Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Odporność betonu komórkowego na zawilgocenia

Solbet

Solbet

Anomalia pogodowe w postaci obfitych opadów deszczu i wywołanych przez nie powodzi spowodowały, że w ciągu ostatnich piętnastu lat aktualnym tematem stały się zagadnienia związane z zachowaniem się materiałów budowlanych w podtopionych lub zalanych budynkach. W artykule zostaną przedstawione badania wykonane po powodzi z 1997 r. pod kątem odporności betonu komórkowego na wilgoć.

Zobacz także

Recticel Insulation Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych

Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych

W dzisiejszych czasach zachowanie dziedzictwa kulturowego i jednoczesne dostosowanie budynków do współczesnych standardów efektywności energetycznej stanowi duże wyzwanie zarówno dla inwestora, projektanta...

W dzisiejszych czasach zachowanie dziedzictwa kulturowego i jednoczesne dostosowanie budynków do współczesnych standardów efektywności energetycznej stanowi duże wyzwanie zarówno dla inwestora, projektanta jak i wykonawcy. Niejednokrotnie w ramach inwestycji, począwszy już od etapu opracowywania projektu, okazuje się, że tradycyjne materiały izolacyjne i metody ich aplikacji nie są wystarczające, aby zapewnić właściwe parametry termiczne i należytą ochronę wartości historycznych budynku.

Sievert Polska Sp. z o.o. System ociepleń quick-mix S-LINE

System ociepleń quick-mix S-LINE System ociepleń quick-mix S-LINE

System ociepleń quick-mix S-LINE to rozwiązanie warte rozważenia zawsze, kiedy zachodzi potrzeba wykonania termomodernizacji ścian zewnętrznych. Umożliwia montaż nowej izolacji termicznej na istniejącym...

System ociepleń quick-mix S-LINE to rozwiązanie warte rozważenia zawsze, kiedy zachodzi potrzeba wykonania termomodernizacji ścian zewnętrznych. Umożliwia montaż nowej izolacji termicznej na istniejącym już systemie ociepleń, który nie spełnia dzisiejszych wymagań pod kątem wartości współczynnika przenikania ciepła U = 0,2 W/(m²·K).

Paroc Polska Zarządzanie usterkami fasad otynkowanych po sezonie grzewczym i ich wpływ na ocieplenie ścian

Zarządzanie usterkami fasad otynkowanych po sezonie grzewczym i ich wpływ na ocieplenie ścian Zarządzanie usterkami fasad otynkowanych po sezonie grzewczym i ich wpływ na ocieplenie ścian

Wraz z nadejściem cieplejszych dni powinniśmy przeprowadzić kontrolę fasady naszego domu. Śnieg, deszcz oraz skoki temperatur mogą niekorzystnie wpływać na elewacje, pozostawiając defekty, które nie zawsze...

Wraz z nadejściem cieplejszych dni powinniśmy przeprowadzić kontrolę fasady naszego domu. Śnieg, deszcz oraz skoki temperatur mogą niekorzystnie wpływać na elewacje, pozostawiając defekty, które nie zawsze są widoczne na pierwszy rzut oka. Pęknięcia, odbarwienia oraz ubytki tynku, jeśli nie zostaną odpowiednio szybko wychwycone i naprawione, mogą prowadzić do długotrwałych uszkodzeń. Z tego artykułu dowiesz się, jak rozpoznawać i rozwiązywać typowe problemy związane z elewacją, by zapewnić jej długotrwałą...

Wcześniejsze badania pozwoliły ustalić, że beton komórkowy zdaje egzamin w trudnych warunkach wilgotnościowych, np. klimatu tropikalnego, a także jest odporny na grzyby i pleśnie. Nigdy jednak nie sprawdzono, czy jego właściwości nie ulegną zmianie pod działaniem ciśnienia słupa wody zawierającego różne substancje organiczne i związki chemiczne, tak jak w wypadku wody powodziowej.

W latach 1964–1968 Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Betonów CEBET prowadził badania wilgotności przegród zewnętrznych z betonu komórkowego. Dotyczyły one wpływu różnych czynników na zawilgocenie oraz następstw tego zawilgocenia, jeśli chodzi o właściwości izolacyjne betonów komórkowych. Badania wykazały, że okres ustalania się zawartości wilgoci wynosi w budynkach ogrzewanych od półtora roku do trzech lat. Przebieg wysychania przegród zależy od wielu czynników, a w szczególności od grubości przegrody, gęstości materiału, składu surowcowego oraz, w nieznacznym stopniu, od usytuowania przegrody względem stron świata.

Badania nie wykazały zasadniczych różnic w zawartości wilgoci ani jej rozkładzie w objętości przegrody w budynkach otynkowanych i bez tynków. Nie stwierdzono również większego zawilgocenia warstw zewnętrznych narażonych bezpośrednio na wpływy atmosferyczne, co powiązano z niewielką zdolnością do podciągania kapilarnego wody w betonach komórkowych. Stwierdzono, że proces wysychania przegród nieotynkowanych z zewnątrz przebiega szybciej.

W latach 60. przeprowadzono również badania odporności betonu komórkowego na działanie pleśni w warunkach symulowanego klimatu tropikalnego (temperatury +25°C, +30°C i wilgotności ok. 95%). Wykazały one całkowitą odporność betonu komórkowego na działanie pleśni w tych warunkach klimatycznych.

Zakres przeprowadzonych badań

W celu oceny budynków wykonanych z betonu komórkowego i zalanych podczas powodzi z 1997 r. COBR PB CEBET wykonał badania tychże budynków. Zakres badań obejmował m.in.:

 • obserwację zalanych budynków, inwentaryzację ich stanu oraz pobranie próbek i wymontowanie bloczków do badań,
 • badania próbek i bloczków pod kątem wytrzymałości na ściskanie, gęstości i porowatości,
 • badania składu mineralnego betonu komórkowego,
 • badania składu chemicznego i mineralnego wykwitów.

Przebieg badań

Podczas wizji lokalnej badanych budynków okazało się, że:

 • nie stwierdzono występowania zjawisk, które mogłyby doprowadzić do awarii budowlanych,
 • na powierzchniach bloczków i ścian stwierdzono obecność zanieczyszczeń, które objawiały się niewielką zmianą koloru powierzchni. Istotne zmiany barw bloczków, objawiające się brunatnymi i różowymi przebarwieniami wystąpiły tylko w przypadku elementów przetrzymywanych na paletach pod fabrycznym przykryciem foliowym,
 • nie jest możliwe pobranie do badań zakładanej liczby próbek betonu komórkowego (odwiertów i wymontowanych całych bloczków), nie będzie więc możliwe statystyczne podejście do badań i wyników,
 • nie ma obiektów starych, tj. takich, które z pewnością osiągnęły stan wilgotności ustabilizowanej jeszcze przed powodzią.

Mimo to ustalono, że zaplanowany zakres badań powinien pozwolić na udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

 • jaki stopień wilgotności osiągnął beton komórkowy po powodzi?
 • jakie jest tempo wysychania ścian w różnych warunkach? (wpływ tynków, warunków pogodowych, sposobów suszenia),
 • jaka była wytrzymałość zawilgoconego materiału oraz jaki jest kierunek zmian wytrzymałości w miarę wysychania obiektów?
 • jak zachował się tynk na ścianach z betonu komórkowego położony po ustąpieniu wody?
 • czy w miarę wysychania ścian pojawiły się na ścianach i tynkach wykwity, jaki jest ich skład chemiczny i mineralny?
 • czy i jakie zanieczyszczenia pozostały w tynkach, pod tynkiem, w betonie komórkowym?

Opis obiektów

Przebadano następujące obiekty z betonu komórkowego zlokalizowane we Wrocławiu:

 • będące w budowie laboratorium IMiGW przy ul. Wybrzeże Wyspiańskiego,
 • znajdujący się w budowie budynek usługowo-mieszkalny przy ul. Czarneckiego,
 • prywatny budynek mieszkalny przy ul. Mysłowickiej,
 • hurtownię materiałów budowlanych przy ul. Bricknera.

Budowa laboratorium IMiGW

Przed powodzią ściany nośne wzniesione były do wysokości ok. 3 m. Obiekt został zalany 12 lipca 1997 r. na wysokość ok. 60 cm. Woda utrzymywała się przez 4 dni.

We wrześniu ściany nośne były gotowe oraz wykonano część stropów. W grudniu budynek znajdował się już w stanie surowym zamkniętym i trwały prace wykończeniowe. Ponieważ we wrześniu wykonawca obiektu nie wyraził zgody na ingerencję w ściany nośne, pobrano dwa bloczki z zalanych palet będących na placu budowy: jeden z wnętrza, drugi z brzegu palety. W grudniu pobrano próbki: ze ściany północnej, południowej, zachodniej i wewnętrznej.

Budowa budynku usługowo-mieszkalnego

Przed powodzią obiekt znajdował się w stanie surowym otwartym. Z bloczków wzniesiono ściany zewnętrzne i ścianki działowe. Obiekt został zalany 12 lipca 1997 r. na wysokość ok. 100 cm. W związku z lokalnym zagłębieniem woda utrzymywała się w obiekcie przez 20 dni. We wrześniu budynek w dalszym ciągu był w stanie surowym otwartym. Do stycznia na wyższych kondygnacjach wstawiono okna. Stan budynku w strefie zalanej, czyli na poziomie parteru, praktycznie nie uległ zmianie. We wrześniu pobrano bloczek z pasa podokiennego. W styczniu w analogicznym miejscu pobrano bloczek oraz wykonano dwa odwierty.

Prywatny budynek mieszkalny

Przed powodzią obiekt znajdował się w stanie surowym otwartym. Został zalany 12 lipca 1997 r. na wysokość ok. 70 cm. W związku z lokalnym zagłębieniem woda utrzymywała się tam przez 14 dni. We wrześniu budynek znajdował się w stanie zamkniętym, nie był otynkowany, na bardzo wilgotnych ścianach podpiwniczenia wyraźnie widoczny był poziom zalania. W październiku, w momencie pobierania pierwszych próbek, na ścianach były już położone tynki, na których bardzo wyraźnie widoczny był poziom zalania. W styczniu trwały prace wykończeniowe, budynek był ogrzewany od początku okresu grzewczego. Ściany pomalowane były farbą akrylową. W październiku pobrano dwa odwierty ze ścianek działowych podpiwniczenia. W styczniu wykonano jeden odwiert ze ścianki zamykającej przestrzeń pod schodami, otynkowanej tylko z zewnątrz.

Hurtownia materiałów budowlanych

W czasie powodzi, a następnie przez cały okres objęty badaniami bloczki przechowywane były na otwartym placu składowym, na paletach, w fabrycznym opakowaniu foliowym. Plac składowy hurtowni został zalany 12 lipca 1997 r. na wysokość ok. 80 cm. Hurtownia zalana była przez 4 dni. We wrześniu pobrano cztery bloczki ze spodu zalanej i zafoliowanej palety. W grudniu następne cztery, również ze spodu zalanej i ciągle jeszcze fabrycznie zafoliowanej palety.

Metody prowadzenia badań

By uzyskać informacje dotyczące warunków, w jakich następowało wysychanie badanych obiektów oraz pobranych bloczków składowanych w Warszawie, zlecono Instytutowi Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie opracowanie danych pogodowych z okresu wrzesień–grudzień 1997 r. Uzyskano następujące dane:

 • średnią dobową temperaturę powietrza,
 • dobową sumę opadów atmosferycznych,
 • średnią dobową wilgotność względną powietrza,
 • średnią wieloletnią z okresu 1986–1995 r.,
 • komentarz dotyczący porównania uzyskanych danych ze średnią wieloletnią.

Jednocześnie z Wrocławskiego Oddziału Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej otrzymano dane dotyczące warunków meteorologicznych we Wrocławiu w okresie lipiec–grudzień 1997 r.:

 • wysokość dobowych sum opadów z czterech stacji opadowych we Wrocławiu,
 • skład chemiczny wód Odry w nurcie rzeki,
 • średnią temperaturę dobową,
 • średnią dobową wilgotność względną powietrza.

Sposób pobierania próbek

Próbki pobierano w dwojaki sposób. Tam, gdzie było to możliwe i uzasadnione, starano się pobierać bloczki. Dysponowanie bloczkami umożliwiało badanie wytrzymałości na ściskanie. W pozostałych wypadkach dokonywano odwiertów przez całą grubość muru.

Zaprojektowano i wykonano tubę o długości 400 mm i średnicy 80 mm zakończoną koronką z ośmioma widiowymi elementami skrawającymi. Dopiero ta konstrukcja pozwalała wiercić w betonie komórkowym o wilgotności sięgającej 60%. Dzięki niej odwierty wykonywano w krótkim czasie, bez niepotrzebnego rozgrzewania próbek. Próbki pobrane z odwiertów do czasu badań umieszczane były w hermetycznie zamykanych workach foliowych.

Po przywiezieniu do COBR PB CEBET w Warszawie bloczków i próbek pobranych z odwiertów przeprowadzono pierwszą, wrześniową serię badań zgodnie z harmonogramem. Z bloczków odcięto po jednej warstwie przez całą grubość elementów, pozostałości ułożono na kształt muru i przechowywano na wolnym powietrzu zabezpieczone jedynie od góry przed bezpośrednimi opadami i nasłonecznieniem. Co miesiąc pobierane były kolejne warstwy do badań wilgotności.

W grudniu pozostałe części bloczków przeznaczono do określenia wytrzymałości na ściskanie i gęstości.

Badanie właściwości bloczków

Wilgotność

Oznaczano ją na podstawie różnicy mas przed wysuszeniem próbek do stałej masy w temperaturze 105 ± 2°C i po ich wysuszeniu. Badania wilgotności przeprowadzano:

 • na próbkach z odwiertów, po pocięciu ich na ok. 4-centymetrowe warstwy,
 • na bloczkach, odcinając co miesiąc kilkucentymetrową poprzeczną warstwę, którą z kolei cięto na ok. 4-centymetrowe paski.

W ten sposób określono rozkład wilgotności w przekroju poprzecznym muru (odwierty) lub pobranego bloczka.

Wytrzymałość na ściskanie

Wyznaczono ją zgodnie z normą PN-B-06258:1989 na maszynie wytrzymałościowej ZD-20.

Gęstość

Określano ją zgodnie z normą PN-B-06258:1989 na kostkach o wymiarach 100×100×100 mm.

Skład mineralny

Badano go dyfraktometrem rentgenowskim.

Badania mikrobiologiczne

Przeprowadzono je na zlecenie COBR PB CEBET w Zakładzie Mikologii Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie. Do badań wytypowano po jednej próbce z każdego badanego obiektu.

Wyniki badań

Warunki meteorologiczne

Były one w okresie badań w Warszawie typowe dla naszego klimatu. Badane parametry, tj. średnia dobowa wilgotność względna, średnia dobowa temperatura powietrza i dobowe sumy opadów, nie odbiegały od normy określonej jako średnia z lat 1986–1995. Wyjątek stanowią wyższe o 150% opady i temperatura o 2°C poniżej średniej w październiku, co nie powinno mieć wpływu na próbki przechowywane w COBR PB CEBET pod zadaszeniem.

Średnia wilgotność odpowiadała wówczas normie. Średnia wilgotność względna powietrza we Wrocławiu była bardzo zbliżona do wilgotności w Warszawie we wrześniu i październiku (różnice ok. 2%). W listopadzie i w grudniu średnia wilgotność powietrza we Wrocławiu była wyższa o 4–5% i mogła powodować wolniejsze wysychanie.

Wilgotność

Wilgotność ścian w budynkach

Przedmiotem obserwacji i badań były 3 budynki wykonane z betonu komórkowego: IMiGW, mieszkalno-usługowy i jednorodzinny. Z uwagi na opisane trudności w pobraniu próbek nie udało się uzyskać porównywalnego zestawienia wyników badań wilgotności betonu komórkowego kilka tygodni po ustąpieniu wody (wrzesień) oraz po 2–3 mies. wysychania.

Z uwagi na to, że żaden z tych budynków nie był otynkowany przed powodzią, wykonano badania porównawcze obiektu zbudowanego w r. 1993 z piaskowego betonu komórkowego. Budynek ten został otynkowany wiosną 1994 r., a więc ponad 3 lata przed powodzią. Zastosowano tynk 3-warstwowy cementowo-wapienny. Budynek został zalany na wysokość ok. 180 cm od poziomu gruntu i ze względu na lokalizację (teren zalewowy Odry) znajdował się pod wodą ponad 3 tyg. Obiekt ten znajduje się ok. 80 km od Wrocławia.

Najbardziej miarodajne wyniki badania wysychania nieotynkowanych ścian z betonu komórkowego w omawianym czasie uzyskano w budynku przy ul. Czarneckiego, gdzie była możliwość pobrania próbek z tej samej ściany we wrześniu 1997 r. i w styczniu 1998 r. Średnia wilgotność przekroju ściany zmniejszyła się z 32,8% masy do 24,5% masy. Spadek wilgotności wynosił więc 8,3% masy.

W budynku IMiGW w grudniu 1997 r. sprawdzono wilgotność betonu komórkowego w czterech ścianach. Średnia wilgotność ścian zewnętrznych wynosiła 37% masy, była więc nieco wyższa od wilgotności ścian w budynku przy ul. Czarneckiego określonej w styczniu 1998 r. (rys.).

Z uwagi na to, że próbki w obu budynkach pobierano z zalanych przez wodę części ścian, można przyjąć, że zarówno wilgotność początkowa, jak i przebieg wysychania ścian w budynku IMiGW były podobne jak ścian w budynku przy ul. Czarneckiego.

Na podstawie porównania wysychania ścian nieotynkowanych w tych budynkach ze ścianami otynkowanymi można stwierdzić, że beton komórkowy wysycha pod tynkiem wolniej. Wilgotność ścian w budynku otynkowanym zmniejszyła się z 29,7% masy (wrzesień 1997 r.) do 26,7% masy (grudzień 1997 r.), a więc tylko o 3%. Próbki w tym budynku pobrano ze ściany wewnętrznej (wymóg właściciela), jednak jej wysychanie było przyspieszane przez bardzo intensywne (okresowo wymuszone) wietrzenie.

Wyników badań wilgotności ścian z betonu komórkowego w budynku jednorodzinnym nie można przyjąć jako miarodajnych do rozważania przebiegu wysychania betonu komórkowego. Próbki pobrano zgodnie z decyzją właściciela w październiku 1997 r. i w styczniu 1998 r. z dwóch różnych ścian. W drugim wypadku była to ściana wewnętrzna, przy użyciu której zamknięto niewysuszoną po powodzi przestrzeń pod schodami. W związku z tym wilgotność ściany w styczniu była wysoka – wynosiła średnio 44,7% masy (bez uwzględnienia tynku), a wysychanie następowało tylko od strony korytarza.

Wysychanie bloczków przechowywanych w COBR PB CEBET

Bloczki te, pobrane z placu budowy laboratorium IMiGW, z budowy przy ul. Czarneckiego oraz z hurtowni przy ul. Bricknera, miały bardzo zróżnicowaną wilgotność początkową we wrześniu 1997 r. pod względem i rozkładu, i wartości średniej, która zawierała się w granicach 25–62% masy. Po pierwszym miesiącu średnia wilgotność tych bloczków zawierała się w granicach 16–26% masy. Tak więc w tym okresie wysychanie przebiegało bardzo intensywnie, na co z pewnością miała wpływ wysoka temperatura powietrza, a im wilgotność początkowa była wyższa, tym wysychanie było szybsze. Doprowadziło ono do bardzo wyraźnego zmniejszenia się przedziału, w którym mieściła się średnia wilgotność bloczków przy pierwszym i drugim badaniu wilgotności. W ciągu następnych 2 mies. wilgotność bloczków zmniejszyła się już tylko o kilka procent masy (przy okresowym wzroście w listopadzie związanym z wilgotnością otoczenia) i w grudniu zawierała się w granicach 13–26% masy.

Wilgotność bloczków z hurtowni

Należy pamiętać, że nierozpakowane bloczki na paletach miały kontakt z wodą powodziową głównie w wyniku wpłynięcia od dołu przestrzeniami pomiędzy bloczkami oraz między bloczkami a folią. Woda, która dostała się do wnętrza bloczków, została tam uwięziona przez pokrycie z folii, a wysychanie następowało powoli.

Bloczki z palet zalanych w czasie powodzi we wrześniu charakteryzowały się wilgotnością powyżej 50% masy, a w grudniu nieco poniżej 40% masy, co wskazywałoby na ich wyschnięcie w tym okresie o ponad 10%. Z kolei wilgotność bloczka z palet niezalanych w czasie powodzi wynosiła we wrześniu ok. 40% masy, co mogło być związane z przedostaniem się pod folię wody z opadów.

Dla porównania zmierzono wilgotność bloczka składowanego na palecie pod folią na terenie budowy w Warszawie. Jego średnia wilgotność wynosiła 42% masy. Wynika z tego, że wilgotność bloczków zapakowanych folią bezpośrednio po wyprodukowaniu jest ogólnie wysoka (ok. 40% masy), a wtórne zawilgocenie w wyniku zalania zmniejsza się powoli.

Wytrzymałość na ściskanie i gęstość

Zalane bloczki pomimo działania na nie wód powodziowych charakteryzują się relatywnie dobrymi wytrzymałościami. Wyniki badań gęstości, wilgotności i wytrzymałości na ściskanie w stanie suchym i zawilgoconym przedstawiono w tabeli.

Przedstawione wyniki badań wskazują na wyraźny wpływ zawilgocenia na wartość wytrzymałości na ściskanie, a współczynnik charakteryzujący stosunek wytrzymałości w stanie wilgotnym do wytrzymałości w stanie suchym wynosi, w zależności od wilgotności badanego betonu komórkowego, od 0,846 do 0,681.

Badania wykwitów

Podczas prac w terenie tylko w jednym wypadku zaobserwowano powstanie wykwitów o charakterze mineralnym. Wykwity stwierdzono na zewnętrznej ścianie budynku mieszkalnego przy ul. Mysłowickiej. Wykwity – białe, słabo związane z podłożem naloty – występowały w postaci wąskiego (kilka cm) pasa w pobliżu stropu ok. 150 cm powyżej poziomu zalania przez wody powodziowe. W związku z tym nie należy, jak się wydaje, wiązać zjawiska wystąpienia tego nalotu z bezpośrednim oddziaływaniem wód powodziowych.

Badania składu fazowego opisanego nalotu przeprowadzono w taki sam sposób, jak próbek betonu komórkowego. Z uzyskanych danych wynika, że głównym składnikiem wykwitów są siarczany sodu i potasu. Obecność niewielkiej ilości kwarcu jest prawdopodobnie związana z zanieczyszczeniem próbki materiałem podłoża.

Podczas oględzin budynku ok. 3 tyg. po otynkowaniu nie stwierdzono występowania żadnych zmian na powierzchni tynku w opisywanej strefie.

Podsumowanie

Na podstawie badań, mimo że nie udało się ich przeprowadzić w pełni w sposób założony w programie, scharakteryzowano wysychanie betonu komórkowego zawilgoconego wodami powodziowymi, a także wpływ tego zawilgocenia na wytrzymałość na ściskanie. Pierwszy raz określono wilgotność we wrześniu, a więc w ciągu 1–2 mies. po ustąpieniu wód powodziowych. W tym czasie stwierdzono już wyschnięcie betonu komórkowego od maksymalnego nasycenia wodą (–50–60% masy) do wilgotności –35% masy. To intensywne wysychanie było możliwe, ponieważ w sierpniu panowały upały, a średnia miesięczna wilgotność względna wynosiła poniżej 70%. O intensywnym wysychaniu świadczy również rozkład wilgoci w przekroju przegrody – wyraźnie mniejsza wilgotność warstw powierzchniowych (–23%) w stosunku do środka przekroju (–40%). Jest to rozkład charakterystyczny dla tzw. wilgotności nieustabilizowanej. Podobne rozkłady były obserwowane w betonie komórkowym w przegrodach wysychających od poautoklawizacyjnej wilgotności technologicznej (chociaż średnia wilgotność w tych przypadkach była na ogół niższa i wynosiła od 38% do 22% masy).

Od września do grudnia–stycznia intensywność wysychania wyraźnie zmalała, co związane jest ściśle z wilgotnością względną powietrza w tym okresie i panującą temperaturą. Spadek średniej wilgotności w przegrodzie w tym czasie wynosił 8% masy i –3% masy. W dalszym ciągu rozkład wilgoci w przekroju przegrody był zróżnicowany od –30 wilgotności w środku przekroju do –15% warstw powierzchniowych, a więc charakterystyczny dla okresu wilgotności nieustabilizowanej.

Stwierdzono, iż wiosną i latem wystąpi dalsze wysychanie (przy sprzyjających warunkach pogodowych) i po roku od zalania wodą powodziową budynków wilgotność ich nie będzie różniła się zasadniczo od wilgotności przegród wysychających tylko z poautoklawizacyjnej wilgotności technologicznej.

Stwierdzono, podobnie jak podczas wcześniejszych badań, że zasadniczy wpływ na tempo schnięcia mają warunki wilgotnościowe panujące na zewnątrz i wewnątrz budynku oraz ruch powietrza. Luźno ułożone bloczki na terenie COBR PB CEBET zabezpieczone jedynie od bezpośrednich opadów wysychały intensywniej niż w budynku.

Na podstawie przeprowadzonych badań wytrzymałości betonu komórkowego w stanie suchym i zawilgoconym w elementach zalanych w czasie powodzi można stwierdzić, że:

 • beton komórkowy po powodzi charakteryzuje się relatywnie dobrą wytrzymałością,
 • zależność między wytrzymałością betonu komórkowego w stanie suchym i zawilgoconym w elementach zalanych w czasie powodzi jest zbliżona do określonej w badaniach statystycznych dla elementów schnących naturalnie od poautoklawizacyjnej wilgotności produkcyjnej do ustabilizowanej w budynku,
 • wytrzymałość betonu komórkowego zmniejsza się intensywnie wraz ze wzrostem zawilgocenia do ok. 25%, a dalsze zawilgocenie nie powoduje już intensywnego spadku wytrzymałości na ściskanie. Nawet przy wilgotności 45% masy beton komórkowy odmiany 500 charakteryzował się wytrzymałością równą 3,0 MPa.

Na podstawie wyników badań struktury porowatości 14 próbek stwierdzono, że nie różni się ona od struktury wcześniej badanych próbek betonu komórkowego. Na ogół jest ona charakterystyczna dla betonów komórkowych o wysokiej wytrzymałości. Nie stwierdzono więc negatywnego wpływu pełnego nasycenia betonu komórkowego wodą z powodzi na strukturę porowatości tego materiału.

Skład mineralny badanych próbek był typowy dla betonów komórkowych produkowanych według technologii piaskowych. Wszystkie próbki wykazały dużą zawartość tobermorytu – ponad 20–30%. Obecność oznaczalnych ilości kalcytu świadczy o zaawansowanym procesie karbonatyzacji.

Proces ten przebiega w sposób typowy, co objawia się mniejszą ilością kalcytu w próbkach pobranych w głębi bloczka (10–15 cm od powierzchni). W niektórych próbkach pojawiły się niewielkie ilości gipsu.

W próbkach nie stwierdzono obecności soli rozpuszczalnych (np. siarczanów, chlorków), których obecność mogłaby być związana z oddziaływaniem wód powodziowych.

Beton komórkowy ma właściwości dezynfekujące i mimo swojej porowatości nie stanowi podłoża do rozwoju bakterii, a szczególnie grzybów. Znalazło to potwierdzenie w badaniach przeprowadzonych w Zakładzie Mikologii Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie. Wykazały one występowanie tylko pojedynczych kolonii grzybów i tylko na powierzchni elementów z betonu komórkowego z wyjątkiem betonu zalanego i przetrzymywanego pod folią – doszło tam do rozwoju licznych kolonii grzybów i bakterii na powierzchni i w warstwie do 5 mm.

Według opinii ekspertów rozwój pojedynczych kolonii grzybów następuje zawsze w wyniku kontaktu z atmosferą praktycznie na każdym rodzaju materiału budowlanego. Nie ma to jednak wpływu na warunki higieniczne w pomieszczeniach i w bezpośrednim otoczeniu budynku, gdyż grzyby te są stałym składnikiem naszego środowiska naturalnego.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem

Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem

Dla przegród stykających się z gruntem straty ciepła przez przenikanie należą do trudniejszych w obliczeniu. Strumienie cieplne wypływające z ogrzewanego wnętrza mają swój udział w kształtowaniu rozkładu...

Dla przegród stykających się z gruntem straty ciepła przez przenikanie należą do trudniejszych w obliczeniu. Strumienie cieplne wypływające z ogrzewanego wnętrza mają swój udział w kształtowaniu rozkładu temperatur w gruncie pod budynkiem i jego otoczeniu.

Jacek Sawicki, konsultacja dr inż. Szczepan Marczyński – Clematis Źródło Dobrych Pnączy, prof. Jacek Borowski Roślinne izolacje elewacji

Roślinne izolacje elewacji Roślinne izolacje elewacji

Naturalna zieleń na elewacjach obecna jest od dawna. W formie pnączy pokrywa fasady wielu średniowiecznych budowli, wspina się po murach secesyjnych kamienic, nierzadko zdobi frontony XX-wiecznych budynków...

Naturalna zieleń na elewacjach obecna jest od dawna. W formie pnączy pokrywa fasady wielu średniowiecznych budowli, wspina się po murach secesyjnych kamienic, nierzadko zdobi frontony XX-wiecznych budynków jednorodzinnych czy współczesnych, nowoczesnych obiektów budowlanych, jej istnienie wnosi wyjątkowe zalety estetyczne i użytkowe.

mgr inż. Wojciech Rogala Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych

Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych

Ściany z elementów silikatowych w ciągu ostatnich 20 lat znacznie zyskały na popularności [1]. Stanowią obecnie większość przegród akustycznych w budynkach wielorodzinnych, gdzie z uwagi na wiele źródeł...

Ściany z elementów silikatowych w ciągu ostatnich 20 lat znacznie zyskały na popularności [1]. Stanowią obecnie większość przegród akustycznych w budynkach wielorodzinnych, gdzie z uwagi na wiele źródeł hałasu izolacyjność akustyczna stanowi jeden z głównych czynników wpływających na komfort.

LERG SA Poliole poliestrowe Rigidol®

Poliole poliestrowe Rigidol® Poliole poliestrowe Rigidol®

Od lat obserwujemy dynamicznie rozwijający się trend eko, który stopniowo z mody konsumenckiej zaczął wsiąkać w coraz głębsze dziedziny życia społecznego, by w końcu dotrzeć do korzeni funkcjonowania wielu...

Od lat obserwujemy dynamicznie rozwijający się trend eko, który stopniowo z mody konsumenckiej zaczął wsiąkać w coraz głębsze dziedziny życia społecznego, by w końcu dotrzeć do korzeni funkcjonowania wielu biznesów. Obecnie marki, które chcą odnieść sukces, powinny oferować swoim odbiorcom zdecydowanie więcej niż tylko produkt czy usługę wysokiej jakości.

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Prefabrykacja w budownictwie

Prefabrykacja w budownictwie Prefabrykacja w budownictwie

Prefabrykacja w projektowaniu i realizacji budynków jest bardzo nośnym tematem, co przekłada się na duże zainteresowanie wśród projektantów i inwestorów tą tematyką. Obecnie wzrasta realizacja budynków...

Prefabrykacja w projektowaniu i realizacji budynków jest bardzo nośnym tematem, co przekłada się na duże zainteresowanie wśród projektantów i inwestorów tą tematyką. Obecnie wzrasta realizacja budynków z prefabrykatów. Można wśród nich wyróżnić realizacje realizowane przy zastosowaniu elementów prefabrykowanych stosowanych od lat oraz takich, które zostały wyprodukowane na specjalne zamówienie do zrealizowania jednego obiektu.

dr inż. Gerard Brzózka Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku

Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku

Płyty warstwowe zastosowane jako przegrody akustyczne stanowią rozwiązanie charakteryzujące się dobrymi własnościami izolacyjnymi głównie w paśmie średnich, jak również wysokich częstotliwości, przy obciążeniu...

Płyty warstwowe zastosowane jako przegrody akustyczne stanowią rozwiązanie charakteryzujące się dobrymi własnościami izolacyjnymi głównie w paśmie średnich, jak również wysokich częstotliwości, przy obciążeniu niewielką masą powierzchniową. W wielu zastosowaniach wyparły typowe rozwiązania przegród masowych (np. z ceramiki, elementów wapienno­ piaskowych, betonu, żelbetu czy gipsu), które cechują się kilkukrotnie wyższymi masami powierzchniowymi.

dr hab. inż. Tomasz Tański, Roman Węglarz Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA

Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA

W świetle zawiłości norm, wymogów projektowych oraz tych istotnych z punktu widzenia inwestora okazuje się, że problem doboru właściwego materiału staje się bardzo złożony. Materiały odpowiadające zarówno...

W świetle zawiłości norm, wymogów projektowych oraz tych istotnych z punktu widzenia inwestora okazuje się, że problem doboru właściwego materiału staje się bardzo złożony. Materiały odpowiadające zarówno za estetykę, jak i przeznaczenie obiektu, m.in. w budownictwie przemysłowym, muszą sprostać wielu wymogom technicznym oraz wizualnym.

dr inż. Jarosław Mucha Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków

Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków

Projektowanie jest początkowym etapem realizacji wszystkich inwestycji budowlanych, mającym decydujący wpływ na kształt, funkcjonalność obiektu, optymalność rozwiązań technicznych, koszty realizacji, niezawodność...

Projektowanie jest początkowym etapem realizacji wszystkich inwestycji budowlanych, mającym decydujący wpływ na kształt, funkcjonalność obiektu, optymalność rozwiązań technicznych, koszty realizacji, niezawodność i trwałość w zakładanym okresie użytkowania. Często realizacja projektowanych inwestycji wykonywana jest w połączeniu z wykorzystaniem obiektów istniejących, które są w złym stanie technicznym, czy też nie posiadają aktualnej dokumentacji technicznej. Prawidłowe, skuteczne i optymalne projektowanie...

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1)

Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1) Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1)

Kontynuując zagadnienia związane z analizą dokumentacji technicznej skupiamy się tym razem na omówieniu dokumentacji robót renowacyjnych.

Kontynuując zagadnienia związane z analizą dokumentacji technicznej skupiamy się tym razem na omówieniu dokumentacji robót renowacyjnych.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji

Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji

Wykonywanie wtórnych hydroizolacji przeciw wilgoci kapilarnej metodą iniekcji można porównać do ocieplania budynku. Obie technologie nie są szczególnie trudne, dopóki mamy do czynienia z pojedynczą przegrodą.

Wykonywanie wtórnych hydroizolacji przeciw wilgoci kapilarnej metodą iniekcji można porównać do ocieplania budynku. Obie technologie nie są szczególnie trudne, dopóki mamy do czynienia z pojedynczą przegrodą.

Materiały prasowe news Rynek silikatów – 10 lat rozwoju

Rynek silikatów – 10 lat rozwoju Rynek silikatów – 10 lat rozwoju

Wdrażanie nowych rozwiązań w branży budowlanej wymaga czasu oraz dużego nakładu energii. Polski rynek nie jest zamknięty na innowacje, jednak podchodzi do nich z ostrożnością i ocenia przede wszystkim...

Wdrażanie nowych rozwiązań w branży budowlanej wymaga czasu oraz dużego nakładu energii. Polski rynek nie jest zamknięty na innowacje, jednak podchodzi do nich z ostrożnością i ocenia przede wszystkim pod kątem korzyści – finansowych, wykonawczych czy wizualnych. Producenci materiałów budowlanych, chcąc dopasować ofertę do potrzeb i wymagań polskich inwestycji, od wielu lat kontynuują pracę edukacyjną, legislacyjną oraz komunikacyjną z pozostałymi uczestnikami procesu budowlanego. Czy działania te...

MIWO – Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych

Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych

W Polsce budynki drewniane to przede wszystkim domy jednorodzinne. Jak pokazują dane GUS, na razie stanowią 1% wszystkich budynków mieszkalnych oddanych do użytku w ciągu ostatniego roku, ale ich popularność...

W Polsce budynki drewniane to przede wszystkim domy jednorodzinne. Jak pokazują dane GUS, na razie stanowią 1% wszystkich budynków mieszkalnych oddanych do użytku w ciągu ostatniego roku, ale ich popularność wzrasta. Jednak drewno używane jest nie tylko przy budowie domów szkieletowych, w postaci więźby dachowej znajduje się też niemal w każdym domu budowanym w technologii tradycyjnej. Dlatego istotne jest, aby zwracać uwagę na bezpieczeństwo pożarowe budynków. W zwiększeniu jego poziomu pomaga izolacja...

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6)

Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6) Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6)

Integralną częścią projektowania budynków o niskim zużyciu energii (NZEB) jest minimalizacja strat ciepła przez ich elementy obudowy (przegrody zewnętrzne i złącza budowlane). Złącza budowlane, nazywane...

Integralną częścią projektowania budynków o niskim zużyciu energii (NZEB) jest minimalizacja strat ciepła przez ich elementy obudowy (przegrody zewnętrzne i złącza budowlane). Złącza budowlane, nazywane także mostkami cieplnymi (termicznymi), powstają m.in. w wyniku połączenia przegród budynku. Generują dodatkowe straty ciepła przez przegrody budowlane.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41)

Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41) Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41)

Wykonanie hydroizolacji wtórnej w postaci nieprzepuszczalnej dla wody konstrukcji betonowej jest rozwiązaniem dopuszczalnym, jednak technicznie bardzo złożonym, a jego skuteczność, bardziej niż w przypadku...

Wykonanie hydroizolacji wtórnej w postaci nieprzepuszczalnej dla wody konstrukcji betonowej jest rozwiązaniem dopuszczalnym, jednak technicznie bardzo złożonym, a jego skuteczność, bardziej niż w przypadku jakiejkolwiek innej metody, determinowana jest przez prawidłowe zaprojektowanie oraz wykonanie – szczególnie istotne jest zapewnienie szczelności złączy, przyłączy oraz przepustów.

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku

Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku

Wybór rozwiązania materiałowego i kompleksowej technologii naprawy obiektu poddanego ekspertyzie musi wynikać z wcześniej wykonanych badań. Rezultaty badań wstępnych w wielu przypadkach narzucają sposób...

Wybór rozwiązania materiałowego i kompleksowej technologii naprawy obiektu poddanego ekspertyzie musi wynikać z wcześniej wykonanych badań. Rezultaty badań wstępnych w wielu przypadkach narzucają sposób rozwiązania izolacji fundamentów.

Sebastian Malinowski Izolacje akustyczne w biurach

Izolacje akustyczne w biurach Izolacje akustyczne w biurach

Ekonomia pracy wymaga obecnie otwartych, ułatwiających komunikację środowisk biurowych. Odpowiednia akustyka w pomieszczeniach typu open space tworzy atmosferę, która sprzyja zarówno swobodnej wymianie...

Ekonomia pracy wymaga obecnie otwartych, ułatwiających komunikację środowisk biurowych. Odpowiednia akustyka w pomieszczeniach typu open space tworzy atmosferę, która sprzyja zarówno swobodnej wymianie informacji pomiędzy pracownikami, jak i ich koncentracji. Nie każdy jednak wie, że bardzo duży wpływ ma na to konstrukcja sufitu.

dr inż. Beata Anwajler, mgr inż. Anna Piwowar Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych

Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych

Współcześnie uwaga badaczy oraz polityków z całego świata została zwrócona na globalny problem negatywnego oddziaływania energetyki na środowisko naturalne. Szczególnym zagadnieniem stało się zjawisko...

Współcześnie uwaga badaczy oraz polityków z całego świata została zwrócona na globalny problem negatywnego oddziaływania energetyki na środowisko naturalne. Szczególnym zagadnieniem stało się zjawisko zwiększania efektu cieplarnianego, które jest wskazywane jako skutek działalności człowieka. Za nadrzędną przyczynę tego zjawiska uznaje się emisję gazów cieplarnianych (głównie dwutlenku węgla) związaną ze spalaniem paliw kopalnych oraz ubóstwem, które powoduje trudności w zaspakajaniu podstawowych...

Fiberglass Fabrics s.c. Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego

Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego

Siatka z włókna szklanego jest wykorzystywana w systemach ociepleniowych jako warstwa zbrojąca tynków zewnętrznych. Ma za zadanie zapobiec ich pękaniu oraz powstawaniu rys podczas użytkowania. Siatka z...

Siatka z włókna szklanego jest wykorzystywana w systemach ociepleniowych jako warstwa zbrojąca tynków zewnętrznych. Ma za zadanie zapobiec ich pękaniu oraz powstawaniu rys podczas użytkowania. Siatka z włókna szklanego pozwala na przedłużenie żywotności całego systemu ociepleniowego w danym budynku. W sklepie internetowym FFBudowlany.pl oferujemy szeroki wybór różnych gramatur oraz sposobów aplikacji tego produktu.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Całkowite przenikanie ciepła przez elementy obudowy budynku (cz. 7)

Całkowite przenikanie ciepła przez elementy obudowy budynku (cz. 7) Całkowite przenikanie ciepła przez elementy obudowy budynku (cz. 7)

W celu ustalenia bilansu energetycznego budynku niezbędna jest znajomość określania współczynnika strat ciepła przez przenikanie przez elementy obudowy budynku z uwzględnieniem przepływu ciepła w polu...

W celu ustalenia bilansu energetycznego budynku niezbędna jest znajomość określania współczynnika strat ciepła przez przenikanie przez elementy obudowy budynku z uwzględnieniem przepływu ciepła w polu jednowymiarowym (1D), dwuwymiarowym (2D) oraz trójwymiarowym (3D).

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Fasady wentylowane w budynkach wysokich i wysokościowych

Fasady wentylowane w budynkach wysokich i wysokościowych Fasady wentylowane w budynkach wysokich i wysokościowych

Projektowanie obiektów wielopiętrowych wiąże się z większymi wyzwaniami w zakresie ochrony przed ogniem, wiatrem oraz stratami cieplnymi – szczególnie, jeśli pod uwagę weźmiemy popularny typ konstrukcji...

Projektowanie obiektów wielopiętrowych wiąże się z większymi wyzwaniami w zakresie ochrony przed ogniem, wiatrem oraz stratami cieplnymi – szczególnie, jeśli pod uwagę weźmiemy popularny typ konstrukcji ścian zewnętrznych wykańczanych fasadą wentylowaną. O jakich zjawiskach fizycznych i obciążeniach mowa? W jaki sposób determinują one dobór odpowiedniej izolacji budynku?

inż. Izabela Dziedzic-Polańska Fibrobeton – kompozyt cementowy do zadań specjalnych

Fibrobeton – kompozyt cementowy do zadań specjalnych Fibrobeton – kompozyt cementowy do zadań specjalnych

Beton jest najczęściej używanym materiałem budowlanym na świecie i jest stosowany w prawie każdym typie konstrukcji. Beton jest niezbędnym materiałem budowlanym ze względu na swoją trwałość, wytrzymałość...

Beton jest najczęściej używanym materiałem budowlanym na świecie i jest stosowany w prawie każdym typie konstrukcji. Beton jest niezbędnym materiałem budowlanym ze względu na swoją trwałość, wytrzymałość i wyjątkową długowieczność. Może wytrzymać naprężenia ściskające i rozciągające oraz trudne warunki pogodowe bez uszczerbku dla stabilności architektonicznej. Wytrzymałość betonu na ściskanie w połączeniu z wytrzymałością materiału wzmacniającego na rozciąganie poprawia ogólną jego trwałość. Beton...

prof. dr hab. inż. Łukasz Drobiec Projektowanie wzmocnień konstrukcji murowych z użyciem systemu FRCM (cz. 1)

Projektowanie wzmocnień konstrukcji murowych z użyciem systemu FRCM (cz. 1) Projektowanie wzmocnień konstrukcji murowych z użyciem systemu FRCM (cz. 1)

Wzmocnienie systemem FRCM polega na utworzeniu konstrukcji zespolonej: muru lub żelbetu ze wzmocnieniem, czyli kilkumilimetrową warstwą zaprawy z dodatkowym zbrojeniem. Jako zbrojenie stosuje się siatki...

Wzmocnienie systemem FRCM polega na utworzeniu konstrukcji zespolonej: muru lub żelbetu ze wzmocnieniem, czyli kilkumilimetrową warstwą zaprawy z dodatkowym zbrojeniem. Jako zbrojenie stosuje się siatki z włókien węglowych, siatki PBO (poliparafenilen-benzobisoxazol), siatki z włóknami szklanymi, aramidowymi, bazaltowymi oraz stalowymi o wysokiej wytrzymałości (UHTSS – Ultra High Tensile Strength Steel). Zbrojenie to jest osadzane w tzw. mineralnej matrycy cementowej, w której dopuszcza się niewielką...

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz.3). Przykłady realizacji

Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz.3). Przykłady realizacji Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz.3). Przykłady realizacji

W artykule opisano szczegóły poprawnego wykonywania iniekcji w kontekście jakości prac renowacyjnych. Kiedy należy wykonać ocenę przegrody pod kątem możliwości wykonania iniekcji?

W artykule opisano szczegóły poprawnego wykonywania iniekcji w kontekście jakości prac renowacyjnych. Kiedy należy wykonać ocenę przegrody pod kątem możliwości wykonania iniekcji?

Paweł Siemieniuk Rodzaje stropów w budynkach jednorodzinnych

Rodzaje stropów w budynkach jednorodzinnych Rodzaje stropów w budynkach jednorodzinnych

Zadaniem stropu jest przede wszystkim podział budynku na kondygnacje. Ponieważ jednak nie jest to jego jedyna funkcja, rodzaj tej poziomej przegrody musi być dobrze przemyślany, i to już na etapie projektowania...

Zadaniem stropu jest przede wszystkim podział budynku na kondygnacje. Ponieważ jednak nie jest to jego jedyna funkcja, rodzaj tej poziomej przegrody musi być dobrze przemyślany, i to już na etapie projektowania domu. Taka decyzja jest praktycznie nieodwracalna, gdyż po wybudowaniu domu trudno ją zmienić.

Wybrane dla Ciebie

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny » Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka »

Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka » Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka »

Płyty XPS – następca styropianu »

Płyty XPS – następca styropianu » Płyty XPS – następca styropianu »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? » Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków » Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.