Izolacje.com.pl

Materiały prasowe news Saint-Gobain Glass oferuje szkło o najniższym na rynku śladzie węglowym

Saint-Gobain Glass oferuje szkło o najniższym na rynku śladzie węglowym Saint-Gobain Glass oferuje szkło o najniższym na rynku śladzie węglowym

Po przeprowadzonej w maju br. pilotażowej, zeroemisyjnej produkcji szkła płaskiego, Saint-Gobain Glass nie zwalnia tempa. Rozwinięcie nowatorskiej technologii pozwoliło stworzyć pierwsze na świecie szkło...

Po przeprowadzonej w maju br. pilotażowej, zeroemisyjnej produkcji szkła płaskiego, Saint-Gobain Glass nie zwalnia tempa. Rozwinięcie nowatorskiej technologii pozwoliło stworzyć pierwsze na świecie szkło fasadowe o bardzo niskim śladzie węglowym.

Materiały prasowe news Czyste Powietrze+ – pozorne zmiany?

Czyste Powietrze+ – pozorne zmiany? Czyste Powietrze+ – pozorne zmiany?

Od 15 lipca weszły w życie zmiany w programie „Czyste Powietrze”, dotującym wymianę kotłów i ocieplenia domów. Przy poziomie inflacji najwyższym od 25 lat koszty ocieplenia domu wzrosły ponad dwukrotnie...

Od 15 lipca weszły w życie zmiany w programie „Czyste Powietrze”, dotującym wymianę kotłów i ocieplenia domów. Przy poziomie inflacji najwyższym od 25 lat koszty ocieplenia domu wzrosły ponad dwukrotnie w porównaniu z rokiem 2018, kiedy program uruchomiono. Mimo to Ministerstwo Klimatu i Środowiska wprowadza pozorne zmiany, które nie rozwiązują problemów większości beneficjentów programu, również tych najuboższych.

Materiały prasowe news Czyste Powietrze+, czyli prefinansowanie w programie

Czyste Powietrze+, czyli prefinansowanie w programie Czyste Powietrze+, czyli prefinansowanie w programie

Popularny program „Czyste Powietrze” wciąż się rozwija. MKiŚ wprowadza nowe rozwiązanie finansowe, korzystne dla nowych beneficjentów. Właściciele domów jednorodzinnych ubiegający się dotację na wymianę...

Popularny program „Czyste Powietrze” wciąż się rozwija. MKiŚ wprowadza nowe rozwiązanie finansowe, korzystne dla nowych beneficjentów. Właściciele domów jednorodzinnych ubiegający się dotację na wymianę starego pieca (tzw. kopciucha) oraz ocieplenie domu otrzymają prefinansowanie, czyli wypłatę pieniędzy jeszcze przed rozpoczęciem remontu. „Z wyprzedzeniem” można będzie dostać do 50 proc. maksymalnej możliwej kwoty dotacji.

Transformacja sektora energetycznego Polski i pozostałych krajów UE do 2050 r.

Jak powinna być przeprowadzona transformacja sektora energetycznego Polski i pozostałych krajów UE do 2050 r.? rys. IOŚ-PIB

Jak powinna być przeprowadzona transformacja sektora energetycznego Polski i pozostałych krajów UE do 2050 r.? rys. IOŚ-PIB

Przedstawiamy fragment Raportu powstałego na bazie analiz przeprowadzonych przez Zespół Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych (CAKE) w IOŚ-PIB/KOBiZE zaprezentowanych w dokumencie pt. „Polska net-zero 2050: Transformacja sektora energetycznego Polski i UE do 2050 r.”1 Raport przedstawia kierunki zmian technologicznych, które są konieczne na drodze do wypełnienia celów ustanowionych w Europejskim Zielonym Ładzie2 wraz z oceną wpływu tych zmian na sektor wytwarzania energii elektrycznej i ciepła sieciowego. Scenariusze przywołane w analizie są istotne z punktu widzenia wyzwań, jakie stoją przed Polską i krajami UE, a także uwzględniają ryzyko związane z zawirowaniami na rynkach paliw w obecnej sytuacji geopolitycznej.

Zobacz także

Materiały prasowe news Rozwój morskiej energetyki wiatrowej w ocenie NIK

Rozwój morskiej energetyki wiatrowej w ocenie NIK Rozwój morskiej energetyki wiatrowej w ocenie NIK

NIK opublikowała raport na temat sytuacji w morskiej energetyce wiatrowej. Z dokumentu wynika, że rozpoczęto w Polsce prace nad umożliwieniem uruchomienia pierwszej morskiej elektrowni wiatrowej ok. 2024/2025...

NIK opublikowała raport na temat sytuacji w morskiej energetyce wiatrowej. Z dokumentu wynika, że rozpoczęto w Polsce prace nad umożliwieniem uruchomienia pierwszej morskiej elektrowni wiatrowej ok. 2024/2025 r. Określono też bariery rozwoju, takie jak m.in. brak głównego terminalu instalacyjnego, niedostosowanie prawa i braki w sieci przesyłowej w północnej części Polski. Jednak władze nie przygotowały regulacji, które uprościłyby i zintegrowały obowiązujące procedury związane z wydawaniem pozwoleń,...

Materiały prasowe news Dopłaty do węgla – dodatek energetyczny zamiast węglowego?

Dopłaty do węgla – dodatek energetyczny zamiast węglowego? Dopłaty do węgla – dodatek energetyczny zamiast węglowego?

Zaproponowane przez rząd dopłaty do węgla to nieprzemyślane rozwiązanie dzielące polskie społeczeństwo – ocenia PAS. Dofinansowanie kosztów ogrzewania otrzymają jedynie gospodarstwa domowe używające węgla,...

Zaproponowane przez rząd dopłaty do węgla to nieprzemyślane rozwiązanie dzielące polskie społeczeństwo – ocenia PAS. Dofinansowanie kosztów ogrzewania otrzymają jedynie gospodarstwa domowe używające węgla, w tym właściciele najbardziej zanieczyszczających powietrze „kopciuchów”. Większość gospodarstw domowych, a więc te, które ogrzewają się ciepłem systemowym, gazem, energią elektryczną czy pelletem drzewnym, nie otrzyma wsparcia. Zdaniem przedstawicieli Polskiego Alarmu Smogowego, zmiana systemu...

Sika Poland sp. z o.o. Sika o wyznaczaniu kierunku w budownictwie ekologicznym

Sika o wyznaczaniu kierunku w budownictwie ekologicznym Sika o wyznaczaniu kierunku w budownictwie ekologicznym

Zrównoważony rozwój to jedna z najważniejszych idei, jakie w tej chwili determinują działania całej branży budowlanej. Procesy dostosowywane są do wiodących norm ochrony środowiska i mają na celu ograniczenie...

Zrównoważony rozwój to jedna z najważniejszych idei, jakie w tej chwili determinują działania całej branży budowlanej. Procesy dostosowywane są do wiodących norm ochrony środowiska i mają na celu ograniczenie zużycia zasobów naturalnych. Warto podkreślić, że zrównoważony rozwój ma nie tylko wymiar ekonomiczny i środowiskowy, ale także społeczny, który powinien obejmować działania na rzecz społeczności lokalnych.

Komisja Europejska 14 lipca 2021 r. ogłosiła pakiet reform „Fit for 553, zawierających propozycje szczegółowych przepisów prawnych umożliwiających osiągnięcie ogólnego celu redukcji unijnych emisji CO2 o co najmniej 55% w 2030 r. (w porównaniu z 1990 r.). Jest to kluczowy krok na drodze do neutralności klimatycznej Unii w 2050 r.

Nowe cele zostały oparte o pewne założenia dotyczące zarówno dostępności technologii OZE, możliwości produkcji zielonego wodoru, wykorzystania technologii CCS (ang. Carbon Capture and Storage), jak i potencjału spadku kosztów technologii.

Każde z założeń dotyczących nisko i zeroemisyjnych technologii wymaga jednak szczegółowych analiz pod kątem możliwości ich zastosowania, potencjału i kosztów. Tego rodzaju analizy mają bowiem kluczowe znaczenie w procesie podejmowania decyzji i stanowią ważne wsparcie w określaniu długoterminowych kierunków działania na drodze do neutralnej klimatycznie gospodarki.

Wykonana w CAKE/KOBiZE praca podejmuje próbę weryfikacji możliwości spełnienia zobowiązań redukcyjnych GHG w UE zgodnie z założeniami Europejskiego Zielonego Ładu i projektu aktów prawnych zawartych w pakiecie „Fit for 55”, jak również ocenę wpływu na system energetyczny i gospodarkę.

Wyzwania stojące przed Polską i pozostałymi krajami Unii Europejskiej – wnioski płynące z raportu

W niniejszym opracowaniu przeanalizowano możliwe kierunki transformacji w sektorze elektroenergetyki i ciepłownictwa systemowego w Polsce oraz w pozostałych krajach UE, a także scenariusze istotne z punktu widzenia wyzwań, jakie stoją przed Polską i krajami UE, uwzględniając ryzyka związane z zawirowaniami na rynkach paliw w obecnej sytuacji geopolitycznej:

 • Scenariusz odniesienia (BASE) zakładający 60% redukcji emisji w 2050 r. vs. 1990 r. z wyłączeniem sektora użytkowania gruntów i leśnictwa (LULUCF).
 • Scenariusz neutralności (NEU) – zakładający 90% redukcji emisji w 2050 r. vs. 1990 r. i zerowy poziom emisji netto z uwzględnieniem sektora użytkowania gruntów i leśnictwa (LULUCF).
 • Scenariusz neutralności z wysokimi cenami paliw kopalnych (NEU_HPRICE) – zakładający te same cele redukcyjne GHG i potencjały technologii energetycznych, które zostały zawarte w scenariuszu NEU, ale bazujący na wyższych projekcjach cen paliw kopalnych.
 • Scenariusz neutralności z niższym potencjałem rozwoju morskich farm wiatrowych (NEU_LWIND) – zakładający niższy od przyjętego w scenariuszu NEU potencjał w zakresie budowy elektrowni wiatrowych na morzu, ale zakładający te same cele redukcyjne GHG co w scenariuszu NEU.

Elektroenergetyka będzie miała ogromny wpływ na praktycznie wszystkie dziedziny gospodarki, w tym transport, ciepłownictwo, a także zaopatrzenie w energię zakładów przemysłowych. Z kolei proces dekarbonizacji, mający miejsce w tych sektorach, będzie miał wpływ na funkcjonowanie systemu elektroenergetycznego poprzez wygenerowanie dodatkowych wielkości zużycia energii elektrycznej, które pociągać będą za sobą konieczność zwiększenia produkcji w jednostkach wytwórczych.

Realizacja ambitnych celów polityki klimatycznej i dekarbonizacja gospodarki prowadzić będzie do bardzo głębokiej przebudowy polskiego sektora elektroenergetycznego. Modernizacja sektora stymulowana będzie szybko rosnącymi kosztami redukcji emisji. W podstawowym z rozpatrywanych scenariuszy, zakładającym wdrożenie pakietu „Fit for 55” oraz realizację celu net-zero w 2050 r. (scenariusz NEU), koszt marginalny redukcji emisji rośnie do poziomu ok. 145 EUR’2015/tCO2 w 2030 r. i ok. 575 EUR’2015/tCO2 w 2050 r.

Także pozostałe scenariusze przewidujące realizację celu net-zero cechują się bardzo wysokimi kosztami marginalnymi emisji. Jedynie w scenariuszu BASE, charakteryzującym się znacznie niższymi celami redukcyjnymi, koszty marginalne redukcji emisji na 2050 r. są wyraźnie niższe – ok. 105 EUR’2015/tCO2.

We wszystkich scenariuszach, w perspektywie 2050 r., technologiami dominującymi będą źródła odnawialne. Przede wszystkim farmy wiatrowe na lądzie, na morzu oraz fotowoltaika.

W scenariuszach zakładających wdrożenie pakietu „Fit for 55” wyniki modelowania wskazują, że z punktu widzenia optymalizacji kosztów systemu energetycznego, udział źródeł OZE w produkcji energii elektrycznej powinien zostać zwiększony nawet do ok. 50% już w 2030 r. i do 70% lub więcej w perspektywie 2050 r. (przy czym trzeba mieć świadomość, że realizacja takiego scenariusza wymagałaby olbrzymiego wysiłku inwestycyjnego, znacząco przewyższającego dotychczasowe tempo modernizacji).

Spośród rozpatrywanych scenariuszy jedynie scenariusz BASE cechuje wyraźnie wolniejsze tempo rozwoju OZE w najbliższej dekadzie – do ok. 30% udziału OZE w 2030 r. – wskutek braku presji związanej z „Fit for 55”. Ale nawet w tym scenariuszu w dalszej perspektywie tempo rozwoju OZE rośnie i w 2050 r. udział OZE w produkcji energii elektrycznej osiąga ponad 65%, niewiele mniej niż w scenariuszach neutralności klimatycznej. Pokazuje to, że nawet przy umiarkowanych kosztach CO2 technologie OZE w latach 2040–2050 będą konkurencyjne.

Zmiany struktury wytwarzania nie będą ograniczać się do rozwoju wyłącznie źródeł OZE o niestabilnym charakterze pracy.

W nowym systemie energetycznym olbrzymia będzie rola elektrowni jądrowych, które są jednym z niewielu źródeł, zapewniających stabilne dostawy energii elektrycznej, bez emisji gazów cieplarnianych, po umiarkowanych kosztach. Ponadto, dostarczając dużej ilości energii w podstawie obciążenia, elektrownie jądrowe będą stwarzały warunki do wykorzystania nadwyżek produkcji OZE do produkcji wodoru, istotnie wpływając na stabilizację cen energii elektrycznej, jak i zwiększając potencjał zielonego wodoru.

Znacząca będzie rola technologii opartych na biomasie z możliwością wychwytu i składowania CO2 (BECCS), przede wszystkim ze względu na fakt, że usuwając CO2 z atmosfery ograniczają one konieczność redukcji emisji w tych sektorach, w których koszty krańcowe redukcji są bardzo wysokie.

W systemie energetycznym o znacznym nasyceniu niesterowalnymi jednostkami OZE wzrośnie rola magazynów energii oraz systemów umożliwiających dynamiczne reagowanie na zmiany podaży. W okresach znacznej nadprodukcji energii z OZE zastosowanie elektrolizerów umożliwi produkcję wodoru na potrzeby innych gałęzi gospodarki, pełniąc przy okazji rolę długoterminowego magazynu energii.

Samochody elektryczne stanowić będą dodatkowe obciążenie dla systemu elektroenergetycznego, ale mogą także odegrać pozytywną rolę w wygładzaniu krzywej obciążenia, przy czym aby to było możliwe, konieczne będzie wdrożenie systemów inteligentnego sterowania ładowarkami i zarządzania potencjałem baterii samochodowych, dla unikania kumulacji obciążenia oraz wykorzystania okresów nadpodaży energii elektrycznej na rynku.

Realizacja przez Polskę ambitnych celów redukcji emisji CO2 w całej gospodarce będzie wiązała się z istotnym wzrostem kosztów wytwarzania energii elektrycznej. W scenariuszach zakładających wdrożenie pakietu „Fit for 55”, ze względu na zaostrzenie celu na 2030 r., może to oznaczać ponad dwukrotny wzrost kosztów wytwarzania już w okresie 2020–2030.

W tym okresie szybki wzrost kosztów emisji przełoży się bezpośrednio na wzrost kosztów wytwarzania, gdyż źródła węglowe wciąż będą miały istotny udział w produkcji energii. Realia techniczne budowy nowych jednostek, dostępność finansowania i inne ograniczenia sprawiają, że przebudowa krajowego systemu energetycznego jest i będzie procesem długotrwałym. Podjęcie tego wysiłku inwestycyjnego powinno spowodować, że po 2035 r. koszty wytwarzania zaczną spadać. Niestety oznacza to także, że największe wyzwania dla polskiej gospodarki pojawią się nie w odleglejszej przyszłości, ale już w najbliższej dekadzie.

Transformacja energetyczna będzie zachodzić w dużej mierze dzięki postępującej elektryfikacji różnych gałęzi gospodarki. Udział energii elektrycznej w Polsce w finalnym zużyciu energii wzrośnie w okresie 2020–2050 z niecałych 20% do ponad 40% w scenariuszu BASE i ponad 60% w scenariuszu NEU (trzykrotny wzrost w stosunku do obecnego udziału). Wiąże się to ze wzrostem zapotrzebowania na energię elektryczną z poziomu ok. 140 TWh w 2020 r. do 330–360 TWh w 2050 r. (w zależności od scenariusza).

W rozpatrywanym okresie średnioroczny wzrost zapotrzebowania w Polsce wynosi 3,1% w scenariuszu NEU i 2,9% w BASE, natomiast dla całej UE 2,5% w NEU i 2,3% w BASE. Wyższe tempo wzrostu zapotrzebowania w Polsce niż w całej UE wynika z tego, że średnie zużycie energii elektrycznej na mieszkańca jest niższe od średniej unijnej w punkcie startowym.

Polska na tle całej UE ma do wykonania jedno z najtrudniejszych zadań i proces transformacji całej gospodarki i sektora energetycznego jest ogromnym wyzwaniem, ze względu na duży udział paliw kopalnych, szczególnie węgla, w obecnym punkcie startowym. W skali UE, jak i samej Polski w scenariuszu neutralności (NEU) oznacza to spadek emisji o ok. połowę do 2030 r. w porównaniu do 2020 r. i osiągnięcie emisji bliskich zeru już w okolicach 2040 r., a w dalszym okresie, dzięki wykorzystaniu technologii BECCS, nawet przejście na ujemne emisje netto.

Biorąc pod uwagę wspólny cel redukcji emisji w scenariuszach neutralności oraz połączony rynek energii elektrycznej, Polska do zachowania konkurencyjności będzie musiała zrównać się wskaźnikiem emisyjności ze średnią UE, obniżając wskaźnik emisji z poziomu ok. 0,65 tCO2/MWh (czyli ok. dwuipółkrotnie wyższego niż średnia UE) do wartości bliskich zeru.

Osiągnięcie ambitnych celów redukcyjnych, polegających na ograniczeniu emisji netto w całej gospodarce do zera utrudnia fakt, że nie wszystkie procesy przemysłowe będzie można całkowicie zdekarbonizować – zatem konieczne jest uzyskanie największych możliwych redukcji, a nawet ujemnych emisji, w tych obszarach, w których jest to możliwe po racjonalnym koszcie.

Wyniki symulacji na połączonych modelach pokazały, że energetyka jest jedną z tych gałęzi gospodarki, gdzie głęboka redukcja, a nawet uzyskanie ujemnych emisji jest możliwe. Dla osiągnięcia celu net-zero w skali UE, obok działań proefektywnościowych, potrzebny jest rozwój szerokiego wachlarza technologii energetycznych pozwalających zredukować emisje – zarówno OZE i BECCS, jak i elektrowni jądrowych.

W scenariuszach neutralności w 2050 r. bilans emisji w energetyce w całej UE osiąga poziom między –120 a –145 Mt CO2. W samej polskiej energetyce ujemne saldo wynosi ok. –15 Mt CO2 w 2050 r. (z różnicami pomiędzy scenariuszami na poziomie 2–3 Mt CO2).

Transformacja sektora ciepłownictwa sieciowego w Polsce będzie stanowiła ogromne wyzwanie, między innymi ze względu na ograniczone możliwości techniczne i finansowe przedsiębiorstw ciepłowniczych. Spośród technologii możliwych do zastosowania na szeroką skalę w ciepłownictwie, zapewniających stabilne dostawy ciepła bez emisji CO2 istotną rolę powinny odegrać jednostki na biomasę, biogaz oraz pompy ciepła.

W dalszej perspektywie możliwe jest także wykorzystanie wodoru, choć wydaje się, że ze względu na koszty, to rozwiązanie będzie stosowane na ograniczoną skalę. Biorąc pod uwagę zarówno potencjał, jak i koszty poszczególnych technologii, wydaje się, że dekarbonizacja sektora ciepłowniczego w znacznej mierze bazować będzie na rozwoju pomp ciepła, zarówno w indywidualnych, jak i scentralizowanych systemach ogrzewania.

Realizacja ambitnych celów polityki klimatycznej oznacza niewielkie spowolnienie wzrostu konsumpcji gospodarstw domowych w latach 2020–2030. W tym okresie wzrost ten będzie mniejszy o 0,3 p.p. w scenariuszu NEU w porównaniu do scenariusza BASE. Natomiast w kolejnych dziesięcioleciach wzrost konsumpcji w scenariuszach NEU i BASE jest podobny, a różnica w poziomie konsumpcji między tymi dwoma scenariuszami utrzymuje się na stałym poziomie.

W scenariuszach NEU_HPRICE oraz NEU_LWIND wzrost konsumpcji w latach 2020–2030 będzie mniejszy od wzrostu w scenariuszu NEU o 0,1 p.p. W kolejnych latach różnice te są marginalne.

tab transformacja
TABELA. Przegląd głównych wyników modelowania dla energetyki; opracowanie własne CAKE/KOBiZE

Podsumowanie

 1. Postępująca dekarbonizacja polskiego sektora elektroenergetycznego, w perspektywie 2050 r., prowadzić będzie do jego kompletnego przemodelowania. Całkowitej zmianie ulegnie struktura mocy i produkcji energii elektrycznej. Dominującymi technologiami staną się elektrownie wiatrowe i słoneczne.

  W scenariuszach zakładających wdrożenie pakietu „Fit for 55” optymalne byłoby zwiększenie udziału źródeł OZE w produkcji energii elektrycznej nawet do ok. 50% już w 2030 r. i do 70% lub więcej w perspektywie 2050 r.
 2. Nie wszystkie procesy przemysłowe będzie można całkowicie zdekarbonizować. Energetyka jest jedną z tych gałęzi gospodarki, gdzie głęboka redukcja, a nawet uzyskanie ujemnych emisji jest możliwe. W scenariuszach neutralności w 2050 r. bilans emisji w energetyce w całej UE osiąga poziom między –120 a –145 Mt CO2. W samej polskiej energetyce ujemne saldo wynosi ok. –15 Mt CO2 w 2050 r. (z różnicami pomiędzy scenariuszami na poziomie 2–3 Mt CO2).
 3. Transformacja energetyczna będzie zachodzić w dużej mierze dzięki postępującej elektryfikacji różnych gałęzi gospodarki. Wiąże się to ze wzrostem zapotrzebowania na energię elektryczną w Polsce z poziomu ok. 140 TWh w 2020 do 330–360 TWh w 2050 r. (w zależności od scenariusza).
 4. W podstawowym z rozpatrywanych scenariuszy, zakładającym wdrożenie pakietu „Fit for 55” oraz realizację celu net-zero w 2050 r. (scenariusz NEU), koszt marginalny redukcji emisji rośnie do poziomu ok. 145 EUR’2015/tCO2 w 2030 r. i ok. 575 EUR’2015/tCO2 w 2050 r.
 5. Polska na tle całej UE ma do wykonania jedno z najtrudniejszych zadań i cały proces jest ogromnym wyzwaniem, ze względu na duży udział paliw kopalnych, szczególnie węgla, w punkcie startowym procesu transformacji. Polska musi obniżyć wskaźnik emisji z poziomu ok. 0,65 tCO2/MWh (czyli ok. dwuipółkrotnie wyższego niż średnia UE) do wartości bliskich zeru.
 6. Wyniki wszystkich scenariuszy pokazują także, że najszybszego wzrostu kosztów wytwarzania energii elektrycznej należy spodziewać się w najbliższej dekadzie. W scenariuszach zakładających wdrożenie pakietu „Fit for 55”, ze względu na zaostrzenie celu na 2030 r., może to oznaczać ponad dwukrotny wzrost kosztów wytwarzania już w okresie 2020–2030.

  Największy wzrost kosztów ma miejsce w scenariuszu zakładającym wysokie ceny paliw i ograniczenia w dostępności gazu ziemnego – w obliczu obecnego kryzysu ten scenariusz wydaje się jednocześnie bardzo prawdopodobny.
 7. Realizacja ambitnych celów polityki klimatycznej oznacza spowolnienie wzrostu konsumpcji gospodarstw domowych w latach 2020–2030 o ok. 0,3 p.p. Natomiast w kolejnych dziesięcioleciach wzrost konsumpcji w scenariuszach NEU i BASE jest podobny, a różnica w poziomie konsumpcji między tym dwoma scenariuszami utrzymuje się na stałym poziomie.

________

1 Tatarewicz, I., Lewarski, M., Skwierz, S., Pyrka, M., Boratyński, J., Jeszke, R., Witajewski-Baltvilks, J., Sekuła, M., „Polska net-zero 2050: Transformacja sektora energetycznego Polski i UE do 2050 r.”, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy/Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE), Warszawa 2022.

2 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów; Europejski Zielony Ład. Bruksela, 11.12.2019 r. (COM(2019) 640 final)

3 Komisja Europejska, 2021. (www.ec.europa.eu/info/strategy/priorities--2019-2024/european-green-deal/delivering-european-green-deal_pl, dostęp.: 9.03.2022 r.)

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera! 

Komentarze

Powiązane

Materiały prasowe news Bariery rozwoju odnawialnych źródeł energii w raporcie NIK

Bariery rozwoju odnawialnych źródeł energii w raporcie NIK Bariery rozwoju odnawialnych źródeł energii w raporcie NIK

Działania ministra odpowiedzialnego za sprawy energii, a później ministra odpowiedzialnego za sprawy klimatu nie pozwoliły na wyeliminowanie wszystkich utrudnień w funkcjonowaniu odnawialnych źródeł energii....

Działania ministra odpowiedzialnego za sprawy energii, a później ministra odpowiedzialnego za sprawy klimatu nie pozwoliły na wyeliminowanie wszystkich utrudnień w funkcjonowaniu odnawialnych źródeł energii. W okresie objętym kontrolą brakowało całościowej analizy rozpoznania oraz niwelowania problemów i barier rozwoju OZE. Istotne przyspieszenie, mające zaradzić utrudnieniom, nastąpiło dopiero w 2018 r. Wprowadzone zmiany dostosowały system wsparcia OZE do możliwości mikro-, małych i średnich instalacji....

Materiały prasowe news Anna Kornecka pełnomocnikiem ministra ds. inwestycji i Zielonego Ładu

Anna Kornecka pełnomocnikiem ministra ds. inwestycji i Zielonego Ładu Anna Kornecka pełnomocnikiem ministra ds. inwestycji i Zielonego Ładu

Premier Jarosław Gowin powołał Annę Kornecką na funkcję pełnomocnika ministra do spraw inwestycji i Zielonego Ładu.

Premier Jarosław Gowin powołał Annę Kornecką na funkcję pełnomocnika ministra do spraw inwestycji i Zielonego Ładu.

Materiały prasowe news Duży potencjał budownictwa energetyczno-przemysłowego w Polsce

Duży potencjał budownictwa energetyczno-przemysłowego w Polsce Duży potencjał budownictwa energetyczno-przemysłowego w Polsce

Jak wynika z raportu firmy badawczej Spectis „Budownictwo energetyczno-przemysłowe w Polsce 2021–2026”, szacunkowa wartość 170 realizowanych i planowanych największych inwestycji to 253 mld zł, z czego...

Jak wynika z raportu firmy badawczej Spectis „Budownictwo energetyczno-przemysłowe w Polsce 2021–2026”, szacunkowa wartość 170 realizowanych i planowanych największych inwestycji to 253 mld zł, z czego 30 mld zł (12% całości) przypada na inwestycje w budowie, a 223 mld zł na inwestycje będące na etapie przetargu, planowania lub wstępnej koncepcji. Tak znacząca dysproporcja pomiędzy wartością inwestycji w realizacji a planowanymi świadczy o ogromnym potencjale rozwoju tego segmentu budownictwa.

Materiały prasowe news Wielkie Wyzwanie: Energia – trend na przydomowe elektrownie wiatrowe?

Wielkie Wyzwanie: Energia – trend na przydomowe elektrownie wiatrowe? Wielkie Wyzwanie: Energia – trend na przydomowe elektrownie wiatrowe?

Z danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE) wynika, iż moc zainstalowanych paneli fotowoltaicznych w Polsce zwiększyła się o 154,33 MW i na początku października 2020 roku wyniosła 2,6 GW, co oznacza...

Z danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE) wynika, iż moc zainstalowanych paneli fotowoltaicznych w Polsce zwiększyła się o 154,33 MW i na początku października 2020 roku wyniosła 2,6 GW, co oznacza wzrost o ponad 166% rok do roku. Nasz kraj znajduje się na piątym miejscu w Unii Europejskiej pod względem inwestycji w fotowoltaikę. Nic nie wskazuje na to, by trend ten miał się w najbliższym czasie zatrzymać, a panele fotowoltaiczne stały się trwałym elementem krajobrazu. Tymczasem, za sprawą...

Materiały prasowe news Przyjęto projekt ustawy wspierającej morskie farmy wiatrowe

Przyjęto projekt ustawy wspierającej morskie farmy wiatrowe Przyjęto projekt ustawy wspierającej morskie farmy wiatrowe

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, przedłożony przez Ministra Klimatu i Środowiska. Nowe regulacje znacząco ułatwią wykorzystanie...

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, przedłożony przez Ministra Klimatu i Środowiska. Nowe regulacje znacząco ułatwią wykorzystanie potencjału energetyki wiatrowej na Bałtyku oraz rozwój polskich firm z sektora gospodarki morskiej.

Materiały prasowe news Rozwój projektów wiatrowych w Polsce a ustawa odległościowa

Rozwój projektów wiatrowych w Polsce a ustawa odległościowa Rozwój projektów wiatrowych w Polsce a ustawa odległościowa

Najnowsze dane IEO wskazują, że wejście w życie tzw. ustawy odległościowej zasadniczo zablokowało rozwój nowych projektów energetyki wiatrowej w Polsce. Od kiedy w 2016 roku weszła w życie ustawa o inwestycjach...

Najnowsze dane IEO wskazują, że wejście w życie tzw. ustawy odległościowej zasadniczo zablokowało rozwój nowych projektów energetyki wiatrowej w Polsce. Od kiedy w 2016 roku weszła w życie ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, nakazująca lokalizację turbin w odległości od zabudowań nie mniejszej niż 10-krotność ich całkowitej wysokości, praktycznie żaden całkowicie nowy projekt wiatrowy nie uzyskał pozwolenia na budowę. Projekty zmieniają tylko właściciela, czasami wprowadzane są...

Materiały prasowe news PGE uruchomiła dwie nowe farmy wiatrowe

PGE uruchomiła dwie nowe farmy wiatrowe PGE uruchomiła dwie nowe farmy wiatrowe

Pod koniec czerwca Polska Grupa Energetyczna uruchomiła dwie nowe farmy wiatrowe. To łącznie 43 turbiny o mocy zainstalowanej aż 97, 18 MW.

Pod koniec czerwca Polska Grupa Energetyczna uruchomiła dwie nowe farmy wiatrowe. To łącznie 43 turbiny o mocy zainstalowanej aż 97, 18 MW.

Materiały prasowe news Rozwój morskiej energetyki wiatrowej w ocenie NIK

Rozwój morskiej energetyki wiatrowej w ocenie NIK Rozwój morskiej energetyki wiatrowej w ocenie NIK

NIK opublikowała raport na temat sytuacji w morskiej energetyce wiatrowej. Z dokumentu wynika, że rozpoczęto w Polsce prace nad umożliwieniem uruchomienia pierwszej morskiej elektrowni wiatrowej ok. 2024/2025...

NIK opublikowała raport na temat sytuacji w morskiej energetyce wiatrowej. Z dokumentu wynika, że rozpoczęto w Polsce prace nad umożliwieniem uruchomienia pierwszej morskiej elektrowni wiatrowej ok. 2024/2025 r. Określono też bariery rozwoju, takie jak m.in. brak głównego terminalu instalacyjnego, niedostosowanie prawa i braki w sieci przesyłowej w północnej części Polski. Jednak władze nie przygotowały regulacji, które uprościłyby i zintegrowały obowiązujące procedury związane z wydawaniem pozwoleń,...

Materiały prasowe news Ku neutralności klimatycznej – drugi konkurs w programie NCBR

Ku neutralności klimatycznej – drugi konkurs w programie NCBR Ku neutralności klimatycznej – drugi konkurs w programie NCBR

Ponad 390 mln zł na projekty z zakresu energetyki solarnej, energetycznego wykorzystania odpadów i ciepła z gazów poprocesowych i geotermii trafi do konsorcjów przemysłowo-naukowych. Narodowe Centrum Badań...

Ponad 390 mln zł na projekty z zakresu energetyki solarnej, energetycznego wykorzystania odpadów i ciepła z gazów poprocesowych i geotermii trafi do konsorcjów przemysłowo-naukowych. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło drugi konkurs w programie strategicznym „Nowe technologie w zakresie energii”. Nabór wniosków rozpocznie się 1 kwietnia br.

Materiały prasowe news NFOŚiGW wesprze rozwój systemu ciepłowniczego w Mszczonowie na Mazowszu

NFOŚiGW wesprze rozwój systemu ciepłowniczego w Mszczonowie na Mazowszu NFOŚiGW wesprze rozwój systemu ciepłowniczego w Mszczonowie na Mazowszu

Dzięki blisko 16 mln zł dofinansowania z NFOŚiGW Geotermia Mazowiecka będzie mogła przeprowadzić modernizację opartego o wody termalne systemu ciepłowniczego w Mszczonowie. Projekt pozwoli na zwiększenie...

Dzięki blisko 16 mln zł dofinansowania z NFOŚiGW Geotermia Mazowiecka będzie mogła przeprowadzić modernizację opartego o wody termalne systemu ciepłowniczego w Mszczonowie. Projekt pozwoli na zwiększenie wykorzystania zasobów geotermalnych w gminie oraz zapewni niezakłóconą, ciągłą pracę mszczonowskiej ciepłowni geotermalnej. Całkowity koszt projektu to 19,5 mln zł. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wesprze go dotacją w wysokości ok. 6,3 mln zł oraz pożyczką: 9,5 mln zł. Planowany...

Małgorzata Kośla Rola ekologii w budownictwie – zrównoważone budownictwo

Rola ekologii w budownictwie – zrównoważone budownictwo Rola ekologii w budownictwie – zrównoważone budownictwo

Zrównoważone budownictwo ma na celu zmniejszenie wpływu tej gałęzi przemysłu na środowisko i już dawno przestało być jedynie chwilowym trendem, a stało się koniecznością. Ekologiczne budownictwo stale...

Zrównoważone budownictwo ma na celu zmniejszenie wpływu tej gałęzi przemysłu na środowisko i już dawno przestało być jedynie chwilowym trendem, a stało się koniecznością. Ekologiczne budownictwo stale się rozwija i znacząco poprawia jakość życia mieszkańców i stan planety. Ekonomiczne wykonawstwo, oszczędna eksploatacja obiektu, ekologiczne warunki użytkowania, zielone budownictwo, to tylko kilka warunków zrównoważonego budownictwa. Rola ekologii w budownictwie jest ogromna i pełni kluczową funkcję...

Materiały prasowe news Wybrano cztery najciekawsze wyzwania klimatyczne polskich miast

Wybrano cztery najciekawsze wyzwania klimatyczne polskich miast Wybrano cztery najciekawsze wyzwania klimatyczne polskich miast

Gniezno, Rzeszów, Rybnik i Wrocław to miasta, które zgłosiły do „Klimatonu dla Miast” najciekawsze wyzwania klimatyczne. Nad ich rozwiązaniem pracować będą programiści z całej Polski, którzy do 24 listopada...

Gniezno, Rzeszów, Rybnik i Wrocław to miasta, które zgłosiły do „Klimatonu dla Miast” najciekawsze wyzwania klimatyczne. Nad ich rozwiązaniem pracować będą programiści z całej Polski, którzy do 24 listopada zgłoszą się do udziału w wydarzeniu. Na zespoły, które podczas 48-godzinnego maratonu programowania stworzą najlepsze projekty, czekają łącznie cztery nagrody w wysokości 30 000 zł każda. „Klimaton dla Miast”, organizowany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Polski Fundusz...

Materiały prasowe news Będą dopłaty do pomp ciepła – dofinansowanie programu Moje Ciepło i pięciu innych inicjatyw

Będą dopłaty do pomp ciepła – dofinansowanie programu Moje Ciepło i pięciu innych inicjatyw Będą dopłaty do pomp ciepła – dofinansowanie programu Moje Ciepło i pięciu innych inicjatyw

Program „Moje Ciepło”, który przewiduje udzielanie dopłat do zakupu i montażu pomp ciepła w nowych budynkach o podwyższonym standardzie energetycznym, otrzyma finansowanie w ramach II transzy środków z...

Program „Moje Ciepło”, który przewiduje udzielanie dopłat do zakupu i montażu pomp ciepła w nowych budynkach o podwyższonym standardzie energetycznym, otrzyma finansowanie w ramach II transzy środków z unijnego Funduszu Modernizacyjnego. Wsparcie otrzyma także pięć innych programów zgłoszonych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Łączny budżet zaakceptowanych polskich projektów to 8,1 mld zł. Decyzje w tej sprawie podjął 26 października br. Komitet Inwestycyjny Funduszu...

Materiały prasowe news NFOŚiGW zaoferuje samorządom 100% finansowania na poszukiwania złóż wód termalnych

NFOŚiGW zaoferuje samorządom 100% finansowania na poszukiwania złóż wód termalnych NFOŚiGW zaoferuje samorządom 100% finansowania na poszukiwania złóż wód termalnych

70 mln zł dla samorządów lub ich związków przeznaczy Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na przedsięwzięcia w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż wód termalnych. Nabór w ramach...

70 mln zł dla samorządów lub ich związków przeznaczy Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na przedsięwzięcia w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż wód termalnych. Nabór w ramach drugiego konkursu programu priorytetowego „Udostępnianie wód termalnych w Polsce” odbędzie się w terminie od 3 stycznia do 30 czerwca 2022 r.

Materiały prasowe news Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii

Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii

Nowe przepisy przedłużają m.in. obowiązujące programy pomocy publicznej dla wytwórców energii z odnawialnych źródeł energii (OZE). Dotychczasowe systemy wsparcia kończą się bowiem 31 grudnia 2021 r. Dzięki...

Nowe przepisy przedłużają m.in. obowiązujące programy pomocy publicznej dla wytwórców energii z odnawialnych źródeł energii (OZE). Dotychczasowe systemy wsparcia kończą się bowiem 31 grudnia 2021 r. Dzięki zaproponowanym zmianom, możliwe będzie przedłużenie aukcyjnego systemu pomocy do 31 grudnia 2027 r. Ustawa wprowadza także przepisy, które ograniczą obowiązki koncesyjne dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą, jeśli chodzi o małe instalacje OZE.

Materiały prasowe Konferencja PSEW2021: dobry klimat do rozwoju energetyki wiatrowej

Konferencja PSEW2021: dobry klimat do rozwoju energetyki wiatrowej Konferencja PSEW2021: dobry klimat do rozwoju energetyki wiatrowej

Pilne zmiany regulacyjne i przyspieszenie inwestycji mogą sprawić, że Polska sprosta unijnym wymaganiom klimatycznym zawartym w Fit for 55 – to wniosek po tegorocznej edycji konferencji Polskiego Stowarzyszenia...

Pilne zmiany regulacyjne i przyspieszenie inwestycji mogą sprawić, że Polska sprosta unijnym wymaganiom klimatycznym zawartym w Fit for 55 – to wniosek po tegorocznej edycji konferencji Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej.

Materiały prasowe news POBE postuluje wdrożenie systemu opustów z rozliczaniem energii

POBE postuluje wdrożenie systemu opustów z rozliczaniem energii POBE postuluje wdrożenie systemu opustów z rozliczaniem energii

Branżowe organizacje pozarządowe zrzeszone w Porozumieniu Branżowym na Rzecz Efektywności Energetycznej POBE postulują wdrożenie systemu opustów z rozliczaniem energii 1:1, z obowiązywaniem tego systemu...

Branżowe organizacje pozarządowe zrzeszone w Porozumieniu Branżowym na Rzecz Efektywności Energetycznej POBE postulują wdrożenie systemu opustów z rozliczaniem energii 1:1, z obowiązywaniem tego systemu nie do końca 2023 r., a przynajmniej do końca 2025 r.

Materiały prasowe news Magazynowanie ciepła i chłodu – nowe przedsięwzięcie NCBR

Magazynowanie ciepła i chłodu – nowe przedsięwzięcie NCBR Magazynowanie ciepła i chłodu – nowe przedsięwzięcie NCBR

W przyszłości budynki będą czerpać ciepło i chłód z prądu pochodzącego z odnawialnych źródeł energii, a do tego potrzebne są magazyny. Poprzez przedsięwzięcie „Magazynowanie Ciepła i Chłodu”, finansowane...

W przyszłości budynki będą czerpać ciepło i chłód z prądu pochodzącego z odnawialnych źródeł energii, a do tego potrzebne są magazyny. Poprzez przedsięwzięcie „Magazynowanie Ciepła i Chłodu”, finansowane z Funduszy Europejskich w ramach Programu Inteligentny Rozwój, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju stymuluje powstawanie rodzimych rozwiązań, które umożliwią okresowe przechowywanie energii z OZE w postaci ciepła i chłodu. Rozbudowanie systemów o tę funkcję pozwoli na rozwój takich technologii zwłaszcza...

Materiały prasowe news Nowe technologie w zakresie energii – pierwszy konkurs NCBR

Nowe technologie w zakresie energii – pierwszy konkurs NCBR Nowe technologie w zakresie energii – pierwszy konkurs NCBR

Blisko 380 mln zł na projekty z zakresu energetyki wiatrowej na lądzie i morzu, technologii wodorowych, magazynów energii i mikrosieci energetycznych i cieplnych trafi do konsorcjów przemysłowo-naukowych....

Blisko 380 mln zł na projekty z zakresu energetyki wiatrowej na lądzie i morzu, technologii wodorowych, magazynów energii i mikrosieci energetycznych i cieplnych trafi do konsorcjów przemysłowo-naukowych. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło pierwszy konkurs w programie strategicznym „Nowe technologie w zakresie energii”. Nabór wniosków rozpocznie się 1 września br.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE news Instalacje fotowoltaiczne 2021 – poradnik

Instalacje fotowoltaiczne 2021 – poradnik Instalacje fotowoltaiczne 2021 – poradnik

Książka skierowana jest do świadomych inwestorów, monteroówi handlowców, którzy zamierzają rozpocząć swoją przygodę z fotowoltaiką lub już są na początku tej drogi. Poszczególne rozdziały prowadzą czytelnika...

Książka skierowana jest do świadomych inwestorów, monteroówi handlowców, którzy zamierzają rozpocząć swoją przygodę z fotowoltaiką lub już są na początku tej drogi. Poszczególne rozdziały prowadzą czytelnika od wyboru optymalnych modułów fotowoltaicznych, przez dobór falownika, aż do konfiguracji całej instalacji.

Materiały prasowe news Rynek fotowoltaiki w Polsce 2021

Rynek fotowoltaiki w Polsce 2021 Rynek fotowoltaiki w Polsce 2021

Instytut Energetyki Odnawialnej przedstawił już dziewiątą edycję raportu „Rynek fotowoltaiki w Polsce 2021”. Dokument podsumowuje stan i trendy na rynku fotowoltaiki w Polsce. Powstaje we współpracy z...

Instytut Energetyki Odnawialnej przedstawił już dziewiątą edycję raportu „Rynek fotowoltaiki w Polsce 2021”. Dokument podsumowuje stan i trendy na rynku fotowoltaiki w Polsce. Powstaje we współpracy z firmami z branży jako efekt szczegółowego badania rynku.

Materiały prasowe news Nabór na wspieranie inwestycji z OZE

Nabór na wspieranie inwestycji z OZE Nabór na wspieranie inwestycji z OZE

Od 31 marca 2021 r. można składać wnioski na wsparcie projektów/inwestycji polegające na budowie nowych lub przebudowie starych jednostek wytwarzania energii elektrycznej wykorzystujących energię promieniowania...

Od 31 marca 2021 r. można składać wnioski na wsparcie projektów/inwestycji polegające na budowie nowych lub przebudowie starych jednostek wytwarzania energii elektrycznej wykorzystujących energię promieniowania słonecznego (powyżej 2 MWe). Na dofinansowanie projektów przeznaczono 80 mln zł z wyodrębnieniem inwestycji dla województwa śląskiego, dla którego przeznaczono 30 mln zł.

Materiały prasowe news Działania BASF na rzecz neutralności klimatycznej

Działania BASF na rzecz neutralności klimatycznej Działania BASF na rzecz neutralności klimatycznej

BASF stawia sobie jeszcze ambitniejsze cele przy dążeniu do neutralności klimatycznej i chce osiągnąć zerową emisję netto do 2050 r. Wykorzystując najnowsze postępy w rozwoju technologii obniżających emisję...

BASF stawia sobie jeszcze ambitniejsze cele przy dążeniu do neutralności klimatycznej i chce osiągnąć zerową emisję netto do 2050 r. Wykorzystując najnowsze postępy w rozwoju technologii obniżających emisję CO2, firma znacząco zwiększa również swoje szanse na osiągnięcie średnioterminowego celu na 2030 r., dotyczącego redukcji emisji gazów cieplarnianych. Firma chce zmniejszyć swoją globalną emisję gazów cieplarnianych o 25 procent w porównaniu z 2018 r. – nawet pomimo planowanego wzrostu oraz budowy...

Materiały prasowe news 80 mln zł dla przedsiębiorców na fotowoltaikę

80 mln zł dla przedsiębiorców na fotowoltaikę 80 mln zł dla przedsiębiorców na fotowoltaikę

O wsparcie z Funduszy Europejskich – na inwestycje mające na celu wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych – będzie się można starać od 31 marca do 28 maja 2021 r. Na wnioski przedsiębiorców czeka Narodowy...

O wsparcie z Funduszy Europejskich – na inwestycje mające na celu wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych – będzie się można starać od 31 marca do 28 maja 2021 r. Na wnioski przedsiębiorców czeka Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki, który rozdysponuje 80 mln zł, w tym 30 mln zł dla projektów realizowanych na terenie województwa śląskiego.

Najnowsze produkty i technologie

merXu Premia w gotówce, darmowa dostawa, program poleceń – merXu przedłuża promocje do 31 sierpnia

Premia w gotówce, darmowa dostawa, program poleceń – merXu przedłuża promocje do 31 sierpnia Premia w gotówce, darmowa dostawa, program poleceń – merXu przedłuża promocje do 31 sierpnia

Firmy z branży przemysłowej szukające oszczędności w kosztach prowadzenia działalności wciąż mogą skorzystać z promocji oferowanych przez europejską platformę handlową merXu. Do 31.08 czeka na nie premia...

Firmy z branży przemysłowej szukające oszczędności w kosztach prowadzenia działalności wciąż mogą skorzystać z promocji oferowanych przez europejską platformę handlową merXu. Do 31.08 czeka na nie premia w gotówce do 700 zł, darmowa dostawa do 1300 zł oraz atrakcyjny program poleceń.

Sika Poland sp. z o.o. Sika o wyznaczaniu kierunku w budownictwie ekologicznym

Sika o wyznaczaniu kierunku w budownictwie ekologicznym Sika o wyznaczaniu kierunku w budownictwie ekologicznym

Zrównoważony rozwój to jedna z najważniejszych idei, jakie w tej chwili determinują działania całej branży budowlanej. Procesy dostosowywane są do wiodących norm ochrony środowiska i mają na celu ograniczenie...

Zrównoważony rozwój to jedna z najważniejszych idei, jakie w tej chwili determinują działania całej branży budowlanej. Procesy dostosowywane są do wiodących norm ochrony środowiska i mają na celu ograniczenie zużycia zasobów naturalnych. Warto podkreślić, że zrównoważony rozwój ma nie tylko wymiar ekonomiczny i środowiskowy, ale także społeczny, który powinien obejmować działania na rzecz społeczności lokalnych.

EUROFIRANY B.B. Choczyńscy Sp.J. 3 sposoby na zatrzymanie ciepła w domu

3 sposoby na zatrzymanie ciepła w domu 3 sposoby na zatrzymanie ciepła w domu

Jeśli szukasz odpowiedniej izolacji dla swojego budynku, która zatrzyma ciepło i zapewni Ci spokojną zimę, zapoznaj się z podstawowymi trzema metodami dociepleń. Dlaczego prawidłowa izolacja jest tak istotna?...

Jeśli szukasz odpowiedniej izolacji dla swojego budynku, która zatrzyma ciepło i zapewni Ci spokojną zimę, zapoznaj się z podstawowymi trzema metodami dociepleń. Dlaczego prawidłowa izolacja jest tak istotna? Przy rosnących cenach paliw i energii elektrycznej oraz rosnących kosztach, jakie musimy przeznaczyć na ogrzewanie budynków, izolacja jest nieunikniona. Warto więc zainwestować w izolację budynku dobrej jakości, by przynajmniej w jakiejś części uchronić swój budżet. Oto trzy sposoby, jak to...

4 ECO Sp. z o.o. Bądź eko i oszczędzaj z 4 ECO

Bądź eko i oszczędzaj z 4 ECO Bądź eko i oszczędzaj z 4 ECO

Polska ma optymalne warunki do produkcji energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznych. Pod tym względem poziomem dorównuje Niemcom, u których technologia PV rozwija się od przeszło 20 lat.

Polska ma optymalne warunki do produkcji energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznych. Pod tym względem poziomem dorównuje Niemcom, u których technologia PV rozwija się od przeszło 20 lat.

4 ECO Sp. z o.o. Co zrobić z niewystarczająco docieplonym budynkiem?

Co zrobić z niewystarczająco docieplonym budynkiem? Co zrobić z niewystarczająco docieplonym budynkiem?

Od lat 90. trwa w Polsce termomodernizacja wszelkich obiektów budowlanych, przejawiająca się m.in. docieplaniem ścian zewnętrznych styropianem. Zalecana grubość styropianu do izolacji zmienia się co kilka...

Od lat 90. trwa w Polsce termomodernizacja wszelkich obiektów budowlanych, przejawiająca się m.in. docieplaniem ścian zewnętrznych styropianem. Zalecana grubość styropianu do izolacji zmienia się co kilka lat. I tak pierwsze docieplenia były na styropianie o grubości 4 cm, obecnie to 20 cm styropianu grafitowego.

GERARD AHI Roofing Kft. Oddział w Polsce Sp. z o.o. | RTG Roof Tile Group Dach marzeń: stylowy, nowoczesny i wyjątkowo odporny

Dach marzeń: stylowy, nowoczesny i wyjątkowo odporny Dach marzeń: stylowy, nowoczesny i wyjątkowo odporny

Czy chciałbyś mieć elegancki, nowoczesny dach, o niepowtarzalnym antracytowym kolorze, który zapewni Twojemu domowi najlepszą ochronę?

Czy chciałbyś mieć elegancki, nowoczesny dach, o niepowtarzalnym antracytowym kolorze, który zapewni Twojemu domowi najlepszą ochronę?

MARMA POLSKIE FOLIE SP. Z O.O. Membrana paroprzepuszczalna wstępnego krycia dla trwałości i energetyczności budynku

Membrana paroprzepuszczalna wstępnego krycia dla trwałości i energetyczności budynku Membrana paroprzepuszczalna wstępnego krycia dla trwałości i energetyczności budynku

Czas wysychania budynku po zakończeniu budowy może wynosić kilka lat. Dodatkowo, za sprawą zmieniających się temperatur, nieustannie mamy do czynienia z gromadzącą się w konstrukcji budynku wilgocią. Pomocna...

Czas wysychania budynku po zakończeniu budowy może wynosić kilka lat. Dodatkowo, za sprawą zmieniających się temperatur, nieustannie mamy do czynienia z gromadzącą się w konstrukcji budynku wilgocią. Pomocna jest w tym wypadku membrana paroprzepuszczalna, dzięki której można odprowadzić wilgoć poza budynek. Wśród zabezpieczeń dachowych ogromną popularnością cieszy się membrana wstępnego krycia (MWK), która umożliwia właściwą dyfuzję pary wodnej z termoizolacji, a także dodatkowo uszczelnia pokrycie...

Getin Noble Bank SA Co warto wiedzieć, planując termomodernizację budynku spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej?

Co warto wiedzieć, planując termomodernizację budynku spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej? Co warto wiedzieć, planując termomodernizację budynku spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej?

Ograniczenie strat ciepła i związane z nim zmniejszenie rachunków za prąd to kwestie istotne zarówno dla właścicieli i zarządców budynków, jak i mieszkańców. Aby było to możliwe, należy przeprowadzić prace...

Ograniczenie strat ciepła i związane z nim zmniejszenie rachunków za prąd to kwestie istotne zarówno dla właścicieli i zarządców budynków, jak i mieszkańców. Aby było to możliwe, należy przeprowadzić prace termomodernizacyjne. Często jednak ich zaplanowanie, zrealizowanie, a zwłaszcza znalezienie odpowiedniego źródła finansowania bywa problematyczne, dlatego warto dowiedzieć się, jak osiągnąć cel. Proces planowania termomodernizacji wcale nie musi być skomplikowany!

CFI World S.A. Robakowo CFI WORLD – najwyższej jakości surowce przemysłowe

CFI WORLD – najwyższej jakości surowce przemysłowe CFI WORLD – najwyższej jakości surowce przemysłowe

CFI World SA to firma z całkowicie polskim kapitałem, działająca na rynku surowców chemicznych od 2009 r. Jako dystrybutor oferuje produkty przeznaczone dla różnych gałęzi przemysłu, w tym między innymi...

CFI World SA to firma z całkowicie polskim kapitałem, działająca na rynku surowców chemicznych od 2009 r. Jako dystrybutor oferuje produkty przeznaczone dla różnych gałęzi przemysłu, w tym między innymi branży budowlanej, kosmetycznej, farmaceutycznej czy spożywczej. Współpracuje z wiodącymi producentami, w tym Lotte Fine Chemical czy LG Chem.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.