rozkładu temperatur i czynnika temperaturowego ƒRsi(2D),
 • temperatura powietrza wewnętrznego ti = 20°C (pokój dzienny), temperatura powietrza zewnętrznego te = –20°C (III strefa),
 • wartości współczynnika przewodzenia ciepła materiałów budowlanych λ [W/(m·K)] przyjęto na podstawie tabel w pracy [8].

Na RYS. 10–29 przedstawiono graficzne wyniki symulacji komputerowej analizowanego złącza przy zastosowaniu programu komputerowego TRISCO-KOBRU 86, a w TABELI 3 zestawiono wyniki przeprowadzonych obliczeń.

tab3 pawlowski

TABELA 3. Wyniki obliczeń parametrów fizykalnych analizowanych złączy ścian zewnętrznych – opracowanie K. Pawłowski

Na podstawie przeprowadzonych obliczeń (TABELA 3) można stwierdzić, że analizowane złącza budowlane generują dodatkowe straty ciepła wynikające z połączenia ściany zewnętrznej z oknem. Połączenie ściany zewnętrznej z oknem z ociepleniem od wewnątrz lub zewnątrz bez węgarka generują znacznie wyższe wartości liniowego współczynnika przenikania ciepła Ψ niż analizowane złącze z węgarkiem. Dodatkowo należy zauważyć, że w analizowanych wariantach obliczeniowych następuje znaczne obniżenie temperatury na wewnętrznej powierzchni przegrody w miejscu mostka cieplnego (tmin.). Takie zjawisko prowadzi do ryzyka rozwoju pleśni (wartość czynnika temperaturowego ƒRsi(2D) < ƒRsi(kryt.)), przyjmując dla lokalizacji Bydgoszcz ƒRsi(kryt.) = 0,785.

Podsumowanie i wnioski

Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym powinno opierać się na podstawie wyników obliczeń numerycznych ich podstawowych parametrów fizykalnych lub na podstawie profesjonalnie opracowanych katalogów mostków cieplnych.

Pomijanie wpływu mostków cieplnych w zakresie straty ciepła przez przenikanie jest nieuzasadnione. Określenie wartości maksymalnych liniowego współczynnika przenikania ciepła Ψmax. w rozporządzeniu [6] ograniczyłoby stosowanie rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych źle zaprojektowanych złączy w aspekcie cieplnym.

Sprawdzenie ryzyka występowania kondensacji powierzchniowej (ryzyka rozwoju pleśni powinno opierać się na podstawie miarodajnych i indywidualnych obliczeń złącza budowlanego z uwzględnieniem parametrów powietrza wewnętrznego i zewnętrznego.

Zasadne jest prowadzenie obliczeń numerycznych indywidualnych złączy budowlanych oraz opracowywanie katalogu złączy budowlanych niezbędnych do projektowania budynków w standardzie niskoenergetycznym.

Literatura

 1. W. Żenczykowski, „Budownictwo ogólne” t. III „Ochrona cieplna budynków”, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1997.
 2. A. Dylla, „Fizyka budowli”, Wydawnictwa Uczelniane w Bydgoszczy, 1985.
 3. A. Dylla, „Ochrona cieplna słabych miejsc w przegrodach budowlanych”, Wydawnictwo ART, Olsztyn 1988.
 4. W.N. Bogosłowski, „Procesy cieplne i wilgotnościowe w budynkach”, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1985.
 5. P. Wouters, J. Schietecata, P. Standaert, K. Kasperkiewicz, „Cieplno-wilgotnościowa ocena mostków cieplnych”, Wydawnictwo ITB, Warszawa 2004.
 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU z 2017 r. poz. 2285 z późn. zmianami; DzU z 2022 r., poz. 248).
 7. PN-EN ISO 10211:2008, „Mostki cieplne w budynkach. Strumienie ciepła i temperatury powierzchni. Obliczenia szczegółowe”.
 8. K. Pawłowski, „Projektowanie przegród zewnętrznych w świetle aktualnych warunków technicznych dotyczących budynków. Obliczenia cieplno-wilgotnościowe przegród zewnętrznych i ich złączy”, Grupa MEDIUM, Warszawa 2016.
 9. PN-EN ISO 14683:2008, „Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania ciepła. Metody uproszczone i wartości orientacyjne”.
10. PN-EN ISO 13788:2003, „Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i elementów budynku. Temperatura powierzchni wewnętrznej umożliwiająca uniknięcie krytycznej wilgotności powierzchni wewnętrznej kondensacji. Metody obliczania”.
11. PN-EN ISO 6946:2008, „Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania”.
12. PN-B-02403:1982, „Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne”.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

Powiązane

P.P.H.U. EURO-MIX sp. z o.o. EURO-MIX – zaprawy klejące w systemach ociepleń

EURO-MIX – zaprawy klejące w systemach ociepleń EURO-MIX – zaprawy klejące w systemach ociepleń

EURO-MIX to producent chemii budowlanej. W asortymencie firmy znajduje się obecnie ponad 30 produktów, m.in. kleje, tynki, zaprawy, szpachlówki, gładzie, system ocieplania ścian na wełnie i na styropianie....

EURO-MIX to producent chemii budowlanej. W asortymencie firmy znajduje się obecnie ponad 30 produktów, m.in. kleje, tynki, zaprawy, szpachlówki, gładzie, system ocieplania ścian na wełnie i na styropianie. Zaprawy klejące EURO-MIX przeznaczone są do przyklejania wełny lub styropianu do podłoża z cegieł ceramicznych, betonu, tynków cementowych i cementowo­-wapiennych, gładzi cementowej, styropianu i wełny mineralnej w temperaturze od 5 do 25°C.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3)

Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3) Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3)

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych [1] wprowadziło od 31 grudnia 2020 r. nowe wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej poprzez zaostrzenie wymagań w zakresie wartości granicznych współczynnika...

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych [1] wprowadziło od 31 grudnia 2020 r. nowe wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej poprzez zaostrzenie wymagań w zakresie wartości granicznych współczynnika przenikania ciepła Uc(max) [W/(m2·K)] dla przegród zewnętrznych oraz wartości granicznych wskaźnika zapotrzebowania na energię pierwotną EP [kWh/(m2·rok)] dla całego budynku. Jednak w rozporządzeniu nie sformułowano wymagań w zakresie ograniczenia strat ciepła przez złącza przegród zewnętrznych...

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Zastosowanie keramzytu w remontowanych stropach i podłogach na gruncie

Zastosowanie keramzytu w remontowanych stropach i podłogach na gruncie Zastosowanie keramzytu w remontowanych stropach i podłogach na gruncie

Są sytuacje i miejsca w budynku, w których nie da się zastosować termoizolacji w postaci wełny mineralnej lub styropianu. Wówczas w rozwiązaniach występują inne, alternatywne materiały, które nadają się...

Są sytuacje i miejsca w budynku, w których nie da się zastosować termoizolacji w postaci wełny mineralnej lub styropianu. Wówczas w rozwiązaniach występują inne, alternatywne materiały, które nadają się również do standardowych rozwiązań. Najczęściej ma to miejsce właśnie w przypadkach, w których zastosowanie styropianu i wełny się nie sprawdzi. Takim materiałem, który może w pewnych miejscach zastąpić wiodące materiały termoizolacyjne, jest keramzyt. Ten materiał ma wiele właściwości, które powodują,...

Sebastian Malinowski Kleje żelowe do płytek – właściwości i zastosowanie

Kleje żelowe do płytek – właściwości i zastosowanie Kleje żelowe do płytek – właściwości i zastosowanie

Kleje żelowe do płytek cieszą się coraz większą popularnością. Produkty te mają świetne parametry techniczne, umożliwiają szybki montaż wszelkiego rodzaju okładzin ceramicznych na powierzchni podłóg oraz...

Kleje żelowe do płytek cieszą się coraz większą popularnością. Produkty te mają świetne parametry techniczne, umożliwiają szybki montaż wszelkiego rodzaju okładzin ceramicznych na powierzchni podłóg oraz ścian.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem

Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem

Dla przegród stykających się z gruntem straty ciepła przez przenikanie należą do trudniejszych w obliczeniu. Strumienie cieplne wypływające z ogrzewanego wnętrza mają swój udział w kształtowaniu rozkładu...

Dla przegród stykających się z gruntem straty ciepła przez przenikanie należą do trudniejszych w obliczeniu. Strumienie cieplne wypływające z ogrzewanego wnętrza mają swój udział w kształtowaniu rozkładu temperatur w gruncie pod budynkiem i jego otoczeniu.

Jacek Sawicki, konsultacja dr inż. Szczepan Marczyński – Clematis Źródło Dobrych Pnączy, prof. Jacek Borowski Roślinne izolacje elewacji

Roślinne izolacje elewacji Roślinne izolacje elewacji

Naturalna zieleń na elewacjach obecna jest od dawna. W formie pnączy pokrywa fasady wielu średniowiecznych budowli, wspina się po murach secesyjnych kamienic, nierzadko zdobi frontony XX-wiecznych budynków...

Naturalna zieleń na elewacjach obecna jest od dawna. W formie pnączy pokrywa fasady wielu średniowiecznych budowli, wspina się po murach secesyjnych kamienic, nierzadko zdobi frontony XX-wiecznych budynków jednorodzinnych czy współczesnych, nowoczesnych obiektów budowlanych, jej istnienie wnosi wyjątkowe zalety estetyczne i użytkowe.

mgr inż. Wojciech Rogala Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych

Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych

Ściany z elementów silikatowych w ciągu ostatnich 20 lat znacznie zyskały na popularności [1]. Stanowią obecnie większość przegród akustycznych w budynkach wielorodzinnych, gdzie z uwagi na wiele źródeł...

Ściany z elementów silikatowych w ciągu ostatnich 20 lat znacznie zyskały na popularności [1]. Stanowią obecnie większość przegród akustycznych w budynkach wielorodzinnych, gdzie z uwagi na wiele źródeł hałasu izolacyjność akustyczna stanowi jeden z głównych czynników wpływających na komfort.

LERG SA Poliole poliestrowe Rigidol®

Poliole poliestrowe Rigidol® Poliole poliestrowe Rigidol®

Od lat obserwujemy dynamicznie rozwijający się trend eko, który stopniowo z mody konsumenckiej zaczął wsiąkać w coraz głębsze dziedziny życia społecznego, by w końcu dotrzeć do korzeni funkcjonowania wielu...

Od lat obserwujemy dynamicznie rozwijający się trend eko, który stopniowo z mody konsumenckiej zaczął wsiąkać w coraz głębsze dziedziny życia społecznego, by w końcu dotrzeć do korzeni funkcjonowania wielu biznesów. Obecnie marki, które chcą odnieść sukces, powinny oferować swoim odbiorcom zdecydowanie więcej niż tylko produkt czy usługę wysokiej jakości.

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Prefabrykacja w budownictwie

Prefabrykacja w budownictwie Prefabrykacja w budownictwie

Prefabrykacja w projektowaniu i realizacji budynków jest bardzo nośnym tematem, co przekłada się na duże zainteresowanie wśród projektantów i inwestorów tą tematyką. Obecnie wzrasta realizacja budynków...

Prefabrykacja w projektowaniu i realizacji budynków jest bardzo nośnym tematem, co przekłada się na duże zainteresowanie wśród projektantów i inwestorów tą tematyką. Obecnie wzrasta realizacja budynków z prefabrykatów. Można wśród nich wyróżnić realizacje realizowane przy zastosowaniu elementów prefabrykowanych stosowanych od lat oraz takich, które zostały wyprodukowane na specjalne zamówienie do zrealizowania jednego obiektu.

dr inż. Gerard Brzózka Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku

Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku

Płyty warstwowe zastosowane jako przegrody akustyczne stanowią rozwiązanie charakteryzujące się dobrymi własnościami izolacyjnymi głównie w paśmie średnich, jak również wysokich częstotliwości, przy obciążeniu...

Płyty warstwowe zastosowane jako przegrody akustyczne stanowią rozwiązanie charakteryzujące się dobrymi własnościami izolacyjnymi głównie w paśmie średnich, jak również wysokich częstotliwości, przy obciążeniu niewielką masą powierzchniową. W wielu zastosowaniach wyparły typowe rozwiązania przegród masowych (np. z ceramiki, elementów wapienno­ piaskowych, betonu, żelbetu czy gipsu), które cechują się kilkukrotnie wyższymi masami powierzchniowymi.

dr hab. inż. Tomasz Tański, Roman Węglarz Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA

Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA

W świetle zawiłości norm, wymogów projektowych oraz tych istotnych z punktu widzenia inwestora okazuje się, że problem doboru właściwego materiału staje się bardzo złożony. Materiały odpowiadające zarówno...

W świetle zawiłości norm, wymogów projektowych oraz tych istotnych z punktu widzenia inwestora okazuje się, że problem doboru właściwego materiału staje się bardzo złożony. Materiały odpowiadające zarówno za estetykę, jak i przeznaczenie obiektu, m.in. w budownictwie przemysłowym, muszą sprostać wielu wymogom technicznym oraz wizualnym.

dr inż. Jarosław Mucha Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków

Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków

Projektowanie jest początkowym etapem realizacji wszystkich inwestycji budowlanych, mającym decydujący wpływ na kształt, funkcjonalność obiektu, optymalność rozwiązań technicznych, koszty realizacji, niezawodność...

Projektowanie jest początkowym etapem realizacji wszystkich inwestycji budowlanych, mającym decydujący wpływ na kształt, funkcjonalność obiektu, optymalność rozwiązań technicznych, koszty realizacji, niezawodność i trwałość w zakładanym okresie użytkowania. Często realizacja projektowanych inwestycji wykonywana jest w połączeniu z wykorzystaniem obiektów istniejących, które są w złym stanie technicznym, czy też nie posiadają aktualnej dokumentacji technicznej. Prawidłowe, skuteczne i optymalne projektowanie...

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1)

Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1) Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1)

Kontynuując zagadnienia związane z analizą dokumentacji technicznej skupiamy się tym razem na omówieniu dokumentacji robót renowacyjnych.

Kontynuując zagadnienia związane z analizą dokumentacji technicznej skupiamy się tym razem na omówieniu dokumentacji robót renowacyjnych.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji

Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji

Wykonywanie wtórnych hydroizolacji przeciw wilgoci kapilarnej metodą iniekcji można porównać do ocieplania budynku. Obie technologie nie są szczególnie trudne, dopóki mamy do czynienia z pojedynczą przegrodą.

Wykonywanie wtórnych hydroizolacji przeciw wilgoci kapilarnej metodą iniekcji można porównać do ocieplania budynku. Obie technologie nie są szczególnie trudne, dopóki mamy do czynienia z pojedynczą przegrodą.

Materiały prasowe news Rynek silikatów – 10 lat rozwoju

Rynek silikatów – 10 lat rozwoju Rynek silikatów – 10 lat rozwoju

Wdrażanie nowych rozwiązań w branży budowlanej wymaga czasu oraz dużego nakładu energii. Polski rynek nie jest zamknięty na innowacje, jednak podchodzi do nich z ostrożnością i ocenia przede wszystkim...

Wdrażanie nowych rozwiązań w branży budowlanej wymaga czasu oraz dużego nakładu energii. Polski rynek nie jest zamknięty na innowacje, jednak podchodzi do nich z ostrożnością i ocenia przede wszystkim pod kątem korzyści – finansowych, wykonawczych czy wizualnych. Producenci materiałów budowlanych, chcąc dopasować ofertę do potrzeb i wymagań polskich inwestycji, od wielu lat kontynuują pracę edukacyjną, legislacyjną oraz komunikacyjną z pozostałymi uczestnikami procesu budowlanego. Czy działania te...

MIWO – Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych

Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych

W Polsce budynki drewniane to przede wszystkim domy jednorodzinne. Jak pokazują dane GUS, na razie stanowią 1% wszystkich budynków mieszkalnych oddanych do użytku w ciągu ostatniego roku, ale ich popularność...

W Polsce budynki drewniane to przede wszystkim domy jednorodzinne. Jak pokazują dane GUS, na razie stanowią 1% wszystkich budynków mieszkalnych oddanych do użytku w ciągu ostatniego roku, ale ich popularność wzrasta. Jednak drewno używane jest nie tylko przy budowie domów szkieletowych, w postaci więźby dachowej znajduje się też niemal w każdym domu budowanym w technologii tradycyjnej. Dlatego istotne jest, aby zwracać uwagę na bezpieczeństwo pożarowe budynków. W zwiększeniu jego poziomu pomaga izolacja...

dr inż. Bartłomiej Monczyński Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41)

Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41) Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41)

Wykonanie hydroizolacji wtórnej w postaci nieprzepuszczalnej dla wody konstrukcji betonowej jest rozwiązaniem dopuszczalnym, jednak technicznie bardzo złożonym, a jego skuteczność, bardziej niż w przypadku...

Wykonanie hydroizolacji wtórnej w postaci nieprzepuszczalnej dla wody konstrukcji betonowej jest rozwiązaniem dopuszczalnym, jednak technicznie bardzo złożonym, a jego skuteczność, bardziej niż w przypadku jakiejkolwiek innej metody, determinowana jest przez prawidłowe zaprojektowanie oraz wykonanie – szczególnie istotne jest zapewnienie szczelności złączy, przyłączy oraz przepustów.

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku

Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku

Wybór rozwiązania materiałowego i kompleksowej technologii naprawy obiektu poddanego ekspertyzie musi wynikać z wcześniej wykonanych badań. Rezultaty badań wstępnych w wielu przypadkach narzucają sposób...

Wybór rozwiązania materiałowego i kompleksowej technologii naprawy obiektu poddanego ekspertyzie musi wynikać z wcześniej wykonanych badań. Rezultaty badań wstępnych w wielu przypadkach narzucają sposób rozwiązania izolacji fundamentów.

Sebastian Malinowski Izolacje akustyczne w biurach

Izolacje akustyczne w biurach Izolacje akustyczne w biurach

Ekonomia pracy wymaga obecnie otwartych, ułatwiających komunikację środowisk biurowych. Odpowiednia akustyka w pomieszczeniach typu open space tworzy atmosferę, która sprzyja zarówno swobodnej wymianie...

Ekonomia pracy wymaga obecnie otwartych, ułatwiających komunikację środowisk biurowych. Odpowiednia akustyka w pomieszczeniach typu open space tworzy atmosferę, która sprzyja zarówno swobodnej wymianie informacji pomiędzy pracownikami, jak i ich koncentracji. Nie każdy jednak wie, że bardzo duży wpływ ma na to konstrukcja sufitu.

dr inż. Beata Anwajler, mgr inż. Anna Piwowar Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych

Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych

Współcześnie uwaga badaczy oraz polityków z całego świata została zwrócona na globalny problem negatywnego oddziaływania energetyki na środowisko naturalne. Szczególnym zagadnieniem stało się zjawisko...

Współcześnie uwaga badaczy oraz polityków z całego świata została zwrócona na globalny problem negatywnego oddziaływania energetyki na środowisko naturalne. Szczególnym zagadnieniem stało się zjawisko zwiększania efektu cieplarnianego, które jest wskazywane jako skutek działalności człowieka. Za nadrzędną przyczynę tego zjawiska uznaje się emisję gazów cieplarnianych (głównie dwutlenku węgla) związaną ze spalaniem paliw kopalnych oraz ubóstwem, które powoduje trudności w zaspakajaniu podstawowych...

Fiberglass Fabrics s.c. Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego

Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego

Siatka z włókna szklanego jest wykorzystywana w systemach ociepleniowych jako warstwa zbrojąca tynków zewnętrznych. Ma za zadanie zapobiec ich pękaniu oraz powstawaniu rys podczas użytkowania. Siatka z...

Siatka z włókna szklanego jest wykorzystywana w systemach ociepleniowych jako warstwa zbrojąca tynków zewnętrznych. Ma za zadanie zapobiec ich pękaniu oraz powstawaniu rys podczas użytkowania. Siatka z włókna szklanego pozwala na przedłużenie żywotności całego systemu ociepleniowego w danym budynku. W sklepie internetowym FFBudowlany.pl oferujemy szeroki wybór różnych gramatur oraz sposobów aplikacji tego produktu.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Całkowite przenikanie ciepła przez elementy obudowy budynku (cz. 7)

Całkowite przenikanie ciepła przez elementy obudowy budynku (cz. 7) Całkowite przenikanie ciepła przez elementy obudowy budynku (cz. 7)

W celu ustalenia bilansu energetycznego budynku niezbędna jest znajomość określania współczynnika strat ciepła przez przenikanie przez elementy obudowy budynku z uwzględnieniem przepływu ciepła w polu...

W celu ustalenia bilansu energetycznego budynku niezbędna jest znajomość określania współczynnika strat ciepła przez przenikanie przez elementy obudowy budynku z uwzględnieniem przepływu ciepła w polu jednowymiarowym (1D), dwuwymiarowym (2D) oraz trójwymiarowym (3D).

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Fasady wentylowane w budynkach wysokich i wysokościowych

Fasady wentylowane w budynkach wysokich i wysokościowych Fasady wentylowane w budynkach wysokich i wysokościowych

Projektowanie obiektów wielopiętrowych wiąże się z większymi wyzwaniami w zakresie ochrony przed ogniem, wiatrem oraz stratami cieplnymi – szczególnie, jeśli pod uwagę weźmiemy popularny typ konstrukcji...

Projektowanie obiektów wielopiętrowych wiąże się z większymi wyzwaniami w zakresie ochrony przed ogniem, wiatrem oraz stratami cieplnymi – szczególnie, jeśli pod uwagę weźmiemy popularny typ konstrukcji ścian zewnętrznych wykańczanych fasadą wentylowaną. O jakich zjawiskach fizycznych i obciążeniach mowa? W jaki sposób determinują one dobór odpowiedniej izolacji budynku?

inż. Izabela Dziedzic-Polańska Fibrobeton – kompozyt cementowy do zadań specjalnych

Fibrobeton – kompozyt cementowy do zadań specjalnych Fibrobeton – kompozyt cementowy do zadań specjalnych

Beton jest najczęściej używanym materiałem budowlanym na świecie i jest stosowany w prawie każdym typie konstrukcji. Beton jest niezbędnym materiałem budowlanym ze względu na swoją trwałość, wytrzymałość...

Beton jest najczęściej używanym materiałem budowlanym na świecie i jest stosowany w prawie każdym typie konstrukcji. Beton jest niezbędnym materiałem budowlanym ze względu na swoją trwałość, wytrzymałość i wyjątkową długowieczność. Może wytrzymać naprężenia ściskające i rozciągające oraz trudne warunki pogodowe bez uszczerbku dla stabilności architektonicznej. Wytrzymałość betonu na ściskanie w połączeniu z wytrzymałością materiału wzmacniającego na rozciąganie poprawia ogólną jego trwałość. Beton...

Wybrane dla Ciebie

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny » Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? » Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Płyty XPS – następca styropianu »

Płyty XPS – następca styropianu » Płyty XPS – następca styropianu »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? » Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków » Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.