Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Metody badania właściwości cieplnych materiałów budowlanych

Methods of testing thermal properties building materials

Komora klimatyczna TAURUS; fot.: J. Zych

Komora klimatyczna TAURUS; fot.: J. Zych

W ostatnich latach wzrasta na świecie świadomość dotycząca poszanowania energii. Podejmowane są działania zmierzające do ograniczenia, a wręcz redukcji wzrostu jej zużycia. Szczególną rolę odgrywa budownictwo, które należy do największych odbiorców wyprodukowanej energii, zarówno na etapie wznoszenia budynków, jak i późniejszej ich eksploatacji.

O czym przeczytasz w artykule:

  • Jak spełnić wymagania izolacyjności cieplnej dla budynków nZEB (o niemal zerowym zużyciu energii)
  • Metody badawcze stosowane w trakcie badania właściwości cieplnych w nowoczesnym Małopolskim Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego (MLBE)

W ostatnich latach wzrasta na świecie świadomość dotycząca poszanowania energii. Podejmowane są działania zmierzające do ograniczenia, a wręcz redukcji wzrostu jej zużycia. Budownictwo jest jednym z największych odbiorców energii. Z tego powodu podejmowane są działania w celu ograniczenia strat ciepła przez przegrody budowlane. Trwają poszukiwania materiałów o coraz lepszych właściwościach izolacyjnych. Zachodzi potrzeba weryfikacji tych właściwości. W artykule zostały omówione metody pomiaru przewodności cieplnej materiałów budowlanych oraz współczynnika przenikania ciepła przez przegrodę budowlaną.

Methods of testing thermal properties building materials

Energy conservation awareness in the world has been increasing in recent years. We undertake actions to limit and even reduce increase in its consumption. Construction industry is one of the largest energy consumers. For this reason, measures are taken to limit heat loss through building partitions. The search for materials with increasingly better insulating properties is being continued. There is a need to verify these properties. The article discusses the methods of measuring the thermal conductivity of building materials and the heat transfer coefficient through building partitions.

Coraz częściej wznoszone są budynki nZEB (o niemal zerowym zużyciu energii), które w Polsce są definiowane przez izolacyjność cieplną przegród oraz przez wskaźnik nieodnawialnej energii pierwotnej EP. Aby nadążać za tymi zmianami, a wręcz je stymulować, od 1 stycznia 2021 r. zostały wprowadzone w Polsce nowe, bardziej restrykcyjne wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej budynków. Wymagania te definiują polski standard budynków o niemal zerowym zapotrzebowaniu na energię.

Maksymalne wartości współczynnika przenikania ciepła U [W/(m2·K)] przedstawione zostały w TABELI. Wymagania te są obowiązkowe dla budynków nowo projektowanych, jak również poddawanych renowacji. W tabeli przedstawiono również wymagania izolacyjności cieplnej dla budynków pasywnych, które są coraz popularniejsze w Europie i na świecie.

metody badania materialow budowlanych tabela

TABELA. Maksymalne wartości współczynnika U dla wybranych przegród

Takie wymagania izolacyjności cieplnej dla budynków nZEB wiążą się z koniecznością projektowania przegród zewnętrznych o bardzo dobrych parametrach cieplnych. Na rynku materiałów budowlanych pojawiają się nowe rozwiązania i technologie. Laboratoria badawczo-rozwojowe prowadzą badania nad innowacyjnymi produktami, które zapewnią jeszcze lepsze parametry cieplne przegród budowlanych. Producenci i naukowcy wykorzystują takie zjawiska jak refleksyjność, nanocząsteczki, pochłanianie i emisja promieniowania, aby uzyskać lepsze parametry termiczne.

W artykule przedstawiono metody badawcze, które są stosowane w trakcie badania właściwości cieplnych w nowoczesnym Małopolskim Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego (MLBE) (FOT. 1). MLBE to budynek przeznaczony do badań innowacyjnych technologii w warunkach laboratoryjnych oraz in situ, wyposażony w najwyższej jakości aparaturę badawczą.

fot1 diagnostyka

FOT. 1. Budynek Małopolskiego Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego (MLBE); fot.: J. Zych

Laboratorium powstało w 2014 r. na Politechnice Krakowskiej. Autorami projektu byli dr hab. inż. arch. Marcin Furtak, prof. PK (architektura, założenia funkcjonalne) oraz dr inż. Małgorzata Fedorczak-Cisak (fizyka budowli, komfort). Laboratorium zostało wyposażone w aparaturę badawczą najnowszej generacji.

Na parterze budynku zostały zlokalizowane komory klimatyczne: komora UV do badania paneli słonecznych oraz badań starzeniowych, komora izotermiczna do pomiaru współczynnika przenikania ciepła oraz aparat płytowy do pomiaru współczynnika przewodzenia ciepła, jednego z ważniejszych parametrów materiałów budowlanych, szczególnie istotnym w budownictwie energooszczędnym.

Współczynnik przewodzenia ciepła λ [W/(m·K)] jest jednym z podstawowych parametrów określających właściwości materiałów stosowanych w budownictwie, ze szczególnym uwzględnieniem budownictwa energooszczędnego. Określa on zdolność materiału do przewodzenia ciepła [1].

Przewodność cieplna materiałów budowlanych w aspekcie zaostrzających się przepisów ochrony cieplnej może być kluczowym elementem wyboru materiałów przeznaczonych do budowy czy termomodernizacji budynków. Im mniejszą wartością współczynnika λ charakteryzują się materiały budowlane, tym jest lepiej z punktu widzenia ochrony cieplnej.

Na rynku materiałów budowlanych obserwujemy starania producentów, aby osiągnąć jak najniższe wartości współczynnika λ dla swoich produktów. W obszarze materiałów termoizolacyjnych przeważają materiały o współczynniku λ wynoszącym od 0,022 do 0,040 W/(m·K), ale pojawiają się również materiały, które osiągają wartość 0,014 W/(m·K), jak na przykład aerożele.

Producenci materiałów konstrukcyjnych, takich jak beton komórkowy czy ceramika poryzowana, również wprowadzają materiały o bardzo niskim współczynniku przewodzenia ciepła [przykładowo beton komórkowy o gęstości 300 kg/m3 może charakteryzować się współczynnikiem λ o wartości 0,075 W/(m·K)].

Im niższa jest wartość współczynnika λ , tym cieńsza może być przegroda, która musi osiągnąć odpowiednie wartości określone w Warunkach Technicznych [2, 3]. Ma to duży wpływ na koszt budowy.

Dla inwestorów może też mieć znaczenie sprawdzenie, czy deklarowana wartość współczynnika przewodzenia ciepła jest w rzeczywistości taka, jaką podaje producent. Gorsze parametry to zwiększone w stosunku do zakładanych straty ciepła, a przez to wyższe koszty eksploatacji budynku.

Współczynnik przewodzenia ciepła charakteryzuje intensywność wymiany ciepła przez dany materiał. Jego wartość wpływa na ilość energii cieplnej przepływającej od strony ciepłej do strony zimnej dla danej masy próbki, w wyniku zewnętrznej różnicy temperatur. Dla ciała o kształcie prostopadłościanu, przewodzącego ciepło w warunkach stanu ustalonego, ilość przekazanego ciepła przez to ciało jest zależna od rodzaju substancji, a także jest proporcjonalna do przekroju ciała, różnicy temperatur na powierzchniach prostopadłych do kierunku przepływu ciepła oraz od czasu przepływu ciepła [1].

Można to wyrazić wzorem:

zatem współczynnik lambda może być zapisany wzorem (2)

gdzie:

λ  – współczynnik przewodzenia ciepła [W/(m·K)],
Q – ilość ciepła przepływającego przez ciało [J],
t – czas przepływu ciepła [s],
S – pole przekroju poprzecznego ciała [m2],
ΔT – różnica temperatur w kierunku przewodzenia ciepła [K],
d – grubość przegrody [m].

W przypadku pomiaru w warunkach stanu ustalonego oraz przepływu ciepła w ciągu jednej sekundy w kierunku prostopadłym do powierzchni próbki mającej kształt prostopadłościanu o boku długości 1 m, wartość współczynnika λ [W/(m·K)] można wyznaczyć z uproszczonego wzoru (3):

gdzie:

q – gęstość strumienia ciepła [W/m2].

Metody pomiaru współczynnika λ [W/(m·K)] materiału jednorodnego w warunkach stanu ustalonego określają normy PN-ISO 8301 [4], PN-ISO 8302 [5] oraz PN-EN ISO 8497 [6] i ich międzynarodowe odpowiedniki [7].

Pomiar współczynnika λ [W/(m·K)] zgodnie z normą PN-ISO 8301 [4] wykonywany jest w aparacie płytowym z czujnikami strumienia cieplnego (lambdomierzu), natomiast pomiar zgodnie z normą PN-ISO 8302 [5] wykonywany jest aparatem płytowym z osłoniętą płytą grzejną.

Norma PN-EN ISO 8497 [6] określa warunki badania aparatem z osłoniętą i kalibrowaną rurą grzejną. Badanie współczynnika przewodzenia ciepła λ w MLBE jest wykonywane za pomocą aparatu płytowego z miernikami gęstości strumienia cieplnego (FOT. 2).

fot2 diagnostyka

FOT. 2. Aparat płytowy Fox 802; fot.: H. B. Łoziczonek, M. Furtak

Wymiary maksymalne próbki to 750×750 mm, a grubość 300 mm. Zakres pomiarowy od 0,01 W/(m·K) do 0,2 W/(m·K) (do 2,5 W/(m·K) przy zastosowaniu zewnętrznych termopar). Aparat ma głowicę obrotową, która umożliwia pomiar oporu cieplnego R [(m2·K)/W] próbki ułożonej pod kątem w zakresie od 0° do 90° [8, 9]. Aparatem tym badane było przewodnictwo cieplne betonu komórkowego, powłok PSC, aerożelu, izolacji z tworzyw sztucznych, asfaltów oraz betonów lekkich.

Alternatywną technikę pomiarową stanowi metoda niestacjonarna, bazująca na pomiarze dyfuzyjności cieplnej. Dyfuzyjność cieplna jest specyficzną własnością materiału, charakteryzującą przewodzenie ciepła w warunkach nieustalonych. Wartość ta pozwala określić, jak szybko dany materiał reaguje na zmiany temperatury [10]. Dyfuzyjność cieplna definiowana jest jako iloraz przewodności cieplnej oraz iloczynu ciepła właściwego i gęstości:

Z tej zależności można wyliczyć wartość współczynnika przewodzenia λ [W/(m·K)]:

gdzie:

λ – współczynnik przewodności cieplnej próbki [W/(m·K)],
α – dyfuzyjność cieplna [m2/s],
cp – ciepło właściwe [J/kgK],
ρ – gęstość [kg/m3].

Zasada pomiaru metodą dynamiczną (stanu nieustalonego) polega na wykorzystaniu takiej właściwości materiałów, że po krótkim okresie przejściowym, wzrost temperatury ΔT zależy tylko od mocy grzałki oraz średniego przewodnictwa cieplnego λ [W/(m·K)].

Przewodnictwo cieplne może być wyliczone na podstawie dwóch pomiarów, w czasie t1 i t2. Ten czas powinien być nie mniejszy niż 100 s.

Do pomiaru współczynnika przewodzenia ciepła λ [W/(m·K)] metodą dynamiczną służy w MLBE przyrząd pomiarowy ISOMET 2114 (FOT. 3). Przyrząd ten jest wyposażony w sondę igłową oraz sondę powierzchniową. Sonda igłowa służy do pomiarów w materiałach sypkich albo elastycznych, takich jak piasek, glina, styropian czy wełna mineralna, a sonda powierzchniowa materiałów twardych i sztywnych – drewno, beton, cegła czy pustaki. Zakres pomiarowy wynosi od 0,015 W/(m·K) do 6,0 W/(m·K).

fot3a diagnostyka

FOT. 3. Przyrząd ISOMET 2114; fot.: www.nitechnology.co.th

Przyrządem tym można wyznaczyć także dyfuzyjność termiczną α [m2/s] oraz pojemność cieplną cp [J/(m3·K)] [11, 12]. Za pomocą tego przyrządu badane były w MLBE m.in. zawiesiny bentonitowe, styropian, wełna mineralna, beton komórkowy, betony lekkie czy próbki asfaltu.

Parametrem określającym izolacyjność przegród budynku (ścian, stropów, podłóg, okien, drzwi i innych) jest współczynnik przenikania ciepła U [W/(m2·K)]. Metoda obliczania jego wartości jest określana normą PN-EN ISO 6946 [13]. W odróżnieniu od przewodnictwa cieplnego jest cechą przegrody i zależy przede wszystkim od jej grubości, materiału i konstrukcji.

Współczynnik przenikania ciepła jest odwrotnością oporu cieplnego przegrody R [(m2·K)/W] [13]. Opór cieplny warstwy jednorodnej określany jest wzorem:

gdzie:

R – opór cieplny warstwy przegrody [(m2·K)/W],
d – grubość warstwy przegrody [m],
λ – współczynnik przewodności materiału warstwy przegrody [W/(m·K)].

Opór cieplny przegrody składającej się z kilku warstw materiałów przylegających do siebie (bez pustki powietrznej) jest sumą oporów poszczególnych warstw:

Do tego trzeba doliczyć opory przejmowania ciepła z materiału do powietrza i z powietrza do materiału. Stąd całkowity opór cieplny przegrody jest określany wzorem:

gdzie:

Rsi – opór przejmowania na przestrzeni wewnętrznej [(m2·K)/W],
Rse – opór przejmowania na powierzchni zewnętrznej [(m2·K)/W].

Wartość współczynnika przenikania ciepła U [W/(m2·K)] określana jest wzorem:

Do pomiaru współczynnika przenikania ciepła służy komora klimatyczna (FOT. główne).

W przypadku przegród jednorodnych i warstwowych (np. ściany) stosowana jest metoda skrzynki grzejnej z użyciem ciepłomierza [1415]. W przypadku przegród niejednorodnych (okna, drzwi) stosowana jest metoda kalibrowanej albo osłoniętej skrzynki grzejnej [1516]. Pomiar jest wykonywany po osiągnięciu warunków równowagi termicznej wewnątrz komory.

Używana w MLBE komora klimatyczna do pomiaru współczynnika przenikania ciepła ma dwie sekcje. W sekcji zimnej można uzyskać stabilną temperaturę w zakresie od –20°C do +40°C, a w sekcji ciepłej jest to zakres od 0°C do +40°C. Między te sekcje wstawiana jest ruchoma rama z badaną próbką. W przypadku badania metodą ciepłomierza na badanej próbce i w obszarze osłonowym rozmieszczane są po obu stronach termopary w celu wyznaczenia średniej temperatury powierzchni.

Za pomocą ciepłomierza wyznaczana jest gęstość strumienia cieplnego przepływającego przez próbkę.

Znając grubość przegrody, można wyliczyć opór cieplny przegrody R [(m2·K)/W] oraz wartość współczynnika przenikania ciepła U [W/(m2·K)].

W przypadku przegrody niejednorodnej (np. okna) stosowana jest metoda pośrednia. Pomiar jest dokonywany za pomocą skalibrowanej wcześniej skrzynki grzejnej. Wewnątrz skrzynki grzejnej utrzymywana jest taka sama temperatura jak w sekcji ciepłej. Z tego powodu przyjmuje się założenie, że przez ścianki skrzynki grzejnej nie przepływa ciepło. Dlatego też całe ciepło przepływa przez badaną próbkę oraz obszar osłonowy. Część strumienia ciepła przepływa, wykorzystując tzw. efekt brzegowy. Dla utrzymania temperatury wewnątrz skrzynki grzejnej zastosowane zostały grzałki elektryczne.

Miarą ilości ciepła dostarczonego do układu jest ilość energii elektrycznej dostarczonej do grzałek oraz ilość ciepła wytworzonego przez elektryczne silniki napędzające wentylatory oraz wytworzona przez elektronikę. Temperatura środowiska uwzględniająca wpływ konwekcji i radiacji wyznaczana jest w obu sekcjach. Wartość współczynnika U [W/(m2·K)] wyznaczana jest w odniesieniu do wcześniej uzyskanej wartości dla próbki kalibracyjnej.c

Wnioski

  • W ostatnich latach wzrastają wymagania dotyczące izolacyjności przegród budowlanych. Trwają poszukiwania materiałów budowlanych posiadających lepsze właściwości izolacyjne. Konieczna jest możliwość pomiaru i weryfikacji tych właściwości.
  • Współczynnik przewodzenia ciepła λ [W/(m·K)] jest parametrem określającym właściwości izolacyjne materiału.
  • Współczynnik przenikania ciepła U [W/(m2·K)] określa właściwości izolacyjne przegrody.
  • Metody pomiaru współczynnika przewodzenia ciepła λ [W/(m·K)] oraz współczynnika przenikania ciepła U [W/(m2·K)] w warunkach stanu ustalonego zostały znormalizowane.
  • Metody pomiaru współczynnika przewodzenia ciepła λ [W/(m·K)] metodą niestacjonarną nie zostały znormalizowane.
  • Wartość współczynnika przenikania ciepła U [W/(m2·K)] przegród jednorodnych i warstwowych wyznaczana jest metodą ciepłomierza, a przegród niejednorodnych metodą osłoniętej skrzynki grzejnej.

Literatura

 1. „Współczynnik przewodzenia ciepła λ. Od czego zależy przewodnictwo cieplne materiałów?”, „Murator Plus” 1.01.2019, https://www.muratorplus.pl/technika/izolacje/wspolczynnik-przewodzenia-ciepla-od-czego-zalezy-przewodnictwo-cieplne-materialow-aa-ft7i-XYum-5Wij.html (dostęp 29.03.2022).
 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (DzU z 1994 r., nr 89, poz. 414 wraz z późn. zm.).
 3. Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU z 7 czerwca 2019 r., poz. 1065).
 4. PN-ISO 8301, „Określanie oporu cieplnego i właściwości z nim związanych w stanie ustalonym. Aparat płytowy z czujnikami strumienia cieplnego”.
 5. PN-ISO 8302, „Określanie oporu cieplnego i właściwości z nim związanych w stanie ustalonym. Aparat płytowy z osłoniętą płytą grzejną”.
 6. PN-EN ISO 8497, „Określanie właściwości w zakresie przepływu ciepła w stanie ustalonym przez izolacje cieplne przewodów rurowych”.
 7. ASTM C518-15, „Standard Test Method for Steady-State Thermal Transmission Properties by Means of the Heat Flow Meter Apparatus”.
 8. FOX600 and FOX800 Series Instruments Manual. LaserComp, Massachusetts 2009.
 9. LaserComp FOX8xx, Instrukcja obsługi, PARSER Sp. z o.o.
10. J. Wilk, F. Wolańczyk, „Metoda pomiaru przewodności cieplnej materiałów dobrze przewodzących ciepło w aspekcie odpowiedniego doboru izolacji”, https://hnl.pl/images/konferencja/II/download/metoda-pomiaru-przewodnosci-cieplnej-materialow-dobrze-przewodzacych-cieplo-w-aspekcie-odpowiedniego-doboru-izolacji.pdf (dostęp 23.02.2022).
11. Applied Precision Ltd., ISOMET 2114 Portable system for measurement of heat transfer properties of materials.
12. Applied Precision Ltd., ISOMET 2114 Thermal properties analyzer User’s Guide.
13. PN-EN ISO 6946, „Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła – Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania”.
14. PN-EN 1934, „Określanie oporu cieplnego metodą skrzynki grzejnej z użyciem ciepłomierza”.
15. PN-EN ISO 8990, „Określanie właściwości związanych z przenikaniem ciepła w stanie ustalonym. Metoda kalibrowanej i osłoniętej skrzynki grzejnej”.
16. PN-EN ISO 12567-1, „Cieplne właściwości użytkowe okien i drzwi. Określanie współczynnika przenikania ciepła metodą skrzynki grzejnej”.
17. NETSCH TAURUS INSTRUMENTS, Product overview, Thermal conductivity measuring devices with guarded hot pipe, https://analyzing-testing.netzsch.com/pl/training-know-how/slownik/thermal-conductivity (dostęp 30.03.2022).

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera! 

Komentarze

Powiązane

Janusz Banera Zarządzanie ryzykiem w budownictwie

Zarządzanie ryzykiem w budownictwie Zarządzanie ryzykiem w budownictwie

Ustalanie oceny i charakteru ryzyka dla zidentyfikowanych czynników jest kluczowym działaniem w celu trafności decyzji w późniejszych krokach związanych z wdrażaniem adekwatnych działań zaradczych.

Ustalanie oceny i charakteru ryzyka dla zidentyfikowanych czynników jest kluczowym działaniem w celu trafności decyzji w późniejszych krokach związanych z wdrażaniem adekwatnych działań zaradczych.

Małgorzata Kośla Rola ekologii w budownictwie – zrównoważone budownictwo

Rola ekologii w budownictwie – zrównoważone budownictwo Rola ekologii w budownictwie – zrównoważone budownictwo

Zrównoważone budownictwo ma na celu zmniejszenie wpływu tej gałęzi przemysłu na środowisko i już dawno przestało być jedynie chwilowym trendem, a stało się koniecznością. Ekologiczne budownictwo stale...

Zrównoważone budownictwo ma na celu zmniejszenie wpływu tej gałęzi przemysłu na środowisko i już dawno przestało być jedynie chwilowym trendem, a stało się koniecznością. Ekologiczne budownictwo stale się rozwija i znacząco poprawia jakość życia mieszkańców i stan planety. Ekonomiczne wykonawstwo, oszczędna eksploatacja obiektu, ekologiczne technologie i materiały to tylko kilka warunków zrównoważonego budownictwa. Rola ekologii w budownictwie jest ogromna i pełni kluczową funkcję w zachowaniu zrównoważonego...

Małgorzata Kośla news Budowa domu do 70 m2 bez pozwolenia w praktyce – szansa czy zagrożenie

Budowa domu do 70 m2 bez pozwolenia w praktyce – szansa czy zagrożenie Budowa domu do 70 m2 bez pozwolenia w praktyce – szansa czy zagrożenie

Budowa domu do 70 m2 bez pozwolenia to jeden z pomysłów rządu realizowany w ramach Polskiego Ładu. Nowa ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zakłada ułatwienia w budowie domów do 70 m2...

Budowa domu do 70 m2 bez pozwolenia to jeden z pomysłów rządu realizowany w ramach Polskiego Ładu. Nowa ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zakłada ułatwienia w budowie domów do 70 m2 i, jak zapowiadają rządzący, ma sprzyjać szybszej realizacji budowy. Czy na pewno tak będzie? Sprawdź, na czym polega budowa domu do 70 m2 bez pozwolenia, jakie są procedury i wymogi oraz poznaj możliwe zagrożenia budowy domu bez kierownika budowy.

Materiały prasowe news BUDMA 2022: Złote Medale Grupy MTP i PARP

BUDMA 2022: Złote Medale Grupy MTP i PARP BUDMA 2022: Złote Medale Grupy MTP i PARP

Zeroemisyjna minikoparka, technologie smart home i materiały budowlane poprawiające termoizolację budynków – to kilka przykładów produktów nagrodzonych Złotym Medalem podczas tegorocznej edycji Targów...

Zeroemisyjna minikoparka, technologie smart home i materiały budowlane poprawiające termoizolację budynków – to kilka przykładów produktów nagrodzonych Złotym Medalem podczas tegorocznej edycji Targów Budownictwa i Architektury BUDMA oraz Międzynarodowych Targów Maszyn Budowlanych, Pojazdów i Sprzętu Specjalistycznego INTERMASZ, odbywających się w Poznaniu. Nagrodzone rozwiązania wyróżniają dbałość o aspekty środowiskowe, funkcjonalność, a także wyjątkowy design. Po raz pierwszy partnerem i patronem...

Małgorzata Kośla Oznakowanie ekologiczne budynków i wyrobów budowlanych

Oznakowanie ekologiczne budynków i wyrobów budowlanych Oznakowanie ekologiczne budynków i wyrobów budowlanych

Oznakowanie ekologiczne budynków i wyrobów budowlanych jest koniecznością w zakresie zrównoważonego budownictwa. Jednak wybór systemu certyfikacji nie jest prosty. Od czego zależy oznakowanie ekologiczne...

Oznakowanie ekologiczne budynków i wyrobów budowlanych jest koniecznością w zakresie zrównoważonego budownictwa. Jednak wybór systemu certyfikacji nie jest prosty. Od czego zależy oznakowanie ekologiczne budynków i wyrobów budowlanych? Przede wszystkim od lokalizacji, standardów obowiązujących w danym kraju, a także przeznaczenia budynku. Bez względu na jego rodzaj, każdy system weryfikacyjny ma za zadanie poprawić jakość życia, zmniejszyć ingerencję w środowisko naturalne oraz dbać o wykorzystywanie...

Małgorzata Kośla news Budowa domów do 70 m2 bez pozwolenia – jak korzystać z darmowych projektów domów?

Budowa domów do 70 m2 bez pozwolenia – jak korzystać z darmowych projektów domów? Budowa domów do 70 m2 bez pozwolenia – jak korzystać z darmowych projektów domów?

Przepisy powiązane z tzw. Polskim Ładem budzą niemałe kontrowersje. Wśród nowych ustaleń są zarówno pozytywne, jak i negatywne zmiany. Budowa domów do 70 m2 bez pozwolenia to jedno założeń programu, w...

Przepisy powiązane z tzw. Polskim Ładem budzą niemałe kontrowersje. Wśród nowych ustaleń są zarówno pozytywne, jak i negatywne zmiany. Budowa domów do 70 m2 bez pozwolenia to jedno założeń programu, w którym z jednej strony możemy zyskać, z drugiej zaś stracić. Rząd opublikował niedawno wyniki konkursu na bezpłatny projekt domu do 70 m2. 38 zwycięskich propozycji ma pomóc inwestorom i odciążyć ich finansowo. Dowiedz się, jak i kiedy będzie można skorzystać z darmowych projektów domów do 70 m2 bez...

Materiały prasowe news Polska przyjęła strategię w zakresie renowacji budynków

Polska przyjęła strategię w zakresie renowacji budynków Polska przyjęła strategię w zakresie renowacji budynków

Rada Ministrów przyjęła Długoterminową Strategię Renowacji Budynków (DSRB). Dzięki jej realizacji poprawi się efektywność energetyczna budynków, jakość powietrza, a także komfort życia mieszkańców i spadnie...

Rada Ministrów przyjęła Długoterminową Strategię Renowacji Budynków (DSRB). Dzięki jej realizacji poprawi się efektywność energetyczna budynków, jakość powietrza, a także komfort życia mieszkańców i spadnie emisja CO2. Powstaną również nowe miejsca pracy przy termomodernizacji budynków.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Raport BPIE: czyli gdzie jest Polska w zakresie efektywności energetycznej

Raport BPIE: czyli gdzie jest Polska w zakresie efektywności energetycznej Raport BPIE: czyli gdzie jest Polska w zakresie efektywności energetycznej

W styczniu 2022 r. Buildings Performance Institute Europe opublikował raport „Ready for carbon neutral by 2050? Assessing ambition levels in new building standards across the EU” w kontekście wymagań dyrektywy...

W styczniu 2022 r. Buildings Performance Institute Europe opublikował raport „Ready for carbon neutral by 2050? Assessing ambition levels in new building standards across the EU” w kontekście wymagań dyrektywy EPBD oraz średnio- (2030) i długoterminowych (2050) ambicji UE w zakresie dekarbonizacji. Niniejszy raport zawiera ocenę i porównanie poziomów ambicji nowych standardów budowlanych w sześciu krajach: Flandria, Francja, Niemcy, Włochy, Polska i Hiszpania.

Maciej Boryczko, radca prawny, Piotr Tracz, adwokat Zasady gwarancji w budownictwie

Zasady gwarancji w budownictwie Zasady gwarancji w budownictwie

Mówi się, że najlepsze umowy to takie, które w zapomnieniu tkwią w zakurzonym segregatorze. Realizacja umowy poszła sprawnie – wszystkie strony wywiązały się ze swych zobowiązań w terminie, w tym zrealizowały...

Mówi się, że najlepsze umowy to takie, które w zapomnieniu tkwią w zakurzonym segregatorze. Realizacja umowy poszła sprawnie – wszystkie strony wywiązały się ze swych zobowiązań w terminie, w tym zrealizowały płatności, zachowały terminy etc. Słowem, nie było potrzeby wracać do warunków współpracy. Nie zawsze jest tak pięknie, wszak wiadomo – umowę przygotowuje się na złe czasy, więc od czasu do czasu trzeba do umowy wrócić. I wówczas, gdy coś pójdzie niezgodnie z założeniami, umowy przechodzą prawdziwy...

dr Barbara Lucyna Pietruszka, dr inż. Ewa Sudoł, dr inż. Ewelina Kozikowska, mgr inż. Marcin Czarnecki, mgr inż. Maria Wichowska Wykorzystanie kompozytów na bazie odpadów pokonsumenckich w sektorze budowlanym

Wykorzystanie kompozytów na bazie odpadów pokonsumenckich w sektorze budowlanym Wykorzystanie kompozytów na bazie odpadów pokonsumenckich w sektorze budowlanym

W ramach projektu B+R CEPLAFIB (LIFE17 ENV/SI/000119), finansowanego z Programu LIFE [12], wytworzono innowacyjne materiały kompozytowe, które mogą być stosowane w różnych gałęziach przemysłu, w tym w...

W ramach projektu B+R CEPLAFIB (LIFE17 ENV/SI/000119), finansowanego z Programu LIFE [12], wytworzono innowacyjne materiały kompozytowe, które mogą być stosowane w różnych gałęziach przemysłu, w tym w budownictwie. Opracowane materiały w 100% pochodzą z recyklingu polietylenowych (PE) i polipropylenowych (PP) odpadów pokonsumenckich oraz papieru gazetowego. Testowano formuły mieszanek, różniące się zawartością włókien, środków sprzęgających i modyfikatorów udarności. Wynikiem prowadzonych prac było...

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Rozporządzenie w sprawie ekoprojektu dla produktów zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju (REZP)

Rozporządzenie w sprawie ekoprojektu dla produktów zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju (REZP) Rozporządzenie w sprawie ekoprojektu dla produktów zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju (REZP)

Choć w ostatnich latach poczyniono postępy, wpływ konsumpcji na środowisko wciąż wykracza poza bezpieczny dla ludzkości obszar działania, ponieważ na kilka sposobów przekraczamy granice planety w UE. W...

Choć w ostatnich latach poczyniono postępy, wpływ konsumpcji na środowisko wciąż wykracza poza bezpieczny dla ludzkości obszar działania, ponieważ na kilka sposobów przekraczamy granice planety w UE. W skali globalnej połowa wszystkich emisji gazów cieplarnianych i 90% utraty bioróżnorodności jest powodowana przez wydobycie i przetwarzanie surowców pierwotnych, a wciąż dominujący w naszej gospodarce model liniowy „weź → wytwórz → pozbądź się” prowadzi do znacznego marnotrawstwa zasobów.

mgr inż. Karol Kuczyński Na co zwrócić uwagę przy wyborze elektronarzędzi akumulatorowych?

Na co zwrócić uwagę przy wyborze elektronarzędzi akumulatorowych? Na co zwrócić uwagę przy wyborze elektronarzędzi akumulatorowych?

Elektronarzędzia akumulatorowe najczęściej kojarzą się z wiertarko-wkrętarką, a obecnie dostępnych jest wiele rozwiązań, od specjalizowanych narzędzi akumulatorowych, kluczy udarowych, wiertarko­‑wkrętarek...

Elektronarzędzia akumulatorowe najczęściej kojarzą się z wiertarko-wkrętarką, a obecnie dostępnych jest wiele rozwiązań, od specjalizowanych narzędzi akumulatorowych, kluczy udarowych, wiertarko­‑wkrętarek wyposażonych w udar, po urządzenia wielofunkcyjne wyposażone w wymienne nasadki.

Diagnoza luk we wsparciu modernizacji budynków w Polsce

Diagnoza luk we wsparciu modernizacji budynków w Polsce Diagnoza luk we wsparciu modernizacji budynków w Polsce

Obecnie wszystkie kraje UE mierzą się z koniecznością przyspieszenia tempa i zwiększenia głębokości oraz zakresu modernizacji energetycznych budynków. Wiele z nich zaczęło już wdrażać polityki publiczne...

Obecnie wszystkie kraje UE mierzą się z koniecznością przyspieszenia tempa i zwiększenia głębokości oraz zakresu modernizacji energetycznych budynków. Wiele z nich zaczęło już wdrażać polityki publiczne mające na celu odpowiedzieć na to wyzwanie. Instrumenty stosowane przez poszczególne państwa różnią się pod wieloma względami, jednocześnie jednak można dostrzec pewne trendy, takie jak dążenie do integracji poszczególnych narzędzi, czy wzmocnienie zachęt dla kompleksowych inwestycji. W polskim systemie...

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Podstawowe zagadnienia fizyki cieplnej budowli w aspekcie wymagań prawnych (cz. 1)

Podstawowe zagadnienia fizyki cieplnej budowli w aspekcie wymagań prawnych (cz. 1) Podstawowe zagadnienia fizyki cieplnej budowli w aspekcie wymagań prawnych (cz. 1)

Od wielu lat przepisy prawne związane z procesami projektowania, wznoszenia i eksploatacji budynków wymuszają takie rozwiązania technologiczne i organizacyjne, w wyniku których nowo wznoszone budynki zużywają...

Od wielu lat przepisy prawne związane z procesami projektowania, wznoszenia i eksploatacji budynków wymuszają takie rozwiązania technologiczne i organizacyjne, w wyniku których nowo wznoszone budynki zużywają w trakcie eksploatacji coraz mniej energii na ogrzewanie, wentylację i przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Zmiany maksymalnej wartości współczynnika przenikania ciepła Umax. (dawniej kmax.) wpływają na wielkość zużycia energii w trakcie eksploatacji budynków.

mgr inż. Julia Blazy, prof. dr hab. inż. Łukasz Drobiec, dr hab. inż. arch. Rafał Blazy prof. PK Zastosowanie fibrobetonu z włóknami polipropylenowymi w przestrzeniach publicznych

Zastosowanie fibrobetonu z włóknami polipropylenowymi w przestrzeniach publicznych Zastosowanie fibrobetonu z włóknami polipropylenowymi w przestrzeniach publicznych

Beton to materiał o dużej wytrzymałości na ściskanie, ale około dziesięciokrotnie mniejszej wytrzymałości na rozciąganie. Ponadto charakteryzuje się kruchym pękaniem i nie pozwala na przenoszenie naprężeń...

Beton to materiał o dużej wytrzymałości na ściskanie, ale około dziesięciokrotnie mniejszej wytrzymałości na rozciąganie. Ponadto charakteryzuje się kruchym pękaniem i nie pozwala na przenoszenie naprężeń po zarysowaniu.

Krystyna Stankiewicz Wykwalifikowani specjaliści w branży budowlanej wciąż poszukiwani

Wykwalifikowani specjaliści w branży budowlanej wciąż poszukiwani Wykwalifikowani specjaliści w branży budowlanej wciąż poszukiwani

Budownictwo to jeden z najbardziej rozwijających się sektorów gospodarki. Mimo pewnych zakłóceń w ostatnim czasie, wykształceni profesjonaliści mogą liczyć na znalezienie dobrej pracy i godziwe zarobki.

Budownictwo to jeden z najbardziej rozwijających się sektorów gospodarki. Mimo pewnych zakłóceń w ostatnim czasie, wykształceni profesjonaliści mogą liczyć na znalezienie dobrej pracy i godziwe zarobki.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE news Plan działania na rzecz szybszej dekarbonizacji i większego bezpieczeństwa energetycznego w Europie do 2030 r.

Plan działania na rzecz szybszej dekarbonizacji i większego bezpieczeństwa energetycznego w Europie do 2030 r. Plan działania na rzecz szybszej dekarbonizacji i większego bezpieczeństwa energetycznego w Europie do 2030 r.

Sektor ogrzewania i chłodzenia energią słoneczną uruchamia „Energising Europe with Solar Heat” – plan działania na rzecz energii słonecznej dla Europy, mający na celu przyspieszenie wysiłków na rzecz dekarbonizacji...

Sektor ogrzewania i chłodzenia energią słoneczną uruchamia „Energising Europe with Solar Heat” – plan działania na rzecz energii słonecznej dla Europy, mający na celu przyspieszenie wysiłków na rzecz dekarbonizacji ciepła i zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego poprzez masowe wdrażanie technologii energii słonecznej w europejskich budynkach i przemyśle.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE news Transformacja sektora energetycznego Polski i pozostałych krajów UE do 2050 r.

Transformacja sektora energetycznego Polski i pozostałych krajów UE do 2050 r. Transformacja sektora energetycznego Polski i pozostałych krajów UE do 2050 r.

Przedstawiamy fragment Raportu powstałego na bazie analiz przeprowadzonych przez Zespół Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych (CAKE) w IOŚ-PIB/KOBiZE zaprezentowanych w dokumencie pt. „Polska net-zero...

Przedstawiamy fragment Raportu powstałego na bazie analiz przeprowadzonych przez Zespół Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych (CAKE) w IOŚ-PIB/KOBiZE zaprezentowanych w dokumencie pt. „Polska net-zero 2050: Transformacja sektora energetycznego Polski i UE do 2050 r.”1 Raport przedstawia kierunki zmian technologicznych, które są konieczne na drodze do wypełnienia celów ustanowionych w Europejskim Zielonym Ładzie2 wraz z oceną wpływu tych zmian na sektor wytwarzania energii elektrycznej i ciepła...

Wsparcie modernizacji budynków – przegląd dobrych praktyk europejskich

Wsparcie modernizacji budynków – przegląd dobrych praktyk europejskich Wsparcie modernizacji budynków – przegląd dobrych praktyk europejskich

W numerze 6/2022 miesięcznika IZOLACJE publikowaliśmy fragmenty Raportu Fali Renowacji przedstawiające luki we wsparciu modernizacji budynków w Polsce. W drugiej części przedstawiamy rozwiązania stosowane...

W numerze 6/2022 miesięcznika IZOLACJE publikowaliśmy fragmenty Raportu Fali Renowacji przedstawiające luki we wsparciu modernizacji budynków w Polsce. W drugiej części przedstawiamy rozwiązania stosowane w innych krajach europejskich.

mgr inż. Karol Kramarz Materiały wiążące w budownictwie – rys historyczny

Materiały wiążące w budownictwie – rys historyczny Materiały wiążące w budownictwie – rys historyczny

Materiały wiążące służą do mechanicznego zespalania poszczególnych elementów budowlanych. Natomiast głównym ich zadaniem jest równomierne przenoszenie nacisku warstw górnych na dolne budowle, ma to istotne...

Materiały wiążące służą do mechanicznego zespalania poszczególnych elementów budowlanych. Natomiast głównym ich zadaniem jest równomierne przenoszenie nacisku warstw górnych na dolne budowle, ma to istotne znaczenie, gdy następuje mała dokładność obróbki powierzchni elementów. Dokładność obróbki elementów w znacznym stopniu eliminuje powstawanie na powierzchni styku tych elementów obciążeń punktowych, następuje wtedy w sposób istotny zwiększenie wytrzymałości konstrukcji.

Jacek Sawicki news Zmiany w przepisach prawnych ustawy Prawo budowlane w powiązaniu z innymi ustawami

Zmiany w przepisach prawnych ustawy Prawo budowlane w powiązaniu z innymi ustawami Zmiany w przepisach prawnych ustawy Prawo budowlane w powiązaniu z innymi ustawami

26 lipca 2022 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 1557) ukazał się tekst ustawy z dnia 7 lipca 2022 o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.

26 lipca 2022 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 1557) ukazał się tekst ustawy z dnia 7 lipca 2022 o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.

Jacek Sawicki news Dziennik budowy po zmianach prawnych

Dziennik budowy po zmianach prawnych Dziennik budowy po zmianach prawnych

Dziennik budowy w przepisach prawa budowlanego przywołany został w art. 45 rozdziału 5 „Rozpoczęcie i prowadzenie robót budowlanych” i dotychczas prowadzono go w formie papierowej. Od 27 stycznia 2023...

Dziennik budowy w przepisach prawa budowlanego przywołany został w art. 45 rozdziału 5 „Rozpoczęcie i prowadzenie robót budowlanych” i dotychczas prowadzono go w formie papierowej. Od 27 stycznia 2023 r. będzie mógł być prowadzony także w formie elektronicznej zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7 lipca 2022 o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, której tekst ukazał się 26 lipca 2022 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 1557).

Jacek Sawicki news Książka obiektu budowlanego po zmianach

Książka obiektu budowlanego po zmianach Książka obiektu budowlanego po zmianach

Książka obiektu budowlanego (KOB) w formie papierowej w przepisach prawa budowlanego dotąd przywoływana była w art. 64 pkt. 1–4. Od 1 stycznia 2023 r. przepisy art. 64 pkt 1, 2 i 4 stracą ważność, a zastąpią...

Książka obiektu budowlanego (KOB) w formie papierowej w przepisach prawa budowlanego dotąd przywoływana była w art. 64 pkt. 1–4. Od 1 stycznia 2023 r. przepisy art. 64 pkt 1, 2 i 4 stracą ważność, a zastąpią je art. 60a–60r ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, której tekst ukazał się 26 lipca 2022 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 1557).

Jacek Sawicki news Portal e-budownictwo – sprawniejszy proces budowlany

Portal e-budownictwo – sprawniejszy proces budowlany Portal e-budownictwo – sprawniejszy proces budowlany

Portal e-budownictwo w przepisach prawa budowlanego pojawia się w ustawie z dnia 7 lipca 2022 o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, której tekst ukazał się 26 lipca 2022 r. w...

Portal e-budownictwo w przepisach prawa budowlanego pojawia się w ustawie z dnia 7 lipca 2022 o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, której tekst ukazał się 26 lipca 2022 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 1557). Przywołuje go zapis art. 71 w ust. 2b pkt 2, który stanowi, że „Zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części dokonuje się (…) w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem portalu e-budownictwo”. I dalej rozbudowują go przepisy art. 79a–79k...

Wybrane dla Ciebie

Odkryj trendy projektowania elewacji »

Odkryj trendy projektowania elewacji » Odkryj trendy projektowania elewacji »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? » Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Przeciekający dach? Jak temu zapobiec »

Przeciekający dach? Jak temu zapobiec » Przeciekający dach? Jak temu zapobiec »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Polecane produkty z branży budowlanej - Chemia budowlana »

Polecane produkty z branży budowlanej - Chemia budowlana » Polecane produkty z branży budowlanej - Chemia budowlana »

domni.pl Izolacja termiczna a płytki elewacyjne – co musisz wiedzieć, zanim ocieplisz i wykończysz dom?

Izolacja termiczna a płytki elewacyjne – co musisz wiedzieć, zanim ocieplisz i wykończysz dom? Izolacja termiczna a płytki elewacyjne – co musisz wiedzieć, zanim ocieplisz i wykończysz dom?

Wykończenie budynku z zewnątrz jest równie istotne, jak jego wnętrza. Odpowiednie ocieplenie zapewni komfort i zdrowie domownikom, obniży koszty ogrzewania i zużycie paliw grzewczych. Płytki elewacyjne...

Wykończenie budynku z zewnątrz jest równie istotne, jak jego wnętrza. Odpowiednie ocieplenie zapewni komfort i zdrowie domownikom, obniży koszty ogrzewania i zużycie paliw grzewczych. Płytki elewacyjne zewnętrzne sprawią natomiast, że budynek będzie odpowiednio zabezpieczony przed działaniem warunków atmosferycznych. Jaki materiał izolacyjny można stosować pod płytki elewacyjne z klinkieru? Czym kierować się wybierając płytki zewnętrzne, aby elewacja zachowała trwałość i estetyczny wygląd na lata?...

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.