Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku

Sandwich panels with high acoustic insulation indexes – case study

Dowiedz się więcej o zastosowaniu ścian warstwowych jako przegród zewnetrznych w budynkach przemysłowych, fot. MP Alamentti

Dowiedz się więcej o zastosowaniu ścian warstwowych jako przegród zewnetrznych w budynkach przemysłowych, fot. MP Alamentti

Płyty warstwowe zastosowane jako przegrody akustyczne stanowią rozwiązanie charakteryzujące się dobrymi własnościami izolacyjnymi głównie w paśmie średnich, jak również wysokich częstotliwości, przy obciążeniu niewielką masą powierzchniową. W wielu zastosowaniach wyparły typowe rozwiązania przegród masowych (np. z ceramiki, elementów wapienno­ piaskowych, betonu, żelbetu czy gipsu), które cechują się kilkukrotnie wyższymi masami powierzchniowymi.

Zobacz także

PU Polska – Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji Płyty warstwowe PUR/PIR w aspekcie wymagań technicznych stawianych lekkiej obudowie

Płyty warstwowe PUR/PIR w aspekcie wymagań technicznych stawianych lekkiej obudowie Płyty warstwowe PUR/PIR w aspekcie wymagań technicznych stawianych lekkiej obudowie

Rozwój technologii budowlanej w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zmienił oblicze branży w Polsce, umożliwiając szybszą, tańszą i ekologiczną realizację wznoszonych obiektów. Wprowadzając szeroko do...

Rozwój technologii budowlanej w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zmienił oblicze branży w Polsce, umożliwiając szybszą, tańszą i ekologiczną realizację wznoszonych obiektów. Wprowadzając szeroko do branży rewolucyjny i rewelacyjny produkt, jakim jest płyta warstwowa, zmodernizowaliśmy de facto ideę prefabrykacji i zamianę tradycyjnych, mokrych i pracochłonnych technologii wznoszenia budynków z elementów małogabarytowych lub konstrukcji szalunkowych na szybki, suchy montaż gotowych elementów w...

Sievert Polska Sp. z o.o. System ociepleń quick-mix S-LINE

System ociepleń quick-mix S-LINE System ociepleń quick-mix S-LINE

System ociepleń quick-mix S-LINE to rozwiązanie warte rozważenia zawsze, kiedy zachodzi potrzeba wykonania termomodernizacji ścian zewnętrznych. Umożliwia montaż nowej izolacji termicznej na istniejącym...

System ociepleń quick-mix S-LINE to rozwiązanie warte rozważenia zawsze, kiedy zachodzi potrzeba wykonania termomodernizacji ścian zewnętrznych. Umożliwia montaż nowej izolacji termicznej na istniejącym już systemie ociepleń, który nie spełnia dzisiejszych wymagań pod kątem wartości współczynnika przenikania ciepła U = 0,2 W/(m²·K).

Paroc Polska Zarządzanie usterkami fasad otynkowanych po sezonie grzewczym i ich wpływ na ocieplenie ścian

Zarządzanie usterkami fasad otynkowanych po sezonie grzewczym i ich wpływ na ocieplenie ścian Zarządzanie usterkami fasad otynkowanych po sezonie grzewczym i ich wpływ na ocieplenie ścian

Wraz z nadejściem cieplejszych dni powinniśmy przeprowadzić kontrolę fasady naszego domu. Śnieg, deszcz oraz skoki temperatur mogą niekorzystnie wpływać na elewacje, pozostawiając defekty, które nie zawsze...

Wraz z nadejściem cieplejszych dni powinniśmy przeprowadzić kontrolę fasady naszego domu. Śnieg, deszcz oraz skoki temperatur mogą niekorzystnie wpływać na elewacje, pozostawiając defekty, które nie zawsze są widoczne na pierwszy rzut oka. Pęknięcia, odbarwienia oraz ubytki tynku, jeśli nie zostaną odpowiednio szybko wychwycone i naprawione, mogą prowadzić do długotrwałych uszkodzeń. Z tego artykułu dowiesz się, jak rozpoznawać i rozwiązywać typowe problemy związane z elewacją, by zapewnić jej długotrwałą...

Przedmiotem artykułu jest wskazanie wytycznych rozwiązań do poprawy własności akustycznych ścian warstwowych w zakresie niskich częstotliwości. Pozwoli to na ich wykorzystanie jako przegrody zewnętrzne w budynkach przemysłowych o znacznym natężeniu hałasu, charakteryzujących się znacznymi udziałami niskoczęstotliwościowych składowych hałasu. W artykule podano przykład takiego rozwiązania i opisano uzyskane rezultaty.

Sandwich panels with high acoustic insulation indexes – case study

The subject of the article is to indicate the guidelines for solutions to improve the acoustic properties of sandwich walls in the low frequency range. This will make it possible to use them as external partitions in industrial buildings with high noise levels, characterized by noises with major components of low frequencies. The article gives an example of such a solution and describes the results obtained.

***

Dużym niedociągnięciem typowych płyt warstwowych są niskie wartości współczynników izolacyjności akustycznej w dolnych pasmach częstotliwości. Dotyczy to zwłaszcza przegród akustycznych w budynkach wykorzystywanych dla celów przemysłowych, charakteryzujących się znacznymi udziałami składowych niskoczęstotliwościowych, w których z reguły stosuje się przegrody masywne.

W artykule przedstawiono kierunki rozwiązań pozwalające na ograniczenie tego niedociągnięcia.

Postawienie problemu

Podczas nadzoru akustycznego dużego obiektu przemysłowego, którego granice sąsiadowały bezpośrednio z terenami „Natura 2000”, ze względu na hałas o strukturze niskoczęstotliwościowej spotkałem się z potrzebą zastosowania ścian warstwowych. W trakcie opracowywania wytycznych technologii akustycznej dla tego obiektu wystąpiła konieczność zastosowania przegród zewnętrznych wysokiej izolacyjności akustycznej w paśmie niskich częstotliwości, wyrażona liczbowo, zgodnie z normą [1], wartością roboczą wskaźnika oceny izolacyjności akustycznej właściwej RA2R 52 dB, z wewnętrznym pochłanianiem dźwięku, nazywanych płytami akustycznymi. Prostym rozwiązaniem byłoby zastosowanie ściany masywnej, np. żelbetowej o grubości 200 mm, o masie powierzchniowej ok. 480 kg/m2 [2, nr rozwiązania 1.2.1.9] oraz wartości wskaźnika oceny izolacyjności akustycznej właściwej RA2R 53 dBA i dodatkowego włożenia materiałami dźwiękochłonnymi.

Okazało się jednak, że wg wcześniejszego projektu przewidywano tu zastosowanie lekkich ścian warstwowych i wykonano już fundament pod ściany. Rozwiązanie fundamentu pozwalało na zastosowanie ścian o masie powierzchniowej nieprzekraczającej 100 kg/m2. Dlatego też zrodziła się konieczność poszukiwania ściany spełniającej te warunki i jednocześnie gwarantującej uzyskanie wymaganego wskaźnika oceny izolacyjności akustycznej.

Dostępne na rynku ściany warstwowe gwarantowały uzyskanie maksymalnej wartości wskaźnika oceny izolacyjności akustycznej właściwej RA2R 40 dB (jak przykładowo ściana składająca się z podwójnej płyty TRIMO FTV100 oraz płyty akustycznej FTV 80-ac, przedzielonych szczeliną powietrzną 50 mm o masie powierzchniowej ok. 40 kg/m2 [3, 4]).
Poniżej przedstawiono podjęte kierunki rozwiązań, które pozwoliły na uzyskanie wymaganych parametrów akustycznych i masowych.

rys1 plyty

RYS. 1. Szkic typowego przebiegu krzywych wskaźników izolacyjności akustycznych płyt warstwowych [5, 6]; rys.: G. Brzózka

Wytyczne rozwiązań problemu

Poniższe wytyczne opracowano na bazie analizy teoretycznego przebiegu wskaźników izolacyjności akustycznych (bez uwzględnienia wpływu koincydencji) płyt warstwowych. Przedstawiony na RYS. 1 przebieg opracowano z wykorzystaniem informacji przedstawionych w opracowaniach [56], z uzupełnieniem wynikającym z obserwacji przebiegów dla płyt warstwowych o zwiększonych masach powierzchniowych, gdzie obraz lokalizacji częstotliwości rezonansowej ƒr jest przesunięty w odniesieniu do częstotliwości ƒp wyznaczającej początek strefy B przyrostu wskaźnika izolacyjności akustycznej.

W strefie A ściana warstwowa zachowuje się jak płyta jednorodna o łącznej masie powierzchniowej całego układu, gdzie przebieg wartości wskaźników izolacyjności akustycznej można wyrazić uogólnionym wzorem na „prawo masy” [6]:

gdzie:

m1+2 – suma mas powierzchniowych powłok zewnętrznych [kg/m2],
KA1, KA2 – współczynniki prostej aproksymacji rzeczywistego przebiegu dla analizowanego układu.

W strefie C ściana warstwowa zachowuje się jak przegroda idealnie podwójna. Wskaźniki izolacyjności akustycznej – wyrażone „prawem masy” dla każdej z tych przegród się sumują.

ƒr – częstotliwość rezonansowa dwuwarstwowego ustroju warstwowego (układu: masa–element sprężysty–masa) [6]:

 • Dla mas przedzielonych warstwą powietrza:
 • Dla mas przedzielonych wyłożeniem sprężystym:

d – grubość szczeliny powietrznej [m],
s’ – sztywność dynamiczna warstwy wyłożenia sprężystego [MN/m3],
m’1, m’2 – masy powierzchniowe warstw zewnętrznych ustroju warstwowego [kg/m2],
fλn – częstotliwości rezonansowe fal stojących tworzących się w szczelinie powietrznej Hz [5, 6]:

c – prędkość rozprzestrzeniania się dźwięku w powietrzu [m/s],
RA, RB, RC – wskaźniki izolacyjności akustycznej [dB] – odpowiednio w strefach A, B, C,
ƒp – częstotliwość początkowa strefy przyrostu wskaźnika izolacyjności akustycznej [Hz],
ƒk – częstotliwość końcowa strefy przyrostu wskaźnika izolacyjności akustycznej w Hz, przy której d = λ/4 [6],
λ – długość fali akustycznej [m], gdzie λ = cT = c,
T – okres drgań fali akustycznej [s],
ƒ – częstotliwość drgań fali akustycznej [Hz].

Po podstawieniu powyższych zależności można wyznaczyć wzór na częstotliwość końcową strefy przyrostu wskaźnika izolacyjności akustycznej:

W strefie A ściana warstwowa zachowuje się jak płyta jednorodna o łącznej masie powierzchniowej całego układu, gdzie przebieg wartości wskaźników izolacyjności akustycznej można wyrazić uogólnionym wzorem na „prawo masy” [6]:

gdzie:

m1+2 – suma mas powierzchniowych powłok składowych w kg/m2,
KA1, KA2 – współczynniki prostej aproksymacji rzeczywistego przebiegu dla analizowanego układu w strefie A, zakłada się, że KA1  =  20 dB, co oznacza, że przyrost współczynników izolacyjności akustycznej wynosi 6 dB/oktawę.

W strefie B teoretyczny przyrost współczynników izolacyjności akustycznej wynosi 18 dB/oktawę. I kończy się na wartości Rk (jak poniżej).

W strefie C ściana wskaźniki izolacyjności akustycznej wyrażone „prawem masy” dla każdej z tych przegród sumują się w punkcie początkowym obszaru C, czyli przy częstotliwości:

gdzie:

Rk1 = KC1 log(m1 · ƒk) + KC21, Rk2 = KC1 log(m2 · ƒk) + KC22
m1, m2 – masy powierzchniowe powłok składowych [kg/m2],
KC1, KC22 – współczynniki prostej aproksymacji rzeczywistego przebiegu dla analizowanego układu w strefie C, zakłada się, że KC1 = 20 dB, co oznacza, że przyrost współczynników izolacyjności akustycznej wynosi 6 dB/oktawę.

Rzeczywiste przebiegi różnią się od przedstawionego modelu teoretycznego zarówno ze względu na wpływ koincydencji, jak i odchylenia w poszczególnych strefach przy stosowaniu różnych materiałów konstrukcyjnych na warstwy zewnętrzne płyty warstwowej [6], jak również wpływ przepływu energii przez mostki akustyczne utworzone przez łączniki pomiędzy płytami zewnętrznymi ustroju warstwowego. Dlatego model teoretyczny może być wykorzystany jedynie do określenia wytycznych rozwiązań dla zwiększenia wartości wskaźników oceny izolacyjności akustycznej płyt warstwowych, a nie do obliczeń tych wartości.

W przypadku układów warstwowych wpływ koincydencji na obniżenie wartości izolacyjności akustycznej jest niewielki, ponieważ te osłabienia są blokowane przez kolejne zróżnicowane materiałowo i grubościowo warstwy w takim układzie.

Na podstawie analizy przedstawionego powyżej przebiegu teoretycznego (RYS. 1) można sformułować następujące wytyczne do poprawienia tej izolacyjności w paśmie niskich częstotliwości:

 1. Zwiększyć masy powierzchniowe płyt zewnętrznych (przyrost wartości R w strefie A).
 2. Zwiększyć grubość szczeliny powietrznej (przesunięcie strefy B w stronę niższych częstotliwości.
 3. Powyższe wytyczne wpływają na obniżenie częstotliwości rezonansowej analizowanej płyty warstwowej. Wskazane jest obniżenie tej częstotliwości powyżej 50/2(1/2) 35 Hz, co wyeliminuje wpływ rezonansu na obniżenie wartości wskaźnika oceny izolacyjności akustycznej RA2.
rys2 plyty

RYS. 2. Szkic rozwiązania dwuwarstwowej ściany TRIMO. Oznaczenia: 1 – blacha 0,6 mm, 2 – wełna skalna 100 kg/m3, 3 – blacha perforowana 0,6 mm, 4 – profil C 30×50×60, 5 – śruba 6,3×100, 6 – szczelina powietrzna, 7 – śruba 6,3×25, 8 – śruba 6,×80 ; rys.: [6]

Proponowane rozwiązanie

Do zamierzonej adaptacji akustycznej zleceniodawca tematu narzucił wykorzystanie podwójnych paneli TRIMO [4] (RYS. 2).

Rozwiązanie to okazało się korzystne do wykonania zamierzonej adaptacji akustycznej. Pozwala na dociążenie masowe paneli oraz na swobodne ich rozsunięcie (zwiększenie szczeliny powietrznej), czyli na zwiększenie masy powierzchniowej paneli i obniżenie częstotliwości rezonansowej ściany.

rys3 plyty

RYS. 3. Przebieg wyników pomiarów wskaźników izolacyjności akustycznej w pasmach tercjowych w funkcji częstotliwości dla panelu Trimoterm FTV 100; rys.: [4]

Na RYS. 3–4 zilustrowano porównawczo uzyskane rezultaty pomiarów izolacyjności akustycznej samego panelu Trimoterm FTV 100 oraz rozwiązania dwuwarstwowej ściany według TRIMO (RYS. 2).

rys4 plyty

RYS. 4. Przebieg wyników pomiarów wskaźników izolacyjności akustycznej w pasmach tercjowych w funkcji częstotliwości dla rozwiązania dwuwarstwowej ściany TRIMO – jak na RYS. 2; rys.: [3, 4]

Poniżej przedstawiono koncepcję rozwiązania, które z teoretycznego punktu widzenia powinno zwiększyć izolacyjność dwuwarstwowej ściany warstwowej TRIMO – w odniesieniu do rozwiązań aktualnie stosowanych tak, aby zagwarantować uzyskanie wymaganej wartości roboczej wskaźnika oceny izolacyjności akustycznej RA2R 52 dBA.

Ogólną koncepcję technologii akustycznej rozwiązania przedstawiono szkicowo na RYS. 5. Jej istota polega na przesunięciu częstotliwości rezonansowej płyty warstwowej w obszar poniżej 50 Hz, przy możliwie zwiększeniu jej masy powierzchniowej i szczeliny powietrznej. Polega ona na wykorzystaniu typowych paneli akustycznych TRIMO, w nieco innej niż w dotychczasowych rozwiązaniach konfiguracji, wykorzystaniem jednej płyty Trimoterm FTV 100 dociążonej blachą stalową oraz dwóch połączonych z sobą paneli akustycznych Trimoterm FTV 80-ac oraz zwiększeniem wymiaru szczeliny powietrznej.

rys5 plyty

RYS. 5. Szkic koncepcji technologii akustycznej rozwiązania ściany warstwowej TRIMO o zwiększonej izolacyjności akustycznej. Objaśnienia: 1 – panel FTV 100 z poszyciem z blachy o gr. 0,6 mm i wypełnieniem płytą z wełny minimalnej o gęstości g≥ 120 kg/m3 oraz gr. 100 mm; 2 – panel FTV 80-ac z poszyciem z blachy o gr. 0,83 mm i wypełnieniem płytą z wełny minimalnej o gęstości g≥ 120 kg/m3 i gr. 80 mm – jednostronnie perforowanym, ze stroną pochłaniającą od strony szczeliny powietrznej; 3 – panel FTV 80-ac, z poszyciem z blachy o gr. 0,83 mm i wypełnieniem płytą z wełny minimalnej o gęstości g≥ 120 kg/m3 i gr. 80 mm – jednostronnie perforowany, ze stroną pochłaniającą od strony wnętrza budynku; 4 – płyta z blachy stalowej o gr. 2,0 mm; 5 – pokrycie antywibracyjne płyty z blachy stalowej; 6 – przekładka elastyczna z PCV lub miękkiej gumy (możliwe jest wykorzystanie płyt przekładkowych stosowanych jako warstwy wyrównawcze pod panele podłogowe lub podobnego typu); rys.: G. Brzózka

Dla uzyskania możliwie minimalnej grubości całej ściany zaproponowano dociążenie za pomocą płyty z blachy stalowej o gr. 2 mm. Możliwe jest jej zastąpienie płytami włóknisto-gipsowymi bądź włóknisto-cementowymi o grubości 2×10 = 20 mm. Wtedy nie ma potrzeby pokrywania tych płyt pokryciem antywibracyjnym, ale będzie to kosztem zwiększenia wymiaru zewnętrznego ściany warstwowej. Możliwe jest również zastąpienie blachy płaskiej trapezową o masie powierzchniowej ok. 16 kg/m2, co poprawi znacznie sztywność całej płyty. Dla ograniczenia przenoszenia drgań przez mostki akustyczne zaproponowano zastosowanie przekładek elastycznych (poz. 6 na RYS. 5).

Wyniki

W laboratorium akustycznym ITB wykonano badania próbki technicznej tego rozwiązania [7], w której w miejsce poz. 4–6 z RYS. 5 zastosowano: blachę trapezową T55 o gr. 1,5 mm, przekładkę z twardej wełny mineralnej o gr. 20 mm i gęstości 180 kg/m3 oraz szczelinę powietrzną 290 mm (ze względu na wymagania wynikające z wykonania próbki do badań). Uzyskane rezultaty przedstawiono na RYS. 6.

Ocena

Teoretyczne wartości rezonansowe ƒr analizowanych układów warstwowych oraz ich podstawowych fal stojących wynoszą odpowiednio:

 • Dla panelu TRIMO FTV 100:

Wysoka wartość częstotliwości rezonansowej układu warstwowego decyduje o tym, że przebieg wskaźników izolacyjności akustycznej jest zbliżony do typowego dla strefy A (RYS. 1), przy czym wskaźnik KA2 jest nieco większy od teoretycznego. Wartość tego wskaźnika przyjęto w pozostałych rozwiązaniach w odniesieniu do panelu FTV 100. Dla tego rozwiązania uwidoczniony jest silny wpływ obniżenia przebiegu w obszarze podstawowej częstotliwości rezonansowej fali stojącej ƒλ1.

 • Dla rozwiązania dwuwarstwowej ściany TRIMO:

Lokalizacje częstotliwości rezonansowych naniesione na RYS. 4 pokrywają się z ilustracją przebiegu wskaźników izolacyjności akustycznej. Zwraca uwagę niska wartość wskaźnika KB1, w odniesieniu do przebiegu teoretycznego oraz bardzo obniżony przebieg w obszarze C.

 • Dla ściany warstwowej TRIMO o zwiększonej izolacyjności akustycznej:
rys6 plyty

RYS. 6. Przebieg wyników pomiarów wskaźników izolacyjności akustycznej w pasmach tercjowych w funkcji częstotliwości dla ściany warstwowej TRIMO o zwiększonej izolacyjności akustycznej; rys.: G. Brzózka

Przebieg wskaźników izolacyjności akustycznej dobrze odzwierciedla przebieg teoretyczny, przy czym w strefie A wartości są ok. 10 dB wyższe (korzystne dla podniesienia wskaźnika oceny RA2), w strefie B wskaźnik KB1 jest też nieco wyższy (co ma korzystny wpływ na podniesienie wskaźnika Rw), a jedynie w strefie C wartości są nieco zaniżone.

Porównanie analizowanych przebiegów potwierdza przyrost izolacyjności akustycznej w strefie A wraz ze wzrostem mas powierzchniowych porównywanych ścian warstwowych. Przyrosty te dla rozwiązania jak na RYS. 5 są większe, niż wynikałoby to z teoretycznego przebiegu „prawa masy”. Również przyrosty wartości wskaźników izolacyjności akustycznej w strefie B (teoretycznie 18 dB/oktawę) zwiększają się nieznacznie wraz ze wzrostem mas powierzchniowych porównywanych ścian warstwowych (w analizowanych przykładach przyrost do 22 dB/oktawę). Uzyskane rezultaty potwierdzają poprawność zaproponowanego rozwiązania ściany warstwowej.

Z danych powyżej wartość robocza wskaźnika oceny izolacyjności akustycznej właściwej wynosi: RA2R = 66 – 11 – 2 = 53 dB 52 dB i tym samym spełnione zostały wymagania z postawionego w niniejszym opracowaniu problemu (dominacja hałasu w obiekcie występowała nieco powyżej 100 Hz).

Również dla przypadku rozpatrywania rozwiązania hałasu wewnątrz budynku przy dominującej emisji w pasmach poniżej 100 Hz wartość robocza wskaźnika oceny izolacyjności akustycznej właściwej RA2R 50–5000 = 66 – 15 – 2 = 49 dB jest porównywalna z wartościami przy zastosowaniu ściany żelbetowej o gr. 180 mm, gdzie RA2R 50–5000 57 – 5 – 2 = 50 dB.

Należy podkreślić, że przyjęte rozwiązania ściany warstwowej są ok. 5-krotnie lżejsze od ściany żelbetowej, co stanowi istotną zaletę. Również w tym aspekcie zostały spełnione wymagania z postawionego w niniejszym opracowaniu problemu (masa powierzchniowa badanej ściany warstwowej m 85 kg/m2 < 100 kg/m2). Niedogodnością jest konieczność wykonania ścian o dużych grubościach, chociaż w przypadku stosowania na ścianach zewnętrznych nie stanowi to aż tak dużego problemu.

Podsumowanie

W opracowaniu przedstawiono wytyczne do rozwiązania ściany warstwowej charakteryzującej się dobrymi parametrami dźwiękoizolacyjnymi w paśmie niskich częstotliwości, porównywalnymi z osiąganymi w ścianach masywnych, przy dużo mniejszej masie powierzchniowej i tylko ok. dwukrotnie grubszej od typowych rozwiązań lekkich ścian warstwowych. Ich zastosowanie pozwala na wykonanie dużo słabszych fundamentów pod budynki. Rozwiązanie to zapewnia również dobre własności dźwiękochłonne wewnątrz budynku (wyznaczony pomiarowo ważony współczynnik pochłaniania dźwięku panelu akustycznego αw = 0,85 [7]).

Skuteczność wykorzystania powyższego rozwiązania zilustrowano przykładem wykonania takiej ściany oraz wynikami badań laboratoryjnych.

Literatura

 1. PN-EN ISO 717-1:2021-06, „Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Izolacyjność od dźwięków powietrznych”.
 2. B. Szudrowicz, I. Żuchowicz-Wodzikowska, P. Tomczyk, „Własności dźwiękoizolacyjne przegród budowlanych i ich elementów”, Instrukcja ITB nr 369/2002, Warszawa 2002.
 3. „Izolacyjność akustyczna właściwa wg PN-EN 20140-3:1999. System akustyczny paneli warstwowych TRIMO – próbka złożona z dwóch warstw paneli akustycznych ściennych oddzielonych od siebie szczeliną powietrzną, montowanych do konstrukcji stalowej z profili zimnogiętych”, Instytut Techniki Budowlanej – Zespół Laboratoriów Badawczych – Laboratorium Akustyczne, Karta badania laboratoryjnego nr LA/01485/10.
 4. Trimoterm. Dokumentacja nr 66 „Izolacyjność akustyczna i pochłanianie dźwięku elementów Trimo. Zastosowania ogólne (PL)”, Wersja 1.1, styczeń 2017 r.
 5. W. Schirmer, „Lärmbekämpfung”, Verlag Tribüne, Berlin 1974.
 6. B. Szudrowicz, „Podstawy kształtowania izolacyjności akustycznej pomieszczeń w budynkach mieszkalnych”, Prace naukowe ITB, rok XLVII, Warszawa 1992.
 7. „System akustyczny na bazie płyt warstwowych TRIMO”, Raport z badań nr LA – 02075/20/2010, Instytut Techniki Budowlanej – Zespół Laboratoriów Badawczych akredytowany przez Polskie Centrum Akredytacji – certyfikat akredytacji Nr AB 023 – Laboratorium Akustyczne.
 8. PN-EN ISO 12354-1:2017-10, „Akustyka budowlana. Określenie własności akustycznych budynków na podstawie własności elementów. Cz. 1: Izolacyjność od dźwięków powietrznych między pomieszczeniami”.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

Powiązane

mgr inż. Jarosław Stankiewicz Zastosowanie kruszyw lekkich w warstwach izolacyjnych

Zastosowanie kruszyw lekkich w warstwach izolacyjnych Zastosowanie kruszyw lekkich w warstwach izolacyjnych

Kruszywa lekkie są materiałem znanym od starożytności. Aktualnie wyrób ten ma liczną grupę odbiorców nie tylko we współczesnym budownictwie, ale i w innych dziedzinach gospodarki. Spowodowane to jest licznymi...

Kruszywa lekkie są materiałem znanym od starożytności. Aktualnie wyrób ten ma liczną grupę odbiorców nie tylko we współczesnym budownictwie, ale i w innych dziedzinach gospodarki. Spowodowane to jest licznymi zaletami tego wyrobu, takimi jak wysoka izolacyjność cieplna, niska gęstość, niepalność i wysoka mrozoodporność, co pozwala stosować go zarówno w budownictwie, ogrodnictwie, jak i innych branżach.

dr inż. Andrzej Konarzewski, mgr Marek Skowron, mgr inż. Mateusz Skowron Przegląd metod recyklingu i utylizacji odpadowej pianki poliuretanowo‑poliizocyjanurowej powstającej przy produkcji wyrobów budowlanych

Przegląd metod recyklingu i utylizacji odpadowej pianki poliuretanowo‑poliizocyjanurowej powstającej przy produkcji wyrobów budowlanych Przegląd metod recyklingu i utylizacji odpadowej pianki poliuretanowo‑poliizocyjanurowej powstającej przy produkcji wyrobów budowlanych

W trakcie szerokiej i różnorodnej produkcji wyrobów budowlanych ze sztywnej pianki poliuretanowo/poliizocyjanurowej powstaje stosunkowo duża ilość odpadów, które muszą zostać usunięte. Jak przeprowadzić...

W trakcie szerokiej i różnorodnej produkcji wyrobów budowlanych ze sztywnej pianki poliuretanowo/poliizocyjanurowej powstaje stosunkowo duża ilość odpadów, które muszą zostać usunięte. Jak przeprowadzić recykling odpadów z pianki?

Joanna Szot Rodzaje stropów w domach jednorodzinnych

Rodzaje stropów w domach jednorodzinnych Rodzaje stropów w domach jednorodzinnych

Strop dzieli budynek na kondygnacje. Jednak to nie jedyne jego zadanie. Ponadto ten poziomy element konstrukcyjny usztywnia konstrukcję domu i przenosi obciążenia. Musi także stanowić barierę dla dźwięków...

Strop dzieli budynek na kondygnacje. Jednak to nie jedyne jego zadanie. Ponadto ten poziomy element konstrukcyjny usztywnia konstrukcję domu i przenosi obciążenia. Musi także stanowić barierę dla dźwięków i ciepła.

P.P.H.U. EURO-MIX sp. z o.o. EURO-MIX – zaprawy klejące w systemach ociepleń

EURO-MIX – zaprawy klejące w systemach ociepleń EURO-MIX – zaprawy klejące w systemach ociepleń

EURO-MIX to producent chemii budowlanej. W asortymencie firmy znajduje się obecnie ponad 30 produktów, m.in. kleje, tynki, zaprawy, szpachlówki, gładzie, system ocieplania ścian na wełnie i na styropianie....

EURO-MIX to producent chemii budowlanej. W asortymencie firmy znajduje się obecnie ponad 30 produktów, m.in. kleje, tynki, zaprawy, szpachlówki, gładzie, system ocieplania ścian na wełnie i na styropianie. Zaprawy klejące EURO-MIX przeznaczone są do przyklejania wełny lub styropianu do podłoża z cegieł ceramicznych, betonu, tynków cementowych i cementowo­-wapiennych, gładzi cementowej, styropianu i wełny mineralnej w temperaturze od 5 do 25°C.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3)

Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3) Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3)

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych [1] wprowadziło od 31 grudnia 2020 r. nowe wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej poprzez zaostrzenie wymagań w zakresie wartości granicznych współczynnika...

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych [1] wprowadziło od 31 grudnia 2020 r. nowe wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej poprzez zaostrzenie wymagań w zakresie wartości granicznych współczynnika przenikania ciepła Uc(max) [W/(m2·K)] dla przegród zewnętrznych oraz wartości granicznych wskaźnika zapotrzebowania na energię pierwotną EP [kWh/(m2·rok)] dla całego budynku. Jednak w rozporządzeniu nie sformułowano wymagań w zakresie ograniczenia strat ciepła przez złącza przegród zewnętrznych...

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Zastosowanie keramzytu w remontowanych stropach i podłogach na gruncie

Zastosowanie keramzytu w remontowanych stropach i podłogach na gruncie Zastosowanie keramzytu w remontowanych stropach i podłogach na gruncie

Są sytuacje i miejsca w budynku, w których nie da się zastosować termoizolacji w postaci wełny mineralnej lub styropianu. Wówczas w rozwiązaniach występują inne, alternatywne materiały, które nadają się...

Są sytuacje i miejsca w budynku, w których nie da się zastosować termoizolacji w postaci wełny mineralnej lub styropianu. Wówczas w rozwiązaniach występują inne, alternatywne materiały, które nadają się również do standardowych rozwiązań. Najczęściej ma to miejsce właśnie w przypadkach, w których zastosowanie styropianu i wełny się nie sprawdzi. Takim materiałem, który może w pewnych miejscach zastąpić wiodące materiały termoizolacyjne, jest keramzyt. Ten materiał ma wiele właściwości, które powodują,...

Sebastian Malinowski Kleje żelowe do płytek – właściwości i zastosowanie

Kleje żelowe do płytek – właściwości i zastosowanie Kleje żelowe do płytek – właściwości i zastosowanie

Kleje żelowe do płytek cieszą się coraz większą popularnością. Produkty te mają świetne parametry techniczne, umożliwiają szybki montaż wszelkiego rodzaju okładzin ceramicznych na powierzchni podłóg oraz...

Kleje żelowe do płytek cieszą się coraz większą popularnością. Produkty te mają świetne parametry techniczne, umożliwiają szybki montaż wszelkiego rodzaju okładzin ceramicznych na powierzchni podłóg oraz ścian.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem

Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem

Dla przegród stykających się z gruntem straty ciepła przez przenikanie należą do trudniejszych w obliczeniu. Strumienie cieplne wypływające z ogrzewanego wnętrza mają swój udział w kształtowaniu rozkładu...

Dla przegród stykających się z gruntem straty ciepła przez przenikanie należą do trudniejszych w obliczeniu. Strumienie cieplne wypływające z ogrzewanego wnętrza mają swój udział w kształtowaniu rozkładu temperatur w gruncie pod budynkiem i jego otoczeniu.

Jacek Sawicki, konsultacja dr inż. Szczepan Marczyński – Clematis Źródło Dobrych Pnączy, prof. Jacek Borowski Roślinne izolacje elewacji

Roślinne izolacje elewacji Roślinne izolacje elewacji

Naturalna zieleń na elewacjach obecna jest od dawna. W formie pnączy pokrywa fasady wielu średniowiecznych budowli, wspina się po murach secesyjnych kamienic, nierzadko zdobi frontony XX-wiecznych budynków...

Naturalna zieleń na elewacjach obecna jest od dawna. W formie pnączy pokrywa fasady wielu średniowiecznych budowli, wspina się po murach secesyjnych kamienic, nierzadko zdobi frontony XX-wiecznych budynków jednorodzinnych czy współczesnych, nowoczesnych obiektów budowlanych, jej istnienie wnosi wyjątkowe zalety estetyczne i użytkowe.

mgr inż. Wojciech Rogala Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych

Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych

Ściany z elementów silikatowych w ciągu ostatnich 20 lat znacznie zyskały na popularności [1]. Stanowią obecnie większość przegród akustycznych w budynkach wielorodzinnych, gdzie z uwagi na wiele źródeł...

Ściany z elementów silikatowych w ciągu ostatnich 20 lat znacznie zyskały na popularności [1]. Stanowią obecnie większość przegród akustycznych w budynkach wielorodzinnych, gdzie z uwagi na wiele źródeł hałasu izolacyjność akustyczna stanowi jeden z głównych czynników wpływających na komfort.

LERG SA Poliole poliestrowe Rigidol®

Poliole poliestrowe Rigidol® Poliole poliestrowe Rigidol®

Od lat obserwujemy dynamicznie rozwijający się trend eko, który stopniowo z mody konsumenckiej zaczął wsiąkać w coraz głębsze dziedziny życia społecznego, by w końcu dotrzeć do korzeni funkcjonowania wielu...

Od lat obserwujemy dynamicznie rozwijający się trend eko, który stopniowo z mody konsumenckiej zaczął wsiąkać w coraz głębsze dziedziny życia społecznego, by w końcu dotrzeć do korzeni funkcjonowania wielu biznesów. Obecnie marki, które chcą odnieść sukces, powinny oferować swoim odbiorcom zdecydowanie więcej niż tylko produkt czy usługę wysokiej jakości.

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Prefabrykacja w budownictwie

Prefabrykacja w budownictwie Prefabrykacja w budownictwie

Prefabrykacja w projektowaniu i realizacji budynków jest bardzo nośnym tematem, co przekłada się na duże zainteresowanie wśród projektantów i inwestorów tą tematyką. Obecnie wzrasta realizacja budynków...

Prefabrykacja w projektowaniu i realizacji budynków jest bardzo nośnym tematem, co przekłada się na duże zainteresowanie wśród projektantów i inwestorów tą tematyką. Obecnie wzrasta realizacja budynków z prefabrykatów. Można wśród nich wyróżnić realizacje realizowane przy zastosowaniu elementów prefabrykowanych stosowanych od lat oraz takich, które zostały wyprodukowane na specjalne zamówienie do zrealizowania jednego obiektu.

dr hab. inż. Tomasz Tański, Roman Węglarz Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA

Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA

W świetle zawiłości norm, wymogów projektowych oraz tych istotnych z punktu widzenia inwestora okazuje się, że problem doboru właściwego materiału staje się bardzo złożony. Materiały odpowiadające zarówno...

W świetle zawiłości norm, wymogów projektowych oraz tych istotnych z punktu widzenia inwestora okazuje się, że problem doboru właściwego materiału staje się bardzo złożony. Materiały odpowiadające zarówno za estetykę, jak i przeznaczenie obiektu, m.in. w budownictwie przemysłowym, muszą sprostać wielu wymogom technicznym oraz wizualnym.

dr inż. Jarosław Mucha Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków

Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków

Projektowanie jest początkowym etapem realizacji wszystkich inwestycji budowlanych, mającym decydujący wpływ na kształt, funkcjonalność obiektu, optymalność rozwiązań technicznych, koszty realizacji, niezawodność...

Projektowanie jest początkowym etapem realizacji wszystkich inwestycji budowlanych, mającym decydujący wpływ na kształt, funkcjonalność obiektu, optymalność rozwiązań technicznych, koszty realizacji, niezawodność i trwałość w zakładanym okresie użytkowania. Często realizacja projektowanych inwestycji wykonywana jest w połączeniu z wykorzystaniem obiektów istniejących, które są w złym stanie technicznym, czy też nie posiadają aktualnej dokumentacji technicznej. Prawidłowe, skuteczne i optymalne projektowanie...

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1)

Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1) Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1)

Kontynuując zagadnienia związane z analizą dokumentacji technicznej skupiamy się tym razem na omówieniu dokumentacji robót renowacyjnych.

Kontynuując zagadnienia związane z analizą dokumentacji technicznej skupiamy się tym razem na omówieniu dokumentacji robót renowacyjnych.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji

Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji

Wykonywanie wtórnych hydroizolacji przeciw wilgoci kapilarnej metodą iniekcji można porównać do ocieplania budynku. Obie technologie nie są szczególnie trudne, dopóki mamy do czynienia z pojedynczą przegrodą.

Wykonywanie wtórnych hydroizolacji przeciw wilgoci kapilarnej metodą iniekcji można porównać do ocieplania budynku. Obie technologie nie są szczególnie trudne, dopóki mamy do czynienia z pojedynczą przegrodą.

Materiały prasowe news Rynek silikatów – 10 lat rozwoju

Rynek silikatów – 10 lat rozwoju Rynek silikatów – 10 lat rozwoju

Wdrażanie nowych rozwiązań w branży budowlanej wymaga czasu oraz dużego nakładu energii. Polski rynek nie jest zamknięty na innowacje, jednak podchodzi do nich z ostrożnością i ocenia przede wszystkim...

Wdrażanie nowych rozwiązań w branży budowlanej wymaga czasu oraz dużego nakładu energii. Polski rynek nie jest zamknięty na innowacje, jednak podchodzi do nich z ostrożnością i ocenia przede wszystkim pod kątem korzyści – finansowych, wykonawczych czy wizualnych. Producenci materiałów budowlanych, chcąc dopasować ofertę do potrzeb i wymagań polskich inwestycji, od wielu lat kontynuują pracę edukacyjną, legislacyjną oraz komunikacyjną z pozostałymi uczestnikami procesu budowlanego. Czy działania te...

MIWO – Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych

Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych

W Polsce budynki drewniane to przede wszystkim domy jednorodzinne. Jak pokazują dane GUS, na razie stanowią 1% wszystkich budynków mieszkalnych oddanych do użytku w ciągu ostatniego roku, ale ich popularność...

W Polsce budynki drewniane to przede wszystkim domy jednorodzinne. Jak pokazują dane GUS, na razie stanowią 1% wszystkich budynków mieszkalnych oddanych do użytku w ciągu ostatniego roku, ale ich popularność wzrasta. Jednak drewno używane jest nie tylko przy budowie domów szkieletowych, w postaci więźby dachowej znajduje się też niemal w każdym domu budowanym w technologii tradycyjnej. Dlatego istotne jest, aby zwracać uwagę na bezpieczeństwo pożarowe budynków. W zwiększeniu jego poziomu pomaga izolacja...

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6)

Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6) Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6)

Integralną częścią projektowania budynków o niskim zużyciu energii (NZEB) jest minimalizacja strat ciepła przez ich elementy obudowy (przegrody zewnętrzne i złącza budowlane). Złącza budowlane, nazywane...

Integralną częścią projektowania budynków o niskim zużyciu energii (NZEB) jest minimalizacja strat ciepła przez ich elementy obudowy (przegrody zewnętrzne i złącza budowlane). Złącza budowlane, nazywane także mostkami cieplnymi (termicznymi), powstają m.in. w wyniku połączenia przegród budynku. Generują dodatkowe straty ciepła przez przegrody budowlane.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41)

Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41) Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41)

Wykonanie hydroizolacji wtórnej w postaci nieprzepuszczalnej dla wody konstrukcji betonowej jest rozwiązaniem dopuszczalnym, jednak technicznie bardzo złożonym, a jego skuteczność, bardziej niż w przypadku...

Wykonanie hydroizolacji wtórnej w postaci nieprzepuszczalnej dla wody konstrukcji betonowej jest rozwiązaniem dopuszczalnym, jednak technicznie bardzo złożonym, a jego skuteczność, bardziej niż w przypadku jakiejkolwiek innej metody, determinowana jest przez prawidłowe zaprojektowanie oraz wykonanie – szczególnie istotne jest zapewnienie szczelności złączy, przyłączy oraz przepustów.

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku

Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku

Wybór rozwiązania materiałowego i kompleksowej technologii naprawy obiektu poddanego ekspertyzie musi wynikać z wcześniej wykonanych badań. Rezultaty badań wstępnych w wielu przypadkach narzucają sposób...

Wybór rozwiązania materiałowego i kompleksowej technologii naprawy obiektu poddanego ekspertyzie musi wynikać z wcześniej wykonanych badań. Rezultaty badań wstępnych w wielu przypadkach narzucają sposób rozwiązania izolacji fundamentów.

Sebastian Malinowski Izolacje akustyczne w biurach

Izolacje akustyczne w biurach Izolacje akustyczne w biurach

Ekonomia pracy wymaga obecnie otwartych, ułatwiających komunikację środowisk biurowych. Odpowiednia akustyka w pomieszczeniach typu open space tworzy atmosferę, która sprzyja zarówno swobodnej wymianie...

Ekonomia pracy wymaga obecnie otwartych, ułatwiających komunikację środowisk biurowych. Odpowiednia akustyka w pomieszczeniach typu open space tworzy atmosferę, która sprzyja zarówno swobodnej wymianie informacji pomiędzy pracownikami, jak i ich koncentracji. Nie każdy jednak wie, że bardzo duży wpływ ma na to konstrukcja sufitu.

dr inż. Beata Anwajler, mgr inż. Anna Piwowar Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych

Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych

Współcześnie uwaga badaczy oraz polityków z całego świata została zwrócona na globalny problem negatywnego oddziaływania energetyki na środowisko naturalne. Szczególnym zagadnieniem stało się zjawisko...

Współcześnie uwaga badaczy oraz polityków z całego świata została zwrócona na globalny problem negatywnego oddziaływania energetyki na środowisko naturalne. Szczególnym zagadnieniem stało się zjawisko zwiększania efektu cieplarnianego, które jest wskazywane jako skutek działalności człowieka. Za nadrzędną przyczynę tego zjawiska uznaje się emisję gazów cieplarnianych (głównie dwutlenku węgla) związaną ze spalaniem paliw kopalnych oraz ubóstwem, które powoduje trudności w zaspakajaniu podstawowych...

Fiberglass Fabrics s.c. Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego

Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego

Siatka z włókna szklanego jest wykorzystywana w systemach ociepleniowych jako warstwa zbrojąca tynków zewnętrznych. Ma za zadanie zapobiec ich pękaniu oraz powstawaniu rys podczas użytkowania. Siatka z...

Siatka z włókna szklanego jest wykorzystywana w systemach ociepleniowych jako warstwa zbrojąca tynków zewnętrznych. Ma za zadanie zapobiec ich pękaniu oraz powstawaniu rys podczas użytkowania. Siatka z włókna szklanego pozwala na przedłużenie żywotności całego systemu ociepleniowego w danym budynku. W sklepie internetowym FFBudowlany.pl oferujemy szeroki wybór różnych gramatur oraz sposobów aplikacji tego produktu.

Wybrane dla Ciebie

Odkryj trendy projektowania elewacji »

Odkryj trendy projektowania elewacji » Odkryj trendy projektowania elewacji »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? » Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Przeciekający dach? Jak temu zapobiec »

Przeciekający dach? Jak temu zapobiec » Przeciekający dach? Jak temu zapobiec »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Polecane produkty z branży budowlanej - Chemia budowlana »

Polecane produkty z branży budowlanej - Chemia budowlana » Polecane produkty z branży budowlanej - Chemia budowlana »

domni.pl Izolacja termiczna a płytki elewacyjne – co musisz wiedzieć, zanim ocieplisz i wykończysz dom?

Izolacja termiczna a płytki elewacyjne – co musisz wiedzieć, zanim ocieplisz i wykończysz dom? Izolacja termiczna a płytki elewacyjne – co musisz wiedzieć, zanim ocieplisz i wykończysz dom?

Wykończenie budynku z zewnątrz jest równie istotne, jak jego wnętrza. Odpowiednie ocieplenie zapewni komfort i zdrowie domownikom, obniży koszty ogrzewania i zużycie paliw grzewczych. Płytki elewacyjne...

Wykończenie budynku z zewnątrz jest równie istotne, jak jego wnętrza. Odpowiednie ocieplenie zapewni komfort i zdrowie domownikom, obniży koszty ogrzewania i zużycie paliw grzewczych. Płytki elewacyjne zewnętrzne sprawią natomiast, że budynek będzie odpowiednio zabezpieczony przed działaniem warunków atmosferycznych. Jaki materiał izolacyjny można stosować pod płytki elewacyjne z klinkieru? Czym kierować się wybierając płytki zewnętrzne, aby elewacja zachowała trwałość i estetyczny wygląd na lata?...

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.