Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

NNV sp. z o.o. Wpływ świadectwa energetycznego na wartość nieruchomości

Wpływ świadectwa energetycznego na wartość nieruchomości Wpływ świadectwa energetycznego na wartość nieruchomości

Ekologia ma dla nas coraz większe znaczenie. Mieszkania i domy, które zużywają mniej energii, a tym samym wywierają mniejszy wpływ na środowisko, zyskują na wartości. Obowiązkowym dokumentem przy sprzedaży...

Ekologia ma dla nas coraz większe znaczenie. Mieszkania i domy, które zużywają mniej energii, a tym samym wywierają mniejszy wpływ na środowisko, zyskują na wartości. Obowiązkowym dokumentem przy sprzedaży lub wynajmowaniu nieruchomości jest certyfikat energetyczny. Dzięki niemu możemy uzyskać wyższą cenę za naszą nieruchomość.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Polacy chcą budownictwa, które jest przyjazne dla środowiska

Polacy chcą budownictwa, które jest przyjazne dla środowiska Polacy chcą budownictwa, które jest przyjazne dla środowiska

Większość Polaków uważa, że współczesne budownictwo powinno wykorzystywać drewno certyfikowane. Potwierdza to aż 76% respondentów badania* zrealizowanego na zlecenie Forest Stewardship Council® – organizacji,...

Większość Polaków uważa, że współczesne budownictwo powinno wykorzystywać drewno certyfikowane. Potwierdza to aż 76% respondentów badania* zrealizowanego na zlecenie Forest Stewardship Council® – organizacji, która wyznacza standardy dla odpowiedzialnej gospodarki leśnej. Dla ponad połowy ankietowanych drewno to także przyszłość budownictwa, a branża powinna szukać sposobów na zastąpienie betonu i stali materiałami odnawialnymi. Badanie potwierdza stałą potrzebę wdrażania zmian w budownictwie z korzyścią...

Przemysław Gogojewicz Instalacje odnawialnych źródeł energii

Instalacje odnawialnych źródeł energii Instalacje odnawialnych źródeł energii

Wdrożenie technologii fotowoltaiki słonecznej i energii słonecznej termicznej daje szansę przynoszenia obywatelom i przedsiębiorstwom korzyści, tak w zakresie ochrony klimatu, jak i ekonomiczne.

Wdrożenie technologii fotowoltaiki słonecznej i energii słonecznej termicznej daje szansę przynoszenia obywatelom i przedsiębiorstwom korzyści, tak w zakresie ochrony klimatu, jak i ekonomiczne.

Rozporządzenie w sprawie ekoprojektu dla produktów zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju (REZP)

Aby UE odniosła sukces w przejściu na gospodarkę obiegową efektywnie korzystającą z zasobów, neutralną dla klimatu i wolną od zanieczyszczeń oraz aby zmniejszyła swoje uzależnienie od energii i zasobów, pilnie potrzebujemy nowego podejścia do sposobu, w jaki projektujemy, wytwarzamy i użytkujemy produkty; rys. https://eur-lex.europa.eu

Aby UE odniosła sukces w przejściu na gospodarkę obiegową efektywnie korzystającą z zasobów, neutralną dla klimatu i wolną od zanieczyszczeń oraz aby zmniejszyła swoje uzależnienie od energii i zasobów, pilnie potrzebujemy nowego podejścia do sposobu, w jaki projektujemy, wytwarzamy i użytkujemy produkty; rys. https://eur-lex.europa.eu

Choć w ostatnich latach poczyniono postępy, wpływ konsumpcji na środowisko wciąż wykracza poza bezpieczny dla ludzkości obszar działania, ponieważ na kilka sposobów przekraczamy granice planety w UE. W skali globalnej połowa wszystkich emisji gazów cieplarnianych i 90% utraty bioróżnorodności jest powodowana przez wydobycie i przetwarzanie surowców pierwotnych, a wciąż dominujący w naszej gospodarce model liniowy „weź → wytwórz → pozbądź się” prowadzi do znacznego marnotrawstwa zasobów.

Aby UE odniosła sukces w przejściu na gospodarkę obiegową efektywnie korzystającą z zasobów, neutralną dla klimatu i wolną od zanieczyszczeń oraz aby zmniejszyła swoje uzależnienie od energii i zasobów, pilnie potrzebujemy nowego podejścia do sposobu, w jaki projektujemy, wytwarzamy i użytkujemy produkty. UE będzie promować to podejście również na arenie międzynarodowej, wzmacniając w ten sposób zrównoważony charakter i odporność globalnych łańcuchów wartości.

Pakiet wzajemnie powiązanych inicjatyw dotyczących zrównoważonych produktów ma na celu sprawienie, by to nowe podejście stało się znacznie bardziej realistyczne, bazując na tym, co zostało już zrobione. UE już teraz określa minimalne wymagania środowiskowe dla niektórych produktów lub sektorów, takich jak produkty związane z energią, opakowania i chemikalia. Wymogi te przyczyniły się do znacznego zmniejszenia wpływu UE na środowisko i klimat, w tym na zużycie energii.

Na przykład łączny efekt obecnych przepisów UE w zakresie ekoprojektu i etykietowania energetycznego oznacza o 10% niższe roczne zużycie energii przez produkty objęte tym zakresem, porównywalne ze zużyciem energii w Polsce, co zmniejsza naszą zależność od paliw kopalnych, w tym z Rosji.

Istniejące przepisy obejmują jednak tylko ograniczoną część towarów wprowadzanych do obrotu w UE i nie zachęcają w sposób systematyczny do stosowania cyrkularności ani nie rozwiązują wielu problemów związanych z wpływem produktów na klimat i środowisko w całym cyklu ich życia. Nadal istnieje też znaczny potencjał obniżenia zużycia energii przez produkty związane z energią.

W ramach UE powstało Rozporządzenie w sprawie ekoprojektu dla zrównoważonych produktów.

Projekt produktu decyduje o do 80% wpływu na środowisko w trakcie cyklu życia produktu, więc wniosek rozszerza zakres ram ekoprojektu, aby objąć nim jak najszerszą gamę produktów. Przewiduje on ustanowienie minimalnych kryteriów nie tylko w zakresie efektywności energetycznej, ale także w zakresie cyrkularności oraz ogólnego zmniejszenia śladu ekologicznego i klimatycznego produktów.

Do czasu wejścia w życie nowych ram prawnych obowiązująca dyrektywa w sprawie ekoprojektu będzie w dalszym ciągu przyczyniać się do poprawy efektywności energetycznej i cyrkularności. W tym celu Komisja Europejska przyjmuje wraz z nowym wnioskiem plan roboczy w zakresie ekoprojektu i etykietowania energetycznego na lata 2022–2024, aby objąć nim nowe produkty związane z energią oraz zaktualizować i zwiększyć ambicje w odniesieniu do produktów, które są już regulowane. W ramach pakietu przedstawiono ukierunkowane inicjatywy sektorowe dotyczące między innymi wyrobów budowlanych.

Jasne i zharmonizowane ramy prawne dotyczące zrównoważonego rozwoju środowiska produktów zapewnią warunki, w których podejście to stanie się głównym nurtem, i skłonią firmy kupujące i sprzedające na rynkach UE do innowacji i inwestycji w cyrkularne modele biznesowe i produkty jutra. Wszystko to znacznie poszerzyłoby ofertę produktów zrównoważonych pod względem ochrony środowiska dostępnych dla konsumentów w UE i sprawiłoby, że stałyby się one opcją głównego nurtu. Obecnie udział takich produktów w rynku jest nadal ograniczony, co wpływa także na ich dostępność i przystępność cenową dla konsumentów.

Doświadczenia UE pokazały jednak, że ekoprojektowanie, jeśli jest stosowane na większą skalę, przynosi znaczące oszczędności kosztów. Tylko w 2021 r. dzięki obowiązującym wymogom dotyczącym ekoprojektu dla produktów związanych z energią konsumenci zaoszczędzili 120 mld euro, nawet jeśli wliczymy w to koszty nabycia.

O wiele więcej oszczędności można by uzyskać, gdybyśmy rozwiązali problem polegający na tym, że konsumenci mają do czynienia z produktami o krótkiej żywotności, których nie da się naprawić, lub nie mają wystarczającego dostępu do cyrkularnych modeli biznesowych.

W połączeniu z odpowiednim informowaniem konsumentów i zapewnieniem ochrony przed „green-washing” (zielonym kłamstwem), UE w znaczący sposób wzmocniłaby pozycję swoich konsumentów na drodze do ekologicznej transformacji i sprawiła, że zrównoważone produkty stałyby się normą, inspirując resztę świata do naśladowania.

Proponowane rozporządzenie w sprawie ekoprojektu dla zrównoważonych produktów (REZP) jest podstawą podejścia Komisji do produktów cyrkularnych i bardziej zrównoważonych pod względem ochrony środowiska. Określa ono ramy dla ustanawiania wymogów dotyczących ekoprojektu dla poszczególnych kategorii produktów w celu znaczącej poprawy ich cyrkularności, wydajności energetycznej i innych aspektów zrównoważonego rozwoju środowiska. Opiera się ono na sprawdzonej skuteczności dyrektywy w sprawie ekoprojektu w odniesieniu do produktów związanych z energią i umożliwi określenie minimalnych wymogów dotyczących ekoprojektu i informacji dla niemal wszystkich kategorii towarów fizycznych wprowadzanych na rynek UE. Dla grup produktów, które mają wystarczająco dużo wspólnych cech, można ustalić zasady horyzontalne.

Te wymagania dotyczące ekoprojektu zostaną dostosowane do szczególnych cech danych grup produktów. Ich identyfikacja i rozwój będą uwzględniać potencjał poprawy i względną skuteczność w zakresie zwiększonej efektywności wykorzystania zasobów i energii, umożliwienia dłuższej żywotności produktów i maksymalizacji wartości materiałów, zmniejszenia zanieczyszczenia i ogólnego wpływu produktów na klimat i środowisko.

Wymagania dotyczące ekoprojektu będą obejmować, odpowiednio do kategorii produktów podlegających regulacji:

  • trwałość, niezawodność, możliwość ponownego użycia, możliwość modernizacji, możliwość naprawy, łatwość konserwacji i odnawiania produktów;
  • ograniczenia dotyczące obecności substancji, które utrudniają cyrkularność produktów i materiałów;
  • zużycie energii lub efektywność energetyczną produktów;
  • wykorzystanie zasobów lub efektywność wykorzystania zasobów przez produkty;
  • minimalną zawartość surowców wtórnych w produktach;
  • łatwość demontażu, regeneracji i recyklingu produktów i materiałów;
  • wpływ produktów na środowisko w cyklu życia, w tym ich ślad węglowy i środowiskowy;
  • zapobieganie powstawaniu odpadów i ograniczanie ich ilości, w tym odpadów opakowaniowych.

Rozporządzenie w sprawie ekoprojektu dla produktów zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju (REZP) nie tylko określa wymagania dotyczące sposobu wytwarzania produktów, ale także ustanawia wymogi dotyczące dostarczania informacji o zrównoważonym rozwoju środowiska produktów. W zależności od produktu może to obejmować informacje o zużyciu energii, zawartości surowców wtórnych, obecności substancji potencjalnie niebezpiecznych, trwałości, możliwości naprawy, w tym liczby punktów dotyczących możliwości naprawy, dostępności części zamiennych i możliwości recyklingu.

Cyfrowe paszporty produktów staną się normą dla wszystkich produktów regulowanych na mocy REZP, umożliwiając znakowanie, identyfikację i łączenie produktów z danymi dotyczącymi ich cyrkularności i zrównoważonego rozwoju. Pionierskie podejście do danych dotyczących zrównoważonego rozwoju środowiska może również utorować drogę do szerszej dobrowolnej wymiany danych, wykraczającej poza produkty i wymogi regulowane w ramach REZP. Ponadto paszporty produktów mogą być wykorzystywane do informowania o innych aspektach zrównoważonego rozwoju mających zastosowanie do danej grupy produktów zgodnie z innymi przepisami unijnymi.

Uporządkowanie informacji o zrównoważonym rozwoju środowiska produktów i przekazywanie ich za pomocą cyfrowych paszportów produktów pomoże przedsiębiorstwom w całym łańcuchu wartości, od producentów, importerów i dystrybutorów po sprzedawców, zakłady naprawcze, zakłady regeneracji i zakłady recyklingu, uzyskać dostęp do informacji cennych w ich pracy nad poprawą efektywności środowiskowej, wydłużeniem okresu eksploatacji produktów, zwiększeniem wydajności i wykorzystania surowców wtórnych, a tym samym obniżyć zapotrzebowanie na pierwotne zasoby naturalne, oszczędzić koszty i ograniczyć zależności strategiczne.

Pomoże to również śledzić obecność substancji potencjalnie niebezpiecznych w całym cyklu życia materiałów i produktów, realizując zobowiązania podjęte w ramach strategii zrównoważonego rozwoju w zakresie chemikaliów i przyczyniając się do osiągnięcia celu UE, jakim jest osiągnięcie zerowego poziomu zanieczyszczeń.

Cyfrowe paszporty produktów mogą również umożliwić konsumentom dokonywanie bardziej świadomych wyborów, zwiększyć przejrzystość działań organizacji działających w interesie publicznym oraz pomóc organom krajowym w egzekwowaniu przepisów i prowadzeniu nadzoru. REZP umożliwi także UE ustanowienie wymogów dotyczących etykietowania, na przykład w odniesieniu do możliwości naprawy produktów.

Nowe etykiety energetyczne UE będą uwzględniać aspekty związane z cyrkularnością, takie jak punktacja napraw, za pomocą dodatkowych informacji. W przypadku innych produktów takie informacje będą podawane na nowej etykiecie REZP.

Niektóre produkty mogą być opatrzone zarówno etykietą energetyczną UE, jak i etykietą REZP, jeżeli istnieją dowody na to, że takie rozwiązanie będzie skuteczniejsze dla konsumentów i mniej uciążliwe dla przemysłu.

Jak pokazała unijna etykieta energetyczna, obowiązkowe dostarczanie kluczowych informacji w momencie zakupu może być skutecznym sposobem informowania o istotnych aspektach efektywności środowiskowej produktów, zwłaszcza gdy umożliwia łatwe porównanie produktów w danej kategorii.

Równolegle i w synergii do opracowywania zasad dotyczących poszczególnych produktów w ramach REZP, Komisja będzie prowadzić prace nad przeglądem lub ustanowieniem nowych kryteriów dotyczących poszczególnych produktów w ramach oznakowania ekologicznego UE. Jest to dobrze znany i godny zaufania znak, który od 30 lat w całej UE uznaje i certyfikuje produkty o wysokiej efektywności środowiskowej.

Proponowane REZP obejmuje środki mające na celu zapobieganie i powstrzymanie niszczenia niesprzedanych dóbr konsumpcyjnych.

W pierwszym etapie duże przedsiębiorstwa, które pozbywają się niesprzedanych produktów, będą musiały ujawnić ilość produktów, których pozbywają się w ciągu roku, podać przyczyny ich pozbycia się oraz informacje na temat ilości wyrzucanych produktów przekazanych do ponownego użycia, regeneracji, recyklingu, odzysku energii i unieszkodliwienia, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami.

W rozporządzeniu przewidziano również możliwość wprowadzenia całkowitego zakazu niszczenia niesprzedanych produktów, w zależności od kategorii produktów, które mają być regulowane.

Wymogi dotyczące wydajności i informacji w zakresie ekoprojektu produktów umożliwią przedsiębiorstwom i konsumentom wybór produktów bardziej przyjaznych dla środowiska, jednak większą rolę mogą tu odegrać zachęty ze strony państw członkowskich i zamówienia publiczne. Komisja opracowała już kilka kryteriów ekologicznych zamówień publicznych, ale ich wpływ pozostaje ograniczony, ponieważ ich stosowanie jest obecnie dobrowolne.

W związku z tym, celem REZP jest wykorzystanie wagi wydatków publicznych do zwiększenia popytu na produkty bardziej zrównoważone pod względem ochrony środowiska poprzez ustanowienie obowiązkowych kryteriów udzielania zamówień publicznych na te produkty, w stosownych przypadkach w oparciu o istniejące dobrowolne kryteria.

Oznacza to, że instytucje zamawiające będą zobowiązane do stosowania kryteriów zamówień ekologicznych przy zakupie określonych grup produktów. Ponadto zachęty oferowane przez państwa członkowskie można wykorzystać poprzez wprowadzenie wymogów w zakresie zrównoważenia środowiskowego w odniesieniu do produktów, których zachęty te dotyczą.

Międzysektorowe podejście do zrównoważonych produktów

REZP zostało zaprojektowane, by było spójne i dostosowane do istniejących i przyszłych przepisów i polityki sektorowej. Po ustanowieniu jego ram, wymogi dotyczące produktów będą wprowadzane w życie zgodnie z wieloletnimi planami prac. Pozwoli to Komisji na dokonanie starannej oceny, gdzie działania regulacyjne są najbardziej potrzebne.

Jeżeli wymogi dotyczące zrównoważonego rozwoju środowiska zostały już określone na zadowalającym poziomie w przepisach UE, REZP nie będzie miało zastosowania. I odwrotnie, jeżeli te wymagania są niewystarczające, ale potencjał w zakresie cyrkularności, efektywności energetycznej i efektywnego gospodarowania zasobami, a także potencjał w zakresie zmniejszenia ogólnego wpływu na klimat i środowisko są wysokie i uzasadniają podjęcie działań, wówczas do akcji wkroczy REZP.

Środkom w ramach REZP będą towarzyszyć specjalne oceny skutków, aby zapewnić proporcjonalność, należyte uwzględnienie wymiaru międzynarodowego i wpływu na państwa trzecie, a także spójność z innymi przepisami UE.

Ze względu na szeroki zakres REZP, niektóre produkty nim objęte będą również podlegać odrębnym przepisom dotyczącym konkretnych produktów. W przypadku tych produktów, zgodnie z ogólną zasadą, REZP będzie interweniować tylko wtedy, gdy aspekty tych produktów związane ze zrównoważonym rozwojem środowiska nie mogą być w pełni i odpowiednio uwzględnione w innych instrumentach. Dzięki temu przepisy UE dotyczące konkretnych produktów stałyby się spójniejsze i pozwoliłoby to uniknąć nakładania obciążeń administracyjnych na przedsiębiorstwa w celu spełnienia wymogów określonych w różnych aktach prawnych UE.

Po przeprowadzeniu jednak niezbędnych konsultacji i ocen skutków szczególne okoliczności mogą uzasadniać podjęcie ukierunkowanych działań także w ramach REZP. Może to mieć sens, gdy produkt jest częścią innego produktu (np. akumulatora), ściśle z nim powiązanego (np. opakowania), lub gdy określono wymagania dotyczące zrównoważonego rozwoju środowiska dla grupy produktów.

Chociaż wyroby budowlane wchodzą w zakres REZP, ze względu na potrzebę zarządzania ścisłymi powiązaniami między ich właściwościami środowiskowymi i konstrukcyjnymi, w tym zdrowiem i bezpieczeństwem, uzasadnione jest ustanowienie wymogów w zakresie zrównoważonego rozwoju środowiska w ramach zmienionego rozporządzenia w sprawie wyrobów budowlanych, które przyjmuje się jako część niniejszego pakietu zrównoważonych wyrobów.

W przypadku jednak wyrobów budowlanych związanych z energią, aspekty zrównoważonego rozwoju zostaną przede wszystkim uwzględnione w REZP, ponieważ są one już uregulowane w obowiązującej dyrektywie w sprawie ekoprojektu. Mimo to w razie potrzeby zmienione rozporządzenie w sprawie wyrobów budowlanych może mieć charakter uzupełniający.

Oba proponowane rozporządzenia zawierają postanowienia zapewniające ścisłe dostosowanie prawne w trakcie opracowywania i wdrażania przepisów.

Metoda ekoprojektu: planowanie, konsultacje, współtworzenie

Unijne polityki ekoprojektu i etykietowania energetycznego już teraz są bardzo skuteczne w zapewnianiu efektywności energetycznej. Generują one oszczędności dla konsumentów, zmniejszają naszą zależność od importu energii kopalnej i ograniczają emisje.

W ciągu ostatniej dekady ustalono zasady dla około 30 grup produktów związanych z energią. Staranne ukierunkowanie działań poprzez przyjęcie wieloletnich planów roboczych ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia jasnego określenia priorytetów, skuteczności i wydajności w ramach dyrektywy w sprawie ekoprojektu. Działania te będą kontynuowane w ramach REZP, w oparciu o solidne i rzetelne podejście do identyfikacji produktów priorytetowych.

Aby zapewnić płynne przejście do ram REZP, w ramach niniejszego pakietu przyjęto nowy plan roboczy w zakresie ekoprojektu i etykietowania energetycznego na lata 2022–2024. Zapewnia on, że, do czasu wejścia w życie nowych ram REZP, prace w ramach obecnej dyrektywy w sprawie ekoprojektu będą mogły być kontynuowane w szybkim tempie, przynosząc dalsze redukcje zużycia energii i materiałów przez produkty związane z energią. Dodatkowe zidentyfikowane produkty, takie jak emitery niskotemperaturowe, oferują potencjał oszczędności energii, który przekłada się na miliardy euro zmniejszonych wydatków konsumentów.

Co ważne, nowy plan pracy gwarantuje, że aspekty związane z cyrkularnością będą w coraz większym stopniu uwzględniane w zakresie, w jakim jest to możliwe w obecnych ramach prawnych.

Nowe zasady REZP muszą opierać się na solidnym podejściu metodologicznym, tak aby można było skutecznie uwzględniać wpływ produktów na środowisko i klimat poprzez wymogi dotyczące kluczowych aspektów określonych w REZP.

Biorąc pod uwagę potencjalny zakres produktów objętych przyszłymi ramami, konieczne będzie wybranie i dostosowanie najbardziej odpowiedniej metodologii, w zależności od danego produktu lub grupy produktów oraz aspektu środowiskowego lub cyrkularności będącego celem. Podejście to będzie opierać się na doświadczeniach zdobytych w ramach obecnej dyrektywy w sprawie ekoprojektu, która będzie nadal ulepszana, oraz na metodzie śladu ekologicznego produktu w stosownych przypadkach.

Priorytetem Komisji będzie opracowanie nowych metodologii w celu wsparcia dodatkowych aspektów związanych z cyrkularnością, o których mowa w REZP, w tym np. metodologii dotyczących trwałości, możliwości naprawy i zawartości pochodzącej z recyklingu, z uwzględnieniem wyników badań w ramach projektów finansowanych z Programu Horyzont Europa.

Cyrkularne modele biznesowe

Oprócz tego, że zrównoważone produkty powinny stać się normą, musimy także w coraz większym stopniu inwestować i zachęcać do stosowania cyrkularnych modeli biznesowych. Należą do nich między innymi modele produktu jako usługi, udostępnianie w trybie peer-to-peer i logistyka zwrotna, produkcja na żądanie, usługi ponownego wykorzystania i naprawy. Jest to konieczne, aby zmniejszyć ogólne zapotrzebowanie na energię i zasoby oraz uniezależnić wzrost gospodarczy od zużycia zasobów pierwotnych.

Cyrkularne modele biznesowe mają na celu tworzenie i przechwytywanie wartości, jednocześnie pomagając w optymalizacji i ograniczaniu wykorzystania zasobów. Oznacza to nie tylko wymogi regulacyjne dotyczące konkretnych produktów, ale także odpowiednie sygnały rynkowe dla cyrkularnych modeli biznesowych, które zachęcą producentów do lepszego projektowania produktów, wydłużenia okresu ich użytkowania oraz zachowania ich wartości w trakcie i po zakończeniu użytkowania.

Na przykład, sprzedając produkty jako usługi (co ilustruje znany przykład sprzedaży światła, a nie żarówek), logika ekonomiczna ulega zmianie i zyski nie zależą już od ilości sprzedanych produktów. Zamiast tego opłacalne staje się zapewnienie, że produkty dostarczane w ramach usługi są trwałe i nadają się do naprawy, ponieważ własność pozostaje w przedsiębiorstwie, a konieczność zakupu nowych produktów stanowi koszt przedsiębiorstwa.

Obecnie nadal niełatwo jest wprowadzić na rynek i rozwinąć na szerszą skalę cyrkularne modele biznesowe.

Wymogi dotyczące produktów w ramach REZP będą stymulować wprowadzanie takich modeli, ponieważ rozwój działalności cyrkularnej zależy w dużym stopniu od fizycznych cech konstrukcyjnych produktów oraz od dostępu do odpowiednich danych. Również cyfrowe paszporty produktów i inteligentne wykorzystanie innowacji opartych na technologiach cyfrowych stanowią kluczowe czynniki umożliwiające przejście na cyrkularne modele biznesowe. Jednak samo projektowanie lepszych produktów i lepsze informacje nie wystarczą, aby wywołać pełną zmianę w podejściach do biznesu.

Istnieje wyraźna potrzeba zidentyfikowania wąskich gardeł, znalezienia skutecznych sposobów na pobudzenie zainteresowania cyrkularnymi modelami biznesowymi, zapewnienia ich rentowności, zwiększenia ich atrakcyjności dla konsumentów, wymiany najlepszych praktyk oraz zapewnienia dostosowanego do potrzeb doradztwa dla nowych i istniejących przedsiębiorstw w zakresie przechodzenia na cyrkularne modele biznesowe.

Wzmocnienie pozycji konsumentów i ich ochrona

Większość konsumentów chce odgrywać aktywną rolę w procesie transformacji ekologicznej. REZP będzie wspierać konsumentów w tym procesie. Dzięki temu produkty będą spełniać minimalne wymagania w zakresie efektywności środowiskowej, a także zapewniona zostanie lepsza informacja, oznakowanie i szerszy dostęp do części zamiennych, modernizacji i napraw, przy jednoczesnym uwzględnieniu przystępności cenowej, zwiększeniu wygody konsumentów i zapewnieniu im dostępu do produktów wyższej jakości.

Konieczne jest jednak także zapewnienie lepszej informacji w punktach sprzedaży i budowanie zaufania konsumentów do oświadczeń producentów o korzyściach dla środowiska wynikających z ich produktów z własnej inicjatywy. Wniosek w sprawie wzmocnienia pozycji konsumentów w związku z ekologiczną transformacją umożliwia konsumentom podejmowanie świadomych decyzji o zakupie.

Wniosek wprowadzi ukierunkowane zmiany do horyzontalnego prawa konsumenckiego UE w celu zapewnienia, że konsumenci otrzymają w punkcie sprzedaży informacje o handlowej gwarancji trwałości produktu, a także informacje istotne dla naprawy (w tym ocenę możliwości naprawy, jeśli tylko jest ona dostępna). Zakaże on również przedsiębiorcom stosowania pewnych rodzajów twierdzeń dotyczących ekologiczności uznanych za wprowadzające w błąd. Obejmuje to niejasne stwierdzenia dotyczące ekologiczności (np. „zielony”, „przyjazny dla środowiska”, „dobry dla środowiska”), które nie są odpowiednio uzasadnione i zweryfikowane zgodnie z przepisami. Ponadto wniosek wprowadzi zakaz stosowania kilku praktyk związanych z wczesnym starzeniem się produktów, w tym praktyk w zakresie planowanego starzenia się produktów.

Podsumowanie

Inicjatywy dotyczące zrównoważonych produktów mają na celu zagwarantowanie, że do 2030 r. znaczna część produktów dostępnych dla konsumentów w UE będzie zaprojektowana tak, by były trwałe, energooszczędne i efektywne pod względem wykorzystania zasobów, nadawały się do naprawy, recyklingu oraz by preferowane były materiały pochodzące z recyklingu.

Przedsiębiorstwa z całego świata będą mogły konkurować nie narażając się na podcinanie cen przez firmy, które przerzucają koszty na społeczeństwo i środowisko.

Konsumenci będą mieli również dostęp do informacji potrzebnych do dokonywania bardziej zrównoważonych wyborów, będą lepiej chronieni przed praktykami szkodliwymi dla zielonej transformacji i będą mogli jak najdłużej zachować sprawność swoich produktów, natomiast przedsiębiorstwa będą miały dostęp do danych potrzebnych do zapewnienia zrównoważenia środowiskowego i cyrkularności swoich produktów i modeli biznesowych.

Działania te są wyraźnie zalecane przez obywateli europejskich w ramach Konferencji w sprawie przyszłości Europy, którzy wezwali do wzmocnienia polityki w zakresie gospodarki cyrkulacyjnej, w tym do zwalczania planowanego starzenia się produktów oraz dostarczania informacji o sposobach ponownego wykorzystania i naprawy produktów. Skutki inicjatyw będą odczuwalne stopniowo.

Przepisy niektórych środków będą obowiązywać od momentu ich wejścia w życie; inne będą wymagały czasu ze względu na ramy prawne i rodzaj zmian systemowych, jakie będą wywoływać.

Rozporządzenie w sprawie ekoprojektu dla zrównoważonych produktów umożliwi wielostronne podejście do regulacji produktów – prawdziwy przełom, którego impet będzie narastał wraz z upływem czasu.

Dzięki określeniu kompleksowych ram międzysektorowych i podjęciu kluczowych kroków, takich jak przyjęcie planów roboczych, ogólny kierunek i cele będą jasne z dużym wyprzedzeniem. To zapewni przedsiębiorstwom czas na poczynienie niezbędnych przygotowań organizacyjnych i systemowych, jeszcze przed ustanowieniem szczegółowych zasad dotyczących produktów.

Wnioski zawarte w tym pakiecie mają zasadnicze znaczenie dla Europejskiego Zielonego Ładu. Wniosą one znaczny wkład w realizację celów Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska i klimatu, w szczególności w osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r., podwojenie wskaźnika cyrkularności wykorzystania materiałów do 2030 r. oraz osiągnięcie ambitnych celów Unii Europejskiej w zakresie efektywności energetycznej. Przyczynią się one również do realizacji celów Cyfrowej dekady 2030, nowej strategii przemysłowej, planu działania w ramach Europejskiego Filaru Praw Socjalnych oraz Nowego Europejskiego Bauhausu, a także odniosą z nich korzyści.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

Powiązane

Materiały prasowe news Bank Ochrony Środowiska nawiązał współpracę z KAPE

Bank Ochrony Środowiska nawiązał współpracę z KAPE Bank Ochrony Środowiska nawiązał współpracę z KAPE

Bank Ochrony Środowiska zawarł porozumienie z Krajową Agencją Poszanowania Energii. Organizacje będą współpracować przy promocji skierowanego do firm Kredytu EkoOszczędnego z oferty BOŚ oraz usługi pozyskiwania...

Bank Ochrony Środowiska zawarł porozumienie z Krajową Agencją Poszanowania Energii. Organizacje będą współpracować przy promocji skierowanego do firm Kredytu EkoOszczędnego z oferty BOŚ oraz usługi pozyskiwania białych certyfikatów z oferty KAPE. W ramach współpracy, KAPE będzie wykonywać audyty efektywności energetycznej oraz wspierać klientów w procesie składania wniosków o wydanie białych certyfikatów przed Urzędem Regulacji Energetyki. BOŚ i KAPE planują także dalsze wspólne inicjatywy na rzecz...

Szacowanie śladu węglowego budynków

Szacowanie śladu węglowego budynków Szacowanie śladu węglowego budynków

Niniejszy raport powstał w ramach projektu #BuildingLife prowadzonego przez World Green Building Council (WorldGBC), sfinansowanego przez Laudes Foundation i IKEA Foundation. Jednocześnie opracowanie to...

Niniejszy raport powstał w ramach projektu #BuildingLife prowadzonego przez World Green Building Council (WorldGBC), sfinansowanego przez Laudes Foundation i IKEA Foundation. Jednocześnie opracowanie to jest kontynuacją publikacji „Zerowy ślad węglowy budynków. Mapa drogowa dekarbonizacji budownictwa do roku 2050”, która powstała dzięki wsparciu Specjalnego Funduszu Akcjonariuszy Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOiR).

Materiały prasowe news Sztuka innowacji – 30-lecie BASF w Polsce

Sztuka innowacji – 30-lecie BASF w Polsce Sztuka innowacji – 30-lecie BASF w Polsce

Rok 2022 jest dla BASF Polska wyjątkowy. Firma świętuje 30 lat obecności na polskim rynku. 23 listopada br. w Elektrowni Powiśle w Warszawie odbyła się konferencja prasowa zorganizowana z okazji jubileuszu.

Rok 2022 jest dla BASF Polska wyjątkowy. Firma świętuje 30 lat obecności na polskim rynku. 23 listopada br. w Elektrowni Powiśle w Warszawie odbyła się konferencja prasowa zorganizowana z okazji jubileuszu.

Materiały prasowe news O betonowych nawierzchniach drogowych na sympozjum w Krakowie

O betonowych nawierzchniach drogowych na sympozjum w Krakowie O betonowych nawierzchniach drogowych na sympozjum w Krakowie

W przyszłym roku w Krakowie, w dniach 25–28 czerwca, odbędzie się XIV edycja międzynarodowego wydarzenia poświęconego betonowym nawierzchniom drogowym, które gromadzi najlepszych ekspertów z tej dziedziny....

W przyszłym roku w Krakowie, w dniach 25–28 czerwca, odbędzie się XIV edycja międzynarodowego wydarzenia poświęconego betonowym nawierzchniom drogowym, które gromadzi najlepszych ekspertów z tej dziedziny. Współorganizatorzy konferencji, europejska organizacja EUPAVE i polskie Stowarzyszenie Producentów Cementu, uruchomili już rejestrację uczestników.

Materiały prasowe news Nowe wrocławskie osiedle z rozwiązaniami Schöck

Nowe wrocławskie osiedle z rozwiązaniami Schöck Nowe wrocławskie osiedle z rozwiązaniami Schöck

Nad Odrą we Wrocławiu powstaje nowoczesne osiedle mieszkaniowe Port Popowice. Zespół budynków wielorodzinnych znajduje się w zachodniej części dawnej dzielnicy Fabryczna.

Nad Odrą we Wrocławiu powstaje nowoczesne osiedle mieszkaniowe Port Popowice. Zespół budynków wielorodzinnych znajduje się w zachodniej części dawnej dzielnicy Fabryczna.

Materiały prasowe news Znamy laureatów 9. edycji konkursu Eco-Miasto

Znamy laureatów 9. edycji konkursu Eco-Miasto Znamy laureatów 9. edycji konkursu Eco-Miasto

Znamy laureatów tegorocznej edycji konkursu Eco-Miasto. Spośród nadesłanych zgłoszeń jury wyłoniło zwycięzców w pięciu kategoriach konkursowych, w każdej z nich osobno dla miast powyżej oraz poniżej 100...

Znamy laureatów tegorocznej edycji konkursu Eco-Miasto. Spośród nadesłanych zgłoszeń jury wyłoniło zwycięzców w pięciu kategoriach konkursowych, w każdej z nich osobno dla miast powyżej oraz poniżej 100 tysięcy mieszkańców.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE news 25 lat Stowarzyszenia MIWO

25 lat Stowarzyszenia MIWO 25 lat Stowarzyszenia MIWO

25 lat temu, z inicjatywy 5 firm, rozpoczęło działalność Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej Szklanej i Skalnej MIWO. Celem organizacji jest dbanie o rozwój rynku izolacji, a przede wszystkim kształtowanie...

25 lat temu, z inicjatywy 5 firm, rozpoczęło działalność Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej Szklanej i Skalnej MIWO. Celem organizacji jest dbanie o rozwój rynku izolacji, a przede wszystkim kształtowanie w świadomości społecznej pozytywnego wizerunku wełny mineralnej skalnej i szklanej, szerzenie informacji o jej właściwościach oraz propagowanie idei jej zastosowania w budownictwie i przemyśle.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE news XIV Konferencja Naukowo-Techniczna ENERGODOM 2022

XIV Konferencja Naukowo-Techniczna ENERGODOM 2022 XIV Konferencja Naukowo-Techniczna ENERGODOM 2022

W dniach 15–17 września br. odbędzie się kolejna edycja konferencji ENERGODOM, pt. „Problemy projektowania, realizacji i eksploatacji budynków o niskim zapotrzebowaniu na energię”.

W dniach 15–17 września br. odbędzie się kolejna edycja konferencji ENERGODOM, pt. „Problemy projektowania, realizacji i eksploatacji budynków o niskim zapotrzebowaniu na energię”.

Materiały prasowe news Podkarpackie dostanie 3,5 mln zł z Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej

Podkarpackie dostanie 3,5 mln zł z Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej Podkarpackie dostanie 3,5 mln zł z Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej

Celem finansowanego przez NFOŚiGW „Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej” jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej, upowszechnianie wiedzy, aktywizacja społeczna, budowanie społeczeństwa...

Celem finansowanego przez NFOŚiGW „Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej” jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej, upowszechnianie wiedzy, aktywizacja społeczna, budowanie społeczeństwa obywatelskiego i kształtowanie postaw proekologicznych społeczeństwa (w tym dzieci i młodzieży) w zakresie tematyki: przeciwdziałania emisjom, odnawialnych źródeł energii i niskoemisyjnego transportu, zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i gospodarki wodnej w ramach finansowanych przedsięwzięć...

Materiały prasowe news Nowa generacja kotew chemicznych Mount Everest i Makalu

Nowa generacja kotew chemicznych Mount Everest i Makalu Nowa generacja kotew chemicznych Mount Everest i Makalu

Klimas Wkręt-met oferuje kotwy chemiczne o ulepszonych właściwościach. Dzięki temu profesjonaliści mają do dyspozycji bardziej wytrzymałe kotwy wklejane, o większym zakresie zastosowania oraz wydłużonej...

Klimas Wkręt-met oferuje kotwy chemiczne o ulepszonych właściwościach. Dzięki temu profesjonaliści mają do dyspozycji bardziej wytrzymałe kotwy wklejane, o większym zakresie zastosowania oraz wydłużonej żywotności.

Materiały prasowe news X Konferencja Naukowa Energia i środowisko w technologiach przemysłowych

X Konferencja Naukowa Energia i środowisko w technologiach przemysłowych X Konferencja Naukowa Energia i środowisko w technologiach przemysłowych

W dniach 12–14 października br. Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych zorganizuje X Konferencję Naukową pt. „Energia i Środowisko w Technologiach Przemysłowych”.

W dniach 12–14 października br. Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych zorganizuje X Konferencję Naukową pt. „Energia i Środowisko w Technologiach Przemysłowych”.

Materiały prasowe news Rośnie liczba budynków na świecie, spada ich energochłonność i emisja CO2

Rośnie liczba budynków na świecie, spada ich energochłonność i emisja CO2 Rośnie liczba budynków na świecie, spada ich energochłonność i emisja CO2

W 2020 r. budynki na świecie zajmowały powierzchnię 246 mln mkw. Pięć lat wcześniej było to o 9,8 proc. mniej – wynika z raportu UNFCCC 2021. W tym samym czasie emisja dwutlenku węgla przez budynki spadła...

W 2020 r. budynki na świecie zajmowały powierzchnię 246 mln mkw. Pięć lat wcześniej było to o 9,8 proc. mniej – wynika z raportu UNFCCC 2021. W tym samym czasie emisja dwutlenku węgla przez budynki spadła o 17,2 proc., a energochłonność o 5,7 proc. Rosnąca powierzchnia nieruchomości nie oznacza więc już większego negatywnego wpływu na środowisko. Według ekspertów CBRE wynika to z rosnącej świadomości z zakresu klimatu. Budynki, które spełniają normy środowiskowe, cieszą się sporym zainteresowaniem,...

Materiały prasowe news Tremco CPG Poland dołącza do Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego

Tremco CPG Poland dołącza do Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego Tremco CPG Poland dołącza do Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego

Firma Tremco CPG Poland, będąca częścią CPG Europe, została członkiem Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego PLGBC (Polish Green Building Council). Udział w pracach tej organizacji to wyraz...

Firma Tremco CPG Poland, będąca częścią CPG Europe, została członkiem Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego PLGBC (Polish Green Building Council). Udział w pracach tej organizacji to wyraz zaangażowania spółki w działania na rzecz ochrony zdrowia i środowiska naturalnego poprzez promowanie zrównoważonego rozwoju w budownictwie.

Materiały prasowe Etex kupuje firmę URSA

Etex kupuje firmę URSA Etex kupuje firmę URSA

Etex stawia kolejny krok w kierunku zmiany swojego portfolio na lekkie i zrównoważone rozwiązania budowlane i kupuje firmę będącą ekspertem w dziedzinie izolacji.

Etex stawia kolejny krok w kierunku zmiany swojego portfolio na lekkie i zrównoważone rozwiązania budowlane i kupuje firmę będącą ekspertem w dziedzinie izolacji.

Materiały prasowe news Udany debiut konkursu na ekologiczne rozwiązania dla studentów i absolwentów

Udany debiut konkursu na ekologiczne rozwiązania dla studentów i absolwentów Udany debiut konkursu na ekologiczne rozwiązania dla studentów i absolwentów

Zakończył się pierwszy etap konkursu pt. „Kreuj zieloną przyszłość z CEMEX”. Spośród blisko 40 zgłoszonych prac dyplomowych i podyplomowych Jury wyłoniło te, które będą rywalizować o zwycięstwo w finale....

Zakończył się pierwszy etap konkursu pt. „Kreuj zieloną przyszłość z CEMEX”. Spośród blisko 40 zgłoszonych prac dyplomowych i podyplomowych Jury wyłoniło te, które będą rywalizować o zwycięstwo w finale. Organizatorem konkursu promującego innowacyjne, ekologiczne rozwiązania dla branży cementowej, betonowej i kruszywowej jest CEMEX Polska. Inicjatywa wpisuje się w realizację strategii „Future in Action”, której celem jest redukcja emisji CO2 w zakładach CEMEX.

Materiały prasowe news 60 lat innowacji – 60 lat Schöck

60 lat innowacji – 60 lat Schöck 60 lat innowacji – 60 lat Schöck

To, co zaczęło się 2 kwietnia 1962 r. od małej ekipy budowlanej złożonej z pięciu murarzy, w czasie sześciu dekad rozwinęło się w przedsiębiorstwo działające na całym świecie, zatrudniające ponad 1100...

To, co zaczęło się 2 kwietnia 1962 r. od małej ekipy budowlanej złożonej z pięciu murarzy, w czasie sześciu dekad rozwinęło się w przedsiębiorstwo działające na całym świecie, zatrudniające ponad 1100 pracowników i zaopatrujące ponad 40 rynków. Wizja założyciela firmy, Eberharda Schöcka, aby uczynić budownictwo lepszym i nowocześniejszym, kształtuje firmę do dziś. Dzięki licznym innowacjom Schöck wyznaczał i nadal wyznacza standardy w branży budowlanej, a także odgrywa pionierską rolę w istotnych...

Materiały prasowe news 1,1 tys. budynków w Polsce z certyfikatem ekologicznym

1,1 tys. budynków w Polsce z certyfikatem ekologicznym 1,1 tys. budynków w Polsce z certyfikatem ekologicznym

Z raportu Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego wynika, że Polska jest liderem certyfikacji budynków w Europie Środkowo-Wschodniej. W naszym kraju znajduje się 1,1 tys. takich ekologicznych...

Z raportu Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego wynika, że Polska jest liderem certyfikacji budynków w Europie Środkowo-Wschodniej. W naszym kraju znajduje się 1,1 tys. takich ekologicznych budynków, czyli najwięcej w regionie. Każdy z nich działa zgodnie z zasadami wskazanymi w certyfikacjach, czyli uwzględnia wpływ budynku na społeczeństwo, środowisko i ład korporacyjny. Co to oznacza w praktyce?

dr inż. Andrzej Konarzewski Zrównoważone budownictwo – wprowadzenie do problematyki oceny

Zrównoważone budownictwo – wprowadzenie do problematyki oceny Zrównoważone budownictwo – wprowadzenie do problematyki oceny

Sektor budownictwa dostarcza od 5% do 10% Produktu Krajowego Brutto (PKB) w każdym kraju na świecie i jest głównym pracodawcą, z 10% zatrudnieniem. W tym samym czasie jest odpowiedzialny za zużycie 40%...

Sektor budownictwa dostarcza od 5% do 10% Produktu Krajowego Brutto (PKB) w każdym kraju na świecie i jest głównym pracodawcą, z 10% zatrudnieniem. W tym samym czasie jest odpowiedzialny za zużycie 40% energii, 50% wszystkich naturalnych zasobów i 60% powstających odpadów. Zrównoważony sektor budowlany jest kluczem będącym w stanie doprowadzić do redukcji globalnej emisji gazów cieplarnianych (GHG), a także jest odpowiedzialny za bardziej zrównoważony świat.

Materiały prasowe news Marka Dryvit zmienia logo

Marka Dryvit zmienia logo Marka Dryvit zmienia logo

Dryvit Systems USA (Europe), producent systemów ociepleń i materiałów elewacyjnych, wprowadza zmiany w identyfikacji wizualnej swojej marki. Jest to kolejny krok w integracji spółki w ramach CPG Europe,...

Dryvit Systems USA (Europe), producent systemów ociepleń i materiałów elewacyjnych, wprowadza zmiany w identyfikacji wizualnej swojej marki. Jest to kolejny krok w integracji spółki w ramach CPG Europe, grupy wiodących marek produktów budowlanych w Europie, oferującej kompleksowe wsparcie inwestycji.

Sika Poland news Sika AG przejęła MBCC Group, światowego lidera chemii budowlanej

Sika AG przejęła MBCC Group, światowego lidera chemii budowlanej Sika AG przejęła MBCC Group, światowego lidera chemii budowlanej

Sika AG, szwajcarski producent chemii budowlanej, która od 30 lat działa także na polskim rynku, poinformowała o przejęciu MBCC Group (wcześniej BASF Construction Chemicals).

Sika AG, szwajcarski producent chemii budowlanej, która od 30 lat działa także na polskim rynku, poinformowała o przejęciu MBCC Group (wcześniej BASF Construction Chemicals).

Jarosław Guzal Krzysztof Pogan: Stawiam na żywice PMMA

Krzysztof Pogan: Stawiam na żywice PMMA Krzysztof Pogan: Stawiam na żywice PMMA

Krzysztof Pogan, właściciel firmy KP-Project, mówi o szerokim zastosowaniu żywic PMMA oraz kierunku rozwoju tej technologii.

Krzysztof Pogan, właściciel firmy KP-Project, mówi o szerokim zastosowaniu żywic PMMA oraz kierunku rozwoju tej technologii.

Materiały prasowe news Dwa lata działalności Sieci Badawczej Łukasiewicz

Dwa lata działalności Sieci Badawczej Łukasiewicz Dwa lata działalności Sieci Badawczej Łukasiewicz

Blisko 400 dodatkowych ofert dla biznesu na badania, produkty i usługi, nowi klienci, wyższy zysk i przychody z komercjalizacji, a także ukierunkowana na strategiczne obszary praca 4500 naukowców i inżynierów....

Blisko 400 dodatkowych ofert dla biznesu na badania, produkty i usługi, nowi klienci, wyższy zysk i przychody z komercjalizacji, a także ukierunkowana na strategiczne obszary praca 4500 naukowców i inżynierów. Tak Sieć Badawcza Łukasiewicz podsumowuje 2 lata działalności na rzecz innowacyjnej gospodarki.

Materiały prasowe Rockwool przyłącza się do działań na rzecz zrównoważonego rozwoju

Rockwool przyłącza się do działań na rzecz zrównoważonego rozwoju Rockwool przyłącza się do działań na rzecz zrównoważonego rozwoju

Grupa Rockwool chce zwiększyć swe zaangażowanie na rzecz harmonijnego, zrównoważonego rozwoju. W raporcie "Rising to the Challenge" przedstawia cele, które ma zrealizować do 2030 r., ulepszając procesy...

Grupa Rockwool chce zwiększyć swe zaangażowanie na rzecz harmonijnego, zrównoważonego rozwoju. W raporcie "Rising to the Challenge" przedstawia cele, które ma zrealizować do 2030 r., ulepszając procesy produkcyjne tak, by zmniejszyć zużycie wody oraz zwiększyć efektywność energetyczną.

Materiały prasowe news Miasto z Klimatem 2.0 – nowa edycja

Miasto z Klimatem 2.0 – nowa edycja Miasto z Klimatem 2.0 – nowa edycja

Minister klimatu i środowiska wraz z Burmistrzem Gminy Brwinów, prezesem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz dyrektorem Instytutu Ochrony Środowiska 19 kwietnia br. zainaugurowali...

Minister klimatu i środowiska wraz z Burmistrzem Gminy Brwinów, prezesem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz dyrektorem Instytutu Ochrony Środowiska 19 kwietnia br. zainaugurowali kolejną edycję programu „Miasto z Klimatem”.

Wybrane dla Ciebie

Odkryj trendy projektowania elewacji »

Odkryj trendy projektowania elewacji » Odkryj trendy projektowania elewacji »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? » Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Przeciekający dach? Jak temu zapobiec »

Przeciekający dach? Jak temu zapobiec » Przeciekający dach? Jak temu zapobiec »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Polecane produkty z branży budowlanej - Chemia budowlana »

Polecane produkty z branży budowlanej - Chemia budowlana » Polecane produkty z branży budowlanej - Chemia budowlana »

Wszystko, co powinieneś wiedzieć o izolacjach natryskowych »

Wszystko, co powinieneś wiedzieć o izolacjach natryskowych » Wszystko, co powinieneś wiedzieć o izolacjach natryskowych »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Na czym polega fenomen technologii białej wanny »

Na czym polega fenomen technologii białej wanny » Na czym polega fenomen technologii białej wanny »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.