Izolacje.com.pl

Posadzka przemysłowa jako układ wielowarstwowy

Industrial flooring as a multi-layer-system

Wykonywanie szczeliny dylatacyjnej przeciwskurczowej, fot. S. Słonina

Wykonywanie szczeliny dylatacyjnej przeciwskurczowej, fot. S. Słonina

W środowisku budowlanym nadal istnieje potrzeba popularyzacji zagadnień związanych z posadzkami przemysłowymi. Długoletnie zaniedbania związane z pomijaniem tematyki posadzek, zarówno w procesie kształcenia kadry inżynierskiej, jak i w literaturze fachowej, przyczyniły się do powstania błędnego przekonania, że uszkodzenie posadzki to tak naprawdę nic groźnego, ponieważ zwykle nie powoduje ono bezpośredniego zagrożenia życia jej użytkowników. Utwierdzanie tego przekonania zaowocowało dość lekkomyślnym podejściem do zagadnienia projektowania, jak i wykonawstwa posadzek.

Zobacz także

dr inż. Krzysztof Pogan Adaptacja posadzki przemysłowej

Adaptacja posadzki przemysłowej Adaptacja posadzki przemysłowej

Jednym z najważniejszych elementów budynku jest podłoga. Posadzka jest jej wierzchnią warstwą, przez co jest narażona na szereg różnorodnych obciążeń (ich wielkość i rodzaj zależy od specyfiki pomieszczeń)....

Jednym z najważniejszych elementów budynku jest podłoga. Posadzka jest jej wierzchnią warstwą, przez co jest narażona na szereg różnorodnych obciążeń (ich wielkość i rodzaj zależy od specyfiki pomieszczeń). Wykonanie posadzki wiąże się ze znacznymi kosztami, które należy rozpatrywać jako sumę wydatków przeznaczonych na jej wbudowanie i eksploatację (w tym konserwację, odnawianie i ewentualne remonty).

dr inż. Krzysztof Pogan, WestWood® Kunststofftechnik GmbH Rozwiązania dla parkingów wielopoziomowych i podziemnych

Rozwiązania dla parkingów wielopoziomowych i podziemnych Rozwiązania dla parkingów wielopoziomowych i podziemnych

Parkingi wielopoziomowe i podziemne to niewątpliwie budowle, których nie można porównać do powszechnie spotykanych w budownictwie tradycyjnych budowli żelbetowych. Swoimi właściwościami przypominają one...

Parkingi wielopoziomowe i podziemne to niewątpliwie budowle, których nie można porównać do powszechnie spotykanych w budownictwie tradycyjnych budowli żelbetowych. Swoimi właściwościami przypominają one raczej budowle drogowe, jak np. mosty. Zatem muszą spełniać wysokie wymagania w zakresie trwałości – powinny możliwie długo pozostać odporne na oddziaływanie warunków zewnętrznych i służyć przez długi czas.

Czy w najbliższym czasie planujesz modernizację domu lub mieszkania?

Czy w najbliższym czasie planujesz modernizację domu lub mieszkania?

Za koniecznością zmiany takiego podejścia przemawiają następujące fakty:

 • posadzki to najintensywniej eksploatowane elementy hali przemysłowej, na których koncentruje się całość obciążeń eksploatacyjnych danego obiektu,
 • posadzki są najczęściej naprawianymi elementami hali przemysłowej,
 • awaria posadzki niejednokrotnie oznacza zagrożenie wyłączeniem z użytkowania części lub nawet całości obiektu i związanych z nim strat finansowych.

Wykonawstwo posadzek trudno przyporządkować do określonej specjalności budowlanej, zarówno z powodu skomplikowanych uwarunkowań projektowych, jak i realizacyjnych. Wykonanie bezawaryjnej posadzki wymaga współdziałania wielu specjalistów zajmujących się m.in. gruntoznawstwem budowlanym, teorią projektowania, chemią budowlaną, technologią betonu oraz specyficznym wykonawstwem budowlanym [1].

O czym przeczytasz w artykule:
 • Analiza warunków eksploatacji posadzki
 • Posadzka – układ wielowarstwowy, w tym podłoże/podbudowa, warstwa poślizgowa
 • Płyta betonowa posadzki
 • Szczeliny dylatacyjne izolacyjne, przeciwskurczowe (kontrolne) oraz robocze (stykowe)
Przedmiotem artykułu jest posadzka przemysłowa jako układ wielo­warstwowy. Autorzy przedstawiają analizę warunków eksploatacji posadzki, przy czym omawiają posadzkę jako układ wielowarstwowy, przybliżają zagadnienia związane z podłożem/podbudową posadzki ze szczególnym uwzględnieniem warstwy poślizgowej i płyty betonowej posadzki. Następnie analizują zagadnienia związane ze szczelinami dylatacyjnymi, w tym szczeliny izolacyjne, przeciwskurczowe (kontrolne) oraz robocze (stykowe).
Industrial flooring as a multi-layer system

The subject of the article is an industrial flooring as a multi­‑layer system. The author presents an analysis of the operating conditions of the floor, then discusses the floor as a multi-layer system, introduces the issues related to the substructure/
/foundation of the floor, with particular emphasis on the sliding layer and a concrete slab of the floor. Then, the author analyses issues related to expansion joints, including insulation, contraction (control) joints and working (contact) joints.

Eksploatowanie każdego budynku halowego jest nieodłącznie związane z jakością wykonanej w nim posadzki przemysłowej.

Poprawnie zaprojektowana i wykonana nawierzchnia w hali jest jej wizytówką. Mimo że w warstwie wierzchniej uwidacznia się większość wad i usterek posadzki, to najczęściej za ich powstanie odpowiadają błędy popełnione na etapie wykonywania któregoś elementu z wielowarstwowego układu, jakim jest każda posadzka przemysłowa. Z tego względu omówiono tutaj najistotniejsze aspekty związane z wykonawstwem poszczególnych elementów składowych technologii betonowych posadzek przemysłowych wykonywanych jako niezwiązane z podbudową, czyli tzw. pływające.

fot5 posadzki
Wierzchnia warstwa świeżo wykonanej posadzki betonowej; fot.: S. Słonina
fot6 posadzki
Wykonywanie warstwy wierzchniej posadzki betonowej; fot.: S. Słonina
rys1 posadzki
Schemat wielowarstwowego układu posadzki. Objaśnienia: 1 – warstwa wykończeniowa posadzki, 2 – betonowa warstwa konstrukcyjna gr. 12–30 cm, 3 – warstwa poślizgowo­‑izolacyjna: 2×folia PE gr. 0,2 mm, 4 – chudy beton gr. 10–20 cm, 5 – podbudowa stabilizowana mechanicznie gr. 20–30 cm, 6 – opcjonalnie: geosyntetyk wzmacniająco-separujący, 7 – opcjonalnie: podbudowa z gruntu nasypowego stabilizowana chemicznie, 8 – grunt rodzimy (opcjonalnie modyfikowany); rys.: G. Bajorek

Szczególnie uwzględniono fakt, że tego typu posadzka to układ wielowarstwowy, w którym wpływ na końcową jakość mają poszczególne elementy składowe.

Analiza warunków eksploatacji posadzki

Gruntowna analiza warunków eksploatacji konkretnej posadzki to jeden z kluczowych etapów poprzedzających jej wykonanie, a zarazem zadanie projektanta obiektu. To na nim ciąży obowiązek ustalenia aspektów funkcjonowania posadzki [2]. Niestety na etapie projektowania często można je jedynie mniej lub bardziej trafnie przewidzieć.

Niedostosowanie założeń projektowych do rzeczywistych warunków eksploatacyjnych, oprócz błędów materiałowych i wykonawczych, to jedna z głównych przyczyn powstawania uszkodzeń posadzek [34]. Na co zatem zwrócić uwagę na etapie poprzedzającym wykonanie posadzki?

Posadzka – układ wielowarstwowy

W literaturze technicznej przyjęto, że posadzka obejmuje element konstrukcyjny budowli, na który składają się wszystkie warstwy spoczywające na rodzimym podłożu gruntowym i uczestniczą w przenoszeniu obciążeń na to podłoże.

Przede wszystkim należy dokładnie przeanalizować wszystkie rodzaje obciążeń oddziałujących na konkretną posadzkę. Należy wziąć pod uwagę [5]:

 • obciążenia statyczne, np. obciążenie punktowe regałami, obciążenie równomiernie rozłożone, blokowe, liniowe,
 • obciążenia dynamiczne, np. obciążenia wózkami podnośnikowymi, pojazdami transportowymi, śmigłowcami, samolotami, maszynami i urządzeniami o wpływach dynamicznych,
 • obciążenia montażowe, np. od ciężkich dźwigów używanych do montażu ciężkich maszyn produkcyjnych,
 • obciążenia mechaniczne pochodzące od zainstalowanych maszyn i urządzeń,
 • obciążenia chemiczne, np. od kwasów, olejów itp.
 • obciążenia termiczne, np. równomierne ochłodzenie i ogrzanie, nierównomierne ochłodzenie i ogrzanie,
 • obciążenia wywołane skurczem betonu.

Na wielowarstwowy układ posadzki składają się [1]:

 • warstwa rodzimego podłoża gruntowego (współpracująca z posadzką),
 • warstwa nośna posadzki, która w zależności od potrzeb ma następujące warstwy składowe:
  –    warstwa geosyntetyku (geosiatki, geotkaniny lub geowłókniny) o funkcjach głównie separacyjnych i wzmacniających,
  –    warstwa podbudowy gruntowej z odpowiednio zagęszczonego, wzmocnionego lub chemicznie stabilizowanego gruntu nasypowego,
  –    warstwa podkładowa z bardzo dobrze zagęszczalnego sypkiego materiału gruboziarnistego (np. z piasku grubego, żwiru, pospółki, żużla, keramzytu, tłucznia itp.), z ewentualnym wzmocnieniem geosyntetykiem,
  –    warstwa podkładu z chudego betonu,
 • warstwa poślizgowa,
 • warstwa izolacji przeciwwilgociowej,
 • betonowa warstwa konstrukcyjna posadzki w postaci płyty betonowej, betonowej ze zbrojeniem rozproszonym lub ze zbrojeniem ciągłym w układzie krzyżowym.

Warstwy składające się na warstwę nośną posadzki nie zawsze muszą wystąpić wszystkie. W opisanym powyżej wielowarstwowym układzie pominięte zostały warstwy wykończeniowe posadzki, których zadaniem jest głównie podniesienie odporności powierzchniowej i ukształtowanie walorów estetycznych posadzki.

Podłoże/podbudowa

rys2 posadzki
Przykład izolacyjnej szczeliny oddzielającej posadzkę od innych elementów (ściany, słupy, fundamenty budynku, fundamenty maszyn itp.). Objaśnienia: 1 – ściana fundamentowa, belka podwalinowa, słup itp., 2 – szczelina dylatacyjna z wypełnieniem (np. taśma z pianki PE, PU), 3 – betonowa warstwa konstrukcyjna gr. 12–30 cm, 4 – warstwa poślizgowo-izolacyjna: 2×folia PE gr. 0,2 mm, 5 – chudy beton gr. 10–20 cm, 6 – podbudowa stabilizowana mechanicznie gr. 20–30 cm; rys.: G. Bajorek

Na obszarach zurbanizowanych coraz częściej brakuje terenów o korzystnej budowie podłoża gruntowego, co zmusza inwestorów do budowania obiektów na terenach o gorszych geotechnicznych warunkach posadowienia. Z tego powodu bardzo istotna jest rola prawidłowej oceny geotechnicznych warunków współpracy posadzki z podłożem. Najogólniej sformułowane wymagania stawiane podłożu gruntowemu pod posadzkę dotyczą jego trzech zespolonych cech, takich jak:

rys3 posadzki
Szczelina dylatacyjna przeciwskurczowa (kontrolna). Objaśnienia: 1 – masa uszczelniająca, 2 – wałek uszczelniający, 3 – rysa, 4 – betonowa warstwa konstrukcyjna gr. 12–30 cm, 5 – warstwa poślizgowo-izolacyjna: 2×folia PE gr. 0,2 mm, 6 – chudy beton gr. 10–20 cm, 7 – podbudowa stabilizowana mechanicznie gr. 20–30 cm,; rys.: G. Bajorek
 • odpowiednia nośność,
 • uregulowane i stabilne w strefie wpływu posadzki warunki wodne oraz właściwe i równomierne na całej powierzchni zagęszczenie.
rys4 posadzki
Przykładowe rozwiązanie szczeliny dylatacyjnej roboczej. Objaśnienia: 1 – różne systemowe rozwiązania wzmocnienia krawędzi szczeliny, 2 – szczelina dylatacyjna z wypełnieniem (np. taśma z pianki PE, PU), 3 – tuleja plastikowa, 4 – pręt stalowy – dybel: ∅ 20–25 mm, dł. 50 cm, 5 – drabinki podpierające dyble, 6 – betonowa warstwa konstrukcyjna gr. 12–30 cm, 7 – warstwa poślizgowo-izolacyjna: 2×folia PE gr. 0,2 mm, 8 – chudy beton gr. 10–20 cm, 9 – podbudowa stabilizowana mechanicznie gr. 20–30 cm; rys.: G. Bajorek

Zmiana któregoś z tych warunków w trakcie eksploatacji posadzki jest częstym powodem pojawiania się jej uszkodzeń. Parametrami, które charakteryzują w sposób ilościowy wytrzymałość warstwy nośnej i podłoża, są moduły odkształcenia (pierwotny Ev1 i wtórny Ev2) oraz współczynnik podatności podłoża k wyrażony w N/mm3.

Moduł Ev2 powinien odpowiadać wartości założonej w projekcie posadzki, ale nie może być niższy niż Ev2 = 80 N/mm2. Stosunek Ev2/Ev1 winien zaś spełniać warunek Ev1/Ev2  <  2,5. Jeśli podbudowa nie spełnia wymogów wytrzymałości, konieczne jest jej odpowiednie poprawienie lub przeprojektowanie konstrukcji posadzki przez takie zabiegi jak zwiększenie jej grubości, zmiana klasy betonu, zwiększenie ilości zbrojenia rozproszonego lub/i użycie dodatkowego zbrojenia z siatek.

Podłoże pod posadzkę powinno być równe (dopuszczalne są nierówności do 10 mm pod dwumetrową łatą), pozbawione miejscowych zaniżeń, a przede wszystkim przewyższeń, ostrych wystających krawędzi. Lokalne zakotwienie płyty betonowej w podłożu jest bowiem najczęstszym powodem powstawania rys i spękań typu skurczowego.

Często podłoże gruntowe przykrywa się warstwą betonu podkładowego klasy C8/10 lub C12/15, zwykle o grubości 100 mm, i dopiero na nim układana jest płyta posadzkowa. Warstwa ta jest odporna na uszkodzenia od procesów technologicznych związanych z transportem, układaniem i zagęszczaniem betonu, np. od kół betonomieszarek.

Warstwa poślizgowa

Swobodny przesuw kurczącej się płyty posadzki po odpowiednio przygotowanym podłożu umożliwia warstwa poślizgowa. Jej zadaniem jest zredukowanie wartości tarcia pod płytą posadzki, dlatego też należy ją wykonać z dwóch warstw folii polietylenowej o grubości nie mniejszej niż 0,2 mm. Współczynnik tarcia dla pojedynczej warstwy folii ułożonej na podłożu z chudego betonu wynosi 0,6–0,8. Zastosowanie dwóch warstw folii pozwala go zmniejszyć do wartości 0,3–0,5 [5]. Poszczególne warstwy folii należy ułożyć równo, bez fałd, z co najmniej 0,5-metrowymi zakładami [6].

Płyta betonowa posadzki

Grubość płyty posadzki jest zawsze określana na podstawie obliczeń statycznych. Zależy ona od:

fot1 posadzki
Przykładowe rozwiązanie systemowe  szczeliny dylatacyjnej roboczej; fot.: S. Słonina
fot4 posadzki
Szczeliny dylatacyjne przeciwskurczowe wypełnione masą uszczelniającą; fot.: S. Słonina
 • nośności podłoża,
 • rozstawu dylatacji konstrukcyjnych,
 • wielkości obciążeń,
 • typu zastosowanego zbrojenia,
 • wymagań użytkowych posadzki.

Niezależnie od wyników obliczeń statycznych zaleca się, aby grubość posadzki przemysłowej była nie mniejsza niż 120 mm.

Płyta posadzkowa musi mieć odpowiednią sztywność. Brak sztywności płyty przyczynia się do paczenia krawędzi konstrukcyjnych, a to w konsekwencji może być przyczyną zarysowań lub pęknięć płyty posadzki w ich pobliżu.

Decydującym parametrem, z uwzględnieniem którego powinno się projektować beton do wykonania posadzki, jest skurcz. Przyjmuje się, że całkowity skurcz prawidłowo zaprojektowanego betonu używanego do wykonania posadzki nie przekracza 0,5 mm/mb dla posadzek tradycyjnych zdylatowanych oraz 0,4 mm/mb dla płyt o specjalnych wymaganiach [7].

Wybór klasy betonu do wykonania płyty posadzki jest kompromisem między otrzymaniem betonu odpornego na ścieranie i betonu o ograniczonym skurczu [6]. Tylko zapewnienie jego odpowiednio niskiej wartości gwarantuje, że na posadzce z prawidłowo wykonanymi przerwami dylatacyjnymi nie pojawią się rysy i spękania typu skurczowego. Naprężenia powodowane skurczem betonu najczęściej kompensowane są przez dodanie do mieszanki betonowej odpowiednio efektywnych włókien stalowych.

Najczęściej wykonuje się posadzki z betonu C20/25, C25/30 i C30/37. Beton tej klasy jest w stanie zapewnić wymaganą wartość sił przyczepności włókien stalowych pozwalających na pełne wykorzystanie ich efektywności i osiągnięcie przez fibrobeton wymaganych właściwości mechanicznych i użytkowych.

Mieszanka betonowa powinna być jednorodną masą, bez oznak sedymentacji. Dodanie do niej włókien stalowych bardzo często wymusza zastosowanie większej ilości plastyfikatorów czy superplastyfikatorów, aby uzyskać odpowiednią konsystencję i urabialność. W ostatnim czasie coraz częściej do zbrojenia posadzek stosuje się odpowiednie włókna syntetyczne.

Szczeliny dylatacyjne izolacyjne

fot3 posadzki
Przykładowa szczelina dylatacyjna izolacyjna; fot.: S. Słonina

Szczeliny izolacyjne oddzielają posadzkę od innych elementów konstrukcji obiektu w celu umożliwienia ruchów dwóch sąsiednich elementów. Należy stosować je na stykach podłogi ze ścianami, słupami, fundamentami maszyn, fundamentami budynku lub w innych miejscach mogących ograniczać ruchy podłogi zarówno w poziomie, jak i w pionie, np. przy piecach, osadnikach, kanałach instalacyjnych, schodach itp. Powinny to być szczeliny całkowicie przecinające płytę podkładu. Jakiekolwiek połączenie posadzki z konstrukcją budynku generuje bowiem niepożądane naprężenia w posadzce.

Szczeliny izolacyjne najczęściej wykonuje się poprzez obłożenie ścian, słupów, studzienek, doków, naroży wchodzących w płytę posadzki itp. pianką polietylenową. Ponadto miejsca te powinny być koniecznie dodatkowo dozbrojone od mogących wystąpić naprężeń, np. za pomocą stalowych siatek i/lub prętów.

Szczeliny dylatacyjne przeciwskurczowe (kontrolne)

Szczeliny przeciwskurczowe wykonywane są w celu zlikwidowania naprężeń i przypadkowych pęknięć związanych ze skurczem przy wysychaniu oraz zmianami termicznymi i wilgotnościowymi podłogi. Wykonywane są jako nacięcie płyty betonowej na głębokość ok. 1/3 grubości płyty. Pod wykonanym nacięciem, gdzie przekrój betonu jest osłabiony, następuje kontrolowane pęknięcie płyty betonowej i jej podział na pola dylatacyjne.

Szczeliny przeciwskurczowe umożliwiają ruch pól w poziomie, a dzięki zazębieniu pęknięcia pod nacięciem – ruch w pionie. Jeśli projekt posadzki nie stanowi inaczej, to szczeliny dzielą posadzkę na pola prostokątne i kwadratowe o powierzchni nie większej niż 30–36 m2, przy czym długość boku nie powinna przekraczać 6 m.

Szczeliny dylatacyjne robocze (stykowe)

Szczeliny dylatacyjne robocze wykonywane są na styku betonów posadzki wylewanych w różnym czasie. Oddzielają płytę posadzki na całej grubości, uniemożliwiają ruch sąsiednich pól posadzki w pionie, jednocześnie umożliwiając ich przesuwanie się w poziomie. W tym celu w szczelinach najczęściej stosuje się dyble albo zbrojenie łączące sąsiednie pola dylatacyjne, ewentualnie szczeliny te są odpowiednio uformowane (specjalne zamki).

Podsumowanie

Omówione w artykule aspekty technologiczne związane z wykonywaniem poszczególnych elementów technologii najczęściej stosowanych posadzek przemysłowych w budynkach halowych jednoznacznie potwierdzają, jak dużym wyzwaniem inżynierskim jest wykonanie wolnej od wad posadzki.

Przyjmuje się, że prawidłowo wykonana posadzka przemysłowa powinna spełniać swoją funkcję w sposób nieprzerwany (bez napraw) przez czas nie krótszy niż 25 lat, a nawet 50 lat (Eurokod 2).

Należy mieć nadzieję, że dzięki przedstawionym w artykule informacjom wzrośnie świadomość wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego na temat złożoności problematyki prawidłowego wykonania posadzki przemysłowej w budynku halowym, co zaowocuje coraz większą ilością posadzek eksploatowanych bezusterkowo przez długie lata.

Literatura

1. J. Jasiczak, „Posadzki przemysłowe. Materiały, technologie, projektowanie, naprawy”, Addiment Polska sp. z o.o., Poznań 2001.
2. P. Kresso, „Wpływ jakości posadzek przemysłowych na logistykę wewnątrzmagazynową”, „Nowoczesne Hale” 3/2016, s. 60–62.
3. Z. Rusin, „Podłogi w obiektach budownictwa ogólnego i przemysłowego”, „Przegląd Budowlany”, 11/2002, s. 11–15.
4. S. Słonina, G. Bajorek, „Przypadek uszkodzenia posadzki bezspoinowej jako efekt oddziaływań eksploatacyjnych”, Monografia Awarie Budowlane – zapobieganie, diagnostyka, naprawy, rekonstrukcje, Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Szczecin 2017, s. 935–942.
5. P. Hajduk, „Projektowanie podłóg przemysłowych”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.
6. K. Gielnik, „Czynniki kształtujące odporność na ścieranie betonowych posadzek przemysłowych”, Seminarium naukowo­‑techniczne „Podłogi przemysłowe” 06.10.2009, s. 90–97.
7. W. Starosolski, „Konstrukcje żelbetowe według Eurokodu 2 i norm związanych”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

mgr inż. Sylwia Świątek-Żołyńska, dr hab. inż. Maciej Niedostatkiewicz, prof. uczelni, dr inż. Władysław Ryżyński, prof. uczelni Charakterystyka materiałowo‑technologiczna oraz proces degradacji posadzek betonowych typu lastrico

Charakterystyka materiałowo‑technologiczna oraz proces degradacji posadzek betonowych typu lastrico Charakterystyka materiałowo‑technologiczna oraz proces degradacji posadzek betonowych typu lastrico

Posadzki lastrico, znane również pod nazwą lastryko, jak również terazzo, zdobyły dużą popularność w latach pierwszej połowy XX wieku. Schyłek popularności tego typu posadzek przypada w Polsce na koniec...

Posadzki lastrico, znane również pod nazwą lastryko, jak również terazzo, zdobyły dużą popularność w latach pierwszej połowy XX wieku. Schyłek popularności tego typu posadzek przypada w Polsce na koniec lat 80. XX wieku i związany był z uwarunkowaniami gospodarczymi, jak również spadkiem, a wręcz zanikiem umiejętności wykonawczych podczas realizacji tego typu posadzek. Łatwość wykonania oraz wysokie, w porównaniu z klasyczną posadzką betonową, walory estetyczne, przyczyniły się w latach minionych...

Materiały prasowe news Nowe laboratorium badawcze na 25-lecie Flowcrete w Polsce

Nowe laboratorium badawcze na 25-lecie Flowcrete w Polsce Nowe laboratorium badawcze na 25-lecie Flowcrete w Polsce

Flowcrete Polska, producent specjalistycznych posadzek żywiczych, obchodzi w tym roku 25-lecie działalności w Polsce. Przy tej okazji firma otwiera nowe laboratorium, nakierowane m.in. na prace badawczo-rozwojowe.

Flowcrete Polska, producent specjalistycznych posadzek żywiczych, obchodzi w tym roku 25-lecie działalności w Polsce. Przy tej okazji firma otwiera nowe laboratorium, nakierowane m.in. na prace badawczo-rozwojowe.

dr hab. inż. Maciej Niedostatkiewicz, prof. uczelni, mgr inż. Tomasz Majewski Ocena techniczna podłóg przemysłowych (cz. 2) Błędy wykonawcze i eksploatacyjne

Ocena techniczna podłóg przemysłowych (cz. 2) Błędy wykonawcze i eksploatacyjne Ocena techniczna podłóg przemysłowych (cz. 2) Błędy wykonawcze i eksploatacyjne

Artykuł omawia zagadnienie wykonawstwa i eksploatacji podłóg przemysłowych, przedstawia najczęściej popełniane niedociągnięcia i błędy związane z ich realizacją oraz późniejszym użytkowaniem, zawiera ilustracje...

Artykuł omawia zagadnienie wykonawstwa i eksploatacji podłóg przemysłowych, przedstawia najczęściej popełniane niedociągnięcia i błędy związane z ich realizacją oraz późniejszym użytkowaniem, zawiera ilustracje przykładowych usterek i uszkodzeń.

dr hab. inż. prof. PŚ Łukasz Drobiec, mgr inż. Julia Blazy Współczesne niemetaliczne zbrojenia rozproszone stosowane w konstrukcjach betonowych

Współczesne niemetaliczne zbrojenia rozproszone stosowane w konstrukcjach betonowych Współczesne niemetaliczne zbrojenia rozproszone stosowane w konstrukcjach betonowych

W ciągu ostatnich trzech dekad obserwuje się bardzo szybki rozwój technologii związanych z betonem. Z prostego i wszechstronnego materiału konstrukcyjnego stał się on materiałem wysokowartościowym (High...

W ciągu ostatnich trzech dekad obserwuje się bardzo szybki rozwój technologii związanych z betonem. Z prostego i wszechstronnego materiału konstrukcyjnego stał się on materiałem wysokowartościowym (High Performance Concrete), który można dostosować do konkretnych zastosowań zgodnie z postawionymi wymaganiami.

dr hab. inż. prof. PŚ Łukasz Drobiec Przyczyny uszkodzeń dylatacji betonowych posadzek przemysłowych

Przyczyny uszkodzeń dylatacji betonowych posadzek przemysłowych Przyczyny uszkodzeń dylatacji betonowych posadzek przemysłowych

Uszkodzenia dylatacji betonowych posadzek przemysłowych nie należą do rzadkich. Najwięcej takich problemów obserwuje się zazwyczaj na trasach ruchu środków transportowych.

Uszkodzenia dylatacji betonowych posadzek przemysłowych nie należą do rzadkich. Najwięcej takich problemów obserwuje się zazwyczaj na trasach ruchu środków transportowych.

dr hab. inż. prof. PŚ Łukasz Drobiec Diagnostyka i uszkodzenia betonowych posadzek przemysłowych

Diagnostyka i uszkodzenia betonowych posadzek przemysłowych Diagnostyka i uszkodzenia betonowych posadzek przemysłowych

Badania podkładów betonowych wykonuje się w celu oceny i sprawdzenia ich stanu. Ocena taka jest wymagana przy odbiorze robót, przed nałożeniem ostatecznej warstwy posadzkowej oraz w wypadku konieczności...

Badania podkładów betonowych wykonuje się w celu oceny i sprawdzenia ich stanu. Ocena taka jest wymagana przy odbiorze robót, przed nałożeniem ostatecznej warstwy posadzkowej oraz w wypadku konieczności wykonania napraw.

dr hab. inż. prof. PŚ Łukasz Drobiec Konstrukcje betonowych posadzek przemysłowych

Konstrukcje betonowych posadzek przemysłowych Konstrukcje betonowych posadzek przemysłowych

Większość wad betonowych posadzek przemysłowych ujawnia się w początkowym okresie użytkowania, a nawet zaraz po zakończeniu robót posadzkowych. Naprawy uszkodzeń są z reguły kłopotliwe, kosztowne i nie...

Większość wad betonowych posadzek przemysłowych ujawnia się w początkowym okresie użytkowania, a nawet zaraz po zakończeniu robót posadzkowych. Naprawy uszkodzeń są z reguły kłopotliwe, kosztowne i nie pozostają bez wpływu na estetykę oraz przyszłą eksploatację obiektów.

mgr inż. Tomasz Majewski, dr hab. inż. Maciej Niedostatkiewicz, prof. uczelni Naprawa posadzki betonowej w hali produkcyjnej

Naprawa posadzki betonowej w hali produkcyjnej Naprawa posadzki betonowej w hali produkcyjnej

Autorzy przedstawiają procedury i szczegóły rozwiązań technicznych zastosowanych podczas remontu silnie zaolejonej posadzki znajdującej się w hali produkcyjnej, a także opisują charakterystykę analizowanej...

Autorzy przedstawiają procedury i szczegóły rozwiązań technicznych zastosowanych podczas remontu silnie zaolejonej posadzki znajdującej się w hali produkcyjnej, a także opisują charakterystykę analizowanej posadzki oraz zakres i sposób prowadzenia prac naprawczych.

dr inż. Mariusz Franczyk Problemy techniczno-prawne wykonywania i odbioru posadzek przemysłowych

Problemy techniczno-prawne wykonywania i odbioru posadzek przemysłowych Problemy techniczno-prawne wykonywania i odbioru posadzek przemysłowych

Etap odbioru robót budowlanych jest często źródłem konfliktów pomiędzy inwestorem a wykonawcą. Zdarza się, że ze względu na stwierdzone wady obiektu inwestor odmawia odbioru prac budowlanych i wypłaty...

Etap odbioru robót budowlanych jest często źródłem konfliktów pomiędzy inwestorem a wykonawcą. Zdarza się, że ze względu na stwierdzone wady obiektu inwestor odmawia odbioru prac budowlanych i wypłaty wynagrodzenia wykonawcy, a jednocześnie przystępuje do użytkowania obiektu, do czego nie jest uprawniony.

mgr inż. Maciej Rokiel Posadzki przemysłowe - warunki bezawaryjnej eksploatacji

Posadzki przemysłowe - warunki bezawaryjnej eksploatacji Posadzki przemysłowe - warunki bezawaryjnej eksploatacji

Pod pojęciem podłogi należy rozumieć wykończenie poziomej przegrody konstrukcji nadające jej wymagane właściwości użytkowe. Na podłogę składają się: warstwy hydroizolacyjne, paroizolacja, izolacje termiczne...

Pod pojęciem podłogi należy rozumieć wykończenie poziomej przegrody konstrukcji nadające jej wymagane właściwości użytkowe. Na podłogę składają się: warstwy hydroizolacyjne, paroizolacja, izolacje termiczne i akustyczne, warstwy ochronne, warstwy nośne (betony, jastrychy), dobrane w zależności od obciążeń, rodzaju pomieszczenia i związanych z tym wymagań użytkowych. Posadzka natomiast to wierzchnia warstwa podłogi, przenosząca na warstwy konstrukcji obciążenia użytkowe i/lub zabezpieczająca przed...

Jacek Sawicki Izolacje podłóg na gruncie

Izolacje podłóg na gruncie

Podłoga na gruncie to najniżej położona przegroda pozioma w budynku. Jest ona elementem konstrukcyjnym, który pozostaje w stałym kontakcie z gruntem, oddziela środowiska o różnych parametrach termicznych...

Podłoga na gruncie to najniżej położona przegroda pozioma w budynku. Jest ona elementem konstrukcyjnym, który pozostaje w stałym kontakcie z gruntem, oddziela środowiska o różnych parametrach termicznych i wilgotnościowych. Zadaniem podłogi na gruncie jest ochrona posadzki i wnętrza użytkowego przed wilgocią gruntową i korozją biologiczną oraz zapewnienie im wymaganej izolacyjności termicznej.

Jacek Sawicki Posadzki na gruncie w obiektach z płyt warstwowych

Posadzki na gruncie w obiektach z płyt warstwowych

Obiekty wznoszone ze ściennych płyt warstwowych w okładzinach metalowych charakteryzują się względnie prostym montażem. Na obrysie budowli, jaki wyznaczają ich ławy fundamentowe z podwaliną, ustawiany...

Obiekty wznoszone ze ściennych płyt warstwowych w okładzinach metalowych charakteryzują się względnie prostym montażem. Na obrysie budowli, jaki wyznaczają ich ławy fundamentowe z podwaliną, ustawiany jest szkielet słupowo-ryglowy, do którego później mocuje się ścienne płyty warstwowe. Od góry bryłę budowli zamyka połać dachu (najczęściej stanowią ją systemowe lekkie płyty warstwowe dachowe), a od dołu systemy podłóg i posadzek. Ich konstrukcje i nawierzchnie dobierane są w zależności od potrzeb...

Jacek Sawicki Taśmy elastyczne wklejane do przeciwwodnych uszczelnień dylatacji

Taśmy elastyczne wklejane do przeciwwodnych uszczelnień dylatacji Taśmy elastyczne wklejane do przeciwwodnych uszczelnień dylatacji

Sposoby wykonywania przeciwwodnych uszczelnień przerw roboczych, szczelin dylatacyjnych (dylatacji) i pęknięć w konstrukcjach monolitycznych wykonanych z żelbetu, betonu, materiałów ceramicznych, stali...

Sposoby wykonywania przeciwwodnych uszczelnień przerw roboczych, szczelin dylatacyjnych (dylatacji) i pęknięć w konstrukcjach monolitycznych wykonanych z żelbetu, betonu, materiałów ceramicznych, stali itp. z użyciem taśm elastycznych wklejanych są powszechne w budownictwie ogólnym i hydrotechnicznym. Skutecznie spełniają one swoje zadania pod warunkiem przestrzegania zaleceń systemodawców.

Jacek Sawicki Posadzki – wierzchnie warstwy ochronne podłóg

Posadzki – wierzchnie warstwy ochronne podłóg Posadzki – wierzchnie warstwy ochronne podłóg

Właściwie dobrana posadzka skutecznie chroni przed destrukcją podkład i warstwy położone pod nią oraz w zależności od przeznaczenia zachowuje odporność użytkową na działanie niszczących sił zewnętrznych,...

Właściwie dobrana posadzka skutecznie chroni przed destrukcją podkład i warstwy położone pod nią oraz w zależności od przeznaczenia zachowuje odporność użytkową na działanie niszczących sił zewnętrznych, a przy tym pełni określone funkcje estetyczne. Odpowiedni dobór posadzki gwarantuje ponadto bezpieczeństwo użytkowania jej nawierzchni oraz zachowanie optymalnych warunków higienicznych (z uwzględnieniem potrzeby przeprowadzania związanych z nimi zabiegów).

mgr inż. Piotr Idzikowski Uszczelnianie pomieszczeń wilgotnych

Uszczelnianie pomieszczeń wilgotnych Uszczelnianie pomieszczeń wilgotnych

Źle wykonana izolacja przeciwwilgociowa w budynku to jedna z najczęstszych przyczyn powstawania grzybów w domach i biurach. Działania profilaktyczne pozwolą zminimalizować jej skutki lub pozbyć się problemu.

Źle wykonana izolacja przeciwwilgociowa w budynku to jedna z najczęstszych przyczyn powstawania grzybów w domach i biurach. Działania profilaktyczne pozwolą zminimalizować jej skutki lub pozbyć się problemu.

mgr inż. Maciej Rokiel, mgr inż. Cezariusz Magott Postępowanie z budynkami zalanymi podczas powodzi

Postępowanie z budynkami zalanymi podczas powodzi Postępowanie z budynkami zalanymi podczas powodzi

W domach zalanych podczas powodzi powstają idealne warunki wilgotnościowe do rozwoju mikroorganizmów –  doświadczenie pokazuje znaczne nasilenie się w takich budynkach rozwoju grzybów pleśniowych, grzybów...

W domach zalanych podczas powodzi powstają idealne warunki wilgotnościowe do rozwoju mikroorganizmów –  doświadczenie pokazuje znaczne nasilenie się w takich budynkach rozwoju grzybów pleśniowych, grzybów domowych, bakterii, a także owadów – technicznych szkodników niszczących drewno. Konieczne jest więc przeprowadzenie dezynfekcji i dezynsekcji (w wymienionej kolejności), a także zabezpieczenie budynku przed korozją biologiczną.

mgr inż. Paweł Tomczyk Właściwości akustyczne stropów i układów podłogowych

Właściwości akustyczne stropów i układów podłogowych Właściwości akustyczne stropów i układów podłogowych

Zapewnienie należytej ochrony przed hałasem jest jednym z podstawowych wymagań użytkowych stawianych obiektom budowlanym. Zostało ono sformułowane w Dyrektywie Unii Europejskiej 89/106/EEC92 oraz w Dokumencie...

Zapewnienie należytej ochrony przed hałasem jest jednym z podstawowych wymagań użytkowych stawianych obiektom budowlanym. Zostało ono sformułowane w Dyrektywie Unii Europejskiej 89/106/EEC92 oraz w Dokumencie Interpretacyjnym „Wymaganie podstawowe nr 5. Ochrona przed hałasem”. Podobne zapisy, włączające ponadto ochronę przeciwdrganiową, znajdują się w podstawowych aktach prawnych dotyczących budownictwa, do których należą: ustawa Prawo budowlane i związane z nią Rozporządzenie Ministra Infrastruktury...

mgr inż. Anna Zastawna-Rumin Izolacja aerożelowa na tle izolacji tradycyjnych

Izolacja aerożelowa na tle izolacji tradycyjnych Izolacja aerożelowa na tle izolacji tradycyjnych

Jedną ze współczesnych tendencji europejskich jest ograniczanie zużycia energii cieplnej w sektorze budowlanym, a co za tym idzie minimalizacja strat ciepła i zaostrzanie wymogów izolacyjności cieplnej....

Jedną ze współczesnych tendencji europejskich jest ograniczanie zużycia energii cieplnej w sektorze budowlanym, a co za tym idzie minimalizacja strat ciepła i zaostrzanie wymogów izolacyjności cieplnej. Zwiększenie parametrów izolacyjnych przegród budynku jest często bardzo trudne do uzyskania (przy istniejących grubych ścianach powoduje ograniczenie dopływu światła dziennego) lub wiąże się z wieloma kompromisami architektonicznymi i funkcjonalnymi (np. zmniejszeniem powierzchni użytkowej lub wysokości...

mgr inż. Maciej Rokiel Właściwości i rodzaje materiałów do hydroizolacji

Właściwości i rodzaje materiałów do hydroizolacji Właściwości i rodzaje materiałów do hydroizolacji

Zadaniem hydroizolacji jest ochrona konstrukcji przed wodą i wilgocią, jednak sama wilgoć nie jest jedynym czynnikiem zagrażającym trwałości konstrukcji lub jej elementów. Woda jest bardzo często nośnikiem...

Zadaniem hydroizolacji jest ochrona konstrukcji przed wodą i wilgocią, jednak sama wilgoć nie jest jedynym czynnikiem zagrażającym trwałości konstrukcji lub jej elementów. Woda jest bardzo często nośnikiem substancji, które mają szkodliwy wpływ na samą izolację i na chronione przez nią elementy budynku. Rozpuszczone w wodzie agresywne związki chemiczne powstałe np. w wyniku naturalnego procesu gnicia roślin i liści czy też wskutek procesów chemicznych (zachodzących pomiędzy wodą a produktami spalania,...

dr inż. Sławomir Chłądzyński Środki gruntujące do podłoży mineralnych

Środki gruntujące do podłoży mineralnych Środki gruntujące do podłoży mineralnych

Nie ma tynkowania bez gruntowania – takie hasło znają wszyscy doświadczeni tynkarze. Ale czy gruntowanie podłoża wykonywane jest tylko przed tynkowaniem? Co z przygotowaniem podłoża pod posadzki, hydroizolacje,...

Nie ma tynkowania bez gruntowania – takie hasło znają wszyscy doświadczeni tynkarze. Ale czy gruntowanie podłoża wykonywane jest tylko przed tynkowaniem? Co z przygotowaniem podłoża pod posadzki, hydroizolacje, gładzie czy farby?

mgr inż. Maciej Rokiel Zaprawy do spoinowania – co warto wiedzieć?

Zaprawy do spoinowania – co warto wiedzieć? Zaprawy do spoinowania – co warto wiedzieć?

Zaprawa spoinująca to element okładziny ceramicznej. Taka definicja wymusza traktowanie zaprawy spoinującej jako składnika kompleksowego rozwiązania technologiczno-materiałowego, którego pozostałymi elementami...

Zaprawa spoinująca to element okładziny ceramicznej. Taka definicja wymusza traktowanie zaprawy spoinującej jako składnika kompleksowego rozwiązania technologiczno-materiałowego, którego pozostałymi elementami są: zaprawa klejąca, płytki oraz masy do wypełnień dylatacji zastosowane na odpowiednim podłożu.

Jacek Sawicki Korek w izolacjach budowlanych

Korek w izolacjach budowlanych Korek w izolacjach budowlanych

Korek to materiał izolacyjny pochodzenia naturalnego. W budownictwie z powodzeniem sprawdza się jako izolacja cieplna i akustyczna.

Korek to materiał izolacyjny pochodzenia naturalnego. W budownictwie z powodzeniem sprawdza się jako izolacja cieplna i akustyczna.

dr inż. Katarzyna Nowak XPS jako izolacja termiczna podłóg na gruncie

XPS jako izolacja termiczna podłóg na gruncie XPS jako izolacja termiczna podłóg na gruncie

W budynkach niepodpiwniczonych najczęściej stosowanym rozwiązaniem podłogi jest ułożenie poszczególnych warstw bezpośrednio na gruncie. Ponieważ różnica temperatury między wnętrzem budynku a gruntem jest...

W budynkach niepodpiwniczonych najczęściej stosowanym rozwiązaniem podłogi jest ułożenie poszczególnych warstw bezpośrednio na gruncie. Ponieważ różnica temperatury między wnętrzem budynku a gruntem jest bardzo duża, konieczne jest zastosowanie w tym rozwiązaniu izolacji termicznej zapewniającej odpowiedni opór cieplny całej podłogi.

mgr inż. Piotr Idzikowski Posadzki i podkłady podłogowe – sztuka wylewania

Posadzki i podkłady podłogowe – sztuka wylewania Posadzki i podkłady podłogowe – sztuka wylewania

Wśród wylewek można wyróżnić podkłady podłogowe i posadzki. Te pierwsze mogą stanowić jedynie podłoże pod warstwy okładzinowe (płytki, parkiet, panele), gdyż nie mają odpowiedniej wytrzymałości na ścieranie....

Wśród wylewek można wyróżnić podkłady podłogowe i posadzki. Te pierwsze mogą stanowić jedynie podłoże pod warstwy okładzinowe (płytki, parkiet, panele), gdyż nie mają odpowiedniej wytrzymałości na ścieranie. Te drugie mogą tworzyć ostateczne wykończenie, nawet w pomieszczeniach o dużym ruchu.

Najnowsze produkty i technologie

MediaMarkt Laptop na raty – czy warto wybrać tę opcję?

Laptop na raty – czy warto wybrać tę opcję? Laptop na raty – czy warto wybrać tę opcję?

Zakup nowego laptopa to spory wydatek. Może się zdarzyć, że staniemy przed dylematem: tańszy sprzęt, mniej odpowiadający naszym potrzebom, czy droższy, lepiej je spełniający, ale na raty? Często wybór...

Zakup nowego laptopa to spory wydatek. Może się zdarzyć, że staniemy przed dylematem: tańszy sprzęt, mniej odpowiadający naszym potrzebom, czy droższy, lepiej je spełniający, ale na raty? Często wybór tańszego rozwiązania, jest pozorną oszczędnością. Niższa efektywność pracy, mniejsza żywotność, nie mówiąc już o ograniczonych parametrach technicznych. Jeśli szukamy sprzętu, który posłuży nam naprawdę długo, dobrze do zakupu laptopa podejść jak do inwestycji - niezależnie, czy kupujemy go przede wszystkim...

PU Polska – Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji Płyty warstwowe PUR/PIR w aspekcie wymagań technicznych stawianych lekkiej obudowie

Płyty warstwowe PUR/PIR w aspekcie wymagań technicznych stawianych lekkiej obudowie Płyty warstwowe PUR/PIR w aspekcie wymagań technicznych stawianych lekkiej obudowie

Rozwój technologii budowlanej w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zmienił oblicze branży w Polsce, umożliwiając szybszą, tańszą i ekologiczną realizację wznoszonych obiektów. Wprowadzając szeroko do...

Rozwój technologii budowlanej w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zmienił oblicze branży w Polsce, umożliwiając szybszą, tańszą i ekologiczną realizację wznoszonych obiektów. Wprowadzając szeroko do branży rewolucyjny i rewelacyjny produkt, jakim jest płyta warstwowa, zmodernizowaliśmy de facto ideę prefabrykacji i zamianę tradycyjnych, mokrych i pracochłonnych technologii wznoszenia budynków z elementów małogabarytowych lub konstrukcji szalunkowych na szybki, suchy montaż gotowych elementów w...

Balex Metal Sp. z o. o. System rynnowy Zenit – orynnowanie premium

System rynnowy Zenit – orynnowanie premium System rynnowy Zenit – orynnowanie premium

Wielu inwestorów, wybierając orynnowanie, zwraca wyłącznie uwagę na kolor czy kształt rynien i rur spustowych. Oczywiście estetyka jest ważna, ale nie to jest głównym zadaniem systemu rynnowego. Ma on...

Wielu inwestorów, wybierając orynnowanie, zwraca wyłącznie uwagę na kolor czy kształt rynien i rur spustowych. Oczywiście estetyka jest ważna, ale nie to jest głównym zadaniem systemu rynnowego. Ma on przede wszystkim bezpiecznie odprowadzać wodę deszczową i roztopową z dachu, a o tym decydują detale. Zadbała o nie firma Balex Metal. System rynnowy Zenit jest dopracowany do perfekcji. Równie świetnie się prezentuje.

BREVIS S.C. Insolio - nawiewnik montowany bez konieczności frezowania szczelin

Insolio - nawiewnik montowany bez konieczności frezowania szczelin Insolio - nawiewnik montowany bez konieczności frezowania szczelin

Nawiewniki okienne to urządzenia mechaniczne zapewniające stały, a zarazem regulowany dopływ świeżego powietrza bez potrzeby otwierania okien. Ich montaż to jedna z najprostszych metod zapewnienia prawidłowego...

Nawiewniki okienne to urządzenia mechaniczne zapewniające stały, a zarazem regulowany dopływ świeżego powietrza bez potrzeby otwierania okien. Ich montaż to jedna z najprostszych metod zapewnienia prawidłowego działania wentylacji grawitacyjnej, mechanicznej wywiewnej i hybrydowej (połączenie obu poprzednich typów). Wiele osób rezygnowało z ich instalacji z powodu konieczności ingerencji w konstrukcję ramy okna. Na szczęście to już przeszłość - od kilku lat na rynku dostępne są modele montowane na...

PETRALANA Zastosowanie przeciwogniowe, termiczne, akustyczne – płyty PETRATOP i PETRALAMELA-FG

Zastosowanie przeciwogniowe, termiczne, akustyczne – płyty PETRATOP i PETRALAMELA-FG Zastosowanie przeciwogniowe, termiczne, akustyczne – płyty PETRATOP i PETRALAMELA-FG

PETRATOP i PETRALAMELA-FG to produkty stworzone z myślą o efektywnej izolacji termicznej oraz akustycznej oraz bezpieczeństwie pożarowym garaży i piwnic. Rozwiązanie to zapobiega wymianie wysokiej temperatury...

PETRATOP i PETRALAMELA-FG to produkty stworzone z myślą o efektywnej izolacji termicznej oraz akustycznej oraz bezpieczeństwie pożarowym garaży i piwnic. Rozwiązanie to zapobiega wymianie wysokiej temperatury z górnych kondygnacji budynków z niską temperaturą, która panuje bliżej gruntu.

VITCAS Polska Sp. z o.o. Jakich materiałów użyć do izolacji cieplnej kominka?

Jakich materiałów użyć do izolacji cieplnej kominka? Jakich materiałów użyć do izolacji cieplnej kominka?

Kominek to od lat znany i ceniony element wyposażenia domu. Nie tylko daje ciepło w chłodne wieczory, ale również stwarza niepowtarzalny klimat w pomieszczeniu. Obserwowanie pomarańczowych płomieni pozwala...

Kominek to od lat znany i ceniony element wyposażenia domu. Nie tylko daje ciepło w chłodne wieczory, ale również stwarza niepowtarzalny klimat w pomieszczeniu. Obserwowanie pomarańczowych płomieni pozwala zrelaksować się po ciężkim dniu pracy. Taka aura sprzyja również długim rozmowom w gronie najbliższych. Aby kominek był bezpieczny w użytkowaniu, należy zadbać o jego odpowiednią izolację termiczną. Dlaczego zabezpieczenie kominka jest tak ważne i jakich materiałów izolacyjnych użyć? Na te pytania...

Recticel Insulation Płyty termoizolacyjne EUROTHANE G – efektywne docieplenie budynku od wewnątrz

Płyty termoizolacyjne EUROTHANE G – efektywne docieplenie budynku od wewnątrz Płyty termoizolacyjne EUROTHANE G – efektywne docieplenie budynku od wewnątrz

Termomodernizacja jest jednym z podstawowych zadań podejmowanych w ramach modernizacji budynków. W odniesieniu do ścian docieplenie wykonuje się od zewnątrz, zgodnie z podstawowymi zasadami fizyki budowli....

Termomodernizacja jest jednym z podstawowych zadań podejmowanych w ramach modernizacji budynków. W odniesieniu do ścian docieplenie wykonuje się od zewnątrz, zgodnie z podstawowymi zasadami fizyki budowli. Czasami jednak nie ma możliwości wykonania docieplenia na fasadach, np. na budynkach zabytkowych, obiektach z utrudnionym dostępem do elewacji czy na budynkach usytuowanych w granicy. W wielu takich przypadkach jest jednak możliwe wykonanie docieplenia ścian od wewnątrz.

Ocmer Jak wygląda budowa hali magazynowej?

Jak wygląda budowa hali magazynowej? Jak wygląda budowa hali magazynowej?

Budowa obiektu halowego to wieloetapowy proces, w którym każdy krok musi zostać precyzyjnie zaplanowany i umiejscowiony w czasie. Jak wyglądają kolejne fazy takiego przedsięwzięcia? Wyjaśniamy, jak przebiega...

Budowa obiektu halowego to wieloetapowy proces, w którym każdy krok musi zostać precyzyjnie zaplanowany i umiejscowiony w czasie. Jak wyglądają kolejne fazy takiego przedsięwzięcia? Wyjaśniamy, jak przebiega budowa hali magazynowej i z jakich etapów składa się cały proces.

Parati Płyta fundamentowa i jej zalety – wszystko, co trzeba wiedzieć

Płyta fundamentowa i jej zalety – wszystko, co trzeba wiedzieć Płyta fundamentowa i jej zalety – wszystko, co trzeba wiedzieć

Budowa domu jest zadaniem niezwykle trudnym, wymagającym od inwestora podjęcia wielu decyzji, bezpośrednio przekładających się na efekt. Dokłada on wszelkich starań, żeby budynek był w pełni funkcjonalny,...

Budowa domu jest zadaniem niezwykle trudnym, wymagającym od inwestora podjęcia wielu decyzji, bezpośrednio przekładających się na efekt. Dokłada on wszelkich starań, żeby budynek był w pełni funkcjonalny, wygodny oraz wytrzymały. A jak pokazuje praktyka, aby osiągnąć ten cel, należy rozpocząć od podstaw. Właśnie to zagwarantuje nam solidna płyta fundamentowa.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.