Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Redakcja miesięcznika IZOLACJE news Czystsze powietrze to mniej przedwczesnych zgonów

Czystsze powietrze to mniej przedwczesnych zgonów Czystsze powietrze to mniej przedwczesnych zgonów

Eksperci z Europejskiego Centrum Czystego Powietrza (ECAC) zbadali, jak poprawa jakości powietrza wpłynęła na nasze zdrowie. Analiza objęła mieszkańców województwa śląskiego, małopolskiego i mazowieckiego...

Eksperci z Europejskiego Centrum Czystego Powietrza (ECAC) zbadali, jak poprawa jakości powietrza wpłynęła na nasze zdrowie. Analiza objęła mieszkańców województwa śląskiego, małopolskiego i mazowieckiego w latach 2018–2022. Walka o czystsze powietrze przyniosła skutek – to aż 25 tysięcy przedwczesnych gonów mniej.

Joanna Szot Nowoczesne domy szkieletowe

Nowoczesne domy szkieletowe Nowoczesne domy szkieletowe

Domy drewniane mogą powstać w różnych technologiach. Zazwyczaj Polacy stawiają na konstrukcję szkieletową, ponieważ jej niepodważalną zaletą jest szybka realizacja projektu. Ponadto prace budowlano-montażowe...

Domy drewniane mogą powstać w różnych technologiach. Zazwyczaj Polacy stawiają na konstrukcję szkieletową, ponieważ jej niepodważalną zaletą jest szybka realizacja projektu. Ponadto prace budowlano-montażowe można prowadzić o każdej porze roku.

Przemysław Gogojewicz Przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej

Przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej Przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej

Zgodnie z ustawą o efektywności energetycznej, poprawie efektywności energetycznej służą następujące rodzaje przedsięwzięć: izolacja instalacji przemysłowych czy też przebudowa lub remont budynku wraz...

Zgodnie z ustawą o efektywności energetycznej, poprawie efektywności energetycznej służą następujące rodzaje przedsięwzięć: izolacja instalacji przemysłowych czy też przebudowa lub remont budynku wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, a także modernizacja lub wymiana: oświetlenia, urządzeń lub instalacji wykorzystywanych w procesach przemysłowych, energetycznych, telekomunikacyjnych lub informatycznych.

Ekologiczne rozwiązania materiałowe przegród budynku w świetle wymagań obowiązujących od 1 stycznia 2021 r.

FOT. Przykład ekologicznego systemowego rozwiązania materiałówego technologia strawbale; fot.: www.budownictwonaturalne.info.pl

FOT. Przykład ekologicznego systemowego rozwiązania materiałówego technologia strawbale; fot.: www.budownictwonaturalne.info.pl

Budynek ekologiczny to taki budynek, który jest projektowany i wykonany z materiałów ekologicznych, uzyskanych oraz utylizowanych w sposób naturalny, a jego proces powstawania oraz eksploatacji przebiega zgodnie z zasadami ekologii i budownictwa zrównoważonego. Podstawowym celem jest obecnie projektowanie wyłącznie budynków o niskim zużyciu energii, czyli spełniających wymagania w zakresie oszczędności energii i ochrony cieplnej obowiązujących od 1 stycznia 2021 r.

O czym przeczytasz w artykule:

 • Układy materiałowe przegród zewnętrznych budynków ekologicznych;
 • Analiza parametrów cieplnych wybranych przegród zewnętrznych budynków ekologicznych;
 • Przykłady obliczeniowe.

Przedmiotem artykułu są ekologiczne rozwiązania materiałowe przegród budynku w świetle wymagań obowiązujących od 1 stycznia 2021 r. Autorzy opisują układy materiałowe przegród zewnętrznych budynków ekologicznych, a także przedstawiają analizę parametrów cieplnych wybranych przegród zewnętrznych budynków ekologicznych.

Ecological material solutions for building partitions in light of the requirements effective from January 1, 2021

The article concentrates on ecological material solutions of building partitions in light of the requirements effective from January 1, 2021. The authors describe the material systems of external partitions of ecological buildings, and also present an analysis of thermal parameters of selected external partitions of ecological buildings.

W artykule przedstawiono analizy w zakresie zastosowania materiałów ekologicznych do przegród zewnętrznych budynków z uwzględnieniem obowiązujących wymagań prawnych.

Układy materiałowe przegród zewnętrznych budynków ekologicznych

W Polsce budownictwo ekologiczne zyskuje coraz większą popularność. Wielu zadaje sobie pytanie, czy budynek ekologiczny może być przykładem „budynku o niskim zużyciu energii” – spełniającego wymagania w zakresie oszczędności energii i ochrony cieplnej obowiązujące wg rozporządzenia [1] od 1 stycznia 2021 r.

Poniżej zestawiono systemowe rozwiązania materiałowe stosowane przy projektowaniu i wznoszeniu budynków ekologicznych:

 • technologia hempcrete (budynek wykonany z nośnej konstrukcji szkieletowej drewnianej wypełnionej betonem konopnym odpowiadającym za izolację termiczno-akustyczną) (FOT. 1),
 • technologia strawbale oparta na konstrukcji szkieletowej drewnianej wypełnionej kostkami słomy (FOT. główne).
fot1 ekologiczne

FOT. 1. Przykład ekologicznego systemowego rozwiązania materiałowego – technologia hempcrete; fot.: www.budnews.pl

Technologia hempcrete, oparta na betonie konopnym jako naturalnym materiale izolacyjnym produkowanym przez mieszanie na mokro konopnych paździerzy z wapiennym spoiwem, charakteryzuje się dodatkowo zadowalającymi właściwościami termicznymi i wyjątkowo silnie wpisuje się w trend odnawialnych zasobów oraz budownictwa zrównoważonego.
Optymalizowanie stosunku wapiennego spoiwa do konopnych paździerzy wpływa na wytrzymałość i właściwości termiczne betonu konopnego, co pozwala na używanie go jako „oddychającej izolacji” dla podłóg, ścian i dachu. Może być używany w nowym budownictwie i przy pracach remontowych.

Budynki z „kostek ze słomy” stanowią energooszczędną i ekologiczną formę nowoczesnego budownictwa zrównoważonego, chociaż dla niektórych będzie to oznaczać powrót do średniowiecza.

Zasadność popularyzacji tej technologii potwierdza jej coraz powszechniejsze wykorzystanie w Wielkiej Brytanii oraz w Niemczech, gdzie w ostatnich latach powstało kilkaset budynków z kostek słomy.

Podobne do polskich warunki klimatyczne w tych krajach pozwalają na zastosowanie zbliżonych technik konstrukcyjnych i przystosowania do rodzimych warunków ogólnych zasad budowania w tej technologii.

W TABELI 1 zestawiono właściwości techniczne wybranych ekologicznych materiałów termoizolacyjnych.

tab1 ekologiczne

TABELA 1. Wybrane cechy techniczne ekologicznych materiałów termoizolacyjnych – opracowanie na podstawie [2]

Analiza parametrów cieplnych wybranych przegród zewnętrznych budynków ekologicznych

Aby ilość energii cieplnej potrzebnej do użytkowania budynku zgodnie z jego przeznaczeniem można było utrzymać na racjonalnie niskim poziomie, przewidziano dwie metody pozwalające spełnić wymaganie w nowo projektowanych budynkach:

 • pierwsza polega na takim zaprojektowaniu przegród w budynku, aby wartości współczynników przenikania ciepła U/Uc [W/(m2·K)] przegród zewnętrznych, okien, drzwi oraz technika instalacyjna odpowiadały wymaganiom izolacyjności cieplnej; kryterium w zakresie ochrony cieplnej: Uc  ≤  Uc(max),
 • druga to zaprojektowanie budynku pod kątem zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną na jednostkę powierzchni pomieszczeń o regulowanej temperaturze powietrza w budynku, lokalu mieszkalnym lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową – EP [kWh/(m2·rok)]; kryterium w zakresie oszczędności energii: EP  ≤  EP(max).

Wartości maksymalne współczynników Uc(max) dla poszczególnych przegród budynku oraz wskaźników EP(max) dla budynków określono w rozporządzeniu [1].

Dobór warstw materiałowych przegród zewnętrznych budynków powinien opierać się na podstawie obliczeń ich parametrów fizykalnych z uwzględnieniem wymagań prawnych sformułowanych w rozporządzeniu [1].

Poniżej przedstawiono przykłady obliczeniowe w zakresie izolacyjności termicznej ścian zewnętrznych, dachów zielonych oraz przegród stykających się z gruntem z zastosowaniem systemów ekologicznych.

Przykład obliczeniowy 1

Określenie izolacyjności termicznej wybranych ścian zewnętrznych z zastosowaniem rozwiązań ekologicznych

Do analizy wybrano cztery warianty obliczeniowe ścian zewnętrznych (RYS. 1–4), przyjmując następujące założenia:

 • obliczenia przeprowadzono w oparciu o PN-EN ISO 6946:2008 [3] metodą kresów dla przegród niejednorodnych cieplnie,
 • wartości współczynnika przewodzenia ciepła poszczególnych materiałów:
  –    tynk wapienny λ = 0,70 W/(m·K),
  –    drewno λ = 0,16 W/(m·K),
  –    kompozyt wapienno-konopny λ = 0,076 W/(m·K),
  –    tynk gliniany λ = 0,85 W/(m·K),
  –    płyty z wełny konopnej λ = 0,040 W/(m·K).
rys1 4 ekologiczne

RYS. 1–4. Wariantowe rozwiązania materiałowe ścian zewnętrznych z zastosowaniem materiałów ekologicznych:


- bez dodatkowego ocieplenia (wariant I) (RYS. 1),


- z dodatkowym ociepleniem – wełna konopna grubości 5 cm (wariant II) (RYS. 2),


- z dodatkowym ociepleniem – wełna konopna grubości 10 cm (wariant III) (RYS. 3),


- z dodatkowym ociepleniem – wełna konopna grubości 15 cm (wariant IV) (RYS. 4).


Objaśnienia:


1 – tynk zewnętrzny wapienny gr. 1,5 cm,


2 – wypełnienie wapienno-konopne z konstrukcją nośną drewnianą gr. 40 cm,


3 – tynk wewnętrzny gliniany gr. 1,5 cm,


4 – słupek drewniany 60×120 cm,


5 – płyty z wełny konopnej gr. 5 cm,


6 – wypełnienie wapienno-konopne z konstrukcją nośną drewnianą gr. 26 cm,


7 – płyty z wełny konopnej gr. 10 cm,


8 – płyty z wełny konopnej gr. 15 cm;


rys.: [2]

tab2 ekologiczne

TABELA 2. Wyniki obliczeń współczynnika przenikania ciepła Uc ścian zewnętrznych – opracowanie na podstawie [2]


Kolorem zaznaczono w tabeli wartości współczynnika przenikania ciepła Uc ścian zewnętrznych spełniających wymaganie: Uc ≤ Uc(max) = 0,20 W/(m2·K)

Wyniki obliczeń współczynnika przenikania ciepła Uc zestawiono w TABELI 2.

W przykładzie obliczeniowym przedstawiono tylko wybrane warianty obliczeniowe dotyczące ścian zewnętrznych. Należy podkreślić, że projektowanie cieplne ścian zewnętrznych wymaga indywidualnego podejścia z uwzględnieniem rodzaju i charakteru budynku oraz uwzględnienia analiz cieplno-wilgotnościowych złączy ścian zewnętrznych (np. połączenie ściany zewnętrznej z oknem). Procedury projektowe i wykonawcze w tym zakresie przedstawiono m.in. w pracach [4–5].

Przykład obliczeniowy 2

Określenie izolacyjności termicznej wybranych dachów zielonych z zastosowaniem rozwiązań ekologicznych

rys5 ekologiczne

RYS. 5. Wariantowe rozwiązania materiałowe stropodachów pełnych z zastosowaniem materiałów ekologicznych: ocieplenie stropodachu od wewnątrz grubości 5 cm (wariant I).


Objaśnienia:


1 – roślinność,


2 – substrat dachowy gr. 10 cm,


3 – mata drenażowa z włókniną filtracyjną gr. 2 cm,


4 – folia wodochronna,


5 – beton konopny z konstrukcją nośną drewnianą gr. 30 cm,


6 – płyta wiórowa gr. 1,8 cm,


7 – wełna konopna gr. 5 cm,


8 – ruszt drewniany z pustką powietrza gr. 4 cm,


9 – płyta korkowa gr. 2 cm,


10 – tynk gliniany gr. 1 cm,


11 – krokwie z drewna klejonego 10×20 cm,


12 – kątownik ciesielski 80×80×40×2 mm;


rys.: [2]

rys6 ekologiczne

RYS. 6. Wariantowe rozwiązania materiałowe stropodachów pełnych z zastosowaniem materiałów ekologicznych: ocieplenie stropodachu od wewnątrz grubości 10 cm (wariant II).


Objaśnienia:


1 – roślinność,


2 – substrat dachowy gr. 10 cm,


3 – mata drenażowa z włókniną filtracyjną gr. 2 cm,


4 – folia wodochronna,


5 – beton konopny z konstrukcją nośną drewnianą gr. 30 cm,


6 – płyta wiórowa gr. 1,8 cm,


7 – wełna konopna gr. 10 cm,


8 – ruszt drewniany z pustką powietrza gr. 4 cm,


9 – płyta korkowa gr. 2 cm,


10 – tynk gliniany gr. 1 cm,


11 – krokwie z drewna klejonego 10×20 cm,


12 – kątownik ciesielski 120×95×40×2 mm;


rys.: [2]

Do analizy wybrano trzy warianty obliczeniowe stropodachów w formie dachów zielonych (RYS. 5–7), przyjmując następujące założenia:

rys7 ekologiczne

RYS. 7. Wariantowe rozwiązania materiałowe stropodachów pełnych z zastosowaniem materiałów ekologicznych: ocieplenie stropodachu od wewnątrz grubości 15 cm (wariant III).


Objaśnienia:


1 – roślinność,


2 – substrat dachowy gr. 10 cm,


3 – mata drenażowa z włókniną filtracyjną gr. 2 cm,


4 – folia wodochronna,


5 – beton konopny z konstrukcją nośną drewnianą gr. 30 cm,


6 – płyta wiórowa gr. 1,8 cm,


7 – wełna konopna gr. 15 cm,


8 – ruszt drewniany z pustką powietrza gr. 4 cm,


9 – płyta korkowa gr. 2 cm,


10 – tynk gliniany gr. 1 cm,


11 – krokwie z drewna klejonego 10×20 cm,


12 – kątownik ciesielski 40×200×40×2 mm;


rys.: [2]

 • obliczenia przeprowadzono w oparciu o PN-EN ISO 6946:2008 [3] metodą kresów dla przegród niejednorodnych cieplnie,
 • wartości współczynnika przewodzenia ciepła poszczególnych materiałów:
  –    substrat dachowy λ = 0,50 W/(m·K),
  –    drewno λ = 0,16 W/(m·K),
  –    kompozyt wapienno-konopny λ = 0,065 W/(m·K),
  –    płyta wiórowa λ = 0,14 W/(m·K),
  –    płyty z wełny konopnej λ = 0,040 W/(m·K),
  –    płyta korkowa λ = 0,046 W/(m·K),
  –    tynk gliniany λ = 0,85 W/(m·K).
tab3 ekologiczne

TABELA 3. Wyniki obliczeń współczynnika przenikania ciepła Uc dachów zielonych – opracowanie na podstawie [2]


Kolorem zaznaczono w tabeli wartości współczynnika przenikania ciepła Uc stropodachów pełnych spełniających wymaganie: Uc ≤ Uc(max) = 0,15 W/(m2·K)

Wyniki obliczeń współczynnika przenikania ciepła Uc dachów zielonych zestawiono w TABELI 3.

W przykładzie obliczeniowym przedstawiono tylko wybrane warianty obliczeniowe dotyczące dachów zielonych. Należy podkreślić, że projektowanie cieplne dachów i stropodachów wymaga indywidualnego podejścia z uwzględnieniem rodzaju i charakteru budynku. Procedury projektowe i wykonawcze w tym zakresie przedstawiono m.in. w pracach [46].

Przykład obliczeniowy 3

Określenie izolacyjności termicznej wybranych podłóg na gruncie z zastosowaniem rozwiązań ekologicznych

Do analizy wybrano dwa warianty obliczeniowe podłogi na gruncie (RYS. 8–9), przyjmując następujące założenia:

 • obliczenia przeprowadzono w oparciu o PN-EN ISO 13370:2008 [7],
 • wartości współczynnika przewodzenia ciepła poszczególnych materiałów:
  –    parkiet λ = 0,18 W/(m·K),
  –    wylewka wapienno-piaskowa λ = 0,80 W/(m·K),
  –    kompozyt wapienno-konopny dla podłogi λ = 0,12 W/(m·K),
  –    płyta fundamentowa λ = 2,30 W/(m·K),
  –    keramzyt λ = 0,10 W/(m·K),
  –    płyta z polistyrenu ekstrudowanego λ = 0,030 W/(m·K),
  –    płyta z pianki poliuretanowej λ = 0,022 W/(m·K),
  –    ściana zewnętrzna jednowarstwowa (słupy drewniane z wypełnieniem wapienno-konopnym o grubości 40 cm i współczynniku Uc = 0,19 W/(m2·K),
  –    wymiar charakterystyczny budynku B’ = 6,57 m.
rys8 ekologiczne

RYS. 8. Wariantowe rozwiązania materiałowe przegród stykających się z gruntem: izolacja podłogi na gruncie/polistyren ekstrudowany grubości 6 cm (wariant I).


Objaśnienia:


1 – tynk zewnętrzny wapienny gr. 1,5 cm,


2 – wypełnienie wapienno­‑konopne z konstrukcją nośną drewnianą gr. 40 cm,


3 – tynk wewnętrzny gliniany gr. 1,5 cm,


4 – parkiet gr. 2 cm,


5 – wylewka wapienno­‑piaskowa gr. 4 cm,


6 – kompozyt wapienno-konopny gr. 6 cm,


7 – polistyren ekstrudowany gr. 6 cm,


8 – izolacja przeciwwilgociowa,


9 – płyta fundamentowa gr. 20 cm,


10 – keramzyt gr. 18 cm,


11 – pospółka zagęszczona;


rys.: [2]

rys9 ekologiczne

RYS. 9. Wariantowe rozwiązania materiałowe przegród stykających się z gruntem: izolacja podłogi na gruncie/płyta z pianki poliuretanowej grubości 6 cm (wariant II).


Objaśnienia:


1 – tynk zewnętrzny wapienny gr. 1,5 cm,


2 – wypełnienie wapienno­‑konopne z konstrukcją nośną drewnianą gr. 40 cm,


3 – tynk wewnętrzny gliniany gr. 1,5 cm,


4 – parkiet gr. 2 cm,


5 – wylewka wapienno­‑piaskowa gr. 4 cm,


6 – kompozyt wapienno-konopny gr. 6 cm,


7 – płyta PIR gr. 6 cm,


8 – izolacja przeciwwilgociowa,


9 – płyta fundamentowa gr. 20 cm,


10 – keramzyt gr. 18 cm,


11 – pospółka zagęszczona;


rys.: [2]

Wyniki obliczeń współczynnika przenikania ciepła U podłóg na gruncie zestawiono w TABELI 4.

tab4 ekologiczne

TABELA 4. Wyniki obliczeń współczynnika przenikania ciepła U podłogi na gruncie – opracowanie na podstawie [2]


Kolorem zaznaczono w tabeli wartości współczynnika przenikania ciepła Uc podłogi na gruncie spełniających wymaganie: U ≤ U(max) = 0,30 W/(m2·K)

W przykładzie obliczeniowym przedstawiono tylko wybrane warianty obliczeniowe. Należy podkreślić, że projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem wymaga indywidualnego podejścia z uwzględnieniem wymiarów powierzchni zabudowy budynku oraz usytuowania i posadowienia budynku. Procedury projektowe i wykonawcze w tym zakresie przedstawiono m.in. w pracach [4, 6].

Podsumowanie i wnioski

Budownictwo zrównoważone to budownictwo przyjazne środowisku naturalnemu i człowiekowi, które realizuje zasady zrównoważonego rozwoju w wyniku oddziaływania uwzględniającego metody oszczędzania zasobów naturalnych oraz przeciwdziałania zanieczyszczeń środowiska. Najistotniejsze zagadnienia projektowe, wykonawcze i eksploatacyjne w tym zakresie obejmują m.in.:

 • oszczędność surowców naturalnych przy zastosowaniu odnawialnych źródeł energii,
 • zmniejszenie energochłonności procesów technologicznych,
 • zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów technologicznych (przez zmianę lub modernizację stosowanych technologii produkcji materiałów budowlanych),
 • ograniczenie energochłonności budynków istniejących i nowoprojektowanych, monitorowanie obiektów budowlanych podczas ich eksploatacji, nowoczesne instalacje budowlane w budynkach, wspomaganie komputerowe w budownictwie zrównoważonym.

Budynki ekologiczne (z zastosowaniem ekologicznych rozwiązań materiałowych) wpisują się w opisaną powyżej oraz m.in. w pracy [8] ideę budownictwa zrównoważonego. Dobór układu materiałów przegród zewnętrznych i ich złączy nie powinien być przypadkowy, lecz oparty na podstawie obliczeń ich parametrów fizykalnych (cieplno-wilgotnościowych).

Jakość cieplna elementów obudowy budynku (przegrody zewnętrzne i złącza budowlane) generuje wartości wskaźników zapotrzebowania budynku na energię użytkową EU [kWh/(m2·rok)], na energię końcową EK [kWh/(m2·rok)] oraz na nieodnawialną energię pierwotną EP [kWh/(m2·rok)].

Literatura

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU z 2017 r., poz. 2285).
2. K. Rataj, „Studium projektowe jednorodzinnego budynku ekologicznego”, praca dyplomowa inżynierska napisana pod kierunkiem dr. inż. K. Pawłowskiego, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2021.
3. PN-EN ISO 6946:2008, „Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania”.
4. K. Pawłowski, „Zasady projektowania budynków energooszczędnych”, Grupa MEDIUM, Warszawa 2017.
5. K. Pawłowski, „Projektowanie ścian w budownictwie energooszczędnym. Obliczanie cieplno-wilgotnościowe ścian zewnętrznych i ich złączy w świetle obowiązujących przepisów prawnych”, Grupa MEDIUM, Warszawa 2017.
6. K. Pawłowski, „Projektowanie przegród poziomych w budownictwie energooszczędnym. Obliczenia cieplno-wilgotnościowe przegród stykających się z gruntem, stropów oraz dachów i stropodachów w świetle obowiązujących przepisów prawnych”, Grupa MEDIUM, Warszawa 2018.
7.  PN-EN ISO 13370:2008, „Cieplne właściwości użytkowe budynków. Wymiana ciepła przez grunt. Obliczenia szczegółowe”.
8. A. Kaliszuk-Wietecka, „Budownictwo zrównoważone. Wybrane zagadnienia z fizyki budowli”, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2017.

Komentarze

Powiązane

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ, mgr inż. Monika Dybowska-Józefiak Parametry cieplno-wilgotnościowe złączy ścian zewnętrznych - analiza numeryczna

Parametry cieplno-wilgotnościowe złączy ścian zewnętrznych - analiza numeryczna Parametry cieplno-wilgotnościowe złączy ścian zewnętrznych - analiza numeryczna

Aby obliczyć straty ciepła przez przegrodę zewnętrzną, należy przeanalizować ją całościowo - wraz ze złączami budowlanymi. Wymaga to wiedzy z zakresu fizyki budowli, w tym znajomości podstawowych parametrów...

Aby obliczyć straty ciepła przez przegrodę zewnętrzną, należy przeanalizować ją całościowo - wraz ze złączami budowlanymi. Wymaga to wiedzy z zakresu fizyki budowli, w tym znajomości podstawowych parametrów cieplno-wilgotnościowych mostków cieplnych.

mgr inż. Andrzej Wanat Izolacje termiczne zewnętrznych ścian budynków wykonywane od wewnątrz

Izolacje termiczne zewnętrznych ścian budynków wykonywane od wewnątrz Izolacje termiczne zewnętrznych ścian budynków wykonywane od wewnątrz

Wykonanie izolacji termicznej na zewnętrznej powierzchni ściany nie zawsze jest możliwe. W takich sytuacjach czasami ociepla się mury od strony wewnętrznej.

Wykonanie izolacji termicznej na zewnętrznej powierzchni ściany nie zawsze jest możliwe. W takich sytuacjach czasami ociepla się mury od strony wewnętrznej.

mgr inż. Jerzy Żurawski Wymagania w zakresie EP a izolacyjność termiczna przegród

Wymagania w zakresie EP a izolacyjność termiczna przegród Wymagania w zakresie EP a izolacyjność termiczna przegród

Od stycznia 2014 r. obowiązują przepisy znowelizowanego rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (WT 2013). Czy doprowadzą one do istotnej zmiany...

Od stycznia 2014 r. obowiązują przepisy znowelizowanego rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (WT 2013). Czy doprowadzą one do istotnej zmiany w podejściu do projektowania?

dr inż. Sławomir Chłądzyński Klej do styropianu czy klej do siatki?

Klej do styropianu czy klej do siatki? Klej do styropianu czy klej do siatki?

W systemach ociepleń na styropianie stosowane są dwa rodzaje klejów - do przyklejania styropianu i do zatapiania siatki. Ich jakość bywa różna. Dlaczego tak jest i jaki klej najlepiej wybrać?

W systemach ociepleń na styropianie stosowane są dwa rodzaje klejów - do przyklejania styropianu i do zatapiania siatki. Ich jakość bywa różna. Dlaczego tak jest i jaki klej najlepiej wybrać?

dr inż. Małgorzata Niziurska, dr inż. Michał Wieczorek Bezpieczeństwo pożarowe ścian zewnętrznych budynków

Bezpieczeństwo pożarowe ścian zewnętrznych budynków Bezpieczeństwo pożarowe ścian zewnętrznych budynków

Zgodnie z aktualnymi wymaganiami przepisów prawnych ocieplenia ścian zewnętrznych budynków powinny być wykonane z materiałów nierozprzestrzeniających ognia (NRO), a na wysokości budynku powyżej 25 m od...

Zgodnie z aktualnymi wymaganiami przepisów prawnych ocieplenia ścian zewnętrznych budynków powinny być wykonane z materiałów nierozprzestrzeniających ognia (NRO), a na wysokości budynku powyżej 25 m od poziomu terenu okładzina elewacyjna, jej mocowanie mechaniczne, a także izolacja cieplna ściany zewnętrznej powinny być wykonane z materiałów niepalnych. Co jednak dokładnie znaczą te terminy?

dr inż. Wacław Brachaczek, mgr Wojciech Siemiński Skąd się biorą rysy na powierzchni tynków renowacyjnych?

Skąd się biorą rysy na powierzchni tynków renowacyjnych? Skąd się biorą rysy na powierzchni tynków renowacyjnych?

Często występującą wadą tynków renowacyjnych jest powstawanie zarysowań i spękań na ich powierzchni już w pierwszym okresie utwardzania. Jest to spowodowane układaniem warstw tynków o nierównomiernej grubości,...

Często występującą wadą tynków renowacyjnych jest powstawanie zarysowań i spękań na ich powierzchni już w pierwszym okresie utwardzania. Jest to spowodowane układaniem warstw tynków o nierównomiernej grubości, niezachowaniem przerw technologicznych przy wykonywaniu poszczególnych warstw systemu, a także czynnikami technologiczno-materiałowymi.

dr inż. arch. Janusz Barnaś Nowoczesne technologie elewacyjne - dobór i projektowanie

Nowoczesne technologie elewacyjne - dobór i projektowanie Nowoczesne technologie elewacyjne - dobór i projektowanie

Wraz z ewolucją formy architektonicznej zmienia się pojęcie elewacji oraz jej wygląd. Pojawiają się materiały budowlane dające nowe możliwości, tradycyjne zaś wykorzystywane są w nowoczesny sposób.

Wraz z ewolucją formy architektonicznej zmienia się pojęcie elewacji oraz jej wygląd. Pojawiają się materiały budowlane dające nowe możliwości, tradycyjne zaś wykorzystywane są w nowoczesny sposób.

dr inż. Jacek Hulimka, dr inż. Marta Kałuża Przyczyny zalania kondygnacji piwnicznej budynku mieszkalnego - błędy projektowe i wykonawcze

Przyczyny zalania kondygnacji piwnicznej budynku mieszkalnego - błędy projektowe i wykonawcze Przyczyny zalania kondygnacji piwnicznej budynku mieszkalnego - błędy projektowe i wykonawcze

W 2010 r., zaledwie 3 lata po przekazaniu do eksploatacji wielorodzinnego budynku mieszkalnego o bardzo wysokim standardzie, doszło do zalania garażu podziemnego. Analiza dokumentacji technicznej obiektu...

W 2010 r., zaledwie 3 lata po przekazaniu do eksploatacji wielorodzinnego budynku mieszkalnego o bardzo wysokim standardzie, doszło do zalania garażu podziemnego. Analiza dokumentacji technicznej obiektu oraz wyniki wykonanych badań wykazały błędy popełnione na etapie projektowania oraz budowy obiektu.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Ściany zewnętrzne budynków w świetle nowych wymagań cieplnych

Ściany zewnętrzne budynków w świetle nowych wymagań cieplnych Ściany zewnętrzne budynków w świetle nowych wymagań cieplnych

Zmieniło się rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie1). Główne zmiany dotyczą zagadnień związanych z ochroną energetyczną i cieplną budynków....

Zmieniło się rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie1). Główne zmiany dotyczą zagadnień związanych z ochroną energetyczną i cieplną budynków. Najwięcej dyskusji wywołała kwestia ustalenia wartości granicznych (maksymalnych) współczynnika przenikania ciepła U w odniesieniu do przegród zewnętrznych budynku.

dr inż. Beata Sadowska Ile kosztuje wzniesienie budynku jednorodzinnego w standardzie niskoenergetycznym?

Ile kosztuje wzniesienie budynku jednorodzinnego w standardzie niskoenergetycznym? Ile kosztuje wzniesienie budynku jednorodzinnego w standardzie niskoenergetycznym?

Podwyższanie standardu energetycznego budynku przynosi korzyści na etapie eksploatacji budynku, jednak pociąga za sobą zwiększenie kosztów budowy. Ważne jest więc, aby przed wyborem rozwiązań technicznych,...

Podwyższanie standardu energetycznego budynku przynosi korzyści na etapie eksploatacji budynku, jednak pociąga za sobą zwiększenie kosztów budowy. Ważne jest więc, aby przed wyborem rozwiązań technicznych, które mają zmniejszyć potrzeby cieplne, dokonać analizy opłacalności ich zastosowania.

dr hab. inż., prof. ITB Barbara Szudrowicz, dr inż. Elżbieta Nowicka Izolacje akustyczne - błędy w projektowaniu i wykonawstwie

Izolacje akustyczne - błędy w projektowaniu i wykonawstwie Izolacje akustyczne - błędy w projektowaniu i wykonawstwie

Na jakość akustyczną budynku składają się prawidłowy pod względem akustycznym projekt, jakość zastosowanych wyrobów budowlanych oraz poprawne wykonawstwo. W wielu przypadkach najważniejszy jest projekt,...

Na jakość akustyczną budynku składają się prawidłowy pod względem akustycznym projekt, jakość zastosowanych wyrobów budowlanych oraz poprawne wykonawstwo. W wielu przypadkach najważniejszy jest projekt, ponieważ źle zaprojektowany pod względem akustycznym budynek nie zapewni właściwych warunków akustycznych w pomieszczeniach, nawet jeśli zostaną zastosowane dobrej jakości wyroby budowlane, a wykonawstwo będzie poprawne i zgodne z projektem. Jednakże zła jakość wyrobów i nieprawidłowe wykonawstwo...

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ, mgr inż. Łukasz Lewandowski Ocena stolarki okiennej - aspekt architektoniczny i energooszczędny

Ocena stolarki okiennej - aspekt architektoniczny i energooszczędny Ocena stolarki okiennej - aspekt architektoniczny i energooszczędny

W budynkach, które spełniają aktualne wymagania w zakresie izolacyjności cieplnej, przez stolarkę budowlaną ucieka ok. 15% energii, czyli podobnie jak przez ściany zewnętrzne i dach. Projektowane otwory...

W budynkach, które spełniają aktualne wymagania w zakresie izolacyjności cieplnej, przez stolarkę budowlaną ucieka ok. 15% energii, czyli podobnie jak przez ściany zewnętrzne i dach. Projektowane otwory przewidziane na stolarkę powodują bowiem przerwanie ciągłości izolacyjności cieplnej, a w konsekwencji powstawanie mostków cieplnych.

dr inż. Tomasz Steidl, dr inż. Bożena Orlik-Kożdoń Docieplanie przegród zewnętrznych od wewnątrz – materiały, technologie i projektowanie

Docieplanie przegród zewnętrznych od wewnątrz – materiały, technologie i projektowanie Docieplanie przegród zewnętrznych od wewnątrz – materiały, technologie i projektowanie

Metoda docieplania obiektów od strony zewnętrznej stosowana jest z powodzeniem od wielu lat. Istnieją jednak pewne ograniczenia tej technologii, np. w budynkach zabytkowych. W tego typu obiektach rozwiązaniem...

Metoda docieplania obiektów od strony zewnętrznej stosowana jest z powodzeniem od wielu lat. Istnieją jednak pewne ograniczenia tej technologii, np. w budynkach zabytkowych. W tego typu obiektach rozwiązaniem może być wykonanie ocieplenia od strony wewnętrznej.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Docieplenie budynku wielorodzinnego – wady i uszkodzenia

Docieplenie budynku wielorodzinnego – wady i uszkodzenia Docieplenie budynku wielorodzinnego – wady i uszkodzenia

W krajobrazie dużych osiedli mieszkaniowych ciągle dominują budynki z lat 60. i 70. wykonywane z wielkiej płyty i w różnych systemach. Charakteryzują się one małą izolacyjnością termiczną przegród zewnętrznych,...

W krajobrazie dużych osiedli mieszkaniowych ciągle dominują budynki z lat 60. i 70. wykonywane z wielkiej płyty i w różnych systemach. Charakteryzują się one małą izolacyjnością termiczną przegród zewnętrznych, a stan ich instalacji c.o. i c.w.u. oraz źródeł ciepła w znacznym stopniu odbiega od obecnych standardów, dlatego wymagają termomodernizacji.

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk, prof. ICiMB, dr inż. Genowefa Zapotoczna-Sytek Odporność betonu komórkowego na zawilgocenia

Odporność betonu komórkowego na zawilgocenia Odporność betonu komórkowego na zawilgocenia

Anomalia pogodowe w postaci obfitych opadów deszczu i wywołanych przez nie powodzi spowodowały, że w ciągu ostatnich piętnastu lat aktualnym tematem stały się zagadnienia związane z zachowaniem się materiałów...

Anomalia pogodowe w postaci obfitych opadów deszczu i wywołanych przez nie powodzi spowodowały, że w ciągu ostatnich piętnastu lat aktualnym tematem stały się zagadnienia związane z zachowaniem się materiałów budowlanych w podtopionych lub zalanych budynkach. W artykule zostaną przedstawione badania wykonane po powodzi z 1997 r. pod kątem odporności betonu komórkowego na wilgoć.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ, mgr inż. Paulina Olszar Przegrody budowlane stykające się z gruntem – analiza parametrów

Przegrody budowlane stykające się z gruntem – analiza parametrów Przegrody budowlane stykające się z gruntem – analiza parametrów

Dobór materiałów na przegrody stykające się z gruntem i ich złącza nie może być przypadkowy. Należy przy nim uwzględnić zagadnienia konstrukcyjne oraz cieplno-wilgotnościowe.

Dobór materiałów na przegrody stykające się z gruntem i ich złącza nie może być przypadkowy. Należy przy nim uwzględnić zagadnienia konstrukcyjne oraz cieplno-wilgotnościowe.

dr inż. Leszek Dulak Akustyka budowlana - podstawowe wielkości akustyczne

Akustyka budowlana - podstawowe wielkości akustyczne Akustyka budowlana - podstawowe wielkości akustyczne

Proces projektowania budynków jest obecnie dużo bardziej rozbudowany niż jeszcze kilka lat temu. Wymaga bowiem znajomości wielu wprowadzonych w ostatnich latach zmian w zakresie metodologii dotyczącej...

Proces projektowania budynków jest obecnie dużo bardziej rozbudowany niż jeszcze kilka lat temu. Wymaga bowiem znajomości wielu wprowadzonych w ostatnich latach zmian w zakresie metodologii dotyczącej prognozowania oraz pomiarów izolacyjności akustycznej.

dr inż. Leszek Dulak Akustyka budowlana - projektowanie i wykonawstwo

Akustyka budowlana - projektowanie i wykonawstwo Akustyka budowlana - projektowanie i wykonawstwo

Współczesne projektowanie ma na celu nie tylko zapewnianie właściwej realizacji funkcji oraz bezpieczeństwa konstrukcji, lecz także podnoszenie komfortu użytkowania budynku. W związku z tym coraz ważniejszą...

Współczesne projektowanie ma na celu nie tylko zapewnianie właściwej realizacji funkcji oraz bezpieczeństwa konstrukcji, lecz także podnoszenie komfortu użytkowania budynku. W związku z tym coraz ważniejszą pozycję w świadomości projektantów oraz użytkowników budynków zajmuje ochrona przed hałasem.

mgr inż. Paweł Gaciek Renowacja ocieplonych ścian

Renowacja ocieplonych ścian Renowacja ocieplonych ścian

Systemy ociepleniowe, nazywane obecnie ETICS (External Thermal Insulation Composite System), są z powodzeniem stosowane w Polsce od ponad 20 lat na ścianach zewnętrznych budynków. Ich podstawowym zadaniem...

Systemy ociepleniowe, nazywane obecnie ETICS (External Thermal Insulation Composite System), są z powodzeniem stosowane w Polsce od ponad 20 lat na ścianach zewnętrznych budynków. Ich podstawowym zadaniem jest zwiększanie izolacyjności termicznej ścian. Nie bez znaczenia jest również poprawa estetyki elewacji.

dr hab. inż., prof. Wiesław Ligęza, dr inż. Jacek Dębowski, dr inż. Małgorzata Fedorczak-Cisak Projektowanie ścian zewnętrznych w budynkach pasywnych - problemy techniczne

Projektowanie ścian zewnętrznych w budynkach pasywnych - problemy techniczne

Przepisy dotyczące ochrony cieplnej budynków są ciągle zaostrzane. Wynika to z polityki UE zakładającej znaczne ograniczenie zużycia energii w budownictwie. W praktyce oznacza to projektowanie budynków...

Przepisy dotyczące ochrony cieplnej budynków są ciągle zaostrzane. Wynika to z polityki UE zakładającej znaczne ograniczenie zużycia energii w budownictwie. W praktyce oznacza to projektowanie budynków w sposób dotychczas w naszych warunkach nieznany.

dr inż. Andrzej Kolbrecki Badanie płyt warstwowych w zakresie reakcji na ogień

Badanie płyt warstwowych w zakresie reakcji na ogień Badanie płyt warstwowych w zakresie reakcji na ogień

W sensie formalnym o bezpieczeństwie pożarowym decyduje związek między wymaganiami przepisów a klasyfikacją ogniową zastosowanych wyrobów. Oznacza to, że jeżeli zastosowano wyroby o wymaganej klasyfikacji...

W sensie formalnym o bezpieczeństwie pożarowym decyduje związek między wymaganiami przepisów a klasyfikacją ogniową zastosowanych wyrobów. Oznacza to, że jeżeli zastosowano wyroby o wymaganej klasyfikacji ogniowej, zapewniono w ten sposób wymagany przepisami poziom bezpieczeństwa pożarowego.

dr inż. Magdalena Grudzińska Węzły konstrukcyjne w budynkach o obniżonym zapotrzebowaniu na energię

Węzły konstrukcyjne w budynkach o obniżonym zapotrzebowaniu na energię Węzły konstrukcyjne w budynkach o obniżonym zapotrzebowaniu na energię

W budynkach pasywnych wartość liniowego współczynnika przenikania ciepła w miejscach mostków termicznych obliczona w odniesieniu do zewnętrznych wymiarów przegrody nie powinna przekraczać 0,01 W/(m·K)....

W budynkach pasywnych wartość liniowego współczynnika przenikania ciepła w miejscach mostków termicznych obliczona w odniesieniu do zewnętrznych wymiarów przegrody nie powinna przekraczać 0,01 W/(m·K). Wymaganie to można spełnić tylko pod warunkiem indywidualnego podejścia do projektowania węzłów konstrukcyjnych, co na ogół jest zaniedbywane w budynkach tradycyjnych.

dr inż. Arkadiusz Węglarz Perspektywy branży izolacyjnej w kontekście polityki energetycznej Unii Europejskiej

Perspektywy branży izolacyjnej w kontekście polityki energetycznej Unii Europejskiej Perspektywy branży izolacyjnej w kontekście polityki energetycznej Unii Europejskiej

Polska w ramach zobowiązań wynikających z członkowstwa w Unii Europejskiej musi w najbliższym czasie wprowadzić wiele działań mających na celu wzrost efektywności energetycznej w gospodarce. Działania...

Polska w ramach zobowiązań wynikających z członkowstwa w Unii Europejskiej musi w najbliższym czasie wprowadzić wiele działań mających na celu wzrost efektywności energetycznej w gospodarce. Działania te będą dotyczyć sektora wytwarzania, przesyłu oraz końcowego użytkowania energii.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ, mgr inż. Tomasz Grykałowski Jak projektować ściany zewnętrzne w budynku pasywnym?

Jak projektować ściany zewnętrzne w budynku pasywnym? Jak projektować ściany zewnętrzne w budynku pasywnym?

Podstawowym elementem definiującym budownictwo pasywne jest dążenie do maksymalizacji zysków energetycznych i minimalizacji strat ciepła. Zarówno strat przez przenikanie oraz strat przez szczelne przegrody...

Podstawowym elementem definiującym budownictwo pasywne jest dążenie do maksymalizacji zysków energetycznych i minimalizacji strat ciepła. Zarówno strat przez przenikanie oraz strat przez szczelne przegrody na skutek przewodzenia ciepła – tzw. transmisji, jak i tych wynikających z przepływu powietrza – tzw. wentylacji.

Wybrane dla Ciebie

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny » Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? » Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Płyty XPS – następca styropianu »

Płyty XPS – następca styropianu » Płyty XPS – następca styropianu »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? » Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków » Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.