Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Posadzka przemysłowa jako układ wielowarstwowy

Industrial flooring as a multi-layer-system

Wykonywanie szczeliny dylatacyjnej przeciwskurczowej, fot. S. Słonina

Wykonywanie szczeliny dylatacyjnej przeciwskurczowej, fot. S. Słonina

W środowisku budowlanym nadal istnieje potrzeba popularyzacji zagadnień związanych z posadzkami przemysłowymi. Długoletnie zaniedbania związane z pomijaniem tematyki posadzek, zarówno w procesie kształcenia kadry inżynierskiej, jak i w literaturze fachowej, przyczyniły się do powstania błędnego przekonania, że uszkodzenie posadzki to tak naprawdę nic groźnego, ponieważ zwykle nie powoduje ono bezpośredniego zagrożenia życia jej użytkowników. Utwierdzanie tego przekonania zaowocowało dość lekkomyślnym podejściem do zagadnienia projektowania, jak i wykonawstwa posadzek.

Zobacz także

Tremco CPG Poland Sp. z o.o. Flowcrete – bezspoinowe posadzki żywiczne w przemyśle

Flowcrete – bezspoinowe posadzki żywiczne w przemyśle Flowcrete – bezspoinowe posadzki żywiczne w przemyśle

Bezspoinowe posadzki żywiczne są często nazywane posadzkami przemysłowymi. Ze względu na ich właściwości, m.in. trwałość, wytrzymałość mechaniczną, w tym odporność na ścieranie, szczelność i nienasiąkliwość...

Bezspoinowe posadzki żywiczne są często nazywane posadzkami przemysłowymi. Ze względu na ich właściwości, m.in. trwałość, wytrzymałość mechaniczną, w tym odporność na ścieranie, szczelność i nienasiąkliwość oraz łatwość utrzymania w czystości, rozwiązania posadzkowe na bazie żywic syntetycznych są powszechnie stosowane w zakładach produkcyjnych z różnych branż.

dr inż. Krzysztof Pogan, WestWood® Kunststofftechnik GmbH Rozwiązania dla parkingów wielopoziomowych i podziemnych

Rozwiązania dla parkingów wielopoziomowych i podziemnych Rozwiązania dla parkingów wielopoziomowych i podziemnych

Parkingi wielopoziomowe i podziemne to niewątpliwie budowle, których nie można porównać do powszechnie spotykanych w budownictwie tradycyjnych budowli żelbetowych. Swoimi właściwościami przypominają one...

Parkingi wielopoziomowe i podziemne to niewątpliwie budowle, których nie można porównać do powszechnie spotykanych w budownictwie tradycyjnych budowli żelbetowych. Swoimi właściwościami przypominają one raczej budowle drogowe, jak np. mosty. Zatem muszą spełniać wysokie wymagania w zakresie trwałości – powinny możliwie długo pozostać odporne na oddziaływanie warunków zewnętrznych i służyć przez długi czas.

mgr inż. Julia Blazy, prof. dr hab. inż. Łukasz Drobiec Wpływ zbrojenia rozproszonego na pracę posadzek na gruncie

Wpływ zbrojenia rozproszonego na pracę posadzek na gruncie Wpływ zbrojenia rozproszonego na pracę posadzek na gruncie

Temat zachowania się posadzek przemysłowych z dodatkiem zbrojenia rozproszonego (ang. fiber reinforced concrete – FRC) ma charakter interdyscyplinarny. Dlaczego? Otóż nie jest związany tylko z inżynierią...

Temat zachowania się posadzek przemysłowych z dodatkiem zbrojenia rozproszonego (ang. fiber reinforced concrete – FRC) ma charakter interdyscyplinarny. Dlaczego? Otóż nie jest związany tylko z inżynierią lądową i geotechniką, ale również z inżynierią materiałową. W rezultacie do poprawnego rozumienia pracy posadzki wymagana jest wszechstronna wiedza, której rozwój jest korzystny dla szerokiej grupy inżynierów oraz wykonawców. Ponadto ciągle jesteśmy świadkami rozwijających się nowych materiałów i...

Za koniecznością zmiany takiego podejścia przemawiają następujące fakty:

 • posadzki to najintensywniej eksploatowane elementy hali przemysłowej, na których koncentruje się całość obciążeń eksploatacyjnych danego obiektu,
 • posadzki są najczęściej naprawianymi elementami hali przemysłowej,
 • awaria posadzki niejednokrotnie oznacza zagrożenie wyłączeniem z użytkowania części lub nawet całości obiektu i związanych z nim strat finansowych.

Wykonawstwo posadzek trudno przyporządkować do określonej specjalności budowlanej, zarówno z powodu skomplikowanych uwarunkowań projektowych, jak i realizacyjnych. Wykonanie bezawaryjnej posadzki wymaga współdziałania wielu specjalistów zajmujących się m.in. gruntoznawstwem budowlanym, teorią projektowania, chemią budowlaną, technologią betonu oraz specyficznym wykonawstwem budowlanym [1].

O czym przeczytasz w artykule:

 • Analiza warunków eksploatacji posadzki
 • Posadzka – układ wielowarstwowy, w tym podłoże/podbudowa, warstwa poślizgowa
 • Płyta betonowa posadzki
 • Szczeliny dylatacyjne izolacyjne, przeciwskurczowe (kontrolne) oraz robocze (stykowe)
Przedmiotem artykułu jest posadzka przemysłowa jako układ wielo­warstwowy. Autorzy przedstawiają analizę warunków eksploatacji posadzki, przy czym omawiają posadzkę jako układ wielowarstwowy, przybliżają zagadnienia związane z podłożem/podbudową posadzki ze szczególnym uwzględnieniem warstwy poślizgowej i płyty betonowej posadzki. Następnie analizują zagadnienia związane ze szczelinami dylatacyjnymi, w tym szczeliny izolacyjne, przeciwskurczowe (kontrolne) oraz robocze (stykowe).

Industrial flooring as a multi-layer system

The subject of the article is an industrial flooring as a multi­‑layer system. The author presents an analysis of the operating conditions of the floor, then discusses the floor as a multi-layer system, introduces the issues related to the substructure/
/foundation of the floor, with particular emphasis on the sliding layer and a concrete slab of the floor. Then, the author analyses issues related to expansion joints, including insulation, contraction (control) joints and working (contact) joints.

Eksploatowanie każdego budynku halowego jest nieodłącznie związane z jakością wykonanej w nim posadzki przemysłowej.

Poprawnie zaprojektowana i wykonana nawierzchnia w hali jest jej wizytówką. Mimo że w warstwie wierzchniej uwidacznia się większość wad i usterek posadzki, to najczęściej za ich powstanie odpowiadają błędy popełnione na etapie wykonywania któregoś elementu z wielowarstwowego układu, jakim jest każda posadzka przemysłowa. Z tego względu omówiono tutaj najistotniejsze aspekty związane z wykonawstwem poszczególnych elementów składowych technologii betonowych posadzek przemysłowych wykonywanych jako niezwiązane z podbudową, czyli tzw. pływające.

fot5 posadzki

Wierzchnia warstwa świeżo wykonanej posadzki betonowej; fot.: S. Słonina

fot6 posadzki

Wykonywanie warstwy wierzchniej posadzki betonowej; fot.: S. Słonina

rys1 posadzki

Schemat wielowarstwowego układu posadzki. Objaśnienia: 1 – warstwa wykończeniowa posadzki, 2 – betonowa warstwa konstrukcyjna gr. 12–30 cm, 3 – warstwa poślizgowo­‑izolacyjna: 2×folia PE gr. 0,2 mm, 4 – chudy beton gr. 10–20 cm, 5 – podbudowa stabilizowana mechanicznie gr. 20–30 cm, 6 – opcjonalnie: geosyntetyk wzmacniająco-separujący, 7 – opcjonalnie: podbudowa z gruntu nasypowego stabilizowana chemicznie, 8 – grunt rodzimy (opcjonalnie modyfikowany); rys.: G. Bajorek

Szczególnie uwzględniono fakt, że tego typu posadzka to układ wielowarstwowy, w którym wpływ na końcową jakość mają poszczególne elementy składowe.

Analiza warunków eksploatacji posadzki

Gruntowna analiza warunków eksploatacji konkretnej posadzki to jeden z kluczowych etapów poprzedzających jej wykonanie, a zarazem zadanie projektanta obiektu. To na nim ciąży obowiązek ustalenia aspektów funkcjonowania posadzki [2]. Niestety na etapie projektowania często można je jedynie mniej lub bardziej trafnie przewidzieć.

Niedostosowanie założeń projektowych do rzeczywistych warunków eksploatacyjnych, oprócz błędów materiałowych i wykonawczych, to jedna z głównych przyczyn powstawania uszkodzeń posadzek [34]. Na co zatem zwrócić uwagę na etapie poprzedzającym wykonanie posadzki?

Posadzka – układ wielowarstwowy

W literaturze technicznej przyjęto, że posadzka obejmuje element konstrukcyjny budowli, na który składają się wszystkie warstwy spoczywające na rodzimym podłożu gruntowym i uczestniczą w przenoszeniu obciążeń na to podłoże.

Przede wszystkim należy dokładnie przeanalizować wszystkie rodzaje obciążeń oddziałujących na konkretną posadzkę. Należy wziąć pod uwagę [5]:

 • obciążenia statyczne, np. obciążenie punktowe regałami, obciążenie równomiernie rozłożone, blokowe, liniowe,
 • obciążenia dynamiczne, np. obciążenia wózkami podnośnikowymi, pojazdami transportowymi, śmigłowcami, samolotami, maszynami i urządzeniami o wpływach dynamicznych,
 • obciążenia montażowe, np. od ciężkich dźwigów używanych do montażu ciężkich maszyn produkcyjnych,
 • obciążenia mechaniczne pochodzące od zainstalowanych maszyn i urządzeń,
 • obciążenia chemiczne, np. od kwasów, olejów itp.
 • obciążenia termiczne, np. równomierne ochłodzenie i ogrzanie, nierównomierne ochłodzenie i ogrzanie,
 • obciążenia wywołane skurczem betonu.

Na wielowarstwowy układ posadzki składają się [1]:

 • warstwa rodzimego podłoża gruntowego (współpracująca z posadzką),
 • warstwa nośna posadzki, która w zależności od potrzeb ma następujące warstwy składowe:
  –    warstwa geosyntetyku (geosiatki, geotkaniny lub geowłókniny) o funkcjach głównie separacyjnych i wzmacniających,
  –    warstwa podbudowy gruntowej z odpowiednio zagęszczonego, wzmocnionego lub chemicznie stabilizowanego gruntu nasypowego,
  –    warstwa podkładowa z bardzo dobrze zagęszczalnego sypkiego materiału gruboziarnistego (np. z piasku grubego, żwiru, pospółki, żużla, keramzytu, tłucznia itp.), z ewentualnym wzmocnieniem geosyntetykiem,
  –    warstwa podkładu z chudego betonu,
 • warstwa poślizgowa,
 • warstwa izolacji przeciwwilgociowej,
 • betonowa warstwa konstrukcyjna posadzki w postaci płyty betonowej, betonowej ze zbrojeniem rozproszonym lub ze zbrojeniem ciągłym w układzie krzyżowym.

Warstwy składające się na warstwę nośną posadzki nie zawsze muszą wystąpić wszystkie. W opisanym powyżej wielowarstwowym układzie pominięte zostały warstwy wykończeniowe posadzki, których zadaniem jest głównie podniesienie odporności powierzchniowej i ukształtowanie walorów estetycznych posadzki.

Podłoże/podbudowa

rys2 posadzki

Przykład izolacyjnej szczeliny oddzielającej posadzkę od innych elementów (ściany, słupy, fundamenty budynku, fundamenty maszyn itp.). Objaśnienia: 1 – ściana fundamentowa, belka podwalinowa, słup itp., 2 – szczelina dylatacyjna z wypełnieniem (np. taśma z pianki PE, PU), 3 – betonowa warstwa konstrukcyjna gr. 12–30 cm, 4 – warstwa poślizgowo-izolacyjna: 2×folia PE gr. 0,2 mm, 5 – chudy beton gr. 10–20 cm, 6 – podbudowa stabilizowana mechanicznie gr. 20–30 cm; rys.: G. Bajorek

Na obszarach zurbanizowanych coraz częściej brakuje terenów o korzystnej budowie podłoża gruntowego, co zmusza inwestorów do budowania obiektów na terenach o gorszych geotechnicznych warunkach posadowienia. Z tego powodu bardzo istotna jest rola prawidłowej oceny geotechnicznych warunków współpracy posadzki z podłożem. Najogólniej sformułowane wymagania stawiane podłożu gruntowemu pod posadzkę dotyczą jego trzech zespolonych cech, takich jak:

rys3 posadzki

Szczelina dylatacyjna przeciwskurczowa (kontrolna). Objaśnienia: 1 – masa uszczelniająca, 2 – wałek uszczelniający, 3 – rysa, 4 – betonowa warstwa konstrukcyjna gr. 12–30 cm, 5 – warstwa poślizgowo-izolacyjna: 2×folia PE gr. 0,2 mm, 6 – chudy beton gr. 10–20 cm, 7 – podbudowa stabilizowana mechanicznie gr. 20–30 cm,; rys.: G. Bajorek

 • odpowiednia nośność,
 • uregulowane i stabilne w strefie wpływu posadzki warunki wodne oraz właściwe i równomierne na całej powierzchni zagęszczenie.
rys4 posadzki

Przykładowe rozwiązanie szczeliny dylatacyjnej roboczej. Objaśnienia: 1 – różne systemowe rozwiązania wzmocnienia krawędzi szczeliny, 2 – szczelina dylatacyjna z wypełnieniem (np. taśma z pianki PE, PU), 3 – tuleja plastikowa, 4 – pręt stalowy – dybel: ∅ 20–25 mm, dł. 50 cm, 5 – drabinki podpierające dyble, 6 – betonowa warstwa konstrukcyjna gr. 12–30 cm, 7 – warstwa poślizgowo-izolacyjna: 2×folia PE gr. 0,2 mm, 8 – chudy beton gr. 10–20 cm, 9 – podbudowa stabilizowana mechanicznie gr. 20–30 cm; rys.: G. Bajorek

Zmiana któregoś z tych warunków w trakcie eksploatacji posadzki jest częstym powodem pojawiania się jej uszkodzeń. Parametrami, które charakteryzują w sposób ilościowy wytrzymałość warstwy nośnej i podłoża, są moduły odkształcenia (pierwotny Ev1 i wtórny Ev2) oraz współczynnik podatności podłoża k wyrażony w N/mm3.

Moduł Ev2 powinien odpowiadać wartości założonej w projekcie posadzki, ale nie może być niższy niż Ev2 = 80 N/mm2. Stosunek Ev2/Ev1 winien zaś spełniać warunek Ev1/Ev2  <  2,5. Jeśli podbudowa nie spełnia wymogów wytrzymałości, konieczne jest jej odpowiednie poprawienie lub przeprojektowanie konstrukcji posadzki przez takie zabiegi jak zwiększenie jej grubości, zmiana klasy betonu, zwiększenie ilości zbrojenia rozproszonego lub/i użycie dodatkowego zbrojenia z siatek.

Podłoże pod posadzkę powinno być równe (dopuszczalne są nierówności do 10 mm pod dwumetrową łatą), pozbawione miejscowych zaniżeń, a przede wszystkim przewyższeń, ostrych wystających krawędzi. Lokalne zakotwienie płyty betonowej w podłożu jest bowiem najczęstszym powodem powstawania rys i spękań typu skurczowego.

Często podłoże gruntowe przykrywa się warstwą betonu podkładowego klasy C8/10 lub C12/15, zwykle o grubości 100 mm, i dopiero na nim układana jest płyta posadzkowa. Warstwa ta jest odporna na uszkodzenia od procesów technologicznych związanych z transportem, układaniem i zagęszczaniem betonu, np. od kół betonomieszarek.

Warstwa poślizgowa

Swobodny przesuw kurczącej się płyty posadzki po odpowiednio przygotowanym podłożu umożliwia warstwa poślizgowa. Jej zadaniem jest zredukowanie wartości tarcia pod płytą posadzki, dlatego też należy ją wykonać z dwóch warstw folii polietylenowej o grubości nie mniejszej niż 0,2 mm. Współczynnik tarcia dla pojedynczej warstwy folii ułożonej na podłożu z chudego betonu wynosi 0,6–0,8. Zastosowanie dwóch warstw folii pozwala go zmniejszyć do wartości 0,3–0,5 [5]. Poszczególne warstwy folii należy ułożyć równo, bez fałd, z co najmniej 0,5-metrowymi zakładami [6].

Płyta betonowa posadzki

Grubość płyty posadzki jest zawsze określana na podstawie obliczeń statycznych. Zależy ona od:

fot1 posadzki

Przykładowe rozwiązanie systemowe  szczeliny dylatacyjnej roboczej; fot.: S. Słonina

fot4 posadzki

Szczeliny dylatacyjne przeciwskurczowe wypełnione masą uszczelniającą; fot.: S. Słonina

 • nośności podłoża,
 • rozstawu dylatacji konstrukcyjnych,
 • wielkości obciążeń,
 • typu zastosowanego zbrojenia,
 • wymagań użytkowych posadzki.

Niezależnie od wyników obliczeń statycznych zaleca się, aby grubość posadzki przemysłowej była nie mniejsza niż 120 mm.

Płyta posadzkowa musi mieć odpowiednią sztywność. Brak sztywności płyty przyczynia się do paczenia krawędzi konstrukcyjnych, a to w konsekwencji może być przyczyną zarysowań lub pęknięć płyty posadzki w ich pobliżu.

Decydującym parametrem, z uwzględnieniem którego powinno się projektować beton do wykonania posadzki, jest skurcz. Przyjmuje się, że całkowity skurcz prawidłowo zaprojektowanego betonu używanego do wykonania posadzki nie przekracza 0,5 mm/mb dla posadzek tradycyjnych zdylatowanych oraz 0,4 mm/mb dla płyt o specjalnych wymaganiach [7].

Wybór klasy betonu do wykonania płyty posadzki jest kompromisem między otrzymaniem betonu odpornego na ścieranie i betonu o ograniczonym skurczu [6]. Tylko zapewnienie jego odpowiednio niskiej wartości gwarantuje, że na posadzce z prawidłowo wykonanymi przerwami dylatacyjnymi nie pojawią się rysy i spękania typu skurczowego. Naprężenia powodowane skurczem betonu najczęściej kompensowane są przez dodanie do mieszanki betonowej odpowiednio efektywnych włókien stalowych.

Najczęściej wykonuje się posadzki z betonu C20/25, C25/30 i C30/37. Beton tej klasy jest w stanie zapewnić wymaganą wartość sił przyczepności włókien stalowych pozwalających na pełne wykorzystanie ich efektywności i osiągnięcie przez fibrobeton wymaganych właściwości mechanicznych i użytkowych.

Mieszanka betonowa powinna być jednorodną masą, bez oznak sedymentacji. Dodanie do niej włókien stalowych bardzo często wymusza zastosowanie większej ilości plastyfikatorów czy superplastyfikatorów, aby uzyskać odpowiednią konsystencję i urabialność. W ostatnim czasie coraz częściej do zbrojenia posadzek stosuje się odpowiednie włókna syntetyczne.

Szczeliny dylatacyjne izolacyjne

fot3 posadzki

Przykładowa szczelina dylatacyjna izolacyjna; fot.: S. Słonina

Szczeliny izolacyjne oddzielają posadzkę od innych elementów konstrukcji obiektu w celu umożliwienia ruchów dwóch sąsiednich elementów. Należy stosować je na stykach podłogi ze ścianami, słupami, fundamentami maszyn, fundamentami budynku lub w innych miejscach mogących ograniczać ruchy podłogi zarówno w poziomie, jak i w pionie, np. przy piecach, osadnikach, kanałach instalacyjnych, schodach itp. Powinny to być szczeliny całkowicie przecinające płytę podkładu. Jakiekolwiek połączenie posadzki z konstrukcją budynku generuje bowiem niepożądane naprężenia w posadzce.

Szczeliny izolacyjne najczęściej wykonuje się poprzez obłożenie ścian, słupów, studzienek, doków, naroży wchodzących w płytę posadzki itp. pianką polietylenową. Ponadto miejsca te powinny być koniecznie dodatkowo dozbrojone od mogących wystąpić naprężeń, np. za pomocą stalowych siatek i/lub prętów.

Szczeliny dylatacyjne przeciwskurczowe (kontrolne)

Szczeliny przeciwskurczowe wykonywane są w celu zlikwidowania naprężeń i przypadkowych pęknięć związanych ze skurczem przy wysychaniu oraz zmianami termicznymi i wilgotnościowymi podłogi. Wykonywane są jako nacięcie płyty betonowej na głębokość ok. 1/3 grubości płyty. Pod wykonanym nacięciem, gdzie przekrój betonu jest osłabiony, następuje kontrolowane pęknięcie płyty betonowej i jej podział na pola dylatacyjne.

Szczeliny przeciwskurczowe umożliwiają ruch pól w poziomie, a dzięki zazębieniu pęknięcia pod nacięciem – ruch w pionie. Jeśli projekt posadzki nie stanowi inaczej, to szczeliny dzielą posadzkę na pola prostokątne i kwadratowe o powierzchni nie większej niż 30–36 m2, przy czym długość boku nie powinna przekraczać 6 m.

Szczeliny dylatacyjne robocze (stykowe)

Szczeliny dylatacyjne robocze wykonywane są na styku betonów posadzki wylewanych w różnym czasie. Oddzielają płytę posadzki na całej grubości, uniemożliwiają ruch sąsiednich pól posadzki w pionie, jednocześnie umożliwiając ich przesuwanie się w poziomie. W tym celu w szczelinach najczęściej stosuje się dyble albo zbrojenie łączące sąsiednie pola dylatacyjne, ewentualnie szczeliny te są odpowiednio uformowane (specjalne zamki).

Podsumowanie

Omówione w artykule aspekty technologiczne związane z wykonywaniem poszczególnych elementów technologii najczęściej stosowanych posadzek przemysłowych w budynkach halowych jednoznacznie potwierdzają, jak dużym wyzwaniem inżynierskim jest wykonanie wolnej od wad posadzki.

Przyjmuje się, że prawidłowo wykonana posadzka przemysłowa powinna spełniać swoją funkcję w sposób nieprzerwany (bez napraw) przez czas nie krótszy niż 25 lat, a nawet 50 lat (Eurokod 2).

Należy mieć nadzieję, że dzięki przedstawionym w artykule informacjom wzrośnie świadomość wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego na temat złożoności problematyki prawidłowego wykonania posadzki przemysłowej w budynku halowym, co zaowocuje coraz większą ilością posadzek eksploatowanych bezusterkowo przez długie lata.

Literatura

1. J. Jasiczak, „Posadzki przemysłowe. Materiały, technologie, projektowanie, naprawy”, Addiment Polska sp. z o.o., Poznań 2001.
2. P. Kresso, „Wpływ jakości posadzek przemysłowych na logistykę wewnątrzmagazynową”, „Nowoczesne Hale” 3/2016, s. 60–62.
3. Z. Rusin, „Podłogi w obiektach budownictwa ogólnego i przemysłowego”, „Przegląd Budowlany”, 11/2002, s. 11–15.
4. S. Słonina, G. Bajorek, „Przypadek uszkodzenia posadzki bezspoinowej jako efekt oddziaływań eksploatacyjnych”, Monografia Awarie Budowlane – zapobieganie, diagnostyka, naprawy, rekonstrukcje, Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Szczecin 2017, s. 935–942.
5. P. Hajduk, „Projektowanie podłóg przemysłowych”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.
6. K. Gielnik, „Czynniki kształtujące odporność na ścieranie betonowych posadzek przemysłowych”, Seminarium naukowo­‑techniczne „Podłogi przemysłowe” 06.10.2009, s. 90–97.
7. W. Starosolski, „Konstrukcje żelbetowe według Eurokodu 2 i norm związanych”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

mgr inż. Paweł Tomczyk Właściwości akustyczne stropów i układów podłogowych

Właściwości akustyczne stropów i układów podłogowych Właściwości akustyczne stropów i układów podłogowych

Zapewnienie należytej ochrony przed hałasem jest jednym z podstawowych wymagań użytkowych stawianych obiektom budowlanym. Zostało ono sformułowane w Dyrektywie Unii Europejskiej 89/106/EEC92 oraz w Dokumencie...

Zapewnienie należytej ochrony przed hałasem jest jednym z podstawowych wymagań użytkowych stawianych obiektom budowlanym. Zostało ono sformułowane w Dyrektywie Unii Europejskiej 89/106/EEC92 oraz w Dokumencie Interpretacyjnym „Wymaganie podstawowe nr 5. Ochrona przed hałasem”. Podobne zapisy, włączające ponadto ochronę przeciwdrganiową, znajdują się w podstawowych aktach prawnych dotyczących budownictwa, do których należą: ustawa Prawo budowlane i związane z nią Rozporządzenie Ministra Infrastruktury...

mgr inż. Anna Zastawna-Rumin Izolacja aerożelowa na tle izolacji tradycyjnych

Izolacja aerożelowa na tle izolacji tradycyjnych Izolacja aerożelowa na tle izolacji tradycyjnych

Jedną ze współczesnych tendencji europejskich jest ograniczanie zużycia energii cieplnej w sektorze budowlanym, a co za tym idzie minimalizacja strat ciepła i zaostrzanie wymogów izolacyjności cieplnej....

Jedną ze współczesnych tendencji europejskich jest ograniczanie zużycia energii cieplnej w sektorze budowlanym, a co za tym idzie minimalizacja strat ciepła i zaostrzanie wymogów izolacyjności cieplnej. Zwiększenie parametrów izolacyjnych przegród budynku jest często bardzo trudne do uzyskania (przy istniejących grubych ścianach powoduje ograniczenie dopływu światła dziennego) lub wiąże się z wieloma kompromisami architektonicznymi i funkcjonalnymi (np. zmniejszeniem powierzchni użytkowej lub wysokości...

mgr inż. Maciej Rokiel Właściwości i rodzaje materiałów do hydroizolacji

Właściwości i rodzaje materiałów do hydroizolacji Właściwości i rodzaje materiałów do hydroizolacji

Zadaniem hydroizolacji jest ochrona konstrukcji przed wodą i wilgocią, jednak sama wilgoć nie jest jedynym czynnikiem zagrażającym trwałości konstrukcji lub jej elementów. Woda jest bardzo często nośnikiem...

Zadaniem hydroizolacji jest ochrona konstrukcji przed wodą i wilgocią, jednak sama wilgoć nie jest jedynym czynnikiem zagrażającym trwałości konstrukcji lub jej elementów. Woda jest bardzo często nośnikiem substancji, które mają szkodliwy wpływ na samą izolację i na chronione przez nią elementy budynku. Rozpuszczone w wodzie agresywne związki chemiczne powstałe np. w wyniku naturalnego procesu gnicia roślin i liści czy też wskutek procesów chemicznych (zachodzących pomiędzy wodą a produktami spalania,...

dr inż. Sławomir Chłądzyński Środki gruntujące do podłoży mineralnych

Środki gruntujące do podłoży mineralnych Środki gruntujące do podłoży mineralnych

Nie ma tynkowania bez gruntowania – takie hasło znają wszyscy doświadczeni tynkarze. Ale czy gruntowanie podłoża wykonywane jest tylko przed tynkowaniem? Co z przygotowaniem podłoża pod posadzki, hydroizolacje,...

Nie ma tynkowania bez gruntowania – takie hasło znają wszyscy doświadczeni tynkarze. Ale czy gruntowanie podłoża wykonywane jest tylko przed tynkowaniem? Co z przygotowaniem podłoża pod posadzki, hydroizolacje, gładzie czy farby?

mgr inż. Maciej Rokiel Zaprawy do spoinowania – co warto wiedzieć?

Zaprawy do spoinowania – co warto wiedzieć? Zaprawy do spoinowania – co warto wiedzieć?

Zaprawa spoinująca to element okładziny ceramicznej. Taka definicja wymusza traktowanie zaprawy spoinującej jako składnika kompleksowego rozwiązania technologiczno-materiałowego, którego pozostałymi elementami...

Zaprawa spoinująca to element okładziny ceramicznej. Taka definicja wymusza traktowanie zaprawy spoinującej jako składnika kompleksowego rozwiązania technologiczno-materiałowego, którego pozostałymi elementami są: zaprawa klejąca, płytki oraz masy do wypełnień dylatacji zastosowane na odpowiednim podłożu.

Jacek Sawicki Korek w izolacjach budowlanych

Korek w izolacjach budowlanych Korek w izolacjach budowlanych

Korek to materiał izolacyjny pochodzenia naturalnego. W budownictwie z powodzeniem sprawdza się jako izolacja cieplna i akustyczna.

Korek to materiał izolacyjny pochodzenia naturalnego. W budownictwie z powodzeniem sprawdza się jako izolacja cieplna i akustyczna.

mgr inż. Maciej Rokiel Posadzki przemysłowe - warunki bezawaryjnej eksploatacji

Posadzki przemysłowe - warunki bezawaryjnej eksploatacji Posadzki przemysłowe - warunki bezawaryjnej eksploatacji

Pod pojęciem podłogi należy rozumieć wykończenie poziomej przegrody konstrukcji nadające jej wymagane właściwości użytkowe. Na podłogę składają się: warstwy hydroizolacyjne, paroizolacja, izolacje termiczne...

Pod pojęciem podłogi należy rozumieć wykończenie poziomej przegrody konstrukcji nadające jej wymagane właściwości użytkowe. Na podłogę składają się: warstwy hydroizolacyjne, paroizolacja, izolacje termiczne i akustyczne, warstwy ochronne, warstwy nośne (betony, jastrychy), dobrane w zależności od obciążeń, rodzaju pomieszczenia i związanych z tym wymagań użytkowych. Posadzka natomiast to wierzchnia warstwa podłogi, przenosząca na warstwy konstrukcji obciążenia użytkowe i/lub zabezpieczająca przed...

dr inż. Katarzyna Nowak XPS jako izolacja termiczna podłóg na gruncie

XPS jako izolacja termiczna podłóg na gruncie XPS jako izolacja termiczna podłóg na gruncie

W budynkach niepodpiwniczonych najczęściej stosowanym rozwiązaniem podłogi jest ułożenie poszczególnych warstw bezpośrednio na gruncie. Ponieważ różnica temperatury między wnętrzem budynku a gruntem jest...

W budynkach niepodpiwniczonych najczęściej stosowanym rozwiązaniem podłogi jest ułożenie poszczególnych warstw bezpośrednio na gruncie. Ponieważ różnica temperatury między wnętrzem budynku a gruntem jest bardzo duża, konieczne jest zastosowanie w tym rozwiązaniu izolacji termicznej zapewniającej odpowiedni opór cieplny całej podłogi.

mgr inż. Piotr Idzikowski Posadzki i podkłady podłogowe – sztuka wylewania

Posadzki i podkłady podłogowe – sztuka wylewania Posadzki i podkłady podłogowe – sztuka wylewania

Wśród wylewek można wyróżnić podkłady podłogowe i posadzki. Te pierwsze mogą stanowić jedynie podłoże pod warstwy okładzinowe (płytki, parkiet, panele), gdyż nie mają odpowiedniej wytrzymałości na ścieranie....

Wśród wylewek można wyróżnić podkłady podłogowe i posadzki. Te pierwsze mogą stanowić jedynie podłoże pod warstwy okładzinowe (płytki, parkiet, panele), gdyż nie mają odpowiedniej wytrzymałości na ścieranie. Te drugie mogą tworzyć ostateczne wykończenie, nawet w pomieszczeniach o dużym ruchu.

mgr inż. Maciej Rokiel Uszczelnienie zespolone (podpłytkowe) z materiałów stosowanych w postaci ciekłej

Uszczelnienie zespolone (podpłytkowe) z materiałów stosowanych w postaci ciekłej

W styczniu 2010 r. ukazały się wytyczne „Verbundabdichtungen. Hinweise für die Ausführung von flüssig zu verarbeitenden Verbundabdichtungen mit Bekleidungen und Belägen aus Fliesen und Platten für den...

W styczniu 2010 r. ukazały się wytyczne „Verbundabdichtungen. Hinweise für die Ausführung von flüssig zu verarbeitenden Verbundabdichtungen mit Bekleidungen und Belägen aus Fliesen und Platten für den Innen- und Außenbereich” [1] będące aktualizacją ich wydania z 2005 r. Wytyczne te odnoszą się do przepisów prawa budowlanego obowiązującego w Niemczech, co nie oznacza, że nie można z nich korzystać w Polsce. Wręcz przeciwnie – stanowią jedno z najbardziej aktualnych źródeł wiedzy w tym zakresie. Artykuł...

dr inż. Adam Ujma Podłogi i posadzki – parametry cieplne

Podłogi i posadzki – parametry cieplne Podłogi i posadzki – parametry cieplne

Przenikaniu ciepła przez podłogi i posadzki oraz związanym z nim stratom ciepła poświęca się w literaturze technicznej stosunkowo dużo uwagi. W marginalny sposób natomiast traktuje się procesy cieplne...

Przenikaniu ciepła przez podłogi i posadzki oraz związanym z nim stratom ciepła poświęca się w literaturze technicznej stosunkowo dużo uwagi. W marginalny sposób natomiast traktuje się procesy cieplne związane z odczuciami cieplnymi użytkowników pomieszczeń.

mgr inż. Maciej Rokiel Wykładziny posadzkowe z płytek – podłoże pod płytki ceramiczne

Wykładziny posadzkowe z płytek – podłoże pod płytki ceramiczne Wykładziny posadzkowe z płytek – podłoże pod płytki ceramiczne

W Niemczech zagadnienia związane z wykonywaniem wykładzin ceramicznych regulowane są przynajmniej przez kilkanaście różnego rodzaju norm i wytycznych. Zupełnie inaczej sytuacja wygląda w polskich dokumentach...

W Niemczech zagadnienia związane z wykonywaniem wykładzin ceramicznych regulowane są przynajmniej przez kilkanaście różnego rodzaju norm i wytycznych. Zupełnie inaczej sytuacja wygląda w polskich dokumentach tego typu, które często zawierają niepełne informacje lub podają mniej rygorystyczne wymagania.

dr inż. Sławomir Chłądzyński, mgr inż. Romuald Skrzypczyński Podkłady podłogowe i masy wyrównujące - wykonawstwo

Podkłady podłogowe i masy wyrównujące - wykonawstwo Podkłady podłogowe i masy wyrównujące - wykonawstwo

Podłogi stanowią elementy wykończenia przegród poziomych budynku. Ich zadaniem jest zapewnienie użytkownikom budynków bezpiecznego poruszania się w pomieszczeniu. Z tego względu powinny być równe i tworzyć...

Podłogi stanowią elementy wykończenia przegród poziomych budynku. Ich zadaniem jest zapewnienie użytkownikom budynków bezpiecznego poruszania się w pomieszczeniu. Z tego względu powinny być równe i tworzyć powierzchnię poziomą. Muszą też zapewniać stabilność wszystkich warstw, a także spełniać warunki higieniczne i estetyczne. Jest to możliwe pod warunkiem właściwego zaprojektowania poszczególnych warstw, doboru odpowiednich materiałów oraz poprawnego wykonania robót posadzkarskich.

mgr inż. Maciej Rokiel Wykładziny posadzkowe z płytek – właściwy dobór kleju

Wykładziny posadzkowe z płytek – właściwy dobór kleju Wykładziny posadzkowe z płytek – właściwy dobór kleju

Klej powinien zapewnić mocne, trwałe i stabilne połączenie płytki z podłożem. Jednak na ostateczny efekt składa się kilka elementów: rodzaj i sposób przygotowania podłoża, rodzaj i parametry kleju oraz...

Klej powinien zapewnić mocne, trwałe i stabilne połączenie płytki z podłożem. Jednak na ostateczny efekt składa się kilka elementów: rodzaj i sposób przygotowania podłoża, rodzaj i parametry kleju oraz dobór odpowiednich płytek. Równie ważne jest wykonawstwo zgodne ze sztuką budowlaną.

mgr inż. Maciej Rokiel Wykładziny posadzkowe z płytek - dobór płytek i zapraw spoinujących

Wykładziny posadzkowe z płytek - dobór płytek i zapraw spoinujących Wykładziny posadzkowe z płytek - dobór płytek i zapraw spoinujących

Trwałość wykładziny zależy m.in. od właściwego doboru płytek (zagadnienie to jest jednak często bagatelizowane) oraz odpowiedniej do miejsca zastosowania zaprawy spoinującej. Przy wyborze właściwego materiału...

Trwałość wykładziny zależy m.in. od właściwego doboru płytek (zagadnienie to jest jednak często bagatelizowane) oraz odpowiedniej do miejsca zastosowania zaprawy spoinującej. Przy wyborze właściwego materiału istotny jest nie tylko podział na produkty do stosowania we wnętrzach lub na zewnątrz, lecz także podział wynikający z przeznaczenia i sposobu eksploatacji danego pomieszczenia czy obiektu.

dr inż. Sławomir Chłądzyński, mgr inż. Romuald Skrzypczyński Podkłady podłogowe i masy wyrównujące - rodzaje i właściwości

Podkłady podłogowe i masy wyrównujące - rodzaje i właściwości Podkłady podłogowe i masy wyrównujące - rodzaje i właściwości

W literaturze przedmiotu podawane są różne, często sprzeczne definicje dotyczące produktów przeznaczonych do wykonywania podłóg. W języku potocznym istnieją ponadto terminy, których brak w normach przedmiotowych....

W literaturze przedmiotu podawane są różne, często sprzeczne definicje dotyczące produktów przeznaczonych do wykonywania podłóg. W języku potocznym istnieją ponadto terminy, których brak w normach przedmiotowych. Usystematyzowanie definicji jest wstępem do dalszej charakterystyki produktów.

mgr inż. Maciej Rokiel Wykładziny posadzkowe z płytek - dylatacje i tolerancje wymiarowe

Wykładziny posadzkowe z płytek - dylatacje i tolerancje wymiarowe Wykładziny posadzkowe z płytek - dylatacje i tolerancje wymiarowe

By uniknąć uszkodzeń podłoża i warstw wykończeniowych, należy prawidłowo rozmieścić i wykonać dylatacje. W ich projektowaniu uwzględnia się obciążenia działające na posadzkę, zastosowanie lub brak ogrzewania...

By uniknąć uszkodzeń podłoża i warstw wykończeniowych, należy prawidłowo rozmieścić i wykonać dylatacje. W ich projektowaniu uwzględnia się obciążenia działające na posadzkę, zastosowanie lub brak ogrzewania podłogowego, powierzchnię, kształt i konstrukcję podłogi.

dr inż. Anna Staszczuk, prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński Wpływ wysokich temperatur letnich na projektowanie termiczne podłóg w jednokondygnacyjnych budynkach mieszkalnych w Polsce

Wpływ wysokich temperatur letnich na projektowanie termiczne podłóg w jednokondygnacyjnych budynkach mieszkalnych w Polsce Wpływ wysokich temperatur letnich na projektowanie termiczne podłóg w jednokondygnacyjnych budynkach mieszkalnych w Polsce

Zjawiska pogodowe związane z globalnym ociepleniem coraz częściej i bardziej dotkliwie wpływają na mikroklimat w budynkach mieszkalnych. Mogą mieć szkodliwy wpływ na życie ludzkie, zwłaszcza w regionach...

Zjawiska pogodowe związane z globalnym ociepleniem coraz częściej i bardziej dotkliwie wpływają na mikroklimat w budynkach mieszkalnych. Mogą mieć szkodliwy wpływ na życie ludzkie, zwłaszcza w regionach o umiarkowanym klimacie, w których budynki mieszkalne zazwyczaj nie są przystosowane do przedłużających się okresów ciągłego występowania wysokich temperatur w okresie letnim.

dr inż. Jan Lorkowski Silnie obciążona posadzka na styropianie

Silnie obciążona posadzka na styropianie Silnie obciążona posadzka na styropianie

W chłodni zaprojektowano posadzkę obciążoną ruchomymi regałami wysokiego składowania ustawionymi na szynach. Na etapie realizacji okazało się, że zamiast styropianu EPS 200 ułożono styropian podposadzkowy...

W chłodni zaprojektowano posadzkę obciążoną ruchomymi regałami wysokiego składowania ustawionymi na szynach. Na etapie realizacji okazało się, że zamiast styropianu EPS 200 ułożono styropian podposadzkowy typu EPS 150.

dr hab. inż. Maria Wesołowska, dr inż. Paula Szczepaniak Projektowanie termiczne podłóg wielkopowierzchniowych obiektów handlowych

Projektowanie termiczne podłóg wielkopowierzchniowych obiektów handlowych

W latach 90. XX w. powstały w Polsce pierwsze budynki o bardzo dużej powierzchni z przeznaczeniem handlowym – super- i hipermarkety. Z uwagi na bardzo duży obszar oddziaływania takiego obiektu ich powstawanie...

W latach 90. XX w. powstały w Polsce pierwsze budynki o bardzo dużej powierzchni z przeznaczeniem handlowym – super- i hipermarkety. Z uwagi na bardzo duży obszar oddziaływania takiego obiektu ich powstawanie w wielu miastach budziło kontrowersje.

dr inż. Mariusz Franczyk Problemy techniczno-prawne wykonywania i odbioru posadzek przemysłowych

Problemy techniczno-prawne wykonywania i odbioru posadzek przemysłowych Problemy techniczno-prawne wykonywania i odbioru posadzek przemysłowych

Etap odbioru robót budowlanych jest często źródłem konfliktów pomiędzy inwestorem a wykonawcą. Zdarza się, że ze względu na stwierdzone wady obiektu inwestor odmawia odbioru prac budowlanych i wypłaty...

Etap odbioru robót budowlanych jest często źródłem konfliktów pomiędzy inwestorem a wykonawcą. Zdarza się, że ze względu na stwierdzone wady obiektu inwestor odmawia odbioru prac budowlanych i wypłaty wynagrodzenia wykonawcy, a jednocześnie przystępuje do użytkowania obiektu, do czego nie jest uprawniony.

mgr inż. Piotr Idzikowski Jak przyklejać okładziny ceramiczne na trudne podłoża?

Jak przyklejać okładziny ceramiczne na trudne podłoża? Jak przyklejać okładziny ceramiczne na trudne podłoża?

Są dwa typy trudnych podłoży: o ograniczonej nośności i odkształcalne. W praktyce bardzo często się zdarza, że obydwie trudności występują równocześnie, zwłaszcza przy remontach starych domów czy mieszkań.

Są dwa typy trudnych podłoży: o ograniczonej nośności i odkształcalne. W praktyce bardzo często się zdarza, że obydwie trudności występują równocześnie, zwłaszcza przy remontach starych domów czy mieszkań.

dr inż. Artur Pałasz Wyroby hydroizolacyjne typu folia w płynie cz. 2

Wyroby hydroizolacyjne typu folia w płynie cz. 2 Wyroby hydroizolacyjne typu folia w płynie cz. 2

Jakość surowców, poprawność sporządzenia receptury czy przebiegu procesu produkcyjnego można sprawdzić dopiero po przeprowadzeniu odpowiednich badań laboratoryjnych. Odpowiednich, tzn. wykorzystujących...

Jakość surowców, poprawność sporządzenia receptury czy przebiegu procesu produkcyjnego można sprawdzić dopiero po przeprowadzeniu odpowiednich badań laboratoryjnych. Odpowiednich, tzn. wykorzystujących dobre metody badawcze i spełniających stosunkowo rygorystyczne wymagania.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Projektowanie podłóg w świetle nowych wymagań cieplnych

Projektowanie podłóg w świetle nowych wymagań cieplnych Projektowanie podłóg w świetle nowych wymagań cieplnych

Projektowanie podłóg na gruncie, stropach międzykondygnacyjnych, nad pomieszczeniami nieogrzewanymi oraz stropach kondygnacji podziemnych powinno nie tylko zapewnić spełnienie wymagań konstrukcyjnych i...

Projektowanie podłóg na gruncie, stropach międzykondygnacyjnych, nad pomieszczeniami nieogrzewanymi oraz stropach kondygnacji podziemnych powinno nie tylko zapewnić spełnienie wymagań konstrukcyjnych i akustycznych, lecz także cieplno­‑wilgotnościowych.

Wybrane dla Ciebie

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny » Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? » Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Płyty XPS – następca styropianu »

Płyty XPS – następca styropianu » Płyty XPS – następca styropianu »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? » Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków » Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.