Izolacje.com.pl

Materiały prasowe news Ruszył nabór LIFE 2022 – do rozdysponowania aż 598 mln euro

Ruszył nabór LIFE 2022 – do rozdysponowania aż 598 mln euro Ruszył nabór LIFE 2022 – do rozdysponowania aż 598 mln euro

17 maja 2022 r. Komisja UE oficjalnie uruchomiła nowy nabór w ramach programu LIFE i zachęca do składania wniosków.

17 maja 2022 r. Komisja UE oficjalnie uruchomiła nowy nabór w ramach programu LIFE i zachęca do składania wniosków.

Materiały prasowe Politechnika Śląska liderem konsorcjum, które opracuje metody redukcji hałasu urządzeń

Politechnika Śląska liderem konsorcjum, które opracuje metody redukcji hałasu urządzeń Politechnika Śląska liderem konsorcjum, które opracuje metody redukcji hałasu urządzeń

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) hałas jest drugą z przyczyn współczesnych chorób cywilizacyjnych. Nad metodami jego redukcji, w ramach projektu badawczego „Active reduction of noise transmitted...

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) hałas jest drugą z przyczyn współczesnych chorób cywilizacyjnych. Nad metodami jego redukcji, w ramach projektu badawczego „Active reduction of noise transmitted into and from enclosures through encapsulated structures – IN-NOVA”, finansowanego z programu Horyzont Europa, będzie pracować kilkanaście uczelni, koncernów i instytucji z całego świata. Liderem projektu jest Politechnika Śląska, a koordynuje go prof. Marek Pawełczyk, prorektor Politechniki Śląskiej...

BayWa r.e. Solar Systems novotegra: jakość, prostota i bezpieczeństwo

novotegra: jakość, prostota i bezpieczeństwo novotegra: jakość, prostota i bezpieczeństwo

Z wyniku badań rynkowych, a także analiz i obserwacji prowadzonych nie w biurze, lecz na dachu, powstał bardzo wydajny system montażowy. Stworzony w ten sposób produkt umożliwia szybką i łatwą instalację.

Z wyniku badań rynkowych, a także analiz i obserwacji prowadzonych nie w biurze, lecz na dachu, powstał bardzo wydajny system montażowy. Stworzony w ten sposób produkt umożliwia szybką i łatwą instalację.

Ekologiczne rozwiązania materiałowe przegród budynku w świetle wymagań obowiązujących od 1 stycznia 2021 r.

FOT. Przykład ekologicznego systemowego rozwiązania materiałówego technologia strawbale; fot.: www.budownictwonaturalne.info.pl

FOT. Przykład ekologicznego systemowego rozwiązania materiałówego technologia strawbale; fot.: www.budownictwonaturalne.info.pl

Budynek ekologiczny to taki budynek, który jest projektowany i wykonany z materiałów ekologicznych, uzyskanych oraz utylizowanych w sposób naturalny, a jego proces powstawania oraz eksploatacji przebiega zgodnie z zasadami ekologii i budownictwa zrównoważonego. Podstawowym celem jest obecnie projektowanie wyłącznie budynków o niskim zużyciu energii, czyli spełniających wymagania w zakresie oszczędności energii i ochrony cieplnej obowiązujących od 1 stycznia 2021 r.

O czym przeczytasz w artykule:
 • Układy materiałowe przegród zewnętrznych budynków ekologicznych;
 • Analiza parametrów cieplnych wybranych przegród zewnętrznych budynków ekologicznych;
 • Przykłady obliczeniowe.

Przedmiotem artykułu są ekologiczne rozwiązania materiałowe przegród budynku w świetle wymagań obowiązujących od 1 stycznia 2021 r. Autorzy opisują układy materiałowe przegród zewnętrznych budynków ekologicznych, a także przedstawiają analizę parametrów cieplnych wybranych przegród zewnętrznych budynków ekologicznych.

Ecological material solutions for building partitions in light of the requirements effective from January 1, 2021
The article concentrates on ecological material solutions of building partitions in light of the requirements effective from January 1, 2021. The authors describe the material systems of external partitions of ecological buildings, and also present an analysis of thermal parameters of selected external partitions of ecological buildings.

W artykule przedstawiono analizy w zakresie zastosowania materiałów ekologicznych do przegród zewnętrznych budynków z uwzględnieniem obowiązujących wymagań prawnych.

Układy materiałowe przegród zewnętrznych budynków ekologicznych

W Polsce budownictwo ekologiczne zyskuje coraz większą popularność. Wielu zadaje sobie pytanie, czy budynek ekologiczny może być przykładem „budynku o niskim zużyciu energii” – spełniającego wymagania w zakresie oszczędności energii i ochrony cieplnej obowiązujące wg rozporządzenia [1] od 1 stycznia 2021 r.

Poniżej zestawiono systemowe rozwiązania materiałowe stosowane przy projektowaniu i wznoszeniu budynków ekologicznych:

 • technologia hempcrete (budynek wykonany z nośnej konstrukcji szkieletowej drewnianej wypełnionej betonem konopnym odpowiadającym za izolację termiczno-akustyczną) (FOT. 1),
 • technologia strawbale oparta na konstrukcji szkieletowej drewnianej wypełnionej kostkami słomy (FOT. główne).
fot1 ekologiczne
FOT. 1. Przykład ekologicznego systemowego rozwiązania materiałowego – technologia hempcrete; fot.: www.budnews.pl

Technologia hempcrete, oparta na betonie konopnym jako naturalnym materiale izolacyjnym produkowanym przez mieszanie na mokro konopnych paździerzy z wapiennym spoiwem, charakteryzuje się dodatkowo zadowalającymi właściwościami termicznymi i wyjątkowo silnie wpisuje się w trend odnawialnych zasobów oraz budownictwa zrównoważonego.
Optymalizowanie stosunku wapiennego spoiwa do konopnych paździerzy wpływa na wytrzymałość i właściwości termiczne betonu konopnego, co pozwala na używanie go jako „oddychającej izolacji” dla podłóg, ścian i dachu. Może być używany w nowym budownictwie i przy pracach remontowych.

Budynki z „kostek ze słomy” stanowią energooszczędną i ekologiczną formę nowoczesnego budownictwa zrównoważonego, chociaż dla niektórych będzie to oznaczać powrót do średniowiecza.

Zasadność popularyzacji tej technologii potwierdza jej coraz powszechniejsze wykorzystanie w Wielkiej Brytanii oraz w Niemczech, gdzie w ostatnich latach powstało kilkaset budynków z kostek słomy.

Podobne do polskich warunki klimatyczne w tych krajach pozwalają na zastosowanie zbliżonych technik konstrukcyjnych i przystosowania do rodzimych warunków ogólnych zasad budowania w tej technologii.

W TABELI 1 zestawiono właściwości techniczne wybranych ekologicznych materiałów termoizolacyjnych.

tab1 ekologiczne
TABELA 1. Wybrane cechy techniczne ekologicznych materiałów termoizolacyjnych – opracowanie na podstawie [2]

Analiza parametrów cieplnych wybranych przegród zewnętrznych budynków ekologicznych

Aby ilość energii cieplnej potrzebnej do użytkowania budynku zgodnie z jego przeznaczeniem można było utrzymać na racjonalnie niskim poziomie, przewidziano dwie metody pozwalające spełnić wymaganie w nowo projektowanych budynkach:

 • pierwsza polega na takim zaprojektowaniu przegród w budynku, aby wartości współczynników przenikania ciepła U/Uc [W/(m2·K)] przegród zewnętrznych, okien, drzwi oraz technika instalacyjna odpowiadały wymaganiom izolacyjności cieplnej; kryterium w zakresie ochrony cieplnej: Uc  ≤  Uc(max),
 • druga to zaprojektowanie budynku pod kątem zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną na jednostkę powierzchni pomieszczeń o regulowanej temperaturze powietrza w budynku, lokalu mieszkalnym lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową – EP [kWh/(m2·rok)]; kryterium w zakresie oszczędności energii: EP  ≤  EP(max).

Wartości maksymalne współczynników Uc(max) dla poszczególnych przegród budynku oraz wskaźników EP(max) dla budynków określono w rozporządzeniu [1].

Dobór warstw materiałowych przegród zewnętrznych budynków powinien opierać się na podstawie obliczeń ich parametrów fizykalnych z uwzględnieniem wymagań prawnych sformułowanych w rozporządzeniu [1].

Poniżej przedstawiono przykłady obliczeniowe w zakresie izolacyjności termicznej ścian zewnętrznych, dachów zielonych oraz przegród stykających się z gruntem z zastosowaniem systemów ekologicznych.

Przykład obliczeniowy 1

Określenie izolacyjności termicznej wybranych ścian zewnętrznych z zastosowaniem rozwiązań ekologicznych

Do analizy wybrano cztery warianty obliczeniowe ścian zewnętrznych (RYS. 1–4), przyjmując następujące założenia:

 • obliczenia przeprowadzono w oparciu o PN-EN ISO 6946:2008 [3] metodą kresów dla przegród niejednorodnych cieplnie,
 • wartości współczynnika przewodzenia ciepła poszczególnych materiałów:
  –    tynk wapienny λ = 0,70 W/(m·K),
  –    drewno λ = 0,16 W/(m·K),
  –    kompozyt wapienno-konopny λ = 0,076 W/(m·K),
  –    tynk gliniany λ = 0,85 W/(m·K),
  –    płyty z wełny konopnej λ = 0,040 W/(m·K).
rys1 4 ekologiczne
RYS. 1–4. Wariantowe rozwiązania materiałowe ścian zewnętrznych z zastosowaniem materiałów ekologicznych:
- bez dodatkowego ocieplenia (wariant I) (RYS. 1),
- z dodatkowym ociepleniem – wełna konopna grubości 5 cm (wariant II) (
RYS. 2),
- z dodatkowym ociepleniem – wełna konopna grubości 10 cm (wariant III) (
RYS. 3),
- z dodatkowym ociepleniem – wełna konopna grubości 15 cm (wariant IV) (
RYS. 4).
Objaśnienia:
1 – tynk zewnętrzny wapienny gr. 1,5 cm,
2 – wypełnienie wapienno-konopne z konstrukcją nośną drewnianą gr. 40 cm,
3 – tynk wewnętrzny gliniany gr. 1,5 cm,
4 – słupek drewniany 60×120 cm,
5 – płyty z wełny konopnej gr. 5 cm,
6 – wypełnienie wapienno-konopne z konstrukcją nośną drewnianą gr. 26 cm,
7 – płyty z wełny konopnej gr. 10 cm,
8 – płyty z wełny konopnej gr. 15 cm;
rys.: [2]
tab2 ekologiczne
TABELA 2. Wyniki obliczeń współczynnika przenikania ciepła Uc ścian zewnętrznych – opracowanie na podstawie [2]
Kolorem zaznaczono w tabeli wartości współczynnika przenikania ciepła Uc ścian zewnętrznych spełniających wymaganie: Uc ≤ Uc(max) = 0,20 W/(m2·K)

Wyniki obliczeń współczynnika przenikania ciepła Uc zestawiono w TABELI 2.

W przykładzie obliczeniowym przedstawiono tylko wybrane warianty obliczeniowe dotyczące ścian zewnętrznych. Należy podkreślić, że projektowanie cieplne ścian zewnętrznych wymaga indywidualnego podejścia z uwzględnieniem rodzaju i charakteru budynku oraz uwzględnienia analiz cieplno-wilgotnościowych złączy ścian zewnętrznych (np. połączenie ściany zewnętrznej z oknem). Procedury projektowe i wykonawcze w tym zakresie przedstawiono m.in. w pracach [4–5].

Przykład obliczeniowy 2

Określenie izolacyjności termicznej wybranych dachów zielonych z zastosowaniem rozwiązań ekologicznych

rys5 ekologiczne
RYS. 5. Wariantowe rozwiązania materiałowe stropodachów pełnych z zastosowaniem materiałów ekologicznych: ocieplenie stropodachu od wewnątrz grubości 5 cm (wariant I).
Objaśnienia:
1 – roślinność,
2 – substrat dachowy gr. 10 cm,
3 – mata drenażowa z włókniną filtracyjną gr. 2 cm,
4 – folia wodochronna,
5 – beton konopny z konstrukcją nośną drewnianą gr. 30 cm,
6 – płyta wiórowa gr. 1,8 cm,
7 – wełna konopna gr. 5 cm,
8 – ruszt drewniany z pustką powietrza gr. 4 cm,
9 – płyta korkowa gr. 2 cm,
10 – tynk gliniany gr. 1 cm,
11 – krokwie z drewna klejonego 10×20 cm,
12 – kątownik ciesielski 80×80×40×2 mm;
rys.: [2]
rys6 ekologiczne
RYS. 6. Wariantowe rozwiązania materiałowe stropodachów pełnych z zastosowaniem materiałów ekologicznych: ocieplenie stropodachu od wewnątrz grubości 10 cm (wariant II).
Objaśnienia:
1 – roślinność,
2 – substrat dachowy gr. 10 cm,
3 – mata drenażowa z włókniną filtracyjną gr. 2 cm,
4 – folia wodochronna,
5 – beton konopny z konstrukcją nośną drewnianą gr. 30 cm,
6 – płyta wiórowa gr. 1,8 cm,
7 – wełna konopna gr. 10 cm,
8 – ruszt drewniany z pustką powietrza gr. 4 cm,
9 – płyta korkowa gr. 2 cm,
10 – tynk gliniany gr. 1 cm,
11 – krokwie z drewna klejonego 10×20 cm,
12 – kątownik ciesielski 120×95×40×2 mm;
rys.: [2]

Do analizy wybrano trzy warianty obliczeniowe stropodachów w formie dachów zielonych (RYS. 5–7), przyjmując następujące założenia:

rys7 ekologiczne
RYS. 7. Wariantowe rozwiązania materiałowe stropodachów pełnych z zastosowaniem materiałów ekologicznych: ocieplenie stropodachu od wewnątrz grubości 15 cm (wariant III).
Objaśnienia:
1 – roślinność,
2 – substrat dachowy gr. 10 cm,
3 – mata drenażowa z włókniną filtracyjną gr. 2 cm,
4 – folia wodochronna,
5 – beton konopny z konstrukcją nośną drewnianą gr. 30 cm,
6 – płyta wiórowa gr. 1,8 cm,
7 – wełna konopna gr. 15 cm,
8 – ruszt drewniany z pustką powietrza gr. 4 cm,
9 – płyta korkowa gr. 2 cm,
10 – tynk gliniany gr. 1 cm,
11 – krokwie z drewna klejonego 10×20 cm,
12 – kątownik ciesielski 40×200×40×2 mm;
rys.: [2]
 • obliczenia przeprowadzono w oparciu o PN-EN ISO 6946:2008 [3] metodą kresów dla przegród niejednorodnych cieplnie,
 • wartości współczynnika przewodzenia ciepła poszczególnych materiałów:
  –    substrat dachowy λ = 0,50 W/(m·K),
  –    drewno λ = 0,16 W/(m·K),
  –    kompozyt wapienno-konopny λ = 0,065 W/(m·K),
  –    płyta wiórowa λ = 0,14 W/(m·K),
  –    płyty z wełny konopnej λ = 0,040 W/(m·K),
  –    płyta korkowa λ = 0,046 W/(m·K),
  –    tynk gliniany λ = 0,85 W/(m·K).
tab3 ekologiczne
TABELA 3. Wyniki obliczeń współczynnika przenikania ciepła Uc dachów zielonych – opracowanie na podstawie [2]
Kolorem zaznaczono w tabeli wartości współczynnika przenikania ciepła Uc stropodachów pełnych spełniających wymaganie: Uc ≤ Uc(max) = 0,15 W/(m2·K)

Wyniki obliczeń współczynnika przenikania ciepła Uc dachów zielonych zestawiono w TABELI 3.

W przykładzie obliczeniowym przedstawiono tylko wybrane warianty obliczeniowe dotyczące dachów zielonych. Należy podkreślić, że projektowanie cieplne dachów i stropodachów wymaga indywidualnego podejścia z uwzględnieniem rodzaju i charakteru budynku. Procedury projektowe i wykonawcze w tym zakresie przedstawiono m.in. w pracach [46].

Przykład obliczeniowy 3

Określenie izolacyjności termicznej wybranych podłóg na gruncie z zastosowaniem rozwiązań ekologicznych

Do analizy wybrano dwa warianty obliczeniowe podłogi na gruncie (RYS. 8–9), przyjmując następujące założenia:

 • obliczenia przeprowadzono w oparciu o PN-EN ISO 13370:2008 [7],
 • wartości współczynnika przewodzenia ciepła poszczególnych materiałów:
  –    parkiet λ = 0,18 W/(m·K),
  –    wylewka wapienno-piaskowa λ = 0,80 W/(m·K),
  –    kompozyt wapienno-konopny dla podłogi λ = 0,12 W/(m·K),
  –    płyta fundamentowa λ = 2,30 W/(m·K),
  –    keramzyt λ = 0,10 W/(m·K),
  –    płyta z polistyrenu ekstrudowanego λ = 0,030 W/(m·K),
  –    płyta z pianki poliuretanowej λ = 0,022 W/(m·K),
  –    ściana zewnętrzna jednowarstwowa (słupy drewniane z wypełnieniem wapienno-konopnym o grubości 40 cm i współczynniku Uc = 0,19 W/(m2·K),
  –    wymiar charakterystyczny budynku B’ = 6,57 m.
rys8 ekologiczne
RYS. 8. Wariantowe rozwiązania materiałowe przegród stykających się z gruntem: izolacja podłogi na gruncie/polistyren ekstrudowany grubości 6 cm (wariant I).
Objaśnienia:
1 – tynk zewnętrzny wapienny gr. 1,5 cm,
2 – wypełnienie wapienno­‑konopne z konstrukcją nośną drewnianą gr. 40 cm,
3 – tynk wewnętrzny gliniany gr. 1,5 cm,
4 – parkiet gr. 2 cm,
5 – wylewka wapienno­‑piaskowa gr. 4 cm,
6 – kompozyt wapienno-konopny gr. 6 cm,
7 – polistyren ekstrudowany gr. 6 cm,
8 – izolacja przeciwwilgociowa,
9 – płyta fundamentowa gr. 20 cm,
10 – keramzyt gr. 18 cm,
11 – pospółka zagęszczona;
rys.: [2]
rys9 ekologiczne
RYS. 9. Wariantowe rozwiązania materiałowe przegród stykających się z gruntem: izolacja podłogi na gruncie/płyta z pianki poliuretanowej grubości 6 cm (wariant II).
Objaśnienia:
1 – tynk zewnętrzny wapienny gr. 1,5 cm,
2 – wypełnienie wapienno­‑konopne z konstrukcją nośną drewnianą gr. 40 cm,
3 – tynk wewnętrzny gliniany gr. 1,5 cm,
4 – parkiet gr. 2 cm,
5 – wylewka wapienno­‑piaskowa gr. 4 cm,
6 – kompozyt wapienno-konopny gr. 6 cm,
7 – płyta PIR gr. 6 cm,
8 – izolacja przeciwwilgociowa,
9 – płyta fundamentowa gr. 20 cm,
10 – keramzyt gr. 18 cm,
11 – pospółka zagęszczona;
rys.: [2]

Wyniki obliczeń współczynnika przenikania ciepła U podłóg na gruncie zestawiono w TABELI 4.

tab4 ekologiczne
TABELA 4. Wyniki obliczeń współczynnika przenikania ciepła U podłogi na gruncie – opracowanie na podstawie [2]
Kolorem zaznaczono w tabeli wartości współczynnika przenikania ciepła Uc podłogi na gruncie spełniających wymaganie: U ≤ U(max) = 0,30 W/(m2·K)

W przykładzie obliczeniowym przedstawiono tylko wybrane warianty obliczeniowe. Należy podkreślić, że projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem wymaga indywidualnego podejścia z uwzględnieniem wymiarów powierzchni zabudowy budynku oraz usytuowania i posadowienia budynku. Procedury projektowe i wykonawcze w tym zakresie przedstawiono m.in. w pracach [4, 6].

Podsumowanie i wnioski

Budownictwo zrównoważone to budownictwo przyjazne środowisku naturalnemu i człowiekowi, które realizuje zasady zrównoważonego rozwoju w wyniku oddziaływania uwzględniającego metody oszczędzania zasobów naturalnych oraz przeciwdziałania zanieczyszczeń środowiska. Najistotniejsze zagadnienia projektowe, wykonawcze i eksploatacyjne w tym zakresie obejmują m.in.:

 • oszczędność surowców naturalnych przy zastosowaniu odnawialnych źródeł energii,
 • zmniejszenie energochłonności procesów technologicznych,
 • zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów technologicznych (przez zmianę lub modernizację stosowanych technologii produkcji materiałów budowlanych),
 • ograniczenie energochłonności budynków istniejących i nowoprojektowanych, monitorowanie obiektów budowlanych podczas ich eksploatacji, nowoczesne instalacje budowlane w budynkach, wspomaganie komputerowe w budownictwie zrównoważonym.

Budynki ekologiczne (z zastosowaniem ekologicznych rozwiązań materiałowych) wpisują się w opisaną powyżej oraz m.in. w pracy [8] ideę budownictwa zrównoważonego. Dobór układu materiałów przegród zewnętrznych i ich złączy nie powinien być przypadkowy, lecz oparty na podstawie obliczeń ich parametrów fizykalnych (cieplno-wilgotnościowych).

Jakość cieplna elementów obudowy budynku (przegrody zewnętrzne i złącza budowlane) generuje wartości wskaźników zapotrzebowania budynku na energię użytkową EU [kWh/(m2·rok)], na energię końcową EK [kWh/(m2·rok)] oraz na nieodnawialną energię pierwotną EP [kWh/(m2·rok)].

Literatura

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU z 2017 r., poz. 2285).
2. K. Rataj, „Studium projektowe jednorodzinnego budynku ekologicznego”, praca dyplomowa inżynierska napisana pod kierunkiem dr. inż. K. Pawłowskiego, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2021.
3. PN-EN ISO 6946:2008, „Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania”.
4. K. Pawłowski, „Zasady projektowania budynków energooszczędnych”, Grupa MEDIUM, Warszawa 2017.
5. K. Pawłowski, „Projektowanie ścian w budownictwie energooszczędnym. Obliczanie cieplno-wilgotnościowe ścian zewnętrznych i ich złączy w świetle obowiązujących przepisów prawnych”, Grupa MEDIUM, Warszawa 2017.
6. K. Pawłowski, „Projektowanie przegród poziomych w budownictwie energooszczędnym. Obliczenia cieplno-wilgotnościowe przegród stykających się z gruntem, stropów oraz dachów i stropodachów w świetle obowiązujących przepisów prawnych”, Grupa MEDIUM, Warszawa 2018.
7.  PN-EN ISO 13370:2008, „Cieplne właściwości użytkowe budynków. Wymiana ciepła przez grunt. Obliczenia szczegółowe”.
8. A. Kaliszuk-Wietecka, „Budownictwo zrównoważone. Wybrane zagadnienia z fizyki budowli”, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2017.

Komentarze

Powiązane

prof. dr hab. inż. Walery Jezierski, dr inż. Beata Sadowska Zmiany wymaganej izolacyjności cieplnej przegród i ich wpływ na wskaźnik zapotrzebowania na energię użytkową budynku

Zmiany wymaganej izolacyjności cieplnej przegród i ich wpływ na wskaźnik zapotrzebowania na energię użytkową budynku Zmiany wymaganej izolacyjności cieplnej przegród i ich wpływ na wskaźnik zapotrzebowania na energię użytkową budynku

Wymagania dotyczące ochrony cieplnej budynków w Polsce przeniesiono w roku 1997 z norm do rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W 2008 roku...

Wymagania dotyczące ochrony cieplnej budynków w Polsce przeniesiono w roku 1997 z norm do rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W 2008 roku znowelizowano ten dokument i względem wszystkich budynków postawiono wymaganie alternatywne dotyczące maksymalnej wartości współczynnika przenikania ciepła przegród lub wskaźnika nieodnawialnej energii pierwotnej.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni Ocieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi - wybrane aspekty wykonawcze

Ocieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi - wybrane aspekty wykonawcze Ocieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi - wybrane aspekty wykonawcze

W przypadku ścian warstwowych, aby uzyskać odpowiednią izolacyjność cieplną w postaci współczynnika przenikania ciepła U, należy dobrać odpowiednią grubość izolacji cieplnej.

W przypadku ścian warstwowych, aby uzyskać odpowiednią izolacyjność cieplną w postaci współczynnika przenikania ciepła U, należy dobrać odpowiednią grubość izolacji cieplnej.

dr inż. Jarosław Szulc Możliwości techniczne napraw lub wzmocnienia budynków z wielkiej płyty

Możliwości techniczne napraw lub wzmocnienia budynków z wielkiej płyty Możliwości techniczne napraw lub wzmocnienia budynków z wielkiej płyty

Wieloletnie stosowanie technologii wielkopłytowych stwarzało możliwość projektowego doskonalenia prototypowych rozwiązań systemowych. Z uwagi jednak na ogromną skalę zastosowania tej technologii, np. w...

Wieloletnie stosowanie technologii wielkopłytowych stwarzało możliwość projektowego doskonalenia prototypowych rozwiązań systemowych. Z uwagi jednak na ogromną skalę zastosowania tej technologii, np. w budownictwie mieszkaniowym (z ujednoliconymi rozwiązaniami konstrukcyjno-budowlanymi), sytuacja taka mogła prowadzić do wielokrotnego powtarzania błędnych rozwiązań.

dr hab. inż. Romuald Orłowicz, dr inż. Piotr Tkacz , dr inż. Aleksander Gorszkov Stateczność i termoizolacyjność ścian zewnętrznych pozostawionych po rozebraniu kamienic

Stateczność i termoizolacyjność ścian zewnętrznych pozostawionych po rozebraniu kamienic Stateczność i termoizolacyjność ścian zewnętrznych pozostawionych po rozebraniu kamienic

Podczas modernizacji budynków zabytkowych, z uwagi na duże zużycie konstrukcji nośnych, powstaje niekiedy konieczność ich częściowego rozebrania z pozostawieniem ścian zewnętrznych, wykazujących walory...

Podczas modernizacji budynków zabytkowych, z uwagi na duże zużycie konstrukcji nośnych, powstaje niekiedy konieczność ich częściowego rozebrania z pozostawieniem ścian zewnętrznych, wykazujących walory estetyczne i historyczne.

dr inż. Paweł Krause, dr inż. Ernst Richter Termomodernizacja zabytkowego budynku szkolnego

Termomodernizacja zabytkowego budynku szkolnego Termomodernizacja zabytkowego budynku szkolnego

Termomodernizacja budynków zabytkowych stanowi istotne wyzwanie dla wszystkich uczestników procesu budowlanego. Dokumentacja projektowa powinna uwzględniać zarówno rozwiązania mające na celu ograniczenie...

Termomodernizacja budynków zabytkowych stanowi istotne wyzwanie dla wszystkich uczestników procesu budowlanego. Dokumentacja projektowa powinna uwzględniać zarówno rozwiązania mające na celu ograniczenie zużycia energii, ale także zachowanie dotychczasowego zabytkowego charakteru obiektu. Budynkami poddawanymi od kilkunastu lat szerokim działaniom termomodernizacyjnym są obiekty oświaty.

dr inż. Magdalena Grudzińska, mgr inż. Przemysław Brzyski Mostki termiczne związane z osadzaniem okna w ścianach o konstrukcji drewnianej z wypełnieniem z kompozytu konopno-wapiennego

Mostki termiczne związane z osadzaniem okna w ścianach o konstrukcji drewnianej z wypełnieniem z kompozytu konopno-wapiennego Mostki termiczne związane z osadzaniem okna w ścianach o konstrukcji drewnianej z wypełnieniem z kompozytu konopno-wapiennego

Mostki termiczne zwiększają straty ciepła w budynkach i obniżają temperaturę wewnętrznych powierzchni przegród budowlanych, powodując kondensację wilgoci i rozwój pleśni. Zjawiska te są szczególnym problemem...

Mostki termiczne zwiększają straty ciepła w budynkach i obniżają temperaturę wewnętrznych powierzchni przegród budowlanych, powodując kondensację wilgoci i rozwój pleśni. Zjawiska te są szczególnym problemem w budynkach wznoszonych z materiałów organicznych, podatnych na korozję biologiczną. Kompozyt konopno-wapienny jest wykorzystywany jako wypełnienie drewnianych konstrukcji szkieletowych. W tego typu przegrodach zwiększony przekrój drewnianych elementów konstrukcyjnych w połączeniu ze zmianą geometrii...

mgr inż. Michał Sowiński, dr hab. inż. Maria Wesołowska, dr inż. Jan Żołnierczyk, mgr inż. Michał Matuszczak Rola badań poligonowych w ocenie nowego systemu budownictwa pasywnego

Rola badań poligonowych w ocenie nowego systemu budownictwa pasywnego Rola badań poligonowych w ocenie nowego systemu budownictwa pasywnego

Jakie nowe rozwiązania techniczne i organizacyjne wykorzystuje się w nowym systemie budownictwa pasywnego? Jak przedstawia się badany system na tle obowiązujących przepisów prawnych?

Jakie nowe rozwiązania techniczne i organizacyjne wykorzystuje się w nowym systemie budownictwa pasywnego? Jak przedstawia się badany system na tle obowiązujących przepisów prawnych?

dr inż. Bożena Orlik-Kożdoń, dr inż. Janusz Belok, dr inż. Tomasz Steidl Termowizja w diagnostyce budynków

Termowizja w diagnostyce budynków Termowizja w diagnostyce budynków

Poznaj podstawowe pojęcia stosowane w termografii. Jakie błędy popełniają najczęściej osoby wykonujące badania z użyciem kamery termowizyjnej?

Poznaj podstawowe pojęcia stosowane w termografii. Jakie błędy popełniają najczęściej osoby wykonujące badania z użyciem kamery termowizyjnej?

dr inż. Agnieszka Szymanowska-Gwiżdż, dr inż. Paweł Krause, dr inż. Tomasz Steidl Naprawy i renowacje stropów

Naprawy i renowacje stropów Naprawy i renowacje stropów

Każda naprawa stanowi indywidualne zagadnienie, uwarunkowane szeregiem czynników: technicznych, dziedzictwa kulturowego, w tym ochrony konserwatorskiej, architektonicznych, historycznych, środowiskowych...

Każda naprawa stanowi indywidualne zagadnienie, uwarunkowane szeregiem czynników: technicznych, dziedzictwa kulturowego, w tym ochrony konserwatorskiej, architektonicznych, historycznych, środowiskowych czy kulturowych. Nierzadko wymaga decyzji i współpracy interdyscyplinarnej. Każde działanie o charakterze budowlanym (roboty budowlane), planowane do wykonania na obiekcie istniejącym, powinno być poprzedzone szerokim rozpoznaniem, obejmującym okres jego powstania i stosowane wówczas technologie....

dr inż. Beata Wilk-Słomka, dr inż. Janusz Belok Optymalizacja energetyczna funkcjonowania ściany hybrydowej

Optymalizacja energetyczna funkcjonowania ściany hybrydowej Optymalizacja energetyczna funkcjonowania ściany hybrydowej

Obecnie duży nacisk kładzie się na zmniejszenie zapotrzebowania na energię do celów grzewczych obiektu. Dodatkowo dąży się do pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł. Jednym ze sposobów wykorzystania...

Obecnie duży nacisk kładzie się na zmniejszenie zapotrzebowania na energię do celów grzewczych obiektu. Dodatkowo dąży się do pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł. Jednym ze sposobów wykorzystania tego typu rozwiązań w budownictwie niskoenergetycznym jest zastosowanie systemów pasywnych, zarówno w zakresie zysków bezpośrednich, jak i pośrednich.

dr inż. Bożena Orlik-Kożdoń, dr inż. Tomasz Steidl, dr inż. Jan Antoni Rubin Termoizolacja ścian budynków zabytkowych – wybrane problemy

Termoizolacja ścian budynków zabytkowych – wybrane problemy Termoizolacja ścian budynków zabytkowych – wybrane problemy

Podniesienie standardu energetycznego budynków wiąże się zazwyczaj z izolacją cieplną przegród zewnętrznych przy zastosowaniu popularnej metody ocieplania ścian zewnętrznych ETICS. W przypadku budynków...

Podniesienie standardu energetycznego budynków wiąże się zazwyczaj z izolacją cieplną przegród zewnętrznych przy zastosowaniu popularnej metody ocieplania ścian zewnętrznych ETICS. W przypadku budynków zabytkowych, objętych ochroną konserwatorską lub elewacjach o wysokich walorach historycznych, tradycyjne metody ocieplania od zewnątrz, tj. w naszym klimacie od strony chłodniejszej przegrody, nie znajdują zastosowania. Jednym ze sposobów podniesienia efektywności energetycznej ścian jest zastosowanie...

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Ile kosztuje termomodernizacja?

Ile kosztuje termomodernizacja? Ile kosztuje termomodernizacja?

Termomodernizacja wymaga poniesienia niemałych nakładów finansowych. Warto jednak potraktować ją jako inwestycję w większy komfort, zdrowie i mniejsze rachunki za energię w przyszłości. Szacuje się, że...

Termomodernizacja wymaga poniesienia niemałych nakładów finansowych. Warto jednak potraktować ją jako inwestycję w większy komfort, zdrowie i mniejsze rachunki za energię w przyszłości. Szacuje się, że np. ocieplenie zewnętrznych przegród budowlanych powoduje obniżenie zużycia ciepła o 10 do 25%, a wymiana okien na bardziej szczelne to oszczędność dodatkowych 10-15%.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Termomodernizacja budynków [pobierz PDF]

Termomodernizacja budynków [pobierz PDF] Termomodernizacja budynków [pobierz PDF]

Na czym polega kompleksowa termomodernizacja, co obejmuje i od czego ją zacząć? Jak modernizować stare budynki i kiedy stosować technologię ocieplenia na ociepleniu? Pobierz poradnik „Termomodernizacja...

Na czym polega kompleksowa termomodernizacja, co obejmuje i od czego ją zacząć? Jak modernizować stare budynki i kiedy stosować technologię ocieplenia na ociepleniu? Pobierz poradnik „Termomodernizacja budynków” i poznaj odpowiedzi na te oraz inne pytania.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni Analiza rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych złączy stropów w budynkach - studium przypadku

Analiza rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych złączy stropów w budynkach - studium przypadku Analiza rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych złączy stropów w budynkach - studium przypadku

Strop jest poziomym elementem konstrukcyjnym, który dzieli budynek na kondygnacje. Do podstawowych funkcji stropów można zaliczyć: przenoszenie obciążeń stałych i użytkowych, usztywnienie ścian budynku...

Strop jest poziomym elementem konstrukcyjnym, który dzieli budynek na kondygnacje. Do podstawowych funkcji stropów można zaliczyć: przenoszenie obciążeń stałych i użytkowych, usztywnienie ścian budynku w płaszczyznach poziomych, ochrona przed przedostawaniem się z sąsiednich kondygnacji ognia podczas pożaru, ochrona pomieszczeń przed przenikaniem ciepła i dźwięków oraz przed wilgocią, gazami i zapachami.

dr inż. Paweł Krause Zagadnienia cieplno-wilgotnościowe dotyczące stropodachów

Zagadnienia cieplno-wilgotnościowe dotyczące stropodachów Zagadnienia cieplno-wilgotnościowe dotyczące stropodachów

Stropodach to przekrycie budynku, które pełni równocześnie funkcję stropu i dachu. Konstrukcje takie występują w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej i innych budynkach o bardzo różnym przeznaczeniu...

Stropodach to przekrycie budynku, które pełni równocześnie funkcję stropu i dachu. Konstrukcje takie występują w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej i innych budynkach o bardzo różnym przeznaczeniu i sposobie eksploatacji.

dr inż. Paweł Krause Ocena stanu technicznego izolacji termicznych na modernizowanych elewacjach

Ocena stanu technicznego izolacji termicznych na modernizowanych elewacjach Ocena stanu technicznego izolacji termicznych na modernizowanych elewacjach

W ostatnich latach obserwuje się zwiększenie ilości modernizowanych budynków. W większości przypadków modernizacja uwzględnia poprawę stanu ochrony cieplnej przegród zewnętrznych. W wyniku prowadzenia...

W ostatnich latach obserwuje się zwiększenie ilości modernizowanych budynków. W większości przypadków modernizacja uwzględnia poprawę stanu ochrony cieplnej przegród zewnętrznych. W wyniku prowadzenia robót budowlanych poprawia się izolacyjność cieplna ścian zewnętrznych, dachów lub stropodachów, a także stolarki okiennej i drzwiowej.

Henryk Ziobro Mocowanie mechaniczne materiału termoizolacyjnego w ETICS

Mocowanie mechaniczne materiału termoizolacyjnego w ETICS Mocowanie mechaniczne materiału termoizolacyjnego w ETICS

Łączniki mechaniczne są jednym z podstawowych elementów systemu ocieplenia ścian zewnętrznych (ETICS). Ich podstawowym zadaniem jest dodatkowa ochrona warstwy ocieplenia przed siłami ssącymi wiatru. Łączniki...

Łączniki mechaniczne są jednym z podstawowych elementów systemu ocieplenia ścian zewnętrznych (ETICS). Ich podstawowym zadaniem jest dodatkowa ochrona warstwy ocieplenia przed siłami ssącymi wiatru. Łączniki przenoszą też obciążenia termiczne spowodowane nagrzewaniem i chłodzeniem się ocieplonej elewacji. Chronią ponadto przed skutkami niewłaściwego przygotowania podłoża do klejenia płyt izolacyjnych, takimi jak brak gruntowania podłoża czy pozostawienie starych tynków albo łuszczących się farb elewacyjnych.

dr inż. Małgorzata Niziurska Systemy ociepleń ETICS - rozprzestrzenianie ognia przez ściany

Systemy ociepleń ETICS - rozprzestrzenianie ognia przez ściany Systemy ociepleń ETICS - rozprzestrzenianie ognia przez ściany

Wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego dla systemów ociepleń są zróżnicowane w zależności od przyjętej specyfikacji technicznej. Wytyczne ETAG 004:2013 [1] w zakresie bezpieczeństwa pożarowego odnoszą...

Wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego dla systemów ociepleń są zróżnicowane w zależności od przyjętej specyfikacji technicznej. Wytyczne ETAG 004:2013 [1] w zakresie bezpieczeństwa pożarowego odnoszą się wyłącznie do klasyfikacji w zakresie reakcji na ogień zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 13501-1+A1:2010 "Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. Część 1: Klasyfikacja na podstawie wyników badań reakcji na ogień" [2]. System klasyfikacji opisany w tej normie definiuje...

dr inż. Ołeksij Kopyłow Stosowanie elewacji wentylowanych na modernizowanych budynkach

Stosowanie elewacji wentylowanych na modernizowanych budynkach Stosowanie elewacji wentylowanych na modernizowanych budynkach

Planując modernizację elewacji budynku, większość inwestorów oczekuje, że nowa elewacja unowocześni widok budynku, będzie bezpieczna, trwała oraz pozytywnie wpłynie na właściwości termoizolacyjne budynku...

Planując modernizację elewacji budynku, większość inwestorów oczekuje, że nowa elewacja unowocześni widok budynku, będzie bezpieczna, trwała oraz pozytywnie wpłynie na właściwości termoizolacyjne budynku i tym samym podniesie wartość jego użytkową.

dr inż. Jarosław Szulc Techniczne możliwości modernizacji budynków z wielkiej płyty

Techniczne możliwości modernizacji budynków z wielkiej płyty Techniczne możliwości modernizacji budynków z wielkiej płyty

Budynki mieszkalne wykonane metodami uprzemysłowionymi w drugiej połowie XX wieku, ujawniają obecnie wady i usterki związane z jakością wykonania tych budynków i oddziaływaniami eksploatacyjnymi. Mieszkania...

Budynki mieszkalne wykonane metodami uprzemysłowionymi w drugiej połowie XX wieku, ujawniają obecnie wady i usterki związane z jakością wykonania tych budynków i oddziaływaniami eksploatacyjnymi. Mieszkania w budynkach wielkopłytowych wykonane według normatywów i standardów projektowania sprzed kilkudziesięciu lat nie spełniają obecnie wymagań i oczekiwań użytkowników. Uzasadniona staje się więc potrzeba podjęcia działań modernizacyjnych i rewitalizacyjnych w obszarze budownictwa uprzemysłowionego.

dr inż. Aleksander Gorszkov, dr hab. inż. Romuald Orłowicz Określenie optymalnej grubości warstwy termoizolacyjnej dla zewnętrznych ścian budynku mieszkalnego

Określenie optymalnej grubości warstwy termoizolacyjnej dla zewnętrznych ścian budynku mieszkalnego Określenie optymalnej grubości warstwy termoizolacyjnej dla zewnętrznych ścian budynku mieszkalnego

W Federacji Rosyjskiej obecnie realizowany jest program państwowy przesiedlenia ludzi z budynków mieszkalnych o dużym stopniu zużycia technicznego lub będących w stanie awaryjnym. Na stronie internetowej...

W Federacji Rosyjskiej obecnie realizowany jest program państwowy przesiedlenia ludzi z budynków mieszkalnych o dużym stopniu zużycia technicznego lub będących w stanie awaryjnym. Na stronie internetowej www.reformagkh.ru/relocation podano wykaz 47  192 budynków mieszkalnych w takim stanie o łącznej powierzchni ok. 11 401 tys. m2.

dr inż. Paula Szczepaniak Ocena jakości termicznej rozwiązań węzła połączenia budynku z gruntem posadowionym na płycie fundamentowej

Ocena jakości termicznej rozwiązań węzła połączenia budynku z gruntem posadowionym na płycie fundamentowej Ocena jakości termicznej rozwiązań węzła połączenia budynku z gruntem posadowionym na płycie fundamentowej

Płyta fundamentowa należy do grupy posadowień bezpośrednich. Jest stosowana przy występowaniu słabego podłoża gruntowego, poziomie posadowienia poniżej zwierciadła wody gruntowej, stosowaniu konstrukcji...

Płyta fundamentowa należy do grupy posadowień bezpośrednich. Jest stosowana przy występowaniu słabego podłoża gruntowego, poziomie posadowienia poniżej zwierciadła wody gruntowej, stosowaniu konstrukcji szczelnej wanny lub w przypadku konieczności zapewnienia równomiernego osiadania budynku [1].

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni Analiza parametrów fizykalnych wybranych przegród zewnętrznych i ich złączy w świetle wymagań cieplno-wilgotnościowych od 2017 r.

Analiza parametrów fizykalnych wybranych przegród zewnętrznych i ich złączy w świetle wymagań cieplno-wilgotnościowych od 2017 r. Analiza parametrów fizykalnych wybranych przegród zewnętrznych i ich złączy w świetle wymagań cieplno-wilgotnościowych od 2017 r.

Jak zmieniły się przepisy prawne w zakresie ochrony cieplno-wilgotnościowej przegród zewnętrznych i ich złączy od początku 2017 r.?

Jak zmieniły się przepisy prawne w zakresie ochrony cieplno-wilgotnościowej przegród zewnętrznych i ich złączy od początku 2017 r.?

dr hab. inż. Maciej Niedostatkiewicz, prof. uczelni Sposób eksploatacji lokalu mieszkalnego przyczyną uszkodzeń cieplno-wilgotnościowych

Sposób eksploatacji lokalu mieszkalnego przyczyną uszkodzeń cieplno-wilgotnościowych Sposób eksploatacji lokalu mieszkalnego przyczyną uszkodzeń cieplno-wilgotnościowych

Powszechnie wiadomo, że błędy projektowe oraz wykonawcze wpływają negatywnie na bezpieczeństwo konstrukcji i bezpieczeństwo użytkowania obiektów budowlanych, w tym również budynków mieszkalnych [1]. Jednak...

Powszechnie wiadomo, że błędy projektowe oraz wykonawcze wpływają negatywnie na bezpieczeństwo konstrukcji i bezpieczeństwo użytkowania obiektów budowlanych, w tym również budynków mieszkalnych [1]. Jednak eksploatacja pojedynczych lokali mieszkalnych, prowadzona niezgodnie z zasadami wiedzy technicznej, bardzo często jest powodem powstawania uciążliwości eksploatacyjnych, które nieusuwane przyczyniają się do istotnego pogorszenia stanu technicznego budynku jako całości, wpływając na postępującą...

Najnowsze produkty i technologie

Fabryka Styropianu ARBET Wielka płyta – czy ocieplanie jej to ważne zagadnienie?

Wielka płyta – czy ocieplanie jej to ważne zagadnienie? Wielka płyta – czy ocieplanie jej to ważne zagadnienie?

Domy z wielkiej płyty wyróżniają się w krajobrazie Polski. Najczęściej budowano z nich wieżowce, mające około 10 pięter. Przez wiele lat w kontekście ich użytkowania mówiono o aspekcie estetycznym. Dziś...

Domy z wielkiej płyty wyróżniają się w krajobrazie Polski. Najczęściej budowano z nich wieżowce, mające około 10 pięter. Przez wiele lat w kontekście ich użytkowania mówiono o aspekcie estetycznym. Dziś jednak porusza się ważne kwestie dotyczące kwestii użytkowych, w tym – ich odpowiedniej izolacji.

KOESTER Polska Sp. z o.o. Köster – Specjaliści od hydroizolacji

Köster – Specjaliści od hydroizolacji Köster – Specjaliści od hydroizolacji

KÖSTER BAUCHEMIE AG specjalizuje się w produkcji i dystrybucji materiałów do hydroizolacji i ochrony budowli oraz systemów uszczelnień, a ich produkty chronią budowle na całym świecie. Zarówno podczas...

KÖSTER BAUCHEMIE AG specjalizuje się w produkcji i dystrybucji materiałów do hydroizolacji i ochrony budowli oraz systemów uszczelnień, a ich produkty chronią budowle na całym świecie. Zarówno podczas renowacji budynków historycznych, jak i w trakcie budowy nowych obiektów – proponuje skuteczne rozwiązanie każdego problemu związanego ze szkodliwym oddziaływaniem wody i wilgoci.

TRUTEK FASTENERS POLSKA Wzmacnianie bydynków wielkopłytowych w systemie TRUTEK TCM

Wzmacnianie bydynków wielkopłytowych w systemie TRUTEK TCM Wzmacnianie bydynków wielkopłytowych w systemie TRUTEK TCM

TRUTEK FASTENERS POLSKA jest firmą specjalizującą się w produkcji najwyższej jakości systemów zamocowań przeznaczonych do budownictwa lądowego, drogowego i przemysłu. W ofercie firmy znajdują się wyroby...

TRUTEK FASTENERS POLSKA jest firmą specjalizującą się w produkcji najwyższej jakości systemów zamocowań przeznaczonych do budownictwa lądowego, drogowego i przemysłu. W ofercie firmy znajdują się wyroby tradycyjne – od wielu lat stosowane w budownictwie, a także nowatorskie, zaawansowane technologicznie rozwiązania gwarantujące najwyższy poziom bezpieczeństwa.

TRUTEK FASTENERS POLSKA Innowacyjna technologia mocowania izolacji termicznej budynku

Innowacyjna technologia mocowania izolacji termicznej budynku Innowacyjna technologia mocowania izolacji termicznej budynku

Łączniki do mocowania izolacji termicznej obiektu to bardzo ważny element zapewniający bezpieczeństwo i stabilność warstwy docieplenia.

Łączniki do mocowania izolacji termicznej obiektu to bardzo ważny element zapewniający bezpieczeństwo i stabilność warstwy docieplenia.

GERARD AHI Roofing Kft. Oddział w Polsce Sp. z o.o. | RTG Roof Tile Group Dach marzeń: stylowy, nowoczesny i wyjątkowo odporny

Dach marzeń: stylowy, nowoczesny i wyjątkowo odporny Dach marzeń: stylowy, nowoczesny i wyjątkowo odporny

Czy chciałbyś mieć elegancki, nowoczesny dach, o niepowtarzalnym antracytowym kolorze, który zapewni Twojemu domowi najlepszą ochronę?

Czy chciałbyś mieć elegancki, nowoczesny dach, o niepowtarzalnym antracytowym kolorze, który zapewni Twojemu domowi najlepszą ochronę?

Tremco CPG Poland Sp. z o.o. Flowcrete – bezspoinowe posadzki żywiczne w przemyśle

Flowcrete – bezspoinowe posadzki żywiczne w przemyśle Flowcrete – bezspoinowe posadzki żywiczne w przemyśle

Bezspoinowe posadzki żywiczne są często nazywane posadzkami przemysłowymi. Ze względu na ich właściwości, m.in. trwałość, wytrzymałość mechaniczną, w tym odporność na ścieranie, szczelność i nienasiąkliwość...

Bezspoinowe posadzki żywiczne są często nazywane posadzkami przemysłowymi. Ze względu na ich właściwości, m.in. trwałość, wytrzymałość mechaniczną, w tym odporność na ścieranie, szczelność i nienasiąkliwość oraz łatwość utrzymania w czystości, rozwiązania posadzkowe na bazie żywic syntetycznych są powszechnie stosowane w zakładach produkcyjnych z różnych branż.

Blachy Pruszyński, mgr inż. Piotr Olgierd Korycki Zagadnienia akustyki w obiektach przemysłowych z lekką obudową

Zagadnienia akustyki w obiektach przemysłowych z lekką obudową Zagadnienia akustyki w obiektach przemysłowych z lekką obudową

Obecnie trudno sobie wyobrazić budownictwo, a zwłaszcza halowe, użyteczności publicznej, przemysłowe i specjalne bez obudowy, jaką stanowią ściany osłonowe czy przekrycia dachowe. Wykonuje się je z lekkiej...

Obecnie trudno sobie wyobrazić budownictwo, a zwłaszcza halowe, użyteczności publicznej, przemysłowe i specjalne bez obudowy, jaką stanowią ściany osłonowe czy przekrycia dachowe. Wykonuje się je z lekkiej obudowy, takiej jak: płyty warstwowe, systemy oparte na bazie kaset stalowych wzdłużnych, warstwowe przekrycia dachowe z elementem nośnym w postaci blach trapezowych. Wymienione rozwiązania mają szereg zalet, m.in. małą masę jednostkową, możliwość montażu niezależnie od warunków atmosferycznych,...

MIWO – Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej Warunki Techniczne wymagają głębokich zmian

Warunki Techniczne wymagają głębokich zmian Warunki Techniczne wymagają głębokich zmian

Przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z późniejszymi zmianami) – zwanego Warunkami...

Przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z późniejszymi zmianami) – zwanego Warunkami Technicznymi lub w skrócie WT – stosuje się przy projektowaniu, budowie i przebudowie oraz zmianie sposobu użytkowania wszystkich rodzajów budynków oraz budowli nadziemnych i podziemnych, spełniających funkcje użytkowe budynków. Ten akt prawny jest aktem wykonawczym do Ustawy Prawo budowlane i określa...

Seban Nowoczesne membrany hydroizolacyjne – rozwiązania na dachy płaskie i zielone

Nowoczesne membrany hydroizolacyjne – rozwiązania na dachy płaskie i zielone Nowoczesne membrany hydroizolacyjne – rozwiązania na dachy płaskie i zielone

Współczesne budownictwo kładzie coraz większy nacisk na energooszczędność i poprawę efektywności energetycznej obiektów. Aby zmniejszyć zapotrzebowanie budynków na energię, projektanci, architekci i inwestorzy...

Współczesne budownictwo kładzie coraz większy nacisk na energooszczędność i poprawę efektywności energetycznej obiektów. Aby zmniejszyć zapotrzebowanie budynków na energię, projektanci, architekci i inwestorzy chętniej stosują technologie korzystające z energii odnawialnej.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.