Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Zastosowanie fibrobetonu z włóknami polipropylenowymi w przestrzeniach publicznych

Włókna polipropylenowe (z ang. polypropylene fibers – PPF) to włókna polimerowe, definiowane jako proste lub odkształcone fragmenty wytłaczanego, orientowanego i ciętego materiału polimerowego, fot. archiwum redakcji

Włókna polipropylenowe (z ang. polypropylene fibers – PPF) to włókna polimerowe, definiowane jako proste lub odkształcone fragmenty wytłaczanego, orientowanego i ciętego materiału polimerowego, fot. archiwum redakcji

Beton to materiał o dużej wytrzymałości na ściskanie, ale około dziesięciokrotnie mniejszej wytrzymałości na rozciąganie. Ponadto charakteryzuje się kruchym pękaniem i nie pozwala na przenoszenie naprężeń po zarysowaniu.

O czym przeczytasz w artykule:

  • Czym jest fibrobeton, jaką rolę pełnią w nim zawarte włókna polipropylenowe?
  • Zastosowanie fibrobetonu z włóknami polipropylenowymi
  • Galeria zdjęć przykładowych obszarów zastosowań fibrobetonu w przestrzeniach publicznych

Główną rolą, jaką odgrywają włókna polipropylenowe w strukturze betonu, jest redukcja zarysowań oraz zwiększenie wytrzymałości na rozciąganie i zginanie. Pozytywny wpływ dodatku włókien do betonu jest również zauważalny w badaniach ciągliwości oraz wytrzymałości na ścieranie, uderzenia, odłupywanie oraz cykle zamarzania i odmrażania. Natomiast mniejsza porowatość, przepuszczalność i absorbcja wody pozwalają na przedłużenie trwałości elementów ze zbrojeniem rozproszonym. Fibrobeton z włóknami polipropylenowymi jest to zatem materiał o zwiększonej wytrzymałości, trwałości i bezpieczeństwie. Jego duża atrakcyjność wynika również z możliwości produkowania elementów w różnych rozmiarach, kształtach i barwach, a zredukowany ciężar jest dodatkowym atutem. Przestrzeń publiczna jest obiecującym obszarem zastosowania betonu zbrojonego włóknem polipropylenowym. Wykorzystuje się go bowiem do tworzenia paneli chodnikowych i drogowych, paneli ściennych, m.in. barier dźwiękochłonnych, elementów nabrzeży, promenad, bulwarów nadmorskich, fontann, oczek wodnych, stołów, ławek, donic, koszy na śmieci, rzeźb, płaskorzeźb, portali dekoracyjnych drzwi i okien, sztucznych skał, plaż, klifów, egzotycznych krajobrazów oraz skateparków i boisk.

Application of polypropylene fiber reinforced concrete in public spaces

The main task of polypropylene fibres in the concrete texture is to reduce cracks and increase tensile and flexural strength. The positive effect of the addition of fibres to concrete is also noticeable during the tests of toughness and resistance to abrasion, impact, spalling as well as freeze-thaw cycles. On the other hand, lower porosity, permeability and water absorption allow to extend the life of the elements with dispersed reinforcement. Polypropylene fibre reinforced concrete is therefore a material with increased strength, durability and safety. Thanks to the possibility of producing elements in various sizes, shapes and colours, as well as the reduced weight is an additional advantage it is a very attractive material. There is a great potential for application of polypropylene fibre reinforced concrete in public spaces, as it can be used to produce sidewalk and road panels, wall panels, including soundproof barriers, elements of quays, promenades, seaside boulevards, fountains, ponds, tables, benches, flower pots, litter bins, sculptures, bas-reliefs, door and window decorative portals, artificial rocks, beaches, cliffs, exotic landscapes, as well as skate parks and sports grounds.

W celu zapewnienia ciągliwości, poprawienia właściwości mechanicznych i przedłużenia trwałości możliwe jest dodanie do mieszanki betonowej włókien polipropylenowych. W ten sposób powstaje fibrobeton z włóknami polipropylenowymi (z ang. polypropylene fiber reinforced concrete – PPFRC). Z prostego materiału beton staje się zatem złożonym rozwiązaniem, które można adaptować do konkretnych zastosowań.

Wymagania, jakim musi sprostać beton, dotyczą nie tylko właściwości mechanicznych, takich jak wysoka wytrzymałość na ściskanie, rozciąganie oraz zginanie, lecz także walorów architektonicznych i bezpieczeństwa. Ponieważ coraz większy nacisk kładzie się obecnie na zrównoważony rozwój, jednym z priorytetowych działań staje się zmniejszenie produkcji dwutlenku węgla oraz wydłużenie trwałości konstrukcji betonowych. W związku z tym dąży się do zmniejszenia liczby i wielkości zarysowań i porów, obniżenia stopnia przepuszczalności wody i wnikania substancji chemicznych oraz zwiększenia wytrzymałości, ochrony przed korozją i ograniczenia negatywnych skutków działania ognia, zamarzania, rozmrażania, uderzeń oraz ścierania [12]. PPFRC to materiał, który może sprostać tym wymaganiom.

Fibrobeton z włóknami polipropynowymi

Włókna polipropylenowe (z ang. polypropylene fibers – PPF) to włókna polimerowe, które EN 14889-2 [3] definiuje jako proste lub odkształcone fragmenty wytłaczanego, orientowanego i ciętego materiału polimerowego (FOT. 1–2).

fot1 fibrobeton

FOT. 1. Mikrowłókna polipropylenowe; fot.: [8]

fot2 fibrobeton

FOT. 2. Makrowłókna polipropylenowe; fot.: J. Blazy, Ł. Drobiec, R. Blazy

Zgodnie z normą EN 14889-2 [3] można wyróżnić dwa rodzaje PPF: mikrowłókna i makrowłókna. Różnią się one średnicą oraz funkcją, jaką pełnią w betonie.

Długość makrowłókien wynosi zwykle od 30 do 50 mm, a ich średnica jest większa niż 0,30 mm. Z kolei mikrowłókna są krótsze niż 30 mm, a ich średnica jest mniejsza niż 0,30 mm.

Mikrowłókna polipropylenowe klasyfikuje się jako monofilamentowe lub fibrylowane. Można stwierdzić, że wytrzymałość na rozciąganie i moduł sprężystości mikro PPF wynoszą odpowiednio 300–450 MPa i ok. 3,8–8,0 GPa. Dla makro PPF wartości są wyższe: 400–760 MPa dla wytrzymałości na rozciąganie i 3,5–12,0 GPa dla modułu sprężystości.

Ze względu na niską gęstość (0,90–0,91 g/cm3) włókna polipropylenowe mogą wpływać na powierzchnię betonowanego elementu [4], powodując tym samym nierównomierny rozkład włókien. Inną wadą jest ich niska hydrofilowość, która może doprowadzić do pogorszenia urabialności świeżego betonu i problemów z wiązaniem włókien z matrycą betonową [46]. Warto jednak zauważyć, że PPF są odporne chemicznie, dlatego alkaliczne środowisko betonu nie ma na nie negatywnego wpływu [47]. Ponadto włókna polipropylenowe nie ulegają korozji i utlenianiu. Dzięki temu PPF doskonale nadają się do stosowania w betonach, które są narażone na niekorzystne warunki atmosferyczne, w tym atmosferę przemysłową i morską [47].

Charakteryzując fibrobeton, należy wziąć pod uwagę rodzaj materiału oraz kształt i wymiary włókna (długość, średnicę oraz smukłość) [9]. Ponadto procentowa zawartość włókien ma istotny wpływ na właściwości betonu [10]. Nie można jednak zakładać, że poprzez zwiększenie ilości włókien właściwości fibrobetonu będą się stale poprawiać.

Wiele badań [1113] wskazuje na koncepcję optymalnie zaprojektowanej mieszanki, w której uzyskuje się kompromis między urabialnością a wytrzymałością PPFRC.

Ważnym aspektem jest również wydajność włókien, która zależy nie tylko od wyżej wymienionych parametrów, lecz także od tego, jak bardzo są one związane z matrycą betonową [4]. Czasami dodaje się pył krzemionkowy w celu poprawy wiązania zaczynu cementowego z kruszywem oraz włókna z betonem [14]. Ponadto, w celu zwiększenia powierzchni styku z matrycą, włókna mają różne kształty oraz mogą ulegać fibrylacji – końce rozszczepiają się podczas mieszania.

Kształt włókna również wpływa na właściwości mechaniczne mieszanki betonowej [15]. Należy wspomnieć, że sprawność PPF zależy także od ich orientacji w stosunku do powstawania pęknięć w elemencie betonowym.

Najbardziej pozytywny efekt uzyskuje się, gdy włókna są ułożone prostopadle do pęknięcia, a więc w kierunku naprężeń. Rozrzut wyników w badaniach betonu występuje m.in. ze względu na różnice w rozmieszczeniu włókien w matrycy betonowej [16]. Należy również zauważyć, że zastosowanie zbrojenia rozproszonego w betonie wiąże się z pewnymi ograniczeniami dotyczącymi składu mieszanki, dlatego może zaistnieć konieczność jego modyfikacji [5, 1718].

Na urabialność betonu wpływa nie tylko skład mieszanki, ale również ilość, kształt i smukłość włókien [1921], dlatego wymagane jest zastosowanie plastyfikatorów [2223]. W przeciwnym razie mieszanka może być nieurabialna, bardziej porowata, a nierównomiernie rozłożone włókna mogą tworzyć skupiska, tzw. jeże [24]. Zwiększenie ilości włókien nie zawsze zatem oznacza poprawę właściwości mechanicznych fibrobetonu [25]. Ponadto, ponieważ włókna zapewniają dodatkową powierzchnię do pokrycia, należy pamiętać o konieczności zwiększenia ilości zaczynu cementowego [26].

Główną rolą, jaką odgrywają PPF w strukturze betonu, jest redukcja zarysowań; nie mniej ważne jest zwiększenie wytrzymałości na rozciąganie i zginanie.

Pozytywny wpływ dodatku włókien do betonu jest również zauważalny w badaniach wytrzymałości na ścieranie, uderzenia, odłupywanie oraz cykle zamarzania i odmrażania. Dodatkowo, zamiast kruchego typu zniszczenia, fibrobeton po zarysowaniu jest w stanie przenosić obciążenia przy wzrastającej szerokości rysy. Natomiast mniejsza porowatość, przepuszczalność i absorbcja wody pozwalają na przedłużenie trwałości elementu fibrobetonowego.

Zastosowanie fibrobetonu z włóknami polipropylenowymi

Fibrobeton jest najczęściej używany do produkcji elementów konstrukcyjnych [2731], a rzadziej podkreśla się możliwość wykorzystania betonu z włóknami do tworzenia form architektonicznych. Jest to obiecujący obszar zastosowań, zwłaszcza na terenach miejskich, które są narażone na niekorzystne warunki atmosferyczne, uderzenia, ścieranie powierzchni i akty wandalizmu.

Istnieje spora liczba artykułów dotyczących wykorzystania włókien polipropylenowych w elementach konstrukcyjnych, jednak niewiele prac opisuje możliwości zastosowania tych włókien w elementach architektonicznych przestrzeni publicznej.

Obszary należące do przestrzeni publicznej należą do najważniejszych elementów przestrzeni miejskiej [32] i od ich atrakcyjności często zależy postrzeganie miasta. Co więcej, dzięki nim miasta są oceniane jako przyjazne i atrakcyjne dla ludzi.

Istotne są nie tylko skala i forma, lecz także jakość wykonania, trwałość powierzchni i bezpieczeństwo – na przykład zbyt śliska nawierzchnia kładki w hiszpańskim Bilbao to ogromny problem dla mieszkańców oraz turystów. Ważną zatem kwestią jest przemyślane projektowanie nawierzchni promenad, alej i bulwarów, również tych nadmorskich [3335], zwłaszcza gdy stykają się one z wodą, słoną lub zakwaszoną (np. z powodu zanieczyszczeń). W takim przypadku nawierzchnie powinny pozostać trwałe i odporne na działanie niekorzystnych czynników atmosferycznych oraz chemicznych. PPF spełniają te wymagania, ponieważ nie mają na nie wpływu szkodliwe działania tych czynników.

Nabrzeża pełniące rolę przestrzeni publicznej są miejscami często odwiedzanymi, a ich bezpośredni kontakt z wodą wymaga szczególnej ochrony. Uszkodzone i skorodowane powierzchnie przybrzeżne często bowiem tworzą niebezpieczną przestrzeń dla użytkowników, zwłaszcza dla osób z obniżonym zmysłem równowagi, głównie osób starszych i dzieci. Ponadto zwiększona odporność nabrzeży jest szczególnie wymagana na tych fragmentach, które mogą dodatkowo pełnić funkcję miejsc przeładunkowych.

Kolejnym obszarem zastosowania PPFRC są panele ścienne, które dzięki przedłużonej trwałości, lekkości, brakowi ryzyka korozji oraz zwiększonej szybkości budowy są atrakcyjnym rozwiązaniem dla projektantów. Dodatkowo, produkowane w różnych rozmiarach, kształtach i barwach, urozmaicają przestrzeń publiczną, a jako bariery dźwiękochłonne spełniają nie tylko swoją funkcję, ale mogą się z łatwością wpisać w otaczający krajobraz.

Należy również pamiętać, że na terenach o klimacie z ujemnymi temperaturami elementy dodatkowo narażone są na zamarzanie wody w porach betonu i zwiększanie jej objętości, przez co może dojść do uszkodzeń w postaci odprysków i pęknięć. Duże znaczenie ma więc nasiąkliwość, porowatość i przepuszczalność betonów stosowanych w takich miejscach. Problemy te dotyczą nie tylko elementów użytkowych, lecz także różnych elementów małej architektury w przestrzeni publicznej, np. ławek, stołów, donic czy koszy na śmieci.

Odnośnie do form projektowych, które często spotykane są w przestrzeni publicznej, takich jak nowoczesne rzeźby, płaskorzeźby, portale dekoracyjne drzwi i okien oraz elementy dekoracyjne, PPFRC oferuje łatwość tworzenia skomplikowanych kształtów i szerokie możliwości barwienia.

W elementach o nowoczesnej strukturze montaż i gięcie tradycyjnych prętów stalowych często nie jest możliwe, dlatego zastosowanie zbrojenia rozproszonego jest alternatywnym rozwiązaniem. Na uwagę zasługuje również fakt, że w sytuacji uszkodzeń na skutek pojawienia się pęknięć czy odpryskiwania betonu zbrojenie z PPF nie stanowi zagrożenia, w przeciwieństwie do stalowych prętów, które bardzo często wystają z fragmentów betonu i mogą być niebezpieczne dla użytkowników. Dodatkowo, gdy tradycyjne zbrojenie stalowe zostanie odsłonięte, jest narażone na negatywne działanie korozji, zwłaszcza gdy beton był używany do tworzenia oczek wodnych, fontann oraz innych elementów mających kontakt z wodą.

PPFRC jest również popularnym materiałem w kształtowaniu egzotycznych krajobrazów, sztucznych skał, plaż i klifów.

Ogromne znaczenie ma także trwałość i wytrzymałość boisk oraz skateparków, ponieważ zazwyczaj są one intensywnie użytkowane, a jakość ich wykonania bezpośrednio wpływa na bezpieczeństwo i komfort użytkowników. Szczególne znaczenie ma tutaj jakość powierzchni, która jest uzależniona od odporności na niekorzystne warunki atmosferyczne, opady, mrozy, uszkodzenia mechaniczne, ścieranie i inne czynniki. Istotne jest również ograniczenie możliwości powstawania pęknięć i nierówności przy projektowaniu boisk i skateparków. W rezultacie PPFRC ze swoimi ulepszonymi właściwościami może być odpowiednim rozwiązaniem dla takich zastosowań.

Należy również podkreślić, że podwyższone właściwości mechaniczne i ulepszona wytrzymałość fibrobetonu z włóknami polipropylenowymi są dodatkowym atutem, ponieważ elementy przestrzeni publicznej zagrożone są wandalizmem. Elementy z PPFRC są również lżejsze od tych wykonanych z tradycyjnego betonu ze zbrojeniem stalowym.

Podsumowując, PPFRC znajduje zastosowanie w przestrzeni publicznej do tworzenia form architektonicznych produkowanych w różnych rozmiarach, kształtach oraz barwach, takich jak:

  • panele chodnikowe i drogowe (FOT. 3–4),
fot3 fibrobeton

FOT. 3. Panele chodnikowe z PPFRC w Centrum Nauki „Kopernik” w Warszawie; fot.: [36]

fot4 fibrobeton
FOT. 4. Panele chodnikowe z PPFRC w „Black Oak Casino RV Park” w Toulumne w Kanadzie; fot.: [37]
  • panele ścienne, m.in. bariery dźwiękochłonne (FOT. 5–6),
fot5 fibrobeton

FOT. 5. Panele ścienne z PPFRC; fot.: [38]

fot6 fibrobeton

FOT. 6. Ściana z paneli ściennych z PPFRC; fot.: [39]

  • nabrzeża, promenady, bulwary nadmorskie (FOT. 7–10),
fot7 fibrobeton

FOT. 7. Elementy nabrzeżne z PPFRC: promenada; fot.: [40]

fot8 fibrobeton

FOT. 8. Elementy nabrzeżne z PPFRC: bulwar; fot.: [41]

fot9 fibrobeton

FOT. 9. Elementy nabrzeżne z PPFRC: rampy dla łodzi; fot.: [42]

fot10 fibrobeton
FOT. 10. Elementy nabrzeżne z PPFRC: pontony pływające; fot.: [43]
  • fontanny, oczka wodne, stoły, ławki, donice, kosze na śmieci (FOT. 11–12),
fot11 fibrobeton

FOT. 11. Fontanna z PPFRC w parku; fot.: [44]

fot12 fibrobeton

FOT. 12. Donice z PPFRC; fot.: [45]

  • rzeźby (FOT. 13–14), płaskorzeźby, portale dekoracyjne drzwi i okien (FOT. 15–16),
fot13 fibrobeton

FOT. 13. Rzeźba z PPFRC: Atlanta, Georgia, Stany Zjednoczone; fot.: [46]

fot14 fibrobeton

FOT. 14. Rzeźba z PPFRC w ogrodzie, inwestycja prywatna; fot.: [44]

fot15 fibrobeton 1

FOT. 15. Portal dekoracyjny okna z PPFRC; fot.: [47]

fot16 fibrobeton

FOT. 16. Portal dekoracyjny drzwi z PPFRC; fot.: [36]

  • skateparki i boiska (FOT. 17–18),
fot17 fibrobeton 1

FOT. 17. Skatepark z PPFRC w Suszu; fot.: [48]

fot18 fibrobeton

FOT. 18. Skatepark z PPFRC we Frisco w Teksasie, Stany Zjednoczone; fot.: [49]

fot19 fibrobeton

FOT. 19. Sztuczna plaża z PPFRC; fot.: [36]

  • sztuczne skały, plaże, klify, egzotyczne krajobrazy (FOT. 19).

Podsumowanie

Istnieje wiele artykułów dotyczących wykorzystania włókien polipropylenowych w elementach konstrukcyjnych, jednak niewiele prac opisuje możliwości zastosowania tych włókien w elementach architektonicznych przestrzeni publicznej. Wiadomo, że należą one do najważniejszych elementów przestrzeni miejskiej, a od ich atrakcyjności często zależy postrzeganie miasta.

Z uwagi na fakt, że znajdujące się w przestrzeni publicznej obiekty są narażone na niekorzystne warunki atmosferyczne, uszkodzenia spowodowane uderzeniami i wandalizmem, czy ścieraniem się ich powierzchni, to muszą odznaczać się zwiększoną trwałością i odpornością oraz dawać poczucie podwyższonego bezpieczeństwa. Z powyższych powodów zastosowanie fibrobetonu z włóknami polipropylenowymi jest rozwiązaniem bardzo korzystnym.

Pozytywy płynące z zastosowania fibrobetonu sprzyjają również idei zrównoważonego rozwoju. PPFRC jest zatem stosowany do tworzenia paneli chodnikowych i drogowych, paneli ściennych, m.in. barier dźwiękochłonnych, elementów nabrzeży, promenad, bulwarów nadmorskich, fontann, oczek wodnych, stołów, ławek, donic, koszy na śmieci, rzeźb, płaskorzeźb, portali dekoracyjnych drzwi i okien, sztucznych skał, plaż, klifów, egzotycznych krajobrazów oraz skateparków, placów czy boisk sportowych.

Literatura

 1. J. Blazy, R. Blazy, „Polypropylene fiber reinforced concrete and its application in creating architectural forms of public spaces”, „Case Studies in Construction Materials”, t. 14, s. e00549, 2021,
doi: 10.1016/j.cscm.2021.e00549.
 2. J. Blazy, R. Blazy, Ł. Drobiec, „Glass Fiber Reinforced Concrete as a Durable and Enhanced Material for Structural and Architectural Elements in Smart City – A Review”, „Materials”, t. 15, nr 2754, 2022, doi: https://doi.org/10.3390/ma15082754.
 3. EN 14889-2:2008, „Fibres for concrete – Part 2: Polymer fibres – Definitions, specifications and conformity”.
 4. S. Yin, R. Tuladhar, F. Shi, M. Combe, T. Collister, N. Sivakugan, „Use of macro plastic fibres in concrete: A review”, „Construction and Building Materials”, t. 93, s. 180–188, 2015,
doi: 10.1016/j.conbuildmat.2015.05.105.
 5. A. Mohajerani i in., „Amazing types, properties, and applications of fibres in construction materials”, „Materials”, t. 12, nr 16, s. 2513, 2019, doi: 10.3390/ma12162513.
 6. S.M. Hejazi, M. Sheikhzadeh, S.M. Abtahi, A. Zadhoush, „A simple review of soil reinforcement by using natural and synthetic fibers”, „Construction and Building Materials”, t. 30, s. 100–116, 2012, doi: 10.1016/j.conbuildmat.2011.11.045.
 7. T. Zych, W. Krasodomski, „Włókna poliolefinowe stosowane w kompozytach cementowych – metody wytwarzania, właściwości i zastosowanie”, „Czasopismo Techniczne. Budownictwo” 3/2016, s. 155–178, doi: 10.4467/2353737XCT.16.223.5972.
 8. C.S. Das, T. Dey, R. Dandapat, B.B. Mukharjee, J. Kumar, „Performance evaluation of polypropylene fibre reinforced recycled aggregate concrete”, „Construction and Building Materials”, 189/2018, s. 649–659, doi: 10.1016/j.conbuildmat.2018.09.036.
 9. N. Banthia, R. Gupta, „Influence of polypropylene fiber geometry on plastic shrinkage cracking in concrete”, „Cement and Concrete Research”, t. 36, nr 7, s. 1263–1267, 2006, doi: 10.1016/j.cemconres.2006.01.010.
10. I. Markovic, „High-Performance Hybrid-Fibre Concrete”, Delft: DUP Science DUP, 2006.
11. M.N. Soutsos, T.T. Le, A.P. Lampropoulos, „Flexural performance of fibre reinforced concrete made with steel and synthetic fibres”, „Construction and Building Materials”, 36/2012, s. 704–710, doi: 10.1016/j.conbuildmat.2012.06.042.
12. S. Kakooei, H.M. Akil, M. Jamshidi, J. Rouhi, „The effects of polypropylene fibers on the properties of reinforced concrete structures”, „Construction and Building Materials”, t. 27, nr 1, s. 73–77, 2012, doi: 10.1016/j.conbuildmat.2011.08.015.
13. F. Shi, T.M. Pham, H. Hao, Y. Hao, „Post-cracking behaviour of basalt and macro polypropylene hybrid fibre reinforced concrete with different compressive strengths”, „Construction and Building Materials”, t. 262, s. 120108, 2020, doi: 10.1016/j.conbuildmat.2020.120108.
14. R.V. Balendran, F.P. Zhou, A. Nadeem, A.Y.T. Leung, „Influence of steel fibres on strength and ductility of normal and lightweight high strength concrete”, „Building and Environment”, t. 37, nr 12, s. 1361–1367, 2002, doi: 10.1016/S0360-1323(01)00109-3.
15. P. Balaguru, H. Najm, „High-Performance Fiber-Reinforced Concrete Mixture Proportions with High Fiber Volume Fractions”, „ACI Materials Journal”, t. 101, nr 4, 2004, doi: 10.14359/13361.
16. V. Afroughsabet, L. Biolzi, T. Ozbakkaloglu, „High-performance fiber-reinforced concrete: a review”, „Journal of Materials Science”, t. 51, nr 14, s. 6517–6551, 2016, doi: 10.1007/s10853-016-9917-4.
17. K. Behfarnia, A. Behravan, „Application of high performance polypropylene fibers in concrete lining of water tunnels”, „Materials and Design”, t. 55, s. 274–279, 2014, doi: 10.1016/j.matdes.2013.09.075.
18. N.K. Singh, B. Rai, „A Review of Fiber Synergy in Hybrid Fiber Reinforced Concrete”, „Journal of Applied Engineering Sciences”, t. 8, nr 2, s. 41–50, grudz. 2018, doi: 10.2478/jaes-2018-0017.
19. O. Gencel, C. Ozel, W. Brostow, G. Martínez-Barrera, „Mechanical properties of self-compacting concrete reinforced with polypropylene fibres”, „Materials Research Innovations”, t. 15, nr 3, s. 216–225, 2011, doi: 10.1179/143307511X13018917925900.
20. S. Widodo, „Fresh and hardened properties of Polypropylene fiber added Self-Consolidating Concrete”, „International Journal Of Civil And Structural Engineering”, t. 3, nr 1, s. 3008, 2012, doi: 10.6088/ijcser.201203013008.
21. O. Karahan, C.D. Atiş, „The durability properties of polypropylene fiber reinforced fly ash concrete”, „Materials and Design”, t. 32, nr 2, s. 1044–1049, luty 2011, doi: 10.1016/j.matdes.2010.07.011.
22. A. El-Newihy, P. Azarsa, R. Gupta, A. Biparva, „Effect of Polypropylene Fibers on Self-Healing and Dynamic Modulus of Elasticity Recovery of Fiber Reinforced Concrete”, „Fibers”, t. 6, nr 1, s. 9, luty 2018, doi: 10.3390/fib6010009.
23. V.M. Sounthararajan, „Effect of Accelerated Curing on the Furnace Slag Based Polypropylene Fiber Reinforced Concrete”, „Advanced Materials Research”, t. 1150, nr 11, s. 91–102, lis. 2018, doi: 10.4028/www.scientific.net/AMR.1150.91.
24. M.H. Wan Ibrahim i in., „Compressive and flexural strength of concrete containing palm oil biomass clinker and polypropylene fibres”, „IOP Conference Series: Materials Science and Engineering”, t. 271, nr 1, s. 012011, 2017, doi: 10.1088/1757-899X/271/1/012011.
25. M. Saidani, D. Saraireh, M. Gerges, „Behaviour of different types of fibre reinforced concrete without admixture”, „Engineering Structures”, t. 113, s. 328–334, 2016, doi: 10.1016/j.engstruct.2016.01.041.
26. Z. Hongbo, Z. Haiyun, G. Hongxiang, „Characteristics of ductility enhancement of concrete by a macro polypropylene fiber”, „Results in Materials”, s. 100087, 2020, doi: 10.1016/j.rinma.2020.100087.
27. Ł. Drobiec, J. Blazy, „Współczesne niemetaliczne zbrojenie rozproszone stosowane w konstrukcjach betonowych”, „IZOLACJE” 5/2020, s. 70–84.
28. J. Blazy, S. Nunes, C. Sousa, M. Pimentel, „Development of an HPFRC for use in flat slabs”, [w:] „Concrete: Improvements and Innovations. RILEM-fib International Symposium on FRC (BEFIB) in 2020”, P. Serna, J.R. Martí-Vargas, A. Llano-Torre, J. Navarro-Gregori, Red. Springer, 2021, s. 209–220.
29. M. Moradi, H. Valipour, S.J. Foster, M.A. Bradford, „Deconstructable steel–fibre reinforced concrete deck slabs with a transverse confining system”, „Materials and Design”, t. 89, s. 1007–1019, 2016, doi: 10.1016/j.matdes.2015.10.059.
30. S. Iqbal, A. Ali, K. Holschemacher, T.A. Bier, A.A. Shah, „Strengthening of RC beams using steel fiber reinforced high strength lightweight self-compacting concrete (SHLSCC) and their strength predictions”, „Materials and Design”, t. 100, s. 37–46, 2016, doi: 10.1016/j.matdes.2016.03.015.
31. R. Cajka, Z. Marcalikova, M. Kozielova, P. Mateckova, O. Sucharda, „Experiments on Fiber Concrete Foundation Slabs in Interaction with the Subsoil”, „Sustainability”, t. 12, nr 9, s. 3939, maj 2020, doi: 10.3390/su12093939.
32. J. Gehl, „Cities for people”, Island press, 2013.
33. R. Blazy, E. Węcławowicz-Bilska, „Urban strucutre in contact with water”, [w:] „MobEx 2011–2012: water and city”, R.O.J. Furdík, Red. Cracow: Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2012, s. 75–80.
34. R. Blazy, „Revitalization of Riverside Boulevards in Poland – A Case Study on the Background of the European Implementation”, „IOP Conference Series: Materials Science and Engineering”, t. 603, nr 4, s. 042102, wrz. 2019, doi: 10.1088/1757-899X/603/4/042102.
35. R. Blazy, „Commercialization of the Public Spaces”, [w:] „Architektura v perspectivě. Architektura a urbanismus”, 2003, s. 27–31.
36. Bautech, „Bautech. Industrial. Systems & products. Decorative paving”, 2020, http://www.bautech.eu/en/products/decorative-flooring/decorative-paving.html (dostęp 16.09.2020).
37. Euclid Chemical, „Euclid Chemical. Markets & Applications. Project Database” https://www.euclidchemical.com/fileshare/Project-Profiles/PR32_RV_Park.pdf (dostęp 24.04.2022).
38. BarChip Inc., „BarChip Inc. Projects. Precast Concrete. BarChip Precast Concrete Wall Panels”, https://barchip.com/barchip-precast-concrete-wall-panels/ (dostęp 27.04.2022).
39. Fibermesh, „Fibermesh. Precast”, https://fibermesh.com/precast/(dostęp 27.04.2022).
40. Bautech, „Bautech. About us. Blog”, Blog. Zewnętrzna antypoślizgowa nawierzchnia dekoracyjna w porcie”, 2020, http://www.bautech.eu/en/blog/port.html (udostępniono 16.09.2020).
41. Forta-Ferro, „Forta-Ferro. Projects. River embankment units”, https://forta-ferro.com/projects/river-embankment-units/ (dostęp 27.04.2022).
42. BarChip Inc., „BarChip Inc. Projects. Corrosion & Durability. Eliminate the Risk of Rust and Concrete Cancer with BarChip Fiber Reinforcement”, https://barchip.com/eliminate-the-risk-of-rust-and-concrete-cancer-with-barchip-fibre-reinforcement/ (dostęp 27.04.2022).
43. BarChip Inc., „BarChip Inc. Projects. Precast Concrete. Fibre Reinforced Precast Concrete Pontoons” https://barchip.com/fibre-reinforced-precast-concrete-pontoons/ (dostęp 27.04.2022).
44. Bautech, „Bautech. Cooperation. Technical articles. PressBeton Vertical – ozdobne ściany z betonu”, 2020.
http://www.bautech.eu/en/artykuly-techniczne/pressbeton-vertical-ozdobne-sciany-betonowe.html (dostęp 16.09.2020).
45. Forta-Ferro, „Forta-Ferro. Projects. Osu permeable concrete vessels Columbus, Oh”, https://forta-ferro.com/projects/osu-permeable-concrete-vessels-columbus-oh/ (dostęp 27.04.2022).
46. Forta-Ferro, „Forta-Ferro. Projects. Stealth”, https://forta-ferro.com/projects/stealth/ (dostęp 27.04.2022).
47. Concrete decor, „Concrete decor. Departments. Building with concrete. Fiber reinforcement”. https://www.concretedecor.net/departments/building-with-concrete/fiber-reinforcement/ (dostęp 27.04.2022).
48. Astra, „Astra. Realization. Skatepark in Susz”, 2020. https://www.astra-polska.com/realizacje/skatepark-w-suszu/#realization (dostęp 16.09.2020).
49. B.J. Curtis, Y. Curtis, „Making Concrete Waves at Frisco’s Northeast Community Skatepark”, „Shotcrete”, t. 3, s. 16–19, 2019.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera! 

Komentarze

Powiązane

mgr inż. Maciej Rokiel System ETICS – techniczne aspekty stosowania ciemnych kolorów na elewacjach (cz. 2)

System ETICS – techniczne aspekty stosowania ciemnych kolorów na elewacjach (cz. 2) System ETICS – techniczne aspekty stosowania ciemnych kolorów na elewacjach (cz. 2)

Stosowanie ciemnych kolorów na dużych powierzchniach elewacji budynków wymagają odpowiednich rozwiązań technologiczno-materiałowych, Tekst jest kontynuacją artykułu z numeru 3/2022 miesięcznika IZOLACJE.

Stosowanie ciemnych kolorów na dużych powierzchniach elewacji budynków wymagają odpowiednich rozwiązań technologiczno-materiałowych, Tekst jest kontynuacją artykułu z numeru 3/2022 miesięcznika IZOLACJE.

dr Jarosław Gil Sposoby poprawy izolacyjności akustycznej

Sposoby poprawy izolacyjności akustycznej Sposoby poprawy izolacyjności akustycznej

Bagatelizowanie izolacyjności akustycznej, niedostateczne zrozumienie przepisów dotyczących akustyki oraz zasad projektowania budynków często prowadzi do skarg właścicieli mieszkań, a następnie do bardzo...

Bagatelizowanie izolacyjności akustycznej, niedostateczne zrozumienie przepisów dotyczących akustyki oraz zasad projektowania budynków często prowadzi do skarg właścicieli mieszkań, a następnie do bardzo kosztownych prób naprawienia problemów. Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest świadome projektowanie z uwzględnieniem wymogów izolacyjności akustycznej i wykonywanie pomiarów weryfikacyjnych po wybudowaniu budynków.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. PBŚ Jakość cieplna ścian zewnętrznych z pustaków niejednorodnych cieplnie

Jakość cieplna ścian zewnętrznych z pustaków niejednorodnych cieplnie Jakość cieplna ścian zewnętrznych z pustaków niejednorodnych cieplnie

Osiągnięcie standardu „budynku o niskim zużyciu energii” jest możliwe przez spełnienie wymagań wg rozporządzenia [1] w zakresie oszczędności energii i ochrony cieplnej budynków (minimalizacja wskaźnika...

Osiągnięcie standardu „budynku o niskim zużyciu energii” jest możliwe przez spełnienie wymagań wg rozporządzenia [1] w zakresie oszczędności energii i ochrony cieplnej budynków (minimalizacja wskaźnika zapotrzebowania na nieodnawialną energię EP [kWh/(m2·rok)] dla całego budynku oraz współczynników przenikania ciepła U [W//(m2·K)] dla pojedynczych przegród budynku). Powyższe wymusza wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych elementów obudowy budynku, wysokosprawnych systemów...

Józef Macech Zastosowanie wyrobów silikatowych do budowy przegród przeciwpożarowych

Zastosowanie wyrobów silikatowych do budowy przegród przeciwpożarowych Zastosowanie wyrobów silikatowych do budowy przegród przeciwpożarowych

We współczesnym budownictwie bardzo dużą wagę przykłada się do bezpieczeństwa pożarowego, które jest bardzo precyzyjnie uregulowane przepisami prawa i normami.

We współczesnym budownictwie bardzo dużą wagę przykłada się do bezpieczeństwa pożarowego, które jest bardzo precyzyjnie uregulowane przepisami prawa i normami.

mgr Rafał Zaremba Wpływ lekkiego ocieplenia ETICS na izolacyjność akustyczną stropów żelbetowych

Wpływ lekkiego ocieplenia ETICS na izolacyjność akustyczną stropów żelbetowych Wpływ lekkiego ocieplenia ETICS na izolacyjność akustyczną stropów żelbetowych

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [1], lokale mieszkalne w budownictwie mieszkaniowym wielorodzinnym...

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [1], lokale mieszkalne w budownictwie mieszkaniowym wielorodzinnym należy chronić m.in. przed hałasem powietrznym oraz uderzeniowym pochodzącym od lokali usługowych oraz instalacji i urządzeń stanowiących techniczne wyposażenie budynku.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Działania osłonowe w renowacji zawilgoconych budynków – tynki renowacyjne

Działania osłonowe w renowacji zawilgoconych budynków – tynki renowacyjne Działania osłonowe w renowacji zawilgoconych budynków – tynki renowacyjne

Jakiekolwiek prace renowacyjne w zawilgoconych budynkach muszą być poprzedzone zabiegami prowadzącymi do zredukowania zawartości wilgoci w przegrodach budowlanych, tj. doprowadzeniem substancji budowlanej...

Jakiekolwiek prace renowacyjne w zawilgoconych budynkach muszą być poprzedzone zabiegami prowadzącymi do zredukowania zawartości wilgoci w przegrodach budowlanych, tj. doprowadzeniem substancji budowlanej do tzw. wilgotności wagowej (wysuszeniem) [1].

Joanna Szot Stropy w domach jednorodzinnych

Stropy w domach jednorodzinnych Stropy w domach jednorodzinnych

Strop to poziomy element konstrukcyjny, który rozdziela poszczególne kondygnacje – od dołu to sufit, od góry podłoga. Jego zadaniem jest usztywnienie konstrukcji domu, przenoszenie obciążeń, a także zapewnienie...

Strop to poziomy element konstrukcyjny, który rozdziela poszczególne kondygnacje – od dołu to sufit, od góry podłoga. Jego zadaniem jest usztywnienie konstrukcji domu, przenoszenie obciążeń, a także zapewnienie izolacji termicznej i akustycznej.

mgr inż. Maciej Rokiel System ETICS – dokumentacja projektowa prac ociepleniowych (cz. 3)

System ETICS – dokumentacja projektowa prac ociepleniowych (cz. 3) System ETICS – dokumentacja projektowa prac ociepleniowych (cz. 3)

Artykuł jest kontynuacją artykułów opublikowanych w numerach 3/2022 i 4/2022 miesięcznika „IZOLACJE”.

Artykuł jest kontynuacją artykułów opublikowanych w numerach 3/2022 i 4/2022 miesięcznika „IZOLACJE”.

dr inż. Mariusz Garecki Wykonywanie systemów ociepleń ETICS na zawilgoconych budynkach

Wykonywanie systemów ociepleń ETICS na zawilgoconych budynkach Wykonywanie systemów ociepleń ETICS na zawilgoconych budynkach

Prowadzone od wielu lat rewitalizacje, remonty, przebudowy i rozbudowy istniejących budynków nieodłącznie powiązane są z kwestiami podniesienia ich efektywności energetycznej, oczywiście w miarę możliwości....

Prowadzone od wielu lat rewitalizacje, remonty, przebudowy i rozbudowy istniejących budynków nieodłącznie powiązane są z kwestiami podniesienia ich efektywności energetycznej, oczywiście w miarę możliwości. Dotyczy to zarówno obiektów wpisanych do rejestru zabytków, jak i tych, które znajdują się w strefach ochrony konserwatorskiej i poza nimi. Systematyczny wzrost cen nośników energii, a na przestrzeni ostatniego roku – wzrost wręcz lawinowy, będzie wymuszał na inwestorach konieczność instalacji...

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. PBŚ Podstawowe zagadnienia fizyki cieplnej budowli w aspekcie wymagań prawnych (cz. 1)

Podstawowe zagadnienia fizyki cieplnej budowli w aspekcie wymagań prawnych (cz. 1) Podstawowe zagadnienia fizyki cieplnej budowli w aspekcie wymagań prawnych (cz. 1)

Od wielu lat przepisy prawne związane z procesami projektowania, wznoszenia i eksploatacji budynków wymuszają takie rozwiązania technologiczne i organizacyjne, w wyniku których nowo wznoszone budynki zużywają...

Od wielu lat przepisy prawne związane z procesami projektowania, wznoszenia i eksploatacji budynków wymuszają takie rozwiązania technologiczne i organizacyjne, w wyniku których nowo wznoszone budynki zużywają w trakcie eksploatacji coraz mniej energii na ogrzewanie, wentylację i przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Zmiany maksymalnej wartości współczynnika przenikania ciepła Umax. (dawniej kmax.) wpływają na wielkość zużycia energii w trakcie eksploatacji budynków.

mgr inż. Ireneusz Stachura Jak eliminować mostki cieplne w budynku?

Jak eliminować mostki cieplne w budynku? Jak eliminować mostki cieplne w budynku?

Planując budynek, czy to mieszkalny, czy o innej funkcji (np. biurowiec, hotel, szpital), projektant tworzy konkretną bryłę, która ma spełnić szereg funkcji – wizualną, funkcjonalną, ekonomiczną w fazie...

Planując budynek, czy to mieszkalny, czy o innej funkcji (np. biurowiec, hotel, szpital), projektant tworzy konkretną bryłę, która ma spełnić szereg funkcji – wizualną, funkcjonalną, ekonomiczną w fazie realizacji i eksploatacji – i zapewnić właściwe warunki do przebywania w tym budynku ludzi.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. PBŚ Kształtowanie układu warstw materiałowych podłóg na stropach w budynkach

Kształtowanie układu warstw materiałowych podłóg na stropach w budynkach Kształtowanie układu warstw materiałowych podłóg na stropach w budynkach

Dobór układu warstw materiałowych podłóg na stropach w budynkach nie powinien być przypadkowy, ale oparty na szczegółowych obliczeniach i analizach w zakresie nośności i wytrzymałości, wymagań cieplno-wilgotnościowych,...

Dobór układu warstw materiałowych podłóg na stropach w budynkach nie powinien być przypadkowy, ale oparty na szczegółowych obliczeniach i analizach w zakresie nośności i wytrzymałości, wymagań cieplno-wilgotnościowych, izolacyjności akustycznej oraz ochrony przeciwpożarowej.

dr inż. Andrzej Konarzewski Panele architektoniczne do budownictwa komercyjnego

Panele architektoniczne do budownictwa komercyjnego Panele architektoniczne do budownictwa komercyjnego

W Europie do opisywania konstrukcji ścian osłonowych z płyt warstwowych w obustronnej okładzinie stalowej z rdzeniem izolacyjnym można wykorzystywać zapisy podane w normie PN-EN 13830.

W Europie do opisywania konstrukcji ścian osłonowych z płyt warstwowych w obustronnej okładzinie stalowej z rdzeniem izolacyjnym można wykorzystywać zapisy podane w normie PN-EN 13830.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Tynki gipsowe w pomieszczeniach mokrych i łazienkach

Tynki gipsowe w pomieszczeniach mokrych i łazienkach Tynki gipsowe w pomieszczeniach mokrych i łazienkach

Dobór tynku wewnętrznego do pomieszczeń mokrych lub narażonych na wilgoć nie jest prosty. Takie pomieszczenia mają specjalne wymagania, a rodzaj pokrycia ścian wewnętrznych powinien uwzględniać trudne...

Dobór tynku wewnętrznego do pomieszczeń mokrych lub narażonych na wilgoć nie jest prosty. Takie pomieszczenia mają specjalne wymagania, a rodzaj pokrycia ścian wewnętrznych powinien uwzględniać trudne warunki panujące wewnątrz kuchni czy łazienki. Na szczęście technologia wychodzi inwestorom naprzeciw i efektywne położenie tynku gipsowego w mokrych i wilgotnych pomieszczeniach jest możliwe.

mgr inż. Maciej Rokiel System ETICS – skutki braku analizy dokumentacji projektowej (cz. 4)

System ETICS – skutki braku analizy dokumentacji projektowej (cz. 4) System ETICS – skutki braku analizy dokumentacji projektowej (cz. 4)

Artykuł jest kontynuacją publikacji zamieszczonych kolejno w numerach 3/2022, 4/2022 i 6/2022 miesięcznika IZOLACJE. W tej części skupimy się na tym, jak skutki braku analizy czy wręcz nieprzeczytania...

Artykuł jest kontynuacją publikacji zamieszczonych kolejno w numerach 3/2022, 4/2022 i 6/2022 miesięcznika IZOLACJE. W tej części skupimy się na tym, jak skutki braku analizy czy wręcz nieprzeczytania dokumentacji projektowej mogą wpłynąć na uszkodzenia systemu. Przez „przeczytanie” należy tu także rozumieć zapoznanie się z tekstem kart technicznych stosowanych materiałów.

dr inż. Pavel Zemene, przewodniczący Stowarzyszenia EPS w Republice Czeskiej Bezpieczeństwo pożarowe złożonych systemów izolacji cieplnej ETICS

Bezpieczeństwo pożarowe złożonych systemów izolacji cieplnej ETICS Bezpieczeństwo pożarowe złożonych systemów izolacji cieplnej ETICS

Do bezpieczeństwa pożarowego w budynkach przywiązuje się niezmiernie dużą wagę. Zagadnienie to jest ważne nie tylko ze względu na bezpieczeństwo użytkowników budynku, ale także ze względu na bezpieczną...

Do bezpieczeństwa pożarowego w budynkach przywiązuje się niezmiernie dużą wagę. Zagadnienie to jest ważne nie tylko ze względu na bezpieczeństwo użytkowników budynku, ale także ze względu na bezpieczną eksploatację budynków i ochronę mienia. W praktyce materiały i konstrukcje budowlane muszą spełniać szereg wymagań, związanych między innymi z podstawowymi wymaganiami dotyczącymi stabilności konstrukcji i jej trwałości, izolacyjności termicznej i akustycznej, a także higieny i zdrowia, czy wpływu...

mgr inż. Maciej Rokiel Jak układać płytki wielkoformatowe?

Jak układać płytki wielkoformatowe? Jak układać płytki wielkoformatowe?

Wraz ze wzrostem wielkości płytek (długości ich krawędzi) wzrastają wymogi dotyczące jakości materiałów, precyzji przygotowania podłoża oraz reżimu technologicznego wykonawstwa.

Wraz ze wzrostem wielkości płytek (długości ich krawędzi) wzrastają wymogi dotyczące jakości materiałów, precyzji przygotowania podłoża oraz reżimu technologicznego wykonawstwa.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. PBŚ Właściwości cieplno-wilgotnościowe materiałów budowlanych (cz. 2)

Właściwości cieplno-wilgotnościowe materiałów budowlanych (cz. 2) Właściwości cieplno-wilgotnościowe materiałów budowlanych (cz. 2)

Proces wymiany ciepła przez przegrody budowlane jest nieustalony w czasie, co wynika ze zmienności warunków klimatycznych na zewnątrz budynku oraz m.in. nierównomierności pracy urządzeń grzewczych. Opis...

Proces wymiany ciepła przez przegrody budowlane jest nieustalony w czasie, co wynika ze zmienności warunków klimatycznych na zewnątrz budynku oraz m.in. nierównomierności pracy urządzeń grzewczych. Opis matematyczny tego procesu jest bardzo złożony, dlatego w większości rozwiązań inżynierskich stosuje się uproszczony model ustalonego przepływu ciepła.

mgr inż. Jarosław Stankiewicz Zastosowanie kruszyw lekkich w warstwach izolacyjnych

Zastosowanie kruszyw lekkich w warstwach izolacyjnych Zastosowanie kruszyw lekkich w warstwach izolacyjnych

Kruszywa lekkie są materiałem znanym od starożytności. Aktualnie wyrób ten ma liczną grupę odbiorców nie tylko we współczesnym budownictwie, ale i w innych dziedzinach gospodarki. Spowodowane to jest licznymi...

Kruszywa lekkie są materiałem znanym od starożytności. Aktualnie wyrób ten ma liczną grupę odbiorców nie tylko we współczesnym budownictwie, ale i w innych dziedzinach gospodarki. Spowodowane to jest licznymi zaletami tego wyrobu, takimi jak wysoka izolacyjność cieplna, niska gęstość, niepalność i wysoka mrozoodporność, co pozwala stosować go zarówno w budownictwie, ogrodnictwie, jak i innych branżach.

dr inż. Andrzej Konarzewski, mgr Marek Skowron, mgr inż. Mateusz Skowron Przegląd metod recyklingu i utylizacji odpadowej pianki poliuretanowo‑poliizocyjanurowej powstającej przy produkcji wyrobów budowlanych

Przegląd metod recyklingu i utylizacji odpadowej pianki poliuretanowo‑poliizocyjanurowej powstającej przy produkcji wyrobów budowlanych Przegląd metod recyklingu i utylizacji odpadowej pianki poliuretanowo‑poliizocyjanurowej powstającej przy produkcji wyrobów budowlanych

W trakcie szerokiej i różnorodnej produkcji wyrobów budowlanych ze sztywnej pianki poliuretanowo/poliizocyjanurowej powstaje stosunkowo duża ilość odpadów, które muszą zostać usunięte. Jak przeprowadzić...

W trakcie szerokiej i różnorodnej produkcji wyrobów budowlanych ze sztywnej pianki poliuretanowo/poliizocyjanurowej powstaje stosunkowo duża ilość odpadów, które muszą zostać usunięte. Jak przeprowadzić recykling odpadów z pianki?

Joanna Szot Rodzaje stropów w domach jednorodzinnych

Rodzaje stropów w domach jednorodzinnych Rodzaje stropów w domach jednorodzinnych

Strop dzieli budynek na kondygnacje. Jednak to nie jedyne jego zadanie. Ponadto ten poziomy element konstrukcyjny usztywnia konstrukcję domu i przenosi obciążenia. Musi także stanowić barierę dla dźwięków...

Strop dzieli budynek na kondygnacje. Jednak to nie jedyne jego zadanie. Ponadto ten poziomy element konstrukcyjny usztywnia konstrukcję domu i przenosi obciążenia. Musi także stanowić barierę dla dźwięków i ciepła.

P.P.H.U. EURO-MIX sp. z o.o. EURO-MIX – zaprawy klejące w systemach ociepleń

EURO-MIX – zaprawy klejące w systemach ociepleń EURO-MIX – zaprawy klejące w systemach ociepleń

EURO-MIX to producent chemii budowlanej. W asortymencie firmy znajduje się obecnie ponad 30 produktów, m.in. kleje, tynki, zaprawy, szpachlówki, gładzie, system ocieplania ścian na wełnie i na styropianie....

EURO-MIX to producent chemii budowlanej. W asortymencie firmy znajduje się obecnie ponad 30 produktów, m.in. kleje, tynki, zaprawy, szpachlówki, gładzie, system ocieplania ścian na wełnie i na styropianie. Zaprawy klejące EURO-MIX przeznaczone są do przyklejania wełny lub styropianu do podłoża z cegieł ceramicznych, betonu, tynków cementowych i cementowo­-wapiennych, gładzi cementowej, styropianu i wełny mineralnej w temperaturze od 5 do 25°C.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. PBŚ Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3)

Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3) Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3)

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych [1] wprowadziło od 31 grudnia 2020 r. nowe wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej poprzez zaostrzenie wymagań w zakresie wartości granicznych współczynnika...

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych [1] wprowadziło od 31 grudnia 2020 r. nowe wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej poprzez zaostrzenie wymagań w zakresie wartości granicznych współczynnika przenikania ciepła Uc(max) [W/(m2·K)] dla przegród zewnętrznych oraz wartości granicznych wskaźnika zapotrzebowania na energię pierwotną EP [kWh/(m2·rok)] dla całego budynku. Jednak w rozporządzeniu nie sformułowano wymagań w zakresie ograniczenia strat ciepła przez złącza przegród zewnętrznych...

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Zastosowanie keramzytu w remontowanych stropach i podłogach na gruncie

Zastosowanie keramzytu w remontowanych stropach i podłogach na gruncie Zastosowanie keramzytu w remontowanych stropach i podłogach na gruncie

Są sytuacje i miejsca w budynku, w których nie da się zastosować termoizolacji w postaci wełny mineralnej lub styropianu. Wówczas w rozwiązaniach występują inne, alternatywne materiały, które nadają się...

Są sytuacje i miejsca w budynku, w których nie da się zastosować termoizolacji w postaci wełny mineralnej lub styropianu. Wówczas w rozwiązaniach występują inne, alternatywne materiały, które nadają się również do standardowych rozwiązań. Najczęściej ma to miejsce właśnie w przypadkach, w których zastosowanie styropianu i wełny się nie sprawdzi. Takim materiałem, który może w pewnych miejscach zastąpić wiodące materiały termoizolacyjne, jest keramzyt. Ten materiał ma wiele właściwości, które powodują,...

Wybrane dla Ciebie

Znajdź mieszkanie, o jakim marzysz »

Znajdź mieszkanie, o jakim marzysz » Znajdź mieszkanie, o jakim marzysz »

Elementy budowlane dla budownictwa jednorodzinnego »

Elementy budowlane dla budownictwa jednorodzinnego » Elementy budowlane dla budownictwa jednorodzinnego »

Zdobądź nowe obiekty do Autodesk BIM 360 – wypełnij formularz »

Zdobądź nowe obiekty do Autodesk BIM 360 – wypełnij formularz » Zdobądź nowe obiekty do Autodesk BIM 360 – wypełnij formularz »

Polimerobitumiczna zgrzewalna papa wierzchniego krycia »

Polimerobitumiczna zgrzewalna papa wierzchniego krycia » Polimerobitumiczna zgrzewalna papa wierzchniego krycia »

Sprawdź najlepsze certyfikowane ekologiczne narzędzia!

Sprawdź najlepsze certyfikowane ekologiczne narzędzia! Sprawdź najlepsze certyfikowane ekologiczne narzędzia!

Indywidualne projekty w zakresie przegród budowlanych »

Indywidualne projekty w zakresie przegród budowlanych » Indywidualne projekty w zakresie przegród budowlanych »

Jakie narzędzia warto mieć ? »

Jakie narzędzia warto mieć ? » Jakie narzędzia warto mieć ? »

Usługi dla budownictwa – profesjonalne podejście »

Usługi dla budownictwa – profesjonalne podejście » Usługi dla budownictwa – profesjonalne podejście »

Sensacja na rynku pilarek

Sensacja na rynku pilarek Sensacja na rynku pilarek

Moc, wydajność, wszechstronność - perła wśród wiertarek

Moc, wydajność, wszechstronność - perła wśród wiertarek Moc, wydajność, wszechstronność - perła wśród wiertarek

Te elektronarzędzia Cię zaskoczą!

Te elektronarzędzia Cię zaskoczą! Te elektronarzędzia Cię zaskoczą!

Najnowsze produkty i technologie

Celuterm Sp. z o.o. Naprawa dachu po kunie – ile to kosztuje?

Naprawa dachu po kunie – ile to kosztuje? Naprawa dachu po kunie – ile to kosztuje?

Kiedy Twoje poddasze staje się domem dla kuny, konsekwencje mogą być znaczące, a jednym z najważniejszych aspektów do rozważenia jest naprawa dachu. Kuny, ze swoją skłonnością do gryzienia i drapania,...

Kiedy Twoje poddasze staje się domem dla kuny, konsekwencje mogą być znaczące, a jednym z najważniejszych aspektów do rozważenia jest naprawa dachu. Kuny, ze swoją skłonnością do gryzienia i drapania, mogą powodować poważne uszkodzenia, które nie tylko wpływają na komfort mieszkania, ale także na bezpieczeństwo i strukturę Twojego domu. W tym kontekście kluczowym pytaniem jest koszt naprawy dachu po wizycie kuny.

MAXFLOOR Kamienny dywan – naturalne i trwałe wykończenie posadzek

Kamienny dywan – naturalne i trwałe wykończenie posadzek Kamienny dywan – naturalne i trwałe wykończenie posadzek

Kamienny dywan to wytrzymała alternatywa dla konwencjonalnych pokryć posadzek w obrębie budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej. Rozwiązanie to z powodzeniem jest stosowane od wielu lat. W Polsce...

Kamienny dywan to wytrzymała alternatywa dla konwencjonalnych pokryć posadzek w obrębie budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej. Rozwiązanie to z powodzeniem jest stosowane od wielu lat. W Polsce ilość wykonywanych posadzek w tym systemie systematycznie i dynamicznie rośnie rok do roku.

CEMEX Polska Sp. z o.o. Pianobeton INSULARIS PIANO – nowoczesny materiał izolujący na dachy płaskie

Pianobeton INSULARIS PIANO – nowoczesny materiał izolujący na dachy płaskie Pianobeton INSULARIS PIANO – nowoczesny materiał izolujący na dachy płaskie

INSULARIS PIANO jest materiałem izolująco-wypełniającym produkowanym na wytwórniach betonu Cemex oraz dostarczanym na budowę za pomocą betonowozów w postaci gotowej do użycia. Nie wymaga więc uciążliwego...

INSULARIS PIANO jest materiałem izolująco-wypełniającym produkowanym na wytwórniach betonu Cemex oraz dostarczanym na budowę za pomocą betonowozów w postaci gotowej do użycia. Nie wymaga więc uciążliwego przechowywania na placu budowy, co generuje koszty i w przypadku niewłaściwego zabezpieczenia narażać może materiały izolacyjne na pogorszenie ich właściwości.

Grupa Warta Jak przygotować balkon i taras do zimy? Najlepsze sposoby na zabezpieczenie otwartych części przed zimą

Jak przygotować balkon i taras do zimy? Najlepsze sposoby na zabezpieczenie otwartych części przed zimą Jak przygotować balkon i taras do zimy? Najlepsze sposoby na zabezpieczenie otwartych części przed zimą

Części otwarte, przynależne do domów i mieszkań, podlegają bezpośredniemu działaniu czynników atmosferycznych, dlatego należy je zabezpieczać przed działaniem temperatur, wilgoci i promieni słonecznych....

Części otwarte, przynależne do domów i mieszkań, podlegają bezpośredniemu działaniu czynników atmosferycznych, dlatego należy je zabezpieczać przed działaniem temperatur, wilgoci i promieni słonecznych. Balkony i tarasy oraz znajdujące się na nich elementy aranżacji wymagają dbałości o każdy szczegół. Wtedy zyskasz pewność, że przy niekorzystnych czynnikach zewnętrznych są skutecznie chronione przed zniszczeniem.

Jak ocieplić dom? Przydatne wskazówki

Jak ocieplić dom? Przydatne wskazówki Jak ocieplić dom? Przydatne wskazówki

Prawidłowa wykonana termomodernizacja domu skutecznie ogranicza zapotrzebowanie i zużycie energii cieplnej. Rozwój branży budowlanej sprawia, że osoby, które chcą efektywnie zmniejszyć straty ciepła, mogą...

Prawidłowa wykonana termomodernizacja domu skutecznie ogranicza zapotrzebowanie i zużycie energii cieplnej. Rozwój branży budowlanej sprawia, że osoby, które chcą efektywnie zmniejszyć straty ciepła, mogą stosować różnorodne materiały izolacyjne. Przy ocieplaniu domu należy zwrócić szczególną uwagę na newralgiczne miejsca, których zlokalizowanie i odpowiednie zaizolowanie pozwoli na utrzymanie wytworzonego przez instalację grzewczą ciepła. Dlaczego ocieplenie domu jest tak ważne? Od czego zależy...

Ile kosztuje projekt domu – najważniejsze informacje i wskazówki. Sprawdź!

Ile kosztuje projekt domu – najważniejsze informacje i wskazówki. Sprawdź! Ile kosztuje projekt domu – najważniejsze informacje i wskazówki. Sprawdź!

Decyzja o budowie domu to moment, w którym pojawia się wiele pytań, na które nie zawsze łatwo znaleźć odpowiedź. Jednym z nich jest pytanie „ile kosztuje projekt domu?”. Wybór odpowiedniego projektu domu,...

Decyzja o budowie domu to moment, w którym pojawia się wiele pytań, na które nie zawsze łatwo znaleźć odpowiedź. Jednym z nich jest pytanie „ile kosztuje projekt domu?”. Wybór odpowiedniego projektu domu, czy to gotowego z oferty projektów tzw. katalogowych, czy to indywidualnego, zleconego na zamówienie, to kluczowy element procesu budowy. Niezależnie od tego, czy zdecydujemy się na projekt gotowy, czy indywidualny, musimy uwzględnić różne aspekty, takie jak dostosowanie projektu do miejscowego...

Paroc Polska Ocieplenie dachu płaskiego pod system fotowoltaiki

Ocieplenie dachu płaskiego pod system fotowoltaiki Ocieplenie dachu płaskiego pod system fotowoltaiki

Dach z paneli fotowoltaicznych to rozwiązanie, które zyskuje na popularności zwłaszcza w obiektach o dużej kubaturze, takich jak magazyny, hale produkcyjne czy budynki wielorodzinne. Fotowoltaika na dachu...

Dach z paneli fotowoltaicznych to rozwiązanie, które zyskuje na popularności zwłaszcza w obiektach o dużej kubaturze, takich jak magazyny, hale produkcyjne czy budynki wielorodzinne. Fotowoltaika na dachu wymaga jednak dużej ostrożności i dokładności w kwestii izolacji dachu płaskiego – wynika to ze specyfiki instalacji, która przede wszystkim oznacza dodatkowe obciążenia oraz ryzyko mostków termicznych. Z myślą o odpowiedniej wytrzymałości i nośności konstrukcji, tradycyjnie wybiera się materiały...

poznajstyropian.pl Recykling na rynku izolacji – jak branża styropianowa dba o środowisko?

Recykling na rynku izolacji – jak branża styropianowa dba o środowisko? Recykling na rynku izolacji – jak branża styropianowa dba o środowisko?

W dzisiejszych czasach, kiedy świadomość ekologiczna stale rośnie, również branża izolacyjna poszukuje rozwiązań przyjaznych dla środowiska. Styropian był wcześniej uważany za materiał trudny w recyklingu,...

W dzisiejszych czasach, kiedy świadomość ekologiczna stale rośnie, również branża izolacyjna poszukuje rozwiązań przyjaznych dla środowiska. Styropian był wcześniej uważany za materiał trudny w recyklingu, pozostając jednocześnie najpopularniejszym materiałem izolacyjnym na rynku. Nowoczesne technologie i praktyki ułatwiają efektywne zarządzanie odpadami styropianowymi.

DAKO Jak wybrać drzwi do nowoczesnego domu?

Jak wybrać drzwi do nowoczesnego domu? Jak wybrać drzwi do nowoczesnego domu?

Wybór drzwi wejściowych nie jest łatwym zadaniem. Muszą one wpasowywać się w stylistykę budynku, a przy tym spełniać wszystkie wymagania dotyczące bezpieczeństwa i komfortu użytkowania. Zobacz, na jakie...

Wybór drzwi wejściowych nie jest łatwym zadaniem. Muszą one wpasowywać się w stylistykę budynku, a przy tym spełniać wszystkie wymagania dotyczące bezpieczeństwa i komfortu użytkowania. Zobacz, na jakie aspekty trzeba zwrócić szczególną uwagę, wybierając drzwi zewnętrzne!

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.