Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Redakcja miesięcznika IZOLACJE news Czystsze powietrze to mniej przedwczesnych zgonów

Czystsze powietrze to mniej przedwczesnych zgonów Czystsze powietrze to mniej przedwczesnych zgonów

Eksperci z Europejskiego Centrum Czystego Powietrza (ECAC) zbadali, jak poprawa jakości powietrza wpłynęła na nasze zdrowie. Analiza objęła mieszkańców województwa śląskiego, małopolskiego i mazowieckiego...

Eksperci z Europejskiego Centrum Czystego Powietrza (ECAC) zbadali, jak poprawa jakości powietrza wpłynęła na nasze zdrowie. Analiza objęła mieszkańców województwa śląskiego, małopolskiego i mazowieckiego w latach 2018–2022. Walka o czystsze powietrze przyniosła skutek – to aż 25 tysięcy przedwczesnych gonów mniej.

Joanna Szot Nowoczesne domy szkieletowe

Nowoczesne domy szkieletowe Nowoczesne domy szkieletowe

Domy drewniane mogą powstać w różnych technologiach. Zazwyczaj Polacy stawiają na konstrukcję szkieletową, ponieważ jej niepodważalną zaletą jest szybka realizacja projektu. Ponadto prace budowlano-montażowe...

Domy drewniane mogą powstać w różnych technologiach. Zazwyczaj Polacy stawiają na konstrukcję szkieletową, ponieważ jej niepodważalną zaletą jest szybka realizacja projektu. Ponadto prace budowlano-montażowe można prowadzić o każdej porze roku.

Przemysław Gogojewicz Przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej

Przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej Przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej

Zgodnie z ustawą o efektywności energetycznej, poprawie efektywności energetycznej służą następujące rodzaje przedsięwzięć: izolacja instalacji przemysłowych czy też przebudowa lub remont budynku wraz...

Zgodnie z ustawą o efektywności energetycznej, poprawie efektywności energetycznej służą następujące rodzaje przedsięwzięć: izolacja instalacji przemysłowych czy też przebudowa lub remont budynku wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, a także modernizacja lub wymiana: oświetlenia, urządzeń lub instalacji wykorzystywanych w procesach przemysłowych, energetycznych, telekomunikacyjnych lub informatycznych.

Transformacja sektora energetycznego Polski i pozostałych krajów UE do 2050 r.

Jak powinna być przeprowadzona transformacja sektora energetycznego Polski i pozostałych krajów UE do 2050 r.? rys. IOŚ-PIB

Jak powinna być przeprowadzona transformacja sektora energetycznego Polski i pozostałych krajów UE do 2050 r.? rys. IOŚ-PIB

Przedstawiamy fragment Raportu powstałego na bazie analiz przeprowadzonych przez Zespół Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych (CAKE) w IOŚ-PIB/KOBiZE zaprezentowanych w dokumencie pt. „Polska net-zero 2050: Transformacja sektora energetycznego Polski i UE do 2050 r.”1 Raport przedstawia kierunki zmian technologicznych, które są konieczne na drodze do wypełnienia celów ustanowionych w Europejskim Zielonym Ładzie2 wraz z oceną wpływu tych zmian na sektor wytwarzania energii elektrycznej i ciepła sieciowego. Scenariusze przywołane w analizie są istotne z punktu widzenia wyzwań, jakie stoją przed Polską i krajami UE, a także uwzględniają ryzyko związane z zawirowaniami na rynkach paliw w obecnej sytuacji geopolitycznej.

Zobacz także

BayWa r.e. Solar Systems novotegra: jakość, prostota i bezpieczeństwo

novotegra: jakość, prostota i bezpieczeństwo novotegra: jakość, prostota i bezpieczeństwo

Z wyniku badań rynkowych, a także analiz i obserwacji prowadzonych nie w biurze, lecz na dachu, powstał bardzo wydajny system montażowy. Stworzony w ten sposób produkt umożliwia szybką i łatwą instalację.

Z wyniku badań rynkowych, a także analiz i obserwacji prowadzonych nie w biurze, lecz na dachu, powstał bardzo wydajny system montażowy. Stworzony w ten sposób produkt umożliwia szybką i łatwą instalację.

Bauder Polska Sp. z o. o. Nowoczesne rozwiązania na dachy płaskie

Nowoczesne rozwiązania na dachy płaskie Nowoczesne rozwiązania na dachy płaskie

Szczelny dach płaski to gwarancja bezpieczeństwa dla użytkowników budynku oraz pewność wieloletniej i bezawaryjnej trwałości pokrycia. Obecnie od materiałów do izolacji i renowacji dachów wymaga się coraz...

Szczelny dach płaski to gwarancja bezpieczeństwa dla użytkowników budynku oraz pewność wieloletniej i bezawaryjnej trwałości pokrycia. Obecnie od materiałów do izolacji i renowacji dachów wymaga się coraz więcej – powinny być nie tylko wysokiej jakości, ale także przyjazne dla środowiska.

Bauder Polska Sp. z o. o. BauderECO – nowoczesna termoizolacja dachowa

BauderECO – nowoczesna termoizolacja dachowa BauderECO – nowoczesna termoizolacja dachowa

Ekologiczna termoizolacja dachowa składająca się w dwóch trzecich z biomasy zapewnia bardzo dobre właściwości izolacyjne oraz zdrowy klimat dla mieszkańców.

Ekologiczna termoizolacja dachowa składająca się w dwóch trzecich z biomasy zapewnia bardzo dobre właściwości izolacyjne oraz zdrowy klimat dla mieszkańców.

Komisja Europejska 14 lipca 2021 r. ogłosiła pakiet reform „Fit for 553, zawierających propozycje szczegółowych przepisów prawnych umożliwiających osiągnięcie ogólnego celu redukcji unijnych emisji CO2 o co najmniej 55% w 2030 r. (w porównaniu z 1990 r.). Jest to kluczowy krok na drodze do neutralności klimatycznej Unii w 2050 r.

Nowe cele zostały oparte o pewne założenia dotyczące zarówno dostępności technologii OZE, możliwości produkcji zielonego wodoru, wykorzystania technologii CCS (ang. Carbon Capture and Storage), jak i potencjału spadku kosztów technologii.

Każde z założeń dotyczących nisko i zeroemisyjnych technologii wymaga jednak szczegółowych analiz pod kątem możliwości ich zastosowania, potencjału i kosztów. Tego rodzaju analizy mają bowiem kluczowe znaczenie w procesie podejmowania decyzji i stanowią ważne wsparcie w określaniu długoterminowych kierunków działania na drodze do neutralnej klimatycznie gospodarki.

Wykonana w CAKE/KOBiZE praca podejmuje próbę weryfikacji możliwości spełnienia zobowiązań redukcyjnych GHG w UE zgodnie z założeniami Europejskiego Zielonego Ładu i projektu aktów prawnych zawartych w pakiecie „Fit for 55”, jak również ocenę wpływu na system energetyczny i gospodarkę.

Wyzwania stojące przed Polską i pozostałymi krajami Unii Europejskiej – wnioski płynące z raportu

W niniejszym opracowaniu przeanalizowano możliwe kierunki transformacji w sektorze elektroenergetyki i ciepłownictwa systemowego w Polsce oraz w pozostałych krajach UE, a także scenariusze istotne z punktu widzenia wyzwań, jakie stoją przed Polską i krajami UE, uwzględniając ryzyka związane z zawirowaniami na rynkach paliw w obecnej sytuacji geopolitycznej:

 • Scenariusz odniesienia (BASE) zakładający 60% redukcji emisji w 2050 r. vs. 1990 r. z wyłączeniem sektora użytkowania gruntów i leśnictwa (LULUCF).
 • Scenariusz neutralności (NEU) – zakładający 90% redukcji emisji w 2050 r. vs. 1990 r. i zerowy poziom emisji netto z uwzględnieniem sektora użytkowania gruntów i leśnictwa (LULUCF).
 • Scenariusz neutralności z wysokimi cenami paliw kopalnych (NEU_HPRICE) – zakładający te same cele redukcyjne GHG i potencjały technologii energetycznych, które zostały zawarte w scenariuszu NEU, ale bazujący na wyższych projekcjach cen paliw kopalnych.
 • Scenariusz neutralności z niższym potencjałem rozwoju morskich farm wiatrowych (NEU_LWIND) – zakładający niższy od przyjętego w scenariuszu NEU potencjał w zakresie budowy elektrowni wiatrowych na morzu, ale zakładający te same cele redukcyjne GHG co w scenariuszu NEU.

Elektroenergetyka będzie miała ogromny wpływ na praktycznie wszystkie dziedziny gospodarki, w tym transport, ciepłownictwo, a także zaopatrzenie w energię zakładów przemysłowych. Z kolei proces dekarbonizacji, mający miejsce w tych sektorach, będzie miał wpływ na funkcjonowanie systemu elektroenergetycznego poprzez wygenerowanie dodatkowych wielkości zużycia energii elektrycznej, które pociągać będą za sobą konieczność zwiększenia produkcji w jednostkach wytwórczych.

Realizacja ambitnych celów polityki klimatycznej i dekarbonizacja gospodarki prowadzić będzie do bardzo głębokiej przebudowy polskiego sektora elektroenergetycznego. Modernizacja sektora stymulowana będzie szybko rosnącymi kosztami redukcji emisji. W podstawowym z rozpatrywanych scenariuszy, zakładającym wdrożenie pakietu „Fit for 55” oraz realizację celu net-zero w 2050 r. (scenariusz NEU), koszt marginalny redukcji emisji rośnie do poziomu ok. 145 EUR’2015/tCO2 w 2030 r. i ok. 575 EUR’2015/tCO2 w 2050 r.

Także pozostałe scenariusze przewidujące realizację celu net-zero cechują się bardzo wysokimi kosztami marginalnymi emisji. Jedynie w scenariuszu BASE, charakteryzującym się znacznie niższymi celami redukcyjnymi, koszty marginalne redukcji emisji na 2050 r. są wyraźnie niższe – ok. 105 EUR’2015/tCO2.

We wszystkich scenariuszach, w perspektywie 2050 r., technologiami dominującymi będą źródła odnawialne. Przede wszystkim farmy wiatrowe na lądzie, na morzu oraz fotowoltaika.

W scenariuszach zakładających wdrożenie pakietu „Fit for 55” wyniki modelowania wskazują, że z punktu widzenia optymalizacji kosztów systemu energetycznego, udział źródeł OZE w produkcji energii elektrycznej powinien zostać zwiększony nawet do ok. 50% już w 2030 r. i do 70% lub więcej w perspektywie 2050 r. (przy czym trzeba mieć świadomość, że realizacja takiego scenariusza wymagałaby olbrzymiego wysiłku inwestycyjnego, znacząco przewyższającego dotychczasowe tempo modernizacji).

Spośród rozpatrywanych scenariuszy jedynie scenariusz BASE cechuje wyraźnie wolniejsze tempo rozwoju OZE w najbliższej dekadzie – do ok. 30% udziału OZE w 2030 r. – wskutek braku presji związanej z „Fit for 55”. Ale nawet w tym scenariuszu w dalszej perspektywie tempo rozwoju OZE rośnie i w 2050 r. udział OZE w produkcji energii elektrycznej osiąga ponad 65%, niewiele mniej niż w scenariuszach neutralności klimatycznej. Pokazuje to, że nawet przy umiarkowanych kosztach CO2 technologie OZE w latach 2040–2050 będą konkurencyjne.

Zmiany struktury wytwarzania nie będą ograniczać się do rozwoju wyłącznie źródeł OZE o niestabilnym charakterze pracy.

W nowym systemie energetycznym olbrzymia będzie rola elektrowni jądrowych, które są jednym z niewielu źródeł, zapewniających stabilne dostawy energii elektrycznej, bez emisji gazów cieplarnianych, po umiarkowanych kosztach. Ponadto, dostarczając dużej ilości energii w podstawie obciążenia, elektrownie jądrowe będą stwarzały warunki do wykorzystania nadwyżek produkcji OZE do produkcji wodoru, istotnie wpływając na stabilizację cen energii elektrycznej, jak i zwiększając potencjał zielonego wodoru.

Znacząca będzie rola technologii opartych na biomasie z możliwością wychwytu i składowania CO2 (BECCS), przede wszystkim ze względu na fakt, że usuwając CO2 z atmosfery ograniczają one konieczność redukcji emisji w tych sektorach, w których koszty krańcowe redukcji są bardzo wysokie.

W systemie energetycznym o znacznym nasyceniu niesterowalnymi jednostkami OZE wzrośnie rola magazynów energii oraz systemów umożliwiających dynamiczne reagowanie na zmiany podaży. W okresach znacznej nadprodukcji energii z OZE zastosowanie elektrolizerów umożliwi produkcję wodoru na potrzeby innych gałęzi gospodarki, pełniąc przy okazji rolę długoterminowego magazynu energii.

Samochody elektryczne stanowić będą dodatkowe obciążenie dla systemu elektroenergetycznego, ale mogą także odegrać pozytywną rolę w wygładzaniu krzywej obciążenia, przy czym aby to było możliwe, konieczne będzie wdrożenie systemów inteligentnego sterowania ładowarkami i zarządzania potencjałem baterii samochodowych, dla unikania kumulacji obciążenia oraz wykorzystania okresów nadpodaży energii elektrycznej na rynku.

Realizacja przez Polskę ambitnych celów redukcji emisji CO2 w całej gospodarce będzie wiązała się z istotnym wzrostem kosztów wytwarzania energii elektrycznej. W scenariuszach zakładających wdrożenie pakietu „Fit for 55”, ze względu na zaostrzenie celu na 2030 r., może to oznaczać ponad dwukrotny wzrost kosztów wytwarzania już w okresie 2020–2030.

W tym okresie szybki wzrost kosztów emisji przełoży się bezpośrednio na wzrost kosztów wytwarzania, gdyż źródła węglowe wciąż będą miały istotny udział w produkcji energii. Realia techniczne budowy nowych jednostek, dostępność finansowania i inne ograniczenia sprawiają, że przebudowa krajowego systemu energetycznego jest i będzie procesem długotrwałym. Podjęcie tego wysiłku inwestycyjnego powinno spowodować, że po 2035 r. koszty wytwarzania zaczną spadać. Niestety oznacza to także, że największe wyzwania dla polskiej gospodarki pojawią się nie w odleglejszej przyszłości, ale już w najbliższej dekadzie.

Transformacja energetyczna będzie zachodzić w dużej mierze dzięki postępującej elektryfikacji różnych gałęzi gospodarki. Udział energii elektrycznej w Polsce w finalnym zużyciu energii wzrośnie w okresie 2020–2050 z niecałych 20% do ponad 40% w scenariuszu BASE i ponad 60% w scenariuszu NEU (trzykrotny wzrost w stosunku do obecnego udziału). Wiąże się to ze wzrostem zapotrzebowania na energię elektryczną z poziomu ok. 140 TWh w 2020 r. do 330–360 TWh w 2050 r. (w zależności od scenariusza).

W rozpatrywanym okresie średnioroczny wzrost zapotrzebowania w Polsce wynosi 3,1% w scenariuszu NEU i 2,9% w BASE, natomiast dla całej UE 2,5% w NEU i 2,3% w BASE. Wyższe tempo wzrostu zapotrzebowania w Polsce niż w całej UE wynika z tego, że średnie zużycie energii elektrycznej na mieszkańca jest niższe od średniej unijnej w punkcie startowym.

Polska na tle całej UE ma do wykonania jedno z najtrudniejszych zadań i proces transformacji całej gospodarki i sektora energetycznego jest ogromnym wyzwaniem, ze względu na duży udział paliw kopalnych, szczególnie węgla, w obecnym punkcie startowym. W skali UE, jak i samej Polski w scenariuszu neutralności (NEU) oznacza to spadek emisji o ok. połowę do 2030 r. w porównaniu do 2020 r. i osiągnięcie emisji bliskich zeru już w okolicach 2040 r., a w dalszym okresie, dzięki wykorzystaniu technologii BECCS, nawet przejście na ujemne emisje netto.

Biorąc pod uwagę wspólny cel redukcji emisji w scenariuszach neutralności oraz połączony rynek energii elektrycznej, Polska do zachowania konkurencyjności będzie musiała zrównać się wskaźnikiem emisyjności ze średnią UE, obniżając wskaźnik emisji z poziomu ok. 0,65 tCO2/MWh (czyli ok. dwuipółkrotnie wyższego niż średnia UE) do wartości bliskich zeru.

Osiągnięcie ambitnych celów redukcyjnych, polegających na ograniczeniu emisji netto w całej gospodarce do zera utrudnia fakt, że nie wszystkie procesy przemysłowe będzie można całkowicie zdekarbonizować – zatem konieczne jest uzyskanie największych możliwych redukcji, a nawet ujemnych emisji, w tych obszarach, w których jest to możliwe po racjonalnym koszcie.

Wyniki symulacji na połączonych modelach pokazały, że energetyka jest jedną z tych gałęzi gospodarki, gdzie głęboka redukcja, a nawet uzyskanie ujemnych emisji jest możliwe. Dla osiągnięcia celu net-zero w skali UE, obok działań proefektywnościowych, potrzebny jest rozwój szerokiego wachlarza technologii energetycznych pozwalających zredukować emisje – zarówno OZE i BECCS, jak i elektrowni jądrowych.

W scenariuszach neutralności w 2050 r. bilans emisji w energetyce w całej UE osiąga poziom między –120 a –145 Mt CO2. W samej polskiej energetyce ujemne saldo wynosi ok. –15 Mt CO2 w 2050 r. (z różnicami pomiędzy scenariuszami na poziomie 2–3 Mt CO2).

Transformacja sektora ciepłownictwa sieciowego w Polsce będzie stanowiła ogromne wyzwanie, między innymi ze względu na ograniczone możliwości techniczne i finansowe przedsiębiorstw ciepłowniczych. Spośród technologii możliwych do zastosowania na szeroką skalę w ciepłownictwie, zapewniających stabilne dostawy ciepła bez emisji CO2 istotną rolę powinny odegrać jednostki na biomasę, biogaz oraz pompy ciepła.

W dalszej perspektywie możliwe jest także wykorzystanie wodoru, choć wydaje się, że ze względu na koszty, to rozwiązanie będzie stosowane na ograniczoną skalę. Biorąc pod uwagę zarówno potencjał, jak i koszty poszczególnych technologii, wydaje się, że dekarbonizacja sektora ciepłowniczego w znacznej mierze bazować będzie na rozwoju pomp ciepła, zarówno w indywidualnych, jak i scentralizowanych systemach ogrzewania.

Realizacja ambitnych celów polityki klimatycznej oznacza niewielkie spowolnienie wzrostu konsumpcji gospodarstw domowych w latach 2020–2030. W tym okresie wzrost ten będzie mniejszy o 0,3 p.p. w scenariuszu NEU w porównaniu do scenariusza BASE. Natomiast w kolejnych dziesięcioleciach wzrost konsumpcji w scenariuszach NEU i BASE jest podobny, a różnica w poziomie konsumpcji między tymi dwoma scenariuszami utrzymuje się na stałym poziomie.

W scenariuszach NEU_HPRICE oraz NEU_LWIND wzrost konsumpcji w latach 2020–2030 będzie mniejszy od wzrostu w scenariuszu NEU o 0,1 p.p. W kolejnych latach różnice te są marginalne.

tab transformacja

TABELA. Przegląd głównych wyników modelowania dla energetyki; opracowanie własne CAKE/KOBiZE

Podsumowanie

 1. Postępująca dekarbonizacja polskiego sektora elektroenergetycznego, w perspektywie 2050 r., prowadzić będzie do jego kompletnego przemodelowania. Całkowitej zmianie ulegnie struktura mocy i produkcji energii elektrycznej. Dominującymi technologiami staną się elektrownie wiatrowe i słoneczne.

  W scenariuszach zakładających wdrożenie pakietu „Fit for 55” optymalne byłoby zwiększenie udziału źródeł OZE w produkcji energii elektrycznej nawet do ok. 50% już w 2030 r. i do 70% lub więcej w perspektywie 2050 r.
 2. Nie wszystkie procesy przemysłowe będzie można całkowicie zdekarbonizować. Energetyka jest jedną z tych gałęzi gospodarki, gdzie głęboka redukcja, a nawet uzyskanie ujemnych emisji jest możliwe. W scenariuszach neutralności w 2050 r. bilans emisji w energetyce w całej UE osiąga poziom między –120 a –145 Mt CO2. W samej polskiej energetyce ujemne saldo wynosi ok. –15 Mt CO2 w 2050 r. (z różnicami pomiędzy scenariuszami na poziomie 2–3 Mt CO2).
 3. Transformacja energetyczna będzie zachodzić w dużej mierze dzięki postępującej elektryfikacji różnych gałęzi gospodarki. Wiąże się to ze wzrostem zapotrzebowania na energię elektryczną w Polsce z poziomu ok. 140 TWh w 2020 do 330–360 TWh w 2050 r. (w zależności od scenariusza).
 4. W podstawowym z rozpatrywanych scenariuszy, zakładającym wdrożenie pakietu „Fit for 55” oraz realizację celu net-zero w 2050 r. (scenariusz NEU), koszt marginalny redukcji emisji rośnie do poziomu ok. 145 EUR’2015/tCO2 w 2030 r. i ok. 575 EUR’2015/tCO2 w 2050 r.
 5. Polska na tle całej UE ma do wykonania jedno z najtrudniejszych zadań i cały proces jest ogromnym wyzwaniem, ze względu na duży udział paliw kopalnych, szczególnie węgla, w punkcie startowym procesu transformacji. Polska musi obniżyć wskaźnik emisji z poziomu ok. 0,65 tCO2/MWh (czyli ok. dwuipółkrotnie wyższego niż średnia UE) do wartości bliskich zeru.
 6. Wyniki wszystkich scenariuszy pokazują także, że najszybszego wzrostu kosztów wytwarzania energii elektrycznej należy spodziewać się w najbliższej dekadzie. W scenariuszach zakładających wdrożenie pakietu „Fit for 55”, ze względu na zaostrzenie celu na 2030 r., może to oznaczać ponad dwukrotny wzrost kosztów wytwarzania już w okresie 2020–2030.

  Największy wzrost kosztów ma miejsce w scenariuszu zakładającym wysokie ceny paliw i ograniczenia w dostępności gazu ziemnego – w obliczu obecnego kryzysu ten scenariusz wydaje się jednocześnie bardzo prawdopodobny.
 7. Realizacja ambitnych celów polityki klimatycznej oznacza spowolnienie wzrostu konsumpcji gospodarstw domowych w latach 2020–2030 o ok. 0,3 p.p. Natomiast w kolejnych dziesięcioleciach wzrost konsumpcji w scenariuszach NEU i BASE jest podobny, a różnica w poziomie konsumpcji między tym dwoma scenariuszami utrzymuje się na stałym poziomie.

________

1 Tatarewicz, I., Lewarski, M., Skwierz, S., Pyrka, M., Boratyński, J., Jeszke, R., Witajewski-Baltvilks, J., Sekuła, M., „Polska net-zero 2050: Transformacja sektora energetycznego Polski i UE do 2050 r.”, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy/Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE), Warszawa 2022.

2 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów; Europejski Zielony Ład. Bruksela, 11.12.2019 r. (COM(2019) 640 final)

3 Komisja Europejska, 2021. (www.ec.europa.eu/info/strategy/priorities--2019-2024/european-green-deal/delivering-european-green-deal_pl, dostęp.: 9.03.2022 r.)

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera! 

Komentarze

Powiązane

Materiały prasowe news Produktywność farm fotowoltaicznych – jakie technologie wybierają inwestorzy w Polsce?

Produktywność farm fotowoltaicznych – jakie technologie wybierają inwestorzy w Polsce? Produktywność farm fotowoltaicznych – jakie technologie wybierają inwestorzy w Polsce?

Analiza produktywności farm fotowoltaicznych (PV) to szczegółowo udokumentowana i uwarunkowana kilkoma kluczowymi czynnikami prognoza produkcji energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej wyliczana...

Analiza produktywności farm fotowoltaicznych (PV) to szczegółowo udokumentowana i uwarunkowana kilkoma kluczowymi czynnikami prognoza produkcji energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej wyliczana przy użyciu specjalistycznego oprogramowania. Ilość produkowanej energii wyznaczana jest na podstawie danych meteorologicznych dla zadanej lokalizacji farmy przy uwzględnieniu możliwego zacienienia.

Materiały prasowe news Zielone światło dla unijnych dotacji o wartości prawie 1 mld euro

Zielone światło dla unijnych dotacji o wartości prawie 1 mld euro Zielone światło dla unijnych dotacji o wartości prawie 1 mld euro

Państwa członkowskie UE zatwierdziły wniosek Komisji dotyczący zainwestowania 998 mln euro w kluczowe europejskie projekty dotyczące infrastruktury energetycznej w ramach instrumentu „Łącząc Europę”. Dzięki...

Państwa członkowskie UE zatwierdziły wniosek Komisji dotyczący zainwestowania 998 mln euro w kluczowe europejskie projekty dotyczące infrastruktury energetycznej w ramach instrumentu „Łącząc Europę”. Dzięki pozytywnemu głosowaniu zapewniono pomoc finansową dla prac i badań w ramach dziesięciu projektów.

Materiały prasowe news Fala renowacji – strategia Komisji Europejskiej do 2030 r.

Fala renowacji – strategia Komisji Europejskiej do 2030 r. Fala renowacji – strategia Komisji Europejskiej do 2030 r.

Komisja Europejska opublikowała strategię na rzecz fali renowacji w celu poprawy charakterystyki energetycznej budynków. KE zamierza zwiększyć wskaźniki renowacji co najmniej dwukrotnie w ciągu najbliższych...

Komisja Europejska opublikowała strategię na rzecz fali renowacji w celu poprawy charakterystyki energetycznej budynków. KE zamierza zwiększyć wskaźniki renowacji co najmniej dwukrotnie w ciągu najbliższych dziesięciu lat i sprawić, by renowacje przyczyniły się do podniesienia standardu budynków i oszczędniejszego gospodarowania zasobami. Spowoduje to poprawę jakości życia osób mieszkających w budynkach i korzystających z nich, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych w Europie, rozwój cyfryzacji...

dr inż. Adam Ujma news Materiały i technologie energooszczędne – budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym

Materiały i technologie energooszczędne – budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym Materiały i technologie energooszczędne – budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym

XVII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Materiały i technologie energooszczędne – budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym”, z powodu pandemii Covid-19 odbędzie się w tym roku,...

XVII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Materiały i technologie energooszczędne – budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym”, z powodu pandemii Covid-19 odbędzie się w tym roku, w formie wideokonferencji, w dniach 4–5 listopada 2020 roku.

Materiały prasowe news Komisja Europejska proponuje obniżenie emisji gazów o 55% do 2030 r.

Komisja Europejska proponuje obniżenie emisji gazów o 55% do 2030 r. Komisja Europejska proponuje obniżenie emisji gazów o 55% do 2030 r.

Komisja Europejska przedstawiła plan obniżenia emisji gazów cieplarnianych w UE do 2030 r. o co najmniej 55% w stosunku do poziomu z 1990 r. Taki ambitny cel na kolejną dekadę pozwoli Unii obrać stabilny...

Komisja Europejska przedstawiła plan obniżenia emisji gazów cieplarnianych w UE do 2030 r. o co najmniej 55% w stosunku do poziomu z 1990 r. Taki ambitny cel na kolejną dekadę pozwoli Unii obrać stabilny kurs na osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Dążenie opiera się na kompleksowej ocenie skutków społecznych, gospodarczych i środowiskowych, z której wynika, że taki cel jest możliwy do osiągnięcia. Zwiększony poziom ambicji uwydatnia również fakt, że UE nadal odgrywa wiodącą rolę w skali...

Materiały prasowe news Planet Passionate – nowa wizja zrównoważonego rozwoju firmy Kingspan do roku 2030

Planet Passionate – nowa wizja zrównoważonego rozwoju firmy Kingspan do roku 2030 Planet Passionate – nowa wizja zrównoważonego rozwoju firmy Kingspan do roku 2030

Kingspan opracował 10-letnią strategię, która ma przyczynić się do zmniejszenia światowej emisji CO2 o 45% do 2030 r., zgodnie z założeniami porozumienia paryskiego. Pozwoli to osiągnąć cele zrównoważonego...

Kingspan opracował 10-letnią strategię, która ma przyczynić się do zmniejszenia światowej emisji CO2 o 45% do 2030 r., zgodnie z założeniami porozumienia paryskiego. Pozwoli to osiągnąć cele zrównoważonego rozwoju ONZ.

Materiały prasowe news Sektor fotowoltaiki nawiązał współpracę z Ministerstwem Klimatu

Sektor fotowoltaiki nawiązał współpracę z Ministerstwem Klimatu Sektor fotowoltaiki nawiązał współpracę z Ministerstwem Klimatu

11 września 2020 r. podpisano list intencyjny na rzecz współpracy sektora fotowoltaiki z Ministerstwem Klimatu.

11 września 2020 r. podpisano list intencyjny na rzecz współpracy sektora fotowoltaiki z Ministerstwem Klimatu.

Materiały prasowe news Rozwój przemysłu fotowoltaicznego w Polsce do 2030 roku – mapa drogowa

Rozwój przemysłu fotowoltaicznego w Polsce do 2030 roku – mapa drogowa Rozwój przemysłu fotowoltaicznego w Polsce do 2030 roku – mapa drogowa

W odpowiedzi na niezwykle szybki rozwój krajowego rynku fotowoltaiki (piąty rynek w UE) polscy producenci urządzeń i komponentów dla fotowoltaiki opracowali Mapę Drogową Rozwoju Przemysłu Fotowoltaicznego...

W odpowiedzi na niezwykle szybki rozwój krajowego rynku fotowoltaiki (piąty rynek w UE) polscy producenci urządzeń i komponentów dla fotowoltaiki opracowali Mapę Drogową Rozwoju Przemysłu Fotowoltaicznego w Polsce do 2030 roku oraz plan inwestycyjny do 2025 roku.

Materiały prasowe news 100 000 wniosków w programie Mój Prąd

100 000 wniosków w programie Mój Prąd 100 000 wniosków w programie Mój Prąd

Do tej pory w ramach ­programu „Mój Prąd” (I i II nabór) złożono już 100 tys. wniosków o dofinansowanie przydomowych instalacji fotowoltaicznych (PV), dzięki którym wygenerowana zostanie moc 560 MW.

Do tej pory w ramach ­programu „Mój Prąd” (I i II nabór) złożono już 100 tys. wniosków o dofinansowanie przydomowych instalacji fotowoltaicznych (PV), dzięki którym wygenerowana zostanie moc 560 MW.

Materiały prasowe news Podpisano list intencyjny ws. rozwoju morskiej energetyki wiatrowej

Podpisano list intencyjny ws. rozwoju morskiej energetyki wiatrowej Podpisano list intencyjny ws. rozwoju morskiej energetyki wiatrowej

Z inicjatywy pełnomocnika rządu ds. OZE Ireneusza Zyski przedstawiciele rządu RP oraz przedsiębiorcy z branży morskiej energetyki wiatrowej podpisali 1 lipca 2020 r. „List intencyjny o współpracy w zakresie...

Z inicjatywy pełnomocnika rządu ds. OZE Ireneusza Zyski przedstawiciele rządu RP oraz przedsiębiorcy z branży morskiej energetyki wiatrowej podpisali 1 lipca 2020 r. „List intencyjny o współpracy w zakresie rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce”. Celem tej inicjatywy jest podjęcie wspólnych działań służących rozwojowi tego rynku w naszym kraju.

Materiały prasowe news Przekroczone 10 GW z odnawialnych źródeł energii

Przekroczone 10 GW z odnawialnych źródeł energii Przekroczone 10 GW z odnawialnych źródeł energii

„Moc odnawialnych źródeł energii w Polsce przekroczyła już 10 gigawatów. To moc równa zainstalowanej w tradycyjnych elektrowniach w Bełchatowie, Turowie i Opolu łącznie” – poinformował wiceminister klimatu,...

„Moc odnawialnych źródeł energii w Polsce przekroczyła już 10 gigawatów. To moc równa zainstalowanej w tradycyjnych elektrowniach w Bełchatowie, Turowie i Opolu łącznie” – poinformował wiceminister klimatu, pełnomocnik rządu ds. OZE Ireneusz Zyska.

Materiały prasowe news Rynek fotowoltaiki w Polsce 2020 – raport IEO

Rynek fotowoltaiki w Polsce 2020 – raport IEO Rynek fotowoltaiki w Polsce 2020 – raport IEO

Rynek fotowoltaiki (PV) rozwija się najszybciej ze wszystkich sektorów OZE w Polsce. Łączna moc zainstalowana w źródłach fotowoltaicznych na koniec 2019 roku wynosiła prawie 1500 MW, a już w maju 2020...

Rynek fotowoltaiki (PV) rozwija się najszybciej ze wszystkich sektorów OZE w Polsce. Łączna moc zainstalowana w źródłach fotowoltaicznych na koniec 2019 roku wynosiła prawie 1500 MW, a już w maju 2020 r. przekroczyła 1950 MW. Obecnie największy przyrost nowych mocy obserwowany jest w segmencie mikroinstalacji, oznacza to dużą aktywność prosumentów indywidualnych i biznesowych. W 2019 roku Polska osiągnęła przyrost nowych mocy na poziomie około 0,9 GW i z udziałem przyrostu mocy wynoszącym 5,5% uplasowała...

Materiały prasowe news Włącz własny prąd – kampania na rzecz rozwoju fotowoltaiki

Włącz własny prąd – kampania na rzecz rozwoju fotowoltaiki Włącz własny prąd – kampania na rzecz rozwoju fotowoltaiki

1 czerwca 2020 r. ruszyła ogólnopolska kampania zachęcająca Polaków do wytwarzania taniej energii elektrycznej na własne potrzeby przez instalację paneli fotowoltaicznych na dachach domów jednorodzinnych....

1 czerwca 2020 r. ruszyła ogólnopolska kampania zachęcająca Polaków do wytwarzania taniej energii elektrycznej na własne potrzeby przez instalację paneli fotowoltaicznych na dachach domów jednorodzinnych. To wspólna akcja Ministerstwa Klimatu, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz PKO Banku Polskiego.

Materiały prasowe news Od 31 marca tylko e-wnioski w programie Mój Prąd

Od 31 marca tylko e-wnioski w programie Mój Prąd Od 31 marca tylko e-wnioski w programie Mój Prąd

Zgodnie z zapowiedziami Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przechodzi na wnioski online w programie „Mój Prąd”. Kanał elektroniczny na gov.pl to łatwy sposób na szybsze uzyskanie środków...

Zgodnie z zapowiedziami Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przechodzi na wnioski online w programie „Mój Prąd”. Kanał elektroniczny na gov.pl to łatwy sposób na szybsze uzyskanie środków na domową fotowoltaikę.

Materiały prasowe news Europejski przemysł cementowy na drodze do neutralności klimatycznej cementu i betonu

Europejski przemysł cementowy na drodze do neutralności klimatycznej cementu i betonu Europejski przemysł cementowy na drodze do neutralności klimatycznej cementu i betonu

Europejskie Stowarzyszenie Przemysłu Cementowego - CEMBUREAU - potwierdza, że przemysł ten deklaruje swój istotny wkład w realizację założeń Zielonego Ładu poprzez dążenie do neutralności klimatycznej...

Europejskie Stowarzyszenie Przemysłu Cementowego - CEMBUREAU - potwierdza, że przemysł ten deklaruje swój istotny wkład w realizację założeń Zielonego Ładu poprzez dążenie do neutralności klimatycznej sektora cementu i betonu w całym łańcuchu dostaw, do roku 2050.

Materiały prasowe news Drugi nabór wniosków w programie Mój Prąd

Drugi nabór wniosków w programie Mój Prąd Drugi nabór wniosków w programie Mój Prąd

Ruszył drugi nabór w ramach programu "Mój Prąd". Dzięki kolejnym 600 mln zł dotacji na przydomowe instalacje fotowoltaiczne (PV) wygenerowana zostanie moc 700 MW. Nowością w programie jest strona mojprad.gov.pl,...

Ruszył drugi nabór w ramach programu "Mój Prąd". Dzięki kolejnym 600 mln zł dotacji na przydomowe instalacje fotowoltaiczne (PV) wygenerowana zostanie moc 700 MW. Nowością w programie jest strona mojprad.gov.pl, na której można sprawdzić status złożonego wniosku.

Materiały prasowe news MF: Komu i w jakich sytuacjach przysługuje termomodernizacyjna ulga podatkowa

MF: Komu i w jakich sytuacjach przysługuje termomodernizacyjna ulga podatkowa MF: Komu i w jakich sytuacjach przysługuje termomodernizacyjna ulga podatkowa

Objaśnienia1 dotyczą nowych preferencji podatkowych wspierających przedsięwzięcia termomodernizacyjne na gruncie przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (DzU z...

Objaśnienia1 dotyczą nowych preferencji podatkowych wspierających przedsięwzięcia termomodernizacyjne na gruncie przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (DzU z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą PIT", oraz ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (DzU z 2019 r. poz. 43), zwanej dalej "ustawą o ryczałcie".

Materiały prasowe news Program Energia Plus - wchodzi w życie Pakiet Prosumencki

Program Energia Plus - wchodzi w życie Pakiet Prosumencki Program Energia Plus - wchodzi w życie Pakiet Prosumencki

Przedsiębiorcy będą mogli produkować energię na własne potrzeby, a nadwyżki rozliczać w korzystnym systemie opustów - pozwala na to tzw. Pakiet Prosumencki, będący elementem wchodzącej w życie nowelizacji...

Przedsiębiorcy będą mogli produkować energię na własne potrzeby, a nadwyżki rozliczać w korzystnym systemie opustów - pozwala na to tzw. Pakiet Prosumencki, będący elementem wchodzącej w życie nowelizacji ustawy o OZE. Do tej pory przedsiębiorcy nie mogli być prosumentami energii odnawialnej i tym samym korzystać z rozwiązań, które coraz chętniej stosują gospodarstwa domowe.

Materiały prasowe news Wsparcie dla wielkiej płyty, samorządów i OZE

Wsparcie dla wielkiej płyty, samorządów i OZE Wsparcie dla wielkiej płyty, samorządów i OZE

Pomoc dla właścicieli budynków wybudowanych w systemie wielkopłytowym, wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego w prowadzeniu remontów mieszkalnych budynków komunalnych i dodatkowe wsparcie dla...

Pomoc dla właścicieli budynków wybudowanych w systemie wielkopłytowym, wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego w prowadzeniu remontów mieszkalnych budynków komunalnych i dodatkowe wsparcie dla inwestorów, którzy przy okazji termomodernizacji zainstalują w budynkach systemy wykorzystujące odnawialne źródła energii (OZE) - to najważniejsze zmiany nowelizacji o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Projekt trafił do konsultacji i uzgodnień.

dr inż. Maciej Robakiewicz news Forum Termomodernizacja 2019

Forum Termomodernizacja 2019 Forum Termomodernizacja 2019

W dniu 3 kwietnia br., w budynku Tower-Service w Warszawie, odbyło się XIX Forum Termomodernizacja zorganizowane przez Zrzeszenie Audytorów Energetycznych (ZAE). Wiodącym tematem tegorocznej edycji było...

W dniu 3 kwietnia br., w budynku Tower-Service w Warszawie, odbyło się XIX Forum Termomodernizacja zorganizowane przez Zrzeszenie Audytorów Energetycznych (ZAE). Wiodącym tematem tegorocznej edycji było hasło "Odnawialne źródła energii - droga do niskoemisyjnego budownictwa".

Materiały prasowe news BASF liderem w zakresie działań na rzecz ochrony klimatu

BASF liderem w zakresie działań na rzecz ochrony klimatu BASF liderem w zakresie działań na rzecz ochrony klimatu

Międzynarodowa organizacja CDP (dawniej: Carbon Disclosure Project) przyznała firmie BASF najwyższą ocenę A w rankingu 2018 Climate Change List. Co roku ponad 7000 przedsiębiorstw przekazuje do CDP dane...

Międzynarodowa organizacja CDP (dawniej: Carbon Disclosure Project) przyznała firmie BASF najwyższą ocenę A w rankingu 2018 Climate Change List. Co roku ponad 7000 przedsiębiorstw przekazuje do CDP dane na temat swojego oddziaływania na środowisko oraz ryzyka i szans związanych z prowadzoną działalnością, aby poddać się niezależnej ocenie w tym zakresie.

Materiały prasowe news Środki na termomodernizację szkół w 10 województwach

Środki na termomodernizację szkół w 10 województwach Środki na termomodernizację szkół w 10 województwach

Kolejne 14 obiektów oświatowych w całym kraju uzyskało wsparcie z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. NFOŚiGW przekazał w pierwszym kwartale br. ponad 66,4 mln zł dotacji na termomodernizację...

Kolejne 14 obiektów oświatowych w całym kraju uzyskało wsparcie z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. NFOŚiGW przekazał w pierwszym kwartale br. ponad 66,4 mln zł dotacji na termomodernizację szkół.

mgr inż. Beata Kluczberg, Igor Kluczberg, mgr inż. Jerzy Żurawski Integracja automatyki budynkowej a efektywność energetyczna

Integracja automatyki budynkowej a efektywność energetyczna Integracja automatyki budynkowej a efektywność energetyczna

Energia jest obecnie jednym z najważniejszych dóbr mających wpływ na równowagę społeczną, politykę, inflację oraz dobrobyt. Dlatego też dostępność energii w przystępnej cenie – proporcjonalnej do prognozowanego...

Energia jest obecnie jednym z najważniejszych dóbr mających wpływ na równowagę społeczną, politykę, inflację oraz dobrobyt. Dlatego też dostępność energii w przystępnej cenie – proporcjonalnej do prognozowanego poziomu popytu – stanowi o stopniu zaawansowania technologicznego danej społeczności oraz jej odpowiedzialności za wpływ wywierany na środowisko naturalne, w którym ta społeczność funkcjonuje.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Transformacja sektora energetycznego Polski i pozostałych krajów UE do 2050 r. (cz. 3)

Transformacja sektora energetycznego Polski i pozostałych krajów UE do 2050 r. (cz. 3) Transformacja sektora energetycznego Polski i pozostałych krajów UE do 2050 r. (cz. 3)

Cele polityki klimatycznej przyjęte w prezentowanych scenariuszach wymuszą zmiany w polskim systemie energetycznym, polegające na wykorzystywaniu zeroemisyjnych lub niskoemisyjnych technologii zamiast...

Cele polityki klimatycznej przyjęte w prezentowanych scenariuszach wymuszą zmiany w polskim systemie energetycznym, polegające na wykorzystywaniu zeroemisyjnych lub niskoemisyjnych technologii zamiast tych opartych na paliwach węglowych.

Wybrane dla Ciebie

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny » Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? » Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Płyty XPS – następca styropianu »

Płyty XPS – następca styropianu » Płyty XPS – następca styropianu »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? » Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków » Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.