Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Warunki techniczne dla baz i stacji paliw płynnych, gazowych, a także ich infrastruktury przesyłowej

Dziennik Ustaw z dnia 25.08.2023 r., poz. 1707

Dziennik Ustaw z dnia 25.08.2023 r., poz. 1707

Dziennik Ustaw z dnia 25.08.2023 r., poz. 1707 zamieścił Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 lipca 2023 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, bazy i stacje gazu płynnego, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie.

Zobacz także

Jacek Sawicki, Konsultacja naukowo-techniczna: Włodzimierz Ciarka Ochrona katodowa jako jeden ze sposobów ochrony antykorozyjnej dla konstrukcji stalowych

Ochrona katodowa jako jeden ze sposobów ochrony antykorozyjnej dla konstrukcji stalowych Ochrona katodowa jako jeden ze sposobów ochrony antykorozyjnej dla konstrukcji stalowych

Korozja metali jest zjawiskiem niszczenia ich powłok i struktur pod wpływem chemicznej lub elektrochemicznej reakcji z otaczającym środowiskiem. Ich niszczenie pod wpływem zjawisk fizycznych określa się...

Korozja metali jest zjawiskiem niszczenia ich powłok i struktur pod wpływem chemicznej lub elektrochemicznej reakcji z otaczającym środowiskiem. Ich niszczenie pod wpływem zjawisk fizycznych określa się jako erozję frettingową materiału (cierną lub ścierną) i nie jest ona objęta tematem niniejszej publikacji. Ochrona katodowa kwalifikowana jest jako ochrona przed korozją elektrochemiczną.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE news Prawo budowlane i akty wykonawcze z omówieniem – najnowsze zmiany

Prawo budowlane i akty wykonawcze z omówieniem – najnowsze zmiany Prawo budowlane i akty wykonawcze z omówieniem – najnowsze zmiany

Oficyna Wydawnicza Polcen prezentuje kolejne wydanie publikacji pt. Prawo budowlane i akty wykonawcze z omówieniem – najnowsze zmiany na dzień 1 sierpnia 2023 r. wg stanu prawnego na dzień 15 lipca 2023...

Oficyna Wydawnicza Polcen prezentuje kolejne wydanie publikacji pt. Prawo budowlane i akty wykonawcze z omówieniem – najnowsze zmiany na dzień 1 sierpnia 2023 r. wg stanu prawnego na dzień 15 lipca 2023 r.

Joanna Ryńska Bezpieczeństwo pożarowe szachtów wentylacyjnych i oddymiających

Bezpieczeństwo pożarowe szachtów wentylacyjnych i oddymiających Bezpieczeństwo pożarowe szachtów wentylacyjnych i oddymiających

Szachty (szyby) wentylacyjne i oddymiające, prowadzone zwykle przez wszystkie kondygnacje budynku, coraz częściej sąsiadują bezpośrednio z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi. Zgodnie z prawem,...

Szachty (szyby) wentylacyjne i oddymiające, prowadzone zwykle przez wszystkie kondygnacje budynku, coraz częściej sąsiadują bezpośrednio z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi. Zgodnie z prawem, wymagają odpowiedniego zabezpieczenia przeciwpożarowego – w warunkach pożaru szyby oddymiające muszą zapewnić skuteczne odprowadzanie niebezpiecznych produktów spalania, a szyby wentylacyjne nie mogą powodować przenoszenia pożaru z jednej kondygnacji na drugą.

Przepisy niniejszego aktu wykonawczego nie różnią się od jednolitej ich publikacji zamieszczonej w DzU z dnia 22.12.2014, poz. 1853 ze zmianą DzU z dnia 17.02.2017, poz. 282). Zaktualizowano w nich tylko dotychczasowy porządek numeracji paragrafów. Rozporządzenie pierwotnie ukazało się w DzU z dnia 21.11.2005 r. nr 243, poz. 2063 i jak dotąd było pięciokrotnie nowelizowane (DzU z 2007 r., nr 240, poz. 1753, DzU z 2011 r., nr 276, poz. 1633, DzU z 2012 r., poz. 1479, DzU z 2013 r., poz. 1018, i DzU z 2017 r., poz. 282).

Uwagi wstępne

Podstawę prawną dla niniejszych przepisów wykonawczych stanowi art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7.07.1994 r. – Prawo budowlane (DzU z 2023 r., poz. 682 z późn. zm.). Przepisy (§ 3 ust. 1) dotyczą budowy obiektów budowlanych przeznaczonych do magazynowania, przeładunku i dystrybucji ropy naftowej oraz produktów naftowych, a także przebudowy takich obiektów jak:

 • stacje paliw płynnych i samodzielne stacje gazu płynnego, czyli obiekty budowlane, w skład których mogą wchodzić: budynki, podziemne zbiorniki magazynowe paliw płynnych, podziemne lub nadziemne zbiorniki gazu płynnego, odmierzacze paliw płynnych i gazu płynnego, instalacje technologiczne, w tym urządzenia do magazynowania i załadunku paliw płynnych oraz gazu płynnego, instalacje wodno-kanalizacyjne i energetyczne, podjazdy i zadaszenia oraz inne urządzenia usługowe i pomieszczenia pomocnicze (§ 1 ust. 2 i 3),
 • rurociągi i dalekosiężne rurociągi przesyłowe służące do przesyłania lub dystrybucji ropy naftowej lub produktów naftowych, do lub z instalacji znajdującej się na lądzie lub w wodzie, począwszy od ostatniego elementu odcinającego w granicach instalacji, łącznie z tym elementem i wszystkimi przyłączonymi urządzeniami przeznaczonymi specjalnie do tych rurociągów, z wyjątkiem rurociągów technologicznych w obrębie granic baz i stacji paliw płynnych na terenie portów, lotnisk oraz stacji kolejowych (§ 1 ust. 7),
 • zbiorniki naziemne – zbiorniki znajdujące się na otwartej przestrzeni lub przysypane warstwą ziemi o grubości do 0,5 m lub umieszczone w pomieszczeniu (§ 1 ust. 14),
 • zbiorniki podziemne – zbiorniki przykryte lub obsypane warstwą ziemi o grubości co najmniej 0,5 m oraz zbiorniki o osi pionowej, gdy ich dach znajduje się co najmniej 0,5 m poniżej powierzchni otaczającego terenu. Za zbiornik podziemny uważa się również zbiornik usytuowany w obudowie betonowej, przy czym najwyższy poziom magazynowanej ropy naftowej lub produktów naftowych powinien być co najmniej o 0,2 m poniżej powierzchni otaczającego terenu, którego poziom wyznacza się po jego ostatecznym ukształtowaniu, w odległości 6,5 m od płaszcza zbiornika (§ 1 ust. 15),
 • stanowiska i ramiona nalewcze – zespoły urządzeń służących do napełniania i opróżniania zbiorników, cystern drogowych i kolejowych oraz zbiorników przeznaczonych do transportu paliw płynnych drogą wodną (§ 1 ust. 17 i 18).

Przepisy rozporządzenia zgrupowane zostały w sześciu działach. Pomijając dwa z nich (Dział I – Przepisy ogólne i Dział VI – Przepisy końcowe), merytorycznie stanowią: „Bazy paliw płynnych” (Dział II § 7–64), „Bazy gazu płynnego” (Dział III § 65–95), „Stacje paliw płynnych i stacje kontenerowe” (Dział IV § 96-138) i „Rurociągi przesyłowe dalekosiężne” (Dział V § 139–178).
Inwestycje budowlane w tworzenie sieci stacji płynnych i gazowych oraz infrastruktury im towarzyszącej do transportu, magazynowania i przeładunku ropy naftowej oraz produktów naftowych dotyczą paliw zaliczanych w rozporządzeniu do (§ 2):

 • I klasy – temperatura zapłonu do 294,15 K (21°C),
 • II klasy – temperatura zapłonu od 294,15 K (21°C) do 328,15 K (55°C),
 • III klasy – temperatura zapłonu od 328,15 K (55°C) do 373,15 K (100°C).

Największą grupę podmiotów, które podlegają przepisom rozporządzenia, stanowią stacje benzynowe. Ich liczba w Polsce stale rośnie. Według danych Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego na koniec marca 2023 r. na polskim rynku działało 7902 takich stacji, co wskazuje rangę omawianego zagadnienia [patrz: https://www.money.pl/gospodarka/mamy-coraz-wiecej-stacji-paliw-w-polsce-pkn-orlen-niekwestionowanym-liderem-6889460008684128a.html (zapis na dzień 30.10.2023 r.)].

Niskie temperatury zapłonu ropy naftowej i jej pochodnych uzmysławiają skalę zagrożeń mogących nastąpić na skutek nieszczęśliwych wypadków, ludzkiej nieostrożności i sytuacji losowych. Z tego względu konstrukcja przepisów rozporządzenia w zamyśle przeciwdziała zaistnieniu możliwych scenariuszy budowlanych stwarzających ryzyka takich zagrożeń. Mówimy więc o priorytetach ochrony przeciwpożarowej, przeciwogniowej i przeciwwybuchowej, a także o izolacjach ogniowych (przeciwpożarowych, przeciwogniowych) oraz przeciwwybuchowych.

Te szczególne rodzaje izolacji to nie tylko tradycyjnie pojmowane systemy izolacyjne (materiały izolacyjne plus inne materiały budowlane), ale również izolacje uwarunkowane przestrzenią (izolacje dystansujące, dla których wymagane jest zachowanie minimalnych odległości przestrzeni między obiektami), objętością (dozwolone dopuszczalne maksymalne ilości paliw w zbiornikach, cysternach, bębnach, pojemnikach czy kanistrach) oraz pozostałymi zależnościami wspomagającymi skuteczność działania systemów izolacyjnych sięgających po rozwiązania kwalifikowane jako systemy instalacyjne (np. sprawnie funkcjonująca aparatura instalacyjna). Uzupełniają je systemy izolacyjne powłokowe (izolacje antykorozyjne) oraz izolacje ogólnie rozumiane jako systemy zabezpieczeń. Ogół ochronnych systemów działań zapobiegawczych można określić terminem izolacji prewencyjnych.

W niniejszym artykule uwagę skupiam na wszystkich ich aspektach.

Warunki ogólne

 • Dla baz paliw płynnych przeznaczonych do magazynowania i przeładunku ropy naftowej i produktów ropopochodnych stawiany jest wymóg ich budowy wyłącznie ze zbiornikami naziemnymi o osi pionowej z dachem pływającym (§ 8 ust. 1) lub podziemnymi (§ 8 ust. 2), a także w odpowiednio przystosowanych podziemnych wyrobiskach górniczych (§ 8 ust. 3). W przypadku, gdy ich zbiorniki wykorzystywane są do magazynowania produktów naftowych I i II klasy zamiennie, muszą one spełniać wymagania techniczne takie jak dla produktów naftowych I klasy (§ 9).

 • Zgodnie z wymogami § 10, produkty naftowe wszystkich klas przechowywane w opakowaniach jednostkowych, w szczególności takich jak: bębny, pojemniki lub kanistry, mogą być składowane w wydzielonych pomieszczeniach magazynowych, a produkty naftowe III klasy – także pod wiatami lub na otwartych placach składowych zachowujących wymagania dochowania izolacji dystansujących – zachowania odległości co najmniej 3 m od ogrodzenia zewnętrznego, bądź zależnie dla produktów naftowych o temp. zapłonu powyżej 100°C odległości ustalanych według potrzeb technologicznych (§ 30 ust. 1), wymogu posiadania utwardzonej i szczelnej nawierzchni z odpływem ścieków do kanalizacji deszczowo-przemysłowej (§ 30 ust. 2), zachowania limitów ilościowych i dystansu dla stosów bębnów określonych w § 30 ust. 3–5). Bębny napełnione produktami naftowymi i bębny puste należy składować oddzielnie, odpowiednio oznaczając miejsca ich składowania (§ 30 ust. 6).

 • Bazy paliw płynnych muszą być wyposażone w instalacje, urządzenia lub systemy przeznaczone do:
  - zabezpieczania przed przenikaniem produktów naftowych do gruntu, wód powierzchniowych i gruntowych oraz emisją par tych produktów do powietrza atmosferycznego w procesach ich przeładunku i magazynowania;
  - pomiaru i monitorowania stanu magazynowanych produktów naftowych oraz sygnalizacji przecieków tych produktów do gruntu, wód powierzchniowych i gruntowych;
  - hermetycznego magazynowania, napełniania i opróżniania produktami naftowymi I klasy, ograniczające roczne straty tych produktów naftowych w instalacji magazynowej bazy paliw płynnych do wartości poniżej 0,01% ich wydajności (§ 11 ust. 1).

Ponadto muszą być one zaprojektowane i wykonane w sposób zapewniający kontrolę ich pracy (§ 11 ust. 2).

Istnieje też wymóg, aby instalacje i urządzenia służące do odzyskiwania par produktów naftowych I klasy były tak wykonane i użytkowane, aby średnie stężenie par na wylocie z instalacji nie przekraczało 35 g/m3 na godzinę, mierzone w ciągu dnia pracy, przez co najmniej 7 godzin, przy normalnej ich wydajności. Pomiary stężenia par na wylocie mogą być wykonywane w sposób ciągły, bądź nieciągły zgodnie z przytoczonymi wymogami technologicznymi (§ 11 ust. 3–4).

 • Przy odgórnym lub oddolnym napełnianiu cystern drogowych lub kolejowych produktami naftowymi I klasy, wymagane jest, aby pary tych produktów były bezpiecznie odprowadzane do instalacji je odzyskujących lub do zbiorników pośredniego magazynowania par, bądź do zbiorników, z których produkt jest wydawany, w przypadku gdy zbiorniki te nie zostały wyposażone w dachy pływające lub wewnętrzne membrany pływające (§ 11 ust. 5).

Ponadto muszą być spełnione dodatkowe wymogi dla urządzeń służących do napełniania i opróżniania cystern pracujących z maksymalną wydajnością, gdzie dopuszcza się, aby zastosowany system gromadzenia i odzyskiwania par z tych urządzeń wytwarzał maksymalne nadciśnienie na przyłączu do odprowadzenia par z cysterny 55 mbar i nie powodował ich wydostawania się na zewnątrz przez zawory oddechowe (§ 11 ust. 6).

Przepisy precyzują także metodykę napełniania cystern drogowych lub kolejowych oraz dopuszczalne tempo rozlewu (§ 11 ust. 7–8), kwestie zachowania wydajności urządzeń minimalizujących straty ilościowe na paliwach (§ 12 ust. 1), dla których spełnione muszą być określone wymagania techniczne sprzętu (§ 12 ust. 2–4).

Uwagę zwraca niezwykle istotny wymóg uziemiania cystern i systemów nalewczych w trakcie ich napełniania w celu odprowadzania ładunków elektrostatycznych, który można określić mianem naturalnej izolacji antyelektrostatycznej, czyli zabezpieczeniem antyelektrostatycznym (§ 13 pkt 1–2).

Dla wykluczenia ewentualnej obecności niepożądanych prądów trakcyjnych w tokach torów szynowych na terenie baz paliw płynnych wymagane są technologiczne toki torów kolejowych nieprzewodzące (niewiodące) prądów trakcyjnych, czyli posiadające przerwy izolacyjne spełniające warunki techniczne zawarte w § 13 pkt 3.

Celem izolacji dystansujących jest zapewnienie bezpieczeństwa budowli sąsiadujących z bazami paliw na wypadek pożaru dlatego więc muszą być zachowane wymogi dotyczące dróg pożarowych (§ 16), pasów terenów ochronnych (§ 17 pkt 1–2), prowadzenia podziemnych linii energetycznych i teletechnicznych (§ 17 pkt 3), umiejscawiania zespołów kolejowych torów zdawczo-odbiorczych, usytuowanych poza terenem baz, bądź stacji paliw płynnych (§ 18).

Rozporządzenie wyklucza obecność na terenie bazy instalacji i urządzeń naziemnych/podziemnych nienależących do jej użytkownika, z wyłączeniem rurociągów przesyłowych dalekosiężnych i instalacji im towarzyszących za wyjątkiem przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych, elektrycznych i teletechnicznych (§ 15 pkt 1–2).

Takie same zasady obowiązują dla baz i rozlewni gazu płynnego, stacji paliw płynnych i stacji kontenerowych, rurociągów przesyłowych dalekosiężnych. Można by tu zwrócić uwagę na niektóre odrębne dla tych grup budowli rozwiązania.

Bazy i rozlewnie gazu płynnego sytuuje się na terenach płaskich bez zagłębień (§ 65. 1). Ich układy komunikacyjne muszą spełniać wymogi dotyczące przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych, zapewniać awaryjne przejazdy dróg wewnętrznych z torami kolejowymi (§ 25), posiadać odpowiednie oświetlenie i odwodnienie (§ 27).

Przy zbiornikach przeciwpożarowych i stanowiskach czerpania wody muszą znajdować się place manewrowe umożliwiające skuteczność prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych w każdych warunkach atmosferycznych (§ 26).

Na terenach baz paliw płynnych dopuszcza się obecność ogrodzeń wewnętrznych i drzew liściastych, o ile nie utrudnią prowadzenie takich działań (§ 29).

Żywotne zagadnienie stanowi kwestia ochrony środowiska, wskazania przestrzeni działań dla projektantów, wykonawców i instalatorów zajmujących się zabezpieczaniem gruntu i powietrza przed skażeniami produktami ropopochodnymi. Skuteczność funkcjonowania systemów izolacji chemicznych w stacjach paliw płynnych i stacjach kontenerowych muszą zapewniać odpowiednio wykonane instalacje kanalizacyjne wspomagane obecnością urządzeń zabezpieczających przed przenikaniem produktów naftowych do gruntu, wód powierzchniowych i gruntowych, do pomiaru i monitorowania stanu magazynowanych produktów naftowych, do sygnalizacji wycieku produktów naftowych do gruntu, wód powierzchniowych i gruntowych, zabezpieczających przed emisją par produktów naftowych I klasy do powietrza atmosferycznego w procesach zasilania zbiorników magazynowych stacji paliw płynnych, do odzyskiwania par produktów naftowych I klasy ulatniających się podczas ich wydawania do zbiornika pojazdu i przekazujących te pary do zbiornika magazynowego tych produktów lub do odmierzacza paliw płynnych (§ 97 ust. 1). Do prawidłowego działania tych systemów muszą być spełnione wymogi nieprzekraczania dopuszczalnych ilości ropy naftowej, produktów ropopochodnych i gazu płynnego w zbiornikach magazynowych wskazanych w § 96.

Odległości stref bezpieczeństwa dalekosiężnych rurociągów przesyłowych regulują przepisy § 139. W takich strefach niedozwolone jest wznoszenie budowli, urządzanie stałych składów i magazynów oraz zalesianie, jednakże można w nich sytuować inną infrastrukturę sieci uzbrojenia terenu pod warunkiem uzgodnienia jej z właścicielem rurociągu przesyłowego dalekosiężnego (§ 140 ust. 1–3). Na terenach otwartych dopuszcza się w strefie bezpieczeństwa sadzenie pojedynczych drzew w odległości co najmniej 5 m od takich rurociągów (§ 140 ust. 4).

Do uwarunkowań izolacji dystansujących takie rurociągi względem dróg publicznych i torów kolejowych rozporządzenie odsyła do przepisów o drogach publicznych i o transporcie kolejowym (§ 141). Określa także dopuszczalne odległości przejść rurociągów przesyłowych dalekosiężnych przez rzeki i kanały w pobliżu mostów kolejowych, drogowych i budowli wodnych (§ 142, § 143), przewodów napowietrznych linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych czy przebiegu rurociągów przez tereny leśne, w pobliżu stacji radiowych i telewizyjnych (§ 144 i 145).

Obiekty związane z rurociągiem przesyłowym dalekosiężnym, znajdujące się na terenie bazy paliw płynnych, powinny odpowiadać warunkom technicznym i eksploatacyjnym określonym dla tych baz (§ 146) w tym spełniać wymagane izolacje dystansujące (§ 148). Zaliczane są do nich (§ 147):

 • stacje pomp,
 • liniowe stacje zaworów (zasuw),
 • rozdzielnie technologiczne,
 • urządzenia inżynierskie (przejścia przez przeszkody naturalne i sztuczne),
 • instalacje i obiekty elektrochemicznej ochrony rurociągów przed korozją,
 • linie i urządzenia elektroenergetyczne służące do zasilania stacji pomp, stacji zaworów i stacji ochrony katodowej oraz do sterowania takimi obiektami,
 • linie oraz obiekty i urządzenia systemów łączności i nadzoru rurociągów przesyłowych dalekosiężnych.

Korozja – główny wróg dla zbiorników i rurociągów

O specyfice infrastuktury baz, stacji paliw płynnych, gazu płynnego oraz systemów rurociągów przesyłowych transportujących ropę naftową i produkty ropopochodne stanowią kompleksowe zabezpieczenia przed ewentualnymi wyciekami mediów płynnych i gazowych, które transportuje się do określonych składów paliw i tam gromadzi. Ze względów technologicznych podstawowy nacisk kładzie się na szczelność sieci transportowo-magazynowej. Rozporządzenie zawiera przepisy nakazujące ochronę takich systemów oraz wspomagającej ją infrastruktury przeładunkowej (urządzeń rozlewczych), a także aparatury technicznej (elektroenergetycznej, automatyki, telemechaniki i łączności). Cichym zabójcą prawidłowego ich funkcjonowania jest rdza (efekt korozji chemicznej, bądź elektrochemicznej), która perforuje płaszcze rurociągów i zbiorników składujących produkty ropopochodne. Aby zapobiec takim zagrożeniom, stosuje się ochronę prewencyjną przed korozją atmosferyczną, działaniem agresywnym transportowanych i składowanych mediów, jak i korozją wynikającą z oddziaływania wody oraz wilgoci zawartej w gruncie, obecnych w nim kwasów humusowych i innych szkodliwych czynników chemicznych, a także możliwym uszkodzeniom mechanicznym płaszczy.

Dla rurociągów technologicznych na terenach baz paliw płynnych oraz przesyłowych dalekosiężnych generalną zasadę stanowi stosowanie rur stalowych, jednakże dopuszczalne jest wykonywanie rurociągów technologicznych z innych materiałów charakteryzujących się niezbędnymi właściwościami wytrzymałościowymi, odpornością chemiczną i odpornością na działanie ognia oraz przewodnictwem elektrycznym (§ 42 i § 172 ust. 1).

Rurociągi technologiczne stalowe chroni się przed korozją z zewnątrz za pomocą odpowiednio dobranych powłok ochronnych właściwych dla warunków ich użytkowania. W przypadku ich części podziemnych można stosować równocześnie ochronę katodową (§ 45 ust. 1) (patrz: „Ochrona katodowa jako jeden ze sposobów ochrony antykorozyjnej dla konstrukcji stalowych"). Jest ona wymagana zwłaszcza w strefach oddziaływania prądów błądzących i musi być wykonana zgodnie z wymaganiami określonymi w Polskich Normach (§ 45 ust. 3).

Takie technologiczne rurociągi podziemne oraz rurociągi przesyłowe dalekosiężne, dla których stosuje się ochronę katodową, muszą posiadać ciągłość elektryczną oraz być odizolowane elektrycznie od obiektów niewymagających ochrony, a także od wszelkich konstrukcji i elementów o małej rezystancji przejścia względem ziemi (§ 45 ust. 4, § 113 ust. 5 i § 176 ust. 3).

Zbiorniki przeznaczone do magazynowania ropy naftowej i produktów naftowych muszą być budowane z materiałów odpornych na działanie przechowywanych w nich produktów oraz czynników korozyjnych środowiska podczas ich eksploatacji albo zabezpieczane powłokami ochronnymi charakteryzującymi się odpornością na te czynniki (§ 63 ust. 1).

Zbiorniki naziemne przeznaczone do magazynowania produktów naftowych I klasy muszą być zabezpieczone powłokami ochronnymi o zdolności odbijania promieniowania cieplnego wynoszącej co najmniej 70% z wyjątkiem zbiorników przeznaczonych do magazynowania produktów naftowych I klasy połączonych z instalacją odzyskiwania par (§ 63 ust. 2–3).

Pokrycia stosowane do zabezpieczania wewnętrznych powierzchni zbiorników przeznaczonych do magazynowania produktów naftowych powinny spełniać wymagania określone w Polskich Normach w zakresie zdolności do odprowadzania ładunków elektrostatycznych (§ 63 ust. 4).

Nowo budowane zbiorniki stalowe oraz zewnętrzne powierzchnie rurociągów przesyłowych dalekosiężnych powinny być zabezpieczone przed korozją za pomocą odpowiednio dobranych powłok ochronnych oraz wyposażone w zabezpieczenie przeciwkorozyjne zewnętrznych powierzchni stykających się z gruntem za pomocą ochrony katodowej, odpowiednio do wymagań określonych w Polskich Normach dotyczących tych zabezpieczeń (§ 64 ust. 1 i § 176 ust. 1). Zapewnienie dla nich ochrony katodowej nie jest wymagane jedynie wtedy, gdy zewnętrzna powierzchnia zbiornika stykająca się z ziemią posiada powłokę, której szczelność jest monitorowana w czasie jego użytkowania (§ 64 ust. 2 oraz § 113 ust. 4).

Zewnętrzne powierzchnie zbiorników naziemnych i podziemnych stalowych przeznaczonych do magazynowania gazu płynnego oraz rurociągów technologicznych paliw płynnych zabezpiecza się przed korozją za pomocą odpowiednio dobranych powłok ochronnych zgodnie z wymaganiami określonymi w Polskich Normach (§ 71 ust. 1 oraz § 113 ust. 1). Ich zewnętrzne powierzchnie powinny być pokryte farbami o zdolności odbijania promieniowania cieplnego wynoszącej co najmniej 70% (§ 71 ust. 2 oraz § 113 ust. 2). Jeżeli takie zbiorniki lub rurociągi są narażone na zwiększone zagrożenie korozją ze względu na występowanie prądów błądzących lub obecność bakterii redukujących siarczany, to należy zastosować odpowiednie systemy ochrony katodowej eliminujące ten rodzaj zagrożenia korozyjnego (§ 71 ust. 3, § 113 ust. 2 i § 176 ust. 2 i 3).

Zbiorniki, rurociągi, podpory i konstrukcje stalowe oraz urządzenia baz gazu płynnego powinny być uziemione, z dostosowaniem do współpracy z instalacją ochrony katodowej, jeżeli taka jest zastosowana (§ 94).

Ochrona przeciwpożarowa i przeciwwybuchowa (izolacje prewencyjne: ogniochronne i przeciwwybuchowe)

W załączniku do rozporządzenia określono minimalne wymiary stref zagrożenia wybuchem dla urządzeń technologicznych bazy paliw płynnych, bazy gazu płynnego, stacji paliw płynnych i stacji gazu płynnego oraz rurociągów przesyłowych dalekosiężnych określa § 5 ust. 1. Dopuszczono jednak przyjmowanie innych wymiarów stref zagrożenia wybuchem niż określone w załączniku do rozporządzenia w przypadku zastosowania rozwiązań technicznych uzasadniających ich przyjęcie, zgodnie z wymaganiami określonymi w odrębnych przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (§ 5 ust. 2). W przypadkach wymiarów stref zagrożenia wybuchem dla stanowisk i urządzeń niewymienionych w załączniku do rozporządzenia takie wymiary należy ustalać indywidualnie, zgodnie z odrębnymi przepisami oraz Polskimi Normami (§ 5 ust. 3).

Rozporządzenie mówi o konieczności przeprowadzania w określonych terminach okresowych badań technicznych i prób szczelności tej infrastruktury technicznej (§ 6 ust. 1). Przypadki zbiorników wyłączonych z użytkowania wymagają zabezpieczeń przed wybuchem poprzez ich oczyszczenie i trwałe odłączenie od czynnych instalacji technologicznych (§ 7).
Do izolacji cieplnej zbiorników stosuje się materiały co najmniej trudno zapalne i nierozprzestrzeniające ognia oraz odporne na działanie produktów naftowych (§ 40 ust. 1).

Ochronę przeciwpożarową, przeciwogniową i przeciwwybuchową muszą wspomagać urządzenia gaśnicze pianowe i zraszaczowe zasilane w energię elektryczną i agregaty prądotwórcze umożliwiające pracę pompowni przeciwpożarowych i podstawowych urządzeń technologicznych (§ 32).

Urządzenia przeciwpożarowe baz paliw płynnych usytuowane obecnie w portach morskich i śródlądowych muszą uwzględniać zabezpieczenie przeciwpożarowe największego zbiornikowca, którego obsługa jest dopuszczalna w danej bazie paliw płynnych w zakresie przeładunku ropy naftowej i produktów naftowych I i II klasy oraz gazu płynnego (§ 59).

Bazy gazu płynnego muszą być wyposażone w urządzenia i instalacje przeciwpożarowe wodne rozmieszczone zgodnie z dochowaniem wskazanych odległości ochronnych (§ 67 ust. 1), a także w urządzenia wykrywające i alarmujące o niekontrolowanym wycieku gazu płynnego z odcięciem jego dopływu (§ 67 ust. 2).

Uwagi końcowe

Niniejsze omówienie rozporządzenia zawiera jedynie wybrane zagadnienia, nie wyczerpuje ono całości poruszonych tematów. Z izolacjami prewencyjnymi pośrednio wiążą się np. sprawy dotyczące zasilania baz paliwowych w energię elektryczną i wodę (§ 32 i § 33), zabezpieczeń baz paliw płynnych (§ 34–41), sposobów prowadzenia rurociągów technologicznych na terenach bazy paliw płynnych (§ 42–44), urządzeń gaśniczych, zraszaczowych i sygnalizacji alarmowo-pożarowej (§ 46–62), magazynowania gazu płynnego w zbiornikach i butlach (§ 68–82), zasad napełniania i opróżniania zbiorników z gazu płynnego (§ 83–95), usytuowania stacji paliw płynnych i stacji kontenerowych i ich zabudowy (§ 98–109), wymagań projektowo-wykonawczych dla zbiorników magazynowych, urządzeń i rurociągów technologicznych stacji paliw płynnych (§ 110–121), wymogów związanych z magazynowaniem i dystrybucją gazu płynnego (§ 122–136), zasilaniem stacji paliw płynnych (§ 137–138), warunkami zabudowy, zagospodarowania terenu oraz budowy dla podziemnych i naziemnych odcinków rurociągów przesyłowych dalekosiężnych (§ 139–159), przejść rurociągów przesyłowych dalekosiężnych przez przeszkody wodne a także pod drogami i torami kolejowymi (§ 160–171), wymagań konstrukcyjnych dla takich rurociągów (§ 172–175) oraz kwestii urządzeń elektroenergetycznych, automatyki, telemechaniki i łączności (§ 177–178).

Rozporządzenie obowiązuje od dnia 28.12.2023 r.

Pełną treść tego aktu wykonawczego znajdziesz tutaj: DzU z dnia 25.08.2023 r. poz. 1707.

Komentarze

Powiązane

Małgorzata Kośla Rola ekologii w budownictwie – zrównoważone budownictwo

Rola ekologii w budownictwie – zrównoważone budownictwo Rola ekologii w budownictwie – zrównoważone budownictwo

Zrównoważone budownictwo ma na celu zmniejszenie wpływu tej gałęzi przemysłu na środowisko i już dawno przestało być jedynie chwilowym trendem, a stało się koniecznością. Ekologiczne budownictwo stale...

Zrównoważone budownictwo ma na celu zmniejszenie wpływu tej gałęzi przemysłu na środowisko i już dawno przestało być jedynie chwilowym trendem, a stało się koniecznością. Ekologiczne budownictwo stale się rozwija i znacząco poprawia jakość życia mieszkańców i stan planety. Ekonomiczne wykonawstwo, oszczędna eksploatacja obiektu, ekologiczne technologie i materiały to tylko kilka warunków zrównoważonego budownictwa. Rola ekologii w budownictwie jest ogromna i pełni kluczową funkcję w zachowaniu zrównoważonego...

Małgorzata Kośla news Budowa domu do 70 m2 bez pozwolenia w praktyce – szansa czy zagrożenie

Budowa domu do 70 m2 bez pozwolenia w praktyce – szansa czy zagrożenie Budowa domu do 70 m2 bez pozwolenia w praktyce – szansa czy zagrożenie

Budowa domu do 70 m2 bez pozwolenia to jeden z pomysłów rządu realizowany w ramach Polskiego Ładu. Nowa ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zakłada ułatwienia w budowie domów do 70 m2...

Budowa domu do 70 m2 bez pozwolenia to jeden z pomysłów rządu realizowany w ramach Polskiego Ładu. Nowa ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zakłada ułatwienia w budowie domów do 70 m2 i, jak zapowiadają rządzący, ma sprzyjać szybszej realizacji budowy. Czy na pewno tak będzie? Sprawdź, na czym polega budowa domu do 70 m2 bez pozwolenia, jakie są procedury i wymogi oraz poznaj możliwe zagrożenia budowy domu bez kierownika budowy.

Materiały prasowe news BUDMA 2022: Złote Medale Grupy MTP i PARP

BUDMA 2022: Złote Medale Grupy MTP i PARP BUDMA 2022: Złote Medale Grupy MTP i PARP

Zeroemisyjna minikoparka, technologie smart home i materiały budowlane poprawiające termoizolację budynków – to kilka przykładów produktów nagrodzonych Złotym Medalem podczas tegorocznej edycji Targów...

Zeroemisyjna minikoparka, technologie smart home i materiały budowlane poprawiające termoizolację budynków – to kilka przykładów produktów nagrodzonych Złotym Medalem podczas tegorocznej edycji Targów Budownictwa i Architektury BUDMA oraz Międzynarodowych Targów Maszyn Budowlanych, Pojazdów i Sprzętu Specjalistycznego INTERMASZ, odbywających się w Poznaniu. Nagrodzone rozwiązania wyróżniają dbałość o aspekty środowiskowe, funkcjonalność, a także wyjątkowy design. Po raz pierwszy partnerem i patronem...

Małgorzata Kośla Oznakowanie ekologiczne budynków i wyrobów budowlanych

Oznakowanie ekologiczne budynków i wyrobów budowlanych Oznakowanie ekologiczne budynków i wyrobów budowlanych

Oznakowanie ekologiczne budynków i wyrobów budowlanych jest koniecznością w zakresie zrównoważonego budownictwa. Jednak wybór systemu certyfikacji nie jest prosty. Od czego zależy oznakowanie ekologiczne...

Oznakowanie ekologiczne budynków i wyrobów budowlanych jest koniecznością w zakresie zrównoważonego budownictwa. Jednak wybór systemu certyfikacji nie jest prosty. Od czego zależy oznakowanie ekologiczne budynków i wyrobów budowlanych? Przede wszystkim od lokalizacji, standardów obowiązujących w danym kraju, a także przeznaczenia budynku. Bez względu na jego rodzaj, każdy system weryfikacyjny ma za zadanie poprawić jakość życia, zmniejszyć ingerencję w środowisko naturalne oraz dbać o wykorzystywanie...

Małgorzata Kośla news Budowa domów do 70 m2 bez pozwolenia – jak korzystać z darmowych projektów domów?

Budowa domów do 70 m2 bez pozwolenia – jak korzystać z darmowych projektów domów? Budowa domów do 70 m2 bez pozwolenia – jak korzystać z darmowych projektów domów?

Przepisy powiązane z tzw. Polskim Ładem budzą niemałe kontrowersje. Wśród nowych ustaleń są zarówno pozytywne, jak i negatywne zmiany. Budowa domów do 70 m2 bez pozwolenia to jedno założeń programu, w...

Przepisy powiązane z tzw. Polskim Ładem budzą niemałe kontrowersje. Wśród nowych ustaleń są zarówno pozytywne, jak i negatywne zmiany. Budowa domów do 70 m2 bez pozwolenia to jedno założeń programu, w którym z jednej strony możemy zyskać, z drugiej zaś stracić. Rząd opublikował niedawno wyniki konkursu na bezpłatny projekt domu do 70 m2. 38 zwycięskich propozycji ma pomóc inwestorom i odciążyć ich finansowo. Dowiedz się, jak i kiedy będzie można skorzystać z darmowych projektów domów do 70 m2 bez...

Materiały prasowe news Polska przyjęła strategię w zakresie renowacji budynków

Polska przyjęła strategię w zakresie renowacji budynków Polska przyjęła strategię w zakresie renowacji budynków

Rada Ministrów przyjęła Długoterminową Strategię Renowacji Budynków (DSRB). Dzięki jej realizacji poprawi się efektywność energetyczna budynków, jakość powietrza, a także komfort życia mieszkańców i spadnie...

Rada Ministrów przyjęła Długoterminową Strategię Renowacji Budynków (DSRB). Dzięki jej realizacji poprawi się efektywność energetyczna budynków, jakość powietrza, a także komfort życia mieszkańców i spadnie emisja CO2. Powstaną również nowe miejsca pracy przy termomodernizacji budynków.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Raport BPIE: czyli gdzie jest Polska w zakresie efektywności energetycznej

Raport BPIE: czyli gdzie jest Polska w zakresie efektywności energetycznej Raport BPIE: czyli gdzie jest Polska w zakresie efektywności energetycznej

W styczniu 2022 r. Buildings Performance Institute Europe opublikował raport „Ready for carbon neutral by 2050? Assessing ambition levels in new building standards across the EU” w kontekście wymagań dyrektywy...

W styczniu 2022 r. Buildings Performance Institute Europe opublikował raport „Ready for carbon neutral by 2050? Assessing ambition levels in new building standards across the EU” w kontekście wymagań dyrektywy EPBD oraz średnio- (2030) i długoterminowych (2050) ambicji UE w zakresie dekarbonizacji. Niniejszy raport zawiera ocenę i porównanie poziomów ambicji nowych standardów budowlanych w sześciu krajach: Flandria, Francja, Niemcy, Włochy, Polska i Hiszpania.

Maciej Boryczko, radca prawny, Piotr Tracz, adwokat Zasady gwarancji w budownictwie

Zasady gwarancji w budownictwie Zasady gwarancji w budownictwie

Mówi się, że najlepsze umowy to takie, które w zapomnieniu tkwią w zakurzonym segregatorze. Realizacja umowy poszła sprawnie – wszystkie strony wywiązały się ze swych zobowiązań w terminie, w tym zrealizowały...

Mówi się, że najlepsze umowy to takie, które w zapomnieniu tkwią w zakurzonym segregatorze. Realizacja umowy poszła sprawnie – wszystkie strony wywiązały się ze swych zobowiązań w terminie, w tym zrealizowały płatności, zachowały terminy etc. Słowem, nie było potrzeby wracać do warunków współpracy. Nie zawsze jest tak pięknie, wszak wiadomo – umowę przygotowuje się na złe czasy, więc od czasu do czasu trzeba do umowy wrócić. I wówczas, gdy coś pójdzie niezgodnie z założeniami, umowy przechodzą prawdziwy...

dr Barbara Lucyna Pietruszka, dr inż. Ewa Sudoł, dr inż. Ewelina Kozikowska, mgr inż. Marcin Czarnecki, mgr inż. Maria Wichowska Wykorzystanie kompozytów na bazie odpadów pokonsumenckich w sektorze budowlanym

Wykorzystanie kompozytów na bazie odpadów pokonsumenckich w sektorze budowlanym Wykorzystanie kompozytów na bazie odpadów pokonsumenckich w sektorze budowlanym

W ramach projektu B+R CEPLAFIB (LIFE17 ENV/SI/000119), finansowanego z Programu LIFE [12], wytworzono innowacyjne materiały kompozytowe, które mogą być stosowane w różnych gałęziach przemysłu, w tym w...

W ramach projektu B+R CEPLAFIB (LIFE17 ENV/SI/000119), finansowanego z Programu LIFE [12], wytworzono innowacyjne materiały kompozytowe, które mogą być stosowane w różnych gałęziach przemysłu, w tym w budownictwie. Opracowane materiały w 100% pochodzą z recyklingu polietylenowych (PE) i polipropylenowych (PP) odpadów pokonsumenckich oraz papieru gazetowego. Testowano formuły mieszanek, różniące się zawartością włókien, środków sprzęgających i modyfikatorów udarności. Wynikiem prowadzonych prac było...

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Rozporządzenie w sprawie ekoprojektu dla produktów zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju (REZP)

Rozporządzenie w sprawie ekoprojektu dla produktów zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju (REZP) Rozporządzenie w sprawie ekoprojektu dla produktów zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju (REZP)

Choć w ostatnich latach poczyniono postępy, wpływ konsumpcji na środowisko wciąż wykracza poza bezpieczny dla ludzkości obszar działania, ponieważ na kilka sposobów przekraczamy granice planety w UE. W...

Choć w ostatnich latach poczyniono postępy, wpływ konsumpcji na środowisko wciąż wykracza poza bezpieczny dla ludzkości obszar działania, ponieważ na kilka sposobów przekraczamy granice planety w UE. W skali globalnej połowa wszystkich emisji gazów cieplarnianych i 90% utraty bioróżnorodności jest powodowana przez wydobycie i przetwarzanie surowców pierwotnych, a wciąż dominujący w naszej gospodarce model liniowy „weź → wytwórz → pozbądź się” prowadzi do znacznego marnotrawstwa zasobów.

mgr inż. Karol Kuczyński Na co zwrócić uwagę przy wyborze elektronarzędzi akumulatorowych?

Na co zwrócić uwagę przy wyborze elektronarzędzi akumulatorowych? Na co zwrócić uwagę przy wyborze elektronarzędzi akumulatorowych?

Elektronarzędzia akumulatorowe najczęściej kojarzą się z wiertarko-wkrętarką, a obecnie dostępnych jest wiele rozwiązań, od specjalizowanych narzędzi akumulatorowych, kluczy udarowych, wiertarko­‑wkrętarek...

Elektronarzędzia akumulatorowe najczęściej kojarzą się z wiertarko-wkrętarką, a obecnie dostępnych jest wiele rozwiązań, od specjalizowanych narzędzi akumulatorowych, kluczy udarowych, wiertarko­‑wkrętarek wyposażonych w udar, po urządzenia wielofunkcyjne wyposażone w wymienne nasadki.

Diagnoza luk we wsparciu modernizacji budynków w Polsce

Diagnoza luk we wsparciu modernizacji budynków w Polsce Diagnoza luk we wsparciu modernizacji budynków w Polsce

Obecnie wszystkie kraje UE mierzą się z koniecznością przyspieszenia tempa i zwiększenia głębokości oraz zakresu modernizacji energetycznych budynków. Wiele z nich zaczęło już wdrażać polityki publiczne...

Obecnie wszystkie kraje UE mierzą się z koniecznością przyspieszenia tempa i zwiększenia głębokości oraz zakresu modernizacji energetycznych budynków. Wiele z nich zaczęło już wdrażać polityki publiczne mające na celu odpowiedzieć na to wyzwanie. Instrumenty stosowane przez poszczególne państwa różnią się pod wieloma względami, jednocześnie jednak można dostrzec pewne trendy, takie jak dążenie do integracji poszczególnych narzędzi, czy wzmocnienie zachęt dla kompleksowych inwestycji. W polskim systemie...

mgr inż. Henryk B. Łoziczonek, dr hab. inż. arch. Marcin Furtak, prof. pk Metody badania właściwości cieplnych materiałów budowlanych

Metody badania właściwości cieplnych materiałów budowlanych Metody badania właściwości cieplnych materiałów budowlanych

W ostatnich latach wzrasta na świecie świadomość dotycząca poszanowania energii. Podejmowane są działania zmierzające do ograniczenia, a wręcz redukcji wzrostu jej zużycia. Szczególną rolę odgrywa budownictwo,...

W ostatnich latach wzrasta na świecie świadomość dotycząca poszanowania energii. Podejmowane są działania zmierzające do ograniczenia, a wręcz redukcji wzrostu jej zużycia. Szczególną rolę odgrywa budownictwo, które należy do największych odbiorców wyprodukowanej energii, zarówno na etapie wznoszenia budynków, jak i późniejszej ich eksploatacji.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Podstawowe zagadnienia fizyki cieplnej budowli w aspekcie wymagań prawnych (cz. 1)

Podstawowe zagadnienia fizyki cieplnej budowli w aspekcie wymagań prawnych (cz. 1) Podstawowe zagadnienia fizyki cieplnej budowli w aspekcie wymagań prawnych (cz. 1)

Od wielu lat przepisy prawne związane z procesami projektowania, wznoszenia i eksploatacji budynków wymuszają takie rozwiązania technologiczne i organizacyjne, w wyniku których nowo wznoszone budynki zużywają...

Od wielu lat przepisy prawne związane z procesami projektowania, wznoszenia i eksploatacji budynków wymuszają takie rozwiązania technologiczne i organizacyjne, w wyniku których nowo wznoszone budynki zużywają w trakcie eksploatacji coraz mniej energii na ogrzewanie, wentylację i przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Zmiany maksymalnej wartości współczynnika przenikania ciepła Umax. (dawniej kmax.) wpływają na wielkość zużycia energii w trakcie eksploatacji budynków.

mgr inż. Julia Blazy, prof. dr hab. inż. Łukasz Drobiec, dr hab. inż. arch. Rafał Blazy prof. PK Zastosowanie fibrobetonu z włóknami polipropylenowymi w przestrzeniach publicznych

Zastosowanie fibrobetonu z włóknami polipropylenowymi w przestrzeniach publicznych Zastosowanie fibrobetonu z włóknami polipropylenowymi w przestrzeniach publicznych

Beton to materiał o dużej wytrzymałości na ściskanie, ale około dziesięciokrotnie mniejszej wytrzymałości na rozciąganie. Ponadto charakteryzuje się kruchym pękaniem i nie pozwala na przenoszenie naprężeń...

Beton to materiał o dużej wytrzymałości na ściskanie, ale około dziesięciokrotnie mniejszej wytrzymałości na rozciąganie. Ponadto charakteryzuje się kruchym pękaniem i nie pozwala na przenoszenie naprężeń po zarysowaniu.

Krystyna Stankiewicz Wykwalifikowani specjaliści w branży budowlanej wciąż poszukiwani

Wykwalifikowani specjaliści w branży budowlanej wciąż poszukiwani Wykwalifikowani specjaliści w branży budowlanej wciąż poszukiwani

Budownictwo to jeden z najbardziej rozwijających się sektorów gospodarki. Mimo pewnych zakłóceń w ostatnim czasie, wykształceni profesjonaliści mogą liczyć na znalezienie dobrej pracy i godziwe zarobki.

Budownictwo to jeden z najbardziej rozwijających się sektorów gospodarki. Mimo pewnych zakłóceń w ostatnim czasie, wykształceni profesjonaliści mogą liczyć na znalezienie dobrej pracy i godziwe zarobki.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE news Plan działania na rzecz szybszej dekarbonizacji i większego bezpieczeństwa energetycznego w Europie do 2030 r.

Plan działania na rzecz szybszej dekarbonizacji i większego bezpieczeństwa energetycznego w Europie do 2030 r. Plan działania na rzecz szybszej dekarbonizacji i większego bezpieczeństwa energetycznego w Europie do 2030 r.

Sektor ogrzewania i chłodzenia energią słoneczną uruchamia „Energising Europe with Solar Heat” – plan działania na rzecz energii słonecznej dla Europy, mający na celu przyspieszenie wysiłków na rzecz dekarbonizacji...

Sektor ogrzewania i chłodzenia energią słoneczną uruchamia „Energising Europe with Solar Heat” – plan działania na rzecz energii słonecznej dla Europy, mający na celu przyspieszenie wysiłków na rzecz dekarbonizacji ciepła i zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego poprzez masowe wdrażanie technologii energii słonecznej w europejskich budynkach i przemyśle.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE news Transformacja sektora energetycznego Polski i pozostałych krajów UE do 2050 r.

Transformacja sektora energetycznego Polski i pozostałych krajów UE do 2050 r. Transformacja sektora energetycznego Polski i pozostałych krajów UE do 2050 r.

Przedstawiamy fragment Raportu powstałego na bazie analiz przeprowadzonych przez Zespół Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych (CAKE) w IOŚ-PIB/KOBiZE zaprezentowanych w dokumencie pt. „Polska net-zero...

Przedstawiamy fragment Raportu powstałego na bazie analiz przeprowadzonych przez Zespół Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych (CAKE) w IOŚ-PIB/KOBiZE zaprezentowanych w dokumencie pt. „Polska net-zero 2050: Transformacja sektora energetycznego Polski i UE do 2050 r.”1 Raport przedstawia kierunki zmian technologicznych, które są konieczne na drodze do wypełnienia celów ustanowionych w Europejskim Zielonym Ładzie2 wraz z oceną wpływu tych zmian na sektor wytwarzania energii elektrycznej i ciepła...

Wsparcie modernizacji budynków – przegląd dobrych praktyk europejskich

Wsparcie modernizacji budynków – przegląd dobrych praktyk europejskich Wsparcie modernizacji budynków – przegląd dobrych praktyk europejskich

W numerze 6/2022 miesięcznika IZOLACJE publikowaliśmy fragmenty Raportu Fali Renowacji przedstawiające luki we wsparciu modernizacji budynków w Polsce. W drugiej części przedstawiamy rozwiązania stosowane...

W numerze 6/2022 miesięcznika IZOLACJE publikowaliśmy fragmenty Raportu Fali Renowacji przedstawiające luki we wsparciu modernizacji budynków w Polsce. W drugiej części przedstawiamy rozwiązania stosowane w innych krajach europejskich.

mgr inż. Karol Kramarz Materiały wiążące w budownictwie – rys historyczny

Materiały wiążące w budownictwie – rys historyczny Materiały wiążące w budownictwie – rys historyczny

Materiały wiążące służą do mechanicznego zespalania poszczególnych elementów budowlanych. Natomiast głównym ich zadaniem jest równomierne przenoszenie nacisku warstw górnych na dolne budowle, ma to istotne...

Materiały wiążące służą do mechanicznego zespalania poszczególnych elementów budowlanych. Natomiast głównym ich zadaniem jest równomierne przenoszenie nacisku warstw górnych na dolne budowle, ma to istotne znaczenie, gdy następuje mała dokładność obróbki powierzchni elementów. Dokładność obróbki elementów w znacznym stopniu eliminuje powstawanie na powierzchni styku tych elementów obciążeń punktowych, następuje wtedy w sposób istotny zwiększenie wytrzymałości konstrukcji.

Jacek Sawicki news Zmiany w przepisach prawnych ustawy Prawo budowlane w powiązaniu z innymi ustawami

Zmiany w przepisach prawnych ustawy Prawo budowlane w powiązaniu z innymi ustawami Zmiany w przepisach prawnych ustawy Prawo budowlane w powiązaniu z innymi ustawami

26 lipca 2022 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 1557) ukazał się tekst ustawy z dnia 7 lipca 2022 o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.

26 lipca 2022 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 1557) ukazał się tekst ustawy z dnia 7 lipca 2022 o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.

Jacek Sawicki news Dziennik budowy po zmianach prawnych

Dziennik budowy po zmianach prawnych Dziennik budowy po zmianach prawnych

Dziennik budowy w przepisach prawa budowlanego przywołany został w art. 45 rozdziału 5 „Rozpoczęcie i prowadzenie robót budowlanych” i dotychczas prowadzono go w formie papierowej. Od 27 stycznia 2023...

Dziennik budowy w przepisach prawa budowlanego przywołany został w art. 45 rozdziału 5 „Rozpoczęcie i prowadzenie robót budowlanych” i dotychczas prowadzono go w formie papierowej. Od 27 stycznia 2023 r. będzie mógł być prowadzony także w formie elektronicznej zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7 lipca 2022 o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, której tekst ukazał się 26 lipca 2022 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 1557).

Jacek Sawicki news Książka obiektu budowlanego po zmianach

Książka obiektu budowlanego po zmianach Książka obiektu budowlanego po zmianach

Książka obiektu budowlanego (KOB) w formie papierowej w przepisach prawa budowlanego dotąd przywoływana była w art. 64 pkt. 1–4. Od 1 stycznia 2023 r. przepisy art. 64 pkt 1, 2 i 4 stracą ważność, a zastąpią...

Książka obiektu budowlanego (KOB) w formie papierowej w przepisach prawa budowlanego dotąd przywoływana była w art. 64 pkt. 1–4. Od 1 stycznia 2023 r. przepisy art. 64 pkt 1, 2 i 4 stracą ważność, a zastąpią je art. 60a–60r ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, której tekst ukazał się 26 lipca 2022 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 1557).

Jacek Sawicki news Portal e-budownictwo – sprawniejszy proces budowlany

Portal e-budownictwo – sprawniejszy proces budowlany Portal e-budownictwo – sprawniejszy proces budowlany

Portal e-budownictwo w przepisach prawa budowlanego pojawia się w ustawie z dnia 7 lipca 2022 o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, której tekst ukazał się 26 lipca 2022 r. w...

Portal e-budownictwo w przepisach prawa budowlanego pojawia się w ustawie z dnia 7 lipca 2022 o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, której tekst ukazał się 26 lipca 2022 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 1557). Przywołuje go zapis art. 71 w ust. 2b pkt 2, który stanowi, że „Zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części dokonuje się (…) w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem portalu e-budownictwo”. I dalej rozbudowują go przepisy art. 79a–79k...

Wybrane dla Ciebie

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny » Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? » Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Płyty XPS – następca styropianu »

Płyty XPS – następca styropianu » Płyty XPS – następca styropianu »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? » Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków » Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.