Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Ochrona katodowa jako jeden ze sposobów ochrony antykorozyjnej dla konstrukcji stalowych

Cathodic protection as one of the methods of anti-corrosion protection for steel structures

Podłączenie kabla ochrony katodowej do płaszczyzny gazociągu (gazociąg wysokiego ciśnienia DN1000 relacji Gustorzyn–Leśniewice); fot.: Gas-Control Polska

Podłączenie kabla ochrony katodowej do płaszczyzny gazociągu (gazociąg wysokiego ciśnienia DN1000 relacji Gustorzyn–Leśniewice); fot.: Gas-Control Polska

Korozja metali jest zjawiskiem niszczenia ich powłok i struktur pod wpływem chemicznej lub elektrochemicznej reakcji z otaczającym środowiskiem. Ich niszczenie pod wpływem zjawisk fizycznych określa się jako erozję frettingową materiału (cierną lub ścierną) i nie jest ona objęta tematem niniejszej publikacji. Ochrona katodowa kwalifikowana jest jako ochrona przed korozją elektrochemiczną.

Zobacz także

mgr inż. Krzysztof Rogosz, dr inż. Paweł Żwirek Bezpieczne instalowanie podpór do montażu urządzeń na dachach płaskich

Bezpieczne instalowanie podpór do montażu urządzeń na dachach płaskich Bezpieczne instalowanie podpór do montażu urządzeń na dachach płaskich

Problematyka podpór na dachu stanowi dziś bardzo aktualny temat z uwagi na rosnące zainteresowanie fotowoltaiką, instalacjami solarnymi oraz ze względu na wzrost liczby urządzeń posadawianych na dachach...

Problematyka podpór na dachu stanowi dziś bardzo aktualny temat z uwagi na rosnące zainteresowanie fotowoltaiką, instalacjami solarnymi oraz ze względu na wzrost liczby urządzeń posadawianych na dachach w sposób nieprzenikający warstwy termo- i hydroizolacji, a przenoszący obciążenia na konstrukcję za pośrednictwem pokrycia dachowego. Systemy podpór dachowych i podstaw balastowych mają wiele zalet, ale planując ich zastosowanie, należy wziąć pod uwagę również ich ograniczenia oraz ewentualne niekorzystne...

Materiały prasowe news Rynek konstrukcji stalowych w Polsce

Rynek konstrukcji stalowych w Polsce Rynek konstrukcji stalowych w Polsce

W wyniku wzrostu popytu oraz gwałtownej zwyżki cen, w ciągu zaledwie dwóch lat wartość rynku konstrukcji stalowych w Polsce zwiększyła się o ponad połowę. Według szacunków analityków Spectis, w 2022 r....

W wyniku wzrostu popytu oraz gwałtownej zwyżki cen, w ciągu zaledwie dwóch lat wartość rynku konstrukcji stalowych w Polsce zwiększyła się o ponad połowę. Według szacunków analityków Spectis, w 2022 r. 100 największych producentów konstrukcji stalowych w Polsce wyprodukowało konstrukcje o wartości ponad 7 mld zł. Główni odbiorcy konstrukcji to budownictwo przemysłowo-magazynowe oraz szeroko rozumiana branża energetyczno-przemysłowa.

Gamrat Technologie wykorzystywane w produkcji rur

Technologie wykorzystywane w produkcji rur Technologie wykorzystywane w produkcji rur

W nowoczesnym przemyśle i budownictwie rury odgrywają kluczową rolę w tworzeniu niezawodnych i trwałych systemów do przesyłu wody, ścieków oraz innych substancji. Technologie wykorzystywane w produkcji...

W nowoczesnym przemyśle i budownictwie rury odgrywają kluczową rolę w tworzeniu niezawodnych i trwałych systemów do przesyłu wody, ścieków oraz innych substancji. Technologie wykorzystywane w produkcji rur ewoluowały, oferując materiały i rozwiązania dostosowane do szerokiego spektrum zastosowań, od prostych instalacji domowych po skomplikowane systemy przemysłowe. Wśród najpopularniejszych materiałów wykorzystywanych do produkcji rur znajdują się polietylen (PE), polichlorek winylu (PVC) i stal....

*****
Artykuł prezentuje metodę ochrony katodowej stosowaną do zabezpieczenia powierzchni konstrukcji stalowych przed korozją. Przedstawiono w nim zarys teorii ochrony katodowej, zakres i kryteria jej stosowania oraz uwarunkowania doboru odpowiednich systemów sprawdzalnych w eksploatacji.

Cathodic protection as one of the methods of anti-corrosion protection for steel structures

The article presents a cathodic protection method used to protect the surfaces of steel structures against corrosion. It presents an outline of the theory of cathodic protection, the scope and criteria of its application, and the conditions for selecting appropriate systems verifiable in operation.
*****

Moje zainteresowanie problematyką ochrony katodowej wynikło z lektury rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 lipca 2023 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, bazy i stacje gazu płynnego, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (DzU z dnia 25.08.2023 r. poz. 1707).

Zobacz też: Warunki technicznych dla baz i stacji paliw płynnych, gazowych, a także ich infrastruktury przesyłowej

W tym akcie wykonawczym zagadnienie ochrony katodowej przywołano w następujących przepisach:

 • § 45.
  1. Rurociąg technologiczny stalowy chroni się przed korozją z zewnątrz za pomocą odpowiednio dobranej powłoki ochronnej właściwej dla warunków jego użytkowania. W przypadku części podziemnej rurociągu technologicznego stalowego można stosować równocześnie ochronę katodową.
  3. Rurociąg technologiczny podziemny ułożony w strefach oddziaływania prądów błądzących powinien być wyposażony w systemy ochrony katodowej. W przypadku zastosowania ochrony katodowej powinna ona być wykonana zgodnie z wymaganiami określonymi w Polskich Normach.
  4. Rurociąg technologiczny podziemny, dla którego stosuje się ochronę katodową, powinien:
  - posiadać ciągłość elektryczną;
  - być odizolowany elektrycznie od obiektów niewymagających ochrony oraz od wszelkich konstrukcji i elementów o małej rezystancji przejścia względem ziemi.
 • § 64.
  1. Nowo budowane zbiorniki stalowe powinny być zabezpieczone przed korozją za pomocą odpowiednio dobranych powłok ochronnych oraz wyposażone w zabezpieczenie przeciwkorozyjne zewnętrznych powierzchni stykających się z gruntem za pomocą ochrony katodowej, odpowiednio do wymagań określonych w Polskich Normach dotyczących tych zabezpieczeń.
  2. Ochrona katodowa nie jest wymagana, jeżeli zewnętrzna powierzchnia zbiornika stykająca się z ziemią posiada powłokę, której szczelność jest monitorowana w czasie jego użytkowania.
 • § 71. (…)
  3. Jeżeli zbiorniki podziemne stalowe są narażone na zwiększone zagrożenie korozją ze względu na występowanie prądów błądzących lub obecność bakterii redukujących siarczany, należy zastosować odpowiednie systemy ochrony katodowej eliminujące ten rodzaj zagrożenia korozyjnego.
 • § 94. Zbiorniki, rurociągi, podpory i konstrukcje stalowe oraz urządzenia baz gazu płynnego powinny być uziemione, z dostosowaniem do współpracy z instalacją ochrony katodowej, jeżeli jest zastosowana.
 • § 113.
  1. Zewnętrzne powierzchnie zbiorników stalowych podziemnych i rurociągów technologicznych stacji paliw płynnych zabezpiecza się przed działaniem korozji, stosując odpowiednie powłoki ochronne.
  2. Jeżeli zbiornik lub rurociąg, o których mowa w ust. 1, są narażone na zwiększone zagrożenie korozją ze względu
  na występowanie prądów błądzących lub obecność bakterii redukujących siarczany, należy zastosować odpowiednie systemy ochrony katodowej eliminujące ten rodzaj zagrożenia korozyjnego. [...]
  4. Ochrona katodowa nie jest wymagana do zabezpieczenia podziemnego zbiornika stalowego lub rurociągu technologicznego, jeżeli zewnętrzna powierzchnia zbiornika stykająca się z ziemią posiada powłokę, której szczelność jest monitorowana w czasie ich użytkowania.
  5. Rurociąg stalowy technologiczny, dla którego stosuje się ochronę katodową, powinien:
  - posiadać ciągłość elektryczną;
  - być odizolowany elektrycznie od obiektów niewymagających ochrony oraz od wszelkich konstrukcji i elementów o małej rezystancji przejścia względem ziemi.
 • § 176.
  1. Zewnętrzne powierzchnie rurociągów przesyłowych dalekosiężnych zabezpiecza się przed działaniem korozji, stosując odpowiednie powłoki ochronne oraz ochronę katodową, odpowiednio do wymagań określonych w Polskich Normach dotyczących tych zabezpieczeń.
  2. Jeżeli rurociąg przesyłowy dalekosiężny jest narażony na zwiększone zagrożenie korozją ze względu na występowanie prądów błądzących lub obecność bakterii redukujących siarczany, należy zastosować odpowiednie systemy ochrony katodowej eliminujące ten rodzaj zagrożenia.
  3. Rurociąg stalowy, dla którego stosuje się ochronę katodową, powinien:
  - posiadać ciągłość elektryczną;
  - być odizolowany elektrycznie od obiektów niewymagających ochrony;
  - być odizolowany elektrycznie od wszelkich konstrukcji i elementów o małej rezystancji przejścia względem ziemi.

Zarys teorii ochrony katodowej

Ochrona katodowa (metoda ochrony elektrochemicznej) jest oparta na podstawach elektrochemii i obejmuje różne materiały, urządzenia i metody pomiarowe. Polega ona na polaryzowaniu korodującego metalu prądem zewnętrznym, na powierzchni którego to metalu istnieją ogniwa lokalne (przyłożenie prądu wymuszonego przeciwnego do prądu ogniw lokalnych). Prąd płynie z elektrody pomocniczej zbudowanej z dowolnego metalu lub przewodnika niemetalicznego i dociera zarówno do anodowych, jak i katodowych obszarów ogniw korozyjnych, a następnie wraca do źródła prądu stałego. Aby ochrona była skuteczna i ekonomiczna powinna być projektowana, instalowana, uruchamiana, nadto podlegać powinna przeglądom i konserwacji przez personel odpowiednio przeszkolony, doświadczony i odpowiedzialny [1, 8].

fot 1 ochrona katodowa

FOT. 1. Montaż elektrody cynkowej w przestrzeni pomiędzy rurą przewodową a rurą zabezpieczającą (ochronną); fot.: gascontrol-polska


 

Ochrona katodowa jest jednym z najskuteczniejszych sposobów zabezpieczenia konstrukcji stalowych przed korozją elektrochemiczną i polega na połączeniu chronionego elementu z metalem mniej szlachetnym, tworzącym anodę (protektor) ogniwa, natomiast katodą jest obiekt chroniony. Ochrona katodowa oznacza, że przedmiot poddany ochronie spełnia rolę katody w korozyjnym ogniwie galwanicznym. Potencjał elektrodowy chronionego metalu przesuwa się w kierunku ujemnych wartości, a więc roztwarzanie (utlenianie) tego metalu jest ograniczone (FOT. 1).

W przypadku konstrukcji liniowych podziemnych w powszechnym zastosowaniu jest ochrona katodowa. W zakresie ochrony katodowej konstrukcji podziemnych rozróżniamy dwa typy instalacji [2, 3]:

 • ochrona katodowa przy pomocy anod galwanicznych (ochrona katodowa galwaniczna, zwana także protektorową),
 • ochrona katodowa z zewnętrznym źródłem zasilania (ochrona katodowa elektrolityczna).

Galwaniczna ochrona katodowa to najprostsza forma ochrony katodowej i zachodzi bez użycia zewnętrznego źródła prądu. Anodą jest protektor, którym może być powłoka na metalu chronionym (np. powłoka cynkowa na stali) lub odpowiednio rozmieszczone płyty anodowe; najczęściej blachy lub sztaby wykonane z metali aktywnych takich jak: cynk (Zn), magnez (Mg) lub glin (Al). Katodę stanowi chroniony obiekt (stalowa powłoka) połączony przewodami z anodą. Potencjał elektrochemiczny chronionego metalu przesuwa się w kierunku elektroujemnym powodując, że proces roztwarzania (utleniania) jest ograniczony lub praktycznie zatrzymany. Chroniony obiekt, zgodnie z reakcją redoks (redukcji i oksydacji), jestem źródłem procesów redukcji [2].

rys1 ochrona katodowa

RYS. 1. Schemat ogniwa korozyjnego. Objaśnienia: 1 – rura stalowa, 2 – wtrącenie innego metalu lub cząstki węgla, 3 – elektrolit (gleba); rys.: [9]

Na skutek utworzenia takiego ogniwa anoda, którą jest protektor, ulega korozji, a rozpuszczając się zabezpiecza powierzchnię chronionego przedmiotu. Po zupełnym zużyciu protektora należy go jak najszybciej wymienić na nowy. Podobny efekt daje również zastąpienie cynku złomem stalowym połączonym z dodatnim biegunem prądu stałego, podczas gdy chroniona konstrukcja połączona jest z biegunem ujemnym. Schemat zaistnienia ogniwa korozyjnego przedstawia RYS. 1 [4], a zasadę galwanicznej ochrony katodowej RYS. 2 [2, 3]. Można ją stosować w przypadkach wymogu niewielkiego zapotrzebowania prądowego konstrukcji w celu uzyskania prawidłowego kryterium poziomu ochrony przeciwkorozyjnej oraz – co istotne – w przypadku dobrze przewodzących gruntów (tzn. o niskiej rezystywności).

Przy pomocy protektorów zapewnia się ochronę przed korozją dużych obiektów stalowych, między innymi takich jak: kadłuby statków, rurociągi i podziemne zbiorniki.

rys2 ochrona katodowa

RYS. 2. Zasada galwanicznej ochrony katodowej na przykładzie rurociągu podziemnego; rys.: Joanna Kośmider (Wikipedia)

W ochronie katodowej za pomocą źródła prądu chroniony przedmiot jest katodą ogniwa zasilanego prądem stałym z zewnętrznego źródła prądu (prostownika). Pomocnicza anoda jest najczęściej wykonana z materiału nieulegającemu roztwarzaniu (Pt, Pb, C, Ni). RYS. 3 przedstawia schematycznie tego typu ochronę [2]. Ten rodzaj ochrony jest najczęściej spotykanym systemem ochrony katodowej. Chroniony przedmiot jest katodą w wymuszonym ogniwie, w którym pomocnicza anoda jest wykonana z metali trudnoroztwarzalnych/szlachetnych. Główna różnica polega na zastosowaniu zewnętrznego zasilania w formie specjalistycznego prostownika (obecnie często stosowana stacja mikroprocesorowa, z możliwością zdalnej kontroli oraz odczytu). Takie rozwiązanie znajduje zastosowanie w niekorzystnych warunkach glebowych lub gdy konstrukcja chroniona wymaga znacznej ilości dostarczonego prądu stałego do utrzymania prawidłowego kryterium ochrony przeciwkorozyjnej. Niesie to jednak ze sobą szereg utrudnień pod postacią m.in. wymogu budowy linii zasilającej cały system oraz wykonania szeregu uzgodnień administracyjnych z Zakładem Energetycznym oraz stosownym urzędem w zakresie nowobudowanej lub remontowanej inwestycji.

rys3 ochrona katodowa

RYS 3. Zasada elektrolitycznej ochrony katodowej na przykładzie rurociągu podziemnego; rys.: Joanna Kośmider (Wikipedia)


 

Z kolei na RYS. 4 ukazano schemat ochrony katodowej zbrojenia w betonie.

rys4 ochrona katodowa

RYS. 4. Zasada ochrony katodowej zbrojenia w betonie; rys.: na podstawie TopZinc

Stałym elementem systemów ochrony katodowej jest gleba (środowisko elektrolityczne) (RYS. 1.). Na jej agresywność korozyjną składa się wiele różnorodnych czynników fizycznych, chemicznych i biologicznych takich jak np. zawartość wilgoci, struktura fizyczna gleby, kwasowość (pH), stopień natlenienia, obecność drobnoustrojów, zawartość wilgoci, przewodnictwo elektrolityczne lub opór właściwy gleby. Dla przykładu, struktura gleb piaszczystych charakteryzuje się nieznaczną porowatością, co też oznacza dobre właściwości napowietrzające – piaski uznawane są w związku z tym za grunty nisko agresywne korozyjnie.

Przeciwieństwem jest glina, bogata w liczne, cienkie kapilary zdolne utrzymywać przez długi czas wilgoć, przy ograniczonym dostępie powietrza – co stanowi dobre środowisko dla rozwoju korozji elektrochemicznej.

Nietypowym zjawiskiem dla korozji elektrochemicznej jest stopniowy proces osadzania się trudnoroztwarzalnych produktów korozji na powierzchni metalu. Z czasem taka warstwa wykazuje właściwości ochronne, powodując zmniejszenie postępowania procesu korozyjnego. W glebach o dobrym napowietrzeniu może nawet dojść do zahamowania negatywnych zjawisk z powodu procesu pasywacji metalu pod wpływem powietrza [3].

Zakres stosowania ochrony katodowej

Destrukcją spowodowaną zachodzącymi możliwymi procesami korozji płaszczyzn konstrukcji stalowych zagrożone są ich powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne, dlatego techniki ochrony katodowej stosowane są od ich stron zewnętrznych i wewnętrznych.

fot 2 ochrona katodowa

FOT. 2. Podłączenie kabla ochrony katodowej do fragmentu gazociągu (gazociąg wysokiego ciśnienia DN1000 relacji Gustorzyn–Leśniewice); fot.: Gas-Control Polska


 

Do obszarów budownictwa inżynieryjnego, gdzie ochrona katodowa znajduje swoje zastosowanie, należą głównie:

 • podziemne i podwodne rurociągi stalowe (FOT. 2),
 • inżynieryjne obiekty mostowe,
 • podziemne zbiorniki stalowe (FOT. 3),
 • konstrukcje hydrotechniczne w gruntach lub w wodach, w tym morskich,
 • zewnętrzne powierzchnie orurowań odwiertów,
 • jednostki pływające,
 • uziemienia,
fot 3 ochrona katodowa

FOT 3. Ochrona katodowa zbiorników paliwowych 2 x 50 m3 – podłączenie kabla ochrony katodowej; fot.: Gas-Control Polska

 • zbrojenie betonu (RYS. 4),
 • reaktory chemiczne,
 • wymienniki ciepła,
 • armatura techniczna,
 • obiekty przemysłowe, hydrotechniczne, morskie, energetyczne,
 • oczyszczalnie ścieków,
fot 4 ochrona katodowa

FOT. 4. Wnętrze szafki stacji ochrony katodowej; fot.: Gas-Control Polska

 • podziemne sekcje trakcji elektrycznej (słupy trakcyjne, trakcyjno-oświetleniowe).

Zasady i kryteria ochrony katodowej

Skala postępu procesów korozyjnych metali zachodzących w środowiskach gruntowych lub wodnych zależy od ich potencjału ochrony metalu E w otaczającym środowisku. Uogólniając, ten postęp maleje, gdy potencjał przesuwa się w kierunku bardziej ujemnym, co można uzyskać, dostarczając prąd stały z uziomu anodowego poprzez ziemię lub wodę do powierzchni metalu chronionej konstrukcji. W przypadku konstrukcji w powłokach prąd płynie do powierzchni metalu głównie w miejscach dziur lub porów w powłokach. Prąd ochronny może być dostarczany przez urządzenia z zewnętrznym źródłem prądu lub z układu anod galwanicznych.

Jeśli potencjał metalu, przy którym postęp korozji jest mniejszy niż 0,01 mm/rok (potencjał ochrony Ep, to można przyjąć, że nie dochodzi do uszkodzeń korozyjnych i spełnia się warunek EEp.

Potencjał ochrony metalu może w pewnym stopniu zależeć od środowiska korozyjnego (elektrolitu), ale przede wszystkim zależy od rodzaju metalu. Dla metali niewyszczególnionych w TABELI potencjały ochrony i krytyczne wyznacza się eksperymentalnie.

tabela ochrona katodowa

TABELA. Potencjały korozyjne, potencjały ochrony i potencjały krytyczne typowych metali w gruncie oraz w wodzie słodkiej i słonej [8]
Uwaga 1: Wszystkie potencjały są wolne od składowej omowej i odniesione do elektrody siarczano-miedziowej ECu = EH – 0,32V.
Uwaga 2: Należy wziąć pod uwagę ewentualne zmiany rezystywności medium otaczającego konstrukcję podczas okresu użytkowania konstrukcji. W przypadku stali o wysokiej wytrzymałości istnieje niebezpieczeństwo powstania kruchości wodorowej, jeżeli potencjał jest bardziej ujemny niż granica wydzielania wodoru.
a Dla temperatur 40°C ≤ T ≤ 60°C potencjał ochrony można interpolować.
b Ryzyko pęknięć wskutek korozji naprężeniowej wywołanej przez NaOH wzrasta ze wzrostem temperatury.
c W każdym pojedynczym przypadku potencjał ochrony i potencjał krytyczny stali nierdzewnej ferrytycznej i martenzytycznej należy wyznaczyć poprzez pomiary.
d Wartości te dotyczą tylko stopów aluminium bez Zn i Cu (np. stopów AlMgSi). Dla wszystkich innych stopów aluminium potencjał ochrony może być inny.
e Zagrożenie korozją w warunkach stagnacji z powodu alkalizacji wywołanej przez ochronę katodową, w wyniku której następuje rozpuszczanie warstwy pasywnej.
f Dla konstrukcji w powietrzu – według EN 12696.
g Potencjał krytyczny stali w betonie strunowym lub kablowym, o wytrzymałości stali > 700 N·mm-2, należy wyznaczyć w każdym przypadku drogą doświadczalną. Potencjały niższe niż -1,1 V należy zawsze uważać za niebezpieczne.

Zastosowanie ochrony katodowej zależy od wielkości i kształtu konstrukcji, typu powłoki, agresywności i rezystywności gruntu, oddziaływań prądów stałych i przemiennych, przepisów krajowych a także od kryteriów technicznych i ekonomicznych.

Dla uzyskania ochrony katodowej chronionej konstrukcji lub jej części muszą być spełnione poniższe warunki:

 • zachowanie ciągłości elektrycznej – aby ją uzyskać, należy uzyskać niską rezystancję wzdłużną (elementy, które mogłyby ją powiększyć, należałoby zbocznikować, np. kablem o odpowiednim przekroju),
 • utrzymanie separacji elektrycznej – konstrukcja chroniona w powłoce nie może stykać się z częściami konstrukcji niepodlegającymi ochronie ani innymi konstrukcjami w gruncie. Wymagane jest unikanie bezpośrednich połączeń z układami uziemień, w przypadku niemożności spełnienia tego warunku należy zaprojektować odpowiedni system ochrony katodowej traktując taki obiekt jako konstrukcję złożoną,
 • wymóg obecności odpowiednich powłok zewnętrznych zapewniającym konstrukcjom ograniczenie zapotrzebowania na prąd ochronny (Ip), polepszenia rozkładu prądu, zwiększenia zasięgu ochrony i minimalizacji oddziaływania prądu ochronnego na inne obce konstrukcje,
 • staranne zaprojektowanie systemu tej ochrony, biorąc pod uwagę dokładne dane chronionej konstrukcji (mapa, plan sytuacyjny, wymiary i parametry techniczne, dane ochrony katodowej, dane powłok, rok budowy), warunków eksploatacji, przewidywanego okresu jej użytkowania, dane powłok zabezpieczających (ich parametry przed i po montażu, rezystancję jednostkową powłoki, zapotrzebowania na prąd ochrony),
 • uwzględnienie warunków środowiskowych (wielkości rezystywności elektrolitu w odpowiednich miejscach i na właściwej głębokości, warunków gruntowych, w tym głębokości zamarzania gruntu, możliwości oddziaływania elektrycznego czy warunków tlenowych i możliwości aktywności bakterii redukujących siarczany),
 • zebranie niezbędnych danych technicznych konstrukcji,
 • staranna analiza planu inwestycji chronionej katodowo, np. dla rurociągów należy uwzględnić wszelkie szczegóły topograficzne, wzniesienia terenowe, obecność napowietrznych linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia, kabli i konstrukcji ułożonych w gruncie, danych o sąsiadujących innych systemach ochrony katodowej, zaworów i stacji redukcyjno-pomiarowych, przejść przez rzeki, drogi i tory kolejowe, zawieszeń mostowych, danych dotyczących trakcji prądu stałego i przemiennego (np. podstacje, napięcie sieci i biegunowość), instalacji przemysłowych prądu stałego, urządzeń o napędzie elektrycznym (np. zawory bezpieczeństwa), wszystkich uziomów i obiektów uziemionych, urządzeń kontroli zdalnej oraz dotyczących czynników transportowanych. Dla każdego takiego szczegółu obecnego w planie tej inwestycji należy podjąć właściwe środki zaradcze zachowujące skuteczność ochrony katodowej,
 • dla rurociągów opracowanie sieci stacji pomiarowych mierzących potencjały konstrukcji, prądy i rezystancję, w szczególności w takich miejscach jak: skrzyżowania z systemami trakcyjnymi, z innymi podziemnymi rurociągami lub kablami, w tym także gdy ich trasy przebiegają równolegle, tam, gdzie zastosowano metalowe rury osłonowe czy złącza izolujące, na skrzyżowaniach z ważnymi drogami i nasypami, na przekroczeniach rzek, w miejscach przyłączenia łączników wyrównawczych, elektrod symulujących, uziomów i układów uziemionych,
 • staranne zaprojektowanie dla rurociągów rozwiązań przepustów w ścianach, sposobów mocowania, podpór i kotwień,
 • zachowanie wymogu zapewnienia bezpieczeństwa ochrony odgromowej,
 • dodatkowe rozwiązania ograniczające oddziaływania prądów przemiennych krótkotrwałych bądź długotrwałych (np. dodatkowe układy uziemień pośrednich z wykorzystaniem iskierników ochronnych, bądź odgraniczników prądu stałego).

Powyższa lista wymogów projektowych stawianych konstrukcjom chronionym katodowo nie wyczerpuje wszystkich przypadków. Każdy szczegół z nich musi być rozpatrywany wielostronnie.

Systemy ochrony katodowej

W czynnej ochronie katodowej korzysta się z urządzeń z zewnętrznym źródłem prądu składających się z zasilacza lub innego źródła prądu stałego oraz anod polaryzacyjnych (FOT. 4).

Uwzględniając ich usytuowanie, należy brać pod uwagę:

 • dostępność zasilania niskim napięciem,
 • zapotrzebowanie prądu ochrony,
 • możliwie najniższą rezystywność gruntu w obszarze uziomu anodowego,
 • dobry dojazd do urządzenia,
 • wystarczającą odległość między uziomem anodowym a chronioną konstrukcją,
 • unikanie stref zagrożonych wybuchem.

Urządzenia takie w miarę możliwości powinny być instalowane poza strefami zagrożonymi wybuchem. Powinno się stosować odpowiednie środki zaradcze w celu zabezpieczenia przed przypadkowym dotknięciem pod napięciem podczas pracy i przed niedopuszczalnym napięciem dotyku (ponad 50V), które mogłoby wystąpić w razie awarii.

Dobór takich urządzeń, ich montaż, uruchomienie, pomiary eksploatacyjne oraz inspekcje techniczne należy zlecać wyspecjalizowanym firmom zajmującym się problematyką ochrony katodowej.

Literatura

1. „Korozja i jej zapobieganie” – Herbert H. Uhlig; tł. doc. dr inż. A. Kozłowski i mgr inż. A. Kozłowska; Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1976.
2. „Ochrona przed korozją”; dr inż. Krystyna Moskwa, dr inż. Bogusław Mazurkiewicz, mgr Magdalena Bisztyga:
http://www.chemia.odlew.agh.edu.pl/dydaktyka/Dokumenty/ChO_WO/Metalurgia/Ochrona_teoria.pdf
3. „Ochrona katodowa – ochrona metali przed korozją elektrochemiczną” (post na blogu) http://alfacore.pl/Artykuly/artykuly-alfacore/ochrona-katodowa-ochrona-metali-przed-korozja-elektrochemiczna
4. „Jak ochronić metale przed powstającą korozją? http://www.technologie-przemyslowe.com/Jak_ochronic_metale_przed_powstajaca_korozja_-1-107-21.html
5. „Wykorzystanie technik zmiennoprądowych w analizie polaryzacji katodowej stali” – Michał Narożny (rozprawa doktorska); Politechnika Gdańska, Wydział Technologii Chemicznej, Gdańsk 2016; https://pbc.gda.pl/Content/62989/phd_narozny_michal.pdf
6. „Ochrona zbrojenia w konstrukcjach żelbetowych”, „Inżynier budownictwa” nr 5/2017 https://inzynierbudownictwa.pl/ochrona-zbrojenia-w-konstrukcjach-zelbetowych/
7. „Doskonała ochrona”, Kamil Koj; Lakiernictwo – portal branży lakierniczej https://www.lakiernictwo.net/artykuly/doskonala-ochrona,2973
8. PN-EN 12954:2004, „Ochrona katodowa konstrukcji metalowych w gruntach lub w wodach – Zasady ogólne i zastosowania dotyczące rurociągów”.
9. „Ochrona gazociągów przed korozją” (Vademecum dla uczniów technikum); https://instsani.pl/technik-inzynierii-sanitarnej/materialy-do-zajec/sieci-komunalne-budowa-i-konserwacja/sieci-gazowe/ochrona-gazociagow-przed-korozja/

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Jacek Sawicki Izolacje akustyczne i antywibracyjne w chłodnictwie

Izolacje akustyczne i antywibracyjne w chłodnictwie

Źródłami hałasu i wibracji w chłodnictwie są urządzenia chłodnicze, czyli maszyny cieplne wykorzystywane w technice chłodniczej i klimatyzacyjnej.

Źródłami hałasu i wibracji w chłodnictwie są urządzenia chłodnicze, czyli maszyny cieplne wykorzystywane w technice chłodniczej i klimatyzacyjnej.

Jacek Sawicki Otuliny techniczne w budownictwie

Otuliny techniczne w budownictwie Otuliny techniczne w budownictwie

Otuliny techniczne to grupy powłokowych materiałów izolacyjnych. Ich przeznaczeniem jest ochrona i zabezpieczanie zewnętrznych powierzchni instalacji i przewodów sieci przesyłowych, dystrybucyjnych, klimatyzacyjno-wentylacyjnych,...

Otuliny techniczne to grupy powłokowych materiałów izolacyjnych. Ich przeznaczeniem jest ochrona i zabezpieczanie zewnętrznych powierzchni instalacji i przewodów sieci przesyłowych, dystrybucyjnych, klimatyzacyjno-wentylacyjnych, a także określonej armatury i urządzeń przed uszkodzeniami fizycznymi oraz wystąpieniem niekorzystnych zjawisk obniżania jakości funkcji użytkowych bądź ich utraty; przy instalacjach ciepłowniczych – ochrona osób przed poparzeniem, przy instalacjach elektrycznych – przed...

mgr inż. Jerzy Żurawski Instalacje grzewcze a jakość energetyczna budynku

Instalacje grzewcze a jakość energetyczna budynku Instalacje grzewcze a jakość energetyczna budynku

W 2002 r. kraje UE w ramach dyrektywy 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie charakterystyki energetycznej budynków [1] wprowadziły obowiązek sporządzania oceny energetycznej budynków. W...

W 2002 r. kraje UE w ramach dyrektywy 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie charakterystyki energetycznej budynków [1] wprowadziły obowiązek sporządzania oceny energetycznej budynków. W polskim prawie wymagania te zostały ujęte w Prawie budowlanym [2] oraz w rozporządzeniach: w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (WT 2008) [3], w rozporządzeniu w sprawie zakresu i formy projektu budowlanego [4] oraz w rozporządzeniu w sprawie metodologii...

dr inż. Jacek Hulimka, dr inż. Marta Kałuża Podziemny zbiornik przeciwpożarowy – ocena i naprawa

Podziemny zbiornik przeciwpożarowy – ocena i naprawa Podziemny zbiornik przeciwpożarowy – ocena i naprawa

Bezpośrednio po przekazaniu wysokiego budynku do eksploatacji stwierdzono liczne przecieki w ścianie oddzielającej trójkondygnacyjny parking podziemny od zbiornika przeciwpożarowego. W ciągu pierwszych...

Bezpośrednio po przekazaniu wysokiego budynku do eksploatacji stwierdzono liczne przecieki w ścianie oddzielającej trójkondygnacyjny parking podziemny od zbiornika przeciwpożarowego. W ciągu pierwszych trzech lat eksploatacji różni wykonawcy podejmowali kolejne próby naprawy ściany (iniekcje rys i domniemanych pustek), nie uzyskali jednak pożądanych efektów. W związku z tym na zlecenie właściciela budynku przeprowadzono ekspertyzę konstrukcji zbiornika, dzięki której stwierdzono przyczyny obserwowanych...

Jacek Sawicki Surowce stosowane do wysokotemperaturowych izolacji termicznych

Surowce stosowane do wysokotemperaturowych izolacji termicznych Surowce stosowane do wysokotemperaturowych izolacji termicznych

Charakterystyczną cechą surowców przydatnych w budownictwie do produkcji wyrobów izolacyjnych odpornych na wysokie temperatury jest ich struktura materiałowa odznaczająca się dużym oporem cieplnym, co...

Charakterystyczną cechą surowców przydatnych w budownictwie do produkcji wyrobów izolacyjnych odpornych na wysokie temperatury jest ich struktura materiałowa odznaczająca się dużym oporem cieplnym, co przekłada się na niską wartość współczynnika przewodzenia ciepła λ. Dzięki tej właściwości zmniejsza się lub jest zatrzymywany przepływ ciepła przez konstrukcję, na której materiał został zamocowany bądź wbudowany.

Konrad Koper Jak wykonać sprawny i bezpieczny kominek

Jak wykonać sprawny i bezpieczny kominek Jak wykonać sprawny i bezpieczny kominek

Użytkownicy bardzo często przywiązują wagę wyłącznie do elementów estetycznych kominka, nie zdają sobie natomiast sprawy z tego, że o bezpieczeństwie i komforcie użytkowania decydują: odpowiednie przygotowanie...

Użytkownicy bardzo często przywiązują wagę wyłącznie do elementów estetycznych kominka, nie zdają sobie natomiast sprawy z tego, że o bezpieczeństwie i komforcie użytkowania decydują: odpowiednie przygotowanie miejsca montażu, sama instalacja oraz użycie odpowiednich materiałów.

dr Artur Miros Izolacje techniczne - grubość izolacji oraz charakterystyka współczesnych materiałów izolacyjnych

Izolacje techniczne - grubość izolacji oraz charakterystyka współczesnych materiałów izolacyjnych Izolacje techniczne - grubość izolacji oraz charakterystyka współczesnych materiałów izolacyjnych

Jednym z najważniejszych zadań stawianych izolacjom technicznym jest ograniczanie strat energii cieplnej. Brak izolacji, jej nieodpowiednie zaprojektowanie lub wykonanie mogą skutkować znacznym podwyższeniem...

Jednym z najważniejszych zadań stawianych izolacjom technicznym jest ograniczanie strat energii cieplnej. Brak izolacji, jej nieodpowiednie zaprojektowanie lub wykonanie mogą skutkować znacznym podwyższeniem kosztów pozyskiwania energii. Materiały te chronią przed kondensacją pary wodnej na powierzchni instalacji, co wydłuża czas ochrony użytkowej i zapobiega pogorszeniu wydajności.

dr inż. Agnieszka Winkler-Skalna Właściwości termoizolacyjne preizolowanych rur giętkich. Komentarz do normy PN-EN 15632-1:2009

Właściwości termoizolacyjne preizolowanych rur giętkich. Komentarz do normy PN-EN 15632-1:2009 Właściwości termoizolacyjne preizolowanych rur giętkich. Komentarz do normy PN-EN 15632-1:2009

Specyfikacja preizolowanych rur giętkich zawarta jest w normach serii PN-EN 15632, m.in. w normie PN-EN 15632-1:2009. Niektóre zapisy tego dokumentu wymagają komentarza, ponieważ zawierają błędy i nieścisłości...

Specyfikacja preizolowanych rur giętkich zawarta jest w normach serii PN-EN 15632, m.in. w normie PN-EN 15632-1:2009. Niektóre zapisy tego dokumentu wymagają komentarza, ponieważ zawierają błędy i nieścisłości mogące utrudniać wykonywanie koniecznych obliczeń.

mgr inż. Bartłomiej Sędłak Działanie opasek i kołnierzy ogniochronnych a materiały pęczniejące

Działanie opasek i kołnierzy ogniochronnych a materiały pęczniejące Działanie opasek i kołnierzy ogniochronnych a materiały pęczniejące

Przejścia instalacji na drugą stronę przegrody to miejsca, przez które w trakcie pożaru ogień może łatwo przedostać się do sąsiedniego pomieszczenia. Dlatego jeśli rury przechodzą przez przegrodę, dla...

Przejścia instalacji na drugą stronę przegrody to miejsca, przez które w trakcie pożaru ogień może łatwo przedostać się do sąsiedniego pomieszczenia. Dlatego jeśli rury przechodzą przez przegrodę, dla której wymagana jest dana klasa odporności ogniowej, należy uszczelnić ich przejście w sposób zapewniający przynajmniej taką samą klasę odporności ogniowej, jaką ma przegroda.

Waldemar Joniec Piony i przepusty instalacyjne

Piony i przepusty instalacyjne Piony i przepusty instalacyjne

Przepusty instalacyjne to miejsca przejścia instalacji pomiędzy wydzielonymi strefami pożarowymi, które wyznaczają oddzielenia przeciwpożarowe, tj. ściany, stropy i drzwi.

Przepusty instalacyjne to miejsca przejścia instalacji pomiędzy wydzielonymi strefami pożarowymi, które wyznaczają oddzielenia przeciwpożarowe, tj. ściany, stropy i drzwi.

dr Artur Miros, mgr inż. Grażyna Swołek Problemy pomiaru wartości współczynnika przewodzenia ciepła w wysokich temperaturach

Problemy pomiaru wartości współczynnika przewodzenia ciepła w wysokich temperaturach

Podstawową właściwością charakteryzującą materiały do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych jest współczynnik przewodzenia ciepła λ. Uzyskanie jego dokładnej i wiarygodnej wartości,...

Podstawową właściwością charakteryzującą materiały do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych jest współczynnik przewodzenia ciepła λ. Uzyskanie jego dokładnej i wiarygodnej wartości, szczególnie w przypadku pomiarów w wysokich temperaturach, wymaga przeanalizowania wielu zagadnień, m.in. związanych z właściwościami badanego materiału, przygotowania próbek do badań i wiedzy na temat zachowania materiału w zmiennych warunkach pomiarowych.

mgr inż. Ryszard Borkowski Korzyści z ulepszania izolacji cieplnych w energetyce i przemyśle

Korzyści z ulepszania izolacji cieplnych w energetyce i przemyśle Korzyści z ulepszania izolacji cieplnych w energetyce i przemyśle

Stosowanie izolacji cieplnych jest nieodłącznym elementem modernizacji urządzeń energetycznych i instalacji przemysłowych. Wciąż jednak się zdarza, że podczas doboru materiałów izolacyjnych nie przykłada...

Stosowanie izolacji cieplnych jest nieodłącznym elementem modernizacji urządzeń energetycznych i instalacji przemysłowych. Wciąż jednak się zdarza, że podczas doboru materiałów izolacyjnych nie przykłada się wagi do ich jakości i grubości. Wynika to często z przekonania, że lepsze izolacje są nieekonomiczne, ponieważ wymagają większego nakładu finansowego na początku inwestycji. Czy pogląd ten jest słuszny?

dr Artur Miros Stabilność własności termoizolacyjnych materiałów organicznych do izolacji przemysłowych

Stabilność własności termoizolacyjnych materiałów organicznych do izolacji przemysłowych Stabilność własności termoizolacyjnych materiałów organicznych do izolacji przemysłowych

Artykuł przedstawia podejście normowe i pozanormowe do wprowadzonych w ostatnich kilku latach zmian wymagań izolacyjności termicznej dla izolacji przemysłowych.

Artykuł przedstawia podejście normowe i pozanormowe do wprowadzonych w ostatnich kilku latach zmian wymagań izolacyjności termicznej dla izolacji przemysłowych.

Robert Kotwas Bezpieczeństwo pożarowe w instalacjach sanitarnych

Bezpieczeństwo pożarowe w instalacjach sanitarnych Bezpieczeństwo pożarowe w instalacjach sanitarnych

Czym jest odporność ogniowa i klasyfikacja NRO? Jeden z podstawowych elementów pasywnej ochrony przeciwpożarowej budynków odnosi się do właściwości materiałów, z których zostały one wykonane - zarówno...

Czym jest odporność ogniowa i klasyfikacja NRO? Jeden z podstawowych elementów pasywnej ochrony przeciwpożarowej budynków odnosi się do właściwości materiałów, z których zostały one wykonane - zarówno jeśli chodzi o konstrukcje budowlane, jak i systemy instalacji.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Instalacje dobrze zaizolowane

Instalacje dobrze zaizolowane Instalacje dobrze zaizolowane

Poziom zużycia energii oraz stopień bezpieczeństwa pożarowego w budynku zależą od poprawnie zaprojektowanej i wykonanej izolacji przewodów instalacji grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Poziom zużycia energii oraz stopień bezpieczeństwa pożarowego w budynku zależą od poprawnie zaprojektowanej i wykonanej izolacji przewodów instalacji grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Marcin Gryka Właściwości i zastosowanie polimoczników

Właściwości i zastosowanie polimoczników Właściwości i zastosowanie polimoczników

Jakie jest zastosowanie polimoczników, a także wady i zalety tego tworzywa? Jak aplikować polimoczniki?

Jakie jest zastosowanie polimoczników, a także wady i zalety tego tworzywa? Jak aplikować polimoczniki?

mgr inż. Jerzy Żurawski Optymalne rozwiązania z zakresu ogrzewania i wentylacji zgodne z najnowszymi wymaganiami technicznymi w ramach WT 2017

Optymalne rozwiązania z zakresu ogrzewania i wentylacji zgodne z najnowszymi wymaganiami technicznymi w ramach WT 2017 Optymalne rozwiązania z zakresu ogrzewania i wentylacji zgodne z najnowszymi wymaganiami technicznymi w ramach WT 2017

W latach 2017-2021 nowe budynki będą musiały charakteryzować się większą energooszczędnością. W jakich obiektach możliwe będzie osiągnięcie wymagań prawnych w zakresie nieodnawialnej energii pierwotnej...

W latach 2017-2021 nowe budynki będą musiały charakteryzować się większą energooszczędnością. W jakich obiektach możliwe będzie osiągnięcie wymagań prawnych w zakresie nieodnawialnej energii pierwotnej EP?

mgr inż. Sławomir Dudziak Wybrane zagadnienia projektowania dachów płaskich

Wybrane zagadnienia projektowania dachów płaskich Wybrane zagadnienia projektowania dachów płaskich

Dachy płaskie stanowią najchętniej stosowane przekrycie budynków mieszkalnych wielorodzinnych i użyteczności publicznej. Jak je prawidłowo projektować?

Dachy płaskie stanowią najchętniej stosowane przekrycie budynków mieszkalnych wielorodzinnych i użyteczności publicznej. Jak je prawidłowo projektować?

Przemysław Gogojewicz Obiekt bez niezbędnych instalacji i urządzeń - co z tego wynika?

Obiekt bez niezbędnych instalacji i urządzeń - co z tego wynika? Obiekt bez niezbędnych instalacji i urządzeń - co z tego wynika?

Niewyposażenie obiektu w niezbędne do jego funkcjonowania instalacje i urządzenia może być co najwyżej uznane za uchybienie wymogom techniczno-budowlanych dla określonej kategorii obiektu, lecz w żadnym...

Niewyposażenie obiektu w niezbędne do jego funkcjonowania instalacje i urządzenia może być co najwyżej uznane za uchybienie wymogom techniczno-budowlanych dla określonej kategorii obiektu, lecz w żadnym wypadku nie oznacza, że budynku nie można zakwalifikować do kategorii obiektu budowlanego. Przy odmiennym rozumowaniu budowa budynku bez jakichkolwiek instalacji i urządzeń możliwa byłaby bez jakichkolwiek rygorów prawnych i w celu obejścia prawa wystarczające byłoby niewyposażenie budynku, nawet...

Robert Kotwas Dźwiękochłonność izolacji akustycznych w instalacjach HVAC

Dźwiękochłonność izolacji akustycznych w instalacjach HVAC Dźwiękochłonność izolacji akustycznych w instalacjach HVAC

Elementy systemów transportujących ciepłe lub zimne powietrze w budynkach mogą generować hałas, który w dłuższej perspektywie obniża komfort akustyczny. Czym jest współczynnik pochłaniania dźwięku?

Elementy systemów transportujących ciepłe lub zimne powietrze w budynkach mogą generować hałas, który w dłuższej perspektywie obniża komfort akustyczny. Czym jest współczynnik pochłaniania dźwięku?

mgr inż. Jerzy Żurawski Wentylacja w budynku - oczekiwania a wymagania

Wentylacja w budynku - oczekiwania a wymagania Wentylacja w budynku - oczekiwania a wymagania

Zgodnie z prawem budowlanym w każdym budynku musi istnieć sprawny system wentylacji. Skuteczna i energooszczędna wentylacja jest równie istotna, jak dobrej jakości woda, efektywna izolacja termiczna przegród...

Zgodnie z prawem budowlanym w każdym budynku musi istnieć sprawny system wentylacji. Skuteczna i energooszczędna wentylacja jest równie istotna, jak dobrej jakości woda, efektywna izolacja termiczna przegród lub efektywny energetycznie system grzewczy.

dr inż. Zbigniew Tomasz Grzegorzewski Izolacje w instalacjach słonecznych

Izolacje w instalacjach słonecznych Izolacje w instalacjach słonecznych

Wykorzystanie energii słonecznej mało komu kojarzy się z koniecznością zastosowania odpowiednich systemów izolacyjnych. A jednak systemy solarne nie tylko wymagają zastosowania specjalnych materiałów izolacyjnych,...

Wykorzystanie energii słonecznej mało komu kojarzy się z koniecznością zastosowania odpowiednich systemów izolacyjnych. A jednak systemy solarne nie tylko wymagają zastosowania specjalnych materiałów izolacyjnych, ale również wprowadzenia odpowiedniej technologii w produkcji urządzeń do przetwarzania energii słonecznej, które muszą mieć wysoką izolacyjność.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Pakuły konopne do uszczelnienia połączeń gwintowanych w instalacjach wodnych

Pakuły konopne do uszczelnienia połączeń gwintowanych w instalacjach wodnych Pakuły konopne do uszczelnienia połączeń gwintowanych w instalacjach wodnych

Największą zmorą połączeń gwintowanych stosowanych w instalacjach wodociągowych jest przeciekanie. Wszelkiego typu nieszczelności mogą powodować szereg przykrych konsekwencji, poczynając od rosnących rachunków...

Największą zmorą połączeń gwintowanych stosowanych w instalacjach wodociągowych jest przeciekanie. Wszelkiego typu nieszczelności mogą powodować szereg przykrych konsekwencji, poczynając od rosnących rachunków za wodę, a kończąc na powstawaniu zagrożenia dla zdrowia mieszkańców lub użytkowników budynku. Aby uniknąć podobnych problemów, od dawna stosuje się specjalne uszczelnienie połączeń gwintowanych w instalacjach wodnych. Najstarszą i ciągle popularną metodą jest uszczelnienie wykonane przy użyciu...

doc. dr inż. Jarosław Wasilczuk, dr inż. Marian Sobiech Modernizacja instalacji ogrzewania i wentylacji w budynku mieszkalnym

Modernizacja instalacji ogrzewania i wentylacji w budynku mieszkalnym Modernizacja instalacji ogrzewania i wentylacji w budynku mieszkalnym

Budynki mieszkalne wybudowane po II wojnie światowej bez termomodernizacji nie spełniają obecnych wymagań w zakresie izolacyjności cieplnej, a w wielu przypadkach również wymagań higienicznych dotyczących...

Budynki mieszkalne wybudowane po II wojnie światowej bez termomodernizacji nie spełniają obecnych wymagań w zakresie izolacyjności cieplnej, a w wielu przypadkach również wymagań higienicznych dotyczących wentylacji [1-4].

Wybrane dla Ciebie

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny » Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? » Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Płyty XPS – następca styropianu »

Płyty XPS – następca styropianu » Płyty XPS – następca styropianu »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? » Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków » Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.