Izolacje.com.pl

Materiały prasowe news Saint-Gobain Glass oferuje szkło o najniższym na rynku śladzie węglowym

Saint-Gobain Glass oferuje szkło o najniższym na rynku śladzie węglowym Saint-Gobain Glass oferuje szkło o najniższym na rynku śladzie węglowym

Po przeprowadzonej w maju br. pilotażowej, zeroemisyjnej produkcji szkła płaskiego, Saint-Gobain Glass nie zwalnia tempa. Rozwinięcie nowatorskiej technologii pozwoliło stworzyć pierwsze na świecie szkło...

Po przeprowadzonej w maju br. pilotażowej, zeroemisyjnej produkcji szkła płaskiego, Saint-Gobain Glass nie zwalnia tempa. Rozwinięcie nowatorskiej technologii pozwoliło stworzyć pierwsze na świecie szkło fasadowe o bardzo niskim śladzie węglowym.

Materiały prasowe news Czyste Powietrze+ – pozorne zmiany?

Czyste Powietrze+ – pozorne zmiany? Czyste Powietrze+ – pozorne zmiany?

Od 15 lipca weszły w życie zmiany w programie „Czyste Powietrze”, dotującym wymianę kotłów i ocieplenia domów. Przy poziomie inflacji najwyższym od 25 lat koszty ocieplenia domu wzrosły ponad dwukrotnie...

Od 15 lipca weszły w życie zmiany w programie „Czyste Powietrze”, dotującym wymianę kotłów i ocieplenia domów. Przy poziomie inflacji najwyższym od 25 lat koszty ocieplenia domu wzrosły ponad dwukrotnie w porównaniu z rokiem 2018, kiedy program uruchomiono. Mimo to Ministerstwo Klimatu i Środowiska wprowadza pozorne zmiany, które nie rozwiązują problemów większości beneficjentów programu, również tych najuboższych.

Materiały prasowe news Czyste Powietrze+, czyli prefinansowanie w programie

Czyste Powietrze+, czyli prefinansowanie w programie Czyste Powietrze+, czyli prefinansowanie w programie

Popularny program „Czyste Powietrze” wciąż się rozwija. MKiŚ wprowadza nowe rozwiązanie finansowe, korzystne dla nowych beneficjentów. Właściciele domów jednorodzinnych ubiegający się dotację na wymianę...

Popularny program „Czyste Powietrze” wciąż się rozwija. MKiŚ wprowadza nowe rozwiązanie finansowe, korzystne dla nowych beneficjentów. Właściciele domów jednorodzinnych ubiegający się dotację na wymianę starego pieca (tzw. kopciucha) oraz ocieplenie domu otrzymają prefinansowanie, czyli wypłatę pieniędzy jeszcze przed rozpoczęciem remontu. „Z wyprzedzeniem” można będzie dostać do 50 proc. maksymalnej możliwej kwoty dotacji.

Rozporządzenie w sprawie ekoprojektu dla produktów zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju (REZP)

Aby UE odniosła sukces w przejściu na gospodarkę obiegową efektywnie korzystającą z zasobów, neutralną dla klimatu i wolną od zanieczyszczeń oraz aby zmniejszyła swoje uzależnienie od energii i zasobów, pilnie potrzebujemy nowego podejścia do sposobu, w jaki projektujemy, wytwarzamy i użytkujemy produkty; rys. https://eur-lex.europa.eu

Aby UE odniosła sukces w przejściu na gospodarkę obiegową efektywnie korzystającą z zasobów, neutralną dla klimatu i wolną od zanieczyszczeń oraz aby zmniejszyła swoje uzależnienie od energii i zasobów, pilnie potrzebujemy nowego podejścia do sposobu, w jaki projektujemy, wytwarzamy i użytkujemy produkty; rys. https://eur-lex.europa.eu

Choć w ostatnich latach poczyniono postępy, wpływ konsumpcji na środowisko wciąż wykracza poza bezpieczny dla ludzkości obszar działania, ponieważ na kilka sposobów przekraczamy granice planety w UE. W skali globalnej połowa wszystkich emisji gazów cieplarnianych i 90% utraty bioróżnorodności jest powodowana przez wydobycie i przetwarzanie surowców pierwotnych, a wciąż dominujący w naszej gospodarce model liniowy „weź → wytwórz → pozbądź się” prowadzi do znacznego marnotrawstwa zasobów.

Aby UE odniosła sukces w przejściu na gospodarkę obiegową efektywnie korzystającą z zasobów, neutralną dla klimatu i wolną od zanieczyszczeń oraz aby zmniejszyła swoje uzależnienie od energii i zasobów, pilnie potrzebujemy nowego podejścia do sposobu, w jaki projektujemy, wytwarzamy i użytkujemy produkty. UE będzie promować to podejście również na arenie międzynarodowej, wzmacniając w ten sposób zrównoważony charakter i odporność globalnych łańcuchów wartości.

Pakiet wzajemnie powiązanych inicjatyw dotyczących zrównoważonych produktów ma na celu sprawienie, by to nowe podejście stało się znacznie bardziej realistyczne, bazując na tym, co zostało już zrobione. UE już teraz określa minimalne wymagania środowiskowe dla niektórych produktów lub sektorów, takich jak produkty związane z energią, opakowania i chemikalia. Wymogi te przyczyniły się do znacznego zmniejszenia wpływu UE na środowisko i klimat, w tym na zużycie energii.

Na przykład łączny efekt obecnych przepisów UE w zakresie ekoprojektu i etykietowania energetycznego oznacza o 10% niższe roczne zużycie energii przez produkty objęte tym zakresem, porównywalne ze zużyciem energii w Polsce, co zmniejsza naszą zależność od paliw kopalnych, w tym z Rosji.

Istniejące przepisy obejmują jednak tylko ograniczoną część towarów wprowadzanych do obrotu w UE i nie zachęcają w sposób systematyczny do stosowania cyrkularności ani nie rozwiązują wielu problemów związanych z wpływem produktów na klimat i środowisko w całym cyklu ich życia. Nadal istnieje też znaczny potencjał obniżenia zużycia energii przez produkty związane z energią.

W ramach UE powstało Rozporządzenie w sprawie ekoprojektu dla zrównoważonych produktów.

Projekt produktu decyduje o do 80% wpływu na środowisko w trakcie cyklu życia produktu, więc wniosek rozszerza zakres ram ekoprojektu, aby objąć nim jak najszerszą gamę produktów. Przewiduje on ustanowienie minimalnych kryteriów nie tylko w zakresie efektywności energetycznej, ale także w zakresie cyrkularności oraz ogólnego zmniejszenia śladu ekologicznego i klimatycznego produktów.

Do czasu wejścia w życie nowych ram prawnych obowiązująca dyrektywa w sprawie ekoprojektu będzie w dalszym ciągu przyczyniać się do poprawy efektywności energetycznej i cyrkularności. W tym celu Komisja Europejska przyjmuje wraz z nowym wnioskiem plan roboczy w zakresie ekoprojektu i etykietowania energetycznego na lata 2022–2024, aby objąć nim nowe produkty związane z energią oraz zaktualizować i zwiększyć ambicje w odniesieniu do produktów, które są już regulowane. W ramach pakietu przedstawiono ukierunkowane inicjatywy sektorowe dotyczące między innymi wyrobów budowlanych.

Jasne i zharmonizowane ramy prawne dotyczące zrównoważonego rozwoju środowiska produktów zapewnią warunki, w których podejście to stanie się głównym nurtem, i skłonią firmy kupujące i sprzedające na rynkach UE do innowacji i inwestycji w cyrkularne modele biznesowe i produkty jutra. Wszystko to znacznie poszerzyłoby ofertę produktów zrównoważonych pod względem ochrony środowiska dostępnych dla konsumentów w UE i sprawiłoby, że stałyby się one opcją głównego nurtu. Obecnie udział takich produktów w rynku jest nadal ograniczony, co wpływa także na ich dostępność i przystępność cenową dla konsumentów.

Doświadczenia UE pokazały jednak, że ekoprojektowanie, jeśli jest stosowane na większą skalę, przynosi znaczące oszczędności kosztów. Tylko w 2021 r. dzięki obowiązującym wymogom dotyczącym ekoprojektu dla produktów związanych z energią konsumenci zaoszczędzili 120 mld euro, nawet jeśli wliczymy w to koszty nabycia.

O wiele więcej oszczędności można by uzyskać, gdybyśmy rozwiązali problem polegający na tym, że konsumenci mają do czynienia z produktami o krótkiej żywotności, których nie da się naprawić, lub nie mają wystarczającego dostępu do cyrkularnych modeli biznesowych.

W połączeniu z odpowiednim informowaniem konsumentów i zapewnieniem ochrony przed „green-washing” (zielonym kłamstwem), UE w znaczący sposób wzmocniłaby pozycję swoich konsumentów na drodze do ekologicznej transformacji i sprawiła, że zrównoważone produkty stałyby się normą, inspirując resztę świata do naśladowania.

Proponowane rozporządzenie w sprawie ekoprojektu dla zrównoważonych produktów (REZP) jest podstawą podejścia Komisji do produktów cyrkularnych i bardziej zrównoważonych pod względem ochrony środowiska. Określa ono ramy dla ustanawiania wymogów dotyczących ekoprojektu dla poszczególnych kategorii produktów w celu znaczącej poprawy ich cyrkularności, wydajności energetycznej i innych aspektów zrównoważonego rozwoju środowiska. Opiera się ono na sprawdzonej skuteczności dyrektywy w sprawie ekoprojektu w odniesieniu do produktów związanych z energią i umożliwi określenie minimalnych wymogów dotyczących ekoprojektu i informacji dla niemal wszystkich kategorii towarów fizycznych wprowadzanych na rynek UE. Dla grup produktów, które mają wystarczająco dużo wspólnych cech, można ustalić zasady horyzontalne.

Te wymagania dotyczące ekoprojektu zostaną dostosowane do szczególnych cech danych grup produktów. Ich identyfikacja i rozwój będą uwzględniać potencjał poprawy i względną skuteczność w zakresie zwiększonej efektywności wykorzystania zasobów i energii, umożliwienia dłuższej żywotności produktów i maksymalizacji wartości materiałów, zmniejszenia zanieczyszczenia i ogólnego wpływu produktów na klimat i środowisko.

Wymagania dotyczące ekoprojektu będą obejmować, odpowiednio do kategorii produktów podlegających regulacji:

  • trwałość, niezawodność, możliwość ponownego użycia, możliwość modernizacji, możliwość naprawy, łatwość konserwacji i odnawiania produktów;
  • ograniczenia dotyczące obecności substancji, które utrudniają cyrkularność produktów i materiałów;
  • zużycie energii lub efektywność energetyczną produktów;
  • wykorzystanie zasobów lub efektywność wykorzystania zasobów przez produkty;
  • minimalną zawartość surowców wtórnych w produktach;
  • łatwość demontażu, regeneracji i recyklingu produktów i materiałów;
  • wpływ produktów na środowisko w cyklu życia, w tym ich ślad węglowy i środowiskowy;
  • zapobieganie powstawaniu odpadów i ograniczanie ich ilości, w tym odpadów opakowaniowych.

Rozporządzenie w sprawie ekoprojektu dla produktów zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju (REZP) nie tylko określa wymagania dotyczące sposobu wytwarzania produktów, ale także ustanawia wymogi dotyczące dostarczania informacji o zrównoważonym rozwoju środowiska produktów. W zależności od produktu może to obejmować informacje o zużyciu energii, zawartości surowców wtórnych, obecności substancji potencjalnie niebezpiecznych, trwałości, możliwości naprawy, w tym liczby punktów dotyczących możliwości naprawy, dostępności części zamiennych i możliwości recyklingu.

Cyfrowe paszporty produktów staną się normą dla wszystkich produktów regulowanych na mocy REZP, umożliwiając znakowanie, identyfikację i łączenie produktów z danymi dotyczącymi ich cyrkularności i zrównoważonego rozwoju. Pionierskie podejście do danych dotyczących zrównoważonego rozwoju środowiska może również utorować drogę do szerszej dobrowolnej wymiany danych, wykraczającej poza produkty i wymogi regulowane w ramach REZP. Ponadto paszporty produktów mogą być wykorzystywane do informowania o innych aspektach zrównoważonego rozwoju mających zastosowanie do danej grupy produktów zgodnie z innymi przepisami unijnymi.

Uporządkowanie informacji o zrównoważonym rozwoju środowiska produktów i przekazywanie ich za pomocą cyfrowych paszportów produktów pomoże przedsiębiorstwom w całym łańcuchu wartości, od producentów, importerów i dystrybutorów po sprzedawców, zakłady naprawcze, zakłady regeneracji i zakłady recyklingu, uzyskać dostęp do informacji cennych w ich pracy nad poprawą efektywności środowiskowej, wydłużeniem okresu eksploatacji produktów, zwiększeniem wydajności i wykorzystania surowców wtórnych, a tym samym obniżyć zapotrzebowanie na pierwotne zasoby naturalne, oszczędzić koszty i ograniczyć zależności strategiczne.

Pomoże to również śledzić obecność substancji potencjalnie niebezpiecznych w całym cyklu życia materiałów i produktów, realizując zobowiązania podjęte w ramach strategii zrównoważonego rozwoju w zakresie chemikaliów i przyczyniając się do osiągnięcia celu UE, jakim jest osiągnięcie zerowego poziomu zanieczyszczeń.

Cyfrowe paszporty produktów mogą również umożliwić konsumentom dokonywanie bardziej świadomych wyborów, zwiększyć przejrzystość działań organizacji działających w interesie publicznym oraz pomóc organom krajowym w egzekwowaniu przepisów i prowadzeniu nadzoru. REZP umożliwi także UE ustanowienie wymogów dotyczących etykietowania, na przykład w odniesieniu do możliwości naprawy produktów.

Nowe etykiety energetyczne UE będą uwzględniać aspekty związane z cyrkularnością, takie jak punktacja napraw, za pomocą dodatkowych informacji. W przypadku innych produktów takie informacje będą podawane na nowej etykiecie REZP.

Niektóre produkty mogą być opatrzone zarówno etykietą energetyczną UE, jak i etykietą REZP, jeżeli istnieją dowody na to, że takie rozwiązanie będzie skuteczniejsze dla konsumentów i mniej uciążliwe dla przemysłu.

Jak pokazała unijna etykieta energetyczna, obowiązkowe dostarczanie kluczowych informacji w momencie zakupu może być skutecznym sposobem informowania o istotnych aspektach efektywności środowiskowej produktów, zwłaszcza gdy umożliwia łatwe porównanie produktów w danej kategorii.

Równolegle i w synergii do opracowywania zasad dotyczących poszczególnych produktów w ramach REZP, Komisja będzie prowadzić prace nad przeglądem lub ustanowieniem nowych kryteriów dotyczących poszczególnych produktów w ramach oznakowania ekologicznego UE. Jest to dobrze znany i godny zaufania znak, który od 30 lat w całej UE uznaje i certyfikuje produkty o wysokiej efektywności środowiskowej.

Proponowane REZP obejmuje środki mające na celu zapobieganie i powstrzymanie niszczenia niesprzedanych dóbr konsumpcyjnych.

W pierwszym etapie duże przedsiębiorstwa, które pozbywają się niesprzedanych produktów, będą musiały ujawnić ilość produktów, których pozbywają się w ciągu roku, podać przyczyny ich pozbycia się oraz informacje na temat ilości wyrzucanych produktów przekazanych do ponownego użycia, regeneracji, recyklingu, odzysku energii i unieszkodliwienia, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami.

W rozporządzeniu przewidziano również możliwość wprowadzenia całkowitego zakazu niszczenia niesprzedanych produktów, w zależności od kategorii produktów, które mają być regulowane.

Wymogi dotyczące wydajności i informacji w zakresie ekoprojektu produktów umożliwią przedsiębiorstwom i konsumentom wybór produktów bardziej przyjaznych dla środowiska, jednak większą rolę mogą tu odegrać zachęty ze strony państw członkowskich i zamówienia publiczne. Komisja opracowała już kilka kryteriów ekologicznych zamówień publicznych, ale ich wpływ pozostaje ograniczony, ponieważ ich stosowanie jest obecnie dobrowolne.

W związku z tym, celem REZP jest wykorzystanie wagi wydatków publicznych do zwiększenia popytu na produkty bardziej zrównoważone pod względem ochrony środowiska poprzez ustanowienie obowiązkowych kryteriów udzielania zamówień publicznych na te produkty, w stosownych przypadkach w oparciu o istniejące dobrowolne kryteria.

Oznacza to, że instytucje zamawiające będą zobowiązane do stosowania kryteriów zamówień ekologicznych przy zakupie określonych grup produktów. Ponadto zachęty oferowane przez państwa członkowskie można wykorzystać poprzez wprowadzenie wymogów w zakresie zrównoważenia środowiskowego w odniesieniu do produktów, których zachęty te dotyczą.

Międzysektorowe podejście do zrównoważonych produktów

REZP zostało zaprojektowane, by było spójne i dostosowane do istniejących i przyszłych przepisów i polityki sektorowej. Po ustanowieniu jego ram, wymogi dotyczące produktów będą wprowadzane w życie zgodnie z wieloletnimi planami prac. Pozwoli to Komisji na dokonanie starannej oceny, gdzie działania regulacyjne są najbardziej potrzebne.

Jeżeli wymogi dotyczące zrównoważonego rozwoju środowiska zostały już określone na zadowalającym poziomie w przepisach UE, REZP nie będzie miało zastosowania. I odwrotnie, jeżeli te wymagania są niewystarczające, ale potencjał w zakresie cyrkularności, efektywności energetycznej i efektywnego gospodarowania zasobami, a także potencjał w zakresie zmniejszenia ogólnego wpływu na klimat i środowisko są wysokie i uzasadniają podjęcie działań, wówczas do akcji wkroczy REZP.

Środkom w ramach REZP będą towarzyszyć specjalne oceny skutków, aby zapewnić proporcjonalność, należyte uwzględnienie wymiaru międzynarodowego i wpływu na państwa trzecie, a także spójność z innymi przepisami UE.

Ze względu na szeroki zakres REZP, niektóre produkty nim objęte będą również podlegać odrębnym przepisom dotyczącym konkretnych produktów. W przypadku tych produktów, zgodnie z ogólną zasadą, REZP będzie interweniować tylko wtedy, gdy aspekty tych produktów związane ze zrównoważonym rozwojem środowiska nie mogą być w pełni i odpowiednio uwzględnione w innych instrumentach. Dzięki temu przepisy UE dotyczące konkretnych produktów stałyby się spójniejsze i pozwoliłoby to uniknąć nakładania obciążeń administracyjnych na przedsiębiorstwa w celu spełnienia wymogów określonych w różnych aktach prawnych UE.

Po przeprowadzeniu jednak niezbędnych konsultacji i ocen skutków szczególne okoliczności mogą uzasadniać podjęcie ukierunkowanych działań także w ramach REZP. Może to mieć sens, gdy produkt jest częścią innego produktu (np. akumulatora), ściśle z nim powiązanego (np. opakowania), lub gdy określono wymagania dotyczące zrównoważonego rozwoju środowiska dla grupy produktów.

Chociaż wyroby budowlane wchodzą w zakres REZP, ze względu na potrzebę zarządzania ścisłymi powiązaniami między ich właściwościami środowiskowymi i konstrukcyjnymi, w tym zdrowiem i bezpieczeństwem, uzasadnione jest ustanowienie wymogów w zakresie zrównoważonego rozwoju środowiska w ramach zmienionego rozporządzenia w sprawie wyrobów budowlanych, które przyjmuje się jako część niniejszego pakietu zrównoważonych wyrobów.

W przypadku jednak wyrobów budowlanych związanych z energią, aspekty zrównoważonego rozwoju zostaną przede wszystkim uwzględnione w REZP, ponieważ są one już uregulowane w obowiązującej dyrektywie w sprawie ekoprojektu. Mimo to w razie potrzeby zmienione rozporządzenie w sprawie wyrobów budowlanych może mieć charakter uzupełniający.

Oba proponowane rozporządzenia zawierają postanowienia zapewniające ścisłe dostosowanie prawne w trakcie opracowywania i wdrażania przepisów.

Metoda ekoprojektu: planowanie, konsultacje, współtworzenie

Unijne polityki ekoprojektu i etykietowania energetycznego już teraz są bardzo skuteczne w zapewnianiu efektywności energetycznej. Generują one oszczędności dla konsumentów, zmniejszają naszą zależność od importu energii kopalnej i ograniczają emisje.

W ciągu ostatniej dekady ustalono zasady dla około 30 grup produktów związanych z energią. Staranne ukierunkowanie działań poprzez przyjęcie wieloletnich planów roboczych ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia jasnego określenia priorytetów, skuteczności i wydajności w ramach dyrektywy w sprawie ekoprojektu. Działania te będą kontynuowane w ramach REZP, w oparciu o solidne i rzetelne podejście do identyfikacji produktów priorytetowych.

Aby zapewnić płynne przejście do ram REZP, w ramach niniejszego pakietu przyjęto nowy plan roboczy w zakresie ekoprojektu i etykietowania energetycznego na lata 2022–2024. Zapewnia on, że, do czasu wejścia w życie nowych ram REZP, prace w ramach obecnej dyrektywy w sprawie ekoprojektu będą mogły być kontynuowane w szybkim tempie, przynosząc dalsze redukcje zużycia energii i materiałów przez produkty związane z energią. Dodatkowe zidentyfikowane produkty, takie jak emitery niskotemperaturowe, oferują potencjał oszczędności energii, który przekłada się na miliardy euro zmniejszonych wydatków konsumentów.

Co ważne, nowy plan pracy gwarantuje, że aspekty związane z cyrkularnością będą w coraz większym stopniu uwzględniane w zakresie, w jakim jest to możliwe w obecnych ramach prawnych.

Nowe zasady REZP muszą opierać się na solidnym podejściu metodologicznym, tak aby można było skutecznie uwzględniać wpływ produktów na środowisko i klimat poprzez wymogi dotyczące kluczowych aspektów określonych w REZP.

Biorąc pod uwagę potencjalny zakres produktów objętych przyszłymi ramami, konieczne będzie wybranie i dostosowanie najbardziej odpowiedniej metodologii, w zależności od danego produktu lub grupy produktów oraz aspektu środowiskowego lub cyrkularności będącego celem. Podejście to będzie opierać się na doświadczeniach zdobytych w ramach obecnej dyrektywy w sprawie ekoprojektu, która będzie nadal ulepszana, oraz na metodzie śladu ekologicznego produktu w stosownych przypadkach.

Priorytetem Komisji będzie opracowanie nowych metodologii w celu wsparcia dodatkowych aspektów związanych z cyrkularnością, o których mowa w REZP, w tym np. metodologii dotyczących trwałości, możliwości naprawy i zawartości pochodzącej z recyklingu, z uwzględnieniem wyników badań w ramach projektów finansowanych z Programu Horyzont Europa.

Cyrkularne modele biznesowe

Oprócz tego, że zrównoważone produkty powinny stać się normą, musimy także w coraz większym stopniu inwestować i zachęcać do stosowania cyrkularnych modeli biznesowych. Należą do nich między innymi modele produktu jako usługi, udostępnianie w trybie peer-to-peer i logistyka zwrotna, produkcja na żądanie, usługi ponownego wykorzystania i naprawy. Jest to konieczne, aby zmniejszyć ogólne zapotrzebowanie na energię i zasoby oraz uniezależnić wzrost gospodarczy od zużycia zasobów pierwotnych.

Cyrkularne modele biznesowe mają na celu tworzenie i przechwytywanie wartości, jednocześnie pomagając w optymalizacji i ograniczaniu wykorzystania zasobów. Oznacza to nie tylko wymogi regulacyjne dotyczące konkretnych produktów, ale także odpowiednie sygnały rynkowe dla cyrkularnych modeli biznesowych, które zachęcą producentów do lepszego projektowania produktów, wydłużenia okresu ich użytkowania oraz zachowania ich wartości w trakcie i po zakończeniu użytkowania.

Na przykład, sprzedając produkty jako usługi (co ilustruje znany przykład sprzedaży światła, a nie żarówek), logika ekonomiczna ulega zmianie i zyski nie zależą już od ilości sprzedanych produktów. Zamiast tego opłacalne staje się zapewnienie, że produkty dostarczane w ramach usługi są trwałe i nadają się do naprawy, ponieważ własność pozostaje w przedsiębiorstwie, a konieczność zakupu nowych produktów stanowi koszt przedsiębiorstwa.

Obecnie nadal niełatwo jest wprowadzić na rynek i rozwinąć na szerszą skalę cyrkularne modele biznesowe.

Wymogi dotyczące produktów w ramach REZP będą stymulować wprowadzanie takich modeli, ponieważ rozwój działalności cyrkularnej zależy w dużym stopniu od fizycznych cech konstrukcyjnych produktów oraz od dostępu do odpowiednich danych. Również cyfrowe paszporty produktów i inteligentne wykorzystanie innowacji opartych na technologiach cyfrowych stanowią kluczowe czynniki umożliwiające przejście na cyrkularne modele biznesowe. Jednak samo projektowanie lepszych produktów i lepsze informacje nie wystarczą, aby wywołać pełną zmianę w podejściach do biznesu.

Istnieje wyraźna potrzeba zidentyfikowania wąskich gardeł, znalezienia skutecznych sposobów na pobudzenie zainteresowania cyrkularnymi modelami biznesowymi, zapewnienia ich rentowności, zwiększenia ich atrakcyjności dla konsumentów, wymiany najlepszych praktyk oraz zapewnienia dostosowanego do potrzeb doradztwa dla nowych i istniejących przedsiębiorstw w zakresie przechodzenia na cyrkularne modele biznesowe.

Wzmocnienie pozycji konsumentów i ich ochrona

Większość konsumentów chce odgrywać aktywną rolę w procesie transformacji ekologicznej. REZP będzie wspierać konsumentów w tym procesie. Dzięki temu produkty będą spełniać minimalne wymagania w zakresie efektywności środowiskowej, a także zapewniona zostanie lepsza informacja, oznakowanie i szerszy dostęp do części zamiennych, modernizacji i napraw, przy jednoczesnym uwzględnieniu przystępności cenowej, zwiększeniu wygody konsumentów i zapewnieniu im dostępu do produktów wyższej jakości.

Konieczne jest jednak także zapewnienie lepszej informacji w punktach sprzedaży i budowanie zaufania konsumentów do oświadczeń producentów o korzyściach dla środowiska wynikających z ich produktów z własnej inicjatywy. Wniosek w sprawie wzmocnienia pozycji konsumentów w związku z ekologiczną transformacją umożliwia konsumentom podejmowanie świadomych decyzji o zakupie.

Wniosek wprowadzi ukierunkowane zmiany do horyzontalnego prawa konsumenckiego UE w celu zapewnienia, że konsumenci otrzymają w punkcie sprzedaży informacje o handlowej gwarancji trwałości produktu, a także informacje istotne dla naprawy (w tym ocenę możliwości naprawy, jeśli tylko jest ona dostępna). Zakaże on również przedsiębiorcom stosowania pewnych rodzajów twierdzeń dotyczących ekologiczności uznanych za wprowadzające w błąd. Obejmuje to niejasne stwierdzenia dotyczące ekologiczności (np. „zielony”, „przyjazny dla środowiska”, „dobry dla środowiska”), które nie są odpowiednio uzasadnione i zweryfikowane zgodnie z przepisami. Ponadto wniosek wprowadzi zakaz stosowania kilku praktyk związanych z wczesnym starzeniem się produktów, w tym praktyk w zakresie planowanego starzenia się produktów.

Podsumowanie

Inicjatywy dotyczące zrównoważonych produktów mają na celu zagwarantowanie, że do 2030 r. znaczna część produktów dostępnych dla konsumentów w UE będzie zaprojektowana tak, by były trwałe, energooszczędne i efektywne pod względem wykorzystania zasobów, nadawały się do naprawy, recyklingu oraz by preferowane były materiały pochodzące z recyklingu.

Przedsiębiorstwa z całego świata będą mogły konkurować nie narażając się na podcinanie cen przez firmy, które przerzucają koszty na społeczeństwo i środowisko.

Konsumenci będą mieli również dostęp do informacji potrzebnych do dokonywania bardziej zrównoważonych wyborów, będą lepiej chronieni przed praktykami szkodliwymi dla zielonej transformacji i będą mogli jak najdłużej zachować sprawność swoich produktów, natomiast przedsiębiorstwa będą miały dostęp do danych potrzebnych do zapewnienia zrównoważenia środowiskowego i cyrkularności swoich produktów i modeli biznesowych.

Działania te są wyraźnie zalecane przez obywateli europejskich w ramach Konferencji w sprawie przyszłości Europy, którzy wezwali do wzmocnienia polityki w zakresie gospodarki cyrkulacyjnej, w tym do zwalczania planowanego starzenia się produktów oraz dostarczania informacji o sposobach ponownego wykorzystania i naprawy produktów. Skutki inicjatyw będą odczuwalne stopniowo.

Przepisy niektórych środków będą obowiązywać od momentu ich wejścia w życie; inne będą wymagały czasu ze względu na ramy prawne i rodzaj zmian systemowych, jakie będą wywoływać.

Rozporządzenie w sprawie ekoprojektu dla zrównoważonych produktów umożliwi wielostronne podejście do regulacji produktów – prawdziwy przełom, którego impet będzie narastał wraz z upływem czasu.

Dzięki określeniu kompleksowych ram międzysektorowych i podjęciu kluczowych kroków, takich jak przyjęcie planów roboczych, ogólny kierunek i cele będą jasne z dużym wyprzedzeniem. To zapewni przedsiębiorstwom czas na poczynienie niezbędnych przygotowań organizacyjnych i systemowych, jeszcze przed ustanowieniem szczegółowych zasad dotyczących produktów.

Wnioski zawarte w tym pakiecie mają zasadnicze znaczenie dla Europejskiego Zielonego Ładu. Wniosą one znaczny wkład w realizację celów Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska i klimatu, w szczególności w osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r., podwojenie wskaźnika cyrkularności wykorzystania materiałów do 2030 r. oraz osiągnięcie ambitnych celów Unii Europejskiej w zakresie efektywności energetycznej. Przyczynią się one również do realizacji celów Cyfrowej dekady 2030, nowej strategii przemysłowej, planu działania w ramach Europejskiego Filaru Praw Socjalnych oraz Nowego Europejskiego Bauhausu, a także odniosą z nich korzyści.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

Powiązane

dr hab. inż. Dariusz Heim, prof. PŁ Fasady przeszklone - rozwiązania projektowo-architektoniczne

Fasady przeszklone - rozwiązania projektowo-architektoniczne Fasady przeszklone - rozwiązania projektowo-architektoniczne

Fasady z elementów szklanych dają coraz większe możliwości architektoniczne, a dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii mogą mieć także lepszą izolacyjność cieplną.

Fasady z elementów szklanych dają coraz większe możliwości architektoniczne, a dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii mogą mieć także lepszą izolacyjność cieplną.

dr inż. Adam Ujma Projektowanie przegród budowlanych - zjawiska cieplno-wilgotnościowe

Projektowanie przegród budowlanych - zjawiska cieplno-wilgotnościowe Projektowanie przegród budowlanych - zjawiska cieplno-wilgotnościowe

W projektowaniu przegród budowlanych bardzo ważne jest poprawne określenie parametrów cieplno­‑wilgotnościowych. Metodologię ich obliczania regulują przepisy odpowiednich rozporządzeń i przywołanych w...

W projektowaniu przegród budowlanych bardzo ważne jest poprawne określenie parametrów cieplno­‑wilgotnościowych. Metodologię ich obliczania regulują przepisy odpowiednich rozporządzeń i przywołanych w nich norm.

dr inż. Aleksander Antoni Starakiewicz Bilans cieplny stolarki okiennej

Bilans cieplny stolarki okiennej Bilans cieplny stolarki okiennej

Główne przyczyny wymiany stolarki okiennej na bardziej energooszczędną to chęć zmniejszenia kosztów ogrzewania i zapewnienia większego komfortu cieplnego. W związku z tym przy podejmowaniu decyzji o wymianie...

Główne przyczyny wymiany stolarki okiennej na bardziej energooszczędną to chęć zmniejszenia kosztów ogrzewania i zapewnienia większego komfortu cieplnego. W związku z tym przy podejmowaniu decyzji o wymianie okien pojawia się pytanie: które okna są najbardziej energooszczędne?

dr hab. inż. Dariusz Heim, prof. PŁ, mgr inż. Marcin Janicki Izolacyjność fasad podwójnych

Izolacyjność fasad podwójnych Izolacyjność fasad podwójnych

Jednym z bardziej powszechnych rozwiązań obudowy zewnętrznej budynków reprezentacyjnych są systemy wykorzystujące ściany osłonowe pokryte szkłem. Poprawa charakterystyki energetycznej tego typu systemów...

Jednym z bardziej powszechnych rozwiązań obudowy zewnętrznej budynków reprezentacyjnych są systemy wykorzystujące ściany osłonowe pokryte szkłem. Poprawa charakterystyki energetycznej tego typu systemów na przestrzeni całego roku stanowi istotne wyzwanie, zarówno dla projektantów, jak i samych producentów systemów.

mgr Jacek Sawicki Ochrona cieplna budynków - ujęcie prawne

Ochrona cieplna budynków - ujęcie prawne Ochrona cieplna budynków - ujęcie prawne

Podejmowanie przez inwestora działań mających na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony cieplnej budynków wymagane jest przez przepisy Prawa budowlanego [1]. Szczegółowe wartości wymaganych parametrów określone...

Podejmowanie przez inwestora działań mających na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony cieplnej budynków wymagane jest przez przepisy Prawa budowlanego [1]. Szczegółowe wartości wymaganych parametrów określone są w przepisach rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

mgr inż. Jerzy Żurawski Instalacje grzewcze a jakość energetyczna budynku

Instalacje grzewcze a jakość energetyczna budynku Instalacje grzewcze a jakość energetyczna budynku

W 2002 r. kraje UE w ramach dyrektywy 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie charakterystyki energetycznej budynków [1] wprowadziły obowiązek sporządzania oceny energetycznej budynków. W...

W 2002 r. kraje UE w ramach dyrektywy 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie charakterystyki energetycznej budynków [1] wprowadziły obowiązek sporządzania oceny energetycznej budynków. W polskim prawie wymagania te zostały ujęte w Prawie budowlanym [2] oraz w rozporządzeniach: w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (WT 2008) [3], w rozporządzeniu w sprawie zakresu i formy projektu budowlanego [4] oraz w rozporządzeniu w sprawie metodologii...

mgr inż. Jerzy Żurawski Obliczenia charakterystyki energetycznej w praktyce

Obliczenia charakterystyki energetycznej w praktyce Obliczenia charakterystyki energetycznej w praktyce

Wdrożone w styczniu 2009 r. wymagania dyrektywy EPBD [1] w postaci uchwalonych rozporządzeń ministra infrastruktury [2, 3, 4] mają wiele wadliwych zapisów, których konsekwencje poniosą nie ich autorzy,...

Wdrożone w styczniu 2009 r. wymagania dyrektywy EPBD [1] w postaci uchwalonych rozporządzeń ministra infrastruktury [2, 3, 4] mają wiele wadliwych zapisów, których konsekwencje poniosą nie ich autorzy, lecz inwestorzy oraz uczestnicy procesu inwestycyjnego.

dr inż. Maciej Jaworski Jak zwiększyć efektywność energetyczną budynków?

Jak zwiększyć efektywność energetyczną budynków? Jak zwiększyć efektywność energetyczną budynków?

Materiały zmiennofazowe (PCM, ang. phase change materials) wkomponowane w różny sposób w strukturę budynku zwiększają jego pojemność (bezwładność) cieplną. Duża pojemność cieplna konstrukcji budynku (zdolność...

Materiały zmiennofazowe (PCM, ang. phase change materials) wkomponowane w różny sposób w strukturę budynku zwiększają jego pojemność (bezwładność) cieplną. Duża pojemność cieplna konstrukcji budynku (zdolność do akumulacji ciepła) przyczynia się zaś do poprawy jego efektywności energetycznej, co przejawia się zmniejszeniem zużycia energii niezbędnej do zapewnienia i utrzymania komfortu cieplnego. Pozwala też na wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych bez dodatkowych kosztów inwestycyjnych.

Materiały prasowe news Czy wyroby budowlane spełniają deklarowane wymagania?

Czy wyroby budowlane spełniają deklarowane wymagania? Czy wyroby budowlane spełniają deklarowane wymagania?

Jakość wielu wyrobów budowlanych dostępnych na polskim rynku pozostawia wiele do życzenia – wynika z raportu przygotowanego przez Związek Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa. 44% wyrobów...

Jakość wielu wyrobów budowlanych dostępnych na polskim rynku pozostawia wiele do życzenia – wynika z raportu przygotowanego przez Związek Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa. 44% wyrobów od izolacji cieplnej i 38% membran nie spełniało w 2020 r. przynajmniej jednej badanej właściwości.

Materiały prasowe news Projekt zmiany rozporządzenia CPR ws. wyrobów budowlanych

Projekt zmiany rozporządzenia CPR ws. wyrobów budowlanych Projekt zmiany rozporządzenia CPR ws. wyrobów budowlanych

W ramach wdrażania planu działania dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym Komisja Europejska opublikowała wniosek dotyczący zmiany rozporządzenia w sprawie wyrobów budowlanych (CPR). Zainteresowane...

W ramach wdrażania planu działania dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym Komisja Europejska opublikowała wniosek dotyczący zmiany rozporządzenia w sprawie wyrobów budowlanych (CPR). Zainteresowane strony mają do 30 maja 2022 r. czas na przedstawienie swoich opinii na ten temat.

Jarosław Guzal Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie OZE wciąż jest celem

Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie OZE wciąż jest celem Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie OZE wciąż jest celem

O projektowaniu i modernizowaniu budynków według najnowszych standardów, a także o aktualnej sytuacji branży budowlanej mówi Szymon Firląg – prezes zarządu w Związku Pracodawców Producentów Materiałów...

O projektowaniu i modernizowaniu budynków według najnowszych standardów, a także o aktualnej sytuacji branży budowlanej mówi Szymon Firląg – prezes zarządu w Związku Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa.

Materiały prasowe news Poradnik eksperta. Weryfikacja dokumentów wprowadzających wyrób budowlany do obrotu. Bezpieczeństwo pożarowe

Poradnik eksperta. Weryfikacja dokumentów wprowadzających wyrób budowlany do obrotu. Bezpieczeństwo pożarowe Poradnik eksperta. Weryfikacja dokumentów wprowadzających wyrób budowlany do obrotu. Bezpieczeństwo pożarowe

Tematyka właściwej oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych, wprowadzonych do obrotu w Polsce jest przedmiotem dyskusji, celem autorów publikacji jest uporządkowanie elementarnej...

Tematyka właściwej oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych, wprowadzonych do obrotu w Polsce jest przedmiotem dyskusji, celem autorów publikacji jest uporządkowanie elementarnej i niezbędnej wiedzy z tego zakresu oraz zaprezentowanie schematów postępowania podczas analizy dokumentacji przedstawionej dla wyrobu budowlanego, który uczestnik procesu budowlanego zamierza zastosować i/lub wbudować w obiekt budowlany.

Materiały prasowe news Wyzwania pakietu Fit for 55 dla sektora wyrobów budowlanych – webinarium

Wyzwania pakietu Fit for 55 dla sektora wyrobów budowlanych – webinarium Wyzwania pakietu Fit for 55 dla sektora wyrobów budowlanych – webinarium

23 lutego br. odbędzie się webinarium zorganizowane przez Związek Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa pt. „Wyzwania pakietu «Fit for 55» dla sektora wyrobów budowlanych”.

23 lutego br. odbędzie się webinarium zorganizowane przez Związek Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa pt. „Wyzwania pakietu «Fit for 55» dla sektora wyrobów budowlanych”.

Małgorzata Kośla Oznakowanie ekologiczne budynków i wyrobów budowlanych

Oznakowanie ekologiczne budynków i wyrobów budowlanych Oznakowanie ekologiczne budynków i wyrobów budowlanych

Oznakowanie ekologiczne budynków i wyrobów budowlanych jest koniecznością w zakresie zrównoważonego budownictwa. Jednak wybór systemu certyfikacji nie jest prosty. Od czego zależy oznakowanie ekologiczne...

Oznakowanie ekologiczne budynków i wyrobów budowlanych jest koniecznością w zakresie zrównoważonego budownictwa. Jednak wybór systemu certyfikacji nie jest prosty. Od czego zależy oznakowanie ekologiczne budynków i wyrobów budowlanych? Przede wszystkim od lokalizacji, standardów obowiązujących w danym kraju, a także przeznaczenia budynku. Bez względu na jego rodzaj, każdy system weryfikacyjny ma za zadanie poprawić jakość życia, zmniejszyć ingerencję w środowisko naturalne oraz dbać o wykorzystywanie...

dr inż. Andrzej Konarzewski Zrównoważone budownictwo – wprowadzenie do problematyki oceny

Zrównoważone budownictwo – wprowadzenie do problematyki oceny Zrównoważone budownictwo – wprowadzenie do problematyki oceny

Sektor budownictwa dostarcza od 5% do 10% Produktu Krajowego Brutto (PKB) w każdym kraju na świecie i jest głównym pracodawcą, z 10% zatrudnieniem. W tym samym czasie jest odpowiedzialny za zużycie 40%...

Sektor budownictwa dostarcza od 5% do 10% Produktu Krajowego Brutto (PKB) w każdym kraju na świecie i jest głównym pracodawcą, z 10% zatrudnieniem. W tym samym czasie jest odpowiedzialny za zużycie 40% energii, 50% wszystkich naturalnych zasobów i 60% powstających odpadów. Zrównoważony sektor budowlany jest kluczem będącym w stanie doprowadzić do redukcji globalnej emisji gazów cieplarnianych (GHG), a także jest odpowiedzialny za bardziej zrównoważony świat.

news Płyty styropianowe z deklaracjami środowiskowymi

Płyty styropianowe z deklaracjami środowiskowymi Płyty styropianowe z deklaracjami środowiskowymi

Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu (PSPS) zakończyło właśnie cykl badań środowiskowych płyt styropianowych prowadzonych we współpracy z Instytutem Techniki Budowlanej w Warszawie.

Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu (PSPS) zakończyło właśnie cykl badań środowiskowych płyt styropianowych prowadzonych we współpracy z Instytutem Techniki Budowlanej w Warszawie.

Janusz Kozula news XXV Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Techniczna Ekologia a Budownictwo

XXV Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Techniczna Ekologia a Budownictwo XXV Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Techniczna Ekologia a Budownictwo

XXV Jubileuszowa Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja „Ekologia a Budownictwo” została zorganizowana przez Oddział PZITB w Bielsku-Białej przy współpracy Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie,...

XXV Jubileuszowa Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja „Ekologia a Budownictwo” została zorganizowana przez Oddział PZITB w Bielsku-Białej przy współpracy Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie, Komitetu Ekologii ZG PZITB, Politechniki Śląskiej, Politechniki Krakowskiej, Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej oraz Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Wydarzenie odbyło się w dniach 14–16 października br. w Bielsku-Białej.

Jarosław Guzal Izolacja budynków pomoże sprostać wyzwaniom obecnego świata

Izolacja budynków pomoże sprostać wyzwaniom obecnego świata Izolacja budynków pomoże sprostać wyzwaniom obecnego świata

Czy Warunki Techniczne powinny się zmienić w kontekście bezpieczeństwa pożarowego i akustyki? Przeczytaj rozmowę z Romualdem Chrapkiem – członkiem zarządu Stowarzyszenia MIWO.

Czy Warunki Techniczne powinny się zmienić w kontekście bezpieczeństwa pożarowego i akustyki? Przeczytaj rozmowę z Romualdem Chrapkiem – członkiem zarządu Stowarzyszenia MIWO.

Materiały prasowe news Stanowisko ws. wprowadzenia CBAM dla przemysłu materiałów budowlanych

Stanowisko ws. wprowadzenia CBAM dla przemysłu materiałów budowlanych Stanowisko ws. wprowadzenia CBAM dla przemysłu materiałów budowlanych

Przedstawiciele pracowników i pracodawców zwracają się do Rządu RP o niezwłoczne podjęcie działań chroniących energochłonny przemysł materiałów budowlanych, m.in. cementowy, ceramiczny, gipsowy i wapienniczy,...

Przedstawiciele pracowników i pracodawców zwracają się do Rządu RP o niezwłoczne podjęcie działań chroniących energochłonny przemysł materiałów budowlanych, m.in. cementowy, ceramiczny, gipsowy i wapienniczy, przed negatywnymi skutkami prowadzonej przez UE polityki klimatycznej. Dążenie do tego, aby Europa zmniejszyła emisje gazów cieplarnianych, o co najmniej 55% do 2030 r., nie jest łatwe.

Materiały prasowe news Znaczenie deklaracji środowiskowych EPD

Znaczenie deklaracji środowiskowych EPD Znaczenie deklaracji środowiskowych EPD

W związku z zieloną transformacją producenci wyrobów budowlanych muszą zmierzyć się ze zmianą sposobu podejścia do produktu i zmniejszeniem emisji w produkcji. Ma to również wpływ na ich konkurencyjność...

W związku z zieloną transformacją producenci wyrobów budowlanych muszą zmierzyć się ze zmianą sposobu podejścia do produktu i zmniejszeniem emisji w produkcji. Ma to również wpływ na ich konkurencyjność na rynku i postrzeganie marki przez coraz bardziej świadomych klientów. Dlatego coraz więcej producentów ma potrzebę deklarowania cech środowiskowych swoich wyrobów, a jedną z kluczowych metod jest deklaracja środowiskowa EPD. To wnioski z webinarium zorganizowanego przez Związek Pracodawców Producentów...

Materiały prasowe news NFOŚiGW wspiera wdrożenia technologii plusenergetycznych budynków

NFOŚiGW wspiera wdrożenia technologii plusenergetycznych budynków NFOŚiGW wspiera wdrożenia technologii plusenergetycznych budynków

Już od 1 czerwca br. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpocznie nabór wniosków o dofinansowanie wdrożenia innowacji w obszarze plusenergetycznych budynków w ramach programu „Nowa...

Już od 1 czerwca br. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpocznie nabór wniosków o dofinansowanie wdrożenia innowacji w obszarze plusenergetycznych budynków w ramach programu „Nowa Energia”. Na innowacyjne projekty w tej dziedzinie czeka 250 mln zł.

Materiały prasowe news Posiedzenie Rady Wyrobów Budowlanych

Posiedzenie Rady Wyrobów Budowlanych Posiedzenie Rady Wyrobów Budowlanych

Na początku marca odbyło się kolejne posiedzenie Rady Wyrobów Budowlanych, podczas którego omówiono projekt procedury kontroli betonu towarowego, jaką będą stosować organy nadzoru budowlanego.

Na początku marca odbyło się kolejne posiedzenie Rady Wyrobów Budowlanych, podczas którego omówiono projekt procedury kontroli betonu towarowego, jaką będą stosować organy nadzoru budowlanego.

Materiały prasowe news Nowa Rada Wyrobów Budowlanych

Nowa Rada Wyrobów Budowlanych Nowa Rada Wyrobów Budowlanych

22 października 2020 r. decyzją Doroty Cabańskiej, p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, została powołana nowa Rada Wyrobów Budowlanych.

22 października 2020 r. decyzją Doroty Cabańskiej, p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, została powołana nowa Rada Wyrobów Budowlanych.

Materiały prasowe news Ceny materiałów budowlanych w grudniu 2020 r.

Ceny materiałów budowlanych w grudniu 2020 r. Ceny materiałów budowlanych w grudniu 2020 r.

Grupa PSB Handel obserwuje zmiany cen wiodących materiałów dla budownictwa oraz domu i ogrodu. Które wyroby podrożały?

Grupa PSB Handel obserwuje zmiany cen wiodących materiałów dla budownictwa oraz domu i ogrodu. Które wyroby podrożały?

Najnowsze produkty i technologie

Sika Poland sp. z o.o. Jak zabezpieczyć balkon na lata?

Jak zabezpieczyć balkon na lata? Jak zabezpieczyć balkon na lata?

Efekt końcowy prac związanych z remontem lub nowym balkonem to nie tylko umiejętności fachowców, którym powierzamy to zadanie. Bardzo duże znaczenie ma stosowane przez nich materiały, takie jak: zaprawa...

Efekt końcowy prac związanych z remontem lub nowym balkonem to nie tylko umiejętności fachowców, którym powierzamy to zadanie. Bardzo duże znaczenie ma stosowane przez nich materiały, takie jak: zaprawa hydroizolacyjna, klej do płytek itp. Jakie wybrać produkty na zewnątrz? Na jakie parametry zwrócić uwagę?

merXu Handel z zagranicznymi kontrahentami bez znajomości języka obcego? Na merXu to możliwe!

Handel z zagranicznymi kontrahentami bez znajomości języka obcego? Na merXu to możliwe! Handel z zagranicznymi kontrahentami bez znajomości języka obcego? Na merXu to możliwe!

Brak znajomości języków obcych potrafi być sporą przeszkodą w rozwoju polskich firm z branży przemysłowej. Na szczęście istnieje darmowe rozwiązanie, które znacząco ułatwia handel z międzynarodowymi kontrahentami...

Brak znajomości języków obcych potrafi być sporą przeszkodą w rozwoju polskich firm z branży przemysłowej. Na szczęście istnieje darmowe rozwiązanie, które znacząco ułatwia handel z międzynarodowymi kontrahentami i całkowicie eliminuje problem bariery językowej. Przedsiębiorcy znajdą je na merXu – europejskiej platformie B2B.

Ecolak Membrana PWP 100 – szybki sposób na skuteczną hydroizolację dachu, tarasu, balkonu

Membrana PWP 100 – szybki sposób na skuteczną hydroizolację dachu, tarasu, balkonu Membrana PWP 100 – szybki sposób na skuteczną hydroizolację dachu, tarasu, balkonu

ECOLAK to producent wysokiej jakości membrany hydroizolacyjnej PWP 100.

ECOLAK to producent wysokiej jakości membrany hydroizolacyjnej PWP 100.

Tremco CPG Poland Sp. z o.o. Niskoemisyjne posadzki żywiczne Flowcrete – skuteczna ochrona betonowego podłoża w zielonych budynkach

Niskoemisyjne posadzki żywiczne Flowcrete – skuteczna ochrona betonowego podłoża w zielonych budynkach Niskoemisyjne posadzki żywiczne Flowcrete – skuteczna ochrona betonowego podłoża w zielonych budynkach

Bezspoinowe posadzki żywiczne mają za zadanie chronić betonowe podłoże i elementy konstrukcyjne budynku przed niszczącym działaniem czynników zewnętrznych. W zależności od panujących w pomieszczeniu warunków...

Bezspoinowe posadzki żywiczne mają za zadanie chronić betonowe podłoże i elementy konstrukcyjne budynku przed niszczącym działaniem czynników zewnętrznych. W zależności od panujących w pomieszczeniu warunków i obciążeń użytkowych systemy posadzkowe powinny spełniać określone wymagania. Dotyczą one m.in. wytrzymałości mechanicznej, w tym odporności na ścieranie i związanej z nią odporności na intensywny ruch pieszy lub ruch pojazdów, wytrzymałości chemicznej i termicznej, stopnia antypoślizgu, łatwego...

merXu Premia w gotówce, darmowa dostawa, program poleceń – merXu przedłuża promocje do 31 sierpnia

Premia w gotówce, darmowa dostawa, program poleceń – merXu przedłuża promocje do 31 sierpnia Premia w gotówce, darmowa dostawa, program poleceń – merXu przedłuża promocje do 31 sierpnia

Firmy z branży przemysłowej szukające oszczędności w kosztach prowadzenia działalności wciąż mogą skorzystać z promocji oferowanych przez europejską platformę handlową merXu. Do 31.08 czeka na nie premia...

Firmy z branży przemysłowej szukające oszczędności w kosztach prowadzenia działalności wciąż mogą skorzystać z promocji oferowanych przez europejską platformę handlową merXu. Do 31.08 czeka na nie premia w gotówce do 700 zł, darmowa dostawa do 1300 zł oraz atrakcyjny program poleceń.

Sika Poland sp. z o.o. Sika o wyznaczaniu kierunku w budownictwie ekologicznym

Sika o wyznaczaniu kierunku w budownictwie ekologicznym Sika o wyznaczaniu kierunku w budownictwie ekologicznym

Zrównoważony rozwój to jedna z najważniejszych idei, jakie w tej chwili determinują działania całej branży budowlanej. Procesy dostosowywane są do wiodących norm ochrony środowiska i mają na celu ograniczenie...

Zrównoważony rozwój to jedna z najważniejszych idei, jakie w tej chwili determinują działania całej branży budowlanej. Procesy dostosowywane są do wiodących norm ochrony środowiska i mają na celu ograniczenie zużycia zasobów naturalnych. Warto podkreślić, że zrównoważony rozwój ma nie tylko wymiar ekonomiczny i środowiskowy, ale także społeczny, który powinien obejmować działania na rzecz społeczności lokalnych.

EUROFIRANY B.B. Choczyńscy Sp.J. 3 sposoby na zatrzymanie ciepła w domu

3 sposoby na zatrzymanie ciepła w domu 3 sposoby na zatrzymanie ciepła w domu

Jeśli szukasz odpowiedniej izolacji dla swojego budynku, która zatrzyma ciepło i zapewni Ci spokojną zimę, zapoznaj się z podstawowymi trzema metodami dociepleń. Dlaczego prawidłowa izolacja jest tak istotna?...

Jeśli szukasz odpowiedniej izolacji dla swojego budynku, która zatrzyma ciepło i zapewni Ci spokojną zimę, zapoznaj się z podstawowymi trzema metodami dociepleń. Dlaczego prawidłowa izolacja jest tak istotna? Przy rosnących cenach paliw i energii elektrycznej oraz rosnących kosztach, jakie musimy przeznaczyć na ogrzewanie budynków, izolacja jest nieunikniona. Warto więc zainwestować w izolację budynku dobrej jakości, by przynajmniej w jakiejś części uchronić swój budżet. Oto trzy sposoby, jak to...

4 ECO Sp. z o.o. Bądź eko i oszczędzaj z 4 ECO

Bądź eko i oszczędzaj z 4 ECO Bądź eko i oszczędzaj z 4 ECO

Polska ma optymalne warunki do produkcji energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznych. Pod tym względem poziomem dorównuje Niemcom, u których technologia PV rozwija się od przeszło 20 lat.

Polska ma optymalne warunki do produkcji energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznych. Pod tym względem poziomem dorównuje Niemcom, u których technologia PV rozwija się od przeszło 20 lat.

4 ECO Sp. z o.o. Co zrobić z niewystarczająco docieplonym budynkiem?

Co zrobić z niewystarczająco docieplonym budynkiem? Co zrobić z niewystarczająco docieplonym budynkiem?

Od lat 90. trwa w Polsce termomodernizacja wszelkich obiektów budowlanych, przejawiająca się m.in. docieplaniem ścian zewnętrznych styropianem. Zalecana grubość styropianu do izolacji zmienia się co kilka...

Od lat 90. trwa w Polsce termomodernizacja wszelkich obiektów budowlanych, przejawiająca się m.in. docieplaniem ścian zewnętrznych styropianem. Zalecana grubość styropianu do izolacji zmienia się co kilka lat. I tak pierwsze docieplenia były na styropianie o grubości 4 cm, obecnie to 20 cm styropianu grafitowego.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.