Izolacje.com.pl

Materiały prasowe news Ruszył nabór LIFE 2022 – do rozdysponowania aż 598 mln euro

Ruszył nabór LIFE 2022 – do rozdysponowania aż 598 mln euro Ruszył nabór LIFE 2022 – do rozdysponowania aż 598 mln euro

17 maja 2022 r. Komisja UE oficjalnie uruchomiła nowy nabór w ramach programu LIFE i zachęca do składania wniosków.

17 maja 2022 r. Komisja UE oficjalnie uruchomiła nowy nabór w ramach programu LIFE i zachęca do składania wniosków.

Materiały prasowe Politechnika Śląska liderem konsorcjum, które opracuje metody redukcji hałasu urządzeń

Politechnika Śląska liderem konsorcjum, które opracuje metody redukcji hałasu urządzeń Politechnika Śląska liderem konsorcjum, które opracuje metody redukcji hałasu urządzeń

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) hałas jest drugą z przyczyn współczesnych chorób cywilizacyjnych. Nad metodami jego redukcji, w ramach projektu badawczego „Active reduction of noise transmitted...

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) hałas jest drugą z przyczyn współczesnych chorób cywilizacyjnych. Nad metodami jego redukcji, w ramach projektu badawczego „Active reduction of noise transmitted into and from enclosures through encapsulated structures – IN-NOVA”, finansowanego z programu Horyzont Europa, będzie pracować kilkanaście uczelni, koncernów i instytucji z całego świata. Liderem projektu jest Politechnika Śląska, a koordynuje go prof. Marek Pawełczyk, prorektor Politechniki Śląskiej...

BayWa r.e. Solar Systems novotegra: jakość, prostota i bezpieczeństwo

novotegra: jakość, prostota i bezpieczeństwo novotegra: jakość, prostota i bezpieczeństwo

Z wyniku badań rynkowych, a także analiz i obserwacji prowadzonych nie w biurze, lecz na dachu, powstał bardzo wydajny system montażowy. Stworzony w ten sposób produkt umożliwia szybką i łatwą instalację.

Z wyniku badań rynkowych, a także analiz i obserwacji prowadzonych nie w biurze, lecz na dachu, powstał bardzo wydajny system montażowy. Stworzony w ten sposób produkt umożliwia szybką i łatwą instalację.

Cementy niskoemisyjne w suchych mieszankach chemii budowlanej – zielony kierunek rozwoju

Low-emission cements in dry mixes of construction chemical materials – green direction of development

Do 2050 r. sektor cementowy dążyć będzie do osiągnięcia neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla w całym łańcuchu wartości – klinkier, cement, beton, budownictwo i (re)karbonizacja (ang. Clinker, Cement, Concrete, Construction, Carbonation) – inaczej zwane podejściem 5xC, fot. www.cembureau.eu

Do 2050 r. sektor cementowy dążyć będzie do osiągnięcia neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla w całym łańcuchu wartości – klinkier, cement, beton, budownictwo i (re)karbonizacja (ang. Clinker, Cement, Concrete, Construction, Carbonation) – inaczej zwane podejściem 5xC, fot. www.cembureau.eu

Niskoemisyjne technologie produkcyjne oraz produkty o obniżonej emisyjności mogą zapewnić nam bezpieczną, zrównoważoną i zieloną przyszłość. Branża cementowa od wielu lat stara się podążać w kierunku neutralności klimatycznej, działając w różnych strategicznych obszarach procesów produkcyjnych mających na celu obniżenie śladu węglowego w końcowym produkcie. Jedną z zasadniczych „zielonych” zmian jest powolne wypieranie przez niskoemisyjne cementy cementów czystoklinkierowych z grupy CEM I. To zmiana nie tylko stricto ekologiczna, ale także jakościowa w aspekcie rosnących wymagań dotyczących trwałości, czy też dodatkowych specjalnych właściwości, jakie zagwarantować mogą jedynie cementy ze specjalnymi kompozycjami opartymi na składnikach nieklinkierowych.

Wprowadzenie

Zatrzymanie zmian klimatu jest dzisiaj jednym z największych wyzwań cywilizacji. Postępująca na wielką skalę degradacja naszych zasobów naturalnych w połączeniu z industrializacją obszarów zarezerwowanych dotąd tylko dla natury potęguje oddziaływanie efektu cieplarnianego. Zjawisko globalnego ocieplenia spowodowane zwiększającą się emisją gazów cieplarnianych do atmosfery inicjuje gwałtowne zjawiska pogodowe, wpływając na cały ekosystem naszej planety.

„Zielony ład”, zielona transformacja czy strategia zrównoważonego rozwoju dotyczą wszystkich gałęzi przemysłu i stanowią jedyną logiczną alternatywę, aby zmiany klimatyczne zatrzymać, a dzięki temu uratować Ziemię i jej mieszkańców przed konsekwencjami tych zmian. Każde działanie mogące mieć istotny wpływ na obniżenie emisji gazów cieplarnianych, powodując spowolnienie procesu globalnego ocieplenia, jest wartością nadrzędną w długoterminowych „zielonych” mapach drogowych wyznaczonych zarówno w wielu krajach, jak i w wielu firmach.

Takie działania mają także odzwierciedlenie w przyjmowanych nowych przepisach dotyczących branży budowlanej. W Komisji Europejskiej trwają prace w kierunku formalnego uwzględniania wymagań środowiskowych przy ocenie wyrobów budowlanych oraz całych konstrukcji obiektów budowlanych.

O czym przeczytasz w artykule:
 • Wprowadzenie do zagadnień suchych zapraw cementowych w nawiązaniu do tendencji zmian klimatycznych
 • Możliwości normowe produkcji cementów niskoklinkierowych
 • Cementy w suchych zaprawach

Artykuł opisuje zmiany, jakie zajdą w ofercie cementów przeznaczonych do segmentu suchych zapraw. Ponadto omówiono wyzwania związane z redukcją emisji CO2 i możliwości produkcji niskoemisyjnych cementów.

Low-emission cements in dry mixes of construction chemical materials – green direction of development

The article describes the future changes in the offer of cements intended for the segment of dry mortars. In addition, the challenges related to the reduction of CO2 emissions and the possibilities of producing low-carbon cements have been described.

Ważną rolę w ocenie wpływu na środowisko dla wyrobów budowlanych odgrywa ich ślad węglowy wyrażony poziomem wpływu na potencjał globalnego ocieplenia. W tym kontekście strategia dekarbonizacji branży budowlanej będzie miała podstawy formalne.

W dłuższej perspektywie, wszyscy producenci wyrobów budowlanych będą musieli się mierzyć z wymaganiami rynku dotyczącymi konieczności komunikacji nie tylko unikalnych cech wyróżniających ich produkt, ale także przekazywania i uzupełnienia informacji na temat cech środowiskowych swoich wyrobów, np. w formie deklaracji środowiskowych typu III. To duży krok w kierunku świadomego zarządzania poziomem emisyjności.

Zgodnie z normami EN 15804 [1] oraz ISO 14025 [2] deklaracja środowiskowa III typu (EPD – ang. Environmental Product Declarations) zawiera komplet informacji o oddziaływaniach środowiskowych wyrobu budowlanego w deklarowanych cyklach powstawania i życia wyrobu.

Przemysł cementowy od lat aktywnie poszukuje rozwiązań oraz technologii pozwalających obniżyć emisję CO2. Oprócz aspektu ekologicznego, równie ważną rolę odgrywa aspekt ekonomiczny. Koszty związane z emisją CO2 rosną z roku na rok, to oczywista inwestycja w przyszłość i zieloną transformację całej europejskiej gospodarki, ale również znaczne obciążenie przemysłu ciężkiego, a w konsekwencji końcowych odbiorców produktów.

Nowoczesne technologie produkcji cementu, a także optymalizacja procesów produkcyjnych, jak również stosowanie paliw alternatywnych jako nośników energii w procesie wypalania klinkieru prowadzą do osiągnięcia zamierzonych celów klimatycznych opisanych przez branżę.

Europejskie Stowarzyszenie Przemysłu Cementowego CEMBUREAU opracowało mapę drogową zakładającą osiągnięcie neutralności klimatycznej dla całkowitego łańcucha wartości w układzie promującym współpracę w łańcuchu wartości: klinkier–cement–beton–budownictwo–karbonatyzacja, tzw. 5×C (ang. Clinker, Cement, Concrete, Construction, Carbonation) [3]. Z założenia strategia ta opiera się na poprawie efektywności energetycznej, stosowaniu paliw alternatywnych, rozwinięciu cementów z dodatkami mineralnymi, optymalizacji w procesie projektowania mieszanek betonowych oraz rozwoju technologii wychwytywania i magazynowania lub wykorzystania CO2.

Punktem kontrolnym skuteczności podjętych działań dla branży cementowo-betonowej jest osiągnięcie do 2030 r. redukcji emisji CO2 o 40% w całym łańcuchu wartości. W ramach przedstawionej strategii 5×C już teraz można podjąć szybkie i efektywne działania pozwalające na istotne zmniejszenie emisji CO2 w wyniku powszechniejszego stosowania cementów niskoklinkierowych (niskoemisyjnych) oraz optymalizacji procesu wykonywania konstrukcji poprzez zastosowanie betonów zaprojektowanych za pomocą „zielonego” podejścia, zapewniających wydłużenie okresu eksploatacji konstrukcji/elementu/wyrobu poprzez zwiększenie trwałości.

Trwałość odpowiada pośrednio za wpływ środowiskowy związany z eliminacją działań naprawczych i remontowych. Każdy dodatkowy proces konieczny do wydłużenia czasu eksploatacji konstrukcji betonowej wiąże się z dodatkową emisją, zużyciem materiałów i wykorzystaną energią.

Możliwości normowe produkcji cementów niskoklinkierowych

Obecnie cement portlandzki CEM I jest najczęściej stosowanym spoiwem w recepturach suchych mieszanek. Można szacować, że na rynku krajowym rocznie wykorzystywane jest obecnie ok. 0,8–1 mln ton tego spoiwa do wytworzenia suchych mieszanek chemii budowlanej [45], co stanowi ok. 4–5% sprzedaży cementu w kraju [4].

Produkowane są dwie odrębne grupy wyrobów, różniących się zasadniczo właściwościami i przeznaczeniem, w których wykorzystywane są:

a) cementy portlandzkie (zwłaszcza CEM I),
b) cementy glinowe.

W recepturach suchych mieszanek chemii budowlanej wykorzystywane są przede wszystkim cementy wytwarzane z klinkieru portlandzkiego, spełniające wymagania kilku różnych dokumentów odniesienia:

 • EN 197-1 [6] – normy europejskiej dotyczącej cementów powszechnego użytku,
 • PN-B-19707 [7] – normy krajowej dotyczącej cementów powszechnego użytku o właściwościach specjalnych,
 • EN 14216 [8] – normy europejskiej dotyczącej cementów o niskim cieple hydratacji,

oraz wdrożonej w ubiegłym roku:

 • EN 197-5 [9] – normy europejskiej, będącej rozszerzeniem normy EN 197-1 o nowe rodzaje cementów z większą zawartością nieklinkierowych składników głównych cementu.

Zapisy ww. norm pozwalają na produkcję bardzo szerokiego asortymentu cementów, różniących się zarówno zawartością nieklinkierowych składników głównych, jak i klasami wytrzymałości (TABELE 12).

tab1 cement
TABELA 1. Skład cementów wg norm europejskich EN 197-1 [6] oraz EN 197-5 [9]
1) Wartości w TABELI odnoszą się do sumy składników głównych i drugorzędnych.
2) Udział pyłu krzemionkowego jest ograniczony do 10% masy.
3) W cementach portlandzkich wieloskładnikowych CEM II/A-M i CEM II/B-M, w cementach pucolanowych CEM IV/A i CEM IV/B i w cementach wieloskładnikowych CEM V/A i CEM V/B składniki główne inne niż klinkier należy deklarować poprzez oznaczenie cementu.
4) W cementach portlandzkich wieloskładnikowych CEM II/C-M i w cementach wieloskładnikowych CEM VI (S-P), CEM VI (S-V), CEM VI (S-L), CEM VI (S-LL) udział wapienia (suma L, LL) jest ograniczony do 6–20% masy.
5) Cementy zgodne z normą EN 197-5.
tab2 cement
TABELA 2. Właściwości mechaniczne i fizyczne cementów
1) klasa wytrzymałości definiowana tylko dla cementów CEM III

Wymienione w TABELI 1 szerokie możliwości produkcji cementów z dodatkami mineralnymi są w znacznym stopniu wykorzystywane przez branżę cementową. Udział cementów CEM I bez dodatków w 2020 r. wynosił ok. 41% (RYS. 1) [10]. Należy natomiast podkreślić, że możliwości te nie są jak dotąd w pełni wykorzystane we wszystkich segmentach budownictwa. Dotyczy to szczególnie produkcji suchych zapraw, bazujących niemal wyłącznie na cementach CEM I.

rys1 cement
RYS. 1. Produkcja różnych rodzajów cementu w Polsce w 2020 roku; rys.: [10]

Cementy glinowe stanowią wyłącznie dodatek stosowany w recepturach niektórych wyrobów (np. spoiny, kleje i wylewki szybkowiążące) w celu znaczącego przyspieszenia wiązania i twardnienia produktu. Znacznie rzadziej stanowią one samodzielne spoiwo w recepturach suchych mieszanek. Podstawą podziału cementów glinowych jest zawartość tlenku glinu Al2O3. Cementy glinowo-wapienne o zawartości Al2O3 w granicach 35–58% objęte są wymaganiami normy europejskiej EN 14647:2006 [11], natomiast cementy wysokoglinowe nie mają dokumentu odniesienia i produkowane są najczęściej w oparciu o krajowe oceny techniczne.

Cementy w suchych zaprawach

Dotychczasowa wiedza dotycząca wykorzystania do produkcji suchych zapraw cementów innych niż CEM I nie jest duża. Wynika to z kilku czynników, wśród których należy wymienić przede wszystkim:

 • stałą dostępność stosowanych dotychczas cementów portlandzkich CEM I,
 • brak wykorzystania teoretycznej i praktycznej wiedzy dotyczącej stosowania cementów z dodatkami, takimi jak popiół lotny, żużel wielkopiecowy czy wapień,
 • przyzwyczajenia i niezmienność receptur mieszanek ze względu na komplikacje procesu zmian,
 • stereotypowe i błędne przekonanie o gorszej jakości cementów z dodatkami w porównaniu do cementów CEM I.

Tymczasem zachodzące obecnie zmiany wymuszają na producentach szersze zainteresowanie takimi cementami, z przeprowadzeniem prac badawczych i przeprojektowaniem receptur włącznie. Zmiana tradycyjnego podejścia na nowoczesne, otwarte podejście powinna zatem być wymuszona nie tylko ogromnymi kosztami ekologicznymi związanymi z wysoką emisyjnością cementów z dużą zawartością klinkieru, ale także niedocenianymi wciąż właściwościami cementów ze składnikami nieklinkierowymi.

Rolę cementu w suchych mieszankach opartych na spoiwie cementowym i cementowo-wapiennym opisano w kilku publikacjach [1215]. Asortyment wyrobów na bazie cementu i wapna jest bardzo szeroki. Do produktów na bazie tych spoiw zalicza się:

 • zaprawy murarskie,
 • tynki cementowo-wapienne,
 • zaprawy specjalne (naprawcze, montażowe itp.),
 • tynki dekoracyjne,
 • spoiny,
 • betony i podkłady podłogowe,
 • masy samopoziomujące,
 • kleje do okładzin,
 • kleje do systemów ociepleń,
 • gładzie,
 • a także specjalistyczne produkty renowacyjne.

Cement jest ponadto składnikiem dwukomponentowych zapraw wodoszczelnych stosowanych do hydroizolacji balkonów, tarasów, basenów oraz różnego rodzaju zbiorników.

We wszystkich wymienionych grupach produktowych spoiwo cementowe odgrywa istotne znaczenie w kształtowaniu właściwości tych wyrobów. Należy podkreślić, że w wielu z tych grup wyrobów cementy z dodatkami będą idealnym rozwiązaniem w miejsce dotychczas stosowanych cementów CEM I. Z całą pewnością dotyczy to szczególnie zapraw murarskich, podkładów, betonów i tynków oraz gładzi, gdzie dodatki typu popiół czy żużel poprawiają właściwości robocze zapraw i wpływają bardzo korzystnie na ich długoterminową trwałość, z uwagi na znaczny przyrost wytrzymałości po dłuższym okresie wiązania i twardnienia.

Szczególnie ciekawym rozwiązaniem dla tego typu zapraw mogą być cementy wieloskładnikowe, np. CEM II/B-M (S-V), które wykorzystują synergistyczny efekt oddziaływania popiołu i żużla [16], pozwalając na skuteczną aplikację zarówno w niezaawansowanych technologicznie zaprawach, jak i wysokiej jakości wyrobach, w których stosuje się na szerszą skalę dodatki chemiczne. Składniki cementu takie jak kamień wapienny czy żużel wielkopiecowy, oprócz poprawy urabialności, zapewniają ponadto nieco jaśniejszy odcień zapraw i betonów z nich wykonanych.

Cementy z kamieniem wapiennym doskonale sprawdzają się w produktach cementowo-wapiennych, a obecność mączki wapiennej w składzie może pozwalać na ograniczenie drogiego wapna hydratyzowanego w recepturach zapraw. Cementy wapienne wykazują ponadto podwyższone wytrzymałości w początkowym okresie wiązania i twardnienia [1618]. To bardzo korzystna cecha, którą można wykorzystać w recepturach produktów wymagających stosunkowo szybkiego użytkowania po aplikacji, takich jak na przykład kleje do ociepleń i do płytek czy hydroizolacje. Te cementy są stosunkowo mało stosowane w suchych mieszankach i wymagają szerszych badań, jednakże dotychczasowe doświadczenia wskazują, że mogą być z powodzeniem stosowane jako zamienniki cementu CEM I, zwłaszcza w klasie wytrzymałości 42,5R.

Szczególne obawy co do stosowania cementów z dodatkami mineralnymi dotyczą klejów do płytek. Z technologicznego punktu widzenia to bardzo wymagająca grupa wyrobów, z uwagi na konieczność stosowania cementów szybkotwardniejących, klasy wytrzymałości co najmniej 42,5R (a optymalnie klasy 52,5R) [14]. Nie bez znaczenia są tutaj także wysokie wymagania normowe, w szczególności dotyczące klejów o przyczepności w klasie C2 i dodatkowo deklarowane jako odkształcalne (oznaczenia: S1 lub S2).

Z wymienionych powodów na krajowym rynku pojawiają się rozwiązania w postaci cementów z dodatkami o najwyższej klasie wytrzymałości, a szczególną uwagę należy zwrócić na cement CEM II/A-V w klasie wytrzymałości 52,5R, który łączy w sobie zalety „szybkich” cementów CEM I oraz korzyści wynikające ze stosowania aktywnego pucolanowo składnika, tj. popiołu lotnego krzemionkowego. Cement ten doskonale sprawdza się również przy produkcji wyrobów prefabrykowanych wymagających oprócz szybkiego rozwoju wytrzymałości wczesnej, także odpowiedniego utrzymania właściwości reologicznych. Należy jednakże podkreślić, że zastosowanie każdego nowego rodzaju cementu wymaga przeprowadzenia szerokich badań i nie zawsze będzie wiązało się z zastąpieniem dotychczasowego rozwiązania w oparciu o ten sam skład. Bardzo często zmiana cementu wymusza zmianę domieszek chemicznych w celu poprawy kompatybilności współpracy w układzie spoiwo–domieszka oraz uzyskania zakładanych właściwości.

W TABELI 3 pokazano możliwości zastosowania różnego rodzaju cementów w poszczególnych grupach suchych mieszanek chemii budowlanej.

tab3 cement
TABELA 3. Cementy w suchych mieszankach chemii budowlanej – możliwe aplikacje

Korzyści ze stosowania cementów zawierających popiół lotny, granulowany żużel wielkopiecowy czy kamień wapienny są w branży cementowej znane od lat [1619]. Składniki te wpływają bardzo korzystnie na trwałość betonów i zapraw, co pokazano na przykładzie badań odporności na korozję chemiczną (RYS. 2–5).

rys2 5 cement
RYS. 2–5. Zmiany liniowe zapraw cementowych wykonanych z różnych cementów przechowywanych przez 7 lat w roztworze Na2SO4: cementy popiołowe (2), cementy żużlowe (3), cementy popiołowo-żużlowe (4) i cementy wapienne (5); rys.: [18]

Dodatki popiołu lotnego krzemionkowego V, granulowanego żużla wielkopiecowego S oraz kamienia LL znacząco zmniejszają zmiany liniowe zapraw, które nawet po wieloletnim przechowywaniu w roztworze korozyjnym nie ulegają zniszczeniu [18].

I tutaj wracamy do trwałości produktów wykonanych na cementach o niższej zawartości klinkieru. Cementy portlandzkie nie zapewniają zazwyczaj odpowiedniej odporności betonów i zapraw na korozję chemiczną czy biologiczną. Wprowadzając do cementu składnik mineralny, pozaklinkierowy możliwe jest zdecydowane zwiększenie odporności takich cementów czy też wyrobów z nich wykonanych, a eksploatowanych w środowisku agresywnym.

Autorzy niniejszej publikacji prowadzą szeroki program badawczy różnych grup wyrobów z segmentu suchych zapraw z zastosowaniem cementów niskoklinkierowych, co będzie przedmiotem osobnych publikacji.

Wnioski

 1. Przemysł cementowy od lat prowadzi szereg działań oraz inwestycji proekologicznych, obniżając niekorzystne oddziaływanie na środowisko. Związane jest to z długoterminowym zobowiązaniem branży cementowej do prowadzenia gospodarki zrównoważonej i neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla.
 2. W ramach długofalowej strategii unijnej opisywanej jako „Zielony Ład” branża cementowa zrzeszona w CEMUREAU opracowała „mapę drogową” wyznaczającą cel redukcji CO2 o 80% do 2050 r. Mapę tę uzupełniono „podejściem w 5 punktach”, promującym inicjatywy proekologiczne dla produkcji klinkieru, cementu, betonu, szeroko pojętego budownictwa oraz dla procesów związanych z karbonatyzacją.
 3. Krajowy rynek cementów podlega obecnie szerokim zmianom w kierunku „zielonych” cementów, pozwalających na obniżenie wskaźnika klinkierowego w cemencie i na redukcję emisji szkodliwych zanieczyszczeń (głównie CO2).
 4. Jednym z głównych dokumentów opisujących ślad węglowy produktu oraz jego wpływ na środowisko na każdym etapie jego produkcji i wykorzystania są deklaracje środowiskowe producenta.
 5. Stosowanie cementów niskoemisyjnych, z nieklinkierowymi składnikami, takimi jak: popiół lotny, granulowany żużel wielkopiecowy czy kamień wapienny ma uzasadnienie technologiczne z uwagi na szereg korzyści wynikających z ich stosowania w suchych zaprawach i betonach.
 6. Zastosowanie każdego nowego rodzaju cementu w recepturach suchych zapraw i betonów wymaga przeprowadzenia szerokich badań sprawdzających użyteczność i trwałość.

Rozwój i wdrażanie technologii materiałów budowlanych CEMEX jest częścią globalnego networku ds. badań i rozwoju, na czele z Centrum Badań CEMEX z siedzibą w Szwajcarii.

Literatura

 1. PN-EN 15804+A2:2020-03, „Zrównoważenie obiektów budowlanych. Deklaracje środowiskowe wyrobu. Podstawowe zasady kategoryzacji wyrobów budowlanych”.
 2. PN-EN ISO 14025:2010, „Etykiety i deklaracje środowiskowe. Deklaracje środowiskowe III typu. Zasady i procedury”.
 3. Strona internetowa „Stowarzyszenia Producentów Cementu”: https://www.polskicement.pl/mapa-drogowa-2050/.
 4. P. Kijowski, „Przemysł cementowy w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju. Jakość cementu – program „Pewny Cement”, prezentacja Stowarzyszenia Producentów Cementu na Konferencji „ZAKOBUILDING”, Zakopane, 9–12.03.2011.
 5. „Rynek chemii budowlanej w Polsce. Edycja 2021”, raport analityczny IBP Research.
 6. PN-EN 197-1:2012, „Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku”.
 7. PN-B-19707:2013-10, „Cement. Cement specjalny. Skład, wymagania i kryteria zgodności”.
 8. PN-EN 14216:2005-09, „Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów specjalnych o bardzo niskim cieple hydratacji”.
 9. PN-EN 197-5:2021-07, „Cement. Część 5: Cement portlandzki wieloskładnikowy CEM II/C-M i cement wieloskładnikowy CEM VI".
10. Strona internetowa „Stowarzyszenia Producentów Cementu”:
https://www.polskicement.pl/wyniki-przemyslu-cementowego-2020.
11. PN-EN 14647:2007, „Cement glinowo-wapniowy. Skład, wymagania i kryteria zgodności”.
12. S. Chłądzyński, Ł. Bąk, „Rola cementu w kształtowaniu właściwości suchych mieszanek chemii budowlanej”, „IZOLACJE” 11/12/2011, s. 32–35.
13. S. Chłądzyński, A. Wójcik, Ł. Bąk, „Wybrane aspekty roli cementu w kształtowaniu właściwości wyrobów chemii budowlanej”, Konferencja „Dni Betonu” 2014, s. 401–410.
14. S. Chłądzyński, K. Walusiak, „Wpływ wytrzymałości cementu na właściwości klejów do płytek”, „IZOLACJE” 5/2017, s. 58–62.
15. S. Chłądzyński, K. Walusiak, „Wpływ wytrzymałości cementu na właściwości klejów do ociepleń”, „IZOLACJE” 4/2018, s. 38–42.
16. S. Chłądzyński, A. Garbacik, „Cementy wieloskładnikowe w budownictwie”, Stowarzyszenie Producentów Cementu, Kraków 2008.
17. W. Kurdowski, „Chemia cementu”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1991.
18. S. Chłądzyński, „Odporność cementu na agresję siarczanową w świetle badań długoterminowych”, Konferencja „Dni Betonu”, s. 441–456, Wisła, 11–13.10.2004.
19. A.M. Neville, „Właściwości betonu”, wyd. IV, Polski Cement, Kraków 2000.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

Powiązane

Materiały prasowe news Ceny materiałów budowlanych w październiku 2021 r.

Ceny materiałów budowlanych w październiku 2021 r. Ceny materiałów budowlanych w październiku 2021 r.

Grupa PSB Handel śledzi ceny materiałów dla budownictwa oraz domu i ogrodu, co pozwala obserwować zmiany trendów.

Grupa PSB Handel śledzi ceny materiałów dla budownictwa oraz domu i ogrodu, co pozwala obserwować zmiany trendów.

Materiały prasowe news VIII Konferencja Przemysłu Chemii Budowlanej

VIII Konferencja Przemysłu Chemii Budowlanej VIII Konferencja Przemysłu Chemii Budowlanej

VIII Konferencja Przemysłu Chemii Budowlanej odbędzie się 7 grudnia 2021 r.

VIII Konferencja Przemysłu Chemii Budowlanej odbędzie się 7 grudnia 2021 r.

Materiały prasowe news Wykonawcy w zawieszeniu – opóźnienia dostaw materiałów budowlanych

Wykonawcy w zawieszeniu – opóźnienia dostaw materiałów budowlanych Wykonawcy w zawieszeniu – opóźnienia dostaw materiałów budowlanych

Dostawcy materiałów budowlanych coraz częściej informują o opóźnieniach dostaw. Na niektóre komponenty trzeba czekać nawet dwa miesiące, a brak materiałów i konkretnych informacji o cenach przekłada się...

Dostawcy materiałów budowlanych coraz częściej informują o opóźnieniach dostaw. Na niektóre komponenty trzeba czekać nawet dwa miesiące, a brak materiałów i konkretnych informacji o cenach przekłada się na dłuższe terminy realizacji, wzrosty kosztów i trudności w tworzeniu ofert. Ostatecznie uderzy to w rynek nieruchomości – wynika z analizy przygotowanej przez Stowarzyszenie Wykonawców Elewacji.

merXu Profesjonalna chemia budowlana – piany, uszczelniacze i silikony

Profesjonalna chemia budowlana – piany, uszczelniacze i silikony Profesjonalna chemia budowlana – piany, uszczelniacze i silikony

Produkty chemii budowlanej, zarówno do zastosowań profesjonalnych, jak i domowych, powinny być skuteczne w działaniu, a jednocześnie trwałe i wydajne. Zobacz bogatą ofertę rozwiązań na merXu.

Produkty chemii budowlanej, zarówno do zastosowań profesjonalnych, jak i domowych, powinny być skuteczne w działaniu, a jednocześnie trwałe i wydajne. Zobacz bogatą ofertę rozwiązań na merXu.

Materiały prasowe news Ceny materiałów dla budownictwa, domu i ogrodu w lipcu 2021 r.

Ceny materiałów dla budownictwa, domu i ogrodu w lipcu 2021 r. Ceny materiałów dla budownictwa, domu i ogrodu w lipcu 2021 r.

Grupa PSB Handel śledzi zmiany cen wiodących materiałów budowlanych, co pozwala obserwować trendy na rynku.

Grupa PSB Handel śledzi zmiany cen wiodących materiałów budowlanych, co pozwala obserwować trendy na rynku.

Materiały prasowe news Ceny materiałów budowlanych w czerwcu 2021 r.

Ceny materiałów budowlanych w czerwcu 2021 r. Ceny materiałów budowlanych w czerwcu 2021 r.

Jak zmieniły się w pierwszym półroczu br. ceny wiodących materiałów dla budownictwa oraz domu i ogrodu?

Jak zmieniły się w pierwszym półroczu br. ceny wiodących materiałów dla budownictwa oraz domu i ogrodu?

merXu Chemia budowlana do wypełniania pęknięć i rys

Chemia budowlana do wypełniania pęknięć i rys Chemia budowlana do wypełniania pęknięć i rys

Uszczelniacze i silikony to produkty chemii budowlanej przydatne podczas remontu albo wykańczania mieszkania, a także podczas codziennego użytkowania budynku, kiedy zachodzi konieczność przeprowadzenia...

Uszczelniacze i silikony to produkty chemii budowlanej przydatne podczas remontu albo wykańczania mieszkania, a także podczas codziennego użytkowania budynku, kiedy zachodzi konieczność przeprowadzenia drobnych napraw w domu lub ogrodzie. Zobacz ofertę z kategorii chemii budowlanej na merXu.

Materiały prasowe news Ceny materiałów dla budownictwa w marcu 2021 roku – analiza PSB

Ceny materiałów dla budownictwa w marcu 2021 roku – analiza PSB Ceny materiałów dla budownictwa w marcu 2021 roku – analiza PSB

Grupa PSB Handel co miesiąc porównuje ceny wiodących materiałów dla budownictwa oraz domu i ogrodu, co pozwala obserwować zmiany trendów.

Grupa PSB Handel co miesiąc porównuje ceny wiodących materiałów dla budownictwa oraz domu i ogrodu, co pozwala obserwować zmiany trendów.

Materiały prasowe news Beton mrozoodporny bez tajemnic

Beton mrozoodporny bez tajemnic Beton mrozoodporny bez tajemnic

W jaki sposób można zabezpieczyć obiekty betonowe przed szkodliwym odziaływaniem mrozu? Na to pytanie odpowiedzą eksperci Stowarzyszenia Producentów Chemii Budowlanej podczas webinaru „ABC produkcji betonu...

W jaki sposób można zabezpieczyć obiekty betonowe przed szkodliwym odziaływaniem mrozu? Na to pytanie odpowiedzą eksperci Stowarzyszenia Producentów Chemii Budowlanej podczas webinaru „ABC produkcji betonu mrozoodpornego”. Udział jest bezpłatny, wymaga jedynie wcześniejszej rejestracji.

Jarosław Guzal Torggler: Stawiamy na jakość i szeroką ofertę

Torggler: Stawiamy na jakość i szeroką ofertę Torggler: Stawiamy na jakość i szeroką ofertę

Arkadiusz Bondyra, Dyrektor Operacyjny w firmie Torggler, w rozmowie z Jarosławem Guzalem, o sytuacji na rynku chemii budowlanej oraz o zmianach w pracy wykonawcy.

Arkadiusz Bondyra, Dyrektor Operacyjny w firmie Torggler, w rozmowie z Jarosławem Guzalem, o sytuacji na rynku chemii budowlanej oraz o zmianach w pracy wykonawcy.

Materiały prasowe news Ceny materiałów budowlanych w lutym 2021 r.

Ceny materiałów budowlanych w lutym 2021 r. Ceny materiałów budowlanych w lutym 2021 r.

Ceny w lutym 2021 r., w stosunku do lutego 2020 r., średnio wzrosły o 2,6%.

Ceny w lutym 2021 r., w stosunku do lutego 2020 r., średnio wzrosły o 2,6%.

Materiały prasowe news Szkolenia dla profesjonalistów – TORGGLER on TOUR

Szkolenia dla profesjonalistów – TORGGLER on TOUR Szkolenia dla profesjonalistów – TORGGLER on TOUR

Razem z firmą Cerrad zapraszamy do udziału ogólnopolskim cyklu szkoleń dla firm wykonawczych, remontowo-budowlanych i wszystkich zainteresowanych rozwojem swoich umiejętności.

Razem z firmą Cerrad zapraszamy do udziału ogólnopolskim cyklu szkoleń dla firm wykonawczych, remontowo-budowlanych i wszystkich zainteresowanych rozwojem swoich umiejętności.

Materiały prasowe news Atlas inwestuje i wzmacnia automatyzację w swoich fabrykach

Atlas inwestuje i wzmacnia automatyzację w swoich fabrykach Atlas inwestuje i wzmacnia automatyzację w swoich fabrykach

Co druga firma (49 proc.) nie inwestowała w IV kwartale 2020 r., ale co czwarta (24 proc.) zwiększyła poziom tych wydatków względem poprzednich trzech miesięcy – wynika z danych Polskiego Instytutu Ekonomicznego....

Co druga firma (49 proc.) nie inwestowała w IV kwartale 2020 r., ale co czwarta (24 proc.) zwiększyła poziom tych wydatków względem poprzednich trzech miesięcy – wynika z danych Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Grupa Atlas tylko w ubiegłym roku zainwestowała ponad 50 mln złotych w unowocześnienie swoich fabryk, a blisko 25 mln złotych przeznaczyła na remonty. Także w tym roku Grupa zamierza przeprowadzić szereg inwestycji nie tylko na polskim rynku, ale i w zagranicznych fabrykach.

Materiały prasowe news Nowy prezes Grupy Selena

Nowy prezes Grupy Selena Nowy prezes Grupy Selena

Członek zarządu ds. finansowych Grupy Selena Jacek Michalak z dniem 1 marca br. zostanie nowym prezesem firmy.

Członek zarządu ds. finansowych Grupy Selena Jacek Michalak z dniem 1 marca br. zostanie nowym prezesem firmy.

Jarosław Guzal BASF: Izolacje powinny być jeszcze lepsze i bardziej wydajne

BASF: Izolacje powinny być jeszcze lepsze i bardziej wydajne BASF: Izolacje powinny być jeszcze lepsze i bardziej wydajne

Jakie są najważniejsze obszary działalności i w jakim kierunku rozwijają się technologie izolacyjne tworzone przez firmę BASF Polska – na te i inne pytania odpowiada Katarzyna Byczkowska – dyrektor zarządzająca.

Jakie są najważniejsze obszary działalności i w jakim kierunku rozwijają się technologie izolacyjne tworzone przez firmę BASF Polska – na te i inne pytania odpowiada Katarzyna Byczkowska – dyrektor zarządzająca.

Materiały prasowe Zmiany w zarządzie Grupy Atlas

Zmiany w zarządzie Grupy Atlas Zmiany w zarządzie Grupy Atlas

W dniu 31 października 2018 r., zgodnie z decyzją Rady Nadzorczej, prezesem zarządu Grupy Atlas został Paweł Kisiel, dotychczasowy członek zarządu ds. sprzedaży i marketingu. Jednocześnie do zarządu dołączył...

W dniu 31 października 2018 r., zgodnie z decyzją Rady Nadzorczej, prezesem zarządu Grupy Atlas został Paweł Kisiel, dotychczasowy członek zarządu ds. sprzedaży i marketingu. Jednocześnie do zarządu dołączył Piotr Grzelak, zarządzający wcześniej spółką i marką FOX Dekorator.

Materiały prasowe news Ceny materiałów dla budownictwa oraz domu i ogrodu w listopadzie 2020 r.

Ceny materiałów dla budownictwa oraz domu i ogrodu w listopadzie 2020 r. Ceny materiałów dla budownictwa oraz domu i ogrodu w listopadzie 2020 r.

Grupa PSB Handel śledzi ceny materiałów dla budownictwa oraz domu i ogrodu.

Grupa PSB Handel śledzi ceny materiałów dla budownictwa oraz domu i ogrodu.

Materiały prasowe news Ceny materiałów budowlanych w październiku 2020 r.

Ceny materiałów budowlanych w październiku 2020 r. Ceny materiałów budowlanych w październiku 2020 r.

Jak kształtują się ceny wiodących materiałów dla budownictwa oraz domu i ogrodu?

Jak kształtują się ceny wiodących materiałów dla budownictwa oraz domu i ogrodu?

Materiały prasowe news Wyłączenie z BASF działu Construction Chemicals

Wyłączenie z BASF działu Construction Chemicals Wyłączenie z BASF działu Construction Chemicals

Dział Construction Chemicals firmy BASF został włączony w struktury MBCC Group. Nowym właścicielem organizacji jest globalny fundusz private equity-Lone Star. MBCC Group jest jednym z czołowych dostawców...

Dział Construction Chemicals firmy BASF został włączony w struktury MBCC Group. Nowym właścicielem organizacji jest globalny fundusz private equity-Lone Star. MBCC Group jest jednym z czołowych dostawców produktów i rozwiązań w zakresie chemii budowlanej na świecie.

Materiały prasowe news Ceny materiałów dla budownictwa oraz domu i ogrodu we wrześniu 2020 roku

Ceny materiałów dla budownictwa oraz domu i ogrodu we wrześniu 2020 roku Ceny materiałów dla budownictwa oraz domu i ogrodu we wrześniu 2020 roku

Grupa PSB Handel śledzi ceny wiodących materiałów dla budownictwa oraz domu i ogrodu, co pozwala obserwować zmiany trendów, które oddaje wykres.

Grupa PSB Handel śledzi ceny wiodących materiałów dla budownictwa oraz domu i ogrodu, co pozwala obserwować zmiany trendów, które oddaje wykres.

Materiały prasowe news Ceny materiałów dla budownictwa w sierpniu 2020 roku

Ceny materiałów dla budownictwa w sierpniu 2020 roku Ceny materiałów dla budownictwa w sierpniu 2020 roku

Grupa PSB Handel śledzi ceny wiodących materiałów dla budownictwa oraz domu i ogrodu, co pozwala obserwować zmiany trendów.

Grupa PSB Handel śledzi ceny wiodących materiałów dla budownictwa oraz domu i ogrodu, co pozwala obserwować zmiany trendów.

mgr inż. Maciej Rokiel Kleje żelowe – cechy szczególne

Kleje żelowe – cechy szczególne Kleje żelowe – cechy szczególne

Autor w powołaniu na normę PN-EN 12004-1 przedstawia klasyfikację klejów do płytek ceramicznych i okładzin kamiennych. Wyjaśnia specyfikę klejów żelowych i zwraca uwagę na konieczność przestrzegania zasad...

Autor w powołaniu na normę PN-EN 12004-1 przedstawia klasyfikację klejów do płytek ceramicznych i okładzin kamiennych. Wyjaśnia specyfikę klejów żelowych i zwraca uwagę na konieczność przestrzegania zasad sztuki budowlanej w pracach z klejeniem ceramiki budowlanej.

Materiały prasowe news Ceny materiałów dla budownictwa w lipcu 2020 r.

Ceny materiałów dla budownictwa w lipcu 2020 r. Ceny materiałów dla budownictwa w lipcu 2020 r.

Jak zmieniły się ostatnio ceny materiałów dla budownictwa, domu i ogrodu?

Jak zmieniły się ostatnio ceny materiałów dla budownictwa, domu i ogrodu?

Materiały prasowe news Rynek chemii budowlanej słabszy przez pandemię

Rynek chemii budowlanej słabszy przez pandemię Rynek chemii budowlanej słabszy przez pandemię

Firma badawcza IBP Research opracowała prognozę rozwoju rynku chemii budowlanej, oceniając wpływ i skutki COVID-19.

Firma badawcza IBP Research opracowała prognozę rozwoju rynku chemii budowlanej, oceniając wpływ i skutki COVID-19.

Najnowsze produkty i technologie

Fabryka Styropianu ARBET Wielka płyta – czy ocieplanie jej to ważne zagadnienie?

Wielka płyta – czy ocieplanie jej to ważne zagadnienie? Wielka płyta – czy ocieplanie jej to ważne zagadnienie?

Domy z wielkiej płyty wyróżniają się w krajobrazie Polski. Najczęściej budowano z nich wieżowce, mające około 10 pięter. Przez wiele lat w kontekście ich użytkowania mówiono o aspekcie estetycznym. Dziś...

Domy z wielkiej płyty wyróżniają się w krajobrazie Polski. Najczęściej budowano z nich wieżowce, mające około 10 pięter. Przez wiele lat w kontekście ich użytkowania mówiono o aspekcie estetycznym. Dziś jednak porusza się ważne kwestie dotyczące kwestii użytkowych, w tym – ich odpowiedniej izolacji.

KOESTER Polska Sp. z o.o. Köster – Specjaliści od hydroizolacji

Köster – Specjaliści od hydroizolacji Köster – Specjaliści od hydroizolacji

KÖSTER BAUCHEMIE AG specjalizuje się w produkcji i dystrybucji materiałów do hydroizolacji i ochrony budowli oraz systemów uszczelnień, a ich produkty chronią budowle na całym świecie. Zarówno podczas...

KÖSTER BAUCHEMIE AG specjalizuje się w produkcji i dystrybucji materiałów do hydroizolacji i ochrony budowli oraz systemów uszczelnień, a ich produkty chronią budowle na całym świecie. Zarówno podczas renowacji budynków historycznych, jak i w trakcie budowy nowych obiektów – proponuje skuteczne rozwiązanie każdego problemu związanego ze szkodliwym oddziaływaniem wody i wilgoci.

TRUTEK FASTENERS POLSKA Wzmacnianie bydynków wielkopłytowych w systemie TRUTEK TCM

Wzmacnianie bydynków wielkopłytowych w systemie TRUTEK TCM Wzmacnianie bydynków wielkopłytowych w systemie TRUTEK TCM

TRUTEK FASTENERS POLSKA jest firmą specjalizującą się w produkcji najwyższej jakości systemów zamocowań przeznaczonych do budownictwa lądowego, drogowego i przemysłu. W ofercie firmy znajdują się wyroby...

TRUTEK FASTENERS POLSKA jest firmą specjalizującą się w produkcji najwyższej jakości systemów zamocowań przeznaczonych do budownictwa lądowego, drogowego i przemysłu. W ofercie firmy znajdują się wyroby tradycyjne – od wielu lat stosowane w budownictwie, a także nowatorskie, zaawansowane technologicznie rozwiązania gwarantujące najwyższy poziom bezpieczeństwa.

TRUTEK FASTENERS POLSKA Innowacyjna technologia mocowania izolacji termicznej budynku

Innowacyjna technologia mocowania izolacji termicznej budynku Innowacyjna technologia mocowania izolacji termicznej budynku

Łączniki do mocowania izolacji termicznej obiektu to bardzo ważny element zapewniający bezpieczeństwo i stabilność warstwy docieplenia.

Łączniki do mocowania izolacji termicznej obiektu to bardzo ważny element zapewniający bezpieczeństwo i stabilność warstwy docieplenia.

GERARD AHI Roofing Kft. Oddział w Polsce Sp. z o.o. | RTG Roof Tile Group Dach marzeń: stylowy, nowoczesny i wyjątkowo odporny

Dach marzeń: stylowy, nowoczesny i wyjątkowo odporny Dach marzeń: stylowy, nowoczesny i wyjątkowo odporny

Czy chciałbyś mieć elegancki, nowoczesny dach, o niepowtarzalnym antracytowym kolorze, który zapewni Twojemu domowi najlepszą ochronę?

Czy chciałbyś mieć elegancki, nowoczesny dach, o niepowtarzalnym antracytowym kolorze, który zapewni Twojemu domowi najlepszą ochronę?

Tremco CPG Poland Sp. z o.o. Flowcrete – bezspoinowe posadzki żywiczne w przemyśle

Flowcrete – bezspoinowe posadzki żywiczne w przemyśle Flowcrete – bezspoinowe posadzki żywiczne w przemyśle

Bezspoinowe posadzki żywiczne są często nazywane posadzkami przemysłowymi. Ze względu na ich właściwości, m.in. trwałość, wytrzymałość mechaniczną, w tym odporność na ścieranie, szczelność i nienasiąkliwość...

Bezspoinowe posadzki żywiczne są często nazywane posadzkami przemysłowymi. Ze względu na ich właściwości, m.in. trwałość, wytrzymałość mechaniczną, w tym odporność na ścieranie, szczelność i nienasiąkliwość oraz łatwość utrzymania w czystości, rozwiązania posadzkowe na bazie żywic syntetycznych są powszechnie stosowane w zakładach produkcyjnych z różnych branż.

Blachy Pruszyński, mgr inż. Piotr Olgierd Korycki Zagadnienia akustyki w obiektach przemysłowych z lekką obudową

Zagadnienia akustyki w obiektach przemysłowych z lekką obudową Zagadnienia akustyki w obiektach przemysłowych z lekką obudową

Obecnie trudno sobie wyobrazić budownictwo, a zwłaszcza halowe, użyteczności publicznej, przemysłowe i specjalne bez obudowy, jaką stanowią ściany osłonowe czy przekrycia dachowe. Wykonuje się je z lekkiej...

Obecnie trudno sobie wyobrazić budownictwo, a zwłaszcza halowe, użyteczności publicznej, przemysłowe i specjalne bez obudowy, jaką stanowią ściany osłonowe czy przekrycia dachowe. Wykonuje się je z lekkiej obudowy, takiej jak: płyty warstwowe, systemy oparte na bazie kaset stalowych wzdłużnych, warstwowe przekrycia dachowe z elementem nośnym w postaci blach trapezowych. Wymienione rozwiązania mają szereg zalet, m.in. małą masę jednostkową, możliwość montażu niezależnie od warunków atmosferycznych,...

MIWO – Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej Warunki Techniczne wymagają głębokich zmian

Warunki Techniczne wymagają głębokich zmian Warunki Techniczne wymagają głębokich zmian

Przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z późniejszymi zmianami) – zwanego Warunkami...

Przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z późniejszymi zmianami) – zwanego Warunkami Technicznymi lub w skrócie WT – stosuje się przy projektowaniu, budowie i przebudowie oraz zmianie sposobu użytkowania wszystkich rodzajów budynków oraz budowli nadziemnych i podziemnych, spełniających funkcje użytkowe budynków. Ten akt prawny jest aktem wykonawczym do Ustawy Prawo budowlane i określa...

Seban Nowoczesne membrany hydroizolacyjne – rozwiązania na dachy płaskie i zielone

Nowoczesne membrany hydroizolacyjne – rozwiązania na dachy płaskie i zielone Nowoczesne membrany hydroizolacyjne – rozwiązania na dachy płaskie i zielone

Współczesne budownictwo kładzie coraz większy nacisk na energooszczędność i poprawę efektywności energetycznej obiektów. Aby zmniejszyć zapotrzebowanie budynków na energię, projektanci, architekci i inwestorzy...

Współczesne budownictwo kładzie coraz większy nacisk na energooszczędność i poprawę efektywności energetycznej obiektów. Aby zmniejszyć zapotrzebowanie budynków na energię, projektanci, architekci i inwestorzy chętniej stosują technologie korzystające z energii odnawialnej.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.