Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Izolacje akustyczne - błędy w projektowaniu i wykonawstwie

Przestrzeganie zasad ogólnych | Ochrona pomieszczeń przed hałasem zewnętrznym

Przykład nieskutecznego zastosowania ekranu wzdłuż drogi szybkiego ruchu w Warszawie. Ekran w założeniu miał chronić wysokie budynki mieszkalne przed hałasem komunikacyjnym. | Acoustic insulations – design and execution defects
Zakład Akustyki ITB

Przykład nieskutecznego zastosowania ekranu wzdłuż drogi szybkiego ruchu w Warszawie. Ekran w założeniu miał chronić wysokie budynki mieszkalne przed hałasem komunikacyjnym. | Acoustic insulations – design and execution defects


Zakład Akustyki ITB

Na jakość akustyczną budynku składają się prawidłowy pod względem akustycznym projekt, jakość zastosowanych wyrobów budowlanych oraz poprawne wykonawstwo. W wielu przypadkach najważniejszy jest projekt, ponieważ źle zaprojektowany pod względem akustycznym budynek nie zapewni właściwych warunków akustycznych w pomieszczeniach, nawet jeśli zostaną zastosowane dobrej jakości wyroby budowlane, a wykonawstwo będzie poprawne i zgodne z projektem. Jednakże zła jakość wyrobów i nieprawidłowe wykonawstwo zawsze będą przyczyną złej jakości akustycznej budynku – nawet jeśli został on prawidłowo zaprojektowany.

Zobacz także

Recticel Insulation Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych

Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych

W dzisiejszych czasach zachowanie dziedzictwa kulturowego i jednoczesne dostosowanie budynków do współczesnych standardów efektywności energetycznej stanowi duże wyzwanie zarówno dla inwestora, projektanta...

W dzisiejszych czasach zachowanie dziedzictwa kulturowego i jednoczesne dostosowanie budynków do współczesnych standardów efektywności energetycznej stanowi duże wyzwanie zarówno dla inwestora, projektanta jak i wykonawcy. Niejednokrotnie w ramach inwestycji, począwszy już od etapu opracowywania projektu, okazuje się, że tradycyjne materiały izolacyjne i metody ich aplikacji nie są wystarczające, aby zapewnić właściwe parametry termiczne i należytą ochronę wartości historycznych budynku.

Sievert Polska Sp. z o.o. System ociepleń quick-mix S-LINE

System ociepleń quick-mix S-LINE System ociepleń quick-mix S-LINE

System ociepleń quick-mix S-LINE to rozwiązanie warte rozważenia zawsze, kiedy zachodzi potrzeba wykonania termomodernizacji ścian zewnętrznych. Umożliwia montaż nowej izolacji termicznej na istniejącym...

System ociepleń quick-mix S-LINE to rozwiązanie warte rozważenia zawsze, kiedy zachodzi potrzeba wykonania termomodernizacji ścian zewnętrznych. Umożliwia montaż nowej izolacji termicznej na istniejącym już systemie ociepleń, który nie spełnia dzisiejszych wymagań pod kątem wartości współczynnika przenikania ciepła U = 0,2 W/(m²·K).

Paroc Polska Zarządzanie usterkami fasad otynkowanych po sezonie grzewczym i ich wpływ na ocieplenie ścian

Zarządzanie usterkami fasad otynkowanych po sezonie grzewczym i ich wpływ na ocieplenie ścian Zarządzanie usterkami fasad otynkowanych po sezonie grzewczym i ich wpływ na ocieplenie ścian

Wraz z nadejściem cieplejszych dni powinniśmy przeprowadzić kontrolę fasady naszego domu. Śnieg, deszcz oraz skoki temperatur mogą niekorzystnie wpływać na elewacje, pozostawiając defekty, które nie zawsze...

Wraz z nadejściem cieplejszych dni powinniśmy przeprowadzić kontrolę fasady naszego domu. Śnieg, deszcz oraz skoki temperatur mogą niekorzystnie wpływać na elewacje, pozostawiając defekty, które nie zawsze są widoczne na pierwszy rzut oka. Pęknięcia, odbarwienia oraz ubytki tynku, jeśli nie zostaną odpowiednio szybko wychwycone i naprawione, mogą prowadzić do długotrwałych uszkodzeń. Z tego artykułu dowiesz się, jak rozpoznawać i rozwiązywać typowe problemy związane z elewacją, by zapewnić jej długotrwałą...

Abstrakt

W artykule omówiono podstawowe błędy dotyczące izolacyjności akustycznej popełniane na różnych etapach wznoszenia budynku. W analizie wykorzystano doświadczenie Zakładu Akustyki Instytutu Techniki Budowlanej, który współpracuje z projektantami, producentami wyrobów budowlanych oraz wykonawcami budynków.

The article discusses basic defects of noise reduction, which are made at various stages of building construction. The analysis uses the experience of Building Research Institute – Acoustics Department, which cooperates with designers, manufacturers of construction materials and building contractors.

Błędy w projektowaniu i wykonawstwie budynków wynikają z pomijania lub wybiórczego przestrzegania wymagań akustycznych ujętych w przepisach budowlanych i przywoływanych normach akustycznych: w rozporządzeniu ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [1] oraz normach PN-87/B-02151/02 [2] i PN­‑B­‑02151­‑3:1999 [3]. Konsekwencją takiego postępowania są niewłaściwe warunki akustyczne w pomieszczeniach.

Przestrzeganie zasad ogólnych

Jakość akustyczna budynku kształtowana jest w pierwszych fazach projektowania obiektu. Już wtedy – w momencie sytuowania obiektu na działce, podczas projektowania bryły i elewacji budynku, przy rozplanowaniu pomieszczeń, przyjmowaniu założeń systemów konstrukcyjnych i instalacyjnych, a następnie szczegółowych rozwiązań konstrukcyjnych i instalacyjnych, z uwzględnieniem dodatkowych zabezpieczeń akustycznych – należy uwzględniać parametry akustyczne budynku. Błędne jest przekonanie, że odpowiednie parametry akustyczne można uzyskać dzięki dodatkowym zabezpieczeniom akustycznym. Stosowanie izolacji akustycznych jest co prawda warunkiem koniecznym, w wielu przypadkach jednak nie wystarcza, by uzyskać założone parametry akustyczne projektowanego obiektu.

Chociaż rozwiązania projektowe budynku nie mogą być całkowicie podporządkowane względom akustycznym, uwzględnienie izolacyjności akustycznej na równi z innymi przepisami i uwarunkowaniami już w pierwszych fazach projektu architektonicznego może przyczynić się do stworzenia korzystnych warunków akustycznych w pomieszczeniach przy ograniczeniu kosztów zastosowania dodatkowych zabezpieczeń akustycznych; i odwrotnie – pomijanie tych zasad prowadzi do wzrostu kosztów ochrony przeciwdźwiękowej, a w skrajnych przypadkach do braku możliwości uzyskania zakładanych (wymaganych) parametrów akustycznych obiektu (problem ten podnoszono już w publikacjach z lat 70., np. w książce J. Sadowskiego [4]).

W Zakładzie Akustyki ITB spotykano się z przypadkami wielu błędów projektowych dotyczących izolacyjności akustycznej budynków. Należały do nich m.in. umieszczanie szczególnie chronionych pod względem akustycznym pomieszczeń po stronie narażonej na największe poziomy hałasu zewnętrznego lub w pobliżu pomieszczeń zawierających źródła hałasu i drgań (np. w budynkach biurowych umieszczanie gabinetów dyrektorskich na najwyższych kondygnacjach bezpośrednio pod pomieszczeniami technicznymi, w budynkach mieszkalnych sytuowanie pomieszczeń sanitarnych jednego mieszkania przy pokoju sypialnym przyległego mieszkania).

Praktyka projektowa jest taka, że na etapie przyjmowania założeń dotyczących konstrukcji budynku zazwyczaj nie uwzględnia się oddziaływania na siebie ścian i stropów pod względem akustycznym. Tymczasem to nie pojedyncze przegrody, lecz cały układ strop–ściany determinuje izolacyjność między pomieszczeniami przy transmisji dźwięku wewnątrz budynku (zarówno w kierunku poziomym, jak i pionowym).

Częstym błędem jest także nieuwzględnienie konsekwencji akustycznych w projektowaniu systemów instalacyjnych, szczególnie w budynkach użyteczności publicznej, np. brak odpowiedniego miejsca na tłumiki w systemach wentylacji mechanicznej oraz na dodatkowe zabezpieczenia kanałów instalacyjnych przed powstawaniem przesłuchów między pomieszczeniami czy lokalizowanie urządzeń instalacyjnych na dachu budynku w bezpośrednim sąsiedztwie okien innego budynku. Szczególnie trudne pod względem akustycznym jest projektowanie wentylacji pomieszczenia przez nadmuch z przestrzeni pod podniesioną podłogą i wyciąg z przestrzeni nadsufitowej w obszarze kondygnacji całego budynku bez podziału na poszczególne pomieszczenia – taki błąd popełniono w jednym z prestiżowych obiektów w Warszawie.

Ochrona pomieszczeń przed hałasem zewnętrznym

Projektanci często zakładają, że ochronę pomieszczeń w budynku przed hałasem zewnętrznym można łatwo zapewnić za pomocą przegród zewnętrznych (najczęściej okien) o odpowiednio dużej izolacyjności akustycznej. Nie biorą pod uwagę, że ograniczenie przenikania hałasu do pomieszczenia wskutek zastosowania przegród zewnętrznych o dostatecznie dużej izolacyjności akustycznej jest równoznaczne z hermetyzacją budynku, która jest sprzeczna z innymi pożądanymi cechami użytkowymi, np. możliwością otwierania okien czy korzystania z balkonów i loggii. Ten problem jest szczególnie ważny w przypadku budynków mieszkalnych. Z tego powodu niezbędne jest w pierwszej kolejności rozpatrzenie możliwości ograniczenia poziomu hałasu zewnętrznego docierającego do elewacji budynku. Popełnia się tu wiele błędów wynikających np. z przecenienia możliwości ekranów akustyczno-urbanistycznych. Tego typu rozwiązania są bowiem całkowicie nieskuteczne w wypadku wysokich budynków (fot.).

Dobór prawidłowych rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych poszczególnych elementów ściany zewnętrznej (części pełnej, okien i drzwi balkonowych, nawiewników powietrza zewnętrznego – jeżeli występują) musi być dokonywany z założeniem uzyskania wymaganej dla danej sytuacji wypadkowej izolacyjności akustycznej ściany zewnętrznej. Tu także popełnia się wiele błędów.

Wymagana izolacyjność akustyczna ściany zewnętrznej, zgodnie z normą PN­‑B­‑02151­‑3:1999 [3], zależy od przeznaczenia pomieszczenia podlegającego ochronie przeciwhałasowej oraz od miarodajnego poziomu hałasu zewnętrznego przy danej elewacji. Niewłaściwe określenie miarodajnego poziomu hałasu zewnętrznego występującego w miejscu projektowanego budynku (danej elewacji) może być przyczyną bardzo poważnych błędów prowadzących do przyjęcia zbyt niskich wymagań w stosunku do izolacyjności akustycznej ściany zewnętrznej. Przyjęcie zbyt wysokich wymagań ma także negatywne konsekwencje, te jednak dotyczą sfery ekonomicznej.

Istotne jest również zastosowanie właściwego wskaźnika oceny izolacyjności akustycznej przegrody zewnętrznej zależnie od rodzaju hałasu zewnętrznego (w odniesieniu do tego kryterium norma PN-B-02151­‑3:1999 [3] powołuje się na normę PN-EN ISO 717­‑1:1999 [5]). Nierzadkie są sytuacje, gdy w projektach budynku (lub w wymaganiach akustycznych wobec ścian zewnętrznych, szczególnie w odniesieniu do ścian osłonowych na szkieletach aluminiowych), określane są wskaźniki ważone R’w zamiast wskaźników oceny R’A2 lub R’A1 lub podawana jest liczba decybeli bez określenia rodzaju wskaźnika. Na takiej podstawie nie można prawidłowo (z punktu widzenia akustycznego) dobrać konkretnego elementu ściany zewnętrznej. Należy przy tym pamiętać, że różnica między wartościami wskaźników R’w i R’A2 tego samego rozwiązania może wynosić od 5 do 8 dB (wartości wskaźników R’A2 są mniejsze niż wartości wskaźników R’w), co pokazuje wagę potencjalnych błędów.

Wymagania normowe dotyczą wypadkowej izolacyjności akustycznej przegrody zewnętrznej z oknami (drzwiami balkonowymi). Zadaniem projektanta jest określenie na tej podstawie wymaganej izolacyjności akustycznej poszczególnych części ściany zewnętrznej, często jednak popełniają oni poważny błąd polegający na niezachowaniu właściwych relacji między izolacyjnością akustyczną poszczególnych fragmentów ściany zewnętrznej. Zdarza się to najczęściej w sytuacji stosunkowo wysokich wymagań wobec wypadkowej izolacyjności akustycznej ściany zewnętrznej. Okna o wysokiej izolacyjności akustycznej powinny być montowane w ścianie o odpowiednio większej izolacyjności. Stosowanie w oknach o dużej izolacyjności akustycznej nawiewników powietrza o niedostosowanej do okien izolacyjności prowadzi do zniwelowania dobrych właściwości akustycznych samego okna. Sposób określania parametrów akustycznych elementów budowlanych opisano w instrukcji ITB nr 448/2009 [6].

Podczas doboru nawiewników powietrza należy pamiętać, że w katalogach okien i nawiewników powietrza izolacyjność akustyczna tych wyrobów podawana jest w postaci różnych wskaźników. Jest to wprawdzie zgodne z odpowiednimi normami pomiarowymi PN-EN, powoduje jednak, że wartości tych wskaźników nie są bezpośrednio porównywalne. Istnieją wzory umożliwiające prawidłowe obliczenia; zawarte są m.in. w normie PN-EN 12354-1:2002 [7] i instrukcji ITB nr 406/2005 [8].

Istotne jest również, by korzystać z wiarogodnych danych dotyczących izolacyjności akustycznej, zwłaszcza w odniesieniu do okien. Norma zharmonizowana PN-EN 14351-1:2006 [9] podaje wprawdzie metody obliczeniowe pozwalające na określenie odpowiednich wskaźników izolacyjności akustycznej okien na podstawie danych dotyczących oszklenia (czyli bez uwzględnienia specyficznych cech konstrukcji), jednak wyniki tych obliczeń są tylko orientacyjne i przyjmowanie ich w projektowaniu, zwłaszcza dużych budynków (z dużą liczbą okien), może prowadzić do wyboru niewłaściwych konstrukcji. Warto także zauważyć, że wspomniane metody obliczeniowe nie dotyczą okien o dużej izolacyjności akustycznej. W takich przypadkach niezależnie od wstępnych obliczeń należałoby poddać wybrane rozwiązanie akustycznym badaniom kontrolnym.

Ocieplenie ściany zewnętrznej metodą lekką-mokrą powoduje pogorszenie izolacyjności akustycznej ściany przeciętnie o 2–4 dB, w zależności od zastosowanego rozwiązania (dotyczy to wskaźników R’A2) [10–12]. Wpływ tego pogorszenia na wypadkową izolacyjność akustyczną ściany masywnej z oknami jest najczęściej pomijalny. Może mieć natomiast znaczenie w przypadku ścian szczytowych bez okien w budynkach usytuowanych w szczególnie niekorzystnych warunkach akustycznych.

Ściana zewnętrzna uczestniczy w bocznym przenoszeniu dźwięku w budynku. Z tego względu przy projektowaniu ściany zewnętrznej należy uwzględnić zarówno jej izolacyjność akustyczną w stosunku do hałasu zewnętrznego, jak i jej wpływ na izolacyjność akustyczną między pomieszczeniami.

Izolacyjność od dźwięków powietrznych między pomieszczeniami

Na izolacyjność od dźwięków powietrznych między pomieszczeniami w budynku mają wpływ właściwości dźwiękoizolacyjne zastosowanych przegród rozdzielających pomieszczenia, stopień bocznego przenoszenia dźwięku w budynku, a także wszystkie inne drogi pośredniego przenoszenia dźwięku (np. kanały instalacyjne, przestrzenie pod podłogami podniesionymi i nad sufitami podwieszonymi). Podstawowe informacje wraz z metodami obliczeniowymi podane są w normie PN-EN 12354-1:2002 [7] oraz w instrukcji ITB nr 406/2005 [8]. Istotne jest, by podczas projektowania rozpatrywać izolacyjność akustyczną budynku jako całości, a nie jego poszczególnych elementów.

Jednym z podstawowych błędów popełnianych w czasie projektowania izolacyjności akustycznej między pomieszczeniami w budynkach jest utożsamianie izolacyjności akustycznej ścian i stropów z izolacyjnością akustyczną zastosowanych rozwiązań.

Zarówno wymagania normowe, jak i wymagania ustalane indywidualnie zawsze odnoszą się do izolacyjności akustycznej przegród w budynku. Nierzadko w projekcie zgodność parametrów akustycznych deklarowanych przez producenta z wymaganą izolacyjnością akustyczną w budynku ma być dowodem na to, że dane rozwiązanie spełnienia wymagania normowe (np. izolacyjności akustycznej ścian). Jest to jeden z głównych błędów.

Izolacyjność akustyczna przegrody w budynku jest bowiem zawsze mniejsza od izolacyjności akustycznej danego rozwiązania określonej w warunkach laboratoryjnych. Różnice między tymi wielkościami zależą od stopnia tzw. bocznego przenoszenia dźwięku, który następuje przez przegrody boczne w stosunku do przegrody dzielącej przyległe do siebie pomieszczenia. Na izolacyjność akustyczną ścian wewnętrznych ma zatem wpływ rodzaj ściany zewnętrznej, stropów i pozostałych ścian działowych, a na izolacyjność akustyczną stropu w budynku mają wpływ ściany wewnętrzne i ściana zewnętrzna. Istotne znaczenie ma także rodzaj węzłów między przegrodą działową a połączonymi z nią przegrodami bocznymi.

Określenie izolacyjności akustycznej danej przegrody w budynku wymaga przeprowadzenia odpowiednich obliczeń. Pomocne są także wyniki pomiarów izolacyjności akustycznej w budynkach powtarzalnych rozwiązań wzorcowych. W przybliżeniu można przyjąć, że:

R’A1 = RA1R – Ka,

gdzie:

R’A1 – wskaźnik oceny przybliżonej izolacyjności akustycznej właściwej przegrody w budynku [dB] (powinien spełniać wymagania, jakie stawia się izolacyjności akustycznej danej przegrody w budynku);

RA1R – wartość projektowa wskaźnika oceny izolacyjności akustycznej właściwej danego rozwiązania przegrody, określona na podstawie badań laboratoryjnych [dB];

Ka – wartość bocznego przenoszenia dźwięku w budynku, zależna od rodzaju przegród bocznych i rodzaju węzłów między przegrodą działową a przegrodami bocznymi [dB].

Wartość składnika Ka, wskazującego, w jakim stopniu izolacyjność akustyczna przegrody wewnętrznej w budynku jest mniejsza od izolacyjności danego rozwiązania określonej w laboratorium (czyli od wartości, jaką deklaruje producent wyrobu), przeciętnie wynosi:

 • w odniesieniu do ścian masywnych – od 2 dB do 5 dB,
 • w odniesieniu do ścian lekkich – od 2 dB do ponad 12 dB,
 • w odniesieniu do stropów masywnych – od 2 dB do 6 dB.

Dane te pokazują, jak poważny błąd można popełnić w projektowaniu, jeżeli nie uwzględni się wpływu bocznego przenoszenia dźwięku w budynku – a takie zaniechanie jest powszechne. Jako przykład przedstawiono wyniki obliczeń wskaźnika R’A1 izolacyjności akustycznej ścian masywnych i lekkich w budynkach o różnej masie powierzchniowej przegród bocznych (rys. 1–2) [13]. Rysunek ten, choć tylko poglądowy, wskazuje, ile decybeli i w jakich warunkach może stracić ściana wewnętrzna w budynku w stosunku do wskaźników izolacyjności akustycznej danego rozwiązania określonych w warunkach laboratoryjnych w odniesieniu do wzorców tych przegród.

Ściana zewnętrzna uczestniczy w bocznym przenoszeniu dźwięku w budynku, ma zatem wpływ na izolacyjność akustyczną między pomieszczeniami. Dotyczy to i lekkich ścian osłonowych (np. o konstrukcji aluminiowej), i ścian masywnych. W przypadku ścian osłonowych problemem jest właściwe zaizolowanie przestrzeni między ścianą osłonową a elementami wewnętrznymi budynku (ścianami, stropami) oraz wzdłużne przenoszenie dźwięku przez samą konstrukcję ściany. W przypadku ścian zewnętrznych masywnych duże znaczenie ma sposób rozwiązania węzłów między ścianą zewnętrzną a stropami i ścianami wewnętrznymi budynku (w przypadku budynków mieszkalnych dotyczy to głównie ścian międzymieszkaniowych), a także izolacyjność akustyczna samej ściany (odnosi się to do wskaźnika RA1). Na rys. 3 pokazano przykładowy wpływ ściany zewnętrznej na izolacyjność akustyczną ściany międzymieszkaniowej.

Dużą ostrożność należy zachować przy stosowaniu izolacji termicznych na ścianach od strony pomieszczenia (czyli w budynkach, w których nie jest dopuszczalne ingerowanie w wygląd elewacji). Jeżeli miałyby być stosowane rozwiązania ETICS takie same jak po stronie zewnętrznej (warstwa izolacyjna ze styropianu lub wełny mineralnej o uporządkowanym układzie włókien pokryta warstwą tynku cienkowarstwowego), to ze względu na zjawiska rezonansowe występujące w przypadku takich rozwiązań należy liczyć się ze znaczącym obniżeniem izolacyjności akustycznej między pomieszczeniami. Ten niekorzystny efekt związany jest ze zwiększeniem bocznego przenoszenia dźwięku w budynku przez tego typu izolacje termiczne zastosowane od strony pomieszczenia. Wynika to wprost z algorytmów obliczeniowych podanych w normie PN-EN 12354­‑1:2002 [7].

Należy również skomentować wykorzystanie w obliczeniach akustycznych wartości projektowej wskaźników izolacyjności akustycznej wyrobów budowlanych. Jest to wartość laboratoryjna skorygowana o 2 dB (w przypadku izolacyjności od dźwięków powietrznych – zmniejszona o 2 dB), która zgodnie z normą PN­‑B­‑02151-3:1999 [3] pełni rolę (często pomijanego) „współczynnika bezpieczeństwa” przy projektowaniu parametrów akustycznych budynku. Stosowanie tej poprawki jest opisane w normie jako zalecane – do projektanta należy oszacowanie stopnia skomplikowania zastosowanych rozwiązań i wiarogodności posiadanych danych akustycznych tego rozwiązania.

Wpływ poszczególnych czynników na izolacyjność akustyczną przegrody w budynku wskazuje, że wszystkie szczegóły rozwiązań powinny być ściśle określone w projekcie budowlanym, tak aby w wykonawstwie nie nastąpiło odstąpienie od rozwiązań, przy których prognozowano izolacyjność akustyczną w budynku. Dotyczy to wyrobu zastosowanego do wykonania ściany, technologii wznoszenia, wykończenia powierzchni (szczególnie ważnego przy konstrukcjach murowych) oraz sposobu powiązania z przegrodami bocznymi. W przypadku stosowania wypełniających ścian masywnych w budynkach ze szkieletem żelbetowym należy zwrócić szczególną uwagę na podanie w projekcie sposobu zaizolowania szczeliny podstropowej. Pozostawienie tego szczegółu do decyzji wykonawcy budynku może doprowadzić do przyjęcia rozwiązań wygodnych w wykonawstwie, ale nieskutecznych akustycznie. Na rys. 4 przedstawiono przykład rozwiązania badanego w Laboratorium Akustycznym ITB.

Szczególne problemy projektowe, a w konsekwencji i wykonawcze, występują w przypadku stosowania lekkich ścian działowych w połączeniu z podłogami podniesionymi i sufitami podwieszonymi (rys. 5). Wiele rozwiązań sufitów podwieszonych ma określoną tzw. izolacyjność wzdłużną. Jest to parametr normowy inny niż izolacyjność akustyczna przegrody działowej, nie może więc być w sposób bezpośredni uwzględniany w wypadkowej izolacyjności akustycznej między pomieszczeniami. W obliczeniach tych popełnia się wiele błędów projektowych, począwszy od pominięcia wpływu przenoszenia dźwięku między pomieszczeniami przez sufit podwieszony (przypadek skrajny, najbardziej niekorzystny), aż do przeprowadzania nieprawidłowych obliczeń. Zasady obliczeń wypadkowej izolacyjności akustycznej ściany przy uwzględnieniu przenoszenia dźwięku przez sufit podwieszony (a także przez podłogę podniesioną) podane są w normie PN-EN 12354-1:2002 [7] oraz szczegółowo omówione (z przykładami) w Instrukcji ITB nr 406/2005 [8].

Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych między pomieszczeniami

Ograniczenie rozprzestrzeniania się dźwięków uderzeniowych w budynku wymaga zastosowania odpowiednich izolacji zmniejszających pobudzanie materiałowe konstrukcji u źródła i ograniczających rozprzestrzenianie się dźwięków materiałowych po konstrukcji.

Na rys. 6–8 [4] przedstawiono przykład wariantywnych rozwiązań izolacji akustycznej stropów ilustrujący tę zasadę. Z rysunków wynika, że jeżeli rolą izolacji akustycznej ma być zmniejszenie poziomu dźwięków uderzeniowych przenikających między pomieszczeniami, to celu tego nie osiągnie się za pomocą sufitu podwieszonego. W tym przypadku konieczne jest stosowanie podłóg tłumiących dźwięki uderzeniowe, prawidłowo odizolowanych od ścian pomieszczenia. Błędne zastosowanie sufitu podwieszonego spotyka się w projektach zabezpieczeń akustycznych w istniejących budynkach (lub np. w projektach nadbudowy budynku).

Podczas projektowania izolacyjności od dźwięków uderzeniowych pojawiają się takie same problemy jak omawiane wcześniej, dotyczące izolacyjności od dźwięków powietrznych. Popełniane błędy projektowe to: przyjmowanie rozwiązań o niewłaściwych bądź niesprawdzonych parametrach akustycznych, pomijanie wpływu bocznego przenoszenia dźwięku, a także pomijanie w projektowaniu „współczynnika bezpieczeństwa akustycznego”.

Uzyskanie normowej izolacyjności stropu od dźwięków uderzeniowych zawsze wymaga zastosowania na stropach podłóg izolacyjnych. Metody obliczeniowe podane są w normie PN­‑EN 12354­‑2:2002 [15] i bliżej omówione w Instrukcji ITB nr 463/2011 [16]. Przy obliczeniach uwzględnia się jednoliczbowe ważone wskaźniki poziomu uderzeniowego wyznaczone według PN-EN ISO 717-2:1999 [17].

Najczęściej stosowane i najskuteczniejsze są podłogi pływające. Jest stosunkowo dużo wyrobów, które mogą być zastosowane jako warstwa przeciwdrganiowo-izolacyjna w tych konstrukcjach. Podłogi z odpowiednimi warstwami izolacyjnymi o konkretnej grubości mają określone parametry akustyczne, które powinny być uwzględnione w obliczeniach izolacyjności stropu od dźwięków uderzeniowych. Parametry podłóg podawane są w aprobatach technicznych ITB i w zestawieniach typu katalogowego (np. w instrukcji ITB nr 463/2011 [16]).

Jeżeli w projekcie brakuje ścisłego określenia rodzaju warstwy izolacyjnej (z powołaniem się na wyrób objęty konkretną aprobatą techniczną) i potwierdzenia (obliczeniami lub dokumentami zawierającymi wyniki badań) spełnienia przez to rozwiązanie wymagań normowych, należy uznać to za duży błąd projektowy.

W projektowaniu izolacji stropów od dźwięków uderzeniowych popełniany jest niekiedy błąd wynikający z nieuwzględnienia tego, iż dźwięki uderzeniowe rozprzestrzeniają się we wszystkich kierunkach, a nie tylko z góry na dół. Ten fakt jest wyraźnie podkreślony w normie PN­‑B­‑02151­‑3:1999 [3]. Problem ten dotyczy stropów nad pomieszczeniami, które nie muszą być chronione przed przenoszeniem dźwięków uderzeniowych (np. nad pomieszczeniami technicznymi), ale ochronie akustycznej podlegają pomieszczenia zlokalizowane na tej samej kondygnacji. Mamy wtedy do czynienia z przenoszeniem dźwięków uderzeniowych w kierunku poziomym, co powinno być ograniczane przez stosowanie podłogowych warstw izolacyjnych. Ten sam problem dotyczy przenoszenia dźwięków uderzeniowych w kierunku pionowym z dołu do góry.

Braki i błędy w wykonawstwie – przykłady

Najczęściej popełniane błędy w wykonawstwie należy powiązać z konkretnymi rozwiązaniami budowlanymi.

Ściany masywne

Głównymi błędami w wykonawstwie ścian masywnych (głównie konstrukcji murowych) są:

 • niedokładne wykonanie spoin między elementami powodujące nieszczelność akustyczną ściany;
 • niedokładne zestawienie w murze elementów łączonych na zamek typu pióro-wpust; większe szczeliny między elementami powodują pogorszenie izolacyjności akustycznej ściany; wada ta może okazać się nie do zniwelowania przez warstwę tynku;
 • niedokładne połączenie ściany działowej (zwłaszcza międzymieszkaniowej) ze ścianą zewnętrzną, mogące powodować miejscowe osłabienie izolacyjności akustycznej, a także zwiększenie bocznego przenoszenia dźwięku przez ścianę zewnętrzną;
 • zmiana rodzaju tynku w stosunku do zapisów projektowych, zwłaszcza stosowanie płyt gipsowo-kartonowych mocowanych do powierzchni ściany na plackach gipsowych zamiast tynków na mokro; taka zmiana jest szczególnie niebezpieczna pod względem akustycznym, gdy dotyczy ścian wykonanych z elementów łączonych na pióro i wpust, które są nieszczelne pod względem akustycznym; tego mankamentu nie zniwelują płyty gipsowo-kartonowe zamocowane na plackach gipsowych (zjawisko to zostało potwierdzone badaniami Zakładu Akustyki ITB w odniesieniu do ścian międzymieszkaniowych z elementów silikatowych drążonych o gr. 24 cm, których wskaźnik izolacyjności akustycznej R’A1 przy zastosowaniu tynku cementowo-wapiennego powinien wynosić 49–50 dB, tymczasem przy zastosowaniu wykończenia w postaci płyt gipsowo­‑kartonowych zamocowanych na plackach gipsowych zmniejszył się do 40–43 dB);
 • w przypadku ścian masywnych wypełniających – niedokładne, niezgodne z projektem zaizolowanie szczeliny podstropowej;
 • w przypadku ścian z elementów drążonych z dużymi komorami – mocowanie osprzętu elektrycznego w tym samym miejscu po obu stronach ściany;
 • naruszenie struktury ściany przy mocowaniu do niej urządzeń i przewodów instalacyjnych (np. instalacji wodnej); jest to szczególnie duży problem w przypadku ścian międzymieszkaniowych z elementów drążonych w sytuacji, gdy pokój sypialny jednego mieszkania przylega do kuchni lub pomieszczeń sanitarnych innego mieszkania;
 • w przypadku ścian z elementów żelbetowych prefabrykowanych – zamurowywanie przejść montażowych elementami o znacząco mniejszej izolacyjności akustycznej niż sam element prefabrykowany;
 • mocowanie do ścian urządzeń i przewodów instalacyjnych bez zastosowania podkładek i przekładek przeciwdrganiowych (rodzaj tych zabezpieczeń powinien być podany w projekcie);
 • w przypadku ścian podwójnych – niezastosowanie przewidzianych w projekcie wypełnień przestrzeni między ściankami składowymi lub zamiana materiału wypełniającego.

Ściany lekkie

W wykonawstwie tych konstrukcji najczęstszymi błędami są:

 • odstępowanie od szczegółów rozwiązań systemowych ścian z płyt gipsowo-kartonowych na kształtownikach zimnogiętych (podkładek, przekładek elastycznych, sposobu łączenia ścian z konstrukcjami bocznymi); na rys. 9–10 pokazano przykładowe nieprawidłowe połączenie ściany działowej ze ścianą wzdłużną; brak przerwania ciągłości okładziny wewnętrznej, widoczny na rys. 9, powoduje wzrost bocznego przenoszenia dźwięku skutkujący obniżeniem izolacyjności akustycznej między pomieszczeniami nawet o kilka dB;
 • posadowienie lekkich ścian (z płyt gipsowo-kartonowych na kształtownikach zimnogiętych lub na innej konstrukcji) na podłogach pływających bez zastosowania dylatacji w płycie podłogowej (rys. 11–12); takie rozwiązanie wpływa na znaczące zwiększenie bocznego przenoszenia dźwięku, a tym samym na obniżenie izolacyjności akustycznej między pomieszczeniami (przykłady obliczeniowe zawarte są w instrukcji ITB nr 406/2005 [8]); najwłaściwszym rozwiązaniem pod względem akustycznym jest posadowienie ścian lekkich bezpośrednio na stropie, a nie na podłodze pływającej;
 • w przypadku ścian lekkich posadowionych na podłodze podniesionej lub/i dochodzących tylko do płyty sufitu podwieszonego – niedokładne wykonanie zaleceń projektowych dotyczących izolacji akustycznych w przestrzeni podpodłogowej i nadsufitowej;
 • w przypadku ścian, których rozwiązania projektowe (a zatem i ocena izolacyjności akustycznej) przewidują zastosowanie na obwodzie przekładek izolacyjnych (np. ściany z elementów gipsowych z zastosowaniem przekładek z korka lub wełny mineralnej) – pokrycie obrzeży przekładek tynkiem (podczas tynkowania pomieszczeń) zamiast zabezpieczenia elastycznym kitem silikonowym.

Podłogi pływające

Najczęstsze błędy w wykonawstwie podłóg pływających to:

 • zmiana materiału warstwy przeciwdrganiowej w stosunku do rozwiązań projektowych (np. zamiana styropianu elastycznego na styropian zwykły);
 • niedokładne wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, wskutek czego powstają mostki akustyczne przy wykonywaniu jastrychu cementowego;
 • spowodowanie powstania mostków akustycznych przy rozprowadzaniu instalacji w warstwie izolacji akustycznej;
 • niedokładne wykonanie izolacji obwodowej (przy ścianach pomieszczenia) lub brak takiej izolacji (wywinięcie izolacji przeciwwilgociowej nie może być uznane za wystarczającą izolację akustyczną);
 • niezastosowanie izolacji obwodowej przy wykonywaniu na podłodze pływającej twardych nawierzchni podłogowych (np. płytek ceramicznych); badania laboratoryjne i terenowe przeprowadzone przez Laboratorium Akustyczne ITB wykazały, że w przypadku popełnienia tego błędu izolacyjność stropu od dźwięków uderzeniowych obniża się do wartości, jaką charakteryzuje się płyta stropowa bez izolacji akustycznej.

Na rys. 13–15 przedstawiono przykłady najczęstszych błędów wykonawczych w podłogach pływających.

Dylatacje

Odgrywają one bardzo ważną rolę w ograniczeniu rozprzestrzeniania się w budynku drogami materiałowymi dźwięków zarówno powietrznych, jak i uderzeniowych. Bardzo ważne jest ich prawidłowe wykonanie, obejmujące dylatacje całych pomieszczeń, posadowień urządzeń drgających, a także poszczególnych elementów budynku (np. dylatacji między biegami schodowymi a ścianą klatki schodowej w sytuacji, kiedy bieg schodowy podparty jest na podeście za pośrednictwem podkładek przeciwdrganiowych).

Badania przeprowadzone przez Zakład Akustyki ITB w budynkach, w których zastosowano systemowe zabezpieczenia przeciwdrganiowe biegów i podestów klatek schodowych, wykazały, że niewykonanie dylatacji zgodnie z aprobatą techniczną danego rozwiązania powoduje prawie całkowite zniwelowanie skuteczności tego rozwiązania pod względem akustycznym [17].

Podsumowanie

Przedstawione dane, oparte na doświadczeniu Zakładu Akustyki ITB, wskazują, że istnieje duże ryzyko błędów dotyczących ochrony przeciwdźwiękowej budynku i prawidłowego stosowania izolacji akustycznych. Dotyczy to zarówno etapu projektowania budynku, jak i wykonawstwa.

W wielu państwach Unii Europejskiej wprowadzono przepisy zobowiązujące do sprawdzenia projektu budynku pod kątem właściwych rozwiązań zapewniających spełnienie wymagań akustycznych, a także kontroli właściwości akustycznych budynku po jego wykonaniu. Próby wprowadzenia w Polsce analogicznych przepisów napotykają duży opór.

Rzetelne opracowanie projektu budynku pod kątem akustycznym, a następnie sprawdzenie jakości akustycznej gotowego budynku są niekiedy wymagane przez inwestora. Z praktyki jednak wiadomo, że dotyczy to jedynie obiektów uznawanych za prestiżowe (w dodatku nie wszystkich) lub tych, których właściwości akustyczne mają wartość na rynku. W większości wypadków nie obejmuje to budownictwa mieszkaniowego.

Literatura

 1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU z 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zm.).
 2. PN-87/B-02151/02, „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomów dźwięku w pomieszczeniach” (w nowelizacji).
 3. PN-B-02151-3:1999, „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania” (w nowelizacji).
 4. J. Sadowski, „Akustyka architektoniczna”, PWN, Warszawa 1976.
 5. PN-EN ISO 717-1:1999, „Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjność elementów budowlanych. Izolacyjność od dźwięków powietrznych”.
 6. Instrukcja ITB nr 448/2009, „Właściwości dźwiękoizolacyjne ścian, dachów, okien i drzwi oraz nawiewników powietrza zewnętrznego”.
 7. PN-EN 12354-1:2002, „Akustyka budowlana. Określenie właściwości akustycznych budynków na podstawie właściwości elementów. Część 1: Izolacyjność od dźwięków powietrznych między pomieszczeniami”.
 8. Instrukcja ITB nr 406/2005, „Metody obliczania izolacyjności akustycznej między pomieszczeniami w budynku według PN-EN 12354-1:2002 i PN-EN 12354-2:2002”.
 9. PN-EN 14351-1:2006, „Okna i drzwi. Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne. Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności”.
 10. Instrukcja ITB nr 447/2009, „Złożone systemy izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków ETICS. Zasady projektowania i wykonanie”.
 11. J. Nurzyński, „Lekki system ocieplania ETICS – czy właściwości cieplne idą w parze z akustyką”, „Czasopismo Techniczne. Budownictwo”, r. 109, z. 3, nr 2-B/2012, s. 315–322.
 12. J. Nurzyński, „Wpływ bezspoinowego systemu ocieplania na właściwości akustyczne ściany”, 55. Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB, Kielce–Krynica 2009, [w:] „Problemy naukowo-badawcze budownictwa”, t. I, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej 2009, s. 609–616.
 13. B. Szudrowicz, „Porównawcza ocena wpływu bocznego przenoszenia dźwięku w budynkach masywnych na izolacyjność akustyczną ścian działowych o konstrukcji lekkiej i ścian masywnych”, „Materiały Budowlane”, nr 8/2007, s. 14–18.
 14. B. Szudrowicz, „Właściwości akustyczne przegród międzymieszkaniowych w nowo wznoszonych budynkach”, „Materiały Budowlane”, nr 8/2006, s. 17–23.
 15. PN-EN 12354-2:2002, „Akustyka budowlana. Określenie właściwości akustycznych budynków na podstawie właściwości elementów. Część 2: Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych między pomieszczeniami”.
 16. Instrukcja ITB nr 463/2011, „Właściwości dźwiękoizolacyjne stropów oraz zasady doboru podłóg z uwagi na izolacyjność od dźwięków uderzeniowych stropów masywnych”.
 17. PN-EN ISO 717-2:1999, „Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjność elementów budowlanych. Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych”.
 18. B. Szudrowicz, „Zabezpieczenia przed przenoszeniem dźwięków uderzeniowych z klatek schodowych do pomieszczeń chronionych”, „Materiały Budowlane”, nr 8/2012, s. 20–23.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem

Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem

Dla przegród stykających się z gruntem straty ciepła przez przenikanie należą do trudniejszych w obliczeniu. Strumienie cieplne wypływające z ogrzewanego wnętrza mają swój udział w kształtowaniu rozkładu...

Dla przegród stykających się z gruntem straty ciepła przez przenikanie należą do trudniejszych w obliczeniu. Strumienie cieplne wypływające z ogrzewanego wnętrza mają swój udział w kształtowaniu rozkładu temperatur w gruncie pod budynkiem i jego otoczeniu.

Jacek Sawicki, konsultacja dr inż. Szczepan Marczyński – Clematis Źródło Dobrych Pnączy, prof. Jacek Borowski Roślinne izolacje elewacji

Roślinne izolacje elewacji Roślinne izolacje elewacji

Naturalna zieleń na elewacjach obecna jest od dawna. W formie pnączy pokrywa fasady wielu średniowiecznych budowli, wspina się po murach secesyjnych kamienic, nierzadko zdobi frontony XX-wiecznych budynków...

Naturalna zieleń na elewacjach obecna jest od dawna. W formie pnączy pokrywa fasady wielu średniowiecznych budowli, wspina się po murach secesyjnych kamienic, nierzadko zdobi frontony XX-wiecznych budynków jednorodzinnych czy współczesnych, nowoczesnych obiektów budowlanych, jej istnienie wnosi wyjątkowe zalety estetyczne i użytkowe.

mgr inż. Wojciech Rogala Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych

Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych

Ściany z elementów silikatowych w ciągu ostatnich 20 lat znacznie zyskały na popularności [1]. Stanowią obecnie większość przegród akustycznych w budynkach wielorodzinnych, gdzie z uwagi na wiele źródeł...

Ściany z elementów silikatowych w ciągu ostatnich 20 lat znacznie zyskały na popularności [1]. Stanowią obecnie większość przegród akustycznych w budynkach wielorodzinnych, gdzie z uwagi na wiele źródeł hałasu izolacyjność akustyczna stanowi jeden z głównych czynników wpływających na komfort.

LERG SA Poliole poliestrowe Rigidol®

Poliole poliestrowe Rigidol® Poliole poliestrowe Rigidol®

Od lat obserwujemy dynamicznie rozwijający się trend eko, który stopniowo z mody konsumenckiej zaczął wsiąkać w coraz głębsze dziedziny życia społecznego, by w końcu dotrzeć do korzeni funkcjonowania wielu...

Od lat obserwujemy dynamicznie rozwijający się trend eko, który stopniowo z mody konsumenckiej zaczął wsiąkać w coraz głębsze dziedziny życia społecznego, by w końcu dotrzeć do korzeni funkcjonowania wielu biznesów. Obecnie marki, które chcą odnieść sukces, powinny oferować swoim odbiorcom zdecydowanie więcej niż tylko produkt czy usługę wysokiej jakości.

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Prefabrykacja w budownictwie

Prefabrykacja w budownictwie Prefabrykacja w budownictwie

Prefabrykacja w projektowaniu i realizacji budynków jest bardzo nośnym tematem, co przekłada się na duże zainteresowanie wśród projektantów i inwestorów tą tematyką. Obecnie wzrasta realizacja budynków...

Prefabrykacja w projektowaniu i realizacji budynków jest bardzo nośnym tematem, co przekłada się na duże zainteresowanie wśród projektantów i inwestorów tą tematyką. Obecnie wzrasta realizacja budynków z prefabrykatów. Można wśród nich wyróżnić realizacje realizowane przy zastosowaniu elementów prefabrykowanych stosowanych od lat oraz takich, które zostały wyprodukowane na specjalne zamówienie do zrealizowania jednego obiektu.

dr inż. Gerard Brzózka Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku

Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku

Płyty warstwowe zastosowane jako przegrody akustyczne stanowią rozwiązanie charakteryzujące się dobrymi własnościami izolacyjnymi głównie w paśmie średnich, jak również wysokich częstotliwości, przy obciążeniu...

Płyty warstwowe zastosowane jako przegrody akustyczne stanowią rozwiązanie charakteryzujące się dobrymi własnościami izolacyjnymi głównie w paśmie średnich, jak również wysokich częstotliwości, przy obciążeniu niewielką masą powierzchniową. W wielu zastosowaniach wyparły typowe rozwiązania przegród masowych (np. z ceramiki, elementów wapienno­ piaskowych, betonu, żelbetu czy gipsu), które cechują się kilkukrotnie wyższymi masami powierzchniowymi.

dr hab. inż. Tomasz Tański, Roman Węglarz Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA

Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA

W świetle zawiłości norm, wymogów projektowych oraz tych istotnych z punktu widzenia inwestora okazuje się, że problem doboru właściwego materiału staje się bardzo złożony. Materiały odpowiadające zarówno...

W świetle zawiłości norm, wymogów projektowych oraz tych istotnych z punktu widzenia inwestora okazuje się, że problem doboru właściwego materiału staje się bardzo złożony. Materiały odpowiadające zarówno za estetykę, jak i przeznaczenie obiektu, m.in. w budownictwie przemysłowym, muszą sprostać wielu wymogom technicznym oraz wizualnym.

dr inż. Jarosław Mucha Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków

Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków

Projektowanie jest początkowym etapem realizacji wszystkich inwestycji budowlanych, mającym decydujący wpływ na kształt, funkcjonalność obiektu, optymalność rozwiązań technicznych, koszty realizacji, niezawodność...

Projektowanie jest początkowym etapem realizacji wszystkich inwestycji budowlanych, mającym decydujący wpływ na kształt, funkcjonalność obiektu, optymalność rozwiązań technicznych, koszty realizacji, niezawodność i trwałość w zakładanym okresie użytkowania. Często realizacja projektowanych inwestycji wykonywana jest w połączeniu z wykorzystaniem obiektów istniejących, które są w złym stanie technicznym, czy też nie posiadają aktualnej dokumentacji technicznej. Prawidłowe, skuteczne i optymalne projektowanie...

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1)

Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1) Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1)

Kontynuując zagadnienia związane z analizą dokumentacji technicznej skupiamy się tym razem na omówieniu dokumentacji robót renowacyjnych.

Kontynuując zagadnienia związane z analizą dokumentacji technicznej skupiamy się tym razem na omówieniu dokumentacji robót renowacyjnych.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji

Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji

Wykonywanie wtórnych hydroizolacji przeciw wilgoci kapilarnej metodą iniekcji można porównać do ocieplania budynku. Obie technologie nie są szczególnie trudne, dopóki mamy do czynienia z pojedynczą przegrodą.

Wykonywanie wtórnych hydroizolacji przeciw wilgoci kapilarnej metodą iniekcji można porównać do ocieplania budynku. Obie technologie nie są szczególnie trudne, dopóki mamy do czynienia z pojedynczą przegrodą.

Materiały prasowe news Rynek silikatów – 10 lat rozwoju

Rynek silikatów – 10 lat rozwoju Rynek silikatów – 10 lat rozwoju

Wdrażanie nowych rozwiązań w branży budowlanej wymaga czasu oraz dużego nakładu energii. Polski rynek nie jest zamknięty na innowacje, jednak podchodzi do nich z ostrożnością i ocenia przede wszystkim...

Wdrażanie nowych rozwiązań w branży budowlanej wymaga czasu oraz dużego nakładu energii. Polski rynek nie jest zamknięty na innowacje, jednak podchodzi do nich z ostrożnością i ocenia przede wszystkim pod kątem korzyści – finansowych, wykonawczych czy wizualnych. Producenci materiałów budowlanych, chcąc dopasować ofertę do potrzeb i wymagań polskich inwestycji, od wielu lat kontynuują pracę edukacyjną, legislacyjną oraz komunikacyjną z pozostałymi uczestnikami procesu budowlanego. Czy działania te...

MIWO – Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych

Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych

W Polsce budynki drewniane to przede wszystkim domy jednorodzinne. Jak pokazują dane GUS, na razie stanowią 1% wszystkich budynków mieszkalnych oddanych do użytku w ciągu ostatniego roku, ale ich popularność...

W Polsce budynki drewniane to przede wszystkim domy jednorodzinne. Jak pokazują dane GUS, na razie stanowią 1% wszystkich budynków mieszkalnych oddanych do użytku w ciągu ostatniego roku, ale ich popularność wzrasta. Jednak drewno używane jest nie tylko przy budowie domów szkieletowych, w postaci więźby dachowej znajduje się też niemal w każdym domu budowanym w technologii tradycyjnej. Dlatego istotne jest, aby zwracać uwagę na bezpieczeństwo pożarowe budynków. W zwiększeniu jego poziomu pomaga izolacja...

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6)

Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6) Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6)

Integralną częścią projektowania budynków o niskim zużyciu energii (NZEB) jest minimalizacja strat ciepła przez ich elementy obudowy (przegrody zewnętrzne i złącza budowlane). Złącza budowlane, nazywane...

Integralną częścią projektowania budynków o niskim zużyciu energii (NZEB) jest minimalizacja strat ciepła przez ich elementy obudowy (przegrody zewnętrzne i złącza budowlane). Złącza budowlane, nazywane także mostkami cieplnymi (termicznymi), powstają m.in. w wyniku połączenia przegród budynku. Generują dodatkowe straty ciepła przez przegrody budowlane.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41)

Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41) Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41)

Wykonanie hydroizolacji wtórnej w postaci nieprzepuszczalnej dla wody konstrukcji betonowej jest rozwiązaniem dopuszczalnym, jednak technicznie bardzo złożonym, a jego skuteczność, bardziej niż w przypadku...

Wykonanie hydroizolacji wtórnej w postaci nieprzepuszczalnej dla wody konstrukcji betonowej jest rozwiązaniem dopuszczalnym, jednak technicznie bardzo złożonym, a jego skuteczność, bardziej niż w przypadku jakiejkolwiek innej metody, determinowana jest przez prawidłowe zaprojektowanie oraz wykonanie – szczególnie istotne jest zapewnienie szczelności złączy, przyłączy oraz przepustów.

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku

Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku

Wybór rozwiązania materiałowego i kompleksowej technologii naprawy obiektu poddanego ekspertyzie musi wynikać z wcześniej wykonanych badań. Rezultaty badań wstępnych w wielu przypadkach narzucają sposób...

Wybór rozwiązania materiałowego i kompleksowej technologii naprawy obiektu poddanego ekspertyzie musi wynikać z wcześniej wykonanych badań. Rezultaty badań wstępnych w wielu przypadkach narzucają sposób rozwiązania izolacji fundamentów.

Sebastian Malinowski Izolacje akustyczne w biurach

Izolacje akustyczne w biurach Izolacje akustyczne w biurach

Ekonomia pracy wymaga obecnie otwartych, ułatwiających komunikację środowisk biurowych. Odpowiednia akustyka w pomieszczeniach typu open space tworzy atmosferę, która sprzyja zarówno swobodnej wymianie...

Ekonomia pracy wymaga obecnie otwartych, ułatwiających komunikację środowisk biurowych. Odpowiednia akustyka w pomieszczeniach typu open space tworzy atmosferę, która sprzyja zarówno swobodnej wymianie informacji pomiędzy pracownikami, jak i ich koncentracji. Nie każdy jednak wie, że bardzo duży wpływ ma na to konstrukcja sufitu.

dr inż. Beata Anwajler, mgr inż. Anna Piwowar Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych

Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych

Współcześnie uwaga badaczy oraz polityków z całego świata została zwrócona na globalny problem negatywnego oddziaływania energetyki na środowisko naturalne. Szczególnym zagadnieniem stało się zjawisko...

Współcześnie uwaga badaczy oraz polityków z całego świata została zwrócona na globalny problem negatywnego oddziaływania energetyki na środowisko naturalne. Szczególnym zagadnieniem stało się zjawisko zwiększania efektu cieplarnianego, które jest wskazywane jako skutek działalności człowieka. Za nadrzędną przyczynę tego zjawiska uznaje się emisję gazów cieplarnianych (głównie dwutlenku węgla) związaną ze spalaniem paliw kopalnych oraz ubóstwem, które powoduje trudności w zaspakajaniu podstawowych...

Fiberglass Fabrics s.c. Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego

Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego

Siatka z włókna szklanego jest wykorzystywana w systemach ociepleniowych jako warstwa zbrojąca tynków zewnętrznych. Ma za zadanie zapobiec ich pękaniu oraz powstawaniu rys podczas użytkowania. Siatka z...

Siatka z włókna szklanego jest wykorzystywana w systemach ociepleniowych jako warstwa zbrojąca tynków zewnętrznych. Ma za zadanie zapobiec ich pękaniu oraz powstawaniu rys podczas użytkowania. Siatka z włókna szklanego pozwala na przedłużenie żywotności całego systemu ociepleniowego w danym budynku. W sklepie internetowym FFBudowlany.pl oferujemy szeroki wybór różnych gramatur oraz sposobów aplikacji tego produktu.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Całkowite przenikanie ciepła przez elementy obudowy budynku (cz. 7)

Całkowite przenikanie ciepła przez elementy obudowy budynku (cz. 7) Całkowite przenikanie ciepła przez elementy obudowy budynku (cz. 7)

W celu ustalenia bilansu energetycznego budynku niezbędna jest znajomość określania współczynnika strat ciepła przez przenikanie przez elementy obudowy budynku z uwzględnieniem przepływu ciepła w polu...

W celu ustalenia bilansu energetycznego budynku niezbędna jest znajomość określania współczynnika strat ciepła przez przenikanie przez elementy obudowy budynku z uwzględnieniem przepływu ciepła w polu jednowymiarowym (1D), dwuwymiarowym (2D) oraz trójwymiarowym (3D).

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Fasady wentylowane w budynkach wysokich i wysokościowych

Fasady wentylowane w budynkach wysokich i wysokościowych Fasady wentylowane w budynkach wysokich i wysokościowych

Projektowanie obiektów wielopiętrowych wiąże się z większymi wyzwaniami w zakresie ochrony przed ogniem, wiatrem oraz stratami cieplnymi – szczególnie, jeśli pod uwagę weźmiemy popularny typ konstrukcji...

Projektowanie obiektów wielopiętrowych wiąże się z większymi wyzwaniami w zakresie ochrony przed ogniem, wiatrem oraz stratami cieplnymi – szczególnie, jeśli pod uwagę weźmiemy popularny typ konstrukcji ścian zewnętrznych wykańczanych fasadą wentylowaną. O jakich zjawiskach fizycznych i obciążeniach mowa? W jaki sposób determinują one dobór odpowiedniej izolacji budynku?

inż. Izabela Dziedzic-Polańska Fibrobeton – kompozyt cementowy do zadań specjalnych

Fibrobeton – kompozyt cementowy do zadań specjalnych Fibrobeton – kompozyt cementowy do zadań specjalnych

Beton jest najczęściej używanym materiałem budowlanym na świecie i jest stosowany w prawie każdym typie konstrukcji. Beton jest niezbędnym materiałem budowlanym ze względu na swoją trwałość, wytrzymałość...

Beton jest najczęściej używanym materiałem budowlanym na świecie i jest stosowany w prawie każdym typie konstrukcji. Beton jest niezbędnym materiałem budowlanym ze względu na swoją trwałość, wytrzymałość i wyjątkową długowieczność. Może wytrzymać naprężenia ściskające i rozciągające oraz trudne warunki pogodowe bez uszczerbku dla stabilności architektonicznej. Wytrzymałość betonu na ściskanie w połączeniu z wytrzymałością materiału wzmacniającego na rozciąganie poprawia ogólną jego trwałość. Beton...

prof. dr hab. inż. Łukasz Drobiec Projektowanie wzmocnień konstrukcji murowych z użyciem systemu FRCM (cz. 1)

Projektowanie wzmocnień konstrukcji murowych z użyciem systemu FRCM (cz. 1) Projektowanie wzmocnień konstrukcji murowych z użyciem systemu FRCM (cz. 1)

Wzmocnienie systemem FRCM polega na utworzeniu konstrukcji zespolonej: muru lub żelbetu ze wzmocnieniem, czyli kilkumilimetrową warstwą zaprawy z dodatkowym zbrojeniem. Jako zbrojenie stosuje się siatki...

Wzmocnienie systemem FRCM polega na utworzeniu konstrukcji zespolonej: muru lub żelbetu ze wzmocnieniem, czyli kilkumilimetrową warstwą zaprawy z dodatkowym zbrojeniem. Jako zbrojenie stosuje się siatki z włókien węglowych, siatki PBO (poliparafenilen-benzobisoxazol), siatki z włóknami szklanymi, aramidowymi, bazaltowymi oraz stalowymi o wysokiej wytrzymałości (UHTSS – Ultra High Tensile Strength Steel). Zbrojenie to jest osadzane w tzw. mineralnej matrycy cementowej, w której dopuszcza się niewielką...

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz.3). Przykłady realizacji

Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz.3). Przykłady realizacji Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz.3). Przykłady realizacji

W artykule opisano szczegóły poprawnego wykonywania iniekcji w kontekście jakości prac renowacyjnych. Kiedy należy wykonać ocenę przegrody pod kątem możliwości wykonania iniekcji?

W artykule opisano szczegóły poprawnego wykonywania iniekcji w kontekście jakości prac renowacyjnych. Kiedy należy wykonać ocenę przegrody pod kątem możliwości wykonania iniekcji?

Paweł Siemieniuk Rodzaje stropów w budynkach jednorodzinnych

Rodzaje stropów w budynkach jednorodzinnych Rodzaje stropów w budynkach jednorodzinnych

Zadaniem stropu jest przede wszystkim podział budynku na kondygnacje. Ponieważ jednak nie jest to jego jedyna funkcja, rodzaj tej poziomej przegrody musi być dobrze przemyślany, i to już na etapie projektowania...

Zadaniem stropu jest przede wszystkim podział budynku na kondygnacje. Ponieważ jednak nie jest to jego jedyna funkcja, rodzaj tej poziomej przegrody musi być dobrze przemyślany, i to już na etapie projektowania domu. Taka decyzja jest praktycznie nieodwracalna, gdyż po wybudowaniu domu trudno ją zmienić.

Wybrane dla Ciebie

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny » Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka »

Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka » Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka »

Płyty XPS – następca styropianu »

Płyty XPS – następca styropianu » Płyty XPS – następca styropianu »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? » Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków » Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.