Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych

Design and erection of acoustic walls in multi-family buildings based on calcium silicate masonry units

Wymagania akustyczne dla budynków wielorodzinnych określone są w normach PN-B 02151-3 oraz PN-B 02151-4; fot.: Stowarzyszenie Producentów Silikatów „Białe murowanie”
Wymagania akustyczne dla budynków wielorodzinnych określone są w normach PN-B 02151-3 oraz PN-B 02151-4; fot.: Stowarzyszenie Producentów Silikatów „Białe murowanie”

Ściany z elementów silikatowych w ciągu ostatnich 20 lat znacznie zyskały na popularności [1]. Stanowią obecnie większość przegród akustycznych w budynkach wielorodzinnych, gdzie z uwagi na wiele źródeł hałasu izolacyjność akustyczna stanowi jeden z głównych czynników wpływających na komfort.

Zobacz także

mgr inż. Wojciech Rogala, mgr inż. Marcin Mateja Wymagania dla zapraw murarskich cienkowarstwowych stosowanych do murowania z elementów silikatowych

Wymagania dla zapraw murarskich cienkowarstwowych stosowanych do murowania z elementów silikatowych Wymagania dla zapraw murarskich cienkowarstwowych stosowanych do murowania z elementów silikatowych

Wielu uczestników procesu budowlanego utożsamia parametry muru jedynie z użytymi bloczkami. Tymczasem zgodnie z definicją z PN-EN 1996-1-1 [1] mur to materiał konstrukcyjny utworzony z elementów murowych...

Wielu uczestników procesu budowlanego utożsamia parametry muru jedynie z użytymi bloczkami. Tymczasem zgodnie z definicją z PN-EN 1996-1-1 [1] mur to materiał konstrukcyjny utworzony z elementów murowych ułożonych w określony sposób i trwale połączonych ze sobą zaprawą murarską. Zaprawa stanowi nieodłączny element konstrukcji, a jej parametry wpływają nie tylko na sam proces murowania, ale także na trwałość i parametry konstrukcji.

inż. Joanna Nowaczyk Energooszczędne i pasywne rozwiązania w budownictwie z wykorzystaniem silikatów

Energooszczędne i pasywne rozwiązania w budownictwie z wykorzystaniem silikatów Energooszczędne i pasywne rozwiązania w budownictwie z wykorzystaniem silikatów

Zgodnie z szacunkami Komisji Europejskiej sektor budowlany odpowiada za 40% zużycia energii oraz ok. 36% emisji gazów cieplarnianych w Europie. To bardzo wysokie wartości, ich ograniczenie wiąże się z...

Zgodnie z szacunkami Komisji Europejskiej sektor budowlany odpowiada za 40% zużycia energii oraz ok. 36% emisji gazów cieplarnianych w Europie. To bardzo wysokie wartości, ich ograniczenie wiąże się z głębokimi zmianami, modernizacjami, a także często z zupełną zmianą obecnie stosowanych rozwiązań. Jeśli dodamy do tego wszystkiego czynnik kosztowy związany z adaptacjami, powstaje gotowy przepis na pojawienie się skrajnych ocen wdrażanych planów czy też zobowiązań państw członkowskich. Jednakże ścieżka...

Materiały prasowe news Rynek silikatów – 10 lat rozwoju

Rynek silikatów – 10 lat rozwoju Rynek silikatów – 10 lat rozwoju

Wdrażanie nowych rozwiązań w branży budowlanej wymaga czasu oraz dużego nakładu energii. Polski rynek nie jest zamknięty na innowacje, jednak podchodzi do nich z ostrożnością i ocenia przede wszystkim...

Wdrażanie nowych rozwiązań w branży budowlanej wymaga czasu oraz dużego nakładu energii. Polski rynek nie jest zamknięty na innowacje, jednak podchodzi do nich z ostrożnością i ocenia przede wszystkim pod kątem korzyści – finansowych, wykonawczych czy wizualnych. Producenci materiałów budowlanych, chcąc dopasować ofertę do potrzeb i wymagań polskich inwestycji, od wielu lat kontynuują pracę edukacyjną, legislacyjną oraz komunikacyjną z pozostałymi uczestnikami procesu budowlanego. Czy działania te...

W artykule omówiono najważniejsze wymagania dla przegród akustycznych w budynkach wielorodzinnych na podstawie norm PN-B 02151-2 i PN-B 02151-3. W artykule zaprezentowano, w jaki sposób spełnić wymagania, od czego zależy izolacyjność akustyczna oraz jakie są podstawowe wytyczne przy wykonywaniu zewnętrznych i wewnętrznych ścian akustycznych.

Design and erection of acoustic walls in multi-family buildings based on calcium silicate masonry units

The article presents the most important sound insulation requiremets for partitions in multi-family buildings, which are based on PN-B 02151-2 and PN-B 02151-3 standards. It shows how to cover the requirements, what the sound insulation in masonry walls depends on and what are the basic guidelines for erecting acoustic external and internal walls.

***

Pomimo tego, że z hałasem mamy często do czynienia w miejscu pracy, podczas podróży czy w miejscach publicznych, nawet niewielki hałas w miejscu zamieszkania bywa dokuczliwy. W konsekwencji powoduje rozdrażnienie, utrudnia wypoczynek, a przy długotrwałej ekspozycji prowadzi m.in. do zmian w codziennym zachowaniu i konfliktów sąsiedzkich [2]. Z uwagi na brak wymagań prawnych dotyczących odbiorów akustycznych mieszkań, a także świadomości inwestorów w tym zakresie, właściwości akustyczne budynku oceniane są dopiero po jego zasiedleniu

Świadomość uczestników procesu budowlanego jest w tym zakresie wciąż ograniczona, a właściwości akustyczne budynku nie są czynnikiem decydującym o wyborze mieszkań. Ściany z elementów murowych silikatowych często zapewniają zapas na ewentualne błędy popełnione na etapie projektowania i wykonawstwa, chociaż do spełnienia wymagań zawartych w polskich normach konieczny jest ich właściwy dobór oraz wykonawstwo.

Wymagania prawne

Zgodnie z ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. [3] oraz załącznikiem I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 2011 r. [4] ochrona przed hałasem stanowi jedno z wymagań podstawowych stawianych obiektom budowlanym. Pomimo tego, że problemy akustyczne dotyczą znacznej części budownictwa mieszkaniowego w Polsce, dział dotyczący ochrony przed hałasem i drganiami w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [5], zajmuje mniej niż dwie strony.

Czytaj też: Zastosowanie wyrobów silikatowych do budowy przegród przeciwpożarowych

W praktyce rozporządzenie [5] odnosi jednak do polskich norm [6–8], w których znajdują się formalne wymagania akustyczne stawiane przegrodom w obiektach budowlanych. Opisane są one w trzech wskazanych normach

 • PN-B 02151-2 „Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem w budynkach – Część 2: Wymagania dotyczące dopuszczalnego poziomu dźwięku w pomieszczeniach” [6]. W normie określone są wartości dopuszczalnego poziomu dźwięku A w pomieszczeniach, które mogą posłużyć do określenia wymagań dla przegród i rozwiązań pod kątem izolacyjności od hałasu instalacyjnego.
 • PN-B 02151-3 Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem w budynkach – Część 3: Wymaganie dotyczące izolacyjności akustycznej przegród w budynkach i elementów budowlanych” [7]. Norma określa wymagania dla przegród wewnętrznych i zewnętrznych w zależności od rodzaju pomieszczeń i kategorii budynku. Wymagania dla ścian wewnętrznych określone są odrębnie dla budynków wielorodzinnych, jednorodzinnych, zakwaterowania turystycznego, zamieszkania zbiorowego, żłobków i przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, szkół wyższych i placówek badawczych, szpitalnych i zakładów opieki medycznej, budynków biurowych, sądów i prokuratur oraz hoteli.
 • PN-B 02151-4 „Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem w budynkach – Część 4: Wymagania dotyczące warunków pogłosowych i zrozumiałości mowy w pomieszczeniach oraz wytyczne prowadzenia badań [8]. W normie określone są wymagania dotyczące czasu pogłosu m.in. w pomieszczeniach budynków mieszkalnych, co służy zapewnieniu odpowiedniej słyszalności i zrozumiałości mowy.
fot1 projektowanie

Ściany z elementów silikatowych często zapewniają zapas na ewentualne błędy popełnione na etapie projektowania, chociaż do spełnienia wymagań zawartych w polskich normach konieczny jest ich właściwy dobór oraz wykonawstwo; fot.: Stowarzyszenie Producentów Silikatów „Białe murowanie”

Od czego zależy izolacyjność akustyczna przegród masywnych

Izolacyjność akustyczna masywnych przegród murowanych podlega prawu masy. Im cięższa przegroda, tym lepiej izoluje akustycznie. W zależności od źródła opracowania, równanie opisujące zależność izolacyjności akustycznej od masy ściany może mieć różną postać. Doświadczenia niemieckie wskazują na zależność:

RW = 30,9 · log(m’) – 22 [9]

gdzie:

RW – jednoliczbowy wskaźnik izolacyjności akustycznej właściwej,
m’ – masa powierzchniowa ściany [kg], razem z tynkiem.

Podana zależność obowiązuje dla przegród o masie powierzchniowej od 65 do 720 kg/m3.

Do ustalenia wartości RA,1, wartość RW należy skorygować o widmowy wskaźnik adaptacyjny C, który dla ścian z bloczków silikatowych wynosi zwykle od –1 do –2 dB.

Analiza badań izolacyjności akustycznej właściwej ścian murowanych, wykonanych przez producentów zrzeszonych w Stowarzyszeniu Białe Murowanie doprowadziła do innych wzorów [10]. W przypadku elementów drążonych o masie powierzchniowej m’ >  100 kg/m3, jednoliczbowe wskaźniki izolacyjności akustycznej można oszacować na podstawie zależności:

RA,1,R = 9,92 · ln(m’) – 5,15 [dB]
RA,2,R = 9,71 · ln(m’) – 5,15 [dB]

W przypadku elementów pełnych o masie powierzchniowej m’  >  150 kg/m3, jednoliczbowe wskaźniki izolacyjności akustycznej można oszacować na podstawie zależności:

RA,1,R = 14,6 · ln(m’) – 32,87 [dB]
RA,2,R = 13,88 · ln(m’) – 32,05 [dB]

Jak wynika z powyższych zależności, grubość tynku w ograniczonym stopniu wpływa na parametry akustyczne. Różnica pomiędzy obustronnym tynkiem gipsowym 10 mm (ρ = 1100 kg/m3), a tynkiem cementowo-wapiennym 15 mm (ρ = 1100 kg/m3) wynosi ok. 33 kg/m2, co może mieć wpływ głównie przy cienkich ścianach silikatowych o niewielkiej masie powierzchniowej. W praktyce producenci przy badaniu stosują głównie lżejszy tynk gipsowy, aby umożliwić honorowanie raportu niezależnie od zastosowanej okładziny.

Wymagania dla ścian wewnętrznych

Każda przegroda izoluje przed hałasem inaczej, w zależności od częstotliwości dźwięku (RYS. 1).

rys1 projektowanie

RYS. 1. Izolacyjność akustyczna ściany z bloków silikatowych; rys.: [11]

Z tego względu, aby móc ocenić oraz porównać przegrody, wprowadzono jednoliczbowe wskaźniki oceny izolacyjności akustycznej właściwej. Do oceny ścian stosowane są trzy wskaźniki jednoliczbowe:

 • RW – wskaźnik [dB] dla częstotliwości 500 Hz na krzywej odniesienia, ­naniesionej na krzywą z badania. Norma PN-B 02151-3 nie precyzuje wymagań w oparciu o ten wskaźnik. Takie wymagania obowiązują m.in. w Niemczech,
 • RA,1 – wskaźnik RW skorygowany o widmowy wskaźnik adaptacyjny C. Wartość opisująca uśrednioną izolacyjność akustyczną przegrody, która oddziela od pomieszczenia, w którym występuje hałas średnio- i wysokoczęstotliwościowy, charakterystyczny m.in. dla pomieszczeń mieszkalnych lub otoczenia przy drogach szybkiego ruchu. Wskaźnik jest wykorzystywany głównie przy ocenie przegród wewnętrznych,
 • RA,2 – wskaźnik RW skorygowany o widmowy wskaźnik adaptacyjny Ctr. Wartość, która opisuje uśrednioną izolacyjność akustyczną przegrody, która oddziela od pomieszczenia/środowiska, w których przeważa hałas nisko- i średnio częstotliwościowy. Wskaźnik kojarzony jest głównie z ruchem ulicznym, muzyką dyskotekową lub zakładami przemysłowymi. Stosuje się go głównie do oceny izolacyjności akustycznej przegród zewnętrznych, chociaż zgodnie z PN-B 02151-3 należy zastosować wskaźnik bardziej charakterystyczny dla danego środowiska. Biorąc pod uwagę, że wskaźnik RA,2 jest zawsze niższy od wskaźnika RA,1, w projektowaniu uwzględnia się RA,2. Różnica pomiędzy RA,1 i RA,2 jest wyższa w przypadku lekkich przegród, np. z suchej zabudowy.
  Staranność wymurowania przegrody oraz doświadczenie murujących w laboratorium są często inne niż w typowych warunkach na budowie. Z tego powodu do oszacowania wartości izolacyjności akustycznej przegród wzniesionych poza warunkami laboratoryjnymi stosuje się wskaźniki projektowe (RA,1,R oraz RA,2,R), które pomniejszone są zgodnie z normą PN-B 02151-3 o 2 dB (RA,1,R = RA,1 – 2 dB; RA,2,R = RA,2 – 2 dB).
  Wartości określone w badaniu laboratoryjnym opisują izolacyjność akustyczną samej przegrody, ponieważ dwie oddylatowane od siebie masywne ramy w komorze akustycznej zapewniają brak pośrednich dróg dźwięku. W realnej sytuacji na budowie dźwięk jest przekazywany także pośrednimi drogami. Wymagania w normie [7] w większości oparte są o wskaźniki izolacyjności akustycznej przybliżonej (R’A,1, R’A,2), które są pomniejszone o wpływ przenoszenia bocznego Ka. Wartość przenoszenia bocznego zależy m.in. od stosowanych węzłów, masy powierzchniowej prostopadłych ścian i stropów oraz geometrii pomieszczeń. Wskaźniki przybliżone wyznacza się z zależności:

R’A,1 = RA,1,RKa

W prosty sposób wartość współczynnika Ka można odczytać z instrukcji ITB 406/2005 [12]. Na jej podstawie wartość Ka dla ścian silikatowych należy przyjąć od 2 do 3 dB. Instrukcja nie uwzględnia jednak elementów silikatowych i połączeń najczęściej stosowanych obecnie, dlatego do wyznaczenia Ka lepiej posłużyć się metodą opisaną w normie PN-EN 12354 [13]. Wg obliczeń na podstawie normy [13] przenoszenie boczne zwykle ma wartość ok. 2 dB dla ścian z bloczków silikatowych wzniesionych na masywnym stropie żelbetowym.

Wymagania dla przegród wewnętrznych w budynkach wielorodzinnych przedstawiono w TABELI 1.

tab1 projektowanie

TABELA 1. Wymagana izolacyjność akustyczna przegród wewnętrznych na podstawie PN-B 02151-3

Kluczowym wymaganiem w budownictwie wielorodzinnym jest wymaganie dla ścian międzymieszkaniowych i ścian oddzielających klatki schodowe od mieszkań R’A,1  ≥  50 dB. Względem wartości deklarowanych przez producentów wartość z wymagania należy powiększyć o min. 4 dB, stąd przegroda musi zapewniać izolacyjność na poziomie min. RA,1 = 54 dB. Jest to możliwe do uzyskania przy otynkowanych ścianach z bloczków silikatowych bez drążeń i otworów przelotowych (gęstość  >  1750 kg/m3) o grubości 18 cm lub z bloczków drążonych o grubości min. 24 cm.

Analogiczne przegrody należy zastosować przy ścianach oddzielających klatkę schodową od mieszkań, chociaż tu należy dodatkowo przewidzieć wpływ ocieplenia na izolacyjność akustyczną. Paradoksalnie wpływ ten rzadko jest pozytywny. Neutralny można założyć przy całopowierzchniowym przyklejeniu płytki z betonu komórkowego o grubości 5 cm i gęstości 300–350 kg/m3 [14].

Przy ścianach oddzielających mieszkania od pomieszczeń technicznych lub usługowych nie ma możliwości spełnienia wymaganych parametrów przy zastosowainu jednowarstwowego muru. Możliwe jest zastosowanie warstwowych przegród z bloczków silikatowych rozdzielonych wełną mineralną lub wykonanie przedścianki w systemie suchej zabudowy, z okładziną z masywnych płyt g-k i wypełnieniem przestrzeni pomiędzy profilami wełną mineralną.

Wymagania dla ścianek działowych w obrębie mieszkania są spełnione nawet przy najmniejszej grubości ściany z bloczków silikatowych (RA,1 = 45 dB dla ściany o grubości 8 cm) [15]. W praktyce jednak wymaganie pomiędzy łazienką a pokojem ma ograniczony sens, ponieważ zgodnie z rozporządzeniem [5] drzwi do łazienki muszą umożliwiać wentylację, a wtedy podwyższona izolacyjność ścian nie będzie miała istotnego wpływu.

Wymagania dla ścian zewnętrznych

Wymagania dla ścian wewnętrznych mogą być sprecyzowane w postaci jednoliczbowych wskaźników, ponieważ poziom hałasu wewnątrz mieszkań jest względnie przewidywalny. Odmienna sytuacja ma miejsce w przypadku ścian zewnętrznych, ponieważ poziom hałasu zależy głównie od lokalizacji budynku.

Do określenia wymagania dla przegród zewnętrznych należy się posłużyć poniższą zależnością:

gdzie:

LA,zew – miarodajny poziom hałasu zewnętrznego przy danej przegrodzie zewnętrznej, mierzony w odległości 2 m od fasady zewnętrznej,
LA,wew – poziom odniesienia do obliczenia izolacyjności akustycznej przegrody zewnętrznej. Wartość, którą należy określić w oparciu o normę PN-B 02151-3 (TABELA 2). Rozróżniony jest poziom równoważnego poziomu dźwięku A w porze dnia LAeq,zew,D i nocy LAeq,zew,N. W przypadku hałasu lotniczego stosuje się średni maksymalny poziom dźwięku w porze nocy LAeq,zew,N,

A – chłonność akustyczna pomieszczenia, obliczona m.in. na podstawie czasu pogłosu [8],

S – pole rzutu powierzchni przegrody zewnętrznej na płaszczyznę fasady lub dachu widzialnej od strony pomieszczenia,

3 dB – dodatkowa wartość, która uwzględnia możliwą zmianę poziomu hałasu zewnętrznego w przyszłości

tab2 projektowanie

TABELA 2. Poziom odniesienia LAeq,wew dotyczący miarodajnego równoważnego poziomu dźwięku A, hałasu zewnętrznego, na podstawie PN-B 02151-3

Izolacyjność akustyczna przegrody zależy nie tylko od ścian zewnętrznych, ale także od okien oraz nawiewników, dlatego wymaganą wartość porównuje się z wypadkową izolacyjnością akustyczną przegrody zewnętrznej:

gdzie:

Rp – izolacyjność akustyczna właściwa pełnej przegrody zewnętrznej, wartość RA,2 uzyskana w wyniku badań laboratoryjnych dla standardowego hałasu zewnętrznego [dB],
Ro,i – izolacyjność akustyczna właściwa i-tego okna/drzwi balkonowych [dB],
Dn,e,j – elementarna znormalizowana różnica poziomów, która określa właściwości izolacyjne nawiewnika powietrza [dB],
Sp – pole powierzchni rzutu pełnej części ściany zewnętrznej na powierzchnię fasady [m2],
So,i – pole powierzchni i-tego otworu okiennego/drzwi balkonowych [m2],
m – liczba okien/drzwi balkonowych w analizowanym fragmencie ściany zewnętrznej,
k – liczba nawiewników powietrza w analizowanym fragmencie ściany zewnętrznej.

Zależność pokazuje, że ściany pełne zewnętrzne w znacznie ograniczonym stopniu mają wpływ na izolacyjność ścian zewnętrznych, a izolacyjność wypadkowa silnie zależy od najsłabszego elementu przegrody. Dostępne na rynku nawiewniki ścienne (Dn,e,A,2 nawet powyżej 50 dB) mają znacznie lepsze parametry akustyczne w porównaniu do nawiewników okiennych (Dn,e,A,2 zwykle 30–40 dB).

Biorąc pod uwagę niewielką różnicę w kosztach przy zastosowaniu wyższej klasy nawiewników, izolacyjność akustyczna przegród zewnętrznych zależy głównie od parametrów akustycznych stolarki okiennej. Zastosowanie okien o podwyższonej izolacyjności akustycznej wiąże się ze znacznym dodatkowym kosztem. Z tego względu pomimo niewielkiego wpływu materiału ścian zewnętrznych na izolacyjność akustyczną przegrody może okazać się, że zastosowanie masywnych ścian to tańszy sposób na podwyższenie parametrów akustycznych przegrody zewnętrznej.

Wpływ poszczególnych elementów przegrody zewnętrznej dla pomieszczenia 10 m2 z jednym oknem o wymiarach 1,5×1,8 m i jednym nawiewnikiem ściennym przedstawiono w TABELI 3.

tab3 projektowanie

TABELA 3. Wypadkowa izolacyjność akustyczna przegrody zewnętrznej

W przypadku braku nawiewników na ścianach zewnętrznych (np. budynki z instalacją odzysku ciepła wentylacyjnego) oraz jednakowej izolacyjności akustycznej okien w obrębie przegrody można posłużyć się inną zależnością opisaną w normie PN-B 02151-3. Przykład oszacowania podano w TABELI 4.

tab4 projektowanie

TABELA 4. Wymagana izolacyjność pełnej ściany i stolarki okiennej w zależności od udziału przeszklenia i wymagań akustycznych, na podstawie tabeli G.1 z PN-B 02151-3

Podwyższenie izolacyjności akustycznej części pełnej o 5 dB pozwala na zastosowanie okien o izolacyjności zaledwie o 1 dB niższej, chociaż w niektórych przypadkach może mieć to istotny wpływ na koszty realizacji. W przypadku ścian zewnętrznych pomija się wpływ przenoszenia bocznego.

Wyznaczając wypadkową izolacyjność akustyczną przegrody zewnętrznej, należy pamiętać o wpływie ocieplenia. Wbrew powszechnej opinii izolacyjność akustyczna ściany (RA,2) po ociepleniu w systemie ETICS ulega zwykle pogorszeniu od 1 do 4 dB [16].

Na rynku funkcjonują nieliczne systemy ociepleń, które nie wpływają negatywnie na jednoliczbowe wskaźniki izolacyjności akustycznej. Negatywny wpływ ocieplenia na izolacyjność akustyczną jest mniejszy (lub nie występuje), jeżeli płyty izolacyjne są przyklejane pełną powierzchnią do ściany. Taki sposób ocieplenia jest możliwy w przypadku bloczków silikatowych, ponieważ bloczki są prasowane w gotowych formach oraz nie ulegają skurczowi podczas hartowania. Większość wyrobów silikatowych produkowanych jest w tolerancji wymiarowej T2 [17], co w połączeniu z dokładnym wykonawstwem umożliwia zachowanie powierzchni możliwej do ocieplenia za pomocą płyt przyklejanych pełną powierzchnią do muru.

Zachowanie równej powierzchni jest szczególnie możliwe przy zastosowaniu elementów wielkowymiarowych, gdzie liczba spoin i potencjalnych odchyleń od płaszczyzny jest mniejsza.

Wymagania dla ścian wydzielających szachty instalacyjne

W normie PN-B 02151-3 nie ma odrębnych wymagań dla ścian wydzielających szachty instalacyjne. Do oceny izolacyjności akustycznej tych przegród należy posłużyć się wymaganiami zawartymi w normie PN-B 02151-2. Wymagania nie odnoszą się do przegród, ale do dopuszczalnego poziomu dźwięku A. Dopuszczalne poziomy przedstawiono w TABELI 5.

tab5 projektowanie

TABELA 5. Dopuszczalny poziom dźwięku A dla budynków mieszkalnych na podstawie PN-B 02151-2 [6]

W przypadku pokoi połączonych z kuchnią w porze dziennej (6:00–22:00) dopuszcza się poziom wyższy o 5 dB. W przypadku ścian wydzielających szachty instalacyjne określenie wymaganej izolacyjności na podstawie dopuszczalnego poziomu hałasu jest trudne, ponieważ spełnienie wymagań będzie zależało od rodzaju zastosowanych instalacji sanitarnych jak i sposobu ich zamocowania do konstrukcji budynku.

Praktyka projektowa pokazuje, że stosowanie bloczków silikatowych do obudowy szachtów instalacyjnych daje duży margines względem wymaganych zgodnie z normą PN-B 02151-2 wartości. Dzięki wysokiej masie powierzchniowej nawet przy zastosowaniu ściany z bloczków silikatowych o grubości 8 cm (RA,1 = 45 dB) [15] wymaganie jest spełnione przy założeniu standardowych sytuacji projektowych.

Wykonywanie ścian akustycznych

Przy wykonywaniu ścian akustycznych najistotniejsze jest zadbanie o staranność wykonania, sposób połączenia z innymi przegrodami oraz zapobieżenie powstawaniu rys. Dodatkowo istotne jest określenie wytycznych eksploatacyjnych dla przyszłych użytkowników budynków.

Szczeliny powstałe w wyniku niedokładnego zestawiania elementów w murze mogą być potencjalnymi mostkami akustycznymi, ale także mogą zwiększyć ryzyko zarysowań. Jeżeli rysy się pojawią, należy liczyć się z pogorszeniem izolacyjności akustycznej ściany. Ryzyko pojawienia się jest większe w przypadku ścian wypełniających, ponieważ masywne ściany spoczywają na stropie, którego ograniczenie ugięć do poziomu eliminującego ryzyko jest praktycznie niemożliwe [18].

W celu ograniczenia ryzyka zarysowań przegród stosuje się zbrojenie do spoin wspornych. W ścianach międzymieszkaniowych i oddzielających klatki schodowe od mieszkań jego dobór jest stosunkowo prosty, ponieważ pełną ścianę dozbraja się najintensywniej w strefie rozciąganej.

Przy wykonywaniu ścian wypełniających zdarza się, że ostatnia warstwa pod stropem wymaga docięcia elementu na wysokość kilku centymetrów. Z uwagi na znacznie trudniejsze docinanie elementów silikatowych w porównaniu do elementów z betonu komórkowego zdarza się, że wykonawcy wypełniają szczelinę o wysokości 5–6 cm pianką montażową. Taka sytuacja z pewnością wpłynie negatywnie na izolacyjność akustyczną.

Sam materiał, którym jest wypełniana szczelina, też jest nie bez znaczenia. Do uzyskania najlepszych wyników zalecane jest zastosowanie wełny mineralnej o dużej gęstości i uszczelnienie szczeliny podstropowej masą uszczelniającą.

Dosyć często na budowach można spotkać łączenie różnych materiałów do wykonywania ścian akustycznych, zewnętrznych oraz działowych. Należy unikać połączeń ścian ceramicznych z silikatowymi z powodu innej odkształcalności reologicznej [18]. Elementy murowe silikatowe podczas produkcji są autoklawizowane, a elementy ceramiczne wypalane. W konsekwencji jedne materiały ulegają skurczowi, a drugie pęcznieją. Ich łączenie zwiększa ryzyko wystąpienia zarysowań i co za tym idzie pogorszenia parametrów akustycznych.

W budynkach wielorodzinnych dość często zdarza się także łączenie elementów silikatowych z elementami z betonu komórkowego. Odkształcalność reologiczna jest zbliżona, stąd ryzyko pojawienia się rys jest znacznie mniejsze. Duża świadomość inwestorów i wykonawców na temat strat energii i mostków cieplnych prowadzi do połączeń zwiększających wpływ przenoszenia bocznego. Połączenie zmniejszające wpływ przenoszenia bocznego (ściana akustyczna zwykle nie przecina ciągłej ściany zewnętrznej) przedstawiono na RYS. 2.

rys2 3 projektowanie

RYS. 2–3. Połączenie ściany akustycznej: ze ścianą zewnętrzną (2), ze ścianą zewnętrzną ograniczające mostki termiczne (3). Objaśnienia: 1 – ściana zewnętrzna, 2 – łącznik mechaniczny, 3 – materiał sprężysty, 4 – ściana akustyczna; rys.: Xella Polska Sp. z o.o.

W celu ograniczenia mostków termicznych można zastosować połączenie przedstawione na RYS. 3. W obu przypadkach należy upewnić się, że takie połączenie nie ograniczy sztywności przestrzennej budynku.

Wśród wytycznych eksploatacyjnych należy bezwzględnie zawrzeć informację dotyczącą bruzdowania ścian. W badaniach akustycznych wpływ bruzdowań pod instalację elektryczną i sanitarną na izolacyjność od dźwięków powietrznych jest nieznaczny [19]. Instalacje sanitarne, a w szczególności baterie prysznicowe (najczęściej podtynkowe), mogą jednak doprowadzić do uciążliwego hałasu instalacyjnego, wprowadzając przegrodę w drgania.

Z uwagi na możliwy hałas instalacyjny od przewodów i urządzeń sanitarnych nie należy ich wykonywać w ścianach akustycznych. Instalacje elektryczne należy prowadzić, bruzdując przegrody jedynie do wymaganej głębokości, a przy ich wykonywaniu należy unikać występowania puszek elektrycznych w jednej linii.

Jeśli bruzdowana jest ściana z drążonych elementów silikatowych (24 cm), odsłonięte bruzdy należy uzupełnić zaprawą cementową. Z uwagi na izolacyjność od dźwięków uderzeniowych, w wytycznych wykonawczych należy zawrzeć informację o konieczności elastycznego połączenia podłogi z cokołami i listwami przypodłogowymi.

Literatura

 1. L. Misiewicz, „Rynek materiałów budowlanych do wznoszenia ścian w Polsce w 2021 r.”, „Materiały Budowlane” 4/2021.
 2. J. Nurzyński, „Akustyka w budownictwie”, PWN, Warszawa 2018.
 3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (DzU z 1994 r., nr 89, poz. 414).
 4. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych, zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/1020 i uchylające rozporządzenie (UE) nr 305/2011.
 5. Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU z 2019 r., poz. 1065).
 6. PN-B 02151-2:2018-01, „Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem w budynkach – Część 2: Wymagania dotyczące dopuszczalnego poziomu dźwięku w pomieszczeniach”.
 7. PN-B 02151-3:2015-10, „Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem w budynkach – Część 3: Wymaganie dotyczące izolacyjności akustycznej przegród w budynkach i elementów budowlanych”.
 8. PN-B 02151-4:2015-06, „Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem w budynkach – Część 4: Wymagania dotyczące warunków pogłosowych i zrozumiałości mowy w pomieszczeniach oraz wytyczne prowadzenia badań”.
 9. „Das Baubuch”, Sicher planen und Bauen, Auflage 5, Xella Deutschland GmBH, 2018.
10. L. Dulak, „Izolacyjność od dźwięków powietrznych i dźwięków uderzeniowych, Regulacje prawne, obliczenia i rozwiązania konstrukcyjne na przykładzie ścian z silikatów”, wyd. 2.
11. Raport z badań nr LZF00-01021/21/Z00NZF, Instytut Techniki Budowlanej, 2021.
12. Instrukcja ITB nr 406/2005 „Metody obliczania izolacyjności akustycznej między pomieszczeniami wg PN-EN 12354-1:2002 i PN-EN 12354-2:2002”.
13. PN-EN 12354-1:2017-10, „Akustyka budowlana – Określenie właściwości akustycznych budynków na podstawie właściwości elementów – Część 1: Izolacyjność od dźwięków powietrznych między pomieszczeniami”.
14. Raport z badań U-742/RB-03/2014 „Pomiary laboratoryjne izolacyjności akustycznej właściwej ściany z bloczków wapienno-piaskowych gr. 24 cm oraz gr. 18 cm z dodatkową warstwą bloczków Ytong EnergoPP2/0,35 5 cm” cz. 2, 2014.
15. „Określenie i ocena na podstawie badań laboratoryjnych wskaźników jednoliczbowych izolacyjności akustycznej właściwej ścian z bloków silikatowych Silka E8, Silka E12, Silka E15, Silka E18 i Silka E24”, numer pracy NA-1134/P/2004 (LA-1141/2004), Instytut Techniki Budowlanej, 2004.
16. L. Dulak, R. Żuchowski, „Ochrona przed hałasem zewnętrznym w budynkach w kontekście wymagań związanych z izolacyjnością cieplną”, 2016.
17. PN-EN 771-2+A1:2015-10, „Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 2: Elementy murowe silikatów”.
18. Ł. Drobiec, „Przyczyny uszkodzeń murów”, 2007.
19. Raport z badań nr LZF00-00586/20/Z00NZF, Instytut Techniki Budowlanej, 2020.

Komentarze

Powiązane

mgr inż. Jarosław Stankiewicz Zastosowanie kruszyw lekkich w warstwach izolacyjnych

Zastosowanie kruszyw lekkich w warstwach izolacyjnych Zastosowanie kruszyw lekkich w warstwach izolacyjnych

Kruszywa lekkie są materiałem znanym od starożytności. Aktualnie wyrób ten ma liczną grupę odbiorców nie tylko we współczesnym budownictwie, ale i w innych dziedzinach gospodarki. Spowodowane to jest licznymi...

Kruszywa lekkie są materiałem znanym od starożytności. Aktualnie wyrób ten ma liczną grupę odbiorców nie tylko we współczesnym budownictwie, ale i w innych dziedzinach gospodarki. Spowodowane to jest licznymi zaletami tego wyrobu, takimi jak wysoka izolacyjność cieplna, niska gęstość, niepalność i wysoka mrozoodporność, co pozwala stosować go zarówno w budownictwie, ogrodnictwie, jak i innych branżach.

dr inż. Andrzej Konarzewski, mgr Marek Skowron, mgr inż. Mateusz Skowron Przegląd metod recyklingu i utylizacji odpadowej pianki poliuretanowo‑poliizocyjanurowej powstającej przy produkcji wyrobów budowlanych

Przegląd metod recyklingu i utylizacji odpadowej pianki poliuretanowo‑poliizocyjanurowej powstającej przy produkcji wyrobów budowlanych Przegląd metod recyklingu i utylizacji odpadowej pianki poliuretanowo‑poliizocyjanurowej powstającej przy produkcji wyrobów budowlanych

W trakcie szerokiej i różnorodnej produkcji wyrobów budowlanych ze sztywnej pianki poliuretanowo/poliizocyjanurowej powstaje stosunkowo duża ilość odpadów, które muszą zostać usunięte. Jak przeprowadzić...

W trakcie szerokiej i różnorodnej produkcji wyrobów budowlanych ze sztywnej pianki poliuretanowo/poliizocyjanurowej powstaje stosunkowo duża ilość odpadów, które muszą zostać usunięte. Jak przeprowadzić recykling odpadów z pianki?

Joanna Szot Rodzaje stropów w domach jednorodzinnych

Rodzaje stropów w domach jednorodzinnych Rodzaje stropów w domach jednorodzinnych

Strop dzieli budynek na kondygnacje. Jednak to nie jedyne jego zadanie. Ponadto ten poziomy element konstrukcyjny usztywnia konstrukcję domu i przenosi obciążenia. Musi także stanowić barierę dla dźwięków...

Strop dzieli budynek na kondygnacje. Jednak to nie jedyne jego zadanie. Ponadto ten poziomy element konstrukcyjny usztywnia konstrukcję domu i przenosi obciążenia. Musi także stanowić barierę dla dźwięków i ciepła.

P.P.H.U. EURO-MIX sp. z o.o. EURO-MIX – zaprawy klejące w systemach ociepleń

EURO-MIX – zaprawy klejące w systemach ociepleń EURO-MIX – zaprawy klejące w systemach ociepleń

EURO-MIX to producent chemii budowlanej. W asortymencie firmy znajduje się obecnie ponad 30 produktów, m.in. kleje, tynki, zaprawy, szpachlówki, gładzie, system ocieplania ścian na wełnie i na styropianie....

EURO-MIX to producent chemii budowlanej. W asortymencie firmy znajduje się obecnie ponad 30 produktów, m.in. kleje, tynki, zaprawy, szpachlówki, gładzie, system ocieplania ścian na wełnie i na styropianie. Zaprawy klejące EURO-MIX przeznaczone są do przyklejania wełny lub styropianu do podłoża z cegieł ceramicznych, betonu, tynków cementowych i cementowo­-wapiennych, gładzi cementowej, styropianu i wełny mineralnej w temperaturze od 5 do 25°C.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3)

Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3) Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3)

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych [1] wprowadziło od 31 grudnia 2020 r. nowe wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej poprzez zaostrzenie wymagań w zakresie wartości granicznych współczynnika...

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych [1] wprowadziło od 31 grudnia 2020 r. nowe wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej poprzez zaostrzenie wymagań w zakresie wartości granicznych współczynnika przenikania ciepła Uc(max) [W/(m2·K)] dla przegród zewnętrznych oraz wartości granicznych wskaźnika zapotrzebowania na energię pierwotną EP [kWh/(m2·rok)] dla całego budynku. Jednak w rozporządzeniu nie sformułowano wymagań w zakresie ograniczenia strat ciepła przez złącza przegród zewnętrznych...

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Zastosowanie keramzytu w remontowanych stropach i podłogach na gruncie

Zastosowanie keramzytu w remontowanych stropach i podłogach na gruncie Zastosowanie keramzytu w remontowanych stropach i podłogach na gruncie

Są sytuacje i miejsca w budynku, w których nie da się zastosować termoizolacji w postaci wełny mineralnej lub styropianu. Wówczas w rozwiązaniach występują inne, alternatywne materiały, które nadają się...

Są sytuacje i miejsca w budynku, w których nie da się zastosować termoizolacji w postaci wełny mineralnej lub styropianu. Wówczas w rozwiązaniach występują inne, alternatywne materiały, które nadają się również do standardowych rozwiązań. Najczęściej ma to miejsce właśnie w przypadkach, w których zastosowanie styropianu i wełny się nie sprawdzi. Takim materiałem, który może w pewnych miejscach zastąpić wiodące materiały termoizolacyjne, jest keramzyt. Ten materiał ma wiele właściwości, które powodują,...

Sebastian Malinowski Kleje żelowe do płytek – właściwości i zastosowanie

Kleje żelowe do płytek – właściwości i zastosowanie Kleje żelowe do płytek – właściwości i zastosowanie

Kleje żelowe do płytek cieszą się coraz większą popularnością. Produkty te mają świetne parametry techniczne, umożliwiają szybki montaż wszelkiego rodzaju okładzin ceramicznych na powierzchni podłóg oraz...

Kleje żelowe do płytek cieszą się coraz większą popularnością. Produkty te mają świetne parametry techniczne, umożliwiają szybki montaż wszelkiego rodzaju okładzin ceramicznych na powierzchni podłóg oraz ścian.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem

Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem

Dla przegród stykających się z gruntem straty ciepła przez przenikanie należą do trudniejszych w obliczeniu. Strumienie cieplne wypływające z ogrzewanego wnętrza mają swój udział w kształtowaniu rozkładu...

Dla przegród stykających się z gruntem straty ciepła przez przenikanie należą do trudniejszych w obliczeniu. Strumienie cieplne wypływające z ogrzewanego wnętrza mają swój udział w kształtowaniu rozkładu temperatur w gruncie pod budynkiem i jego otoczeniu.

Jacek Sawicki, konsultacja dr inż. Szczepan Marczyński – Clematis Źródło Dobrych Pnączy, prof. Jacek Borowski Roślinne izolacje elewacji

Roślinne izolacje elewacji Roślinne izolacje elewacji

Naturalna zieleń na elewacjach obecna jest od dawna. W formie pnączy pokrywa fasady wielu średniowiecznych budowli, wspina się po murach secesyjnych kamienic, nierzadko zdobi frontony XX-wiecznych budynków...

Naturalna zieleń na elewacjach obecna jest od dawna. W formie pnączy pokrywa fasady wielu średniowiecznych budowli, wspina się po murach secesyjnych kamienic, nierzadko zdobi frontony XX-wiecznych budynków jednorodzinnych czy współczesnych, nowoczesnych obiektów budowlanych, jej istnienie wnosi wyjątkowe zalety estetyczne i użytkowe.

LERG SA Poliole poliestrowe Rigidol®

Poliole poliestrowe Rigidol® Poliole poliestrowe Rigidol®

Od lat obserwujemy dynamicznie rozwijający się trend eko, który stopniowo z mody konsumenckiej zaczął wsiąkać w coraz głębsze dziedziny życia społecznego, by w końcu dotrzeć do korzeni funkcjonowania wielu...

Od lat obserwujemy dynamicznie rozwijający się trend eko, który stopniowo z mody konsumenckiej zaczął wsiąkać w coraz głębsze dziedziny życia społecznego, by w końcu dotrzeć do korzeni funkcjonowania wielu biznesów. Obecnie marki, które chcą odnieść sukces, powinny oferować swoim odbiorcom zdecydowanie więcej niż tylko produkt czy usługę wysokiej jakości.

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Prefabrykacja w budownictwie

Prefabrykacja w budownictwie Prefabrykacja w budownictwie

Prefabrykacja w projektowaniu i realizacji budynków jest bardzo nośnym tematem, co przekłada się na duże zainteresowanie wśród projektantów i inwestorów tą tematyką. Obecnie wzrasta realizacja budynków...

Prefabrykacja w projektowaniu i realizacji budynków jest bardzo nośnym tematem, co przekłada się na duże zainteresowanie wśród projektantów i inwestorów tą tematyką. Obecnie wzrasta realizacja budynków z prefabrykatów. Można wśród nich wyróżnić realizacje realizowane przy zastosowaniu elementów prefabrykowanych stosowanych od lat oraz takich, które zostały wyprodukowane na specjalne zamówienie do zrealizowania jednego obiektu.

dr inż. Gerard Brzózka Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku

Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku

Płyty warstwowe zastosowane jako przegrody akustyczne stanowią rozwiązanie charakteryzujące się dobrymi własnościami izolacyjnymi głównie w paśmie średnich, jak również wysokich częstotliwości, przy obciążeniu...

Płyty warstwowe zastosowane jako przegrody akustyczne stanowią rozwiązanie charakteryzujące się dobrymi własnościami izolacyjnymi głównie w paśmie średnich, jak również wysokich częstotliwości, przy obciążeniu niewielką masą powierzchniową. W wielu zastosowaniach wyparły typowe rozwiązania przegród masowych (np. z ceramiki, elementów wapienno­ piaskowych, betonu, żelbetu czy gipsu), które cechują się kilkukrotnie wyższymi masami powierzchniowymi.

dr hab. inż. Tomasz Tański, Roman Węglarz Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA

Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA

W świetle zawiłości norm, wymogów projektowych oraz tych istotnych z punktu widzenia inwestora okazuje się, że problem doboru właściwego materiału staje się bardzo złożony. Materiały odpowiadające zarówno...

W świetle zawiłości norm, wymogów projektowych oraz tych istotnych z punktu widzenia inwestora okazuje się, że problem doboru właściwego materiału staje się bardzo złożony. Materiały odpowiadające zarówno za estetykę, jak i przeznaczenie obiektu, m.in. w budownictwie przemysłowym, muszą sprostać wielu wymogom technicznym oraz wizualnym.

dr inż. Jarosław Mucha Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków

Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków

Projektowanie jest początkowym etapem realizacji wszystkich inwestycji budowlanych, mającym decydujący wpływ na kształt, funkcjonalność obiektu, optymalność rozwiązań technicznych, koszty realizacji, niezawodność...

Projektowanie jest początkowym etapem realizacji wszystkich inwestycji budowlanych, mającym decydujący wpływ na kształt, funkcjonalność obiektu, optymalność rozwiązań technicznych, koszty realizacji, niezawodność i trwałość w zakładanym okresie użytkowania. Często realizacja projektowanych inwestycji wykonywana jest w połączeniu z wykorzystaniem obiektów istniejących, które są w złym stanie technicznym, czy też nie posiadają aktualnej dokumentacji technicznej. Prawidłowe, skuteczne i optymalne projektowanie...

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1)

Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1) Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1)

Kontynuując zagadnienia związane z analizą dokumentacji technicznej skupiamy się tym razem na omówieniu dokumentacji robót renowacyjnych.

Kontynuując zagadnienia związane z analizą dokumentacji technicznej skupiamy się tym razem na omówieniu dokumentacji robót renowacyjnych.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji

Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji

Wykonywanie wtórnych hydroizolacji przeciw wilgoci kapilarnej metodą iniekcji można porównać do ocieplania budynku. Obie technologie nie są szczególnie trudne, dopóki mamy do czynienia z pojedynczą przegrodą.

Wykonywanie wtórnych hydroizolacji przeciw wilgoci kapilarnej metodą iniekcji można porównać do ocieplania budynku. Obie technologie nie są szczególnie trudne, dopóki mamy do czynienia z pojedynczą przegrodą.

Materiały prasowe news Rynek silikatów – 10 lat rozwoju

Rynek silikatów – 10 lat rozwoju Rynek silikatów – 10 lat rozwoju

Wdrażanie nowych rozwiązań w branży budowlanej wymaga czasu oraz dużego nakładu energii. Polski rynek nie jest zamknięty na innowacje, jednak podchodzi do nich z ostrożnością i ocenia przede wszystkim...

Wdrażanie nowych rozwiązań w branży budowlanej wymaga czasu oraz dużego nakładu energii. Polski rynek nie jest zamknięty na innowacje, jednak podchodzi do nich z ostrożnością i ocenia przede wszystkim pod kątem korzyści – finansowych, wykonawczych czy wizualnych. Producenci materiałów budowlanych, chcąc dopasować ofertę do potrzeb i wymagań polskich inwestycji, od wielu lat kontynuują pracę edukacyjną, legislacyjną oraz komunikacyjną z pozostałymi uczestnikami procesu budowlanego. Czy działania te...

MIWO – Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych

Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych

W Polsce budynki drewniane to przede wszystkim domy jednorodzinne. Jak pokazują dane GUS, na razie stanowią 1% wszystkich budynków mieszkalnych oddanych do użytku w ciągu ostatniego roku, ale ich popularność...

W Polsce budynki drewniane to przede wszystkim domy jednorodzinne. Jak pokazują dane GUS, na razie stanowią 1% wszystkich budynków mieszkalnych oddanych do użytku w ciągu ostatniego roku, ale ich popularność wzrasta. Jednak drewno używane jest nie tylko przy budowie domów szkieletowych, w postaci więźby dachowej znajduje się też niemal w każdym domu budowanym w technologii tradycyjnej. Dlatego istotne jest, aby zwracać uwagę na bezpieczeństwo pożarowe budynków. W zwiększeniu jego poziomu pomaga izolacja...

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6)

Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6) Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6)

Integralną częścią projektowania budynków o niskim zużyciu energii (NZEB) jest minimalizacja strat ciepła przez ich elementy obudowy (przegrody zewnętrzne i złącza budowlane). Złącza budowlane, nazywane...

Integralną częścią projektowania budynków o niskim zużyciu energii (NZEB) jest minimalizacja strat ciepła przez ich elementy obudowy (przegrody zewnętrzne i złącza budowlane). Złącza budowlane, nazywane także mostkami cieplnymi (termicznymi), powstają m.in. w wyniku połączenia przegród budynku. Generują dodatkowe straty ciepła przez przegrody budowlane.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41)

Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41) Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41)

Wykonanie hydroizolacji wtórnej w postaci nieprzepuszczalnej dla wody konstrukcji betonowej jest rozwiązaniem dopuszczalnym, jednak technicznie bardzo złożonym, a jego skuteczność, bardziej niż w przypadku...

Wykonanie hydroizolacji wtórnej w postaci nieprzepuszczalnej dla wody konstrukcji betonowej jest rozwiązaniem dopuszczalnym, jednak technicznie bardzo złożonym, a jego skuteczność, bardziej niż w przypadku jakiejkolwiek innej metody, determinowana jest przez prawidłowe zaprojektowanie oraz wykonanie – szczególnie istotne jest zapewnienie szczelności złączy, przyłączy oraz przepustów.

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku

Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku

Wybór rozwiązania materiałowego i kompleksowej technologii naprawy obiektu poddanego ekspertyzie musi wynikać z wcześniej wykonanych badań. Rezultaty badań wstępnych w wielu przypadkach narzucają sposób...

Wybór rozwiązania materiałowego i kompleksowej technologii naprawy obiektu poddanego ekspertyzie musi wynikać z wcześniej wykonanych badań. Rezultaty badań wstępnych w wielu przypadkach narzucają sposób rozwiązania izolacji fundamentów.

Sebastian Malinowski Izolacje akustyczne w biurach

Izolacje akustyczne w biurach Izolacje akustyczne w biurach

Ekonomia pracy wymaga obecnie otwartych, ułatwiających komunikację środowisk biurowych. Odpowiednia akustyka w pomieszczeniach typu open space tworzy atmosferę, która sprzyja zarówno swobodnej wymianie...

Ekonomia pracy wymaga obecnie otwartych, ułatwiających komunikację środowisk biurowych. Odpowiednia akustyka w pomieszczeniach typu open space tworzy atmosferę, która sprzyja zarówno swobodnej wymianie informacji pomiędzy pracownikami, jak i ich koncentracji. Nie każdy jednak wie, że bardzo duży wpływ ma na to konstrukcja sufitu.

dr inż. Beata Anwajler, mgr inż. Anna Piwowar Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych

Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych

Współcześnie uwaga badaczy oraz polityków z całego świata została zwrócona na globalny problem negatywnego oddziaływania energetyki na środowisko naturalne. Szczególnym zagadnieniem stało się zjawisko...

Współcześnie uwaga badaczy oraz polityków z całego świata została zwrócona na globalny problem negatywnego oddziaływania energetyki na środowisko naturalne. Szczególnym zagadnieniem stało się zjawisko zwiększania efektu cieplarnianego, które jest wskazywane jako skutek działalności człowieka. Za nadrzędną przyczynę tego zjawiska uznaje się emisję gazów cieplarnianych (głównie dwutlenku węgla) związaną ze spalaniem paliw kopalnych oraz ubóstwem, które powoduje trudności w zaspakajaniu podstawowych...

Fiberglass Fabrics s.c. Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego

Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego

Siatka z włókna szklanego jest wykorzystywana w systemach ociepleniowych jako warstwa zbrojąca tynków zewnętrznych. Ma za zadanie zapobiec ich pękaniu oraz powstawaniu rys podczas użytkowania. Siatka z...

Siatka z włókna szklanego jest wykorzystywana w systemach ociepleniowych jako warstwa zbrojąca tynków zewnętrznych. Ma za zadanie zapobiec ich pękaniu oraz powstawaniu rys podczas użytkowania. Siatka z włókna szklanego pozwala na przedłużenie żywotności całego systemu ociepleniowego w danym budynku. W sklepie internetowym FFBudowlany.pl oferujemy szeroki wybór różnych gramatur oraz sposobów aplikacji tego produktu.

Wybrane dla Ciebie

Odkryj trendy projektowania elewacji »

Odkryj trendy projektowania elewacji » Odkryj trendy projektowania elewacji »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? » Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Przeciekający dach? Jak temu zapobiec »

Przeciekający dach? Jak temu zapobiec » Przeciekający dach? Jak temu zapobiec »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Polecane produkty z branży budowlanej - Chemia budowlana »

Polecane produkty z branży budowlanej - Chemia budowlana » Polecane produkty z branży budowlanej - Chemia budowlana »

domni.pl Izolacja termiczna a płytki elewacyjne – co musisz wiedzieć, zanim ocieplisz i wykończysz dom?

Izolacja termiczna a płytki elewacyjne – co musisz wiedzieć, zanim ocieplisz i wykończysz dom? Izolacja termiczna a płytki elewacyjne – co musisz wiedzieć, zanim ocieplisz i wykończysz dom?

Wykończenie budynku z zewnątrz jest równie istotne, jak jego wnętrza. Odpowiednie ocieplenie zapewni komfort i zdrowie domownikom, obniży koszty ogrzewania i zużycie paliw grzewczych. Płytki elewacyjne...

Wykończenie budynku z zewnątrz jest równie istotne, jak jego wnętrza. Odpowiednie ocieplenie zapewni komfort i zdrowie domownikom, obniży koszty ogrzewania i zużycie paliw grzewczych. Płytki elewacyjne zewnętrzne sprawią natomiast, że budynek będzie odpowiednio zabezpieczony przed działaniem warunków atmosferycznych. Jaki materiał izolacyjny można stosować pod płytki elewacyjne z klinkieru? Czym kierować się wybierając płytki zewnętrzne, aby elewacja zachowała trwałość i estetyczny wygląd na lata?...

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.