Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Cyfryzacja budownictwa – czy producenci materiałów budowlanych mogą wspierać rozwój technologii BIM?

Digitization of construction industry – can producers of building materials support the development of BIM technology?

Cyfryzacja budownictwa – czy producenci materiałów budowlanych mogą wspierać rozwój technologii BIM? fot. Xella

Cyfryzacja budownictwa – czy producenci materiałów budowlanych mogą wspierać rozwój technologii BIM? fot. Xella

W ostatnich latach zauważalny jest rozwój (a także wzrost znaczenia) technologii cyfrowych. Świat, przemysł, a także i biznes ewoluują, czerpiąc korzyści z nowych rozwiązań. Dodatkowo sytuacja na świecie, będąca wynikiem pandemii, spowodowała, że zachodzące zmiany uległy przyspieszeniu. Wzrosła liczba spotkań w świecie wirtualnym, a wiele zagadnień dostosowano w sposób umożliwiający ich realizację online. Pomimo tego, że obecnie obostrzenia wynikające z pandemii COVID-19 zostały znacząco złagodzone, następuje kontynuacja pewnych procesów, które na etapie lockdownów zostały przetestowane i ocenione jako sprawnie funkcjonujące. Co więcej, przewiduje się, że podobny trend się utrzyma, a rozwiązania cyfrowe zaczną obejmować coraz szersze obszary tematyczne.

Zobacz także

Rockwool Polska Profesjonalne elementy konstrukcyjne BIM dla budownictwa

Profesjonalne elementy konstrukcyjne BIM dla budownictwa Profesjonalne elementy konstrukcyjne BIM dla budownictwa

W nowoczesnym projektowaniu budynków standardem staje się technologia BIM (Building Information Modeling). Jest to złożony system informacji technicznej, który na podstawie trójwymiarowego modelu obiektu...

W nowoczesnym projektowaniu budynków standardem staje się technologia BIM (Building Information Modeling). Jest to złożony system informacji technicznej, który na podstawie trójwymiarowego modelu obiektu opisuje cechy zastosowanych rozwiązań.

poznajstyropian.pl Recykling na rynku izolacji – jak branża styropianowa dba o środowisko?

Recykling na rynku izolacji – jak branża styropianowa dba o środowisko? Recykling na rynku izolacji – jak branża styropianowa dba o środowisko?

W dzisiejszych czasach, kiedy świadomość ekologiczna stale rośnie, również branża izolacyjna poszukuje rozwiązań przyjaznych dla środowiska. Styropian był wcześniej uważany za materiał trudny w recyklingu,...

W dzisiejszych czasach, kiedy świadomość ekologiczna stale rośnie, również branża izolacyjna poszukuje rozwiązań przyjaznych dla środowiska. Styropian był wcześniej uważany za materiał trudny w recyklingu, pozostając jednocześnie najpopularniejszym materiałem izolacyjnym na rynku. Nowoczesne technologie i praktyki ułatwiają efektywne zarządzanie odpadami styropianowymi.

PU Polska – Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji Działalność edukacyjna i informacyjna związku PU Polska

Działalność edukacyjna i informacyjna związku PU Polska Działalność edukacyjna i informacyjna związku PU Polska

PU Polska Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji to organizacja założona w 2017 r. i zrzeszająca ośmiu największych pracodawców – producentów płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym PUR i poliizocyjanurowym...

PU Polska Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji to organizacja założona w 2017 r. i zrzeszająca ośmiu największych pracodawców – producentów płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym PUR i poliizocyjanurowym PIR.

Artykuł poświęcony jest technologii BIM. Przedstawiono w nim możliwości, które oferuje BIM projektantom, producentom materiałów budowlanych, firmom wykonawczym, a także zarządcom nieruchomości.

Digitization of construction industry – can producers of building materials support the development of BIM technology?

The article, which is dedicated to BIM technology, presents the possibilities that BIM can offer to designers, manufacturers of building materials, contracting companies, as well as property managers.

***

W polskim budownictwie również następuje coraz większy rozwój technologiczny, pomimo tego, że branża budowlana jest postrzegana jako branża dość wolno wdrażająca zmiany. Cyfryzacja w budownictwie zwraca się w kierunku uproszczenia procedur, usprawnienia procesu budowlanego, a także ułatwienia wymiany informacji pomiędzy wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego.

Zobacz też: Badanie wilgotności mineralnych materiałów budowlanych

Ważnym elementem postępu cyfryzacji w budownictwie jest rozwój technologii BIM (Building Information Modeling). Sama technologia nie jest już nową ideą, natomiast zyskuje na znaczeniu, jest coraz szerzej wdrażana, co ma wpływ na ciągłe zwiększanie świadomości rynku oraz szybki rozwój narzędzi związanych z technologią BIM.

To nie tylko model – BIM jest technologią o szerszym znaczeniu

Bezpośrednie tłumaczenie angielskiego skrótu BIM to modelowanie informacji o budynku, co wskazuje, że będąc użytkownikiem technologii mamy do czynienia z modelem (z różnymi jego fazami) z „zaszytą” informacją. Jest to poprawne rozumowanie. Obiekt tworzony w technologii BIM posiada informacje fizyczne i funkcjonalne – parametry budynku rzeczywistego. Można przyjąć, że model BIM jest cyfrowym bliźniakiem swojego rzeczywistego odpowiednika.

fot1 cyfryzacja

RYS. 1. Asystent projektanta – generowanie plików BIM; rys.: H+H Polska

Fazy życia budynku w kontekście użyteczności technologii BIM

Możliwości, które daje technologia, są zdecydowanie większe niż wyłącznie przejście z projektowania 2D na 3D. Można przyjąć, że technologia jest w stanie objąć wszystkie fazy życia budynku i na wszystkich przynieść wymierne korzyści. Już w samej fazie koncepcyjnej można wykorzystać łatwe wariantowanie, które umożliwia BIM. Następująca po fazie koncepcji faza projektowa jest tym etapem życia budynku, na którym (przy obecnym poziomie zaawansowania) BIM jest najczęściej używany.

Wykorzystanie metodyki na etapie projektu to nie tylko przejście z płaskiego projektowania do projektowania 3D, ale także wykorzystanie możliwości wynikających z uproszczonego tworzenia wizualizacji i animacji oraz wirtualnych spacerów – rozwiązań, które w zdecydowany sposób ułatwiają przygotowanie do spotkań z inwestorem, a także usprawniają sam ich przebieg.

Formy wizualizacji obiektu można uznać za korzyść przydatną, jednakże niekluczową, wynikającą z technologii, ponieważ to właśnie na etapie projektowania można uzyskać korzyści płynące z dwóch zdecydowanie bardziej istotnych zalet BIM-u – efektywną koordynację międzybranżową oraz łatwość wprowadzania zmian w projekcie. Metodyka, poprzez wykorzystanie otwartego formatu IFC, umożliwia łatwą wymianę danych pomiędzy uczestnikami procesu projektowego. Niezależnie od oprogramowania wykorzystywanego przez poszczególnych użytkowników, dzięki wymianie danych poprzez format IFC możliwe jest przeprowadzenie bieżącego sprawdzenia poszczególnych modeli branżowych, prowadzące do wykrycia istotnych błędów projektowych, kolizji pomiędzy modelami branżowymi oraz pozwalające śledzić bieżące zaawansowania projektów branżowych.

Prowadząc, poprzez koordynację międzybranżową, sprawną komunikację pomiędzy zaangażowanymi stronami, już na etapie projektowania możliwa jest eliminacja błędów, nawet tych, które mogłyby być trudne (i czasochłonne) do wykrycia w przypadku projektowania 2D. Jest to działanie mające bezpośredni wpływ na obniżenie kosztów wykonawstwa całej inwestycji – koszty wynikające z kolizji, błędów projektowych i przeprojektowywania obiektów na etapie wykonawstwa często stanowią duży procent kosztów całkowitych realizacji.

Łatwość wprowadzania zmian w projekcie wynika z automatyzacji wprowadzanych zmian – zmiana wprowadzona w jednym miejscu pojawia się automatycznie (bez dodatkowej ingerencji projektanta) na wszystkich rzutach, przekrojach, zestawieniach oraz w dokumentacji (proste tworzenie spójnych zestawień i dokumentacji).

fot2 cyfryzacja

RYS. 2. Biblioteka BIM na stronie internetowej; rys.: H+H Polska

Na etapie projektowym wykorzystanie technologii BIM daje również szeroką możliwość zoptymalizowania planowanego obiektu, poprzez analizy modelu i optymalizację doboru rozwiązań projektowych. Technologia umożliwia wstępne przetestowanie planowanych rozwiązań na etapie projektu – pozwala sporządzić ocenę ich przydatności przed wbudowaniem. Bogata gama narzędzi służących do analizy modeli pozwala m.in. na przeprowadzenie dokładnej analizy nasłonecznienia czy też analizy energetycznej, prowadzącej do doboru rozwiązań gwarantujących jak najmniejsze zapotrzebowanie obiektu na energię w całym jego cyklu życia.

Prawodawstwo oraz trendy w branży wskazują, że zielone budownictwo już obecnie jest coraz częściej poszukiwane (zarówno przez inwestorów, jak i użytkowników końcowych obiektów) i to ono będzie budownictwem przyszłości. Stąd też analizy prowadzące do ułatwionego projektowania zrównoważonych budynków czy też nasycenie modeli danymi prowadzącymi do ułatwienia procesu certyfikacji budynków mogą być już niebawem argumentami przemawiającymi za jeszcze szerszym wdrażaniem i wykorzystywaniem metodyki BIM.

Korzyści płynących z wykorzystania BIM-u na etapie projektowym jest dużo, co potwierdza fakt, że to właśnie architekci, projektanci, konstruktorzy i instalatorzy stanowią największą grupę użytkowników technologii.

Zgodnie z prowadzonymi badaniami rynku w Polsce drugą pod względem wielkości grupą użytkowników technologii BIM są firmy budowlane i wykonawcze. Dla firm wykonawczych (podobnie jak w przypadku projektantów obiektów) wykorzystanie technologii również może przynieść szereg korzyści. Przede wszystkim wykonawca wykorzystujący dane BIM od początku dostaje pełniejsze informacje oraz pełniejszy obraz planowanej inwestycji niż w przypadku dokumentacji pochodzącej z projektowania „tradycyjnego”. Model 3D, a także towarzysząca mu dokumentacja oraz szczegółowe zestawienia materiałowe od pierwszych kroków stanowią zdecydowane usprawnienie procesu wymiany informacji pomiędzy projektantem a wykonawcą.

Łatwe wariantowanie jest korzyścią wykorzystywaną właściwie na każdym etapie powstawania i eksploatacji obiektów – również dla wykonawców czy firm budowlanych jest ono przydatne. W przypadku tworzenia kosztorysów (przy ustalaniu zakresu robót z inwestorem) wariantowanie okazuje się być drogą ku optymalizacji kosztowej. Bazując na danych zaciąganych z modelu, wyceny wykonawcze mogą być przygotowane nie tylko łatwiej, ale również i dokładniej. Dostęp do pełnych danych zdecydowanie ułatwia wybór odpowiednich technologii dla poszczególnych etapów realizacji inwestycji. Po domknięciu w początkowej fazie aspektów kosztowych wykorzystywanie metodyki BIM ułatwia również odpowiednie dopracowanie aspektu czasowego, tj. harmonogramu realizacji robót.

Po ustaleniu chronologii oraz przewidywanych czasów realizacji każdego z planowanych etapów robót możliwe jest sporządzenie automatycznych symulacji realizacji/postępu prac. To dobra droga do zoptymalizowania tworzonego harmonogramu, a także kontroli poprawności przyjętych założeń.

Harmonogramy i kosztorysy powiązane z modelem to również możliwość bieżącej kontroli nad poziomem realizacji założonego czasu i założonych kosztów – w dowolnym momencie, w prosty sposób, możliwe jest sprawdzenie, czy harmonogram i kosztorys są realizowane zgodnie z przyjętymi założeniami. W przypadku nadmiernego wykorzystania budżetu czy też opóźnień w realizacji prac wykorzystanie BIM-u 4D (czas) oraz 5D (koszt) to ułatwienie znalezienia rozwiązań pozwalających zniwelować pojawiające się problemy.

Również na najdłuższym etapie życia budynku, tj. na etapie jego eksploatacji, technologia może być użyteczna. Właściciele lub zarządcy nieruchomości mogą korzystać z możliwości, które daje BIM w zakresie:

  • obsługi nieruchomości (serwisowanie i utrzymanie nieruchomości – dostęp do informacji, przechowywanie kart, instrukcji, raportów itp.),
  • renowacji (lub ewentualnej przebudowy/rozbudowy) koniecznych do wykonania w trakcie użytkowania obiektu (przetestowanie rozwiązań na cyfrowym bliźniaku, dobór optymalnych opcji, dobór odpowiedniego sposobu montażu),
  • zaplanowania schyłkowej fazy życia, czyli rozbiórki obiektu.
fot3 cyfryzacja

RYS. 3. Plany montażowe elementów silikatowych Silka Tempo; rys.: Xella Polska

Rola producenta materiałów w łańcuchu BIM

Niewątpliwie producentów materiałów budowlanych można uznać za uczestników procesu budowlanego, jednocześnie (na obecnym poziomie zaawansowania i wdrożenia technologii BIM w Polsce) producenci w przeważającej większości nie są typowymi użytkownikami BIM-u, tj. nie wykorzystują technologii w codziennej pracy, głównie stają przed zadaniem dostarczenia danych. Zwykle dane te dostarczane są jako modele BIM w formacie otwartym lub wybranym formacie natywnym. Opracowanie i udostępnienie (dostarczanie) modeli ma na celu usprawnienie wymiany informacji między producentem materiałów budowlanych a pozostałymi uczestnikami procesu inwestycyjnego. Stworzenie modeli BIM oferowanych produktów to pierwszy i podstawowy poziom digitalizacji portfolio produktowego, który może wykonać producent.

Bazując na przykładzie bibliotek modeli producentów materiałów silikatowych, takie cyfrowe modele produktów, oprócz danych geometrycznych i wizualnej reprezentacji produktu, zawierają podstawowe informacje o parametrach fizycznych i funkcjonalnych. Ilość danych (informacji) znajdujących się w modelach jest różna m.in. ze względu na brak funkcjonujących, krajowych standardów przygotowywania modeli. Obecnie to producent udostępniający biblioteki produktowe decyduje, jakie dane (i w jaki sposób) zdecyduje zawrzeć w modelach.

W przypadku elementów silikatowych dane, które pojawiają się w obecnie funkcjonujących bibliotekach, to np. dokładne wymiary, wytrzymałość na ściskanie, gęstość objętościowa, współczynnik przewodzenia ciepła, izolacyjność akustyczna, odporność ogniowa, zużycie materiału na 1 m2, czy też wybrane informacje o producencie. To dość duża ilość informacji, z jednej strony dająca łatwość dostępu do niemalże pełnych danych produktowych z poziomu tworzonego (projektowanego) modelu obiektu, z drugiej strony jednak (w niektórych przypadkach) grożąca pewną nadwyżką informacyjną. Niewątpliwie spójne standardy zwiększałyby przejrzystość wymiany informacji.

Innym sposobem dostarczenia danych, który może wybrać producent, jest opracowanie programów autorskich (zwykle w postaci nakładek/wtyczek/plug-inów) pozwalających rozszerzyć możliwości wykorzystywanych programów projektowych. W przypadku tego typu rozwiązań ilość dostępnych w nich funkcji i możliwości, które one dają, bywa bardzo zróżnicowana. Jedną z podstawowych funkcjonalności nakładek proponowanych przez producentów materiałów silikatowych jest dostęp do bibliotek produktowych i możliwość pobrania ich bezpośrednio do opracowywanego modelu. Jednakże programy autorskie zwykle dają szersze możliwości – ułatwiają użytkownikom programów projektowych odnalezienie szerszych informacji o produktach (np. karty techniczne, instrukcje stosowania, deklaracje właściwości użytkowych), zawierają dokumentację zdjęciową i niezbędne dane kontaktowe. W przypadku nakładek o bardziej rozwiniętych funkcjonalnościach dodatkowo można uzyskać dostęp do wykonywania analiz, np. ilościowych, kosztowych czy też ułatwionego doboru odpowiednich rozwiązań poprzez sprawdzenie przegród z uwagi na nośność lub odpowiednią izolacyjność termiczną.

Znaczenie producentów w procesie budowy prowadzonej w technologii BIM może się z czasem zmieniać, rola tych uczestników procesu budowlanego może stawać się istotniejsza. Producenci w łańcuchu całego procesu mogą zyskiwać na znaczeniu w kolejnych latach wraz z popularyzacją technologii. Już teraz wytwórcy materiałów budowlanych (również materiałów silikatowych) wykorzystują rozwiązania BIM do optymalizacji zużycia swojego asortymentu na potrzeby realizacji inwestycji (dostosowanie rozwiązań w projekcie do wymiarów modularnych portfolio produktowego). Na polskim rynku pojawiają się również pierwsze próby wdrażania rozwiązań rozszerzonej rzeczywistości na budowie, która daje możliwość np. rezygnacji z tradycyjnych, papierowych planów montażowych, pozwala przeprowadzić kontrolę poprawności prowadzenia prac, czy też może być używana jako pomoc szkoleniowa przy zapoznawaniu monterów z pracą z danym systemem producenckim.

Jednakże możliwości wykorzystania technologii BIM przez producentów materiałów budowlanych może być więcej. Prowadzenie ścisłej współpracy z realizowanymi (i planowanymi) budowami może pomóc w planowaniu produkcji, usprawnianiu logistyki, a także w ułatwieniu komunikacji. W rezultacie powinno to sprzyjać lepszemu, wzajemnemu zrozumieniu wszystkich stron i dawać możliwość szybszej reakcji (a tym samym sprawniejszego znalezienia właściwych rozwiązań) na pojawiające się problemy lub zmiany w przebiegu realizacji inwestycji.

W tym momencie trudno przewidywać, jak i kiedy ukształtuje się ostateczna rola producentów w łańcuchu BIM. Cyfryzacja budownictwa trwa od kilku lat i raczej nic nie wskazuje, żeby miała się zatrzymać. Można być zatem pewnym, że zmianom będą ulegały również wymagania wszystkich uczestników procesu budowlanego względem siebie. Pomimo tego, że wdrażanie zmian to proces wzbudzający często wiele oporów, to gotowość na transformację i otwarcie na zrozumienie wzajemnych potrzeb w obliczu wyzwań zmieniającego się (również budowlanego) świata to postawy, które pozwolą na przejście etapu reform w sposób najbardziej łagodny i efektywny.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

Powiązane

Janusz Banera Zarządzanie ryzykiem w branży budowlanej

Zarządzanie ryzykiem w branży budowlanej Zarządzanie ryzykiem w branży budowlanej

Podczas realizacji projektów renowacji zbiorników w oczyszczalniach ścieków występuje bardzo dużo różnych czynników, których wpływ wywołuje określone skutki dla trzech kolejnych parametrów efektywności...

Podczas realizacji projektów renowacji zbiorników w oczyszczalniach ścieków występuje bardzo dużo różnych czynników, których wpływ wywołuje określone skutki dla trzech kolejnych parametrów efektywności inwestycji. Tymi parametrami są koszty projektu, czas realizacji inwestycji i jakość wykonanych prac, która determinuje trwałość przeprowadzonej renowacji.

Janusz Banera Opracowanie metodycznego programu zarządzania ryzykiem w branży budowlanej

Opracowanie metodycznego programu zarządzania ryzykiem w branży budowlanej Opracowanie metodycznego programu zarządzania ryzykiem w branży budowlanej

Użycie określenia „metodyczny” dotyczy opracowania takiego modelu, który będzie powtarzalny dla różnych projektów ograniczonych co do analizowanego sektora budownictwa i zastosowanie go przyniesie w przybliżeniu...

Użycie określenia „metodyczny” dotyczy opracowania takiego modelu, który będzie powtarzalny dla różnych projektów ograniczonych co do analizowanego sektora budownictwa i zastosowanie go przyniesie w przybliżeniu podobny skutek.

Janusz Banera Zasady zarządzania ryzykiem w budownictwie

Zasady zarządzania ryzykiem w budownictwie Zasady zarządzania ryzykiem w budownictwie

Błędne założenia dotyczące finansów powinniśmy podzielić na dwie części, pierwsza – ustalanie wysokości budżetu w fazie planowania inwestycji oraz druga – ustalenie budżetu na zbyt niskim poziomie. Ich...

Błędne założenia dotyczące finansów powinniśmy podzielić na dwie części, pierwsza – ustalanie wysokości budżetu w fazie planowania inwestycji oraz druga – ustalenie budżetu na zbyt niskim poziomie. Ich skutki będą lokowały się w różnych rodzajach zagrożeń. Ustalanie wysokości budżetu w fazie planowania inwestycji nie może opierać się na wcześniejszych doświadczeniach, ponieważ z jednej strony każdą tego typu inwestycję należy traktować indywidualnie, gdyż zakres prac nawet przy bliźniaczo podobnych...

dr inż. Maciej Robakiewicz Nowe cele i zasady modernizacji budynków

Nowe cele i zasady modernizacji budynków Nowe cele i zasady modernizacji budynków

Ambitny cel Unii Europejskiej osiągnięcia neutralności klimatycznej nie może być zrealizowany bez głębokich zmian w budynkach, zmian drastycznie zmniejszających ich zapotrzebowanie na energię i emisję...

Ambitny cel Unii Europejskiej osiągnięcia neutralności klimatycznej nie może być zrealizowany bez głębokich zmian w budynkach, zmian drastycznie zmniejszających ich zapotrzebowanie na energię i emisję gazów cieplarnianych. Dla osiągnięcia przyjętego celu konieczne jest zrealizowanie modernizacji niemal wszystkich budynków w całej UE. Jest to gigantyczne i bardzo trudne zadanie, którego realizacja wymaga rozszerzenia zakresu modernizacji dokonywanych w budynkach i zwiększenia tempa ich realizacji.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE news Targi BUDMA 2022 – najważniejsze spotkanie branży budowlanej

Targi BUDMA 2022 – najważniejsze spotkanie branży budowlanej Targi BUDMA 2022 – najważniejsze spotkanie branży budowlanej

Trzydziestej, jubileuszowej edycji Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury BUDMA towarzyszyła ekspozycja Targów Maszyn Budowlanych oraz Materiałów i Technologii dla Budownictwa Infrastrukturalnego...

Trzydziestej, jubileuszowej edycji Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury BUDMA towarzyszyła ekspozycja Targów Maszyn Budowlanych oraz Materiałów i Technologii dla Budownictwa Infrastrukturalnego INTERMASZ/INFRATEC, a także branży kominkowej i kamieniarskiej. Od 1 do 4 lutego, na łącznej powierzchni 36 000 m2, swoją ofertę zaprezentowało ponad 350 firm z 21 krajów.

Czy w najbliższym czasie planujesz modernizację domu lub mieszkania?

Czy w najbliższym czasie planujesz modernizację domu lub mieszkania?

PU Polska – Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji Działalność edukacyjna i informacyjna związku PU Polska

Działalność edukacyjna i informacyjna związku PU Polska Działalność edukacyjna i informacyjna związku PU Polska

PU Polska Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji to organizacja założona w 2017 r. i zrzeszająca ośmiu największych pracodawców – producentów płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym PUR i poliizocyjanurowym...

PU Polska Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji to organizacja założona w 2017 r. i zrzeszająca ośmiu największych pracodawców – producentów płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym PUR i poliizocyjanurowym PIR.

mgr inż. Maria Dreger Projekt normy prEN 17237 w europejskiej ankiecie CEN

Projekt normy prEN 17237 w europejskiej ankiecie CEN Projekt normy prEN 17237 w europejskiej ankiecie CEN

Metoda ocieplania ścian zewnętrznych przymocowanymi do nich płytami izolacji cieplnej pokrytymi tynkiem jest znana od kilkudziesięciu lat. Systemowe rozwiązania ETICS są wykorzystywane w Polsce od lat...

Metoda ocieplania ścian zewnętrznych przymocowanymi do nich płytami izolacji cieplnej pokrytymi tynkiem jest znana od kilkudziesięciu lat. Systemowe rozwiązania ETICS są wykorzystywane w Polsce od lat 90. ubiegłego wieku. W Europie ten sposób ocieplenia jest jednym z popularniejszych i powszechnie stosowanym. W tej sytuacji może zaskakiwać dotychczasowy brak zharmonizowanej normy europejskiej na zestawy do ociepleń ETICS, ale jednocześnie cieszyć, że właśnie zostały ukończone wieloletnie prace nad...

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Długoterminowa Strategia Renowacji

Długoterminowa Strategia Renowacji Długoterminowa Strategia Renowacji

Długoterminowa Strategia Renowacji, którą strona polska powinna przedłożyć Komisji Europejskiej do 10 marca 2020 r., jest jednym z wymogów warunkujących dostępność środków finansowych Unii Europejskiej...

Długoterminowa Strategia Renowacji, którą strona polska powinna przedłożyć Komisji Europejskiej do 10 marca 2020 r., jest jednym z wymogów warunkujących dostępność środków finansowych Unii Europejskiej w ramach perspektywy na lata 2021–2027. Strategia przygotowana przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii wskazuje na potrzebę promocji głębokiej termomodernizacji i zwiększenia tempa termomodernizacji w Polsce z 1 do ok. 3 proc. rocznie. Od marca 2021 roku dokument oczekuje na podpisanie przez premiera...

dr inż. Andrzej Konarzewski Zrównoważone budownictwo – wprowadzenie do problematyki oceny

Zrównoważone budownictwo – wprowadzenie do problematyki oceny Zrównoważone budownictwo – wprowadzenie do problematyki oceny

Sektor budownictwa dostarcza od 5% do 10% Produktu Krajowego Brutto (PKB) w każdym kraju na świecie i jest głównym pracodawcą, z 10% zatrudnieniem. W tym samym czasie jest odpowiedzialny za zużycie 40%...

Sektor budownictwa dostarcza od 5% do 10% Produktu Krajowego Brutto (PKB) w każdym kraju na świecie i jest głównym pracodawcą, z 10% zatrudnieniem. W tym samym czasie jest odpowiedzialny za zużycie 40% energii, 50% wszystkich naturalnych zasobów i 60% powstających odpadów. Zrównoważony sektor budowlany jest kluczem będącym w stanie doprowadzić do redukcji globalnej emisji gazów cieplarnianych (GHG), a także jest odpowiedzialny za bardziej zrównoważony świat.

Janusz Banera Zarządzanie ryzykiem w budownictwie

Zarządzanie ryzykiem w budownictwie Zarządzanie ryzykiem w budownictwie

Ustalanie oceny i charakteru ryzyka dla zidentyfikowanych czynników jest kluczowym działaniem w celu trafności decyzji w późniejszych krokach związanych z wdrażaniem adekwatnych działań zaradczych.

Ustalanie oceny i charakteru ryzyka dla zidentyfikowanych czynników jest kluczowym działaniem w celu trafności decyzji w późniejszych krokach związanych z wdrażaniem adekwatnych działań zaradczych.

Małgorzata Kośla Rola ekologii w budownictwie – zrównoważone budownictwo

Rola ekologii w budownictwie – zrównoważone budownictwo Rola ekologii w budownictwie – zrównoważone budownictwo

Zrównoważone budownictwo ma na celu zmniejszenie wpływu tej gałęzi przemysłu na środowisko i już dawno przestało być jedynie chwilowym trendem, a stało się koniecznością. Ekologiczne budownictwo stale...

Zrównoważone budownictwo ma na celu zmniejszenie wpływu tej gałęzi przemysłu na środowisko i już dawno przestało być jedynie chwilowym trendem, a stało się koniecznością. Ekologiczne budownictwo stale się rozwija i znacząco poprawia jakość życia mieszkańców i stan planety. Ekonomiczne wykonawstwo, oszczędna eksploatacja obiektu, ekologiczne technologie i materiały to tylko kilka warunków zrównoważonego budownictwa. Rola ekologii w budownictwie jest ogromna i pełni kluczową funkcję w zachowaniu zrównoważonego...

Małgorzata Kośla news Budowa domu do 70 m2 bez pozwolenia w praktyce – szansa czy zagrożenie

Budowa domu do 70 m2 bez pozwolenia w praktyce – szansa czy zagrożenie Budowa domu do 70 m2 bez pozwolenia w praktyce – szansa czy zagrożenie

Budowa domu do 70 m2 bez pozwolenia to jeden z pomysłów rządu realizowany w ramach Polskiego Ładu. Nowa ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zakłada ułatwienia w budowie domów do 70 m2...

Budowa domu do 70 m2 bez pozwolenia to jeden z pomysłów rządu realizowany w ramach Polskiego Ładu. Nowa ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zakłada ułatwienia w budowie domów do 70 m2 i, jak zapowiadają rządzący, ma sprzyjać szybszej realizacji budowy. Czy na pewno tak będzie? Sprawdź, na czym polega budowa domu do 70 m2 bez pozwolenia, jakie są procedury i wymogi oraz poznaj możliwe zagrożenia budowy domu bez kierownika budowy.

Materiały prasowe news BUDMA 2022: Złote Medale Grupy MTP i PARP

BUDMA 2022: Złote Medale Grupy MTP i PARP BUDMA 2022: Złote Medale Grupy MTP i PARP

Zeroemisyjna minikoparka, technologie smart home i materiały budowlane poprawiające termoizolację budynków – to kilka przykładów produktów nagrodzonych Złotym Medalem podczas tegorocznej edycji Targów...

Zeroemisyjna minikoparka, technologie smart home i materiały budowlane poprawiające termoizolację budynków – to kilka przykładów produktów nagrodzonych Złotym Medalem podczas tegorocznej edycji Targów Budownictwa i Architektury BUDMA oraz Międzynarodowych Targów Maszyn Budowlanych, Pojazdów i Sprzętu Specjalistycznego INTERMASZ, odbywających się w Poznaniu. Nagrodzone rozwiązania wyróżniają dbałość o aspekty środowiskowe, funkcjonalność, a także wyjątkowy design. Po raz pierwszy partnerem i patronem...

Małgorzata Kośla Oznakowanie ekologiczne budynków i wyrobów budowlanych

Oznakowanie ekologiczne budynków i wyrobów budowlanych Oznakowanie ekologiczne budynków i wyrobów budowlanych

Oznakowanie ekologiczne budynków i wyrobów budowlanych jest koniecznością w zakresie zrównoważonego budownictwa. Jednak wybór systemu certyfikacji nie jest prosty. Od czego zależy oznakowanie ekologiczne...

Oznakowanie ekologiczne budynków i wyrobów budowlanych jest koniecznością w zakresie zrównoważonego budownictwa. Jednak wybór systemu certyfikacji nie jest prosty. Od czego zależy oznakowanie ekologiczne budynków i wyrobów budowlanych? Przede wszystkim od lokalizacji, standardów obowiązujących w danym kraju, a także przeznaczenia budynku. Bez względu na jego rodzaj, każdy system weryfikacyjny ma za zadanie poprawić jakość życia, zmniejszyć ingerencję w środowisko naturalne oraz dbać o wykorzystywanie...

Małgorzata Kośla news Budowa domów do 70 m2 bez pozwolenia – jak korzystać z darmowych projektów domów?

Budowa domów do 70 m2 bez pozwolenia – jak korzystać z darmowych projektów domów? Budowa domów do 70 m2 bez pozwolenia – jak korzystać z darmowych projektów domów?

Przepisy powiązane z tzw. Polskim Ładem budzą niemałe kontrowersje. Wśród nowych ustaleń są zarówno pozytywne, jak i negatywne zmiany. Budowa domów do 70 m2 bez pozwolenia to jedno założeń programu, w...

Przepisy powiązane z tzw. Polskim Ładem budzą niemałe kontrowersje. Wśród nowych ustaleń są zarówno pozytywne, jak i negatywne zmiany. Budowa domów do 70 m2 bez pozwolenia to jedno założeń programu, w którym z jednej strony możemy zyskać, z drugiej zaś stracić. Rząd opublikował niedawno wyniki konkursu na bezpłatny projekt domu do 70 m2. 38 zwycięskich propozycji ma pomóc inwestorom i odciążyć ich finansowo. Dowiedz się, jak i kiedy będzie można skorzystać z darmowych projektów domów do 70 m2 bez...

Materiały prasowe news Polska przyjęła strategię w zakresie renowacji budynków

Polska przyjęła strategię w zakresie renowacji budynków Polska przyjęła strategię w zakresie renowacji budynków

Rada Ministrów przyjęła Długoterminową Strategię Renowacji Budynków (DSRB). Dzięki jej realizacji poprawi się efektywność energetyczna budynków, jakość powietrza, a także komfort życia mieszkańców i spadnie...

Rada Ministrów przyjęła Długoterminową Strategię Renowacji Budynków (DSRB). Dzięki jej realizacji poprawi się efektywność energetyczna budynków, jakość powietrza, a także komfort życia mieszkańców i spadnie emisja CO2. Powstaną również nowe miejsca pracy przy termomodernizacji budynków.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Raport BPIE: czyli gdzie jest Polska w zakresie efektywności energetycznej

Raport BPIE: czyli gdzie jest Polska w zakresie efektywności energetycznej Raport BPIE: czyli gdzie jest Polska w zakresie efektywności energetycznej

W styczniu 2022 r. Buildings Performance Institute Europe opublikował raport „Ready for carbon neutral by 2050? Assessing ambition levels in new building standards across the EU” w kontekście wymagań dyrektywy...

W styczniu 2022 r. Buildings Performance Institute Europe opublikował raport „Ready for carbon neutral by 2050? Assessing ambition levels in new building standards across the EU” w kontekście wymagań dyrektywy EPBD oraz średnio- (2030) i długoterminowych (2050) ambicji UE w zakresie dekarbonizacji. Niniejszy raport zawiera ocenę i porównanie poziomów ambicji nowych standardów budowlanych w sześciu krajach: Flandria, Francja, Niemcy, Włochy, Polska i Hiszpania.

Maciej Boryczko, radca prawny, Piotr Tracz, adwokat Zasady gwarancji w budownictwie

Zasady gwarancji w budownictwie Zasady gwarancji w budownictwie

Mówi się, że najlepsze umowy to takie, które w zapomnieniu tkwią w zakurzonym segregatorze. Realizacja umowy poszła sprawnie – wszystkie strony wywiązały się ze swych zobowiązań w terminie, w tym zrealizowały...

Mówi się, że najlepsze umowy to takie, które w zapomnieniu tkwią w zakurzonym segregatorze. Realizacja umowy poszła sprawnie – wszystkie strony wywiązały się ze swych zobowiązań w terminie, w tym zrealizowały płatności, zachowały terminy etc. Słowem, nie było potrzeby wracać do warunków współpracy. Nie zawsze jest tak pięknie, wszak wiadomo – umowę przygotowuje się na złe czasy, więc od czasu do czasu trzeba do umowy wrócić. I wówczas, gdy coś pójdzie niezgodnie z założeniami, umowy przechodzą prawdziwy...

dr Barbara Lucyna Pietruszka, dr inż. Ewa Sudoł, dr inż. Ewelina Kozikowska, mgr inż. Marcin Czarnecki, mgr inż. Maria Wichowska Wykorzystanie kompozytów na bazie odpadów pokonsumenckich w sektorze budowlanym

Wykorzystanie kompozytów na bazie odpadów pokonsumenckich w sektorze budowlanym Wykorzystanie kompozytów na bazie odpadów pokonsumenckich w sektorze budowlanym

W ramach projektu B+R CEPLAFIB (LIFE17 ENV/SI/000119), finansowanego z Programu LIFE [12], wytworzono innowacyjne materiały kompozytowe, które mogą być stosowane w różnych gałęziach przemysłu, w tym w...

W ramach projektu B+R CEPLAFIB (LIFE17 ENV/SI/000119), finansowanego z Programu LIFE [12], wytworzono innowacyjne materiały kompozytowe, które mogą być stosowane w różnych gałęziach przemysłu, w tym w budownictwie. Opracowane materiały w 100% pochodzą z recyklingu polietylenowych (PE) i polipropylenowych (PP) odpadów pokonsumenckich oraz papieru gazetowego. Testowano formuły mieszanek, różniące się zawartością włókien, środków sprzęgających i modyfikatorów udarności. Wynikiem prowadzonych prac było...

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Rozporządzenie w sprawie ekoprojektu dla produktów zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju (REZP)

Rozporządzenie w sprawie ekoprojektu dla produktów zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju (REZP) Rozporządzenie w sprawie ekoprojektu dla produktów zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju (REZP)

Choć w ostatnich latach poczyniono postępy, wpływ konsumpcji na środowisko wciąż wykracza poza bezpieczny dla ludzkości obszar działania, ponieważ na kilka sposobów przekraczamy granice planety w UE. W...

Choć w ostatnich latach poczyniono postępy, wpływ konsumpcji na środowisko wciąż wykracza poza bezpieczny dla ludzkości obszar działania, ponieważ na kilka sposobów przekraczamy granice planety w UE. W skali globalnej połowa wszystkich emisji gazów cieplarnianych i 90% utraty bioróżnorodności jest powodowana przez wydobycie i przetwarzanie surowców pierwotnych, a wciąż dominujący w naszej gospodarce model liniowy „weź → wytwórz → pozbądź się” prowadzi do znacznego marnotrawstwa zasobów.

mgr inż. Karol Kuczyński Na co zwrócić uwagę przy wyborze elektronarzędzi akumulatorowych?

Na co zwrócić uwagę przy wyborze elektronarzędzi akumulatorowych? Na co zwrócić uwagę przy wyborze elektronarzędzi akumulatorowych?

Elektronarzędzia akumulatorowe najczęściej kojarzą się z wiertarko-wkrętarką, a obecnie dostępnych jest wiele rozwiązań, od specjalizowanych narzędzi akumulatorowych, kluczy udarowych, wiertarko­‑wkrętarek...

Elektronarzędzia akumulatorowe najczęściej kojarzą się z wiertarko-wkrętarką, a obecnie dostępnych jest wiele rozwiązań, od specjalizowanych narzędzi akumulatorowych, kluczy udarowych, wiertarko­‑wkrętarek wyposażonych w udar, po urządzenia wielofunkcyjne wyposażone w wymienne nasadki.

Diagnoza luk we wsparciu modernizacji budynków w Polsce

Diagnoza luk we wsparciu modernizacji budynków w Polsce Diagnoza luk we wsparciu modernizacji budynków w Polsce

Obecnie wszystkie kraje UE mierzą się z koniecznością przyspieszenia tempa i zwiększenia głębokości oraz zakresu modernizacji energetycznych budynków. Wiele z nich zaczęło już wdrażać polityki publiczne...

Obecnie wszystkie kraje UE mierzą się z koniecznością przyspieszenia tempa i zwiększenia głębokości oraz zakresu modernizacji energetycznych budynków. Wiele z nich zaczęło już wdrażać polityki publiczne mające na celu odpowiedzieć na to wyzwanie. Instrumenty stosowane przez poszczególne państwa różnią się pod wieloma względami, jednocześnie jednak można dostrzec pewne trendy, takie jak dążenie do integracji poszczególnych narzędzi, czy wzmocnienie zachęt dla kompleksowych inwestycji. W polskim systemie...

mgr inż. Henryk B. Łoziczonek, dr hab. inż. arch. Marcin Furtak, prof. pk Metody badania właściwości cieplnych materiałów budowlanych

Metody badania właściwości cieplnych materiałów budowlanych Metody badania właściwości cieplnych materiałów budowlanych

W ostatnich latach wzrasta na świecie świadomość dotycząca poszanowania energii. Podejmowane są działania zmierzające do ograniczenia, a wręcz redukcji wzrostu jej zużycia. Szczególną rolę odgrywa budownictwo,...

W ostatnich latach wzrasta na świecie świadomość dotycząca poszanowania energii. Podejmowane są działania zmierzające do ograniczenia, a wręcz redukcji wzrostu jej zużycia. Szczególną rolę odgrywa budownictwo, które należy do największych odbiorców wyprodukowanej energii, zarówno na etapie wznoszenia budynków, jak i późniejszej ich eksploatacji.

Wybrane dla Ciebie

Odkryj trendy projektowania elewacji »

Odkryj trendy projektowania elewacji » Odkryj trendy projektowania elewacji »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? » Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Przeciekający dach? Jak temu zapobiec »

Przeciekający dach? Jak temu zapobiec » Przeciekający dach? Jak temu zapobiec »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Jak poprawić izolacyjność akustyczną ścian murowanych »

Jak poprawić izolacyjność akustyczną ścian murowanych »  Jak poprawić izolacyjność akustyczną ścian murowanych »

Wszystko, co powinieneś wiedzieć o izolacjach natryskowych »

Wszystko, co powinieneś wiedzieć o izolacjach natryskowych » Wszystko, co powinieneś wiedzieć o izolacjach natryskowych »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Na czym polega fenomen technologii białej wanny »

Na czym polega fenomen technologii białej wanny » Na czym polega fenomen technologii białej wanny »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.