Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Cyfryzacja budownictwa – czy producenci materiałów budowlanych mogą wspierać rozwój technologii BIM?

Digitization of construction industry – can producers of building materials support the development of BIM technology?

Cyfryzacja budownictwa – czy producenci materiałów budowlanych mogą wspierać rozwój technologii BIM? fot. Xella

Cyfryzacja budownictwa – czy producenci materiałów budowlanych mogą wspierać rozwój technologii BIM? fot. Xella

W ostatnich latach zauważalny jest rozwój (a także wzrost znaczenia) technologii cyfrowych. Świat, przemysł, a także i biznes ewoluują, czerpiąc korzyści z nowych rozwiązań. Dodatkowo sytuacja na świecie, będąca wynikiem pandemii, spowodowała, że zachodzące zmiany uległy przyspieszeniu. Wzrosła liczba spotkań w świecie wirtualnym, a wiele zagadnień dostosowano w sposób umożliwiający ich realizację online. Pomimo tego, że obecnie obostrzenia wynikające z pandemii COVID-19 zostały znacząco złagodzone, następuje kontynuacja pewnych procesów, które na etapie lockdownów zostały przetestowane i ocenione jako sprawnie funkcjonujące. Co więcej, przewiduje się, że podobny trend się utrzyma, a rozwiązania cyfrowe zaczną obejmować coraz szersze obszary tematyczne.

Zobacz także

Rockwool Polska Profesjonalne elementy konstrukcyjne BIM dla budownictwa

Profesjonalne elementy konstrukcyjne BIM dla budownictwa Profesjonalne elementy konstrukcyjne BIM dla budownictwa

W nowoczesnym projektowaniu budynków standardem staje się technologia BIM (Building Information Modeling). Jest to złożony system informacji technicznej, który na podstawie trójwymiarowego modelu obiektu...

W nowoczesnym projektowaniu budynków standardem staje się technologia BIM (Building Information Modeling). Jest to złożony system informacji technicznej, który na podstawie trójwymiarowego modelu obiektu opisuje cechy zastosowanych rozwiązań.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Zrównoważone projektowanie – inspiracje ze świata

Zrównoważone projektowanie – inspiracje ze świata Zrównoważone projektowanie – inspiracje ze świata

Rocznie budynki odpowiadają za około 39 proc. globalnej emisji dwutlenku węgla związanej z zużyciem energii (World GBC – Circular Economy in the built environment waste hierarchy: Why recycling is the...

Rocznie budynki odpowiadają za około 39 proc. globalnej emisji dwutlenku węgla związanej z zużyciem energii (World GBC – Circular Economy in the built environment waste hierarchy: Why recycling is the last resort). Jeśli branża budowlana chce realizować ideę i cele ekorozwoju, musi odejść od podejścia „weź, wyprodukuj, wyrzuć”. Międzynarodowa firma Arup opracowała raport prezentujący zasady projektowania zgodnego z koncepcją regeneracyjną.

Agnieszka Stawiarska Program Czyste Powietrze – dotacja na termomodernizację domów jednorodzinnych

Program Czyste Powietrze – dotacja na termomodernizację domów jednorodzinnych Program Czyste Powietrze – dotacja na termomodernizację domów jednorodzinnych

Od ponad roku program „Czyste Powietrze” dofinansowujący remonty domów jednorodzinnych cieszy się dużym zainteresowaniem. Nie bez przyczyny. Wyższe dofinansowanie, wyższe dotacje do kompleksowej termomodernizacji...

Od ponad roku program „Czyste Powietrze” dofinansowujący remonty domów jednorodzinnych cieszy się dużym zainteresowaniem. Nie bez przyczyny. Wyższe dofinansowanie, wyższe dotacje do kompleksowej termomodernizacji i prefinansowanie dla wykonawców skutecznie zachęciły do składania wniosków o dotację.

Artykuł poświęcony jest technologii BIM. Przedstawiono w nim możliwości, które oferuje BIM projektantom, producentom materiałów budowlanych, firmom wykonawczym, a także zarządcom nieruchomości.

Digitization of construction industry – can producers of building materials support the development of BIM technology?

The article, which is dedicated to BIM technology, presents the possibilities that BIM can offer to designers, manufacturers of building materials, contracting companies, as well as property managers.

***

W polskim budownictwie również następuje coraz większy rozwój technologiczny, pomimo tego, że branża budowlana jest postrzegana jako branża dość wolno wdrażająca zmiany. Cyfryzacja w budownictwie zwraca się w kierunku uproszczenia procedur, usprawnienia procesu budowlanego, a także ułatwienia wymiany informacji pomiędzy wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego.

Zobacz też: Badanie wilgotności mineralnych materiałów budowlanych

Ważnym elementem postępu cyfryzacji w budownictwie jest rozwój technologii BIM (Building Information Modeling). Sama technologia nie jest już nową ideą, natomiast zyskuje na znaczeniu, jest coraz szerzej wdrażana, co ma wpływ na ciągłe zwiększanie świadomości rynku oraz szybki rozwój narzędzi związanych z technologią BIM.

To nie tylko model – BIM jest technologią o szerszym znaczeniu

Bezpośrednie tłumaczenie angielskiego skrótu BIM to modelowanie informacji o budynku, co wskazuje, że będąc użytkownikiem technologii mamy do czynienia z modelem (z różnymi jego fazami) z „zaszytą” informacją. Jest to poprawne rozumowanie. Obiekt tworzony w technologii BIM posiada informacje fizyczne i funkcjonalne – parametry budynku rzeczywistego. Można przyjąć, że model BIM jest cyfrowym bliźniakiem swojego rzeczywistego odpowiednika.

fot1 cyfryzacja

RYS. 1. Asystent projektanta – generowanie plików BIM; rys.: H+H Polska

Fazy życia budynku w kontekście użyteczności technologii BIM

Możliwości, które daje technologia, są zdecydowanie większe niż wyłącznie przejście z projektowania 2D na 3D. Można przyjąć, że technologia jest w stanie objąć wszystkie fazy życia budynku i na wszystkich przynieść wymierne korzyści. Już w samej fazie koncepcyjnej można wykorzystać łatwe wariantowanie, które umożliwia BIM. Następująca po fazie koncepcji faza projektowa jest tym etapem życia budynku, na którym (przy obecnym poziomie zaawansowania) BIM jest najczęściej używany.

Wykorzystanie metodyki na etapie projektu to nie tylko przejście z płaskiego projektowania do projektowania 3D, ale także wykorzystanie możliwości wynikających z uproszczonego tworzenia wizualizacji i animacji oraz wirtualnych spacerów – rozwiązań, które w zdecydowany sposób ułatwiają przygotowanie do spotkań z inwestorem, a także usprawniają sam ich przebieg.

Formy wizualizacji obiektu można uznać za korzyść przydatną, jednakże niekluczową, wynikającą z technologii, ponieważ to właśnie na etapie projektowania można uzyskać korzyści płynące z dwóch zdecydowanie bardziej istotnych zalet BIM-u – efektywną koordynację międzybranżową oraz łatwość wprowadzania zmian w projekcie. Metodyka, poprzez wykorzystanie otwartego formatu IFC, umożliwia łatwą wymianę danych pomiędzy uczestnikami procesu projektowego. Niezależnie od oprogramowania wykorzystywanego przez poszczególnych użytkowników, dzięki wymianie danych poprzez format IFC możliwe jest przeprowadzenie bieżącego sprawdzenia poszczególnych modeli branżowych, prowadzące do wykrycia istotnych błędów projektowych, kolizji pomiędzy modelami branżowymi oraz pozwalające śledzić bieżące zaawansowania projektów branżowych.

Prowadząc, poprzez koordynację międzybranżową, sprawną komunikację pomiędzy zaangażowanymi stronami, już na etapie projektowania możliwa jest eliminacja błędów, nawet tych, które mogłyby być trudne (i czasochłonne) do wykrycia w przypadku projektowania 2D. Jest to działanie mające bezpośredni wpływ na obniżenie kosztów wykonawstwa całej inwestycji – koszty wynikające z kolizji, błędów projektowych i przeprojektowywania obiektów na etapie wykonawstwa często stanowią duży procent kosztów całkowitych realizacji.

Łatwość wprowadzania zmian w projekcie wynika z automatyzacji wprowadzanych zmian – zmiana wprowadzona w jednym miejscu pojawia się automatycznie (bez dodatkowej ingerencji projektanta) na wszystkich rzutach, przekrojach, zestawieniach oraz w dokumentacji (proste tworzenie spójnych zestawień i dokumentacji).

fot2 cyfryzacja

RYS. 2. Biblioteka BIM na stronie internetowej; rys.: H+H Polska

Na etapie projektowym wykorzystanie technologii BIM daje również szeroką możliwość zoptymalizowania planowanego obiektu, poprzez analizy modelu i optymalizację doboru rozwiązań projektowych. Technologia umożliwia wstępne przetestowanie planowanych rozwiązań na etapie projektu – pozwala sporządzić ocenę ich przydatności przed wbudowaniem. Bogata gama narzędzi służących do analizy modeli pozwala m.in. na przeprowadzenie dokładnej analizy nasłonecznienia czy też analizy energetycznej, prowadzącej do doboru rozwiązań gwarantujących jak najmniejsze zapotrzebowanie obiektu na energię w całym jego cyklu życia.

Prawodawstwo oraz trendy w branży wskazują, że zielone budownictwo już obecnie jest coraz częściej poszukiwane (zarówno przez inwestorów, jak i użytkowników końcowych obiektów) i to ono będzie budownictwem przyszłości. Stąd też analizy prowadzące do ułatwionego projektowania zrównoważonych budynków czy też nasycenie modeli danymi prowadzącymi do ułatwienia procesu certyfikacji budynków mogą być już niebawem argumentami przemawiającymi za jeszcze szerszym wdrażaniem i wykorzystywaniem metodyki BIM.

Korzyści płynących z wykorzystania BIM-u na etapie projektowym jest dużo, co potwierdza fakt, że to właśnie architekci, projektanci, konstruktorzy i instalatorzy stanowią największą grupę użytkowników technologii.

Zgodnie z prowadzonymi badaniami rynku w Polsce drugą pod względem wielkości grupą użytkowników technologii BIM są firmy budowlane i wykonawcze. Dla firm wykonawczych (podobnie jak w przypadku projektantów obiektów) wykorzystanie technologii również może przynieść szereg korzyści. Przede wszystkim wykonawca wykorzystujący dane BIM od początku dostaje pełniejsze informacje oraz pełniejszy obraz planowanej inwestycji niż w przypadku dokumentacji pochodzącej z projektowania „tradycyjnego”. Model 3D, a także towarzysząca mu dokumentacja oraz szczegółowe zestawienia materiałowe od pierwszych kroków stanowią zdecydowane usprawnienie procesu wymiany informacji pomiędzy projektantem a wykonawcą.

Łatwe wariantowanie jest korzyścią wykorzystywaną właściwie na każdym etapie powstawania i eksploatacji obiektów – również dla wykonawców czy firm budowlanych jest ono przydatne. W przypadku tworzenia kosztorysów (przy ustalaniu zakresu robót z inwestorem) wariantowanie okazuje się być drogą ku optymalizacji kosztowej. Bazując na danych zaciąganych z modelu, wyceny wykonawcze mogą być przygotowane nie tylko łatwiej, ale również i dokładniej. Dostęp do pełnych danych zdecydowanie ułatwia wybór odpowiednich technologii dla poszczególnych etapów realizacji inwestycji. Po domknięciu w początkowej fazie aspektów kosztowych wykorzystywanie metodyki BIM ułatwia również odpowiednie dopracowanie aspektu czasowego, tj. harmonogramu realizacji robót.

Po ustaleniu chronologii oraz przewidywanych czasów realizacji każdego z planowanych etapów robót możliwe jest sporządzenie automatycznych symulacji realizacji/postępu prac. To dobra droga do zoptymalizowania tworzonego harmonogramu, a także kontroli poprawności przyjętych założeń.

Harmonogramy i kosztorysy powiązane z modelem to również możliwość bieżącej kontroli nad poziomem realizacji założonego czasu i założonych kosztów – w dowolnym momencie, w prosty sposób, możliwe jest sprawdzenie, czy harmonogram i kosztorys są realizowane zgodnie z przyjętymi założeniami. W przypadku nadmiernego wykorzystania budżetu czy też opóźnień w realizacji prac wykorzystanie BIM-u 4D (czas) oraz 5D (koszt) to ułatwienie znalezienia rozwiązań pozwalających zniwelować pojawiające się problemy.

Również na najdłuższym etapie życia budynku, tj. na etapie jego eksploatacji, technologia może być użyteczna. Właściciele lub zarządcy nieruchomości mogą korzystać z możliwości, które daje BIM w zakresie:

  • obsługi nieruchomości (serwisowanie i utrzymanie nieruchomości – dostęp do informacji, przechowywanie kart, instrukcji, raportów itp.),
  • renowacji (lub ewentualnej przebudowy/rozbudowy) koniecznych do wykonania w trakcie użytkowania obiektu (przetestowanie rozwiązań na cyfrowym bliźniaku, dobór optymalnych opcji, dobór odpowiedniego sposobu montażu),
  • zaplanowania schyłkowej fazy życia, czyli rozbiórki obiektu.
fot3 cyfryzacja

RYS. 3. Plany montażowe elementów silikatowych Silka Tempo; rys.: Xella Polska

Rola producenta materiałów w łańcuchu BIM

Niewątpliwie producentów materiałów budowlanych można uznać za uczestników procesu budowlanego, jednocześnie (na obecnym poziomie zaawansowania i wdrożenia technologii BIM w Polsce) producenci w przeważającej większości nie są typowymi użytkownikami BIM-u, tj. nie wykorzystują technologii w codziennej pracy, głównie stają przed zadaniem dostarczenia danych. Zwykle dane te dostarczane są jako modele BIM w formacie otwartym lub wybranym formacie natywnym. Opracowanie i udostępnienie (dostarczanie) modeli ma na celu usprawnienie wymiany informacji między producentem materiałów budowlanych a pozostałymi uczestnikami procesu inwestycyjnego. Stworzenie modeli BIM oferowanych produktów to pierwszy i podstawowy poziom digitalizacji portfolio produktowego, który może wykonać producent.

Bazując na przykładzie bibliotek modeli producentów materiałów silikatowych, takie cyfrowe modele produktów, oprócz danych geometrycznych i wizualnej reprezentacji produktu, zawierają podstawowe informacje o parametrach fizycznych i funkcjonalnych. Ilość danych (informacji) znajdujących się w modelach jest różna m.in. ze względu na brak funkcjonujących, krajowych standardów przygotowywania modeli. Obecnie to producent udostępniający biblioteki produktowe decyduje, jakie dane (i w jaki sposób) zdecyduje zawrzeć w modelach.

W przypadku elementów silikatowych dane, które pojawiają się w obecnie funkcjonujących bibliotekach, to np. dokładne wymiary, wytrzymałość na ściskanie, gęstość objętościowa, współczynnik przewodzenia ciepła, izolacyjność akustyczna, odporność ogniowa, zużycie materiału na 1 m2, czy też wybrane informacje o producencie. To dość duża ilość informacji, z jednej strony dająca łatwość dostępu do niemalże pełnych danych produktowych z poziomu tworzonego (projektowanego) modelu obiektu, z drugiej strony jednak (w niektórych przypadkach) grożąca pewną nadwyżką informacyjną. Niewątpliwie spójne standardy zwiększałyby przejrzystość wymiany informacji.

Innym sposobem dostarczenia danych, który może wybrać producent, jest opracowanie programów autorskich (zwykle w postaci nakładek/wtyczek/plug-inów) pozwalających rozszerzyć możliwości wykorzystywanych programów projektowych. W przypadku tego typu rozwiązań ilość dostępnych w nich funkcji i możliwości, które one dają, bywa bardzo zróżnicowana. Jedną z podstawowych funkcjonalności nakładek proponowanych przez producentów materiałów silikatowych jest dostęp do bibliotek produktowych i możliwość pobrania ich bezpośrednio do opracowywanego modelu. Jednakże programy autorskie zwykle dają szersze możliwości – ułatwiają użytkownikom programów projektowych odnalezienie szerszych informacji o produktach (np. karty techniczne, instrukcje stosowania, deklaracje właściwości użytkowych), zawierają dokumentację zdjęciową i niezbędne dane kontaktowe. W przypadku nakładek o bardziej rozwiniętych funkcjonalnościach dodatkowo można uzyskać dostęp do wykonywania analiz, np. ilościowych, kosztowych czy też ułatwionego doboru odpowiednich rozwiązań poprzez sprawdzenie przegród z uwagi na nośność lub odpowiednią izolacyjność termiczną.

Znaczenie producentów w procesie budowy prowadzonej w technologii BIM może się z czasem zmieniać, rola tych uczestników procesu budowlanego może stawać się istotniejsza. Producenci w łańcuchu całego procesu mogą zyskiwać na znaczeniu w kolejnych latach wraz z popularyzacją technologii. Już teraz wytwórcy materiałów budowlanych (również materiałów silikatowych) wykorzystują rozwiązania BIM do optymalizacji zużycia swojego asortymentu na potrzeby realizacji inwestycji (dostosowanie rozwiązań w projekcie do wymiarów modularnych portfolio produktowego). Na polskim rynku pojawiają się również pierwsze próby wdrażania rozwiązań rozszerzonej rzeczywistości na budowie, która daje możliwość np. rezygnacji z tradycyjnych, papierowych planów montażowych, pozwala przeprowadzić kontrolę poprawności prowadzenia prac, czy też może być używana jako pomoc szkoleniowa przy zapoznawaniu monterów z pracą z danym systemem producenckim.

Jednakże możliwości wykorzystania technologii BIM przez producentów materiałów budowlanych może być więcej. Prowadzenie ścisłej współpracy z realizowanymi (i planowanymi) budowami może pomóc w planowaniu produkcji, usprawnianiu logistyki, a także w ułatwieniu komunikacji. W rezultacie powinno to sprzyjać lepszemu, wzajemnemu zrozumieniu wszystkich stron i dawać możliwość szybszej reakcji (a tym samym sprawniejszego znalezienia właściwych rozwiązań) na pojawiające się problemy lub zmiany w przebiegu realizacji inwestycji.

W tym momencie trudno przewidywać, jak i kiedy ukształtuje się ostateczna rola producentów w łańcuchu BIM. Cyfryzacja budownictwa trwa od kilku lat i raczej nic nie wskazuje, żeby miała się zatrzymać. Można być zatem pewnym, że zmianom będą ulegały również wymagania wszystkich uczestników procesu budowlanego względem siebie. Pomimo tego, że wdrażanie zmian to proces wzbudzający często wiele oporów, to gotowość na transformację i otwarcie na zrozumienie wzajemnych potrzeb w obliczu wyzwań zmieniającego się (również budowlanego) świata to postawy, które pozwolą na przejście etapu reform w sposób najbardziej łagodny i efektywny.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

Powiązane

Małgorzata Kośla Oznakowanie ekologiczne budynków i wyrobów budowlanych

Oznakowanie ekologiczne budynków i wyrobów budowlanych Oznakowanie ekologiczne budynków i wyrobów budowlanych

Oznakowanie ekologiczne budynków i wyrobów budowlanych jest koniecznością w zakresie zrównoważonego budownictwa. Jednak wybór systemu certyfikacji nie jest prosty. Od czego zależy oznakowanie ekologiczne...

Oznakowanie ekologiczne budynków i wyrobów budowlanych jest koniecznością w zakresie zrównoważonego budownictwa. Jednak wybór systemu certyfikacji nie jest prosty. Od czego zależy oznakowanie ekologiczne budynków i wyrobów budowlanych? Przede wszystkim od lokalizacji, standardów obowiązujących w danym kraju, a także przeznaczenia budynku. Bez względu na jego rodzaj, każdy system weryfikacyjny ma za zadanie poprawić jakość życia, zmniejszyć ingerencję w środowisko naturalne oraz dbać o wykorzystywanie...

Małgorzata Kośla news Budowa domów do 70 m2 bez pozwolenia – jak korzystać z darmowych projektów domów?

Budowa domów do 70 m2 bez pozwolenia – jak korzystać z darmowych projektów domów? Budowa domów do 70 m2 bez pozwolenia – jak korzystać z darmowych projektów domów?

Przepisy powiązane z tzw. Polskim Ładem budzą niemałe kontrowersje. Wśród nowych ustaleń są zarówno pozytywne, jak i negatywne zmiany. Budowa domów do 70 m2 bez pozwolenia to jedno założeń programu, w...

Przepisy powiązane z tzw. Polskim Ładem budzą niemałe kontrowersje. Wśród nowych ustaleń są zarówno pozytywne, jak i negatywne zmiany. Budowa domów do 70 m2 bez pozwolenia to jedno założeń programu, w którym z jednej strony możemy zyskać, z drugiej zaś stracić. Rząd opublikował niedawno wyniki konkursu na bezpłatny projekt domu do 70 m2. 38 zwycięskich propozycji ma pomóc inwestorom i odciążyć ich finansowo. Dowiedz się, jak i kiedy będzie można skorzystać z darmowych projektów domów do 70 m2 bez...

Materiały prasowe news Polska przyjęła strategię w zakresie renowacji budynków

Polska przyjęła strategię w zakresie renowacji budynków Polska przyjęła strategię w zakresie renowacji budynków

Rada Ministrów przyjęła Długoterminową Strategię Renowacji Budynków (DSRB). Dzięki jej realizacji poprawi się efektywność energetyczna budynków, jakość powietrza, a także komfort życia mieszkańców i spadnie...

Rada Ministrów przyjęła Długoterminową Strategię Renowacji Budynków (DSRB). Dzięki jej realizacji poprawi się efektywność energetyczna budynków, jakość powietrza, a także komfort życia mieszkańców i spadnie emisja CO2. Powstaną również nowe miejsca pracy przy termomodernizacji budynków.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Raport BPIE: czyli gdzie jest Polska w zakresie efektywności energetycznej

Raport BPIE: czyli gdzie jest Polska w zakresie efektywności energetycznej Raport BPIE: czyli gdzie jest Polska w zakresie efektywności energetycznej

W styczniu 2022 r. Buildings Performance Institute Europe opublikował raport „Ready for carbon neutral by 2050? Assessing ambition levels in new building standards across the EU” w kontekście wymagań dyrektywy...

W styczniu 2022 r. Buildings Performance Institute Europe opublikował raport „Ready for carbon neutral by 2050? Assessing ambition levels in new building standards across the EU” w kontekście wymagań dyrektywy EPBD oraz średnio- (2030) i długoterminowych (2050) ambicji UE w zakresie dekarbonizacji. Niniejszy raport zawiera ocenę i porównanie poziomów ambicji nowych standardów budowlanych w sześciu krajach: Flandria, Francja, Niemcy, Włochy, Polska i Hiszpania.

Maciej Boryczko, radca prawny, Piotr Tracz, adwokat Zasady gwarancji w budownictwie

Zasady gwarancji w budownictwie Zasady gwarancji w budownictwie

Mówi się, że najlepsze umowy to takie, które w zapomnieniu tkwią w zakurzonym segregatorze. Realizacja umowy poszła sprawnie – wszystkie strony wywiązały się ze swych zobowiązań w terminie, w tym zrealizowały...

Mówi się, że najlepsze umowy to takie, które w zapomnieniu tkwią w zakurzonym segregatorze. Realizacja umowy poszła sprawnie – wszystkie strony wywiązały się ze swych zobowiązań w terminie, w tym zrealizowały płatności, zachowały terminy etc. Słowem, nie było potrzeby wracać do warunków współpracy. Nie zawsze jest tak pięknie, wszak wiadomo – umowę przygotowuje się na złe czasy, więc od czasu do czasu trzeba do umowy wrócić. I wówczas, gdy coś pójdzie niezgodnie z założeniami, umowy przechodzą prawdziwy...

dr Barbara Lucyna Pietruszka, dr inż. Ewa Sudoł, dr inż. Ewelina Kozikowska, mgr inż. Marcin Czarnecki, mgr inż. Maria Wichowska Wykorzystanie kompozytów na bazie odpadów pokonsumenckich w sektorze budowlanym

Wykorzystanie kompozytów na bazie odpadów pokonsumenckich w sektorze budowlanym Wykorzystanie kompozytów na bazie odpadów pokonsumenckich w sektorze budowlanym

W ramach projektu B+R CEPLAFIB (LIFE17 ENV/SI/000119), finansowanego z Programu LIFE [12], wytworzono innowacyjne materiały kompozytowe, które mogą być stosowane w różnych gałęziach przemysłu, w tym w...

W ramach projektu B+R CEPLAFIB (LIFE17 ENV/SI/000119), finansowanego z Programu LIFE [12], wytworzono innowacyjne materiały kompozytowe, które mogą być stosowane w różnych gałęziach przemysłu, w tym w budownictwie. Opracowane materiały w 100% pochodzą z recyklingu polietylenowych (PE) i polipropylenowych (PP) odpadów pokonsumenckich oraz papieru gazetowego. Testowano formuły mieszanek, różniące się zawartością włókien, środków sprzęgających i modyfikatorów udarności. Wynikiem prowadzonych prac było...

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Rozporządzenie w sprawie ekoprojektu dla produktów zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju (REZP)

Rozporządzenie w sprawie ekoprojektu dla produktów zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju (REZP) Rozporządzenie w sprawie ekoprojektu dla produktów zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju (REZP)

Choć w ostatnich latach poczyniono postępy, wpływ konsumpcji na środowisko wciąż wykracza poza bezpieczny dla ludzkości obszar działania, ponieważ na kilka sposobów przekraczamy granice planety w UE. W...

Choć w ostatnich latach poczyniono postępy, wpływ konsumpcji na środowisko wciąż wykracza poza bezpieczny dla ludzkości obszar działania, ponieważ na kilka sposobów przekraczamy granice planety w UE. W skali globalnej połowa wszystkich emisji gazów cieplarnianych i 90% utraty bioróżnorodności jest powodowana przez wydobycie i przetwarzanie surowców pierwotnych, a wciąż dominujący w naszej gospodarce model liniowy „weź → wytwórz → pozbądź się” prowadzi do znacznego marnotrawstwa zasobów.

mgr inż. Karol Kuczyński Na co zwrócić uwagę przy wyborze elektronarzędzi akumulatorowych?

Na co zwrócić uwagę przy wyborze elektronarzędzi akumulatorowych? Na co zwrócić uwagę przy wyborze elektronarzędzi akumulatorowych?

Elektronarzędzia akumulatorowe najczęściej kojarzą się z wiertarko-wkrętarką, a obecnie dostępnych jest wiele rozwiązań, od specjalizowanych narzędzi akumulatorowych, kluczy udarowych, wiertarko­‑wkrętarek...

Elektronarzędzia akumulatorowe najczęściej kojarzą się z wiertarko-wkrętarką, a obecnie dostępnych jest wiele rozwiązań, od specjalizowanych narzędzi akumulatorowych, kluczy udarowych, wiertarko­‑wkrętarek wyposażonych w udar, po urządzenia wielofunkcyjne wyposażone w wymienne nasadki.

Diagnoza luk we wsparciu modernizacji budynków w Polsce

Diagnoza luk we wsparciu modernizacji budynków w Polsce Diagnoza luk we wsparciu modernizacji budynków w Polsce

Obecnie wszystkie kraje UE mierzą się z koniecznością przyspieszenia tempa i zwiększenia głębokości oraz zakresu modernizacji energetycznych budynków. Wiele z nich zaczęło już wdrażać polityki publiczne...

Obecnie wszystkie kraje UE mierzą się z koniecznością przyspieszenia tempa i zwiększenia głębokości oraz zakresu modernizacji energetycznych budynków. Wiele z nich zaczęło już wdrażać polityki publiczne mające na celu odpowiedzieć na to wyzwanie. Instrumenty stosowane przez poszczególne państwa różnią się pod wieloma względami, jednocześnie jednak można dostrzec pewne trendy, takie jak dążenie do integracji poszczególnych narzędzi, czy wzmocnienie zachęt dla kompleksowych inwestycji. W polskim systemie...

mgr inż. Henryk B. Łoziczonek, dr hab. inż. arch. Marcin Furtak, prof. pk Metody badania właściwości cieplnych materiałów budowlanych

Metody badania właściwości cieplnych materiałów budowlanych Metody badania właściwości cieplnych materiałów budowlanych

W ostatnich latach wzrasta na świecie świadomość dotycząca poszanowania energii. Podejmowane są działania zmierzające do ograniczenia, a wręcz redukcji wzrostu jej zużycia. Szczególną rolę odgrywa budownictwo,...

W ostatnich latach wzrasta na świecie świadomość dotycząca poszanowania energii. Podejmowane są działania zmierzające do ograniczenia, a wręcz redukcji wzrostu jej zużycia. Szczególną rolę odgrywa budownictwo, które należy do największych odbiorców wyprodukowanej energii, zarówno na etapie wznoszenia budynków, jak i późniejszej ich eksploatacji.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Podstawowe zagadnienia fizyki cieplnej budowli w aspekcie wymagań prawnych (cz. 1)

Podstawowe zagadnienia fizyki cieplnej budowli w aspekcie wymagań prawnych (cz. 1) Podstawowe zagadnienia fizyki cieplnej budowli w aspekcie wymagań prawnych (cz. 1)

Od wielu lat przepisy prawne związane z procesami projektowania, wznoszenia i eksploatacji budynków wymuszają takie rozwiązania technologiczne i organizacyjne, w wyniku których nowo wznoszone budynki zużywają...

Od wielu lat przepisy prawne związane z procesami projektowania, wznoszenia i eksploatacji budynków wymuszają takie rozwiązania technologiczne i organizacyjne, w wyniku których nowo wznoszone budynki zużywają w trakcie eksploatacji coraz mniej energii na ogrzewanie, wentylację i przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Zmiany maksymalnej wartości współczynnika przenikania ciepła Umax. (dawniej kmax.) wpływają na wielkość zużycia energii w trakcie eksploatacji budynków.

mgr inż. Julia Blazy, prof. dr hab. inż. Łukasz Drobiec, dr hab. inż. arch. Rafał Blazy prof. PK Zastosowanie fibrobetonu z włóknami polipropylenowymi w przestrzeniach publicznych

Zastosowanie fibrobetonu z włóknami polipropylenowymi w przestrzeniach publicznych Zastosowanie fibrobetonu z włóknami polipropylenowymi w przestrzeniach publicznych

Beton to materiał o dużej wytrzymałości na ściskanie, ale około dziesięciokrotnie mniejszej wytrzymałości na rozciąganie. Ponadto charakteryzuje się kruchym pękaniem i nie pozwala na przenoszenie naprężeń...

Beton to materiał o dużej wytrzymałości na ściskanie, ale około dziesięciokrotnie mniejszej wytrzymałości na rozciąganie. Ponadto charakteryzuje się kruchym pękaniem i nie pozwala na przenoszenie naprężeń po zarysowaniu.

Krystyna Stankiewicz Wykwalifikowani specjaliści w branży budowlanej wciąż poszukiwani

Wykwalifikowani specjaliści w branży budowlanej wciąż poszukiwani Wykwalifikowani specjaliści w branży budowlanej wciąż poszukiwani

Budownictwo to jeden z najbardziej rozwijających się sektorów gospodarki. Mimo pewnych zakłóceń w ostatnim czasie, wykształceni profesjonaliści mogą liczyć na znalezienie dobrej pracy i godziwe zarobki.

Budownictwo to jeden z najbardziej rozwijających się sektorów gospodarki. Mimo pewnych zakłóceń w ostatnim czasie, wykształceni profesjonaliści mogą liczyć na znalezienie dobrej pracy i godziwe zarobki.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE news Plan działania na rzecz szybszej dekarbonizacji i większego bezpieczeństwa energetycznego w Europie do 2030 r.

Plan działania na rzecz szybszej dekarbonizacji i większego bezpieczeństwa energetycznego w Europie do 2030 r. Plan działania na rzecz szybszej dekarbonizacji i większego bezpieczeństwa energetycznego w Europie do 2030 r.

Sektor ogrzewania i chłodzenia energią słoneczną uruchamia „Energising Europe with Solar Heat” – plan działania na rzecz energii słonecznej dla Europy, mający na celu przyspieszenie wysiłków na rzecz dekarbonizacji...

Sektor ogrzewania i chłodzenia energią słoneczną uruchamia „Energising Europe with Solar Heat” – plan działania na rzecz energii słonecznej dla Europy, mający na celu przyspieszenie wysiłków na rzecz dekarbonizacji ciepła i zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego poprzez masowe wdrażanie technologii energii słonecznej w europejskich budynkach i przemyśle.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE news Transformacja sektora energetycznego Polski i pozostałych krajów UE do 2050 r.

Transformacja sektora energetycznego Polski i pozostałych krajów UE do 2050 r. Transformacja sektora energetycznego Polski i pozostałych krajów UE do 2050 r.

Przedstawiamy fragment Raportu powstałego na bazie analiz przeprowadzonych przez Zespół Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych (CAKE) w IOŚ-PIB/KOBiZE zaprezentowanych w dokumencie pt. „Polska net-zero...

Przedstawiamy fragment Raportu powstałego na bazie analiz przeprowadzonych przez Zespół Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych (CAKE) w IOŚ-PIB/KOBiZE zaprezentowanych w dokumencie pt. „Polska net-zero 2050: Transformacja sektora energetycznego Polski i UE do 2050 r.”1 Raport przedstawia kierunki zmian technologicznych, które są konieczne na drodze do wypełnienia celów ustanowionych w Europejskim Zielonym Ładzie2 wraz z oceną wpływu tych zmian na sektor wytwarzania energii elektrycznej i ciepła...

Wsparcie modernizacji budynków – przegląd dobrych praktyk europejskich

Wsparcie modernizacji budynków – przegląd dobrych praktyk europejskich Wsparcie modernizacji budynków – przegląd dobrych praktyk europejskich

W numerze 6/2022 miesięcznika IZOLACJE publikowaliśmy fragmenty Raportu Fali Renowacji przedstawiające luki we wsparciu modernizacji budynków w Polsce. W drugiej części przedstawiamy rozwiązania stosowane...

W numerze 6/2022 miesięcznika IZOLACJE publikowaliśmy fragmenty Raportu Fali Renowacji przedstawiające luki we wsparciu modernizacji budynków w Polsce. W drugiej części przedstawiamy rozwiązania stosowane w innych krajach europejskich.

mgr inż. Karol Kramarz Materiały wiążące w budownictwie – rys historyczny

Materiały wiążące w budownictwie – rys historyczny Materiały wiążące w budownictwie – rys historyczny

Materiały wiążące służą do mechanicznego zespalania poszczególnych elementów budowlanych. Natomiast głównym ich zadaniem jest równomierne przenoszenie nacisku warstw górnych na dolne budowle, ma to istotne...

Materiały wiążące służą do mechanicznego zespalania poszczególnych elementów budowlanych. Natomiast głównym ich zadaniem jest równomierne przenoszenie nacisku warstw górnych na dolne budowle, ma to istotne znaczenie, gdy następuje mała dokładność obróbki powierzchni elementów. Dokładność obróbki elementów w znacznym stopniu eliminuje powstawanie na powierzchni styku tych elementów obciążeń punktowych, następuje wtedy w sposób istotny zwiększenie wytrzymałości konstrukcji.

Jacek Sawicki news Zmiany w przepisach prawnych ustawy Prawo budowlane w powiązaniu z innymi ustawami

Zmiany w przepisach prawnych ustawy Prawo budowlane w powiązaniu z innymi ustawami Zmiany w przepisach prawnych ustawy Prawo budowlane w powiązaniu z innymi ustawami

26 lipca 2022 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 1557) ukazał się tekst ustawy z dnia 7 lipca 2022 o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.

26 lipca 2022 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 1557) ukazał się tekst ustawy z dnia 7 lipca 2022 o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.

Jacek Sawicki news Dziennik budowy po zmianach prawnych

Dziennik budowy po zmianach prawnych Dziennik budowy po zmianach prawnych

Dziennik budowy w przepisach prawa budowlanego przywołany został w art. 45 rozdziału 5 „Rozpoczęcie i prowadzenie robót budowlanych” i dotychczas prowadzono go w formie papierowej. Od 27 stycznia 2023...

Dziennik budowy w przepisach prawa budowlanego przywołany został w art. 45 rozdziału 5 „Rozpoczęcie i prowadzenie robót budowlanych” i dotychczas prowadzono go w formie papierowej. Od 27 stycznia 2023 r. będzie mógł być prowadzony także w formie elektronicznej zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7 lipca 2022 o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, której tekst ukazał się 26 lipca 2022 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 1557).

Jacek Sawicki news Książka obiektu budowlanego po zmianach

Książka obiektu budowlanego po zmianach Książka obiektu budowlanego po zmianach

Książka obiektu budowlanego (KOB) w formie papierowej w przepisach prawa budowlanego dotąd przywoływana była w art. 64 pkt. 1–4. Od 1 stycznia 2023 r. przepisy art. 64 pkt 1, 2 i 4 stracą ważność, a zastąpią...

Książka obiektu budowlanego (KOB) w formie papierowej w przepisach prawa budowlanego dotąd przywoływana była w art. 64 pkt. 1–4. Od 1 stycznia 2023 r. przepisy art. 64 pkt 1, 2 i 4 stracą ważność, a zastąpią je art. 60a–60r ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, której tekst ukazał się 26 lipca 2022 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 1557).

Jacek Sawicki news Portal e-budownictwo – sprawniejszy proces budowlany

Portal e-budownictwo – sprawniejszy proces budowlany Portal e-budownictwo – sprawniejszy proces budowlany

Portal e-budownictwo w przepisach prawa budowlanego pojawia się w ustawie z dnia 7 lipca 2022 o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, której tekst ukazał się 26 lipca 2022 r. w...

Portal e-budownictwo w przepisach prawa budowlanego pojawia się w ustawie z dnia 7 lipca 2022 o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, której tekst ukazał się 26 lipca 2022 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 1557). Przywołuje go zapis art. 71 w ust. 2b pkt 2, który stanowi, że „Zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części dokonuje się (…) w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem portalu e-budownictwo”. I dalej rozbudowują go przepisy art. 79a–79k...

Jacek Sawicki news Ustawa Prawo budowlane (tekst ujednolicony; stan prawny po nowelizacji wg DzU poz. 1557 z dnia 26.07.2022 r. z późn. zmianami)

Ustawa Prawo budowlane (tekst ujednolicony; stan prawny po nowelizacji wg DzU poz. 1557 z dnia 26.07.2022 r. z późn. zmianami) Ustawa Prawo budowlane (tekst ujednolicony; stan prawny po nowelizacji wg DzU poz. 1557 z dnia 26.07.2022 r. z późn. zmianami)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – stan prawny po ujednoliceniu tekstu ustawy na podstawie Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego...

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – stan prawny po ujednoliceniu tekstu ustawy na podstawie Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane (DzU poz. 2351 z dnia 20.12.2021 r.) wraz ze zmianami: 1. Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przedłużeniem realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (DzU poz. 88 z dnia 14.01.2022 r.); 2. Ustawa z dnia 7 lipca...

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Transformacja sektora energetycznego Polski i pozostałych krajów UE do 2050 r. (cz. 2)

Transformacja sektora energetycznego Polski i pozostałych krajów UE do 2050 r. (cz. 2) Transformacja sektora energetycznego Polski i pozostałych krajów UE do 2050 r. (cz. 2)

Realizacja ambitnych celów polityki klimatycznej i dekarbonizacja gospodarki będzie prowadzić do głębokiej przebudowy polskiego sektora elektroenergetycznego, który wpływa na praktycznie wszystkie dziedziny...

Realizacja ambitnych celów polityki klimatycznej i dekarbonizacja gospodarki będzie prowadzić do głębokiej przebudowy polskiego sektora elektroenergetycznego, który wpływa na praktycznie wszystkie dziedziny gospodarki, w tym transport, ciepłownictwo, a także zaopatrzenie w energię zakładów przemysłowych. Jak powinna przebiegać modernizacja sektora i jakie technologie powinny być dominujące w perspektywie 2050 r.?

Przemysław Gogojewicz Przepisy przeciwpożarowe w ochronie osób i mienia

Przepisy przeciwpożarowe w ochronie osób i mienia Przepisy przeciwpożarowe w ochronie osób i mienia

Zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć, mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub...

Zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć, mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.

Wybrane dla Ciebie

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny » Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka »

Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka » Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka »

Płyty XPS – następca styropianu »

Płyty XPS – następca styropianu » Płyty XPS – następca styropianu »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? » Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków » Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.