Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Wykorzystanie BIM do wyboru energooszczędnych materiałów izolacyjnych

Wykorzystanie BIM do wyboru energooszczędnych materiałów izolacyjnych, fot. Pixabay

Wykorzystanie BIM do wyboru energooszczędnych materiałów izolacyjnych, fot. Pixabay

Branża budowlana jest jedną z najbardziej szkodliwych dla środowiska oraz pochłaniających największą ilość surowców [9]. Ograniczenie emisji CO2 z sektora budowlanego jest najważniejszym czynnikiem w walce ze zmianami klimatycznymi, której celem jest obniżenie średniej temperatury atmosfery [6]. Budynki odpowiadają za 38% światowych emisji CO2, przy czym 28% pochodzi z eksploatacji budynków, a pozostałe 10% spowodowane jest zużyciem energii niezbędnej do produkcji materiałów i technologii wykorzystywanych w budownictwie [5]. Uwzględniając powyższe informacje, optymalizacja zużycia energii jest istotną częścią działań w kierunku zrównoważonego rozwoju, które warto wprowadzać poprzez zastosowanie inteligentnych rozwiązań budowlanych i korzystanie z materiałów cechujących się wysoką efektywnością energetyczną.

Zobacz także

dr inż. Andrzej Szymon Borkowski, inż. Maja Mórawska Zabudowa jednorodzinna wolnostojąca na wybranej działce ewidencyjnej z wykorzystaniem BIM – warunki lokalizacji

Zabudowa jednorodzinna wolnostojąca na wybranej działce ewidencyjnej z wykorzystaniem BIM – warunki lokalizacji Zabudowa jednorodzinna wolnostojąca na wybranej działce ewidencyjnej z wykorzystaniem BIM – warunki lokalizacji

BIM to proces [1], dzięki któremu powstaje cyfrowa baza danych budynku, już istniejącego lub planowanego. Zawiera ona dane geometryczne obiektu, cechy fizyczne i funkcjonalne, a także te dotyczące kosztów...

BIM to proces [1], dzięki któremu powstaje cyfrowa baza danych budynku, już istniejącego lub planowanego. Zawiera ona dane geometryczne obiektu, cechy fizyczne i funkcjonalne, a także te dotyczące kosztów czy też wymagane do zapewnienia odpowiedniej konserwacji budynku [2]. BIM jest bardzo ważny we współczesnym budownictwie, ponieważ przechowuje istotne informacje.

dr inż. Andrzej Szymon Borkowski Wdrożenie BIM w przedsiębiorstwie projektowym

Wdrożenie BIM w przedsiębiorstwie projektowym Wdrożenie BIM w przedsiębiorstwie projektowym

Planowanie i realizacja obiektów budowlanych to złożone przedsięwzięcie, w które zaangażowanych jest wielu interesariuszy z różnych dziedzin i branż. Aby projekt budowlany zakończył się sukcesem, konieczne...

Planowanie i realizacja obiektów budowlanych to złożone przedsięwzięcie, w które zaangażowanych jest wielu interesariuszy z różnych dziedzin i branż. Aby projekt budowlany zakończył się sukcesem, konieczne jest ciągłe uzgadnianie i intensywna wymiana informacji między różnymi interesariuszami.

Rockwool Polska Profesjonalne elementy konstrukcyjne BIM dla budownictwa

Profesjonalne elementy konstrukcyjne BIM dla budownictwa Profesjonalne elementy konstrukcyjne BIM dla budownictwa

W nowoczesnym projektowaniu budynków standardem staje się technologia BIM (Building Information Modeling). Jest to złożony system informacji technicznej, który na podstawie trójwymiarowego modelu obiektu...

W nowoczesnym projektowaniu budynków standardem staje się technologia BIM (Building Information Modeling). Jest to złożony system informacji technicznej, który na podstawie trójwymiarowego modelu obiektu opisuje cechy zastosowanych rozwiązań.

***
W artykule przedstawiono zastosowanie BIM w procesach z zakresu modelowania energetycznego (BEM). Zaprezentowano przykłady z literatury ukazujące zasadność stosowania BIM w symulacjach i analizach energetycznych, wskazując na korzyści płynące z tych zastosowań, jakimi są m.in.: energooszczędność, ułatwianie wprowadzania innowacyjnych rozwiązań projektowych, projektowanie w sposób zorientowany na zrównoważony rozwój oraz ochronę środowiska, jak również tworzenie kompleksowej dokumentacji budowlanej. W celu zbadania użyteczności technologii BIM oraz BEM w wyborze energooszczędnych, ekologicznych materiałów budowlanych wykonano analizy energetyczne w oprogramowaniu Archicad wraz z wbudowanym narzędziem Energy Evaluation. Otrzymane w formie raportów wyniki pozwalają m.in. na oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energię niezbędną do ogrzewania badanego budynku oraz koszty tej energii. Celem analiz było wyłonienie najbardziej energooszczędnego materiału izolacyjnego, dlatego przeprowadzono przegląd dostępnych na rynku materiałów izolacyjnych oraz ich parametrów.

Using BIM to select the most energy-efficient insulation materials

This paper presents the application of BIM in energy modeling (BEM) processes. Examples from the literature demonstrating the validity of using BIM in energy simulation and analysis are presented, pointing out the benefits of these applications, which include energy efficiency, facilitating innovative design solutions, sustainability-oriented design and environmental protection, as well as the creation of comprehensive construction documentation. In order to investigate the usefulness of BIM and BEM technologies in the selection of energy-efficient, environmentally friendly building materials, energy analyses were performed in Archicad software with the built-in Energy Evaluation tool. The results, obtained in the form of reports, allow, among other things, the estimation of the annual energy demand necessary for heating the studied building and the cost of this energy. The purpose of the analyses was to select the most energy-efficient insulation material, hence a review of the insulation materials available on the market and their parameters was carried out.

Obecnie w procesach inwestycyjno-budowlanych coraz częściej stosuje się BIM (Building Information Modeling). Zarówno na etapie projektowania, jak i podczas przeprowadzania analiz BIM pełni wiodącą rolę jako technologia [3]. Skrót BEM jest rozwijany jako Building Energy Modeling – Modelowanie Energetyczne Budynku, a więc proces wykorzystania technologii BIM w analizach i symulacjach z zakresu energetyki budynków [2]. Procesy te są przeprowadzane dzięki wykorzystaniu cyfrowego modelu budynku, który stanowi niejako energetyczną charakterystykę budynku, posiadając nie tylko dane geometryczne, lecz także wszelkie informacje dotyczące energii. W jego strukturze znajdą się informacje o systemach energetycznych, rodzaju izolacji, nieprzezroczystych przegrodach zewnętrznych, przeszklonych konstrukcjach, źródłach energii, danych klimatycznych oraz aspektach związanych z ogrzewaniem, chłodzeniem i wentylacją (system HVAC – Heating, Ventilating, and Air Conditioning) [11].

Wczytanie dokładnych danych wyjściowych w modelu pozwoli w dalszym procesie wykorzystywać wszelkie możliwości BEM. Jedną z nich jest przeprowadzanie symulacji energetycznych ES (Energy Simulation), które ułatwiają analizę i ocenę efektywności energetycznej budynku na różnych etapach projektowania i eksploatacji [4]. Dzięki temu możliwa jest ocena wpływu korzystania z odnawialnych źródeł energii, takich jak panele fotowoltaiczne czy kolektory słoneczne. Symulacje dają również pogląd na ogólne zużycie energii budynku czy umożliwiają ocenę wpływu na inteligentne sterowanie oświetleniem i klimatyzacją. Celem tych działań jest optymalizacja efektywności energetycznej czy analiza kosztów związanych z zużyciem energii, co pozwala zidentyfikować obszary, gdzie można wprowadzić ulepszenia.

BEM umożliwia wspomaganie projektowanie budynków zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Przeprowadzane symulacje uwzględniają aspekty takie jak zmniejszenie zużycia energii, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, poprawę jakości powietrza wewnątrz budynku oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii [4]. Stosowanie BEM ma kluczowe znaczenie w przypadku wprowadzania innowacyjnych rozwiązań projektowych, projektowaniu w sposób zorientowany na ochronę środowiska, jak również tworzeniu kompleksowej dokumentacji budowlanej. BEM ułatwia tworzenie m.in. audytu budynku, zawierającego informacje dotyczące efektywności energetycznej, parametrów termicznych i innych istotnych danych, co znacznie ułatwia planowanie, zarządzanie projektem i komunikację między różnymi zespołami. Wspomagane są również procesy uzyskiwania certyfikacji energetycznej dla budynków, dostarczając precyzyjne dane, istotne dla spełnienia standardów regulacyjnych [7].

Niezwykle istotna jest również kwestia certyfikacji budynków, która stała się nieodłącznym elementem procesu inwestycyjnego. Liczba budynków posiadających certyfikację rośnie w bardzo szybkim tempie. Powierzchnia użytkowa budynków z certyfikatami wzrosła w Polsce o 24%, w ciągu roku (od marca 2021 do marca 2022) [5]. Tendencja ta jest spowodowana rosnącą świadomością ekologiczną wśród inwestorów czy użytkowników budynków oraz posiadaną wiedzą o negatywnym wpływie budownictwa na środowisko.

W Polsce najczęściej przyznaje się certyfikaty LEED i BREEAM, które różnią się miedzy sobą kryteriami oceny. LEED ocenia budynki pod kątem wydajności energetycznej, jakości powietrza wewnętrznego, gospodarowania zasobami naturalnymi, a także innych kwestii zrównoważonego rozwoju. BREEAM bada aspekty zrównoważonego projektowania, takie jak zarządzanie, zdrowie i komfort użytkowników, energetykę i transport, a także ekosystemy i materiały. Obie metody certyfikacji mają ten sam cel: promowanie zrównoważonego budownictwa i eksploatacji budynków, a także dążą do zapewnienia wyższej efektywności energetycznej poprzez zastosowanie zaawansowanych technologii, izolacji termicznej i optymalizacji systemów HVAC (ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja). Budynki posiadające certyfikaty muszą zagwarantować właściwą jakość powietrza wewnętrznego, dostęp do naturalnego oświetlenia oraz komfort dla ich mieszkańców czy pracowników [7]. 

Certyfikacja budynków staje się więc narzędziem ukazującym stan faktyczny budynków, świadcząc o bardziej ekologicznych, efektywnych energetycznie i komfortowych rozwiązaniach. Pozwalaja onie tylko do chronić środowisko, ale także poprawić jakość życia użytkowników. Istotność zagadnienia procesu BEM oraz niewielka liczba opracowań na ten temat skłoniła autorów do podjęcia tego problemu. Celem działań jest pomoc w wyborze najbardziej energooszczędnego materiału izolacyjnego, poprzez przedstawienie wyników analiz i symulacji energetycznych przeprowadzanych na modelu cyfrowym budynku.

Przegląd literatury 

BEM ma szerokie zastosowanie w projektowaniu, budowie i zarządzaniu budynkiem. Na etapie tworzenia projektu budowlanego pozwala kontrolować parametry tak, aby móc uzyskać optymalne rezultaty w zakresie zużycia energii. Już na etapie planowania można zarządzać kosztami inwestycji i tworzyć kompromis między nakładem pieniężnym na budowę a prognozowanymi wydatkami związanymi z energią. W wielu przypadkach BEM może obniżyć zarówno koszty energii, jak i początkowe koszty budowy [12]. 

BEM jest również przydatnym narzędziem przy tworzeniu systemów HVAC – pozwala  uzyskać symulację energetyczną przy zastosowaniu różnych systemów sterowania oraz przy różnym umiejscowieniu poszczególnych elementów systemu HVAC. Dzięki temu dany system odpowiada indywidualnym potrzebom inwestycji i skutecznie może radzić sobie z obciążeniami termicznymi. Modele energetyczne wspomagają także kontrolowanie danego projektu pod względem zgodności z przepisami. Umożliwiają łatwiejsze dostosowanie projektu do standardów związanych z certyfikacją ekologiczną. Dzięki możliwemu przewidzeniu potencjalnych wydatków na zużycie energii, BEM jest również bardzo przydatnym narzędziem dla przedsiębiorstw użyteczności publicznej oraz samorządów lokalnych. Poza długotrwałym zaplanowaniem prognozowanych wydatków, wykorzystuje się go przy tworzeniu programów efektywności energetycznej na dużą skalę, a także kształtuje się prototypy wyznaczające standardy energetyczne dla wyżej wymienionych instytucji [12]. 

straty ciepla w budynku rys1

Rys. 1. Rozkład strat ciepła w budynku – opracowanie własne na podstawie otrzymanego modelu pozyskanego ze strony internetowej Graphisoft Help Center (źródło: https://helpcenter.graphisoft.com/).

Straty ciepła w budynku stanowią kluczowy obszar rozważań związanych z tematem energooszczędności. W kontekście dążeń do zrównoważonego i efektywnego energetycznie budownictwa, ich minimalizowanie staje się priorytetem. Mają one istotne konsekwencje dla efektywności energetycznej budynku, kosztów eksploatacyjnych oraz ogólnej wydajności konstrukcji [8]. Straty ciepła w budynku mają miejsce przez różnego rodzaju przegrody zewnętrzne: ściany, dach, okna (rys. 1). Zależą od powierzchni przegród, przez które wydostaje się ciepło, ich współczynnika przenikania ciepła oraz różnicy temperatury po obu stronach przegrody.

Największe jednak straty ciepła odnotowuje się w systemie wentylacyjnym. Zapotrzebowanie na ciepło do wentylacji zależy od wielkości strumienia powietrza wentylacyjnego oraz od tego, o ile stopni musi zostać ogrzane powietrze napływające do budynku z zewnątrz. W przypadku domów jednorodzinnych z wentylacją grawitacyjną, konieczne jest podgrzanie powietrza zewnętrznego do pożądanej temperatury wewnętrznej, dlatego ograniczenie strat ciepła w takim przypadku jest trudnym zadaniem, chyba że zdecydujemy się zastosować zaawansowane systemy, takie jak wymiennik gruntowy lub/i rekuperator ciepła. 

W większości przypadków straty ciepła mogą być istotnie ograniczone poprzez odpowiednie ocieplenie budynku, uszczelnienie oraz ewentualne wymienienie okien i drzwi.

Rynek budowlany w Polsce przedstawia bogatą ofertę materiałów izolacyjnych, obejmujących różne ich rodzaje, zastosowania i technologie. Dostępne są materiały o zróżnicowanych właściwościach i parametrach pod kątem izolacyjności termicznej, akustycznej oraz energooszczedności, tak aby każdy mógł wybrać te najbardziej dopasowane do jego potrzeb. Wśród najbardziej popularnych materiałów w Polsce znalazły się: styropian, wełna mineralna, pianka poliuretanowa, płyty OSB z warstwą izolacyjną, folie izolacyjne, a także nowoczesne rozwiązania oparte na materiałach ekologicznych, takie jak izolacje celulozowe czy wełna drzewna.

materialy izolacyjne tabela1

Tabela 1. Parametry materiałów izolacyjnych stosowanych w Polsce

W tabeli (tabela 1) porównano pięć różnych materiałów izolacyjnych, przyglądając się ich wybranym parametrom i właściwościom, a także orientacyjnej cenie za m2. W dalszych analizach porównano następujące parametry materiałów izolacyjnych: współczynnik przewodzenia ciepła, pojemność cieplną, opór cieplny*, gęstość oraz cenę materiału za m2**.

Analizę energooszczędności wybranych stosowanych w Polsce materiałów izolacyjnych rozpoczęto od zapoznania się z możliwościami kilku aplikacji umożliwiających przeprowadzenie analiz energetycznych budynku. Pierwszą rozważaną ścieżką realizacji celu było wykorzystanie oprogramowania Autodesk Revit, następnie aplikacji Insight do przeprowadzenia analiz energetycznych oraz Green Building Studio do generowania raportów z wynikami. Drugim, wybranym ostatecznie do badań wariantem, było zastosowanie programu Archicad wraz z wybudowanym narzędziem Energy Evaluation. Zastosowana metoda pozwoliła na generowanie raportów energetycznych w jednej aplikacji. Poniższy schemat przedstawia dwie rozważane możliwości metodyki pracy.  

Zintegrowane ze środowiskiem Archicada narzędzie Energy Evaluation oferuje łatwy w obsłudze przepływ pracy umożliwiający wykonywanie dynamicznych obliczeń energii budynku. Energy Evaluation umożliwia architektom monitorowanie i kontrolowanie wszystkich parametrów projektu architektonicznego, które wpływają na wydajność energetyczną budynku. Narzędzie przeprowadza wiarygodną, dynamiczną ocenę energetyczną na wszystkich etapach procesu projektowania, dzięki czemu architekci mogą podejmować świadome decyzje dotyczące efektywności energetycznej swoich budynków od wyboru energooszczędnych materiałów, po typ instalacji do ogrzewania, klimatyzacji i wentylacji. Do analiz wykorzystano model BIM domu jednorodzinnego dostępny na stronie internetowej Graphisoft Help Center (https://helpcenter.graphisoft.com/).

analiza pomieszczenia

Rys. 2. Rzut piętra z oznaczonym pomieszczeniem, na którym dokonywano analiz.

Aby uprościć analizy energetyczne, badania dotyczące energooszczędności materiałów izolacyjnych przeprowadzono w pojedynczym pomieszczeniu. Do realizacji wybrano sypialnię o powierzchni ok. 11 m2 wskazanej na rys.2

Pracę w oprogramowaniu Archicad rozpoczęto od wyboru modelu oraz dostosowania go do warunków i standardów izolacyjnych stosowanych w Polsce. 

model blok termiczny

Rys. 3. Widok perspektywiczny analizowanego bloku termicznego.

W pierwszej kolejności utworzono materiały izolacyjne, uzupełniając właściwości termiczne wybranych wcześniej materiałów, wykorzystując informacje zamieszczone w specyfikacjach technicznych materiałów oraz w opisach właściwości na stronach poszczególnych producentów. Utworzonym materiałom nadano parametry, takie jak współczynnik przewodzenia ciepła, pojemność cieplna oraz gęstość. Następnie utworzono struktury ścian zewnętrznych budynku z wykorzystaniem analizowanych materiałów izolacyjnych oraz bloczków z betonu komórkowego. Kolejnym krokiem był dobór grubości warstwy izolacyjnej. W celu przeprowadzenia analiz w polskich warunkach wybrano odpowiednie ustawienia środowiska modelu. Podano długość i szerokość geograficzną dla Warszawy, a tym samym odpowiednią strefę klimatyczną. Przeprowadzenie symulacji energetycznych poprzedzono utworzeniem w oprogramowaniu Archicad bloku termicznego i przypisaniem do niego analizowanego pomieszczenia (rys. 3).

Następnie dla bloku termicznego wybrano typ ogrzewania, klimatyzacji i wentylacji. W analizowanym przykładzie zdecydowano się na wybór pompy ciepła. Na zakończenie, przed wykonaniem analiz wskazano struktury oraz otwory uwzględnione do analizy. Metodykę pracy i generowania raportów energetycznych prezentuje poniższy schemat (rys. 4).

symulacje energetyczn schemat

Rys. 4. Schemat metodyki pracy przy wykonywaniu symulacji energetycznych – opracowanie własne.

Wyniki

Pierwszą część raportu – Key Values stanowią podstawowe informacje o modelu oraz wartości współczynników niezbędne do przeprowadzenia symulacji energetycznych wykorzystywane przez narzędzie do obliczeń. Znajdują się tutaj nazwa projektu, lokalizacja modelu (długość i szerokość geograficzna), informacja o strefie klimatycznej, a także informacje o geometrii budynku. Dalej zamieszczono informacje o utworzonych w modelu blokach termicznych, dla których przeprowadzono analizę. Bilans energii pobieranej i emitowanej, zysków i strat energii prezentowany jest w raportach w formie wykresu (rys. 5). Wynika z niego, ile energii jest pobierane tygodniowo na różne cele, w tym ogrzewanie, oświetlenie i dostarczanie ciepłej wody. Podział pobieranej i emitowanej energii na poszczególne tygodnie umożliwia przeanalizowanie zmienności zapotrzebowania na energię na różne cele w ciągu roku.

bloki termiczne rys5

Rys. 5. Wykres przedstawia utworzone w modelu bloki termiczne.

W dalszej części raportu znajdują się dzienne profile temperatury dla czterech dni, będących reprezentantami pór roku. Umożliwiają one przeanalizowanie zmienności temperatury wewnątrz i na zewnątrz budynku w ciągu doby. Kolejna część raportu zawiera dane projektowe HVAC (rys. 6). Jest ona kluczowa dla badań, ponieważ znajduje się tam informacja o rocznym zapotrzebowaniu na energię do ogrzewania i ochładzania pomieszczeń.

zrodla energii rys

Rys. 6. Wartości parametrów systemu HVAC.

Raport wynikowy kończy zestawienie zużywanej rocznie energii z podziałem na cele wykorzystania energii (rys. 7), ale także źródła, z których ona pochodzi, z podziałem na odnawialne i nieodnawialne (rys. 8).

zuzycie energii hvac

Rys. 7. Roczne zestawienie zużywanej energii.

zrodla energii rys

Rys. 8. Źródła zużywanej energii.

ceny energii surowcow

Rys. 9. Ceny energii i surowców energetycznych wg źródeł internetowych (aktualne na dzień 20.12.2023 r.).

Po uzupełnieniu cen energii z różnych źródeł oraz wyborze odpowiedniej waluty możliwe jest obliczenie rocznych kosztów zużytej energii, zarówno na cele ogrzewania pomieszczeń, jak i zaopatrzenie w ciepłą wodę czy energię elektryczną do oświetlenia i zużywaną przez domowe urządzenia. Aktualne ceny surowców i energii uzupełniono w oprogramowaniu na podstawie źródeł internetowych (rys. 9).

Wyniki obliczeń zawierające roczne koszty zużytej energii oraz ogrzewania pomieszczenia umieszczone są w części raportu Energy Consumption and Savings (rys.10–11).

koszty energii ogrzewania10

Rys. 10. Roczne koszty energii elektrycznej oraz ogrzewania dla analizowanego bloku termicznego.

koszty energii ogrzewania11

Rys. 11. Roczne koszty energii elektrycznej oraz ogrzewania dla analizowanego bloku termicznego.

W celu przeanalizowania energooszczędności materiałów wygenerowano raporty energetyczne dla poszczególnych materiałów izolacyjnych. Aby wiarygodnie porównać właściwości materiałów, raporty są w dwóch wariantach:

 • pierwszy – zakładający jednakową grubość zastosowanych materiałów izolacyjnych (20 cm) i porównanie rocznego zapotrzebowania na energię do ogrzewania analizowanego pomieszczenia,
 • drugi – zakładający stały poziom rocznego zapotrzebowania na energię do ogrzewania pomieszczenia (na poziomie zapotrzebowania uzyskanego przy wykorzystaniu do izolacji budynku 20 cm styropianu) i sprawdzenie grubości warstw izolacyjnych z różnych materiałów niezbędnych do zachowania rocznego zapotrzebowania energii na ogrzewanie na tym poziomie.

Dla obu przypadków wygenerowano raporty energetyczne dla każdego z analizowanych materiałów. Wyniki przedstawiono poniżej (tabela 2, tabela 3).

zapotrzebowanie na energie tab2

Tabela 2. Roczne zapotrzebowanie na energię do ogrzania i ochłodzenia pomieszczenia – opracowanie własne.

grubosc izolacji tab3

Tabela 3. Grubość koniecznej warstwy izolacyjnej – opracowanie własne.

Najlepsze wyniki w obu wariantach rozwiązania uzyskano w przypadku pianki PUR. W pierwszym wariancie dla tego materiału otrzymano najniższą ilość zapotrzebowania na energię do ogrzania badanego pomieszczenia w ciągu roku. 

porownanie grubosci warstw izolacyjnych

Rys. 12. Porównanie grubości warstw izolacyjnych badanych materiałów – opracowanie własne.

W drugim podejściu, przy zachowaniu stałego poziomu pobieranej na cele ogrzewania energii, potrzebna warstwa izolacyjna pianki PUR jest najcieńsza spośród badanych materiałów i znacznie cieńsza niż najbardziej powszechnie stosowane płyty styropianowe czy wełna mineralna. Stosunkowo dobry wynik uzyskały też płyty z polistyrenu ekstrudowanego, na co duży wpływ ma ponad 3-krotnie większa gęstość materiału niż w przypadku płyt styropianowych oraz nieco lepsze właściwości termiczne. Spośród badanych materiałów wełne mineralną wyróżnia dość niska pojemność cieplna, za to bardzo duża gęstość. Ostatecznie analizy dla wełny mineralnej dały nieco lepsze wyniki niż w przypadku styropianu. Na wykresie (rys.12) przedstawiono porównanie grubości warstw izolacyjnych badanych materiałów, które dzięki swoim właściwościom termicznym mogą zastąpić każdy centymetr płyt styropianowych. Wykres podsumowuje wyniki analiz uzyskanych w drugim wariancie badania.

porownanie izolacji pur

Rys. 13. Porównanie warstw izolacyjnych [10]

Aby zweryfikować poprawność wyników, odpowiadające sobie grubości badanych warstw izolacyjnych porównano z podobnymi porównaniami ze źródeł internetowych. Na rys.13 pokazano jedno z takich zestawień [10].

W przypadku pianki PUR w badaniu osiągnięto zbliżony wynik do prezentowanego powyżej. W analizie za pomocą narzędzia Energy Evaluation otrzymano wynik, w którym 1 cm styropianu jest równoważny 0,6 cm badanej pianki. Natomiast z podanego źródła wynika proporcja 1 cm styropianu – 0,625 cm pianki PUR. Nieco rozbieżne wyniki otrzymano natomiast w porównaniu styropianu z wełną mineralną. Według wyników analiz badana wełna mineralna wybranego producenta uzyskała nieco lepsze wyniki niż styropian, natomiast we wskazanym źródle, warstwa zastępująca 1 cm styropianu to 1,125 cm wełny.

Generalnie według źródeł internetowych styropian ma lepsze właściwości izolacyjne niż wełna mineralna, stąd aby otrzymać zbliżone wyniki zapotrzebowania na energię potrzebną do ogrzania pomieszczenia, jej warstwa powinna być grubsza. Sukces zależy również w dużej mierze od poprawnego ułożenia ocieplenia. Współczynnik przewodzenia ciepła wełny mineralnej w ogólności znajduje się w przedziale wartości 0,045–0,032 W/(m·K). Z kolei izolacyjność styropianu powinna być mniejsza lub równa wartości 0,031 W/(m·K)***. Współczynnik przewodzenia ciepła w przypadku analizowanych płyt styropianowych jest wyższy niż dla badanej wełny mineralnej, stąd zależność między grubościami jest odwrotna. W podanym źródle [10] nie podano typu wykorzystanego styropianu. Niska wartość współczynnika przewodzenia ciepła wskazuje raczej na wykorzystanie do porównania z innymi materiałami styropianu XPS z dodatkiem grafitu, a nie użytego w badaniu EPS o nieco gorszych właściwościach termicznych.

Podsumowanie

Na rynku dostępne sa materiały o różnych parametrach i właściwościach termicznych, a wybór odpowiedniego jest trudny, gdyż materiał ten stanowi istotny element każdego budynku. Dobór materiału oraz właściwy projekt budynku ma duży wpływ na jego energooszczędność oraz koszty jego eksploatacji. Narzędzia z zakresu technologii BIM oraz BEM mogą ułatwić proces projektowania, a także wybór odpowiednich rozwiązań i technologii HVAC, tak by obiekt był jak najbardziej ekologiczny. Analizy energetyczne dają szereg możliwości zarówno w fazie projektowania, jak i eksploatacji czy potencjalnych renowacji. Stanowią one również istotny element w certyfikacji budynków. Mogą być również przydatne dla producentów materiałów budowlanych, m.in. izolacyjnych, aby przed rozpoczęciem procesu produkcji móc przetestować dany materiał, zmieniając jego parametry na etapie projektu i sprawdzając, które ustawienia właściwości materiału byłyby najbardziej optymalne. Zyski energetyczne i ekonomiczne wynikające z wykorzystania analiz energetycznych w tym zakresie powinny przekonywać przedsiębiorców i samorządy do ich zastosowania.

* Przyjmując dla danego materiału grubość koniecznej warstwy izolacyjnej, opór cieplny wyliczono tak, aby zapotrzebowanie energii do rocznego ogrzania pomieszczenia była na poziomie 7868 kWh. Grubość poszczególnych warstw izolacyjnych przedstawiono na rys.13.

** Ceny materiałów aktualne na dzień 15.11.2023 r.
*** Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 27.10.2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Literatura

 1. Biblus. (2018, październik 2023). From BIM to BEM (Building Energy Model), the energy model of a buildings technical installation system, https://biblus.accasoftware.com/
 2. Borkowski, A. S. et al. (2022, sierpień 7). Analizy energetyczne w modelach BIM 6D. Materiały Budowlane, 8, strony 52–53.
 3. Borkowski, A. S. (2023). Evolution of BIM: Epistemology, genesis and division into periods. Journal of Information Technology in Construction, 28, 646–661. 
 4. Farzaneh, A. (2019, maj), www.sciencedirect.com/. Pobrano z lokalizacji Review of using Building Information Modeling for building energy modeling during the design process.
 5. Franke, D. i Kuczera, A. (2023). Zrównoważone certyfikowane budynki. Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego.
 6. Hanifa, M. (2023, styczeń), www.researchgate.net/. Pobrano z lokalizacji A review on CO2 capture and sequestration in the construction industry: Emerging approaches and commercialised technologies.
 7. Jański, M. (2021, grudzień 1). Certyfikacja budynków. Czym się różnią certyfikaty LEED i BREEAM? Jak je uzyskać? Pobrano z lokalizacji www.cbre.pl/, https://nieruchomosci.infor.pl/
 8. Meles, T. H. (2023, wrzesień). How well do building energy performance certificates predict heat loss? Pobrano z lokalizacji https://drytac.pl/
 9. Rodrigues, A. I. (2020, sierpień), www.researchgate.net/. Pobrano z lokalizacji Energy efficiency assessment of a public building resourcing a BIM model.
 10. TermoPUR, 2023 „Pianka PUR”, http://termopur.com/pianka-pur
 11. Truong, N.-S., Ngoc-Tri, N. i Nguyen, Q.-T. (2023, grudzień). Optimizing Envelope Design and Window Performance for Energy-Efficient Buildings Through Integration of Building Information and Energy Modeling (BIM-BEM). Pobrano z lokalizacji https://www.researchgate.net/.
 12. Xiwang, L. i Jin, W. (2014, marzec). Review of building energy modeling for control and operation, https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1364032114003815?via%3Dihub

Komentarze

Powiązane

Janusz Banera Zarządzanie ryzykiem w branży budowlanej

Zarządzanie ryzykiem w branży budowlanej Zarządzanie ryzykiem w branży budowlanej

Podczas realizacji projektów renowacji zbiorników w oczyszczalniach ścieków występuje bardzo dużo różnych czynników, których wpływ wywołuje określone skutki dla trzech kolejnych parametrów efektywności...

Podczas realizacji projektów renowacji zbiorników w oczyszczalniach ścieków występuje bardzo dużo różnych czynników, których wpływ wywołuje określone skutki dla trzech kolejnych parametrów efektywności inwestycji. Tymi parametrami są koszty projektu, czas realizacji inwestycji i jakość wykonanych prac, która determinuje trwałość przeprowadzonej renowacji.

Janusz Banera Opracowanie metodycznego programu zarządzania ryzykiem w branży budowlanej

Opracowanie metodycznego programu zarządzania ryzykiem w branży budowlanej Opracowanie metodycznego programu zarządzania ryzykiem w branży budowlanej

Użycie określenia „metodyczny” dotyczy opracowania takiego modelu, który będzie powtarzalny dla różnych projektów ograniczonych co do analizowanego sektora budownictwa i zastosowanie go przyniesie w przybliżeniu...

Użycie określenia „metodyczny” dotyczy opracowania takiego modelu, który będzie powtarzalny dla różnych projektów ograniczonych co do analizowanego sektora budownictwa i zastosowanie go przyniesie w przybliżeniu podobny skutek.

Janusz Banera Zasady zarządzania ryzykiem w budownictwie

Zasady zarządzania ryzykiem w budownictwie Zasady zarządzania ryzykiem w budownictwie

Błędne założenia dotyczące finansów powinniśmy podzielić na dwie części, pierwsza – ustalanie wysokości budżetu w fazie planowania inwestycji oraz druga – ustalenie budżetu na zbyt niskim poziomie. Ich...

Błędne założenia dotyczące finansów powinniśmy podzielić na dwie części, pierwsza – ustalanie wysokości budżetu w fazie planowania inwestycji oraz druga – ustalenie budżetu na zbyt niskim poziomie. Ich skutki będą lokowały się w różnych rodzajach zagrożeń. Ustalanie wysokości budżetu w fazie planowania inwestycji nie może opierać się na wcześniejszych doświadczeniach, ponieważ z jednej strony każdą tego typu inwestycję należy traktować indywidualnie, gdyż zakres prac nawet przy bliźniaczo podobnych...

dr inż. Maciej Robakiewicz Nowe cele i zasady modernizacji budynków

Nowe cele i zasady modernizacji budynków Nowe cele i zasady modernizacji budynków

Ambitny cel Unii Europejskiej osiągnięcia neutralności klimatycznej nie może być zrealizowany bez głębokich zmian w budynkach, zmian drastycznie zmniejszających ich zapotrzebowanie na energię i emisję...

Ambitny cel Unii Europejskiej osiągnięcia neutralności klimatycznej nie może być zrealizowany bez głębokich zmian w budynkach, zmian drastycznie zmniejszających ich zapotrzebowanie na energię i emisję gazów cieplarnianych. Dla osiągnięcia przyjętego celu konieczne jest zrealizowanie modernizacji niemal wszystkich budynków w całej UE. Jest to gigantyczne i bardzo trudne zadanie, którego realizacja wymaga rozszerzenia zakresu modernizacji dokonywanych w budynkach i zwiększenia tempa ich realizacji.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE news Targi BUDMA 2022 – najważniejsze spotkanie branży budowlanej

Targi BUDMA 2022 – najważniejsze spotkanie branży budowlanej Targi BUDMA 2022 – najważniejsze spotkanie branży budowlanej

Trzydziestej, jubileuszowej edycji Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury BUDMA towarzyszyła ekspozycja Targów Maszyn Budowlanych oraz Materiałów i Technologii dla Budownictwa Infrastrukturalnego...

Trzydziestej, jubileuszowej edycji Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury BUDMA towarzyszyła ekspozycja Targów Maszyn Budowlanych oraz Materiałów i Technologii dla Budownictwa Infrastrukturalnego INTERMASZ/INFRATEC, a także branży kominkowej i kamieniarskiej. Od 1 do 4 lutego, na łącznej powierzchni 36 000 m2, swoją ofertę zaprezentowało ponad 350 firm z 21 krajów.

Czy w najbliższym czasie planujesz modernizację domu lub mieszkania?

Czy w najbliższym czasie planujesz modernizację domu lub mieszkania?

PU Polska – Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji Działalność edukacyjna i informacyjna związku PU Polska

Działalność edukacyjna i informacyjna związku PU Polska Działalność edukacyjna i informacyjna związku PU Polska

PU Polska Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji to organizacja założona w 2017 r. i zrzeszająca ośmiu największych pracodawców – producentów płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym PUR i poliizocyjanurowym...

PU Polska Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji to organizacja założona w 2017 r. i zrzeszająca ośmiu największych pracodawców – producentów płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym PUR i poliizocyjanurowym PIR.

mgr inż. Maria Dreger Projekt normy prEN 17237 w europejskiej ankiecie CEN

Projekt normy prEN 17237 w europejskiej ankiecie CEN Projekt normy prEN 17237 w europejskiej ankiecie CEN

Metoda ocieplania ścian zewnętrznych przymocowanymi do nich płytami izolacji cieplnej pokrytymi tynkiem jest znana od kilkudziesięciu lat. Systemowe rozwiązania ETICS są wykorzystywane w Polsce od lat...

Metoda ocieplania ścian zewnętrznych przymocowanymi do nich płytami izolacji cieplnej pokrytymi tynkiem jest znana od kilkudziesięciu lat. Systemowe rozwiązania ETICS są wykorzystywane w Polsce od lat 90. ubiegłego wieku. W Europie ten sposób ocieplenia jest jednym z popularniejszych i powszechnie stosowanym. W tej sytuacji może zaskakiwać dotychczasowy brak zharmonizowanej normy europejskiej na zestawy do ociepleń ETICS, ale jednocześnie cieszyć, że właśnie zostały ukończone wieloletnie prace nad...

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Długoterminowa Strategia Renowacji

Długoterminowa Strategia Renowacji Długoterminowa Strategia Renowacji

Długoterminowa Strategia Renowacji, którą strona polska powinna przedłożyć Komisji Europejskiej do 10 marca 2020 r., jest jednym z wymogów warunkujących dostępność środków finansowych Unii Europejskiej...

Długoterminowa Strategia Renowacji, którą strona polska powinna przedłożyć Komisji Europejskiej do 10 marca 2020 r., jest jednym z wymogów warunkujących dostępność środków finansowych Unii Europejskiej w ramach perspektywy na lata 2021–2027. Strategia przygotowana przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii wskazuje na potrzebę promocji głębokiej termomodernizacji i zwiększenia tempa termomodernizacji w Polsce z 1 do ok. 3 proc. rocznie. Od marca 2021 roku dokument oczekuje na podpisanie przez premiera...

dr inż. Andrzej Konarzewski Zrównoważone budownictwo – wprowadzenie do problematyki oceny

Zrównoważone budownictwo – wprowadzenie do problematyki oceny Zrównoważone budownictwo – wprowadzenie do problematyki oceny

Sektor budownictwa dostarcza od 5% do 10% Produktu Krajowego Brutto (PKB) w każdym kraju na świecie i jest głównym pracodawcą, z 10% zatrudnieniem. W tym samym czasie jest odpowiedzialny za zużycie 40%...

Sektor budownictwa dostarcza od 5% do 10% Produktu Krajowego Brutto (PKB) w każdym kraju na świecie i jest głównym pracodawcą, z 10% zatrudnieniem. W tym samym czasie jest odpowiedzialny za zużycie 40% energii, 50% wszystkich naturalnych zasobów i 60% powstających odpadów. Zrównoważony sektor budowlany jest kluczem będącym w stanie doprowadzić do redukcji globalnej emisji gazów cieplarnianych (GHG), a także jest odpowiedzialny za bardziej zrównoważony świat.

Janusz Banera Zarządzanie ryzykiem w budownictwie

Zarządzanie ryzykiem w budownictwie Zarządzanie ryzykiem w budownictwie

Ustalanie oceny i charakteru ryzyka dla zidentyfikowanych czynników jest kluczowym działaniem w celu trafności decyzji w późniejszych krokach związanych z wdrażaniem adekwatnych działań zaradczych.

Ustalanie oceny i charakteru ryzyka dla zidentyfikowanych czynników jest kluczowym działaniem w celu trafności decyzji w późniejszych krokach związanych z wdrażaniem adekwatnych działań zaradczych.

Małgorzata Kośla Rola ekologii w budownictwie – zrównoważone budownictwo

Rola ekologii w budownictwie – zrównoważone budownictwo Rola ekologii w budownictwie – zrównoważone budownictwo

Zrównoważone budownictwo ma na celu zmniejszenie wpływu tej gałęzi przemysłu na środowisko i już dawno przestało być jedynie chwilowym trendem, a stało się koniecznością. Ekologiczne budownictwo stale...

Zrównoważone budownictwo ma na celu zmniejszenie wpływu tej gałęzi przemysłu na środowisko i już dawno przestało być jedynie chwilowym trendem, a stało się koniecznością. Ekologiczne budownictwo stale się rozwija i znacząco poprawia jakość życia mieszkańców i stan planety. Ekonomiczne wykonawstwo, oszczędna eksploatacja obiektu, ekologiczne technologie i materiały to tylko kilka warunków zrównoważonego budownictwa. Rola ekologii w budownictwie jest ogromna i pełni kluczową funkcję w zachowaniu zrównoważonego...

Małgorzata Kośla news Budowa domu do 70 m2 bez pozwolenia w praktyce – szansa czy zagrożenie

Budowa domu do 70 m2 bez pozwolenia w praktyce – szansa czy zagrożenie Budowa domu do 70 m2 bez pozwolenia w praktyce – szansa czy zagrożenie

Budowa domu do 70 m2 bez pozwolenia to jeden z pomysłów rządu realizowany w ramach Polskiego Ładu. Nowa ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zakłada ułatwienia w budowie domów do 70 m2...

Budowa domu do 70 m2 bez pozwolenia to jeden z pomysłów rządu realizowany w ramach Polskiego Ładu. Nowa ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zakłada ułatwienia w budowie domów do 70 m2 i, jak zapowiadają rządzący, ma sprzyjać szybszej realizacji budowy. Czy na pewno tak będzie? Sprawdź, na czym polega budowa domu do 70 m2 bez pozwolenia, jakie są procedury i wymogi oraz poznaj możliwe zagrożenia budowy domu bez kierownika budowy.

Materiały prasowe news BUDMA 2022: Złote Medale Grupy MTP i PARP

BUDMA 2022: Złote Medale Grupy MTP i PARP BUDMA 2022: Złote Medale Grupy MTP i PARP

Zeroemisyjna minikoparka, technologie smart home i materiały budowlane poprawiające termoizolację budynków – to kilka przykładów produktów nagrodzonych Złotym Medalem podczas tegorocznej edycji Targów...

Zeroemisyjna minikoparka, technologie smart home i materiały budowlane poprawiające termoizolację budynków – to kilka przykładów produktów nagrodzonych Złotym Medalem podczas tegorocznej edycji Targów Budownictwa i Architektury BUDMA oraz Międzynarodowych Targów Maszyn Budowlanych, Pojazdów i Sprzętu Specjalistycznego INTERMASZ, odbywających się w Poznaniu. Nagrodzone rozwiązania wyróżniają dbałość o aspekty środowiskowe, funkcjonalność, a także wyjątkowy design. Po raz pierwszy partnerem i patronem...

Małgorzata Kośla Oznakowanie ekologiczne budynków i wyrobów budowlanych

Oznakowanie ekologiczne budynków i wyrobów budowlanych Oznakowanie ekologiczne budynków i wyrobów budowlanych

Oznakowanie ekologiczne budynków i wyrobów budowlanych jest koniecznością w zakresie zrównoważonego budownictwa. Jednak wybór systemu certyfikacji nie jest prosty. Od czego zależy oznakowanie ekologiczne...

Oznakowanie ekologiczne budynków i wyrobów budowlanych jest koniecznością w zakresie zrównoważonego budownictwa. Jednak wybór systemu certyfikacji nie jest prosty. Od czego zależy oznakowanie ekologiczne budynków i wyrobów budowlanych? Przede wszystkim od lokalizacji, standardów obowiązujących w danym kraju, a także przeznaczenia budynku. Bez względu na jego rodzaj, każdy system weryfikacyjny ma za zadanie poprawić jakość życia, zmniejszyć ingerencję w środowisko naturalne oraz dbać o wykorzystywanie...

Małgorzata Kośla news Budowa domów do 70 m2 bez pozwolenia – jak korzystać z darmowych projektów domów?

Budowa domów do 70 m2 bez pozwolenia – jak korzystać z darmowych projektów domów? Budowa domów do 70 m2 bez pozwolenia – jak korzystać z darmowych projektów domów?

Przepisy powiązane z tzw. Polskim Ładem budzą niemałe kontrowersje. Wśród nowych ustaleń są zarówno pozytywne, jak i negatywne zmiany. Budowa domów do 70 m2 bez pozwolenia to jedno założeń programu, w...

Przepisy powiązane z tzw. Polskim Ładem budzą niemałe kontrowersje. Wśród nowych ustaleń są zarówno pozytywne, jak i negatywne zmiany. Budowa domów do 70 m2 bez pozwolenia to jedno założeń programu, w którym z jednej strony możemy zyskać, z drugiej zaś stracić. Rząd opublikował niedawno wyniki konkursu na bezpłatny projekt domu do 70 m2. 38 zwycięskich propozycji ma pomóc inwestorom i odciążyć ich finansowo. Dowiedz się, jak i kiedy będzie można skorzystać z darmowych projektów domów do 70 m2 bez...

Materiały prasowe news Polska przyjęła strategię w zakresie renowacji budynków

Polska przyjęła strategię w zakresie renowacji budynków Polska przyjęła strategię w zakresie renowacji budynków

Rada Ministrów przyjęła Długoterminową Strategię Renowacji Budynków (DSRB). Dzięki jej realizacji poprawi się efektywność energetyczna budynków, jakość powietrza, a także komfort życia mieszkańców i spadnie...

Rada Ministrów przyjęła Długoterminową Strategię Renowacji Budynków (DSRB). Dzięki jej realizacji poprawi się efektywność energetyczna budynków, jakość powietrza, a także komfort życia mieszkańców i spadnie emisja CO2. Powstaną również nowe miejsca pracy przy termomodernizacji budynków.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Raport BPIE: czyli gdzie jest Polska w zakresie efektywności energetycznej

Raport BPIE: czyli gdzie jest Polska w zakresie efektywności energetycznej Raport BPIE: czyli gdzie jest Polska w zakresie efektywności energetycznej

W styczniu 2022 r. Buildings Performance Institute Europe opublikował raport „Ready for carbon neutral by 2050? Assessing ambition levels in new building standards across the EU” w kontekście wymagań dyrektywy...

W styczniu 2022 r. Buildings Performance Institute Europe opublikował raport „Ready for carbon neutral by 2050? Assessing ambition levels in new building standards across the EU” w kontekście wymagań dyrektywy EPBD oraz średnio- (2030) i długoterminowych (2050) ambicji UE w zakresie dekarbonizacji. Niniejszy raport zawiera ocenę i porównanie poziomów ambicji nowych standardów budowlanych w sześciu krajach: Flandria, Francja, Niemcy, Włochy, Polska i Hiszpania.

Maciej Boryczko, radca prawny, Piotr Tracz, adwokat Zasady gwarancji w budownictwie

Zasady gwarancji w budownictwie Zasady gwarancji w budownictwie

Mówi się, że najlepsze umowy to takie, które w zapomnieniu tkwią w zakurzonym segregatorze. Realizacja umowy poszła sprawnie – wszystkie strony wywiązały się ze swych zobowiązań w terminie, w tym zrealizowały...

Mówi się, że najlepsze umowy to takie, które w zapomnieniu tkwią w zakurzonym segregatorze. Realizacja umowy poszła sprawnie – wszystkie strony wywiązały się ze swych zobowiązań w terminie, w tym zrealizowały płatności, zachowały terminy etc. Słowem, nie było potrzeby wracać do warunków współpracy. Nie zawsze jest tak pięknie, wszak wiadomo – umowę przygotowuje się na złe czasy, więc od czasu do czasu trzeba do umowy wrócić. I wówczas, gdy coś pójdzie niezgodnie z założeniami, umowy przechodzą prawdziwy...

dr Barbara Lucyna Pietruszka, dr inż. Ewa Sudoł, dr inż. Ewelina Kozikowska, mgr inż. Marcin Czarnecki, mgr inż. Maria Wichowska Wykorzystanie kompozytów na bazie odpadów pokonsumenckich w sektorze budowlanym

Wykorzystanie kompozytów na bazie odpadów pokonsumenckich w sektorze budowlanym Wykorzystanie kompozytów na bazie odpadów pokonsumenckich w sektorze budowlanym

W ramach projektu B+R CEPLAFIB (LIFE17 ENV/SI/000119), finansowanego z Programu LIFE [12], wytworzono innowacyjne materiały kompozytowe, które mogą być stosowane w różnych gałęziach przemysłu, w tym w...

W ramach projektu B+R CEPLAFIB (LIFE17 ENV/SI/000119), finansowanego z Programu LIFE [12], wytworzono innowacyjne materiały kompozytowe, które mogą być stosowane w różnych gałęziach przemysłu, w tym w budownictwie. Opracowane materiały w 100% pochodzą z recyklingu polietylenowych (PE) i polipropylenowych (PP) odpadów pokonsumenckich oraz papieru gazetowego. Testowano formuły mieszanek, różniące się zawartością włókien, środków sprzęgających i modyfikatorów udarności. Wynikiem prowadzonych prac było...

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Rozporządzenie w sprawie ekoprojektu dla produktów zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju (REZP)

Rozporządzenie w sprawie ekoprojektu dla produktów zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju (REZP) Rozporządzenie w sprawie ekoprojektu dla produktów zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju (REZP)

Choć w ostatnich latach poczyniono postępy, wpływ konsumpcji na środowisko wciąż wykracza poza bezpieczny dla ludzkości obszar działania, ponieważ na kilka sposobów przekraczamy granice planety w UE. W...

Choć w ostatnich latach poczyniono postępy, wpływ konsumpcji na środowisko wciąż wykracza poza bezpieczny dla ludzkości obszar działania, ponieważ na kilka sposobów przekraczamy granice planety w UE. W skali globalnej połowa wszystkich emisji gazów cieplarnianych i 90% utraty bioróżnorodności jest powodowana przez wydobycie i przetwarzanie surowców pierwotnych, a wciąż dominujący w naszej gospodarce model liniowy „weź → wytwórz → pozbądź się” prowadzi do znacznego marnotrawstwa zasobów.

mgr inż. Karol Kuczyński Na co zwrócić uwagę przy wyborze elektronarzędzi akumulatorowych?

Na co zwrócić uwagę przy wyborze elektronarzędzi akumulatorowych? Na co zwrócić uwagę przy wyborze elektronarzędzi akumulatorowych?

Elektronarzędzia akumulatorowe najczęściej kojarzą się z wiertarko-wkrętarką, a obecnie dostępnych jest wiele rozwiązań, od specjalizowanych narzędzi akumulatorowych, kluczy udarowych, wiertarko­‑wkrętarek...

Elektronarzędzia akumulatorowe najczęściej kojarzą się z wiertarko-wkrętarką, a obecnie dostępnych jest wiele rozwiązań, od specjalizowanych narzędzi akumulatorowych, kluczy udarowych, wiertarko­‑wkrętarek wyposażonych w udar, po urządzenia wielofunkcyjne wyposażone w wymienne nasadki.

Diagnoza luk we wsparciu modernizacji budynków w Polsce

Diagnoza luk we wsparciu modernizacji budynków w Polsce Diagnoza luk we wsparciu modernizacji budynków w Polsce

Obecnie wszystkie kraje UE mierzą się z koniecznością przyspieszenia tempa i zwiększenia głębokości oraz zakresu modernizacji energetycznych budynków. Wiele z nich zaczęło już wdrażać polityki publiczne...

Obecnie wszystkie kraje UE mierzą się z koniecznością przyspieszenia tempa i zwiększenia głębokości oraz zakresu modernizacji energetycznych budynków. Wiele z nich zaczęło już wdrażać polityki publiczne mające na celu odpowiedzieć na to wyzwanie. Instrumenty stosowane przez poszczególne państwa różnią się pod wieloma względami, jednocześnie jednak można dostrzec pewne trendy, takie jak dążenie do integracji poszczególnych narzędzi, czy wzmocnienie zachęt dla kompleksowych inwestycji. W polskim systemie...

mgr inż. Henryk B. Łoziczonek, dr hab. inż. arch. Marcin Furtak, prof. pk Metody badania właściwości cieplnych materiałów budowlanych

Metody badania właściwości cieplnych materiałów budowlanych Metody badania właściwości cieplnych materiałów budowlanych

W ostatnich latach wzrasta na świecie świadomość dotycząca poszanowania energii. Podejmowane są działania zmierzające do ograniczenia, a wręcz redukcji wzrostu jej zużycia. Szczególną rolę odgrywa budownictwo,...

W ostatnich latach wzrasta na świecie świadomość dotycząca poszanowania energii. Podejmowane są działania zmierzające do ograniczenia, a wręcz redukcji wzrostu jej zużycia. Szczególną rolę odgrywa budownictwo, które należy do największych odbiorców wyprodukowanej energii, zarówno na etapie wznoszenia budynków, jak i późniejszej ich eksploatacji.

Wybrane dla Ciebie

Odkryj trendy projektowania elewacji »

Odkryj trendy projektowania elewacji » Odkryj trendy projektowania elewacji »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? » Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Przeciekający dach? Jak temu zapobiec »

Przeciekający dach? Jak temu zapobiec » Przeciekający dach? Jak temu zapobiec »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Jak poprawić izolacyjność akustyczną ścian murowanych »

Jak poprawić izolacyjność akustyczną ścian murowanych » Jak poprawić izolacyjność akustyczną ścian murowanych »

Wszystko, co powinieneś wiedzieć o izolacjach natryskowych »

Wszystko, co powinieneś wiedzieć o izolacjach natryskowych » Wszystko, co powinieneś wiedzieć o izolacjach natryskowych »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Na czym polega fenomen technologii białej wanny »

Na czym polega fenomen technologii białej wanny » Na czym polega fenomen technologii białej wanny »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.