Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Jak projektować ściany zewnętrzne w budynku pasywnym?

Na zdjęciach widzimy pierwszy certyfikowany dom pasywny w Polsce w Smolcu pod Wrocławiem.
www.domy-pasywne.pl

Na zdjęciach widzimy pierwszy certyfikowany dom pasywny w Polsce w Smolcu pod Wrocławiem.


www.domy-pasywne.pl

Podstawowym elementem definiującym budownictwo pasywne jest dążenie do maksymalizacji zysków energetycznych i minimalizacji strat ciepła. Zarówno strat przez przenikanie oraz strat przez szczelne przegrody na skutek przewodzenia ciepła – tzw. transmisji, jak i tych wynikających z przepływu powietrza – tzw. wentylacji.

Zobacz także

Rockwool Polska Profesjonalne elementy konstrukcyjne BIM dla budownictwa

Profesjonalne elementy konstrukcyjne BIM dla budownictwa Profesjonalne elementy konstrukcyjne BIM dla budownictwa

W nowoczesnym projektowaniu budynków standardem staje się technologia BIM (Building Information Modeling). Jest to złożony system informacji technicznej, który na podstawie trójwymiarowego modelu obiektu...

W nowoczesnym projektowaniu budynków standardem staje się technologia BIM (Building Information Modeling). Jest to złożony system informacji technicznej, który na podstawie trójwymiarowego modelu obiektu opisuje cechy zastosowanych rozwiązań.

Michał Grodzki Zespół Trójstronny ds. Budownictwa i Gospodarki Komunalnej

Zespół Trójstronny ds. Budownictwa i Gospodarki Komunalnej Zespół Trójstronny ds. Budownictwa i Gospodarki Komunalnej

Zespół Trójstronny ds. Budownictwa i Gospodarki Komunalnej, którego pierwotna nazwa to Zespół Trójstronny do Spraw Budownictwa, został utworzony 19 października 2005 r. w wyniku rekomendacji Prezydium...

Zespół Trójstronny ds. Budownictwa i Gospodarki Komunalnej, którego pierwotna nazwa to Zespół Trójstronny do Spraw Budownictwa, został utworzony 19 października 2005 r. w wyniku rekomendacji Prezydium Komisji Trójstronnej do Spraw Społeczno-Gospodarczych, uzgodnionej w trakcie posiedzenia w dniu 5 maja 2005 r. O jego powstanie wnioskowali partnerzy społeczni z sektora budownictwa: liczące się w środowisku związki zawodowe, jak i organizacje pracodawców, którzy widzieli potrzebę powstania płaszczyzny...

Przemysław Gogojewicz Techniczne warunki sytuowania obiektów w kontekście terenów biologicznie czynnych

Techniczne warunki sytuowania obiektów w kontekście terenów biologicznie czynnych Techniczne warunki sytuowania obiektów w kontekście terenów biologicznie czynnych

Zgodnie z § 39 i § 40 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 27 października...

Zgodnie z § 39 i § 40 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 27 października 2023 r. (t.j. DzU z 2023 r., poz. 2442), techniczne warunki sytuowania obiektów zależą obecnie od czynników biologicznie czynnych.

Budownictwo pasywne to, mówiąc najprościej:

 • „…standard obiektów, który zapewnia bardzo dobre parametry izolacyjne i zastosowanie szeregu rozwiązań mających na celu zminimalizowanie zużycia energii w trakcie eksploatacji” [1],
 • „…jedna z najbardziej zaawansowanych form budownictwa energooszczędnego, (będąca – przyp. red.) efektem coraz większej świadomości ekologicznej inwestorów oraz pochodną rosnących kosztów eksploatacyjnych” [2].

Z tych definicji wynikają dwa podstawowe kryteria budowy budynków pasywnych sformułowane przez Instytut Budynków Pasywnych [3]:

 • roczne zapotrzebowanie na energię cieplną do ogrzewania – określone zgodnie z ,,Pakietem do projektowania budynków pasywnych” (PHPP – Passivhaus – Projektierungs – Paket) – nie może przekroczyć 15 kWh/(m²·rok),
 • całkowite zapotrzebowanie na energię pierwotną na wszystkie potrzeby związane z utrzymaniem budynku (ogrzewanie, c.w.u. i prąd elektryczny) nie może przekroczyć 120 kWh/(m²·rok).

Kolejnym ważnym aspektem jest powłoka budynku, która powinna nie przepuszczać powietrza i ochronić przed utratą ciepła [1, 4].

W budynku pasywnym należy także stosować specjalną stolarkę okienną i drzwiową, najlepiej taką, która ma certyfikat wydany przez Instytut Budownictwa Pasywnego. Ze stolarką okienną wiąże się ponadto pasywne pozyskiwanie promieniowania słonecznego, a co za tym idzie – odpowiednie kształtowanie architektury względem stron świata [1, 4]. W budynku pasywnym musi się znaleźć instalacja wentylacji mechanicznej z systemem nawiewno-wywiewnym o wysokiej sprawności odzysku ciepła (powyżej 75%), co zmniejszy straty ciepła związane z wentylacją o 75–90% [1].

Dodatkowym rozwiązaniem bardzo często stosowanym w budynkach pasywnych, a także energooszczędnych jest gruntowy wymiennik ciepła, który wspomaga pracę wentylacji mechanicznej. Zasada jego działania jest bardzo prosta. W miesiącach zimowych świeże powietrze wlatujące przez czerpnię jest wstępnie ogrzewane, a po przedostaniu się do rekuperatora zostaje nagrzane ciepłem pochodzącym z powietrza wywiewanego do optymalnej temperatury [1].

Modelowanie architektury i przestrzeni budynku pasywnego

Na etapie projektowania budynku pasywnego należy zwrócić szczególną uwagę na następujące aspekty:

 • kształt budynku – projektanci muszą dążyć do uzyskania prostej zależności, tzn. współczynnik kształtu budynku A/V (stosunek powierzchni przegród zewnętrznych do kubatury) powinien być jak najmniejszy – bryła budynku powinna być zwarta;
 • zorientowanie budynku względem stron świata rozpatrywane jako:
  – pasywne pozyskiwanie promieniowania słonecznego, czyli grupowanie największych powierzchni przeszkleń na elewacjach południowych, co gwarantuje, że straty wynikające z przenikania ciepła przez okna rekompensowane będą zyskami czerpanymi z promieni słonecznych; należy unikać stosowania przeszkleń na elewacjach od strony północnej;
  – rozmieszczenie pomieszczeń wewnątrz obiektu – w trakcie projektowania układu funkcjonalnego budynku powinno się brać pod uwagę charakterystykę cieplną pomieszczeń i starać się je grupować w taki sposób, aby te pełniące funkcje higieniczno-sanitarne znajdowały się z dala od przegród zewnętrznych; celem takiego rozplanowania jest uniknięcie sytuacji, w której doprowadza się do najwyższej amplitudy temperatur po dwóch stronach przegrody, co powodowałoby względnie najwyższe straty ciepła [1, 2];
 • lokalne uwarunkowania rozpatrywane jako:
  – właściwe zaprojektowanie zieleni, które jest bardzo pomocne w zapewnieniu odpowiednich temperatur w budynku przez cały rok; np. zasadzenie drzew liściastych przed fasadą południową daje korzyści latem w postaci zacienienia oraz chroni pomieszczenia przed nadmiernym przegrzewaniem się; natomiast zimą, kiedy drzewa tracą liście, nie ma już naturalnej bariery, która uniemożliwiałaby przedostanie się promieni słonecznych do budynku, a więc słońce stanowi istotne źródło ciepła w bilansie energetycznym; od strony północnej niezależnie od pory roku warto zaplanować zieleń iglastą, która tworzy strefę buforową – chroni elewację północną przed zimnymi wiatrami mogącymi powodować nadmierne wychłodzenie budynku;
  – uwzględnienie istniejących zbiorników wodnych.

Wymagania stawiane przegrodom zewnętrznym

Przegrody zewnętrzne w budownictwie pasywnym muszą charakteryzować się najlepszymi wartościami współczynnika przenikania ciepła U [W/(m²·K)] ze względu na duże wymogi energetyczne, jakie się im stawia. Podstawowe zasady dobrej ochrony cieplnej, które możemy znaleźć w książce ,,Podstawy budownictwa pasywnego PIBP” [3], są następujące:

 • ,,musi być określona zamknięta powłoka termiczna, obejmująca całą przestrzeń komfortu cieplnego; wszystkie pomieszczenia, których temperatura ma wynosić ponad 15°C, znajdują się wewnątrz tej powłoki”,
 • ,,powłoka termiczna musi wszędzie wykazywać bardzo wysoką izolacyjność cieplną – może być przerwana jedynie przez dobrze powiązane z nią okna; minimalna grubość ocieplenia powinna wynosić w każdym miejscu powłoki 25 cm (materiał o przewodności cieplnej λ = 0,04 W/(m·K))”.

W praktyce oznacza to, że powłoka termiczna każdego rzutu i każdego przekroju projektowanego budynku musi dawać możliwość obrysowania jej w sposób ciągły grubym pisakiem o szerokości 25 cm w skali, która odpowiadałaby grubości ocieplenia. W miarę możliwości wskazane jest dalsze ulepszanie izolacji termicznej nieprzezroczystych przegród zewnętrznych budynku. Zalecana wartość współczynnika przenikania ciepła U powinna wynosić ok. 0,10 W/(m²·K), co odpowiada ok. 40-centymetrowej grubości materiału ocieplającego (przy założeniu, że wartość λ materiału wynosi 0,04 W/(m·K)).

Jednym z najważniejszych aspektów rzutujących na końcowy bilans energetyczny budynku pasywnego, a w konsekwencji na komfort jego użytkowników jest skrupulatne zaprojektowanie przeszkleń spełniających surowe wymogi PIBP. Stolarka okienna pełni bowiem następujące funkcje:

 • w pasywny sposób pozyskuje promieniowanie słoneczne,
 • ogranicza straty ciepła spowodowane przenikaniem i minimalizuje pobór energii przeznaczonej do ogrzewania,
 • gwarantuje wysoką temperaturę na powierzchni wewnętrznej okna, a w ten sposób zapewnia komfort cieplny mieszkańcom i unikniecie zjawiska kondensacji wilgoci [5].

Sprawdzenie szczelności powłoki budynku nie jest niczym skomplikowanym, a dokonuje się tego za pomocą tzw. testu szczelności. Próbę przeprowadza się w trakcie budowy po wykończeniu budynku od zewnątrz oraz w czasie prac wykończeniowych we wnętrzu. Podczas jej wykonywania mierzy się parametr n50, który określa liczbę wymian powietrza w kubaturze budynku w czasie 1 godz. przy różnicy ciśnień na zewnątrz i wewnątrz budynku równej 50 Pa. Innymi słowy w ciągu godziny wymieniona zostanie określona przez współczynnik część powietrza wewnątrz budynku, np. w budynku o współczynniku n50 = 0,50 h–1 przez godzinę zostanie wymieniona połowa powietrza z jego wnętrza.

Do przeprowadzenia próby ciśnieniowej wykorzystuje się wentylator montowany przeważnie w drzwiach wejściowych lub w jednym z okien, przy czym pozostałe otwory w przegrodach zewnętrznych należy dokładnie uszczelnić. Test szczelności wykonuje się dwukrotnie, przy wytworzeniu wewnątrz obiektu nadciśnienia oraz podciśnienia względem ciśnienia atmosferycznego, w celu sprawdzenia szczelności przegród zewnętrznych na konwekcję powietrza w obu kierunkach. Warunek szczelności dla budynków pasywnych zostanie spełniony, jeśli wielkość współczynnika n50 będzie mniejsza od wartości n50 < 0,60 h–1 [1].

Odpowiedni mikroklimat w pomieszczeniu zależy też od zapewnienia mu dopływu świeżego powietrza, a więc wentylacji. Aby system wentylacyjny mógł prawidłowo funkcjonować w budynku pasywnym, a przy tym osiągać wysoką sprawność (η > 75%), musi być wyposażony w odpowiedni wymiennik ciepła. Jednak w okresie zimowym, gdy temperatura spada poniżej –5°C, może dojść do oblodzenia po stronie wyrzutu zużytego powietrza. Skutecznym rozwiązaniem stosowanym w celu uniknięcia tego problemu jest wykorzystanie gruntowego wymiennika ciepła [3].

W tabeli 1 przedstawiono charakterystyczne parametry budynku pasywnego w porównaniu z budynkiem tradycyjnym i energooszczędnym.

Przykładowe realizacje budynków pasywnych w krajach Europy pokazano na fot. 1–9.

Obliczenia cieplne przegród zewnętrznych

W ramach opracowania wykonano koncepcję architektoniczno-budowlaną pasywnego budynku jednorodzinnego (rys. 1–6). Zaprojektowany został do realizacji w technologii tradycyjnej murowanej z ociepleniem wykonanym w technologii ETICS (BSO, lekkiej-mokrej). W celu sprawdzenia izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych budynku wykonano obliczenia zgodnie z obowiązującymi normami przedmiotowymi.

Obliczenie współczynnika przenikania ciepła Uc [W/(m²·K)] ściany zewnętrznej

Obliczeń dokonano zgodnie z normą PN-EN 6946:2008 [9]. Ściana zewnętrzna miała następujący układ warstw (rys. 7):

 • tynk cementowo-wapienny o gr. 2 cm, λ = 0,82 W/(m·K),
 • bloczek wapienno-piaskowy o gr. 24 cm, λ = 0,75 W/(m·K),
 • styropian o gr. 30 cm, λ = 0,04 W/(m·K),
 • tynk cienkowarstwowy o gr. 1 cm, λ = 0,80 W/(m·K).

Współczynnik przenikania ciepła Uc = 0, 098 W/(m²·K).

Obliczenie współczynnika przenikania ciepła Uc [W/(m²·K)] połaci dachowej (metodą kresów)

Obliczeń dokonano zgodnie z normą PN-EN 6946:2008 [9]. Połać dachowa miała następujący układ warstw (rys. 8):

 • dachówka ceramiczna,
 • łaty i kontrłaty drewniane,
 • folia dachowa,
 • styropian,
 • krokwie dwuteowe,
 • paroizolacja,
 • płyta gipsowo-kartonowa.

Współczynnik przenikania ciepła Uc = 0, 108 W/(m²·K).

Więźba dachowa zaprojektowana została jako drewniana jętkowa. Krokwiami będą belki dwuteowe, w których dodatkowo wolna przestrzeń między pasem górnym a dolnym zostanie wypełniona materiałem izolacyjnym. Środnik krokwi należy wzmacniać drewnianymi deskami mocowanymi za pomocą gwoździ. Jętka wykonana będzie z deski o tarcicy 3,8x20 cm. Kąt nachylenia krokwi α = 40°. Rozstaw wiązarów – co 80 cm. Pokrycie dachu dachówką zakładkową ceramiczną na łatach 4x6 cm oraz kontrłatach 4x6 cm przyciskających folię dachową wstępnego krycia. Folia musi być wysokoparoprzepuszczalna. Ocieplenie stanowi 40 cm styropianu ułożonego między krokwiami. Pod krokwiami powinna być przymocowana szczelnie paroizolacja, a następnie płyty gipsowo-kartonowe 1,25 cm na łatach drewnianych 3x5 cm. Powstałą przestrzeń trzeba wypełnić dodatkową warstwą styropianu.

Obliczenie współczynnika przenikania ciepła U [W/(m²·K)] podłogi na gruncie

Obliczeń dokonano zgodnie z normą PN-EN 13370:2008 [10]. Podłoga składała się z następujących warstw (rys. 9):

 • płytki ceramiczne,
 • gładź cementowa,
 • styropian o gr. 30 cm,
 • izolacja bitumiczna,
 • płyta betonowa,
 • ubity grunt.

Współczynnik przenikania ciepła U = 0, 080 W/(m²·K).

Charakterystyka cieplno-wilgotnościowa złączy ściany zewnętrznej

Obliczono ją przy zastosowaniu programu komputerowego TRISCO. W pracy szczegółowo przedstawiono obliczenia jednego wybranego mostka cieplnego: połączenie ściany zewnętrznej ze stropem w przekroju przez nadproże z oknem (rys. 10). Obliczone parametry dla danego złącza wykonano zgodnie z procedurami prezentowanymi w pracy K. Pawłowskiego [11] i otrzymano:

 • wartość liniowego współczynnika przenikania ciepła górnej części złącza ΨiG = 0,004 W/(m·K),
 • wartość liniowego współczynnika przenikania ciepła dolnej części złącza ΨiD = 0,092 W/(m·K),
 • wartość liniowego współczynnika przenikania ciepła całego złącza Ψi = 0,096 W/(m·K),
 • czynnik temperaturowy według normy PN-EN ISO 13788:2003 [12] na podstawie temperatury minimalnej (tmin. 12,42°C) w złączu fRsi = 0,810.

Obliczenie współczynnika przenikania ciepła Uk [W/(m²·K)] ściany zewnętrznej

Współczynnik Uk obliczany był z uwzględnieniem mostków cieplnych (rys. 11). Obliczeń dokonano według własnych algorytmów [13]. Do analizy wybrano ścianę parteru budynku (wyodrębnioną przez przegrody do niej prostopadłe: strop, podłogę na gruncie i ściany zewnętrzne). Wartości linowych współczynników przenikania ciepła przyjęto na podstawie obliczeń własnych [8] i zestawiono w tabeli 2. Wyniki obliczeń przedstawiono w tabeli 3.

Podsumowanie i wnioski

Na podstawie wykonanej koncepcji architektoniczno-budowlanej oraz obliczeń cieplno-wilgotnościowych pasywnego budynku jednorodzinnego można sformułować następujące uwagi końcowe:

 • uniknięcie występowania mostków cieplnych nawet w budownictwie pasywnym, które charakteryzuje się skrajnie niskim zapotrzebowaniem na ciepło, jest niemożliwe;
 • w budownictwie pasywnym mostki cieplne mają istotny wpływ na parametry cieplno-wilgotnościowe przegród zewnętrznych budynku i jego złączy, np. przy obliczeniu współczynnika przenikania ciepła ściany zewnętrznej z uwzględnieniem mostków cieplnych straty ciepła wynikające z ich występowania wynoszą ok. 55%;
 • programy komputerowe pozwalają w sposób dokładny opracować katalogi mostków termicznych; w Polsce nie został jeszcze stworzony katalog mostków termicznych dotyczący budynków pasywnych;
 • projektowanie budynku pasywnego jest procesem złożonym, wymagającym dużej wiedzy oraz doświadczenia, a często także współpracy wielu osób;
 • można zaobserwować wzrost zainteresowania budownictwem pasywnym oraz rozwiązaniami energooszczędnymi w Polsce i z pewnością w miarę upływu czasu świadomość ekologiczna Polaków będzie coraz większa.

Literatura

 1. „Budynki pasywne – mistrzowie oszczędzania energii”, Krajowy Ruch Ekologiczno-Społeczny KRES, Piaseczno 2006.
 2. M. Idczak, „Ogólna koncepcja budynku pasywnego”, „Materiały Budowlane”, nr 1/2007.
 3. W. Feist, G. Schlagowski, „Podstawy budownictwa pasywnego”, Polski Instytut Budownictwa Pasywnego PIBP, Gdańsk.
 4. S. Firląg, „Domy pasywne – nowy standard w budownictwie”, „Materiały Budowlane”, nr 1/2007.
 5. S. Firląg, M. Idczak, „Okna w budynkach pasywnych – funkcje, wymagania, bilans energetyczny, komfort cieplny”, Instytut Budynków Pasywnych IBP,www.ibp.com.pl.
 6. E. Szczechowiak, „Budynki energooszczędne i pasywne”, „Czysta Energia”, nr 3/2008.
 7. J. Żurawski, „Budownictwo energooszczędne i pasywne”, „Materiały Budowlane”, nr 1/2009.
 8. T. Grykałowski, „Studium projektowe słabych miejsc w pasywnych budynkach jednorodzinnych”, praca magisterska napisana w Katedrze Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli UTP w Bydgoszczy pod kierunkiem dr. inż. Krzysztofa Pawłowskiego.
 9. PN-EN ISO 6946:2008,,,Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania”.
 10. PN-EN ISO 13370:2008,,,Cieplne właściwości użytkowe budynków. Przenoszenie ciepła przez grunt. Metody obliczania”.
 11. K. Pawłowski, „Współczesna charakterystyka mostka cieplnego”, „IZOLACJE”, nr 9/2008.
 12. PN-EN ISO 13788:2003,,,Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i elementów budynku. Temperatura powierzchni wewnętrznej i konieczna do uniknięcia krytycznej wilgotności powierzchni i kondensacja międzywarstwowa. Metody obliczania”.
 13. K. Pawłowski, „Procedury uwzględniania mostków termicznych w ocenie charakterystyki energetycznej budynków”, „IZOLACJE”, nr 7/8/2009.
 14. PN-EN ISO 13789:2008, „Cieplne właściwości użytkowe budynków. Współczynniki przenoszenia ciepła przez przenikanie i wentylację. Metoda obliczania”.
 15. Strona internetowa: www.passivhausprojekte.de
 16. Strona internetowa: www.domy-pasywne.pl

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Małgorzata Kośla news Budowa domu do 70 m2 bez pozwolenia w praktyce – szansa czy zagrożenie

Budowa domu do 70 m2 bez pozwolenia w praktyce – szansa czy zagrożenie Budowa domu do 70 m2 bez pozwolenia w praktyce – szansa czy zagrożenie

Budowa domu do 70 m2 bez pozwolenia to jeden z pomysłów rządu realizowany w ramach Polskiego Ładu. Nowa ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zakłada ułatwienia w budowie domów do 70 m2...

Budowa domu do 70 m2 bez pozwolenia to jeden z pomysłów rządu realizowany w ramach Polskiego Ładu. Nowa ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zakłada ułatwienia w budowie domów do 70 m2 i, jak zapowiadają rządzący, ma sprzyjać szybszej realizacji budowy. Czy na pewno tak będzie? Sprawdź, na czym polega budowa domu do 70 m2 bez pozwolenia, jakie są procedury i wymogi oraz poznaj możliwe zagrożenia budowy domu bez kierownika budowy.

Materiały prasowe news BUDMA 2022: Złote Medale Grupy MTP i PARP

BUDMA 2022: Złote Medale Grupy MTP i PARP BUDMA 2022: Złote Medale Grupy MTP i PARP

Zeroemisyjna minikoparka, technologie smart home i materiały budowlane poprawiające termoizolację budynków – to kilka przykładów produktów nagrodzonych Złotym Medalem podczas tegorocznej edycji Targów...

Zeroemisyjna minikoparka, technologie smart home i materiały budowlane poprawiające termoizolację budynków – to kilka przykładów produktów nagrodzonych Złotym Medalem podczas tegorocznej edycji Targów Budownictwa i Architektury BUDMA oraz Międzynarodowych Targów Maszyn Budowlanych, Pojazdów i Sprzętu Specjalistycznego INTERMASZ, odbywających się w Poznaniu. Nagrodzone rozwiązania wyróżniają dbałość o aspekty środowiskowe, funkcjonalność, a także wyjątkowy design. Po raz pierwszy partnerem i patronem...

Małgorzata Kośla Oznakowanie ekologiczne budynków i wyrobów budowlanych

Oznakowanie ekologiczne budynków i wyrobów budowlanych Oznakowanie ekologiczne budynków i wyrobów budowlanych

Oznakowanie ekologiczne budynków i wyrobów budowlanych jest koniecznością w zakresie zrównoważonego budownictwa. Jednak wybór systemu certyfikacji nie jest prosty. Od czego zależy oznakowanie ekologiczne...

Oznakowanie ekologiczne budynków i wyrobów budowlanych jest koniecznością w zakresie zrównoważonego budownictwa. Jednak wybór systemu certyfikacji nie jest prosty. Od czego zależy oznakowanie ekologiczne budynków i wyrobów budowlanych? Przede wszystkim od lokalizacji, standardów obowiązujących w danym kraju, a także przeznaczenia budynku. Bez względu na jego rodzaj, każdy system weryfikacyjny ma za zadanie poprawić jakość życia, zmniejszyć ingerencję w środowisko naturalne oraz dbać o wykorzystywanie...

Małgorzata Kośla news Budowa domów do 70 m2 bez pozwolenia – jak korzystać z darmowych projektów domów?

Budowa domów do 70 m2 bez pozwolenia – jak korzystać z darmowych projektów domów? Budowa domów do 70 m2 bez pozwolenia – jak korzystać z darmowych projektów domów?

Przepisy powiązane z tzw. Polskim Ładem budzą niemałe kontrowersje. Wśród nowych ustaleń są zarówno pozytywne, jak i negatywne zmiany. Budowa domów do 70 m2 bez pozwolenia to jedno założeń programu, w...

Przepisy powiązane z tzw. Polskim Ładem budzą niemałe kontrowersje. Wśród nowych ustaleń są zarówno pozytywne, jak i negatywne zmiany. Budowa domów do 70 m2 bez pozwolenia to jedno założeń programu, w którym z jednej strony możemy zyskać, z drugiej zaś stracić. Rząd opublikował niedawno wyniki konkursu na bezpłatny projekt domu do 70 m2. 38 zwycięskich propozycji ma pomóc inwestorom i odciążyć ich finansowo. Dowiedz się, jak i kiedy będzie można skorzystać z darmowych projektów domów do 70 m2 bez...

Materiały prasowe news Polska przyjęła strategię w zakresie renowacji budynków

Polska przyjęła strategię w zakresie renowacji budynków Polska przyjęła strategię w zakresie renowacji budynków

Rada Ministrów przyjęła Długoterminową Strategię Renowacji Budynków (DSRB). Dzięki jej realizacji poprawi się efektywność energetyczna budynków, jakość powietrza, a także komfort życia mieszkańców i spadnie...

Rada Ministrów przyjęła Długoterminową Strategię Renowacji Budynków (DSRB). Dzięki jej realizacji poprawi się efektywność energetyczna budynków, jakość powietrza, a także komfort życia mieszkańców i spadnie emisja CO2. Powstaną również nowe miejsca pracy przy termomodernizacji budynków.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Raport BPIE: czyli gdzie jest Polska w zakresie efektywności energetycznej

Raport BPIE: czyli gdzie jest Polska w zakresie efektywności energetycznej Raport BPIE: czyli gdzie jest Polska w zakresie efektywności energetycznej

W styczniu 2022 r. Buildings Performance Institute Europe opublikował raport „Ready for carbon neutral by 2050? Assessing ambition levels in new building standards across the EU” w kontekście wymagań dyrektywy...

W styczniu 2022 r. Buildings Performance Institute Europe opublikował raport „Ready for carbon neutral by 2050? Assessing ambition levels in new building standards across the EU” w kontekście wymagań dyrektywy EPBD oraz średnio- (2030) i długoterminowych (2050) ambicji UE w zakresie dekarbonizacji. Niniejszy raport zawiera ocenę i porównanie poziomów ambicji nowych standardów budowlanych w sześciu krajach: Flandria, Francja, Niemcy, Włochy, Polska i Hiszpania.

Maciej Boryczko, radca prawny, Piotr Tracz, adwokat Zasady gwarancji w budownictwie

Zasady gwarancji w budownictwie Zasady gwarancji w budownictwie

Mówi się, że najlepsze umowy to takie, które w zapomnieniu tkwią w zakurzonym segregatorze. Realizacja umowy poszła sprawnie – wszystkie strony wywiązały się ze swych zobowiązań w terminie, w tym zrealizowały...

Mówi się, że najlepsze umowy to takie, które w zapomnieniu tkwią w zakurzonym segregatorze. Realizacja umowy poszła sprawnie – wszystkie strony wywiązały się ze swych zobowiązań w terminie, w tym zrealizowały płatności, zachowały terminy etc. Słowem, nie było potrzeby wracać do warunków współpracy. Nie zawsze jest tak pięknie, wszak wiadomo – umowę przygotowuje się na złe czasy, więc od czasu do czasu trzeba do umowy wrócić. I wówczas, gdy coś pójdzie niezgodnie z założeniami, umowy przechodzą prawdziwy...

dr Barbara Lucyna Pietruszka, dr inż. Ewa Sudoł, dr inż. Ewelina Kozikowska, mgr inż. Marcin Czarnecki, mgr inż. Maria Wichowska Wykorzystanie kompozytów na bazie odpadów pokonsumenckich w sektorze budowlanym

Wykorzystanie kompozytów na bazie odpadów pokonsumenckich w sektorze budowlanym Wykorzystanie kompozytów na bazie odpadów pokonsumenckich w sektorze budowlanym

W ramach projektu B+R CEPLAFIB (LIFE17 ENV/SI/000119), finansowanego z Programu LIFE [12], wytworzono innowacyjne materiały kompozytowe, które mogą być stosowane w różnych gałęziach przemysłu, w tym w...

W ramach projektu B+R CEPLAFIB (LIFE17 ENV/SI/000119), finansowanego z Programu LIFE [12], wytworzono innowacyjne materiały kompozytowe, które mogą być stosowane w różnych gałęziach przemysłu, w tym w budownictwie. Opracowane materiały w 100% pochodzą z recyklingu polietylenowych (PE) i polipropylenowych (PP) odpadów pokonsumenckich oraz papieru gazetowego. Testowano formuły mieszanek, różniące się zawartością włókien, środków sprzęgających i modyfikatorów udarności. Wynikiem prowadzonych prac było...

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Rozporządzenie w sprawie ekoprojektu dla produktów zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju (REZP)

Rozporządzenie w sprawie ekoprojektu dla produktów zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju (REZP) Rozporządzenie w sprawie ekoprojektu dla produktów zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju (REZP)

Choć w ostatnich latach poczyniono postępy, wpływ konsumpcji na środowisko wciąż wykracza poza bezpieczny dla ludzkości obszar działania, ponieważ na kilka sposobów przekraczamy granice planety w UE. W...

Choć w ostatnich latach poczyniono postępy, wpływ konsumpcji na środowisko wciąż wykracza poza bezpieczny dla ludzkości obszar działania, ponieważ na kilka sposobów przekraczamy granice planety w UE. W skali globalnej połowa wszystkich emisji gazów cieplarnianych i 90% utraty bioróżnorodności jest powodowana przez wydobycie i przetwarzanie surowców pierwotnych, a wciąż dominujący w naszej gospodarce model liniowy „weź → wytwórz → pozbądź się” prowadzi do znacznego marnotrawstwa zasobów.

mgr inż. Karol Kuczyński Na co zwrócić uwagę przy wyborze elektronarzędzi akumulatorowych?

Na co zwrócić uwagę przy wyborze elektronarzędzi akumulatorowych? Na co zwrócić uwagę przy wyborze elektronarzędzi akumulatorowych?

Elektronarzędzia akumulatorowe najczęściej kojarzą się z wiertarko-wkrętarką, a obecnie dostępnych jest wiele rozwiązań, od specjalizowanych narzędzi akumulatorowych, kluczy udarowych, wiertarko­‑wkrętarek...

Elektronarzędzia akumulatorowe najczęściej kojarzą się z wiertarko-wkrętarką, a obecnie dostępnych jest wiele rozwiązań, od specjalizowanych narzędzi akumulatorowych, kluczy udarowych, wiertarko­‑wkrętarek wyposażonych w udar, po urządzenia wielofunkcyjne wyposażone w wymienne nasadki.

Diagnoza luk we wsparciu modernizacji budynków w Polsce

Diagnoza luk we wsparciu modernizacji budynków w Polsce Diagnoza luk we wsparciu modernizacji budynków w Polsce

Obecnie wszystkie kraje UE mierzą się z koniecznością przyspieszenia tempa i zwiększenia głębokości oraz zakresu modernizacji energetycznych budynków. Wiele z nich zaczęło już wdrażać polityki publiczne...

Obecnie wszystkie kraje UE mierzą się z koniecznością przyspieszenia tempa i zwiększenia głębokości oraz zakresu modernizacji energetycznych budynków. Wiele z nich zaczęło już wdrażać polityki publiczne mające na celu odpowiedzieć na to wyzwanie. Instrumenty stosowane przez poszczególne państwa różnią się pod wieloma względami, jednocześnie jednak można dostrzec pewne trendy, takie jak dążenie do integracji poszczególnych narzędzi, czy wzmocnienie zachęt dla kompleksowych inwestycji. W polskim systemie...

mgr inż. Henryk B. Łoziczonek, dr hab. inż. arch. Marcin Furtak, prof. pk Metody badania właściwości cieplnych materiałów budowlanych

Metody badania właściwości cieplnych materiałów budowlanych Metody badania właściwości cieplnych materiałów budowlanych

W ostatnich latach wzrasta na świecie świadomość dotycząca poszanowania energii. Podejmowane są działania zmierzające do ograniczenia, a wręcz redukcji wzrostu jej zużycia. Szczególną rolę odgrywa budownictwo,...

W ostatnich latach wzrasta na świecie świadomość dotycząca poszanowania energii. Podejmowane są działania zmierzające do ograniczenia, a wręcz redukcji wzrostu jej zużycia. Szczególną rolę odgrywa budownictwo, które należy do największych odbiorców wyprodukowanej energii, zarówno na etapie wznoszenia budynków, jak i późniejszej ich eksploatacji.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Podstawowe zagadnienia fizyki cieplnej budowli w aspekcie wymagań prawnych (cz. 1)

Podstawowe zagadnienia fizyki cieplnej budowli w aspekcie wymagań prawnych (cz. 1) Podstawowe zagadnienia fizyki cieplnej budowli w aspekcie wymagań prawnych (cz. 1)

Od wielu lat przepisy prawne związane z procesami projektowania, wznoszenia i eksploatacji budynków wymuszają takie rozwiązania technologiczne i organizacyjne, w wyniku których nowo wznoszone budynki zużywają...

Od wielu lat przepisy prawne związane z procesami projektowania, wznoszenia i eksploatacji budynków wymuszają takie rozwiązania technologiczne i organizacyjne, w wyniku których nowo wznoszone budynki zużywają w trakcie eksploatacji coraz mniej energii na ogrzewanie, wentylację i przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Zmiany maksymalnej wartości współczynnika przenikania ciepła Umax. (dawniej kmax.) wpływają na wielkość zużycia energii w trakcie eksploatacji budynków.

mgr inż. Julia Blazy, prof. dr hab. inż. Łukasz Drobiec, dr hab. inż. arch. Rafał Blazy prof. PK Zastosowanie fibrobetonu z włóknami polipropylenowymi w przestrzeniach publicznych

Zastosowanie fibrobetonu z włóknami polipropylenowymi w przestrzeniach publicznych Zastosowanie fibrobetonu z włóknami polipropylenowymi w przestrzeniach publicznych

Beton to materiał o dużej wytrzymałości na ściskanie, ale około dziesięciokrotnie mniejszej wytrzymałości na rozciąganie. Ponadto charakteryzuje się kruchym pękaniem i nie pozwala na przenoszenie naprężeń...

Beton to materiał o dużej wytrzymałości na ściskanie, ale około dziesięciokrotnie mniejszej wytrzymałości na rozciąganie. Ponadto charakteryzuje się kruchym pękaniem i nie pozwala na przenoszenie naprężeń po zarysowaniu.

Krystyna Stankiewicz Wykwalifikowani specjaliści w branży budowlanej wciąż poszukiwani

Wykwalifikowani specjaliści w branży budowlanej wciąż poszukiwani Wykwalifikowani specjaliści w branży budowlanej wciąż poszukiwani

Budownictwo to jeden z najbardziej rozwijających się sektorów gospodarki. Mimo pewnych zakłóceń w ostatnim czasie, wykształceni profesjonaliści mogą liczyć na znalezienie dobrej pracy i godziwe zarobki.

Budownictwo to jeden z najbardziej rozwijających się sektorów gospodarki. Mimo pewnych zakłóceń w ostatnim czasie, wykształceni profesjonaliści mogą liczyć na znalezienie dobrej pracy i godziwe zarobki.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE news Plan działania na rzecz szybszej dekarbonizacji i większego bezpieczeństwa energetycznego w Europie do 2030 r.

Plan działania na rzecz szybszej dekarbonizacji i większego bezpieczeństwa energetycznego w Europie do 2030 r. Plan działania na rzecz szybszej dekarbonizacji i większego bezpieczeństwa energetycznego w Europie do 2030 r.

Sektor ogrzewania i chłodzenia energią słoneczną uruchamia „Energising Europe with Solar Heat” – plan działania na rzecz energii słonecznej dla Europy, mający na celu przyspieszenie wysiłków na rzecz dekarbonizacji...

Sektor ogrzewania i chłodzenia energią słoneczną uruchamia „Energising Europe with Solar Heat” – plan działania na rzecz energii słonecznej dla Europy, mający na celu przyspieszenie wysiłków na rzecz dekarbonizacji ciepła i zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego poprzez masowe wdrażanie technologii energii słonecznej w europejskich budynkach i przemyśle.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE news Transformacja sektora energetycznego Polski i pozostałych krajów UE do 2050 r.

Transformacja sektora energetycznego Polski i pozostałych krajów UE do 2050 r. Transformacja sektora energetycznego Polski i pozostałych krajów UE do 2050 r.

Przedstawiamy fragment Raportu powstałego na bazie analiz przeprowadzonych przez Zespół Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych (CAKE) w IOŚ-PIB/KOBiZE zaprezentowanych w dokumencie pt. „Polska net-zero...

Przedstawiamy fragment Raportu powstałego na bazie analiz przeprowadzonych przez Zespół Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych (CAKE) w IOŚ-PIB/KOBiZE zaprezentowanych w dokumencie pt. „Polska net-zero 2050: Transformacja sektora energetycznego Polski i UE do 2050 r.”1 Raport przedstawia kierunki zmian technologicznych, które są konieczne na drodze do wypełnienia celów ustanowionych w Europejskim Zielonym Ładzie2 wraz z oceną wpływu tych zmian na sektor wytwarzania energii elektrycznej i ciepła...

Wsparcie modernizacji budynków – przegląd dobrych praktyk europejskich

Wsparcie modernizacji budynków – przegląd dobrych praktyk europejskich Wsparcie modernizacji budynków – przegląd dobrych praktyk europejskich

W numerze 6/2022 miesięcznika IZOLACJE publikowaliśmy fragmenty Raportu Fali Renowacji przedstawiające luki we wsparciu modernizacji budynków w Polsce. W drugiej części przedstawiamy rozwiązania stosowane...

W numerze 6/2022 miesięcznika IZOLACJE publikowaliśmy fragmenty Raportu Fali Renowacji przedstawiające luki we wsparciu modernizacji budynków w Polsce. W drugiej części przedstawiamy rozwiązania stosowane w innych krajach europejskich.

mgr inż. Karol Kramarz Materiały wiążące w budownictwie – rys historyczny

Materiały wiążące w budownictwie – rys historyczny Materiały wiążące w budownictwie – rys historyczny

Materiały wiążące służą do mechanicznego zespalania poszczególnych elementów budowlanych. Natomiast głównym ich zadaniem jest równomierne przenoszenie nacisku warstw górnych na dolne budowle, ma to istotne...

Materiały wiążące służą do mechanicznego zespalania poszczególnych elementów budowlanych. Natomiast głównym ich zadaniem jest równomierne przenoszenie nacisku warstw górnych na dolne budowle, ma to istotne znaczenie, gdy następuje mała dokładność obróbki powierzchni elementów. Dokładność obróbki elementów w znacznym stopniu eliminuje powstawanie na powierzchni styku tych elementów obciążeń punktowych, następuje wtedy w sposób istotny zwiększenie wytrzymałości konstrukcji.

Jacek Sawicki news Zmiany w przepisach prawnych ustawy Prawo budowlane w powiązaniu z innymi ustawami

Zmiany w przepisach prawnych ustawy Prawo budowlane w powiązaniu z innymi ustawami Zmiany w przepisach prawnych ustawy Prawo budowlane w powiązaniu z innymi ustawami

26 lipca 2022 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 1557) ukazał się tekst ustawy z dnia 7 lipca 2022 o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.

26 lipca 2022 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 1557) ukazał się tekst ustawy z dnia 7 lipca 2022 o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.

Jacek Sawicki news Dziennik budowy po zmianach prawnych

Dziennik budowy po zmianach prawnych Dziennik budowy po zmianach prawnych

Dziennik budowy w przepisach prawa budowlanego przywołany został w art. 45 rozdziału 5 „Rozpoczęcie i prowadzenie robót budowlanych” i dotychczas prowadzono go w formie papierowej. Od 27 stycznia 2023...

Dziennik budowy w przepisach prawa budowlanego przywołany został w art. 45 rozdziału 5 „Rozpoczęcie i prowadzenie robót budowlanych” i dotychczas prowadzono go w formie papierowej. Od 27 stycznia 2023 r. będzie mógł być prowadzony także w formie elektronicznej zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7 lipca 2022 o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, której tekst ukazał się 26 lipca 2022 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 1557).

Jacek Sawicki news Książka obiektu budowlanego po zmianach

Książka obiektu budowlanego po zmianach Książka obiektu budowlanego po zmianach

Książka obiektu budowlanego (KOB) w formie papierowej w przepisach prawa budowlanego dotąd przywoływana była w art. 64 pkt. 1–4. Od 1 stycznia 2023 r. przepisy art. 64 pkt 1, 2 i 4 stracą ważność, a zastąpią...

Książka obiektu budowlanego (KOB) w formie papierowej w przepisach prawa budowlanego dotąd przywoływana była w art. 64 pkt. 1–4. Od 1 stycznia 2023 r. przepisy art. 64 pkt 1, 2 i 4 stracą ważność, a zastąpią je art. 60a–60r ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, której tekst ukazał się 26 lipca 2022 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 1557).

Jacek Sawicki news Portal e-budownictwo – sprawniejszy proces budowlany

Portal e-budownictwo – sprawniejszy proces budowlany Portal e-budownictwo – sprawniejszy proces budowlany

Portal e-budownictwo w przepisach prawa budowlanego pojawia się w ustawie z dnia 7 lipca 2022 o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, której tekst ukazał się 26 lipca 2022 r. w...

Portal e-budownictwo w przepisach prawa budowlanego pojawia się w ustawie z dnia 7 lipca 2022 o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, której tekst ukazał się 26 lipca 2022 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 1557). Przywołuje go zapis art. 71 w ust. 2b pkt 2, który stanowi, że „Zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części dokonuje się (…) w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem portalu e-budownictwo”. I dalej rozbudowują go przepisy art. 79a–79k...

Jacek Sawicki news Ustawa Prawo budowlane (tekst ujednolicony; stan prawny po nowelizacji wg DzU poz. 1557 z dnia 26.07.2022 r. z późn. zmianami)

Ustawa Prawo budowlane (tekst ujednolicony; stan prawny po nowelizacji wg DzU poz. 1557 z dnia 26.07.2022 r. z późn. zmianami) Ustawa Prawo budowlane (tekst ujednolicony; stan prawny po nowelizacji wg DzU poz. 1557 z dnia 26.07.2022 r. z późn. zmianami)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – stan prawny po ujednoliceniu tekstu ustawy na podstawie Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego...

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – stan prawny po ujednoliceniu tekstu ustawy na podstawie Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane (DzU poz. 2351 z dnia 20.12.2021 r.) wraz ze zmianami: 1. Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przedłużeniem realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (DzU poz. 88 z dnia 14.01.2022 r.); 2. Ustawa z dnia 7 lipca...

Wybrane dla Ciebie

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny » Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? » Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Płyty XPS – następca styropianu »

Płyty XPS – następca styropianu » Płyty XPS – następca styropianu »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? » Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków » Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.