Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Analiza wybranych parametrów cieplnych podłóg nieogrzewanych i ogrzewanych

Analysis of selected thermal parameters of non-heated and heated floors

W artykule oceniono wymagania w zakresie izolacyjności cieplnej podłóg ogrzewanych według wymagań normowych w stosunku do wymagań, jakie wynikają z warunków budowlanych.
Kronopol

W artykule oceniono wymagania w zakresie izolacyjności cieplnej podłóg ogrzewanych według wymagań normowych w stosunku do wymagań, jakie wynikają z warunków budowlanych.


Kronopol

Problem oddziaływania konstrukcji stropu z posadzką czy podłogi na gruncie na odczucia użytkowników budynków nie znajduje należytego miejsca w opracowaniach projektowych. Wydaje się być ono jednak bardzo ważne m.in. z racji konieczności spełnienia dwóch podstawowych wymagań odnoszących się do budynków użytkowanych przez ludzi, jakimi są jakość użytkowania oraz odpowiednia ochrona cieplna i racjonalne użytkowanie energii.

Zobacz także

Tremco CPG Poland Sp. z o.o. Flowcrete – bezspoinowe posadzki żywiczne w przemyśle

Flowcrete – bezspoinowe posadzki żywiczne w przemyśle Flowcrete – bezspoinowe posadzki żywiczne w przemyśle

Bezspoinowe posadzki żywiczne są często nazywane posadzkami przemysłowymi. Ze względu na ich właściwości, m.in. trwałość, wytrzymałość mechaniczną, w tym odporność na ścieranie, szczelność i nienasiąkliwość...

Bezspoinowe posadzki żywiczne są często nazywane posadzkami przemysłowymi. Ze względu na ich właściwości, m.in. trwałość, wytrzymałość mechaniczną, w tym odporność na ścieranie, szczelność i nienasiąkliwość oraz łatwość utrzymania w czystości, rozwiązania posadzkowe na bazie żywic syntetycznych są powszechnie stosowane w zakładach produkcyjnych z różnych branż.

dr inż. Krzysztof Pogan, WestWood® Kunststofftechnik GmbH Rozwiązania dla parkingów wielopoziomowych i podziemnych

Rozwiązania dla parkingów wielopoziomowych i podziemnych Rozwiązania dla parkingów wielopoziomowych i podziemnych

Parkingi wielopoziomowe i podziemne to niewątpliwie budowle, których nie można porównać do powszechnie spotykanych w budownictwie tradycyjnych budowli żelbetowych. Swoimi właściwościami przypominają one...

Parkingi wielopoziomowe i podziemne to niewątpliwie budowle, których nie można porównać do powszechnie spotykanych w budownictwie tradycyjnych budowli żelbetowych. Swoimi właściwościami przypominają one raczej budowle drogowe, jak np. mosty. Zatem muszą spełniać wysokie wymagania w zakresie trwałości – powinny możliwie długo pozostać odporne na oddziaływanie warunków zewnętrznych i służyć przez długi czas.

mgr inż. Julia Blazy, prof. dr hab. inż. Łukasz Drobiec Wpływ zbrojenia rozproszonego na pracę posadzek na gruncie

Wpływ zbrojenia rozproszonego na pracę posadzek na gruncie Wpływ zbrojenia rozproszonego na pracę posadzek na gruncie

Temat zachowania się posadzek przemysłowych z dodatkiem zbrojenia rozproszonego (ang. fiber reinforced concrete – FRC) ma charakter interdyscyplinarny. Dlaczego? Otóż nie jest związany tylko z inżynierią...

Temat zachowania się posadzek przemysłowych z dodatkiem zbrojenia rozproszonego (ang. fiber reinforced concrete – FRC) ma charakter interdyscyplinarny. Dlaczego? Otóż nie jest związany tylko z inżynierią lądową i geotechniką, ale również z inżynierią materiałową. W rezultacie do poprawnego rozumienia pracy posadzki wymagana jest wszechstronna wiedza, której rozwój jest korzystny dla szerokiej grupy inżynierów oraz wykonawców. Ponadto ciągle jesteśmy świadkami rozwijających się nowych materiałów i...

 

Abstrakt

W artykule oceniono wymagania w zakresie izolacyjności cieplnej podłóg ogrzewanych według wymagań normowych w stosunku do wymagań, jakie wynikają z warunków budowlanych. Określono grubość izolacji cieplnej w podłodze ogrzewanej, jaką należałoby przyjąć, kierując się wymaganiami warunków budowlanych. Przeanalizowano parametry cieplne podłóg w kontekście odczuć komfortu cieplnego człowieka.

Analysis of selected thermal parameters of non-heated and heated floors

The article evaluates requirements in the field of thermal insulation of heated floors according to requirements of standards in relation to requirements pursuant to the building conditions. Determined was the thickness of thermal insulation in the heated floor that should be adopted based on the requirements of the building conditions. Analysed were thermal parameters of floors in the context of human thermal comfort perception.

Pod określeniem podłogi należy rozumieć poziomą przegrodę budowlaną składającą się z reguły z kilku warstw pełniących różne funkcje, wśród których należy wymienić warstwy: podkładową, wyrównawczą, izolacyjną (z izolacją cieplną i/lub akustyczną) oraz powłoki: wodochronna i/lub parochronna. Cały ten warstwowy układ ułożony jest na warstwie konstrukcyjnej lub wkomponowany w układ nośny, jak ma to miejsce np. w przypadku podłóg na legarach, gdzie izolacja cieplna lub akustyczna może wypełniać przestrzenie między belkami.

Elementem konstrukcyjnym w podłogach na gruncie może być płyta położona na gruncie lub warstwie podbudowy, natomiast w podłogach nad pomieszczeniami lub przestrzeniami powietrznymi - strop.

Nieodłącznym elementem podłogi jest warstwa lub powłoka wykończeniowa od strony pomieszczenia, która niezależnie od zastosowanego materiału określana jest jako posadzka. Zdarza się czasami, nie do końca poprawne, zastosowanie terminu podłoga do warstwy użytkowej, czyli posadzki.

Przepisy techniczne budowlane podają wartości dopuszczalne parametrów izolacyjności cieplnej, jakie muszą spełniać konstrukcje cieplne stropów i podłóg stanowiących element osłony termicznej pomieszczeń ogrzewanych. Istotne różnice w tym zakresie można zauważyć w wymaganiach odnoszących się do podłóg ogrzewanych i nieogrzewanych. Wymagania w zakresie energooszczędności stosunkowo łatwo spełniane są dla tych konstrukcji w budynkach nowo realizowanych, natomiast zazwyczaj sprawiają duży problem w obiektach poddawanych działaniom termomodernizacyjnym.

Równocześnie powyższe przepisy nie regulują jednoznacznie właściwości wspomnianych konstrukcji, pod względem ich wpływu na odczucia cieplne czy komfort cieplny użytkowników danych pomieszczeń.

W przypadku strat ciepła przez podłogi wpływ na to zjawisko ma cała konstrukcja podłogi, natomiast na procesy aktywności cieplnej wpływ mogą mieć jedna, a czasami dwie lub trzy warstwy podłogi, licząc od góry. Przy czym największy wpływ ma zawsze warstwa pierwsza, wierzchnia, czyli posadzka.

Takie podejście do zagadnienia oceny konstrukcji podłogi pod względem cieplnym podyktowane jest tym, iż na straty ciepła z pomieszczeń mogą mieć wpływ nie tylko właściwości izolacyjne konstrukcji przegrody. Po części na straty ciepła wpływają również odczucia cieplne użytkowników, którzy w zależności od tego czy odczuwają zimno, czy ciepło, mogą decydować się na podwyższenie lub obniżenie temperatury powietrza w pomieszczeniu.

Analiza wymagań dotyczących właściwościami cieplnych podłóg

Współczynnik przenikania ciepła służy nie tylko do wyznaczania strat ciepła przez przegrodę budowlaną, ale pozwala również określić wartość temperatury powierzchni przegrody/posadzki. Temperatura powierzchniowa wpływa w tym przypadku na wartość temperatury odczuwalnej, wpływającej na odczucia cieplne użytkowników pomieszczeń, uwzględniającej oprócz temperatury powietrza, również temperaturę powierzchni otaczających pomieszczenie.

Zbyt niska lub zbyt wysoka temperatura powierzchni posadzki przekłada się na tworzenie dyskomfortu związanego z kontaktem stóp użytkowników pomieszczenia z taką podłogą.

Niska temperatura powierzchni przegród to automatycznie naturalna potrzeba podniesienia temperatury powietrza, w celu uzyskania przez użytkowników komfortowych warunków użytkowania. I odwrotnie, w przypadku wzrostu temperatury powierzchni przegród pojawia się chęć obniżenia temperatury powietrza w pomieszczeniu w celu zachowania odpowiedniego poziomu odczuć cieplnych. Pojawia się wówczas efekt oszczędnościowy w postaci zmniejszenia ilości ciepła niezbędnego na pokrycie potrzeb grzewczych pomieszczenia.

Z danych zamieszczonych w opracowaniu [1] wynika, iż wraz ze wzrostem wartości współczynnika przenikania ciepła U stropu nad przejazdem z 0,10 do 0,70 W/(m2·K) znacząco spada wartość temperatury na powierzchni posadzki. W najchłodniejszym okresie (temperatura zewnętrzna -20°C), przy podanym wyżej obniżeniu izolacyjności cieplnej przegrody, średnia wartość temperatury na jej powierzchni spada z 19,3°C do 15,2°C.

Wraz ze zmniejszeniem wartości współczynnika przenikania ciepła przegrody obniża się przedział zmian średniej wartości temperatury na powierzchni posadzki. W przypadku zmiany temperatury powietrza zewnętrznego z 10°C do –20°C zmniejsza się on z 3,6 K (współczynnik U = 0,70 W/(m2·K) do wartości raptem 0,5 K (współczynnik U = 0,10 W/(m2·K). Wskazuje to, iż przy bardzo dobrej izolacyjności cieplnej konstrukcji przegrody temperatura powierzchni posadzki, niezależnie od zewnętrznych warunków temperaturowych, utrzymuje się praktycznie na stałym poziomie.

Izolacja cieplna w podłogach ogrzewanych

W przypadku podłóg ogrzewanych w normie PN-EN 1264­‑3:2009 [2] znaleźć można wymagania dotyczące jedynie izolacyjności cieplnej warstwy znajdującej się pod warstwą grzewczą.

W przypadku tego rodzaju przegród warstwa izolacji cieplnej pod warstwą grzewczą w podłodze powinna zapewnić minimalne straty ciepła z systemu grzewczego. Należałoby zwrócić uwagę na fakt, iż w przypadku konstrukcji podłogi ogrzewanej w szczególny sposób, inny niż w konstrukcjach podłogi nieogrzewanej, powinno podchodzić się do kwestii zapewnienia izolacyjności cieplnej i określania strat ciepła.

Ponieważ element z warstwą grzewczą ma za zadanie dostarczać ciepło do pomieszczenia, wymaganą na podstawie warunkach technicznych budowlanych izolacyjność cieplną (współczynnik UC) należy uzyskać już dla części przegrody znajdującej pod warstwą grzewczą. Dlatego też w tego rodzaju konstrukcjach zastosowana warstwa lub warstwy termoizolacyjne, a nie cała przegroda (jak to jest w przypadku przegród bez warstw grzewczych), powinny spełniać również podstawowe wymagania w zakresie ochrony cieplnej, wynikające z warunków technicznych budowlanych [3]. Takie podejście jest tym bardziej zasadne ze względu na to, że warstwa grzewcza może mieć temperaturę na poziomie 35-55°C, a więc zacznie wyższą niż temperatura powietrza w pomieszczeniu ogrzewanym (np. 16-24°C).

Innego rodzaju wymagania w zakresie właściwości cieplnych formułuje się dla warstw nad powierzchnią grzewczą. Opór warstw podkładu i posadzki nie powinien przekraczać wartości 0,15 (m2·K)/W dla przypadku zastosowania tylko ogrzewania podłogowego. Mniejszą wartość maksymalnego oporu równą 0,10 (m2·K)/W przyjmuje się dla przypadku ogrzewania w okresie zimowym i chłodzenia podłogowego w okresie letnim.

W normie PN-EN 1264-3:2009 [2] wymagania dla warstw izolacyjnych, czyli znajdujących się pod warstwą grzewczą, są bardzo łagodne, dalekie od tych podanych warunkach technicznych. Ponadto nie wymieniono tam wymagań dla przegród zewnętrznych, w odniesieniu do których w warunkach budowlanych zostały one ustalone. Przegrody te to np. strop na przejazdem, podcieniem, arkadami itp., w których również może występować system ogrzewania podłogowego.

Z prostego porównania powyższych wymagań normowych [2] z wymaganiami odnoszącymi się do izolacyjności cieplnej przegród chłodzących w budynkach ogrzewanych wynika, iż są one niewystarczające (TAB. 1). Podano tam szacunkowe minimalne wartości oporu cieplnego warstwy izolacji cieplnej wyznaczono z wartości 1/UCmaxpo odjęciu oporów przejmowania ciepła Rsi i Rse oraz oporu warstw wierzchnich przegrody na poziomie 0,15 (m2·K)/W.

TABELA 1 Zestawienie szacunkowej wartości minimalnego oporu cieplnego warstwy izolacji cieplnej według normy PN-EN 1264-3:2009 [2], wymagań zgodnych z wytycznymi warunków budowlanych [3] i procentowa różnica między wymaganiami

TABELA 1 Zestawienie szacunkowej wartości minimalnego oporu cieplnego warstwy izolacji cieplnej według normy PN-EN 1264-3:2009 [2], wymagań zgodnych z wytycznymi warunków budowlanych [3] i procentowa różnica między wymaganiami

Dla stropu nad przejazdem i tym podobnych konstrukcji, z racji braku wytycznych w normie PN-EN 1264-3:2009 [2], przyjęto wymóg jak dla podłogi na gruncie. Różnice procentowe między przytoczonymi wartościami normowymi a wynikającymi z warunków budowlanych podano jedynie dla przypadku, kiedy nie zostają spełnione wymagania techniczne budowlane.

Szczególnie duże dysproporcje między wymaganiami wynikającymi z warunków budowlanych i normowych dla konstrukcji z ogrzewaniem podłogowym zauważalne są dla stropu nad przejazdem, stropu nad pomieszczeniem nieogrzewanym lub zamkniętą przestrzenią podpodłogową. Procentowa różnica w wymaganiach w przypadku stropów nad przejazdami, w pomieszczeniach z temperaturą powietrza wewnętrznego 16°C i wyższą wynosi 127% i dojdzie do 175%, w momencie kiedy będą obowiązywały przepisy wprowadzone od roku 2021.

W przypadku stropów nad pomieszczeniami nieogrzewanymi procentowa różnica między wymaganiami sięga 75,5%, na niekorzyść wymagań normy [2].

Z przytoczonych w pracy [4] wyników analiz wymiany ciepła konstrukcji podłóg ogrzewanych wynika, iż zalecane przez systemodawców układów ogrzewania podłogowego grubości izolacji cieplnej pod warstwą grzewczą, określone prawdopodobnie jedynie na podstawie wymagań normy [2], są niewystarczające.

Na podstawie zestawionych w TAB. 1. wartości minimalnych oporów cieplnych wyznaczono minimalne grubości warstwy izolacji cieplnej, wynikające z wytycznych normy [2] i wymagań warunków budowlanych [3], dla dwóch przypadków przewodności cieplnej izolacji cieplnej 0,040 i 0,035 W/(m·K) (TAB. 2.).

TABELA 2. Zestawienie szacunkowej grubości warstw izolacji cieplnej, jakie należałoby przyjąć według wymagań normowych normy PN-EN 1264-3:2009 i wytycznych warunków budowlanych [3]

TABELA 2. Zestawienie szacunkowej grubości warstw izolacji cieplnej, jakie należałoby przyjąć według wymagań normowych normy PN-EN 1264-3:2009 i wytycznych warunków budowlanych [3]

Podane w TAB. 2. wartości zostały zaokrąglone w górę do pełnych centymetrów.

Z porównania powyższych danych wynika, iż wytyczne normowe, w szczególności dla stropów nad przejazdami i pomieszczeniami nieogrzewanymi, w pomieszczeniach z temperaturą wewnętrzna powyżej 8°C, są znacznie zaniżone, w stosunku do wartości wyznaczonych na podstawie warunków budowlanych. Jest to szczególnie ważne w świetle zaostrzania wymagań budowlanych w zakresie charakterystyki energetycznej budynków.

Kierowanie się jedynie wytycznymi normy [2] w zakresie izolacji cieplnej konstrukcji z ogrzewaniem podłogowym pogarsza efektywność energetyczną tych systemów, poprzez generowanie dodatkowych strat ciepła. Odnosi się to w szczególności do izolacji cieplnej ogrzewania podłogowego w stropach nad przejazdami, podcieniami itp. oraz nad przestrzeniami nieogrzewanymi. Z obliczeń wynika, iż dla tego rodzaju konstrukcji należy przyjmować grubości dochodzące odpowiednio do 21 i 14 cm, a od roku 2021 nawet 25 cm, kiedy z wymagań normowych wystarczyłoby zastosować warstwy izolacyjne o grubości 7-9 cm.

Innym ważnym zagadnieniem związanym z ochroną cieplną jest odpowiednia izolacja cieplna w miejscu występowania mostków cieplnych liniowych, czyli np. na połączeniu podłogi ze ścianą zewnętrzną. Przy zastosowaniu ogrzewania podłogowego następuje tam istotna zmiana właściwości cieplnych danego węzła konstrukcyjnego.

Ciepło z rur grzewczych wpływa na zwiększenie, czasami bardzo znaczące, gęstości strumienia ciepła przenikającego przez przegrodę.

Miejscem szczególnie narażonym na podwyższone straty ciepła jest połączenie ściany zewnętrznej z podłogą na gruncie, ze stropem nad piwnicą, płytą balkonową i inne. W pracy [5] podane zostały zależności graficzne wartości współczynnika Ψe mostka cielnego liniowego dla różnych układów konstrukcyjnych przegród z ogrzewaniem podłogowym i różnej wartości temperatury wody zasilającej w ciepło system grzewczy. Wynika z nich, iż w przypadku zastosowania systemu grzewczego w stropie na połączeniu ze ścianą zewnętrzną współczynnik Ψe może wzrosnąć z 0,001 W/(m·K) do 0,012 W/(m·K), a w przypadku stropu połączonego z żelbetową płytą balkonową o konstrukcji wspornikowej z 1,15 W/(m·K) do 1,32 W/(m·K).

Wyniki tych badań w szczególny sposób podkreślają potrzebę odpowiedniego zadbania o minimalizowanie strat ciepła w danym węźle konstrukcyjnym. Z tego też względu szczególnie w przypadku podłogi ogrzewanej zalecać należy stosowanie odpowiednich kształtek i bloczków izolacyjnych cokołowych i balkonowych, które w pewnym zakresie minimalizują straty ciepła.

Właściwe zaizolowanie wymienionych węzłów konstrukcyjnych, ograniczające straty ciepła, przekłada się na poprawą efektywności działania samego systemu grzewczego.

Charakterystyka podłóg pod względem odczuć cieplnych

Właściwości cieplne podłóg wpływają również na odczucia komfortu cieplnego ludzi przebywających w pomieszczeniu. Oceniany on może być na podstawie wskaźników ujętych w przepisach normowych.

Norma PN-EN ISO 7730:2006 [6] zawiera podział pomieszczeń na kategorie A, B i C, różnicujące pomieszczenia pod względem odczuć cieplnych:

 • kategoria A - najwyższe wymagania w zakresie odczuć komfortu cieplnego, ze względu na obecność w pomieszczeniach użytkowników szczególnie wrażliwych, np. dzieci, osób niepełnosprawnych, chorych lub w podeszłym wieku; np. pomieszczenia w żłobkach, przedszkolach, szpitalach, domach seniora i pomocy społecznej oraz łazienki, baseny itp.,
 • kategoria B - średnie wymagania w zakresie odczuć komfortu cieplnego, które powinny spełniać pomieszczenia dla nowo oddawanych budynkach, o innych funkcjach niż wymienione w kategorii A, np. pomieszczenia mieszkalne, szkolne, biurowe itp.,
 • kategoria C - najgorsze akceptowalne warunki, zazwyczaj w istniejących budynkach, np. pomieszczenia biurowe o obniżonym standardzie, przemysłowe.

Poszczególne kategorie opisywane są przez szereg wskaźników, takich jak:

 • PMV (Predicted Mean Vote) - wskaźnik przewidywanego przeciętnego odczucia,
 • PPD (Predicted Percentage of Dissatisfied) - wskaźnik procentowy osób niezadowolonych z warunków termicznych odczuwalnych przez ciało;
 • wskaźniki procentowe liczby osób odczuwających dyskomfort wywołany poprzez różne czynniki:
  DR (Draught Rating) - przeciąg,
  PDV
  (Percentage of Dissatisfied from Vertical air temperature difference between head and feet) - pionową różnicę temperatur,
  PDF (Percentage of Dissatisfied caused by warm or cold Floor) - ciepłą lub zimną podłogę,
  PDΔ
  (Percentage of Dissatisfied from radiant asymmetry) - asymetrię temperatury promieniowania.

W TAB. 3 zestawiono wymagane wartości wskaźników, wyrażające dopuszczalny poziom odczuć użytkowników pomieszczeń w zależności od kategorii komfortu cieplnego. Znajdują się tam również parametry związane z właściwościami cieplnymi podłóg/posadzek.

TABELA 3 Zestawienie wymaganych wartości wskaźników służących do oceny odpowiedniej klasy pomieszczeń w zależności od parametrów określających warunki komfortu cieplnego na podstawie normy PN-EN ISO 7730:2006 [6]

TABELA 3 Zestawienie wymaganych wartości wskaźników służących do oceny odpowiedniej klasy pomieszczeń w zależności od parametrów określających warunki komfortu cieplnego na podstawie normy PN-EN ISO 7730:2006 [6]

Dyskomfort lokalny wyrażony wskaźnikiem PDF, wywołany odczuciami związanymi z temperaturą posadzki zimnej lub ciepłej, określa się za pomocą wzoru:

gdzie:

θF,m - temperatura powierzchni posadzki, [°C].

Wyniki obliczeń wskaźnika PDF dla podłóg, w stropach nad przejazdami, różniących się współczynnikiem przenikania ciepła, w zależności od temperatury powietrza zewnętrznego, wskazują na to, iż tylko konstrukcje o bardzo wysokich parametrach izolacyjności cieplnej są w stanie zapewnić parametry odpowiadające kategorii A i B pomieszczeń, w całym zakresie przyjętej do obliczeń zmiany temperatury zewnętrznej (RYS. 1). Są to konstrukcje charakteryzujące się współczynnikiem przenikania ciepła rzędu 0,10-0,12 W/(m2·K). Wynika z tego, iż tego rodzaju konstrukcje nie tylko przyczyniają się do minimalizowania strat ciepła, ale również korzystnie wpływają na odczucia cieplne użytkowników pomieszczeń. Kategorię odczuć cieplnych na poziomie C zapewnią z kolei konstrukcje o współczynniku UC nieprzekraczającym wartości 0,40 W/(m2·K).

RYS. 1 Charakter zmiany wskaźnika komfortu cieplnego PDF w zależności od współczynnika przenikania ciepła konstrukcji zestawiony z poziomami dopuszczalnymi dla różnych kategorii pomieszczeń; rys. archiwum autora

RYS. 1 Charakter zmiany wskaźnika komfortu cieplnego PDF w zależności od współczynnika przenikania ciepła konstrukcji zestawiony z poziomami dopuszczalnymi dla różnych kategorii pomieszczeń; rys. archiwum autora

RYS. 2 Charakter zmiany wskaźnika komfortu cieplnego PDF uzależniony od temperatury powierzchni posadzki zestawiony z poziomami dopuszczalnymi dla różnych kategorii pomieszczeń; rys. archiwum autora

RYS. 2 Charakter zmiany wskaźnika komfortu cieplnego PDF uzależniony od temperatury powierzchni posadzki zestawiony z poziomami dopuszczalnymi dla różnych kategorii pomieszczeń; rys. archiwum autora

Wyniki obliczeń wskaźnika PDFw zależności od temperatury powierzchni posadzki odnoszą się do przypadku podłogi, tak nieogrzewanej, jak i ogrzewanej (RYS. 2).

RYS. 3 Charakter zmiany wskaźnika komfortu cieplnego PDV od różnicy temperatury w pionie oraz poziomy dopuszczalne dla różnych kategorii pomieszczeń; rys. archiwum autora

RYS. 3 Charakter zmiany wskaźnika komfortu cieplnego PDV od różnicy temperatury w pionie oraz poziomy dopuszczalne dla różnych kategorii pomieszczeń; rys. archiwum autora

Lewa część wykresu odpowiada przypadkowi podłogi nieogrzewanej, natomiast prawa i środkowa podłogi ogrzewanej.

Z wykresu wynika, iż konstrukcje podłogi nieogrzewanej nie są w stanie zapewnić najkorzystniejszych warunków temperaturowych związanych z odczuciami cieplnymi. Takie parametry zapewnią jedynie konstrukcje podłóg ogrzewanych, oczywiście w sytuacji włączonego systemu grzewczego.

Z RYS. 2 wynika, iż pomieszczenia zaliczane do kategorii A i B powinny charakteryzować się temperaturą powierzchni posadzki w zakresie od 19°C do 28°C, a w przypadku kategorii C od 17°C do 30°C. Najkorzystniejsze warunki uzyskuje się wówczas, kiedy temperatura powierzchniowa posadzki jest bliska wartości ok. 23,5°C.

Dyskomfort lokalny wyrażony jest również wskaźnikiem PDV, który ocenia skalę odczuć cieplnych związanych z różnicą temperatury powietrza w pionie na poziomie głowy i kostek człowieka, znajdującego się w pozycji siedzącej. Parametr określany jest za pomocą wzoru:

gdzie:

Δtv - różnica temperatury powietrza w pionie między głową a kostkami nóg człowieka, [K].

Zestawienie wyników obliczeń wskaźnika PDV z dopuszczalnymi poziomami tego wskaźnika dla różnych kategorii odczuć cieplnych, przedstawiono w formie wykresu na RYS. 3.

Z przebiegu zależności PDVna RYS. 3  wynika, iż aby spełnione było kryterium PDVto:

 • dla pomieszczeń kategorii A, różnica temperatury powietrza w pionie między głową a kostkami nóg człowieka nie może przekroczyć wartości ok. 2,7 K,
 • dla kategorii B 3,3 K,
 • a dla kategorii C - 4,2 K.

Porównując dane obliczeń temperatury powierzchni posadzki w podłodze nieogrzewanej, w zależności od temperatury na zewnątrz budynku, zawarte w opracowaniu [1], z danymi z RYS. 3.  można wnioskować, że w przypadku podłóg nieogrzewanych kryterium wskaźnika PDVdla pomieszczeń kategorii A, B i C powinna spełnić konstrukcja stropu nad przejazdem o współczynniku przenikania ciepła równym i mniejszym od 0,30 W/(m2·K).

Wnioski

 1. W przypadku konstrukcji podłogi ogrzewanej wymaganą na podstawie warunkach technicznych budowlanych izolacyjność cieplną (współczynnik UC) należy uzyskać dla części przegrody znajdującej pod warstwą grzewczą.
 2. Zauważalna jest istotna różnica w wymaganiach dotyczących izolacyjności cieplnej warstw pod warstwą grzewczą w podłogach ogrzewanych według normy i w przypadku przyjęcia wymagań warunków technicznych budowlanych. Różnica ta dla niektórych konstrukcji dochodzi do 127% i dojdzie do 175%, w momencie kiedy zaczną obowiązywać przepisy przewidziane od 2021 r.
 3. Według wymagań normowych w różnych rodzajach przegród wystarczy zastosować warstwy izolacyjne pod warstwą grzewczą o grubości 7-9 cm. Natomiast na podstawie wymagań warunków technicznych budowlanych grubości takiej warstwy powinna dochodzić do 14 cm w stropie nad pomieszczeniem ogrzewanym, a 21 cm w stropie nad przejazdem.
 4. Odpowiednie podejście do izolowania węzłów konstrukcyjnych podłoga–ściana zewnętrzna, w celu minimalizowania efektu mostka cieplnego liniowego, okazuje się bardzo ważne w przypadku stosowania ogrzewania podłogowego. Niedostateczna izolacja cieplna w tym miejscu powoduje wzrost strat ciepła i pogorszenie efektywności działania systemu grzewczego.
 5. Istotnym aspektem w odniesieniu do strat ciepła z pomieszczeń okazują się odczucia cieplne użytkowników pomieszczeń, w tym związane z temperaturą powierzchni podłogi. Przy zbyt niskiej temperaturze i poczuciu chłodu, są oni skłonni do podwyższania temperatury powietrza, a w konsekwencji wzrostu strat ciepła. Z kolei przy podwyższeniu temperatury powierzchni przegród, które powinno skutkować obniżeniem temperatury powietrza, należy oczekiwać obniżenia strat ciepła.
 6. W celu uzyskania efektu komfortowych odczuć u użytkowników i zminimalizowania strat ciepła, analizowane w artykule konstrukcje połóg na stropie nad przejazdem, podcieniem itp., o współczynniku przenikania ciepła nie przekraczającym 0,10-0,12 W/(m2·K), należy stosować dla pomieszczeń z kategorii A i B, a dla kategorii C można stosować o współczynniku przenikania ciepła nieprzekraczającym 0,40 W/(m2·K).
 7. Pomieszczenia zaliczane do kategorii A i B powinny charakteryzować się temperaturą powierzchni posadzki w zakresie od 19°C do 28°C, a w przypadku kategorii C od 17°C do 30°C. Najkorzystniejsze warunki uzyskuje się przy temperaturze powierzchniowej posadzki bliskiej 23,5°C.
 8. W przypadku kryterium PDVdla pomieszczeń kategorii A, różnica temperatury powietrza w pionie między głową a kostkami nóg człowieka nie może przekroczyć wartości ok. 2,7 K, dla kategorii B - 3,3 K, a dla kategorii C - 4,2 K.

Literatura

 1. A. Ujma, "Evaluation of Selected Thermal Parameters of Floors and Floorings", "Building Physics Problems in the Design and Exploatation of Civil Constructions", pod. red. I. Pokorskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza, Częstochowa 2016.
 2. PN-EN 1264-3:2009, "Ogrzewanie podłogowe - System i jego części składowe".
 3. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU z 18 września 2015 r., poz. 1422).
 4. P. Rynkowski, "Optymalna izolacja termiczna ogrzewania podłogowego", "IZOLACJE" 11/12/2015.
 5. A.J. Werner-Juszczuk, "Wpływ ogrzewania podłogowego na wartości liniowego współczynnika przenikania ciepła", "Ciepłownictwo, ogrzewnictwo, wentylacja" 12/2015.
 6. PN-EN ISO 7730:2006, "Ergonomia. Środowisko termiczne umiarkowane. Analityczne wyznaczanie i interpretacja komfortu termicznego z zastosowaniem wskaźników PMV i PPD oraz kryteriów lokalnego komfortu termicznego".

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

Powiązane

mgr inż. Paweł Tomczyk Właściwości akustyczne stropów i układów podłogowych

Właściwości akustyczne stropów i układów podłogowych Właściwości akustyczne stropów i układów podłogowych

Zapewnienie należytej ochrony przed hałasem jest jednym z podstawowych wymagań użytkowych stawianych obiektom budowlanym. Zostało ono sformułowane w Dyrektywie Unii Europejskiej 89/106/EEC92 oraz w Dokumencie...

Zapewnienie należytej ochrony przed hałasem jest jednym z podstawowych wymagań użytkowych stawianych obiektom budowlanym. Zostało ono sformułowane w Dyrektywie Unii Europejskiej 89/106/EEC92 oraz w Dokumencie Interpretacyjnym „Wymaganie podstawowe nr 5. Ochrona przed hałasem”. Podobne zapisy, włączające ponadto ochronę przeciwdrganiową, znajdują się w podstawowych aktach prawnych dotyczących budownictwa, do których należą: ustawa Prawo budowlane i związane z nią Rozporządzenie Ministra Infrastruktury...

mgr inż. Anna Zastawna-Rumin Izolacja aerożelowa na tle izolacji tradycyjnych

Izolacja aerożelowa na tle izolacji tradycyjnych Izolacja aerożelowa na tle izolacji tradycyjnych

Jedną ze współczesnych tendencji europejskich jest ograniczanie zużycia energii cieplnej w sektorze budowlanym, a co za tym idzie minimalizacja strat ciepła i zaostrzanie wymogów izolacyjności cieplnej....

Jedną ze współczesnych tendencji europejskich jest ograniczanie zużycia energii cieplnej w sektorze budowlanym, a co za tym idzie minimalizacja strat ciepła i zaostrzanie wymogów izolacyjności cieplnej. Zwiększenie parametrów izolacyjnych przegród budynku jest często bardzo trudne do uzyskania (przy istniejących grubych ścianach powoduje ograniczenie dopływu światła dziennego) lub wiąże się z wieloma kompromisami architektonicznymi i funkcjonalnymi (np. zmniejszeniem powierzchni użytkowej lub wysokości...

mgr inż. Maciej Rokiel Właściwości i rodzaje materiałów do hydroizolacji

Właściwości i rodzaje materiałów do hydroizolacji Właściwości i rodzaje materiałów do hydroizolacji

Zadaniem hydroizolacji jest ochrona konstrukcji przed wodą i wilgocią, jednak sama wilgoć nie jest jedynym czynnikiem zagrażającym trwałości konstrukcji lub jej elementów. Woda jest bardzo często nośnikiem...

Zadaniem hydroizolacji jest ochrona konstrukcji przed wodą i wilgocią, jednak sama wilgoć nie jest jedynym czynnikiem zagrażającym trwałości konstrukcji lub jej elementów. Woda jest bardzo często nośnikiem substancji, które mają szkodliwy wpływ na samą izolację i na chronione przez nią elementy budynku. Rozpuszczone w wodzie agresywne związki chemiczne powstałe np. w wyniku naturalnego procesu gnicia roślin i liści czy też wskutek procesów chemicznych (zachodzących pomiędzy wodą a produktami spalania,...

dr inż. Sławomir Chłądzyński Środki gruntujące do podłoży mineralnych

Środki gruntujące do podłoży mineralnych Środki gruntujące do podłoży mineralnych

Nie ma tynkowania bez gruntowania – takie hasło znają wszyscy doświadczeni tynkarze. Ale czy gruntowanie podłoża wykonywane jest tylko przed tynkowaniem? Co z przygotowaniem podłoża pod posadzki, hydroizolacje,...

Nie ma tynkowania bez gruntowania – takie hasło znają wszyscy doświadczeni tynkarze. Ale czy gruntowanie podłoża wykonywane jest tylko przed tynkowaniem? Co z przygotowaniem podłoża pod posadzki, hydroizolacje, gładzie czy farby?

mgr inż. Maciej Rokiel Zaprawy do spoinowania – co warto wiedzieć?

Zaprawy do spoinowania – co warto wiedzieć? Zaprawy do spoinowania – co warto wiedzieć?

Zaprawa spoinująca to element okładziny ceramicznej. Taka definicja wymusza traktowanie zaprawy spoinującej jako składnika kompleksowego rozwiązania technologiczno-materiałowego, którego pozostałymi elementami...

Zaprawa spoinująca to element okładziny ceramicznej. Taka definicja wymusza traktowanie zaprawy spoinującej jako składnika kompleksowego rozwiązania technologiczno-materiałowego, którego pozostałymi elementami są: zaprawa klejąca, płytki oraz masy do wypełnień dylatacji zastosowane na odpowiednim podłożu.

Jacek Sawicki Korek w izolacjach budowlanych

Korek w izolacjach budowlanych Korek w izolacjach budowlanych

Korek to materiał izolacyjny pochodzenia naturalnego. W budownictwie z powodzeniem sprawdza się jako izolacja cieplna i akustyczna.

Korek to materiał izolacyjny pochodzenia naturalnego. W budownictwie z powodzeniem sprawdza się jako izolacja cieplna i akustyczna.

mgr inż. Maciej Rokiel Posadzki przemysłowe - warunki bezawaryjnej eksploatacji

Posadzki przemysłowe - warunki bezawaryjnej eksploatacji Posadzki przemysłowe - warunki bezawaryjnej eksploatacji

Pod pojęciem podłogi należy rozumieć wykończenie poziomej przegrody konstrukcji nadające jej wymagane właściwości użytkowe. Na podłogę składają się: warstwy hydroizolacyjne, paroizolacja, izolacje termiczne...

Pod pojęciem podłogi należy rozumieć wykończenie poziomej przegrody konstrukcji nadające jej wymagane właściwości użytkowe. Na podłogę składają się: warstwy hydroizolacyjne, paroizolacja, izolacje termiczne i akustyczne, warstwy ochronne, warstwy nośne (betony, jastrychy), dobrane w zależności od obciążeń, rodzaju pomieszczenia i związanych z tym wymagań użytkowych. Posadzka natomiast to wierzchnia warstwa podłogi, przenosząca na warstwy konstrukcji obciążenia użytkowe i/lub zabezpieczająca przed...

dr inż. Katarzyna Nowak XPS jako izolacja termiczna podłóg na gruncie

XPS jako izolacja termiczna podłóg na gruncie XPS jako izolacja termiczna podłóg na gruncie

W budynkach niepodpiwniczonych najczęściej stosowanym rozwiązaniem podłogi jest ułożenie poszczególnych warstw bezpośrednio na gruncie. Ponieważ różnica temperatury między wnętrzem budynku a gruntem jest...

W budynkach niepodpiwniczonych najczęściej stosowanym rozwiązaniem podłogi jest ułożenie poszczególnych warstw bezpośrednio na gruncie. Ponieważ różnica temperatury między wnętrzem budynku a gruntem jest bardzo duża, konieczne jest zastosowanie w tym rozwiązaniu izolacji termicznej zapewniającej odpowiedni opór cieplny całej podłogi.

mgr inż. Piotr Idzikowski Posadzki i podkłady podłogowe – sztuka wylewania

Posadzki i podkłady podłogowe – sztuka wylewania Posadzki i podkłady podłogowe – sztuka wylewania

Wśród wylewek można wyróżnić podkłady podłogowe i posadzki. Te pierwsze mogą stanowić jedynie podłoże pod warstwy okładzinowe (płytki, parkiet, panele), gdyż nie mają odpowiedniej wytrzymałości na ścieranie....

Wśród wylewek można wyróżnić podkłady podłogowe i posadzki. Te pierwsze mogą stanowić jedynie podłoże pod warstwy okładzinowe (płytki, parkiet, panele), gdyż nie mają odpowiedniej wytrzymałości na ścieranie. Te drugie mogą tworzyć ostateczne wykończenie, nawet w pomieszczeniach o dużym ruchu.

mgr inż. Maciej Rokiel Uszczelnienie zespolone (podpłytkowe) z materiałów stosowanych w postaci ciekłej

Uszczelnienie zespolone (podpłytkowe) z materiałów stosowanych w postaci ciekłej

W styczniu 2010 r. ukazały się wytyczne „Verbundabdichtungen. Hinweise für die Ausführung von flüssig zu verarbeitenden Verbundabdichtungen mit Bekleidungen und Belägen aus Fliesen und Platten für den...

W styczniu 2010 r. ukazały się wytyczne „Verbundabdichtungen. Hinweise für die Ausführung von flüssig zu verarbeitenden Verbundabdichtungen mit Bekleidungen und Belägen aus Fliesen und Platten für den Innen- und Außenbereich” [1] będące aktualizacją ich wydania z 2005 r. Wytyczne te odnoszą się do przepisów prawa budowlanego obowiązującego w Niemczech, co nie oznacza, że nie można z nich korzystać w Polsce. Wręcz przeciwnie – stanowią jedno z najbardziej aktualnych źródeł wiedzy w tym zakresie. Artykuł...

dr inż. Adam Ujma Podłogi i posadzki – parametry cieplne

Podłogi i posadzki – parametry cieplne Podłogi i posadzki – parametry cieplne

Przenikaniu ciepła przez podłogi i posadzki oraz związanym z nim stratom ciepła poświęca się w literaturze technicznej stosunkowo dużo uwagi. W marginalny sposób natomiast traktuje się procesy cieplne...

Przenikaniu ciepła przez podłogi i posadzki oraz związanym z nim stratom ciepła poświęca się w literaturze technicznej stosunkowo dużo uwagi. W marginalny sposób natomiast traktuje się procesy cieplne związane z odczuciami cieplnymi użytkowników pomieszczeń.

mgr inż. Maciej Rokiel Wykładziny posadzkowe z płytek – podłoże pod płytki ceramiczne

Wykładziny posadzkowe z płytek – podłoże pod płytki ceramiczne Wykładziny posadzkowe z płytek – podłoże pod płytki ceramiczne

W Niemczech zagadnienia związane z wykonywaniem wykładzin ceramicznych regulowane są przynajmniej przez kilkanaście różnego rodzaju norm i wytycznych. Zupełnie inaczej sytuacja wygląda w polskich dokumentach...

W Niemczech zagadnienia związane z wykonywaniem wykładzin ceramicznych regulowane są przynajmniej przez kilkanaście różnego rodzaju norm i wytycznych. Zupełnie inaczej sytuacja wygląda w polskich dokumentach tego typu, które często zawierają niepełne informacje lub podają mniej rygorystyczne wymagania.

dr inż. Sławomir Chłądzyński, mgr inż. Romuald Skrzypczyński Podkłady podłogowe i masy wyrównujące - wykonawstwo

Podkłady podłogowe i masy wyrównujące - wykonawstwo Podkłady podłogowe i masy wyrównujące - wykonawstwo

Podłogi stanowią elementy wykończenia przegród poziomych budynku. Ich zadaniem jest zapewnienie użytkownikom budynków bezpiecznego poruszania się w pomieszczeniu. Z tego względu powinny być równe i tworzyć...

Podłogi stanowią elementy wykończenia przegród poziomych budynku. Ich zadaniem jest zapewnienie użytkownikom budynków bezpiecznego poruszania się w pomieszczeniu. Z tego względu powinny być równe i tworzyć powierzchnię poziomą. Muszą też zapewniać stabilność wszystkich warstw, a także spełniać warunki higieniczne i estetyczne. Jest to możliwe pod warunkiem właściwego zaprojektowania poszczególnych warstw, doboru odpowiednich materiałów oraz poprawnego wykonania robót posadzkarskich.

mgr inż. Maciej Rokiel Wykładziny posadzkowe z płytek – właściwy dobór kleju

Wykładziny posadzkowe z płytek – właściwy dobór kleju Wykładziny posadzkowe z płytek – właściwy dobór kleju

Klej powinien zapewnić mocne, trwałe i stabilne połączenie płytki z podłożem. Jednak na ostateczny efekt składa się kilka elementów: rodzaj i sposób przygotowania podłoża, rodzaj i parametry kleju oraz...

Klej powinien zapewnić mocne, trwałe i stabilne połączenie płytki z podłożem. Jednak na ostateczny efekt składa się kilka elementów: rodzaj i sposób przygotowania podłoża, rodzaj i parametry kleju oraz dobór odpowiednich płytek. Równie ważne jest wykonawstwo zgodne ze sztuką budowlaną.

mgr inż. Maciej Rokiel Wykładziny posadzkowe z płytek - dobór płytek i zapraw spoinujących

Wykładziny posadzkowe z płytek - dobór płytek i zapraw spoinujących Wykładziny posadzkowe z płytek - dobór płytek i zapraw spoinujących

Trwałość wykładziny zależy m.in. od właściwego doboru płytek (zagadnienie to jest jednak często bagatelizowane) oraz odpowiedniej do miejsca zastosowania zaprawy spoinującej. Przy wyborze właściwego materiału...

Trwałość wykładziny zależy m.in. od właściwego doboru płytek (zagadnienie to jest jednak często bagatelizowane) oraz odpowiedniej do miejsca zastosowania zaprawy spoinującej. Przy wyborze właściwego materiału istotny jest nie tylko podział na produkty do stosowania we wnętrzach lub na zewnątrz, lecz także podział wynikający z przeznaczenia i sposobu eksploatacji danego pomieszczenia czy obiektu.

dr inż. Sławomir Chłądzyński, mgr inż. Romuald Skrzypczyński Podkłady podłogowe i masy wyrównujące - rodzaje i właściwości

Podkłady podłogowe i masy wyrównujące - rodzaje i właściwości Podkłady podłogowe i masy wyrównujące - rodzaje i właściwości

W literaturze przedmiotu podawane są różne, często sprzeczne definicje dotyczące produktów przeznaczonych do wykonywania podłóg. W języku potocznym istnieją ponadto terminy, których brak w normach przedmiotowych....

W literaturze przedmiotu podawane są różne, często sprzeczne definicje dotyczące produktów przeznaczonych do wykonywania podłóg. W języku potocznym istnieją ponadto terminy, których brak w normach przedmiotowych. Usystematyzowanie definicji jest wstępem do dalszej charakterystyki produktów.

mgr inż. Maciej Rokiel Wykładziny posadzkowe z płytek - dylatacje i tolerancje wymiarowe

Wykładziny posadzkowe z płytek - dylatacje i tolerancje wymiarowe Wykładziny posadzkowe z płytek - dylatacje i tolerancje wymiarowe

By uniknąć uszkodzeń podłoża i warstw wykończeniowych, należy prawidłowo rozmieścić i wykonać dylatacje. W ich projektowaniu uwzględnia się obciążenia działające na posadzkę, zastosowanie lub brak ogrzewania...

By uniknąć uszkodzeń podłoża i warstw wykończeniowych, należy prawidłowo rozmieścić i wykonać dylatacje. W ich projektowaniu uwzględnia się obciążenia działające na posadzkę, zastosowanie lub brak ogrzewania podłogowego, powierzchnię, kształt i konstrukcję podłogi.

dr inż. Anna Staszczuk, prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński Wpływ wysokich temperatur letnich na projektowanie termiczne podłóg w jednokondygnacyjnych budynkach mieszkalnych w Polsce

Wpływ wysokich temperatur letnich na projektowanie termiczne podłóg w jednokondygnacyjnych budynkach mieszkalnych w Polsce Wpływ wysokich temperatur letnich na projektowanie termiczne podłóg w jednokondygnacyjnych budynkach mieszkalnych w Polsce

Zjawiska pogodowe związane z globalnym ociepleniem coraz częściej i bardziej dotkliwie wpływają na mikroklimat w budynkach mieszkalnych. Mogą mieć szkodliwy wpływ na życie ludzkie, zwłaszcza w regionach...

Zjawiska pogodowe związane z globalnym ociepleniem coraz częściej i bardziej dotkliwie wpływają na mikroklimat w budynkach mieszkalnych. Mogą mieć szkodliwy wpływ na życie ludzkie, zwłaszcza w regionach o umiarkowanym klimacie, w których budynki mieszkalne zazwyczaj nie są przystosowane do przedłużających się okresów ciągłego występowania wysokich temperatur w okresie letnim.

dr inż. Jan Lorkowski Silnie obciążona posadzka na styropianie

Silnie obciążona posadzka na styropianie Silnie obciążona posadzka na styropianie

W chłodni zaprojektowano posadzkę obciążoną ruchomymi regałami wysokiego składowania ustawionymi na szynach. Na etapie realizacji okazało się, że zamiast styropianu EPS 200 ułożono styropian podposadzkowy...

W chłodni zaprojektowano posadzkę obciążoną ruchomymi regałami wysokiego składowania ustawionymi na szynach. Na etapie realizacji okazało się, że zamiast styropianu EPS 200 ułożono styropian podposadzkowy typu EPS 150.

dr hab. inż. Maria Wesołowska, dr inż. Paula Szczepaniak Projektowanie termiczne podłóg wielkopowierzchniowych obiektów handlowych

Projektowanie termiczne podłóg wielkopowierzchniowych obiektów handlowych

W latach 90. XX w. powstały w Polsce pierwsze budynki o bardzo dużej powierzchni z przeznaczeniem handlowym – super- i hipermarkety. Z uwagi na bardzo duży obszar oddziaływania takiego obiektu ich powstawanie...

W latach 90. XX w. powstały w Polsce pierwsze budynki o bardzo dużej powierzchni z przeznaczeniem handlowym – super- i hipermarkety. Z uwagi na bardzo duży obszar oddziaływania takiego obiektu ich powstawanie w wielu miastach budziło kontrowersje.

dr inż. Mariusz Franczyk Problemy techniczno-prawne wykonywania i odbioru posadzek przemysłowych

Problemy techniczno-prawne wykonywania i odbioru posadzek przemysłowych Problemy techniczno-prawne wykonywania i odbioru posadzek przemysłowych

Etap odbioru robót budowlanych jest często źródłem konfliktów pomiędzy inwestorem a wykonawcą. Zdarza się, że ze względu na stwierdzone wady obiektu inwestor odmawia odbioru prac budowlanych i wypłaty...

Etap odbioru robót budowlanych jest często źródłem konfliktów pomiędzy inwestorem a wykonawcą. Zdarza się, że ze względu na stwierdzone wady obiektu inwestor odmawia odbioru prac budowlanych i wypłaty wynagrodzenia wykonawcy, a jednocześnie przystępuje do użytkowania obiektu, do czego nie jest uprawniony.

mgr inż. Piotr Idzikowski Jak przyklejać okładziny ceramiczne na trudne podłoża?

Jak przyklejać okładziny ceramiczne na trudne podłoża? Jak przyklejać okładziny ceramiczne na trudne podłoża?

Są dwa typy trudnych podłoży: o ograniczonej nośności i odkształcalne. W praktyce bardzo często się zdarza, że obydwie trudności występują równocześnie, zwłaszcza przy remontach starych domów czy mieszkań.

Są dwa typy trudnych podłoży: o ograniczonej nośności i odkształcalne. W praktyce bardzo często się zdarza, że obydwie trudności występują równocześnie, zwłaszcza przy remontach starych domów czy mieszkań.

dr inż. Artur Pałasz Wyroby hydroizolacyjne typu folia w płynie cz. 2

Wyroby hydroizolacyjne typu folia w płynie cz. 2 Wyroby hydroizolacyjne typu folia w płynie cz. 2

Jakość surowców, poprawność sporządzenia receptury czy przebiegu procesu produkcyjnego można sprawdzić dopiero po przeprowadzeniu odpowiednich badań laboratoryjnych. Odpowiednich, tzn. wykorzystujących...

Jakość surowców, poprawność sporządzenia receptury czy przebiegu procesu produkcyjnego można sprawdzić dopiero po przeprowadzeniu odpowiednich badań laboratoryjnych. Odpowiednich, tzn. wykorzystujących dobre metody badawcze i spełniających stosunkowo rygorystyczne wymagania.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Projektowanie podłóg w świetle nowych wymagań cieplnych

Projektowanie podłóg w świetle nowych wymagań cieplnych Projektowanie podłóg w świetle nowych wymagań cieplnych

Projektowanie podłóg na gruncie, stropach międzykondygnacyjnych, nad pomieszczeniami nieogrzewanymi oraz stropach kondygnacji podziemnych powinno nie tylko zapewnić spełnienie wymagań konstrukcyjnych i...

Projektowanie podłóg na gruncie, stropach międzykondygnacyjnych, nad pomieszczeniami nieogrzewanymi oraz stropach kondygnacji podziemnych powinno nie tylko zapewnić spełnienie wymagań konstrukcyjnych i akustycznych, lecz także cieplno­‑wilgotnościowych.

Wybrane dla Ciebie

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny » Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? » Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Płyty XPS – następca styropianu »

Płyty XPS – następca styropianu » Płyty XPS – następca styropianu »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? » Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków » Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.