Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Wdrożenie BIM w przedsiębiorstwie projektowym

Implementation of BIM in a design organization

Jak wdrażać BIM w przedsiębiorstwie projektowym? fot. Pixabay

Jak wdrażać BIM w przedsiębiorstwie projektowym? fot. Pixabay

Planowanie i realizacja obiektów budowlanych to złożone przedsięwzięcie, w które zaangażowanych jest wielu interesariuszy z różnych dziedzin i branż. Aby projekt budowlany zakończył się sukcesem, konieczne jest ciągłe uzgadnianie i intensywna wymiana informacji między różnymi interesariuszami.

Zobacz także

dr inż. Andrzej Szymon Borkowski Dane a informacje w BIM

Dane a informacje w BIM Dane a informacje w BIM

Pojęcia „dane” (ang. data) i „informacje” (ang. information) często są, świadomie lub nieświadomie, mylone lub zamiennie stosowane. Pojęcie danych jest notorycznie niedookreślone, a próby jego wyjaśnienia...

Pojęcia „dane” (ang. data) i „informacje” (ang. information) często są, świadomie lub nieświadomie, mylone lub zamiennie stosowane. Pojęcie danych jest notorycznie niedookreślone, a próby jego wyjaśnienia z perspektywy teorii informacji są również niejednoznaczne [1].

inż. Joanna Nowaczyk Cyfryzacja budownictwa – czy producenci materiałów budowlanych mogą wspierać rozwój technologii BIM?

Cyfryzacja budownictwa – czy producenci materiałów budowlanych mogą wspierać rozwój technologii BIM? Cyfryzacja budownictwa – czy producenci materiałów budowlanych mogą wspierać rozwój technologii BIM?

W ostatnich latach zauważalny jest rozwój (a także wzrost znaczenia) technologii cyfrowych. Świat, przemysł, a także i biznes ewoluują, czerpiąc korzyści z nowych rozwiązań. Dodatkowo sytuacja na świecie,...

W ostatnich latach zauważalny jest rozwój (a także wzrost znaczenia) technologii cyfrowych. Świat, przemysł, a także i biznes ewoluują, czerpiąc korzyści z nowych rozwiązań. Dodatkowo sytuacja na świecie, będąca wynikiem pandemii, spowodowała, że zachodzące zmiany uległy przyspieszeniu. Wzrosła liczba spotkań w świecie wirtualnym, a wiele zagadnień dostosowano w sposób umożliwiający ich realizację online. Pomimo tego, że obecnie obostrzenia wynikające z pandemii COVID-19 zostały znacząco złagodzone,...

Materiały prasowe news Narzędzia BIM dla architektów i inżynierów

Narzędzia BIM dla architektów i inżynierów Narzędzia BIM dla architektów i inżynierów

Cemex, producent cementu, betonu i kruszyw, opracował szereg unikalnych rozwiązań w zakresie modelowania informacji o budynku (BIM), przeznaczonych do projektowania i zarządzania projektami budowlanymi....

Cemex, producent cementu, betonu i kruszyw, opracował szereg unikalnych rozwiązań w zakresie modelowania informacji o budynku (BIM), przeznaczonych do projektowania i zarządzania projektami budowlanymi. Opracowane przez firmę narzędzia cyfrowe wspierają klientów, pozwalając im znaleźć najlepsze produkty i rozwiązania oraz umożliwiają wybór najbardziej innowacyjnej, opłacalnej i zrównoważonej opcji.

*****
Proces inwestycyjno-budowlany w Polsce przechodzi głęboką cyfryzację. Rynek zamówień prywatnych i publicznych coraz częściej wymaga stosowania BIM (modelowanie informacji o obiekcie budowlanym) przez pracownie projektowe. Wdrożenie BIM nie jest procesem ani łatwym, ani szybkim. Wymaga dobrego przygotowania oraz specyficznego podejścia. W artykule przedstawiono korzyści i zalety stosowania BIM, zaprezentowano poziomy dojrzałości i omówiono pojęcie produktywności, które ma kluczowe znaczenie przy implementacji BIM.

Implementation of BIM in a design organization

The investment and construction process in Poland is undergoing profound digitization. The private and public procurement market increasingly requires the use of BIM by design studios. Implementing BIM is not a process, neither easy nor quick. It requires good preparation and a specific approach. The article outlines the reasons why BIM should be used, presents the maturity levels and discusses the concept of productivity, which is crucial for BIM implementation.
*****

Obecnie wiąże się to zazwyczaj z przekazywaniem rysunków technicznych projektu budowlanego, w formie graficznej, w postaci rzutów, przekrojów poziomych i pionowych oraz rysunków szczegółowych. Oprogramowanie używane do tworzenia tych rysunków (aplikacje CAD) imituje wielowiekowy sposób pracy przy użyciu deski kreślarskiej. Rysunki liniowe nie mogą być jednak w pełni zrozumiane przez komputery i systemy bazodanowe. Zawarte w nich informacje mogą być tylko częściowo interpretowane i przetwarzane metodami obliczeniowymi.

Czytaj też: Pomiar pionowości budynków i budowli 

Oparcie przepływu informacji wyłącznie na rysunkach nie pozwala zatem wykorzystać ogromnego potencjału technologii informatycznych do wspierania zarządzania projektami i eksploatacji budynków. Kluczowym problemem jest to, że spójność różnorodnych rysunków technicznych może być sprawdzana jedynie ręcznie. Jest to potencjalnie ogromne źródło błędów, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę, że rysunki są zazwyczaj tworzone przez ekspertów z różnych dziedzin projektowania i są sporządzane w wielu przedsiębiorstwach.

Zmiany projektowe stanowią szczególne wyzwanie: jeśli nie są one stale śledzone i przekazywane do wszystkich powiązanych planów, mogą łatwo powstać niespójności i często pozostają nieodkryte aż do faktycznej budowy, gdzie następnie pociągają za sobą znaczne dodatkowe koszty związane z rozwiązaniami ad hoc na placu budowy. W konwencjonalnej praktyce zmiany projektowe są oznaczane jedynie za pomocą chmur rewizji na rysunkach, które mogą być trudne do wykrycia i często są niejednoznaczne [1].

Dlaczego warto wdrażać najnowsze rozwiązania technologiczne?

Przed odpowiedzią na to pytanie należy przeanalizować aktualny stan wiedzy i techniki, zalety i korzyści oraz bariery i ograniczenia. Podając kilka faktów:

  • Branża AECOO (ang. architecture, engineering, construction, owners, operators) i jej klienci mają ogromny wpływ na emisję dwutlenku węgla (CO2), jednego z najważniejszych gazów cieplarnianych. AECOO odpowiada za ok. 50% całkowitego światowego zużycia surowców i 36% końcowego zużycia energii [2].
  • Dane Ministerstwa Spraw Gospodarczych i Komunikacji Estonii z 2019 r. pokazują przykład efektu marnotrawienia zasobów w Estonii: problem sprawdzania dokumentacji do wydawania decyzji administracyjnych jest znaczny, ponieważ w kraju każdego roku przetwarzanych jest ponad 12 tys. pozwoleń na budowę i ponad 8,6 tys. pozwoleń na użytkowanie. Ani jeden projekt nie przeszedł procedury bez żadnych poprawek.
  • Z danych rządu Wielkiej Brytanii wynika, że dzięki wdrożeniu BIM tylko w latach 2013–2015 udało się zaoszczędzić 2,2 mld funtów w branży budowlanej (w inwestycjach publicznych).
  • Z danych USA, na podstawie analizy 32 projektów zrealizowanych z użyciem technologii BIM, wynikają następujące zalety BIM: redukcja o ok. 40% kosztów pozabudżetowych generowanych przez zmiany, dokładność oszacowania kosztów w granicach 3%, do 80% redukcji czasu opracowywania kosztorysów, oszczędność do 10% wartości kontraktu dzięki wykrywaniu kolizji na etapie projektu, a nie jak bywało dotychczas – na etapie realizacji, skrócenie czasu przedsięwzięcia o ok. 7%.
  • Gospodarka o obiegu zamkniętym, inaczej gospodarka cyrkularna, staje się jednym z ważniejszych elementów na drodze do bardziej zrównoważonego rozwoju. Jest to podejście, które stawia pod znakiem zapytania podstawy naszego aktualnego modelu konsumpcyjnego, nadal w dużej mierze opartego na linearnej, jednorazowej gospodarce, w której zasoby są wydobywane, przetwarzane, zużywane, a następnie odrzucane. Model cyrkularny oznacza brak odpadów, obieg zasobów i regenerację przyrody.

W tym miejscu do gry wkracza modelowanie informacji o obiekcie budowlanym (BIM). Dzięki zastosowaniu BIM możliwe jest znacznie głębsze wykorzystanie technologii komputerowej w projektowaniu, inżynierii, realizacji i eksploatacji obiektów budowlanych. Zamiast zapisywać informacje na płaskich rysunkach, BIM przechowuje, utrzymuje i wymienia informacje za pomocą kompleksowych reprezentacji cyfrowych: branżowych i federowanych modeli informacyjnych, w całym cyklu życia obiektu.

Takie podejście znacznie poprawia koordynację działań projektowych, integruje interesariuszy, wspiera konfigurację i kontrolę procesu budowy, a także usprawnia przekazywanie informacji o obiekcie budowlanym operatorowi. Ograniczając do minimum ręczne wprowadzanie danych i umożliwiając ponowne wykorzystanie informacji cyfrowych, unika się pracochłonnej i podatnej na błędy pracy, co z kolei przekłada się na wzrost wydajności i jakości projektów budowlanych.

Główne cele wdrożenia BIM to osiągnięcie wyższej jakości projektów i budżetów, gwarantujących szybszą realizację bez przekraczania zakładanych kosztów, przy jednoczesnej optymalizacji kosztów eksploatacji w całym cyklu życia budowli [3].

rys1 bim

RYS. 1. Krzywa Patricka MacLeamy’ego; rys.: oprac. własne na podst. [79]

Szerokie spektrum zastosowań technologii BIM w cyklu życia obiektu budowlanego powoduje, iż grupa zainteresowanych nią podmiotów jest bardzo liczna. Należą do nich: zamawiający (dysponujący środkami publicznymi), prywatny inwestor, projektant, wykonawca, właściciel obiektu, zarządca, deweloper itd. Korzyści płynące ze stosowania BIM są zauważalne nawet przy zastosowaniu podstawowych poziomów. Każda z informacji zawarta na danym poziomie modelu może być wykorzystana oddzielnie i wpływa na zakres dostępny na poziomie sąsiadującym, a jednocześnie zintegrowana jest z określoną fazą cyklu życia obiektu budowlanego [4]. Jednakże to głównie projektowanie jest kluczem do zrównoważonego rozwoju, gdyż szacuje się, że 50% oddziaływania produktu (np. budynku) na środowisko tworzy się na tym etapie [56]. Podczas etapów projektowych jest najwięcej miejsca i czasu na przeprowadzanie analiz oraz dokonywanie zmian. Im później, tym koszt wprowadzenia zmian rośnie. Potwierdzają to liczne studia przypadków i publikacje, w których często prezentowana jest tzw. krzywa MacLeamy’ego (RYS. 1) [7]. Po prawej jego zmodyfikowana wersja na podstawie publikacji Kensek [8] i Kumara [9]. Więcej wysiłku poświęconego na wczesnych etapach (koncepcji, projekcie budowlanym) skutkuje mniejszymi problemami w późniejszych etapach (dokumentacji, budowie), gdzie koszt wprowadzania zmian może być znaczny.

Poziomy dojrzałości BIM

Drogę, jaką przedsiębiorstwo musi przejść, by dojrzale pracować w BIM, prezentuje tzw. klin Bewa-Richardsa (RYS. 2). W 2008 r. Mark Bew i Mervyn Richards [10] przedstawili na diagramie brytyjski model zwany dojrzałością BIM, bez którego trudno byłoby zrozumieć rozwój BIM. Model ten, rozpowszechniony przez British Standards Institution (BSI), obejmował wówczas cztery poziomy BIM, które były nośnikiem informacji związanych m.in. z dokumentacją papierową, dwuwymiarową oraz zaawansowanym modelem cyfrowym 3D.

rys2 bim

RYS. 2. Poziomy dojrzałości BIM według tzw. klina Bewa-Richardsa; rys.: oprac. własne na podst. [11]

BIM Poziom 0 nie obejmuje współpracy zespołu projektowego, a jedynie tworzenie płaskich rysunków CAD, gdzie praca odbywa się etapami, a komunikacja przebiega za pomocą jednostronnie zintegrowanego systemu zarządzania. Na tym poziomie wymagana jest stała komunikacja z każdą zainteresowaną stroną, ponieważ trudno śledzić wszystkie zmiany, co powoduje większe prawdopodobieństwo błędu, tym bardziej że podstawą do komunikowania się jest papierowa dokumentacja.

Poziom BIM 1 charakteryzuje się współpracą zespołu projektowego, gdzie kooperacja oparta jest na plikach w środowiskach CAD 3D i/lub BIM, co pozwala lepiej zarządzać pracami nad projektem. Współpraca odbywa się z reguły w ramach danej branży (nie są federowane modele), która zapewnia lepszą metodę opracowywania, organizowania i zarządzania informacjami dla branży budowlanej, przy ściśle określonej polityce związanej z kodyfikacją nazewnictwa.

Poziom BIM 2 wyznacza standard, w którym każdy pracuje na własnym modelu w środowisku 3D i korzysta z możliwości współpracy z innymi członkami zespołu oraz innymi branżami. Na tym poziomie używa się CDE (ang. common data environment), czyli wspólnego środowiska danych, które w założeniu ma stanowić podstawowe repozytorium i główny kanał komunikacji pomiędzy interesariuszami. Na tym poziomie pojawiają się nowe formy współpracy i dokumentacji, takie jak EIR, BEP czy macierz odpowiedzialności BIM (omówione dalej). Wszystko dąży do tzw. zintegrowanego procesu inwestycyjnego IPD (ang. integrated project delivery), który ma zapewnić korzyści i zalety dla wszystkich stron.

Poziom BIM 3 zakłada otwartą integrację danych z różnych źródeł, co umożliwia scentralizowaną współpracę i zarządzanie projektami nie tylko w kooperacji z innymi branżami, lecz także zarządzania finansami oraz cyklem życia budynku. Poziom ten zakłada interoperacyjność na każdym szczeblu. Ciągłe powiadomienia o zmianach są umożliwione przez otwarte formaty IFC (ang. Industry Foundation Classes) czy BCF (BIM Collaboration Format). Poziom 3 często określany jako antycypowany iBIM (RYS. 3).

rys3 bim

RYS. 3. Idealny zintegrowany model BIM; rys.: oprac. własne na podst. [8]

Konotacje i zależności pomiędzy różnymi poziomami są abstrakcyjne i trudne do określenia. Ciężko stwierdzić, czy dane przedsiębiorstwo już pracuje na poziomie 3 czy to nadal poziom 2. Stąd w poziomie 3 zaczęto wyróżniać podpoziomy.

Ostatnie badania sugerują, że doskonalenie wymiany informacji z pomocą otwartych standardów to poziom 3A. Poziomem 3B określa się dodatkowo bezpośrednie połączenie z sensorami urządzeń i maszyn (IoT – ang. Internet of Things).

W przypadku przesyłania danych z sensorów w czasie rzeczywistym (telemetria) mamy do czynienia z poziomem 3C. Monitoring stanu urządzeń i ich potencjalnych awarii przybliża tym samym do idei cyfrowego bliźniaka. Poziomem najwyższym jest 3D, gdzie dodatkowo zdefiniowane są ramy i struktura ontologii, tzn. kodyfikacja wszystkiego, co używane w BIM. Tym samym nie powinno być problemów w komunikacji, a jej stopień efektywności jest na możliwie najwyższym poziomie. Tym samym dąży się do osiągnięcia idealnego zintegrowanego modelu BIM.

Idealny zintegrowany model BIM powinien zawierać nie tylko projekt budowlany, ale też wszystkie niezbędne elementy do przeprowadzania analiz i symulacji. Taki model powinien być wykorzystywany we wszystkich fazach i etapach procesu inwestycyjno-budowlanego, od najwcześniejszej koncepcji, poprzez projekt, budowę, realizację, eksploatację, możliwe remonty i modernizacje, aż po potencjalną rozbiórkę obiektu budowlanego. Droga do tego jest długa, a przedsiębiorstwo zainteresowane wdrożeniem BIM musi być przygotowane na trudny i pracochłonny proces adopcji. Wdrożenie BIM powinno się odbywać przy udziale całego zespołu, przede wszystkim lidera oraz dodatkowo z udziałem eksperta/specjalisty z zakresu oprogramowania.

Wieloczęściowa norma ISO 19650 [12] opisuje nowe rodzaje dokumentów, które występują w procesie BIM. Diagram podstawowych dokumentów przedstawiono poniżej (RYS. 4).

rys4 bim

RYS. 4. Diagram podstawowych dokumentów w BIM; rys.: oprac. własne na podst. [1213]

Klient publiczny lub prywatny chcący zamówić projekt w BIM musi mieć świadomość przygotowania dokumentów, które w tradycyjnym procesie projektowym CAD nie miały miejsca. Zaczynając od wymagań informacyjnych organizacji (OIR – ang. Organisational Information Requirements), poprzez wymagania informacyjne aktywów (AIR – ang. Asset Information Requirements) i projektu (PIR – ang. Project Information Requirements), aż po wymagania wymiany informacji (EIR – ang. Exchange Information Requirements), które są kluczowe podczas rozmów i negocjacji z wykonawcą.

Na podstawie tych dokumentów o charakterze strategicznym sporządzany jest tzw. BEP (ang. BIM Execution Plan). BEP jest swego rodzaju kontraktem, który towarzyszy umowie i szczegółowo opisuje plan współpracy klienta z wykonawcą, w tym plan dostarczania modeli czy sposoby komunikacji.

Po podpisaniu BEP przez obie strony zespół projektowy może przejść do tzw. etapu mobilizacji, który też jest nowością w procesie inwestycyjno-budowlanym. Na tym etapie sprawdzane są rozwiązania informatyczne służące komunikacji pomiędzy klientem a wykonawcą. Zwykle chodzi tu o sprawdzenie CDE lub innych platform współpracy. Następnie można przejść do budowy modelu informacyjnego projektu (PIM – ang. project information model). W celu jego sprawnej realizacji czasami tworzona jest tzw. macierz odpowiedzialności BIM (ang. BIM Responsibility Matrix), gdzie wymieniane są zasoby osobowe, przypisane są role i zakresy odpowiedzialności. Każdy nowy etap, dokument czy proces ma za zadanie jedno: zwiększyć produktywność.

Produktywność

Od dawna toczy się debata na temat tego, jak mierzyć wydajność projektowania. W porównaniu do produktywności budowlanej, produktywność projektowa jest znacznie trudniejsza do zmierzenia, ponieważ projektowanie jest procesem iteracyjnym i innowacyjnym. Obecnie, wraz z szybkim rozwojem aplikacji BIM, ogromne ilości dzienników projektowych są generowane przez systemy oprogramowania do projektowania. Opracowano już systematyczne podejście składające się ze szczegółowej procedury krok po kroku, aby dogłębnie wydobywać dzienniki projektowe w celu monitorowania i pomiaru wydajności procesu projektowania [14].

rys5 bim

RYS. 5. Wdrożenie BIM; rys.: oprac. własne na podst. [13], [15]

Na początku wdrożenia BIM to jednak inwestycja w szkolenia i świadomy trening wyda się być ważniejsza. Proces uczenia się BIM jest trudny i wymagający uwagi, tym samym może się pojawić moment zniechęcenia wynikający z braku kompetencji. Jednakże przy odpowiednim wsparciu technicznym osób doświadczonych (innych pracowników czy trenerów) można dokonać sprawnej implementacji BIM, która będzie skutkować zwiększeniem produktywności (RYS. 5).

W makroekonomii pod pojęciem produktywności rozumie się stosunek ilości wytworzonej oraz sprzedanej produkcji w określonym czasie (ang. output) do ilości wykorzystywanych lub zużytych zasobów wejściowych (ang. inputs). Inaczej: wielkość produkcji uzyskanej z jednostki nakładu czynnika produkcji.

rys6 bim

RYS. 6. Badanie produktywności wybranego procesu BIM; rys.: oprac. własne na podst. [16]

Badania coraz częściej analizują wpływ BIM na wydajność projektu (RYS. 6). Jedną z powszechnie zgłaszanych korzyści jest poprawa produktywności w budownictwie, a w szczególności wydajności pracy. Najczęstszym używanym wskaźnikiem produktywności jest właśnie wydajność pracy.

Dla organizacji, które chcą przejść na BIM, możliwość uchwycenia tych korzyści i ilościowego określenia ich wpływu jest niezwykle ważna dla zapewnienia rentowności procesu wdrażania BIM. Istnieją różne perspektywy dotyczące tego, co stanowi pomiar wydajności pracy w branży budowlanej. Różnice te dotyczą metod, za pomocą których dane są gromadzone i analizowane, jakości analizowanych danych oraz, co najważniejsze, skali, w jakiej dane są gromadzone [17]. Park i inni omawiają brak ustandaryzowanej definicji produktywności w branży budowlanej [18]. Postanowili oni jednak zdefiniować wydajność pracy za pomocą następującego równania:

Z drugiej strony, inni wskazują [19], że wydajność pracy w budownictwie powinna odzwierciedlać jednostki lub pracę wykonaną lub wyprodukowaną na roboczogodzinę, zgodnie z następującym równaniem:

Aczkolwiek współczynnik wydajności pracy jest również postrzegany jako sposób pomiaru produktywności [20]:

Istnieje wiele podejść do pomiaru i oceny wydajności pracy. Kluczem jest porównanie w czasie lub między systemami. Generalnie, produktywność jest pojęciem względnym, które musi być kontekstualizowane, aby było wartościowym wskaźnikiem wydajności. Metody takie jak ocena w trakcie pracy, badanie próbek pracy, ocena pięciominutowa, ankiety i modele mają na celu identyfikację i łagodzenie czynników, które negatywnie wpływają na produktywność. Pojawiają się różne modele, które są wykorzystywane jako narzędzia do ilościowego określania i oceny zmienności produktywności, przydatnej jako miary sukcesu projektu, która może z kolei działać jako wskaźnik ogólnej wydajności projektu i uzasadniać roszczenia z tytułu utraconej produktywności.

Podsumowanie i dyskusja

Podsumowując, przy wdrażaniu BIM i budowaniu swoich standardów przedsiębiorstwa należy poszukiwać najszerszych uogólnień odnoszących się do wszelkich form świadomego i celowego działania rozpatrywanego ze względu na sprawność, konstruowanie i uzasadnianie dyrektyw praktycznych, np. katalogu dobrych praktyk. Niezbędne jest też wypracowywanie systemu jednolitych pojęć i sformalizowania pewnych twierdzeń. Tym samym można stwierdzić, że jest potrzeba wypracowania pewnej prakseologii BIM, gdzie najlepsze będą szerokie uogólnienia plus:

  • nakazy i zakazy,
  • zalecenia i przestrogi,
  • wypracowanie systemu pojęć niezbędnych lub swoiście przydatnych,
  • pluralizm rozwiązań technicznych,
  • dociekanie przyczyn powodzeń i niepowodzeń.

Połączenie wymienionych elementów finalnie umożliwi sprawne działanie przedsiębiorstwa projektowego. We wdrażaniu BIM należy doskonalić procesy w połączeniu z dociekaniem przyczyn ich powodzeń i niepowodzeń.

Literatura

1. Borrmann, A., König, M., Koch, C., Beetz, J., „Building information modeling: Why? what? how?”, Springer International Publishing, 2018, s. 1–24.
2. Norouzi, M., Chàfer, M., Cabeza, L.F., Jiménez, L., Boer, D., „Circular economy in the building and construction sector: A scientific evolution analysis”, „Journal of Building Engineering”, Vol. 44: 102704, 2021, https://doi.org/10.1016/j.jobe.2021.102704 (dostęp z dnia 22 lipca 2022).
3. Miecznikowski, P., „Inwestor publiczny – dobre bliskie praktyki wdrożenia BIM”, „Builder”, 21:5, 2017, s. 42–45.
4. Grzyl, B., Apollo, M., & Miszewska-Urbańska, E., „Building Information Modeling: analiza zakresu i stanu implementacji w polskiej branży budowlanej. Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe, 17:12, 2016, s. 1762–1768.
5. Asif, M., Muneer, T., & Kelley, R., „Life cycle assessment: A case study of a dwelling home in Scotland”, „Building and environment”, 42(3), 2007, s. 1391–1394.
6. Bribián, I. Z., Capilla, A. V., & Usón, A. A., „Life cycle assessment of building materials: Comparative analysis of energy and environmental impacts and evaluation of the eco-efficiency improvement potential”, „Building and environment”, 46(5), 2011, s. 1133–1140.
7. MacLeamy, P., „The future of the Building Industry (3/5): Effort curve”, YouTube, Feb. 2, 2010 [Video file]. Available: https://www.youtube.com/watch?v=9bUlBYc_Gl4. (dostęp z dnia 19 sierpnia 2022).
8. Kensek, K.M., „Building Information Modeling”, Routledge Taylor and Francis Group, New York 2014, s. 285.
9. Kumar, B., „A Practial Guide to Adopting BIM in Construction Projects”, Whittles Publishing, 2015, s. 128.
10. Norma BS 8536-1:2015 na podstawie PAS 1192-2:2013, https://knowledge.bsigroup.com/products/briefing-for-design-and-construction-code-of-practice-for-facilities-management-buildings-infrastructure/tracked-changes (dostęp z dnia 7 grudnia 2022).
11. Esser, S., Vilgertshofer, S., Borrmann, A., „A reference framework enabling temporal scalability of object-based synchronization in BIM Level 3 systems, European Conference on Computing in Construction”, 40th International CIB W78 Conference Heraklion, Crete, Greece, July 10–12, 2023.
12. PN-EN ISO 19650-1:2019-02, „Organizacja i digitalizacja informacji o budynkach i budowlach, w tym modelowanie informacji o obiekcie budowlanym (BIM). Zarządzanie informacjami za pomocą modelowania informacji o obiekcie budowlanym. Część 1: Koncepcje i zasady”.
13. Roberti, F., Ferreira, D., „Increasing Autodesk Revit Productivity for BIM Projects”, Packt Publishing, 2021, s. 474.
14. Zhang, L., Wen, M., & Ashuri, B., „BIM log mining: measuring design productivity”, „Journal of Computing in Civil Engineering”, 32(1), 2018, 04017071.
15. Tomana, A., „Projektowanie w BIM – tańsze czy droższe?”, „Materiały Budowlane”, 564, 8, 2019, s. 64–65.
16. Tiveron, A., „e-BIM. The methodology of information modeling in a “result” economy, Selfpublishing with Amazon, 2020, s. 392.
17. Poirier, E. A., Staub-French, S., Forgues, D., „Measuring the impact of BIM on labor productivity in a small specialty contracting enterprise through action-researc”, „Automation in construction”, 58, 2015, s. 74–84.
18. Park, H. S., Thomas, S. R., Tucker, R. L., „Benchmarking of construction productivity. Journal of construction engineering and management”, 131(7), 2005, 772–778.
19. Halligan, D. W., Demsetz, L. A., Brown, J. D., Pace, C. B., „Action-response model and loss of productivity in construction”, „Journal of construction engineering and management”, 120(1), 1994, s. 47–64.
20. Thomas, H. R., Maloney, W. F., Horner, R. M. W., Smith, G. R., Handa, V. K., & Sanders, S. R., „Modeling construction labor productivity”, „Journal of construction engineering and management”, 116(4), 1990, 705–726.

Komentarze

Powiązane

Małgorzata Kośla Rola ekologii w budownictwie – zrównoważone budownictwo

Rola ekologii w budownictwie – zrównoważone budownictwo Rola ekologii w budownictwie – zrównoważone budownictwo

Zrównoważone budownictwo ma na celu zmniejszenie wpływu tej gałęzi przemysłu na środowisko i już dawno przestało być jedynie chwilowym trendem, a stało się koniecznością. Ekologiczne budownictwo stale...

Zrównoważone budownictwo ma na celu zmniejszenie wpływu tej gałęzi przemysłu na środowisko i już dawno przestało być jedynie chwilowym trendem, a stało się koniecznością. Ekologiczne budownictwo stale się rozwija i znacząco poprawia jakość życia mieszkańców i stan planety. Ekonomiczne wykonawstwo, oszczędna eksploatacja obiektu, ekologiczne technologie i materiały to tylko kilka warunków zrównoważonego budownictwa. Rola ekologii w budownictwie jest ogromna i pełni kluczową funkcję w zachowaniu zrównoważonego...

Małgorzata Kośla news Budowa domu do 70 m2 bez pozwolenia w praktyce – szansa czy zagrożenie

Budowa domu do 70 m2 bez pozwolenia w praktyce – szansa czy zagrożenie Budowa domu do 70 m2 bez pozwolenia w praktyce – szansa czy zagrożenie

Budowa domu do 70 m2 bez pozwolenia to jeden z pomysłów rządu realizowany w ramach Polskiego Ładu. Nowa ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zakłada ułatwienia w budowie domów do 70 m2...

Budowa domu do 70 m2 bez pozwolenia to jeden z pomysłów rządu realizowany w ramach Polskiego Ładu. Nowa ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zakłada ułatwienia w budowie domów do 70 m2 i, jak zapowiadają rządzący, ma sprzyjać szybszej realizacji budowy. Czy na pewno tak będzie? Sprawdź, na czym polega budowa domu do 70 m2 bez pozwolenia, jakie są procedury i wymogi oraz poznaj możliwe zagrożenia budowy domu bez kierownika budowy.

Materiały prasowe news BUDMA 2022: Złote Medale Grupy MTP i PARP

BUDMA 2022: Złote Medale Grupy MTP i PARP BUDMA 2022: Złote Medale Grupy MTP i PARP

Zeroemisyjna minikoparka, technologie smart home i materiały budowlane poprawiające termoizolację budynków – to kilka przykładów produktów nagrodzonych Złotym Medalem podczas tegorocznej edycji Targów...

Zeroemisyjna minikoparka, technologie smart home i materiały budowlane poprawiające termoizolację budynków – to kilka przykładów produktów nagrodzonych Złotym Medalem podczas tegorocznej edycji Targów Budownictwa i Architektury BUDMA oraz Międzynarodowych Targów Maszyn Budowlanych, Pojazdów i Sprzętu Specjalistycznego INTERMASZ, odbywających się w Poznaniu. Nagrodzone rozwiązania wyróżniają dbałość o aspekty środowiskowe, funkcjonalność, a także wyjątkowy design. Po raz pierwszy partnerem i patronem...

Małgorzata Kośla Oznakowanie ekologiczne budynków i wyrobów budowlanych

Oznakowanie ekologiczne budynków i wyrobów budowlanych Oznakowanie ekologiczne budynków i wyrobów budowlanych

Oznakowanie ekologiczne budynków i wyrobów budowlanych jest koniecznością w zakresie zrównoważonego budownictwa. Jednak wybór systemu certyfikacji nie jest prosty. Od czego zależy oznakowanie ekologiczne...

Oznakowanie ekologiczne budynków i wyrobów budowlanych jest koniecznością w zakresie zrównoważonego budownictwa. Jednak wybór systemu certyfikacji nie jest prosty. Od czego zależy oznakowanie ekologiczne budynków i wyrobów budowlanych? Przede wszystkim od lokalizacji, standardów obowiązujących w danym kraju, a także przeznaczenia budynku. Bez względu na jego rodzaj, każdy system weryfikacyjny ma za zadanie poprawić jakość życia, zmniejszyć ingerencję w środowisko naturalne oraz dbać o wykorzystywanie...

Małgorzata Kośla news Budowa domów do 70 m2 bez pozwolenia – jak korzystać z darmowych projektów domów?

Budowa domów do 70 m2 bez pozwolenia – jak korzystać z darmowych projektów domów? Budowa domów do 70 m2 bez pozwolenia – jak korzystać z darmowych projektów domów?

Przepisy powiązane z tzw. Polskim Ładem budzą niemałe kontrowersje. Wśród nowych ustaleń są zarówno pozytywne, jak i negatywne zmiany. Budowa domów do 70 m2 bez pozwolenia to jedno założeń programu, w...

Przepisy powiązane z tzw. Polskim Ładem budzą niemałe kontrowersje. Wśród nowych ustaleń są zarówno pozytywne, jak i negatywne zmiany. Budowa domów do 70 m2 bez pozwolenia to jedno założeń programu, w którym z jednej strony możemy zyskać, z drugiej zaś stracić. Rząd opublikował niedawno wyniki konkursu na bezpłatny projekt domu do 70 m2. 38 zwycięskich propozycji ma pomóc inwestorom i odciążyć ich finansowo. Dowiedz się, jak i kiedy będzie można skorzystać z darmowych projektów domów do 70 m2 bez...

Materiały prasowe news Polska przyjęła strategię w zakresie renowacji budynków

Polska przyjęła strategię w zakresie renowacji budynków Polska przyjęła strategię w zakresie renowacji budynków

Rada Ministrów przyjęła Długoterminową Strategię Renowacji Budynków (DSRB). Dzięki jej realizacji poprawi się efektywność energetyczna budynków, jakość powietrza, a także komfort życia mieszkańców i spadnie...

Rada Ministrów przyjęła Długoterminową Strategię Renowacji Budynków (DSRB). Dzięki jej realizacji poprawi się efektywność energetyczna budynków, jakość powietrza, a także komfort życia mieszkańców i spadnie emisja CO2. Powstaną również nowe miejsca pracy przy termomodernizacji budynków.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Raport BPIE: czyli gdzie jest Polska w zakresie efektywności energetycznej

Raport BPIE: czyli gdzie jest Polska w zakresie efektywności energetycznej Raport BPIE: czyli gdzie jest Polska w zakresie efektywności energetycznej

W styczniu 2022 r. Buildings Performance Institute Europe opublikował raport „Ready for carbon neutral by 2050? Assessing ambition levels in new building standards across the EU” w kontekście wymagań dyrektywy...

W styczniu 2022 r. Buildings Performance Institute Europe opublikował raport „Ready for carbon neutral by 2050? Assessing ambition levels in new building standards across the EU” w kontekście wymagań dyrektywy EPBD oraz średnio- (2030) i długoterminowych (2050) ambicji UE w zakresie dekarbonizacji. Niniejszy raport zawiera ocenę i porównanie poziomów ambicji nowych standardów budowlanych w sześciu krajach: Flandria, Francja, Niemcy, Włochy, Polska i Hiszpania.

Maciej Boryczko, radca prawny, Piotr Tracz, adwokat Zasady gwarancji w budownictwie

Zasady gwarancji w budownictwie Zasady gwarancji w budownictwie

Mówi się, że najlepsze umowy to takie, które w zapomnieniu tkwią w zakurzonym segregatorze. Realizacja umowy poszła sprawnie – wszystkie strony wywiązały się ze swych zobowiązań w terminie, w tym zrealizowały...

Mówi się, że najlepsze umowy to takie, które w zapomnieniu tkwią w zakurzonym segregatorze. Realizacja umowy poszła sprawnie – wszystkie strony wywiązały się ze swych zobowiązań w terminie, w tym zrealizowały płatności, zachowały terminy etc. Słowem, nie było potrzeby wracać do warunków współpracy. Nie zawsze jest tak pięknie, wszak wiadomo – umowę przygotowuje się na złe czasy, więc od czasu do czasu trzeba do umowy wrócić. I wówczas, gdy coś pójdzie niezgodnie z założeniami, umowy przechodzą prawdziwy...

dr Barbara Lucyna Pietruszka, dr inż. Ewa Sudoł, dr inż. Ewelina Kozikowska, mgr inż. Marcin Czarnecki, mgr inż. Maria Wichowska Wykorzystanie kompozytów na bazie odpadów pokonsumenckich w sektorze budowlanym

Wykorzystanie kompozytów na bazie odpadów pokonsumenckich w sektorze budowlanym Wykorzystanie kompozytów na bazie odpadów pokonsumenckich w sektorze budowlanym

W ramach projektu B+R CEPLAFIB (LIFE17 ENV/SI/000119), finansowanego z Programu LIFE [12], wytworzono innowacyjne materiały kompozytowe, które mogą być stosowane w różnych gałęziach przemysłu, w tym w...

W ramach projektu B+R CEPLAFIB (LIFE17 ENV/SI/000119), finansowanego z Programu LIFE [12], wytworzono innowacyjne materiały kompozytowe, które mogą być stosowane w różnych gałęziach przemysłu, w tym w budownictwie. Opracowane materiały w 100% pochodzą z recyklingu polietylenowych (PE) i polipropylenowych (PP) odpadów pokonsumenckich oraz papieru gazetowego. Testowano formuły mieszanek, różniące się zawartością włókien, środków sprzęgających i modyfikatorów udarności. Wynikiem prowadzonych prac było...

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Rozporządzenie w sprawie ekoprojektu dla produktów zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju (REZP)

Rozporządzenie w sprawie ekoprojektu dla produktów zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju (REZP) Rozporządzenie w sprawie ekoprojektu dla produktów zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju (REZP)

Choć w ostatnich latach poczyniono postępy, wpływ konsumpcji na środowisko wciąż wykracza poza bezpieczny dla ludzkości obszar działania, ponieważ na kilka sposobów przekraczamy granice planety w UE. W...

Choć w ostatnich latach poczyniono postępy, wpływ konsumpcji na środowisko wciąż wykracza poza bezpieczny dla ludzkości obszar działania, ponieważ na kilka sposobów przekraczamy granice planety w UE. W skali globalnej połowa wszystkich emisji gazów cieplarnianych i 90% utraty bioróżnorodności jest powodowana przez wydobycie i przetwarzanie surowców pierwotnych, a wciąż dominujący w naszej gospodarce model liniowy „weź → wytwórz → pozbądź się” prowadzi do znacznego marnotrawstwa zasobów.

mgr inż. Karol Kuczyński Na co zwrócić uwagę przy wyborze elektronarzędzi akumulatorowych?

Na co zwrócić uwagę przy wyborze elektronarzędzi akumulatorowych? Na co zwrócić uwagę przy wyborze elektronarzędzi akumulatorowych?

Elektronarzędzia akumulatorowe najczęściej kojarzą się z wiertarko-wkrętarką, a obecnie dostępnych jest wiele rozwiązań, od specjalizowanych narzędzi akumulatorowych, kluczy udarowych, wiertarko­‑wkrętarek...

Elektronarzędzia akumulatorowe najczęściej kojarzą się z wiertarko-wkrętarką, a obecnie dostępnych jest wiele rozwiązań, od specjalizowanych narzędzi akumulatorowych, kluczy udarowych, wiertarko­‑wkrętarek wyposażonych w udar, po urządzenia wielofunkcyjne wyposażone w wymienne nasadki.

Diagnoza luk we wsparciu modernizacji budynków w Polsce

Diagnoza luk we wsparciu modernizacji budynków w Polsce Diagnoza luk we wsparciu modernizacji budynków w Polsce

Obecnie wszystkie kraje UE mierzą się z koniecznością przyspieszenia tempa i zwiększenia głębokości oraz zakresu modernizacji energetycznych budynków. Wiele z nich zaczęło już wdrażać polityki publiczne...

Obecnie wszystkie kraje UE mierzą się z koniecznością przyspieszenia tempa i zwiększenia głębokości oraz zakresu modernizacji energetycznych budynków. Wiele z nich zaczęło już wdrażać polityki publiczne mające na celu odpowiedzieć na to wyzwanie. Instrumenty stosowane przez poszczególne państwa różnią się pod wieloma względami, jednocześnie jednak można dostrzec pewne trendy, takie jak dążenie do integracji poszczególnych narzędzi, czy wzmocnienie zachęt dla kompleksowych inwestycji. W polskim systemie...

mgr inż. Henryk B. Łoziczonek, dr hab. inż. arch. Marcin Furtak, prof. pk Metody badania właściwości cieplnych materiałów budowlanych

Metody badania właściwości cieplnych materiałów budowlanych Metody badania właściwości cieplnych materiałów budowlanych

W ostatnich latach wzrasta na świecie świadomość dotycząca poszanowania energii. Podejmowane są działania zmierzające do ograniczenia, a wręcz redukcji wzrostu jej zużycia. Szczególną rolę odgrywa budownictwo,...

W ostatnich latach wzrasta na świecie świadomość dotycząca poszanowania energii. Podejmowane są działania zmierzające do ograniczenia, a wręcz redukcji wzrostu jej zużycia. Szczególną rolę odgrywa budownictwo, które należy do największych odbiorców wyprodukowanej energii, zarówno na etapie wznoszenia budynków, jak i późniejszej ich eksploatacji.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Podstawowe zagadnienia fizyki cieplnej budowli w aspekcie wymagań prawnych (cz. 1)

Podstawowe zagadnienia fizyki cieplnej budowli w aspekcie wymagań prawnych (cz. 1) Podstawowe zagadnienia fizyki cieplnej budowli w aspekcie wymagań prawnych (cz. 1)

Od wielu lat przepisy prawne związane z procesami projektowania, wznoszenia i eksploatacji budynków wymuszają takie rozwiązania technologiczne i organizacyjne, w wyniku których nowo wznoszone budynki zużywają...

Od wielu lat przepisy prawne związane z procesami projektowania, wznoszenia i eksploatacji budynków wymuszają takie rozwiązania technologiczne i organizacyjne, w wyniku których nowo wznoszone budynki zużywają w trakcie eksploatacji coraz mniej energii na ogrzewanie, wentylację i przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Zmiany maksymalnej wartości współczynnika przenikania ciepła Umax. (dawniej kmax.) wpływają na wielkość zużycia energii w trakcie eksploatacji budynków.

mgr inż. Julia Blazy, prof. dr hab. inż. Łukasz Drobiec, dr hab. inż. arch. Rafał Blazy prof. PK Zastosowanie fibrobetonu z włóknami polipropylenowymi w przestrzeniach publicznych

Zastosowanie fibrobetonu z włóknami polipropylenowymi w przestrzeniach publicznych Zastosowanie fibrobetonu z włóknami polipropylenowymi w przestrzeniach publicznych

Beton to materiał o dużej wytrzymałości na ściskanie, ale około dziesięciokrotnie mniejszej wytrzymałości na rozciąganie. Ponadto charakteryzuje się kruchym pękaniem i nie pozwala na przenoszenie naprężeń...

Beton to materiał o dużej wytrzymałości na ściskanie, ale około dziesięciokrotnie mniejszej wytrzymałości na rozciąganie. Ponadto charakteryzuje się kruchym pękaniem i nie pozwala na przenoszenie naprężeń po zarysowaniu.

Krystyna Stankiewicz Wykwalifikowani specjaliści w branży budowlanej wciąż poszukiwani

Wykwalifikowani specjaliści w branży budowlanej wciąż poszukiwani Wykwalifikowani specjaliści w branży budowlanej wciąż poszukiwani

Budownictwo to jeden z najbardziej rozwijających się sektorów gospodarki. Mimo pewnych zakłóceń w ostatnim czasie, wykształceni profesjonaliści mogą liczyć na znalezienie dobrej pracy i godziwe zarobki.

Budownictwo to jeden z najbardziej rozwijających się sektorów gospodarki. Mimo pewnych zakłóceń w ostatnim czasie, wykształceni profesjonaliści mogą liczyć na znalezienie dobrej pracy i godziwe zarobki.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE news Plan działania na rzecz szybszej dekarbonizacji i większego bezpieczeństwa energetycznego w Europie do 2030 r.

Plan działania na rzecz szybszej dekarbonizacji i większego bezpieczeństwa energetycznego w Europie do 2030 r. Plan działania na rzecz szybszej dekarbonizacji i większego bezpieczeństwa energetycznego w Europie do 2030 r.

Sektor ogrzewania i chłodzenia energią słoneczną uruchamia „Energising Europe with Solar Heat” – plan działania na rzecz energii słonecznej dla Europy, mający na celu przyspieszenie wysiłków na rzecz dekarbonizacji...

Sektor ogrzewania i chłodzenia energią słoneczną uruchamia „Energising Europe with Solar Heat” – plan działania na rzecz energii słonecznej dla Europy, mający na celu przyspieszenie wysiłków na rzecz dekarbonizacji ciepła i zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego poprzez masowe wdrażanie technologii energii słonecznej w europejskich budynkach i przemyśle.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE news Transformacja sektora energetycznego Polski i pozostałych krajów UE do 2050 r.

Transformacja sektora energetycznego Polski i pozostałych krajów UE do 2050 r. Transformacja sektora energetycznego Polski i pozostałych krajów UE do 2050 r.

Przedstawiamy fragment Raportu powstałego na bazie analiz przeprowadzonych przez Zespół Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych (CAKE) w IOŚ-PIB/KOBiZE zaprezentowanych w dokumencie pt. „Polska net-zero...

Przedstawiamy fragment Raportu powstałego na bazie analiz przeprowadzonych przez Zespół Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych (CAKE) w IOŚ-PIB/KOBiZE zaprezentowanych w dokumencie pt. „Polska net-zero 2050: Transformacja sektora energetycznego Polski i UE do 2050 r.”1 Raport przedstawia kierunki zmian technologicznych, które są konieczne na drodze do wypełnienia celów ustanowionych w Europejskim Zielonym Ładzie2 wraz z oceną wpływu tych zmian na sektor wytwarzania energii elektrycznej i ciepła...

Wsparcie modernizacji budynków – przegląd dobrych praktyk europejskich

Wsparcie modernizacji budynków – przegląd dobrych praktyk europejskich Wsparcie modernizacji budynków – przegląd dobrych praktyk europejskich

W numerze 6/2022 miesięcznika IZOLACJE publikowaliśmy fragmenty Raportu Fali Renowacji przedstawiające luki we wsparciu modernizacji budynków w Polsce. W drugiej części przedstawiamy rozwiązania stosowane...

W numerze 6/2022 miesięcznika IZOLACJE publikowaliśmy fragmenty Raportu Fali Renowacji przedstawiające luki we wsparciu modernizacji budynków w Polsce. W drugiej części przedstawiamy rozwiązania stosowane w innych krajach europejskich.

mgr inż. Karol Kramarz Materiały wiążące w budownictwie – rys historyczny

Materiały wiążące w budownictwie – rys historyczny Materiały wiążące w budownictwie – rys historyczny

Materiały wiążące służą do mechanicznego zespalania poszczególnych elementów budowlanych. Natomiast głównym ich zadaniem jest równomierne przenoszenie nacisku warstw górnych na dolne budowle, ma to istotne...

Materiały wiążące służą do mechanicznego zespalania poszczególnych elementów budowlanych. Natomiast głównym ich zadaniem jest równomierne przenoszenie nacisku warstw górnych na dolne budowle, ma to istotne znaczenie, gdy następuje mała dokładność obróbki powierzchni elementów. Dokładność obróbki elementów w znacznym stopniu eliminuje powstawanie na powierzchni styku tych elementów obciążeń punktowych, następuje wtedy w sposób istotny zwiększenie wytrzymałości konstrukcji.

Jacek Sawicki news Zmiany w przepisach prawnych ustawy Prawo budowlane w powiązaniu z innymi ustawami

Zmiany w przepisach prawnych ustawy Prawo budowlane w powiązaniu z innymi ustawami Zmiany w przepisach prawnych ustawy Prawo budowlane w powiązaniu z innymi ustawami

26 lipca 2022 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 1557) ukazał się tekst ustawy z dnia 7 lipca 2022 o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.

26 lipca 2022 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 1557) ukazał się tekst ustawy z dnia 7 lipca 2022 o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.

Jacek Sawicki news Dziennik budowy po zmianach prawnych

Dziennik budowy po zmianach prawnych Dziennik budowy po zmianach prawnych

Dziennik budowy w przepisach prawa budowlanego przywołany został w art. 45 rozdziału 5 „Rozpoczęcie i prowadzenie robót budowlanych” i dotychczas prowadzono go w formie papierowej. Od 27 stycznia 2023...

Dziennik budowy w przepisach prawa budowlanego przywołany został w art. 45 rozdziału 5 „Rozpoczęcie i prowadzenie robót budowlanych” i dotychczas prowadzono go w formie papierowej. Od 27 stycznia 2023 r. będzie mógł być prowadzony także w formie elektronicznej zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7 lipca 2022 o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, której tekst ukazał się 26 lipca 2022 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 1557).

Jacek Sawicki news Książka obiektu budowlanego po zmianach

Książka obiektu budowlanego po zmianach Książka obiektu budowlanego po zmianach

Książka obiektu budowlanego (KOB) w formie papierowej w przepisach prawa budowlanego dotąd przywoływana była w art. 64 pkt. 1–4. Od 1 stycznia 2023 r. przepisy art. 64 pkt 1, 2 i 4 stracą ważność, a zastąpią...

Książka obiektu budowlanego (KOB) w formie papierowej w przepisach prawa budowlanego dotąd przywoływana była w art. 64 pkt. 1–4. Od 1 stycznia 2023 r. przepisy art. 64 pkt 1, 2 i 4 stracą ważność, a zastąpią je art. 60a–60r ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, której tekst ukazał się 26 lipca 2022 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 1557).

Jacek Sawicki news Portal e-budownictwo – sprawniejszy proces budowlany

Portal e-budownictwo – sprawniejszy proces budowlany Portal e-budownictwo – sprawniejszy proces budowlany

Portal e-budownictwo w przepisach prawa budowlanego pojawia się w ustawie z dnia 7 lipca 2022 o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, której tekst ukazał się 26 lipca 2022 r. w...

Portal e-budownictwo w przepisach prawa budowlanego pojawia się w ustawie z dnia 7 lipca 2022 o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, której tekst ukazał się 26 lipca 2022 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 1557). Przywołuje go zapis art. 71 w ust. 2b pkt 2, który stanowi, że „Zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części dokonuje się (…) w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem portalu e-budownictwo”. I dalej rozbudowują go przepisy art. 79a–79k...

Wybrane dla Ciebie

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny » Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? » Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Płyty XPS – następca styropianu »

Płyty XPS – następca styropianu » Płyty XPS – następca styropianu »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? » Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków » Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.