Izolacje.com.pl

Materiały naprawcze do betonu stosowane w obiektach inżynierskich

Materiały naprawcze | Badania starzeniowe | Badania IBDiM

Stosowanie w naprawach konstrukcji inżynierskich produktów nieodpornych na wielokrotne, cykliczne zmiany temperatury jest często główną przyczyną niepowodzenia wykonywanych robót. Dotyczy to zwłaszcza materiałów naprawczych do betonu.

Zobacz także

BASCOGLASS Sp. z o. o. Pręty kompozytowe do zbrojenia betonu

Pręty kompozytowe do zbrojenia betonu Pręty kompozytowe do zbrojenia betonu

Pręty kompozytowe wykorzystywane są w konstrukcjach budowlanych od kilkudziesięciu lat. Wysoka odporność na korozję, duża wytrzymałość na rozciąganie, obojętność elektromagnetyczna oraz łatwość cięcia...

Pręty kompozytowe wykorzystywane są w konstrukcjach budowlanych od kilkudziesięciu lat. Wysoka odporność na korozję, duża wytrzymałość na rozciąganie, obojętność elektromagnetyczna oraz łatwość cięcia to główne czynniki decydujące o wyborze prętów kompozytowych jako zbrojenia konstrukcji. Liczne realizacje, w których zastosowano takie zbrojenie oraz pozytywne wyniki wielu badań świadczą o tym, iż jest ono dobrą alternatywą dla klasycznej stali zbrojeniowej.

Saint Gobain Construction Products Polska/ Weber Jaką farbę elewacyjną wybrać - właściwości i zastosowanie

Jaką farbę elewacyjną wybrać - właściwości i zastosowanie Jaką farbę elewacyjną wybrać - właściwości i zastosowanie

Chcesz odświeżyć dom na wiosnę? Nic prostszego, wystarczy odmalować elewację, a budynek będzie jak nowy. Jakich farb fasadowych użyć, jak przygotować powierzchnię pod malowanie i jakie efekty można uzyskać...

Chcesz odświeżyć dom na wiosnę? Nic prostszego, wystarczy odmalować elewację, a budynek będzie jak nowy. Jakich farb fasadowych użyć, jak przygotować powierzchnię pod malowanie i jakie efekty można uzyskać na elewacji - o tym wszystkim mówią eksperci Weber we wiosennym przewodniku po farbach elewacyjnych.

dr inż. Marcin Górski, dr inż. Bernard Kotala, mgr inż. Rafał Białozor Przykłady zastosowania prętów FRP oraz deskowań traconych

Przykłady zastosowania prętów FRP oraz deskowań traconych Przykłady zastosowania prętów FRP oraz deskowań traconych

Pręty kompozytowe stwarzają wiele możliwości zastosowania w konstrukcjach budowlanych wszędzie tam, gdzie tradycyjne zbrojenie stalowe przestaje być efektywne. Wśród nich największą popularnością w realizacjach...

Pręty kompozytowe stwarzają wiele możliwości zastosowania w konstrukcjach budowlanych wszędzie tam, gdzie tradycyjne zbrojenie stalowe przestaje być efektywne. Wśród nich największą popularnością w realizacjach budowlanych cieszą się pręty kompozytowe oparte na włóknie szklanym. Ciekawą propozycją wykorzystania materiałów FRP jest ich zastosowanie w budownictwie betonowym jako deskowanie tracone. Nie jest to metoda powszechna i znajduje uznanie głównie w Stanach Zjednoczonych.

ABSTRAKT

W artykule omówiono wymagania dotyczące wyrobów do napraw konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych według normy PN-EN 1504-3:2006. Porównano i omówiono metody badań starzeniowych. Przedstawiono także ocenę przydatności zapraw naprawczych do betonu opartą na badaniach mrozoodporności zapraw oraz na przyczepności do podłoża, doraźnej i zmierzonej po 200 cyklach zamrażania i odmrażania.

The article discusses the requirements for products used in structural and non-structural repairs in accordance with PN­‑EN 1504­‑3:2006. Methods of aging tests are compared and discussed. The paper also presents an assessment of the usefulness of concrete repair mortars based on frost resistance tests of mortars and their adhesion to the substrate, both immediate and measured after 200 cycles of freezing and defrosting.

Z punktu widzenia użytkownika podstawowym czynnikiem w ocenie skuteczności wykonania naprawy konstrukcji inżynierskich jest trwałość wykonanych prac.

Należy przez to rozumieć zdolność naprawionej konstrukcji do zapewnienia właściwości użytkowych nie gorszych niż przed pracami, tak by zagwarantować bezawaryjność w przyjętym okresie użytkowania przy minimalizacji kosztów jej utrzymania.

Największy wpływ na trwałość naprawy ma odporność materiałów naprawczych na cykliczne zamrażanie i odmrażanie. Związane jest to bezpośrednio ze strefą klimatu przejściowego, a więc z dużą różnicą temperatury między latem a zimą (latem ponad 30°C, zimą często poniżej –20°C) oraz częstymi przejściami przez temperaturę 0°C. W Polsce w ciągu roku liczba cykli przejść przez 0°C, czyli cykli zamrażania i odmrażania, wynosi ok. 100.

Zimą woda znajdująca się w porach betonu zwiększa objętość podczas zamarzania i je rozsadza. Działa także na zaprawę wypełniającą ubytek w elemencie betonowym. Niszczy jej strukturę (spękania, ubytki) i skutkuje odspojeniem od podłoża (ścinaniem w warstwie stykowej z naprawianym betonem).

Klasyfikacja materiałów naprawczych

Na rynku polskim jest wiele rodzajów materiałów naprawczych, oferowanych przez różnych producentów. W klasyfikacjach tych wyrobów stosuje się różne kryteria, jak podstawowy zakres stosowania, rodzaj spoiwa, granulacja i grubość układanej warstwy czy konsystencja. Największą grupę stanowią zaprawy naprawcze.

Materiały do naprawy betonowych obiektów inżynierskich są najczęściej stosowane do:

 • wypełniania ubytków w elementach nośnych (powstałych na skutek uszkodzeń mechanicznych oraz spowodowanych korozją);
 • wykonywania warstw wyrównawczych na płytach pomostów obciążonych ruchem pieszych lub kołowym;
 • wykonywania reprofilacji oraz wyrównywania (szpachlowania) powierzchni elementów nośnych z betonu;
 • wymiany uszkodzonych elementów konstrukcyjnych.

W zależności od rodzaju zastosowanych spoiw można wyróżnić trzy grupy:

 • zaprawy i betony hydrauliczne typu CC (ang. Cement Concrete) – powstające przez zmieszanie spoiwa hydraulicznego z frakcjonowanym kruszywem, mogące zawierać domieszki i dodatki; twardniejące po zmieszaniu z wodą w wyniku reakcji hydratacji;
 • zaprawy i betony polimerowo-cementowe typu PCC (ang. Polymer Cement Concrete) – powstające przez zmieszanie spoiwa hydraulicznego modyfikowanego polimerami z frakcjonowanym kruszywem, mogące zawierać domieszki i dodatki, które po zmieszaniu z wodą albo płynem zarobowym twardnieją w wyniku reakcji hydratacji; polimery tworzą w utwardzonych zaprawach typu PCC sieć połączeń, w znaczący sposób wzmacniającą wytrzymałość zaprawy na rozciąganie oraz wpływającą na zmniejszenie jej współczynnika sprężystości liniowej w porównaniu z zaprawami typu hydraulicznego; najczęściej stosowanymi polimerami są:

  – żywice akrylowe, metakrylowe lub modyfikowane akrylowe w postaci rozpuszczalnych proszków lub dyspersji wodnych;
  – polimery, kopolimery i terpolimery winylowe w postaci rozpuszczalnych proszków lub dyspersji wodnych;
  – kauczuk styrenowo-butadienowy, tylko w postaci dyspersji wodnych;
  – naturalne lateksy kauczukowe;
  – epoksydy;
 • zaprawy i betony polimerowe typu PC (ang. Polymer Concrete) – powstające przez zmieszanie mieszanki spoiw polimerowych i kruszywa, utwardzające się w reakcji polimeryzacji.

Można także wyodrębnić zaprawy:

 • szpachlowe – przeznaczone do układania warstwami gr. od 0 mm do 5 mm;
 • naprawcze – przeznaczone do układania warstwami gr. do 4 cm;
 • szybkosprawne – charakteryzujące się bardzo szybkim przyrostem wytrzymałości, np. przeznaczone do tamowania przecieków w tunelach, osadzania pokryw włazów kanałowych;
 • specjalne – przeznaczone do specjalnych zastosowań, np. do wykonywania podlewek pod łożyska, samozagęszczalne, montażowe.

Poza zaprawami naprawczymi, do grupy materiałów przeznaczonych do naprawy betonu należy zaliczyć wyroby do wykonywania warstw sczepnych oraz powłok antykorozyjnych na odsłoniętych elementach zbrojenia.

Pod względem konsystencji zaprawy dzieli się na:

 • płynne (samorozlewne, do wylewania, samopoziomujące, do kotwienia, na podlewki) – przeznaczone dowylewania na równych powierzchniach, w otworach lub w deskowaniach, jako podlewki pod łożyska i maszyny itp.; nie wymagają zagęszczania po ułożeniu;
 • zaprawy tiksotropowe – o konsystencji gęstoplastycznej, przeznaczone do nakładania przez narzucanie kielnią lub aparatami tynkarskimi; można je nakładać na powierzchnie poziome lub pionowe i sufitowe warstwami gr. od 2 cm do 4 cm.

Ponadto zgodnie z normą PN-EN 1504-3:2006 [1], w zależności od wymagań użytkowych, materiały naprawcze dzielą się na dwie grupy:

 • do napraw niekonstrukcyjnych (materiały klasy R1 i R2);
 • do napraw konstrukcyjnych (materiały klasy R3 i R4).

Głównym kryterium klasyfikującym do danej klasy jest wytrzymałość na ściskanie, która powinna wynosić co najmniej:

 • 10 MPa w wypadku klasy R1,
 • 25 MPa w wypadku klasy R3,
 • 15 MPa w wypadku klasy R2,
 • 45 MPa w wypadku klasy R4.

W wypadku konstrukcji inżynierskich, w tym w szczególności obiektów mostowych, wykonuje się prawie wyłącznie naprawy konstrukcyjne. W obiektach mostowych nie występują betonowe elementy osłonowe, działowe i podobne drugorzędne elementy.

Wszystkie elementy konstrukcyjne wykonane z betonu są albo elementami nośnymi (płyty pomostu, belki główne oraz podpory: filary, przyczółki, oczepy, słupy) albo elementami pomostu (np. chodniki, nawierzchnie betonowe).

Części te narażone są na przenoszenie dużych obciążeń oraz na działanie czynników atmosferycznych, takich jak zmiany temperatury, woda opadowa, zasolona woda pochodząca z topnienia śniegu, wielokrotne zamrażanie i odmrażanie, wiatr itp.

W związku z tym przy wykonywaniu napraw należy stosować materiały naprawcze klasy R3 lub R4.W wypadku mostów stosowanie zapraw klasy R1 i R2 powinno być ograniczone do naprawy obiektów historycznych wykonanych z betonu niezbrojonego, cegły lub kamienia.

Takie obiekty wznoszono z betonu lub zapraw niskich klas, o stosunkowo niskiej wytrzymałości na ściskanie i rozciąganie. Wbudowanie w takie konstrukcje nowych elementów wykonanych z zaprawy o znacznie wyższej wytrzymałości od podstawowego materiału konstrukcyjnego skutkuje odspojeniem.

Zniszczenie następuje w materiale starym tuż przy warstwie stykowej z nowo wbudowaną zaprawą naprawczą. Przyczyną są naprężenia wewnętrzne wywołane zmianami temperatury otoczenia i różną odkształcalnością termiczną łączonych materiałów.

Właściwości techniczno-użytkowe materiałów naprawczych

Pojawienie się norm serii PN-EN 1504 „Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych” (w tym arkusza PN-EN 1504­‑3:2006 [1]) miało uporządkować i ujednolicić wymagania stawiane zaprawom naprawczym (tabela).

Jednak z powodu wprowadzenia nowych metod badawczych odnośnie badań starzeniowych, różniących się w zasadniczy sposób od metod dotąd stosowanych, cel ten nie został w pełni osiągnięty.

Według normy PN-EN 1504-3:2006 [1] w badaniach i ocenie materiałów do naprawy betonu trwałą przyczepność do podłoża wykonanych warstw można ocenić po przeprowadzeniu następujących badań starzeniowych dotyczących kompatybilności cieplnej:

 • oznaczeniu odporności na cykliczne zamrażanie i odmrażanie według normy PN-EN 13687-1:2008 [15]; zamrażanie jest prowadzone w roztworze nasyconym soli w temp. –15°C przez 2 godz., odmrażanie w wodzie w temp. 21°C przez 2 godz. (50 cykli);
 • oznaczeniu odporności na zraszanie według normy PN­‑EN 13687­‑2:2008 [16] (cykliczny efekt burzy, tzw. szok cieplny); przechowywanie w powietrzu w temp. 60°C przez 5 godz. 45 min, zraszanie wodą o temp. 12°C przez 15 min (30 cykli);
 • oznaczeniu odporności na cykle suszenia według normy PN­‑EN 13687-4:2002 [17] (cykle termiczne na sucho); chłodzenie od temp. 21°C do temp. –25°C przez 15 min, zamrażanie w temp. –25°C, przez 153 min, ogrzewanie do temp. 55°C przez 27 min; wygrzewanie w temp. 55°C przez 153 min, chłodzenie do temp. 21°C przez 12 min, przy czym jeśli materiał spełnia wymagania odnośnie zamrażania i rozmrażania w nasyconym roztworze NaCl według normy PN­‑EN 13687­‑1:2008 [15], uznaje się, że spełnia także wymagania dwóch pozostałych badań.

Podstawowym badaniem kompatybilności cieplnej została nowa metoda badawcza – oznaczanie odporności na cykliczne zamrażanie i odmrażanie w nasyconym roztworze NaCl, nieznana dotąd większości producentów materiałów naprawczych.

Porównanie metod badań starzeniowych

Badania starzeniowe wymienione w normie PN-EN 1504-3:2006 [1] są ukierunkowane głównie na materiały naprawcze stosowane w budownictwie ogólnym, gdzie konstrukcja pracuje – z jednej strony jest zazwyczaj ogrzewana, a z drugiej poddana działaniu czynników klimatycznych.

W inżynierii komunikacyjnej natomiast, zwłaszcza w budownictwie mostowym, cała konstrukcja jest poddana działaniu czynników klimatycznych.

Norma PN-EN 1504-3:2006 [1] pomija oznaczenie właściwości wytrzymałościowych (wytrzymałości na ściskanie i zginanie) zapraw po badaniu odporności na zamrażanie i rozmrażanie w nasyconym roztworze NaCl. Należy także odnotować, że pominięto badanie wytrzymałości na zginanie.

W Polsce powszechnie stosowanym od kilkudziesięciu lat badaniem starzeniowym materiałów do naprawy betonu, oceniającym trwałą przyczepność do podłoża wykonanych warstw oraz zmianę właściwości wytrzymałościowych, było (i jest do tej pory) badanie mrozoodporności w komorze klimatyzacyjnej.

Badanie to w odniesieniu do materiałów naprawczych wykonywano na początku zgodnie z normą PN-85/B-04500 [18]. Obejmowało 50 cykli zamrażania i odmrażania w wodzie.

W związku z pojawianiem się pod koniec lat 90. materiałów naprawczych typu PCC na rynku polskim wydłużono liczbę cykli do 150 i zrównano ją ze standardowymi wymaganiami betonu (F150) według normy PN-88/B-06250 [19].

Obecnie wykonywane badanie jest zmodyfikowanym badaniem mrozoodporności betonu według normy PN-88/B-06250 [19]. Przyjęto w nim następujące warunki:

 • zmiany temp. od –18°C ±2°C do +18°C ±2°C,
 • rozmrażanie próbek w wodzie,
 • zamrażanie próbek nasączonych wodą, ale po spuszczeniu wody z komory,
 • liczbę cykli zamrażania i odmrażania 200 (do 2008 r. przyjmowano liczbę cykli zamrażania i odmrażania 150),
 • po wykonaniu odpowiedniej liczby cykli zamrażania i odmrażania próbek materiałów naprawczych oznacza się:
 • wytrzymałość na odrywanie od podłoża metodą „pull-off” po 200 cyklach zamrażania i odmrażania w wodzie, w temp. –18 ±2°C/+18 ±2°C,
 • mrozoodporność po 200 cyklach zamrażania i odmrażania w wodzie, w temp. –18 ±2°C/+18 ±2°C (ubytek masy, spadek wytrzymałości na zginanie i spadek wytrzymałości na ściskanie).

Badania IBDiM

Aby wyeliminować z rynku zaprawy naprawcze nieodporne na działanie czynników klimatycznych, opracowano w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów (IBDiM) Zalecenia do Udzielana Aprobat Technicznych nr Z/20090-03-019 [20] „Wyroby i systemy do naprawy konstrukcji betonowych (naprawy konstrukcyjne)”.

W dokumencie tym ocenę przydatności zapraw naprawczych oparto na znanym i powszechnie stosowanym badaniu mrozoodporności zapraw po 200 cyklach zamrażania i odmrażania oraz na badaniu przyczepności do podłoża, doraźnej i zmierzonej po 200 cyklach zamrażania i odmrażania.

W związku z nowym podejściem normy PN-EN 1504-3:2006 [1] do badań starzeniowych materiałów naprawczych bardzo ważną rzeczą stało się porównanie obu typów badań, tak by ocenić skuteczność (miarodajności) obu metod stosowanych przy wykonywaniu badań mrozoodporności.

Porównanie dotyczyło zarówno oznaczenia wytrzymałości na odrywanie zapraw od podłoża, jak i oznaczenie właściwości wytrzymałościowych zapraw po 200 cyklach zamrażania i odmrażania w wodzie oraz po 50 cyklach zamrażania w nasyconym roztworze soli odladzającej i rozmrażaniu w wodzie.

Uzyskane dotychczas wyniki badań potwierdzają pośrednio znaną dotąd zależność wpływu stężenia środków odladzających na uszkodzenia betonu. W wypadku działania soli odladzających (NaCl lub CaCl2) największe uszkodzenia mrozowe występują wówczas, gdy beton jest narażony na stosunkowo niskie koncentracje soli (roztwory od 2% do 4%).

Im większa natomiast koncentracja, tym mniejszy wpływ. Największą zgodność trendów otrzymanych wyników stwierdzono w wypadku badania przyczepności zapraw po 200 cyklach zamrażania i odmrażania w wodzie i po 50 cyklach zamrażania w nasyconym roztworze soli odladzającej i rozmrażaniu w wodzie.

Najmniejszą natomiast – w wypadku wyników badania spadku wytrzymałości na zginanie i ściskanie po 50 cyklach zamrażania w nasyconym roztworze soli odladzającej i rozmrażaniu w wodzie, gdzie otrzymywano często znaczny wzrost wytrzymałości na zginanie przy spadku wytrzymałości na ściskanie.

Podsumowanie

W naprawach betonowych konstrukcji inżynierskich za pomocą materiałów naprawczych trwałość i skuteczność wykonanych robót ocenia się zazwyczaj na podstawie przyczepności wykonanych warstw do podłoża.

Jeśli wykonana warstwa nie jest uszkodzona w miejscu wbudowania, nikt nie kwestionuje jakości wykonanych prac ani jakości wbudowanych materiałów.

Tymczasem to nie przyczepność możliwa do stwierdzenia lub pomiaru bezpośrednio po wykonaniu robót jest decydująca, lecz przyczepność trwała, taka, którą będzie wykazywał zastosowany materiał po kilkunastu lub kilkudziesięciu latach oraz zmiana w tym czasie właściwości wytrzymałościowych materiału.

Bardzo ważny jest więc odpowiedni dobór badań pozwalających ocenić materiały do naprawy betonu pod kątem trwałej przyczepności do podłoża wykonanych z nich warstw oraz zmianę ich właściwości wytrzymałościowych w czasie.

Literatura

 1. PN-EN 1504-3:2006, „Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności. Część 3: Naprawy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne”.
 2. EN 1766:2000, „Products and systems for the protection and repair of concrete structures. Test methods. Reference concretes for testing”.
 3. EN 12190:1999, „Products and systems for the protection and repair of concrete structures. Test methods. Determination of compressive strength of repair mortar”.
 4. EN 1015-17:2000, „Methods of test for mortar for masonry. Determination of water-soluble chloride content of fresh mortars”.
 5. EN 1542:1999, „Products and systems for the protection and repair of concrete structures. Test methods. Measurement of bond strength by pull-off”.
 6. EN 12617-4:2002, „Products and systems for the protection and repair of concrete structures. Test methods. Determination of shrinkage and expansion”.
 7. EN ISO 13295:2007, „Dentistry. Mandrels for rotary instruments”.
 8. EN 13412:2006, „Products and systems for the protection and repair of concrete structures. Test methods. Determination of modulus of elasticity in compression”.
 9. EN 13687-1:2002, „Products and systems for the protection and repair of concrete structures. Test methods. Determination of thermal compatibility. Freeze-thaw cycling with de-icing salt immersion”.
 10. EN 13687-2:2002, „Products and systems for the protection and repair of concrete structures. Test methods. Determination of thermal compatibility. Thunder-shower cycling (thermal shock)”.
 11. EN 13687-4:2002, „Products and systems for the protection and repair of concrete structures. Test methods. Determination of thermal compatibility. Dry thermal cycling”.
 12. EN 13036-4:2011, „Road and airfield surface characteristics. Test methods Method for measurement of slip/skid resistance of a surface: The pendulum test”.
 13. EN 1770:1998, „Products and systems for the protection and repair of concrete structures. Test methods. Determination of the coefficient of thermal expansion”.
 14. EN 13057:2002, „Products and systems for the protection and repair of concrete structures. Test methods. Determination of resistance of capillary absorption”.
 15. PN-EN 13687-1:2008, „Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badań. Oznaczanie kompatybilności cieplnej. Część 1: Cykliczne zamrażanie–rozmrażanie przy zanurzeniu w roztworze soli odladzającej”.
 16. PN-EN 13687-2:2008, „Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badań. Oznaczanie kompatybilności cieplnej. Część 2: Cykliczny efekt burzy (szok cieplny)”.
 17. PN-EN 13687-4:2002, „Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badań. Oznaczanie kompatybilności termicznej. Część 4: Cykle termiczne na sucho”.
 18. PN-85/B-04500, „Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych”.
 19. PN-88/B-06250, „Beton zwykły”.
 20. Z/20090-03-019 „Wyroby i systemy do naprawy konstrukcji betonowych (naprawy konstrukcyjne)”.
 21. A.M. Neville, „Właściwości betonu”, Polski Cement, Kraków 2000.
 22. K. Germaniuk, T. Gajda, A. Królikowska, „Zalecenia IBDiM Udzielania Aprobat Technicznych Nr Z/2009-03-019. Wyroby i systemy do napraw konstrukcji betonowych”, Wydanie II, IBDiM, Warszawa 2010.
 23. K. Germaniuk, „Uwagi mostowca do normy PN-EN 1504. Artykuł dyskusyjny”, „Materiały Budowlane”, nr 2/2009, s. 5–7.
 24. K. Germaniuk, „Nowoczesne materiały i technologie związane z utrzymaniem mostów” [w:] „Vademecum Inżyniera, Budownictwo Mostowe”, Warszawa 2013, s. 5–9.
 25. G. Łagoda, T. Gajda, „Badania materiałów do napraw konstrukcji mostowych”, XXV konferencja naukowo-techniczna „Awarie Budowlane”, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Szczecin 2011, t. II, s. 127–134.
 26. G. Łagoda, T. Gajda, „Research on concrete repair materials”, konferencja SEMC 2013 University of Cape Town, Balkema/Taylor & Francis, pp. 879–880 (wersja skrócona, pełna na płycie CD).

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Materiały prasowe news Rynek chemii budowlanej słabszy przez pandemię

Rynek chemii budowlanej słabszy przez pandemię Rynek chemii budowlanej słabszy przez pandemię

Firma badawcza IBP Research opracowała prognozę rozwoju rynku chemii budowlanej, oceniając wpływ i skutki COVID-19.

Firma badawcza IBP Research opracowała prognozę rozwoju rynku chemii budowlanej, oceniając wpływ i skutki COVID-19.

Materiały prasowe news Sopro rozbudowuje zakład produkcyjny w Nowinach

Sopro rozbudowuje zakład produkcyjny w Nowinach Sopro rozbudowuje zakład produkcyjny w Nowinach

Sopro Polska – producent chemii budowlanej – pomimo wywołanego pandemią zastoju gospodarczego, nie zwalnia tempa swoich inwestycji. Zgodnie z planem realizuje rozbudowę nowoczesnego zakładu produkcyjnego...

Sopro Polska – producent chemii budowlanej – pomimo wywołanego pandemią zastoju gospodarczego, nie zwalnia tempa swoich inwestycji. Zgodnie z planem realizuje rozbudowę nowoczesnego zakładu produkcyjnego w Nowinach.

Materiały prasowe news Wybrano zarząd Stowarzyszenia Producentów Chemii Budowlanej

Wybrano zarząd Stowarzyszenia Producentów Chemii Budowlanej Wybrano zarząd Stowarzyszenia Producentów Chemii Budowlanej

Podczas Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Producentów Chemii Budowlanej, które odbyło się 30 czerwca br. w Lublinie Walne Zgromadzenie wybrano nowy zarząd oraz Komisję Rewizyjną organizacji...

Podczas Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Producentów Chemii Budowlanej, które odbyło się 30 czerwca br. w Lublinie Walne Zgromadzenie wybrano nowy zarząd oraz Komisję Rewizyjną organizacji na lata 2020–2022.

Materiały prasowe news Nowy członek zarządu w Grupie Selena

Nowy członek zarządu w Grupie Selena Nowy członek zarządu w Grupie Selena

Rada Nadzorcza Selena FM powołała na stanowisko członka zarządu ds. operacyjnych (Chief Operating Officer, COO) Marka Tomanka – związanego do tej pory z przemysłem automotive. Obejmie on funkcję od 25...

Rada Nadzorcza Selena FM powołała na stanowisko członka zarządu ds. operacyjnych (Chief Operating Officer, COO) Marka Tomanka – związanego do tej pory z przemysłem automotive. Obejmie on funkcję od 25 maja i będzie odpowiedzialny za globalne działania operacyjne Grupy Selena.

Materiały prasowe news Ceny materiałów budowlanych w marcu 2020 r.

Ceny materiałów budowlanych w marcu 2020 r. Ceny materiałów budowlanych w marcu 2020 r.

Grupa PSB Handel śledzi ceny materiałów dla budownictwa oraz domu i ogrodu, co pozwala obserwować zmiany trendów.

Grupa PSB Handel śledzi ceny materiałów dla budownictwa oraz domu i ogrodu, co pozwala obserwować zmiany trendów.

Materiały prasowe news Ceny materiałów dla budownictwa oraz domu i ogrodu w lutym 2020 r.

Ceny materiałów dla budownictwa oraz domu i ogrodu w lutym 2020 r. Ceny materiałów dla budownictwa oraz domu i ogrodu w lutym 2020 r.

Oto zmiany cen wiodących materiałów dla budownictwa oraz domu i ogrodu.

Oto zmiany cen wiodących materiałów dla budownictwa oraz domu i ogrodu.

Materiały prasowe news Ceny materiałów budowlanych w styczniu 2020 r.

Ceny materiałów budowlanych w styczniu 2020 r. Ceny materiałów budowlanych w styczniu 2020 r.

Grupa PSB Handel śledzi ceny wiodących materiałów dla budownictwa oraz domu i ogrodu, co pozwala obserwować zmiany trendów, które oddaje wykres.

Grupa PSB Handel śledzi ceny wiodących materiałów dla budownictwa oraz domu i ogrodu, co pozwala obserwować zmiany trendów, które oddaje wykres.

Materiały prasowe news Rynek chemii budowlanej nadal rośnie

Rynek chemii budowlanej nadal rośnie Rynek chemii budowlanej nadal rośnie

Firma badawcza IBP Research podsumowała dane na temat rynku chemii budowlanej w Polsce w 2019 roku.

Firma badawcza IBP Research podsumowała dane na temat rynku chemii budowlanej w Polsce w 2019 roku.

Jarosław Guzal news Aktualne uwarunkowania prawne i technologiczne dla producentów chemii budowlanej 2020

Aktualne uwarunkowania prawne i technologiczne dla producentów chemii budowlanej 2020 Aktualne uwarunkowania prawne i technologiczne dla producentów chemii budowlanej 2020

Tradycyjnie początek stycznia to czas, kiedy w Bukowinie Tatrzańskiej odbywa się konferencja "Aktualne uwarunkowania prawne i technologiczne dla producentów chemii budowlanej", której organizatorem jest...

Tradycyjnie początek stycznia to czas, kiedy w Bukowinie Tatrzańskiej odbywa się konferencja "Aktualne uwarunkowania prawne i technologiczne dla producentów chemii budowlanej", której organizatorem jest Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych. Cykliczne przedsięwzięcie gromadzi ponad 100 uczestników - przede wszystkim przedstawicieli producentów materiałów budowlanych.

Materiały prasowe news 2019 - kolejny rok wzrostów w branży farb dekoracyjnych w Polsce

2019 - kolejny rok wzrostów w branży farb dekoracyjnych w Polsce 2019 - kolejny rok wzrostów w branży farb dekoracyjnych w Polsce

Wartość sprzedaży farb dekoracyjnych - stanowiąca największy segment rynku - wzrosła r/r o 4,3%, do ponad 2,23 mld zł w 2019 r.* Choć w porównaniu do roku 2018 dynamika ta była nieco niższa (wzrost na...

Wartość sprzedaży farb dekoracyjnych - stanowiąca największy segment rynku - wzrosła r/r o 4,3%, do ponad 2,23 mld zł w 2019 r.* Choć w porównaniu do roku 2018 dynamika ta była nieco niższa (wzrost na poziomie 5,6% w roku 2018), to branża ma powody do zadowolenia. Wolumen sprzedaży natomiast ponownie zmalał - w roku 2019 o 0,3% (0,2% w 2018 r.).

Redakcja miesięcznika IZOLACJE news IZOLACJE 1/2020

IZOLACJE 1/2020 IZOLACJE 1/2020

Udostępniamy część materiałów ze styczniowego wydania miesięcznika IZOLACJE. Zobacz bezpłatnie numer 1/2020 lub wykup prenumeratę i przeczytaj całe wydanie.

Udostępniamy część materiałów ze styczniowego wydania miesięcznika IZOLACJE. Zobacz bezpłatnie numer 1/2020 lub wykup prenumeratę i przeczytaj całe wydanie.

Materiały prasowe news Ceny materiałów budowlanych - grudzień 2019

Ceny materiałów budowlanych - grudzień 2019 Ceny materiałów budowlanych - grudzień 2019

Jak zmieniły się w grudniu ceny wiodących materiałów dla budownictwa oraz domu i ogrodu?

Jak zmieniły się w grudniu ceny wiodących materiałów dla budownictwa oraz domu i ogrodu?

Materiały prasowe news VII Konferencja Przemysłu Chemii Budowlanej

VII Konferencja Przemysłu Chemii Budowlanej VII Konferencja Przemysłu Chemii Budowlanej

W dniu 3 grudnia br. w Warszawie odbyła się VII Konferencja Przemysłu Chemii Budowlanej.

W dniu 3 grudnia br. w Warszawie odbyła się VII Konferencja Przemysłu Chemii Budowlanej.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE news Atlas otworzył nowoczesne Centrum Badawczo-Rozwojowe

Atlas otworzył nowoczesne Centrum Badawczo-Rozwojowe Atlas otworzył nowoczesne Centrum Badawczo-Rozwojowe

Nowoczesne produkty chemii budowlanej to efekt długotrwałych prac i optymalnego doboru ich receptur. Wieloetapowe badania laboratoryjne prowadzone są przez wykwalifikowanych ekspertów w Centrum Badawczo-Rozwojowym...

Nowoczesne produkty chemii budowlanej to efekt długotrwałych prac i optymalnego doboru ich receptur. Wieloetapowe badania laboratoryjne prowadzone są przez wykwalifikowanych ekspertów w Centrum Badawczo-Rozwojowym firmy Atlas.

Jarosław Guzal news VI Konferencja Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych

VI Konferencja Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych VI Konferencja Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych

W dniach 9-11 stycznia br. w Bukowinie Tatrzańskiej odbyła się już VI konferencja Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych (ICiMB/OSiMB) w Krakowie zatytułowana...

W dniach 9-11 stycznia br. w Bukowinie Tatrzańskiej odbyła się już VI konferencja Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych (ICiMB/OSiMB) w Krakowie zatytułowana "Aktualne uwarunkowania prawne, normowe i technologiczne dla producentów chemii budowlanej".

Materiały prasowe news Przychody z chemii budowlanej wzrosły o 11%

Przychody z chemii budowlanej wzrosły o 11% Przychody z chemii budowlanej wzrosły o 11%

Firma badawcza IBP Research specjalizująca się w analizach rynku chemicznego i materiałów budowlanych podsumowała dane z 2018 r. na temat chemii budowlanej w Polsce.

Firma badawcza IBP Research specjalizująca się w analizach rynku chemicznego i materiałów budowlanych podsumowała dane z 2018 r. na temat chemii budowlanej w Polsce.

Materiały prasowe news Masa szpachlowa, która sygnalizuje gotowość do dalszych prac

Masa szpachlowa, która sygnalizuje gotowość do dalszych prac Masa szpachlowa, która sygnalizuje gotowość do dalszych prac

Nowa wyrównująca masa szpachlowa to połączenie dobrych parametrów i funkcjonalności. Materiał zmienia kolor w zależności od poziomu wilgotności. Tuż po wylaniu jest zielony, a gdy wysycha staje się łososiowy,...

Nowa wyrównująca masa szpachlowa to połączenie dobrych parametrów i funkcjonalności. Materiał zmienia kolor w zależności od poziomu wilgotności. Tuż po wylaniu jest zielony, a gdy wysycha staje się łososiowy, dzięki czemu montażysta wie, że może podjąć dalsze kroki, bez konieczności prowadzenia dodatkowych pomiarów.

mgr inż. Maria Pietras, mgr inż. Wioleta Iskra-Kozak, dr hab. inż. prof. PR Janusz Konkol Wykorzystanie zeolitów naturalnych jako dodatku do zapraw i betonu

Wykorzystanie zeolitów naturalnych jako dodatku do zapraw i betonu Wykorzystanie zeolitów naturalnych jako dodatku do zapraw i betonu

Artykuł przedstawia wyniki badań jego autorów w zakresie wytrzymałości na ściskanie, zginanie oraz badań morfologii powierzchni powstałych na skutek zniszczenia. Wskazujeo korzyści wynikające z zastosowania...

Artykuł przedstawia wyniki badań jego autorów w zakresie wytrzymałości na ściskanie, zginanie oraz badań morfologii powierzchni powstałych na skutek zniszczenia. Wskazujeo korzyści wynikające z zastosowania zeolitów oraz przydatność opisanej metodyki badań morfologii powierzchni.

mgr inż. Sebastian Czernik Chemia budowlana do wykonywania okładzin ceramicznych

Chemia budowlana do wykonywania okładzin ceramicznych Chemia budowlana do wykonywania okładzin ceramicznych

O jakości i trwałości okładziny z płytek ceramicznych, poza czynnikami wykonawczymi, w dużej mierze decyduje prawidłowy dobór poszczególnych materiałów chemii budowlanej niezbędnych do ich montażu.

O jakości i trwałości okładziny z płytek ceramicznych, poza czynnikami wykonawczymi, w dużej mierze decyduje prawidłowy dobór poszczególnych materiałów chemii budowlanej niezbędnych do ich montażu.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE e-wydanie: IZOLACJE 1/2020

e-wydanie: IZOLACJE 1/2020 e-wydanie: IZOLACJE 1/2020

W styczniowym wydaniu miesięcznika IZOLACJE opisujemy m.in. wyzwania przy wdrażaniu unijnych przepisów na rzecz zdrowych i energooszczędnych budynków i radzimy, jak zapewnić trwałość i niezawodność elementów...

W styczniowym wydaniu miesięcznika IZOLACJE opisujemy m.in. wyzwania przy wdrażaniu unijnych przepisów na rzecz zdrowych i energooszczędnych budynków i radzimy, jak zapewnić trwałość i niezawodność elementów termomodernizacji. Przedstawiamy też walory ekologiczne dachów zielonych i ich wpływ na klimat miasta, a także wyjaśniamy przyczyny zawilgacania budynków.

Jarosław Guzal Grupa Atlas: Stawiamy na rozwój kadr

Grupa Atlas: Stawiamy na rozwój kadr Grupa Atlas: Stawiamy na rozwój kadr

O kierunku rozwoju rynku ociepleń oraz sytuacji w sektorze chemii budowlanej mówi Paweł Kisiel, prezes zarządu Grupy Atlas, w rozmowie z Jarosławem Guzalem.

O kierunku rozwoju rynku ociepleń oraz sytuacji w sektorze chemii budowlanej mówi Paweł Kisiel, prezes zarządu Grupy Atlas, w rozmowie z Jarosławem Guzalem.

mgr inż. Maciej Rokiel Tarasy i balkony z warstwą użytkową z płyt kamiennych

Tarasy i balkony z warstwą użytkową z płyt kamiennych Tarasy i balkony z warstwą użytkową z płyt kamiennych

Coraz większa dostępność różnorodnych płyt z kamieni naturalnych powoduje, że standardom wykończeniowym stawia się coraz wyższe wymagania. Takie okładziny cechują się naturalnym pięknem, jednocześnie ich...

Coraz większa dostępność różnorodnych płyt z kamieni naturalnych powoduje, że standardom wykończeniowym stawia się coraz wyższe wymagania. Takie okładziny cechują się naturalnym pięknem, jednocześnie ich parametry użytkowe pozwalają na przeniesienie nieraz ekstremalnych obciążeń. Do stosowania okładzin z kamieni naturalnych impulsem jest także chęć nadania pomieszczeniu czy budynkowi indywidualnego charakteru, wyglądu lub zwiększenia jego wartości.

mgr inż. Piotr Idzikowski Innowacje w klejach do płytek

Innowacje w klejach do płytek Innowacje w klejach do płytek

Specjalistyczne kleje do płytek zdominowały rynek glazurniczy. Poznaj nowoczesne materiały stosowane w glazurnictwie, przede wszystkim kleje do płytek.

Specjalistyczne kleje do płytek zdominowały rynek glazurniczy. Poznaj nowoczesne materiały stosowane w glazurnictwie, przede wszystkim kleje do płytek.

dr inż. Sławomir Chłądzyński, mgr inż. Katarzyna Walusiak Normalizacja wyrobów chemii budowlanej po wdrożeniu rozporządzenia CPR

Normalizacja wyrobów chemii budowlanej po wdrożeniu rozporządzenia CPR Normalizacja wyrobów chemii budowlanej po wdrożeniu rozporządzenia CPR

Jeszcze 30 lat temu dobór zaprawy murarskiej do konstrukcji murowych był stosunkowo prosty. Wynikało to z jednej strony z ograniczonej oferty elementów przeznaczonych do wznoszenia murów, a z drugiej -...

Jeszcze 30 lat temu dobór zaprawy murarskiej do konstrukcji murowych był stosunkowo prosty. Wynikało to z jednej strony z ograniczonej oferty elementów przeznaczonych do wznoszenia murów, a z drugiej - z braku gotowych mieszanek fabrycznych. Zaprawy były przygotowywane w sposób tradycyjny - na budowie, poprzez zmieszanie kilku zasadniczych składników (kruszywa, cementu i ewentualnie wapna) z wodą. Warto podkreślić, że stawiane wówczas konstrukcje murowe do dziś wykazują zadowalającą trwałość.

Wybrane dla Ciebie

Najważniejsze to co w środku »

Najważniejsze to co w środku » Najważniejsze to co w środku »

Okna dachowe z górnym otwieraniem »

Okna dachowe z górnym otwieraniem » Okna dachowe z górnym otwieraniem »

Zima za pasem – ociepl dom profesjonalnie »

Zima za pasem – ociepl dom profesjonalnie » Zima za pasem – ociepl dom profesjonalnie »

Debata "Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii" »

Debata "Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii" » Debata "Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii" »

Wysokiej jakości materiały hydroizolacyjne i termoizolacyjne »

Wysokiej jakości materiały hydroizolacyjne i termoizolacyjne » Wysokiej jakości materiały hydroizolacyjne i termoizolacyjne »

Ekologiczny dach – jak go wykonać? »

Ekologiczny dach – jak go wykonać? » Ekologiczny dach – jak go wykonać? »

Rozwiązanie dla budownictwa w zgodzie z naturą »

Rozwiązanie dla budownictwa w zgodzie z naturą » Rozwiązanie dla budownictwa w zgodzie z naturą »

Gdzie kupić dobre i ciepłe okna? »

Gdzie kupić dobre i ciepłe okna? » Gdzie kupić dobre i ciepłe okna? »

Co w układzie dachowym jest najważniejsze? »

Co w układzie dachowym jest najważniejsze? » Co w układzie dachowym jest najważniejsze? »

Komfort cieplny i zdrowy dom – jak to osiągnąć? »

Komfort cieplny i zdrowy dom – jak to osiągnąć? » Komfort cieplny i zdrowy dom – jak to osiągnąć? »

Bądź przygotowany na zmiany Warunków Technicznych »

Bądź przygotowany na zmiany Warunków Technicznych » Bądź przygotowany na zmiany Warunków Technicznych »

Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych »

Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych »

Jakie są cechy dobrej izolacji podłogowej? »

Jakie są cechy dobrej izolacji podłogowej? » Jakie są cechy dobrej izolacji podłogowej? »

Zalety ocieplania styropianem pasywnym »

Zalety ocieplania styropianem pasywnym » Zalety ocieplania styropianem pasywnym »

MERCOR SA Bezpieczeństwo pożarowe w modernizowanych budynkach

Bezpieczeństwo pożarowe w modernizowanych budynkach Bezpieczeństwo pożarowe w modernizowanych budynkach

Modernizacja obiektów budowlanych to wyzwanie przyszłości, przed którym stanie każdy zarządca i właściciel nieruchomości. Obiekty budowlane muszą być systematycznie oceniane pod kątem zużycia oraz modernizowane...

Modernizacja obiektów budowlanych to wyzwanie przyszłości, przed którym stanie każdy zarządca i właściciel nieruchomości. Obiekty budowlane muszą być systematycznie oceniane pod kątem zużycia oraz modernizowane do odpowiadających współczesnej wiedzy technicznej standardów. Nie inaczej jest w przypadku rozwiązań wpływających na bezpieczeństwo pożarowe obiektów.

Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych

Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych

Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych

Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Najnowsze produkty i technologie

Bauder Polska Sp. z o. o. Nowoczesne rozwiązania na dachy płaskie

Nowoczesne rozwiązania na dachy płaskie Nowoczesne rozwiązania na dachy płaskie

Szczelny dach płaski to gwarancja bezpieczeństwa dla użytkowników budynku oraz pewność wieloletniej i bezawaryjnej trwałości pokrycia. Obecnie od materiałów do izolacji i renowacji dachów wymaga się coraz...

Szczelny dach płaski to gwarancja bezpieczeństwa dla użytkowników budynku oraz pewność wieloletniej i bezawaryjnej trwałości pokrycia. Obecnie od materiałów do izolacji i renowacji dachów wymaga się coraz więcej – powinny być nie tylko wysokiej jakości, ale także przyjazne dla środowiska.

Sopro Polska Sp. z o.o. Renowacja drewnianej podłogi – jak zrobić to dobrze?

Renowacja drewnianej podłogi – jak zrobić to dobrze? Renowacja drewnianej podłogi – jak zrobić to dobrze?

Renowacja starej podłogi drewnianej nie należy do łatwych zadań, zwłaszcza jeżeli chcemy na niej ułożyć płytki ceramiczne. Tego typu prace wymagają wiedzy i doświadczenia, ale równie ważny jest dobór odpowiednich...

Renowacja starej podłogi drewnianej nie należy do łatwych zadań, zwłaszcza jeżeli chcemy na niej ułożyć płytki ceramiczne. Tego typu prace wymagają wiedzy i doświadczenia, ale równie ważny jest dobór odpowiednich materiałów.

Fabryka Styropianu ARBET Ocieplenie na ociepleniu – termomodernizacja według nowych wymagań

Ocieplenie na ociepleniu – termomodernizacja według nowych wymagań Ocieplenie na ociepleniu – termomodernizacja według nowych wymagań

W związku z potrzebą renowacji wielu obiektów budowanych przed laty najczęściej przeprowadza się ponowne docieplanie ocieplonych wcześniej ścian zewnętrznych. Wobec obowiązujących obecnie standardów energooszczędności...

W związku z potrzebą renowacji wielu obiektów budowanych przed laty najczęściej przeprowadza się ponowne docieplanie ocieplonych wcześniej ścian zewnętrznych. Wobec obowiązujących obecnie standardów energooszczędności w starych budynkach konieczne jest bowiem zwiększenie izolacyjności przegród lub naprawa istniejącego ocieplenia.

Festool Polska 4 biegi, duża moc, żadnych kompromisów

4 biegi, duża moc, żadnych kompromisów 4 biegi, duża moc, żadnych kompromisów

Dwie nowe, flagowe wkrętarki akumulatorowe firmy Festool, które zastępują sprawdzone modele z poprzednich lat, QUADRIVE PDC i DRC 18/4, noszą nazwę QUADRIVE TPC i TDC 18/4. Oba nowe produkty są wydajne...

Dwie nowe, flagowe wkrętarki akumulatorowe firmy Festool, które zastępują sprawdzone modele z poprzednich lat, QUADRIVE PDC i DRC 18/4, noszą nazwę QUADRIVE TPC i TDC 18/4. Oba nowe produkty są wydajne i wszechstronne, a dzięki 4 biegom perfekcyjnie przystosowane do każdego zastosowania. Dzięki przemyślanej koncepcji zmiany biegów oferują odpowiedni do każdego zastosowania moment obrotowy oraz odpowiednią prędkość obrotową.

Festool Polska Mocne i szyte na miarę elektronarzędzia 18 V

Mocne i szyte na miarę elektronarzędzia 18 V Mocne i szyte na miarę elektronarzędzia 18 V

„Naszym celem jest opracowanie rozwiązań akumulatorowych dostosowanych do potrzeb profesjonalistów” – mówi menedżer produktu Patrick Hitzer.

„Naszym celem jest opracowanie rozwiązań akumulatorowych dostosowanych do potrzeb profesjonalistów” – mówi menedżer produktu Patrick Hitzer.

STYROPMIN Specjalistyczna linia styropianu pod ogrzewanie podłogowe – nowość w ofercie marki Styropmin

Specjalistyczna linia styropianu pod ogrzewanie podłogowe – nowość w ofercie marki Styropmin Specjalistyczna linia styropianu pod ogrzewanie podłogowe – nowość w ofercie marki Styropmin

Firma Styropmin, jako producent odpowiedzialny społecznie, przykłada szczególną wagę do energooszczędności oraz budownictwa zrównoważonego. Badania nad innowacyjnymi rozwiązaniami prowadzone w specjalistycznych...

Firma Styropmin, jako producent odpowiedzialny społecznie, przykłada szczególną wagę do energooszczędności oraz budownictwa zrównoważonego. Badania nad innowacyjnymi rozwiązaniami prowadzone w specjalistycznych laboratoriach Styropmin zaowocowały wprowadzeniem na rynek specjalistycznych płyt styropianowych Instal Panel, do izolacji termicznej podłóg na gruncie i stropów międzykondygnacyjnych, które wyróżnia wyjątkowa konstrukcja, ułatwiająca montaż instalacji wodnego ogrzewania podłogowego. W skład...

Rockwool Polska Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii – debata w ramach kampanii Szóste paliwo

Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii – debata w ramach kampanii Szóste paliwo Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii – debata w ramach kampanii Szóste paliwo

Opublikowana w listopadzie 2020 r. strategia na rzecz fali renowacji ma na celu poprawę charakterystyki energetycznej budynków. Poprzez zwiększenie wskaźnika renowacji, co najmniej dwukrotnie w ciągu najbliższych...

Opublikowana w listopadzie 2020 r. strategia na rzecz fali renowacji ma na celu poprawę charakterystyki energetycznej budynków. Poprzez zwiększenie wskaźnika renowacji, co najmniej dwukrotnie w ciągu najbliższych dziesięciu lat, nastąpi poprawa jakości życia osób mieszkających w Europie i zmniejszy się skala emisji gazów cieplarnianych, a także podniesie się poziom ponownego użycia i recyklingu materiałów.

Kärcher Sp. z o.o. Moc możliwości dla branży budowlanej tej jesieni!

Moc możliwości dla branży budowlanej tej jesieni! Moc możliwości dla branży budowlanej tej jesieni!

Branża budowalna dynamicznie się w naszym kraju rozwija. Jest to specyficzny biznes, który wymaga rozwiązań dopasowanych do trudnych, nawet ekstremalnych warunków pracy na budowie. Zdajemy sobie z tego...

Branża budowalna dynamicznie się w naszym kraju rozwija. Jest to specyficzny biznes, który wymaga rozwiązań dopasowanych do trudnych, nawet ekstremalnych warunków pracy na budowie. Zdajemy sobie z tego sprawę. Nasze sprzęty właśnie takie są. Tej jesieni Karcher oferuje budowlańcom swoje najlepsze modele urządzeń w zestawach wraz z akcesoriami, które znacznie zwiększają zakres zastosowań tych maszyn. Oferta Moc możliwości to szeroki wybór urządzeń z bogatym wyposażeniem dodatkowym. Urządzenia wysokociśnieniowe...

mgr inż. Wojciech Adamik Nowoczesne rozwiązania do walki z hałasem – kompozyt AKU-PRTM

Nowoczesne rozwiązania do walki z hałasem – kompozyt AKU-PRTM Nowoczesne rozwiązania do walki z hałasem – kompozyt AKU-PRTM

Postęp w budownictwie trwa w najlepsze – nowe domy, fabryki czy też obiekty użyteczności publicznej są wykonywane z materiałów o lepszej izolacyjności termicznej, co przekłada się na mniejsze koszty utrzymania...

Postęp w budownictwie trwa w najlepsze – nowe domy, fabryki czy też obiekty użyteczności publicznej są wykonywane z materiałów o lepszej izolacyjności termicznej, co przekłada się na mniejsze koszty utrzymania obiektu. Niestety czasem zapomina się o izolacji akustycznej, a wymagania normowe często są niewystarczające. Efektem jest to, że zza ściany słyszymy sąsiada, przeszkadza nam jego włączone radio lub telewizor, a w zakładzie pracy hałas przenika do chronionych pomieszczeń.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.