Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Wsparcie modernizacji budynków – przegląd dobrych praktyk europejskich

Raport Fali Renowacji 2022 (fragmenty)

| IZOLACJE 7/8/2022 | 2022-07-29
Zobacz przegląd dobrych praktyk europejskich dotyczących wsparcia modernizacji budynków

Zobacz przegląd dobrych praktyk europejskich dotyczących wsparcia modernizacji budynków

W numerze 6/2022 miesięcznika IZOLACJE publikowaliśmy fragmenty Raportu Fali Renowacji przedstawiające luki we wsparciu modernizacji budynków w Polsce. W drugiej części przedstawiamy rozwiązania stosowane w innych krajach europejskich.

Zobacz także

Diagnoza luk we wsparciu modernizacji budynków w Polsce

Diagnoza luk we wsparciu modernizacji budynków w Polsce Diagnoza luk we wsparciu modernizacji budynków w Polsce

Obecnie wszystkie kraje UE mierzą się z koniecznością przyspieszenia tempa i zwiększenia głębokości oraz zakresu modernizacji energetycznych budynków. Wiele z nich zaczęło już wdrażać polityki publiczne...

Obecnie wszystkie kraje UE mierzą się z koniecznością przyspieszenia tempa i zwiększenia głębokości oraz zakresu modernizacji energetycznych budynków. Wiele z nich zaczęło już wdrażać polityki publiczne mające na celu odpowiedzieć na to wyzwanie. Instrumenty stosowane przez poszczególne państwa różnią się pod wieloma względami, jednocześnie jednak można dostrzec pewne trendy, takie jak dążenie do integracji poszczególnych narzędzi, czy wzmocnienie zachęt dla kompleksowych inwestycji. W polskim systemie...

Rockwool Polska Profesjonalne elementy konstrukcyjne BIM dla budownictwa

Profesjonalne elementy konstrukcyjne BIM dla budownictwa Profesjonalne elementy konstrukcyjne BIM dla budownictwa

W nowoczesnym projektowaniu budynków standardem staje się technologia BIM (Building Information Modeling). Jest to złożony system informacji technicznej, który na podstawie trójwymiarowego modelu obiektu...

W nowoczesnym projektowaniu budynków standardem staje się technologia BIM (Building Information Modeling). Jest to złożony system informacji technicznej, który na podstawie trójwymiarowego modelu obiektu opisuje cechy zastosowanych rozwiązań.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Zrównoważone projektowanie – inspiracje ze świata

Zrównoważone projektowanie – inspiracje ze świata Zrównoważone projektowanie – inspiracje ze świata

Rocznie budynki odpowiadają za około 39 proc. globalnej emisji dwutlenku węgla związanej z zużyciem energii (World GBC – Circular Economy in the built environment waste hierarchy: Why recycling is the...

Rocznie budynki odpowiadają za około 39 proc. globalnej emisji dwutlenku węgla związanej z zużyciem energii (World GBC – Circular Economy in the built environment waste hierarchy: Why recycling is the last resort). Jeśli branża budowlana chce realizować ideę i cele ekorozwoju, musi odejść od podejścia „weź, wyprodukuj, wyrzuć”. Międzynarodowa firma Arup opracowała raport prezentujący zasady projektowania zgodnego z koncepcją regeneracyjną.

Budynki jednorodzinne

Upowszechnienie głębokiej i kompleksowej modernizacji energetycznej w sektorze budynków jednorodzinnych jest niezbędne dla powodzenia transformacji energetycznej w tym sektorze, zgodnie z krajowymi oraz europejskimi celami strategicznymi. Jednocześnie brak bezpośredniego wpływu państw na decyzje właścicieli budynków o przeprowadzeniu modernizacji energetycznej ogranicza kontrolę nad tym procesem. Dlatego tak ważne jest zapewnienie spójnego i atrakcyjnego zestawu instrumentów, które będą zachęcały właścicieli nieruchomości do inwestowania w rozwiązania optymalne z punktu widzenia długookresowych celów polityki w tym obszarze.

Wyzwania, takie jak uzyskanie odpowiedniej skali oraz głębokości modernizacji, czy też dotarcie do najmniej zamożnych właścicieli budynków, są powszechne w całej Unii Europejskiej. Dlatego też w dalszej części artykułu dokonano analizy doświadczeń z wdrażania niektórych rozwiązań wspierających modernizacje budynków w innych krajach (TABELA 1).

Domki letniskowe – jakie rozwiązania dotyczące ogrzewania warto zastosować?

tab1 fala renowacji

TABELA 1. Przykładowe polityki z krajów europejskich służące wsparciu kompleksowej modernizacji energetycznej budynków jednorodzinnych

Dotacje zachęcające do kompleksowej i głębokiej modernizacji energetycznej budynków

Maksymalny poziom możliwej do uzyskania dotacji jest powszechnie stosowanym parametrem określającym w praktyce, jakiego rodzaju inwestycje są wspierane przez dopłaty do modernizacji budynków. Zbyt nisko ustawiony limit zniechęci lub wręcz uniemożliwi beneficjentom podejmowanie bardziej ambitnych projektów, z kolei ograniczenia budżetowe oraz konieczność efektywnego wykorzystywania środków publicznych dyktują ostrożność w podnoszeniu tego pułapu.

Rozwiązaniem pozwalającym na połączenie efektywności oraz odpowiedniej skali wsparcia jest uzależnienie wysokości dotacji od osiąganego efektu. W tym kontekście dobrym przykładem jest niemiecki program parasolowy BEG (Bundesförderung für ­effiziente Gebäude). Powstał on na początku 2021 r. jako program zbierający ponad 10 istniejących wcześniej w Niemczech inicjatyw. W związku z tym kierowany jest do szerokiego zakresu podmiotów (zarówno osób fizycznych, jak i do jednostek administracji publicznej, firm zarządzających nieruchomościami, organizacji non-profit itd.) i oferuje wsparcie dla różnorodnych inicjatyw z zakresu renowacji budynków. Podzielony jest na trzy kategorie:

 • dla budynków mieszkalnych,
 • dla budynków niemieszkalnych i
 • dla projektów specjalnych.

Wsparcie wypłacane jest albo w formie bezpośredniej dotacji, albo w formie pożyczki z dotacją na spłatę.

W programie obowiązuje zasada, że im wyższa efektywność energetyczna zostanie osiągnięta w budynku w wyniku renowacji, tym wyższa dotacja na ten cel.

W przypadku, gdy co najmniej 55% energii potrzebnej na ogrzewanie budynku pochodzi ze źródeł odnawialnych, nieruchomość otrzymuje klasę EE, a dotacja na renowację jest wyższa o 5 p.p. Koszty kwalifikowalne inwestycji mogą wynieść do 150 tys. euro w przypadku remontu domu do osiągnięcia budynku z klasą energetyczną EE i do 120 tys. euro w pozostałych przypadkach. Maksymalny możliwy do uzyskania poziom dotacji to 50% kosztów kwalifikowanych, co przekłada się na maksymalnie 75 tys. euro dofinansowania.

Uczestnictwo w programie uwarunkowane jest koniecznością odbycia konsultacji energetycznej. Usługi specjalistycznego planowania energetycznego, nadzoru budowlanego i certyfikacji zgodności z zasadami zrównoważonego rozwoju są objęte dotacją 50%. Wysokość kosztów kwalifikowanych na planowanie energetyczne i nadzór budowlany w przypadku domów efektywnych wynosi maksymalnie 10 tys. euro dla domów jedno- i dwurodzinnych oraz maksymalnie 4 tys. euro na lokal mieszkalny w domu wielorodzinnym (z ograniczeniem maksymalnej kwoty, jeśli renowacja jest przeprowadzana w więcej niż jednym lokalu w budynku wielorodzinnym, do 40 tys. euro).

Wysokie poziomy dofinansowania, w porównaniu z polskimi programami (również po uwzględnieniu różnic w zarobkach między krajami), w połączeniu z powiązaniem efektów renowacji z wartością uzyskanego wsparcia premiują wykorzystanie środków publicznych do wdrażania kompleksowej i głębokiej modernizacji energetycznej. Wymóg strategicznego zaplanowania projektu inwestycyjnego służy optymalizacji procesu wydatkowania funduszy, przyczyniając się do przyspieszenia osiągnięcia krajowych celów redukcji emisji. [...]

Wyższe poziomy dotacji niż w polskich programach oferuje także flagowy czeski program Nová zelená úsporám, wdrażany od 2014 r. Program koncentruje się na wspieraniu działań energooszczędnych w budynkach jedno- i wielorodzinnych, w tym m.in. na zmniejszeniu energochłonności budynku, wymianie wysokoemisyjnych źródeł ciepła, zwiększeniu wykorzystywania odnawialnych źródeł energii czy instalacji efektywnych systemów wentylacyjnych, choć dotacje oferuje się w nim także na inne proekologiczne działania, takie jak m.in. stacje ładowania samochodów elektrycznych oraz nasadzenia zieleni miejskiej wokół budynków mieszkalnych.

Maksymalna intensywność dofinansowania w programie określona jest w przeliczeniu na metr kwadratowy i różni się w zależności od rodzaju inwestycji, ale sięga ona maksymalnie do 50% kosztów kwalifikowanych (nie licząc bonusów, z którymi można osiągnąć do 60% wsparcia). Zróżnicowanie uwarunkowane jest głębokością renowacji – inwestycje prowadzące do większych oszczędności energetycznych są wyżej premiowane. W budynku jednorodzinnym maksymalna możliwa do uzyskania kwota dotacji przeznaczona na termoizolację w trakcie całego okresu funkcjonowania programu ograniczona jest kwotą 650 tys. koron (ok. 123,7 tys. zł). [...]

Interesującym mechanizmem w programie czeskim jest system bonusów, również wprowadzony w 2021 r. Za połączenie różnego rodzaju działań realizowanych w ramach jednego projektu modernizacyjnego (np. ocieplenie przegród zewnętrznych wraz z dodatkową wymianą źródła ciepła) otrzymuje się o 10 tys. koron (ok. 1,9 tys. zł) więcej niż byłoby to możliwe w przypadku realizacji tych inwestycji oddzielnie. W ten sposób właściciele domów jednorodzinnych mogą uzyskać dodatkowo do 90 tys. koron (ok. 17 tys. zł), a właściciele budynków wielorodzinnych – do 120 tys. koron (ok. 23 tys. zł). Taki system ma na celu promowanie zintegrowanego podejścia do modernizacji budynku.

Ważnym wnioskiem z analizy rozwiązań stosowanych w Niemczech i Czechach jest fakt, że oba te programy są zintegrowane, oferują wsparcie dla bardzo szerokiego zakresu przedsięwzięć i różnego rodzaju podmiotów. Pokazuje to, że możliwe jest dofinansowanie szeroko zakrojonej wymiany źródeł ciepła i głębokiej termomodernizacji w ramach jednej platformy, co pozwala uprościć komunikację i promocję publicznego wsparcia dla modernizacji budynków, a także zachęca do kompleksowych modernizacji. [...]

Narzędzia podatkowe zintegrowane z systemem wsparcia głębokiej i kompleksowej modernizacji energetycznej budynków

Wykorzystanie ulgi podatkowej jako mechanizmu uzupełniającego pozostałe narzędzia wsparcia kompleksowej modernizacji energetycznej jest popularnym rozwiązaniem w wielu krajach europejskich. Stosuje je 10 krajów członkowskich UE, zgodnie z analizą JRC (2021), „Financing energy renovations at local and regional levels”, są to: Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Holandia, Niemcy, Polska, Portugalia, Szwecja i Włochy.

Do analizy wybrano instrumenty z Niemiec i Włoch, które podobnie jak w Polsce, funkcjonują na szeroką skalę, odróżniają się one jednak wyraźnie od polskiej ulgi termomodernizacyjnej poziomem dostępnego finansowania oraz wymaganiami względem efektów wspieranych renowacji.

Niemiecka ulga podatkowa na termomodernizację budynków została wprowadzona 1 stycznia 2020 r. Mogą z niej korzystać obywatele będący właścicielami nieruchomości mieszkalnych, które zostały zbudowane co najmniej 10 lat przed rozpoczęciem inwestycji w poprawę efektywności energetycznej budynku.

Do wspieranych inwestycji należą:

 • izolacja termiczna ścian, dachu i podłóg,
 • wymiana okien i drzwi zewnętrznych,
 • renowacja lub instalacja systemu wentylacyjnego,
 • renowacja systemu grzewczego,
 • instalacja systemów cyfrowych dla optymalizacji efektywności i zużycia energii,
 • optymalizacja pracy istniejących systemów grzewczych.

Ulga jest naliczana w momencie rozliczenia podatku dochodowego, zatem udział w programie nie wymaga oddzielnej procedury aplikacji. Odliczeniu od należnego podatku (a nie podstawy opodatkowania, jak w Polsce) podlega 20% poniesionych kosztów na inwestycję w okresie trzech kolejnych lat. Maksymalna kwota wsparcia w ramach ulgi wynosi 40 tys. euro na nieruchomość mieszkalną.

W ramach tej kwoty można odliczyć także 50% kosztów konsultacji energetycznej, która uwzględnia stworzenie planu renowacji budynku i nadzór nad wykonaniem prac. Doradztwo musi zostać przeprowadzone przez specjalistę zatwierdzonego przez Federalny Urząd ds. Gospodarki i Kontroli Eksportu (BAFA) lub przez specjalistę z listy ekspertów ds. efektywności energetycznej dla federalnych programów finansowania. Koszty konsultacji odliczane są bezpośrednio w bieżącym roku finansowym. Ulgi nie można łączyć z innymi dotacjami federalnymi lub regionalnymi w przypadku tej samej inwestycji, można jednak wykorzystać takie dotacje na inny projekt w obrębie tej samej nieruchomości (np. ocieplić dach z pomocą ulgi podatkowej, a renowację systemu grzewczego w tej samej nieruchomości przeprowadzić z pomocą środków pochodzących z innego programu).

Niemiecki system od polskiej ulgi termomodernizacyjnej odróżnia przede wszystkim poziom możliwych do osiągnięcia korzyści. W Polsce maksymalna wartość korzyści dla podatnika (pod warunkiem, że obejmuje go najwyższa stawka PIT) wynosi jedynie 17 tys. zł – maksymalne odliczenie w wysokości 53 tys. zł dotyczy bowiem podstawy opodatkowania, a nie kwoty należnego podatku. Wysoki poziom wsparcia i możliwość bezpośredniego odliczenia kosztów konsultacji w niemieckiej uldze stanowią zachętę do przyjęcia kompleksowego podejścia do modernizacji budynków.

Popularny program odliczeń podatkowych funkcjonuje także we Włoszech. Program Superbonus dzieli się na wariant Super Ecobonus dla renowacji mających na celu poprawę efektywności energetycznej oraz Super Sismabonus, zachęcający do wdrażania w budynkach adaptacji antysejsmicznych. O ulgę mogą ubiegać się osoby fizyczne, a także inne podmioty zarządzające nieruchomościami mieszkaniowymi.

W obecnym kształcie Super Ecobonus polega na odliczeniu od kwoty należnego podatku dochodowego 110% kosztów poniesionych na inwestycje termomodernizacyjne w okresie od lipca 2020 r. do czerwca 2022 r., do podziału w pięciu rocznych ratach, a dla części wydatków poniesionych w 2022 r. w czterech rocznych składkach w tej samej wysokości.

Zwiększenie poziomu dofinansowania w ramach programu Superbonus stanowiło część włoskiego planu odbudowy po pandemii, miało więc na celu – oprócz zmniejszenia zużycia energii oraz emisji – również pobudzenie aktywności w sektorze budowlanym.

Zakwalifikowanie inwestycji do programu Superbonus wymaga, by uwzględniała ona co najmniej jedno z działań obowiązkowych, do których należą:

 • docieplenie przegród zewnętrznych budynku,
 • wymiana systemów grzewczych na systemy scentralizowane,
 • wymiana systemów grzewczych w budynkach jednorodzinnych lub w nieruchomościach wewnątrz budynków wielorodzinnych, które funkcjonują niezależnie i posiadają jedno lub więcej niezależnych wejść z zewnątrz.

Przy zapewnieniu co najmniej jednego z powyższych działań, odliczeniu podlegać mogą także koszty wybranych pozostałych inwestycji w modernizację budynku, wykonywanych w ramach tego samego projektu, takich jak m.in. instalacja paneli fotowoltaicznych czy usunięcie barier architektonicznych. Warunkiem przyznania ulgi Super Ecobonus jest uzyskanie efektu poprawy efektywności energetycznej budynku lub jednostki mieszkalnej wewnątrz budynku wielorodzinnego o co najmniej dwie klasy energetyczne. [...]

Przykład mechanizmu włoskiego zwraca uwagę przede wszystkim mierzalnymi celami, stawianymi przed dofinansowywanymi projektami: dla uzyskania ulgi wymagane jest wyraźne zwiększenie efektywności energetycznej budynku oraz inwestycja w jedno z promowanych działań termomodernizacyjnych.

Atrakcyjność tego instrumentu zwiększa bardzo wysoki poziom odliczenia kosztów kwalifikowanych i wysoki limit dofinansowania, który pozwala na realizację zaawansowanych projektów termomodernizacyjnych.

Istotna dla gospodarstw o niskich dochodach jest także opcja przekazania możliwości skorzystania z ulgi na firmę realizującą inwestycję lub bank, który ją finansuje. Przy tym poziom dotacji przewyższający 100% kosztów kwalifikowanych pozwala pokryć koszty kredytu.

Szereg krajów korzysta też z instrumentu, jakim jest obniżona stawka VAT dla materiałów i usług wykorzystanych w ramach termomodernizacji budynków. Rozwiązanie to było wprowadzane m.in. na Węgrzech, w Holandii, Luksemburgu czy we Francji. Tego rodzaju zachęta podatkowa ma jednak niższą efektywność, ze względu na oczekiwaną niższą skalę potencjalnych korzyści dla beneficjenta, której otrzymanie pozostaje obarczone również dosyć złożonymi wymaganiami proceduralnymi. [...]

Inkluzywne rozwiązania dla najmniej zamożnych beneficjentów

Jednym z wyzwań dla modernizacji zasobów sektora budowlanego pozostaje modernizacja budynków należących do najmniej zamożnych gospodarstw domowych. W licznych politykach wsparcia renowacji w Unii Europejskiej często stosuje się podwyższone poziomy finansowania dla osób dysponujących niskimi dochodami, jednak wyraźna poprawa efektywności energetycznej w tym sektorze wymaga także dodatkowych działań ułatwiających skorzystanie z pomocy.

Do skutecznych w tym względzie programów wsparcia należy działający w Szkocji program Warmer Homes Scotland, który od momentu powstania w 2015 r. został wykorzystany do renowacji ponad 25 tys. nieruchomości. Skala renowacji osiągnięta w Szkocji za pomocą Warmer Homes Scotland pozwoliłaby na renowację ok. 174 tys. budynków w Polsce. Roczny budżet tego programu wynosi 50 mln funtów.

Celem tego mechanizmu pomocowego jest poprawa efektywności energetycznej za pomocą działań takich jak m.in. wymiana źródła ciepła, izolacja przegród zewnętrznych czy wykorzystanie OZE. Dostęp do programu uzyskują osoby, które:

 • są właścicielami lub najemcami nieruchomości, która pozostawała ich główną siedzibą przez ostatnich 12 miesięcy, będącej przedmiotem działań w programie,
 • mieszkają w budynku o dostatecznie niskiej klasie energetycznej i o powierzchni nie większej niż 230 stóp kwadratowych,
 • mieszkają w budynku, którego stan nie podważa zasadności inwestycji w modernizację energetyczną bez podjęcia dodatkowych działań (unikanie fragmentarycznych inwestycji w budynki niespełniające minimalnych standardów jakości niezwiązanych ze wskaźnikami energetycznymi),
 • nie otrzymały wsparcia z programu w ostatnich pięciu latach.

Dodatkowym kryterium jest otrzymywanie jednego z wybranych świadczeń socjalnych, przeznaczonych dla osób niezdolnych do pracy lub w trudnym położeniu materialnym.

W przypadku kwalifikacji do programu w większości przypadków całość kosztów modernizacji budynku pokrywana jest ze środków rządowych. Bardziej kosztowne przedsięwzięcia wymagają nakładu własnego beneficjenta, któremu w tym przypadku oferuje się kredyt bez marży zarządzany przez organizację non-for-profit. [...]

Również Irlandia oferuje zakrojone na szeroką skalę narzędzie wsparcia najuboższych gospodarstw domowych w zakresie renowacji budynków. Program Better Energy Warmer Homes Scheme koncentruje się na działaniach związanych z modernizacją domów jednorodzinnych, w tym uszczelnianiem przegród zewnętrznych, efektywnym oświetleniem, wymianą okien i centralnych systemów ogrzewania. Program kierowany jest do osób mieszkających we własnych nieruchomościach, zamieszkanych przed 2006 r. i o klasie energetycznej BER na poziomie C i niższym (w razie braku dokumentacji dotyczącej klasy energetycznej, pracownicy zarządzającego programem urzędu Sustainable Energy Authority of Ireland (SEAI) organizują bezpłatne badanie w tym zakresie). Jeśli taka osoba dodatkowo kwalifikuje się także do jednego z programów socjalnych, to uzyskuje możliwość uczestnictwa w programie, a koszty renowacji zostają w całości pokryte przez środki publiczne.

Podobnie jak w przypadku Szkocji, to irlandzcy urzędnicy zajmują się w całości procesem modernizacji budynku (również – jak w przypadku Szkocji – są one przeprowadzane za sprawą zakontraktowanych podwykonawców). [...]

W systemowy sposób do rozwiązywania kwestii ubóstwa energetycznego podchodzi też m.in. Francja. W tym celu w ramach parasolowego programu MaPrimeRénov uruchomiono ścieżkę MaPrimeRénov Sérénité, która z początkiem 2022 r. zastąpiła funkcjonujący od 2010 r. program Habiter Mieux Sérénité, którego skala w 2020 r. sięgnęła ok. 52 tys. renowacji rocznie w gospodarstwach domowych o najniższych dochodach.

W ramach ścieżki MaPrimeRénov Sérénité pomoc oferowana jest osobom spełniających kryteria dochodowe, które są właścicielami nieruchomości, stanowiącej ich główną siedzibę i ukończoną co najmniej 15 lat przed datą złożenia wniosku o dotację. Prace wykonywane w ramach programu muszą umożliwić zwiększenie efektywności energetycznej o co najmniej 35%. Dotacja pokrywa 35% lub 50% całkowitego kosztu wykonywanych prac (których wartość może wynieść do 30 tys. euro netto lub do 50 tys. euro netto w przypadku renowacji najbardziej zaniedbanych nieruchomości), w zależności od kategorii dochodowej, do której zakwalifikowany zostanie beneficjent. Dotację można łączyć z wypłatami innych programów pomocowych; oferowane są też bonusy za renowację budynków z najniższych kategorii energetycznych oraz za doprowadzenie ich do najwyższych standardów.

W porównaniu z polskim programem STOP SMOG, również nakierowanym na pomoc najmniej zamożnym gospodarstwom domowym, francuskie rozwiązanie wykazuje kilka kluczowych różnic.

 • Po pierwsze, samorządy pełnią rolę wspierającą dla państwowej agencji, zajmującej się zarządzaniem programem.
 • Po drugie, rozwiązanie to zakłada współpracę między władzami lokalnymi, państwowym organem zarządzającym pomocą oraz firmami dostarczającymi energooszczędne rozwiązania, co umożliwia lepszy przepływ informacji i efektywniejsze wykorzystanie środków bez obciążania nowym i złożonym zadaniem samorządów gmin.

W wymienionych przykładach warte naśladowania dobre praktyki to przede wszystkim przejęcie w pełni przez podmioty zarządzane przez agencje państwowe procesu wdrażania inwestycji w modernizację energetyczną budynków należących do najmniej zamożnych obywateli.

Taki mechanizm próbowano wdrożyć także w Polsce za pośrednictwem programu STOP SMOG. W szkockim i francuskim modelu funkcję podmiotu zarządzającego pełni jednak jeden certyfikowany przez państwową agencję ekspert, a nie – jak w Polsce – jednostka w administracji samorządowej zajmująca się wdrożeniem programu.

Wśród innych dobrych praktyk warto także zwrócić uwagę na stosowanie świadczeń socjalnych jako kryterium dopuszczającego potencjalnych beneficjentów do programu. Taka procedura ułatwia weryfikację spełniania kryteriów dochodowych (stosowanych w polskich programach wsparcia), a ponadto poszerza definicję najbardziej potrzebujących właścicieli domów jednorodzinnych o osoby, których dochody nie należą do najniższych, ale które także borykają się ze znaczącymi trudnościami. [...]

Punkty kompleksowej obsługi – One-Stop-Shopy

Wprowadzenie punktów kompleksowej obsługi pozwala na indywidualne i profesjonalne dostosowanie rodzaju renowacji do konkretnego budynku, maksymalizując możliwą do osiągnięcia poprawę efektywności energetycznej. Ułatwienia w dostępie do informacji i indywidualne poradnictwo pomagają w promocji wiedzy na temat oszczędności możliwych do osiągnięcia, przyczyniając się do wzrostu zainteresowania wdrażaniem kompleksowych modernizacji energetycznych. [...]

We Francji powstała usługa FranceRenov, wspierana przez państwo wraz z władzami lokalnymi i pilotowana przez L'agence nationale de l'habitat (L'anah - Narodową Agencję Mieszkalnictwa). Składa się ona z portalu informacyjnego, przez który można wysłać zgłoszenie, infolinii, która łączy bezpośrednio z konsultantami programu oraz 450 punktów stacjonarnych w kraju, gdzie pracują doradcy energetyczni zajmujący się sprawowaniem nadzoru nad pełną usługą wykonywaną w ramach MaPrimeRénov Sérénité, a w szczególności zajmują się diagnozą stanu mieszkaniowego (oceną energetyczną, diagnozą budynku itp.), pomocą w przygotowaniu dokumentacji, finansowania i monitoringiem projektu oraz organizacją kontaktu do współpracujących z programem wykwalifikowanych wykonawców.

Znacznie bardziej zintegrowane podejście do wsparcia obsługi inwestora oferuje Irlandia, gdzie współpraca z firmą działającą według formuły One-Stop-Shop Service jest jedną z opcji uzyskania dofinansowania na modernizację energetyczną budynku. Rozwiązanie to jest oparte o umowy między prywatnymi firmami a rządową agencją Sustainable Energy Authority of Ireland (SEAI). Zakontraktowane firmy zarządzają w pełni całym procesem renowacji: wykonaniem oceny poziomu efektywności, aplikacją o grant, przypisaniem wykonawcy i nadzorem nad standardem wykonywanych prac. [...]

W regionie Europy Środkowo-Wschodniej na wdrożenie tego rodzaju usługi zdecydowały się m.in. Czechy. Stworzono tam Centra Konsultacji i Informacji Energetycznej (EKIS), które są dostępne w 60 lokalizacjach w całym kraju. Za pośrednictwem EKIS można bezpłatnie uzyskać profesjonalną informację na temat energooszczędnego oświetlenia, odpowiedniej izolacji, właściwego źródła ciepła, planowania modernizacji energetycznej domów jednorodzinnych oraz stworzyć duże projekty z zakresu energooszczędnego budownictwa.

Certyfikowani przez Ministerstwo Przemysłu i Handlu eksperci oferują także pomoc w składaniu wniosku o dotację i przy innych czynnościach administracyjnych niezbędnych w celu uzyskania dotacji. Do EKIS może zwrócić się każdy – obywatele, przedsiębiorcy i firmy, a także przedstawiciele władz lokalnych.

Czeska oferta jest mniej kompleksowa niż irlandzkie czy francuskie One-Stop-Shopy, jako że nie obejmuje indywidualnego prowadzenia projektu przez eksperta, a jedynie porady i pomoc w przygotowaniu dokumentów.

Zaprezentowane modele organizacji punktów kompleksowej obsługi różnią się od siebie zakresem oferowanych usług. W porównaniu do przedstawionych praktyk z innych krajów europejskich, wdrażany w Polsce przez NFOŚiGW projekt doradztwa energetycznego w największym stopniu skupia się jedynie na przedstawieniu informacji o możliwościach zwiększenia efektywności energetycznej i nie obejmuje pomocy praktycznej przy wypełnianiu wniosku czy realizacji projektu. [...]

Budynki publiczne

Wdrożenie narzędzi wsparcia kompleksowej modernizacji energetycznej w sektorze budynków publicznych jest częściowo łatwiejsze niż w przypadku budynków jednorodzinnych ze względu na fakt, że są one kierowane do instytucji, a nie gospodarstw domowych.

Z drugiej strony, potrzeby w sektorze budynków publicznych są o wiele bardziej zróżnicowane, co przekłada się na konieczność zastosowania bardziej elastycznych instrumentów wsparcia ich modernizacji, które jednocześnie zapewniają osiągnięcie daleko idącej poprawy efektywności energetycznej.

W dalszej części przedstawiono analizę wybranych polityk z krajów europejskich w trzech obszarach wskazanych w TABELI 2.

tab2 fala renowacji

TABELA 2. Przykładowe polityki z krajów europejskich służące wsparciu kompleksowej modernizacji energetycznej budynków publicznych

Jednolite, ambitne wytyczne dot. standardu modernizacji budynków publicznych

Wsparcie rządowe dla renowacji mających na celu zwiększanie efektywności energetycznej budynków publicznych często nie jest uzależnione od osiąganego efektu inwestycji. Są jednak kraje europejskie, które wpisały do swoich polityk takie mechanizmy.
Przykładem takiej praktyki jest wdrażany we Włoszech program Conto Termico dla administracji publicznej, w którym można uzyskać dofinansowanie do 65% wartości inwestycji. Ten poziom intensywności dotacji dostępny jest jednak jedynie wtedy, gdy w wyniku przekształcenia budynek osiąga standard nZEB.

Do działań, które można sfinansować za pomocą tych środków należą:

 • poprawa izolacji termicznej przegród zewnętrznych,
 • wymiana okien i szyb na odpowiedniki o mniejszym rozpraszaniu ciepła oraz wprowadzenie ekranów,
 • wymiana systemów oświetleniowych na bardziej wydajne,
 • wymiana systemów ogrzewania i chłodzenia na technologie o wysokiej wydajności,
 • produkcja energii cieplnej ze źródeł odnawialnych,
 • wprowadzenie zaawansowanych systemów sterowania i zarządzania oświetleniem oraz wentylacją.

W każdym przypadku inwestycji realizowanych z pomocą Conto Termico, dotacja pokrywa 100% kosztów sporządzenia diagnozy energetycznej, realizowanej w celu określenia koniecznej do przeprowadzenia interwencji. Program można łączyć z innymi dofinansowaniami pod warunkiem, że suma wkładów środków publicznych nie przekracza 100%.

W Niemczech długoterminowa strategia renowacji budynków zakłada modernizację wszystkich budynków publicznych do co najmniej drugiego najbardziej wydajnego poziomu energetycznego (wg klasyfikacji KfW). W związku z tym adresowana do gmin niemiecka oferta finansowania tego typu inwestycji, stanowiąca integralną część parasolowego programu BEG, kładzie nacisk na efekty: intensywność wsparcia jest tym wyższa, im wyższy poziom efektywności energetycznej uzyska budynek na skutek interwencji.

Gmina może otrzymać do 50% dofinansowania, jeśli planuje całościowy remont nieruchomości lub dofinansowanie o mniejszej intensywności, jeśli zdecyduje się tylko na jeden z wybranych środków zwiększających efektywność, wśród których dotowane są:

 • renowacja przegród zewnętrznych budynku (izolacja, ochrona przed ciepłem w okresie letnim,
 • montaż/wymiana okien lub drzwi
 • oraz technologia systemowa (np. ogrzewanie, systemy klimatyzacji/wentylacji, oświetlenie, automatyka budynku i pomiary, technologie sterowania i regulacja).

Koszty kwalifikowane inwestycji mogą wynieść do 30 mln euro dla jednego budynku.

Za pomocą pożyczki z dotacją na jej spłatę gminy mogą sfinansować całość kosztów kwalifikowanych remontu z dowolnie wybranym okresem kredytowania (ale nie dłuższym niż 30 lat) z oprocentowaniem stałym na okres 10 lat.

Skorzystanie z doradztwa energetycznego jest konieczne do zakwalifikowania projektu do programu. Jest ono realizowane za pomocą zatwierdzonych federalnie ekspertów energetycznych, a jego koszty mogą być pokryte z dotacji w wysokości do 80%.

Oba przykłady – niemiecki i włoski – stanowią dobrą praktykę w zakresie finansowania projektów dla administracji publicznej ze względu na uzależnienie intensywności dofinansowania od docelowego poziomu efektywności energetycznej osiąganego przez budynek, a nie od skali zmiany, osiąganej za pomocą renowacji.

Programy promują także strategiczne podejście do renowacji, dofinansowując w wysokim stopniu stworzenie projektu podniesienia efektywności energetycznej dla modernizowanego budynku przez wykwalifikowanych ekspertów.

Kolejny dobry przykład wdrażania kompleksowego i odpowiedzialnego podejścia do modernizacji budynków publicznych stanowi realizowany w Irlandii pilotażowy program renowacji budynków szkół. Jego celem jest ograniczenie zużycia energii oraz emisji z tych budynków o 51%.

W 2022 r. do pilotażu wybrano pięć szkół, w których testowane będą różne rozwiązania z zakresu głębokiej renowacji i niskoemisyjnych systemów grzewczych. Budynki dobierane są do pilotażu w ten sposób, aby odzwierciedlały szerokie spektrum wyzwań, na jakie mogą natrafić irlandzkie samorządy w trakcie wdrażania kompleksowej i głębokiej modernizacji energetycznej w budynkach szkolnych. [...]

Cyfryzacja i centralna integracja danych o efektywności energetycznej budynków publicznych

Obiecującym obszarem pozwalającym osiągnąć znaczną poprawę efektywności energetycznej budynków publicznych oraz przyspieszyć tempo modernizacji zasobu budowlanego jest zwiększenie skali wykorzystywania obecnie istniejących, dużych wolumenów danych o właściwościach energetycznych istniejących budynków. Analiza tych danych pozwoliłaby m.in. agregować i bardziej efektywnie zaspokajać popyt na renowacje, poprawić jakość funkcjonowania systemów zarządzania zapotrzebowaniem na energię i udoskonalić procesy planowania urbanistycznego. Wymaga to jednak spójnej metodologii zbierania danych, integrowania i przetwarzania wynikających z nich informacji.

Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań w zakresie zbierania danych z sektora budynków rozpoczął już szereg krajów europejskich. Chorwacja do 2030 r. planuje objąć wszystkie budynki publiczne i oświetlenie publiczne Systemem Zarządzania Informacją Energetyczną (Energy Management Information System – EMIS). Wdrożenie systemu zostało już rozpoczęte, a analizy konsumpcji energii w budynkach publicznych przed renowacją i po zmianach są już stosowane w praktyce.

Zaawansowane wykorzystanie dużych wolumenów danych w sektorze budynków rozpoczęły także Włochy, gdzie powstała baza danych państwowych nieruchomości, której celem jest obniżanie kosztów wykorzystania budynków publicznych i optymalizacja zarządzania nimi. Stworzono także narzędzie informatyczne do oceny efektywności wszystkich publicznych budynków, umożliwiające porównanie ich do wspólnego punktu odniesienia oraz zaplanowanie niezbędnych działań modernizacyjnych w najbardziej tego potrzebujących budynkach.

Obowiązek zbierania danych o efektywności energetycznej dla wszystkich nieruchomości publicznych wprowadziły także Węgry oraz Hiszpania. Inicjatywy nakierowane na większe wykorzystanie danych w zarządzaniu budynkami rozwijają się również w Skandynawii.

W Finlandii powstała platforma wymiany danych TERRA, umożliwiająca samorządom i zarządzającym budynkami publicznymi monitorowanie zużycia energii bez konieczności samodzielnego organizowania systemu. Natomiast w Szwecji na bazie współpracy pomiędzy Szwedzkim Stowarzyszeniem Władz Samorządowych i Regionów i podmiotami zarządzającymi państwowymi nieruchomościami powstało forum współpracy Offentliga fastighether, w którym wymiana danych dotyczy m.in. renowacji zwiększających efektywność energetyczną, oświetlenia publicznego i zużycia energii w szkołach. Natomiast Dania, dzięki wprowadzeniu w 2007 r. wymogu stosowania technologii BIM24 w procesach zamówień publicznych (zaczynając najpierw od projektów dotyczących renowacji i zakwaterowania socjalnego, a następnie rozszerzając tę zasadę na wszystkie zamówienia publiczne) stała się jednym z europejskich liderów wdrożenia tej technologii.

Przytoczone projekty z krajów europejskich pokazują, że skala i zakres wykorzystania popartej danymi wiedzy w zarządzaniu budynkami publicznymi rośnie. Szczegółowe dane na temat skuteczności modernizacji budynków pozwalają także wzmocnić proces planowania kompleksowej i głębokiej modernizacji energetycznej zasobów budowlanych, sprzyjając także komunikacji i promocji działań w tym zakresie.

Wsparcie dla modernizacji budynków zabytkowych

Poprawa efektywności energetycznej budynków zabytkowych stanowi specyficzne wyzwanie z punktu widzenia celów strategicznych: stanowią one często najbardziej energochłonne budynki w zasobie, których renowacja powinna zostać potraktowana priorytetowo, jednak nie można ich poddać standardowym działaniom termomodernizacyjnym ze względu na konieczność ochrony ich wartości historycznej. Ponadto budynki zabytkowe, ze względu na swoje szczególne cechy konstrukcyjne, różniące się od budownictwa współczesnego, mają szczególną charakterystykę higrotermiczną, która czyni je szczególnie wrażliwymi na zmiany temperatury i wilgotności.

Poprawa standardu energetycznego tych budynków jest możliwa, wymaga ona jednak połączenia eksperckiej wiedzy historycznej i tej dotyczącej efektywności energetycznej.

W celu wymiany wiedzy i doświadczeń z zakresu renowacji budynków zabytkowych we Francji stworzono cyfrowe centrum zasobów dla „odpowiedzialnej renowacji”. Skierowany do specjalistów budowlanych portal zawiera ewidencję eksperckich opracowań na ten temat, informacje na temat efektów stosowania wybranych działań, case studies, narzędzia wspierające podejmowanie decyzji itp.

Portal zbierający informacje na temat utrzymywania budynków zabytkowych uruchomiła także Holandia. Oprócz fachowej wiedzy, za jego pośrednictwem można także wyszukać firmy usługowe profesjonalnie zajmujące się konserwacją zabytków oraz doradztwem energetycznym w przypadku takich budynków.

Na portalu udostępniono także narzędzie, które na podstawie wprowadzonych informacji o zabytku przybliża możliwe do wykonania w nim rodzaje renowacji oraz sugeruje dostępne dla tego rodzaju zmian finansowanie. Stworzono również oddzielną witrynę, poświęconą wyłącznie szczegółowym zagadnieniom technicznym związanym ze zwiększaniem efektywności energetycznej budynków zabytkowych.

Ponadto fundacja konserwacji zabytków ERM opracowała specjalną metodę planowania modernizacji DuMo, która ułatwia zrównoważenie działań na rzecz efektywności energetycznej budynku a ochroną jego wartości historycznej. Określenie profilu DuMo dla budynku pozwala wybrać dla niego jedną z 20 opracowanych przez ekspertów z ERM strategii renowacji.

Wśród dostępnych rodzajów wsparcia modernizacji energetycznej budynków zabytkowych w Holandii znajdują się również preferencyjne pożyczki na zwiększenie efektywności energetycznej zabytku. Warunki i dostępność finansowania różnią się w zależności od klasy zabytku.

Renowacje zabytków narodowych mogą zostać sfinansowane pożyczką z Narodowego Funduszu Renowacyjnego (Restauratiefonds). W takim wypadku Fundusz pokrywa także wartość porady udzielanej przez ekspertów ds. zrównoważonego rozwoju zabytków, pracujących w ramach metodologii DuMo (dotacja na poradę wynosi do 1 tys. euro). Wysokość pożyczki z Funduszu Renowacyjnego zależna jest od inwestycji w działania oszczędzające energię, a jej oprocentowanie jest niskie i stałe. [...]

Renowacja budynków zabytkowych została uwzględniona w długookresowej strategii renowacji budynków w Niemczech. Podobnie jak inne rodzaje budynków, jest ona objęta parasolowym programem dotacyjnym BEG. Poziom dotacji na zwiększenie efektywności energetycznej zabytków możliwy do uzyskania wynosi 17,5%, a maksymalna wartość przyznanego dofinansowania nie może być wyższa niż 175 euro/m2 powierzchni użytkowej.

Specjalne wsparcie finansowe dla renowacji budynków zabytkowych przewidziane jest też na Słowacji, gdzie dokonano oddzielnej alokacji środków na ten cel.

Niniejszy artykuł stanowi fragment Raportu Fali Renowacji.  Całość Raportu jest dostępna na stronie www.falarenowacji.pl

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera! 

Komentarze

Powiązane

Małgorzata Kośla Oznakowanie ekologiczne budynków i wyrobów budowlanych

Oznakowanie ekologiczne budynków i wyrobów budowlanych Oznakowanie ekologiczne budynków i wyrobów budowlanych

Oznakowanie ekologiczne budynków i wyrobów budowlanych jest koniecznością w zakresie zrównoważonego budownictwa. Jednak wybór systemu certyfikacji nie jest prosty. Od czego zależy oznakowanie ekologiczne...

Oznakowanie ekologiczne budynków i wyrobów budowlanych jest koniecznością w zakresie zrównoważonego budownictwa. Jednak wybór systemu certyfikacji nie jest prosty. Od czego zależy oznakowanie ekologiczne budynków i wyrobów budowlanych? Przede wszystkim od lokalizacji, standardów obowiązujących w danym kraju, a także przeznaczenia budynku. Bez względu na jego rodzaj, każdy system weryfikacyjny ma za zadanie poprawić jakość życia, zmniejszyć ingerencję w środowisko naturalne oraz dbać o wykorzystywanie...

Małgorzata Kośla news Budowa domów do 70 m2 bez pozwolenia – jak korzystać z darmowych projektów domów?

Budowa domów do 70 m2 bez pozwolenia – jak korzystać z darmowych projektów domów? Budowa domów do 70 m2 bez pozwolenia – jak korzystać z darmowych projektów domów?

Przepisy powiązane z tzw. Polskim Ładem budzą niemałe kontrowersje. Wśród nowych ustaleń są zarówno pozytywne, jak i negatywne zmiany. Budowa domów do 70 m2 bez pozwolenia to jedno założeń programu, w...

Przepisy powiązane z tzw. Polskim Ładem budzą niemałe kontrowersje. Wśród nowych ustaleń są zarówno pozytywne, jak i negatywne zmiany. Budowa domów do 70 m2 bez pozwolenia to jedno założeń programu, w którym z jednej strony możemy zyskać, z drugiej zaś stracić. Rząd opublikował niedawno wyniki konkursu na bezpłatny projekt domu do 70 m2. 38 zwycięskich propozycji ma pomóc inwestorom i odciążyć ich finansowo. Dowiedz się, jak i kiedy będzie można skorzystać z darmowych projektów domów do 70 m2 bez...

Materiały prasowe news Polska przyjęła strategię w zakresie renowacji budynków

Polska przyjęła strategię w zakresie renowacji budynków Polska przyjęła strategię w zakresie renowacji budynków

Rada Ministrów przyjęła Długoterminową Strategię Renowacji Budynków (DSRB). Dzięki jej realizacji poprawi się efektywność energetyczna budynków, jakość powietrza, a także komfort życia mieszkańców i spadnie...

Rada Ministrów przyjęła Długoterminową Strategię Renowacji Budynków (DSRB). Dzięki jej realizacji poprawi się efektywność energetyczna budynków, jakość powietrza, a także komfort życia mieszkańców i spadnie emisja CO2. Powstaną również nowe miejsca pracy przy termomodernizacji budynków.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Raport BPIE: czyli gdzie jest Polska w zakresie efektywności energetycznej

Raport BPIE: czyli gdzie jest Polska w zakresie efektywności energetycznej Raport BPIE: czyli gdzie jest Polska w zakresie efektywności energetycznej

W styczniu 2022 r. Buildings Performance Institute Europe opublikował raport „Ready for carbon neutral by 2050? Assessing ambition levels in new building standards across the EU” w kontekście wymagań dyrektywy...

W styczniu 2022 r. Buildings Performance Institute Europe opublikował raport „Ready for carbon neutral by 2050? Assessing ambition levels in new building standards across the EU” w kontekście wymagań dyrektywy EPBD oraz średnio- (2030) i długoterminowych (2050) ambicji UE w zakresie dekarbonizacji. Niniejszy raport zawiera ocenę i porównanie poziomów ambicji nowych standardów budowlanych w sześciu krajach: Flandria, Francja, Niemcy, Włochy, Polska i Hiszpania.

Maciej Boryczko, radca prawny, Piotr Tracz, adwokat Zasady gwarancji w budownictwie

Zasady gwarancji w budownictwie Zasady gwarancji w budownictwie

Mówi się, że najlepsze umowy to takie, które w zapomnieniu tkwią w zakurzonym segregatorze. Realizacja umowy poszła sprawnie – wszystkie strony wywiązały się ze swych zobowiązań w terminie, w tym zrealizowały...

Mówi się, że najlepsze umowy to takie, które w zapomnieniu tkwią w zakurzonym segregatorze. Realizacja umowy poszła sprawnie – wszystkie strony wywiązały się ze swych zobowiązań w terminie, w tym zrealizowały płatności, zachowały terminy etc. Słowem, nie było potrzeby wracać do warunków współpracy. Nie zawsze jest tak pięknie, wszak wiadomo – umowę przygotowuje się na złe czasy, więc od czasu do czasu trzeba do umowy wrócić. I wówczas, gdy coś pójdzie niezgodnie z założeniami, umowy przechodzą prawdziwy...

dr Barbara Lucyna Pietruszka, dr inż. Ewa Sudoł, dr inż. Ewelina Kozikowska, mgr inż. Marcin Czarnecki, mgr inż. Maria Wichowska Wykorzystanie kompozytów na bazie odpadów pokonsumenckich w sektorze budowlanym

Wykorzystanie kompozytów na bazie odpadów pokonsumenckich w sektorze budowlanym Wykorzystanie kompozytów na bazie odpadów pokonsumenckich w sektorze budowlanym

W ramach projektu B+R CEPLAFIB (LIFE17 ENV/SI/000119), finansowanego z Programu LIFE [12], wytworzono innowacyjne materiały kompozytowe, które mogą być stosowane w różnych gałęziach przemysłu, w tym w...

W ramach projektu B+R CEPLAFIB (LIFE17 ENV/SI/000119), finansowanego z Programu LIFE [12], wytworzono innowacyjne materiały kompozytowe, które mogą być stosowane w różnych gałęziach przemysłu, w tym w budownictwie. Opracowane materiały w 100% pochodzą z recyklingu polietylenowych (PE) i polipropylenowych (PP) odpadów pokonsumenckich oraz papieru gazetowego. Testowano formuły mieszanek, różniące się zawartością włókien, środków sprzęgających i modyfikatorów udarności. Wynikiem prowadzonych prac było...

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Rozporządzenie w sprawie ekoprojektu dla produktów zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju (REZP)

Rozporządzenie w sprawie ekoprojektu dla produktów zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju (REZP) Rozporządzenie w sprawie ekoprojektu dla produktów zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju (REZP)

Choć w ostatnich latach poczyniono postępy, wpływ konsumpcji na środowisko wciąż wykracza poza bezpieczny dla ludzkości obszar działania, ponieważ na kilka sposobów przekraczamy granice planety w UE. W...

Choć w ostatnich latach poczyniono postępy, wpływ konsumpcji na środowisko wciąż wykracza poza bezpieczny dla ludzkości obszar działania, ponieważ na kilka sposobów przekraczamy granice planety w UE. W skali globalnej połowa wszystkich emisji gazów cieplarnianych i 90% utraty bioróżnorodności jest powodowana przez wydobycie i przetwarzanie surowców pierwotnych, a wciąż dominujący w naszej gospodarce model liniowy „weź → wytwórz → pozbądź się” prowadzi do znacznego marnotrawstwa zasobów.

mgr inż. Karol Kuczyński Na co zwrócić uwagę przy wyborze elektronarzędzi akumulatorowych?

Na co zwrócić uwagę przy wyborze elektronarzędzi akumulatorowych? Na co zwrócić uwagę przy wyborze elektronarzędzi akumulatorowych?

Elektronarzędzia akumulatorowe najczęściej kojarzą się z wiertarko-wkrętarką, a obecnie dostępnych jest wiele rozwiązań, od specjalizowanych narzędzi akumulatorowych, kluczy udarowych, wiertarko­‑wkrętarek...

Elektronarzędzia akumulatorowe najczęściej kojarzą się z wiertarko-wkrętarką, a obecnie dostępnych jest wiele rozwiązań, od specjalizowanych narzędzi akumulatorowych, kluczy udarowych, wiertarko­‑wkrętarek wyposażonych w udar, po urządzenia wielofunkcyjne wyposażone w wymienne nasadki.

Diagnoza luk we wsparciu modernizacji budynków w Polsce

Diagnoza luk we wsparciu modernizacji budynków w Polsce Diagnoza luk we wsparciu modernizacji budynków w Polsce

Obecnie wszystkie kraje UE mierzą się z koniecznością przyspieszenia tempa i zwiększenia głębokości oraz zakresu modernizacji energetycznych budynków. Wiele z nich zaczęło już wdrażać polityki publiczne...

Obecnie wszystkie kraje UE mierzą się z koniecznością przyspieszenia tempa i zwiększenia głębokości oraz zakresu modernizacji energetycznych budynków. Wiele z nich zaczęło już wdrażać polityki publiczne mające na celu odpowiedzieć na to wyzwanie. Instrumenty stosowane przez poszczególne państwa różnią się pod wieloma względami, jednocześnie jednak można dostrzec pewne trendy, takie jak dążenie do integracji poszczególnych narzędzi, czy wzmocnienie zachęt dla kompleksowych inwestycji. W polskim systemie...

mgr inż. Henryk B. Łoziczonek, dr hab. inż. arch. Marcin Furtak, prof. pk Metody badania właściwości cieplnych materiałów budowlanych

Metody badania właściwości cieplnych materiałów budowlanych Metody badania właściwości cieplnych materiałów budowlanych

W ostatnich latach wzrasta na świecie świadomość dotycząca poszanowania energii. Podejmowane są działania zmierzające do ograniczenia, a wręcz redukcji wzrostu jej zużycia. Szczególną rolę odgrywa budownictwo,...

W ostatnich latach wzrasta na świecie świadomość dotycząca poszanowania energii. Podejmowane są działania zmierzające do ograniczenia, a wręcz redukcji wzrostu jej zużycia. Szczególną rolę odgrywa budownictwo, które należy do największych odbiorców wyprodukowanej energii, zarówno na etapie wznoszenia budynków, jak i późniejszej ich eksploatacji.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Podstawowe zagadnienia fizyki cieplnej budowli w aspekcie wymagań prawnych (cz. 1)

Podstawowe zagadnienia fizyki cieplnej budowli w aspekcie wymagań prawnych (cz. 1) Podstawowe zagadnienia fizyki cieplnej budowli w aspekcie wymagań prawnych (cz. 1)

Od wielu lat przepisy prawne związane z procesami projektowania, wznoszenia i eksploatacji budynków wymuszają takie rozwiązania technologiczne i organizacyjne, w wyniku których nowo wznoszone budynki zużywają...

Od wielu lat przepisy prawne związane z procesami projektowania, wznoszenia i eksploatacji budynków wymuszają takie rozwiązania technologiczne i organizacyjne, w wyniku których nowo wznoszone budynki zużywają w trakcie eksploatacji coraz mniej energii na ogrzewanie, wentylację i przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Zmiany maksymalnej wartości współczynnika przenikania ciepła Umax. (dawniej kmax.) wpływają na wielkość zużycia energii w trakcie eksploatacji budynków.

mgr inż. Julia Blazy, prof. dr hab. inż. Łukasz Drobiec, dr hab. inż. arch. Rafał Blazy prof. PK Zastosowanie fibrobetonu z włóknami polipropylenowymi w przestrzeniach publicznych

Zastosowanie fibrobetonu z włóknami polipropylenowymi w przestrzeniach publicznych Zastosowanie fibrobetonu z włóknami polipropylenowymi w przestrzeniach publicznych

Beton to materiał o dużej wytrzymałości na ściskanie, ale około dziesięciokrotnie mniejszej wytrzymałości na rozciąganie. Ponadto charakteryzuje się kruchym pękaniem i nie pozwala na przenoszenie naprężeń...

Beton to materiał o dużej wytrzymałości na ściskanie, ale około dziesięciokrotnie mniejszej wytrzymałości na rozciąganie. Ponadto charakteryzuje się kruchym pękaniem i nie pozwala na przenoszenie naprężeń po zarysowaniu.

Krystyna Stankiewicz Wykwalifikowani specjaliści w branży budowlanej wciąż poszukiwani

Wykwalifikowani specjaliści w branży budowlanej wciąż poszukiwani Wykwalifikowani specjaliści w branży budowlanej wciąż poszukiwani

Budownictwo to jeden z najbardziej rozwijających się sektorów gospodarki. Mimo pewnych zakłóceń w ostatnim czasie, wykształceni profesjonaliści mogą liczyć na znalezienie dobrej pracy i godziwe zarobki.

Budownictwo to jeden z najbardziej rozwijających się sektorów gospodarki. Mimo pewnych zakłóceń w ostatnim czasie, wykształceni profesjonaliści mogą liczyć na znalezienie dobrej pracy i godziwe zarobki.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE news Plan działania na rzecz szybszej dekarbonizacji i większego bezpieczeństwa energetycznego w Europie do 2030 r.

Plan działania na rzecz szybszej dekarbonizacji i większego bezpieczeństwa energetycznego w Europie do 2030 r. Plan działania na rzecz szybszej dekarbonizacji i większego bezpieczeństwa energetycznego w Europie do 2030 r.

Sektor ogrzewania i chłodzenia energią słoneczną uruchamia „Energising Europe with Solar Heat” – plan działania na rzecz energii słonecznej dla Europy, mający na celu przyspieszenie wysiłków na rzecz dekarbonizacji...

Sektor ogrzewania i chłodzenia energią słoneczną uruchamia „Energising Europe with Solar Heat” – plan działania na rzecz energii słonecznej dla Europy, mający na celu przyspieszenie wysiłków na rzecz dekarbonizacji ciepła i zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego poprzez masowe wdrażanie technologii energii słonecznej w europejskich budynkach i przemyśle.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE news Transformacja sektora energetycznego Polski i pozostałych krajów UE do 2050 r.

Transformacja sektora energetycznego Polski i pozostałych krajów UE do 2050 r. Transformacja sektora energetycznego Polski i pozostałych krajów UE do 2050 r.

Przedstawiamy fragment Raportu powstałego na bazie analiz przeprowadzonych przez Zespół Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych (CAKE) w IOŚ-PIB/KOBiZE zaprezentowanych w dokumencie pt. „Polska net-zero...

Przedstawiamy fragment Raportu powstałego na bazie analiz przeprowadzonych przez Zespół Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych (CAKE) w IOŚ-PIB/KOBiZE zaprezentowanych w dokumencie pt. „Polska net-zero 2050: Transformacja sektora energetycznego Polski i UE do 2050 r.”1 Raport przedstawia kierunki zmian technologicznych, które są konieczne na drodze do wypełnienia celów ustanowionych w Europejskim Zielonym Ładzie2 wraz z oceną wpływu tych zmian na sektor wytwarzania energii elektrycznej i ciepła...

mgr inż. Karol Kramarz Materiały wiążące w budownictwie – rys historyczny

Materiały wiążące w budownictwie – rys historyczny Materiały wiążące w budownictwie – rys historyczny

Materiały wiążące służą do mechanicznego zespalania poszczególnych elementów budowlanych. Natomiast głównym ich zadaniem jest równomierne przenoszenie nacisku warstw górnych na dolne budowle, ma to istotne...

Materiały wiążące służą do mechanicznego zespalania poszczególnych elementów budowlanych. Natomiast głównym ich zadaniem jest równomierne przenoszenie nacisku warstw górnych na dolne budowle, ma to istotne znaczenie, gdy następuje mała dokładność obróbki powierzchni elementów. Dokładność obróbki elementów w znacznym stopniu eliminuje powstawanie na powierzchni styku tych elementów obciążeń punktowych, następuje wtedy w sposób istotny zwiększenie wytrzymałości konstrukcji.

Jacek Sawicki news Zmiany w przepisach prawnych ustawy Prawo budowlane w powiązaniu z innymi ustawami

Zmiany w przepisach prawnych ustawy Prawo budowlane w powiązaniu z innymi ustawami Zmiany w przepisach prawnych ustawy Prawo budowlane w powiązaniu z innymi ustawami

26 lipca 2022 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 1557) ukazał się tekst ustawy z dnia 7 lipca 2022 o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.

26 lipca 2022 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 1557) ukazał się tekst ustawy z dnia 7 lipca 2022 o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.

Jacek Sawicki news Dziennik budowy po zmianach prawnych

Dziennik budowy po zmianach prawnych Dziennik budowy po zmianach prawnych

Dziennik budowy w przepisach prawa budowlanego przywołany został w art. 45 rozdziału 5 „Rozpoczęcie i prowadzenie robót budowlanych” i dotychczas prowadzono go w formie papierowej. Od 27 stycznia 2023...

Dziennik budowy w przepisach prawa budowlanego przywołany został w art. 45 rozdziału 5 „Rozpoczęcie i prowadzenie robót budowlanych” i dotychczas prowadzono go w formie papierowej. Od 27 stycznia 2023 r. będzie mógł być prowadzony także w formie elektronicznej zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7 lipca 2022 o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, której tekst ukazał się 26 lipca 2022 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 1557).

Jacek Sawicki news Książka obiektu budowlanego po zmianach

Książka obiektu budowlanego po zmianach Książka obiektu budowlanego po zmianach

Książka obiektu budowlanego (KOB) w formie papierowej w przepisach prawa budowlanego dotąd przywoływana była w art. 64 pkt. 1–4. Od 1 stycznia 2023 r. przepisy art. 64 pkt 1, 2 i 4 stracą ważność, a zastąpią...

Książka obiektu budowlanego (KOB) w formie papierowej w przepisach prawa budowlanego dotąd przywoływana była w art. 64 pkt. 1–4. Od 1 stycznia 2023 r. przepisy art. 64 pkt 1, 2 i 4 stracą ważność, a zastąpią je art. 60a–60r ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, której tekst ukazał się 26 lipca 2022 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 1557).

Jacek Sawicki news Portal e-budownictwo – sprawniejszy proces budowlany

Portal e-budownictwo – sprawniejszy proces budowlany Portal e-budownictwo – sprawniejszy proces budowlany

Portal e-budownictwo w przepisach prawa budowlanego pojawia się w ustawie z dnia 7 lipca 2022 o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, której tekst ukazał się 26 lipca 2022 r. w...

Portal e-budownictwo w przepisach prawa budowlanego pojawia się w ustawie z dnia 7 lipca 2022 o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, której tekst ukazał się 26 lipca 2022 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 1557). Przywołuje go zapis art. 71 w ust. 2b pkt 2, który stanowi, że „Zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części dokonuje się (…) w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem portalu e-budownictwo”. I dalej rozbudowują go przepisy art. 79a–79k...

Jacek Sawicki news Ustawa Prawo budowlane (tekst ujednolicony; stan prawny po nowelizacji wg DzU poz. 1557 z dnia 26.07.2022 r. z późn. zmianami)

Ustawa Prawo budowlane (tekst ujednolicony; stan prawny po nowelizacji wg DzU poz. 1557 z dnia 26.07.2022 r. z późn. zmianami) Ustawa Prawo budowlane (tekst ujednolicony; stan prawny po nowelizacji wg DzU poz. 1557 z dnia 26.07.2022 r. z późn. zmianami)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – stan prawny po ujednoliceniu tekstu ustawy na podstawie Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego...

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – stan prawny po ujednoliceniu tekstu ustawy na podstawie Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane (DzU poz. 2351 z dnia 20.12.2021 r.) wraz ze zmianami: 1. Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przedłużeniem realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (DzU poz. 88 z dnia 14.01.2022 r.); 2. Ustawa z dnia 7 lipca...

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Transformacja sektora energetycznego Polski i pozostałych krajów UE do 2050 r. (cz. 2)

Transformacja sektora energetycznego Polski i pozostałych krajów UE do 2050 r. (cz. 2) Transformacja sektora energetycznego Polski i pozostałych krajów UE do 2050 r. (cz. 2)

Realizacja ambitnych celów polityki klimatycznej i dekarbonizacja gospodarki będzie prowadzić do głębokiej przebudowy polskiego sektora elektroenergetycznego, który wpływa na praktycznie wszystkie dziedziny...

Realizacja ambitnych celów polityki klimatycznej i dekarbonizacja gospodarki będzie prowadzić do głębokiej przebudowy polskiego sektora elektroenergetycznego, który wpływa na praktycznie wszystkie dziedziny gospodarki, w tym transport, ciepłownictwo, a także zaopatrzenie w energię zakładów przemysłowych. Jak powinna przebiegać modernizacja sektora i jakie technologie powinny być dominujące w perspektywie 2050 r.?

Przemysław Gogojewicz Przepisy przeciwpożarowe w ochronie osób i mienia

Przepisy przeciwpożarowe w ochronie osób i mienia Przepisy przeciwpożarowe w ochronie osób i mienia

Zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć, mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub...

Zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć, mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.

Materiały prasowe Ekrany akustyczne – kiedy i gdzie je stawiać?

Ekrany akustyczne – kiedy i gdzie je stawiać? Ekrany akustyczne – kiedy i gdzie je stawiać?

Na podstawie jakich przepisów i dokumentów lokalizowane i budowane są ekrany akustyczne? Jakie warunki muszą być spełnione, aby mogły powstać, i kto wydaje stosowną decyzję?

Na podstawie jakich przepisów i dokumentów lokalizowane i budowane są ekrany akustyczne? Jakie warunki muszą być spełnione, aby mogły powstać, i kto wydaje stosowną decyzję?

Wybrane dla Ciebie

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny » Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka »

Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka » Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka »

Płyty XPS – następca styropianu »

Płyty XPS – następca styropianu » Płyty XPS – następca styropianu »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? » Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków » Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.