Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Materiały wiążące w budownictwie – rys historyczny

Binding materials in construction – historical overview

W starożytnym Egipcie, aby uzyskać  równomierne przenoszenie obciążeń, wkładano pomiędzy kamienne bloki przekładki z ołowiu, które pod naciskiem górnych warstw bloków wypełniały wszystkie nierówności. W późniejszych czasach zamiast czasochłonnej obróbki elementów lub kosztownych przekładek metalowych, zaczęto stosować warstwy zaprawy, fot. www.pixabay.com

W starożytnym Egipcie, aby uzyskać  równomierne przenoszenie obciążeń, wkładano pomiędzy kamienne bloki przekładki z ołowiu, które pod naciskiem górnych warstw bloków wypełniały wszystkie nierówności. W późniejszych czasach zamiast czasochłonnej obróbki elementów lub kosztownych przekładek metalowych, zaczęto stosować warstwy zaprawy, fot. www.pixabay.com

Materiały wiążące służą do mechanicznego zespalania poszczególnych elementów budowlanych. Natomiast głównym ich zadaniem jest równomierne przenoszenie nacisku warstw górnych na dolne budowle, ma to istotne znaczenie, gdy następuje mała dokładność obróbki powierzchni elementów. Dokładność obróbki elementów w znacznym stopniu eliminuje powstawanie na powierzchni styku tych elementów obciążeń punktowych, następuje wtedy w sposób istotny zwiększenie wytrzymałości konstrukcji.

Zobacz także

Rockwool Polska Profesjonalne elementy konstrukcyjne BIM dla budownictwa

Profesjonalne elementy konstrukcyjne BIM dla budownictwa Profesjonalne elementy konstrukcyjne BIM dla budownictwa

W nowoczesnym projektowaniu budynków standardem staje się technologia BIM (Building Information Modeling). Jest to złożony system informacji technicznej, który na podstawie trójwymiarowego modelu obiektu...

W nowoczesnym projektowaniu budynków standardem staje się technologia BIM (Building Information Modeling). Jest to złożony system informacji technicznej, który na podstawie trójwymiarowego modelu obiektu opisuje cechy zastosowanych rozwiązań.

Michał Grodzki Zespół Trójstronny ds. Budownictwa i Gospodarki Komunalnej

Zespół Trójstronny ds. Budownictwa i Gospodarki Komunalnej Zespół Trójstronny ds. Budownictwa i Gospodarki Komunalnej

Zespół Trójstronny ds. Budownictwa i Gospodarki Komunalnej, którego pierwotna nazwa to Zespół Trójstronny do Spraw Budownictwa, został utworzony 19 października 2005 r. w wyniku rekomendacji Prezydium...

Zespół Trójstronny ds. Budownictwa i Gospodarki Komunalnej, którego pierwotna nazwa to Zespół Trójstronny do Spraw Budownictwa, został utworzony 19 października 2005 r. w wyniku rekomendacji Prezydium Komisji Trójstronnej do Spraw Społeczno-Gospodarczych, uzgodnionej w trakcie posiedzenia w dniu 5 maja 2005 r. O jego powstanie wnioskowali partnerzy społeczni z sektora budownictwa: liczące się w środowisku związki zawodowe, jak i organizacje pracodawców, którzy widzieli potrzebę powstania płaszczyzny...

Przemysław Gogojewicz Techniczne warunki sytuowania obiektów w kontekście terenów biologicznie czynnych

Techniczne warunki sytuowania obiektów w kontekście terenów biologicznie czynnych Techniczne warunki sytuowania obiektów w kontekście terenów biologicznie czynnych

Zgodnie z § 39 i § 40 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 27 października...

Zgodnie z § 39 i § 40 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 27 października 2023 r. (t.j. DzU z 2023 r., poz. 2442), techniczne warunki sytuowania obiektów zależą obecnie od czynników biologicznie czynnych.

O czym przeczytasz w artykule:

  • Zapiski o stosowaniu cementów w budownictwie (puzzolanów) w Starożytnym Rzymie
  • Pionierskie dokonania w poszukiwaniu receptur cementów budowlanych w Europie Północnej
  • Pionierskie dokonania w stosowaniu cementów budowlanych na ziemiach polskich w XIX wieku

Autor w artykule przedstawia rys historyczny materiałów wiążących stosowanych w budownictwie od starożytności do czasów współczesnych. Podaje przykłady budowli i konstrukcji, w przypadku których zastosowano dany rodzaj materiału oraz przytacza okoliczności jego wytworzenia i skonstruowania.

Binding materials in construction – historical overview

The author of the article presents a historical overview of binding materials used in construction from antiquity to modern times. He gives examples of buildings and structures in which a given type of material was used and outlines the circumstances of its production and construction.

W starożytnym Egipcie, aby uzyskać to równomierne przenoszenie obciążeń, wkładano pomiędzy kamienne bloki przekładki z ołowiu, które pod naciskiem górnych warstw bloków wypełniały wszystkie nierówności. Uzyskiwano w ten sposób rozłożenie obciążeń. Powodowało to zwiększenie trwałości konstrukcji. W późniejszych czasach zmieniano ten sposób i zamiast czasochłonnej obróbki elementów lub kosztownych przekładek metalowych, zaczęto stosować warstwy zaprawy. Miało to dodatkową zaletę, że w pewnym niewielkim stopniu pracowała także na rozciąganie.

Pierwsze znane przekazy dotyczące zaprawy murarskiej pochodzą z ok. 200 r. p.n.e. Opisał je Marek Porcjusz Katon, który to podał przepis na dobrą zaprawę. Miała ona składać się z dwóch jednakowych porcji piasku i jednej, takiej samej, porcji wapna. Jednocześnie było podane, jakie są charakterystyczne cechy dobrego kamienia wapiennego.

Następny rzymski pisarz, Witruwiusz, żyjący na początku naszej ery, zajmował się bardzo dokładnie badaniem i opisywaniem właściwości różnych materiałów budowlanych. Napisał wiele tzw. ksiąg na temat budownictwa. Jednym z tytułów jest m.in. krótka rozprawa na temat większej przydatności piasku kopalnego od piasku pochodzącego z dna morza. W rozdziale traktującym o cechach dobrego piasku stwierdził, że piasek wysypany na białe płótno nie powinien pozostawiać osadu, powinien być szorstki w dotyku, a ściskany w ręku – głośno trzeszczeć. Natomiast do wyrobu zalecał „stosowanie piasku, wapna i mączki ceglanej w proporcji 6:3:1”.

Poznaj: Zaprawy naprawcze do betonu

Witruwiusz był pierwszym autorem, który opisał właściwości puzzolany – popiołu wulkanicznego występującego obficie w okolicach włoskiego miasta Pozzulo. Opisując charakterystykę materiału, stwierdził, że „zaprawa sporządzona w jednej części z wapna i w dwóch częściach z puzzolany ma właściwości wiązania pod wodą i dlatego znakomicie nadaje się do wznoszenia obiektów pogrążonych w wodzie”.

Rzymianie chętnie stosowali puzzolanę do wszelkiego rodzaju budowli inżynierskich oraz obiektów użyteczności publicznych. To rozwiązanie było przyczyną powstawania i stosowania w starożytnym Rzymie tzw. betonów lekkich. Powstawały one przez dodanie pumeksu do zaprawy (w skład której wchodziła puzzolana). Beton taki charakteryzował się dobrymi właściwościami izolacyjnymi oraz znacznie mniejszym ciężarem właściwym. Właściwości tego betonu są widoczne do dnia dzisiejszego, gdyż użyto go do zalania kopuły świątyni Panteon, a jest to największa kopuła zbudowana w starożytności, którą można oglądać do dziś.

Przepisy podane w starożytności były tak dobre, że stosowane były do XVI w., bez jakichkolwiek modyfikacji. Można to stwierdzić, porównując receptury zawarte w pracach Leona Babtisto, Paladiusza Scamoci i Filberta de Lorme. Receptury te były tak dobre, że stosowano je aż do końca XIX w., zwłaszcza we wschodniej części Morza Śródziemnego. Zostały one później udoskonalone przez Bizantyjczyków, które to od nich przejęli Turcy, gdzie były stosowane prawie do czasu upadku Imperium Osmańskiego.

Natomiast inaczej było w basenie Morza Północnego, ponieważ jego mieszkańcy nie mieli dostępu do puzzolany, surowca wykorzystywanego w Italii. Spowodowało to, że prowadzono doświadczenia i badania do wytworzenia cementu z miejscowych surowców w całej północy i zachodniej Europie metodą najtańszą i najlepszą. Największe sukcesy w wykorzystaniu miejscowych surowców do wyrobu cementu osiągnęli Holendrzy, ze względu na typ ich zabudowy, kanały oraz nabrzeża. Zastosowali oni tras – zwietrzałą lawę wulkaniczną, która występuje nad brzegami Renu.

Podobnie poszukiwali rozwiązania Szwedzi, którzy do tego celu wykorzystywali palony łupek ałunowy. Jednym z pionierów tych badań był profesor Fadd z Abo (obecnie Turku) w Finlandii. W wyniku swoich prac opisał on właściwości 82 próbek cementu.

Profesor przedstawił wnioski ze swoich badań, które opublikował, a są one następujące:

  • smoła i kwasy domieszane do cementu szkodzą jego jakości,
  • woda gorąca jest lepsza od zimnej przy wyrobie zaprawy,
  • zaprawa ma większą wytrzymałość, gdy wapno jest gaszone bezpośrednio, w trakcie jej przygotowywania mączka ceglana może zastąpić puzzolanę.

Równocześnie badania prowadził, w fabryce ałunu w ­Neryke – Szwecja, radca górniczy Rinmann, nad zastosowaniem łupku ałunowego do wyrobu cementu. Wynik doświadczenia potwierdził, że otrzymywany w ten sposób cement był odporny na działanie wody, ale dopiero po jego całkowitym wyschnięciu.

Poszukiwania lepszego wyrobu trwały dalej, aż w 1772 r. inż. Ulfstroem wpadł na pomysł rozrobienia wodą wapienną mieszaniny wapna i łupku ałunowego, w wyniku czego zaprawa wiązała nawet w środowisku o znacznej wilgotności. Nie były to jednak rozwiązania odpowiednie do stosowanych przez Rzymian.

W całym XVIII w. bardzo intensywnie poszukiwano sposobu uzyskania zaprawy produkowanej przez starożytnych Rzymian. Skupiono się nie na doborze i składzie materiałów, a na sposobie wytwarzania wapna. Powszechnie sądzono, że tajemnica wyrobu polega na sposobie gaszenia wapna, i temu tematowi dużo uwagi poświęciło sporo znanych uczonych w owym czasie, i tak Fayes zalecał, aby wapno umieszczać w wiklinowych koszach, które należy na krótko zanurzać w wodzie, następnie wapno po wyjęciu z wody należy składować w drewnianych beczkach, w których to następowałby ostateczny rozpad kamienia wapiennego.

We Francji badania takie prowadzone były przez Chaptala w Cette, który to wyprodukował cement równy wytrzymałością cementowi zawierającemu puzzolanę, jednak zastrzegł się on, że do wyrobu zaprawy według jego receptury musi być stosowane wapno gaszone sposobem Fayesa.

Natomiast istotnym wkładem w postęp prac nad cementem był dorobek Francuza I. Vicata. Podstawą jego pracy było sklasyfikowanie różnych gatunków wapna palonego. W tym opracowaniu przedstawił on zestawienie, w którym skrajnymi pozycjami były:

  • wapno tłuste (chaux grasse),
  • wapno chude (chaux maigre).

W związku z tym Vicat zalecał, zależnie od rodzaju wapna, ściśle określony sposób gaszenia. I tak po otrzymaniu, w sposób przewidziany dla danego gatunku wapna gaszonego, polecał dodanie od 6 do 40% gliny lub mączki ceglanej.

Z tak powstałego materiału wyrabiano metodą stycharską cegły, następnie wypalano je tradycyjnie w piecach wapiennych przez ok. 30 godz. Po wypaleniu należało je składować w suchym miejscu, następnie przed użyciem bezpośrednio zemleć na proszek i przesiać. Proszek ten następnie mieszano z piaskiem, w proporcji zależnej od gatunku używanego kamienia wapiennego, który po jego rozrobieniu z wodą nadawał się już do użytku.

Francuz I. Vicat swoją teorię opublikował w 1818 r. w Paryżu w pracy pt. „Recherches experimentales sur les chaux de construction les betons et les mortier ordinaires”. Praca ta wprowadziła po raz pierwszy w światowym słowniku pojęcie „beton”.

Natomiast w 1822 r. szczegółowy opis nowego materiału zamieścił Charleville w opublikowanej w Petersburgu pracy „Traite sur 1’art de faire de bons mortiers et notions partiąue pour en bien diriger lfemplio”. Ten opisany sposób sporządzania wapna hydraulicznego wykorzystywano do produkcji zaprawy dla filarów jednego z mostów na Newie w Petersburgu w latach 1822–1823.

Prawdopodobnie tę samą metodę wykorzystywano przy produkcji zaprawy wodoodpornej do budowy Kanału Augustowskiego. Jak czas pokazał, zastosowane spoiwo zachowało pełną wytrzymałość do tej pory.

W budownictwie w XIX w. powszechnie stosowany był sposób podany przez Vicata, jednocześnie przeprowadzano badania i eksperymenty w tej dziedzinie, dlatego też nie był to jedyny sposób otrzymywania materiału wiążącego pod wodą. W owym okresie, tj. XIX w. były znane i używane jeszcze trzy oryginalne receptury na tego rodzaju materiały.

Pewną rewolucją technologiczną staje się wynalazek cementu portlandzkiego w 1824 r. stworzonego przez Anglika, murarza z ­Leeds, J. Aspdina, który opracował recepturę spoiwa hydraulicznego do zapraw i betonów, znanego powszechnie pod nazwą cementu portlandzkiego. Pierwsza wytwórnia tego materiału ruszyła w Anglii już ok. 1840 r., ponieważ ogólny dostęp do niezbędnych surowców oraz stosunkowo nieskomplikowana technologia sprawiły, że począwszy od ostatniego dwudziestolecia XIX w. ten rodzaj cementu stał się podstawowym materiałem wiążącym w większości krajów Europy i w Ameryce.

W Polsce najstarszą cementownią była wytwórnia w Grodźcu pod Będzinem, wzniesiona w 1857 r.

Krakowskie Towarzystwo Techniczne w 1880 r. przeprowadziło wiele doświadczeń z cementem portlandzkim, który był dostarczony w celach reklamowych przez cementownie w Grodźcu, Opolu i Groszowicach. Doświadczenia te zostały opublikowane na łamach „Czasopisma Technicznego” (nr 8, s. 85, Kraków 1880), wyniki te miały na celu spopularyzowanie nowego materiału budowlanego. Dokładny opis, prawdopodobnie pierwszych w Polsce konstrukcji żelbetonowych, podał August Sołtyński na łamach „Czasopisma Technicznego” (Lwów 1890, s. 10–142). W doświadczeniu, które obserwowali najwybitniejsi galicyjscy naukowcy i praktycy, użyto cementu dostarczonego przez cementownię w Groszowicach.

Produkcja tego cementu na skalę przemysłową od ok. 1840 r. powoduje dość rozpowszechnione stosowanie tynków i zapraw cementowo-wapiennych i cementowych o większej przyczepności do lica muru i bardziej wytrzymałych na wpływy atmosferyczne, a przede wszystkim wilgoć. Jak każde struktury techniczne, także zaprawy, wyprawy i różnego rodzaju tynki, ulegają zużyciu, dekapitalizacji technicznej, korozji i destrukcji. Procesy te można hamować, zabezpieczając te struktury przed czynnikami destrukcyjnymi.

Historia ostatnich wieków wskazuje, że ogromny wpływ na ogólny postęp techniczny miało wojsko. Przyczyniło się to również do zapotrzebowania na cement i rozwój tej gałęzi przemysłu. Przykładem tego są zamówienia armii, które spowodowały powstanie i rozbudowę cementowni na terenie Królestwa Polskiego, gdyż np. w latach osiemdziesiątych XIX w. rosyjskie władze wojskowe przystąpiły do realizacji ogromnego programu ufortyfikowania linii Narwi i Wisły.

Pierwsze umocnienia wykonane były z cegły spajanej betonem (Łomża, Ostrołęka, Modlin, Pułtusk, Różan, Zegrze, Dęblin, Warszawa), następnie na początku XX w. zaczęto wznosić forty w konstrukcji całkowicie betonowej. Są to forty: Beniaminów, Borne i twierdza Osowiec, gdzie zastosowano jako materiał podstawowy i na wielką skalę cement portlandzki.

Należałoby wspomnieć, że w okresie przed I wojną światową bardzo dużo budowli wykonano w Warszawie, w których to stosowano konstrukcje betonowe i żelbetowe. Prekursorem budowli żelbetonowych był inżynier Marian Lutosławski, który jest także autorem ŻELBETU. Podane przykłady zastosowania cementu portlandzkiego, jego wytwarzania, dowodzą, że w dziedzinie materiałów wiążących mamy bogatą i chlubną tradycję.

W oparciu o dane wg Instytutu Nauki, Historii Oświaty i Techniki PAN

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera! 

Komentarze

Powiązane

Małgorzata Kośla Rola ekologii w budownictwie – zrównoważone budownictwo

Rola ekologii w budownictwie – zrównoważone budownictwo Rola ekologii w budownictwie – zrównoważone budownictwo

Zrównoważone budownictwo ma na celu zmniejszenie wpływu tej gałęzi przemysłu na środowisko i już dawno przestało być jedynie chwilowym trendem, a stało się koniecznością. Ekologiczne budownictwo stale...

Zrównoważone budownictwo ma na celu zmniejszenie wpływu tej gałęzi przemysłu na środowisko i już dawno przestało być jedynie chwilowym trendem, a stało się koniecznością. Ekologiczne budownictwo stale się rozwija i znacząco poprawia jakość życia mieszkańców i stan planety. Ekonomiczne wykonawstwo, oszczędna eksploatacja obiektu, ekologiczne technologie i materiały to tylko kilka warunków zrównoważonego budownictwa. Rola ekologii w budownictwie jest ogromna i pełni kluczową funkcję w zachowaniu zrównoważonego...

Małgorzata Kośla news Budowa domu do 70 m2 bez pozwolenia w praktyce – szansa czy zagrożenie

Budowa domu do 70 m2 bez pozwolenia w praktyce – szansa czy zagrożenie Budowa domu do 70 m2 bez pozwolenia w praktyce – szansa czy zagrożenie

Budowa domu do 70 m2 bez pozwolenia to jeden z pomysłów rządu realizowany w ramach Polskiego Ładu. Nowa ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zakłada ułatwienia w budowie domów do 70 m2...

Budowa domu do 70 m2 bez pozwolenia to jeden z pomysłów rządu realizowany w ramach Polskiego Ładu. Nowa ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zakłada ułatwienia w budowie domów do 70 m2 i, jak zapowiadają rządzący, ma sprzyjać szybszej realizacji budowy. Czy na pewno tak będzie? Sprawdź, na czym polega budowa domu do 70 m2 bez pozwolenia, jakie są procedury i wymogi oraz poznaj możliwe zagrożenia budowy domu bez kierownika budowy.

Materiały prasowe news BUDMA 2022: Złote Medale Grupy MTP i PARP

BUDMA 2022: Złote Medale Grupy MTP i PARP BUDMA 2022: Złote Medale Grupy MTP i PARP

Zeroemisyjna minikoparka, technologie smart home i materiały budowlane poprawiające termoizolację budynków – to kilka przykładów produktów nagrodzonych Złotym Medalem podczas tegorocznej edycji Targów...

Zeroemisyjna minikoparka, technologie smart home i materiały budowlane poprawiające termoizolację budynków – to kilka przykładów produktów nagrodzonych Złotym Medalem podczas tegorocznej edycji Targów Budownictwa i Architektury BUDMA oraz Międzynarodowych Targów Maszyn Budowlanych, Pojazdów i Sprzętu Specjalistycznego INTERMASZ, odbywających się w Poznaniu. Nagrodzone rozwiązania wyróżniają dbałość o aspekty środowiskowe, funkcjonalność, a także wyjątkowy design. Po raz pierwszy partnerem i patronem...

Małgorzata Kośla Oznakowanie ekologiczne budynków i wyrobów budowlanych

Oznakowanie ekologiczne budynków i wyrobów budowlanych Oznakowanie ekologiczne budynków i wyrobów budowlanych

Oznakowanie ekologiczne budynków i wyrobów budowlanych jest koniecznością w zakresie zrównoważonego budownictwa. Jednak wybór systemu certyfikacji nie jest prosty. Od czego zależy oznakowanie ekologiczne...

Oznakowanie ekologiczne budynków i wyrobów budowlanych jest koniecznością w zakresie zrównoważonego budownictwa. Jednak wybór systemu certyfikacji nie jest prosty. Od czego zależy oznakowanie ekologiczne budynków i wyrobów budowlanych? Przede wszystkim od lokalizacji, standardów obowiązujących w danym kraju, a także przeznaczenia budynku. Bez względu na jego rodzaj, każdy system weryfikacyjny ma za zadanie poprawić jakość życia, zmniejszyć ingerencję w środowisko naturalne oraz dbać o wykorzystywanie...

Małgorzata Kośla news Budowa domów do 70 m2 bez pozwolenia – jak korzystać z darmowych projektów domów?

Budowa domów do 70 m2 bez pozwolenia – jak korzystać z darmowych projektów domów? Budowa domów do 70 m2 bez pozwolenia – jak korzystać z darmowych projektów domów?

Przepisy powiązane z tzw. Polskim Ładem budzą niemałe kontrowersje. Wśród nowych ustaleń są zarówno pozytywne, jak i negatywne zmiany. Budowa domów do 70 m2 bez pozwolenia to jedno założeń programu, w...

Przepisy powiązane z tzw. Polskim Ładem budzą niemałe kontrowersje. Wśród nowych ustaleń są zarówno pozytywne, jak i negatywne zmiany. Budowa domów do 70 m2 bez pozwolenia to jedno założeń programu, w którym z jednej strony możemy zyskać, z drugiej zaś stracić. Rząd opublikował niedawno wyniki konkursu na bezpłatny projekt domu do 70 m2. 38 zwycięskich propozycji ma pomóc inwestorom i odciążyć ich finansowo. Dowiedz się, jak i kiedy będzie można skorzystać z darmowych projektów domów do 70 m2 bez...

Materiały prasowe news Polska przyjęła strategię w zakresie renowacji budynków

Polska przyjęła strategię w zakresie renowacji budynków Polska przyjęła strategię w zakresie renowacji budynków

Rada Ministrów przyjęła Długoterminową Strategię Renowacji Budynków (DSRB). Dzięki jej realizacji poprawi się efektywność energetyczna budynków, jakość powietrza, a także komfort życia mieszkańców i spadnie...

Rada Ministrów przyjęła Długoterminową Strategię Renowacji Budynków (DSRB). Dzięki jej realizacji poprawi się efektywność energetyczna budynków, jakość powietrza, a także komfort życia mieszkańców i spadnie emisja CO2. Powstaną również nowe miejsca pracy przy termomodernizacji budynków.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Raport BPIE: czyli gdzie jest Polska w zakresie efektywności energetycznej

Raport BPIE: czyli gdzie jest Polska w zakresie efektywności energetycznej Raport BPIE: czyli gdzie jest Polska w zakresie efektywności energetycznej

W styczniu 2022 r. Buildings Performance Institute Europe opublikował raport „Ready for carbon neutral by 2050? Assessing ambition levels in new building standards across the EU” w kontekście wymagań dyrektywy...

W styczniu 2022 r. Buildings Performance Institute Europe opublikował raport „Ready for carbon neutral by 2050? Assessing ambition levels in new building standards across the EU” w kontekście wymagań dyrektywy EPBD oraz średnio- (2030) i długoterminowych (2050) ambicji UE w zakresie dekarbonizacji. Niniejszy raport zawiera ocenę i porównanie poziomów ambicji nowych standardów budowlanych w sześciu krajach: Flandria, Francja, Niemcy, Włochy, Polska i Hiszpania.

Maciej Boryczko, radca prawny, Piotr Tracz, adwokat Zasady gwarancji w budownictwie

Zasady gwarancji w budownictwie Zasady gwarancji w budownictwie

Mówi się, że najlepsze umowy to takie, które w zapomnieniu tkwią w zakurzonym segregatorze. Realizacja umowy poszła sprawnie – wszystkie strony wywiązały się ze swych zobowiązań w terminie, w tym zrealizowały...

Mówi się, że najlepsze umowy to takie, które w zapomnieniu tkwią w zakurzonym segregatorze. Realizacja umowy poszła sprawnie – wszystkie strony wywiązały się ze swych zobowiązań w terminie, w tym zrealizowały płatności, zachowały terminy etc. Słowem, nie było potrzeby wracać do warunków współpracy. Nie zawsze jest tak pięknie, wszak wiadomo – umowę przygotowuje się na złe czasy, więc od czasu do czasu trzeba do umowy wrócić. I wówczas, gdy coś pójdzie niezgodnie z założeniami, umowy przechodzą prawdziwy...

dr Barbara Lucyna Pietruszka, dr inż. Ewa Sudoł, dr inż. Ewelina Kozikowska, mgr inż. Marcin Czarnecki, mgr inż. Maria Wichowska Wykorzystanie kompozytów na bazie odpadów pokonsumenckich w sektorze budowlanym

Wykorzystanie kompozytów na bazie odpadów pokonsumenckich w sektorze budowlanym Wykorzystanie kompozytów na bazie odpadów pokonsumenckich w sektorze budowlanym

W ramach projektu B+R CEPLAFIB (LIFE17 ENV/SI/000119), finansowanego z Programu LIFE [12], wytworzono innowacyjne materiały kompozytowe, które mogą być stosowane w różnych gałęziach przemysłu, w tym w...

W ramach projektu B+R CEPLAFIB (LIFE17 ENV/SI/000119), finansowanego z Programu LIFE [12], wytworzono innowacyjne materiały kompozytowe, które mogą być stosowane w różnych gałęziach przemysłu, w tym w budownictwie. Opracowane materiały w 100% pochodzą z recyklingu polietylenowych (PE) i polipropylenowych (PP) odpadów pokonsumenckich oraz papieru gazetowego. Testowano formuły mieszanek, różniące się zawartością włókien, środków sprzęgających i modyfikatorów udarności. Wynikiem prowadzonych prac było...

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Rozporządzenie w sprawie ekoprojektu dla produktów zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju (REZP)

Rozporządzenie w sprawie ekoprojektu dla produktów zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju (REZP) Rozporządzenie w sprawie ekoprojektu dla produktów zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju (REZP)

Choć w ostatnich latach poczyniono postępy, wpływ konsumpcji na środowisko wciąż wykracza poza bezpieczny dla ludzkości obszar działania, ponieważ na kilka sposobów przekraczamy granice planety w UE. W...

Choć w ostatnich latach poczyniono postępy, wpływ konsumpcji na środowisko wciąż wykracza poza bezpieczny dla ludzkości obszar działania, ponieważ na kilka sposobów przekraczamy granice planety w UE. W skali globalnej połowa wszystkich emisji gazów cieplarnianych i 90% utraty bioróżnorodności jest powodowana przez wydobycie i przetwarzanie surowców pierwotnych, a wciąż dominujący w naszej gospodarce model liniowy „weź → wytwórz → pozbądź się” prowadzi do znacznego marnotrawstwa zasobów.

mgr inż. Karol Kuczyński Na co zwrócić uwagę przy wyborze elektronarzędzi akumulatorowych?

Na co zwrócić uwagę przy wyborze elektronarzędzi akumulatorowych? Na co zwrócić uwagę przy wyborze elektronarzędzi akumulatorowych?

Elektronarzędzia akumulatorowe najczęściej kojarzą się z wiertarko-wkrętarką, a obecnie dostępnych jest wiele rozwiązań, od specjalizowanych narzędzi akumulatorowych, kluczy udarowych, wiertarko­‑wkrętarek...

Elektronarzędzia akumulatorowe najczęściej kojarzą się z wiertarko-wkrętarką, a obecnie dostępnych jest wiele rozwiązań, od specjalizowanych narzędzi akumulatorowych, kluczy udarowych, wiertarko­‑wkrętarek wyposażonych w udar, po urządzenia wielofunkcyjne wyposażone w wymienne nasadki.

Diagnoza luk we wsparciu modernizacji budynków w Polsce

Diagnoza luk we wsparciu modernizacji budynków w Polsce Diagnoza luk we wsparciu modernizacji budynków w Polsce

Obecnie wszystkie kraje UE mierzą się z koniecznością przyspieszenia tempa i zwiększenia głębokości oraz zakresu modernizacji energetycznych budynków. Wiele z nich zaczęło już wdrażać polityki publiczne...

Obecnie wszystkie kraje UE mierzą się z koniecznością przyspieszenia tempa i zwiększenia głębokości oraz zakresu modernizacji energetycznych budynków. Wiele z nich zaczęło już wdrażać polityki publiczne mające na celu odpowiedzieć na to wyzwanie. Instrumenty stosowane przez poszczególne państwa różnią się pod wieloma względami, jednocześnie jednak można dostrzec pewne trendy, takie jak dążenie do integracji poszczególnych narzędzi, czy wzmocnienie zachęt dla kompleksowych inwestycji. W polskim systemie...

mgr inż. Henryk B. Łoziczonek, dr hab. inż. arch. Marcin Furtak, prof. pk Metody badania właściwości cieplnych materiałów budowlanych

Metody badania właściwości cieplnych materiałów budowlanych Metody badania właściwości cieplnych materiałów budowlanych

W ostatnich latach wzrasta na świecie świadomość dotycząca poszanowania energii. Podejmowane są działania zmierzające do ograniczenia, a wręcz redukcji wzrostu jej zużycia. Szczególną rolę odgrywa budownictwo,...

W ostatnich latach wzrasta na świecie świadomość dotycząca poszanowania energii. Podejmowane są działania zmierzające do ograniczenia, a wręcz redukcji wzrostu jej zużycia. Szczególną rolę odgrywa budownictwo, które należy do największych odbiorców wyprodukowanej energii, zarówno na etapie wznoszenia budynków, jak i późniejszej ich eksploatacji.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Podstawowe zagadnienia fizyki cieplnej budowli w aspekcie wymagań prawnych (cz. 1)

Podstawowe zagadnienia fizyki cieplnej budowli w aspekcie wymagań prawnych (cz. 1) Podstawowe zagadnienia fizyki cieplnej budowli w aspekcie wymagań prawnych (cz. 1)

Od wielu lat przepisy prawne związane z procesami projektowania, wznoszenia i eksploatacji budynków wymuszają takie rozwiązania technologiczne i organizacyjne, w wyniku których nowo wznoszone budynki zużywają...

Od wielu lat przepisy prawne związane z procesami projektowania, wznoszenia i eksploatacji budynków wymuszają takie rozwiązania technologiczne i organizacyjne, w wyniku których nowo wznoszone budynki zużywają w trakcie eksploatacji coraz mniej energii na ogrzewanie, wentylację i przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Zmiany maksymalnej wartości współczynnika przenikania ciepła Umax. (dawniej kmax.) wpływają na wielkość zużycia energii w trakcie eksploatacji budynków.

mgr inż. Julia Blazy, prof. dr hab. inż. Łukasz Drobiec, dr hab. inż. arch. Rafał Blazy prof. PK Zastosowanie fibrobetonu z włóknami polipropylenowymi w przestrzeniach publicznych

Zastosowanie fibrobetonu z włóknami polipropylenowymi w przestrzeniach publicznych Zastosowanie fibrobetonu z włóknami polipropylenowymi w przestrzeniach publicznych

Beton to materiał o dużej wytrzymałości na ściskanie, ale około dziesięciokrotnie mniejszej wytrzymałości na rozciąganie. Ponadto charakteryzuje się kruchym pękaniem i nie pozwala na przenoszenie naprężeń...

Beton to materiał o dużej wytrzymałości na ściskanie, ale około dziesięciokrotnie mniejszej wytrzymałości na rozciąganie. Ponadto charakteryzuje się kruchym pękaniem i nie pozwala na przenoszenie naprężeń po zarysowaniu.

Krystyna Stankiewicz Wykwalifikowani specjaliści w branży budowlanej wciąż poszukiwani

Wykwalifikowani specjaliści w branży budowlanej wciąż poszukiwani Wykwalifikowani specjaliści w branży budowlanej wciąż poszukiwani

Budownictwo to jeden z najbardziej rozwijających się sektorów gospodarki. Mimo pewnych zakłóceń w ostatnim czasie, wykształceni profesjonaliści mogą liczyć na znalezienie dobrej pracy i godziwe zarobki.

Budownictwo to jeden z najbardziej rozwijających się sektorów gospodarki. Mimo pewnych zakłóceń w ostatnim czasie, wykształceni profesjonaliści mogą liczyć na znalezienie dobrej pracy i godziwe zarobki.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE news Plan działania na rzecz szybszej dekarbonizacji i większego bezpieczeństwa energetycznego w Europie do 2030 r.

Plan działania na rzecz szybszej dekarbonizacji i większego bezpieczeństwa energetycznego w Europie do 2030 r. Plan działania na rzecz szybszej dekarbonizacji i większego bezpieczeństwa energetycznego w Europie do 2030 r.

Sektor ogrzewania i chłodzenia energią słoneczną uruchamia „Energising Europe with Solar Heat” – plan działania na rzecz energii słonecznej dla Europy, mający na celu przyspieszenie wysiłków na rzecz dekarbonizacji...

Sektor ogrzewania i chłodzenia energią słoneczną uruchamia „Energising Europe with Solar Heat” – plan działania na rzecz energii słonecznej dla Europy, mający na celu przyspieszenie wysiłków na rzecz dekarbonizacji ciepła i zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego poprzez masowe wdrażanie technologii energii słonecznej w europejskich budynkach i przemyśle.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE news Transformacja sektora energetycznego Polski i pozostałych krajów UE do 2050 r.

Transformacja sektora energetycznego Polski i pozostałych krajów UE do 2050 r. Transformacja sektora energetycznego Polski i pozostałych krajów UE do 2050 r.

Przedstawiamy fragment Raportu powstałego na bazie analiz przeprowadzonych przez Zespół Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych (CAKE) w IOŚ-PIB/KOBiZE zaprezentowanych w dokumencie pt. „Polska net-zero...

Przedstawiamy fragment Raportu powstałego na bazie analiz przeprowadzonych przez Zespół Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych (CAKE) w IOŚ-PIB/KOBiZE zaprezentowanych w dokumencie pt. „Polska net-zero 2050: Transformacja sektora energetycznego Polski i UE do 2050 r.”1 Raport przedstawia kierunki zmian technologicznych, które są konieczne na drodze do wypełnienia celów ustanowionych w Europejskim Zielonym Ładzie2 wraz z oceną wpływu tych zmian na sektor wytwarzania energii elektrycznej i ciepła...

Wsparcie modernizacji budynków – przegląd dobrych praktyk europejskich

Wsparcie modernizacji budynków – przegląd dobrych praktyk europejskich Wsparcie modernizacji budynków – przegląd dobrych praktyk europejskich

W numerze 6/2022 miesięcznika IZOLACJE publikowaliśmy fragmenty Raportu Fali Renowacji przedstawiające luki we wsparciu modernizacji budynków w Polsce. W drugiej części przedstawiamy rozwiązania stosowane...

W numerze 6/2022 miesięcznika IZOLACJE publikowaliśmy fragmenty Raportu Fali Renowacji przedstawiające luki we wsparciu modernizacji budynków w Polsce. W drugiej części przedstawiamy rozwiązania stosowane w innych krajach europejskich.

Jacek Sawicki news Zmiany w przepisach prawnych ustawy Prawo budowlane w powiązaniu z innymi ustawami

Zmiany w przepisach prawnych ustawy Prawo budowlane w powiązaniu z innymi ustawami Zmiany w przepisach prawnych ustawy Prawo budowlane w powiązaniu z innymi ustawami

26 lipca 2022 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 1557) ukazał się tekst ustawy z dnia 7 lipca 2022 o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.

26 lipca 2022 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 1557) ukazał się tekst ustawy z dnia 7 lipca 2022 o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.

Jacek Sawicki news Dziennik budowy po zmianach prawnych

Dziennik budowy po zmianach prawnych Dziennik budowy po zmianach prawnych

Dziennik budowy w przepisach prawa budowlanego przywołany został w art. 45 rozdziału 5 „Rozpoczęcie i prowadzenie robót budowlanych” i dotychczas prowadzono go w formie papierowej. Od 27 stycznia 2023...

Dziennik budowy w przepisach prawa budowlanego przywołany został w art. 45 rozdziału 5 „Rozpoczęcie i prowadzenie robót budowlanych” i dotychczas prowadzono go w formie papierowej. Od 27 stycznia 2023 r. będzie mógł być prowadzony także w formie elektronicznej zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7 lipca 2022 o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, której tekst ukazał się 26 lipca 2022 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 1557).

Jacek Sawicki news Książka obiektu budowlanego po zmianach

Książka obiektu budowlanego po zmianach Książka obiektu budowlanego po zmianach

Książka obiektu budowlanego (KOB) w formie papierowej w przepisach prawa budowlanego dotąd przywoływana była w art. 64 pkt. 1–4. Od 1 stycznia 2023 r. przepisy art. 64 pkt 1, 2 i 4 stracą ważność, a zastąpią...

Książka obiektu budowlanego (KOB) w formie papierowej w przepisach prawa budowlanego dotąd przywoływana była w art. 64 pkt. 1–4. Od 1 stycznia 2023 r. przepisy art. 64 pkt 1, 2 i 4 stracą ważność, a zastąpią je art. 60a–60r ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, której tekst ukazał się 26 lipca 2022 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 1557).

Jacek Sawicki news Portal e-budownictwo – sprawniejszy proces budowlany

Portal e-budownictwo – sprawniejszy proces budowlany Portal e-budownictwo – sprawniejszy proces budowlany

Portal e-budownictwo w przepisach prawa budowlanego pojawia się w ustawie z dnia 7 lipca 2022 o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, której tekst ukazał się 26 lipca 2022 r. w...

Portal e-budownictwo w przepisach prawa budowlanego pojawia się w ustawie z dnia 7 lipca 2022 o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, której tekst ukazał się 26 lipca 2022 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 1557). Przywołuje go zapis art. 71 w ust. 2b pkt 2, który stanowi, że „Zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części dokonuje się (…) w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem portalu e-budownictwo”. I dalej rozbudowują go przepisy art. 79a–79k...

Jacek Sawicki news Ustawa Prawo budowlane (tekst ujednolicony; stan prawny po nowelizacji wg DzU poz. 1557 z dnia 26.07.2022 r. z późn. zmianami)

Ustawa Prawo budowlane (tekst ujednolicony; stan prawny po nowelizacji wg DzU poz. 1557 z dnia 26.07.2022 r. z późn. zmianami) Ustawa Prawo budowlane (tekst ujednolicony; stan prawny po nowelizacji wg DzU poz. 1557 z dnia 26.07.2022 r. z późn. zmianami)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – stan prawny po ujednoliceniu tekstu ustawy na podstawie Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego...

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – stan prawny po ujednoliceniu tekstu ustawy na podstawie Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane (DzU poz. 2351 z dnia 20.12.2021 r.) wraz ze zmianami: 1. Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przedłużeniem realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (DzU poz. 88 z dnia 14.01.2022 r.); 2. Ustawa z dnia 7 lipca...

Wybrane dla Ciebie

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny » Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? » Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Płyty XPS – następca styropianu »

Płyty XPS – następca styropianu » Płyty XPS – następca styropianu »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? » Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków » Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.