Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Zastosowanie fibrobetonu z włóknami polipropylenowymi w przestrzeniach publicznych

Włókna polipropylenowe (z ang. polypropylene fibers – PPF) to włókna polimerowe, definiowane jako proste lub odkształcone fragmenty wytłaczanego, orientowanego i ciętego materiału polimerowego, fot. archiwum redakcji

Włókna polipropylenowe (z ang. polypropylene fibers – PPF) to włókna polimerowe, definiowane jako proste lub odkształcone fragmenty wytłaczanego, orientowanego i ciętego materiału polimerowego, fot. archiwum redakcji

Beton to materiał o dużej wytrzymałości na ściskanie, ale około dziesięciokrotnie mniejszej wytrzymałości na rozciąganie. Ponadto charakteryzuje się kruchym pękaniem i nie pozwala na przenoszenie naprężeń po zarysowaniu.

O czym przeczytasz w artykule:

 • Czym jest fibrobeton, jaką rolę pełnią w nim zawarte włókna polipropylenowe?
 • Zastosowanie fibrobetonu z włóknami polipropylenowymi
 • Galeria zdjęć przykładowych obszarów zastosowań fibrobetonu w przestrzeniach publicznych

Główną rolą, jaką odgrywają włókna polipropylenowe w strukturze betonu, jest redukcja zarysowań oraz zwiększenie wytrzymałości na rozciąganie i zginanie. Pozytywny wpływ dodatku włókien do betonu jest również zauważalny w badaniach ciągliwości oraz wytrzymałości na ścieranie, uderzenia, odłupywanie oraz cykle zamarzania i odmrażania. Natomiast mniejsza porowatość, przepuszczalność i absorbcja wody pozwalają na przedłużenie trwałości elementów ze zbrojeniem rozproszonym. Fibrobeton z włóknami polipropylenowymi jest to zatem materiał o zwiększonej wytrzymałości, trwałości i bezpieczeństwie. Jego duża atrakcyjność wynika również z możliwości produkowania elementów w różnych rozmiarach, kształtach i barwach, a zredukowany ciężar jest dodatkowym atutem. Przestrzeń publiczna jest obiecującym obszarem zastosowania betonu zbrojonego włóknem polipropylenowym. Wykorzystuje się go bowiem do tworzenia paneli chodnikowych i drogowych, paneli ściennych, m.in. barier dźwiękochłonnych, elementów nabrzeży, promenad, bulwarów nadmorskich, fontann, oczek wodnych, stołów, ławek, donic, koszy na śmieci, rzeźb, płaskorzeźb, portali dekoracyjnych drzwi i okien, sztucznych skał, plaż, klifów, egzotycznych krajobrazów oraz skateparków i boisk.

Application of polypropylene fiber reinforced concrete in public spaces

The main task of polypropylene fibres in the concrete texture is to reduce cracks and increase tensile and flexural strength. The positive effect of the addition of fibres to concrete is also noticeable during the tests of toughness and resistance to abrasion, impact, spalling as well as freeze-thaw cycles. On the other hand, lower porosity, permeability and water absorption allow to extend the life of the elements with dispersed reinforcement. Polypropylene fibre reinforced concrete is therefore a material with increased strength, durability and safety. Thanks to the possibility of producing elements in various sizes, shapes and colours, as well as the reduced weight is an additional advantage it is a very attractive material. There is a great potential for application of polypropylene fibre reinforced concrete in public spaces, as it can be used to produce sidewalk and road panels, wall panels, including soundproof barriers, elements of quays, promenades, seaside boulevards, fountains, ponds, tables, benches, flower pots, litter bins, sculptures, bas-reliefs, door and window decorative portals, artificial rocks, beaches, cliffs, exotic landscapes, as well as skate parks and sports grounds.

W celu zapewnienia ciągliwości, poprawienia właściwości mechanicznych i przedłużenia trwałości możliwe jest dodanie do mieszanki betonowej włókien polipropylenowych. W ten sposób powstaje fibrobeton z włóknami polipropylenowymi (z ang. polypropylene fiber reinforced concrete – PPFRC). Z prostego materiału beton staje się zatem złożonym rozwiązaniem, które można adaptować do konkretnych zastosowań.

Wymagania, jakim musi sprostać beton, dotyczą nie tylko właściwości mechanicznych, takich jak wysoka wytrzymałość na ściskanie, rozciąganie oraz zginanie, lecz także walorów architektonicznych i bezpieczeństwa. Ponieważ coraz większy nacisk kładzie się obecnie na zrównoważony rozwój, jednym z priorytetowych działań staje się zmniejszenie produkcji dwutlenku węgla oraz wydłużenie trwałości konstrukcji betonowych. W związku z tym dąży się do zmniejszenia liczby i wielkości zarysowań i porów, obniżenia stopnia przepuszczalności wody i wnikania substancji chemicznych oraz zwiększenia wytrzymałości, ochrony przed korozją i ograniczenia negatywnych skutków działania ognia, zamarzania, rozmrażania, uderzeń oraz ścierania [12]. PPFRC to materiał, który może sprostać tym wymaganiom.

Fibrobeton z włóknami polipropynowymi

Włókna polipropylenowe (z ang. polypropylene fibers – PPF) to włókna polimerowe, które EN 14889-2 [3] definiuje jako proste lub odkształcone fragmenty wytłaczanego, orientowanego i ciętego materiału polimerowego (FOT. 1–2).

fot1 fibrobeton

FOT. 1. Mikrowłókna polipropylenowe; fot.: [8]

fot2 fibrobeton

FOT. 2. Makrowłókna polipropylenowe; fot.: J. Blazy, Ł. Drobiec, R. Blazy

Zgodnie z normą EN 14889-2 [3] można wyróżnić dwa rodzaje PPF: mikrowłókna i makrowłókna. Różnią się one średnicą oraz funkcją, jaką pełnią w betonie.

Długość makrowłókien wynosi zwykle od 30 do 50 mm, a ich średnica jest większa niż 0,30 mm. Z kolei mikrowłókna są krótsze niż 30 mm, a ich średnica jest mniejsza niż 0,30 mm.

Mikrowłókna polipropylenowe klasyfikuje się jako monofilamentowe lub fibrylowane. Można stwierdzić, że wytrzymałość na rozciąganie i moduł sprężystości mikro PPF wynoszą odpowiednio 300–450 MPa i ok. 3,8–8,0 GPa. Dla makro PPF wartości są wyższe: 400–760 MPa dla wytrzymałości na rozciąganie i 3,5–12,0 GPa dla modułu sprężystości.

Ze względu na niską gęstość (0,90–0,91 g/cm3) włókna polipropylenowe mogą wpływać na powierzchnię betonowanego elementu [4], powodując tym samym nierównomierny rozkład włókien. Inną wadą jest ich niska hydrofilowość, która może doprowadzić do pogorszenia urabialności świeżego betonu i problemów z wiązaniem włókien z matrycą betonową [46]. Warto jednak zauważyć, że PPF są odporne chemicznie, dlatego alkaliczne środowisko betonu nie ma na nie negatywnego wpływu [47]. Ponadto włókna polipropylenowe nie ulegają korozji i utlenianiu. Dzięki temu PPF doskonale nadają się do stosowania w betonach, które są narażone na niekorzystne warunki atmosferyczne, w tym atmosferę przemysłową i morską [47].

Charakteryzując fibrobeton, należy wziąć pod uwagę rodzaj materiału oraz kształt i wymiary włókna (długość, średnicę oraz smukłość) [9]. Ponadto procentowa zawartość włókien ma istotny wpływ na właściwości betonu [10]. Nie można jednak zakładać, że poprzez zwiększenie ilości włókien właściwości fibrobetonu będą się stale poprawiać.

Wiele badań [1113] wskazuje na koncepcję optymalnie zaprojektowanej mieszanki, w której uzyskuje się kompromis między urabialnością a wytrzymałością PPFRC.

Ważnym aspektem jest również wydajność włókien, która zależy nie tylko od wyżej wymienionych parametrów, lecz także od tego, jak bardzo są one związane z matrycą betonową [4]. Czasami dodaje się pył krzemionkowy w celu poprawy wiązania zaczynu cementowego z kruszywem oraz włókna z betonem [14]. Ponadto, w celu zwiększenia powierzchni styku z matrycą, włókna mają różne kształty oraz mogą ulegać fibrylacji – końce rozszczepiają się podczas mieszania.

Kształt włókna również wpływa na właściwości mechaniczne mieszanki betonowej [15]. Należy wspomnieć, że sprawność PPF zależy także od ich orientacji w stosunku do powstawania pęknięć w elemencie betonowym.

Najbardziej pozytywny efekt uzyskuje się, gdy włókna są ułożone prostopadle do pęknięcia, a więc w kierunku naprężeń. Rozrzut wyników w badaniach betonu występuje m.in. ze względu na różnice w rozmieszczeniu włókien w matrycy betonowej [16]. Należy również zauważyć, że zastosowanie zbrojenia rozproszonego w betonie wiąże się z pewnymi ograniczeniami dotyczącymi składu mieszanki, dlatego może zaistnieć konieczność jego modyfikacji [5, 1718].

Na urabialność betonu wpływa nie tylko skład mieszanki, ale również ilość, kształt i smukłość włókien [1921], dlatego wymagane jest zastosowanie plastyfikatorów [2223]. W przeciwnym razie mieszanka może być nieurabialna, bardziej porowata, a nierównomiernie rozłożone włókna mogą tworzyć skupiska, tzw. jeże [24]. Zwiększenie ilości włókien nie zawsze zatem oznacza poprawę właściwości mechanicznych fibrobetonu [25]. Ponadto, ponieważ włókna zapewniają dodatkową powierzchnię do pokrycia, należy pamiętać o konieczności zwiększenia ilości zaczynu cementowego [26].

Główną rolą, jaką odgrywają PPF w strukturze betonu, jest redukcja zarysowań; nie mniej ważne jest zwiększenie wytrzymałości na rozciąganie i zginanie.

Pozytywny wpływ dodatku włókien do betonu jest również zauważalny w badaniach wytrzymałości na ścieranie, uderzenia, odłupywanie oraz cykle zamarzania i odmrażania. Dodatkowo, zamiast kruchego typu zniszczenia, fibrobeton po zarysowaniu jest w stanie przenosić obciążenia przy wzrastającej szerokości rysy. Natomiast mniejsza porowatość, przepuszczalność i absorbcja wody pozwalają na przedłużenie trwałości elementu fibrobetonowego.

Zastosowanie fibrobetonu z włóknami polipropylenowymi

Fibrobeton jest najczęściej używany do produkcji elementów konstrukcyjnych [2731], a rzadziej podkreśla się możliwość wykorzystania betonu z włóknami do tworzenia form architektonicznych. Jest to obiecujący obszar zastosowań, zwłaszcza na terenach miejskich, które są narażone na niekorzystne warunki atmosferyczne, uderzenia, ścieranie powierzchni i akty wandalizmu.

Istnieje spora liczba artykułów dotyczących wykorzystania włókien polipropylenowych w elementach konstrukcyjnych, jednak niewiele prac opisuje możliwości zastosowania tych włókien w elementach architektonicznych przestrzeni publicznej.

Obszary należące do przestrzeni publicznej należą do najważniejszych elementów przestrzeni miejskiej [32] i od ich atrakcyjności często zależy postrzeganie miasta. Co więcej, dzięki nim miasta są oceniane jako przyjazne i atrakcyjne dla ludzi.

Istotne są nie tylko skala i forma, lecz także jakość wykonania, trwałość powierzchni i bezpieczeństwo – na przykład zbyt śliska nawierzchnia kładki w hiszpańskim Bilbao to ogromny problem dla mieszkańców oraz turystów. Ważną zatem kwestią jest przemyślane projektowanie nawierzchni promenad, alej i bulwarów, również tych nadmorskich [3335], zwłaszcza gdy stykają się one z wodą, słoną lub zakwaszoną (np. z powodu zanieczyszczeń). W takim przypadku nawierzchnie powinny pozostać trwałe i odporne na działanie niekorzystnych czynników atmosferycznych oraz chemicznych. PPF spełniają te wymagania, ponieważ nie mają na nie wpływu szkodliwe działania tych czynników.

Nabrzeża pełniące rolę przestrzeni publicznej są miejscami często odwiedzanymi, a ich bezpośredni kontakt z wodą wymaga szczególnej ochrony. Uszkodzone i skorodowane powierzchnie przybrzeżne często bowiem tworzą niebezpieczną przestrzeń dla użytkowników, zwłaszcza dla osób z obniżonym zmysłem równowagi, głównie osób starszych i dzieci. Ponadto zwiększona odporność nabrzeży jest szczególnie wymagana na tych fragmentach, które mogą dodatkowo pełnić funkcję miejsc przeładunkowych.

Kolejnym obszarem zastosowania PPFRC są panele ścienne, które dzięki przedłużonej trwałości, lekkości, brakowi ryzyka korozji oraz zwiększonej szybkości budowy są atrakcyjnym rozwiązaniem dla projektantów. Dodatkowo, produkowane w różnych rozmiarach, kształtach i barwach, urozmaicają przestrzeń publiczną, a jako bariery dźwiękochłonne spełniają nie tylko swoją funkcję, ale mogą się z łatwością wpisać w otaczający krajobraz.

Należy również pamiętać, że na terenach o klimacie z ujemnymi temperaturami elementy dodatkowo narażone są na zamarzanie wody w porach betonu i zwiększanie jej objętości, przez co może dojść do uszkodzeń w postaci odprysków i pęknięć. Duże znaczenie ma więc nasiąkliwość, porowatość i przepuszczalność betonów stosowanych w takich miejscach. Problemy te dotyczą nie tylko elementów użytkowych, lecz także różnych elementów małej architektury w przestrzeni publicznej, np. ławek, stołów, donic czy koszy na śmieci.

Odnośnie do form projektowych, które często spotykane są w przestrzeni publicznej, takich jak nowoczesne rzeźby, płaskorzeźby, portale dekoracyjne drzwi i okien oraz elementy dekoracyjne, PPFRC oferuje łatwość tworzenia skomplikowanych kształtów i szerokie możliwości barwienia.

W elementach o nowoczesnej strukturze montaż i gięcie tradycyjnych prętów stalowych często nie jest możliwe, dlatego zastosowanie zbrojenia rozproszonego jest alternatywnym rozwiązaniem. Na uwagę zasługuje również fakt, że w sytuacji uszkodzeń na skutek pojawienia się pęknięć czy odpryskiwania betonu zbrojenie z PPF nie stanowi zagrożenia, w przeciwieństwie do stalowych prętów, które bardzo często wystają z fragmentów betonu i mogą być niebezpieczne dla użytkowników. Dodatkowo, gdy tradycyjne zbrojenie stalowe zostanie odsłonięte, jest narażone na negatywne działanie korozji, zwłaszcza gdy beton był używany do tworzenia oczek wodnych, fontann oraz innych elementów mających kontakt z wodą.

PPFRC jest również popularnym materiałem w kształtowaniu egzotycznych krajobrazów, sztucznych skał, plaż i klifów.

Ogromne znaczenie ma także trwałość i wytrzymałość boisk oraz skateparków, ponieważ zazwyczaj są one intensywnie użytkowane, a jakość ich wykonania bezpośrednio wpływa na bezpieczeństwo i komfort użytkowników. Szczególne znaczenie ma tutaj jakość powierzchni, która jest uzależniona od odporności na niekorzystne warunki atmosferyczne, opady, mrozy, uszkodzenia mechaniczne, ścieranie i inne czynniki. Istotne jest również ograniczenie możliwości powstawania pęknięć i nierówności przy projektowaniu boisk i skateparków. W rezultacie PPFRC ze swoimi ulepszonymi właściwościami może być odpowiednim rozwiązaniem dla takich zastosowań.

Należy również podkreślić, że podwyższone właściwości mechaniczne i ulepszona wytrzymałość fibrobetonu z włóknami polipropylenowymi są dodatkowym atutem, ponieważ elementy przestrzeni publicznej zagrożone są wandalizmem. Elementy z PPFRC są również lżejsze od tych wykonanych z tradycyjnego betonu ze zbrojeniem stalowym.

Podsumowując, PPFRC znajduje zastosowanie w przestrzeni publicznej do tworzenia form architektonicznych produkowanych w różnych rozmiarach, kształtach oraz barwach, takich jak:

 • panele chodnikowe i drogowe (FOT. 3–4),
fot3 fibrobeton

FOT. 3. Panele chodnikowe z PPFRC w Centrum Nauki „Kopernik” w Warszawie; fot.: [36]

fot4 fibrobeton
FOT. 4. Panele chodnikowe z PPFRC w „Black Oak Casino RV Park” w Toulumne w Kanadzie; fot.: [37]
 • panele ścienne, m.in. bariery dźwiękochłonne (FOT. 5–6),
fot5 fibrobeton

FOT. 5. Panele ścienne z PPFRC; fot.: [38]

fot6 fibrobeton

FOT. 6. Ściana z paneli ściennych z PPFRC; fot.: [39]

 • nabrzeża, promenady, bulwary nadmorskie (FOT. 7–10),
fot7 fibrobeton

FOT. 7. Elementy nabrzeżne z PPFRC: promenada; fot.: [40]

fot8 fibrobeton

FOT. 8. Elementy nabrzeżne z PPFRC: bulwar; fot.: [41]

fot9 fibrobeton

FOT. 9. Elementy nabrzeżne z PPFRC: rampy dla łodzi; fot.: [42]

fot10 fibrobeton
FOT. 10. Elementy nabrzeżne z PPFRC: pontony pływające; fot.: [43]
 • fontanny, oczka wodne, stoły, ławki, donice, kosze na śmieci (FOT. 11–12),
fot11 fibrobeton

FOT. 11. Fontanna z PPFRC w parku; fot.: [44]

fot12 fibrobeton

FOT. 12. Donice z PPFRC; fot.: [45]

 • rzeźby (FOT. 13–14), płaskorzeźby, portale dekoracyjne drzwi i okien (FOT. 15–16),
fot13 fibrobeton

FOT. 13. Rzeźba z PPFRC: Atlanta, Georgia, Stany Zjednoczone; fot.: [46]

fot14 fibrobeton

FOT. 14. Rzeźba z PPFRC w ogrodzie, inwestycja prywatna; fot.: [44]

fot15 fibrobeton 1

FOT. 15. Portal dekoracyjny okna z PPFRC; fot.: [47]

fot16 fibrobeton

FOT. 16. Portal dekoracyjny drzwi z PPFRC; fot.: [36]

 • skateparki i boiska (FOT. 17–18),
fot17 fibrobeton 1

FOT. 17. Skatepark z PPFRC w Suszu; fot.: [48]

fot18 fibrobeton

FOT. 18. Skatepark z PPFRC we Frisco w Teksasie, Stany Zjednoczone; fot.: [49]

fot19 fibrobeton

FOT. 19. Sztuczna plaża z PPFRC; fot.: [36]

 • sztuczne skały, plaże, klify, egzotyczne krajobrazy (FOT. 19).

Podsumowanie

Istnieje wiele artykułów dotyczących wykorzystania włókien polipropylenowych w elementach konstrukcyjnych, jednak niewiele prac opisuje możliwości zastosowania tych włókien w elementach architektonicznych przestrzeni publicznej. Wiadomo, że należą one do najważniejszych elementów przestrzeni miejskiej, a od ich atrakcyjności często zależy postrzeganie miasta.

Z uwagi na fakt, że znajdujące się w przestrzeni publicznej obiekty są narażone na niekorzystne warunki atmosferyczne, uszkodzenia spowodowane uderzeniami i wandalizmem, czy ścieraniem się ich powierzchni, to muszą odznaczać się zwiększoną trwałością i odpornością oraz dawać poczucie podwyższonego bezpieczeństwa. Z powyższych powodów zastosowanie fibrobetonu z włóknami polipropylenowymi jest rozwiązaniem bardzo korzystnym.

Pozytywy płynące z zastosowania fibrobetonu sprzyjają również idei zrównoważonego rozwoju. PPFRC jest zatem stosowany do tworzenia paneli chodnikowych i drogowych, paneli ściennych, m.in. barier dźwiękochłonnych, elementów nabrzeży, promenad, bulwarów nadmorskich, fontann, oczek wodnych, stołów, ławek, donic, koszy na śmieci, rzeźb, płaskorzeźb, portali dekoracyjnych drzwi i okien, sztucznych skał, plaż, klifów, egzotycznych krajobrazów oraz skateparków, placów czy boisk sportowych.

Literatura

 1. J. Blazy, R. Blazy, „Polypropylene fiber reinforced concrete and its application in creating architectural forms of public spaces”, „Case Studies in Construction Materials”, t. 14, s. e00549, 2021,
doi: 10.1016/j.cscm.2021.e00549.
 2. J. Blazy, R. Blazy, Ł. Drobiec, „Glass Fiber Reinforced Concrete as a Durable and Enhanced Material for Structural and Architectural Elements in Smart City – A Review”, „Materials”, t. 15, nr 2754, 2022, doi: https://doi.org/10.3390/ma15082754.
 3. EN 14889-2:2008, „Fibres for concrete – Part 2: Polymer fibres – Definitions, specifications and conformity”.
 4. S. Yin, R. Tuladhar, F. Shi, M. Combe, T. Collister, N. Sivakugan, „Use of macro plastic fibres in concrete: A review”, „Construction and Building Materials”, t. 93, s. 180–188, 2015,
doi: 10.1016/j.conbuildmat.2015.05.105.
 5. A. Mohajerani i in., „Amazing types, properties, and applications of fibres in construction materials”, „Materials”, t. 12, nr 16, s. 2513, 2019, doi: 10.3390/ma12162513.
 6. S.M. Hejazi, M. Sheikhzadeh, S.M. Abtahi, A. Zadhoush, „A simple review of soil reinforcement by using natural and synthetic fibers”, „Construction and Building Materials”, t. 30, s. 100–116, 2012, doi: 10.1016/j.conbuildmat.2011.11.045.
 7. T. Zych, W. Krasodomski, „Włókna poliolefinowe stosowane w kompozytach cementowych – metody wytwarzania, właściwości i zastosowanie”, „Czasopismo Techniczne. Budownictwo” 3/2016, s. 155–178, doi: 10.4467/2353737XCT.16.223.5972.
 8. C.S. Das, T. Dey, R. Dandapat, B.B. Mukharjee, J. Kumar, „Performance evaluation of polypropylene fibre reinforced recycled aggregate concrete”, „Construction and Building Materials”, 189/2018, s. 649–659, doi: 10.1016/j.conbuildmat.2018.09.036.
 9. N. Banthia, R. Gupta, „Influence of polypropylene fiber geometry on plastic shrinkage cracking in concrete”, „Cement and Concrete Research”, t. 36, nr 7, s. 1263–1267, 2006, doi: 10.1016/j.cemconres.2006.01.010.
10. I. Markovic, „High-Performance Hybrid-Fibre Concrete”, Delft: DUP Science DUP, 2006.
11. M.N. Soutsos, T.T. Le, A.P. Lampropoulos, „Flexural performance of fibre reinforced concrete made with steel and synthetic fibres”, „Construction and Building Materials”, 36/2012, s. 704–710, doi: 10.1016/j.conbuildmat.2012.06.042.
12. S. Kakooei, H.M. Akil, M. Jamshidi, J. Rouhi, „The effects of polypropylene fibers on the properties of reinforced concrete structures”, „Construction and Building Materials”, t. 27, nr 1, s. 73–77, 2012, doi: 10.1016/j.conbuildmat.2011.08.015.
13. F. Shi, T.M. Pham, H. Hao, Y. Hao, „Post-cracking behaviour of basalt and macro polypropylene hybrid fibre reinforced concrete with different compressive strengths”, „Construction and Building Materials”, t. 262, s. 120108, 2020, doi: 10.1016/j.conbuildmat.2020.120108.
14. R.V. Balendran, F.P. Zhou, A. Nadeem, A.Y.T. Leung, „Influence of steel fibres on strength and ductility of normal and lightweight high strength concrete”, „Building and Environment”, t. 37, nr 12, s. 1361–1367, 2002, doi: 10.1016/S0360-1323(01)00109-3.
15. P. Balaguru, H. Najm, „High-Performance Fiber-Reinforced Concrete Mixture Proportions with High Fiber Volume Fractions”, „ACI Materials Journal”, t. 101, nr 4, 2004, doi: 10.14359/13361.
16. V. Afroughsabet, L. Biolzi, T. Ozbakkaloglu, „High-performance fiber-reinforced concrete: a review”, „Journal of Materials Science”, t. 51, nr 14, s. 6517–6551, 2016, doi: 10.1007/s10853-016-9917-4.
17. K. Behfarnia, A. Behravan, „Application of high performance polypropylene fibers in concrete lining of water tunnels”, „Materials and Design”, t. 55, s. 274–279, 2014, doi: 10.1016/j.matdes.2013.09.075.
18. N.K. Singh, B. Rai, „A Review of Fiber Synergy in Hybrid Fiber Reinforced Concrete”, „Journal of Applied Engineering Sciences”, t. 8, nr 2, s. 41–50, grudz. 2018, doi: 10.2478/jaes-2018-0017.
19. O. Gencel, C. Ozel, W. Brostow, G. Martínez-Barrera, „Mechanical properties of self-compacting concrete reinforced with polypropylene fibres”, „Materials Research Innovations”, t. 15, nr 3, s. 216–225, 2011, doi: 10.1179/143307511X13018917925900.
20. S. Widodo, „Fresh and hardened properties of Polypropylene fiber added Self-Consolidating Concrete”, „International Journal Of Civil And Structural Engineering”, t. 3, nr 1, s. 3008, 2012, doi: 10.6088/ijcser.201203013008.
21. O. Karahan, C.D. Atiş, „The durability properties of polypropylene fiber reinforced fly ash concrete”, „Materials and Design”, t. 32, nr 2, s. 1044–1049, luty 2011, doi: 10.1016/j.matdes.2010.07.011.
22. A. El-Newihy, P. Azarsa, R. Gupta, A. Biparva, „Effect of Polypropylene Fibers on Self-Healing and Dynamic Modulus of Elasticity Recovery of Fiber Reinforced Concrete”, „Fibers”, t. 6, nr 1, s. 9, luty 2018, doi: 10.3390/fib6010009.
23. V.M. Sounthararajan, „Effect of Accelerated Curing on the Furnace Slag Based Polypropylene Fiber Reinforced Concrete”, „Advanced Materials Research”, t. 1150, nr 11, s. 91–102, lis. 2018, doi: 10.4028/www.scientific.net/AMR.1150.91.
24. M.H. Wan Ibrahim i in., „Compressive and flexural strength of concrete containing palm oil biomass clinker and polypropylene fibres”, „IOP Conference Series: Materials Science and Engineering”, t. 271, nr 1, s. 012011, 2017, doi: 10.1088/1757-899X/271/1/012011.
25. M. Saidani, D. Saraireh, M. Gerges, „Behaviour of different types of fibre reinforced concrete without admixture”, „Engineering Structures”, t. 113, s. 328–334, 2016, doi: 10.1016/j.engstruct.2016.01.041.
26. Z. Hongbo, Z. Haiyun, G. Hongxiang, „Characteristics of ductility enhancement of concrete by a macro polypropylene fiber”, „Results in Materials”, s. 100087, 2020, doi: 10.1016/j.rinma.2020.100087.
27. Ł. Drobiec, J. Blazy, „Współczesne niemetaliczne zbrojenie rozproszone stosowane w konstrukcjach betonowych”, „IZOLACJE” 5/2020, s. 70–84.
28. J. Blazy, S. Nunes, C. Sousa, M. Pimentel, „Development of an HPFRC for use in flat slabs”, [w:] „Concrete: Improvements and Innovations. RILEM-fib International Symposium on FRC (BEFIB) in 2020”, P. Serna, J.R. Martí-Vargas, A. Llano-Torre, J. Navarro-Gregori, Red. Springer, 2021, s. 209–220.
29. M. Moradi, H. Valipour, S.J. Foster, M.A. Bradford, „Deconstructable steel–fibre reinforced concrete deck slabs with a transverse confining system”, „Materials and Design”, t. 89, s. 1007–1019, 2016, doi: 10.1016/j.matdes.2015.10.059.
30. S. Iqbal, A. Ali, K. Holschemacher, T.A. Bier, A.A. Shah, „Strengthening of RC beams using steel fiber reinforced high strength lightweight self-compacting concrete (SHLSCC) and their strength predictions”, „Materials and Design”, t. 100, s. 37–46, 2016, doi: 10.1016/j.matdes.2016.03.015.
31. R. Cajka, Z. Marcalikova, M. Kozielova, P. Mateckova, O. Sucharda, „Experiments on Fiber Concrete Foundation Slabs in Interaction with the Subsoil”, „Sustainability”, t. 12, nr 9, s. 3939, maj 2020, doi: 10.3390/su12093939.
32. J. Gehl, „Cities for people”, Island press, 2013.
33. R. Blazy, E. Węcławowicz-Bilska, „Urban strucutre in contact with water”, [w:] „MobEx 2011–2012: water and city”, R.O.J. Furdík, Red. Cracow: Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2012, s. 75–80.
34. R. Blazy, „Revitalization of Riverside Boulevards in Poland – A Case Study on the Background of the European Implementation”, „IOP Conference Series: Materials Science and Engineering”, t. 603, nr 4, s. 042102, wrz. 2019, doi: 10.1088/1757-899X/603/4/042102.
35. R. Blazy, „Commercialization of the Public Spaces”, [w:] „Architektura v perspectivě. Architektura a urbanismus”, 2003, s. 27–31.
36. Bautech, „Bautech. Industrial. Systems & products. Decorative paving”, 2020, http://www.bautech.eu/en/products/decorative-flooring/decorative-paving.html (dostęp 16.09.2020).
37. Euclid Chemical, „Euclid Chemical. Markets & Applications. Project Database” https://www.euclidchemical.com/fileshare/Project-Profiles/PR32_RV_Park.pdf (dostęp 24.04.2022).
38. BarChip Inc., „BarChip Inc. Projects. Precast Concrete. BarChip Precast Concrete Wall Panels”, https://barchip.com/barchip-precast-concrete-wall-panels/ (dostęp 27.04.2022).
39. Fibermesh, „Fibermesh. Precast”, https://fibermesh.com/precast/(dostęp 27.04.2022).
40. Bautech, „Bautech. About us. Blog”, Blog. Zewnętrzna antypoślizgowa nawierzchnia dekoracyjna w porcie”, 2020, http://www.bautech.eu/en/blog/port.html (udostępniono 16.09.2020).
41. Forta-Ferro, „Forta-Ferro. Projects. River embankment units”, https://forta-ferro.com/projects/river-embankment-units/ (dostęp 27.04.2022).
42. BarChip Inc., „BarChip Inc. Projects. Corrosion & Durability. Eliminate the Risk of Rust and Concrete Cancer with BarChip Fiber Reinforcement”, https://barchip.com/eliminate-the-risk-of-rust-and-concrete-cancer-with-barchip-fibre-reinforcement/ (dostęp 27.04.2022).
43. BarChip Inc., „BarChip Inc. Projects. Precast Concrete. Fibre Reinforced Precast Concrete Pontoons” https://barchip.com/fibre-reinforced-precast-concrete-pontoons/ (dostęp 27.04.2022).
44. Bautech, „Bautech. Cooperation. Technical articles. PressBeton Vertical – ozdobne ściany z betonu”, 2020.
http://www.bautech.eu/en/artykuly-techniczne/pressbeton-vertical-ozdobne-sciany-betonowe.html (dostęp 16.09.2020).
45. Forta-Ferro, „Forta-Ferro. Projects. Osu permeable concrete vessels Columbus, Oh”, https://forta-ferro.com/projects/osu-permeable-concrete-vessels-columbus-oh/ (dostęp 27.04.2022).
46. Forta-Ferro, „Forta-Ferro. Projects. Stealth”, https://forta-ferro.com/projects/stealth/ (dostęp 27.04.2022).
47. Concrete decor, „Concrete decor. Departments. Building with concrete. Fiber reinforcement”. https://www.concretedecor.net/departments/building-with-concrete/fiber-reinforcement/ (dostęp 27.04.2022).
48. Astra, „Astra. Realization. Skatepark in Susz”, 2020. https://www.astra-polska.com/realizacje/skatepark-w-suszu/#realization (dostęp 16.09.2020).
49. B.J. Curtis, Y. Curtis, „Making Concrete Waves at Frisco’s Northeast Community Skatepark”, „Shotcrete”, t. 3, s. 16–19, 2019.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera! 

Komentarze

Powiązane

dr inż. Pavel Zemene, przewodniczący Stowarzyszenia EPS w Republice Czeskiej Bezpieczeństwo pożarowe złożonych systemów izolacji cieplnej ETICS

Bezpieczeństwo pożarowe złożonych systemów izolacji cieplnej ETICS Bezpieczeństwo pożarowe złożonych systemów izolacji cieplnej ETICS

Do bezpieczeństwa pożarowego w budynkach przywiązuje się niezmiernie dużą wagę. Zagadnienie to jest ważne nie tylko ze względu na bezpieczeństwo użytkowników budynku, ale także ze względu na bezpieczną...

Do bezpieczeństwa pożarowego w budynkach przywiązuje się niezmiernie dużą wagę. Zagadnienie to jest ważne nie tylko ze względu na bezpieczeństwo użytkowników budynku, ale także ze względu na bezpieczną eksploatację budynków i ochronę mienia. W praktyce materiały i konstrukcje budowlane muszą spełniać szereg wymagań, związanych między innymi z podstawowymi wymaganiami dotyczącymi stabilności konstrukcji i jej trwałości, izolacyjności termicznej i akustycznej, a także higieny i zdrowia, czy wpływu...

mgr inż. Maciej Rokiel Jak układać płytki wielkoformatowe?

Jak układać płytki wielkoformatowe? Jak układać płytki wielkoformatowe?

Wraz ze wzrostem wielkości płytek (długości ich krawędzi) wzrastają wymogi dotyczące jakości materiałów, precyzji przygotowania podłoża oraz reżimu technologicznego wykonawstwa.

Wraz ze wzrostem wielkości płytek (długości ich krawędzi) wzrastają wymogi dotyczące jakości materiałów, precyzji przygotowania podłoża oraz reżimu technologicznego wykonawstwa.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Właściwości cieplno-wilgotnościowe materiałów budowlanych (cz. 2)

Właściwości cieplno-wilgotnościowe materiałów budowlanych (cz. 2) Właściwości cieplno-wilgotnościowe materiałów budowlanych (cz. 2)

Proces wymiany ciepła przez przegrody budowlane jest nieustalony w czasie, co wynika ze zmienności warunków klimatycznych na zewnątrz budynku oraz m.in. nierównomierności pracy urządzeń grzewczych. Opis...

Proces wymiany ciepła przez przegrody budowlane jest nieustalony w czasie, co wynika ze zmienności warunków klimatycznych na zewnątrz budynku oraz m.in. nierównomierności pracy urządzeń grzewczych. Opis matematyczny tego procesu jest bardzo złożony, dlatego w większości rozwiązań inżynierskich stosuje się uproszczony model ustalonego przepływu ciepła.

mgr inż. Jarosław Stankiewicz Zastosowanie kruszyw lekkich w warstwach izolacyjnych

Zastosowanie kruszyw lekkich w warstwach izolacyjnych Zastosowanie kruszyw lekkich w warstwach izolacyjnych

Kruszywa lekkie są materiałem znanym od starożytności. Aktualnie wyrób ten ma liczną grupę odbiorców nie tylko we współczesnym budownictwie, ale i w innych dziedzinach gospodarki. Spowodowane to jest licznymi...

Kruszywa lekkie są materiałem znanym od starożytności. Aktualnie wyrób ten ma liczną grupę odbiorców nie tylko we współczesnym budownictwie, ale i w innych dziedzinach gospodarki. Spowodowane to jest licznymi zaletami tego wyrobu, takimi jak wysoka izolacyjność cieplna, niska gęstość, niepalność i wysoka mrozoodporność, co pozwala stosować go zarówno w budownictwie, ogrodnictwie, jak i innych branżach.

dr inż. Andrzej Konarzewski, mgr Marek Skowron, mgr inż. Mateusz Skowron Przegląd metod recyklingu i utylizacji odpadowej pianki poliuretanowo‑poliizocyjanurowej powstającej przy produkcji wyrobów budowlanych

Przegląd metod recyklingu i utylizacji odpadowej pianki poliuretanowo‑poliizocyjanurowej powstającej przy produkcji wyrobów budowlanych Przegląd metod recyklingu i utylizacji odpadowej pianki poliuretanowo‑poliizocyjanurowej powstającej przy produkcji wyrobów budowlanych

W trakcie szerokiej i różnorodnej produkcji wyrobów budowlanych ze sztywnej pianki poliuretanowo/poliizocyjanurowej powstaje stosunkowo duża ilość odpadów, które muszą zostać usunięte. Jak przeprowadzić...

W trakcie szerokiej i różnorodnej produkcji wyrobów budowlanych ze sztywnej pianki poliuretanowo/poliizocyjanurowej powstaje stosunkowo duża ilość odpadów, które muszą zostać usunięte. Jak przeprowadzić recykling odpadów z pianki?

Joanna Szot Rodzaje stropów w domach jednorodzinnych

Rodzaje stropów w domach jednorodzinnych Rodzaje stropów w domach jednorodzinnych

Strop dzieli budynek na kondygnacje. Jednak to nie jedyne jego zadanie. Ponadto ten poziomy element konstrukcyjny usztywnia konstrukcję domu i przenosi obciążenia. Musi także stanowić barierę dla dźwięków...

Strop dzieli budynek na kondygnacje. Jednak to nie jedyne jego zadanie. Ponadto ten poziomy element konstrukcyjny usztywnia konstrukcję domu i przenosi obciążenia. Musi także stanowić barierę dla dźwięków i ciepła.

P.P.H.U. EURO-MIX sp. z o.o. EURO-MIX – zaprawy klejące w systemach ociepleń

EURO-MIX – zaprawy klejące w systemach ociepleń EURO-MIX – zaprawy klejące w systemach ociepleń

EURO-MIX to producent chemii budowlanej. W asortymencie firmy znajduje się obecnie ponad 30 produktów, m.in. kleje, tynki, zaprawy, szpachlówki, gładzie, system ocieplania ścian na wełnie i na styropianie....

EURO-MIX to producent chemii budowlanej. W asortymencie firmy znajduje się obecnie ponad 30 produktów, m.in. kleje, tynki, zaprawy, szpachlówki, gładzie, system ocieplania ścian na wełnie i na styropianie. Zaprawy klejące EURO-MIX przeznaczone są do przyklejania wełny lub styropianu do podłoża z cegieł ceramicznych, betonu, tynków cementowych i cementowo­-wapiennych, gładzi cementowej, styropianu i wełny mineralnej w temperaturze od 5 do 25°C.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3)

Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3) Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3)

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych [1] wprowadziło od 31 grudnia 2020 r. nowe wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej poprzez zaostrzenie wymagań w zakresie wartości granicznych współczynnika...

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych [1] wprowadziło od 31 grudnia 2020 r. nowe wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej poprzez zaostrzenie wymagań w zakresie wartości granicznych współczynnika przenikania ciepła Uc(max) [W/(m2·K)] dla przegród zewnętrznych oraz wartości granicznych wskaźnika zapotrzebowania na energię pierwotną EP [kWh/(m2·rok)] dla całego budynku. Jednak w rozporządzeniu nie sformułowano wymagań w zakresie ograniczenia strat ciepła przez złącza przegród zewnętrznych...

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Zastosowanie keramzytu w remontowanych stropach i podłogach na gruncie

Zastosowanie keramzytu w remontowanych stropach i podłogach na gruncie Zastosowanie keramzytu w remontowanych stropach i podłogach na gruncie

Są sytuacje i miejsca w budynku, w których nie da się zastosować termoizolacji w postaci wełny mineralnej lub styropianu. Wówczas w rozwiązaniach występują inne, alternatywne materiały, które nadają się...

Są sytuacje i miejsca w budynku, w których nie da się zastosować termoizolacji w postaci wełny mineralnej lub styropianu. Wówczas w rozwiązaniach występują inne, alternatywne materiały, które nadają się również do standardowych rozwiązań. Najczęściej ma to miejsce właśnie w przypadkach, w których zastosowanie styropianu i wełny się nie sprawdzi. Takim materiałem, który może w pewnych miejscach zastąpić wiodące materiały termoizolacyjne, jest keramzyt. Ten materiał ma wiele właściwości, które powodują,...

Sebastian Malinowski Kleje żelowe do płytek – właściwości i zastosowanie

Kleje żelowe do płytek – właściwości i zastosowanie Kleje żelowe do płytek – właściwości i zastosowanie

Kleje żelowe do płytek cieszą się coraz większą popularnością. Produkty te mają świetne parametry techniczne, umożliwiają szybki montaż wszelkiego rodzaju okładzin ceramicznych na powierzchni podłóg oraz...

Kleje żelowe do płytek cieszą się coraz większą popularnością. Produkty te mają świetne parametry techniczne, umożliwiają szybki montaż wszelkiego rodzaju okładzin ceramicznych na powierzchni podłóg oraz ścian.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem

Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem

Dla przegród stykających się z gruntem straty ciepła przez przenikanie należą do trudniejszych w obliczeniu. Strumienie cieplne wypływające z ogrzewanego wnętrza mają swój udział w kształtowaniu rozkładu...

Dla przegród stykających się z gruntem straty ciepła przez przenikanie należą do trudniejszych w obliczeniu. Strumienie cieplne wypływające z ogrzewanego wnętrza mają swój udział w kształtowaniu rozkładu temperatur w gruncie pod budynkiem i jego otoczeniu.

Jacek Sawicki, konsultacja dr inż. Szczepan Marczyński – Clematis Źródło Dobrych Pnączy, prof. Jacek Borowski Roślinne izolacje elewacji

Roślinne izolacje elewacji Roślinne izolacje elewacji

Naturalna zieleń na elewacjach obecna jest od dawna. W formie pnączy pokrywa fasady wielu średniowiecznych budowli, wspina się po murach secesyjnych kamienic, nierzadko zdobi frontony XX-wiecznych budynków...

Naturalna zieleń na elewacjach obecna jest od dawna. W formie pnączy pokrywa fasady wielu średniowiecznych budowli, wspina się po murach secesyjnych kamienic, nierzadko zdobi frontony XX-wiecznych budynków jednorodzinnych czy współczesnych, nowoczesnych obiektów budowlanych, jej istnienie wnosi wyjątkowe zalety estetyczne i użytkowe.

mgr inż. Wojciech Rogala Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych

Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych

Ściany z elementów silikatowych w ciągu ostatnich 20 lat znacznie zyskały na popularności [1]. Stanowią obecnie większość przegród akustycznych w budynkach wielorodzinnych, gdzie z uwagi na wiele źródeł...

Ściany z elementów silikatowych w ciągu ostatnich 20 lat znacznie zyskały na popularności [1]. Stanowią obecnie większość przegród akustycznych w budynkach wielorodzinnych, gdzie z uwagi na wiele źródeł hałasu izolacyjność akustyczna stanowi jeden z głównych czynników wpływających na komfort.

LERG SA Poliole poliestrowe Rigidol®

Poliole poliestrowe Rigidol® Poliole poliestrowe Rigidol®

Od lat obserwujemy dynamicznie rozwijający się trend eko, który stopniowo z mody konsumenckiej zaczął wsiąkać w coraz głębsze dziedziny życia społecznego, by w końcu dotrzeć do korzeni funkcjonowania wielu...

Od lat obserwujemy dynamicznie rozwijający się trend eko, który stopniowo z mody konsumenckiej zaczął wsiąkać w coraz głębsze dziedziny życia społecznego, by w końcu dotrzeć do korzeni funkcjonowania wielu biznesów. Obecnie marki, które chcą odnieść sukces, powinny oferować swoim odbiorcom zdecydowanie więcej niż tylko produkt czy usługę wysokiej jakości.

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Prefabrykacja w budownictwie

Prefabrykacja w budownictwie Prefabrykacja w budownictwie

Prefabrykacja w projektowaniu i realizacji budynków jest bardzo nośnym tematem, co przekłada się na duże zainteresowanie wśród projektantów i inwestorów tą tematyką. Obecnie wzrasta realizacja budynków...

Prefabrykacja w projektowaniu i realizacji budynków jest bardzo nośnym tematem, co przekłada się na duże zainteresowanie wśród projektantów i inwestorów tą tematyką. Obecnie wzrasta realizacja budynków z prefabrykatów. Można wśród nich wyróżnić realizacje realizowane przy zastosowaniu elementów prefabrykowanych stosowanych od lat oraz takich, które zostały wyprodukowane na specjalne zamówienie do zrealizowania jednego obiektu.

dr inż. Gerard Brzózka Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku

Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku

Płyty warstwowe zastosowane jako przegrody akustyczne stanowią rozwiązanie charakteryzujące się dobrymi własnościami izolacyjnymi głównie w paśmie średnich, jak również wysokich częstotliwości, przy obciążeniu...

Płyty warstwowe zastosowane jako przegrody akustyczne stanowią rozwiązanie charakteryzujące się dobrymi własnościami izolacyjnymi głównie w paśmie średnich, jak również wysokich częstotliwości, przy obciążeniu niewielką masą powierzchniową. W wielu zastosowaniach wyparły typowe rozwiązania przegród masowych (np. z ceramiki, elementów wapienno­ piaskowych, betonu, żelbetu czy gipsu), które cechują się kilkukrotnie wyższymi masami powierzchniowymi.

dr hab. inż. Tomasz Tański, Roman Węglarz Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA

Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA

W świetle zawiłości norm, wymogów projektowych oraz tych istotnych z punktu widzenia inwestora okazuje się, że problem doboru właściwego materiału staje się bardzo złożony. Materiały odpowiadające zarówno...

W świetle zawiłości norm, wymogów projektowych oraz tych istotnych z punktu widzenia inwestora okazuje się, że problem doboru właściwego materiału staje się bardzo złożony. Materiały odpowiadające zarówno za estetykę, jak i przeznaczenie obiektu, m.in. w budownictwie przemysłowym, muszą sprostać wielu wymogom technicznym oraz wizualnym.

dr inż. Jarosław Mucha Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków

Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków

Projektowanie jest początkowym etapem realizacji wszystkich inwestycji budowlanych, mającym decydujący wpływ na kształt, funkcjonalność obiektu, optymalność rozwiązań technicznych, koszty realizacji, niezawodność...

Projektowanie jest początkowym etapem realizacji wszystkich inwestycji budowlanych, mającym decydujący wpływ na kształt, funkcjonalność obiektu, optymalność rozwiązań technicznych, koszty realizacji, niezawodność i trwałość w zakładanym okresie użytkowania. Często realizacja projektowanych inwestycji wykonywana jest w połączeniu z wykorzystaniem obiektów istniejących, które są w złym stanie technicznym, czy też nie posiadają aktualnej dokumentacji technicznej. Prawidłowe, skuteczne i optymalne projektowanie...

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1)

Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1) Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1)

Kontynuując zagadnienia związane z analizą dokumentacji technicznej skupiamy się tym razem na omówieniu dokumentacji robót renowacyjnych.

Kontynuując zagadnienia związane z analizą dokumentacji technicznej skupiamy się tym razem na omówieniu dokumentacji robót renowacyjnych.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji

Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji

Wykonywanie wtórnych hydroizolacji przeciw wilgoci kapilarnej metodą iniekcji można porównać do ocieplania budynku. Obie technologie nie są szczególnie trudne, dopóki mamy do czynienia z pojedynczą przegrodą.

Wykonywanie wtórnych hydroizolacji przeciw wilgoci kapilarnej metodą iniekcji można porównać do ocieplania budynku. Obie technologie nie są szczególnie trudne, dopóki mamy do czynienia z pojedynczą przegrodą.

Materiały prasowe news Rynek silikatów – 10 lat rozwoju

Rynek silikatów – 10 lat rozwoju Rynek silikatów – 10 lat rozwoju

Wdrażanie nowych rozwiązań w branży budowlanej wymaga czasu oraz dużego nakładu energii. Polski rynek nie jest zamknięty na innowacje, jednak podchodzi do nich z ostrożnością i ocenia przede wszystkim...

Wdrażanie nowych rozwiązań w branży budowlanej wymaga czasu oraz dużego nakładu energii. Polski rynek nie jest zamknięty na innowacje, jednak podchodzi do nich z ostrożnością i ocenia przede wszystkim pod kątem korzyści – finansowych, wykonawczych czy wizualnych. Producenci materiałów budowlanych, chcąc dopasować ofertę do potrzeb i wymagań polskich inwestycji, od wielu lat kontynuują pracę edukacyjną, legislacyjną oraz komunikacyjną z pozostałymi uczestnikami procesu budowlanego. Czy działania te...

MIWO – Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych

Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych

W Polsce budynki drewniane to przede wszystkim domy jednorodzinne. Jak pokazują dane GUS, na razie stanowią 1% wszystkich budynków mieszkalnych oddanych do użytku w ciągu ostatniego roku, ale ich popularność...

W Polsce budynki drewniane to przede wszystkim domy jednorodzinne. Jak pokazują dane GUS, na razie stanowią 1% wszystkich budynków mieszkalnych oddanych do użytku w ciągu ostatniego roku, ale ich popularność wzrasta. Jednak drewno używane jest nie tylko przy budowie domów szkieletowych, w postaci więźby dachowej znajduje się też niemal w każdym domu budowanym w technologii tradycyjnej. Dlatego istotne jest, aby zwracać uwagę na bezpieczeństwo pożarowe budynków. W zwiększeniu jego poziomu pomaga izolacja...

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6)

Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6) Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6)

Integralną częścią projektowania budynków o niskim zużyciu energii (NZEB) jest minimalizacja strat ciepła przez ich elementy obudowy (przegrody zewnętrzne i złącza budowlane). Złącza budowlane, nazywane...

Integralną częścią projektowania budynków o niskim zużyciu energii (NZEB) jest minimalizacja strat ciepła przez ich elementy obudowy (przegrody zewnętrzne i złącza budowlane). Złącza budowlane, nazywane także mostkami cieplnymi (termicznymi), powstają m.in. w wyniku połączenia przegród budynku. Generują dodatkowe straty ciepła przez przegrody budowlane.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41)

Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41) Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41)

Wykonanie hydroizolacji wtórnej w postaci nieprzepuszczalnej dla wody konstrukcji betonowej jest rozwiązaniem dopuszczalnym, jednak technicznie bardzo złożonym, a jego skuteczność, bardziej niż w przypadku...

Wykonanie hydroizolacji wtórnej w postaci nieprzepuszczalnej dla wody konstrukcji betonowej jest rozwiązaniem dopuszczalnym, jednak technicznie bardzo złożonym, a jego skuteczność, bardziej niż w przypadku jakiejkolwiek innej metody, determinowana jest przez prawidłowe zaprojektowanie oraz wykonanie – szczególnie istotne jest zapewnienie szczelności złączy, przyłączy oraz przepustów.

Wybrane dla Ciebie

Odkryj trendy projektowania elewacji »

Odkryj trendy projektowania elewacji » Odkryj trendy projektowania elewacji »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? » Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Przeciekający dach? Jak temu zapobiec »

Przeciekający dach? Jak temu zapobiec » Przeciekający dach? Jak temu zapobiec »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Polecane produkty z branży budowlanej - Chemia budowlana »

Polecane produkty z branży budowlanej - Chemia budowlana » Polecane produkty z branży budowlanej - Chemia budowlana »

domni.pl Izolacja termiczna a płytki elewacyjne – co musisz wiedzieć, zanim ocieplisz i wykończysz dom?

Izolacja termiczna a płytki elewacyjne – co musisz wiedzieć, zanim ocieplisz i wykończysz dom? Izolacja termiczna a płytki elewacyjne – co musisz wiedzieć, zanim ocieplisz i wykończysz dom?

Wykończenie budynku z zewnątrz jest równie istotne, jak jego wnętrza. Odpowiednie ocieplenie zapewni komfort i zdrowie domownikom, obniży koszty ogrzewania i zużycie paliw grzewczych. Płytki elewacyjne...

Wykończenie budynku z zewnątrz jest równie istotne, jak jego wnętrza. Odpowiednie ocieplenie zapewni komfort i zdrowie domownikom, obniży koszty ogrzewania i zużycie paliw grzewczych. Płytki elewacyjne zewnętrzne sprawią natomiast, że budynek będzie odpowiednio zabezpieczony przed działaniem warunków atmosferycznych. Jaki materiał izolacyjny można stosować pod płytki elewacyjne z klinkieru? Czym kierować się wybierając płytki zewnętrzne, aby elewacja zachowała trwałość i estetyczny wygląd na lata?...

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Na czym polega fenomen technologii białej wanny »

Na czym polega fenomen technologii białej wanny » Na czym polega fenomen technologii białej wanny »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.