Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Dane a informacje w BIM

Data vs. Information in BIM

RYS. Piramida norm i standardów BIM, rys. autor

RYS. Piramida norm i standardów BIM, rys. autor

Pojęcia „dane” (ang. data) i „informacje” (ang. information) często są, świadomie lub nieświadomie, mylone lub zamiennie stosowane. Pojęcie danych jest notorycznie niedookreślone, a próby jego wyjaśnienia z perspektywy teorii informacji są również niejednoznaczne [1].

Zobacz także

Materiały prasowe news Narzędzia BIM dla architektów i inżynierów

Narzędzia BIM dla architektów i inżynierów Narzędzia BIM dla architektów i inżynierów

Cemex, producent cementu, betonu i kruszyw, opracował szereg unikalnych rozwiązań w zakresie modelowania informacji o budynku (BIM), przeznaczonych do projektowania i zarządzania projektami budowlanymi....

Cemex, producent cementu, betonu i kruszyw, opracował szereg unikalnych rozwiązań w zakresie modelowania informacji o budynku (BIM), przeznaczonych do projektowania i zarządzania projektami budowlanymi. Opracowane przez firmę narzędzia cyfrowe wspierają klientów, pozwalając im znaleźć najlepsze produkty i rozwiązania oraz umożliwiają wybór najbardziej innowacyjnej, opłacalnej i zrównoważonej opcji.

inż. Joanna Nowaczyk Cyfryzacja budownictwa – czy producenci materiałów budowlanych mogą wspierać rozwój technologii BIM?

Cyfryzacja budownictwa – czy producenci materiałów budowlanych mogą wspierać rozwój technologii BIM? Cyfryzacja budownictwa – czy producenci materiałów budowlanych mogą wspierać rozwój technologii BIM?

W ostatnich latach zauważalny jest rozwój (a także wzrost znaczenia) technologii cyfrowych. Świat, przemysł, a także i biznes ewoluują, czerpiąc korzyści z nowych rozwiązań. Dodatkowo sytuacja na świecie,...

W ostatnich latach zauważalny jest rozwój (a także wzrost znaczenia) technologii cyfrowych. Świat, przemysł, a także i biznes ewoluują, czerpiąc korzyści z nowych rozwiązań. Dodatkowo sytuacja na świecie, będąca wynikiem pandemii, spowodowała, że zachodzące zmiany uległy przyspieszeniu. Wzrosła liczba spotkań w świecie wirtualnym, a wiele zagadnień dostosowano w sposób umożliwiający ich realizację online. Pomimo tego, że obecnie obostrzenia wynikające z pandemii COVID-19 zostały znacząco złagodzone,...

Sebastian Malinowski Narzędzia dla projektantów

Narzędzia dla projektantów Narzędzia dla projektantów

Wszelkie prace budowlane wymagają zastosowania odpowiednio dobranych zamocowań. Architekci, inżynierowie, konstruktorzy i wykonawcy są podczas pracy wspomagani przez wyspecjalizowane aplikacje komputerowe....

Wszelkie prace budowlane wymagają zastosowania odpowiednio dobranych zamocowań. Architekci, inżynierowie, konstruktorzy i wykonawcy są podczas pracy wspomagani przez wyspecjalizowane aplikacje komputerowe. Narzędzia te pozwalają precyzyjnie obliczać i dobierać typy mocowań do różnych rodzajów podłoża.

*****
Proces inwestycyjno-budowlany w Polsce przechodzi głęboką cyfryzację. W wielu fazach i na różnych etapach tego procesu wykorzystuje się BIM. W przestrzeni naukowej i biznesowej często mówi się o „modelu informacyjnym budynku”. Słyszy się frazy typu „potoki danych”, „faszerowanie informacją”, „strukturyzowane dane”, „otwarte standardy wymiany danych” itd. W wielu przypadkach pojęcia „dane” i „informacje” stosuje się zamiennie, nie zastanawiając się nad ich znaczeniem w kontekście BIM. Przez to są mylone i czasami prowadzą do błędów poznawczych czy problemów w komunikacji. Niezależnie od roli (projektant, inwestor, producent) znajomość obu pojęć i związanych z nimi standardów jest niezbędna tam, gdzie w procesach pojawia się BIM. W artykule dokonano głębokiego przeglądu literatury pod kątem stosowania i znaczenia obu pojęć. Przedstawiono je w konkretnym studium przypadku w celu lepszego zrozumienia ich definicji. W artykule podkreślono też znaczenie norm i standardów, które wyraźnie wskazują jak pracować z danymi i informacjami w BIM.

Data vs. Information in BIM

The investment and construction process in Poland is undergoing a profound digitalisation. BIM is being used in many phases and at various stages of this process. In both the academic and business spheres, the term ‘building information model’ is often used. We can hear the phrases ‘data pipelines’, ‘information stuffing’, ‘structured data’, ‘open data exchange standards’, etc. In many cases, the terms ‘data’ and ‘information’ are used interchangeably without considering their meaning in the context of BIM. This confusion sometimes leads to cognitive errors or communication problems. Regardless of the role of the individuals involved in processes where BIM is used (be it designer, developer, or manufacturer), clear understanding of both concepts and the associated standards is essential. In this article, an in-depth review of the literature regarding the application and significance of both terms is carried out. They are presented in a specific case study to enhance the understanding of their definitions. The importance of norms and standards is also emphasized, as they provide clear guidance on how to work with data and information in the context of BIM
*****

Dane wysokiej jakości są nieuchronnie ważnym warunkiem wstępnym przy podejmowaniu decyzji menedżerskich, zwłaszcza gdy podejmowane decyzje mogą mieć daleko idące konsekwencje dla danej organizacji. W związku z tym analiza informacji i wymaganie, aby informacje spełniały określone cechy, mają zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia zrównoważonej organizacji [2]. Dotychczasowe badania wskazują, że 96% danych nie jest ponownie używanych w projektach i realizacji obiektów budowlanych. 13% każdej pracy zajmuje poszukiwanie odpowiednich danych i informacji. Projekty budowlane generują ogromne ilości danych, począwszy od dokumentów projektowych i umów, aż po raporty dotyczące wykorzystania sprzętu i zapisy konserwacji.

Zobacz też: Pomiar pionowości budynków i budowli

Dane te są zwykle rozproszone w różnych systemach, formatach i lokalizacjach, co utrudnia ich efektywne wykorzystanie. Tylko w Stanach Zjednoczonych szacuje się, że brak interoperacyjności
pomiędzy systemami przynosi straty rzędu 15 miliardów dolarów rocznie [3]. Postulaty FAIR (ang. findable, accessible, interoperable, reusable), że dane powinny być wyszukiwalne, dostępne, interoperacyjne oraz ponownie używane, są coraz częściej podnoszone w kontekście cyfryzacji branży.

Szeroko rozumiana branża budowlana – AECOO (ang. architecture, engineering, construction, owners, operators) – jest największą branżą przemysłu i zużywa więcej energii oraz konsumuje więcej zasobów niż branża transportowa [4]. Nawet z postępującą cyfryzacją, śledzeniem śladu węglowego, oszczędzaniem zasobów środowiska przyrodniczego, nie zmniejsza się jej wpływ na klimat panujący na Ziemi. Nadzieją zrównoważonego budownictwa jest idea cyfrowych bliźniaków (ang. digital twin), która przyczyni się do jeszcze ściślejszej współpracy, szybszego podejmowania decyzji, możliwości symulowania różnych zjawisk i tym samym jeszcze bardziej zatrze granicę między światem rzeczywistym a wirtualnym. Tym samym kończy się powoli era informacji (ang. information age), gdzie najważniejsze było zdobycie informacji, a rozpoczyna się era ciągłego połączenia (ang. connected age), gdzie najważniejsza jest efektywna komunikacja, dająca natychmiastową informację zwrotną. W budowaniu cyfrowych bliźniaków coraz częściej stosuje się BIM (ang. building information modeling). BIM daje przewagę, daje wartość różnym interesariuszom i zwiększa produktywność przedsiębiorstw. Zostało to udowodnione w wielu badaniach i na różnych studiach przypadków. Świadomość różnic pomiędzy pojęciami „dane” a „informacje” w BIM może jeszcze bardziej zwiększyć możliwości podejmowania mądrych decyzji popartych wiedzą. Tym samym celem artykułu było wyjaśnienie podstawowych różnic pomiędzy oboma pojęciami, zarówno w szerokim kontekście, jak i w wąskim, dotyczącym stricte modeli BIM.

Dane a informacje w szerokim kontekście

Według Kumara dane to zbiór przypadkowo zestawionych symboli, które nie niosą ze sobą żadnego znaczenia, zaś informacja to dane zorganizowane w sposób, który przekazuje znaczenie. W budowaniu baz danych, baz wiedzy czy systemów informatycznych bardzo istotna jest tzw. akwizycja danych, czyli pierwszy etap przetwarzania danych, inaczej zbieranie danych, a następnie ich gromadzenie w odpowiedni sposób. Od kilku lat w przestrzeni publicznej podnoszone są tzw. postulaty lub zasady FAIR (RYS. 1). Zostały one sformułowane z myślą o budowaniu i rozwijaniu technicznego ekosystemu, w którym poprzez różnego rodzaju powiązane ze sobą serwisy i infrastruktury możliwe będzie wyszukiwanie, łączenie, analizowanie czy ponowne wykorzystanie danych (początkowo badawczych, aktualnie wszystkich). Opcje te mają być dostępne nie tylko dla ludzi, ale i dla maszyn, dlatego tak istotne jest odpowiednie wdrażanie zasad FAIR i stosowanie standardowych rozwiązań wszędzie tam, gdzie to możliwe.

rys1 dane

RYS. 1. Antycypowane cechy danych; rys.: Sungya Pundir, Fair data principles, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

Dane spełniające zasady FAIR powinny być:

  • możliwe do znalezienia,
  • dostępne,
  • interoperacyjne,
  • wielokrotnego użytku (w języku polskim jeszcze nie przyjął się zwrot „reużywalne”, aczkolwiek jest on coraz częściej stosowany).

Zasady FAIR zostały po raz pierwszy opublikowane w 2016 r. Od tego czasu zostały przyjęte m.in. przez Unię Europejską i wiele organizacji finansujących badania naukowe (np. NCN, ERC), uniwersytety i infrastruktury badawcze. W przypadku dużych ilości danych (ang. big data), a zwykle z takimi mamy do czynienia, niezwykle istotne są tzw. metadane [5]. Metadane, czyli dane o danych, zawierające informacje o formie i treści zasobów, podawane w celu łatwiejszego wyszukiwania i identyfikacji danych oraz zarządzania nimi. Wyróżnia się następujące rodzaje metadanych:

  • opisowe (tytuł, autor, streszczenie, słowa kluczowe itp.),
  • strukturalne (relacje i powiązania między poszczególnymi obiektami),
  • administracyjne (utworzenie pliku, tryb dostępu, prawa własności itp.).

Standardy metadanych służą usystematyzowaniu i ujednoliceniu sposobu zapisu metadanych. Zwykle stosowane są standardy uniwersalne lub dziedzinowe w zależności od charakteru danych
i organizacji, która je gromadzi lub wytwarza. Metadane mogą być zapisywane w plikach tekstowych, arkuszach kalkulacyjnych lub dokumentach XML. Dane i metadane stanowią podstawę budowania informacji.

Znana i popularna piramida DIKW (ang. data, information, knowledge, wisdom) cały czas jest aktualna [6], i pomimo różnych głosów krytyki [7] nadal stanowi fundament różnych branż i gałęzi gospodarki.

Prezentacja relacji między danymi, informacjami, wiedzą a czasem mądrością w układzie hierarchicznym jest częścią języka nauki o informacji od wielu lat (RYS. 2). Chociaż nie jest pewne, kiedy i przez kogo relacje te zostały po raz pierwszy zaprezentowane, wszechobecność pojęcia hierarchii jest osadzona w użyciu akronimu DIKW jako skróconej reprezentacji transformacji danych w informacje w wiedzę w mądrość [8].

rys2 dane

RYS. 2. Piramida DIKW; rys.: oprac. A. S. Borkowski na podstawie Baldassarre, 2016

W kontekście DIKW dane są rozumiane jako symbole lub znaki reprezentujące bodźce lub sygnały, które są bezużyteczne, dopóki nie zostaną zorganizowane lub wykorzystane w użytecznej (to znaczy
odpowiedniej) formie. Niektórzy charakteryzują tę nieużyteczną cechę danych jako nieznaczącą (ang. know-nothing) [9]. W niektórych przypadkach dane są rozumiane jako odnoszące się nie tylko do symboli, ale także do sygnałów lub bodźców, do których odnoszą się wspomniane symbole. Tam, gdzie dane są uniwersalne, dla wielu są produktem jedynie obserwacji, ale mogą też być zbierane dane obarczone pewnym subiektywizmem.

W kontekście DIKW informacja różni się od danych tym, że jest użyteczna. Informacje są wywnioskowane z danych [10] w procesie odpowiadania na pytania pytające (np. kto, co, gdzie, ile, kiedy), czyniąc w ten sposób dane pragmatycznymi dla decyzji i/lub działań. Informacja może być też definiowana jako dane, które są obdarzone znaczeniem i celem [11].

Dane a informacje w GIS I BIM

Osoby pracujące w GIS (ang. Geographic Information System) doskonale znają różnicę pomiędzy pojęciami „dane” a „informacje”.
W przypadku baz danych przestrzennych są one stworzone do przechowywania danych, które mają odniesienie w przestrzeni, zwykle geograficznej. Dane w GIS traktowane są przez ich użytkowników jako wyniki pomiarów (lub obserwacje), np. odległość, powierzchnia, ciężar, położenie itd. Dane mogą mieć charakter geometryczny lub opisowy. W przypadku opisów, które są zawarte w tzw. tabeli atrybutów, są to zwykle cechy lub właściwości obiektów, które występują w przestrzeni np. w przypadku budynku będą to: funkcja, przeznaczenie, liczba kondygnacji, stan techniczny, rok budowy itd. Cechy te zwykle są przedstawiane w postaci liczb, ciągów literowych, dat czy symboli.

Niezależnie od formy, dane w GIS traktowane są jedynie jako „fakty”. Nie ma tu miejsca na interpretację, subiektywizm czy opinię. Dopiero w wyniku przetwarzania danych, np. integrowania czy syntezy danych, powstaje informacja. Informacja jest swego rodzaju „podkładką” dla podejmowanych decyzji. Decydenci powinni podejmować decyzję na podstawie konkretnych przesłanek – w wielu przypadkach pomaga im w tym GIS [12].

W BIM pojęcia dane i informacje pojmowane są nieco inaczej. Dane zawarte w modelu BIM to nadal konkretne atrybuty, np. właściwości fizyczne, akustyczne, termiczne obiektu, np. ściany. Jednak pojęcie informacje definiuje się inaczej. Informacje to odpowiednie dane, które uporządkowane i dostarczone na czas konkretnemu interesariuszowi, pozwalają na zwiększenie zrozumienia i zmniejszenie niepewności. Czyli dla przykładu – obliczony w przypadku ścian zewnętrznych współczynnik przenikania ciepła U, który zostanie wykorzystany przez analityka do obliczenia efektywności energetycznej budynku, nie będzie jedynie daną (choć w technologii GIS tak byłby rozumiany), będzie INFORMACJĄ. Stąd w BIM bardzo często mówi się o modelu informacyjnym budynku, gdyż informacje w nim zawarte są podstawą wielu działań czy decyzji.

Według popularnej serii norm ISO 19650 informacja to reinterpretowalna reprezentacja danych w odpowiedni sposób sformalizowana dla celów komunikacji, interpretacji lub przetwarzania. Informacja może być przetwarzana przez człowieka lub maszynowo. Z kolei kontener informacji to trwały, posiadający nazwę zbiór informacji możliwy do odczytania z pliku, systemu czy hierarchii pamięci aplikacji. Ustrukturyzowane kontenery informacji to np. modele geometryczne, harmonogramy czy bazy danych. Nieustrukturyzowane kontenery to np. dokumenty, pliki video czy nagrania dźwiękowe. Trwała informacja to informacja, która istnieje w skali czasu wystarczająco długo, aby mogła być zarządzana/przetwarzana. Oznacza to wykluczenie informacji ulotnej, takiej jak np. wyniki wyszukiwania w internecie [13].

Obiekty BIM

W modelach informacyjnych budynków wykorzystujemy obiekty (inaczej komponenty). Obiekty tworzone są w różny sposób, jednak ich zasadniczą cechą jest relacyjność. BIM oparty jest na tzw. modelowaniu E-R (ang. E-R modeling), gdzie „E” oznacza encje (ang. entities), a „R” oznacza relacje (ang. relationships). Dzięki temu w BIM mamy składniki i topologię (ang. syntax and topology), które razem tworzą tzw. semantykę (ang. semantics). W CAD operujemy jedynie składnikami, które są prymitywnymi obiektami wektorowymi pomiędzy, którymi nie ma relacji i nie dochodzi do interakcji.

BIM idzie dalej w dostarczaniu wartości niż tradycyjne rysunki CAD poprzez dostarczanie informacji i świadomości na temat działania całego systemu obiektu budowlanego, oprócz prostych relacji przestrzennych opartych na danych [14].

Budowane modele 3D bardzo często nie są w pełni modelami BIM z powodu braku wystarczającej ilości obiektów BIM. W tym miejscu należy wyraźnie podkreślić czym on jest. „Obiekt BIM” to model komponentu (np. okno, krzesło, zlew), zespołów komponentów (np. ściana, dach, rozdzielnica) lub przestrzeni zawierającej komponenty i zespoły (np. modułowa kuchnia lub powtarzalna łazienka). Obiekty BIM mogą być ogólne (często zawierające jedynie geometrię i specyfikację obiektu) lub specyficzne dla dostawcy (zawierające szczegółową specyfikację obiektu danego producenta). Ważne jest, aby jak najwięcej grup interesariuszy było zaangażowanych w tworzenie danych, w różnych formatach, które mogą być zintegrowane z danym modelem. Głównie dotyczy to producentów i dostawców, którzy tworzą obiekty BIM, które z kolei można pobrać i umieścić w modelu BIM, co upraszcza i przyspiesza proces tworzenia projektu. To zapewnia również korzyści dla producentów, ponieważ ich produkty są bardziej dostępne dla klientów. Producent może być również bardziej świadomy tego, kto ma dostęp do jego produktów [15].

Obiekt BIM może być wykorzystywany na każdym etapie procesu projektowania, budowy i eksploatacji. Obiekty BIM często dostępne są w chmurze, a dane obiektów mogą być przechowywane oddzielnie od geometrii i dostępne w razie potrzeby, poprzez GUID (ang. Global Unique Identifier). W takich przypadkach rzeczywiste pliki dostawców są znacznie mniejsze i mogą być wykorzystywane już od wczesnej fazy projektowania. Zazwyczaj obiekt BIM stanowi własność producenta/dostawcy danego obiektu – jest on odpowiedzialny za geometrię i dane, które znajdują się w obiekcie. W przypadku obiektów BIM utworzonych jako projekty przestrzeni, właścicielem może być również deweloper odpowiedzialny za projekt danej przestrzeni.

Powszechnym, ale i czasochłonnym sposobem na stworzenie obiektu BIM jest zaprojektowanie go w autorskim oprogramowaniu (np. Autodesk Revit) i przedstawienie go w postaci pliku (np. typowym dla Revita.rfa). Proces ten może być jeszcze bardziej czasochłonny, jeśli wymaganych jest wiele formatów oprogramowania komercyjnego, ponieważ wymaga to tworzenia obiektu w każdym oprogramowaniu.

Problem rozwiązuje np. usługa hostingu w chmurze świadczonej przez BIMobject. Unikalne rozwiązanie polega na udostępnieniu darmowej technologii zwaną BIMscript, która w połączeniu z funkcjami modelowania i optymalizacji Rhino, umożliwia szybkie dostarczanie różnych treści BIM w wielu formatach. Usługa zapewnia tym samym jeden zintegrowany proces, który generuje wszystkie formaty branżowe za jednym zamachem i przyjazne dla użytkownika obiekty parametryczne dla np. Revit, SketchUp, ArchiCAD itd.

Studium przypadku

W celu lepszego zrozumienia różnić pomiędzy pojęciami dane a informacje w BIM przedstawiono studium przypadku. Na RYS. 3–4 zaprezentowano model BIM masztu telekomunikacyjnego wykonanego w znanym i popularnym oprogramowaniu BIM. Maszt zamodelowany z chmury punktów wykonany został na wysokim poziomie szczegółowości, zarówno geometrycznej, jak i opisowej. Przykład na RYS. 3 przedstawia wiele parametrów z grupy „Analiza konstrukcyjna”. Przyglądając się poszczególnym parametrom, na pierwszy rzut oka trudno stwierdzić, co jest „daną”, a co „informacją”. Parametr obwód w tym przypadku będzie daną. Jest mało użyteczny i prawdopodobieństwo jego wykorzystania na dalszych etapach jest mało prawdopodobne.

rys3 dane

RYS. 3. Dane i informacje w obiekcie typu belka; rys.: A. S. Borkowski

rys4 dane

RYS. 4. Dane i informacje w obiekcie typu stopa fundamentowa; rys.: A. S. Borkowski

Aczkolwiek jego istnienie nie zaszkodzi (nie wpłynie istotnie na wielkość pliku), w przeciwieństwie do skomplikowanej geometrii, która możne znacząco obciążać model (duży rozmiar pliku i istotne wykorzystanie pamięci operacyjnej). Natomiast parametry powierzchnia przekroju czy moment skręcający bezwładności można traktować jako informacje – są pragmatyczne z punktu widzenia konstruktora, który będzie poddawał analizie konstrukcję, czy to na etapie projektowania, czy na etapie eksploatacji/modernizacji.

Drugi przykład to obiekt z klasy „stopa fundamentowa”, a jego parametry związane są ponownie z analizami (RYS. 4) . Parametr zdolność adsorpcyjna, może zostać uznana za daną, jeśli nie badamy wpływu czynników zewnętrznych na bryłę czy strukturę fundamentu. Jeśli jednak warunki gruntowo-wodne są niesprzyjające, może się okazać, że ten parametr będzie miał znaczenie. Ważne, żeby został w odpowiednim momencie dostarczony na czas do analityka, który wykorzysta go do przeprowadzenia szczegółowej analizy. Tak, aby nie poszukiwał tej „informacji”, a miał ją natychmiast podaną lub mógł do niej szybko dotrzeć, dzięki swojej roli i odpowiednim uprawnieniom. Wspomniany wcześniej współczynnik przenikania ciepła będzie daną, bo modelowany obiekt – maszt – raczej nie zostanie poddany audytowi efektywności energetycznej.

Znaczenie pojęć i standardów

Metodyka lub technologia (w zależności od pojmowania) BIM wymaga od interesariuszy znajomości wielu akronimów, nietrywialnych pojęć, różnych definicji czy konkretnych umiejętności. Pewna wiedza i umiejętności są niezbędne w posługiwaniu się BIM. Według wielu publikacji BIM ma być antidotum na chaos, ma być remedium na różne bolączki trapiące budownictwo i wreszcie rozwiązać problem braku wzrostu produktywności względem pozostałych gałęzi gospodarki. Jednakże zwiększona efektywność może nastąpić jedynie wskutek stosowania pewnych zasad i niepopełniania błędów. Tym samym warto stosować normy, standardy i dobre praktyki, które są pokłosiem wieloletnich doświadczeń wielu ekspertów i organizacji.

Fundamentem efektywnej pracy w BIM jest seria norm ISO 19650. Cześć z nich jest przetłumaczona, za chwilę pojawi się załącznik krajowy do części pierwszej. To wielka wartość, której wiele przedsiębiorstw niestety nie dostrzega. Obligatoryjnych standardów krajowych nie ma w Polsce. Są jedynie fakultatywne – choćby promowany przez Urząd Zamówień Publicznych BIM Standard PL.

Przedsiębiorstwa w zależności od branży i specyfiki budują swoje standardy, tworzą katalogi dobrych praktyk, dzielą się swoimi doświadczeniami. Jednak dopiero synteza tych wszystkich czynników może prowadzić do faktycznie zwiększonej produktywności (RYS. główny), której tak oczekuje się od branży budowlanej.

Podsumowanie

Dane pozostają prymitywną treścią dopóki są niezorganizowane i nieużyteczne. W momencie ich porządkowania, przetwarzania lub dostarczania na czas konkretnemu interesariuszowi w BIM stają się informacją. Informacja, która jest ustrukturyzowana może być interpretowana, analizowana, udostępniana czy dalej przetwarzana. Odpowiednie nazewnictwo, kodyfikacja, struktura informacji nadaje jej utylitarność. Wiarygodna informacja, która jest aktualna, dostępna, możliwa do edycji, lapidarna i bezpieczna zwiększa zrozumienie i zmniejsza niepewność. To daje decydentom wiedzę, a wiedza jest pryncypium mądrości. Mądrzy ludzie poprawiają procesy i zwiększają efektywność, a to prowadzi do rozwoju.

Literatura

1. Gellert, R. (2022), Comparing definitions of data and information in data protection law and machine learning: A useful way forward to meaningfully regulate algorithms? Regulation & Governance, 16: 156-176. https://doi.org/10.1111/rego.12349 (dostęp z dnia 6 lipca 2023).
2. Alshikhi, O. A., & Abdullah, B. M. (2018). Information quality: definitions, measurement, dimensions, and relationship with decision making. European Journal of Business and Innovation Research, 6(5), pp. 36–42.
3. Kumar, B. (2015). A Practial Guide to Adopting BIM in Construction Projects, Whittles Publishing, s. 128.
4. Jernigan, F. (2017). BIG BIM 4.0. Ecosystems for a Connected World, eds. Mike Bordenaro, 4SitePress, s. 435.
5. Furner, J. (2020). Definitions of “metadata”: A brief survey of international standards. Journal of the Association for Information Science and Technology, 71(6), E33–E42.
6. Baldassarre, M. (2016). Think big: learning contexts, algorithms and data science. Research on Education and Media. s. 8.
7. Frické, M. (2009). The knowledge pyramid: a critique of the DIKW hierarchy. Journal of Information Science, 35(2), 131–142. https://doi.org/10.1177/0165551508094050 (dostęp z dnia 7 lipca 2023).
8. Wallace, D.P. (2007). Knowledge Management: Historical and Cross-Disciplinary Themes. Libraries Unlimited. pp. 1–14.
9. Zeleny, M. (1987). Management Support Systems: Towards Integrated Knowledge Management. Human Systems Management. 7 (1), pp. 59–70. doi:10.3233/HSM-1987-7108.
10. Rowley, J.; Hartley R. (2006). Organizing Knowledge: An Introduction to Managing Access to Information. Ashgate Publishing, Ltd. pp. 5–6.
11. Gamble, P.R., Blackwell, J. (2002). Knowledge Management: A State of the Art Guide. London: Kogan Page. p. 43.
12. Gotlib, D., Iwaniak, A., Olszewski, R. (2007). GIS. Obszary zastosowań, PWN, s. 230.
13. Magiera, J., Wala, K., Czaplejewicz, A. (2021). Słownik podstawowych pojęć i terminów norm ISO 19650-1 i 19650-2 – propozycja polskiej terminologii BIM, Builder, 285 (6), s. 68–77.
14. Naamane, A., Boukara, A. (2015). A Brief Introduction to Building Information Modeling (BIM) and its interoperability with TRNSYS. Renewable Energy and Sustainable Development, 1(1), s. 126–130.
15. Ingram, J. (2020). Understanding BIM. The past, present and future, Taylor & Francis Group, s. 288.

Komentarze

Powiązane

Janusz Banera Zarządzanie ryzykiem w budownictwie

Zarządzanie ryzykiem w budownictwie Zarządzanie ryzykiem w budownictwie

Ustalanie oceny i charakteru ryzyka dla zidentyfikowanych czynników jest kluczowym działaniem w celu trafności decyzji w późniejszych krokach związanych z wdrażaniem adekwatnych działań zaradczych.

Ustalanie oceny i charakteru ryzyka dla zidentyfikowanych czynników jest kluczowym działaniem w celu trafności decyzji w późniejszych krokach związanych z wdrażaniem adekwatnych działań zaradczych.

Małgorzata Kośla Rola ekologii w budownictwie – zrównoważone budownictwo

Rola ekologii w budownictwie – zrównoważone budownictwo Rola ekologii w budownictwie – zrównoważone budownictwo

Zrównoważone budownictwo ma na celu zmniejszenie wpływu tej gałęzi przemysłu na środowisko i już dawno przestało być jedynie chwilowym trendem, a stało się koniecznością. Ekologiczne budownictwo stale...

Zrównoważone budownictwo ma na celu zmniejszenie wpływu tej gałęzi przemysłu na środowisko i już dawno przestało być jedynie chwilowym trendem, a stało się koniecznością. Ekologiczne budownictwo stale się rozwija i znacząco poprawia jakość życia mieszkańców i stan planety. Ekonomiczne wykonawstwo, oszczędna eksploatacja obiektu, ekologiczne technologie i materiały to tylko kilka warunków zrównoważonego budownictwa. Rola ekologii w budownictwie jest ogromna i pełni kluczową funkcję w zachowaniu zrównoważonego...

Małgorzata Kośla news Budowa domu do 70 m2 bez pozwolenia w praktyce – szansa czy zagrożenie

Budowa domu do 70 m2 bez pozwolenia w praktyce – szansa czy zagrożenie Budowa domu do 70 m2 bez pozwolenia w praktyce – szansa czy zagrożenie

Budowa domu do 70 m2 bez pozwolenia to jeden z pomysłów rządu realizowany w ramach Polskiego Ładu. Nowa ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zakłada ułatwienia w budowie domów do 70 m2...

Budowa domu do 70 m2 bez pozwolenia to jeden z pomysłów rządu realizowany w ramach Polskiego Ładu. Nowa ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zakłada ułatwienia w budowie domów do 70 m2 i, jak zapowiadają rządzący, ma sprzyjać szybszej realizacji budowy. Czy na pewno tak będzie? Sprawdź, na czym polega budowa domu do 70 m2 bez pozwolenia, jakie są procedury i wymogi oraz poznaj możliwe zagrożenia budowy domu bez kierownika budowy.

Materiały prasowe news BUDMA 2022: Złote Medale Grupy MTP i PARP

BUDMA 2022: Złote Medale Grupy MTP i PARP BUDMA 2022: Złote Medale Grupy MTP i PARP

Zeroemisyjna minikoparka, technologie smart home i materiały budowlane poprawiające termoizolację budynków – to kilka przykładów produktów nagrodzonych Złotym Medalem podczas tegorocznej edycji Targów...

Zeroemisyjna minikoparka, technologie smart home i materiały budowlane poprawiające termoizolację budynków – to kilka przykładów produktów nagrodzonych Złotym Medalem podczas tegorocznej edycji Targów Budownictwa i Architektury BUDMA oraz Międzynarodowych Targów Maszyn Budowlanych, Pojazdów i Sprzętu Specjalistycznego INTERMASZ, odbywających się w Poznaniu. Nagrodzone rozwiązania wyróżniają dbałość o aspekty środowiskowe, funkcjonalność, a także wyjątkowy design. Po raz pierwszy partnerem i patronem...

Małgorzata Kośla Oznakowanie ekologiczne budynków i wyrobów budowlanych

Oznakowanie ekologiczne budynków i wyrobów budowlanych Oznakowanie ekologiczne budynków i wyrobów budowlanych

Oznakowanie ekologiczne budynków i wyrobów budowlanych jest koniecznością w zakresie zrównoważonego budownictwa. Jednak wybór systemu certyfikacji nie jest prosty. Od czego zależy oznakowanie ekologiczne...

Oznakowanie ekologiczne budynków i wyrobów budowlanych jest koniecznością w zakresie zrównoważonego budownictwa. Jednak wybór systemu certyfikacji nie jest prosty. Od czego zależy oznakowanie ekologiczne budynków i wyrobów budowlanych? Przede wszystkim od lokalizacji, standardów obowiązujących w danym kraju, a także przeznaczenia budynku. Bez względu na jego rodzaj, każdy system weryfikacyjny ma za zadanie poprawić jakość życia, zmniejszyć ingerencję w środowisko naturalne oraz dbać o wykorzystywanie...

Małgorzata Kośla news Budowa domów do 70 m2 bez pozwolenia – jak korzystać z darmowych projektów domów?

Budowa domów do 70 m2 bez pozwolenia – jak korzystać z darmowych projektów domów? Budowa domów do 70 m2 bez pozwolenia – jak korzystać z darmowych projektów domów?

Przepisy powiązane z tzw. Polskim Ładem budzą niemałe kontrowersje. Wśród nowych ustaleń są zarówno pozytywne, jak i negatywne zmiany. Budowa domów do 70 m2 bez pozwolenia to jedno założeń programu, w...

Przepisy powiązane z tzw. Polskim Ładem budzą niemałe kontrowersje. Wśród nowych ustaleń są zarówno pozytywne, jak i negatywne zmiany. Budowa domów do 70 m2 bez pozwolenia to jedno założeń programu, w którym z jednej strony możemy zyskać, z drugiej zaś stracić. Rząd opublikował niedawno wyniki konkursu na bezpłatny projekt domu do 70 m2. 38 zwycięskich propozycji ma pomóc inwestorom i odciążyć ich finansowo. Dowiedz się, jak i kiedy będzie można skorzystać z darmowych projektów domów do 70 m2 bez...

Materiały prasowe news Polska przyjęła strategię w zakresie renowacji budynków

Polska przyjęła strategię w zakresie renowacji budynków Polska przyjęła strategię w zakresie renowacji budynków

Rada Ministrów przyjęła Długoterminową Strategię Renowacji Budynków (DSRB). Dzięki jej realizacji poprawi się efektywność energetyczna budynków, jakość powietrza, a także komfort życia mieszkańców i spadnie...

Rada Ministrów przyjęła Długoterminową Strategię Renowacji Budynków (DSRB). Dzięki jej realizacji poprawi się efektywność energetyczna budynków, jakość powietrza, a także komfort życia mieszkańców i spadnie emisja CO2. Powstaną również nowe miejsca pracy przy termomodernizacji budynków.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Raport BPIE: czyli gdzie jest Polska w zakresie efektywności energetycznej

Raport BPIE: czyli gdzie jest Polska w zakresie efektywności energetycznej Raport BPIE: czyli gdzie jest Polska w zakresie efektywności energetycznej

W styczniu 2022 r. Buildings Performance Institute Europe opublikował raport „Ready for carbon neutral by 2050? Assessing ambition levels in new building standards across the EU” w kontekście wymagań dyrektywy...

W styczniu 2022 r. Buildings Performance Institute Europe opublikował raport „Ready for carbon neutral by 2050? Assessing ambition levels in new building standards across the EU” w kontekście wymagań dyrektywy EPBD oraz średnio- (2030) i długoterminowych (2050) ambicji UE w zakresie dekarbonizacji. Niniejszy raport zawiera ocenę i porównanie poziomów ambicji nowych standardów budowlanych w sześciu krajach: Flandria, Francja, Niemcy, Włochy, Polska i Hiszpania.

Maciej Boryczko, radca prawny, Piotr Tracz, adwokat Zasady gwarancji w budownictwie

Zasady gwarancji w budownictwie Zasady gwarancji w budownictwie

Mówi się, że najlepsze umowy to takie, które w zapomnieniu tkwią w zakurzonym segregatorze. Realizacja umowy poszła sprawnie – wszystkie strony wywiązały się ze swych zobowiązań w terminie, w tym zrealizowały...

Mówi się, że najlepsze umowy to takie, które w zapomnieniu tkwią w zakurzonym segregatorze. Realizacja umowy poszła sprawnie – wszystkie strony wywiązały się ze swych zobowiązań w terminie, w tym zrealizowały płatności, zachowały terminy etc. Słowem, nie było potrzeby wracać do warunków współpracy. Nie zawsze jest tak pięknie, wszak wiadomo – umowę przygotowuje się na złe czasy, więc od czasu do czasu trzeba do umowy wrócić. I wówczas, gdy coś pójdzie niezgodnie z założeniami, umowy przechodzą prawdziwy...

dr Barbara Lucyna Pietruszka, dr inż. Ewa Sudoł, dr inż. Ewelina Kozikowska, mgr inż. Marcin Czarnecki, mgr inż. Maria Wichowska Wykorzystanie kompozytów na bazie odpadów pokonsumenckich w sektorze budowlanym

Wykorzystanie kompozytów na bazie odpadów pokonsumenckich w sektorze budowlanym Wykorzystanie kompozytów na bazie odpadów pokonsumenckich w sektorze budowlanym

W ramach projektu B+R CEPLAFIB (LIFE17 ENV/SI/000119), finansowanego z Programu LIFE [12], wytworzono innowacyjne materiały kompozytowe, które mogą być stosowane w różnych gałęziach przemysłu, w tym w...

W ramach projektu B+R CEPLAFIB (LIFE17 ENV/SI/000119), finansowanego z Programu LIFE [12], wytworzono innowacyjne materiały kompozytowe, które mogą być stosowane w różnych gałęziach przemysłu, w tym w budownictwie. Opracowane materiały w 100% pochodzą z recyklingu polietylenowych (PE) i polipropylenowych (PP) odpadów pokonsumenckich oraz papieru gazetowego. Testowano formuły mieszanek, różniące się zawartością włókien, środków sprzęgających i modyfikatorów udarności. Wynikiem prowadzonych prac było...

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Rozporządzenie w sprawie ekoprojektu dla produktów zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju (REZP)

Rozporządzenie w sprawie ekoprojektu dla produktów zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju (REZP) Rozporządzenie w sprawie ekoprojektu dla produktów zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju (REZP)

Choć w ostatnich latach poczyniono postępy, wpływ konsumpcji na środowisko wciąż wykracza poza bezpieczny dla ludzkości obszar działania, ponieważ na kilka sposobów przekraczamy granice planety w UE. W...

Choć w ostatnich latach poczyniono postępy, wpływ konsumpcji na środowisko wciąż wykracza poza bezpieczny dla ludzkości obszar działania, ponieważ na kilka sposobów przekraczamy granice planety w UE. W skali globalnej połowa wszystkich emisji gazów cieplarnianych i 90% utraty bioróżnorodności jest powodowana przez wydobycie i przetwarzanie surowców pierwotnych, a wciąż dominujący w naszej gospodarce model liniowy „weź → wytwórz → pozbądź się” prowadzi do znacznego marnotrawstwa zasobów.

mgr inż. Karol Kuczyński Na co zwrócić uwagę przy wyborze elektronarzędzi akumulatorowych?

Na co zwrócić uwagę przy wyborze elektronarzędzi akumulatorowych? Na co zwrócić uwagę przy wyborze elektronarzędzi akumulatorowych?

Elektronarzędzia akumulatorowe najczęściej kojarzą się z wiertarko-wkrętarką, a obecnie dostępnych jest wiele rozwiązań, od specjalizowanych narzędzi akumulatorowych, kluczy udarowych, wiertarko­‑wkrętarek...

Elektronarzędzia akumulatorowe najczęściej kojarzą się z wiertarko-wkrętarką, a obecnie dostępnych jest wiele rozwiązań, od specjalizowanych narzędzi akumulatorowych, kluczy udarowych, wiertarko­‑wkrętarek wyposażonych w udar, po urządzenia wielofunkcyjne wyposażone w wymienne nasadki.

Diagnoza luk we wsparciu modernizacji budynków w Polsce

Diagnoza luk we wsparciu modernizacji budynków w Polsce Diagnoza luk we wsparciu modernizacji budynków w Polsce

Obecnie wszystkie kraje UE mierzą się z koniecznością przyspieszenia tempa i zwiększenia głębokości oraz zakresu modernizacji energetycznych budynków. Wiele z nich zaczęło już wdrażać polityki publiczne...

Obecnie wszystkie kraje UE mierzą się z koniecznością przyspieszenia tempa i zwiększenia głębokości oraz zakresu modernizacji energetycznych budynków. Wiele z nich zaczęło już wdrażać polityki publiczne mające na celu odpowiedzieć na to wyzwanie. Instrumenty stosowane przez poszczególne państwa różnią się pod wieloma względami, jednocześnie jednak można dostrzec pewne trendy, takie jak dążenie do integracji poszczególnych narzędzi, czy wzmocnienie zachęt dla kompleksowych inwestycji. W polskim systemie...

mgr inż. Henryk B. Łoziczonek, dr hab. inż. arch. Marcin Furtak, prof. pk Metody badania właściwości cieplnych materiałów budowlanych

Metody badania właściwości cieplnych materiałów budowlanych Metody badania właściwości cieplnych materiałów budowlanych

W ostatnich latach wzrasta na świecie świadomość dotycząca poszanowania energii. Podejmowane są działania zmierzające do ograniczenia, a wręcz redukcji wzrostu jej zużycia. Szczególną rolę odgrywa budownictwo,...

W ostatnich latach wzrasta na świecie świadomość dotycząca poszanowania energii. Podejmowane są działania zmierzające do ograniczenia, a wręcz redukcji wzrostu jej zużycia. Szczególną rolę odgrywa budownictwo, które należy do największych odbiorców wyprodukowanej energii, zarówno na etapie wznoszenia budynków, jak i późniejszej ich eksploatacji.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Podstawowe zagadnienia fizyki cieplnej budowli w aspekcie wymagań prawnych (cz. 1)

Podstawowe zagadnienia fizyki cieplnej budowli w aspekcie wymagań prawnych (cz. 1) Podstawowe zagadnienia fizyki cieplnej budowli w aspekcie wymagań prawnych (cz. 1)

Od wielu lat przepisy prawne związane z procesami projektowania, wznoszenia i eksploatacji budynków wymuszają takie rozwiązania technologiczne i organizacyjne, w wyniku których nowo wznoszone budynki zużywają...

Od wielu lat przepisy prawne związane z procesami projektowania, wznoszenia i eksploatacji budynków wymuszają takie rozwiązania technologiczne i organizacyjne, w wyniku których nowo wznoszone budynki zużywają w trakcie eksploatacji coraz mniej energii na ogrzewanie, wentylację i przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Zmiany maksymalnej wartości współczynnika przenikania ciepła Umax. (dawniej kmax.) wpływają na wielkość zużycia energii w trakcie eksploatacji budynków.

mgr inż. Julia Blazy, prof. dr hab. inż. Łukasz Drobiec, dr hab. inż. arch. Rafał Blazy prof. PK Zastosowanie fibrobetonu z włóknami polipropylenowymi w przestrzeniach publicznych

Zastosowanie fibrobetonu z włóknami polipropylenowymi w przestrzeniach publicznych Zastosowanie fibrobetonu z włóknami polipropylenowymi w przestrzeniach publicznych

Beton to materiał o dużej wytrzymałości na ściskanie, ale około dziesięciokrotnie mniejszej wytrzymałości na rozciąganie. Ponadto charakteryzuje się kruchym pękaniem i nie pozwala na przenoszenie naprężeń...

Beton to materiał o dużej wytrzymałości na ściskanie, ale około dziesięciokrotnie mniejszej wytrzymałości na rozciąganie. Ponadto charakteryzuje się kruchym pękaniem i nie pozwala na przenoszenie naprężeń po zarysowaniu.

Krystyna Stankiewicz Wykwalifikowani specjaliści w branży budowlanej wciąż poszukiwani

Wykwalifikowani specjaliści w branży budowlanej wciąż poszukiwani Wykwalifikowani specjaliści w branży budowlanej wciąż poszukiwani

Budownictwo to jeden z najbardziej rozwijających się sektorów gospodarki. Mimo pewnych zakłóceń w ostatnim czasie, wykształceni profesjonaliści mogą liczyć na znalezienie dobrej pracy i godziwe zarobki.

Budownictwo to jeden z najbardziej rozwijających się sektorów gospodarki. Mimo pewnych zakłóceń w ostatnim czasie, wykształceni profesjonaliści mogą liczyć na znalezienie dobrej pracy i godziwe zarobki.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE news Plan działania na rzecz szybszej dekarbonizacji i większego bezpieczeństwa energetycznego w Europie do 2030 r.

Plan działania na rzecz szybszej dekarbonizacji i większego bezpieczeństwa energetycznego w Europie do 2030 r. Plan działania na rzecz szybszej dekarbonizacji i większego bezpieczeństwa energetycznego w Europie do 2030 r.

Sektor ogrzewania i chłodzenia energią słoneczną uruchamia „Energising Europe with Solar Heat” – plan działania na rzecz energii słonecznej dla Europy, mający na celu przyspieszenie wysiłków na rzecz dekarbonizacji...

Sektor ogrzewania i chłodzenia energią słoneczną uruchamia „Energising Europe with Solar Heat” – plan działania na rzecz energii słonecznej dla Europy, mający na celu przyspieszenie wysiłków na rzecz dekarbonizacji ciepła i zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego poprzez masowe wdrażanie technologii energii słonecznej w europejskich budynkach i przemyśle.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE news Transformacja sektora energetycznego Polski i pozostałych krajów UE do 2050 r.

Transformacja sektora energetycznego Polski i pozostałych krajów UE do 2050 r. Transformacja sektora energetycznego Polski i pozostałych krajów UE do 2050 r.

Przedstawiamy fragment Raportu powstałego na bazie analiz przeprowadzonych przez Zespół Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych (CAKE) w IOŚ-PIB/KOBiZE zaprezentowanych w dokumencie pt. „Polska net-zero...

Przedstawiamy fragment Raportu powstałego na bazie analiz przeprowadzonych przez Zespół Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych (CAKE) w IOŚ-PIB/KOBiZE zaprezentowanych w dokumencie pt. „Polska net-zero 2050: Transformacja sektora energetycznego Polski i UE do 2050 r.”1 Raport przedstawia kierunki zmian technologicznych, które są konieczne na drodze do wypełnienia celów ustanowionych w Europejskim Zielonym Ładzie2 wraz z oceną wpływu tych zmian na sektor wytwarzania energii elektrycznej i ciepła...

Wsparcie modernizacji budynków – przegląd dobrych praktyk europejskich

Wsparcie modernizacji budynków – przegląd dobrych praktyk europejskich Wsparcie modernizacji budynków – przegląd dobrych praktyk europejskich

W numerze 6/2022 miesięcznika IZOLACJE publikowaliśmy fragmenty Raportu Fali Renowacji przedstawiające luki we wsparciu modernizacji budynków w Polsce. W drugiej części przedstawiamy rozwiązania stosowane...

W numerze 6/2022 miesięcznika IZOLACJE publikowaliśmy fragmenty Raportu Fali Renowacji przedstawiające luki we wsparciu modernizacji budynków w Polsce. W drugiej części przedstawiamy rozwiązania stosowane w innych krajach europejskich.

mgr inż. Karol Kramarz Materiały wiążące w budownictwie – rys historyczny

Materiały wiążące w budownictwie – rys historyczny Materiały wiążące w budownictwie – rys historyczny

Materiały wiążące służą do mechanicznego zespalania poszczególnych elementów budowlanych. Natomiast głównym ich zadaniem jest równomierne przenoszenie nacisku warstw górnych na dolne budowle, ma to istotne...

Materiały wiążące służą do mechanicznego zespalania poszczególnych elementów budowlanych. Natomiast głównym ich zadaniem jest równomierne przenoszenie nacisku warstw górnych na dolne budowle, ma to istotne znaczenie, gdy następuje mała dokładność obróbki powierzchni elementów. Dokładność obróbki elementów w znacznym stopniu eliminuje powstawanie na powierzchni styku tych elementów obciążeń punktowych, następuje wtedy w sposób istotny zwiększenie wytrzymałości konstrukcji.

Jacek Sawicki news Zmiany w przepisach prawnych ustawy Prawo budowlane w powiązaniu z innymi ustawami

Zmiany w przepisach prawnych ustawy Prawo budowlane w powiązaniu z innymi ustawami Zmiany w przepisach prawnych ustawy Prawo budowlane w powiązaniu z innymi ustawami

26 lipca 2022 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 1557) ukazał się tekst ustawy z dnia 7 lipca 2022 o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.

26 lipca 2022 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 1557) ukazał się tekst ustawy z dnia 7 lipca 2022 o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.

Jacek Sawicki news Dziennik budowy po zmianach prawnych

Dziennik budowy po zmianach prawnych Dziennik budowy po zmianach prawnych

Dziennik budowy w przepisach prawa budowlanego przywołany został w art. 45 rozdziału 5 „Rozpoczęcie i prowadzenie robót budowlanych” i dotychczas prowadzono go w formie papierowej. Od 27 stycznia 2023...

Dziennik budowy w przepisach prawa budowlanego przywołany został w art. 45 rozdziału 5 „Rozpoczęcie i prowadzenie robót budowlanych” i dotychczas prowadzono go w formie papierowej. Od 27 stycznia 2023 r. będzie mógł być prowadzony także w formie elektronicznej zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7 lipca 2022 o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, której tekst ukazał się 26 lipca 2022 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 1557).

Jacek Sawicki news Książka obiektu budowlanego po zmianach

Książka obiektu budowlanego po zmianach Książka obiektu budowlanego po zmianach

Książka obiektu budowlanego (KOB) w formie papierowej w przepisach prawa budowlanego dotąd przywoływana była w art. 64 pkt. 1–4. Od 1 stycznia 2023 r. przepisy art. 64 pkt 1, 2 i 4 stracą ważność, a zastąpią...

Książka obiektu budowlanego (KOB) w formie papierowej w przepisach prawa budowlanego dotąd przywoływana była w art. 64 pkt. 1–4. Od 1 stycznia 2023 r. przepisy art. 64 pkt 1, 2 i 4 stracą ważność, a zastąpią je art. 60a–60r ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, której tekst ukazał się 26 lipca 2022 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 1557).

Wybrane dla Ciebie

Odkryj trendy projektowania elewacji »

Odkryj trendy projektowania elewacji » Odkryj trendy projektowania elewacji »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? » Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Przeciekający dach? Jak temu zapobiec »

Przeciekający dach? Jak temu zapobiec » Przeciekający dach? Jak temu zapobiec »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Polecane produkty z branży budowlanej - Chemia budowlana »

Polecane produkty z branży budowlanej - Chemia budowlana » Polecane produkty z branży budowlanej - Chemia budowlana »

domni.pl Izolacja termiczna a płytki elewacyjne – co musisz wiedzieć, zanim ocieplisz i wykończysz dom?

Izolacja termiczna a płytki elewacyjne – co musisz wiedzieć, zanim ocieplisz i wykończysz dom? Izolacja termiczna a płytki elewacyjne – co musisz wiedzieć, zanim ocieplisz i wykończysz dom?

Wykończenie budynku z zewnątrz jest równie istotne, jak jego wnętrza. Odpowiednie ocieplenie zapewni komfort i zdrowie domownikom, obniży koszty ogrzewania i zużycie paliw grzewczych. Płytki elewacyjne...

Wykończenie budynku z zewnątrz jest równie istotne, jak jego wnętrza. Odpowiednie ocieplenie zapewni komfort i zdrowie domownikom, obniży koszty ogrzewania i zużycie paliw grzewczych. Płytki elewacyjne zewnętrzne sprawią natomiast, że budynek będzie odpowiednio zabezpieczony przed działaniem warunków atmosferycznych. Jaki materiał izolacyjny można stosować pod płytki elewacyjne z klinkieru? Czym kierować się wybierając płytki zewnętrzne, aby elewacja zachowała trwałość i estetyczny wygląd na lata?...

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.