Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków

Modern methods of inventory and non-destructive testing of the structures of objects and buildings

Przykład użycia twardościomierza do badania stalowej głowicy słupa żelbetowego, fot. Grupa 4M

Przykład użycia twardościomierza do badania stalowej głowicy słupa żelbetowego, fot. Grupa 4M

Projektowanie jest początkowym etapem realizacji wszystkich inwestycji budowlanych, mającym decydujący wpływ na kształt, funkcjonalność obiektu, optymalność rozwiązań technicznych, koszty realizacji, niezawodność i trwałość w zakładanym okresie użytkowania. Często realizacja projektowanych inwestycji wykonywana jest w połączeniu z wykorzystaniem obiektów istniejących, które są w złym stanie technicznym, czy też nie posiadają aktualnej dokumentacji technicznej. Prawidłowe, skuteczne i optymalne projektowanie musi być w takich sytuacjach poprzedzone rozpoznaniem stanu istniejącego [1].

Zobacz także

Sievert Polska Sp. z o.o. System ociepleń quick-mix S-LINE

System ociepleń quick-mix S-LINE System ociepleń quick-mix S-LINE

System ociepleń quick-mix S-LINE to rozwiązanie warte rozważenia zawsze, kiedy zachodzi potrzeba wykonania termomodernizacji ścian zewnętrznych. Umożliwia montaż nowej izolacji termicznej na istniejącym...

System ociepleń quick-mix S-LINE to rozwiązanie warte rozważenia zawsze, kiedy zachodzi potrzeba wykonania termomodernizacji ścian zewnętrznych. Umożliwia montaż nowej izolacji termicznej na istniejącym już systemie ociepleń, który nie spełnia dzisiejszych wymagań pod kątem wartości współczynnika przenikania ciepła U = 0,2 W/(m²·K).

Paroc Polska Zarządzanie usterkami fasad otynkowanych po sezonie grzewczym i ich wpływ na ocieplenie ścian

Zarządzanie usterkami fasad otynkowanych po sezonie grzewczym i ich wpływ na ocieplenie ścian Zarządzanie usterkami fasad otynkowanych po sezonie grzewczym i ich wpływ na ocieplenie ścian

Wraz z nadejściem cieplejszych dni powinniśmy przeprowadzić kontrolę fasady naszego domu. Śnieg, deszcz oraz skoki temperatur mogą niekorzystnie wpływać na elewacje, pozostawiając defekty, które nie zawsze...

Wraz z nadejściem cieplejszych dni powinniśmy przeprowadzić kontrolę fasady naszego domu. Śnieg, deszcz oraz skoki temperatur mogą niekorzystnie wpływać na elewacje, pozostawiając defekty, które nie zawsze są widoczne na pierwszy rzut oka. Pęknięcia, odbarwienia oraz ubytki tynku, jeśli nie zostaną odpowiednio szybko wychwycone i naprawione, mogą prowadzić do długotrwałych uszkodzeń. Z tego artykułu dowiesz się, jak rozpoznawać i rozwiązywać typowe problemy związane z elewacją, by zapewnić jej długotrwałą...

KREISEL Technika Budowlana Sp. z o.o. Innowacyjne rozwiązania do renowacji budynków zabytkowych

Innowacyjne rozwiązania do renowacji budynków zabytkowych Innowacyjne rozwiązania do renowacji budynków zabytkowych

Budynki zabytkowe mają duży potencjał w zakresie termomodernizacji, jednak ich możliwości przeprowadzenia działań są ograniczone, ponieważ mogą podlegać ochronie konserwatorskiej. Dlatego przywrócenie...

Budynki zabytkowe mają duży potencjał w zakresie termomodernizacji, jednak ich możliwości przeprowadzenia działań są ograniczone, ponieważ mogą podlegać ochronie konserwatorskiej. Dlatego przywrócenie obiektu zabytkowego do stanu z czasów jego świetności to zadanie dla profesjonalnych firm specjalizujących się w renowacji budynków. Eksperci dobiorą najlepsze technologie i produkty odpowiednie dla konkretnego budynku oraz warunków, z poszanowaniem walorów architektonicznych i historycznych.

W artykule omówiono: metodę inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej za pomocą skanera laserowego 3D oraz wybrane nieniszczące metody badań betonu i stali.

Modern methods of inventory and non-destructive testing of the structures of objects and buildings

The article discusses: the method of architectural and construction inventory using a 3D laser scanner and selected non-destructive testing methods for concrete and steel.

***

Zmiany dotyczące użytkowania obiektu lub przepisów normowych powodują najczęściej zmianę wielkości oddziaływań na konstrukcję, co prowadzi do konieczności wykonywania nowych obliczeń statyczno-wytrzymałościowych i określenia nośności oraz odkształceń konstrukcji, a w konsekwencji często również wykonania projektów wzmocnienia. Wymaga to znajomości parametrów technicznych zastosowanych materiałów. Brak dokumentacji wymusza określenie ich na podstawie zaplanowanych i przeprowadzonych badań wytrzymałościowych lub innych, jeżeli wymaga tego specyfika analizowanej konstrukcji. Badania wytrzymałościowe można przeprowadzić w laboratorium, poddając badaniom próbki uzyskane z istniejącej konstrukcji, wykorzystując liczne dostępne metody badań nieniszczących lub stosując obie te metody równocześnie przy jednoczesnej analizie korelacji między uzyskiwanymi wynikami.

Metoda inwentaryzacji za pomocą skanera 3D

Inwentaryzacje budowlane są próbą odtworzenia dokumentacji projektowych, szczególnie w przypadkach, kiedy jest ona niedostępna, np. zaginęła czy uległa zniszczeniu. Jej posiadanie jest często niezbędne w przypadkach przebudowy, rozbudowy lub odtworzenia obiektów budowlanych. Szczególnie ma to duże znaczenie w obiektach zabytkowych, dla których musi być zachowana duża precyzja odtworzenia. Tradycyjne metody inwentaryzacyjne bazujące na pomiarach zwykłą taśmą mierniczą lub co najwyżej z wykorzystaniem dalmierzy laserowych zastępowane są obecnie skanowaniem w technologii 3D [2, 3].

fot1 badania

FOT. 1. Skaner laserowy 3D; fot.: Grupa 4M

Metoda inwentaryzacji za pomocą skanera 3D jest coraz powszechniej stosowaną metodą w inwentaryzacji obiektów budowlanych. W dużym uproszczeniu można wskazać, że jej istotą jest zbieranie informacji o bryle obiektu za pomocą wiązki lasera wysyłanej ze skanera (FOT. 1) i gromadzeniu ich w tzw. chmurze punktów.

Uzyskane wyniki stanowią zatem zbiór informacji dotyczących współrzędnych w przestrzeni trójwymiarowej dla ogromnej ilości punktów. Technologia pomiaru polega na analizie odbicia promieni laserowych na napotkanych przeszkodach i pomiarze ich odległości od punktu centralnego zlokalizowanego w skanerze. Powstała w ten sposób chmura punktów jest bazą danych stanowiącą bezcenne źródło informacji przechowywanych w czasie. W zależności od potrzeb zdefiniowanych w różnych okresach, może być wykorzystywana np. do budowy modeli przestrzennych dla BIM, analiz graficznych, wizualizacji itp. Obraz rezultatów skanowania otrzymany za pomocą urządzenia laserowego 3D oraz aparatu cyfrowego widać na FOT. 2–3.

fot2 badania

FOT. 2. Obraz składający się z chmury punktów pochodzący z nieprzetworzonego skanu wnętrza hali logistycznej wykonanego laserem 3D firmy FARO FOCUS obrazujący ilość pomierzonych punktów; fot.: Grupa 4M

fot3 badania

FOT. 3. Fotografia cyfrowa skanowanego obszaru; fot.: Grupa 4M

Można zatem powiedzieć, że podstawowymi zaletami technologii skanowania 3D są łatwość wykonania skanu oraz precyzja pomiaru. Skaner 3D kilkakrotnie zmniejsza czas potrzebny na realizację inwentaryzacji, jednocześnie praktycznie wyklucza możliwość pominięcia jakichkolwiek informacji. Większa szczegółowość, dokładność i pokrycie punktami pomiarowymi całej analizowanej powierzchni sprawiają, że skanowanie 3D dostarcza pełnej i dokładnej informacji o kształcie obiektu. Zapis danych w postaci cyfrowej ułatwia możliwość ich przetwarzania przy zastosowaniu dowolnych narzędzi cyfrowych. Otrzymane cyfrowe dane można przechowywać dowolnie długo, w bezpieczniejszej formie niż standardowa dokumentacja papierowa. Ponadto, posługując się danymi pozyskanymi dzięki skanowaniu laserowemu 3D, można przygotować modele BIM.

Badanie wytrzymałości na ściskanie betonu metodą sklerometryczną

Analiza stanu technicznego istniejących budynków i obiektów budowlanych, a także analiza statyczno-wytrzymałościowa, której celem jest określenie nośności (oddziaływań dopuszczalnych), wymaga znajomości parametrów wytrzymałościowych wbudowanych materiałów.

Metody badania betonu wbudowanego w istniejących konstrukcjach można podzielić na dwie kategorie. Pierwszą jest ocena wytrzymałości na ściskanie za pomocą badań laboratoryjnych próbek rdzeniowych – badania niszczące, do drugiej zaś zaliczyć możemy szereg tzw. metod nieniszczących, np. metody sklerometryczne, ultradźwiękowe czy radiologiczne.

Metody sklerometryczne są jedną z najczęściej stosowanych metod badania wytrzymałości betonu [46]. Ich największą zaletą jest możliwość bardzo szybkiej oceny jednorodności betonu oraz szacunkowej jego wytrzymałości. Wadą natomiast stosunkowo mała wiarygodność np. w porównaniu z badaniami rdzeniowymi. Należy też mieć na uwadze, że ocenie za pomocą tej metody podlega tylko przypowierzchniowa warstwa betonu. Zakłada się, że jest to warstwa ok. 4 cm, dlatego też wiarygodność metody zależy w dużym stopniu od jednorodności betonu. Stąd też np. ograniczenie grubości badanych elementów do 20 cm przy jednostronnym dostępie do badanego elementu.

fot4 5 badania

FOT. 4–5. Młotek Schmidta DRC ETHA PRO z oprzyrządowaniem; fot.: Grupa 4M

W badaniach sklerometrycznych wykorzystuje się związki pomiędzy twardością stwardniałego betonu, a jego wytrzymałością na ściskanie. W najczęściej wykorzystywanych urządzeniach do badań sklerometrycznych, tj. młotkach Schmidta (FOT. 4–5), istotą pomiaru jest określenie wielkości odskoku bijaka wyrażonej przez tzw. liczbę odbicia, która jest reakcją materiału na przyłożone obciążenie dynamiczne. W tym celu należy przyłożyć urządzenie prostopadle do powierzchni ze zlokalizowanym punktem pomiarowym i uruchomić przyrząd (zwolnić bijak). Najnowsze urządzenia są wyposażone w automatyczny rejestrator wyników i wyświetlacz, pozwalający na bieżące śledzenie uzyskiwanych rezultatów.

fot6 badania

FOT. 6. Przygotowane do badań miejsce pomiarowe przy użyciu sklerometru; fot.: Grupa 4M

W celu dokładnej analizy danej konstrukcji konieczne jest odpowiednie wyznaczenie miejsc pomiarowych (FOT. 6). Sposób doboru miejsc jest efektem indywidualnej oceny projektanta, który uwzględnia szereg czynników, w tym analizę sposobu obciążenia, rozkładu sił wewnętrznych, stanu technicznego elementu itp. Uzyskanie wiarygodnego oszacowania liczby odbicia w danym miejscu pomiarowym, według aktualnej normy PN-EN 12504-2:2021 [7], wymaga wykonania co najmniej dziewięciu odczytów. Przy dobrej jakości betonu (współczynniku zmienności poniżej 0,1) można ograniczyć liczbę miejsc pomiarowych do sześciu.

Efektem wykonanych pomiarów jest tabela zbiorcza wyników (RYS. 1) pozwalająca na ocenę wytrzymałości na ściskanie w punkcie pomiarowym z uwzględnieniem standardowych metod do oceny wytrzymałości betonu, bazujących na analizach statystycznych.

rys1 badania

RYS. 1. Przykładowe rezultaty badania parametrów wytrzymałościowych metodą sklerometryczną; rys.: Grupa 4M

Określenie parametrów zbrojenia w konstrukcjach żelbetowych

Wśród istniejących konstrukcji budowlanych jedną z najczęściej występujących są oczywiście konstrukcje żelbetowe. Konstrukcje te wykonane są z materiału stanowiącego kompozyt betonu i stali, czyli materiałów o różnej charakterystyce wytrzymałościowej i odkształceniowej. Analiza wytrzymałościowa konstrukcji żelbetowych (określenie np. nośności przekroju, krzywizny elementu, obciążeń rysujących) wymaga znajomości nie tylko cech betonu (którego sposoby nieinwazyjnych metod diagnostycznych zostały wcześniej opisane), ale także parametrów stali, które decydują np. o nośności elementów zginanych.

Trudność w określeniu parametrów stali jest związana z jej dostępnością, gdyż to materiał zlokalizowany wewnątrz przestrzeni betonowej. Tradycyjną metodą badania stali jest jej odsłonięcie za pomocą tzw. odkrywek. Metoda taka pozwala na określenie geometrii zbrojenia, liczby prętów, ich średnic i grubości otulenia. Widząc sposób użebrowania, możliwe jest też określenie klasy stali, a co za tym idzie – jej pozostałych parametrów, tj. wytrzymałości czy granicy plastyczności, jak również określenie stanu technicznego prętów, w szczególności stopnia ich skorodowania. Metoda ta, w wyjątkowych przypadkach, pozwala również na wycięcie próbek do wykonania badań laboratoryjnych. Wadą tego typu badań, w przypadku dużych obiektów, jest konieczność wykonania bardzo dużej liczby odkrywek. W takich sytuacjach bardzo przydatne stają się nieniszczące badania zbrojenia, które mogą być prowadzone równolegle do badań tradycyjnych [8].

Nieniszczące badania geometrii zbrojenia przeprowadzić można metodą:

  • radarową,
  • elektromagnetyczną,
  • radiologiczną (radiograficzną),
  • ultradźwiękową,
  • termograficzną.
fot7 badania

FOT. 7. Widok Ferroscanu PS 300 firmy Hilti; fot.: Grupa 4M

Przykładem nowoczesnego urządzenia wykorzystującego metody elektromagnetyczne jest Ferroscan PS 300 ze zintegrowanym wyświetlaczem (FOT. 7), dzięki któremu możliwy jest pomiar otuliny oraz szacowanie średnicy prętów w czasie rzeczywistym podczas skanowania konstrukcji.

W prezentowanym urządzeniu maksymalna głębokość wykrywania położenia obiektów wynosi 200 mm. Rezultatem badań jest obraz rozłożenia i grubości prętów w diagnozowanej konstrukcji. Przykładowe wyniki badań zbrojenia dla elementu prętowego – belka (skan dotyczy zbrojenia poprzecznego) oraz płyty krzyżowo zbrojonej przedstawiono na RYS. 2–3.

rys2 badania

RYS. 2. Wynik skanu zbrojenia dla belki; rys.: Grupa 4M

rys3 badania

RYS. 3. Wynik skanu zbrojenia dla płyty krzyżowo zbrojonej; rys.: Grupa 4M

Określanie parametrów dynamicznych konstrukcji

Bardzo duża grupa projektowanych obiektów budowlanych związana jest z budownictwem przemysłowym. Charakteryzuje się ona bardzo dużą różnorodnością obiektów w porównaniu z innymi gałęziami budownictwa. Duża część z nich poddana jest silnym obciążeniom dynamicznym [9] wywołującym drgania konstrukcji, mające negatywny wpływ zarówno na bezpieczeństwo i trwałość samej budowli, jak i na komfort jej użytkowania. Do najczęściej występujących konstrukcji o tym charakterze obciążeń zaliczyć możemy hale przemysłowe, konstrukcje wsporcze i estakady pod suwnice, kominy przemysłowe, wieże radiowo-telewizyjne, fundamenty pod maszyny i inne. Oczywiście grupę obiektów poddanych obciążeniom dynamicznym można rozszerzyć na inne dziedziny budownictwa, np. mosty, budynki wysokie czy obiekty sportowe.

Prawidłowe projektowanie takich konstrukcji polega na maksymalnie ścisłym określeniu odpowiedzi konstrukcji na zadane obciążenia dynamiczne. Pozwala to na optymalne zaprojektowanie samej konstrukcji, jak też rozwiązań towarzyszących, np. wibroizolacji i innych zabezpieczeń (ekrany akustyczne). Samo określenie parametrów tych obciążeń może być utrudnione ze względu na ich złożoność oraz często na ich nieprzewidywalny charakter.

O ile parametry obciążeń związanych z projektowaną technologią (np. drgania maszyn, obciążenia suwnicami) są łatwe do określenia, o tyle dla szeregu obciążeń typu obciążenie wiatrem, obciążenia sejsmiczne i parasejsmiczne, ruch drogowy i kolejowy, parametry te są trudniejsze do wyznaczenia ze względu na ich losowy charakter. Nie bez znaczenia jest tu też sposób przenoszenia tych obciążeń przez inne ośrodki, np. podłoże gruntowe czy wodę.

Projektowanie konstrukcji obciążonych dynamicznie odnosi się zarówno do obiektów nowych, jak i często do inwestycji z wykorzystaniem substancji istniejących, np. starych hal i innych obiektów przemysłowych, które podlegają zmianie funkcji, przebudowie czy rozbudowie, ale często także wzmocnieniu w sytuacjach awaryjnych [10]. W pierwszym przypadku projektant bazuje na rozwiązaniach teoretycznych, wykorzystując szeroko dostępne obecnie na rynku narzędzia informatyczne, pozwalające na budowanie precyzyjnych modeli obliczeniowych. Ich analiza daje możliwość określenia podstawowych parametrów dynamicznych, takich jak częstotliwość drgań własnych, amplituda przemieszczeń, wielkości sił wewnętrznych i naprężeń. W przypadku obiektów istniejących analiza dynamiczna konstrukcji może być wspomagana przez badania doświadczalne na obiekcie. Badania te polegają na rzeczywistym pomiarze wybranych wielkości dynamicznych za pomocą urządzeń nazywanych ogólnie rejestratorami drgań.

fot8 9 badania

FOT. 8–9. System rejestracji drgań ALITEC – urządzenie pomiarowe z czujnikiem; fot.: Grupa 4M

rys4 badania

RYS. 4. Przykładowe wyniki rejestracji drgań; fot.: Grupa 4M

Na FOT. 8–9 zaprezentowano system pomiaru drgań firmy ALITEC, składający się z urządzenia rejestrującego drgania QACQ z czterema wejściami, które w zależności od potrzeb można łączyć w bardziej złożone układy oraz systemy czujników do pomiarów przyspieszenia drgań (jedno- lub trzykierunkowych) wraz z metodą mocowania do konstrukcji. Do obsługi systemu przeznaczony jest program MVidia, który pozwala na przejrzysty sposób magazynowania danych oraz ich obróbki, w zależności od oczekiwanego rezultatu. Przykładowe rezultaty rejestracji drgań dot. przyspieszeń i ich widma przedstawiono na RYS. 4.

Badanie wytrzymałości stali za pomocą twardościomierza

W przypadku prowadzonych analiz statyczno-wytrzymałościowych istniejących konstrukcji stalowych podstawowym parametrem, który wymaga określenia, jest wytrzymałość stali. Wielkość ta jest niezbędna np. do określenia nośności poszczególnych profili, a w konsekwencji do określenia obciążeń dopuszczalnych dla całej konstrukcji i warunków jej bezpiecznej pracy.

Pomijając bezpośrednie metody określenia wytrzymałości stali, tj. zbadania w laboratorium próbki wyciętej z konstrukcji, można zastosować badania nieniszczące, bazujące na pomiarze twardości stali w miejscu jej wbudowania. Twardość jest istotną cechą materiałową, którą można skorelować z wytrzymałością stali. Do jej pomiaru służą urządzenia zwane twardościomierzami.

Do pomiaru twardości wykonywane są dwie metody [5]:

  • metoda ultradźwiękowej impedancji kontaktowej (UCI),
  • metoda dynamiczna Leeba.

Pomiar twardości za pomocą sondy UCI oparty jest na zmianie częstotliwości drgań sondy przyłożonej do materiału. Porównanie pomierzonej częstotliwości polega na pomiarze zmiany częstotliwości z wartością bazową oraz zastosowanie specjalnych aplikacji w urządzeniu pozwalających na sprowadzenie wyniku do najczęściej stosowanej skali twardości Brinella (HB). Niewątpliwie zaletami tej metody są szybkość pomiaru, dostępność zastosowania w terenie, możliwość wykorzystania w trudno dostępnych miejscach i niskie koszty eksploatacyjne.

Metoda dynamiczna Leeba, znana również jako dynamiczna próba twardości, polega na pomiarze sprężystości materiału. Twardość jest określana na podstawie pomiaru prędkości przed i po zderzeniu bijaka wystrzeliwanego w kierunku badanej powierzchni. Metoda przypomina nieco metody sklerometryczne badania wytrzymałości betonu. Podstawową jednostką twardości jest w tym przypadku jednostka Leeba oznaczana jako HL. Metoda ta ma szerokie zastosowanie dzięki wielu praktycznym zaletom, głównie z powodu krótkiego czasu wykonywanych badań.

fot10 badania

FOT. 10. Widok twardościomierza NOVOTEST T-UD3 z dwiema sondami; fot.: Grupa 4M

Przykładem nowoczesnego twardościomierza jest NOVOTEST T-UD3 (FOT. 10), który łączy dwie metody pomiaru twardości metodą pośrednią: ultradźwiękowej impedancji kontaktowej i Leeba. Dzięki temu jest ono najbardziej wszechstronnym i uniwersalnym urządzeniem przenośnym.

Możliwość połączenia obu sond łączy zalety obu metod i daje użytkownikom możliwość wykorzystania tej, która jest najbardziej odpowiednia do rozwiązania konkretnego zadania (FOT. główne).

Dzięki aplikacji przeznaczonej do zastosowanego urządzenia, rezultaty badań są przedstawiane w formie gotowego do wydruku arkusza analizy danych (RYS. 5).

rys5 badania

RYS. 5. Przykładowy wydruk analizy danych; fot.: Grupa 4M

Podsumowanie

Przedstawione w artykule metody inwentaryzacji obiektów i badań nieniszczących materiałów są bardzo przydatne w przypadkach projektowania i analizy wytrzymałościowej istniejących obiektów. Pozwalają na uzyskanie informacji, które są niedostępne szczególnie w przypadku braku dokumentacji projektowych.

Badania materiałów pozwalają na wykonanie różnorakich analiz i obliczeń statyczno-wytrzymałościowych obiektów zmieniających funkcję użytkową i obciążenia. Stanowią one niezbędne narzędzie dla projektantów i rzeczoznawców zajmujących się wykonywaniem opinii technicznych i ekspertyz. Pozwalają na uzyskanie niezbędnych danych, ale przede wszystkim dzięki zapisom cyfrowym na bezpieczne ich archiwizowanie i dowolne przetwarzanie w czasie.

Przedstawiony materiał nie wyczerpuje omawianych zagadnień, a jest tylko próbą przybliżenia metod, technologii i sprzętu dostępnych na rynku.

Literatura

 1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (DzU z 2021 r., poz. 2351 ze zm.).
 2. H. Markowski, „Zastosowanie skanowania laserowego 3D w inwentaryzacji budynków zabytkowych”, „Builder” 6/2020.
 3. Ł. Uchański, K. Karsznia, „Pomiar inwentaryzacyjny obiektów przemysłowych przy użyciu naziemnego skaningu laserowego w aspekcie wdrażania technologii BIM”, „Architektura” 2017.
 4. L. Runkiewicz, „Badania konstrukcji żelbetowych”, Biuro Gamma, Warszawa 2002.
 5. L. Brunarski, „Nieniszczące metody badań. Budownictwo betonowe t. 8”, Warszawa 1970.
 6. L. Brunarski, L. Runkiewicz, „Podstawy i przykłady stosowania metod nieniszczących w badaniach konstrukcji z betonu”, Wydawnictwa ITB, 1983.
 7. PN-EN 12504-2:2021, „Badania betonu w konstrukcjach. Część 2: badania nieniszczące. Oznaczenie liczby odbicia”.
 8. Ł. Drobiec, R. Jasiński, A. Piekarczyk, „Diagnostyka konstrukcji żelbetowych. Metodologia, badania polowe. Badania laboratoryjne betonu i stali”, PWN, Warszawa 2010.
 9. T. Chmielewski, Z. Zembaty, „Podstawy dynamiki budowli”, Arkady, Warszawa 1998.
10. Z. Wójcicki, J. Gozel, W. Sawicki, „Eksperymentalne badania dynamiczne budowli”. Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2014.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

Powiązane

mgr inż. Jarosław Stankiewicz Zastosowanie kruszyw lekkich w warstwach izolacyjnych

Zastosowanie kruszyw lekkich w warstwach izolacyjnych Zastosowanie kruszyw lekkich w warstwach izolacyjnych

Kruszywa lekkie są materiałem znanym od starożytności. Aktualnie wyrób ten ma liczną grupę odbiorców nie tylko we współczesnym budownictwie, ale i w innych dziedzinach gospodarki. Spowodowane to jest licznymi...

Kruszywa lekkie są materiałem znanym od starożytności. Aktualnie wyrób ten ma liczną grupę odbiorców nie tylko we współczesnym budownictwie, ale i w innych dziedzinach gospodarki. Spowodowane to jest licznymi zaletami tego wyrobu, takimi jak wysoka izolacyjność cieplna, niska gęstość, niepalność i wysoka mrozoodporność, co pozwala stosować go zarówno w budownictwie, ogrodnictwie, jak i innych branżach.

dr inż. Andrzej Konarzewski, mgr Marek Skowron, mgr inż. Mateusz Skowron Przegląd metod recyklingu i utylizacji odpadowej pianki poliuretanowo‑poliizocyjanurowej powstającej przy produkcji wyrobów budowlanych

Przegląd metod recyklingu i utylizacji odpadowej pianki poliuretanowo‑poliizocyjanurowej powstającej przy produkcji wyrobów budowlanych Przegląd metod recyklingu i utylizacji odpadowej pianki poliuretanowo‑poliizocyjanurowej powstającej przy produkcji wyrobów budowlanych

W trakcie szerokiej i różnorodnej produkcji wyrobów budowlanych ze sztywnej pianki poliuretanowo/poliizocyjanurowej powstaje stosunkowo duża ilość odpadów, które muszą zostać usunięte. Jak przeprowadzić...

W trakcie szerokiej i różnorodnej produkcji wyrobów budowlanych ze sztywnej pianki poliuretanowo/poliizocyjanurowej powstaje stosunkowo duża ilość odpadów, które muszą zostać usunięte. Jak przeprowadzić recykling odpadów z pianki?

Joanna Szot Rodzaje stropów w domach jednorodzinnych

Rodzaje stropów w domach jednorodzinnych Rodzaje stropów w domach jednorodzinnych

Strop dzieli budynek na kondygnacje. Jednak to nie jedyne jego zadanie. Ponadto ten poziomy element konstrukcyjny usztywnia konstrukcję domu i przenosi obciążenia. Musi także stanowić barierę dla dźwięków...

Strop dzieli budynek na kondygnacje. Jednak to nie jedyne jego zadanie. Ponadto ten poziomy element konstrukcyjny usztywnia konstrukcję domu i przenosi obciążenia. Musi także stanowić barierę dla dźwięków i ciepła.

P.P.H.U. EURO-MIX sp. z o.o. EURO-MIX – zaprawy klejące w systemach ociepleń

EURO-MIX – zaprawy klejące w systemach ociepleń EURO-MIX – zaprawy klejące w systemach ociepleń

EURO-MIX to producent chemii budowlanej. W asortymencie firmy znajduje się obecnie ponad 30 produktów, m.in. kleje, tynki, zaprawy, szpachlówki, gładzie, system ocieplania ścian na wełnie i na styropianie....

EURO-MIX to producent chemii budowlanej. W asortymencie firmy znajduje się obecnie ponad 30 produktów, m.in. kleje, tynki, zaprawy, szpachlówki, gładzie, system ocieplania ścian na wełnie i na styropianie. Zaprawy klejące EURO-MIX przeznaczone są do przyklejania wełny lub styropianu do podłoża z cegieł ceramicznych, betonu, tynków cementowych i cementowo­-wapiennych, gładzi cementowej, styropianu i wełny mineralnej w temperaturze od 5 do 25°C.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3)

Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3) Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3)

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych [1] wprowadziło od 31 grudnia 2020 r. nowe wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej poprzez zaostrzenie wymagań w zakresie wartości granicznych współczynnika...

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych [1] wprowadziło od 31 grudnia 2020 r. nowe wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej poprzez zaostrzenie wymagań w zakresie wartości granicznych współczynnika przenikania ciepła Uc(max) [W/(m2·K)] dla przegród zewnętrznych oraz wartości granicznych wskaźnika zapotrzebowania na energię pierwotną EP [kWh/(m2·rok)] dla całego budynku. Jednak w rozporządzeniu nie sformułowano wymagań w zakresie ograniczenia strat ciepła przez złącza przegród zewnętrznych...

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Zastosowanie keramzytu w remontowanych stropach i podłogach na gruncie

Zastosowanie keramzytu w remontowanych stropach i podłogach na gruncie Zastosowanie keramzytu w remontowanych stropach i podłogach na gruncie

Są sytuacje i miejsca w budynku, w których nie da się zastosować termoizolacji w postaci wełny mineralnej lub styropianu. Wówczas w rozwiązaniach występują inne, alternatywne materiały, które nadają się...

Są sytuacje i miejsca w budynku, w których nie da się zastosować termoizolacji w postaci wełny mineralnej lub styropianu. Wówczas w rozwiązaniach występują inne, alternatywne materiały, które nadają się również do standardowych rozwiązań. Najczęściej ma to miejsce właśnie w przypadkach, w których zastosowanie styropianu i wełny się nie sprawdzi. Takim materiałem, który może w pewnych miejscach zastąpić wiodące materiały termoizolacyjne, jest keramzyt. Ten materiał ma wiele właściwości, które powodują,...

Sebastian Malinowski Kleje żelowe do płytek – właściwości i zastosowanie

Kleje żelowe do płytek – właściwości i zastosowanie Kleje żelowe do płytek – właściwości i zastosowanie

Kleje żelowe do płytek cieszą się coraz większą popularnością. Produkty te mają świetne parametry techniczne, umożliwiają szybki montaż wszelkiego rodzaju okładzin ceramicznych na powierzchni podłóg oraz...

Kleje żelowe do płytek cieszą się coraz większą popularnością. Produkty te mają świetne parametry techniczne, umożliwiają szybki montaż wszelkiego rodzaju okładzin ceramicznych na powierzchni podłóg oraz ścian.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem

Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem

Dla przegród stykających się z gruntem straty ciepła przez przenikanie należą do trudniejszych w obliczeniu. Strumienie cieplne wypływające z ogrzewanego wnętrza mają swój udział w kształtowaniu rozkładu...

Dla przegród stykających się z gruntem straty ciepła przez przenikanie należą do trudniejszych w obliczeniu. Strumienie cieplne wypływające z ogrzewanego wnętrza mają swój udział w kształtowaniu rozkładu temperatur w gruncie pod budynkiem i jego otoczeniu.

Jacek Sawicki, konsultacja dr inż. Szczepan Marczyński – Clematis Źródło Dobrych Pnączy, prof. Jacek Borowski Roślinne izolacje elewacji

Roślinne izolacje elewacji Roślinne izolacje elewacji

Naturalna zieleń na elewacjach obecna jest od dawna. W formie pnączy pokrywa fasady wielu średniowiecznych budowli, wspina się po murach secesyjnych kamienic, nierzadko zdobi frontony XX-wiecznych budynków...

Naturalna zieleń na elewacjach obecna jest od dawna. W formie pnączy pokrywa fasady wielu średniowiecznych budowli, wspina się po murach secesyjnych kamienic, nierzadko zdobi frontony XX-wiecznych budynków jednorodzinnych czy współczesnych, nowoczesnych obiektów budowlanych, jej istnienie wnosi wyjątkowe zalety estetyczne i użytkowe.

mgr inż. Wojciech Rogala Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych

Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych

Ściany z elementów silikatowych w ciągu ostatnich 20 lat znacznie zyskały na popularności [1]. Stanowią obecnie większość przegród akustycznych w budynkach wielorodzinnych, gdzie z uwagi na wiele źródeł...

Ściany z elementów silikatowych w ciągu ostatnich 20 lat znacznie zyskały na popularności [1]. Stanowią obecnie większość przegród akustycznych w budynkach wielorodzinnych, gdzie z uwagi na wiele źródeł hałasu izolacyjność akustyczna stanowi jeden z głównych czynników wpływających na komfort.

LERG SA Poliole poliestrowe Rigidol®

Poliole poliestrowe Rigidol® Poliole poliestrowe Rigidol®

Od lat obserwujemy dynamicznie rozwijający się trend eko, który stopniowo z mody konsumenckiej zaczął wsiąkać w coraz głębsze dziedziny życia społecznego, by w końcu dotrzeć do korzeni funkcjonowania wielu...

Od lat obserwujemy dynamicznie rozwijający się trend eko, który stopniowo z mody konsumenckiej zaczął wsiąkać w coraz głębsze dziedziny życia społecznego, by w końcu dotrzeć do korzeni funkcjonowania wielu biznesów. Obecnie marki, które chcą odnieść sukces, powinny oferować swoim odbiorcom zdecydowanie więcej niż tylko produkt czy usługę wysokiej jakości.

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Prefabrykacja w budownictwie

Prefabrykacja w budownictwie Prefabrykacja w budownictwie

Prefabrykacja w projektowaniu i realizacji budynków jest bardzo nośnym tematem, co przekłada się na duże zainteresowanie wśród projektantów i inwestorów tą tematyką. Obecnie wzrasta realizacja budynków...

Prefabrykacja w projektowaniu i realizacji budynków jest bardzo nośnym tematem, co przekłada się na duże zainteresowanie wśród projektantów i inwestorów tą tematyką. Obecnie wzrasta realizacja budynków z prefabrykatów. Można wśród nich wyróżnić realizacje realizowane przy zastosowaniu elementów prefabrykowanych stosowanych od lat oraz takich, które zostały wyprodukowane na specjalne zamówienie do zrealizowania jednego obiektu.

dr inż. Gerard Brzózka Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku

Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku

Płyty warstwowe zastosowane jako przegrody akustyczne stanowią rozwiązanie charakteryzujące się dobrymi własnościami izolacyjnymi głównie w paśmie średnich, jak również wysokich częstotliwości, przy obciążeniu...

Płyty warstwowe zastosowane jako przegrody akustyczne stanowią rozwiązanie charakteryzujące się dobrymi własnościami izolacyjnymi głównie w paśmie średnich, jak również wysokich częstotliwości, przy obciążeniu niewielką masą powierzchniową. W wielu zastosowaniach wyparły typowe rozwiązania przegród masowych (np. z ceramiki, elementów wapienno­ piaskowych, betonu, żelbetu czy gipsu), które cechują się kilkukrotnie wyższymi masami powierzchniowymi.

dr hab. inż. Tomasz Tański, Roman Węglarz Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA

Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA

W świetle zawiłości norm, wymogów projektowych oraz tych istotnych z punktu widzenia inwestora okazuje się, że problem doboru właściwego materiału staje się bardzo złożony. Materiały odpowiadające zarówno...

W świetle zawiłości norm, wymogów projektowych oraz tych istotnych z punktu widzenia inwestora okazuje się, że problem doboru właściwego materiału staje się bardzo złożony. Materiały odpowiadające zarówno za estetykę, jak i przeznaczenie obiektu, m.in. w budownictwie przemysłowym, muszą sprostać wielu wymogom technicznym oraz wizualnym.

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1)

Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1) Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1)

Kontynuując zagadnienia związane z analizą dokumentacji technicznej skupiamy się tym razem na omówieniu dokumentacji robót renowacyjnych.

Kontynuując zagadnienia związane z analizą dokumentacji technicznej skupiamy się tym razem na omówieniu dokumentacji robót renowacyjnych.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji

Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji

Wykonywanie wtórnych hydroizolacji przeciw wilgoci kapilarnej metodą iniekcji można porównać do ocieplania budynku. Obie technologie nie są szczególnie trudne, dopóki mamy do czynienia z pojedynczą przegrodą.

Wykonywanie wtórnych hydroizolacji przeciw wilgoci kapilarnej metodą iniekcji można porównać do ocieplania budynku. Obie technologie nie są szczególnie trudne, dopóki mamy do czynienia z pojedynczą przegrodą.

Materiały prasowe news Rynek silikatów – 10 lat rozwoju

Rynek silikatów – 10 lat rozwoju Rynek silikatów – 10 lat rozwoju

Wdrażanie nowych rozwiązań w branży budowlanej wymaga czasu oraz dużego nakładu energii. Polski rynek nie jest zamknięty na innowacje, jednak podchodzi do nich z ostrożnością i ocenia przede wszystkim...

Wdrażanie nowych rozwiązań w branży budowlanej wymaga czasu oraz dużego nakładu energii. Polski rynek nie jest zamknięty na innowacje, jednak podchodzi do nich z ostrożnością i ocenia przede wszystkim pod kątem korzyści – finansowych, wykonawczych czy wizualnych. Producenci materiałów budowlanych, chcąc dopasować ofertę do potrzeb i wymagań polskich inwestycji, od wielu lat kontynuują pracę edukacyjną, legislacyjną oraz komunikacyjną z pozostałymi uczestnikami procesu budowlanego. Czy działania te...

MIWO – Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych

Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe  w domach drewnianych

W Polsce budynki drewniane to przede wszystkim domy jednorodzinne. Jak pokazują dane GUS, na razie stanowią 1% wszystkich budynków mieszkalnych oddanych do użytku w ciągu ostatniego roku, ale ich popularność...

W Polsce budynki drewniane to przede wszystkim domy jednorodzinne. Jak pokazują dane GUS, na razie stanowią 1% wszystkich budynków mieszkalnych oddanych do użytku w ciągu ostatniego roku, ale ich popularność wzrasta. Jednak drewno używane jest nie tylko przy budowie domów szkieletowych, w postaci więźby dachowej znajduje się też niemal w każdym domu budowanym w technologii tradycyjnej. Dlatego istotne jest, aby zwracać uwagę na bezpieczeństwo pożarowe budynków. W zwiększeniu jego poziomu pomaga izolacja...

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6)

Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6) Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6)

Integralną częścią projektowania budynków o niskim zużyciu energii (NZEB) jest minimalizacja strat ciepła przez ich elementy obudowy (przegrody zewnętrzne i złącza budowlane). Złącza budowlane, nazywane...

Integralną częścią projektowania budynków o niskim zużyciu energii (NZEB) jest minimalizacja strat ciepła przez ich elementy obudowy (przegrody zewnętrzne i złącza budowlane). Złącza budowlane, nazywane także mostkami cieplnymi (termicznymi), powstają m.in. w wyniku połączenia przegród budynku. Generują dodatkowe straty ciepła przez przegrody budowlane.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41)

Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41) Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41)

Wykonanie hydroizolacji wtórnej w postaci nieprzepuszczalnej dla wody konstrukcji betonowej jest rozwiązaniem dopuszczalnym, jednak technicznie bardzo złożonym, a jego skuteczność, bardziej niż w przypadku...

Wykonanie hydroizolacji wtórnej w postaci nieprzepuszczalnej dla wody konstrukcji betonowej jest rozwiązaniem dopuszczalnym, jednak technicznie bardzo złożonym, a jego skuteczność, bardziej niż w przypadku jakiejkolwiek innej metody, determinowana jest przez prawidłowe zaprojektowanie oraz wykonanie – szczególnie istotne jest zapewnienie szczelności złączy, przyłączy oraz przepustów.

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku

Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku

Wybór rozwiązania materiałowego i kompleksowej technologii naprawy obiektu poddanego ekspertyzie musi wynikać z wcześniej wykonanych badań. Rezultaty badań wstępnych w wielu przypadkach narzucają sposób...

Wybór rozwiązania materiałowego i kompleksowej technologii naprawy obiektu poddanego ekspertyzie musi wynikać z wcześniej wykonanych badań. Rezultaty badań wstępnych w wielu przypadkach narzucają sposób rozwiązania izolacji fundamentów.

Sebastian Malinowski Izolacje akustyczne w biurach

Izolacje akustyczne w biurach Izolacje akustyczne w biurach

Ekonomia pracy wymaga obecnie otwartych, ułatwiających komunikację środowisk biurowych. Odpowiednia akustyka w pomieszczeniach typu open space tworzy atmosferę, która sprzyja zarówno swobodnej wymianie...

Ekonomia pracy wymaga obecnie otwartych, ułatwiających komunikację środowisk biurowych. Odpowiednia akustyka w pomieszczeniach typu open space tworzy atmosferę, która sprzyja zarówno swobodnej wymianie informacji pomiędzy pracownikami, jak i ich koncentracji. Nie każdy jednak wie, że bardzo duży wpływ ma na to konstrukcja sufitu.

dr inż. Beata Anwajler, mgr inż. Anna Piwowar Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych

Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych

Współcześnie uwaga badaczy oraz polityków z całego świata została zwrócona na globalny problem negatywnego oddziaływania energetyki na środowisko naturalne. Szczególnym zagadnieniem stało się zjawisko...

Współcześnie uwaga badaczy oraz polityków z całego świata została zwrócona na globalny problem negatywnego oddziaływania energetyki na środowisko naturalne. Szczególnym zagadnieniem stało się zjawisko zwiększania efektu cieplarnianego, które jest wskazywane jako skutek działalności człowieka. Za nadrzędną przyczynę tego zjawiska uznaje się emisję gazów cieplarnianych (głównie dwutlenku węgla) związaną ze spalaniem paliw kopalnych oraz ubóstwem, które powoduje trudności w zaspakajaniu podstawowych...

Fiberglass Fabrics s.c. Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego

Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego

Siatka z włókna szklanego jest wykorzystywana w systemach ociepleniowych jako warstwa zbrojąca tynków zewnętrznych. Ma za zadanie zapobiec ich pękaniu oraz powstawaniu rys podczas użytkowania. Siatka z...

Siatka z włókna szklanego jest wykorzystywana w systemach ociepleniowych jako warstwa zbrojąca tynków zewnętrznych. Ma za zadanie zapobiec ich pękaniu oraz powstawaniu rys podczas użytkowania. Siatka z włókna szklanego pozwala na przedłużenie żywotności całego systemu ociepleniowego w danym budynku. W sklepie internetowym FFBudowlany.pl oferujemy szeroki wybór różnych gramatur oraz sposobów aplikacji tego produktu.

Wybrane dla Ciebie

Odkryj trendy projektowania elewacji »

Odkryj trendy projektowania elewacji » Odkryj trendy projektowania elewacji »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? » Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Przeciekający dach? Jak temu zapobiec »

Przeciekający dach? Jak temu zapobiec » Przeciekający dach? Jak temu zapobiec »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Polecane produkty z branży budowlanej - Chemia budowlana »

Polecane produkty z branży budowlanej - Chemia budowlana » Polecane produkty z branży budowlanej - Chemia budowlana »

domni.pl Izolacja termiczna a płytki elewacyjne – co musisz wiedzieć, zanim ocieplisz i wykończysz dom?

Izolacja termiczna a płytki elewacyjne – co musisz wiedzieć, zanim ocieplisz i wykończysz dom? Izolacja termiczna a płytki elewacyjne – co musisz wiedzieć, zanim ocieplisz i wykończysz dom?

Wykończenie budynku z zewnątrz jest równie istotne, jak jego wnętrza. Odpowiednie ocieplenie zapewni komfort i zdrowie domownikom, obniży koszty ogrzewania i zużycie paliw grzewczych. Płytki elewacyjne...

Wykończenie budynku z zewnątrz jest równie istotne, jak jego wnętrza. Odpowiednie ocieplenie zapewni komfort i zdrowie domownikom, obniży koszty ogrzewania i zużycie paliw grzewczych. Płytki elewacyjne zewnętrzne sprawią natomiast, że budynek będzie odpowiednio zabezpieczony przed działaniem warunków atmosferycznych. Jaki materiał izolacyjny można stosować pod płytki elewacyjne z klinkieru? Czym kierować się wybierając płytki zewnętrzne, aby elewacja zachowała trwałość i estetyczny wygląd na lata?...

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.